KLASSIKŮ ŘECKÝCH A ŘÍMSKÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLASSIKŮ ŘECKÝCH A ŘÍMSKÝCH"

Transkript

1 Jezdci, komoedie. Přeložil Augustin Krejčí. Úvod (s. 5-9). Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění s. (Bibliotéka klassiků řeckých a římských sv. 18, Komoedie Aristofanovy sv. 1) BIBLIOTÉKA KLASSIKŮ ŘECKÝCH A ŘÍMSKÝCH VYDÁVANÁ III. TŘÍDOU ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ. ČÍSLO 18. KOMOEDIE ARISTOFANOVY. PŘELOŽIL AUGUSTIN KREJČÍ. I. JEZDCI. V PRAZE. NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST á UMĚNÍ

2 JEZDCI. KOMOEDIE ARISTOFANOVA. PŘELOŽIL AUGUSTIN KREJČÍ, PROFESSOR C. K. GYMNASIA V ŽITNÉ ULICI V PRAZE. V PRAZE. NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ TISKEM ALOISA WIESNERA V PRAZE, KNIHTISKAŘE ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ A C. K. ČESKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ.

3 ÚVOD. Komoedie Jezdci ΙΠΠΗΣ) (ΙΠΠΗΣ byla provozována o Lenajich r. 424 a odměněna první cenou. Druhou cenu dostal Kratinos komoedií Satyrové, třetí Aristomenes komoedií Dřevaři. Děj komoedie spadá do sedmého roku války peloponneské, do doby, kdy Kleon po šťastných výsledcích bojů u Pyla 1 ) stál Když pluli Atheňané r. 425 (asi začátkem května) na Sikelii, Demosthenes obsadil Pylos na západním pobřeží Messenska a opevnil jej. Sparťané poznavše nebezpečenství odtud jim hrozící, uzavřeli přístav, a ačkoliv obsadili ostrov Sfakterii, ležící proti přístavu pylskému, marně útočili na Atheňany. V námořní bitvě byli poraženi a posádka jejich na Sfakterii (420 mužů, mezi nimi asi 180 Sparťanů z předních rodin) obklíčena (asi v polovici června). Sparta žádala v Athenách o mír, který byl pro Atheny velice výhodný; neboť jím byla by se uskutečnila společná vláda Athen a Sparty nad Řeckem. Avšak to zmařil Kleon (Thuk. IV, 21, 3: ΜΑΛΙΣΤΑ Ε ΑΥΤΟΥΣ ΕΝΗΓΕ ΚΛΕΩΝ Ο ΚΛΕΑΙΝΕΤΟΥ, ΑΝΗΡ ΗΜΑΓΟΓΟΣ ΚΑΤ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΩΝ ΚΑΙ ΤΩ ΠΛΗΘΕΙ ΠΙΘΑΝΩΤΑΤΟΣ). Uzavřeno pouze příměří (asi počátkem července) na dobu, než se vrátí spartské poselstvo z Athen domů. Po ten čas dovoleno dovážeti denně obklíčeným Sparťanům potraviny. Když pak příměří zrušeno a nepřátelství začalo na novo a i Atheňané se octli v tísni, Demosthenes žádal v Athenách o posilu. Lid athenský začal litovati, že uposlechl tehdy rady Kleonovy, a tu Kleon jal se podezřívati poslů pylských, že nemluví pravdu. I usneseno poslati tam Kleona a Theagenem, aby shlédli postavení Atheňanů. Kleon obávaje se, že by vyšetřování dopadlo v jeho neprospěch, navrhl vyslati do Pyla novou

4 6 na vrcholu moci, a kdy nebylo nejmenší naděje, že by lid athénský, maje zajatce spartské, přistoupil na mír; neboť třikrát již byly zamítnuty návrhy Sparťanů, by byl uzavřen mír. A proti tomuto všemocnému Kleonovi obrací se v této komoedii Aristofanes s podivuhodnou neohrožeností a předvádí jej na jeviště v úloze prohnaného paflagonského otroka, otroci totiž maloasijští a zvláště paflagonští byli pokládáni za nejhorší. A právě jako Paflagonem je představen v komoedii K 1 e o n, tak otrokem prvním a druhým jsou představeni stratégové athénští D e m o s t h e n e s a N i k i a s, jichž povaha dobře je vystižena charakteristikou obou otroků. Proti bojovnějšímu, ráznějšímu Demosthenovi postaven nerozhodný, váhavý Nikias. D e m e m je představen lid athénský. Měly-li zavládnouti v obci poměry jiné a vrátiti se doby dřívějších bojovníků marathonských, tedy takové, jaké byly za válek perských, bylo potřebí dle mínění básníkova odstraniti Kleona a nahraditi někým jiným. Aby ukázal ničemnost Kleonovu, předvádí básník člověka ještě ničemnějšího a nevzdělanějšího, uzenáře A g o r a k r i t a, jenž má dle božských věšteb na hraditi Kleona. Uzenáři se podaří překonati Kleona před radou moc a zajmouti Sparťany. Zároveň vytkl stratégu Nikiovi, svému odpůrci, nečinnost; snadno prý by bylo lze zvítěziti, kdyby vůdcové byli muži; on prý by věc provedl, kdyby měl velení (Thuk. IV, 27). Nikias odevzdal vrchní velení Kleonovi, a tu Kleon se vychloubal, že posádku lakedaimonskou na Sfakterii ve dvaceti dnech buď zajme nebo pobije. Obdržev žádané posily a dav si k službě přikázati Demosthena, vyplul Kleon. A vskutku podařilo se mu dle plánu Demosthenova přistáti a obklíčiti posádku lakedaimonskou, která se po hrdinném odporu vzdala (asi koncem srpna 425). Ze 420 mužů vzdalo se zbylých 292 hoplitů, mezi nimi 120 Sparťanů z předních rodin. U vítězoslávě přivedl je Kleon do Athen. Za odměnu dána mu výživa v prytaneiu a proedria (čestné místo při slavnostních shromážděních a při veřejných hrách). Vítězství Kleonovo těžce nesli jeho protivníci, kteří toužili, aby zhoubná válka byla co nejdříve ukončena. Tak líčí událost Thukydides, ale pravdě podobným zdá se náhled Holmův (Gr. Gesch. II, 414 nn.), že celá věc byla tajně předem smluvena mezi Kleonem a Demosthenem. Nepopěrnou zásluhou Kleonovou bylo, že přemluvil lid, aby povolil posily a že pak jednal rychle.

5 7 athénskou a před samým Demem pomocí jezdců, kteří tvoří sbor komoedie a podle nichž také komoedie pojmenována. 2 ) A podivným způsobem proti vší pravděpodobnosti stane se najednou z uzenáře ničemy člověk řádný, který omladí Dema i stát. Je tedy komoedie Jezdci komoedie čistě politická, jako byla většina komoedii Aristofanových. Aristofanes vystupuje zde s velikou prudkostí proti Kleonovi, vůdci strany demokratické a nástupci Perikleovu. Po Perikleovi totiž nějakou dobu největší vliv v obci měli E u k r a t e s, majetník mlýna a provazárny, a L y s i k l e s, obchodník ovcemi. Po nich nabyl největšího významu a stal se skutečným vůdcem lidu K l e o n jirchář a obchodník kožemi. Vynikal lidovou výmluvností, vystupoval vždy jako prostý občan, pohrdající moderním tehdy sofistickým vzděláním, a tak, ježto nebylo jiných vynikajících státníků, dovedl si získati plnou důvěru lidu athenského. Aristofanes líčí jej jako člověka nejhoršího rázu, nevzdělance, křiklouna, a velmi často mu vytýká zvláště úplatnost. To však jsou výtky, kterých lid v divadle jistě nebral vážně. Ani Thukydides nelíčí Kleona příznivě, vytýká mu mnoho, avšak úplatnost nikde. Vedle toho zase nelze neuznati zásluh Kleonových. Poctivě se staral zvláště o zlepšení financí, aby bylo možno válku vésti dále s úspěchem. Po událostech na Sfakterii na příklad zvýšeny jeho přičiněním poplatky spojenců. A že chabá, mírumilovná politika athénská nebyla ) Jezdci byli stálou válečnou mocí athénskou, kteří i v míru konali pravidelná cvičení ve zbrani. Počet jich původně malý zvětšen znenáhla až na tisíc. Byla to nejčestnější služba vojenská; věnovalť stát na jich vydržování velmi málo (každý dostával měsíčně asi dvacet drachem), tak že pouze bohatší občané mohli býti zařazeni mezi jezdce. Zásluhy jejich vojenské byly nemalé; zvláště činně zakročovaly čety jezdců proti nájezdům Peloponnesanů do Attiky. Veliké slávy dosáhli jezdci r. 425, když se zúčastnili výpravy Nikiovy proti Korinthu, při čemž 200 jezdců rozhodlo boj ve prospěch Atheňanů (viz verš 595 nn.). Jezdci byli dávnými odpůrci Kleonovými, a nepřátelství to zvětšeno zvláště žalobou ΛΕΙΠΟΤΑΞΙΟΥ, kterou proti ním podal Kleon, že při čtvrtém vpádu Lakedaimoňanů do Attiky (r. 427) neplnili náležitě vojenské povinnosti.

6 8 Athenám na prospěch, je patrno z celého výsledku války. Jisto jest ovšem, že Kleon se nikterak nerovnal Perikleovi; bylť prudký, vášnivý, řeč jeho neklidná (srv. verš 137), avšak takový, jakým jej líčí Aristofanes, zajisté nebyl. Všecko to lze vysvětliti pouze z podstaty komoedie, jejíž hlavní snahou bylo pobaviti obecenstvo. Že však vedle toho bylo i osobní nepřátelství mezi Aristofanem a Kleonem, jest jisto. Příčinou toho byla žaloba, kterou podal Kleon na Aristofana po provozování Babyloňanů. Aristofanes byl totiž tehdy pohnán na soud pro urážku lidu, že předvedl na jeviště drasticky v přítomnosti spojenců (komoedie ta byla provozována o velikých Dionysiích, kdy přicházeli spojenci do Athen odváděti poplatky) jak nepěkně zacházejí Atheňané se spojenci. Proto již v komoedii Acharňané pohrozil Aristofanes Kleonovi (v. 300 n.), že jej rozřeže na podešve pro jezdce (ΜΕΜΙΣΗΚΑ ΣΕ ΚΛΕΩΝΟΣ ΕΤΙ ΜΑΛΛΟΝ,ΟΝ ΚΑΤΑΤΕΜΩ ΤΟΙΣΙΝ ΙΠΠΕΥΣΙ ΚΑΤΤΥΜΑΤΑ). A v Oblacích v. 549 n. se chlubí, jak jej porazil. Komoedie Jezdci je první, kterou Aristofanes dal provozovati svým jménem (ΕΠ Ι ΙΩ ΟΝΟΜΑΤΙ). Neboť první jeho komoedie Hodovníci z r. 427, Babyloňané z r. 426 a Acharňané z r. 425 byly uvedeny na jeviště Kallistratem. Důvody toho básník pěkně uvádí v parabasi Jezdců. Dle starých zpráv pomáhal Aristofanovi při skládání této komoedie básník Eupolis. Zvláště část druhé parabase (verše ) pochází prý od Eupolida. Eupolis sám v komoedíi Potápěči se chlubí, že pomáhal Aristofanovi (ΚΑΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΠΠΕΑΣ ΣΥΝΕΠΟΙΗΣΑ ΤΩ ΦΑΛΑΚΡΩ ΚΑ ΩΡΗΣΑΜΗΝ), a Kratinos posmíval se v komoedi Láhev Aristofanovi, že mluví to, co napsal Eupolis. Pravdě podobno je, že zprvu oba tito básníci pracovali společně, ale později se znepřátelili a potom si na vzájem vyčítali plagiáty.

7 9 Poznamenání. Překládáno jest dle textu Kockova (3. vy d., Berlín 1882), s nímž srovnána vydání novější (zvláště Blaydesovo, Leeuwenovo, Dielsovo). Vedle toho užil jsem na mnohých místech i pro výklad i pro překlad akademických čtení p. univ, prof. Dra Fr. Groha, jenž mně je zapůjčil s nevšední ochotou, začež buďtež mu povinné díky. Překlad tento uveřejněn byl z části ve výročních zprávách gymnasia v Praze v Žitné ulici roku 1903,

8 OSOBY: P r v n í o t r o k (Demosthenes). D r u h ý o t r o k (Nikias). U z e n á ř, jménem Agorakritos. P a f l a g o n (Kleon). D e m o s (Lid). S b o r j e z d c ů. Děj koná se nejprve před obydlím Demovým, později na sněmovišti pyknu. První herec hrál úlohu uzenáře. Druhý herec hrál úlohu druhého otroka a Paflagona. Třetí herec hrál úlohu prvního otroka a Dema.

9 P r v n í o t r o k (naznačuje, že jej bolí záda). Ach, běda, běda, jak to bolí! Běda! Ach! Nechť Paflagona koupeného nedávno i se zámysly jeho zničí bohové! Neb od těch časů, v náš co vpadl příbytek jen bití stále dostává se otrokům. 5 D r u h ý o t r o k (přiběhne z domu). Co nejhůř zahyň tento Arcipaflagon i se vší lží svou! Tak bídně jako ty. Ubožáku, jak se máš? D r u h ý o t r o k. Nuž blíže ke mně pojď, ať spolu vyjem v Olympových toninách! 1 ) P r v n í i d r u h ý o t r o k. Ach! Achich, achich, achich, achich, achich, ach! ) Mythický pěvec Olympos zdokonalil prý hru na flétnu a vynalezl toninu lydskou a fryžskou. Otroci chtějí užiti melodií Olympových, poněvadž mají ráz smuteční.

10 12 Co kňouráme tu marně? Nemáme-li spíš si jiné hledat spásy, ne však naříkat? Jak bylo by to možno? D r u h ý o t r o k. Pověz! neb nechci svár mít. D r u h ý o t r o k. Spíše ty; U Apollona, ani já! D r u h ý o t r o k. 16 J a k m o h l b y s m n ě ř í c i, c o m á m ř í c i j á? 2 ) 15 Jen pověz chutě, potom já se vyjádřím. D r u h ý o t r o k. Však nedostává se mi hurá! Kterak as to po euripidovsku chytře vyslovit? Ach ne, jen, probůh, nezkapusť 3 ) to nadobro! 20 Však hleď, bys našel, kterak pánu odskočit! D r u h ý o t r o k. Nuž pověz ně me, spoje tyto slabiky. 2 ) Verš z Euripidova Hippolyta 345, kde Faidra se nechce přiznati, že miluje nevlastního syna, a žádá, by to uhodla její chůva. - Parodie básníků jsou tištěny proloženě. 3 ) Komikové často se smáli Euripidovi, že jeho matka byla hokynářkou; proto Aristofanes utvořil toto slovo.

11 13 Již pravím něme. D r u h ý o t r o k. K tomu přidej do předu u prch k těm něme. U prch D r u h ý o t r o k. Dobře, dobře tak. Tak jako samomilec napřed pomalu rci, něme, potom uprch, na to zčerstva rci - 25 Nuž něme uprch něme uprchněme. to není sladké? D r u h ý o t r o k. Aj, U Dia, však znamení to špatné bude pro mou kůži. D r u h ý o t r o k. Kterak to? Že kůže samomilců vždy se stahuje. D r u h ý o t r o k. N u ž z a t ě c h o k o l n o s t í b u d e n e j l e p š í 4 ) 30 jít pokleknouti k bohů soše některé. A k jaké soše? Věřiš v bohy opravdu? ) Parodie Aischylova Prom. 2I6.

12 14 D r u h ý o t r o k. Nu ovšem. 5 ) Jaké pak máš pro to důvody? D r u h ý o t r o k. Že nemilý jsem bohům. Nemám pravdu snad? 35 Jdeš na mne s dobrou. Jiný nutno najít plán. Zda celou věc mám pověděti divákům? D r u h ý o t r o k a To není zlé! Však za jedno jich poprosme, ať obličeji svými jasně ukáží, zda líbí se jim naše řeč i jednání. 40 Již povím tedy. Pána máme sprostého a selských mravů, bobojídka, 6 ) prchlého. Je na pyknu 7 ) to Demos, dědek mrzutý a špatně slyší. Koupil v trhu posledním si za otroka Paflagona jircháře, 45 jenž chlap je jakýs pomlouvačný, šibalský. Ten brzo poznav slabé stránky starcovy, ten paflagonský jirchář, pána podskočiv, se lísal k němu, pochleboval, podváděl jej koženými řízky, takto říkaje: 50 Ó Deme, jednu rozsuď při a v lázeň jdi ) Nikias, jenž představován druhým otrokem, byl pověrečně nábožný. Jeho pověrčivost způsobila zničení athenského loďstva u Sikelie. 6 ) Boby byly oblíbenou stravou Atheňanů; přikusovány i pečené k vínu. 7 ) Na návrší pyknu, jižně od areiopagu, kde v polokruhu vytesána ve skále sedadla a kde bylo kamenné řečniště, konána za starší doby shromáždění lidu.

13 15 a jez a pij, co můžeš, za svůj trojobol. 8 ) Mám večeři ti přinést? Když pak uchvátí, co některý z nás pánu svému připraví, je Paflagonu vděčen za to. Onehdy když uhnětl jsem v Pylu koláč lakonský, 9 ) 55 tu přiběhl hned lstivě, potom popad jej sám dal mu koláč, který já jsem uhnětl. Nás odhání a nikdo jiný sloužiti mu nesmí, nýbrž, maje v ruce karabáč, 10 ) vždy při hostině odhání mu - řečníky. 60 A věštby 11 ) zpívá; starý pak je všecek pryč. A když již vidí, že je zcela zpitomen, tu kuje svoje plány. Zjevně pomlouvá lid v domě; nám pak výprasku se dostává. I po všech čeledínech běhá Paflagon 65 a žádá, bouří, dary béře, říkaje Zda zříte, kterak Hylas 12 ) pro mne bičován? Když mne si nezískáte, dnes vás čeká smrt. A musíme mu dávat. Ne-li, pošlape nás stařec tak, až poděláme se osmkrát. 70 Nuž rychle nyní vymyšleme, příteli, kam as se máme obrátit a ke komu. D r u h ý o t r o k. As nejlíp bude k tomu něme, příteli! Však Paflagonu tajit nelze nic, neb on vše vidí tak, jak slunce. Jednu nohu má ) Denní soudcovský plat byl ještě na začátku peloponneské války dva oboly; r. 425 zvýšen nejspíš působením Kleonovým na tři oboly. 9 ) Viz úvod pozn ) Kdo řečnil ve shromáždění lidu, ověnčil se věncem myrtovým ΜΥΡΣΙΝΗ). (ΜΥΡΣΙΝΗ Kleon jakožto jirchář má stále věnec kožený ΒΥΡΣΙΝΗ), (ΒΥΡΣΙΝΗ totiž karabáč. 11 ) Důvěra ve věštby se nesmírně rozmohla za války peloponneské, kdy lid často si nevěděl rady; proto ti, kdož chtěli něčeho dosíci, rádi se dovolávali domnělých starých věšteb (srv. Thuk. I I, 21). 12 ) Libovolně volené jméno otroka.

14 16 on v Pylu, druhou v sněmovišti pokaždé. A takovýmto rozkrokem jsa rozkročen, má zadnici svou brzo v samém Děrově, a ruce na Žadově, mysl v Zlodějně. 13 ) D r u h ý o t r o k. T u u m ř í t b u d e p r o n á s n e j l í p. 14 ) 80 Ale hleď, ať můžem nějak přesrdnatě umříti. D r u h ý o t r o k. Jen kterak, kterak přesrdnatě umřeme? Snad nejlépe je pro nás vypít býčí krev. 15 ) J e ť l é p e z v o l i t T h e m i s t o k l e o v u s m r t. 16 ) 85 Spíš čisté víno k poctě boha dobrého; 17 ) neb tak snad vymyslíme něco kloudného. D r u h ý o t r o k. Aj! Čisté! Pití tedy vším jest u tebe! Jak může zpitý smyslit něco kloudného? Aj, opravdu? Tys vododžbánožvástomil. 90 Ty sobě troufáš bystrost vína tupiti? ) V originále ΧΑΟΝΕΣ že prokazoval služby paederastům: ΑΙΤΩΛΟΙ (žádati), ΚΛΩΠΙ ΑΙ místo ΚΡΩΠΙ ΑΙ ΧΑΟΝΕΣ (národ v Epeiru), zároveň narážka na Kleona, ΑΙΤΩΛΟΙ, uvedeno ve spojení s ΑΙΤΕΙΝ ΚΡΩΠΙ ΑΙ (obyvatelé attického demu ΚΡΩΠΙΑ). 14 ) Narážka na Eur. Hipp ) Změněný poněkud verš Sofokleův. - Býčí krev pokládána za jedovatou (Herod. III, 15). 16 ) Pověst, že se Themistokles otrávil, byla dosti rozšířena. Uvádí ji také Thuk. I, ) Po ukončení hostiny podávalo se nejprve čisté víno, jehož upíjeli na počest dobrého boha (ΑΓΑΘΟΥ ΑΙΜΟΝΟΣ). Pak teprve se pilo víno s vodou.

15 Což může něco víc než víno vykonat? Vždyť zříš, když lidé pijí, kterak bohatnou, a všecko podnikají, v soudech vítězí i mají jmění, pomáhají přátelům. Však přines jenom rychle vína konvici; když svlažím mysl, potom vtipně promluvím. 95 D r u h ý o t r o k. Ó běda! Co nám tím svým pitím způsobíš! Jen dobro. Avšak přines, já se natáhnu. (Druhý otrok odejde do domu.) Neb když se zpiji, všecko tady posypu vám průpovědmi, nápady a radami. 100 (Natáhne se na zemi.) D r u h ý o t r o k (přinášeje z domu džbán a číši.) Ó jaké štěstí, že mne uvnitř nechytli, když bral jsem víno! Rci, co dělá Paflagon? D r u h ý o t r o k. On slízav zabavený koláč solený, l8 ) teď chrápe zpit a leží naznak na kožích. Nuž mnoho čistého mně vína k oběti 105 hned nalij! Tu máš, ulij bohu dobrému! D r u h ý o t r o k ) K vínu pojídáno zvláštních koláčů sypaných solí. Kleonovi jsou zvláště milé, že je má z peněz, získaných konfiskací statků odsouzených občanů. 17

16 18 A vypij, vypij boha pramenského 19 ) číš! (Pije.) Ó d o b r ý b o ž e, t v ů j t o n á p a d, n e v š a k m ů j! Co jest to, prosím? D r u h ý o t r o k. P r v n i o t r o k. Věštby, jež má Paflagon 110 tam uvnitř, ihned ukradni a přines sem, co zatím spí tam! D r u h ý o t r o k. Dobrá, avšak bojím se, by bůh ten zatím nestal se mně zlobohem. (Odejde do domu.) Nuž já si nyní řádně přihnu z konvice; když svlažím mysl, potom vtipně promluvím. D r u h ý o t r o k (vraceje se se svitkem věšteb). 115 Jak hlasně tam teď bzdí a chrápe Paflagon, že nezřel, kterak bral jsem věštbu posvátnou, již nejvíc hlídal! Ó ty nejmoudřejší všech, jen sem s ní, ať ji přečtu! A ty konečně mně jednou nalij! (Dívá se do svitku.) Co pak je tam napsáno? 120 Ó věštby božské! Podej, podej pohár hned! ) Trpké červeně víno pramenské zváno podle hory Pramnu na ostrově lkaru.

17 19 D r u h ý o t r o k. Zde máš. - A co dí věštba? P r v n í. o t r o k. Znova nalij mi! D r u h ý o t r o k. To ve věštbách je psáno znova nalij mi? Ó Bakide! 20 ) D r u h ý o t r o k. Nu co pak? Podej číši hned! D r u h ý o t r o k. Ten Bakis mnohokráte užil slova číš! Ó bídný Paflagone, proto hlídals ji, 125 žes o svou kůži strach měl pro tu věštbu! D r u h ý o t r o k. Jak? Zde stojí psáno, kterak jednou zahyne. A kterak? D r u h ý o t r o k. Kterak? Věštba zřejmě povídá, že nejdřív narodí se tady provazář, jenž celou obec první bude říditi ) Jménem Bakis (vlastně mluvčí ) nazýváni původně proroci vůbec. Nejslavnější z nich byl Bakis boiotský, v němž prorocké nadšení prý roznítily nymfy. Jemu připisována sbírka věšteb.

18 20 D r u h ý o t r o k. To jeden kramář. Co je potom? Pověz mi! A po něm zase následuje dobytkář. 21 ) D r u h ý o t r o k. Dva kramáře to máme. A čím ten má být? Má vládnout, než se zrodí ještě horší muž 135 než byl ten první. Potom musí zahynout. Neb potom paflagonský jirchář vyvstane, jak dravec, křikloun, řvoucí jako dravý proud. D r u h ý o t r o k. Tak tomu dobytkáři musí vyrvat moc zas jakýs jirchář? Ano. D r u h ý o t r o k. Ach, já nebožák! 140 Kde seženeme ještě toho kramáře? Jest ještě jeden, nádherného řemesla. Kdo je to, prosím? D r u h ý o t r o k. Mám to říci? D r u h ý o t r o k. Prosím tě )Provazářem a dobytkářem míněni demagogové Eukrates a Lysikles, o nichž viz úvod str. 7.

19 21 Jen uzenář ho může odtud vyhnati. D r u h ý o t r o k. Že uzenář? Ó bože, toho řemesla! A kde pak asi toho muže najdeme? 145 Jen hledat třeba. (Uzenář se stolkem a nářadím vstupuje do orchestry.) Právě na trh kráčí sem a jistě jakýs bůh jej vede. Blažený ty uzenáři, pospěš, pospěš, rozmilý, sem vystup 22 ) k nám, jenž s nás i města spasitel! Co jest? Proč voláte mě? Sem pojď, abys znal, 150 jak šťasten jsi a přenesmírně blažený! (Uzenář přistoupí blíže.) D r u h ý o t r o k. Nuž odejmi mu stolek a pak vylož mu tu božskou věštbu, jež se jeho dotýká; já zatím půjdu k Paflagonu na hlídku. (Odejde.) A ty slož nejdřív na zem svoje nářadí! 155 Pak poctu zemi vzdej a bohům veškerým! Již je to. Dále! ) Vystup k nám, t. j, na jeviště, které bylo vyvýšeno.

20 22 Blaženče ty, boháči! Jenž s nyní nic, však zítra budeš velikán; ó náčelníku Athen velmi blažených! 160 Proč, příteli, mě nenecháváš střeva prát a uzenky prodávati? Nechej posměchu! Ó bloude! Jaká střeva? Popatř jenom sem! (Ukazuje na obecenstvo.) Zda vidíš tyto řady lidí? Ovšem že. Ty panovníkem budeš nad tím lidem vším 165 i nad tržištěm, přístavy i nad pyknem! 23 ) Ty radu skopáš, huby zacpeš předákům, a spoutáš je, pak v prytaneiu 24 ) - znásilníš! Že já? Nu ovšem. Ještě všecko nevidíš. Však ještě vzhůru vystup tady na svůj stůl 170 a popatř na ostrovy kolem do kola! (Vystoupí na stůl.) Již zřím je ) Jmenována nejdůležitější místa v Athenách, kde se soustřeďoval všechen život veřejný i soukromý. 24 ) Výživou v prytaneiu, veřejné to posvátné budově, kde zasedal výbor rady (prytanové), odměňováni v Athenách mužové zasloužilí.

21 23 Nuže! Skladiště a lodi též? Nu ovšem. P r v n í o t r o k Kterak tedy nejsi blažený? A ještě pravým okem na Karii tam si zašilhej a druhým do Karchedona. 25 ) A budu blažen, když si oči vykroutím? 175 To ne, však - zašantročit můžeš toto vše. Neb, jak dí tato věštba, pánem největším se staneš. (Sestoupí se stolu.) To mi pověz, kterak mohu já se vůbec státi pánem, když jsem uzenář? Ty právě jenom proto budeš veliký, 180 že sprosťák jsi a bídný člověk z tržiště. Mít velkou moc se neuznávám za hodna. Ó běda, proč se neuznáváš za hodna? ) Již za Periklea Atheňané snili, že opanují celé moře středozemní od Karie (v Malé Asii) až po Karchedon. Pozdější výprava Alkibiadova na Sikelii měla býti pouze prostředkem k dobytí Karchedonu. Dle verše 1303 žádal před provozováním Jezdců Hyperbolos sto lodí proti Karchedonu. - Básník zde ovšem komicky přehání, jakoby fantastické plány Atheňanů byly již uskutečněny.

22 24 Ty, trvám, něčeho sis vědom dobrého. Přec nejsi z rodu vznešeného? 185 Chraniž bůh. jen ze sprostého. Blahoslavím osud tvůj, jak dobře se to hodí k práci veřejné. Však neznám ani vědomostí nejprostších, leč číst a psát, a vše to jenom drobátko. 190 Jen to ti škodí, že to znáš i drobátko. Neb vládnout lidu nehodí se pro muže, jenž vzdělán jest a ušlechtilých způsobů, než hlupáku a nestydovi. Nepropas, co bohové ti podávají ve věštbách! Co tedy praví věštba? 195 Dobře, u bohů, a pěkně chytře zkroucena je v hádanku. (Čte.) Avšak kožený orel až uchvátí ohnutodrápý tlamou svou draka, jenž hloupý je ničema krvopijácký, všecka jirchářská zhyne pak omáčka u Paflagonů: 200 uzenářům již tehdy bůh velikou opatří slávu, ač-li snad nebudou chtít spíš uzenky prodávat v trhu. Jak toto všecko mne se týká? Pouč mne! Tím koženým orlem míněn tento Paflagon.

23 25 A ohnuté ty drápy? To přec znamená, že všecko loupí ohnutýma rukama. 205 A k čemu drak ten? Totě nejjasnější věc. Jeť dlouhý drak a dlouhá je též uzenka, a krvopijácký jest i drak i uzenka. A drak ten, dí se tam, si orla podrobí, a č n e d á - l i s e j a k o u s ř e č í o m á m i t. 210 Ten božský výrok lichotí mi; divím se, jak dovedl bych poručníkem lidu být. Toť pouhá hračka; to, co děláš, dělej dál, jen míchej, rozsekávej věci obecní a všecko v jedno; přízeň lidu získej si, 215 a oslazuj jej svými žvásty z kuchyně. Máš jinak vše, co potřebuje z lidu muž i hrozný hlas i nízký rod, jsi živnostník; máš všecko, čeho k správě obce potřebí, i doba shoduje se s delfskou věštírnou. 26 ) 220 Však vezmi věnec, ulij bohu hlouposti a odrazit hleď toho muže! Spojencem však kdo mně bude? Neboť lidé bohatí se bojí ho, a chudý lid, ten strachem bzdí ) Přeloženo dle konjektury Leeuwenovy.

24 Však je tu tisíc čackých mužů jezdeckých, 27 ) již z nenávisti k němu tobě pomohou, i všichni muži dokonalí z občanstva a z obecenstva každý, kdo je vzdělaný, a s nimi já; též bůh ti bude pomáhat. 28 ) 230 Jen žádné strachy! Neníť vypodoben zde; neb pro strach nikdo nechtěl jeho škrabošky mi zhotoviti. 29 ) Avšak proto poznají jej snadno; jestiť obecenstvo rozumné. (Vystoupí Paflagon.) Já přešťastný! Paflagon již vychází! 235 Vám, u dvanácti bohů, 30 ) zle se povede, že proti lidu obmýšlíte spiknutí! 31 ) Co dělá tady tento pohár chalkidský? 32 ) Vy jistě chcete, aby Chalkis odpadla! Vy, ničemové, zahynete, zemřete! (Uzenář utíká, aby přivolal jezdce.) 240 Ha, kam pak běžíš? Počkej přece, šlechetný ty uzenáři, obec nesmíš zraditi! ) Viz Úvod pozn ) Slova z věštby, o níž se zmiňuje Thuk. I, ) Slova básníkova, že Kleon není vypodoben podle skutečnosti, jsou nejspíš pouhý vtip. 30 ) Dvanáct bohů často jmenováno místo bohů všech vůbec. 31 ) Básník naráží patrně na politické kluby (hetairie) mužů aristokraticky smýšlejících, které byly zakládány na vzájemnou podporu při soudech a volbách (Thuk. VIII, 54). 32 ) Kleon vida stříbrný pohár chalkidský (bývaly hotoveny v Chalkidě na ostrově Euboii), z něhož pil otrok, hned soudí, že jde o odpadnutí Chalkiďanů, kteří podrobeni byvše r. 446 odpadli od Atheňanů teprve r. 411.

25 27 Jezdci, ku pomoci spějte! Nyní čas je! Simone, Panaitie, 33 ) zatočte se v pravo! Honem pospěšte! (Na orchestru vystoupí s pravé strany sbor jezdců.) Muži jsou již blízko; avšak braň se, obrat učiň zas! Mračna prachu označují, že již blízko tady jsou. 245 Avšak braň se, žeň se za ním; hleď jej zahnat na útěk! (Uzenář a první otrok vrhnou se na Paflagona.) N á č e l n í k s b o r u. Bij jen, bij jen toho chlapa, který sbor náš očernil, 34 ) jenž je celník 35 ) nenasytný, dravý jako Charybdis, chlap ten špatný, chlap ten špatný, znova zase řeknu to; neboť tento chlap byl špatný několikrát každý den. 250 Jenom bij jej, pronásleduj, zmítej, řádně zatoč jím, proklínej ho, jako my též; s křikem na něj dorážej! Pozor měj pak, aby tobě neunikl; dobřeť zná cesty, jimiž Eukrates 36 ) kdys prchal zrovna do otrub! P a f 1 a g o n (k divákům.) Porotcové, starci milí, trojobolu druhové, 255 jež já tuto křikem živím, ať to správno nebo ne, pomozte mi, vždyť mě tady tepou spiklí občané! N á č e l n í k s b o r u. Právem, ježto jmění obce - sžíráš, než se losuje, 37 ) úředníky ohmatáváš, je jak fíky mačkaje, ) Simon a Panaitios, jména dvou členů sboru; možná že tak se jmenovali tehdejší hipparchové. 34 ) Viz Úvod pozn ) Nájemci cel byli neoblíbeni pro svou hrabivost. - Charybdis, mythická obluda mořská sídlící u Sikelie proti Skylle. 36 ) Srv. pozn ) Podezřívá Kleona, že po dobytí Mytileny (r. 427) obohatil se dříve než lid ustanovil, co má býti rozděleno losem mezi občany.

26 který nezralý je, který zralý nebo na polo. 38 ) 264 Také pátráš, který občan jest jak ovce pitomý, 265 kdo je boháč, řádný člověk, jenž se bojí tahanic. 261 Spojence-li poznáš, který jenom čumí nečinně, 262 dáš jej přivést z Chersonnesu, 39 ) popadneš a povalíš, 263 potom obrátě jej na znak, zašlápneš ho nadobro. Také vy mne napadáte? Pro vás, mužové, jsem bit, já, jenž chtěl jsem dáti návrh, že by se měl na hradě vaší velké statečnosti řádný pomník postavit? 40 ) N á č e l n í k s b o r u. To je řečí! To je lstivost! Vidíš, jak chce podskočit 270 nás jak nerozumné dědky, jak si blázny dělá z nás? Avšak to-li se mu zdaří, tímto zase bude bit; (Ukazuje pěsti.) neboť zpřerážím mu nohy, neuhne-li se mi sem. Obci! Lide! Jaká sběř to bije mě tu do břicha! N á č e l n í k s b o r u. Ještě křičíš, jako vždycky křikem obec ovládáš? 275 Však tě musím tímto křikem nejdřív zahnat na útěk! N á č e l n í k s b o r u. Přemůžeš-li jej však křikem, potom zvolám Sláva ti! Předčí-li tě nestoudností, potom my jsme vítězi! ) Úředníci, ukončivše svou činnost úřední, byli zavázáni k zodpovědnosti, a Kleon zkoumá, koho by bylo lze obrati. - Fíky ΣΥΚΟΝ) (ΣΥΚΟΝ naráží na udavače ΣΥΚΟΦΑΝΤΑΙ). (ΣΥΚΟΦΑΝΤΑΙ 39 ) Míněn bohatý Chersonnes Thracký. 40 ) Kleon slibuje jezdcům pomník za jich rekovnou výpravu do Korintha (viz Úvod pozn. 2.), tak jako nedávno postavena na hradě zlatá socha Vítězství na památku dobytí Sfakterie.

27 29 Muže toho obviňuji, tvrdím, on že vyváží pro lakonské trojveslice všelijaké - omáčky. 41 ) Přisám bohu, já zas jeho, že vždy prázdný maje břich, 280 v prytaneion vbíhá, potom s plným běží nazpátek. 42 ) Ba i zakázané zboží vozí, chleby, masa též, ryby, čehož nikdy nebyl uznán hodným Perikles. Ihned umřete vy oba! Třikrát na tebe to křiknu. 285 Překřičet tě musím křikem! Přeřvati tě musím řevem! Pomluvím tě jako vůdce. Jako psu ti záda zmlátím. Zaskočím tě samým žvástem. 290 Rozříznu ti tvoje plány ) Místo lanoví ΥΠΟΖΩΜΑΤΑ) (ΥΠΟΖΩΜΑΤΑ jmenovány neočekávaně omáčky ΖΩΜΕΥΜΑΤΑ). (ΖΩΜΕΥΜΑΤΑ 42 ) Narážka, že se Kleonovi dostalo po vítězství u Pyla výživy v prytaneiu.

28 30 Pohleď na mne bez mrknutí! Také já jsem v trhu zrozen! Roztrhám tě, jak jen mukneš. 295 Podělám tě, jak jen hlesneš. P a f l a g o n, Dím, že kradu; to ty sotva. Slyš mě Herme, bože trhu! Zjevně chci to odpřisáhnout. Tedy cizím ty se zdobíš 300 peřím; prytanům tě udám, že máš střeva, z nichž jsi nedal bohům žádný desátek! S b o r. Hloupý s chlap! Křičet jen dobře znáš, drzost tvá bezmezná 305 plní nám celou zem, plní nám celý sněm, úřední místnost, též soudní dvůr! Hrozný tys rýpal, vždyť rozmíchals celý stát, všechen lid, zvrátils vše na ruby, který s celé město naše 310 ohlušoval křikem svým, po poplatcích se skal číháš jako lovci tuňáků! 43 ) ) Jako lovci tuňáků ΘΥΝΝΟΣ, (ΘΥΝΝΟΣ thunnus) čekají na vysokých lešeních, až spatří tah ryb, tak Kleon číhá na pyknu po poplatcích (poplatky spojenců tehdy zdvoj- ba i ztrojnásobeny. Srv. Úvod str. 7).

29 31 Vím, jak celé toto dílo dávno již je sešito! Jako ty se vyznáš v šití, já se vyznám ve střevech! 315 Vždyť tys kůže špatných býků šikmo řezal, prodával je tak lstivě venkovanům, že se zdály tlustší být; když pak sotva den je měli, rozšlapány byly hned. Přisám Diu, také mně to učinil, že velký smích utržil jsem od sousedů, také od všech přátel svých; 320 než jsem došel do Pergasy, 44 ) již jsem ploval v střevících. S b o r. Zprvu hned bylo tvou velkou zřít nestoudnost, jaká nám nad vše víc chrání vždy řečníky. 325 Na ni spoléhaje, zralé vymačkáváš cizince, že máš moc; a Hippodamův syn 45 ) se v slzách rozplývá. Ale tu zjevil se jiný muž, který tě překoná v špatnosti, takže mám radost. Ten to ukončí as brzo patrno to ze všeho - jak chytráctvím a zpupností, tak i šmejdy různými. N á č e l n í k s b o r u. Však ty, jenž s vzdělán tam, kde ti, kdož pravými jsou muži, 46 ) to ukaž teď, že není nic m í t v y c h o v á n í ř á d n é! Nuž slyšte nyní, jakého je rázu tento občan! ) Pergase byl attický demos fyly Erechtheidy, blízko města. 45 ) Muž vzácného rodu Archeptolemos, syn Hippodamův, byl aristokrat a tudíž odpůrce Kleonův. 46 ) Totiž na ulici a v trhu.

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_131 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

KLASICKÉ OBDOBÍ. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o klasickém období.

KLASICKÉ OBDOBÍ. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o klasickém období. KLASICKÉ OBDOBÍ Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o klasickém období. Základní pojmy Attika metropole lakonický heilóti demokracie achronti

Více

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii Lotr šibeničník budižkničema Postava otroka v římské komedii 2. pol. 3. stol. př. n. l. 21 dochovaných komedií masky hráli jen muži typizované postavy: mladík, otrok, otec, kuplíř, voják, dívka, stařec,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia Cyklus P Pracovní list 4. Antonín Dvořák, opera Čert a Káča Milé paní učitelky, jistě už víte, že uslyšíte jen hlavní, typická hudební čísla z Čerta a Káči. Opera je zpracována tak, aby děti v průběhu

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Junák je pravdomluvný

Junák je pravdomluvný Pokřik ze soutěže: Pravda je síla pravda je krása dobrá je víla světa je spása Junák je pravdomluvný Pravda je hodnotou sama o sobě. I kdyby lež měla delší nohy, i kdyby lží a podvody bylo lze dosáhnout

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

Aristofanes. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Tematická oblast

Aristofanes. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Tematická oblast Tematická oblast Aristofanes Antika Datum vytvoření 12. 6. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První ročník středních škol Seznámení s nejvýznamnějším představitelem řecké komedie Výklad

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

EU_12_sada2_16_ČJ_Ezopovy bajky_dur

EU_12_sada2_16_ČJ_Ezopovy bajky_dur EU_12_sada2_16_ČJ_Ezopovy bajky_dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_17 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Odysseus Odysseova hlava Řecké sochařství 2. st. př. n. l., muzeum Sperlonga. Převzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/file:head_odysseus_

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Matouš 13, 24-30 (plevel, pšenice, spálení, stodola) Předložil jim jiné podobenství: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Ilustrace Hedvika Vilgusová Aventinum, Praha 1996 OBSAH Kohout a perla... 3 Myš, žába a luňák... 4 Orel, hlemýžď a vrána... 5 Lev a myš... 6 Pes a kus masa... 7 Moucha a

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Rozkvět Athén po řecko-perských válkách

Rozkvět Athén po řecko-perských válkách Rozkvět Athén po řecko-perských válkách Athény se staly nejbohatším a nejmocnějším městským státem v Řecku rozvoj zámořského obchodu Triéra Atény za Perikla (5. století př.n.l.) Perikles přední státník

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více