LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN"

Transkript

1 LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část

2 Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vladimír Pacek Ing. Jan Hršel Prjektanti: urbanismus Ing. arch. Ivana Glešvá kncepce dpravní infrastruktury Ing. Blanka Ježkvá kncepce technické infrastruktury Ing. Pavel Veselý kncepce uspřádání krajiny Mgr. Martin Nvtný zábr ZPF a PUPFL Mgr. Martin Nvtný grafické práce Ing. Sňa Matulvá tel.: tel., fax: říjen

3 LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní rgán, který územní plán vydal : Zastupitelstv bce Lipůvka Čísl jednací : 10/36/2008 Datum vydání : Datum nabytí účinnsti ÚP: Oprávněná úřední sba přizvatele ing. arch. Jiří Kuřil Jmén a příjmení : Funkce : veducí dd. ÚP a RR stavebníh úřadu Městskéh úřadu Blansk Pdpis : Razítk : ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO SPOL. S R.O. Razítk: Jmén a příjmení : Funkce : Pdpis : Ing.arch. Ivana Glešvá autrizvaný architekt č. autrizace hlavní prjektant 33

4 I. Územní plán Obsah územníh plánu: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST I/1 Výkres základníh členění 1 : I/2 Hlavní výkres 1 : I/3 Kncepce veřejné infrastruktury 1 : I/4 Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací 1 :

5 Obsah textvé části územníh plánu: A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 7 B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 8 B)1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE... 8 B)2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ... 9 b)2.1. Ochrana hdnt kulturníh dědictví... 9 b)2.2. Ochrana hdnt přírdních a krajinných b)2.3. Hdnty civilizační C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C)1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE C)2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH C)3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY C)4. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ D)1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY d)1.1. Silniční dprava d)1.2. Nemtrvá dprava d)1.3. Veřejná dprava d)1.4. Statická dprava d)1.5. Pdmínky pr umísťvání dpravní infrastruktury D)2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY d)2.1. Kncepce vdníh hspdářství d) Zásbvání vdu d) Odkanalizvání d) Vdní plchy a tky d) Záplavvé území a extravilánvé vdy d)2.2. Energetika d) Zásbvání elektricku energií d) Zásbvání plynem d) Zásbvání teplem d)2.3. Spje d)2.4. Pdmínky pr umísťvání technické infrastruktury D)3. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY D)4. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ d)4.1. Plchy bčanskéh vybavení d)4.2. Plchy bčanskéh vybavení sprtu D)5. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ E)1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ E)2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY E)3. PROSTUPNOST KRAJINY E)4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ E)5. REKREACE E)6. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

6 F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU F)1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ PLOCHY BYDLENÍ B PLOCHY REKREACE R PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ O PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORTU A PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - U PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ Z PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - SO PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ SV PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ V PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - D PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - T PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - N PLOCHY PŘÍRODNÍ E PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ P PLOCHY LESNÍ L PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ - SM PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KRAJINNÁ ZELEŇ - SX F)2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH KORIDORŮ F)3. VÝSTUPNÍ LIMITY G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT G)1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ G)2. PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ BEZ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA H) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO I) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI J) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) K) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ L) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

7 a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území bce byl vydán , účinnst d Hranice zastavěnéh území je vyznačena ve výkrese I.1. Výkres základníh členění území a výkrese I.2. Hlavní výkres. Seznam pužívaných zkratek ÚP/ÚPO územní plán / územní plán bce ZD zemědělský areál ÚPNSÚ územní plán sídelníh útvaru OP / POP chranné pásm / pásm chrany prstředí VÚC velký územní celek VKP významný krajinný prvek ÚS územní studie TS elektrická stanice s napětím pd 52 kv = trafstanice SZ nvý stavební zákn L ekvivalentní hladina zvuku ÚSES územní systém eklgické stability db(a) decibel (váhvý filtr A zvukměru) vvn vedení el. energie s velmi vys. napětím ZPF zemědělský půdní fnd vn vedení el. energie s vys. napětím PUPFL pzemky určené k plnění funkce lesa nn vedení el. energie nízkéh napětí ŽP živtní prstředí VTL vysktlaký plynvd RRS radirelévý spj VVTL plynvd s velmi vyským tlakem DK dálkvý kabel STL středtlaký plynvd CHLÚ chráněné lžiskvé území NTL nízktlaký plynvd DP dbývací prstr RS regulační stanice K bikridr SKAO stanice katdvé chrany LBC lkální bicentrum VDJ vdjem LBK lkální bikridr ČS čerpací stanice RBC reginální bicentrum AT stanice autmatická tlakvá stanice RBK reginální bikridr ČOV čistírna dpadních vd IP interakční prvek 77

8 b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT b)1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE hlavní cíle: Vytvřit pdmínky pr trvale udržitelný rzvj území, tj. vyvážený vztah hspdářskéh rzvje, sciální sudržnsti a kvalitních živtních pdmínek. hspdářský rzvj ÚP vytváří územně technické pdmínky pr pdnikání (vymezení plch výrby a plch smíšených výrbních), rzvj cestvníh ruchu. Vymezením smíšených plch bytných umžňuje pdnikání na vlastních pzemcích v rámci zastavěnéh území i zastavitelných plch. sciální sudržnst ÚP vytváří územně technické pdmínky pr vysku živtní úrveň byvatelstva s kvalitním bytvým fndem, službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní pdmínky pr rzvj kvalitních lidských zdrjů. ÚP zlepšuje věkvu strukturu byvatelstva - vytváří dbré pdmínky pr bydlení - pr mladé rdiny a pr živt senirů a pdpruje tak příznivý jev mírně stupajícíh pčtu byvatel. Vymezením nvých plch vytvářejících pracvní místa a rzšířením nabídky pr sprtvní a rekreační vyžití vytváří pdmínky pr udržení byvatel v bci. Djíždění za prací části byvatelstva je vyvážen mžnstí bydlení v příznivém živtním prstředí. kvalitní živtní pdmínky Zásadní pr rzvj bce je udržitelný rzvj i p stránce hygieny prstředí. V uspřádání řešenéh území ÚP mezuje rizik negativních vlivů na prstředí (exhalace, hluk) a pdpruje zásady zdravéh sídla: vytvření územně technických pdmínek pr kvalitní živtní prstředí pskytující maximální phdu bydlení ve fungujícím rganismu bce ptlačení intenzity tranzitní dpravy v zastavěném území rzšiřvání a kultivace veřejných prstranství a plch sídelní (parkvé) zeleně. rzšiřvání veřejných prstranství s mezenu rychlstí mtrvé dpravy rzvj nemtrvé dpravy (cyklstezek) pdpra systému veřejné integrvané dpravy respektvání ÚSES pdpra využití netradičních zdrjů energie 88

9 b)2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Kncepce chrany a rzvje hdnt území je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres. b)2.1. Ochrana hdnt kulturníh dědictví V řešeném území se nachází krmě památek řada urbanistických a architektnických hdnt území, které je nutné zachvat a chránit. Respektvat pdmínky chrany vymezených hdnt kulturníh dědictví. PROSTORY URBANISTICKY A HISTORICKY CENNÉ Jedná se prstry s geniem lci, které jsu upmínku na histrický vývj bce. Vymezený prstr tvří balvu křivku různrdých histrických částí bce. Je dkladem zachvané urbanistické struktury a pr svu členitst a různrdst zástavby upmínku na histrický vývj bce. Zahrnuje prstr půvdní návsi s klní zástavbu, dále kstel sv. Cecilie s parkem, areál hřbitva a fary s farsku zahradu a histricku zástavbu lemující silnici na Nuzířv. Tat část bce má svu identitu i přes nevýraznu histricku náves má své kuzl, se svými úzkými uličkami bklpenými starší zástavbu, pdtržené dminantu kstela s nvě zalženým parkem. Obraz a charakter tht prstru dtváří významná zeleň: park u hřbitva reknstruvaná plcha s parkvu úpravu s vdním prvkem, která je vymezena histrizující hradní zdí vytvářející žáducí pcit intimity vzrstlé strmy u kstela sv. Cecilie lípa před mateřsku šklu pdmínky chrany: respektvat charakter a měřítk dchvané zástavby a její prstrvé uspřádání - půdrysnu linii zástavby, štíty a jejich rientaci, skln a tvar střech - nvá zástavba svu hmtu nenaruší klní prstředí, bude respektvat prstrvé uspřádání území a dchvanu urbanisticku strukturu pdprvat využití tradičních materiálů apd. max. výškvá hladina zástavby 2 NP prstr veřejných prstranství a předzahrádek d veřejnéh prstranství rientvaných je nezastavitelný úpravy zpevněných plch, zeleně, dplnění mbiliáře včetně veřejnéh světlení řešit v materiálech vhdných pr venkv (např. upřednstnění dlažby kamenné, mezení pužití zámkvé dlažby) respektvat plchy a slitery významné zeleně, při bnvě a dsadbách upřednstňvat listnaté dřeviny 99

10 VÝZNAMNÉ STAVEBNÍ DOMINANTY Jedná se architektnické dminanty, které určují urbanisticku kmpzici - umcňují a kmpnují prstr sídel a krajiny, případně se uplatňují při dálkvých phledech: kstel sv. Cecilie kstel je jedinu dminantu bce, zvláště její západní části. Vzhledem k jeh umístění v nejnižší partii sídla se z dálkvých phledů uplatňuje puze při příjezdu d Tišnva. ruiny zbřenéh kstela sv. Klimenta - míst je zdaleka viditelné díky samělým strmům, puštěné ruiny kstela půsbí magickým djmem, atmsféra místa je využívána pr přádání svatebních břadů pd širým nebem pdmínky chrany: respektvat významné stavební dminanty, nepřipustit činnsti, výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí, estetické půsbení v prstru sídla a krajiny a narušit jejich funkci dminanty MÍSTA JEDINEČNÝCH VÝHLEDŮ Jedná se místa ze kterých je mžn shlédnut zajímavé partie sídla, místa dálkvých phledů a vyhlídkvé bdy, ze kterých lze sledvat sídl a krajinu, čast více směry. Díky knfiguraci terénu se v řešeném území naskýtají tyt výhledy a phledy: 1) phled z návrší (plcha veřejné zeleně nad bcí) na histricku část bce s dminantu kstela 2) Hrky phledy d krajiny směrem jižním z návrší nad bcí (z buducí lkality rdinných dmů) d údlí a na vrstvené přírdní hriznty 3) rzhled z nejvyššíh bdu Milnické sníženiny rzhled k jihu na Lipůvku a k severu na Lažany 4) lkální výhled z kraje lesníh prstu na hraničený prstr Zlbice u Sv. Klimenta 5) Sv. Kliment výhled z vyvýšeniny jihvýchdním směrem d uzavřenéh prstru Zlbice, v pzadí hriznt Babíh lmu 6) výhled z úbčí kmplexu Zlbice ze silnice II. tř.veducí d Nuzířva na histricku část bce umcněnu dminantu kstela 7) Výhled přes Milnicku sníženinu z lkality Křiby k jihzápadu, v pzadí zalesněný hriznt Zlbice pdmínky chrany:: respektvat místa jedinečných výhledů pdprvat aktivity spjené s jejich zvýrazněním např. mžnsti psezení, výsadba slitérní zeleně nepřipustit činnsti, výstavbu a záměry, které by mhly tat místa a výhledy narušit pdpřit prpjením na pěší a cyklistické trasy 10

11 PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU Jedná se bjekty přispívajícími ke kulturnímu dědictví a identitě sídla, které nepžívají záknné chrany památkvé péče: architektnicky cenné stavby, rdinný dům třípdlažní ve stylu funkcinalismu (prjekt E. Škarda, r. 1938) histricky významné stavby: fara (r. 1838) vybudvaná severně d kstela. Ve faře je riginál staréh brazu sv. Klimenta z kstela sv. Klimenta, náhrbní kámen z kstela sv. Klimenta byl vlžen d dlažby za prvními farními dveřmi. Pd faru se nachází pdzemní chdby, jejichž výzkum ukazuje na starší datum zalžení fary, než je ficiálně uváděn, a t na stletí. bjekt bývalé přepřahací stanice z dby Marie Terezie, vybudvaný na histrické bchdní cestě Vídeň Krakv (v centru bce naprti restaurace Frmanka) bjekty přispívající k identitě sídla - jedná se stavby, které jsu dkladem stavitelskéh umění kraje a v brazu sídla mají svu esteticku hdntu: bjekt Lesní správy Lipůvka jižně d histrické návsi bjekt hasičské zbrjnice hájenka severvýchdně d bce (Lesy ČR) bjekty drbné architektury jedná se např. drbné sakrální stavby v bci i krajině, bjekty připmínající histrické událsti kříž před kstelem sv. Cecilie kříž kamenný a kříž nvdbý dřevěný s vrčením L.P u bývaléh kstela sv. Klimenta kříž u silnice ve směru na Nuzířv kříž kamenný u chatvé lkality pmník padlým rdákům 1. a 2. světvé války na návsi pmník padlým situvaný u výletiště západně d bce památník pana Štly umučenéh v kncentračním tábře za 2. světvé války u Dubvé hry v lese severvýchdně d bce kámen v lese Brabince - plchá deska s brysem latinskéh kříže, jehž kůl se k zemi klínvitě rzšiřuje. ke kamenu se váže něklik pvěstí vraždě pdmínky chrany: respektvat architektnicky cenné a histricky významné stavby a bjekty přispívající k identitě sídla, v případě reknstrukce bjekty zachvat včetně půvdních architektnických detailů respektvat bjekty drbné architektury pdprvat aktivity přispívající k jejich zdůraznění (například výsadba sliterních strmů), jejich přemístění je přípustné v případě, že nvým umístěním nedjde k narušení hdnty stavby, pdprvat aktivity a činnsti spjené s jejich bnvu (např. s vazbu např. na turistiku a cyklturistiku) v klí těcht staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru sídla neb krajiny 11

12 ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY Řešené území lze značit jak území s archelgickými nálezy. pdmínky chrany: při stavebních aktivitách může djít k prušení pravěkéh raně a středvěkéh sídlení - v případě výstavby zajistit prvedení záchrannéh archelgickéh výzkumu některu z právněných institucí při samtných stavebních pracích b)2.2. Ochrana hdnt přírdních a krajinných Řešené území se vyznačuje vysku kvalitu přírdníh prstředí. Vyjma území a lkalit chráněných záknem se v řešeném území nachází řada přírdních hdnt, které je nutné zachvat a chránit. Územní plán vymezuje přírdní hdnty území, které vystihují přírdní charakteristiky řešenéh území: Respektvat pdmínky chrany vymezených přírdních hdnt. EKOLOGICKY CENNÉ PLOCHY Jedná se lkality s výskytem zvláště chráněných druhů rstlin, nacházející se v řešeném území: eklgicky cenné plchy park Lipůvka lkalita významných vzrstlých dřevin v bci Kretina systém pstagrárních lad s druhvě pestrým travinbylinným prstem Hřický hřbet - druhvě pestré přirzené lesní prsty Stráně nad Šebrvem - druhvě pestré přirzené lesní prsty Lažanské žleby dubvé prsty s pestrým pdrstem Lipůvecký žleb - dubvé prsty s pestrým pdrstem Vrchy - druhvě pestré přirzené lesní prsty pdmínky chrany: u nelesních lkalit, travinbylinných prstů a pstagárních lad nepřipustit zalesňvání, ve vymezeném území nebudu prváděny činnsti, které by narušily přírdní hdnty území, např. nevratně pškzvat půdní pvrch, prvádět terénní úpravy, měnit způsb vyžívání území takvým způsbem, který by snížil druhvu diverzitu území. Obecně se vyvarvat zásahů, které by vedly k hržení neb redukci zvláště chráněných druhů u lesních lkalit prsazvat v LHP a LHO takvé zásady, které zachvají druhvu pestrst a prstů, jejich věkvu i druhvu diverzitu 12

13 b)2.3. Hdnty civilizační Civilizační hdnty spčívají ve vybavení bce veřejnu infrastrukturu: kvalitní dpravní infrastruktura (dpravní bslužnst, napjení bce na hrmadnu dpravu technická infrastruktura (plynfikace, zásbvání vdu, kanalizace napjená na ČOV veřejné bčanské vybavení (MŠ, ZŠ, zdravtní středisk, becní úřad, dispnibilní plcha pr rzvj) návrh chrany a rzvje respektvat stávající civilizační hdnty, pdprvat výstavbu navržené veřejné infrastruktury C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres. c)1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE ÚP zachvává a rzvíjí urbanisticku strukturu bce s prpjením na klní krajinu při respektváním krajinnéh rázu. Uspřádání zastavitelných plch je řešen v návaznsti na zastavěné území. Stěžejním impulsem pr vymezení hlavních směrů rzvje bce je řešení dpravní infrastruktury: v širších vztazích - fixace plánvané silnice R43 d tělesa německé dálnice převedení tranzitní dpravy prcházející bcí mim urbanizvané území - jihvýchdním bchvatem bce směr Blansk Rzsah zastavitelných plch je řešen úměrně veliksti bce, její veřejné infrastruktuře a její plze na urbanizační se. Hlavní rzvj je směrván d výchdních plh k bci Svinšice d prstru vymezeném hranicí zastavěnéh území a kridrem dpravní infrastruktury navrženým pr průchd bchvatu nvé trasy silnice I/43. ÚP pdpruje plyfunkční využití plch a zpestření struktury sídla - s výjimku kvalitních bytných plch jsu v regulativech pr využití území stanveny pdmínky umžňující smíšené využití při ddržení základních zásad urbanistické kncepce. Pr zachvání a rzvíjení pestrsti a mnhstrannsti využití centra jak jedné z pririt urbanistické kncepce byly v centrální části bce vymezeny plchy smíšené bytné, které situvání bčanskéh vybavení a dalších zařízení pdprujících funkci centra umžňují. Stabilizuje a rzvíjí funkci bydlení: plchy bydlení jsu vymezeny d krajvých částí bce z dsahu vlivů negativně vlivňujících phdu bydlení plchy smíšené bytné jsu vymezeny ve vazbě na hlavní kmunikační skelet a v centru bce Je pdpřen rzvj plch bčanskéh vybavení - vymezení plch smíšených bytných, které situvání bčanskéh vybavení umžňují. ÚP mezuje tranzitní a nákladní dpravu přes bec - vytváří územní pdmínky pr vedení tras nadřazených kmunikací mim zastavěné území. 13

14 ÚP vytváří místa splečenských kntaktů byvatel vymezením plch veřejných prstranství a veřejné zeleně dchází ke zkvalitnění prstředí centra bce i krajvých částí bce. Plchy výrby, plchy smíšené výrbní - ÚP vytváří pdmínky pr nvá pracvní místa jižně d bce stabilizuje plchu výrby (areál ZD), pdpruje malé a střední firmy hrající klíčvu rli v hspdářském rzvji bce. Pr rzvj pdnikání stabilizuje a rzvíjí plchy smíšené výrbní na jižním kraji bce ve vazbě na hlavní kmunikační skelet. Malým firmám, nenarušujícím klní prstředí, umžňuje existenci i v rámci sídla. Pr regeneraci duševních a fyzických sil byvatel: rzvíjí plchy sprtu ve vazbě na stávající sprtvní areál na jihvýchdním kraji bce pdpruje rzvj nerganizvané tělvýchvy - stabilizuje a navrhuje další plchy sprtu (výletiště, mžnst vybudvání víceúčelvéh hřiště pr mládež i dspělé v rámci rzšířenéh sprtvníh areálu) vytváří pdmínky pr situvání dětských hřišť v plchách veřejných prstranství a veřejné zeleně vymezuje plchy sídelní zeleně vytváří pdmínky pr-průchd d krajinnéh zázemí bce (letní i zimní aktivity) rzvíjí plchy rekreace plchy rdinné rekreace a definuje nvé plchy rekreace spjené s chvem kní v přírdním zázemí severvýchdně d bce Pr rzvj cestvníh ruchu zajišťuje dstatečnu turisticku infrastrukturu vhdnými regulativy umžňuje využít plhy bce v předplí Mravskéh Krasu a na křižvatce turistických tras pr situvání aktivit a zařízení cestvníh ruchu. ÚP vymezuje kulturní hdnty území a vytváří pdmínky pr jejich chranu a rzvj v prstrvém uspřádání diferencuje území s hledem na chranu hdnt urbanistických a architektnických viz kap. b)2. Kncepce chrany a rzvje hdnt území. Hlavní zásady uspřádání plch s rzdílným způsbem využití: Plchy smíšené bytné - vymezením plch smíšených bytných ve stabilizvaném území ve vazbě na centrum, histrické jádr a hlavní silniční tahy je pdpřena mžnst variabilnějšíh způsbu využití území pr služby, řemesla, cestvní ruch, zemědělství a pd. Hlavní rzvj plch smíšených bytných směrvat: na výchdní kraj bce d prstru vymezeném místní a hlavní kmunikací směřující d Svinšic Plchy bydlení ( čistéh ) stabilizvané plchy jsu vymezeny na severvýchdním a jihzápadním kraji bce. Rzvjvé plchy jsu směrvány d klidvých plh s vhdnu rientací, kde využívají příznivu plhu na severvýchdním a severzápadním kraji bce. Jedná se svažité terény rientvané k jihu a jihzápadu. Plchy výrby a skladvání plchy, které vytvářejí rizik narušení živtníh prstředí nejen samtnu výrbu, ale i jejími druhtnými dpady: zemědělská a lesnická výrba je zastupena areálem ZD, situvaným jižně d bce. Jeh rzsah s hledem na blízkst sprtvníh areálu je pvažván za stabilizvaný. Rzvj lze v případě ptřeby řešit intenzivnějším využitím stávající plchy při ddržení navržené limitní hranice negativníh vlivu zemědělskéh areálu. průmyslvá výrba pr tent druh výrby je navržena plcha na jižním kraji bce ve vazbě na výrbní zónu. 14

15 Plchy smíšené výrbní stabilizvané plchy smíšené výrbní jsu sustředěny v jižní části bce severně d areálu ZD. Rzvj těcht plch (střední a malé firmy) je navržen d jižní části bce s vazbu na stabilizvané plchy a na hlavní kmunikační skelet (pdél silnice I/43). Zařízení pdnikatelských aktivit (malé prvzvny) se pdmíněně připuští v rámci plch smíšených bytných. Plchy bčanskéh vybavení, sprtu viz. kap. d)4. Kncepce bčanskéh vybavení. Plchy rekreace - respektvat stabilizvané plchy rekreace plchy rdinné rekreace (chatvá lkalita U Hájenky, chaty Pd Habřím), zalžené v přírdním prstředí severvýchdně d bce. Rzvj rekreace je situván severvýchdně d bce ve vazbě na stabilizvané plchy: plcha pr rzšíření chatvé lkality U Hájenky plcha pr rdinnu rekreaci v lkalitě Pd Habřím plcha rekreačníh charakteru s mžnstí chvu kní Plchy veřejných prstranství - viz. kap. d)5. Kncepce veřejných prstranství. Plchy sídelní zeleně - viz. kap. c)4. Vymezení systému sídelní zeleně. Plchy dpravní infrastruktury respektvat plchy navržené pr průchd systému dpravní bsluhy v řešeném území, viz. kap. d)1. Kncepce dpravní infrastruktury. Plchy technické infrastruktury respektvat kridry navržené pr průchd sítí technické infrastruktury, viz. kap. d)2. Kncepce technické infrastruktury. 15

16 c)2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 1 Lipůvka plchy bydlení - B Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) bsluha území Hrní Křiby dpravní napjení z kmunikace - veřejnéh prstranství (23-U) navrženéh pdél výchdníh kraje plchy a ze stávající bslužné kmunikace lemující jižní kraj plchy napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu (OP nadzemníh vedení vn, zařízení SKAO) řešit v navazujících řízeních - v případě ptřeby zařízení SKAO přemístit d kridru pr technicku infrastrukturu TP1 vymezenéh západně d bce plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví, příp. ustupující 2.NP (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) zhlednit OP kl veřejných phřebišť 2 Lipůvka plchy smíšené bytné -Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap.l) SO bsluha území Hrní Křiby dpravní napjení z kmunikace - veřejnéh prstranství (23-U)) navrženéh pdél západníh kraje plchy. Dále ze stávající kmunikace lemující výchdní kraj plchy - silnice I. třídy (v návrhu II. třídy). respektvat plchu pr výhledvé kmunikační napjení lkality na silnici I. třídy (v návrhu II. třídy) a realizaci křižvatky - plchu dpravní infrastruktury (44-DS)) d plchy zasahuje silniční OP zhlednit napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí respektvat kridr pr technicku infrastrukturu TV3, navržený pr zakruhvání vdvdu, je trasván pdél severníh kraje a výchdním krajem lkality střet s technicku infrastrukturu (OP nadzemníh vedení vn, OP SKAO) řešit v navazujících řízeních - v případě ptřeby zařízení SKAO přemístit d kridru pr technicku infrastrukturu TP1 vymezenéh západně d bce respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- vymezit místa pr tříděný dpad prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 2 NP s mžnstí pdkrví chrana zdravých živtních pdmínek zhlednit hluk d silnice I/43 - respektvat hranici negat. vlivu hluku z dpravy, viz. pdmínky pr využívání tht území kap. f)3 Výstupní limity 16

17 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 3 Lipůvka plchy bydlení - B Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) bsluha území Křiby dpravní napjení z kmunikace - veřejnéh prstranství (25-U) navrženéh pdél jižníh kraje plchy a zaústěnéh d stávající místní kmunikace.. respektvat plchu pr výhledvé kmunikační napjení lkality na silnici I. třídy (v návrhu II. třídy) a realizaci křižvatky - plchu dpravní infrastruktury (44-DS) d plchy zasahuje silniční OP zhlednit napjení na technicku infrastrukturu řešit ze stávajících inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu (OP nadzemníh vedení vn) řešit v navazujících řízeních respektvat kridr pr technicku infrastrukturu TV1, vymezený pr průchd přívdníh vdvdníh řadu plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- a JÚ Lažany prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví, příp. ustupující 2.NP (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) chrana zdravých živtních pdmínek, chrana PUPFL zhlednit hluk d silnice I/43 - respektvat hranici negat. vlivu hluku z dpravy, viz. pdmínky pr využívání tht území kap. f)3 Výstupní limity výchdní část plchy se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 4 Lipůvka plchy bydlení - B bsluha území dpravní napjení z kmunikace - veřejnéh prstranství (26-U)) Pd Habřím navrženéh na západním kraji plchy a zaústěnéh d stávající místní kmunikace, případně z veřejnéh prstranství (27-U), navrženéh pdél jižníh kraje plchy napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu (OP nadzemníh vedení vn) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví, příp. ustupující 2.NP (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) chrana PUPFL část plchy se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 17

18 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 5 Lipůvka plchy smíšené bytné -bsluha území SO dpravní napjení ze stávající místní kmunikace a z kmunikace - u Svinšic veřejnéh prstranství (19-U)) navrženéh pdél západníh kraje plchy a zaústěnéh d stávající místní kmunikace napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu - zatrubněným ptkem řešit v navazujících řízeních - respektvat plchu pr přelžení a revitalizaci vdníh tku (přítku Kuřimky) plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu, chrana PUPFL výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví, příp. ustupující 2. NP (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) část plchy se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 6 Lipůvka plchy smíšené bytné -Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) SO bsluha území Nad Cihelnu dpravní napjení ze stávající místní kmunikace lemující severní kraj lkality, dále ze stávající místní kmunikace a veřejnéh prstranství (24-U) navrženéh pr rzšíření MK pdél západníh kraje plchy. Dále ze stávající kmunikace (silnice I. třídy) lemující jižní kraj lkality, která bude v případě realizace bchvatu začleněna mezi bslužné kmunikace. d plchy zasahuje silniční OP zhlednit napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí respektvat kridry pr technicku infrastrukturu TK2 a TS1, vymezené pr průchd inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu (dálkvý ptický kabel) řešit v navazujících řízeních respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 2 NP s mžnstí pdkrví chrana zdravých živtních pdmínek zhlednit hluk d silnice I/43 - respektvat hranici negat. vlivu hluku z dpravy, viz. pdmínky pr využívání tht území kap. f)3 Výstupní limity 7 Lipůvka plchy smíšené bytné -bsluha území SO dpravní napjení z místní kmunikace - veřejnéh prstranství (20-U, za bytvku 21-U) navrženéh pdél severníh a výchdníh kraje plchy a zaústěnéh d stávajících místních kmunikací. napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 2 NP s mžnstí pdkrví 18

19 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 8 Lipůvka plchy smíšené bytné -bsluha území SO dpravní napjení z místní kmunikace - veřejnéh prstranství (21-U) za bytvku navrženéh pdél výchdníh kraje plchy a zaústěnéh d stávajících místních kmunikací. Dále z místní kmunikace (stávající silnice I. třídy lemující jižní kraj lkality) v případě realizace bchvatu bce přeřazené d bslužné kmunikace d plchy zasahuje silniční OP zhlednit respektvat kridr pr technicku infrastrukturu TS1, vymezený pr průchd inženýrských sítí plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 2 NP s mžnstí pdkrví 9 Lipůvka plchy smíšené bytné -Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) SO bsluha území jihzápad dpravní napjení z kmunikace navržené pdél jižníh kraje plchy respektvat plchu dpravní infrastruktury (43-DS) vymezenu pr průchd tét místní kmunikace. Další napjení z místní kmunikace (v sučasnsti silnice I. třídy, v návrhu II. třídy) lemující výchdní kraj plchy. respektvat plchu dpravní infrastruktury (42-DS) vymezenu pr realizaci křižvatky respektvat plchu pr průchd pěších a cyklistů veřejnéh prstranství (21-U) vymezenéh pdél západníh kraje plchy zhlednit silniční OP napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu (dálkvý ptický kabel) řešit v navazujících řízeních respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví, příp. ustupující 2.NP - plcha se nachází při přechdu zástavby d krajiny chrana zdravých živtních pdmínek zhlednit hluk d silnice II/379 - respektvat hranici negat. vlivu hluku z dpravy, viz. pdmínky pr využívání tht území kap. f)3 Výstupní limity 19

20 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 10 Lipůvka plchy smíšené bytné -Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) SO bsluha území jihzápad dpravní napjení z kmunikace navržené pdél jižníh kraje plchy - respektvat plchu dpravní infrastruktury (43-DS) vymezenu pr průchd tét kmunikace respektvat plchu pr průchd pěších a cyklistů veřejnéh prstranství (21-U), vymezenéh pdél výchdníh kraje plchy napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu (dálkvý ptický kabel, hlavní kanalizační sběrač) řešit v navazujících řízeních respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví, příp. ustupující 2. NP - plcha se nachází při přechdu zástavby d krajiny 11 zrušen 12 Lipůvka plchy rekreace - rdinná Plcha pr rzšíření stávající chatvé lkality u Hájenky. rekreace - Rr bsluha území u hájenky dpravní napjení ze stávající účelvé kmunikace napjení na technicku infrastrukturu řešit lkálně plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka-, OP vdníh zdrje Lažany prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) chrana PUPFL plcha se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 13 Lipůvka plchy rekreace - rdinná Plcha pr rzšíření chat Pd Habřím. rekreace - Rr bsluha území Pd Habřím dpravní napjení z účelvé kmunikace (35-DU)) navržené pdél kraje lesa a zaústěné d stávající místní kmunikace. napjení na technicku infrastrukturu řešit v případě ptřeby napjením na stávající sítě plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka-, OP vdníh zdrje Lažany prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) chrana PUPFL plcha se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 20

21 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 14 Lipůvka plchy rekreace -bsluha území rekreační aktivity spjené dpravní napjení ze stávající účelvé kmunikace lemující západní Pd Habřím s chvem kní - Rk kraj plchy. respektvat plchu pr účelvu kmunikaci (35-DU)) navrženu pdél lesa napjení na technicku infrastrukturu řešit v případě ptřeby napjením na stávající sítě plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka-, OP vdníh zdrje Lažany prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) intenzita využití pzemků ve vymezené plše RK je mžn situvat max. 10 staveb pr rdinnu rekreaci, zastavěná plcha stavby pr rdinnu rekreaci max.30m2 chrana PUPFL část plchy se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 15 nebsazen 16 Lipůvka Plchy bčanskéh Plcha pr situvání veřejnéh bčanskéh vybavení. vybavení veřejná bsluha území střed vybavenst - Ov dpravní napjení ze stávající místní kmunikace veřejnéh prstranství lemujícíh výchdní kraj plchy dstavení vzidel řešit v rámci plchy napjení na technicku infrastrukturu - prdlužením stávajících sítí, přelžit stávající kanalizaci prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 3 NP + pdkrví,. 4 NP s dskčeným psledním pdlažím a rvnu střechu 17 Lipůvka plchy bčanskéh Plcha pr rzšíření sprtvníh areálu. vybavení - sprtu - A bsluha území u sprtvníh ze stávající kmunikace lemující severní kraj lkality (silnice I. třídy, areálu v případě realizace bchvatu bce začleněné mezi bslužné kmunikace). Dále z navržené kmunikace lemující západní kraj plchy. zhlednit silniční chranné pásm napjení na technicku infrastrukturu řešit v případě ptřeby napjením na stávající sítě plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 2 NP s mžnstí pdkrví chrana zdravých živtních pdmínek zhlednit hluk d silnice II/379 - respektvat hranici negat. vlivu hluku z dpravy, viz. pdmínky pr využívání tht území kap. f)3 Výstupní limity 18 nebsazen 19 Lipůvka plchy veřejných Plcha navržená pr bsluhu navazujícíh území dpravní a technicku u Svinšic prstranství - U infrastrukturu - pr bsluhu plchy smíšené bytné (5-SO) a umžnění přístupu d krajiny. respektvat OP lesa plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- část plchy se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat 20 nebsazen 21

22 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 21 Lipůvka plchy veřejných Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) ke Kuřimi prstranství - U Plcha navržená pr bsluhu dpravní a technicku infrastrukturu, pr průchd stezky pr pěší a cyklisty, pěší prpjení rzvjvých plch s histrickým jádrem. střet s technicku infrastrukturu (OP dálkvéh ptickéh kabelu) řešit v navazujících řízeních respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 22 Lipůvka plchy veřejných Plcha navržená pr pěší prpjení k výletišti. k výletišti prstranství - U d plchy zasahuje silniční OP zhlednit respektvat plchu dpravní infrastruktury navrženu pr buducí křižvatku a kmunikaci (43-DS) d plchy zasahuje OP kl veřejnéh phřebiště respektvat OP lesa plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 23 Lipůvka plchy veřejných Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) Hrní Křiby prstranství - U Plcha navržená pr bsluhu plchy bydlení (1-B) a plchy smíšené bytné (2-SO) a navazujícíh území dpravní a technicku infrastrukturu. střet s technicku infrastrukturu (zařízení SKAO) řešit v navazujících řízeních - v případě ptřeby přemístit SKAO d kridru pr technicku infrastrukturu TP1 vymezenéh západně d bce. plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity 24 Lipůvka plchy veřejných Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) pd ZŠ prstranství - U Plcha navržená pr bsluhu plchy smíšené bytné (6-SO, 7-SO, 8-SO). a navazujícíh území dpravní a technicku infrastrukturu. Plcha je navržena v trase stávající účelvé kmunikace, řešit jak zklidněnu kmunikaci. d jižní části plchy zasahuje silniční OP zhlednit plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 25 Lipůvka plchy veřejných Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) Křiby prstranství - U Plcha navržená pr bsluhu plchy bydlení (3-B) a navazujícíh území dpravní a technicku infrastrukturu. Je zaústěna d stávající bslužné kmunikace a na západě d silnice I. třídy (v návrhu II. třídy). respektvat plchu dpravní infrastruktury (44-DS) pr realizaci kružní křižvatky d plchy zasahuje silniční OP zhlednit střet s technicku infrastrukturu (nadzemní vedení vn) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 26 Lipůvka plchy veřejných Plcha navržená pr bsluhu plchy bydlení (4-B) dpravní a technicku Pd Habřím prstranství - U infrastrukturu, navazuje na stávající bslužnu kmunikaci. plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 22

23 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 27 Lipůvka plchy veřejných Plcha navržená pr bsluhu plchy bydlení (4-B) a bsluhu navazujících pd garážemi prstranství - U stabilizvaných plch veřejnu infrastrukturu (např. parkviště, dpčinkvá plcha, dětské hřiště, veřejná zeleň) střet s technicku infrastrukturu (nadzemní vedení vn) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- část plchy se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 28 Lipůvka západ plchy sídelní zeleně Plcha pr dclnění bytné zástavby d vírvéh separátru. u ČOV zeleň izlační - Zi střet s technicku infrastrukturu (jedntná kanalizace) řešit v navazujících řízeních 29 Lipůvka západ plchy sídelní zeleně Plcha pr dclnění bytné zástavby d vírvéh separátru. u ČOV zeleň izlační - Zi respektvat stávající kanalizační sběrač 30 Lipůvka plchy smíšené výrbní Plcha pr pdnikání (střední a malé firmy). SV bsluha území u sprtvníh dpravní napjení z kmunikace navržené v trase účelvé kmunikace areálu pdél západníh kraje plchy, zaústěné d silnice II. třídy (p realizaci bchvatu zařazena d bslužných kmunikací). Respektvat plchu pr realizaci tét kmunikace - plchu dpravní infrastruktury (34-DS). respektvat plchu pr realizaci bchvatu bce plchy dpravní infrastruktury (41-DS) pr dvedení splaškvých vd je vymezen kridr TK1 střet s technicku infrastrukturu (nadzemní vedení vn) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- respektvat zásady pr využívání území limitní hranice negat. vlivu zemědělskéh areálu, viz. kap. f)4. Výstupní limity prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby bjekty nebudu svu hmtu a výšku vytvářet dminanty 31 Lipůvka plchy smíšené výrbní Plcha pr pdnikání (střední a malé firmy) využívající prluku ve výrbní SV zóně. výrbní zóna bsluha území dpravní napjení z plchy dpravní infrastruktury (34-DS) navržené výchdně d lkality. P realizaci bchvatu z kmunikace (v suč. silnice I/43) návrhem zařazené d silnic II. třídy respektvat plchu dpravní infrastruktury (42-DS) vymezující západní kraj lkality. napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí pr dvedení splaškvých vd je vymezen kridr TK1 střet s technicku infrastrukturu (VTL plynvd, dálkvý ptický kabel) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- respektvat zásady pr využívání území limitní hranice negat. vlivu zemědělskéh areálu, viz. kap. f)4. Výstupní limity prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby bjekty nebudu svu hmtu a výšku vytvářet dminanty 23

24 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 32 Lipůvka plchy smíšené výrbní Plcha pr pdnikání (střední a malé firmy) rzšiřující výrbní zónu. SV bsluha území u čerpací dpravní napjení z kmunikace I. třídy (silnice I/43), p realizaci stanice bchvatu návrhem zařazené d silnic II. třídy - respektvat plchu.dpravní infrastruktury (42-DS) vymezující výchdní kraj lkality. Napjení dále z kmunikace navržené pr místní kmunikaci - respektvat plchu dpravní infrastruktury (43-DS) vymezující severní kraj lkality. pr dvedení splaškvých vd je vymezen kridr TK1 d plchy zasahuje silniční OP zhlednit střet s technicku infrastrukturu (VTL plynvdem) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby bjekty nebudu svu hmtu a výšku vytvářet dminanty 33 Lipůvka plchy výrby a Plcha pr pdnikání (velké firmy) rzšiřující výrbní zónu jižním směrem. skladvání průmyslvá bsluha území jih výrba Vp dpravní napjení z kmunikace I. třídy (silnice I/43), p realizaci bchvatu zařazené d bslužných kmunikací - respektvat plchu dpravní infrastruktury (41-DS) vymezující výchdní kraj lkality pr dvedení splaškvých vd je vymezen kridr TK1 d plchy zasahuje silniční OP zhlednit střet s technicku infrastrukturu (dešťvá kanalizace) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby bjekty nebudu svu hmtu a výšku vytvářet dminanty 34 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená v trase stávající účelvé kmunikace pr bsluhu plchy u ZD infrastruktury silniční smíšené výrbní (30-SV) a navazujícíh území dpravní a technicku dprava - DS infrastrukturu. Na severu je zaústěna d silnice I. třídy (v návrhu bslužné kmunikace). střet s technicku infrastrukturu (bezpečnstní pásm VTL regulační stanice) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 35 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená pr bsluhu plchy rdinné rekreace (13-Rr) a Pd Habřím infrastruktury účelvé navazujícíh území. Je zaústěna d stávající účelvé kmunikace. kmunikace, stezky pr plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratkapěší a cyklisty - DU plcha se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 36 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená pr průchd stezky pr pěší a cyklisty směr Kuřim. ke Kuřimi infrastruktury účelvé střet s technicku infrastrukturu (VTL plynvd) řešit v navazujících kmunikace, stezky pr řízeních pěší a cyklisty - DU respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 24

25 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 37 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená pr průchd stezky pr pěší a cyklisty směr Lažany. k Lažanům infrastruktury účelvé střet s technicku infrastrukturu (vedení vn) řešit v navazujících kmunikace, stezky pr řízeních pěší a cyklisty - DU zhlednit průchd kridru pr technicku infrastrukturu TV3 plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- a OP vdníh zdrje Lažany respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity 38 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená pr bsluhu vdjemu pr průchd dpravní a technické Habří infrastruktury účelvé infrastruktury. kmunikace, stezky pr zhlednit průchd kridru pr technicku infrastrukturu TV1 pěší a cyklisty - DU plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- a OP vdníh zdrje Lažany chrana PUPFL jedná se zábr PUPFL 39 Lipůvka plchy technické Plcha pr nakládání s dpady - sběrný dvůr. infrastruktury - T bsluha území u parku dpravní napjení ze stávající účelvé kmunikace, příp. z kmunikace (43-DS) navržené pr průchd místní kmunikace pdél západníh kraje plchy střet s technicku infrastrukturu (jedntná kanalizace) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 40 Lipůvka plchy technické Plcha pr vdjem. infrastruktury - T bsluha území Habří dpravní napjení z navržené účelvé kmunikace - plcha dpravní infrastruktury (38-DU) plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- a OP vdníh zdrje Lažany chrana PUPFL jedná se zábr PUPFL 41 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená jihvýchdně d bce pr umístění bchvatu (převedení bchvat infrastruktury silniční silnice I. třídy směrem na Blansk). Sučástí plchy jsu křižvatky a jihvýchd dprava - DS navazující kmunikace. řešit bsluhu navazujícíh území a bezpečný průchd krajinu řešit přístup d přírdníh zázemí jižně d bce, a t d severu a d západu včetně bsluhy PUPFL střet s technicku infrastrukturu (nadzemní vedení vn včetně trafstanice, vvn, dálkvý ptický kabel) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity chrana hdnt území respektvat památku zapsanu v ÚSKP (r.č / bží muka) 25

26 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 42 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená jižně d centra pr umístění kružní křižvatky a bsluhy křižvatka - jih infrastruktury silniční navazujícíh území. dprava - DS respektvat plchu dpravní infrastruktury (43-DS) ústící d křižvatky d západu řešit bsluhu navazujícíh území, např. plchy smíšené bytné (9-SO), plchy smíšené výrbní (31-SV, 32-SV) střet s technicku infrastrukturu (VTL plynvd, dálkvý ptický kabel, vdvd, STL plynvd) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity 43 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená jihzápadně d bce pr místní kmunikaci. Sučástí MK jihzápad infrastruktury silniční plchy je křižvatka uvažvaná na západním kraji bce. dprava - DS řešit bsluhu navazujícíh území bsluhu navrženéh sběrnéh dvra (39-T), bsluhu vírvéh separátru, bsluhu plch smíšených bytných (9-SO, 10-SO) zhlednit průchd navržené stezky pr pěší a cyklisty směr Kuřim (prpjení 21-U a 36-DU) zhlednit stávající bslužnu kmunikaci pdél hřbitva a pěší prpjení navržené k výletišti (22-U) d plchy zasahuje silniční chranné pásm - zhlednit střet s technicku infrastrukturu (bezpečnstní pásm VTL plynvdu, jedntná kanalizace) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity d plchy zasahuje OP kl veřejnéh phřebiště - zhlednit 44 Lipůvka plchy dpravní Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) křižvatka -infrastruktury silniční Plcha navržená na severním kraji bce pr umístění kružní křižvatky a sever dprava - DS bsluhy navazujícíh území. respektvat plchu veřejnéh prstranství (25-U) ústící d křižvatky d výchdu řešit bsluhu navazujícíh území plchy smíšené bytné (2-SO) střet s technicku infrastrukturu (nadzemní vedení vn, vdvd, jedntná kanalizace, STL plynvd) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 45 Lipůvka plchy vdní a Plcha pr vybudvání vdní nádrže. Dluhý vdhspdářské - N respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity 46 Lipůvka plchy vdní a Plcha pr přelžení a revitalizaci vdníh tku, v suč. zatrubněnéh. na u Svinšic vdhspdářské - N výchdním kraji bce, dvedení přívalvých vd. plcha se nachází v OP 50m d kraje lesa výjimku řešit v navazujících řízeních 47 Lipůvka plchy vdní a Plcha pr revitalizaci vdníh tku a zadržení vdy v krajině jižně d bce. ke Kuřimi vdhspdářské - N střet s technicku infrastrukturu (VTL plynvd) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP 50m d kraje lesa výjimku řešit v navazujících řízeních 26

27 c)3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY Označ. plchy 1P 2P 3P 4P k.ú. způsb využití plchy ppis plchy územní pdmínky Lipůvka plchy veřejných Plcha navržená pr bsluhu navazujícíh území dpravní a technicku západně d ZŠ prstranství - U infrastrukturu - pr umžnění zástavby v záhumenních zahradách plch smíšených bytných. Veřejné prstranství d stávajících bslužných kmunikací. střet s technicku infrastrukturu (OP vn) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- Lipůvka u bytvek Lipůvka u bytvek Lipůvka střed plchy veřejných Plcha navržená pr bsluhu navazujícíh území dpravní a technicku prstranství - U infrastrukturu - pr bsluhu rzvjvé plchy bydlení (7-SO) a umžnění zástavby v záhumenních zahradách plch smíšených bytných. Veřejné prstranství je na záp. knci zaústěn frmu pěšíh prpjení d stávajícíh veřejnéh prstranství u bytvek a na výchdě d bslužné kmunikace stabilizvané návrhem. plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn- Svratka- plchy veřejných Plcha pr realizaci pěší prpjení d bytvých dmů k hlavní kmunikaci a prstranství - U průchd sítí technické infrastruktury. plchy veřejných Rzšíření plchy veřejnéh prstranství v centru bce - část plchy prstranství - U dpravní infrastruktury stávajícíh parkviště bude transfrmvána na plchy veřejných prstranství. c)4. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Sídelní zeleň je důležitým článkem urbanistické struktury sídla. Sídelní zeleň byla v ÚP zařazena d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak plchy sídelní zeleně Z. D sídelní zeleně byla zařazena: veřejná zeleň, parky - Zp respektvat stabilizvané plchy zastupené plchu parku u kstela v histrické části bce a parčíkem na návrší nad bcí. Nvé plchy nejsu navrženy. plchy veřejné zeleně lze realizvat v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, např. plch veřejných prstranství, plch bydlení, plch smíšených bytných. regulativy umžňují úpravy veřejné zeleně stabilizvané (např. úprava a zpřístupnění parčíku na návrší nad bcí) zeleň zahrad - Zz jsu respektvány plchy předzahrádek v histrické části bce. Plchy zahrad, které v sučasnsti navazují na zastavěné území, jsu využity pr rzvj bce - budu nahrazeny zahradami zástavby (navržených plch bydlení a smíšených bytných), které vytvří žáducí přechd zástavby d krajiny. izlační zeleň - Zi plní funkci izlační a kmpziční. Respektvat stávající plchy - plchy dclňující šklní sprtviště d bytné zástavby, zalžené pdél severníh a západníh kraje areálu ZŠ, plcha zeleně v lkalitě Hrky. respektvat plchu zeleně navrženu na jihzápadním kraji bce pr dclnění bytné zástavby d navržené plchy dpravní infrastruktury (silnice III. třídy) a vírvéh separátru realizvat další zeleň - regulativy umžňují realizaci dalších plch izlační a kmpziční zeleně v rámci plch s rzdílným způsbem využití (např. dclnění bytné zástavby d plch výrby a dpravní infrastruktury, přechd zástavby výrby d krajiny) 27

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk O vydání rozhodlo zastupitelstvo města dne 29.06.2015 usnesení č.. nabytí účinnosti dne..07.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST Duben - červen 2009 2 Schvalující správní orgán: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti ÚP: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Určený zastupitel obce: Jméno

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2011 Výrční zpráva činnsti kmene LLM Jezerní lidé za rk 2011 Kmen Jezerní lidé byl zalžen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze Organizační struktura: Členvé kmene na pdzimním 14. sněmu dne 30.12.2010

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více