BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV"

Transkript

1 BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí Tla Kristova? Je jenom jeden Bh, jedna církev a jedno Tlo. Pojme si to peíst, abychom tomu vili. Najdte si epištolu Efezským, 4. kapitolu. teme od 1. verše: Prosím tedy vás já vze v Pánu, abyste chodili tak, jakž hodné jest na to povolání, kterýmž povoláni jste, se vší pokorou, tichostí i s snášenlivostí, snášejíce se vespolek v lásce, usilujíce zachovávati jednotu Ducha v svazku pokoje. Jedno jest tlo, a jeden Duch, jakož i povoláni jste v jedné nadji povolání svého. Jeden Pán, jedna víra, jeden kest. To je nco velmi dogmatického. Každý, kdo se pokusí toto pozmnit, není z Boha. Pokud nepatíme k jednomu Tlu, pak nejsme z Boha. Pedtím, než jsme byli z Boha, tak jsme Bohu nepatili. Pokud zjistíme, že nejsme z Boha, pak je teba init pokání, abychom se stali Božími. Jak si mžeme být jisti, že jsme v tom správném Tle? Protože ve svt je mnoho tl. Už od druhého století se církev dostala do podruí katolicismu. V moment, kdy katolíci pevzali církev, vytvoili hierarchii. To znamená, že odmítli služebnost, kterou Bh na svt ustanovil. Boží ád je služebnost, kterou na zemi ustanovil sám Bh. ád, který byl ustanoven církví, je ád lovka. Podívejme se tedy nyní na rozdíl mezi Božím ádem a ádem lovka. O Božím ádu teme ve verši 11: A on dal nkteré zajisté apoštoly, nkteré pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýe (tedy nikoli pastory) a uitele. Vy, kteí máte v anglické Bibli špatn pastory, vložte si tam slovo pastýi, tak jak je to v eské Bibli. Víte, Boží slovo je pesné, ale peklady nejsou pesné. A tak Duch Boží v lidu Božím 1

2 napraví lidské peklady. V této knize, v Bibli, nemáme lidský ád, ale mžeme o nm chvíli mluvit. V ímskokatolické církvi máme papeže. Písmo íká, že nemáme mít papeže. Podívejme se na to. Matoušovo evangelium, 20. kapitola, od verše 20: Tehdy pistoupila k nmu matka syn Zebedeových se syny svými, klanjici se a proseci nco od nho. Kterýž ekl jí: Co chceš? ekla jemu: Rci, a tito dva synové moji sedají, jeden po pravici tvé a druhý po levici, v království tvém. Odpovídaje pak Ježíš, ekl: Nevíte, za prosíte. Mžeteli píti kalich, kterýž já píti budu a ktem, jímž já se ktím, ktni býti? ekli jemu: Mžeme. Dí jim: Kalich zajisté mj píti budete, a ktem, jímž já se ktím, poktni budete, ale sedti po pravici mé a po levici mé, není mé dáti, ale tm, kterýmž pipraveno jest od Otce mého. A uslyšavše to deset jiných, rozhnvali se na ty dva bratry. Tady vidíme, že mezi uedníky zaalo docházet k urité rivalit, chtli si zajistit postavení. Chtli se pustit do církevní politiky. Ale Ježíš svolav je, ekl: Víte, že knížata národ panují nad nimi, a kteíž velicí jsou, moci užívají nad nimi. Slovo panovat naznauje njakou autoritu, uritého pána, nkoho, kdo je nadazený. Je to tak? To znamená, že Ježíš íká, že ve svt je systém, v nmž máte toho nejvyššího, pod ním je nižší, pod ním ješt nižší, ješt nižší, a tak dostanete hierarchický systém. Ale ne tak bude mezi vámi. Nýbrž kdožkoli chtl by mezi vámi býti velikým, budiž služebník váš. V eštin máme slovo služebník, to je nkdo, kdo slouží. Vy, kteí máte anglickou Bibli, si v ní škrtnte slovo minister. Má tam být služebník, v eštin je to správn. etina zde používá slovo diakonos, což znamená služebník. Nedá se to splést s lovkem, který má kolárek a který je vedoucím církve. Víte, v anglickém pekladu je slovo minister, které pochází z latiny. Ono pvodn služebník znamenalo, ale církví mu byl dán jiný význam. Ozna- uje nkoho, kdo je nadazený, nahoe, kdo je vedoucím. Jak byste v eštin nazvali lovka, který je hlavou církevního shromáždní? Pastor. Pvodní význam latinského slova minister je služebník, ale církev jeho význam zmnila, a tak dnes oznauje lovka, který je hlavou církve. A kdož by koli mezi vámi chtl býti pední, budiž váš služebník. V eštin máme služebník, v King James Bibli je otrok. Te si 2

3 škrtejte zase vy, co máte Kralické bible, protože tam má být otrok. Každé jiné slovo než otrok se tam nehodí. V etin je slovo doulos, což je otrok. Nemže tam být nic jiného než otrok. Velmi jasn tedy vidíme, že nám Bh íká, že nemáme mít v církvi hierarchický systém. Pokud se chcete ujmout vedení církve, pak to první, co musíte udlat, je porušit Boží ád a ustanovit svj vlastní ád. íkám vám to, bratí, protože pokud jste poddáni jakémukoliv jinému ádu než Božímu ádu, nejste v Tle Kristov. Bez ohledu na zmatek, který je v církevním svt, Bh na zemi svj ád ustanovil. A je velmi dležité, obzvlášt v této dob, aby Boží lid tento ád našel. Ježíš povolal nkteré rybáe a nkteré vzdlané lidi. Z nich si vybral dvanáct a nazval je apoštoly Beránka. Tchto dvanáct Bh vybral ped ustanovením svta, aby se stali apoštoly po všechen as a vnost. Kdykoliv se nkterému z tchto apoštol nco stalo, Bh dodal jiného apoštola. A tak vidíme, že když Jidáš zradil Ježíše, Bh povolal apoštola Pavla a vsadil ho na jeho místo. Ale bratí to nepochopili správn a zaali losovat, hlasovat, a na místo Jidáše vylosovali lovka, který se jmenoval Matj. Od okamžiku, kdy ho ustanovili, o nm už nic neslyšíme. Ale Bh si vybral Pavla a doplnil jej jako apoštola na místo Jidáše. Poet apoštol tak byl uzavený. Neexistuje nic jako ddinost apoštolství, jako když zeme král a trn po nm ddí syn. Když si církev zane ustanovovat vlastní apoštoly, postupuje proti Božímu ádu. Chci, aby vám to bylo jasné z Písma. Najdme si v Matouši kapitolu 23. Peliv poslouchejte. Verš 7:...A pozdravování na trhu, a aby byli nazýváni od lidí: Misti, misti. Ale vy nebývejte nazýváni misti; nebo jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všickni bratí jste. My nikoho nenazýváme rabbi, to je hebrejské slovo, ale nazýváme je mistry. Co teba doktor? V souasnosti jsou všichni kazatelé doktory toho, doktory tamtoho. Jinými slovy tito lidé íkají, že jsou doktory Božího slova. Když jste nemocní, jdete k doktorovi. Není problém být doktorem filozofie. Ale doktor teologie, to je v Božích oích urážka. Proto nenazývejte nikoho mistrem nebo doktorem. A otce nenazývejte sob na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích. Já jsem ml otce, vy jste mli otce a íkali jsme jim ote. To byl náš pirozený otec. To samozejm v Božích oích nebyla 3

4 žádná urážka. Pokud bych však zaal íkat bratru Burtovi ote Burte, ote Asbille, pak bychom vdli, že jsme daleko, daleko od Božího ádu. Problém nespoívá jenom v tch, kteí se nechají nazývat otci, ale i v tch, kteí je otci nazývají. A co veliký otec? Je špatné lovka nazývat duchovním otcem. Co když mu budeme íkat veliký ote nebo ctihodný ote, papa, papeži? To je zcela mimo Boží ád. Nikoho nemžeme nazývat duchovním otcem nebo papežem. A co lidé, kteí se nechají nazývat otcem nebo papežem? To znamená, že neslyší z Boha, a vy byste jim nemli naslouchat. V této hodin se Tlo Kristovo dává do poádku. Každý musí mít hlavu. Ježíš Kristus je Hlavou Tla Kristova. Když se tady spolen shromáždíme, je to proto, abychom slyšeli Ježíše Krista. Uznáváme Ježíše Krista jako Hlavu, a se shromáždíme kdekoliv. Chceme slyšet, co íká. Pokud povstane jakýkoliv lovk a prorokuje v jiném jménu než ve jménu Ježíše Krista, tak je to falešný prorok. Jak rozpoznáte falešného proroka? eknte mi, jak poznáme falešného proroka? Hlavním znakem falešného proroka je to, že má falešného ducha, nemluví z Božího Ducha. Ten duch, ve kterém mluví, není z Boha, ale je z ábla. Jeho úkolem je podvádt, rozrušovat a niit. Co Bh íká o pravém proroctví? Pravé proroctví napomíná, buduje, potšuje. 1 Musíme se nauit rozeznávat falešného proroka od pravého a falešné proroctví od toho, které je z Boha. Pojme se dále podívat na Tlo Kristovo. V epištole Efezským Bh íká, že ustavil urité lidi v církvi. Pokud v církvi ustanoví služebnost nkdo jiný než Bh, pak to není Tlo Kristovo. Blížím se k tomu, kam se chci dostat, a doufám, že m sledujete. Je to služebnost, která z tla iní Tlo Kristovo, nebo ho Tlem Kristovým neiní. Pojme se podívat na proces, kdy církve odcházejí z Tla Kristova, aby vytváely rzné denominace. CÍRKEV SE ZAALA VZDALOVAT OD BOŽÍHO ÁDU V MOMENT, KDY ZAALA VE SVÉM STEDU USTANOVOVAT SLUŽEBNOSTI, KTERÉ BYLY USTANOVENY LOVKEM. Sedm církví v malé Asii odmítlo Pavla jako Boží služebnost. Od okamžiku, kdy zavrhli Pavlovu služebnost, zaali upadat do falešných uení Korintským 1:3 Kdož pak prorokuje, lidem mluví vzdlání, i napomínání, i potšení. 4

5 Chci vám na tabuli nakreslit obrázek, který nám Bh pedložil v Bibli, aby nám ukázal na Tlo Kristovo. MOJŽÍŠV STÁNEK Svatyn svatých Svatyn Dvacet desek Víte, že církev vnjšího nádvoí není Tlo Kristovo? Tlo Kristovo zaíná zde. Chtl jsem, abyste vidli, jak kreslím jednotlivé desky. DEVO + ZLATO Lidská pirozenost Boží charakter PROROK EVANGELISTA APOŠTOL PASTÝ UITEL Ve stn stánku je dvacet desek. Deska, která je v rohu, je zdvojená. V dalším rohu také. Ve stn je po celé délce jedna ty. Ta je na desce 5

6 upevnna zlatými kruhy. Desky jsou vyrobeny ze deva a pokryty zlatem. Nikde nevidíme devo, pouze zlato. Devo reprezentuje lidskost, lidskou pirozenost, kdežto zlato reprezentuje Boží charakter, Boží pirozenost. Bh se nám snaží pedat to, že naše lidskost má být pikryta Božím charakterem, tak abychom nemli lidskou organizaci, ale Boží organizaci. LIDÉ NEJSOU SCHOPNI VYTVOIT BOŽÍ ORGANIZACI. MUSÍME BÝT ORGANIZOVÁNI SAMÝM BOHEM. Petme si, co Bh íká o tch pti tyích. Nad prostední dlouhou tyí jsou umístny další dv a dole pod ní poslední dv. Všechny tye jsou drženy zlatými kruhy. Každá deska má ti zlaté kruhy, jimiž jsou tye provleeny. Tye jsou drženy deskami a zárove desky drží. Tchto pt tyí reprezentuje pt služebností. Prostední reprezentuje apoštola, ty vlevo nahoe reprezentuje proroka, další evangelistu, tye dole pastýe a uitele. Slovo pastor je latinské, má latinský koen. V latin oznauje lovka, který mže pást ovce, krávy, kozy, cokoliv. Ale ecké slovo, které máme v Novém zákon, reprezentuje lovka, který se stará pouze o ovce. Proto Ježíš íká: Já jsem dobrý pastý. Zajímalo by m, co se píše v Žalmu 23 v eštin. Já jsem dobrý pastý. Víte, ada našich jazyk není schopná vystihnout duchovní realitu, která byla zapsána v pvodních jazycích. Nicmén pojme se podívat do Efezským do 4. kapitoly: A on dal nkteré zajisté apoštoly, nkteré pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýe a uitele. Pro spoádání svatých, k dílu služebnosti, pro vzdlání tla Kristova. To slovo je v anglitin zase ministry, v Kralické bibli máme k dílu služebnosti. V eské Bibli máme ke spoádání svatých, v anglitin se píše ke zdokonalení svatých. Spoádání znamená zdokonalení. Bh íká, že ustanovil své služebnosti na svt proto, aby dovedl svaté k dokonalosti. Pokud dáte svatým špatná uení a dogmata, která stvoil lovk, namísto toho, abyste je vedli k dokonalosti, tak je to zabíjí. A tak velmi záleží na tom, jaké apoštolské uení následujete. To uruje, zda jste souástí Tla Kristova, nebo ne. 6

7 Podívejme se na nkterá uení, která odvrátila církev od Boha. Napíklad veee Pán. Když požehnáte chléb, stane se masem? Když požehnáte víno, stane se krví Ježíše Krista? Odpov je nikoliv. Pokud máte uení, že lovk, který pijímá chléb a víno, je jimi uinn svatým, pak je to falešné uení. Proto praví Boží služebníci musí uit pravdu, aby Boží lid uchránili od tchto falešných uení. Vezmme si nyní uení o vytržení. Pokud budete lidi vyuovat, že budou vytrženi ze zem a peneseni na njakou planetu, je to falešné uení. Lidé potebují vdt, že musí zvítzit tady na zemi. Nesmí mít pocit, že až pijde soužení, ostatní tady zstanou, a oni z tch vcí uniknou. Vidli jsme, jak toto falešné uení zniilo církev v ín. Vili tomu, že odletí s Ježíšem, ale Ježíš nepišel a neodnesl je pry. Boží lid musí porozumt tomu, že Bh chce, abychom zvítzili, a že církev musí projít soužením. Je mnoho dalších falešných uení, do kterých se te nemusíme pouštt. Ale Bh nám slibuje, že nám v ase konce zjeví pravdu. MYŠLENKA, ŽE JENOM SLUŽEBNOST SLYŠÍ Z BOHA, ALE OBYEJNÝ LID Z BOHA NESLYŠÍ A MUSÍ SLYŠET JENOM SKRZE SLUŽEBNOST, NENÍ Z BOHA. To je zcela falešné uení. Chci vám to ukázat na obrázku. Desky jsou pokryté zlatem a každá z nich má ti zlaté kruhy. Je to tedy kruh, jímž je ty provleena, který ji drží. Pokud ty znamená služebnost, pak je to shromáždní, které drží služebnost ne, že služebnost drží shromáždní. A tak církev zaala používat rzné psychologické híky a hrátky, aby udržela lidi ve shromáždní. Vzpomínám si, když jsme se zaínali scházet v Port Saint Lucie, kde žijeme, mnoho lidí opouštlo ostatní církve. Picházeli, aby slyšeli pravdu. A najednou bylo shromáždní plné pastor a rzných špión, kteí chtli vdt, co vyuuji, aby byli schopni získat svoje lidi zpátky. Brzy zaali bratím roznášet nejrznjší lži o tom, co jsem je vyuoval. V tch církvích mají psychologický plán, kterému se íká povyšování. Vysvtlím vám to. Pišla jedna sestra, která pijala slovo od Pána, že kázané slovo je pravdivé. Když o tom uslyšel její pastor, okamžit ji povýšil. Udlal z ní vedoucí pveckého sboru. Milovala hudbu, takže se do toho pustila, a už jsme ji nikdy nevidli. Psychologie je cizí ohe, který lidé pinášejí do Božího domu. 7

8 Jak tedy víte, že jste ástí Tla Kristova? K tomu, abyste byli schopni se pidržet tyí, musíte mít zlato. Jinými slovy, musíte mít v sob Ducha Božího a musíte slyšet Boha, abyste slyšeli pravdu. A pokud neslyšíte z Boha, nemžete být souástí Tla Kristova, protože Bh ekl: Budu v nich chodit, budu v nich mluvit. 2 Pokud nejste vbec schopni slyšet Boží hlas, tak nejste schopni naslouchat Božím služebnostem. Verš 12 íká: Pro spoádání (zdokonalení) svatých, k dílu služebnosti, pro vzdlání tla Kristova. To znamená, že služebnost, kterou vám Bh posílá, ve vás vypsobí to, že budete pracovat pro Hospodina. Jinými slovy to, co pijímáte od Boha, by vám mlo umožnit, abyste sloužili druhým. Ale nejste dokonalí. Tináctý verš:...až bychom se sbhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného vku Kristova, To znamená, že nejsme dokonalí. Nevíme všichni stejným vcem, ale když budeme mít obecenství spolu navzájem, tak všichni dorosteme do jedné pravdy....abychom již více nebyli dti, zmítající se a toící každým vtrem uení v neustavinosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému; ale upímn se majíce v lásce, rosme v toho všelijak, kterýž jest hlava, totiž Krista, z kteréhož všecko tlo píslušn spojené a svázané po všech kloubích pisluhování, podle vnitní moci v míru jednoho každého ouda, zrst, jakž na tlo písluší, bée, k vzdlání svému v lásce. POKUD CHODÍTE JAKO SOUÁST TLA KRISTOVA, ZANETE RST V LÁSCE. TO JE JEDEN ZARUENÝ ZNAK TOHO, ŽE CHODÍTE V TLE KRISTOV. Pozdji vám dám píležitost, abyste mi kladli otázky ohledn toho, co jsem tady nakreslil, protože jsme nemli as pouštt se do detail. Pojme se tedy podívat, jestli rozumíme tomu, co zde vidíme. Bh íká, že jedno jediné místo, na kterém byste se mli nacházet v této dob, je Tlo Kristovo. Prostední ty nereprezentuje konkrétní osobu. Reprezentuje služebnost. Rozumíte tomu? Jinými slovy Bh ustanovil urité lidi, aby vyuovali Boží lid. Jsou nazváni apoštolové, jsou posláni od Boha a Bohem vyueni Korintským 6:16 Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož povdl Bh: Že pebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. 8

9 Další ty reprezentuje služebnost proroka. Do uritých lidí je vsazena prorocká služebnost, ti lidé k tomu dorostli. Ale služebnost proroctví je ve vás také, proto máte rzné sny a vize. Víte, nesmíte vykládat svoje vlastní sny nebo vize. Bh dal sny a vize do celého Tla, proto aby Tlo bylo vedené Duchem Božím. Pokud tomu rozumíte, pojme dále. Evangelista. Je to duch, který je nejen v uritých lidech, ale v každém z vás. Je ve vás touha pedat dobrou zprávu ostatním. Když jsem posledn vidl vás, bratí ze Švýcarska, byli jste osamoceni. Dnes máte o dva více. Už jste tyi. Jinými slovy je ve vás nco, co vás ponouká, abyste to ekli nkomu dalšímu. To je duch evangelisty. Pedstavte si, kdyby tento duch byl ve vás, a vy jste byli ímští katolíci. Pak by se stalo, že další lidi svedete na scestí. Rozumíte mi, o em mluvím? Jinými slovy, když mluvím o ímskokatolickém systému, nemluvím pouze o ímskokatolické církvi, protože všechny dcery této církve si poínají he než jejich matka, jíž je ím. To, co nám Bh íká dnešního dne, je: Mj lide, vyjdi z nich. Nkteí z nás jsme vyšli z církví, ale církve v nás zstávají nadále. Nkteí evangelisté v televizi kážou, že jediným místem, kam mžeme jít, je katolická církev. Každý duch, každý lovk, který vede lidi zpátky do katolické církve, není z Boha, ale je to falešný duch. Písmo íká: Mj lide, vyjdi z nho, uprchni z Babylona. 3 Chci vám íct, že pokud v této dob neuprchnete duchu denominací, tak vás zasáhne rána rozdlení, ponesete dsledky a projdete týmž utrpením jako oni. Chci vám jasn dokázat, že antikrist povstává zprosted církevního systému. Najdte si se mnou proroka Daniela, 9. kapitolu, 26. verš: A po šedesáti a dvou týdnech bude Mesiáš vyat, ale ne kvli sob (mluví se o ukižování Ježíše Krista). A lid knížete toho pijde a znií msto a svatyni a konec bude jako záplava a až do konce války bude urené zpustošení. (Peklad KJV) Tady se mluví o knížeti a jeho lidu. Kníže a jeho lid je antikrist. To jsou ti lidé, kteí znií msto a svatyni. Lid, který zniil msto a svatyni za 3 Zjevení 18:4 I slyšel jsem jiný hlas s nebe, koucí: Vyjdte z nho (z Babylona), lide mj, abyste se nepiúastovali híchm jeho a abyste nepijali z jeho ran. 9

10 vlády císae Tita, byla ímská armáda. Historie nám jasn íká, že to byla ímská armáda, která zniila svatyni a Jeruzalém. To znamená, že antikrist vyjde z íma. Rozumíme tomu všichni? Není pochyb o tom, že kdokoliv sám sebe vyvýší na místo Krista, je antikrist. Nevím, co máte ve svých Biblích, ale papež stojí na míst Kristov. íká, že je Kristus. eknete: Ne, to neekl. Dává si latinský titul vicarius filii dei, tj. zástupce Syna Božího. On je vice-kristem, tak jako je prezident a viceprezident. Pokud je prezident nepítomen, tak na jeho místo nastoupí viceprezident jako zástupce. Pokud lovk tvrdí, že je vice-kristem, kým je? Je to antikrist. Antikrist je lovk, který se staví na místo Krista. Problém je, že lidé prohlásí: Nevím v papeže, já mám biskupa. Je biskup v jiném postavení než papež? Biskup vládne nad církví a je vedoucím. Je to takový malý papež. Všechny církve jsou ve stejné situaci. Bratí, nco vám eknu. Bh zavrhl celý církevní systém. V denominaním systému Hospodin nemá zalíbení, postavil se proti všemu, o co jde Bohu, a proto ho Bh zavrhl. Každý z nás, kdo odchází a pipojuje se k církvi toho denominaního systému, odpadává od Boha. Máte nkdo otázku na toto téma? Mimochodem, pokud si slova vicarius filii dei pevedete na ímské íslice, pak souet písmen dává íslo 666. Ptal jsem se na to jednoho knze, který mi ekl, že je mnoho jmen, která nakonec dají numerický souet 666. A já jsem mu ekl, že každé z nich je šelma. Bu chvála Hospodinu. as už se nám skoro naplnil, mžete klást otázky. OTÁZKY A ODPOVDI: OTÁZKA: Brate ducille, chci se t zeptat na titul doktor. Máme CD s jedním kazatelem, který se jmenuje doktor S. M. Davis. To CD jsme dostali od vás, Amerian, každý ho tam má. Jednou se m nkdo zeptal, jestli je doktor teologie, a já jsem ekl: No samozejm. A te íkáš, že 10

11 bychom ho nemli poslouchat, protože každý, kdo si dává tento titul, není z Boha. ODPOV: Já bych ti neekl, abys ho neposlouchal. Poslechni si to a ekni mi, jestli slyšíš Boha. Protože bys v sob ml mít Ducha Božího. Já sám jsem slyšel nkterá jeho kázání a jsou tam nkdy dobré vci. Ale nenásledoval bych je se vším všudy. To je ten problém. Je to smsice. Všichni ti televizní kazatelé jsou doktoi. My jsme mli v naší oblasti rzné lidi, kteí kázali evangelium. Vydali se po té cest, a všichni se vrátili jako doktoi. Staí, abyste mli dost penz, a mžete získat doktorát z teologie tém okamžit. OTÁZKA: Chci se zeptat na tuto vc: Pokud jsem dobe rozuml bratru Cecilovi, tak Bh dopluje poet dvanácti apoštol od té doby, co si Pán Ježíš apoštoly vybral. Znamená to tedy, že i v souasné dob je na celé zemkouli dvanáct apoštol? ODPOV: Ne. Možná, že jich je Pointou je to, že tch dvanáct byli zvláštní apoštolové, byli nazýváni apoštolové Beránka. Ale Písmo nám íká, že po nich bylo mnoho dalších apoštol jako Sílas, Apollos a mnozí další. Takže ti apoštolové Beránka se odlišují od ostatních apoštol, které Bh od té doby povolává, aby nesli Jeho poselství. OTÁZKA: Mla bych dotaz ohledn falešných uení. Církev adventist uí, že se má svtit sobotní den. Do této církve jsem kdysi chodila, oni mají spoustu rzného uení, které je špatné, ale já dodnes eším ten sedmý den, protože to v Bibli napsáno je, a to v deseti pikázáních. Jak Bh toto pikázání myslí? ODPOV: Každé slovo v Písmu má ti roviny: pirozenou, duchovní a rovinu plnosti. Pokud budeš zachovávat ten sedmý den, jsi povinna dodržovat celý zákon. Když pjdeš na shromáždní, budeš muset zabít beránka jako ob, abys vbec mohla jít. Pokud pikázání obti beránka bylo naplnno v Kristu Ježíši, stejným zpsobem bylo v Kristu Ježíši naplnno pikázání sabatu, sedmého dne. Celý zákon je naplnn v Kristu. Každé Boží slovo má ti dimenze. Pirozený sabat je sedmý den v týdnu, ale duchovní sabat, druhá rovina, je Duch Boží. Tento sabat znamená odpoinutí. Duch Boží je odpoinutí. Boží slovo íká, že nyní zstává 11

12 odpoinutí lidu Božímu. Takže pokud ješt zstává odpoinutí, znamená to, že to pirozené odpoinutí nebylo tím pravým odpoinutím. Plnost toho sabatu je sedmé milénium. A my už jsme nyní v sedmém miléniu. Chystáme se vstoupit do dokonalého Božího odpoinutí, kdy celá zem odpoine. Když si budete íst knihy Stánek a Zjevení 4, tak vám to zane zapadat dohromady, protože všechny ty verše jsou tam zmínny. Ale uvdom si, že pokud budeš mít za to, že je poteba, abys naplnila ást zákona, tak se tím zavazuješ dodržovat zákon celý. Jinými slovy, Bh má deset pikázání, a pokud jedno budeš dodržovat, a ostatní porušovat, pak jsi vinna. A tak musel pijít Ježíš Kristus a vysvobodit nás, protože jsme nebyli schopni zákon dodržovat. Proto byl pirozený sabat zrušen, když pišel Kristus, aby nám dal Ducha Božího. Duch Boží je nazván Utšitelem. A tak Duch Boží nás vysvobodí z povinnosti dodržovat tento sabat, který jsme nebyli schopni naplnit. Pak nás uvede do toho vného sabatu. Oprava: Vážení pátelé, velmi se omlouváme za pekladatelskou chybu, ke které došlo v minulém ísle (leden 2006) na stran 22 v posledním odstavci. Planeta Jupiter má, dle Božího zámru, prmr km, vzdálenost Zem od Slunce je 149,6 milion km. 4 Autorem knih je C. J. ducille 12

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista Reverend Son Mjong Mun Život a mise Ježíše Krista OBSAH Pedmluva...9 Kapitola 1. Ježíšovo narození a mládí...11 1.1 Na po átku...11 1.2 Jednorozený syn...12 1.3 Ježíšv rodokmen...14 1.4 Zv!stování...16

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI?

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? Pedstavte si následující situaci: Je veer, asi devt hodin, po chodb internátu jisté stední odborné

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování

Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování Co mi eklo tlo aneb jídlo a zpsoby stravování Jídlo a zpsoby stravování (1/6) Jsi to, co jíš. A to, jak myslíš. V tch dvou vtách tkví hluboký smysl a lovk, kdyby je vzal do dsledku, tak by se podivil.

Více