Bohemistyka 2001, nr 3, ISSN Feministické postoje v jazyce Bible. Michaela LAŠ OVIÈKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2001, nr 3, ISSN 1642 9893. Feministické postoje v jazyce Bible. Michaela LAŠ OVIÈKOVÁ"

Transkript

1 Bohemistyka 2001, nr 3, ISSN Michaela LAŠ OVIÈKOVÁ Feministické postoje v jazyce Bible Jak upozoròoval u Pavel Eisner (1997, s. 317), patøí èeština k jednomu z nejsexiètìjších a nejerotiètìjších jazykù svìta, proto e explicitnì poukazuje na pohlaví subjektu, co má rozsáhlé dùsledky po stránce citové a náladové. Èeština jako jazyk slovanský má ve svém systému hluboce zakoøenìnou kategorii rodu. Rod podstatného jména následnì ovlivòuje tvar jména pøídavného v pøívlastku i pøísudku (krásná dívka, ona je krásná), je však také patrný u pøíèestí èinného (zpívala), u pøíèestí trpného (je unavena) i u pøechodníku (jdouc, byvši). Mùûeme tedy co do pohlavní výstavby koncovkové a tím i tvarové rozlišovat jazyky naprosto bezpohlavní, jako je angliètina, jazyky s malou dávkou pohlavnosti, jako je nìmèina, jazyky s dávkou znaènìjší jsou to jazyky románské, a koneènì jazyky dùslednì pohlavní, coû jsou v Evropì jazyky slovanské a s nimi èeština. Tento stav vìcí je vydatnì posilován fakty deklinaèními. V angliètinì a jazycích románských deklinace koncovková odpadá vùbec Pohlavní koncovkou je v èeštinì vybaveno vedle pøísudkového adjektiva, pøíèestí trpného a pøechodníku právì pøíèestí minulé èinné, tedy tvar, který nám jiû dávno poskytuje jedinou moûnost, jak vyjádøit èas minulý. A jeûto sloveso je a zùstane hybnou pákou jazyka, nabývá pohlavní urèenost èeského participia activi rozhodujícího významu pro zjevnì erotický ráz èeštiny. Šla jsem je prostì nìco jiného neû šel jsem; a pøiznám se vám, ûe jsem se uû èasto divil, s jakou nenuceností a pøirozeností skoro bych øekl s jakým exhibicionismem plynou z úst èeské ûeny tyto tvary, a uû od malièka! tvary, z nichû kaûdièký jí zpìtným odrazem dává peèe její ûenské pohlavnosti. Øíkám-li, ûe jsem se uû kolikrát divil, myslím tím údiv, ûe se nenajde èeská ûena, které by ty koncovky pøipadaly shocking anebo nesnesitelným jhem. Zejména z hlediska pøíèestí minulého, které je zároveò jediným minulým èasem èeštiny, mùûeme øíci, ûe èeská ûena má po mluvnické stránce jazyk zcela zvláštní a jen svùj, a to právì v té rozhodující kategorii slovesa. 234

2 Neû jsem pøišla, byla jsem celá utrmácená: tak prostá vìc a pøec lidský tvor, který ji pronáší upozoròuje hned ètverým tvarem (pøišla byla celá utrmácená) na své pohlaví (Eisner 1997, s. 317). Tento fakt, e je èeština rodovì velmi výrazný jazyk, poskytuje bohaté mo nosti, jak na èeštinì sledovat, zda do jazyka neproniká pøíliš patriarchální model uva ování, urèitá diskriminace eny a nadvláda mu e nad enou. Na èeštinì se tento jev odrá í napøíklad v upøednostòování mu ského rodu u 3. osoby singuláru tam, kde z kontextu není jednoznaèný. Podøízenost mu skému rodu se jasnì gramaticky ukazuje i na vìtách se spoleèným podmìtem mu ským a enským. Ve vìtì: Mu a ena se hádali, podléhá ena jednoznaènì mu i. U nìkterých povolání se také objevuje urèitá tendence upøednostòovat substantiva mu ského rodu (sirotek, manager, chirurg, praktický lékaø, psycholog, právník, vedoucí katedry) i pøesto, e jejich reprezentantkou je ena. Do tohoto patriarchálního modelu, tj. urèité dominance mu ského rodu tam, kde není nezbytný, zaèaly v souèasné dobì pronikat i opaèné tendence, snaha o jeho rozrušování. Ta se k nám postupnì šíøí zejména z angliètiny a nìmèiny. Feministická lingvistika zaèíná sledovat zpùsob, jakým se o enách mluví a kritizuje rodové asymetrie v jazyce. Snaha pøehodnotit tento ji zmínìný patriarchální model jazyka zasahuje i místa v jazykovém systému ustálená a zaèíná tu a tam pronikat i do oblastí dosud nedotknutelných, jako je jazyk Bohem tajemnì inspirované Bible. Pøed nìjakou dobou mì tak zarazil následující vtip na jedné nástìnce: Východisko feministické teologie: Kdyû Bùh stvoøila muûe, tak to jenom zkoušela. Pozdìji se mi dostala do rukou kniha Jany Opoèenské Z povzdálí se dívaly také eny, výzva feministické teologie (1995), která citlivì zachycuje souèasné pøístupy a východiska feministické teologie. 235 Jiný èlánek, který jsem nedávno èetla, se zmiòuje o snaze upravit samotný biblický text a s ním i text liturgický, jako napø. nahradit termín Boha Otce Bohem Matkou (Rosemary 1983, s. 211). Tato myšlenka mì pøivedla k tomu, abych se na celou problematiku více zamìøila a pokusila se o krátké zamyšlení nad tím, zda je v textu Bible oprávnìné ztoto òovat Boha s matkou a zda je pou ívání feminina oprávnìné. Øeètí a øímští bohové, jako byl napøíklad Zeus, byli znázoròováni jako mu i, jak to také dokládají èetné mýty o jejich milostných dobrodru stvích. Toto zobecnìní se však nedá automaticky pøevést na jediného køes anského Boha, èasto oznaèovaného jako Boha Otce, pøièem toto jméno bylo pou ito pouze analogicky, ale není v tradici církve ztoto òován s lidským otcem mu ského pohlaví. O tom najdeme hojné zmínky u v samotné Bibli: Bùh není èlovìk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval (Nu 23, 19) V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprostøedku ohnì, jste nevidìli ûádnou podobu; velice se tedy støezte, abyste se nezvrhli a neudìlali si tesanou modlu, ûádné sochaøské zpodobení, zobrazení muûství nebo ûenství... (Dt 4, 15 16) Je zøejmé, e se symbol Bo ího otcovství nedá u Boha aplikovat. O Bohu mluvíme pouze analogicky, obdobnì. Biologickému vymezení se ve vztahu k Bohu nesmí tedy pøièítat pøíliš velká role. Chápání Boha v Bibli není sexistické. Takto sexisticky by se mo ná mohly jevit mnohé interpretace na biblické texty navazující, urèité obraty z liturgického jazyka (napø. oslovení lidu pøi mši pouze jako bratøi, které by nebylo na místì). Gen 1, 26 jasnì øíká, e Bùh stvoøil mu e a enu jako svùj obraz, tedy oba dva v jejich rozdílnosti, podle sebe. Prvotní køes ané dlouho hledali termíny, kterými by se dala popsat jedinost bo ství ve tøech bo ských osobách. Nebyl to jednoduchý problém. Pìt èi šest století se rodila tato promyšlená formulace tajemství Trojjediného Boha, kterou se feministky dnes sna í kvùli rodové symetrizaci nahradit dostateènì enskými výrazy. 236

3 Gail Ramshaw Schmidt se pøesto dnes domnívá, e by se v liturgické modlitbì mìlo místo Bùh Otec øíkat Bùh matka, jeliko jde o básnický pøívlastek a nikoliv souèást Bo ího jména (Schmidt 1978, s. 517). Jiné hlasy, které se ozývají, jdou tak daleko, e navrhují zmìnit termín Syn èlovìka za Lidské dítì nebo Dítì Bo í: Nebo Bùh tak miloval svìt, ûe dal svého jediného Syna, aby ûádný, kdo v nìho vìøí, nezahynul, ale mìl ûivot vìèný. Vûdy Bùh neposlal svého Syna na svìt, aby svìt soudil, ale aby skrze nìj byl svìt spasen (Jan 3, 16). Doslovný posun by potom znìl takto: Nebo Bùh tak miloval svìt, ûe dal své jediné Dítì, aby kaûdý, kdo v toto Dítì vìøí, nezahynul, ale mìl ûivot vìèný Takovéto zmìny v textu samotného Písma jdou ve své podstatì proti za itému systému køes anské vìrouky. V okam iku, ve kterém zamìníme oznaèení Boha Otce za Boha Otce a Matku, se dostáváme k polyteismu a z trinitární perichoreze (tzn. pøebývání jednoho v druhém) Boha vzniká quaternitální, tedy Nejsvìtìjší Ètveøice. Navíc se takto rodí pøedstava hermafroditálního bo stva, která pùsobí grotesknì. Také celá svatební symbolika Hospodina a Izraele, Krista a církve nám zároveò ztrácí smysl a místo dùvìrného a mileneckého vztahu nám vzniká symbolika homosexuální. Jak uvádí Roland M. Frye ve svém pøíspìvku Language for God and Feminist Language, poukazují nìkteré feministky také na to, e byl rozhled biblických autorù omezen patriarchálním modelem doby, a proto jim v døívìjší dobì nepøišlo na mysl, e by se Bùh dal nazývat matkou. Podle názorù nìkterých feministek to bylo ovlivnìno pouze tehdejší kulturou, jen e dnes ve 20. století vnímáme tyto vìci jinak. Vrátím-li se však zpátky k textu Bible v Písmu existují urèitá maternistická ztvárnìní Boha. Jedno z nejvíce proslulých hebrejských feminin je Hokmâh (Moudrost), jde o personifikaci. Profesor Mayer I. Gruber z Univerzity Ben Gurion pátral v hebrejském textu Bible po všech feministických vyjádøeních pro Boha a našel 237 jich celkem šest, z nich se ovšem dvì opakují, tak e v podstatì ètyøi. Jsou všechny z knihy proroka Izajáše: zbývají Jako kdyû vás utìšuje matka, tak vás budu tìšit (pøirovnání; Iz 66, 13) Byl jsem pøíliš dlouho zticha. Mám dál mlèet? Pøemáhat se? Mám jen sténat, tìûce jak rodièka vzdychat a pøitom po dechu lapat? (Iz 42, 14; svatopisec pouûívá pøirovnání, aby ukázal, ûe Hospodin mluví k lidu po dobì, kdy mlèel). Bìda tomu, kdo by øekl otci: Cos to zplodil? Nebo ûenì: Cos to porodila? (Iz 45,10; biblický autor mluví o Boûí ochranì pro toho, koho si vybral pro svého pomazaného, aby o nìm svìdèil a øíká, ûe ho bude provázet na všech cestách). Sijón øíkával: Hospodin mì opustil, Panovník na mì zapomenul. Coûpak mùûe zapomenout ûena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního ûivota. I kdyby nìkteré zapomnìly, já na tebe nezapomenu (Iz 49, 15; svatopisec mluví o lásce Hospodina, která pøedstihne i lásku mateøskou). Kromì toho pøemýšlel profesor Mayer I. Gruber o dalších enských pøedstavách, které by se daly v textu Bible zachytit. Dochází však k závìru, e je Bùh zøídkakdy pøirovnáván k matce, e matkou není pøímo nazýván ani oslovován, a to ani ve Starém ani v Novém zákonì. Uvádí, e takto fungoval gnosticismus, který prosazoval eny a mìl hermafroditní bo stva, ale nikoliv køes anství. V církvi se ke schvalování nìjaké vìrouèné otázky pøistupuje ze tøí bodù. Prvním pøedpokladem je prozkoumat Písmo, tedy Bibli, druhé hledisko je konfrontovat spisy a uèení církevních otcù, tzv. køes anskou tradici, která prakticky ukazuje, jak se ten který prvek objevoval v praktickém ivotì církve v dìjinách a poslední tøetí instancí je potom vyjádøení církevního magistéria, tj. Uèitelského úøadu církve, tedy pape e nebo pape e a biskupù. Autorita uèení církve stojí tedy na tìchto tøech pilíøích, Písmu, svìdectví svatých mu ù a en v dìjinách a magistériu. Role uèitelského úøadu církve, tj. magistéria, je vìtšinou spíše vymezovací, pouká e na to, co je v Písmu nebo v písemné tradici, objasní to a vylo í. Jedním z církevních pramenù je dílo Hilaria z Poitiers, který upozoròuje na fakt, e Bùh èlovìka pøesahuje, a proto se na nìj nedají pou ít lidská vymezení a omezení. Máme-li tedy problémy 238

4 s terminologií v Písmu, je to podle nìj proto, e nás celý problém pøesahuje. Úsilí zmìnit obrazný jazyk Bible a její metafory mù e být urèitým prostøedkem, jak dnešnímu ètenáøi pøiblí it styl tehdejší tvorby, je ale tøeba mít také na pamìti, e vysvìtlováním metafor a pou ívané symboliky mù eme zároveò zpùsobit posuny v chápání pojmù, co je právì u Bible vìc na pová enou. Komentáøe k Bibli jsou jistì potøebné, nevyjádøí však celý obsah, a pøedevším poetický náboj obrazného jazyka. Bible pou ívá obrazný jazyk ne proto, aby mìla vysokou stylistickou úroveò, ale proto, e bibliètí autoøi nevìdìli, jak Boha lidsky popsat. Jedna tendence se však pøece podle Rolanda M. Freye (1987) v textu Bible objevuje: pokud je Bùh líèen jako matka, jde o pøirovnání, zatímco je-li líèen jako otec, je to metafora. Toto je vìc, na kterou feministické argumenty nará ejí, chtìjí po pøirovnání to, co je úkolem metafory. Sophia a Hokmâh, øecké a hebrejské slovo pro moudrost jsou v Bibli v enském rodì. Z ádného z nich se nedá vyvodit, e kvùli tomu, e se jedná o feminina, e by nutnì odkazovala na enskou bytost. Jde prokazatelnì o abstrakta, která ádné biologické pohlaví nezachycují a ani zachytit nemohou. To, e se u nich urèuje rod (ta moudrost, ten al, to štìstí) je otázka jejich gramatické koncovky. Feministky však vybraly slovo Sophia a Hokmâh z mnoha abstraktních bo ských atributù a udìlaly z toho enské bo stvo. Bo ská Sophia se tak po vzoru gnosticismu vydìluje jako nová bohynì (Pø 8). Písmo znovu a znovu u ívá metafory Bùh Otec, výjimeènì pou ívá pøirovnání o tom, e se tento Bùh o èlovìka stará jako lidská matka. Pøirovnání se od metafory zásadnì liší. Pøirovnáním konstatuji toti urèitou podobnost, zatímco metaforou se pøenáší pojmenování na pøedstavu. Pøirovnání tedy obraznì upozoròuje na podobnost, ale metafora øíká, e je nìjaká vìc nìèím jiným. Metafora je figurou, která unáší slovo daleko od pùvodního významu. Já jsem dobrý pastýø (J 10, 11) stejnì tak se øíká: Hospodin je mùj 239 pastýø ( 22, 23) je metafora, pastýø dostává v kontextu nový rozmìr. Stejnì tak je Je íš veliký pastýø ovcí ( d 13, 20). Kristus je také metaforicky nazýván Beránek Bo í, tj. Beránek obìtovaný za høích, tak jak to bylo zvykem podle zákona Pentateuchu. Tímto metaforickým pojmenováním, které nám pøipomíná bezbranné zvíøe vedené na popravu, se však myslí Kristus. Pøirovnání funguje odlišnì. Uvedu pøíklad z knihy proroka Izajáše: Hospodin jak bohatýr vyrazit uû se chystá, svou horlivost jak bojovník roznìcuje, pozvedá bojový pokøik, proti nepøátelùm svým si bohatýrsky vede (Iz 42, 13). Biblický autor si dává pozor, aby Boha neztoto nil s Bohem války, by tím nejvyšším. Místo toho øíká: vyrazit se chystá a horlivost roznìcuje jako Trochu dále se u ívá pøirovnání: [...] jako kdy nìkoho utìšuje matka, tak vás budu tìšit (Iz 66, 13). Stejnì tak je péèe Boha pøirovnána k orlovi, resp. k orlici (Deut. 32, 11). Biblista lyricky popisuje Bo í péèi vùèi Izraeli a pøirovnává ji k péèi orla o jeho mláïata: Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláïaty se vznáší, svá køídla rozprostírá, své mládì bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin sám ho vedl, ûádný cizí bùh s ním nebyl. Nebo jinde ve stejné knize (Iz 31, 5): Jako ptáci, kteøí obletují hnízda, tak bude Hospodin zástupù štítem Jeruzalému, zaštítí a vysvobodí, ušetøí a vyprostí. Taková pøirovnání Virginia Mollenkot (1983, s. 83 n.) však neuvádí, kdy konstatuje, e Bùh je naše orlí matka, a je tedy femininum. Poslední a nejsilnìjší pøirovnání v podobì feminina pøirovnává Boha ke kvoènì, která se stará o svá kuøátka. Je v èásti Je íšova pláèe nad Jeruzalémem (Mt 23, 37 a Lk 13, 34): Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobì posláni; kolikrát jsem chtìl shromáûdit tvoje dìti, tak jako kvoèna shromaûïuje kuøátka pod svá køídla, a nechtìli jste. 240

5 Zatímco pøirovnání srovnává a pøirovnává, metafora pøenáší pøedstavu na vìc. V Bibli je celá øada metafor: Já jsem chléb ivý; jsem svìtlo svìta; jsem dveøe; jsem vinný kmen a vy jste ratolesti... Jde vlastnì o predikace. Stejnì tak je metaforou spojení Bùh Otec. Nejde o ekvivalentní výraz lidského otce, ale o všemohoucího, moudrého, spravedlivého a milujícího Hospodina. Ve svìtle tohoto chápání nám metafory Bùh Otec a Bo í Syn pøipadají prùzraèné, jde o pojmenování a zachycení vyšší roviny, jde o symboly a pøedstavy. Nepochopení tìchto metafor mù e snadno zmìnit význam. A tak tìchto nìkolik málo dokladù pro vyjádøení Boha prostøedkem feminina je ve všech pøípadech do jednoho vlastnì pøirovnáním a nikdy se nejedná o metaforu. Bùh nebo Kristus jedná tak láskyplnì jako matka, kvoèna nebo orlí matka. Naproti tomu se metafora Bùh Otec objevuje podle biblických dokladù dvìstìpadesátkrát (dohromady v Novém i Starém zákonì). Celý problém feministických po adavkù dosadit za Boha slovo matka je tedy v podstatì nepøijatelný, proto e by znamenal nejenom neoprávnìný po adavek vymìnit pøirovnání za metaforu a zasahovat tak do textu, ale i narušení vìrouky. Bible se pova uje za svatou a inspirovanou právì proto, e se ve svìdectví, které podává o Bohu, nemýlí, v tom, e Boha líèí pravdivì. V Bibli mù eme najít vyèerpávající svìdectví, jak Bùh mluvil v dìjinách k èlovìku, jak se mu dával poznat. Tato starozákonní a novozákonní zkušenost, kterou autoøi mìli, je vyjádøena jazykem, který je starý nìkolik tisíc let, podle toho, jak tehdejší lidé psali. Zmìny, které do tohoto jazyka chtìjí zavádìt nìkteré feministky, nedodávají však tomuto jazyku pouze nová oznaèení pro Boha, nýbr zavádìjí do vìrouky i takové myšlenky, které nejsou vlastní køes anské tradici. Snaha o rodovou symetrizaci nebo vyhnutí se rodovì specifickým výrazùm mù e být vìcí osobního vkusu, pokud jde napøíklad o bì ný novinový èlánek, vedle kterého je umístìna fotografie lékaøky s podtitulkem Onkolog z Masarykova Institutu, ale v biblickém jazyce je to vìc neopodstatnìná a nevhodná. V dy zisk plynoucí z takové zámìny by byl nulový, jedna jednostrannost 241 by se nahradila druhou jednostranností. Metafora matka by byla v textu stejnì nedostateèná jako je nyní metafora otec. Domnívám se, e opomíjení enskosti v jazyce Bible èi liturgie nemá ani v nejmenším souvislost s ni ším spoleèenským postavením en, ale e zde jde o naprosto zásadní snahu uchovat biblický text v pùvodní a neporušené podobì pro další generace. Literatura È m e j r k o v á S. a kol., 1996: Èeština, jak ji znáte a neznáte, Academia, Praha. D a n e š Fr., 1997: Ještì jednou feministická literatura, Naše øeè 80, è. 5, s E i s n e r P., 1945: Bohynì èeká: Traktát o èeštinì, Aventinum, Praha. E i s n e r P., 1997: Chrám i tvrz. Pluto, Praûské nakladatelství Jiøího Poláèka ve spolupráci s nakladatelstvím B. Just, Praha. Feminismus devadesátých let èeskýma oèima, 1997, [in:] Sborník Nové ètení svìta I., vydala Marie Chøibková, Praha. F r y e R. M., 1987: Language for God and Feminist Language. Problems and Principles, The Handsel Press Ltd., Edinburgh. H o f f m a n n o v á J., 1995: Feministická lingvistika?, Naše øeè 78, è. 2, s M o l l e n k o t t V., 1983: The Divine Feminine: The Biblical Imagery of God as Female, New York. O p o è e n s k á J., 1995: Z povzdálí se dívaly také ûeny. Výzva feministické teologie, Kalich, Praha. R u e t h e r R., 1983: Sexism and God-Talk, Toward a Feminist Theology, Boston. S c h m i d t G. R., 1978: Lutheran Liturgical Prayer and God as Mother, Worship 52. V a l d r o v á J., 1997: K èeské genderové lingvistice, Naše øeè 80, è. 2, s V a l d r o v á J., 1999: ûenský obsah v muûské formì nìkterá úskalí generického maskulína, [in:] Jinakost, cizost v jazyce a v literatuøe, UJEP v Ústí nad Labem. V a l d r o v á J., 2001: Novinové titulky z hlediska genderu, Naše øeè 84, è. 2, s Z e n g e r E., 1996: Na úpatí Sinaje. Obrazy o Bohu v prvním zákonì, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydøí. 242

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce

Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893 Robert ADAM Praha Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Kladení èlenicích znamének nepatøí v èeské jazykovìdì k tématùm, na která se soustøeïuje teoretická

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893 Magdaléna RYSOVÁ Praha Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Klíèová slova: Diskurz, konektory,

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893. enská komunikace a mediální dialog

Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893. enská komunikace a mediální dialog Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893 Jindøiška SVOBODOVÁ Olomouc enská komunikace a mediální dialog 0. Na pøípadu jedné specifické varianty institucionálního rozhovoru chceme sledovat specifika v komunikaèním

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Kateøina VLASÁKOVÁ Praha Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì 0. Nastínìní problematiky Tìsnì po vzniku referenèních popisù pro èeštinu jako cizí jazyk zaèaly

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE

C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE OLOMOUC 1999 Vychází se souhlasem vyšších øeholních pøedstavených MATICE CYRILOMETODÌJSKÁ s. r. o. ISBN 80-7266-005-5 2 Mé sestøe 4 Janì

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893. Poslední dopisy Bo eny Nìmcové

Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893. Poslední dopisy Bo eny Nìmcové Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893 Lucie SAICOVÁ ØÍMALOVÁ Praha Poslední dopisy Bo eny Nìmcové Bo ena Nìmcová napsala od èervna do listopadu 1861, tedy pøibli nì v posledním pùl roce svého ivota, 14

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

èasopis pro svobodný Nr. 1 2004 Cesta z ráje pøedpovìdìná proroky

èasopis pro svobodný Nr. 1 2004 Cesta z ráje pøedpovìdìná proroky èasopis pro svobodný ivot Nr. 1 2004 Z ráje do ráje Cesta z ráje pøedpovìdìná proroky úvodník Cestou z RÁJE do RÁJE Cílem tohoto èasopisu je dát ètenáøùm panoramatický pohled na Bo í plán záchrany èlovìka,

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Miloš Brom. Eko konzult

Miloš Brom. Eko konzult Miloš Brom Eko konzult Úvodem Lidstvo se nespornì vyvíjí od jednoduchého ke stále složitìjšímu. Duchovnì však lidstvo nepokroèilo vùbec nikam a zùstává na stejném stupni jako pøed tisíci lety. U èlovìka

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893. O èeštinì v Ji ní Koreji * Ivana BOZDÌCHOVÁ Praha

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893. O èeštinì v Ji ní Koreji * Ivana BOZDÌCHOVÁ Praha Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893 Ivana BOZDÌCHOVÁ Praha O èeštinì v Ji ní Koreji * 1. Úvodem V dobì právì se blí ícího 20. výroèí navázání diplomatických vztahù mezi bývalým Èeskoslovenskem a Korejskou

Více

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

PRAVDY O BOHU A CÍRKVI

PRAVDY O BOHU A CÍRKVI PRAVDY O BOHU A CÍRKVI Pravda vás pøipravuje, abyste se vyrovnali s realitou tìžkých èasù, pøedpovìdìných v Knize mého Otce. Je vám dána, aby vás uèinila silnými. 986/4.12. 2013 Hlásám Hospodinovo jméno,

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015 I ChlaPSKE I I zpytovani I svedomi v na základì manželského slibu Já... odevzdávám se Tobì KDO JSEM JÁ? Vnímám, že mì Bùh pøijímá právì takového, jaký jsem? A jaký vlastnì jsem? Jak stojím pøed Bohem?

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 3 3 2 7 U k á z k a k n i h

Více

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 69 BØEZEN 1998 Z OBSAHU: Vychovávat - ale jak? Cesty k Bohu a k víøe VII. Duchovní odborky Skautská duchovní obnova Akce: Cihla pro Moravu Skautský zákon - pøíbìhy Rozhovor

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu

ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu SuCombi_RUST_Grada_Rizeni lidskych zdroju_163x246.indd 1 www.skoda-auto.cz 12/1/11 10:19 AM Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Superb Combi:

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM Doc. JUDr. Martin Boháèek, CSc. 1 Licenèní smlouva pojem 1.1 Pojem licence Licence (od latinského licere svolovat, povolovat) znamená svolení k èinnosti, která je

Více

http://www.genderstudies.cz

http://www.genderstudies.cz Reprezentace seniorù a seniorek v médiích Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 http://www.genderstudies.cz Tato publikace vychází v rámci projektu Seniorky a spoleènost podpoøeného

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více