LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN"

Transkript

1 LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část

2 Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vladimír Pacek Ing. Jan Hršel Prjektanti: urbanismus Ing. arch. Ivana Glešvá kncepce dpravní infrastruktury Ing. Blanka Ježkvá kncepce technické infrastruktury Ing. Pavel Veselý kncepce uspřádání krajiny Mgr. Martin Nvtný zábr ZPF a PUPFL Mgr. Martin Nvtný grafické práce Ing. Sňa Matulvá tel.: tel., fax: říjen

3 LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní rgán, který územní plán vydal : Zastupitelstv bce Lipůvka Čísl jednací : 10/36/2008 Datum vydání : Datum nabytí účinnsti ÚP: Oprávněná úřední sba přizvatele ing. arch. Jiří Kuřil Jmén a příjmení : Funkce : veducí dd. ÚP a RR stavebníh úřadu Městskéh úřadu Blansk Pdpis : Razítk : ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO SPOL. S R.O. Razítk: Jmén a příjmení : Funkce : Pdpis : Ing.arch. Ivana Glešvá autrizvaný architekt č. autrizace hlavní prjektant 33

4 I. Územní plán Obsah územníh plánu: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST I/1 Výkres základníh členění 1 : I/2 Hlavní výkres 1 : I/3 Kncepce veřejné infrastruktury 1 : I/4 Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací 1 :

5 Obsah textvé části územníh plánu: A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 7 B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 8 B)1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE... 8 B)2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ... 9 b)2.1. Ochrana hdnt kulturníh dědictví... 9 b)2.2. Ochrana hdnt přírdních a krajinných b)2.3. Hdnty civilizační C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C)1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE C)2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH C)3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY C)4. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ D)1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY d)1.1. Silniční dprava d)1.2. Nemtrvá dprava d)1.3. Veřejná dprava d)1.4. Statická dprava d)1.5. Pdmínky pr umísťvání dpravní infrastruktury D)2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY d)2.1. Kncepce vdníh hspdářství d) Zásbvání vdu d) Odkanalizvání d) Vdní plchy a tky d) Záplavvé území a extravilánvé vdy d)2.2. Energetika d) Zásbvání elektricku energií d) Zásbvání plynem d) Zásbvání teplem d)2.3. Spje d)2.4. Pdmínky pr umísťvání technické infrastruktury D)3. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY D)4. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ d)4.1. Plchy bčanskéh vybavení d)4.2. Plchy bčanskéh vybavení sprtu D)5. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ E)1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ E)2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY E)3. PROSTUPNOST KRAJINY E)4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ E)5. REKREACE E)6. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

6 F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU F)1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ PLOCHY BYDLENÍ B PLOCHY REKREACE R PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ O PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORTU A PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - U PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ Z PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - SO PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ SV PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ V PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - D PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - T PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - N PLOCHY PŘÍRODNÍ E PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ P PLOCHY LESNÍ L PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ - SM PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KRAJINNÁ ZELEŇ - SX F)2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH KORIDORŮ F)3. VÝSTUPNÍ LIMITY G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT G)1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ G)2. PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ BEZ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA H) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO I) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI J) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) K) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ L) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

7 a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území bce byl vydán , účinnst d Hranice zastavěnéh území je vyznačena ve výkrese I.1. Výkres základníh členění území a výkrese I.2. Hlavní výkres. Seznam pužívaných zkratek ÚP/ÚPO územní plán / územní plán bce ZD zemědělský areál ÚPNSÚ územní plán sídelníh útvaru OP / POP chranné pásm / pásm chrany prstředí VÚC velký územní celek VKP významný krajinný prvek ÚS územní studie TS elektrická stanice s napětím pd 52 kv = trafstanice SZ nvý stavební zákn L ekvivalentní hladina zvuku ÚSES územní systém eklgické stability db(a) decibel (váhvý filtr A zvukměru) vvn vedení el. energie s velmi vys. napětím ZPF zemědělský půdní fnd vn vedení el. energie s vys. napětím PUPFL pzemky určené k plnění funkce lesa nn vedení el. energie nízkéh napětí ŽP živtní prstředí VTL vysktlaký plynvd RRS radirelévý spj VVTL plynvd s velmi vyským tlakem DK dálkvý kabel STL středtlaký plynvd CHLÚ chráněné lžiskvé území NTL nízktlaký plynvd DP dbývací prstr RS regulační stanice K bikridr SKAO stanice katdvé chrany LBC lkální bicentrum VDJ vdjem LBK lkální bikridr ČS čerpací stanice RBC reginální bicentrum AT stanice autmatická tlakvá stanice RBK reginální bikridr ČOV čistírna dpadních vd IP interakční prvek 77

8 b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT b)1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE hlavní cíle: Vytvřit pdmínky pr trvale udržitelný rzvj území, tj. vyvážený vztah hspdářskéh rzvje, sciální sudržnsti a kvalitních živtních pdmínek. hspdářský rzvj ÚP vytváří územně technické pdmínky pr pdnikání (vymezení plch výrby a plch smíšených výrbních), rzvj cestvníh ruchu. Vymezením smíšených plch bytných umžňuje pdnikání na vlastních pzemcích v rámci zastavěnéh území i zastavitelných plch. sciální sudržnst ÚP vytváří územně technické pdmínky pr vysku živtní úrveň byvatelstva s kvalitním bytvým fndem, službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní pdmínky pr rzvj kvalitních lidských zdrjů. ÚP zlepšuje věkvu strukturu byvatelstva - vytváří dbré pdmínky pr bydlení - pr mladé rdiny a pr živt senirů a pdpruje tak příznivý jev mírně stupajícíh pčtu byvatel. Vymezením nvých plch vytvářejících pracvní místa a rzšířením nabídky pr sprtvní a rekreační vyžití vytváří pdmínky pr udržení byvatel v bci. Djíždění za prací části byvatelstva je vyvážen mžnstí bydlení v příznivém živtním prstředí. kvalitní živtní pdmínky Zásadní pr rzvj bce je udržitelný rzvj i p stránce hygieny prstředí. V uspřádání řešenéh území ÚP mezuje rizik negativních vlivů na prstředí (exhalace, hluk) a pdpruje zásady zdravéh sídla: vytvření územně technických pdmínek pr kvalitní živtní prstředí pskytující maximální phdu bydlení ve fungujícím rganismu bce ptlačení intenzity tranzitní dpravy v zastavěném území rzšiřvání a kultivace veřejných prstranství a plch sídelní (parkvé) zeleně. rzšiřvání veřejných prstranství s mezenu rychlstí mtrvé dpravy rzvj nemtrvé dpravy (cyklstezek) pdpra systému veřejné integrvané dpravy respektvání ÚSES pdpra využití netradičních zdrjů energie 88

9 b)2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Kncepce chrany a rzvje hdnt území je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres. b)2.1. Ochrana hdnt kulturníh dědictví V řešeném území se nachází krmě památek řada urbanistických a architektnických hdnt území, které je nutné zachvat a chránit. Respektvat pdmínky chrany vymezených hdnt kulturníh dědictví. PROSTORY URBANISTICKY A HISTORICKY CENNÉ Jedná se prstry s geniem lci, které jsu upmínku na histrický vývj bce. Vymezený prstr tvří balvu křivku různrdých histrických částí bce. Je dkladem zachvané urbanistické struktury a pr svu členitst a různrdst zástavby upmínku na histrický vývj bce. Zahrnuje prstr půvdní návsi s klní zástavbu, dále kstel sv. Cecilie s parkem, areál hřbitva a fary s farsku zahradu a histricku zástavbu lemující silnici na Nuzířv. Tat část bce má svu identitu i přes nevýraznu histricku náves má své kuzl, se svými úzkými uličkami bklpenými starší zástavbu, pdtržené dminantu kstela s nvě zalženým parkem. Obraz a charakter tht prstru dtváří významná zeleň: park u hřbitva reknstruvaná plcha s parkvu úpravu s vdním prvkem, která je vymezena histrizující hradní zdí vytvářející žáducí pcit intimity vzrstlé strmy u kstela sv. Cecilie lípa před mateřsku šklu pdmínky chrany: respektvat charakter a měřítk dchvané zástavby a její prstrvé uspřádání - půdrysnu linii zástavby, štíty a jejich rientaci, skln a tvar střech - nvá zástavba svu hmtu nenaruší klní prstředí, bude respektvat prstrvé uspřádání území a dchvanu urbanisticku strukturu pdprvat využití tradičních materiálů apd. max. výškvá hladina zástavby 2 NP prstr veřejných prstranství a předzahrádek d veřejnéh prstranství rientvaných je nezastavitelný úpravy zpevněných plch, zeleně, dplnění mbiliáře včetně veřejnéh světlení řešit v materiálech vhdných pr venkv (např. upřednstnění dlažby kamenné, mezení pužití zámkvé dlažby) respektvat plchy a slitery významné zeleně, při bnvě a dsadbách upřednstňvat listnaté dřeviny 99

10 VÝZNAMNÉ STAVEBNÍ DOMINANTY Jedná se architektnické dminanty, které určují urbanisticku kmpzici - umcňují a kmpnují prstr sídel a krajiny, případně se uplatňují při dálkvých phledech: kstel sv. Cecilie kstel je jedinu dminantu bce, zvláště její západní části. Vzhledem k jeh umístění v nejnižší partii sídla se z dálkvých phledů uplatňuje puze při příjezdu d Tišnva. ruiny zbřenéh kstela sv. Klimenta - míst je zdaleka viditelné díky samělým strmům, puštěné ruiny kstela půsbí magickým djmem, atmsféra místa je využívána pr přádání svatebních břadů pd širým nebem pdmínky chrany: respektvat významné stavební dminanty, nepřipustit činnsti, výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí, estetické půsbení v prstru sídla a krajiny a narušit jejich funkci dminanty MÍSTA JEDINEČNÝCH VÝHLEDŮ Jedná se místa ze kterých je mžn shlédnut zajímavé partie sídla, místa dálkvých phledů a vyhlídkvé bdy, ze kterých lze sledvat sídl a krajinu, čast více směry. Díky knfiguraci terénu se v řešeném území naskýtají tyt výhledy a phledy: 1) phled z návrší (plcha veřejné zeleně nad bcí) na histricku část bce s dminantu kstela 2) Hrky phledy d krajiny směrem jižním z návrší nad bcí (z buducí lkality rdinných dmů) d údlí a na vrstvené přírdní hriznty 3) rzhled z nejvyššíh bdu Milnické sníženiny rzhled k jihu na Lipůvku a k severu na Lažany 4) lkální výhled z kraje lesníh prstu na hraničený prstr Zlbice u Sv. Klimenta 5) Sv. Kliment výhled z vyvýšeniny jihvýchdním směrem d uzavřenéh prstru Zlbice, v pzadí hriznt Babíh lmu 6) výhled z úbčí kmplexu Zlbice ze silnice II. tř.veducí d Nuzířva na histricku část bce umcněnu dminantu kstela 7) Výhled přes Milnicku sníženinu z lkality Křiby k jihzápadu, v pzadí zalesněný hriznt Zlbice pdmínky chrany:: respektvat místa jedinečných výhledů pdprvat aktivity spjené s jejich zvýrazněním např. mžnsti psezení, výsadba slitérní zeleně nepřipustit činnsti, výstavbu a záměry, které by mhly tat místa a výhledy narušit pdpřit prpjením na pěší a cyklistické trasy 10

11 PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU Jedná se bjekty přispívajícími ke kulturnímu dědictví a identitě sídla, které nepžívají záknné chrany památkvé péče: architektnicky cenné stavby, rdinný dům třípdlažní ve stylu funkcinalismu (prjekt E. Škarda, r. 1938) histricky významné stavby: fara (r. 1838) vybudvaná severně d kstela. Ve faře je riginál staréh brazu sv. Klimenta z kstela sv. Klimenta, náhrbní kámen z kstela sv. Klimenta byl vlžen d dlažby za prvními farními dveřmi. Pd faru se nachází pdzemní chdby, jejichž výzkum ukazuje na starší datum zalžení fary, než je ficiálně uváděn, a t na stletí. bjekt bývalé přepřahací stanice z dby Marie Terezie, vybudvaný na histrické bchdní cestě Vídeň Krakv (v centru bce naprti restaurace Frmanka) bjekty přispívající k identitě sídla - jedná se stavby, které jsu dkladem stavitelskéh umění kraje a v brazu sídla mají svu esteticku hdntu: bjekt Lesní správy Lipůvka jižně d histrické návsi bjekt hasičské zbrjnice hájenka severvýchdně d bce (Lesy ČR) bjekty drbné architektury jedná se např. drbné sakrální stavby v bci i krajině, bjekty připmínající histrické událsti kříž před kstelem sv. Cecilie kříž kamenný a kříž nvdbý dřevěný s vrčením L.P u bývaléh kstela sv. Klimenta kříž u silnice ve směru na Nuzířv kříž kamenný u chatvé lkality pmník padlým rdákům 1. a 2. světvé války na návsi pmník padlým situvaný u výletiště západně d bce památník pana Štly umučenéh v kncentračním tábře za 2. světvé války u Dubvé hry v lese severvýchdně d bce kámen v lese Brabince - plchá deska s brysem latinskéh kříže, jehž kůl se k zemi klínvitě rzšiřuje. ke kamenu se váže něklik pvěstí vraždě pdmínky chrany: respektvat architektnicky cenné a histricky významné stavby a bjekty přispívající k identitě sídla, v případě reknstrukce bjekty zachvat včetně půvdních architektnických detailů respektvat bjekty drbné architektury pdprvat aktivity přispívající k jejich zdůraznění (například výsadba sliterních strmů), jejich přemístění je přípustné v případě, že nvým umístěním nedjde k narušení hdnty stavby, pdprvat aktivity a činnsti spjené s jejich bnvu (např. s vazbu např. na turistiku a cyklturistiku) v klí těcht staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru sídla neb krajiny 11

12 ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY Řešené území lze značit jak území s archelgickými nálezy. pdmínky chrany: při stavebních aktivitách může djít k prušení pravěkéh raně a středvěkéh sídlení - v případě výstavby zajistit prvedení záchrannéh archelgickéh výzkumu některu z právněných institucí při samtných stavebních pracích b)2.2. Ochrana hdnt přírdních a krajinných Řešené území se vyznačuje vysku kvalitu přírdníh prstředí. Vyjma území a lkalit chráněných záknem se v řešeném území nachází řada přírdních hdnt, které je nutné zachvat a chránit. Územní plán vymezuje přírdní hdnty území, které vystihují přírdní charakteristiky řešenéh území: Respektvat pdmínky chrany vymezených přírdních hdnt. EKOLOGICKY CENNÉ PLOCHY Jedná se lkality s výskytem zvláště chráněných druhů rstlin, nacházející se v řešeném území: eklgicky cenné plchy park Lipůvka lkalita významných vzrstlých dřevin v bci Kretina systém pstagrárních lad s druhvě pestrým travinbylinným prstem Hřický hřbet - druhvě pestré přirzené lesní prsty Stráně nad Šebrvem - druhvě pestré přirzené lesní prsty Lažanské žleby dubvé prsty s pestrým pdrstem Lipůvecký žleb - dubvé prsty s pestrým pdrstem Vrchy - druhvě pestré přirzené lesní prsty pdmínky chrany: u nelesních lkalit, travinbylinných prstů a pstagárních lad nepřipustit zalesňvání, ve vymezeném území nebudu prváděny činnsti, které by narušily přírdní hdnty území, např. nevratně pškzvat půdní pvrch, prvádět terénní úpravy, měnit způsb vyžívání území takvým způsbem, který by snížil druhvu diverzitu území. Obecně se vyvarvat zásahů, které by vedly k hržení neb redukci zvláště chráněných druhů u lesních lkalit prsazvat v LHP a LHO takvé zásady, které zachvají druhvu pestrst a prstů, jejich věkvu i druhvu diverzitu 12

13 b)2.3. Hdnty civilizační Civilizační hdnty spčívají ve vybavení bce veřejnu infrastrukturu: kvalitní dpravní infrastruktura (dpravní bslužnst, napjení bce na hrmadnu dpravu technická infrastruktura (plynfikace, zásbvání vdu, kanalizace napjená na ČOV veřejné bčanské vybavení (MŠ, ZŠ, zdravtní středisk, becní úřad, dispnibilní plcha pr rzvj) návrh chrany a rzvje respektvat stávající civilizační hdnty, pdprvat výstavbu navržené veřejné infrastruktury C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres. c)1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE ÚP zachvává a rzvíjí urbanisticku strukturu bce s prpjením na klní krajinu při respektváním krajinnéh rázu. Uspřádání zastavitelných plch je řešen v návaznsti na zastavěné území. Stěžejním impulsem pr vymezení hlavních směrů rzvje bce je řešení dpravní infrastruktury: v širších vztazích - fixace plánvané silnice R43 d tělesa německé dálnice převedení tranzitní dpravy prcházející bcí mim urbanizvané území - jihvýchdním bchvatem bce směr Blansk Rzsah zastavitelných plch je řešen úměrně veliksti bce, její veřejné infrastruktuře a její plze na urbanizační se. Hlavní rzvj je směrván d výchdních plh k bci Svinšice d prstru vymezeném hranicí zastavěnéh území a kridrem dpravní infrastruktury navrženým pr průchd bchvatu nvé trasy silnice I/43. ÚP pdpruje plyfunkční využití plch a zpestření struktury sídla - s výjimku kvalitních bytných plch jsu v regulativech pr využití území stanveny pdmínky umžňující smíšené využití při ddržení základních zásad urbanistické kncepce. Pr zachvání a rzvíjení pestrsti a mnhstrannsti využití centra jak jedné z pririt urbanistické kncepce byly v centrální části bce vymezeny plchy smíšené bytné, které situvání bčanskéh vybavení a dalších zařízení pdprujících funkci centra umžňují. Stabilizuje a rzvíjí funkci bydlení: plchy bydlení jsu vymezeny d krajvých částí bce z dsahu vlivů negativně vlivňujících phdu bydlení plchy smíšené bytné jsu vymezeny ve vazbě na hlavní kmunikační skelet a v centru bce Je pdpřen rzvj plch bčanskéh vybavení - vymezení plch smíšených bytných, které situvání bčanskéh vybavení umžňují. ÚP mezuje tranzitní a nákladní dpravu přes bec - vytváří územní pdmínky pr vedení tras nadřazených kmunikací mim zastavěné území. 13

14 ÚP vytváří místa splečenských kntaktů byvatel vymezením plch veřejných prstranství a veřejné zeleně dchází ke zkvalitnění prstředí centra bce i krajvých částí bce. Plchy výrby, plchy smíšené výrbní - ÚP vytváří pdmínky pr nvá pracvní místa jižně d bce stabilizuje plchu výrby (areál ZD), pdpruje malé a střední firmy hrající klíčvu rli v hspdářském rzvji bce. Pr rzvj pdnikání stabilizuje a rzvíjí plchy smíšené výrbní na jižním kraji bce ve vazbě na hlavní kmunikační skelet. Malým firmám, nenarušujícím klní prstředí, umžňuje existenci i v rámci sídla. Pr regeneraci duševních a fyzických sil byvatel: rzvíjí plchy sprtu ve vazbě na stávající sprtvní areál na jihvýchdním kraji bce pdpruje rzvj nerganizvané tělvýchvy - stabilizuje a navrhuje další plchy sprtu (výletiště, mžnst vybudvání víceúčelvéh hřiště pr mládež i dspělé v rámci rzšířenéh sprtvníh areálu) vytváří pdmínky pr situvání dětských hřišť v plchách veřejných prstranství a veřejné zeleně vymezuje plchy sídelní zeleně vytváří pdmínky pr-průchd d krajinnéh zázemí bce (letní i zimní aktivity) rzvíjí plchy rekreace plchy rdinné rekreace a definuje nvé plchy rekreace spjené s chvem kní v přírdním zázemí severvýchdně d bce Pr rzvj cestvníh ruchu zajišťuje dstatečnu turisticku infrastrukturu vhdnými regulativy umžňuje využít plhy bce v předplí Mravskéh Krasu a na křižvatce turistických tras pr situvání aktivit a zařízení cestvníh ruchu. ÚP vymezuje kulturní hdnty území a vytváří pdmínky pr jejich chranu a rzvj v prstrvém uspřádání diferencuje území s hledem na chranu hdnt urbanistických a architektnických viz kap. b)2. Kncepce chrany a rzvje hdnt území. Hlavní zásady uspřádání plch s rzdílným způsbem využití: Plchy smíšené bytné - vymezením plch smíšených bytných ve stabilizvaném území ve vazbě na centrum, histrické jádr a hlavní silniční tahy je pdpřena mžnst variabilnějšíh způsbu využití území pr služby, řemesla, cestvní ruch, zemědělství a pd. Hlavní rzvj plch smíšených bytných směrvat: na výchdní kraj bce d prstru vymezeném místní a hlavní kmunikací směřující d Svinšic Plchy bydlení ( čistéh ) stabilizvané plchy jsu vymezeny na severvýchdním a jihzápadním kraji bce. Rzvjvé plchy jsu směrvány d klidvých plh s vhdnu rientací, kde využívají příznivu plhu na severvýchdním a severzápadním kraji bce. Jedná se svažité terény rientvané k jihu a jihzápadu. Plchy výrby a skladvání plchy, které vytvářejí rizik narušení živtníh prstředí nejen samtnu výrbu, ale i jejími druhtnými dpady: zemědělská a lesnická výrba je zastupena areálem ZD, situvaným jižně d bce. Jeh rzsah s hledem na blízkst sprtvníh areálu je pvažván za stabilizvaný. Rzvj lze v případě ptřeby řešit intenzivnějším využitím stávající plchy při ddržení navržené limitní hranice negativníh vlivu zemědělskéh areálu. průmyslvá výrba pr tent druh výrby je navržena plcha na jižním kraji bce ve vazbě na výrbní zónu. 14

15 Plchy smíšené výrbní stabilizvané plchy smíšené výrbní jsu sustředěny v jižní části bce severně d areálu ZD. Rzvj těcht plch (střední a malé firmy) je navržen d jižní části bce s vazbu na stabilizvané plchy a na hlavní kmunikační skelet (pdél silnice I/43). Zařízení pdnikatelských aktivit (malé prvzvny) se pdmíněně připuští v rámci plch smíšených bytných. Plchy bčanskéh vybavení, sprtu viz. kap. d)4. Kncepce bčanskéh vybavení. Plchy rekreace - respektvat stabilizvané plchy rekreace plchy rdinné rekreace (chatvá lkalita U Hájenky, chaty Pd Habřím), zalžené v přírdním prstředí severvýchdně d bce. Rzvj rekreace je situván severvýchdně d bce ve vazbě na stabilizvané plchy: plcha pr rzšíření chatvé lkality U Hájenky plcha pr rdinnu rekreaci v lkalitě Pd Habřím plcha rekreačníh charakteru s mžnstí chvu kní Plchy veřejných prstranství - viz. kap. d)5. Kncepce veřejných prstranství. Plchy sídelní zeleně - viz. kap. c)4. Vymezení systému sídelní zeleně. Plchy dpravní infrastruktury respektvat plchy navržené pr průchd systému dpravní bsluhy v řešeném území, viz. kap. d)1. Kncepce dpravní infrastruktury. Plchy technické infrastruktury respektvat kridry navržené pr průchd sítí technické infrastruktury, viz. kap. d)2. Kncepce technické infrastruktury. 15

16 c)2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 1 Lipůvka plchy bydlení - B Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) bsluha území Hrní Křiby dpravní napjení z kmunikace - veřejnéh prstranství (23-U) navrženéh pdél výchdníh kraje plchy a ze stávající bslužné kmunikace lemující jižní kraj plchy napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu (OP nadzemníh vedení vn, zařízení SKAO) řešit v navazujících řízeních - v případě ptřeby zařízení SKAO přemístit d kridru pr technicku infrastrukturu TP1 vymezenéh západně d bce plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví, příp. ustupující 2.NP (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) zhlednit OP kl veřejných phřebišť 2 Lipůvka plchy smíšené bytné -Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap.l) SO bsluha území Hrní Křiby dpravní napjení z kmunikace - veřejnéh prstranství (23-U)) navrženéh pdél západníh kraje plchy. Dále ze stávající kmunikace lemující výchdní kraj plchy - silnice I. třídy (v návrhu II. třídy). respektvat plchu pr výhledvé kmunikační napjení lkality na silnici I. třídy (v návrhu II. třídy) a realizaci křižvatky - plchu dpravní infrastruktury (44-DS)) d plchy zasahuje silniční OP zhlednit napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí respektvat kridr pr technicku infrastrukturu TV3, navržený pr zakruhvání vdvdu, je trasván pdél severníh kraje a výchdním krajem lkality střet s technicku infrastrukturu (OP nadzemníh vedení vn, OP SKAO) řešit v navazujících řízeních - v případě ptřeby zařízení SKAO přemístit d kridru pr technicku infrastrukturu TP1 vymezenéh západně d bce respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- vymezit místa pr tříděný dpad prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 2 NP s mžnstí pdkrví chrana zdravých živtních pdmínek zhlednit hluk d silnice I/43 - respektvat hranici negat. vlivu hluku z dpravy, viz. pdmínky pr využívání tht území kap. f)3 Výstupní limity 16

17 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 3 Lipůvka plchy bydlení - B Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) bsluha území Křiby dpravní napjení z kmunikace - veřejnéh prstranství (25-U) navrženéh pdél jižníh kraje plchy a zaústěnéh d stávající místní kmunikace.. respektvat plchu pr výhledvé kmunikační napjení lkality na silnici I. třídy (v návrhu II. třídy) a realizaci křižvatky - plchu dpravní infrastruktury (44-DS) d plchy zasahuje silniční OP zhlednit napjení na technicku infrastrukturu řešit ze stávajících inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu (OP nadzemníh vedení vn) řešit v navazujících řízeních respektvat kridr pr technicku infrastrukturu TV1, vymezený pr průchd přívdníh vdvdníh řadu plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- a JÚ Lažany prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví, příp. ustupující 2.NP (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) chrana zdravých živtních pdmínek, chrana PUPFL zhlednit hluk d silnice I/43 - respektvat hranici negat. vlivu hluku z dpravy, viz. pdmínky pr využívání tht území kap. f)3 Výstupní limity výchdní část plchy se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 4 Lipůvka plchy bydlení - B bsluha území dpravní napjení z kmunikace - veřejnéh prstranství (26-U)) Pd Habřím navrženéh na západním kraji plchy a zaústěnéh d stávající místní kmunikace, případně z veřejnéh prstranství (27-U), navrženéh pdél jižníh kraje plchy napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu (OP nadzemníh vedení vn) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví, příp. ustupující 2.NP (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) chrana PUPFL část plchy se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 17

18 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 5 Lipůvka plchy smíšené bytné -bsluha území SO dpravní napjení ze stávající místní kmunikace a z kmunikace - u Svinšic veřejnéh prstranství (19-U)) navrženéh pdél západníh kraje plchy a zaústěnéh d stávající místní kmunikace napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu - zatrubněným ptkem řešit v navazujících řízeních - respektvat plchu pr přelžení a revitalizaci vdníh tku (přítku Kuřimky) plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu, chrana PUPFL výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví, příp. ustupující 2. NP (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) část plchy se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 6 Lipůvka plchy smíšené bytné -Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) SO bsluha území Nad Cihelnu dpravní napjení ze stávající místní kmunikace lemující severní kraj lkality, dále ze stávající místní kmunikace a veřejnéh prstranství (24-U) navrženéh pr rzšíření MK pdél západníh kraje plchy. Dále ze stávající kmunikace (silnice I. třídy) lemující jižní kraj lkality, která bude v případě realizace bchvatu začleněna mezi bslužné kmunikace. d plchy zasahuje silniční OP zhlednit napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí respektvat kridry pr technicku infrastrukturu TK2 a TS1, vymezené pr průchd inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu (dálkvý ptický kabel) řešit v navazujících řízeních respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 2 NP s mžnstí pdkrví chrana zdravých živtních pdmínek zhlednit hluk d silnice I/43 - respektvat hranici negat. vlivu hluku z dpravy, viz. pdmínky pr využívání tht území kap. f)3 Výstupní limity 7 Lipůvka plchy smíšené bytné -bsluha území SO dpravní napjení z místní kmunikace - veřejnéh prstranství (20-U, za bytvku 21-U) navrženéh pdél severníh a výchdníh kraje plchy a zaústěnéh d stávajících místních kmunikací. napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 2 NP s mžnstí pdkrví 18

19 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 8 Lipůvka plchy smíšené bytné -bsluha území SO dpravní napjení z místní kmunikace - veřejnéh prstranství (21-U) za bytvku navrženéh pdél výchdníh kraje plchy a zaústěnéh d stávajících místních kmunikací. Dále z místní kmunikace (stávající silnice I. třídy lemující jižní kraj lkality) v případě realizace bchvatu bce přeřazené d bslužné kmunikace d plchy zasahuje silniční OP zhlednit respektvat kridr pr technicku infrastrukturu TS1, vymezený pr průchd inženýrských sítí plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 2 NP s mžnstí pdkrví 9 Lipůvka plchy smíšené bytné -Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) SO bsluha území jihzápad dpravní napjení z kmunikace navržené pdél jižníh kraje plchy respektvat plchu dpravní infrastruktury (43-DS) vymezenu pr průchd tét místní kmunikace. Další napjení z místní kmunikace (v sučasnsti silnice I. třídy, v návrhu II. třídy) lemující výchdní kraj plchy. respektvat plchu dpravní infrastruktury (42-DS) vymezenu pr realizaci křižvatky respektvat plchu pr průchd pěších a cyklistů veřejnéh prstranství (21-U) vymezenéh pdél západníh kraje plchy zhlednit silniční OP napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu (dálkvý ptický kabel) řešit v navazujících řízeních respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví, příp. ustupující 2.NP - plcha se nachází při přechdu zástavby d krajiny chrana zdravých živtních pdmínek zhlednit hluk d silnice II/379 - respektvat hranici negat. vlivu hluku z dpravy, viz. pdmínky pr využívání tht území kap. f)3 Výstupní limity 19

20 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 10 Lipůvka plchy smíšené bytné -Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) SO bsluha území jihzápad dpravní napjení z kmunikace navržené pdél jižníh kraje plchy - respektvat plchu dpravní infrastruktury (43-DS) vymezenu pr průchd tét kmunikace respektvat plchu pr průchd pěších a cyklistů veřejnéh prstranství (21-U), vymezenéh pdél výchdníh kraje plchy napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí střet s technicku infrastrukturu (dálkvý ptický kabel, hlavní kanalizační sběrač) řešit v navazujících řízeních respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví, příp. ustupující 2. NP - plcha se nachází při přechdu zástavby d krajiny 11 zrušen 12 Lipůvka plchy rekreace - rdinná Plcha pr rzšíření stávající chatvé lkality u Hájenky. rekreace - Rr bsluha území u hájenky dpravní napjení ze stávající účelvé kmunikace napjení na technicku infrastrukturu řešit lkálně plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka-, OP vdníh zdrje Lažany prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) chrana PUPFL plcha se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 13 Lipůvka plchy rekreace - rdinná Plcha pr rzšíření chat Pd Habřím. rekreace - Rr bsluha území Pd Habřím dpravní napjení z účelvé kmunikace (35-DU)) navržené pdél kraje lesa a zaústěné d stávající místní kmunikace. napjení na technicku infrastrukturu řešit v případě ptřeby napjením na stávající sítě plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka-, OP vdníh zdrje Lažany prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) chrana PUPFL plcha se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 20

21 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 14 Lipůvka plchy rekreace -bsluha území rekreační aktivity spjené dpravní napjení ze stávající účelvé kmunikace lemující západní Pd Habřím s chvem kní - Rk kraj plchy. respektvat plchu pr účelvu kmunikaci (35-DU)) navrženu pdél lesa napjení na technicku infrastrukturu řešit v případě ptřeby napjením na stávající sítě plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka-, OP vdníh zdrje Lažany prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 1 NP s mžnstí pdkrví (jedná se expnvanu plhu při přechdu zástavby d krajiny) intenzita využití pzemků ve vymezené plše RK je mžn situvat max. 10 staveb pr rdinnu rekreaci, zastavěná plcha stavby pr rdinnu rekreaci max.30m2 chrana PUPFL část plchy se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 15 nebsazen 16 Lipůvka Plchy bčanskéh Plcha pr situvání veřejnéh bčanskéh vybavení. vybavení veřejná bsluha území střed vybavenst - Ov dpravní napjení ze stávající místní kmunikace veřejnéh prstranství lemujícíh výchdní kraj plchy dstavení vzidel řešit v rámci plchy napjení na technicku infrastrukturu - prdlužením stávajících sítí, přelžit stávající kanalizaci prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 3 NP + pdkrví,. 4 NP s dskčeným psledním pdlažím a rvnu střechu 17 Lipůvka plchy bčanskéh Plcha pr rzšíření sprtvníh areálu. vybavení - sprtu - A bsluha území u sprtvníh ze stávající kmunikace lemující severní kraj lkality (silnice I. třídy, areálu v případě realizace bchvatu bce začleněné mezi bslužné kmunikace). Dále z navržené kmunikace lemující západní kraj plchy. zhlednit silniční chranné pásm napjení na technicku infrastrukturu řešit v případě ptřeby napjením na stávající sítě plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby 2 NP s mžnstí pdkrví chrana zdravých živtních pdmínek zhlednit hluk d silnice II/379 - respektvat hranici negat. vlivu hluku z dpravy, viz. pdmínky pr využívání tht území kap. f)3 Výstupní limity 18 nebsazen 19 Lipůvka plchy veřejných Plcha navržená pr bsluhu navazujícíh území dpravní a technicku u Svinšic prstranství - U infrastrukturu - pr bsluhu plchy smíšené bytné (5-SO) a umžnění přístupu d krajiny. respektvat OP lesa plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- část plchy se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat 20 nebsazen 21

22 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 21 Lipůvka plchy veřejných Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) ke Kuřimi prstranství - U Plcha navržená pr bsluhu dpravní a technicku infrastrukturu, pr průchd stezky pr pěší a cyklisty, pěší prpjení rzvjvých plch s histrickým jádrem. střet s technicku infrastrukturu (OP dálkvéh ptickéh kabelu) řešit v navazujících řízeních respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 22 Lipůvka plchy veřejných Plcha navržená pr pěší prpjení k výletišti. k výletišti prstranství - U d plchy zasahuje silniční OP zhlednit respektvat plchu dpravní infrastruktury navrženu pr buducí křižvatku a kmunikaci (43-DS) d plchy zasahuje OP kl veřejnéh phřebiště respektvat OP lesa plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 23 Lipůvka plchy veřejných Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) Hrní Křiby prstranství - U Plcha navržená pr bsluhu plchy bydlení (1-B) a plchy smíšené bytné (2-SO) a navazujícíh území dpravní a technicku infrastrukturu. střet s technicku infrastrukturu (zařízení SKAO) řešit v navazujících řízeních - v případě ptřeby přemístit SKAO d kridru pr technicku infrastrukturu TP1 vymezenéh západně d bce. plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity 24 Lipůvka plchy veřejných Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) pd ZŠ prstranství - U Plcha navržená pr bsluhu plchy smíšené bytné (6-SO, 7-SO, 8-SO). a navazujícíh území dpravní a technicku infrastrukturu. Plcha je navržena v trase stávající účelvé kmunikace, řešit jak zklidněnu kmunikaci. d jižní části plchy zasahuje silniční OP zhlednit plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 25 Lipůvka plchy veřejných Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) Křiby prstranství - U Plcha navržená pr bsluhu plchy bydlení (3-B) a navazujícíh území dpravní a technicku infrastrukturu. Je zaústěna d stávající bslužné kmunikace a na západě d silnice I. třídy (v návrhu II. třídy). respektvat plchu dpravní infrastruktury (44-DS) pr realizaci kružní křižvatky d plchy zasahuje silniční OP zhlednit střet s technicku infrastrukturu (nadzemní vedení vn) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 26 Lipůvka plchy veřejných Plcha navržená pr bsluhu plchy bydlení (4-B) dpravní a technicku Pd Habřím prstranství - U infrastrukturu, navazuje na stávající bslužnu kmunikaci. plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 22

23 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 27 Lipůvka plchy veřejných Plcha navržená pr bsluhu plchy bydlení (4-B) a bsluhu navazujících pd garážemi prstranství - U stabilizvaných plch veřejnu infrastrukturu (např. parkviště, dpčinkvá plcha, dětské hřiště, veřejná zeleň) střet s technicku infrastrukturu (nadzemní vedení vn) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- část plchy se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 28 Lipůvka západ plchy sídelní zeleně Plcha pr dclnění bytné zástavby d vírvéh separátru. u ČOV zeleň izlační - Zi střet s technicku infrastrukturu (jedntná kanalizace) řešit v navazujících řízeních 29 Lipůvka západ plchy sídelní zeleně Plcha pr dclnění bytné zástavby d vírvéh separátru. u ČOV zeleň izlační - Zi respektvat stávající kanalizační sběrač 30 Lipůvka plchy smíšené výrbní Plcha pr pdnikání (střední a malé firmy). SV bsluha území u sprtvníh dpravní napjení z kmunikace navržené v trase účelvé kmunikace areálu pdél západníh kraje plchy, zaústěné d silnice II. třídy (p realizaci bchvatu zařazena d bslužných kmunikací). Respektvat plchu pr realizaci tét kmunikace - plchu dpravní infrastruktury (34-DS). respektvat plchu pr realizaci bchvatu bce plchy dpravní infrastruktury (41-DS) pr dvedení splaškvých vd je vymezen kridr TK1 střet s technicku infrastrukturu (nadzemní vedení vn) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- respektvat zásady pr využívání území limitní hranice negat. vlivu zemědělskéh areálu, viz. kap. f)4. Výstupní limity prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby bjekty nebudu svu hmtu a výšku vytvářet dminanty 31 Lipůvka plchy smíšené výrbní Plcha pr pdnikání (střední a malé firmy) využívající prluku ve výrbní SV zóně. výrbní zóna bsluha území dpravní napjení z plchy dpravní infrastruktury (34-DS) navržené výchdně d lkality. P realizaci bchvatu z kmunikace (v suč. silnice I/43) návrhem zařazené d silnic II. třídy respektvat plchu dpravní infrastruktury (42-DS) vymezující západní kraj lkality. napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících inženýrských sítí pr dvedení splaškvých vd je vymezen kridr TK1 střet s technicku infrastrukturu (VTL plynvd, dálkvý ptický kabel) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- respektvat zásady pr využívání území limitní hranice negat. vlivu zemědělskéh areálu, viz. kap. f)4. Výstupní limity prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby bjekty nebudu svu hmtu a výšku vytvářet dminanty 23

24 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 32 Lipůvka plchy smíšené výrbní Plcha pr pdnikání (střední a malé firmy) rzšiřující výrbní zónu. SV bsluha území u čerpací dpravní napjení z kmunikace I. třídy (silnice I/43), p realizaci stanice bchvatu návrhem zařazené d silnic II. třídy - respektvat plchu.dpravní infrastruktury (42-DS) vymezující výchdní kraj lkality. Napjení dále z kmunikace navržené pr místní kmunikaci - respektvat plchu dpravní infrastruktury (43-DS) vymezující severní kraj lkality. pr dvedení splaškvých vd je vymezen kridr TK1 d plchy zasahuje silniční OP zhlednit střet s technicku infrastrukturu (VTL plynvdem) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby bjekty nebudu svu hmtu a výšku vytvářet dminanty 33 Lipůvka plchy výrby a Plcha pr pdnikání (velké firmy) rzšiřující výrbní zónu jižním směrem. skladvání průmyslvá bsluha území jih výrba Vp dpravní napjení z kmunikace I. třídy (silnice I/43), p realizaci bchvatu zařazené d bslužných kmunikací - respektvat plchu dpravní infrastruktury (41-DS) vymezující výchdní kraj lkality pr dvedení splaškvých vd je vymezen kridr TK1 d plchy zasahuje silniční OP zhlednit střet s technicku infrastrukturu (dešťvá kanalizace) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- prstrvé uspřádání, chrana hdnt území, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby bjekty nebudu svu hmtu a výšku vytvářet dminanty 34 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená v trase stávající účelvé kmunikace pr bsluhu plchy u ZD infrastruktury silniční smíšené výrbní (30-SV) a navazujícíh území dpravní a technicku dprava - DS infrastrukturu. Na severu je zaústěna d silnice I. třídy (v návrhu bslužné kmunikace). střet s technicku infrastrukturu (bezpečnstní pásm VTL regulační stanice) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 35 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená pr bsluhu plchy rdinné rekreace (13-Rr) a Pd Habřím infrastruktury účelvé navazujícíh území. Je zaústěna d stávající účelvé kmunikace. kmunikace, stezky pr plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratkapěší a cyklisty - DU plcha se nachází v OP 50m d kraje lesa respektvat pdmínky OP lesa, případnu výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních 36 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená pr průchd stezky pr pěší a cyklisty směr Kuřim. ke Kuřimi infrastruktury účelvé střet s technicku infrastrukturu (VTL plynvd) řešit v navazujících kmunikace, stezky pr řízeních pěší a cyklisty - DU respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 24

25 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 37 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená pr průchd stezky pr pěší a cyklisty směr Lažany. k Lažanům infrastruktury účelvé střet s technicku infrastrukturu (vedení vn) řešit v navazujících kmunikace, stezky pr řízeních pěší a cyklisty - DU zhlednit průchd kridru pr technicku infrastrukturu TV3 plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- a OP vdníh zdrje Lažany respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity 38 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená pr bsluhu vdjemu pr průchd dpravní a technické Habří infrastruktury účelvé infrastruktury. kmunikace, stezky pr zhlednit průchd kridru pr technicku infrastrukturu TV1 pěší a cyklisty - DU plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- a OP vdníh zdrje Lažany chrana PUPFL jedná se zábr PUPFL 39 Lipůvka plchy technické Plcha pr nakládání s dpady - sběrný dvůr. infrastruktury - T bsluha území u parku dpravní napjení ze stávající účelvé kmunikace, příp. z kmunikace (43-DS) navržené pr průchd místní kmunikace pdél západníh kraje plchy střet s technicku infrastrukturu (jedntná kanalizace) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 40 Lipůvka plchy technické Plcha pr vdjem. infrastruktury - T bsluha území Habří dpravní napjení z navržené účelvé kmunikace - plcha dpravní infrastruktury (38-DU) plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- a OP vdníh zdrje Lažany chrana PUPFL jedná se zábr PUPFL 41 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená jihvýchdně d bce pr umístění bchvatu (převedení bchvat infrastruktury silniční silnice I. třídy směrem na Blansk). Sučástí plchy jsu křižvatky a jihvýchd dprava - DS navazující kmunikace. řešit bsluhu navazujícíh území a bezpečný průchd krajinu řešit přístup d přírdníh zázemí jižně d bce, a t d severu a d západu včetně bsluhy PUPFL střet s technicku infrastrukturu (nadzemní vedení vn včetně trafstanice, vvn, dálkvý ptický kabel) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity chrana hdnt území respektvat památku zapsanu v ÚSKP (r.č / bží muka) 25

26 Označ. k.ú / lkalizace způsb využití plchy pdmínky využití plchy 42 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená jižně d centra pr umístění kružní křižvatky a bsluhy křižvatka - jih infrastruktury silniční navazujícíh území. dprava - DS respektvat plchu dpravní infrastruktury (43-DS) ústící d křižvatky d západu řešit bsluhu navazujícíh území, např. plchy smíšené bytné (9-SO), plchy smíšené výrbní (31-SV, 32-SV) střet s technicku infrastrukturu (VTL plynvd, dálkvý ptický kabel, vdvd, STL plynvd) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity 43 Lipůvka plchy dpravní Plcha navržená jihzápadně d bce pr místní kmunikaci. Sučástí MK jihzápad infrastruktury silniční plchy je křižvatka uvažvaná na západním kraji bce. dprava - DS řešit bsluhu navazujícíh území bsluhu navrženéh sběrnéh dvra (39-T), bsluhu vírvéh separátru, bsluhu plch smíšených bytných (9-SO, 10-SO) zhlednit průchd navržené stezky pr pěší a cyklisty směr Kuřim (prpjení 21-U a 36-DU) zhlednit stávající bslužnu kmunikaci pdél hřbitva a pěší prpjení navržené k výletišti (22-U) d plchy zasahuje silniční chranné pásm - zhlednit střet s technicku infrastrukturu (bezpečnstní pásm VTL plynvdu, jedntná kanalizace) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity d plchy zasahuje OP kl veřejnéh phřebiště - zhlednit 44 Lipůvka plchy dpravní Plcha bude prvěřena územní studií další pdmínky viz. kap. l) křižvatka -infrastruktury silniční Plcha navržená na severním kraji bce pr umístění kružní křižvatky a sever dprava - DS bsluhy navazujícíh území. respektvat plchu veřejnéh prstranství (25-U) ústící d křižvatky d výchdu řešit bsluhu navazujícíh území plchy smíšené bytné (2-SO) střet s technicku infrastrukturu (nadzemní vedení vn, vdvd, jedntná kanalizace, STL plynvd) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- 45 Lipůvka plchy vdní a Plcha pr vybudvání vdní nádrže. Dluhý vdhspdářské - N respektvat zásady pr využívání území melirací, viz. Ochrana meliračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity 46 Lipůvka plchy vdní a Plcha pr přelžení a revitalizaci vdníh tku, v suč. zatrubněnéh. na u Svinšic vdhspdářské - N výchdním kraji bce, dvedení přívalvých vd. plcha se nachází v OP 50m d kraje lesa výjimku řešit v navazujících řízeních 47 Lipůvka plchy vdní a Plcha pr revitalizaci vdníh tku a zadržení vdy v krajině jižně d bce. ke Kuřimi vdhspdářské - N střet s technicku infrastrukturu (VTL plynvd) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP 50m d kraje lesa výjimku řešit v navazujících řízeních 26

27 c)3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY Označ. plchy 1P 2P 3P 4P k.ú. způsb využití plchy ppis plchy územní pdmínky Lipůvka plchy veřejných Plcha navržená pr bsluhu navazujícíh území dpravní a technicku západně d ZŠ prstranství - U infrastrukturu - pr umžnění zástavby v záhumenních zahradách plch smíšených bytných. Veřejné prstranství d stávajících bslužných kmunikací. střet s technicku infrastrukturu (OP vn) řešit v navazujících řízeních plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn-Svratka- Lipůvka u bytvek Lipůvka u bytvek Lipůvka střed plchy veřejných Plcha navržená pr bsluhu navazujícíh území dpravní a technicku prstranství - U infrastrukturu - pr bsluhu rzvjvé plchy bydlení (7-SO) a umžnění zástavby v záhumenních zahradách plch smíšených bytných. Veřejné prstranství je na záp. knci zaústěn frmu pěšíh prpjení d stávajícíh veřejnéh prstranství u bytvek a na výchdě d bslužné kmunikace stabilizvané návrhem. plcha se nachází v OP pvrchvéh vdníh zdrje Brn- Svratka- plchy veřejných Plcha pr realizaci pěší prpjení d bytvých dmů k hlavní kmunikaci a prstranství - U průchd sítí technické infrastruktury. plchy veřejných Rzšíření plchy veřejnéh prstranství v centru bce - část plchy prstranství - U dpravní infrastruktury stávajícíh parkviště bude transfrmvána na plchy veřejných prstranství. c)4. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Sídelní zeleň je důležitým článkem urbanistické struktury sídla. Sídelní zeleň byla v ÚP zařazena d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak plchy sídelní zeleně Z. D sídelní zeleně byla zařazena: veřejná zeleň, parky - Zp respektvat stabilizvané plchy zastupené plchu parku u kstela v histrické části bce a parčíkem na návrší nad bcí. Nvé plchy nejsu navrženy. plchy veřejné zeleně lze realizvat v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, např. plch veřejných prstranství, plch bydlení, plch smíšených bytných. regulativy umžňují úpravy veřejné zeleně stabilizvané (např. úprava a zpřístupnění parčíku na návrší nad bcí) zeleň zahrad - Zz jsu respektvány plchy předzahrádek v histrické části bce. Plchy zahrad, které v sučasnsti navazují na zastavěné území, jsu využity pr rzvj bce - budu nahrazeny zahradami zástavby (navržených plch bydlení a smíšených bytných), které vytvří žáducí přechd zástavby d krajiny. izlační zeleň - Zi plní funkci izlační a kmpziční. Respektvat stávající plchy - plchy dclňující šklní sprtviště d bytné zástavby, zalžené pdél severníh a západníh kraje areálu ZŠ, plcha zeleně v lkalitě Hrky. respektvat plchu zeleně navrženu na jihzápadním kraji bce pr dclnění bytné zástavby d navržené plchy dpravní infrastruktury (silnice III. třídy) a vírvéh separátru realizvat další zeleň - regulativy umžňují realizaci dalších plch izlační a kmpziční zeleně v rámci plch s rzdílným způsbem využití (např. dclnění bytné zástavby d plch výrby a dpravní infrastruktury, přechd zástavby výrby d krajiny) 27

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice - návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele 212 001

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: 26 002 090 Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání

Více

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N SKRCHOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 Opatření becné pvahy č. 1/2015 Zastupitelstv bce Skrchv jak příslušný správní rgán dle ust. 6 dst. 5 písm. c) zákna č.183/2006 Sb., územním plánu a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.3 I. ZMĚNA Č.3. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST ÚP Zlín, textvá část URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát města

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Návrh zadání Územního plánu Vranov

Návrh zadání Územního plánu Vranov Návrh zadání Územníh plánu Vranv Přizvatel: MÚ Stříbr Odbr výstavby a územníh plánvání Masarykv náměstí 63 349 01 Stříbr Určený zastupitel: Milslava Svbdvá starstka bce Datum: září 2011 OBSAH: Návrh zadání

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

textová část změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Záznam o účinnosti UPLAN, s.r.o., příloha č. 1 opatření obecné povahy

textová část změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Záznam o účinnosti UPLAN, s.r.o., příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Stráž nad Nežárkou datum vydání: oprávněná

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání NÁVRH změny č.3 územního plánu obce Vrábče upravený pro veřejné projednání Záznam o účinnmosti Tato změna č. 3 územního plánu obce byla vydána usnesením zastupitelstva obce Vrábče č ze dne. Změna č. 3

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST

P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN - POLIČKA průzkumy a rzbry Evidenční čísl zhtvitele: 27 006 138 Přizvatel:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N upravený TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Stupeň: UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

MORAVEC I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MORAVEC

MORAVEC I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MORAVEC MORAVEC I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MORAVEC Akce ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MORAVEC Evidenční číslo zhotovitele : 27 002 182 Pořizovatel : Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ OBEC B O R O V Y KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC BOROVY, B O R O V Y č. 21, 334 01 PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více