Bohemistyka 2001, nr 3, ISSN Feministické postoje v jazyce Bible. Michaela LAŠ OVIÈKOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2001, nr 3, ISSN 1642 9893. Feministické postoje v jazyce Bible. Michaela LAŠ OVIÈKOVÁ"

Transkript

1 Bohemistyka 2001, nr 3, ISSN Michaela LAŠ OVIÈKOVÁ Feministické postoje v jazyce Bible Jak upozoròoval u Pavel Eisner (1997, s. 317), patøí èeština k jednomu z nejsexiètìjších a nejerotiètìjších jazykù svìta, proto e explicitnì poukazuje na pohlaví subjektu, co má rozsáhlé dùsledky po stránce citové a náladové. Èeština jako jazyk slovanský má ve svém systému hluboce zakoøenìnou kategorii rodu. Rod podstatného jména následnì ovlivòuje tvar jména pøídavného v pøívlastku i pøísudku (krásná dívka, ona je krásná), je však také patrný u pøíèestí èinného (zpívala), u pøíèestí trpného (je unavena) i u pøechodníku (jdouc, byvši). Mùûeme tedy co do pohlavní výstavby koncovkové a tím i tvarové rozlišovat jazyky naprosto bezpohlavní, jako je angliètina, jazyky s malou dávkou pohlavnosti, jako je nìmèina, jazyky s dávkou znaènìjší jsou to jazyky románské, a koneènì jazyky dùslednì pohlavní, coû jsou v Evropì jazyky slovanské a s nimi èeština. Tento stav vìcí je vydatnì posilován fakty deklinaèními. V angliètinì a jazycích románských deklinace koncovková odpadá vùbec Pohlavní koncovkou je v èeštinì vybaveno vedle pøísudkového adjektiva, pøíèestí trpného a pøechodníku právì pøíèestí minulé èinné, tedy tvar, který nám jiû dávno poskytuje jedinou moûnost, jak vyjádøit èas minulý. A jeûto sloveso je a zùstane hybnou pákou jazyka, nabývá pohlavní urèenost èeského participia activi rozhodujícího významu pro zjevnì erotický ráz èeštiny. Šla jsem je prostì nìco jiného neû šel jsem; a pøiznám se vám, ûe jsem se uû èasto divil, s jakou nenuceností a pøirozeností skoro bych øekl s jakým exhibicionismem plynou z úst èeské ûeny tyto tvary, a uû od malièka! tvary, z nichû kaûdièký jí zpìtným odrazem dává peèe její ûenské pohlavnosti. Øíkám-li, ûe jsem se uû kolikrát divil, myslím tím údiv, ûe se nenajde èeská ûena, které by ty koncovky pøipadaly shocking anebo nesnesitelným jhem. Zejména z hlediska pøíèestí minulého, které je zároveò jediným minulým èasem èeštiny, mùûeme øíci, ûe èeská ûena má po mluvnické stránce jazyk zcela zvláštní a jen svùj, a to právì v té rozhodující kategorii slovesa. 234

2 Neû jsem pøišla, byla jsem celá utrmácená: tak prostá vìc a pøec lidský tvor, který ji pronáší upozoròuje hned ètverým tvarem (pøišla byla celá utrmácená) na své pohlaví (Eisner 1997, s. 317). Tento fakt, e je èeština rodovì velmi výrazný jazyk, poskytuje bohaté mo nosti, jak na èeštinì sledovat, zda do jazyka neproniká pøíliš patriarchální model uva ování, urèitá diskriminace eny a nadvláda mu e nad enou. Na èeštinì se tento jev odrá í napøíklad v upøednostòování mu ského rodu u 3. osoby singuláru tam, kde z kontextu není jednoznaèný. Podøízenost mu skému rodu se jasnì gramaticky ukazuje i na vìtách se spoleèným podmìtem mu ským a enským. Ve vìtì: Mu a ena se hádali, podléhá ena jednoznaènì mu i. U nìkterých povolání se také objevuje urèitá tendence upøednostòovat substantiva mu ského rodu (sirotek, manager, chirurg, praktický lékaø, psycholog, právník, vedoucí katedry) i pøesto, e jejich reprezentantkou je ena. Do tohoto patriarchálního modelu, tj. urèité dominance mu ského rodu tam, kde není nezbytný, zaèaly v souèasné dobì pronikat i opaèné tendence, snaha o jeho rozrušování. Ta se k nám postupnì šíøí zejména z angliètiny a nìmèiny. Feministická lingvistika zaèíná sledovat zpùsob, jakým se o enách mluví a kritizuje rodové asymetrie v jazyce. Snaha pøehodnotit tento ji zmínìný patriarchální model jazyka zasahuje i místa v jazykovém systému ustálená a zaèíná tu a tam pronikat i do oblastí dosud nedotknutelných, jako je jazyk Bohem tajemnì inspirované Bible. Pøed nìjakou dobou mì tak zarazil následující vtip na jedné nástìnce: Východisko feministické teologie: Kdyû Bùh stvoøila muûe, tak to jenom zkoušela. Pozdìji se mi dostala do rukou kniha Jany Opoèenské Z povzdálí se dívaly také eny, výzva feministické teologie (1995), která citlivì zachycuje souèasné pøístupy a východiska feministické teologie. 235 Jiný èlánek, který jsem nedávno èetla, se zmiòuje o snaze upravit samotný biblický text a s ním i text liturgický, jako napø. nahradit termín Boha Otce Bohem Matkou (Rosemary 1983, s. 211). Tato myšlenka mì pøivedla k tomu, abych se na celou problematiku více zamìøila a pokusila se o krátké zamyšlení nad tím, zda je v textu Bible oprávnìné ztoto òovat Boha s matkou a zda je pou ívání feminina oprávnìné. Øeètí a øímští bohové, jako byl napøíklad Zeus, byli znázoròováni jako mu i, jak to také dokládají èetné mýty o jejich milostných dobrodru stvích. Toto zobecnìní se však nedá automaticky pøevést na jediného køes anského Boha, èasto oznaèovaného jako Boha Otce, pøièem toto jméno bylo pou ito pouze analogicky, ale není v tradici církve ztoto òován s lidským otcem mu ského pohlaví. O tom najdeme hojné zmínky u v samotné Bibli: Bùh není èlovìk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval (Nu 23, 19) V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprostøedku ohnì, jste nevidìli ûádnou podobu; velice se tedy støezte, abyste se nezvrhli a neudìlali si tesanou modlu, ûádné sochaøské zpodobení, zobrazení muûství nebo ûenství... (Dt 4, 15 16) Je zøejmé, e se symbol Bo ího otcovství nedá u Boha aplikovat. O Bohu mluvíme pouze analogicky, obdobnì. Biologickému vymezení se ve vztahu k Bohu nesmí tedy pøièítat pøíliš velká role. Chápání Boha v Bibli není sexistické. Takto sexisticky by se mo ná mohly jevit mnohé interpretace na biblické texty navazující, urèité obraty z liturgického jazyka (napø. oslovení lidu pøi mši pouze jako bratøi, které by nebylo na místì). Gen 1, 26 jasnì øíká, e Bùh stvoøil mu e a enu jako svùj obraz, tedy oba dva v jejich rozdílnosti, podle sebe. Prvotní køes ané dlouho hledali termíny, kterými by se dala popsat jedinost bo ství ve tøech bo ských osobách. Nebyl to jednoduchý problém. Pìt èi šest století se rodila tato promyšlená formulace tajemství Trojjediného Boha, kterou se feministky dnes sna í kvùli rodové symetrizaci nahradit dostateènì enskými výrazy. 236

3 Gail Ramshaw Schmidt se pøesto dnes domnívá, e by se v liturgické modlitbì mìlo místo Bùh Otec øíkat Bùh matka, jeliko jde o básnický pøívlastek a nikoliv souèást Bo ího jména (Schmidt 1978, s. 517). Jiné hlasy, které se ozývají, jdou tak daleko, e navrhují zmìnit termín Syn èlovìka za Lidské dítì nebo Dítì Bo í: Nebo Bùh tak miloval svìt, ûe dal svého jediného Syna, aby ûádný, kdo v nìho vìøí, nezahynul, ale mìl ûivot vìèný. Vûdy Bùh neposlal svého Syna na svìt, aby svìt soudil, ale aby skrze nìj byl svìt spasen (Jan 3, 16). Doslovný posun by potom znìl takto: Nebo Bùh tak miloval svìt, ûe dal své jediné Dítì, aby kaûdý, kdo v toto Dítì vìøí, nezahynul, ale mìl ûivot vìèný Takovéto zmìny v textu samotného Písma jdou ve své podstatì proti za itému systému køes anské vìrouky. V okam iku, ve kterém zamìníme oznaèení Boha Otce za Boha Otce a Matku, se dostáváme k polyteismu a z trinitární perichoreze (tzn. pøebývání jednoho v druhém) Boha vzniká quaternitální, tedy Nejsvìtìjší Ètveøice. Navíc se takto rodí pøedstava hermafroditálního bo stva, která pùsobí grotesknì. Také celá svatební symbolika Hospodina a Izraele, Krista a církve nám zároveò ztrácí smysl a místo dùvìrného a mileneckého vztahu nám vzniká symbolika homosexuální. Jak uvádí Roland M. Frye ve svém pøíspìvku Language for God and Feminist Language, poukazují nìkteré feministky také na to, e byl rozhled biblických autorù omezen patriarchálním modelem doby, a proto jim v døívìjší dobì nepøišlo na mysl, e by se Bùh dal nazývat matkou. Podle názorù nìkterých feministek to bylo ovlivnìno pouze tehdejší kulturou, jen e dnes ve 20. století vnímáme tyto vìci jinak. Vrátím-li se však zpátky k textu Bible v Písmu existují urèitá maternistická ztvárnìní Boha. Jedno z nejvíce proslulých hebrejských feminin je Hokmâh (Moudrost), jde o personifikaci. Profesor Mayer I. Gruber z Univerzity Ben Gurion pátral v hebrejském textu Bible po všech feministických vyjádøeních pro Boha a našel 237 jich celkem šest, z nich se ovšem dvì opakují, tak e v podstatì ètyøi. Jsou všechny z knihy proroka Izajáše: zbývají Jako kdyû vás utìšuje matka, tak vás budu tìšit (pøirovnání; Iz 66, 13) Byl jsem pøíliš dlouho zticha. Mám dál mlèet? Pøemáhat se? Mám jen sténat, tìûce jak rodièka vzdychat a pøitom po dechu lapat? (Iz 42, 14; svatopisec pouûívá pøirovnání, aby ukázal, ûe Hospodin mluví k lidu po dobì, kdy mlèel). Bìda tomu, kdo by øekl otci: Cos to zplodil? Nebo ûenì: Cos to porodila? (Iz 45,10; biblický autor mluví o Boûí ochranì pro toho, koho si vybral pro svého pomazaného, aby o nìm svìdèil a øíká, ûe ho bude provázet na všech cestách). Sijón øíkával: Hospodin mì opustil, Panovník na mì zapomenul. Coûpak mùûe zapomenout ûena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního ûivota. I kdyby nìkteré zapomnìly, já na tebe nezapomenu (Iz 49, 15; svatopisec mluví o lásce Hospodina, která pøedstihne i lásku mateøskou). Kromì toho pøemýšlel profesor Mayer I. Gruber o dalších enských pøedstavách, které by se daly v textu Bible zachytit. Dochází však k závìru, e je Bùh zøídkakdy pøirovnáván k matce, e matkou není pøímo nazýván ani oslovován, a to ani ve Starém ani v Novém zákonì. Uvádí, e takto fungoval gnosticismus, který prosazoval eny a mìl hermafroditní bo stva, ale nikoliv køes anství. V církvi se ke schvalování nìjaké vìrouèné otázky pøistupuje ze tøí bodù. Prvním pøedpokladem je prozkoumat Písmo, tedy Bibli, druhé hledisko je konfrontovat spisy a uèení církevních otcù, tzv. køes anskou tradici, která prakticky ukazuje, jak se ten který prvek objevoval v praktickém ivotì církve v dìjinách a poslední tøetí instancí je potom vyjádøení církevního magistéria, tj. Uèitelského úøadu církve, tedy pape e nebo pape e a biskupù. Autorita uèení církve stojí tedy na tìchto tøech pilíøích, Písmu, svìdectví svatých mu ù a en v dìjinách a magistériu. Role uèitelského úøadu církve, tj. magistéria, je vìtšinou spíše vymezovací, pouká e na to, co je v Písmu nebo v písemné tradici, objasní to a vylo í. Jedním z církevních pramenù je dílo Hilaria z Poitiers, který upozoròuje na fakt, e Bùh èlovìka pøesahuje, a proto se na nìj nedají pou ít lidská vymezení a omezení. Máme-li tedy problémy 238

4 s terminologií v Písmu, je to podle nìj proto, e nás celý problém pøesahuje. Úsilí zmìnit obrazný jazyk Bible a její metafory mù e být urèitým prostøedkem, jak dnešnímu ètenáøi pøiblí it styl tehdejší tvorby, je ale tøeba mít také na pamìti, e vysvìtlováním metafor a pou ívané symboliky mù eme zároveò zpùsobit posuny v chápání pojmù, co je právì u Bible vìc na pová enou. Komentáøe k Bibli jsou jistì potøebné, nevyjádøí však celý obsah, a pøedevším poetický náboj obrazného jazyka. Bible pou ívá obrazný jazyk ne proto, aby mìla vysokou stylistickou úroveò, ale proto, e bibliètí autoøi nevìdìli, jak Boha lidsky popsat. Jedna tendence se však pøece podle Rolanda M. Freye (1987) v textu Bible objevuje: pokud je Bùh líèen jako matka, jde o pøirovnání, zatímco je-li líèen jako otec, je to metafora. Toto je vìc, na kterou feministické argumenty nará ejí, chtìjí po pøirovnání to, co je úkolem metafory. Sophia a Hokmâh, øecké a hebrejské slovo pro moudrost jsou v Bibli v enském rodì. Z ádného z nich se nedá vyvodit, e kvùli tomu, e se jedná o feminina, e by nutnì odkazovala na enskou bytost. Jde prokazatelnì o abstrakta, která ádné biologické pohlaví nezachycují a ani zachytit nemohou. To, e se u nich urèuje rod (ta moudrost, ten al, to štìstí) je otázka jejich gramatické koncovky. Feministky však vybraly slovo Sophia a Hokmâh z mnoha abstraktních bo ských atributù a udìlaly z toho enské bo stvo. Bo ská Sophia se tak po vzoru gnosticismu vydìluje jako nová bohynì (Pø 8). Písmo znovu a znovu u ívá metafory Bùh Otec, výjimeènì pou ívá pøirovnání o tom, e se tento Bùh o èlovìka stará jako lidská matka. Pøirovnání se od metafory zásadnì liší. Pøirovnáním konstatuji toti urèitou podobnost, zatímco metaforou se pøenáší pojmenování na pøedstavu. Pøirovnání tedy obraznì upozoròuje na podobnost, ale metafora øíká, e je nìjaká vìc nìèím jiným. Metafora je figurou, která unáší slovo daleko od pùvodního významu. Já jsem dobrý pastýø (J 10, 11) stejnì tak se øíká: Hospodin je mùj 239 pastýø ( 22, 23) je metafora, pastýø dostává v kontextu nový rozmìr. Stejnì tak je Je íš veliký pastýø ovcí ( d 13, 20). Kristus je také metaforicky nazýván Beránek Bo í, tj. Beránek obìtovaný za høích, tak jak to bylo zvykem podle zákona Pentateuchu. Tímto metaforickým pojmenováním, které nám pøipomíná bezbranné zvíøe vedené na popravu, se však myslí Kristus. Pøirovnání funguje odlišnì. Uvedu pøíklad z knihy proroka Izajáše: Hospodin jak bohatýr vyrazit uû se chystá, svou horlivost jak bojovník roznìcuje, pozvedá bojový pokøik, proti nepøátelùm svým si bohatýrsky vede (Iz 42, 13). Biblický autor si dává pozor, aby Boha neztoto nil s Bohem války, by tím nejvyšším. Místo toho øíká: vyrazit se chystá a horlivost roznìcuje jako Trochu dále se u ívá pøirovnání: [...] jako kdy nìkoho utìšuje matka, tak vás budu tìšit (Iz 66, 13). Stejnì tak je péèe Boha pøirovnána k orlovi, resp. k orlici (Deut. 32, 11). Biblista lyricky popisuje Bo í péèi vùèi Izraeli a pøirovnává ji k péèi orla o jeho mláïata: Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláïaty se vznáší, svá køídla rozprostírá, své mládì bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin sám ho vedl, ûádný cizí bùh s ním nebyl. Nebo jinde ve stejné knize (Iz 31, 5): Jako ptáci, kteøí obletují hnízda, tak bude Hospodin zástupù štítem Jeruzalému, zaštítí a vysvobodí, ušetøí a vyprostí. Taková pøirovnání Virginia Mollenkot (1983, s. 83 n.) však neuvádí, kdy konstatuje, e Bùh je naše orlí matka, a je tedy femininum. Poslední a nejsilnìjší pøirovnání v podobì feminina pøirovnává Boha ke kvoènì, která se stará o svá kuøátka. Je v èásti Je íšova pláèe nad Jeruzalémem (Mt 23, 37 a Lk 13, 34): Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobì posláni; kolikrát jsem chtìl shromáûdit tvoje dìti, tak jako kvoèna shromaûïuje kuøátka pod svá køídla, a nechtìli jste. 240

5 Zatímco pøirovnání srovnává a pøirovnává, metafora pøenáší pøedstavu na vìc. V Bibli je celá øada metafor: Já jsem chléb ivý; jsem svìtlo svìta; jsem dveøe; jsem vinný kmen a vy jste ratolesti... Jde vlastnì o predikace. Stejnì tak je metaforou spojení Bùh Otec. Nejde o ekvivalentní výraz lidského otce, ale o všemohoucího, moudrého, spravedlivého a milujícího Hospodina. Ve svìtle tohoto chápání nám metafory Bùh Otec a Bo í Syn pøipadají prùzraèné, jde o pojmenování a zachycení vyšší roviny, jde o symboly a pøedstavy. Nepochopení tìchto metafor mù e snadno zmìnit význam. A tak tìchto nìkolik málo dokladù pro vyjádøení Boha prostøedkem feminina je ve všech pøípadech do jednoho vlastnì pøirovnáním a nikdy se nejedná o metaforu. Bùh nebo Kristus jedná tak láskyplnì jako matka, kvoèna nebo orlí matka. Naproti tomu se metafora Bùh Otec objevuje podle biblických dokladù dvìstìpadesátkrát (dohromady v Novém i Starém zákonì). Celý problém feministických po adavkù dosadit za Boha slovo matka je tedy v podstatì nepøijatelný, proto e by znamenal nejenom neoprávnìný po adavek vymìnit pøirovnání za metaforu a zasahovat tak do textu, ale i narušení vìrouky. Bible se pova uje za svatou a inspirovanou právì proto, e se ve svìdectví, které podává o Bohu, nemýlí, v tom, e Boha líèí pravdivì. V Bibli mù eme najít vyèerpávající svìdectví, jak Bùh mluvil v dìjinách k èlovìku, jak se mu dával poznat. Tato starozákonní a novozákonní zkušenost, kterou autoøi mìli, je vyjádøena jazykem, který je starý nìkolik tisíc let, podle toho, jak tehdejší lidé psali. Zmìny, které do tohoto jazyka chtìjí zavádìt nìkteré feministky, nedodávají však tomuto jazyku pouze nová oznaèení pro Boha, nýbr zavádìjí do vìrouky i takové myšlenky, které nejsou vlastní køes anské tradici. Snaha o rodovou symetrizaci nebo vyhnutí se rodovì specifickým výrazùm mù e být vìcí osobního vkusu, pokud jde napøíklad o bì ný novinový èlánek, vedle kterého je umístìna fotografie lékaøky s podtitulkem Onkolog z Masarykova Institutu, ale v biblickém jazyce je to vìc neopodstatnìná a nevhodná. V dy zisk plynoucí z takové zámìny by byl nulový, jedna jednostrannost 241 by se nahradila druhou jednostranností. Metafora matka by byla v textu stejnì nedostateèná jako je nyní metafora otec. Domnívám se, e opomíjení enskosti v jazyce Bible èi liturgie nemá ani v nejmenším souvislost s ni ším spoleèenským postavením en, ale e zde jde o naprosto zásadní snahu uchovat biblický text v pùvodní a neporušené podobì pro další generace. Literatura È m e j r k o v á S. a kol., 1996: Èeština, jak ji znáte a neznáte, Academia, Praha. D a n e š Fr., 1997: Ještì jednou feministická literatura, Naše øeè 80, è. 5, s E i s n e r P., 1945: Bohynì èeká: Traktát o èeštinì, Aventinum, Praha. E i s n e r P., 1997: Chrám i tvrz. Pluto, Praûské nakladatelství Jiøího Poláèka ve spolupráci s nakladatelstvím B. Just, Praha. Feminismus devadesátých let èeskýma oèima, 1997, [in:] Sborník Nové ètení svìta I., vydala Marie Chøibková, Praha. F r y e R. M., 1987: Language for God and Feminist Language. Problems and Principles, The Handsel Press Ltd., Edinburgh. H o f f m a n n o v á J., 1995: Feministická lingvistika?, Naše øeè 78, è. 2, s M o l l e n k o t t V., 1983: The Divine Feminine: The Biblical Imagery of God as Female, New York. O p o è e n s k á J., 1995: Z povzdálí se dívaly také ûeny. Výzva feministické teologie, Kalich, Praha. R u e t h e r R., 1983: Sexism and God-Talk, Toward a Feminist Theology, Boston. S c h m i d t G. R., 1978: Lutheran Liturgical Prayer and God as Mother, Worship 52. V a l d r o v á J., 1997: K èeské genderové lingvistice, Naše øeè 80, è. 2, s V a l d r o v á J., 1999: ûenský obsah v muûské formì nìkterá úskalí generického maskulína, [in:] Jinakost, cizost v jazyce a v literatuøe, UJEP v Ústí nad Labem. V a l d r o v á J., 2001: Novinové titulky z hlediska genderu, Naše øeè 84, è. 2, s Z e n g e r E., 1996: Na úpatí Sinaje. Obrazy o Bohu v prvním zákonì, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydøí. 242

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893

Bohemistyka 2011, nr 1, ISSN 1642 9893 zúèastnilo 63 respondentù, pøesnìji øeèeno 58 posluchaèek a 5 posluchaèù bohemistiky. Ptáte se, jaké jsou výsledky daného šetøení? Prosím, tady jsou. Dvacet devìt dotázaných(to znamená cca 46%) zvolilo

Více

Bohemistyka 2010, nr 2, ISSN 1642 9893. Pøedmluva a doslov jako párové peritexty knihy

Bohemistyka 2010, nr 2, ISSN 1642 9893. Pøedmluva a doslov jako párové peritexty knihy Bohemistyka 2010, nr 2, ISSN 1642 9893 Lenka MÜLLEROVÁ Hradec Králové Pøedmluva a doslov jako párové peritexty knihy 1. Pøedmluva Pøedmluva a doslov (nìkdy uvádìné jako prolog a epilog) obklopují bezprostøednì

Více

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek)

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek) ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU Zdenìk Vojtíšek Není božstva kromì Boha a Muhammad je posel Boží, je kaligraficky zapsáno vpravo nahoøe na této stránce. Tato slova proneslo již nìkolik set tìch, jejichž rodným

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 3 Roèník VIII. Øíjen 2002 Nepøehlédnìte! 24. øíjna od 17.00 hod. v budovì AV na Národní tøídì (v místnosti 206) se bude po

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. ivotní jubileum Dobravy Moldanové

Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN 1642 9893 K R O N I K A. ivotní jubileum Dobravy Moldanové Bohemistyka 2001, nr 2, ISSN 1642 9893 K R O N I K A ivotní jubileum Dobravy Moldanové [...] a já jsem hrdá na svùj národ a na svùj jazyk... studium národní literatury nám pomáhá pochopit, kdo jsme, odkud

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 8 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE 1 Státní ústøední archiv v Praze 2000 ISBN 80-85475-67-7 ISSN 1211-9768 2 OBSAH SLOVO ÚVODEM (Vácslav Babièka)...5 BAROKNÍ ŠKOLNÍ HUMOR 17.

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Postup veèerní. S výbìrem z oktoichu

Postup veèerní. S výbìrem z oktoichu Postup veèerní S výbìrem z oktoichu Veèerní pro sobotu a nedìli veèer Pøi slu bì veèerní nutno mít na pamìti, e bohoslu ba se vztahuje nikoliv k uplynulému ale k nastávajícímu dni. V liturgickém ivotì

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ NOVÁ DOBA PORODNÍ PØIROZENÝ POROD JAKO CESTA KE SPOLEÈNOSTI BEZ NÁSILÍ Pøipravujeme MEDITACE NÁVOD NA

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY

PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY PhDr. Tomáš Novák VÌKOVÝ ROZDÍL MEZI PARTNERY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2818. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více