Bohemistyka 2001, nr 3, ISSN Feministické postoje v jazyce Bible. Michaela LAŠ OVIÈKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2001, nr 3, ISSN 1642 9893. Feministické postoje v jazyce Bible. Michaela LAŠ OVIÈKOVÁ"

Transkript

1 Bohemistyka 2001, nr 3, ISSN Michaela LAŠ OVIÈKOVÁ Feministické postoje v jazyce Bible Jak upozoròoval u Pavel Eisner (1997, s. 317), patøí èeština k jednomu z nejsexiètìjších a nejerotiètìjších jazykù svìta, proto e explicitnì poukazuje na pohlaví subjektu, co má rozsáhlé dùsledky po stránce citové a náladové. Èeština jako jazyk slovanský má ve svém systému hluboce zakoøenìnou kategorii rodu. Rod podstatného jména následnì ovlivòuje tvar jména pøídavného v pøívlastku i pøísudku (krásná dívka, ona je krásná), je však také patrný u pøíèestí èinného (zpívala), u pøíèestí trpného (je unavena) i u pøechodníku (jdouc, byvši). Mùûeme tedy co do pohlavní výstavby koncovkové a tím i tvarové rozlišovat jazyky naprosto bezpohlavní, jako je angliètina, jazyky s malou dávkou pohlavnosti, jako je nìmèina, jazyky s dávkou znaènìjší jsou to jazyky románské, a koneènì jazyky dùslednì pohlavní, coû jsou v Evropì jazyky slovanské a s nimi èeština. Tento stav vìcí je vydatnì posilován fakty deklinaèními. V angliètinì a jazycích románských deklinace koncovková odpadá vùbec Pohlavní koncovkou je v èeštinì vybaveno vedle pøísudkového adjektiva, pøíèestí trpného a pøechodníku právì pøíèestí minulé èinné, tedy tvar, který nám jiû dávno poskytuje jedinou moûnost, jak vyjádøit èas minulý. A jeûto sloveso je a zùstane hybnou pákou jazyka, nabývá pohlavní urèenost èeského participia activi rozhodujícího významu pro zjevnì erotický ráz èeštiny. Šla jsem je prostì nìco jiného neû šel jsem; a pøiznám se vám, ûe jsem se uû èasto divil, s jakou nenuceností a pøirozeností skoro bych øekl s jakým exhibicionismem plynou z úst èeské ûeny tyto tvary, a uû od malièka! tvary, z nichû kaûdièký jí zpìtným odrazem dává peèe její ûenské pohlavnosti. Øíkám-li, ûe jsem se uû kolikrát divil, myslím tím údiv, ûe se nenajde èeská ûena, které by ty koncovky pøipadaly shocking anebo nesnesitelným jhem. Zejména z hlediska pøíèestí minulého, které je zároveò jediným minulým èasem èeštiny, mùûeme øíci, ûe èeská ûena má po mluvnické stránce jazyk zcela zvláštní a jen svùj, a to právì v té rozhodující kategorii slovesa. 234

2 Neû jsem pøišla, byla jsem celá utrmácená: tak prostá vìc a pøec lidský tvor, který ji pronáší upozoròuje hned ètverým tvarem (pøišla byla celá utrmácená) na své pohlaví (Eisner 1997, s. 317). Tento fakt, e je èeština rodovì velmi výrazný jazyk, poskytuje bohaté mo nosti, jak na èeštinì sledovat, zda do jazyka neproniká pøíliš patriarchální model uva ování, urèitá diskriminace eny a nadvláda mu e nad enou. Na èeštinì se tento jev odrá í napøíklad v upøednostòování mu ského rodu u 3. osoby singuláru tam, kde z kontextu není jednoznaèný. Podøízenost mu skému rodu se jasnì gramaticky ukazuje i na vìtách se spoleèným podmìtem mu ským a enským. Ve vìtì: Mu a ena se hádali, podléhá ena jednoznaènì mu i. U nìkterých povolání se také objevuje urèitá tendence upøednostòovat substantiva mu ského rodu (sirotek, manager, chirurg, praktický lékaø, psycholog, právník, vedoucí katedry) i pøesto, e jejich reprezentantkou je ena. Do tohoto patriarchálního modelu, tj. urèité dominance mu ského rodu tam, kde není nezbytný, zaèaly v souèasné dobì pronikat i opaèné tendence, snaha o jeho rozrušování. Ta se k nám postupnì šíøí zejména z angliètiny a nìmèiny. Feministická lingvistika zaèíná sledovat zpùsob, jakým se o enách mluví a kritizuje rodové asymetrie v jazyce. Snaha pøehodnotit tento ji zmínìný patriarchální model jazyka zasahuje i místa v jazykovém systému ustálená a zaèíná tu a tam pronikat i do oblastí dosud nedotknutelných, jako je jazyk Bohem tajemnì inspirované Bible. Pøed nìjakou dobou mì tak zarazil následující vtip na jedné nástìnce: Východisko feministické teologie: Kdyû Bùh stvoøila muûe, tak to jenom zkoušela. Pozdìji se mi dostala do rukou kniha Jany Opoèenské Z povzdálí se dívaly také eny, výzva feministické teologie (1995), která citlivì zachycuje souèasné pøístupy a východiska feministické teologie. 235 Jiný èlánek, který jsem nedávno èetla, se zmiòuje o snaze upravit samotný biblický text a s ním i text liturgický, jako napø. nahradit termín Boha Otce Bohem Matkou (Rosemary 1983, s. 211). Tato myšlenka mì pøivedla k tomu, abych se na celou problematiku více zamìøila a pokusila se o krátké zamyšlení nad tím, zda je v textu Bible oprávnìné ztoto òovat Boha s matkou a zda je pou ívání feminina oprávnìné. Øeètí a øímští bohové, jako byl napøíklad Zeus, byli znázoròováni jako mu i, jak to také dokládají èetné mýty o jejich milostných dobrodru stvích. Toto zobecnìní se však nedá automaticky pøevést na jediného køes anského Boha, èasto oznaèovaného jako Boha Otce, pøièem toto jméno bylo pou ito pouze analogicky, ale není v tradici církve ztoto òován s lidským otcem mu ského pohlaví. O tom najdeme hojné zmínky u v samotné Bibli: Bùh není èlovìk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval (Nu 23, 19) V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprostøedku ohnì, jste nevidìli ûádnou podobu; velice se tedy støezte, abyste se nezvrhli a neudìlali si tesanou modlu, ûádné sochaøské zpodobení, zobrazení muûství nebo ûenství... (Dt 4, 15 16) Je zøejmé, e se symbol Bo ího otcovství nedá u Boha aplikovat. O Bohu mluvíme pouze analogicky, obdobnì. Biologickému vymezení se ve vztahu k Bohu nesmí tedy pøièítat pøíliš velká role. Chápání Boha v Bibli není sexistické. Takto sexisticky by se mo ná mohly jevit mnohé interpretace na biblické texty navazující, urèité obraty z liturgického jazyka (napø. oslovení lidu pøi mši pouze jako bratøi, které by nebylo na místì). Gen 1, 26 jasnì øíká, e Bùh stvoøil mu e a enu jako svùj obraz, tedy oba dva v jejich rozdílnosti, podle sebe. Prvotní køes ané dlouho hledali termíny, kterými by se dala popsat jedinost bo ství ve tøech bo ských osobách. Nebyl to jednoduchý problém. Pìt èi šest století se rodila tato promyšlená formulace tajemství Trojjediného Boha, kterou se feministky dnes sna í kvùli rodové symetrizaci nahradit dostateènì enskými výrazy. 236

3 Gail Ramshaw Schmidt se pøesto dnes domnívá, e by se v liturgické modlitbì mìlo místo Bùh Otec øíkat Bùh matka, jeliko jde o básnický pøívlastek a nikoliv souèást Bo ího jména (Schmidt 1978, s. 517). Jiné hlasy, které se ozývají, jdou tak daleko, e navrhují zmìnit termín Syn èlovìka za Lidské dítì nebo Dítì Bo í: Nebo Bùh tak miloval svìt, ûe dal svého jediného Syna, aby ûádný, kdo v nìho vìøí, nezahynul, ale mìl ûivot vìèný. Vûdy Bùh neposlal svého Syna na svìt, aby svìt soudil, ale aby skrze nìj byl svìt spasen (Jan 3, 16). Doslovný posun by potom znìl takto: Nebo Bùh tak miloval svìt, ûe dal své jediné Dítì, aby kaûdý, kdo v toto Dítì vìøí, nezahynul, ale mìl ûivot vìèný Takovéto zmìny v textu samotného Písma jdou ve své podstatì proti za itému systému køes anské vìrouky. V okam iku, ve kterém zamìníme oznaèení Boha Otce za Boha Otce a Matku, se dostáváme k polyteismu a z trinitární perichoreze (tzn. pøebývání jednoho v druhém) Boha vzniká quaternitální, tedy Nejsvìtìjší Ètveøice. Navíc se takto rodí pøedstava hermafroditálního bo stva, která pùsobí grotesknì. Také celá svatební symbolika Hospodina a Izraele, Krista a církve nám zároveò ztrácí smysl a místo dùvìrného a mileneckého vztahu nám vzniká symbolika homosexuální. Jak uvádí Roland M. Frye ve svém pøíspìvku Language for God and Feminist Language, poukazují nìkteré feministky také na to, e byl rozhled biblických autorù omezen patriarchálním modelem doby, a proto jim v døívìjší dobì nepøišlo na mysl, e by se Bùh dal nazývat matkou. Podle názorù nìkterých feministek to bylo ovlivnìno pouze tehdejší kulturou, jen e dnes ve 20. století vnímáme tyto vìci jinak. Vrátím-li se však zpátky k textu Bible v Písmu existují urèitá maternistická ztvárnìní Boha. Jedno z nejvíce proslulých hebrejských feminin je Hokmâh (Moudrost), jde o personifikaci. Profesor Mayer I. Gruber z Univerzity Ben Gurion pátral v hebrejském textu Bible po všech feministických vyjádøeních pro Boha a našel 237 jich celkem šest, z nich se ovšem dvì opakují, tak e v podstatì ètyøi. Jsou všechny z knihy proroka Izajáše: zbývají Jako kdyû vás utìšuje matka, tak vás budu tìšit (pøirovnání; Iz 66, 13) Byl jsem pøíliš dlouho zticha. Mám dál mlèet? Pøemáhat se? Mám jen sténat, tìûce jak rodièka vzdychat a pøitom po dechu lapat? (Iz 42, 14; svatopisec pouûívá pøirovnání, aby ukázal, ûe Hospodin mluví k lidu po dobì, kdy mlèel). Bìda tomu, kdo by øekl otci: Cos to zplodil? Nebo ûenì: Cos to porodila? (Iz 45,10; biblický autor mluví o Boûí ochranì pro toho, koho si vybral pro svého pomazaného, aby o nìm svìdèil a øíká, ûe ho bude provázet na všech cestách). Sijón øíkával: Hospodin mì opustil, Panovník na mì zapomenul. Coûpak mùûe zapomenout ûena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního ûivota. I kdyby nìkteré zapomnìly, já na tebe nezapomenu (Iz 49, 15; svatopisec mluví o lásce Hospodina, která pøedstihne i lásku mateøskou). Kromì toho pøemýšlel profesor Mayer I. Gruber o dalších enských pøedstavách, které by se daly v textu Bible zachytit. Dochází však k závìru, e je Bùh zøídkakdy pøirovnáván k matce, e matkou není pøímo nazýván ani oslovován, a to ani ve Starém ani v Novém zákonì. Uvádí, e takto fungoval gnosticismus, který prosazoval eny a mìl hermafroditní bo stva, ale nikoliv køes anství. V církvi se ke schvalování nìjaké vìrouèné otázky pøistupuje ze tøí bodù. Prvním pøedpokladem je prozkoumat Písmo, tedy Bibli, druhé hledisko je konfrontovat spisy a uèení církevních otcù, tzv. køes anskou tradici, která prakticky ukazuje, jak se ten který prvek objevoval v praktickém ivotì církve v dìjinách a poslední tøetí instancí je potom vyjádøení církevního magistéria, tj. Uèitelského úøadu církve, tedy pape e nebo pape e a biskupù. Autorita uèení církve stojí tedy na tìchto tøech pilíøích, Písmu, svìdectví svatých mu ù a en v dìjinách a magistériu. Role uèitelského úøadu církve, tj. magistéria, je vìtšinou spíše vymezovací, pouká e na to, co je v Písmu nebo v písemné tradici, objasní to a vylo í. Jedním z církevních pramenù je dílo Hilaria z Poitiers, který upozoròuje na fakt, e Bùh èlovìka pøesahuje, a proto se na nìj nedají pou ít lidská vymezení a omezení. Máme-li tedy problémy 238

4 s terminologií v Písmu, je to podle nìj proto, e nás celý problém pøesahuje. Úsilí zmìnit obrazný jazyk Bible a její metafory mù e být urèitým prostøedkem, jak dnešnímu ètenáøi pøiblí it styl tehdejší tvorby, je ale tøeba mít také na pamìti, e vysvìtlováním metafor a pou ívané symboliky mù eme zároveò zpùsobit posuny v chápání pojmù, co je právì u Bible vìc na pová enou. Komentáøe k Bibli jsou jistì potøebné, nevyjádøí však celý obsah, a pøedevším poetický náboj obrazného jazyka. Bible pou ívá obrazný jazyk ne proto, aby mìla vysokou stylistickou úroveò, ale proto, e bibliètí autoøi nevìdìli, jak Boha lidsky popsat. Jedna tendence se však pøece podle Rolanda M. Freye (1987) v textu Bible objevuje: pokud je Bùh líèen jako matka, jde o pøirovnání, zatímco je-li líèen jako otec, je to metafora. Toto je vìc, na kterou feministické argumenty nará ejí, chtìjí po pøirovnání to, co je úkolem metafory. Sophia a Hokmâh, øecké a hebrejské slovo pro moudrost jsou v Bibli v enském rodì. Z ádného z nich se nedá vyvodit, e kvùli tomu, e se jedná o feminina, e by nutnì odkazovala na enskou bytost. Jde prokazatelnì o abstrakta, která ádné biologické pohlaví nezachycují a ani zachytit nemohou. To, e se u nich urèuje rod (ta moudrost, ten al, to štìstí) je otázka jejich gramatické koncovky. Feministky však vybraly slovo Sophia a Hokmâh z mnoha abstraktních bo ských atributù a udìlaly z toho enské bo stvo. Bo ská Sophia se tak po vzoru gnosticismu vydìluje jako nová bohynì (Pø 8). Písmo znovu a znovu u ívá metafory Bùh Otec, výjimeènì pou ívá pøirovnání o tom, e se tento Bùh o èlovìka stará jako lidská matka. Pøirovnání se od metafory zásadnì liší. Pøirovnáním konstatuji toti urèitou podobnost, zatímco metaforou se pøenáší pojmenování na pøedstavu. Pøirovnání tedy obraznì upozoròuje na podobnost, ale metafora øíká, e je nìjaká vìc nìèím jiným. Metafora je figurou, která unáší slovo daleko od pùvodního významu. Já jsem dobrý pastýø (J 10, 11) stejnì tak se øíká: Hospodin je mùj 239 pastýø ( 22, 23) je metafora, pastýø dostává v kontextu nový rozmìr. Stejnì tak je Je íš veliký pastýø ovcí ( d 13, 20). Kristus je také metaforicky nazýván Beránek Bo í, tj. Beránek obìtovaný za høích, tak jak to bylo zvykem podle zákona Pentateuchu. Tímto metaforickým pojmenováním, které nám pøipomíná bezbranné zvíøe vedené na popravu, se však myslí Kristus. Pøirovnání funguje odlišnì. Uvedu pøíklad z knihy proroka Izajáše: Hospodin jak bohatýr vyrazit uû se chystá, svou horlivost jak bojovník roznìcuje, pozvedá bojový pokøik, proti nepøátelùm svým si bohatýrsky vede (Iz 42, 13). Biblický autor si dává pozor, aby Boha neztoto nil s Bohem války, by tím nejvyšším. Místo toho øíká: vyrazit se chystá a horlivost roznìcuje jako Trochu dále se u ívá pøirovnání: [...] jako kdy nìkoho utìšuje matka, tak vás budu tìšit (Iz 66, 13). Stejnì tak je péèe Boha pøirovnána k orlovi, resp. k orlici (Deut. 32, 11). Biblista lyricky popisuje Bo í péèi vùèi Izraeli a pøirovnává ji k péèi orla o jeho mláïata: Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláïaty se vznáší, svá køídla rozprostírá, své mládì bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin sám ho vedl, ûádný cizí bùh s ním nebyl. Nebo jinde ve stejné knize (Iz 31, 5): Jako ptáci, kteøí obletují hnízda, tak bude Hospodin zástupù štítem Jeruzalému, zaštítí a vysvobodí, ušetøí a vyprostí. Taková pøirovnání Virginia Mollenkot (1983, s. 83 n.) však neuvádí, kdy konstatuje, e Bùh je naše orlí matka, a je tedy femininum. Poslední a nejsilnìjší pøirovnání v podobì feminina pøirovnává Boha ke kvoènì, která se stará o svá kuøátka. Je v èásti Je íšova pláèe nad Jeruzalémem (Mt 23, 37 a Lk 13, 34): Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobì posláni; kolikrát jsem chtìl shromáûdit tvoje dìti, tak jako kvoèna shromaûïuje kuøátka pod svá køídla, a nechtìli jste. 240

5 Zatímco pøirovnání srovnává a pøirovnává, metafora pøenáší pøedstavu na vìc. V Bibli je celá øada metafor: Já jsem chléb ivý; jsem svìtlo svìta; jsem dveøe; jsem vinný kmen a vy jste ratolesti... Jde vlastnì o predikace. Stejnì tak je metaforou spojení Bùh Otec. Nejde o ekvivalentní výraz lidského otce, ale o všemohoucího, moudrého, spravedlivého a milujícího Hospodina. Ve svìtle tohoto chápání nám metafory Bùh Otec a Bo í Syn pøipadají prùzraèné, jde o pojmenování a zachycení vyšší roviny, jde o symboly a pøedstavy. Nepochopení tìchto metafor mù e snadno zmìnit význam. A tak tìchto nìkolik málo dokladù pro vyjádøení Boha prostøedkem feminina je ve všech pøípadech do jednoho vlastnì pøirovnáním a nikdy se nejedná o metaforu. Bùh nebo Kristus jedná tak láskyplnì jako matka, kvoèna nebo orlí matka. Naproti tomu se metafora Bùh Otec objevuje podle biblických dokladù dvìstìpadesátkrát (dohromady v Novém i Starém zákonì). Celý problém feministických po adavkù dosadit za Boha slovo matka je tedy v podstatì nepøijatelný, proto e by znamenal nejenom neoprávnìný po adavek vymìnit pøirovnání za metaforu a zasahovat tak do textu, ale i narušení vìrouky. Bible se pova uje za svatou a inspirovanou právì proto, e se ve svìdectví, které podává o Bohu, nemýlí, v tom, e Boha líèí pravdivì. V Bibli mù eme najít vyèerpávající svìdectví, jak Bùh mluvil v dìjinách k èlovìku, jak se mu dával poznat. Tato starozákonní a novozákonní zkušenost, kterou autoøi mìli, je vyjádøena jazykem, který je starý nìkolik tisíc let, podle toho, jak tehdejší lidé psali. Zmìny, které do tohoto jazyka chtìjí zavádìt nìkteré feministky, nedodávají však tomuto jazyku pouze nová oznaèení pro Boha, nýbr zavádìjí do vìrouky i takové myšlenky, které nejsou vlastní køes anské tradici. Snaha o rodovou symetrizaci nebo vyhnutí se rodovì specifickým výrazùm mù e být vìcí osobního vkusu, pokud jde napøíklad o bì ný novinový èlánek, vedle kterého je umístìna fotografie lékaøky s podtitulkem Onkolog z Masarykova Institutu, ale v biblickém jazyce je to vìc neopodstatnìná a nevhodná. V dy zisk plynoucí z takové zámìny by byl nulový, jedna jednostrannost 241 by se nahradila druhou jednostranností. Metafora matka by byla v textu stejnì nedostateèná jako je nyní metafora otec. Domnívám se, e opomíjení enskosti v jazyce Bible èi liturgie nemá ani v nejmenším souvislost s ni ším spoleèenským postavením en, ale e zde jde o naprosto zásadní snahu uchovat biblický text v pùvodní a neporušené podobì pro další generace. Literatura È m e j r k o v á S. a kol., 1996: Èeština, jak ji znáte a neznáte, Academia, Praha. D a n e š Fr., 1997: Ještì jednou feministická literatura, Naše øeè 80, è. 5, s E i s n e r P., 1945: Bohynì èeká: Traktát o èeštinì, Aventinum, Praha. E i s n e r P., 1997: Chrám i tvrz. Pluto, Praûské nakladatelství Jiøího Poláèka ve spolupráci s nakladatelstvím B. Just, Praha. Feminismus devadesátých let èeskýma oèima, 1997, [in:] Sborník Nové ètení svìta I., vydala Marie Chøibková, Praha. F r y e R. M., 1987: Language for God and Feminist Language. Problems and Principles, The Handsel Press Ltd., Edinburgh. H o f f m a n n o v á J., 1995: Feministická lingvistika?, Naše øeè 78, è. 2, s M o l l e n k o t t V., 1983: The Divine Feminine: The Biblical Imagery of God as Female, New York. O p o è e n s k á J., 1995: Z povzdálí se dívaly také ûeny. Výzva feministické teologie, Kalich, Praha. R u e t h e r R., 1983: Sexism and God-Talk, Toward a Feminist Theology, Boston. S c h m i d t G. R., 1978: Lutheran Liturgical Prayer and God as Mother, Worship 52. V a l d r o v á J., 1997: K èeské genderové lingvistice, Naše øeè 80, è. 2, s V a l d r o v á J., 1999: ûenský obsah v muûské formì nìkterá úskalí generického maskulína, [in:] Jinakost, cizost v jazyce a v literatuøe, UJEP v Ústí nad Labem. V a l d r o v á J., 2001: Novinové titulky z hlediska genderu, Naše øeè 84, è. 2, s Z e n g e r E., 1996: Na úpatí Sinaje. Obrazy o Bohu v prvním zákonì, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydøí. 242

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Matematika II Lineární diferenciální rovnice

Matematika II Lineární diferenciální rovnice Matematika II Lineární diferenciální rovnice RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Lineární diferenciální rovnice Denice

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Prstencové a kruhové okolí bodu

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

Národní specifika apelace v češtině

Národní specifika apelace v češtině MARYAN SKAB Národní specifika apelace v češtině Každý národ během svého dlouhodobého vývoje vytváří vlastní specifické jazykové prostředky, jejíchž speciální funkcí je navazování a udržování verbální komunikace

Více

Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Bez pøedchozího

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Translation from the English language edition: Partnering with God Practical Information for the New Millenium Copyright 1997 Lee Carroll All Rights R

Translation from the English language edition: Partnering with God Practical Information for the New Millenium Copyright 1997 Lee Carroll All Rights R Partnerství s Bohem Praktické informace pro nové tisíciletí Kryon Kniha 6 Translation from the English language edition: Partnering with God Practical Information for the New Millenium Copyright 1997 Lee

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Matematika II Extrémy funkcí více promìnných

Matematika II Extrémy funkcí více promìnných Matematika II Extrémy funkcí více promìnných RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Parciální derivace vy¹¹ích øádù Def.

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIER PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO OF PRODUCT DESIGN STUDIE SAKRÁLNÍHO PROSTORU STUDY OF SACRED

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce

Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893 Robert ADAM Praha Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Kladení èlenicích znamének nepatøí v èeské jazykovìdì k tématùm, na která se soustøeïuje teoretická

Více

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893 Magdaléna RYSOVÁ Praha Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Klíèová slova: Diskurz, konektory,

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush Øemenice Øemenice úvod Výrobce Výrobcem dodávaných øemenic je firma IPL. Tato renomovaná dánská firma je nejvìtším evropským výrobcem øemenic s dlouholetou zkušeností a tradicí. y nabízených øemenic Námi

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ 6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ Slova Ježíše Krista Moje království není z tohoto svìta nám jasnì dokazují, že celá naše víra se opírá o skuteènost, že za tímto svìtem, který známe, za hvìzdami a planetami,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1

Nokia FM vysílaè CA-300 9203672/1 Nokia FM vysílaè CA-300 6 3 5 7 9203672/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CA-119 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo C++ BUILDER v pøíkladech ROMAN NERUDA TOMÁŠ HOLAN Praha 2002 Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Grafický manuál. Koldasoft - Snadná cesta k vlastnímu webu

Grafický manuál. Koldasoft - Snadná cesta k vlastnímu webu Grafický manuál Koldasoft - Snadná cesta k vlastnímu webu Obsah Úvod... 3 Základní varianta znaèky... 4 oplòková varianta znaèky... 5 Inverzní varianta znaèky... 6 efinice barev... 7 Ochranný prostor znaèky...

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života Ad hoc modul 2010 bude šetřen na 1. vlně (resp. podle čtvrtletí zařazení sčítacího obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Matematika II Aplikace derivací

Matematika II Aplikace derivací Matematika II Aplikace derivací RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Derivace slo¾ené funkce Vìta o derivaci slo¾ené funkce.

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Bohemistyka 2006, nr 1, ISSN 1642 9893. Postoje studentù gymnázií k spisovné a obecné èeštinì versus jejich jazyková praxe. Hana KRULIKOVSKÁ Praha

Bohemistyka 2006, nr 1, ISSN 1642 9893. Postoje studentù gymnázií k spisovné a obecné èeštinì versus jejich jazyková praxe. Hana KRULIKOVSKÁ Praha Bohemistyka 2006, nr 1, ISSN 1642 9893 Hana KRULIKOVSKÁ Praha Postoje studentù gymnázií k spisovné a obecné èeštinì versus jejich jazyková praxe V posledních letech se v èeské lingvistice opìt obnovily

Více