Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny"

Transkript

1 Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny Miroslav Frýdek a kolektiv KEY Publishing s.r.o. Ostrava

2 Autorský kolektiv: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (4. kapitola) JUDr. Miroslav Frýdek (vedoucí autorského kolektivu, autor kapitol 2.1, 2.2, 2.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 6.1, 6.2, rejstříku použitých pramenů, spoluautor 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3, 5.3.3, 5.2.2, 5.4.5) Mgr. et Mgr. Markéta Melounová (autorka kapitoly 5.6) Mgr. Silvie Šimordová (autorka kapitoly 7) doc. Irena Radová, Ph.D. (autorka kapitoly 1) Mgr. Ivana Stará (autorka kapitol 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, spoluautorka kapitol 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 5.3.3) JUDr. Renata Veselá, Ph.D. (spoluautorka kapitol 3, 5.2.2, 5.4.5) Kniha je výstupem těchto výzkumných projektů: - Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (MUNI/A/0782/2011) - Právní postavení osob alieni iuris v římském právu (MUNI/A/0943/2011) Jarmila Bednaříková, Miroslav Frýdek, Markéta Melounová, Silvie Šimordová, Irena Radová, Ivana Stará, Renata Veselá 2012 Foto na obálce Erica Guilane-Nachez/Fotky&Foto ISBN (KEY Publishing s.r.o.) ISBN (The European Society for History of Law)

3 Obsah Slovo úvodem Mytologie a antická rodina ve vzájemném vztahu...6 Použitá literatura a prameny Náboženství a tradice jako základní stavební kámen římské společnosti Nástin veřejných kultů a slavností Cizí kulty Kult císařů Domácí kult sacra privata Penáti Larové Mánové Geniové Vesta Použitá literatura a prameny Rod, rodina a jednotlivec v římském soukromém a veřejném životě Použitá literatura a prameny Přežívání některých rodových zvyklostí po tzv. serviovských reformách Použitá literatura a prameny Římská rodina Pojem familia Členové římské rodiny a pravomoc nad členy rodiny Manus Patria potestas světská a náboženská moc otce rodiny. Status familiae Moc nad otroky dominica potestas Osoby v mancipiu Přechodové rituály Narození Dospělost Svatba Smrt a pohřeb Římská rodina z pohledu práva majetkového Vznik soukromého vlastnictví Familia jako soubor majetku patřící jedné rodině Nabývání ve prospěch otce rodiny skrze osoby podřízené jeho pravomoci a výjimky z tohoto nabývání Dědické právo Zásahy proti marnotratníkům Manželství Zásnuby Svatba a svatební obřady Způsoby uzavření manželství. Právní a náboženské následky uzavření manželství... 74

4 5.5.4 Zánik manželství Další typy soužítí muže a ženy v Římě Augustovy reformy rodinného života Osobnost C. Iulia Caesara Octaviana Augusta Obroda rodinného života a morálky Římanů Lex Iulia de maritandis ordinibus et lex Papia Poppaea Příkazy Postihy Odměny Lex Iulia de adulteriis coercendis Použitá literatura a prameny Římská rodina a trestní právo Římské trestní právo pojem a terminologie Trestní pravomoc otce rodiny a domácí soud Pravomoc otce rodiny a manžela při přistižení dcery/ manželky inflagranti s milencem a jiné sexuální činy Obroda rodinného života a morálky Římanů Mravnostní trestné činy podle lex Iulia de adulteriis Adulterium a stuprum Lenocinium Incestum Použitá literatura a prameny Postavení ženy ve vizigótském státě Úvod a prameny Postavení ženy v rodině Vstup do manželství Děti Ukončení manželství Postavení ženy ve společnosti Vdovy Ženy v politice Ženy v nápisech Použitá literatura a prameny

5 kapitola Slovo úvodem Vážení a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává kniha, která vznikla jako práce sedmi lidí a čtyř odborů: dějin starověku, klasické filologie, mytologie a právní romanistiky. Na počátku této publikace byla snaha o naplnění následující myšlenky Marca Tullia Cicerona, který popisoval největší rozdíl mezi člověkem a zvířetem: Ale mezi člověkem a zvířetem je největší rozdíl v tom, že zvíře jako tvor řízený smysly přizpůsobuje se pouze svému okolí a přítomnosti a jen zcela málo vnímá minulost nebo budoucnost, kdežto člověk obdařený rozumem vnímá jeho pomocí dějovou následnost, vidí příčiny věcí, uvědomuje si jejich podmínky a předpoklady, srovnává jevy podobné, spojuje těsně s přítomností budoucnost a tak vidí běh celého života a předem si zařizuje věci nezbytně potřebné. Naším cílem je tedy provázat a uvědomit si období minulé, srovnat jevy v řadách několika staletí a zasadit společnou studií další kamínek do mozaiky historie starověkého Říma a jeho práva. JUDr. Miroslav Frýdek vedoucí autorského kolektivu 5

6 kapitola 1 Mytologie a antická rodina ve vzájemném vztahu Mytologie a antická rodina ve vzájemném vztahu Mytologie je je jedním z projev náboženského smýšlení archaické spo taková je vhodným p edm tem zkoumání, i i pokud chceme poznat relig Mytologie je jedním z projevů náboženského smýšlení archaické společnosti a jako taková je vhodným rodinného předmětem života. Vždy zkoumání, locus communis i pokud chceme literatury poznat religiózní praktiky rodinného p irozenou života. elementární Vždyť spole enskou locus communis formou literatury pro vykonávání náboženských r o d jinách rodiny zní, že že o dějinách rodiny zní, že právě rodina je přirozenou elementární společenskou formou pro vykonávání náboženských ritů. 1 Chceme-li pak pojedná- pak pojednávat o reflexi mytologie v antické rodin, musíme si si uv domit vat o reflexi mytologie v antické skute nosti. rodině, P edn musíme je je to to si uvědomit fakt, že dnešní především pojem tři rodiny se se svým význ skutečnosti. Předně je to fakt, že dnešní pojem rodiny se svým významem s významem slov, která se používala k ozna ení rodiny v antice. Latinské vý v nekryje s významem slov, která se používala k označení rodiny v antice. Latinské výrazy familia či domus, stejn stejně jako ecké řecké / οἶκος/οἰκία a δῶμα v sobě sob zahrnují krom stand zahrnovaly kromě standardní nukleární rodiny také všechny osoby žijící v příslušném domě, typicky otroky, popřípadě i služebníky žijící mimo rodiny také všechny osoby žijící v p íslušném dom, typicky otroky, pop ípa dům, např. na venkově, a žijící rovněž mimo veškerý d m, movitý nap. na i nemovitý venkov, a majetek, rovn ž který veškerý movitý i i nemovitý náležel pod právní moc otce rodiny (zatímco v Římě byl pater familias víceméně neomezeným pánem daného majetku, řecký κύριος byl spíše jeho náležel pod právní moc otce rodiny (zatímco v ím byl paterfami vrchním správcem); latinské neomezeným familia pak pánem zahrnuje daného v dalším majetku, významu ecký i širší byl spíše jeho vrchn latinské familia pak zahrnuje v dalším významu i i širší rodinu. 22 Ve sv tle t c bude proto nutné, abychom p i každé zmínce o rodin m li na na mys domácnost. 33 Další skute nost, na kterou je je t eba p i studiu antických nábožensk praktik ve vztahu k rodin neustále brát z etel, je, že že ecká i i ímská rodina byly 1 Kehrer, Günter. Religion und Familie. Religionssoziologische Überlegungen zum Verhältnis von zwei gesellschaftlichen Institutionen. In Gladigow, B. & Kippenberg, H. G. (eds.). Neue Ansätze in der Religionswissenschaft. München: Kösel, S. 79. vzorem pro vyšší správní jednotku, tedy pro stát. Budeme-li chtít z z tohoto d sledek pro náboženskou sféru života, m žeme íci, že že domácí kulty byly m 6 obecných. 44 Ostatn nejednou došlo k tomu, že že se se rodinný i i soukromý náboženských praktik komunity a naopak. První p ípad nám ilustruje p íhoda z Tulia Cicerona, o níž referuje sám velký e ník. 55 V roce 58 p. n.l., kdy byl C

7 rodinu. 2 Ve světle těchto skutečností bude proto nutné, abychom při každé zmínce o rodině měli na mysli vždy celou domácnost. 3 Další skutečnost, na kterou je třeba při studiu antických náboženských představ a praktik ve vztahu k rodině neustále brát zřetel, je, že řecká i římská rodina byly velkou měrou vzorem pro vyšší správní jednotku, tedy pro stát. Budeme-li chtít z tohoto faktu vyvodit důsledek pro náboženskou sféru života, můžeme říci, že domácí kulty byly menší verzí kultů obecných. 4 Ostatně nejednou došlo k tomu, že se rodinný či soukromý kult vřadil do náboženských praktik komunity a naopak. První případ nám ilustruje příhoda ze života k Marka vyhnanství, Tullia byl Cicerona, jeho d m o níž stržen referuje a sám na míst velký ruiny řečník. nechal 5 Ciceron v V roce 58 př. n. l., kdy byl Cicero odsouzen k vyhnanství, byl jeho dům stržen a na místě P. Clodius ruiny nechal Pulcher Ciceronův postavit úhlavní chrám nepřítel bohyn P. Libertas. Clodius Pulcher postavit chrám Ciceronových bohyně Libertas. domácích Než b žk, však odnesl došlo k e ník tomuto sošku zneuctění Minervy p edm t sv Než však došlo k Ciceronových domácích bůžků, odnesl řečník sošku Minervy předmět své osobní úcty chrámu do chrámu Iova Optima Iova Optima Maxima, Maxima, kde ji kde zasv til ji zasvětil Minerv, Minervě, strážkyni Říma. soukromá Tak se Minerva Ciceronova dostala soukromá do sféry Minerva ve ejného dostala kultu. do sféry strážkyni íma. T veřejného kultu. Opa ný proces, tedy prom nu ve ejného rituálu v privátní, pozoruje Opačný proces, tedy proměnu veřejného rituálu v privátní, pozorujeme v Aristofanově komedii Acharnští ( ) (Ἀχαρνῆς) z roku 425 př. p. n.l. l. 6 V tomto tomto dramatu je protagonistou občan Dikaiopolis, původem z příměstského dramatu je pr Dikaiopolis, p vodem z p ím stského athénského dému Acharnai, unav athénského dému Acharnai, unavený dlouhotrvající válkou mezi svým městem a Spartou. válkou Dikaiopolis mezi svým se zprvu m stem snaží a Spartou. prosadit Dikaiopolis mír pro celou se zprvu obec, snaží prosadit m když však v tomto svém úsilí neuspěje, frustrován bezútěšným stavem věcí, když však v tomto svém úsilí neusp je, frustrován bezút šným stav uzavře s nepřítelem alespoň separátní mír pro sebe sama a své blízké a po návratu domů organizuje s nep ítelem falické alespo procesí, separátní spojené mír s pro obětí sebe koláčků, sama a k své uctění blízké a po návrat boha Dionýsa. falické Podobné procesí, oslavy spojené na počest s ob tí boha vína kolá k, jsou k přitom uct ní doloženy boha Dionýsa. Podobné právě ve venkovském okolí Athén, a to pod patronací místních úředníků. 7 Dikaiopolis tak boha vlastně vína přejímá jsou obřad, p itom jak doloženy jej znal z práv obecné ve praxe. venkovském okolí Athén, a 2 K definici římské rodiny viz např. Bodel, John. An outline of Roman Domestic Religion. In Bodel, JOHN Olyan, Saul M. (eds.). Household and family religion in antiquity. Oxford, Malden (Mass.): Blackwell, S. 14; Dixon, Suzanne. The Roman family. Baltimore, Md.: The Johns Hopkins University Pr. London, S. 1 11; Gestrich, Andreas Krause, Jens-Uwe Mitterauer, Michael. Geschichte der Familie. Stuttgart: Kröner, S ; k vymezení řecké rodiny pak viz např. Faraone, Christopher. A. Household Religion in Ancient Greece. In Bodel, JOHN Olyan, Saul M. (eds.). Household and family religion in antiquity. Oxford, Malden (Mass.): Blackwell, S ; Gestrich, A. Krause, J.-U. Mitterauer, M. (2003, 44 45). 3 Srov. Stowers, Stanley K. Theorizing Ancient Household Religion. In Bodel, JOHN Olyan, Saul M. (eds.). Household and family religion in antiquity. Oxford, Malden (Mass.): Blackwell, S Boedeker, DEBORAH. Domestic Religion in Classical Greece. In Bodel, JOHN Olyan, Saul M. (eds.). Household který však and m l family vliv religion i na in obecní antiquity. kult. Oxford, 9 Malden (Mass.): Blackwell, S Cic. Leg. II, 42; k interpretaci této události viz Bodel, J. (2008; 252nn.). 6 Srov. Faraone, Ch. A. (2008; ). 7 Id. (2008; ). místních ú edník. 7 Dikaiopolis tak vlastn p ejímá ob ad, jak jej znal z obe Jako doklad provázanosti domácího a obecního religiózního konán slouží i to, že ú ast na správ státu mohla být podmín na particip náboženském život. Na mysli máme dv otázky, které byly v Ath pokládány designovaným archont m b hem prov rky ( ) p ed tím ú adu. Ony otázky zn ly: Máš Apollóna Otcovského a Dia Herkeia? Kde s Otcovský Apollón, tedy Apollón zd d ný po p edcích, pat í již svým božstev uctívaných v rodin. Zeus Herkeios pak je typickým bohem ct ným T etí a poslední v c, kterou si musíme neustále p ipomínat, chce antické rodiny v tradi ních vypráv ních, i naopak reflexi mytologie v ro mýt. Mýty kolovaly v mnoha verzích lišících se lokáln i dobov, a n realitu r zných epoch i r zných míst. Navíc literární zpracování 7 mýt, hlavními zdroji pro poznání antické mytologie, byla pochopiteln zá doty ných literárních d l p edevším pak na cílech, které svou tvorbo

8 Jako doklad provázanosti domácího a obecního religiózního konání ve starém Řecku slouží i to, že účast na správě státu mohla být podmíněna participací v soukromém náboženském životě. Na mysli máme dvě otázky, které byly v Athénách každoročně pokládány designovaným archontům vyvozujeme naši p edstavu tehdejšího sv ta, jsou pov tšinou obrazem ideálu vyšší vzd lané během prověrky (δοκιμασία) před tím, než se ujali svého úřadu. Ony otázky vrstvy, zněly: 10 Máš bude Apollóna naše výchozí Otcovského pozice p i a Dia studiu Herkeia? vzájemného Kde vlivu stojí jejich rodiny oltáře? a mytologie 8 neút šná. Otcovský P esto se Apollón, na následujících tedy Apollón stranách zděděný pokusíme alespo předcích, nazna it patří již rozhodn svým epitetem nep jde vzhledem k rozsahu do sféry této božstev kapitolky uctívaných o více než v jen rodině. nazna ení Zeus Herkeios možnosti takového pak je typickým bádání. bohem ctěným v domácnostech, který však měl vliv i na obecní kult. 9 Podstatná ást mytického v ku starov kého ecka a posléze vlivem helénizace Třetí a poslední věc, kterou si musíme neustále připomínat, chceme-li hledat ímské obraz spole nosti antické rodiny i íma v se tradičních odvíjí pod vyprávěních, dozorem nejvyššího či naopak boha reflexi Dia/Iova. mytologie je bohyn v rodině, Hérá/Iuno je variabilita a spole n mýtů. se Mýty svými kolovaly d tmi v Areem/Martem, mnoha verzích Héfaistem/Vulcanem lišících a Jeho manželkou se lokálně i dobově, a nutně tak odrážely realitu různých epoch i různých Hébou/Iuventutou bydlí na Olympu. Nejsou tam však sami, svá obydlí tam mají i další míst. Navíc literární zpracování mýtů, která jsou pro nás hlavními zdroji pro bohové, poznání kte í antické p ísluší mytologie, do nadzemské byla pochopitelně oblasti. N která závislá z t chto na autorech božstev jsou do-patyčných služebném literárních postavení děl nap. především Íris, a Hermés/Mercurius, pak na cílech, které kte í svou jsou tvorbou vládnoucímu sle- páru po ruce v jakémsi dovali. coby poslové. Naše vývody Družina tak olympských nemohou v boh žádném tak p edstavuje případě nikdy ecký platit i ani latinskou pro familia par rodiny ve všech koutech antického světa, ani pro všechna dějinná období. vyvozujeme Přidáme-li excellence. k tomu Diovo naši p edstavu skepticky vrchní postavení tehdejšího realistický v této přístup rodin sv ta, Mary je jsou neustále pov tšinou Beard, zd raz ováno obrazem totiž že literární a p ídomek ideálu otec vyšší vzd l vrstvy, svědectví, boh 10 je bude jež jeho z antiky naše epiteton výchozí máme constans a pozice z nichž jak v p i převážně ecké, studiu tak vyvozujeme v vzájemného ímské literatu e. naši vlivu představu 11 rodiny e tí i ímští a mytologie literáti neút š tehdejšího světa, jsou povětšinou obrazem ideálu vyšší vzdělané vrstvy, P esto proto se využívali na následujících Dia coby vhodného stranách p edm tu pokusíme p irovnání, alespo kdykoliv nazna it cht li rozhodn polichotit 10 nep jde svému vzhled bude naše výchozí pozice při studiu vzájemného vlivu rodiny a mytologie k neútěšná. rozsahu vlada i Přesto této otci kapitolky p íslušného se na následujících o státu. více Tak než stranách nap. jen nazna ení Kallimachos pokusíme možnosti ve alespoň svém Hymnu naznačit takového na Dia bádání. p edstavuje rozhodně Ptolemaia nepůjde II. Filadelfa, vzhledem svého k chlebodárce rozsahu této (HDia kapitolky 87 90) o tak, více že než svou jen nejd ležit jší naznačení nápadn možnosti p ipomíná takového práv bádání. nejvyššího z boh (HDia 55). Podobn si pak po íná t eba Ovidius, p edností Podstatná ást mytického v ku starov kého ecka a posléze vlivem heléniz ímské Podstatná spole nosti část mytického i íma věku se odvíjí starověkého pod dozorem Řecka a nejvyššího posléze vlivem boha helénizace bohyn římské Hérá/Iuno společnosti a spole n i Říma se se odvíjí svými pod d tmi dozorem Areem/Martem, nejvyššího boha Héfaistem/Vulcanem Dia/Iova. Jeho manželk když s Iovem srovnává Octaviana Augusta: 12 Takové jméno máš v sv t, jak Jupiter v nebeské je Dia/Iova. výši: / Jeho otcem manželkou lidí jsi ty, je otcem bohyně všech Hérá/Iuno boh je a on. společně Posléze se Ovidius svými vynechává dětmi ze svého Hébou/Iuventutou Areem/Martem, Héfaistem/Vulcanem bydlí na Olympu. a Hébou/Iuventutou Nejsou tam však bydlí sami, na Olympu. svá obydlí tam mají i d podobenství Iova a místo n j se objevuje legendární zakladatel íma Romulus. Toho ímané bohové, Nejsou považovali tam kte í však za p ísluší jednoho sami, svá z do otc obydlí nadzemské svého tam národa, mají oblasti. i avšak další jeho bohové, N která kvality kteří z ve t chto přísluší srovnání božstev do s Augustem jsou jsou pak v jaké nadzemské oblasti. Některá z těchto božstev jsou pak v jakémsi služebném služebném podle Ovidia postavení pochybné. Jinak nap. by Íris, mu a básník Hermés/Mercurius, nemohl íci tato slova: kte í jsou vládnoucímu páru po r postavení např. Íris, a Hermés/Mercurius, kteří jsou vládnoucímu 13 Násilí bylo ti milé, však páru po coby ruce za coby n ho poslové. rozkvétá poslové. Družina právo, Družina olympských / ty jsi byl pánem boh bohů zván, tak tak v národ p edstavuje představuje prvním ecký řecký zván on. οἶκος / Tebe i latinskou sám Remus familia i latinskou familia par excellence. Diovo vrchní postavení v této rodině je excellence. viní, on milost Diovo i odp rc m vrchní postavení dává, / bohem v této t rodin u inil otec, je neustále otce však zd raz ováno bohem on sám. a A p ídomek tak o neustále zdůrazňováno a přídomek otec bohů je jeho epiteton constans boh skute nými jak v řecké, je jeho otci tak epiteton rodiny, hodnými v římské constans toho literatuře. 11 jak jména, Řečtí v ecké, z stávají i římští tak literáti v nakonec ímské pro proto literatu e. Ovidia Iuppiter využívali 11 e tí mezi i ímští lite proto Dia bohy coby a využívali vhodného Augustus Dia předmětu mezi ímany. coby vhodného přirovnání, p edm tu kdykoliv p irovnání, chtěli polichotit kdykoliv svému cht li polichotit své vlada i otci p íslušného státu. Tak nap. Kallimachos ve svém Hymnu na Dia p edstav 8 Viz ID (2008; 212) a Boedeker, D. (2008; 232). 9 ID (2008; 233). Ptolemaia II. Filadelfa, svého chlebodárce (HDia 87 90) tak, že svou nejd ležit jší p edn 10 Bodel, JOHN Olyan, Saul M. Comparative Perspectives. In Bodel, JOHN Olyan, Saul 10 M. (eds.). Household and family religion in antiquity. Oxford, Malden (Mass.): Blackwell, BODEL, JOHN OLYAN, SAUL M. Comparative Perspectives. In BODEL, JOHN OLYAN, SAUL M. (eds.) Household S and family religion in antiquity. Oxford, Malden (Mass.): Blackwell, S V 11 řečtině V e tin se setkáváme např. nap. se se spojením πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε (otec lidí i boh ) bohů) Hom. Il. IV, 235; XXI, Il. IV, ; v XXI, latin 508 pak pater v latině deorum pak pater viz nap. deorum glosu viz 227 např. v komentá i glosu 227 k Vergiliov v komentáři Aeneid. k Vergiliově Aeneidě. 12 Ov. fast. II, : hoc tu per terras, quod in aethere Iuppiter alto, / nomen habes: hominum tu pater, ille deum. Citováno v p ekladu Ivana Bureše. nápadn p ipomíná práv nejvyššího z boh (HDia 55). Podobn si pak po íná t eba Ovid když s Iovem srovnává Octaviana Augusta: 12 Takové jméno máš v sv t, jak Jupiter v nebe výši: / otcem lidí jsi ty, otcem všech boh je on. Posléze Ovidius vynechává ze sv podobenství Iova a místo n j se objevuje legendární zakladatel íma Romulus. Toho ím 8 13 Ov. fast. II, : tu rapis, hic castas duce se iubet esse maritas; / tu recipis luco, reppulit ille nefas; / vis tibi grata fuit, florent sub Caesare leges; / tu domini nomen, principis ille tenet; / te Remus incusat, veniam dedit považovali za jednoho z otc svého národa, avšak jeho kvality ve srovnání s Augustem j hostibus ille; / caelestem fecit te pater, ille patrem. Citováno v p ekladu Ivana Bureše. podle Ovidia pochybné. Jinak by mu básník nemohl íci tato slova: 13 Násilí bylo ti milé, v za n ho rozkvétá právo, / ty jsi byl pánem zván, v národ prvním zván on. / Tebe sám Rem

9 vladaři otci příslušného státu. Tak např. Kallimachos ve svém Hymnu na Dia představuje Ptolemaia II. Filadelfa, svého chlebodárce (HDia 87 90) tak, že svou nejdůležitější předností nápadně připomíná právě nejvyššího z bohů (HDia 55). Podobně si pak počíná třeba Ovidius, když s Iovem srovnává Octaviana Augusta: 12 Takové jméno máš v světě, jak Jupiter v nebeské výši: / otcem lidí jsi ty, otcem všech bohů je on. Posléze Ovidius vynechává ze svého podobenství Iova a místo něj se objevuje legendární zakladatel Říma Romulus. Toho Římané považovali za jednoho z otců svého národa, avšak jeho kvality ve srovnání s Augustem jsou podle Ovidia pochybné. Jinak by mu básník nemohl říci tato slova: 13 Násilí bylo ti milé, však za něho rozkvétá právo, / ty jsi byl pánem zván, v národě prvním zván on. / Tebe sám Remus viní, on milost i odpůrcům dává, / bohem tě učinil otec, otce však bohem on sám. A tak skutečnými otci rodiny, hodnými toho jména, zůstávají nakonec pro Ovidia Iuppiter mezi bohy a Augustus mezi Římany. Diův nástup do čela rodiny odráží obvyklé převzetí vrchní moci synem, který vystřídal svého otce, aby zajistil kontinuitu oiku. 14 Spolu s ním nabyla vrchní postavení mezi ženami v domácnosti jeho manželka. Héřin život zrcadlí velmi výrazně realitu bytí řeckých žen, které ačkoli byly v pozadí a neměly stejnou volnost pohybu jako jejich manželé, ve skutečnosti přece hrály důležitější roli. Měly totiž větší vliv na život dětí a vůbec na chod domácnosti. 15 Tak si Zeus sice v mytických vyprávěních užívá velké svobody, když cestuje po světě a prožívá různá fantastická dobrodružství, avšak důležitější hybatelkou dění je jeho zdánlivě podrobená choť. 16 Kromě reflexe uspořádání rodiny spatřujeme v antických mýtech pochopitelně také další aspekt, který k rodině neodmyslitelně patří, a sice stránku emoční. Nalézáme zde důkazy mimořádné mateřské lásky, když spolu s bohyní Démétrou bloudíme o hladu a žízni po celém světě, jen abychom nalezli ztracenou Persefonu. 17 Setkáváme se rovněž s pocitem zhrzené vášně a frustrace ze zrady, kterou na manželku nastrojil nepoctivý choť. Taková situace vyžaduje podle Médeie či podle Prokny jedinou pomstu smrt otcova syna. 18 Zavražděné děti jsou tak obětními beránky za své otce. 19 Otcové 12 Ov. fast. II, : hoc tu per terras, quod in aethere Iuppiter alto, / nomen habes: hominum tu pater, ille deum. Citováno v překladu Ivana Bureše. 13 Ov. fast. II, : tu rapis, hic castas duce se iubet esse maritas; / tu recipis luco, reppulit ille nefas; / vis tibi grata fuit, florent sub Caesare leges; / tu domini nomen, principis ille tenet; / te Remus incusat, veniam dedit hostibus ille; / caelestem fecit te pater, ille patrem. Citováno v překladu Ivana Bureše. 14 Arthur, M. B. Cultural strategies in Hesiod s Theogony. Law, family, society. Arethusa 1982 XV, s Slater, PHILIP E. The Greek family in history and myth. Arethusa 1974 VII, s. 12; ID. (1974; 22) uvádí jako další důkaz životní příběh Agamemnónovy manželky Klytaiméstry. 16 Ibid. a Id. (1968; passim). 17 Srov. např. homérský hymnus na Démétru 40nn. 18 Srov. např. Eur. Med. 1078nn.; Ov. Met. VI, 611nn. 19 Srov. Slater, Ph. E. (1974; 22) a Faraone, Ch. A. (2008; 215). 9

10 se v mýtech zase často bojí svých synů jakožto budoucích soupeřů 20 nebo naopak jsou na své potomky pyšní a truchlí pro jejich ztrátu v boji. 21 Pro smrt svých nejbližších ovšem smutní i sourozenci, jako např. Hyady, které pláčou pro ztrátu svého bratra Hyanta, 22 nebo Héliovny, jež se rozplývají v slzách nad nešťastným koncem svého Faethonta. 23 A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho a pátrat v mýtech po dalších a dalších citových projevech, až bychom odhalili kompletní škálu emocí spojenou s rodinným životem. Jedná se však o obrazy platné pro rodiny obecně, tedy nejen pro ty ve starověku. Další aspekt, který můžeme v mýtech spatřit, nazveme s jistou mírou nadsázky aspektem právním. Nalézáme zde například důležitou součást běžného života nedotknutelnost osobního majetku, zejména pak hranic pozemků apod. Tu v řeckém prostředí zajišťoval Zeus Herkeios, který patřil především do sféry domácího kultu, 24 v římském pak existoval pro dané pole působnosti bůh Terminus. Ovidius uvádí příběh, kdy Terminus odmítl, na rozdíl od jiných bohů, opustit své původní místo na Kapitolu, aby zde mohl být postaven chrám Iovovi. 25 Terminus tak zůstal součástí Iovova slavného chrámu, přičemž ani nejvyšší bůh se neodvážil dotknout jeho hájemství. S dalším příkladem jednání dotýkajícího se právní stránky života antického člověka se setkáváme u Rheie, která se obrátila s prosbou o pomoc s řešením své těžké situace manžel Kronos pojídal všechny její potomky, a Rheiny mateřské pudy tak zůstávaly nenaplněny na své rodiče Gáiu a Úrana. Rheino řešení můžeme přirovnat k praxi obvyklé i v pozdních fázích athénského práva, kdy existovala možnost uchýlit se k členu rodiny či příteli v případech soukromé arbitráže a rozhodnout určitou situaci mimoprávním způsobem. 26 Podobně v římské historické legendě o Lucretii 27 nacházíme příklad consilia, kdy Lucretia pozve své nejbližší, aby vynesli soud nad jejím znásilněním Již Kronos se bál, že by jej syn mohl zbavit vlády tak, jako on to učinil otci (srov. např. Hes. Theog. 453nn.). Zeus pak ze strachu z proroctví, které bylo dáno Thetidě, raději provdal sličnou bohyni za smrtelníka Pélea, třebaže sám po ní toužil. Vždyť bohyně měla porodit muže mocnějšího, než by byl jeho otec (srov. např. Ov. Met. XI, 225; XV, 856; XI, 350). To jsou jen dva z dlouhé řady příkladů takového smýšlení mytických otců. 21 Srov. četná úmrtí nejen božích synů provázená povzdechem jejich otce (Hom. Il. et Od., passim). 22 Např. Hyg. astr. II, Ov. met. II, Herkeios byl předmětem kultu jak v historické době, tak v mytické. V literárních zpracováních mýtu je však jakousi ironií osudu, že Herkeiův oltář je často svědkem či bezprostředním místem vraždy (srov. např. Hom. Od. XXII, 335; Sen. Ag. 442nn.). Bůh, který měl být ochráncem domácnosti a zárukou nedotknutelnosti majetku, tak vlastně nedokázal zajistit integritu členům příslušného domu. 25 Ov. fast. II, Arthur, M. B. (1982; 72), který v tomto případě odkazuje rovněž na D. M. Mac Dowella. 27 Ov. fast. II, Dixon, S. (1992; 72). 10

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám současnou rodinou a její proměnou v čase. Práce je dělena do dvou částí.

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie Biblický pohled na vztah muže a ženy exegetická studie Pavel Škoda, B. Th. 2002 Biblický pohled na vztah muže a ženy 2 Biblický pohled na vztah muže a ženy Záměrem této krátké práce je pokusit se prozkoumat

Více

Dějiny křesťanství Úvod

Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod VOLVOX GLOBATOR Alister E. McGrath Christian History. An Introduction přeložila Markéta Hofmeisterová Copyright Alister

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Aktivní otcovství. Publikace je vydána v roce 2008 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Půl na půl rovné příležitosti

Aktivní otcovství. Publikace je vydána v roce 2008 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Půl na půl rovné příležitosti Publikace je vydána v roce 2008 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Atraktivita nesezdaných soužití ve srovnání se sezdanými svazky Zahajská Hana Katedra: Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Vladimír

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

Slavení křesťanského tajemství

Slavení křesťanského tajemství 1 Slavení křesťanského tajemství Stručný úvod do liturgiky P. Ing. SLLic. Pavel Kopeček Brno 2004 2 První část: Fundamentální liturgika Obsah: 1. Úvod do liturgie 2. Věda o liturgii 3. Teologie liturgie

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Svatba jako přechodový rituál na stránkách časopisu Český lid (1892-1932) Veronika Janečková Bakalářská práce 2009 University of Pardubice Faculty of Philosophy

Více

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství Lucie Poláchová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám názory a postoji studentů středních škol k rozvodu manželství.

Více

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Vydalo: Středisko náhradní rodinné péče Grafická úprava: Radek Hlavsa Sazba a tisk: TORAS Marketing s.r.o. Foto: Michal Černý Praha 2007 Vydání této publikace bylo

Více

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Teoretická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Teoretická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti

Více

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon)

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Bartoloměj M. Čačík JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Jihlava 2007 Já jsem Pán, tvůj Bůh: 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den

Více

Mezinárodní teologická komise. Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon

Mezinárodní teologická komise. Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon Mezinárodní teologická komise Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon Obsah Úvod 1. kapitola: Konvergence 1.1. Mudroslovné tradice a světová náboženství 1.2. Řecké a římské prameny přirozeného

Více

Úvod CO? PRO KOHO? KÝM? PROČ? PROČ BEZDOMOVECTVÍ?

Úvod CO? PRO KOHO? KÝM? PROČ? PROČ BEZDOMOVECTVÍ? Úvod CO? Tato publikace slouží pedagogickým pracovníkům k zpřístupnění témat, které se nesnadno učí. Jejím cílem je zpracovat tři témata, jež souvisí se sociálním vyloučení, interaktivními metodami neformálního

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Občan a občanská společnost

Občan a občanská společnost MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY Občan a občanská společnost Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. Vypracovala: Tereza Tkáčová

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA 2012 STUDIJNÍ TEXT Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve

Více

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 3 10. 2. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Trpělivě nést Kristův kříž. Svatý Peregrin Laziosi 07 Cesta

Více