KLASSIKŮ ŘECKÝCH A ŘÍMSKÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLASSIKŮ ŘECKÝCH A ŘÍMSKÝCH"

Transkript

1 Jezdci, komoedie. Přeložil Augustin Krejčí. Úvod (s. 5-9). Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění s. (Bibliotéka klassiků řeckých a římských sv. 18, Komoedie Aristofanovy sv. 1) BIBLIOTÉKA KLASSIKŮ ŘECKÝCH A ŘÍMSKÝCH VYDÁVANÁ III. TŘÍDOU ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ. ČÍSLO 18. KOMOEDIE ARISTOFANOVY. PŘELOŽIL AUGUSTIN KREJČÍ. I. JEZDCI. V PRAZE. NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST á UMĚNÍ

2 JEZDCI. KOMOEDIE ARISTOFANOVA. PŘELOŽIL AUGUSTIN KREJČÍ, PROFESSOR C. K. GYMNASIA V ŽITNÉ ULICI V PRAZE. V PRAZE. NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ TISKEM ALOISA WIESNERA V PRAZE, KNIHTISKAŘE ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ A C. K. ČESKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ.

3 ÚVOD. Komoedie Jezdci ΙΠΠΗΣ) (ΙΠΠΗΣ byla provozována o Lenajich r. 424 a odměněna první cenou. Druhou cenu dostal Kratinos komoedií Satyrové, třetí Aristomenes komoedií Dřevaři. Děj komoedie spadá do sedmého roku války peloponneské, do doby, kdy Kleon po šťastných výsledcích bojů u Pyla 1 ) stál Když pluli Atheňané r. 425 (asi začátkem května) na Sikelii, Demosthenes obsadil Pylos na západním pobřeží Messenska a opevnil jej. Sparťané poznavše nebezpečenství odtud jim hrozící, uzavřeli přístav, a ačkoliv obsadili ostrov Sfakterii, ležící proti přístavu pylskému, marně útočili na Atheňany. V námořní bitvě byli poraženi a posádka jejich na Sfakterii (420 mužů, mezi nimi asi 180 Sparťanů z předních rodin) obklíčena (asi v polovici června). Sparta žádala v Athenách o mír, který byl pro Atheny velice výhodný; neboť jím byla by se uskutečnila společná vláda Athen a Sparty nad Řeckem. Avšak to zmařil Kleon (Thuk. IV, 21, 3: ΜΑΛΙΣΤΑ Ε ΑΥΤΟΥΣ ΕΝΗΓΕ ΚΛΕΩΝ Ο ΚΛΕΑΙΝΕΤΟΥ, ΑΝΗΡ ΗΜΑΓΟΓΟΣ ΚΑΤ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΤΩ ΠΛΗΘΕΙ ΠΙΘΑΝΩΤΑΤΟΣ). Uzavřeno pouze příměří (asi počátkem července) na dobu, než se vrátí spartské poselstvo z Athen domů. Po ten čas dovoleno dovážeti denně obklíčeným Sparťanům potraviny. Když pak příměří zrušeno a nepřátelství začalo na novo a i Atheňané se octli v tísni, Demosthenes žádal v Athenách o posilu. Lid athenský začal litovati, že uposlechl tehdy rady Kleonovy, a tu Kleon jal se podezřívati poslů pylských, že nemluví pravdu. I usneseno poslati tam Kleona a Theagenem, aby shlédli postavení Atheňanů. Kleon obávaje se, že by vyšetřování dopadlo v jeho neprospěch, navrhl vyslati do Pyla novou

4 6 na vrcholu moci, a kdy nebylo nejmenší naděje, že by lid athénský, maje zajatce spartské, přistoupil na mír; neboť třikrát již byly zamítnuty návrhy Sparťanů, by byl uzavřen mír. A proti tomuto všemocnému Kleonovi obrací se v této komoedii Aristofanes s podivuhodnou neohrožeností a předvádí jej na jeviště v úloze prohnaného paflagonského otroka, otroci totiž maloasijští a zvláště paflagonští byli pokládáni za nejhorší. A právě jako Paflagonem je představen v komoedii K 1 e o n, tak otrokem prvním a druhým jsou představeni stratégové athénští D e m o s t h e n e s a N i k i a s, jichž povaha dobře je vystižena charakteristikou obou otroků. Proti bojovnějšímu, ráznějšímu Demosthenovi postaven nerozhodný, váhavý Nikias. D e m e m je představen lid athénský. Měly-li zavládnouti v obci poměry jiné a vrátiti se doby dřívějších bojovníků marathonských, tedy takové, jaké byly za válek perských, bylo potřebí dle mínění básníkova odstraniti Kleona a nahraditi někým jiným. Aby ukázal ničemnost Kleonovu, předvádí básník člověka ještě ničemnějšího a nevzdělanějšího, uzenáře A g o r a k r i t a, jenž má dle božských věšteb na hraditi Kleona. Uzenáři se podaří překonati Kleona před radou moc a zajmouti Sparťany. Zároveň vytkl stratégu Nikiovi, svému odpůrci, nečinnost; snadno prý by bylo lze zvítěziti, kdyby vůdcové byli muži; on prý by věc provedl, kdyby měl velení (Thuk. IV, 27). Nikias odevzdal vrchní velení Kleonovi, a tu Kleon se vychloubal, že posádku lakedaimonskou na Sfakterii ve dvaceti dnech buď zajme nebo pobije. Obdržev žádané posily a dav si k službě přikázati Demosthena, vyplul Kleon. A vskutku podařilo se mu dle plánu Demosthenova přistáti a obklíčiti posádku lakedaimonskou, která se po hrdinném odporu vzdala (asi koncem srpna 425). Ze 420 mužů vzdalo se zbylých 292 hoplitů, mezi nimi 120 Sparťanů z předních rodin. U vítězoslávě přivedl je Kleon do Athen. Za odměnu dána mu výživa v prytaneiu a proedria (čestné místo při slavnostních shromážděních a při veřejných hrách). Vítězství Kleonovo těžce nesli jeho protivníci, kteří toužili, aby zhoubná válka byla co nejdříve ukončena. Tak líčí událost Thukydides, ale pravdě podobným zdá se náhled Holmův (Gr. Gesch. II, 414 nn.), že celá věc byla tajně předem smluvena mezi Kleonem a Demosthenem. Nepopěrnou zásluhou Kleonovou bylo, že přemluvil lid, aby povolil posily a že pak jednal rychle.

5 7 athénskou a před samým Demem pomocí jezdců, kteří tvoří sbor komoedie a podle nichž také komoedie pojmenována. 2 ) A podivným způsobem proti vší pravděpodobnosti stane se najednou z uzenáře ničemy člověk řádný, který omladí Dema i stát. Je tedy komoedie Jezdci komoedie čistě politická, jako byla většina komoedii Aristofanových. Aristofanes vystupuje zde s velikou prudkostí proti Kleonovi, vůdci strany demokratické a nástupci Perikleovu. Po Perikleovi totiž nějakou dobu největší vliv v obci měli E u k r a t e s, majetník mlýna a provazárny, a L y s i k l e s, obchodník ovcemi. Po nich nabyl největšího významu a stal se skutečným vůdcem lidu K l e o n jirchář a obchodník kožemi. Vynikal lidovou výmluvností, vystupoval vždy jako prostý občan, pohrdající moderním tehdy sofistickým vzděláním, a tak, ježto nebylo jiných vynikajících státníků, dovedl si získati plnou důvěru lidu athenského. Aristofanes líčí jej jako člověka nejhoršího rázu, nevzdělance, křiklouna, a velmi často mu vytýká zvláště úplatnost. To však jsou výtky, kterých lid v divadle jistě nebral vážně. Ani Thukydides nelíčí Kleona příznivě, vytýká mu mnoho, avšak úplatnost nikde. Vedle toho zase nelze neuznati zásluh Kleonových. Poctivě se staral zvláště o zlepšení financí, aby bylo možno válku vésti dále s úspěchem. Po událostech na Sfakterii na příklad zvýšeny jeho přičiněním poplatky spojenců. A že chabá, mírumilovná politika athénská nebyla ) Jezdci byli stálou válečnou mocí athénskou, kteří i v míru konali pravidelná cvičení ve zbrani. Počet jich původně malý zvětšen znenáhla až na tisíc. Byla to nejčestnější služba vojenská; věnovalť stát na jich vydržování velmi málo (každý dostával měsíčně asi dvacet drachem), tak že pouze bohatší občané mohli býti zařazeni mezi jezdce. Zásluhy jejich vojenské byly nemalé; zvláště činně zakročovaly čety jezdců proti nájezdům Peloponnesanů do Attiky. Veliké slávy dosáhli jezdci r. 425, když se zúčastnili výpravy Nikiovy proti Korinthu, při čemž 200 jezdců rozhodlo boj ve prospěch Atheňanů (viz verš 595 nn.). Jezdci byli dávnými odpůrci Kleonovými, a nepřátelství to zvětšeno zvláště žalobou ΛΕΙΠΟΤΑΞΙΟΥ, kterou proti ním podal Kleon, že při čtvrtém vpádu Lakedaimoňanů do Attiky (r. 427) neplnili náležitě vojenské povinnosti.

6 8 Athenám na prospěch, je patrno z celého výsledku války. Jisto jest ovšem, že Kleon se nikterak nerovnal Perikleovi; bylť prudký, vášnivý, řeč jeho neklidná (srv. verš 137), avšak takový, jakým jej líčí Aristofanes, zajisté nebyl. Všecko to lze vysvětliti pouze z podstaty komoedie, jejíž hlavní snahou bylo pobaviti obecenstvo. Že však vedle toho bylo i osobní nepřátelství mezi Aristofanem a Kleonem, jest jisto. Příčinou toho byla žaloba, kterou podal Kleon na Aristofana po provozování Babyloňanů. Aristofanes byl totiž tehdy pohnán na soud pro urážku lidu, že předvedl na jeviště drasticky v přítomnosti spojenců (komoedie ta byla provozována o velikých Dionysiích, kdy přicházeli spojenci do Athen odváděti poplatky) jak nepěkně zacházejí Atheňané se spojenci. Proto již v komoedii Acharňané pohrozil Aristofanes Kleonovi (v. 300 n.), že jej rozřeže na podešve pro jezdce (ΜΕΜΙΣΗΚΑ ΣΕ ΚΛΕΩΝΟΣ ΕΤΙ ΜΑΛΛΟΝ,ΟΝ ΚΑΤΑΤΕΜΩ ΤΟΙΣΙΝ ΙΠΠΕΥΣΙ ΚΑΤΤΥΜΑΤΑ). A v Oblacích v. 549 n. se chlubí, jak jej porazil. Komoedie Jezdci je první, kterou Aristofanes dal provozovati svým jménem (ΕΠ Ι ΙΩ ΟΝΟΜΑΤΙ). Neboť první jeho komoedie Hodovníci z r. 427, Babyloňané z r. 426 a Acharňané z r. 425 byly uvedeny na jeviště Kallistratem. Důvody toho básník pěkně uvádí v parabasi Jezdců. Dle starých zpráv pomáhal Aristofanovi při skládání této komoedie básník Eupolis. Zvláště část druhé parabase (verše ) pochází prý od Eupolida. Eupolis sám v komoedíi Potápěči se chlubí, že pomáhal Aristofanovi (ΚΑΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΠΠΕΑΣ ΣΥΝΕΠΟΙΗΣΑ ΤΩ ΦΑΛΑΚΡΩ ΚΑ ΩΡΗΣΑΜΗΝ), a Kratinos posmíval se v komoedi Láhev Aristofanovi, že mluví to, co napsal Eupolis. Pravdě podobno je, že zprvu oba tito básníci pracovali společně, ale později se znepřátelili a potom si na vzájem vyčítali plagiáty.

7 9 Poznamenání. Překládáno jest dle textu Kockova (3. vy d., Berlín 1882), s nímž srovnána vydání novější (zvláště Blaydesovo, Leeuwenovo, Dielsovo). Vedle toho užil jsem na mnohých místech i pro výklad i pro překlad akademických čtení p. univ, prof. Dra Fr. Groha, jenž mně je zapůjčil s nevšední ochotou, začež buďtež mu povinné díky. Překlad tento uveřejněn byl z části ve výročních zprávách gymnasia v Praze v Žitné ulici roku 1903,

8 OSOBY: P r v n í o t r o k (Demosthenes). D r u h ý o t r o k (Nikias). U z e n á ř, jménem Agorakritos. P a f l a g o n (Kleon). D e m o s (Lid). S b o r j e z d c ů. Děj koná se nejprve před obydlím Demovým, později na sněmovišti pyknu. První herec hrál úlohu uzenáře. Druhý herec hrál úlohu druhého otroka a Paflagona. Třetí herec hrál úlohu prvního otroka a Dema.

9 P r v n í o t r o k (naznačuje, že jej bolí záda). Ach, běda, běda, jak to bolí! Běda! Ach! Nechť Paflagona koupeného nedávno i se zámysly jeho zničí bohové! Neb od těch časů, v náš co vpadl příbytek jen bití stále dostává se otrokům. 5 D r u h ý o t r o k (přiběhne z domu). Co nejhůř zahyň tento Arcipaflagon i se vší lží svou! Tak bídně jako ty. Ubožáku, jak se máš? D r u h ý o t r o k. Nuž blíže ke mně pojď, ať spolu vyjem v Olympových toninách! 1 ) P r v n í i d r u h ý o t r o k. Ach! Achich, achich, achich, achich, achich, ach! ) Mythický pěvec Olympos zdokonalil prý hru na flétnu a vynalezl toninu lydskou a fryžskou. Otroci chtějí užiti melodií Olympových, poněvadž mají ráz smuteční.

10 12 Co kňouráme tu marně? Nemáme-li spíš si jiné hledat spásy, ne však naříkat? Jak bylo by to možno? D r u h ý o t r o k. Pověz! neb nechci svár mít. D r u h ý o t r o k. Spíše ty; U Apollona, ani já! D r u h ý o t r o k. 16 J a k m o h l b y s m n ě ř í c i, c o m á m ř í c i j á? 2 ) 15 Jen pověz chutě, potom já se vyjádřím. D r u h ý o t r o k. Však nedostává se mi hurá! Kterak as to po euripidovsku chytře vyslovit? Ach ne, jen, probůh, nezkapusť 3 ) to nadobro! 20 Však hleď, bys našel, kterak pánu odskočit! D r u h ý o t r o k. Nuž pověz ně me, spoje tyto slabiky. 2 ) Verš z Euripidova Hippolyta 345, kde Faidra se nechce přiznati, že miluje nevlastního syna, a žádá, by to uhodla její chůva. - Parodie básníků jsou tištěny proloženě. 3 ) Komikové často se smáli Euripidovi, že jeho matka byla hokynářkou; proto Aristofanes utvořil toto slovo.

11 13 Již pravím něme. D r u h ý o t r o k. K tomu přidej do předu u prch k těm něme. U prch D r u h ý o t r o k. Dobře, dobře tak. Tak jako samomilec napřed pomalu rci, něme, potom uprch, na to zčerstva rci - 25 Nuž něme uprch něme uprchněme. to není sladké? D r u h ý o t r o k. Aj, U Dia, však znamení to špatné bude pro mou kůži. D r u h ý o t r o k. Kterak to? Že kůže samomilců vždy se stahuje. D r u h ý o t r o k. N u ž z a t ě c h o k o l n o s t í b u d e n e j l e p š í 4 ) 30 jít pokleknouti k bohů soše některé. A k jaké soše? Věřiš v bohy opravdu? ) Parodie Aischylova Prom. 2I6.

12 14 D r u h ý o t r o k. Nu ovšem. 5 ) Jaké pak máš pro to důvody? D r u h ý o t r o k. Že nemilý jsem bohům. Nemám pravdu snad? 35 Jdeš na mne s dobrou. Jiný nutno najít plán. Zda celou věc mám pověděti divákům? D r u h ý o t r o k a To není zlé! Však za jedno jich poprosme, ať obličeji svými jasně ukáží, zda líbí se jim naše řeč i jednání. 40 Již povím tedy. Pána máme sprostého a selských mravů, bobojídka, 6 ) prchlého. Je na pyknu 7 ) to Demos, dědek mrzutý a špatně slyší. Koupil v trhu posledním si za otroka Paflagona jircháře, 45 jenž chlap je jakýs pomlouvačný, šibalský. Ten brzo poznav slabé stránky starcovy, ten paflagonský jirchář, pána podskočiv, se lísal k němu, pochleboval, podváděl jej koženými řízky, takto říkaje: 50 Ó Deme, jednu rozsuď při a v lázeň jdi ) Nikias, jenž představován druhým otrokem, byl pověrečně nábožný. Jeho pověrčivost způsobila zničení athenského loďstva u Sikelie. 6 ) Boby byly oblíbenou stravou Atheňanů; přikusovány i pečené k vínu. 7 ) Na návrší pyknu, jižně od areiopagu, kde v polokruhu vytesána ve skále sedadla a kde bylo kamenné řečniště, konána za starší doby shromáždění lidu.

13 15 a jez a pij, co můžeš, za svůj trojobol. 8 ) Mám večeři ti přinést? Když pak uchvátí, co některý z nás pánu svému připraví, je Paflagonu vděčen za to. Onehdy když uhnětl jsem v Pylu koláč lakonský, 9 ) 55 tu přiběhl hned lstivě, potom popad jej sám dal mu koláč, který já jsem uhnětl. Nás odhání a nikdo jiný sloužiti mu nesmí, nýbrž, maje v ruce karabáč, 10 ) vždy při hostině odhání mu - řečníky. 60 A věštby 11 ) zpívá; starý pak je všecek pryč. A když již vidí, že je zcela zpitomen, tu kuje svoje plány. Zjevně pomlouvá lid v domě; nám pak výprasku se dostává. I po všech čeledínech běhá Paflagon 65 a žádá, bouří, dary béře, říkaje Zda zříte, kterak Hylas 12 ) pro mne bičován? Když mne si nezískáte, dnes vás čeká smrt. A musíme mu dávat. Ne-li, pošlape nás stařec tak, až poděláme se osmkrát. 70 Nuž rychle nyní vymyšleme, příteli, kam as se máme obrátit a ke komu. D r u h ý o t r o k. As nejlíp bude k tomu něme, příteli! Však Paflagonu tajit nelze nic, neb on vše vidí tak, jak slunce. Jednu nohu má ) Denní soudcovský plat byl ještě na začátku peloponneské války dva oboly; r. 425 zvýšen nejspíš působením Kleonovým na tři oboly. 9 ) Viz úvod pozn ) Kdo řečnil ve shromáždění lidu, ověnčil se věncem myrtovým ΜΥΡΣΙΝΗ). (ΜΥΡΣΙΝΗ Kleon jakožto jirchář má stále věnec kožený ΒΥΡΣΙΝΗ), (ΒΥΡΣΙΝΗ totiž karabáč. 11 ) Důvěra ve věštby se nesmírně rozmohla za války peloponneské, kdy lid často si nevěděl rady; proto ti, kdož chtěli něčeho dosíci, rádi se dovolávali domnělých starých věšteb (srv. Thuk. I I, 21). 12 ) Libovolně volené jméno otroka.

14 16 on v Pylu, druhou v sněmovišti pokaždé. A takovýmto rozkrokem jsa rozkročen, má zadnici svou brzo v samém Děrově, a ruce na Žadově, mysl v Zlodějně. 13 ) D r u h ý o t r o k. T u u m ř í t b u d e p r o n á s n e j l í p. 14 ) 80 Ale hleď, ať můžem nějak přesrdnatě umříti. D r u h ý o t r o k. Jen kterak, kterak přesrdnatě umřeme? Snad nejlépe je pro nás vypít býčí krev. 15 ) J e ť l é p e z v o l i t T h e m i s t o k l e o v u s m r t. 16 ) 85 Spíš čisté víno k poctě boha dobrého; 17 ) neb tak snad vymyslíme něco kloudného. D r u h ý o t r o k. Aj! Čisté! Pití tedy vším jest u tebe! Jak může zpitý smyslit něco kloudného? Aj, opravdu? Tys vododžbánožvástomil. 90 Ty sobě troufáš bystrost vína tupiti? ) V originále ΧΑΟΝΕΣ že prokazoval služby paederastům: ΑΙΤΩΛΟΙ (žádati), ΚΛΩΠΙ ΑΙ místo ΚΡΩΠΙ ΑΙ ΧΑΟΝΕΣ (národ v Epeiru), zároveň narážka na Kleona, ΑΙΤΩΛΟΙ, uvedeno ve spojení s ΑΙΤΕΙΝ ΚΡΩΠΙ ΑΙ (obyvatelé attického demu ΚΡΩΠΙΑ). 14 ) Narážka na Eur. Hipp ) Změněný poněkud verš Sofokleův. - Býčí krev pokládána za jedovatou (Herod. III, 15). 16 ) Pověst, že se Themistokles otrávil, byla dosti rozšířena. Uvádí ji také Thuk. I, ) Po ukončení hostiny podávalo se nejprve čisté víno, jehož upíjeli na počest dobrého boha (ΑΓΑΘΟΥ ΑΙΜΟΝΟΣ). Pak teprve se pilo víno s vodou.

15 Což může něco víc než víno vykonat? Vždyť zříš, když lidé pijí, kterak bohatnou, a všecko podnikají, v soudech vítězí i mají jmění, pomáhají přátelům. Však přines jenom rychle vína konvici; když svlažím mysl, potom vtipně promluvím. 95 D r u h ý o t r o k. Ó běda! Co nám tím svým pitím způsobíš! Jen dobro. Avšak přines, já se natáhnu. (Druhý otrok odejde do domu.) Neb když se zpiji, všecko tady posypu vám průpovědmi, nápady a radami. 100 (Natáhne se na zemi.) D r u h ý o t r o k (přinášeje z domu džbán a číši.) Ó jaké štěstí, že mne uvnitř nechytli, když bral jsem víno! Rci, co dělá Paflagon? D r u h ý o t r o k. On slízav zabavený koláč solený, l8 ) teď chrápe zpit a leží naznak na kožích. Nuž mnoho čistého mně vína k oběti 105 hned nalij! Tu máš, ulij bohu dobrému! D r u h ý o t r o k ) K vínu pojídáno zvláštních koláčů sypaných solí. Kleonovi jsou zvláště milé, že je má z peněz, získaných konfiskací statků odsouzených občanů. 17

16 18 A vypij, vypij boha pramenského 19 ) číš! (Pije.) Ó d o b r ý b o ž e, t v ů j t o n á p a d, n e v š a k m ů j! Co jest to, prosím? D r u h ý o t r o k. P r v n i o t r o k. Věštby, jež má Paflagon 110 tam uvnitř, ihned ukradni a přines sem, co zatím spí tam! D r u h ý o t r o k. Dobrá, avšak bojím se, by bůh ten zatím nestal se mně zlobohem. (Odejde do domu.) Nuž já si nyní řádně přihnu z konvice; když svlažím mysl, potom vtipně promluvím. D r u h ý o t r o k (vraceje se se svitkem věšteb). 115 Jak hlasně tam teď bzdí a chrápe Paflagon, že nezřel, kterak bral jsem věštbu posvátnou, již nejvíc hlídal! Ó ty nejmoudřejší všech, jen sem s ní, ať ji přečtu! A ty konečně mně jednou nalij! (Dívá se do svitku.) Co pak je tam napsáno? 120 Ó věštby božské! Podej, podej pohár hned! ) Trpké červeně víno pramenské zváno podle hory Pramnu na ostrově lkaru.

17 19 D r u h ý o t r o k. Zde máš. - A co dí věštba? P r v n í. o t r o k. Znova nalij mi! D r u h ý o t r o k. To ve věštbách je psáno znova nalij mi? Ó Bakide! 20 ) D r u h ý o t r o k. Nu co pak? Podej číši hned! D r u h ý o t r o k. Ten Bakis mnohokráte užil slova číš! Ó bídný Paflagone, proto hlídals ji, 125 žes o svou kůži strach měl pro tu věštbu! D r u h ý o t r o k. Jak? Zde stojí psáno, kterak jednou zahyne. A kterak? D r u h ý o t r o k. Kterak? Věštba zřejmě povídá, že nejdřív narodí se tady provazář, jenž celou obec první bude říditi ) Jménem Bakis (vlastně mluvčí ) nazýváni původně proroci vůbec. Nejslavnější z nich byl Bakis boiotský, v němž prorocké nadšení prý roznítily nymfy. Jemu připisována sbírka věšteb.

18 20 D r u h ý o t r o k. To jeden kramář. Co je potom? Pověz mi! A po něm zase následuje dobytkář. 21 ) D r u h ý o t r o k. Dva kramáře to máme. A čím ten má být? Má vládnout, než se zrodí ještě horší muž 135 než byl ten první. Potom musí zahynout. Neb potom paflagonský jirchář vyvstane, jak dravec, křikloun, řvoucí jako dravý proud. D r u h ý o t r o k. Tak tomu dobytkáři musí vyrvat moc zas jakýs jirchář? Ano. D r u h ý o t r o k. Ach, já nebožák! 140 Kde seženeme ještě toho kramáře? Jest ještě jeden, nádherného řemesla. Kdo je to, prosím? D r u h ý o t r o k. Mám to říci? D r u h ý o t r o k. Prosím tě )Provazářem a dobytkářem míněni demagogové Eukrates a Lysikles, o nichž viz úvod str. 7.

19 21 Jen uzenář ho může odtud vyhnati. D r u h ý o t r o k. Že uzenář? Ó bože, toho řemesla! A kde pak asi toho muže najdeme? 145 Jen hledat třeba. (Uzenář se stolkem a nářadím vstupuje do orchestry.) Právě na trh kráčí sem a jistě jakýs bůh jej vede. Blažený ty uzenáři, pospěš, pospěš, rozmilý, sem vystup 22 ) k nám, jenž s nás i města spasitel! Co jest? Proč voláte mě? Sem pojď, abys znal, 150 jak šťasten jsi a přenesmírně blažený! (Uzenář přistoupí blíže.) D r u h ý o t r o k. Nuž odejmi mu stolek a pak vylož mu tu božskou věštbu, jež se jeho dotýká; já zatím půjdu k Paflagonu na hlídku. (Odejde.) A ty slož nejdřív na zem svoje nářadí! 155 Pak poctu zemi vzdej a bohům veškerým! Již je to. Dále! ) Vystup k nám, t. j, na jeviště, které bylo vyvýšeno.

20 22 Blaženče ty, boháči! Jenž s nyní nic, však zítra budeš velikán; ó náčelníku Athen velmi blažených! 160 Proč, příteli, mě nenecháváš střeva prát a uzenky prodávati? Nechej posměchu! Ó bloude! Jaká střeva? Popatř jenom sem! (Ukazuje na obecenstvo.) Zda vidíš tyto řady lidí? Ovšem že. Ty panovníkem budeš nad tím lidem vším 165 i nad tržištěm, přístavy i nad pyknem! 23 ) Ty radu skopáš, huby zacpeš předákům, a spoutáš je, pak v prytaneiu 24 ) - znásilníš! Že já? Nu ovšem. Ještě všecko nevidíš. Však ještě vzhůru vystup tady na svůj stůl 170 a popatř na ostrovy kolem do kola! (Vystoupí na stůl.) Již zřím je ) Jmenována nejdůležitější místa v Athenách, kde se soustřeďoval všechen život veřejný i soukromý. 24 ) Výživou v prytaneiu, veřejné to posvátné budově, kde zasedal výbor rady (prytanové), odměňováni v Athenách mužové zasloužilí.

21 23 Nuže! Skladiště a lodi též? Nu ovšem. P r v n í o t r o k Kterak tedy nejsi blažený? A ještě pravým okem na Karii tam si zašilhej a druhým do Karchedona. 25 ) A budu blažen, když si oči vykroutím? 175 To ne, však - zašantročit můžeš toto vše. Neb, jak dí tato věštba, pánem největším se staneš. (Sestoupí se stolu.) To mi pověz, kterak mohu já se vůbec státi pánem, když jsem uzenář? Ty právě jenom proto budeš veliký, 180 že sprosťák jsi a bídný člověk z tržiště. Mít velkou moc se neuznávám za hodna. Ó běda, proč se neuznáváš za hodna? ) Již za Periklea Atheňané snili, že opanují celé moře středozemní od Karie (v Malé Asii) až po Karchedon. Pozdější výprava Alkibiadova na Sikelii měla býti pouze prostředkem k dobytí Karchedonu. Dle verše 1303 žádal před provozováním Jezdců Hyperbolos sto lodí proti Karchedonu. - Básník zde ovšem komicky přehání, jakoby fantastické plány Atheňanů byly již uskutečněny.

22 24 Ty, trvám, něčeho sis vědom dobrého. Přec nejsi z rodu vznešeného? 185 Chraniž bůh. jen ze sprostého. Blahoslavím osud tvůj, jak dobře se to hodí k práci veřejné. Však neznám ani vědomostí nejprostších, leč číst a psát, a vše to jenom drobátko. 190 Jen to ti škodí, že to znáš i drobátko. Neb vládnout lidu nehodí se pro muže, jenž vzdělán jest a ušlechtilých způsobů, než hlupáku a nestydovi. Nepropas, co bohové ti podávají ve věštbách! Co tedy praví věštba? 195 Dobře, u bohů, a pěkně chytře zkroucena je v hádanku. (Čte.) Avšak kožený orel až uchvátí ohnutodrápý tlamou svou draka, jenž hloupý je ničema krvopijácký, všecka jirchářská zhyne pak omáčka u Paflagonů: 200 uzenářům již tehdy bůh velikou opatří slávu, ač-li snad nebudou chtít spíš uzenky prodávat v trhu. Jak toto všecko mne se týká? Pouč mne! Tím koženým orlem míněn tento Paflagon.

23 25 A ohnuté ty drápy? To přec znamená, že všecko loupí ohnutýma rukama. 205 A k čemu drak ten? Totě nejjasnější věc. Jeť dlouhý drak a dlouhá je též uzenka, a krvopijácký jest i drak i uzenka. A drak ten, dí se tam, si orla podrobí, a č n e d á - l i s e j a k o u s ř e č í o m á m i t. 210 Ten božský výrok lichotí mi; divím se, jak dovedl bych poručníkem lidu být. Toť pouhá hračka; to, co děláš, dělej dál, jen míchej, rozsekávej věci obecní a všecko v jedno; přízeň lidu získej si, 215 a oslazuj jej svými žvásty z kuchyně. Máš jinak vše, co potřebuje z lidu muž i hrozný hlas i nízký rod, jsi živnostník; máš všecko, čeho k správě obce potřebí, i doba shoduje se s delfskou věštírnou. 26 ) 220 Však vezmi věnec, ulij bohu hlouposti a odrazit hleď toho muže! Spojencem však kdo mně bude? Neboť lidé bohatí se bojí ho, a chudý lid, ten strachem bzdí ) Přeloženo dle konjektury Leeuwenovy.

24 Však je tu tisíc čackých mužů jezdeckých, 27 ) již z nenávisti k němu tobě pomohou, i všichni muži dokonalí z občanstva a z obecenstva každý, kdo je vzdělaný, a s nimi já; též bůh ti bude pomáhat. 28 ) 230 Jen žádné strachy! Neníť vypodoben zde; neb pro strach nikdo nechtěl jeho škrabošky mi zhotoviti. 29 ) Avšak proto poznají jej snadno; jestiť obecenstvo rozumné. (Vystoupí Paflagon.) Já přešťastný! Paflagon již vychází! 235 Vám, u dvanácti bohů, 30 ) zle se povede, že proti lidu obmýšlíte spiknutí! 31 ) Co dělá tady tento pohár chalkidský? 32 ) Vy jistě chcete, aby Chalkis odpadla! Vy, ničemové, zahynete, zemřete! (Uzenář utíká, aby přivolal jezdce.) 240 Ha, kam pak běžíš? Počkej přece, šlechetný ty uzenáři, obec nesmíš zraditi! ) Viz Úvod pozn ) Slova z věštby, o níž se zmiňuje Thuk. I, ) Slova básníkova, že Kleon není vypodoben podle skutečnosti, jsou nejspíš pouhý vtip. 30 ) Dvanáct bohů často jmenováno místo bohů všech vůbec. 31 ) Básník naráží patrně na politické kluby (hetairie) mužů aristokraticky smýšlejících, které byly zakládány na vzájemnou podporu při soudech a volbách (Thuk. VIII, 54). 32 ) Kleon vida stříbrný pohár chalkidský (bývaly hotoveny v Chalkidě na ostrově Euboii), z něhož pil otrok, hned soudí, že jde o odpadnutí Chalkiďanů, kteří podrobeni byvše r. 446 odpadli od Atheňanů teprve r. 411.

25 27 Jezdci, ku pomoci spějte! Nyní čas je! Simone, Panaitie, 33 ) zatočte se v pravo! Honem pospěšte! (Na orchestru vystoupí s pravé strany sbor jezdců.) Muži jsou již blízko; avšak braň se, obrat učiň zas! Mračna prachu označují, že již blízko tady jsou. 245 Avšak braň se, žeň se za ním; hleď jej zahnat na útěk! (Uzenář a první otrok vrhnou se na Paflagona.) N á č e l n í k s b o r u. Bij jen, bij jen toho chlapa, který sbor náš očernil, 34 ) jenž je celník 35 ) nenasytný, dravý jako Charybdis, chlap ten špatný, chlap ten špatný, znova zase řeknu to; neboť tento chlap byl špatný několikrát každý den. 250 Jenom bij jej, pronásleduj, zmítej, řádně zatoč jím, proklínej ho, jako my též; s křikem na něj dorážej! Pozor měj pak, aby tobě neunikl; dobřeť zná cesty, jimiž Eukrates 36 ) kdys prchal zrovna do otrub! P a f 1 a g o n (k divákům.) Porotcové, starci milí, trojobolu druhové, 255 jež já tuto křikem živím, ať to správno nebo ne, pomozte mi, vždyť mě tady tepou spiklí občané! N á č e l n í k s b o r u. Právem, ježto jmění obce - sžíráš, než se losuje, 37 ) úředníky ohmatáváš, je jak fíky mačkaje, ) Simon a Panaitios, jména dvou členů sboru; možná že tak se jmenovali tehdejší hipparchové. 34 ) Viz Úvod pozn ) Nájemci cel byli neoblíbeni pro svou hrabivost. - Charybdis, mythická obluda mořská sídlící u Sikelie proti Skylle. 36 ) Srv. pozn ) Podezřívá Kleona, že po dobytí Mytileny (r. 427) obohatil se dříve než lid ustanovil, co má býti rozděleno losem mezi občany.

26 který nezralý je, který zralý nebo na polo. 38 ) 264 Také pátráš, který občan jest jak ovce pitomý, 265 kdo je boháč, řádný člověk, jenž se bojí tahanic. 261 Spojence-li poznáš, který jenom čumí nečinně, 262 dáš jej přivést z Chersonnesu, 39 ) popadneš a povalíš, 263 potom obrátě jej na znak, zašlápneš ho nadobro. Také vy mne napadáte? Pro vás, mužové, jsem bit, já, jenž chtěl jsem dáti návrh, že by se měl na hradě vaší velké statečnosti řádný pomník postavit? 40 ) N á č e l n í k s b o r u. To je řečí! To je lstivost! Vidíš, jak chce podskočit 270 nás jak nerozumné dědky, jak si blázny dělá z nás? Avšak to-li se mu zdaří, tímto zase bude bit; (Ukazuje pěsti.) neboť zpřerážím mu nohy, neuhne-li se mi sem. Obci! Lide! Jaká sběř to bije mě tu do břicha! N á č e l n í k s b o r u. Ještě křičíš, jako vždycky křikem obec ovládáš? 275 Však tě musím tímto křikem nejdřív zahnat na útěk! N á č e l n í k s b o r u. Přemůžeš-li jej však křikem, potom zvolám Sláva ti! Předčí-li tě nestoudností, potom my jsme vítězi! ) Úředníci, ukončivše svou činnost úřední, byli zavázáni k zodpovědnosti, a Kleon zkoumá, koho by bylo lze obrati. - Fíky ΣΥΚΟΝ) (ΣΥΚΟΝ naráží na udavače ΣΥΚΟΦΑΝΤΑΙ). (ΣΥΚΟΦΑΝΤΑΙ 39 ) Míněn bohatý Chersonnes Thracký. 40 ) Kleon slibuje jezdcům pomník za jich rekovnou výpravu do Korintha (viz Úvod pozn. 2.), tak jako nedávno postavena na hradě zlatá socha Vítězství na památku dobytí Sfakterie.

27 29 Muže toho obviňuji, tvrdím, on že vyváží pro lakonské trojveslice všelijaké - omáčky. 41 ) Přisám bohu, já zas jeho, že vždy prázdný maje břich, 280 v prytaneion vbíhá, potom s plným běží nazpátek. 42 ) Ba i zakázané zboží vozí, chleby, masa též, ryby, čehož nikdy nebyl uznán hodným Perikles. Ihned umřete vy oba! Třikrát na tebe to křiknu. 285 Překřičet tě musím křikem! Přeřvati tě musím řevem! Pomluvím tě jako vůdce. Jako psu ti záda zmlátím. Zaskočím tě samým žvástem. 290 Rozříznu ti tvoje plány ) Místo lanoví ΥΠΟΖΩΜΑΤΑ) (ΥΠΟΖΩΜΑΤΑ jmenovány neočekávaně omáčky ΖΩΜΕΥΜΑΤΑ). (ΖΩΜΕΥΜΑΤΑ 42 ) Narážka, že se Kleonovi dostalo po vítězství u Pyla výživy v prytaneiu.

28 30 Pohleď na mne bez mrknutí! Také já jsem v trhu zrozen! Roztrhám tě, jak jen mukneš. 295 Podělám tě, jak jen hlesneš. P a f l a g o n, Dím, že kradu; to ty sotva. Slyš mě Herme, bože trhu! Zjevně chci to odpřisáhnout. Tedy cizím ty se zdobíš 300 peřím; prytanům tě udám, že máš střeva, z nichž jsi nedal bohům žádný desátek! S b o r. Hloupý s chlap! Křičet jen dobře znáš, drzost tvá bezmezná 305 plní nám celou zem, plní nám celý sněm, úřední místnost, též soudní dvůr! Hrozný tys rýpal, vždyť rozmíchals celý stát, všechen lid, zvrátils vše na ruby, který s celé město naše 310 ohlušoval křikem svým, po poplatcích se skal číháš jako lovci tuňáků! 43 ) ) Jako lovci tuňáků ΘΥΝΝΟΣ, (ΘΥΝΝΟΣ thunnus) čekají na vysokých lešeních, až spatří tah ryb, tak Kleon číhá na pyknu po poplatcích (poplatky spojenců tehdy zdvoj- ba i ztrojnásobeny. Srv. Úvod str. 7).

29 31 Vím, jak celé toto dílo dávno již je sešito! Jako ty se vyznáš v šití, já se vyznám ve střevech! 315 Vždyť tys kůže špatných býků šikmo řezal, prodával je tak lstivě venkovanům, že se zdály tlustší být; když pak sotva den je měli, rozšlapány byly hned. Přisám Diu, také mně to učinil, že velký smích utržil jsem od sousedů, také od všech přátel svých; 320 než jsem došel do Pergasy, 44 ) již jsem ploval v střevících. S b o r. Zprvu hned bylo tvou velkou zřít nestoudnost, jaká nám nad vše víc chrání vždy řečníky. 325 Na ni spoléhaje, zralé vymačkáváš cizince, že máš moc; a Hippodamův syn 45 ) se v slzách rozplývá. Ale tu zjevil se jiný muž, který tě překoná v špatnosti, takže mám radost. Ten to ukončí as brzo patrno to ze všeho - jak chytráctvím a zpupností, tak i šmejdy různými. N á č e l n í k s b o r u. Však ty, jenž s vzdělán tam, kde ti, kdož pravými jsou muži, 46 ) to ukaž teď, že není nic m í t v y c h o v á n í ř á d n é! Nuž slyšte nyní, jakého je rázu tento občan! ) Pergase byl attický demos fyly Erechtheidy, blízko města. 45 ) Muž vzácného rodu Archeptolemos, syn Hippodamův, byl aristokrat a tudíž odpůrce Kleonův. 46 ) Totiž na ulici a v trhu.

William Shakespeare KRÁL RICHARD II. Přeložil František Doucha Nákladem Musea království Českého. Spisů musejních číslo LXIII. V Praze v kommissí u Fr. Řivnáče 1862. Osoby. Král Richard druhý. Edmund z

Více

Miguel de Cervantes. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Část první VÉVODOVI DE BÉJAR

Miguel de Cervantes. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Část první VÉVODOVI DE BÉJAR Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Část první VÉVODOVI DE BÉJAR markýzi de Gibraleon, hraběti de Benalcdzary Baňáres, vikomtu obce Alcoceru, pánu na Capillu, Curielu a Burguillvsu

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon

DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon DOPISY RÁDCI R. E. Philipps Skautský zákon Skautský zákon 1 Autor této knížky, kapitán R. E. Philipps, padl, či jak my skauti říkáme, byl povolán k vyšší službě 6. července 1916, když statečně vedl mužstvo

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Národopisné a cestopisné obrázky z Čech tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1951 (NĚMCOVÁ, Božena. Národopisné a cestopisné obrázky z Čech. 1. vyd.

Více

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Znění tohoto textu vychází z díla Pekař Jan Marhoul tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1952 (VANČURA, Vladislav. Pekař Jan Marhoul. 7. vyd., v Československém spisovateli.

Více

Máj Literární almanach Umělecké besedy

Máj Literární almanach Umělecké besedy Máj Literární almanach Umělecké besedy Znění tohoto textu vychází z díla Máj : literární almanach Umělecké besedy tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Grégr a Dattel v roce 1872 (Máj : literární almanach

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 Dobré jitro, jsme rádi, že jsme opět zde, abychom vás pozdravili ve všemohoucím jménu Pána Ježíše. Doufám, že jste měli podivuhodný čas k Jeho

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost.

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost. VŠE JEN Z MILOSTI Charles Haddon Spurgeon Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5:20) Předmluva TOBĚ, ČTENÁŘI! TEN, KDO TU PÍŠE A HOVOŘÍ, by byl velice zklamán, kdyby tato

Více

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme 1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme prožívali vánoční dobu, dívali se do Betléma a přemýšleli

Více

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5. Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.1937) Vážení přátelé, milé sestry a bratři / sokolové /! Byl

Více

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper Poslední mohykán James Fenimore Cooper KAPITOLA I Koloniální války v Severní Americe se vyznačovaly tím, že dříve než se protivníci střetli, museli překonat útrapy a nebezpečí divočiny. Hluboké a napohled

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

Text díla (Vladislav Vančura: Poslední soud), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.

Text díla (Vladislav Vančura: Poslední soud), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Znění tohoto textu vychází z díla Poslední soud tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1958 (VANČURA, Vladislav. Poslední soud. 4. vyd., v Československém spisovateli 1. vyd.

Více

14. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí 14. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 48,10-11 Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země. Uvedení do bohoslužby A Kdo dělá

Více

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv.

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Pro děti Knížka naslouchajícím tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1997 (ORTEN, Jiří. Prózy. Díl 1. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1997. 189

Více

ROMAIN ROLLAND DOBRÝ ČLOVĚK JEŠTĚ ŽIJE OBSAH. Upozornění čtenáři. Předmluva poválečná. První jarní skřivan. Obležení čili Pastýř, vlk a beránek

ROMAIN ROLLAND DOBRÝ ČLOVĚK JEŠTĚ ŽIJE OBSAH. Upozornění čtenáři. Předmluva poválečná. První jarní skřivan. Obležení čili Pastýř, vlk a beránek ROMAIN ROLLAND DOBRÝ ČLOVĚK JEŠTĚ ŽIJE OBSAH Upozornění čtenáři Předmluva poválečná První jarní skřivan Obležení čili Pastýř, vlk a beránek Bréveský farář Tulák neboli Jarní den Lasička Tažní ptáci neboli

Více

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary.

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary. Znění tohoto textu vychází z díla Na vlně 57 metrů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Profil v roce 1987 (BATLIČKA, Otakar. Na vlnách odvahy a dobrodružství. V tomto výboru 1. vyd. Ostrava: Profil, 1987.

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R.

Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R. Karel Čapek Matka Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R. : Věc Makropulos : Bílá nemoc : Matka.

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1

KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1 KAREL ČAPEK KRITIKA SLOV 1 KRITIKA SLOV Kdo by chtěl podati kritický obraz vládnoucích dnes názorů, napsal by patrně kritiku velkých filozofických systémů, životních proudů, politických ideologií, uměleckých

Více