Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny"

Transkript

1 Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny Miroslav Frýdek a kolektiv KEY Publishing s.r.o. Ostrava

2 Autorský kolektiv: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (4. kapitola) JUDr. Miroslav Frýdek (vedoucí autorského kolektivu, autor kapitol 2.1, 2.2, 2.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 6.2, rejstříku použitých pramenů, spoluautor 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3, 5.3.3, 5.2.2, 5.4.5) Mgr. et Mgr. Markéta Melounová (autorka kapitoly 5.6) Mgr. Silvie Šimordová (autorka kapitoly 7) doc. Irena Radová, Ph.D. (autorka kapitoly 1) Mgr. Ivana Stará (autorka kapitol 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, spoluautorka kapitol 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 5.3.3) JUDr. Renata Veselá, Ph.D. (spoluautorka kapitol 3, 5.2.2, 5.4.5) Kniha je výstupem těchto výzkumných projektů: - Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (MUNI/A/0782/2011) - Právní postavení osob alieni iuris v římském právu (MUNI/A/0943/2011) Jarmila Bednaříková, Miroslav Frýdek, Markéta Melounová, Silvie Šimordová, Irena Radová, Ivana Stará, Renata Veselá 2012 Foto na obálce Erica Guilane-Nachez/Fotky&Foto ISBN (KEY Publishing s.r.o.) ISBN (The European Society for History of Law)

3 Obsah Slovo úvodem Mytologie a antická rodina ve vzájemném vztahu...6 Použitá literatura a prameny Náboženství a tradice jako základní stavební kámen římské společnosti Nástin veřejných kultů a slavností Cizí kulty Kult císařů Domácí kult sacra privata Penáti Larové Mánové Geniové Vesta Použitá literatura a prameny Rod, rodina a jednotlivec v římském soukromém a veřejném životě Použitá literatura a prameny Přežívání některých rodových zvyklostí po tzv. serviovských reformách Použitá literatura a prameny Římská rodina Pojem familia Členové římské rodiny a pravomoc nad členy rodiny Manus Patria potestas světská a náboženská moc otce rodiny. Status familiae Moc nad otroky dominica potestas Osoby v mancipiu Přechodové rituály Narození Dospělost Svatba Smrt a pohřeb Římská rodina z pohledu práva majetkového Vznik soukromého vlastnictví Familia jako soubor majetku patřící jedné rodině Nabývání ve prospěch otce rodiny skrze osoby podřízené jeho pravomoci a výjimky z tohoto nabývání Dědické právo Zásahy proti marnotratníkům Manželství Zásnuby Svatba a svatební obřady Způsoby uzavření manželství. Právní a náboženské následky uzavření manželství... 74

4 5.5.4 Zánik manželství Další typy soužítí muže a ženy v Římě Augustovy reformy rodinného života Osobnost C. Iulia Caesara Octaviana Augusta Obroda rodinného života a morálky Římanů Lex Iulia de maritandis ordinibus et lex Papia Poppaea Příkazy Postihy Odměny Lex Iulia de adulteriis coercendis Použitá literatura a prameny Římská rodina a trestní právo Římské trestní právo pojem a terminologie Trestní pravomoc otce rodiny a domácí soud Pravomoc otce rodiny a manžela při přistižení dcery/ manželky inflagranti s milencem a jiné sexuální činy Obroda rodinného života a morálky Římanů Mravnostní trestné činy podle lex Iulia de adulteriis Adulterium a stuprum Lenocinium Incestum Použitá literatura a prameny Postavení ženy ve vizigótském státě Úvod a prameny Postavení ženy v rodině Vstup do manželství Děti Ukončení manželství Postavení ženy ve společnosti Vdovy Ženy v politice Ženy v nápisech Použitá literatura a prameny

5 kapitola Slovo úvodem Vážení a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává kniha, která vznikla jako práce sedmi lidí a čtyř odborů: dějin starověku, klasické filologie, mytologie a právní romanistiky. Na počátku této publikace byla snaha o naplnění následující myšlenky Marca Tullia Cicerona, který popisoval největší rozdíl mezi člověkem a zvířetem: Ale mezi člověkem a zvířetem je největší rozdíl v tom, že zvíře jako tvor řízený smysly přizpůsobuje se pouze svému okolí a přítomnosti a jen zcela málo vnímá minulost nebo budoucnost, kdežto člověk obdařený rozumem vnímá jeho pomocí dějovou následnost, vidí příčiny věcí, uvědomuje si jejich podmínky a předpoklady, srovnává jevy podobné, spojuje těsně s přítomností budoucnost a tak vidí běh celého života a předem si zařizuje věci nezbytně potřebné. Naším cílem je tedy provázat a uvědomit si období minulé, srovnat jevy v řadách několika staletí a zasadit společnou studií další kamínek do mozaiky historie starověkého Říma a jeho práva. JUDr. Miroslav Frýdek vedoucí autorského kolektivu 5

6 kapitola 1 Mytologie a antická rodina ve vzájemném vztahu Mytologie a antická rodina ve vzájemném vztahu Mytologie je je jedním z projev náboženského smýšlení archaické spo taková je vhodným p edm tem zkoumání, i i pokud chceme poznat relig Mytologie je jedním z projevů náboženského smýšlení archaické společnosti a jako taková je vhodným rodinného předmětem života. Vždy zkoumání, locus communis i pokud chceme literatury poznat religiózní praktiky rodinného p irozenou života. elementární Vždyť spole enskou locus communis formou literatury pro vykonávání náboženských r o d jinách rodiny zní, že že o dějinách rodiny zní, že právě rodina je přirozenou elementární společenskou formou pro vykonávání náboženských ritů. 1 Chceme-li pak pojedná- pak pojednávat o reflexi mytologie v antické rodin, musíme si si uv domit vat o reflexi mytologie v antické skute nosti. rodině, P edn musíme je je to to si uvědomit fakt, že dnešní především pojem tři rodiny se se svým význ skutečnosti. Předně je to fakt, že dnešní pojem rodiny se svým významem s významem slov, která se používala k ozna ení rodiny v antice. Latinské vý v nekryje s významem slov, která se používala k označení rodiny v antice. Latinské výrazy familia či domus, stejn stejně jako ecké řecké / οἶκος/οἰκία a δῶμα v sobě sob zahrnují krom stand zahrnovaly kromě standardní nukleární rodiny také všechny osoby žijící v příslušném domě, typicky otroky, popřípadě i služebníky žijící mimo rodiny také všechny osoby žijící v p íslušném dom, typicky otroky, pop ípa dům, např. na venkově, a žijící rovněž mimo veškerý d m, movitý nap. na i nemovitý venkov, a majetek, rovn ž který veškerý movitý i i nemovitý náležel pod právní moc otce rodiny (zatímco v Římě byl pater familias víceméně neomezeným pánem daného majetku, řecký κύριος byl spíše jeho náležel pod právní moc otce rodiny (zatímco v ím byl paterfami vrchním správcem); latinské neomezeným familia pak pánem zahrnuje daného v dalším majetku, významu ecký i širší byl spíše jeho vrchn latinské familia pak zahrnuje v dalším významu i i širší rodinu. 22 Ve sv tle t c bude proto nutné, abychom p i každé zmínce o rodin m li na na mys domácnost. 33 Další skute nost, na kterou je je t eba p i studiu antických nábožensk praktik ve vztahu k rodin neustále brát z etel, je, že že ecká i i ímská rodina byly 1 Kehrer, Günter. Religion und Familie. Religionssoziologische Überlegungen zum Verhältnis von zwei gesellschaftlichen Institutionen. In Gladigow, B. & Kippenberg, H. G. (eds.). Neue Ansätze in der Religionswissenschaft. München: Kösel, S. 79. vzorem pro vyšší správní jednotku, tedy pro stát. Budeme-li chtít z z tohoto d sledek pro náboženskou sféru života, m žeme íci, že že domácí kulty byly m 6 obecných. 44 Ostatn nejednou došlo k tomu, že že se se rodinný i i soukromý náboženských praktik komunity a naopak. První p ípad nám ilustruje p íhoda z Tulia Cicerona, o níž referuje sám velký e ník. 55 V roce 58 p. n.l., kdy byl C

7 rodinu. 2 Ve světle těchto skutečností bude proto nutné, abychom při každé zmínce o rodině měli na mysli vždy celou domácnost. 3 Další skutečnost, na kterou je třeba při studiu antických náboženských představ a praktik ve vztahu k rodině neustále brát zřetel, je, že řecká i římská rodina byly velkou měrou vzorem pro vyšší správní jednotku, tedy pro stát. Budeme-li chtít z tohoto faktu vyvodit důsledek pro náboženskou sféru života, můžeme říci, že domácí kulty byly menší verzí kultů obecných. 4 Ostatně nejednou došlo k tomu, že se rodinný či soukromý kult vřadil do náboženských praktik komunity a naopak. První případ nám ilustruje příhoda ze života k Marka vyhnanství, Tullia byl Cicerona, jeho d m o níž stržen referuje a sám na míst velký ruiny řečník. nechal 5 Ciceron v V roce 58 př. n. l., kdy byl Cicero odsouzen k vyhnanství, byl jeho dům stržen a na místě P. Clodius ruiny nechal Pulcher Ciceronův postavit úhlavní chrám nepřítel bohyn P. Libertas. Clodius Pulcher postavit chrám Ciceronových bohyně Libertas. domácích Než b žk, však odnesl došlo k e ník tomuto sošku zneuctění Minervy p edm t sv Než však došlo k Ciceronových domácích bůžků, odnesl řečník sošku Minervy předmět své osobní úcty chrámu do chrámu Iova Optima Iova Optima Maxima, Maxima, kde ji kde zasv til ji zasvětil Minerv, Minervě, strážkyni Říma. soukromá Tak se Minerva Ciceronova dostala soukromá do sféry Minerva ve ejného dostala kultu. do sféry strážkyni íma. T veřejného kultu. Opa ný proces, tedy prom nu ve ejného rituálu v privátní, pozoruje Opačný proces, tedy proměnu veřejného rituálu v privátní, pozorujeme v Aristofanově komedii Acharnští ( ) (Ἀχαρνῆς) z roku 425 př. p. n.l. l. 6 V tomto tomto dramatu je protagonistou občan Dikaiopolis, původem z příměstského dramatu je pr Dikaiopolis, p vodem z p ím stského athénského dému Acharnai, unav athénského dému Acharnai, unavený dlouhotrvající válkou mezi svým městem a Spartou. válkou Dikaiopolis mezi svým se zprvu m stem snaží a Spartou. prosadit Dikaiopolis mír pro celou se zprvu obec, snaží prosadit m když však v tomto svém úsilí neuspěje, frustrován bezútěšným stavem věcí, když však v tomto svém úsilí neusp je, frustrován bezút šným stav uzavře s nepřítelem alespoň separátní mír pro sebe sama a své blízké a po návratu domů organizuje s nep ítelem falické alespo procesí, separátní spojené mír s pro obětí sebe koláčků, sama a k své uctění blízké a po návrat boha Dionýsa. falické Podobné procesí, oslavy spojené na počest s ob tí boha vína kolá k, jsou k přitom uct ní doloženy boha Dionýsa. Podobné právě ve venkovském okolí Athén, a to pod patronací místních úředníků. 7 Dikaiopolis tak boha vlastně vína přejímá jsou obřad, p itom jak doloženy jej znal z práv obecné ve praxe. venkovském okolí Athén, a 2 K definici římské rodiny viz např. Bodel, John. An outline of Roman Domestic Religion. In Bodel, JOHN Olyan, Saul M. (eds.). Household and family religion in antiquity. Oxford, Malden (Mass.): Blackwell, S. 14; Dixon, Suzanne. The Roman family. Baltimore, Md.: The Johns Hopkins University Pr. London, S. 1 11; Gestrich, Andreas Krause, Jens-Uwe Mitterauer, Michael. Geschichte der Familie. Stuttgart: Kröner, S ; k vymezení řecké rodiny pak viz např. Faraone, Christopher. A. Household Religion in Ancient Greece. In Bodel, JOHN Olyan, Saul M. (eds.). Household and family religion in antiquity. Oxford, Malden (Mass.): Blackwell, S ; Gestrich, A. Krause, J.-U. Mitterauer, M. (2003, 44 45). 3 Srov. Stowers, Stanley K. Theorizing Ancient Household Religion. In Bodel, JOHN Olyan, Saul M. (eds.). Household and family religion in antiquity. Oxford, Malden (Mass.): Blackwell, S Boedeker, DEBORAH. Domestic Religion in Classical Greece. In Bodel, JOHN Olyan, Saul M. (eds.). Household který však and m l family vliv religion i na in obecní antiquity. kult. Oxford, 9 Malden (Mass.): Blackwell, S Cic. Leg. II, 42; k interpretaci této události viz Bodel, J. (2008; 252nn.). 6 Srov. Faraone, Ch. A. (2008; ). 7 Id. (2008; ). místních ú edník. 7 Dikaiopolis tak vlastn p ejímá ob ad, jak jej znal z obe Jako doklad provázanosti domácího a obecního religiózního konán slouží i to, že ú ast na správ státu mohla být podmín na particip náboženském život. Na mysli máme dv otázky, které byly v Ath pokládány designovaným archont m b hem prov rky ( ) p ed tím ú adu. Ony otázky zn ly: Máš Apollóna Otcovského a Dia Herkeia? Kde s Otcovský Apollón, tedy Apollón zd d ný po p edcích, pat í již svým božstev uctívaných v rodin. Zeus Herkeios pak je typickým bohem ct ným T etí a poslední v c, kterou si musíme neustále p ipomínat, chce antické rodiny v tradi ních vypráv ních, i naopak reflexi mytologie v ro mýt. Mýty kolovaly v mnoha verzích lišících se lokáln i dobov, a n realitu r zných epoch i r zných míst. Navíc literární zpracování 7 mýt, hlavními zdroji pro poznání antické mytologie, byla pochopiteln zá doty ných literárních d l p edevším pak na cílech, které svou tvorbo

8 Jako doklad provázanosti domácího a obecního religiózního konání ve starém Řecku slouží i to, že účast na správě státu mohla být podmíněna participací v soukromém náboženském životě. Na mysli máme dvě otázky, které byly v Athénách každoročně pokládány designovaným archontům vyvozujeme naši p edstavu tehdejšího sv ta, jsou pov tšinou obrazem ideálu vyšší vzd lané během prověrky (δοκιμασία) před tím, než se ujali svého úřadu. Ony otázky vrstvy, zněly: 10 Máš bude Apollóna naše výchozí Otcovského pozice p i a Dia studiu Herkeia? vzájemného Kde vlivu stojí jejich rodiny oltáře? a mytologie 8 neút šná. Otcovský P esto se Apollón, na následujících tedy Apollón stranách zděděný pokusíme alespo předcích, nazna it patří již rozhodn svým epitetem nep jde vzhledem k rozsahu do sféry této božstev kapitolky uctívaných o více než v jen rodině. nazna ení Zeus Herkeios možnosti takového pak je typickým bádání. bohem ctěným v domácnostech, který však měl vliv i na obecní kult. 9 Podstatná ást mytického v ku starov kého ecka a posléze vlivem helénizace Třetí a poslední věc, kterou si musíme neustále připomínat, chceme-li hledat ímské obraz spole nosti antické rodiny i íma v se tradičních odvíjí pod vyprávěních, dozorem nejvyššího či naopak boha reflexi Dia/Iova. mytologie je bohyn v rodině, Hérá/Iuno je variabilita a spole n mýtů. se Mýty svými kolovaly d tmi v Areem/Martem, mnoha verzích Héfaistem/Vulcanem lišících a Jeho manželkou se lokálně i dobově, a nutně tak odrážely realitu různých epoch i různých Hébou/Iuventutou bydlí na Olympu. Nejsou tam však sami, svá obydlí tam mají i další míst. Navíc literární zpracování mýtů, která jsou pro nás hlavními zdroji pro bohové, poznání kte í antické p ísluší mytologie, do nadzemské byla pochopitelně oblasti. N která závislá z t chto na autorech božstev jsou do-patyčných služebném literárních postavení děl nap. především Íris, a Hermés/Mercurius, pak na cílech, které kte í svou jsou tvorbou vládnoucímu sle- páru po ruce v jakémsi dovali. coby poslové. Naše vývody Družina tak olympských nemohou v boh žádném tak p edstavuje případě nikdy ecký platit i ani latinskou pro familia par rodiny ve všech koutech antického světa, ani pro všechna dějinná období. vyvozujeme Přidáme-li excellence. k tomu Diovo naši p edstavu skepticky vrchní postavení tehdejšího realistický v této přístup rodin sv ta, Mary je jsou neustále pov tšinou Beard, zd raz ováno obrazem totiž že literární a p ídomek ideálu otec vyšší vzd l vrstvy, svědectví, boh 10 je bude jež jeho z antiky naše epiteton výchozí máme constans a pozice z nichž jak v p i převážně ecké, studiu tak vyvozujeme v vzájemného ímské literatu e. naši vlivu představu 11 rodiny e tí i ímští a mytologie literáti neút š tehdejšího světa, jsou povětšinou obrazem ideálu vyšší vzdělané vrstvy, P esto proto se využívali na následujících Dia coby vhodného stranách p edm tu pokusíme p irovnání, alespo kdykoliv nazna it cht li rozhodn polichotit 10 nep jde svému vzhled bude naše výchozí pozice při studiu vzájemného vlivu rodiny a mytologie k neútěšná. rozsahu vlada i Přesto této otci kapitolky p íslušného se na následujících o státu. více Tak než stranách nap. jen nazna ení Kallimachos pokusíme možnosti ve alespoň svém Hymnu naznačit takového na Dia bádání. p edstavuje rozhodně Ptolemaia nepůjde II. Filadelfa, vzhledem svého k chlebodárce rozsahu této (HDia kapitolky 87 90) o tak, více že než svou jen nejd ležit jší naznačení nápadn možnosti p ipomíná takového práv bádání. nejvyššího z boh (HDia 55). Podobn si pak po íná t eba Ovidius, p edností Podstatná ást mytického v ku starov kého ecka a posléze vlivem heléniz ímské Podstatná spole nosti část mytického i íma věku se odvíjí starověkého pod dozorem Řecka a nejvyššího posléze vlivem boha helénizace bohyn římské Hérá/Iuno společnosti a spole n i Říma se se odvíjí svými pod d tmi dozorem Areem/Martem, nejvyššího boha Héfaistem/Vulcanem Dia/Iova. Jeho manželk když s Iovem srovnává Octaviana Augusta: 12 Takové jméno máš v sv t, jak Jupiter v nebeské je Dia/Iova. výši: / Jeho otcem manželkou lidí jsi ty, je otcem bohyně všech Hérá/Iuno boh je a on. společně Posléze se Ovidius svými vynechává dětmi ze svého Hébou/Iuventutou Areem/Martem, Héfaistem/Vulcanem bydlí na Olympu. a Hébou/Iuventutou Nejsou tam však bydlí sami, na Olympu. svá obydlí tam mají i d podobenství Iova a místo n j se objevuje legendární zakladatel íma Romulus. Toho ímané bohové, Nejsou považovali tam kte í však za p ísluší jednoho sami, svá z do otc obydlí nadzemské svého tam národa, mají oblasti. i avšak další jeho bohové, N která kvality kteří z ve t chto přísluší srovnání božstev do s Augustem jsou jsou pak v jaké nadzemské oblasti. Některá z těchto božstev jsou pak v jakémsi služebném služebném podle Ovidia postavení pochybné. Jinak nap. by Íris, mu a básník Hermés/Mercurius, nemohl íci tato slova: kte í jsou vládnoucímu páru po r postavení např. Íris, a Hermés/Mercurius, kteří jsou vládnoucímu 13 Násilí bylo ti milé, však páru po coby ruce za coby n ho poslové. rozkvétá poslové. Družina právo, Družina olympských / ty jsi byl pánem boh bohů zván, tak tak v národ p edstavuje představuje prvním ecký řecký zván on. οἶκος / Tebe i latinskou sám Remus familia i latinskou familia par excellence. Diovo vrchní postavení v této rodině je excellence. viní, on milost Diovo i odp rc m vrchní postavení dává, / bohem v této t rodin u inil otec, je neustále otce však zd raz ováno bohem on sám. a A p ídomek tak o neustále zdůrazňováno a přídomek otec bohů je jeho epiteton constans boh skute nými jak v řecké, je jeho otci tak epiteton rodiny, hodnými v římské constans toho literatuře. 11 jak jména, Řečtí v ecké, z stávají i římští tak literáti v nakonec ímské pro proto literatu e. Ovidia Iuppiter využívali 11 e tí mezi i ímští lite proto Dia bohy coby a využívali vhodného Augustus Dia předmětu mezi ímany. coby vhodného přirovnání, p edm tu kdykoliv p irovnání, chtěli polichotit kdykoliv svému cht li polichotit své vlada i otci p íslušného státu. Tak nap. Kallimachos ve svém Hymnu na Dia p edstav 8 Viz ID (2008; 212) a Boedeker, D. (2008; 232). 9 ID (2008; 233). Ptolemaia II. Filadelfa, svého chlebodárce (HDia 87 90) tak, že svou nejd ležit jší p edn 10 Bodel, JOHN Olyan, Saul M. Comparative Perspectives. In Bodel, JOHN Olyan, Saul 10 M. (eds.). Household and family religion in antiquity. Oxford, Malden (Mass.): Blackwell, BODEL, JOHN OLYAN, SAUL M. Comparative Perspectives. In BODEL, JOHN OLYAN, SAUL M. (eds.) Household S and family religion in antiquity. Oxford, Malden (Mass.): Blackwell, S V 11 řečtině V e tin se setkáváme např. nap. se se spojením πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε (otec lidí i boh ) bohů) Hom. Il. IV, 235; XXI, Il. IV, ; v XXI, latin 508 pak pater v latině deorum pak pater viz nap. deorum glosu viz 227 např. v komentá i glosu 227 k Vergiliov v komentáři Aeneid. k Vergiliově Aeneidě. 12 Ov. fast. II, : hoc tu per terras, quod in aethere Iuppiter alto, / nomen habes: hominum tu pater, ille deum. Citováno v p ekladu Ivana Bureše. nápadn p ipomíná práv nejvyššího z boh (HDia 55). Podobn si pak po íná t eba Ovid když s Iovem srovnává Octaviana Augusta: 12 Takové jméno máš v sv t, jak Jupiter v nebe výši: / otcem lidí jsi ty, otcem všech boh je on. Posléze Ovidius vynechává ze sv podobenství Iova a místo n j se objevuje legendární zakladatel íma Romulus. Toho ím 8 13 Ov. fast. II, : tu rapis, hic castas duce se iubet esse maritas; / tu recipis luco, reppulit ille nefas; / vis tibi grata fuit, florent sub Caesare leges; / tu domini nomen, principis ille tenet; / te Remus incusat, veniam dedit považovali za jednoho z otc svého národa, avšak jeho kvality ve srovnání s Augustem j hostibus ille; / caelestem fecit te pater, ille patrem. Citováno v p ekladu Ivana Bureše. podle Ovidia pochybné. Jinak by mu básník nemohl íci tato slova: 13 Násilí bylo ti milé, v za n ho rozkvétá právo, / ty jsi byl pánem zván, v národ prvním zván on. / Tebe sám Rem

9 vladaři otci příslušného státu. Tak např. Kallimachos ve svém Hymnu na Dia představuje Ptolemaia II. Filadelfa, svého chlebodárce (HDia 87 90) tak, že svou nejdůležitější předností nápadně připomíná právě nejvyššího z bohů (HDia 55). Podobně si pak počíná třeba Ovidius, když s Iovem srovnává Octaviana Augusta: 12 Takové jméno máš v světě, jak Jupiter v nebeské výši: / otcem lidí jsi ty, otcem všech bohů je on. Posléze Ovidius vynechává ze svého podobenství Iova a místo něj se objevuje legendární zakladatel Říma Romulus. Toho Římané považovali za jednoho z otců svého národa, avšak jeho kvality ve srovnání s Augustem jsou podle Ovidia pochybné. Jinak by mu básník nemohl říci tato slova: 13 Násilí bylo ti milé, však za něho rozkvétá právo, / ty jsi byl pánem zván, v národě prvním zván on. / Tebe sám Remus viní, on milost i odpůrcům dává, / bohem tě učinil otec, otce však bohem on sám. A tak skutečnými otci rodiny, hodnými toho jména, zůstávají nakonec pro Ovidia Iuppiter mezi bohy a Augustus mezi Římany. Diův nástup do čela rodiny odráží obvyklé převzetí vrchní moci synem, který vystřídal svého otce, aby zajistil kontinuitu oiku. 14 Spolu s ním nabyla vrchní postavení mezi ženami v domácnosti jeho manželka. Héřin život zrcadlí velmi výrazně realitu bytí řeckých žen, které ačkoli byly v pozadí a neměly stejnou volnost pohybu jako jejich manželé, ve skutečnosti přece hrály důležitější roli. Měly totiž větší vliv na život dětí a vůbec na chod domácnosti. 15 Tak si Zeus sice v mytických vyprávěních užívá velké svobody, když cestuje po světě a prožívá různá fantastická dobrodružství, avšak důležitější hybatelkou dění je jeho zdánlivě podrobená choť. 16 Kromě reflexe uspořádání rodiny spatřujeme v antických mýtech pochopitelně také další aspekt, který k rodině neodmyslitelně patří, a sice stránku emoční. Nalézáme zde důkazy mimořádné mateřské lásky, když spolu s bohyní Démétrou bloudíme o hladu a žízni po celém světě, jen abychom nalezli ztracenou Persefonu. 17 Setkáváme se rovněž s pocitem zhrzené vášně a frustrace ze zrady, kterou na manželku nastrojil nepoctivý choť. Taková situace vyžaduje podle Médeie či podle Prokny jedinou pomstu smrt otcova syna. 18 Zavražděné děti jsou tak obětními beránky za své otce. 19 Otcové 12 Ov. fast. II, : hoc tu per terras, quod in aethere Iuppiter alto, / nomen habes: hominum tu pater, ille deum. Citováno v překladu Ivana Bureše. 13 Ov. fast. II, : tu rapis, hic castas duce se iubet esse maritas; / tu recipis luco, reppulit ille nefas; / vis tibi grata fuit, florent sub Caesare leges; / tu domini nomen, principis ille tenet; / te Remus incusat, veniam dedit hostibus ille; / caelestem fecit te pater, ille patrem. Citováno v překladu Ivana Bureše. 14 Arthur, M. B. Cultural strategies in Hesiod s Theogony. Law, family, society. Arethusa 1982 XV, s Slater, PHILIP E. The Greek family in history and myth. Arethusa 1974 VII, s. 12; ID. (1974; 22) uvádí jako další důkaz životní příběh Agamemnónovy manželky Klytaiméstry. 16 Ibid. a Id. (1968; passim). 17 Srov. např. homérský hymnus na Démétru 40nn. 18 Srov. např. Eur. Med. 1078nn.; Ov. Met. VI, 611nn. 19 Srov. Slater, Ph. E. (1974; 22) a Faraone, Ch. A. (2008; 215). 9

10 se v mýtech zase často bojí svých synů jakožto budoucích soupeřů 20 nebo naopak jsou na své potomky pyšní a truchlí pro jejich ztrátu v boji. 21 Pro smrt svých nejbližších ovšem smutní i sourozenci, jako např. Hyady, které pláčou pro ztrátu svého bratra Hyanta, 22 nebo Héliovny, jež se rozplývají v slzách nad nešťastným koncem svého Faethonta. 23 A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho a pátrat v mýtech po dalších a dalších citových projevech, až bychom odhalili kompletní škálu emocí spojenou s rodinným životem. Jedná se však o obrazy platné pro rodiny obecně, tedy nejen pro ty ve starověku. Další aspekt, který můžeme v mýtech spatřit, nazveme s jistou mírou nadsázky aspektem právním. Nalézáme zde například důležitou součást běžného života nedotknutelnost osobního majetku, zejména pak hranic pozemků apod. Tu v řeckém prostředí zajišťoval Zeus Herkeios, který patřil především do sféry domácího kultu, 24 v římském pak existoval pro dané pole působnosti bůh Terminus. Ovidius uvádí příběh, kdy Terminus odmítl, na rozdíl od jiných bohů, opustit své původní místo na Kapitolu, aby zde mohl být postaven chrám Iovovi. 25 Terminus tak zůstal součástí Iovova slavného chrámu, přičemž ani nejvyšší bůh se neodvážil dotknout jeho hájemství. S dalším příkladem jednání dotýkajícího se právní stránky života antického člověka se setkáváme u Rheie, která se obrátila s prosbou o pomoc s řešením své těžké situace manžel Kronos pojídal všechny její potomky, a Rheiny mateřské pudy tak zůstávaly nenaplněny na své rodiče Gáiu a Úrana. Rheino řešení můžeme přirovnat k praxi obvyklé i v pozdních fázích athénského práva, kdy existovala možnost uchýlit se k členu rodiny či příteli v případech soukromé arbitráže a rozhodnout určitou situaci mimoprávním způsobem. 26 Podobně v římské historické legendě o Lucretii 27 nacházíme příklad consilia, kdy Lucretia pozve své nejbližší, aby vynesli soud nad jejím znásilněním Již Kronos se bál, že by jej syn mohl zbavit vlády tak, jako on to učinil otci (srov. např. Hes. Theog. 453nn.). Zeus pak ze strachu z proroctví, které bylo dáno Thetidě, raději provdal sličnou bohyni za smrtelníka Pélea, třebaže sám po ní toužil. Vždyť bohyně měla porodit muže mocnějšího, než by byl jeho otec (srov. např. Ov. Met. XI, 225; XV, 856; XI, 350). To jsou jen dva z dlouhé řady příkladů takového smýšlení mytických otců. 21 Srov. četná úmrtí nejen božích synů provázená povzdechem jejich otce (Hom. Il. et Od., passim). 22 Např. Hyg. astr. II, Ov. met. II, Herkeios byl předmětem kultu jak v historické době, tak v mytické. V literárních zpracováních mýtu je však jakousi ironií osudu, že Herkeiův oltář je často svědkem či bezprostředním místem vraždy (srov. např. Hom. Od. XXII, 335; Sen. Ag. 442nn.). Bůh, který měl být ochráncem domácnosti a zárukou nedotknutelnosti majetku, tak vlastně nedokázal zajistit integritu členům příslušného domu. 25 Ov. fast. II, Arthur, M. B. (1982; 72), který v tomto případě odkazuje rovněž na D. M. Mac Dowella. 27 Ov. fast. II, Dixon, S. (1992; 72). 10

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 11456/06 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15 Název materiálu: Starověké Řecko - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Mgr. Petra Březinová VY 32 INOVACE 16/15 Dějepis/6.ročník

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 57/2005-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku - elektronická dražba - I. Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na elektronické adrese:

USNESENÍ. Dražební vyhlášku - elektronická dražba - I. Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na elektronické adrese: Mgr. Kamil Košina EXEKUTORSKÝ ÚŘAD soudní exekutor PRACHATICE se sídlem ve Zdíkově č. p. 79 tel.: 388 311 061, 773 454 036 384 73 Stachy e-mail: kamil.kosina@seznam.cz IČ: 43876439 č. ú.: 2102552593/2700

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC STARÉ MĚSTO PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. katastrální území: Staré Město, Petrušov, Radišov

HPN. projekt. s.r.o. OBEC STARÉ MĚSTO PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. katastrální území: Staré Město, Petrušov, Radišov HPN projekt s.r.o. OBEC STARÉ MĚSTO PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Staré Město, Petrušov, Radišov Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 1) Úvod k pasportu místních komunikací Pasport

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza kritického bodu Zpracovali: Marek Bubelíny Martin Martin Balcárek Datum prezentace: 21. dubna 2004 V Brně dne...... P o d p i s Obsah 1. ÚVOD...3

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. Josef Chodil, bytem Tršice čp.21, Tršice - Přestavlky 783 57, nar. 3.8.1958, vydává

U S N E S E N Í. ve věci. proti. Josef Chodil, bytem Tršice čp.21, Tršice - Přestavlky 783 57, nar. 3.8.1958, vydává Č.j. 108 EX 00730/11 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 1. Co je manželství Právní řád ČR: Podle zákona o rodině je manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem požadovaným způsobem.

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení:

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení: Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě Úprava preventivních právních opatření v České republice Důležitá vysvětlení: 1. Tabulka vychází z určitých životních situací/otázek z oblasti

Více

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: Stránka 1 z 5 U S N E S E N Í JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno-Město, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz Spisová značka: 134 EX 16018/13-192

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Č.j:111Ex1642/15-29 evid.č.opr: 6856636412

Č.j:111Ex1642/15-29 evid.č.opr: 6856636412 Č.j:111Ex1642/15-29 evid.č.opr: 6856636412 U S N E S E N Í JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pověřený provedením exekuce Okresnímu soudu ve

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 19850/08 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Usnesení. proti. Hejtík Zdeněk, nar.: 8.8.1974, bytem Jateční 715, 280 02 Kolín IV (značka: 3198 C 06/2014, 15423 C 06/2013) rozhodl takto: vydává

Usnesení. proti. Hejtík Zdeněk, nar.: 8.8.1974, bytem Jateční 715, 280 02 Kolín IV (značka: 3198 C 06/2014, 15423 C 06/2013) rozhodl takto: vydává Č. j. 099 EX 8374/13-58 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený opatřením Okresního soudu Kolín ze dne 22. 10. 2014, č. j.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 92/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně usnesení - dražební vyhlášky ze dne 13.04.2016, č.j. 1 EX 02279/04 takto:

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně usnesení - dražební vyhlášky ze dne 13.04.2016, č.j. 1 EX 02279/04 takto: Č.j. 1 EX 02279/04- U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

Týden od 23. března do 29. března 2008

Týden od 23. března do 29. března 2008 Týden od 23. března do 29. března 2008 Texty na tento týden: Mt 14,14; 15,32; 20,34; Mk 1,41; L 6,12.13; 16,19 31; 17,4.5; 18,9 14; Ko 1,14; 1 Tm 5,16 Základní verš Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 08326/06 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz Spisová značka: 134 EX 14996/13-167

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

4 DVOJMATICOVÉ HRY. Strategie Stiskni páku Sed u koryta. Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0)

4 DVOJMATICOVÉ HRY. Strategie Stiskni páku Sed u koryta. Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0) 4 DVOJMATICOVÉ HRY Strategie Stiskni páku Sed u koryta Stiskni páku (8, 2) (5, 3) Sed u koryta (10, 2) (0, 0) 125 DVOJMATICOVÁ HRA Je-li speciálně množina hráčů Q = {1, 2} a prostory strategií S 1, S 2

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

U S N E S E N Í. D r a ž e b n í v y h l á š k u o provedení elektronické dražby nemovité věci

U S N E S E N Í. D r a ž e b n í v y h l á š k u o provedení elektronické dražby nemovité věci 0998.0240283669 Exekutorský úřad Přerov soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha 750 02 Přerov, Komenského 38 tel: 588 003 999 fax: 588 003 990 e-mail: urad@eujicha.cz internet: www.eujicha.cz ID datové schránky:

Více

Znalecký posudek č. 131-4156/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr.

Znalecký posudek č. 131-4156/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 131-4156/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Garáž bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 855/3 pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr. Zdeňka Zítku

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) 1475 1720. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 97 278

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) 1475 1720. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 97 278 Dědické právo (NOZ) Úprava dědického práva Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) 1475 1720 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 97 278 Klíčové pojmy dědického práva NOZ řada nových

Více

PŘÍLOHA 1: Novely zákona o stavebním spoření

PŘÍLOHA 1: Novely zákona o stavebním spoření PŘÍLOHA 1: Novely zákona o stavebním spoření K první novelizaci zákona došlo 1. 7. 1995, kdy byl zákon o stavebním spoření novelizován zákonem č. 83/1995 Sb. Nejvýznamnější bylo ustanovení, které umožnilo

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

Září 2014. Měsíčník novoměstského sboru ČCE. Ročník XIII.

Září 2014. Měsíčník novoměstského sboru ČCE. Ročník XIII. ZPRÁVY A OHLASY Září 2014 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIII. Kalendárium akcí v září 2014 a co nás čeká v říjnu: 3.9. NM 18.00 schůze staršovstva 5.9. NM 19.30 schůzka učitelů NŠ 6.9. Seniorátní

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Č.j. 0136 EX-D 3/2015 Č.j. opr.: 12D614/2013 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, se sídlem

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Číslo jednací: 120 EX 35695/13-61 v. s. oprávněný: 1116010106 č.j. oprávněný: 1116010106 U S N E S E N Í JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,

Více

U S N E S E N Í. proti povinnému: Miroslav Volšička, bytem Generála Svobody čp.1716, Jirkov, 431 11, r.č.:750211/2761, dražební vyhlášku

U S N E S E N Í. proti povinnému: Miroslav Volšička, bytem Generála Svobody čp.1716, Jirkov, 431 11, r.č.:750211/2761, dražební vyhlášku Sp.zn. 048 EX 00155/13-107 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 52 ZÁKON ze dne 30. června 1966 o osobním vlastnictví k bytům Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Základní ustanovení 1 Ve snaze rozšířit možnosti uspokojování

Více

Stanovisko Ústavu práva a právní vědy

Stanovisko Ústavu práva a právní vědy Stanovisko Ústavu práva a právní vědy LL/upav_JES_rd/2005/09 Právní nález ve věci Posouzení Smlouvy o poskytnutí státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu občanu stavebníkovi a omezení převodu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 137/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr.

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_6_Řecké_báje_a_pověsti Vyučovací předmět: Dějepis

Více

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Kancelář hejtmana Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967 e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz,

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 23.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce na stavební práce zadané jako zakázka malého rozsahu v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 11/2004-113 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

S 143/04-3418/04 V Brně dne 1. listopadu 2004

S 143/04-3418/04 V Brně dne 1. listopadu 2004 S 143/04-3418/04 V Brně dne 1. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 143/03, zahájeném dne 14. září 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd Spisová značka: 134 EX 09632/13-410

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 10/2009-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Bohuslava

Více

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace V Praze dne 27. dubna 2015 Č.j.:359/15/REV1 Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace k návrhu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017

PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017 PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017 Montessori Kampus, s.r.o. Sídlo: Skuherského 7, 370 01 Č. Budějovice Provozovna: Na Sádkách 40, 370 05 Č. Budějovice 2 Společnost zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Č.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 05311/11 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd Spisová

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů)

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů) Pozměňovací návrh JUDr. Jiřího Pospíšila k vládnímu návrhu zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) tisk č. 617 K části první (Práva obětí trestných činů

Více

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to:

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to: Č.j. 198EX 13/06-121 Pův. sp. zn.: 59EX 13/06 Sp.zn.opr.: 1306 U s n e s e n í Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov jmenovaný na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti

Více

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 3,90/2017 v celkové

Více

Usnesení. Nevrlý Jaroslav, Ing., IČO: 13281330, nar. 17.3.1955, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Nevrlý Jaroslav, Ing., IČO: 13281330, nar. 17.3.1955, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 6830/12-109 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

GENEALOGIE v praxi. 9. přednáška Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování

GENEALOGIE v praxi. 9. přednáška Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování GENEALOGIE v praxi 9. přednáška Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování Zpracoval: doc. Ing. František Borůvka, CSc. Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. U3V 1/29 Cíl přednášky Opakování

Více

USNESENÍ KSLB 87 INS 17619/2015-A-7

USNESENÍ KSLB 87 INS 17619/2015-A-7 KSLB 87 INS 17619/2015-A-7 USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Petrem Štrauchem v insolvenční věci dlužníků Štefana Banyáka, narozeného dne 08.07.1978, a Lucie

Více

Využití znalostí matematiky při práci s kreditní kartou

Využití znalostí matematiky při práci s kreditní kartou L i t e r a t u r a [1] Leischner, P.: Polibky kružnic: Archimedes. MFI, roč. 24, č. 1 (2015), s. 87 94. [2] Pappus of Alexandria: Book 4 of the Collection, edited with translation and commentary by Heike

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Zákon o elektronickém podpisu

Zákon o elektronickém podpisu Zákon o elektronickém podpisu Zaručený elektronický podpis Je jednoznačně spojen s podepisující osobou (jen fyzická osoba!); umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě; byl vytvořen

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 03286/02 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím

Více