BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV"

Transkript

1 BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí Tla Kristova? Je jenom jeden Bh, jedna církev a jedno Tlo. Pojme si to peíst, abychom tomu vili. Najdte si epištolu Efezským, 4. kapitolu. teme od 1. verše: Prosím tedy vás já vze v Pánu, abyste chodili tak, jakž hodné jest na to povolání, kterýmž povoláni jste, se vší pokorou, tichostí i s snášenlivostí, snášejíce se vespolek v lásce, usilujíce zachovávati jednotu Ducha v svazku pokoje. Jedno jest tlo, a jeden Duch, jakož i povoláni jste v jedné nadji povolání svého. Jeden Pán, jedna víra, jeden kest. To je nco velmi dogmatického. Každý, kdo se pokusí toto pozmnit, není z Boha. Pokud nepatíme k jednomu Tlu, pak nejsme z Boha. Pedtím, než jsme byli z Boha, tak jsme Bohu nepatili. Pokud zjistíme, že nejsme z Boha, pak je teba init pokání, abychom se stali Božími. Jak si mžeme být jisti, že jsme v tom správném Tle? Protože ve svt je mnoho tl. Už od druhého století se církev dostala do podruí katolicismu. V moment, kdy katolíci pevzali církev, vytvoili hierarchii. To znamená, že odmítli služebnost, kterou Bh na svt ustanovil. Boží ád je služebnost, kterou na zemi ustanovil sám Bh. ád, který byl ustanoven církví, je ád lovka. Podívejme se tedy nyní na rozdíl mezi Božím ádem a ádem lovka. O Božím ádu teme ve verši 11: A on dal nkteré zajisté apoštoly, nkteré pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýe (tedy nikoli pastory) a uitele. Vy, kteí máte v anglické Bibli špatn pastory, vložte si tam slovo pastýi, tak jak je to v eské Bibli. Víte, Boží slovo je pesné, ale peklady nejsou pesné. A tak Duch Boží v lidu Božím 1

2 napraví lidské peklady. V této knize, v Bibli, nemáme lidský ád, ale mžeme o nm chvíli mluvit. V ímskokatolické církvi máme papeže. Písmo íká, že nemáme mít papeže. Podívejme se na to. Matoušovo evangelium, 20. kapitola, od verše 20: Tehdy pistoupila k nmu matka syn Zebedeových se syny svými, klanjici se a proseci nco od nho. Kterýž ekl jí: Co chceš? ekla jemu: Rci, a tito dva synové moji sedají, jeden po pravici tvé a druhý po levici, v království tvém. Odpovídaje pak Ježíš, ekl: Nevíte, za prosíte. Mžeteli píti kalich, kterýž já píti budu a ktem, jímž já se ktím, ktni býti? ekli jemu: Mžeme. Dí jim: Kalich zajisté mj píti budete, a ktem, jímž já se ktím, poktni budete, ale sedti po pravici mé a po levici mé, není mé dáti, ale tm, kterýmž pipraveno jest od Otce mého. A uslyšavše to deset jiných, rozhnvali se na ty dva bratry. Tady vidíme, že mezi uedníky zaalo docházet k urité rivalit, chtli si zajistit postavení. Chtli se pustit do církevní politiky. Ale Ježíš svolav je, ekl: Víte, že knížata národ panují nad nimi, a kteíž velicí jsou, moci užívají nad nimi. Slovo panovat naznauje njakou autoritu, uritého pána, nkoho, kdo je nadazený. Je to tak? To znamená, že Ježíš íká, že ve svt je systém, v nmž máte toho nejvyššího, pod ním je nižší, pod ním ješt nižší, ješt nižší, a tak dostanete hierarchický systém. Ale ne tak bude mezi vámi. Nýbrž kdožkoli chtl by mezi vámi býti velikým, budiž služebník váš. V eštin máme slovo služebník, to je nkdo, kdo slouží. Vy, kteí máte anglickou Bibli, si v ní škrtnte slovo minister. Má tam být služebník, v eštin je to správn. etina zde používá slovo diakonos, což znamená služebník. Nedá se to splést s lovkem, který má kolárek a který je vedoucím církve. Víte, v anglickém pekladu je slovo minister, které pochází z latiny. Ono pvodn služebník znamenalo, ale církví mu byl dán jiný význam. Ozna- uje nkoho, kdo je nadazený, nahoe, kdo je vedoucím. Jak byste v eštin nazvali lovka, který je hlavou církevního shromáždní? Pastor. Pvodní význam latinského slova minister je služebník, ale církev jeho význam zmnila, a tak dnes oznauje lovka, který je hlavou církve. A kdož by koli mezi vámi chtl býti pední, budiž váš služebník. V eštin máme služebník, v King James Bibli je otrok. Te si 2

3 škrtejte zase vy, co máte Kralické bible, protože tam má být otrok. Každé jiné slovo než otrok se tam nehodí. V etin je slovo doulos, což je otrok. Nemže tam být nic jiného než otrok. Velmi jasn tedy vidíme, že nám Bh íká, že nemáme mít v církvi hierarchický systém. Pokud se chcete ujmout vedení církve, pak to první, co musíte udlat, je porušit Boží ád a ustanovit svj vlastní ád. íkám vám to, bratí, protože pokud jste poddáni jakémukoliv jinému ádu než Božímu ádu, nejste v Tle Kristov. Bez ohledu na zmatek, který je v církevním svt, Bh na zemi svj ád ustanovil. A je velmi dležité, obzvlášt v této dob, aby Boží lid tento ád našel. Ježíš povolal nkteré rybáe a nkteré vzdlané lidi. Z nich si vybral dvanáct a nazval je apoštoly Beránka. Tchto dvanáct Bh vybral ped ustanovením svta, aby se stali apoštoly po všechen as a vnost. Kdykoliv se nkterému z tchto apoštol nco stalo, Bh dodal jiného apoštola. A tak vidíme, že když Jidáš zradil Ježíše, Bh povolal apoštola Pavla a vsadil ho na jeho místo. Ale bratí to nepochopili správn a zaali losovat, hlasovat, a na místo Jidáše vylosovali lovka, který se jmenoval Matj. Od okamžiku, kdy ho ustanovili, o nm už nic neslyšíme. Ale Bh si vybral Pavla a doplnil jej jako apoštola na místo Jidáše. Poet apoštol tak byl uzavený. Neexistuje nic jako ddinost apoštolství, jako když zeme král a trn po nm ddí syn. Když si církev zane ustanovovat vlastní apoštoly, postupuje proti Božímu ádu. Chci, aby vám to bylo jasné z Písma. Najdme si v Matouši kapitolu 23. Peliv poslouchejte. Verš 7:...A pozdravování na trhu, a aby byli nazýváni od lidí: Misti, misti. Ale vy nebývejte nazýváni misti; nebo jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všickni bratí jste. My nikoho nenazýváme rabbi, to je hebrejské slovo, ale nazýváme je mistry. Co teba doktor? V souasnosti jsou všichni kazatelé doktory toho, doktory tamtoho. Jinými slovy tito lidé íkají, že jsou doktory Božího slova. Když jste nemocní, jdete k doktorovi. Není problém být doktorem filozofie. Ale doktor teologie, to je v Božích oích urážka. Proto nenazývejte nikoho mistrem nebo doktorem. A otce nenazývejte sob na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích. Já jsem ml otce, vy jste mli otce a íkali jsme jim ote. To byl náš pirozený otec. To samozejm v Božích oích nebyla 3

4 žádná urážka. Pokud bych však zaal íkat bratru Burtovi ote Burte, ote Asbille, pak bychom vdli, že jsme daleko, daleko od Božího ádu. Problém nespoívá jenom v tch, kteí se nechají nazývat otci, ale i v tch, kteí je otci nazývají. A co veliký otec? Je špatné lovka nazývat duchovním otcem. Co když mu budeme íkat veliký ote nebo ctihodný ote, papa, papeži? To je zcela mimo Boží ád. Nikoho nemžeme nazývat duchovním otcem nebo papežem. A co lidé, kteí se nechají nazývat otcem nebo papežem? To znamená, že neslyší z Boha, a vy byste jim nemli naslouchat. V této hodin se Tlo Kristovo dává do poádku. Každý musí mít hlavu. Ježíš Kristus je Hlavou Tla Kristova. Když se tady spolen shromáždíme, je to proto, abychom slyšeli Ježíše Krista. Uznáváme Ježíše Krista jako Hlavu, a se shromáždíme kdekoliv. Chceme slyšet, co íká. Pokud povstane jakýkoliv lovk a prorokuje v jiném jménu než ve jménu Ježíše Krista, tak je to falešný prorok. Jak rozpoznáte falešného proroka? eknte mi, jak poznáme falešného proroka? Hlavním znakem falešného proroka je to, že má falešného ducha, nemluví z Božího Ducha. Ten duch, ve kterém mluví, není z Boha, ale je z ábla. Jeho úkolem je podvádt, rozrušovat a niit. Co Bh íká o pravém proroctví? Pravé proroctví napomíná, buduje, potšuje. 1 Musíme se nauit rozeznávat falešného proroka od pravého a falešné proroctví od toho, které je z Boha. Pojme se dále podívat na Tlo Kristovo. V epištole Efezským Bh íká, že ustavil urité lidi v církvi. Pokud v církvi ustanoví služebnost nkdo jiný než Bh, pak to není Tlo Kristovo. Blížím se k tomu, kam se chci dostat, a doufám, že m sledujete. Je to služebnost, která z tla iní Tlo Kristovo, nebo ho Tlem Kristovým neiní. Pojme se podívat na proces, kdy církve odcházejí z Tla Kristova, aby vytváely rzné denominace. CÍRKEV SE ZAALA VZDALOVAT OD BOŽÍHO ÁDU V MOMENT, KDY ZAALA VE SVÉM STEDU USTANOVOVAT SLUŽEBNOSTI, KTERÉ BYLY USTANOVENY LOVKEM. Sedm církví v malé Asii odmítlo Pavla jako Boží služebnost. Od okamžiku, kdy zavrhli Pavlovu služebnost, zaali upadat do falešných uení Korintským 1:3 Kdož pak prorokuje, lidem mluví vzdlání, i napomínání, i potšení. 4

5 Chci vám na tabuli nakreslit obrázek, který nám Bh pedložil v Bibli, aby nám ukázal na Tlo Kristovo. MOJŽÍŠV STÁNEK Svatyn svatých Svatyn Dvacet desek Víte, že církev vnjšího nádvoí není Tlo Kristovo? Tlo Kristovo zaíná zde. Chtl jsem, abyste vidli, jak kreslím jednotlivé desky. DEVO + ZLATO Lidská pirozenost Boží charakter PROROK EVANGELISTA APOŠTOL PASTÝ UITEL Ve stn stánku je dvacet desek. Deska, která je v rohu, je zdvojená. V dalším rohu také. Ve stn je po celé délce jedna ty. Ta je na desce 5

6 upevnna zlatými kruhy. Desky jsou vyrobeny ze deva a pokryty zlatem. Nikde nevidíme devo, pouze zlato. Devo reprezentuje lidskost, lidskou pirozenost, kdežto zlato reprezentuje Boží charakter, Boží pirozenost. Bh se nám snaží pedat to, že naše lidskost má být pikryta Božím charakterem, tak abychom nemli lidskou organizaci, ale Boží organizaci. LIDÉ NEJSOU SCHOPNI VYTVOIT BOŽÍ ORGANIZACI. MUSÍME BÝT ORGANIZOVÁNI SAMÝM BOHEM. Petme si, co Bh íká o tch pti tyích. Nad prostední dlouhou tyí jsou umístny další dv a dole pod ní poslední dv. Všechny tye jsou drženy zlatými kruhy. Každá deska má ti zlaté kruhy, jimiž jsou tye provleeny. Tye jsou drženy deskami a zárove desky drží. Tchto pt tyí reprezentuje pt služebností. Prostední reprezentuje apoštola, ty vlevo nahoe reprezentuje proroka, další evangelistu, tye dole pastýe a uitele. Slovo pastor je latinské, má latinský koen. V latin oznauje lovka, který mže pást ovce, krávy, kozy, cokoliv. Ale ecké slovo, které máme v Novém zákon, reprezentuje lovka, který se stará pouze o ovce. Proto Ježíš íká: Já jsem dobrý pastý. Zajímalo by m, co se píše v Žalmu 23 v eštin. Já jsem dobrý pastý. Víte, ada našich jazyk není schopná vystihnout duchovní realitu, která byla zapsána v pvodních jazycích. Nicmén pojme se podívat do Efezským do 4. kapitoly: A on dal nkteré zajisté apoštoly, nkteré pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýe a uitele. Pro spoádání svatých, k dílu služebnosti, pro vzdlání tla Kristova. To slovo je v anglitin zase ministry, v Kralické bibli máme k dílu služebnosti. V eské Bibli máme ke spoádání svatých, v anglitin se píše ke zdokonalení svatých. Spoádání znamená zdokonalení. Bh íká, že ustanovil své služebnosti na svt proto, aby dovedl svaté k dokonalosti. Pokud dáte svatým špatná uení a dogmata, která stvoil lovk, namísto toho, abyste je vedli k dokonalosti, tak je to zabíjí. A tak velmi záleží na tom, jaké apoštolské uení následujete. To uruje, zda jste souástí Tla Kristova, nebo ne. 6

7 Podívejme se na nkterá uení, která odvrátila církev od Boha. Napíklad veee Pán. Když požehnáte chléb, stane se masem? Když požehnáte víno, stane se krví Ježíše Krista? Odpov je nikoliv. Pokud máte uení, že lovk, který pijímá chléb a víno, je jimi uinn svatým, pak je to falešné uení. Proto praví Boží služebníci musí uit pravdu, aby Boží lid uchránili od tchto falešných uení. Vezmme si nyní uení o vytržení. Pokud budete lidi vyuovat, že budou vytrženi ze zem a peneseni na njakou planetu, je to falešné uení. Lidé potebují vdt, že musí zvítzit tady na zemi. Nesmí mít pocit, že až pijde soužení, ostatní tady zstanou, a oni z tch vcí uniknou. Vidli jsme, jak toto falešné uení zniilo církev v ín. Vili tomu, že odletí s Ježíšem, ale Ježíš nepišel a neodnesl je pry. Boží lid musí porozumt tomu, že Bh chce, abychom zvítzili, a že církev musí projít soužením. Je mnoho dalších falešných uení, do kterých se te nemusíme pouštt. Ale Bh nám slibuje, že nám v ase konce zjeví pravdu. MYŠLENKA, ŽE JENOM SLUŽEBNOST SLYŠÍ Z BOHA, ALE OBYEJNÝ LID Z BOHA NESLYŠÍ A MUSÍ SLYŠET JENOM SKRZE SLUŽEBNOST, NENÍ Z BOHA. To je zcela falešné uení. Chci vám to ukázat na obrázku. Desky jsou pokryté zlatem a každá z nich má ti zlaté kruhy. Je to tedy kruh, jímž je ty provleena, který ji drží. Pokud ty znamená služebnost, pak je to shromáždní, které drží služebnost ne, že služebnost drží shromáždní. A tak církev zaala používat rzné psychologické híky a hrátky, aby udržela lidi ve shromáždní. Vzpomínám si, když jsme se zaínali scházet v Port Saint Lucie, kde žijeme, mnoho lidí opouštlo ostatní církve. Picházeli, aby slyšeli pravdu. A najednou bylo shromáždní plné pastor a rzných špión, kteí chtli vdt, co vyuuji, aby byli schopni získat svoje lidi zpátky. Brzy zaali bratím roznášet nejrznjší lži o tom, co jsem je vyuoval. V tch církvích mají psychologický plán, kterému se íká povyšování. Vysvtlím vám to. Pišla jedna sestra, která pijala slovo od Pána, že kázané slovo je pravdivé. Když o tom uslyšel její pastor, okamžit ji povýšil. Udlal z ní vedoucí pveckého sboru. Milovala hudbu, takže se do toho pustila, a už jsme ji nikdy nevidli. Psychologie je cizí ohe, který lidé pinášejí do Božího domu. 7

8 Jak tedy víte, že jste ástí Tla Kristova? K tomu, abyste byli schopni se pidržet tyí, musíte mít zlato. Jinými slovy, musíte mít v sob Ducha Božího a musíte slyšet Boha, abyste slyšeli pravdu. A pokud neslyšíte z Boha, nemžete být souástí Tla Kristova, protože Bh ekl: Budu v nich chodit, budu v nich mluvit. 2 Pokud nejste vbec schopni slyšet Boží hlas, tak nejste schopni naslouchat Božím služebnostem. Verš 12 íká: Pro spoádání (zdokonalení) svatých, k dílu služebnosti, pro vzdlání tla Kristova. To znamená, že služebnost, kterou vám Bh posílá, ve vás vypsobí to, že budete pracovat pro Hospodina. Jinými slovy to, co pijímáte od Boha, by vám mlo umožnit, abyste sloužili druhým. Ale nejste dokonalí. Tináctý verš:...až bychom se sbhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného vku Kristova, To znamená, že nejsme dokonalí. Nevíme všichni stejným vcem, ale když budeme mít obecenství spolu navzájem, tak všichni dorosteme do jedné pravdy....abychom již více nebyli dti, zmítající se a toící každým vtrem uení v neustavinosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému; ale upímn se majíce v lásce, rosme v toho všelijak, kterýž jest hlava, totiž Krista, z kteréhož všecko tlo píslušn spojené a svázané po všech kloubích pisluhování, podle vnitní moci v míru jednoho každého ouda, zrst, jakž na tlo písluší, bée, k vzdlání svému v lásce. POKUD CHODÍTE JAKO SOUÁST TLA KRISTOVA, ZANETE RST V LÁSCE. TO JE JEDEN ZARUENÝ ZNAK TOHO, ŽE CHODÍTE V TLE KRISTOV. Pozdji vám dám píležitost, abyste mi kladli otázky ohledn toho, co jsem tady nakreslil, protože jsme nemli as pouštt se do detail. Pojme se tedy podívat, jestli rozumíme tomu, co zde vidíme. Bh íká, že jedno jediné místo, na kterém byste se mli nacházet v této dob, je Tlo Kristovo. Prostední ty nereprezentuje konkrétní osobu. Reprezentuje služebnost. Rozumíte tomu? Jinými slovy Bh ustanovil urité lidi, aby vyuovali Boží lid. Jsou nazváni apoštolové, jsou posláni od Boha a Bohem vyueni Korintským 6:16 Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož povdl Bh: Že pebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. 8

9 Další ty reprezentuje služebnost proroka. Do uritých lidí je vsazena prorocká služebnost, ti lidé k tomu dorostli. Ale služebnost proroctví je ve vás také, proto máte rzné sny a vize. Víte, nesmíte vykládat svoje vlastní sny nebo vize. Bh dal sny a vize do celého Tla, proto aby Tlo bylo vedené Duchem Božím. Pokud tomu rozumíte, pojme dále. Evangelista. Je to duch, který je nejen v uritých lidech, ale v každém z vás. Je ve vás touha pedat dobrou zprávu ostatním. Když jsem posledn vidl vás, bratí ze Švýcarska, byli jste osamoceni. Dnes máte o dva více. Už jste tyi. Jinými slovy je ve vás nco, co vás ponouká, abyste to ekli nkomu dalšímu. To je duch evangelisty. Pedstavte si, kdyby tento duch byl ve vás, a vy jste byli ímští katolíci. Pak by se stalo, že další lidi svedete na scestí. Rozumíte mi, o em mluvím? Jinými slovy, když mluvím o ímskokatolickém systému, nemluvím pouze o ímskokatolické církvi, protože všechny dcery této církve si poínají he než jejich matka, jíž je ím. To, co nám Bh íká dnešního dne, je: Mj lide, vyjdi z nich. Nkteí z nás jsme vyšli z církví, ale církve v nás zstávají nadále. Nkteí evangelisté v televizi kážou, že jediným místem, kam mžeme jít, je katolická církev. Každý duch, každý lovk, který vede lidi zpátky do katolické církve, není z Boha, ale je to falešný duch. Písmo íká: Mj lide, vyjdi z nho, uprchni z Babylona. 3 Chci vám íct, že pokud v této dob neuprchnete duchu denominací, tak vás zasáhne rána rozdlení, ponesete dsledky a projdete týmž utrpením jako oni. Chci vám jasn dokázat, že antikrist povstává zprosted církevního systému. Najdte si se mnou proroka Daniela, 9. kapitolu, 26. verš: A po šedesáti a dvou týdnech bude Mesiáš vyat, ale ne kvli sob (mluví se o ukižování Ježíše Krista). A lid knížete toho pijde a znií msto a svatyni a konec bude jako záplava a až do konce války bude urené zpustošení. (Peklad KJV) Tady se mluví o knížeti a jeho lidu. Kníže a jeho lid je antikrist. To jsou ti lidé, kteí znií msto a svatyni. Lid, který zniil msto a svatyni za 3 Zjevení 18:4 I slyšel jsem jiný hlas s nebe, koucí: Vyjdte z nho (z Babylona), lide mj, abyste se nepiúastovali híchm jeho a abyste nepijali z jeho ran. 9

10 vlády císae Tita, byla ímská armáda. Historie nám jasn íká, že to byla ímská armáda, která zniila svatyni a Jeruzalém. To znamená, že antikrist vyjde z íma. Rozumíme tomu všichni? Není pochyb o tom, že kdokoliv sám sebe vyvýší na místo Krista, je antikrist. Nevím, co máte ve svých Biblích, ale papež stojí na míst Kristov. íká, že je Kristus. eknete: Ne, to neekl. Dává si latinský titul vicarius filii dei, tj. zástupce Syna Božího. On je vice-kristem, tak jako je prezident a viceprezident. Pokud je prezident nepítomen, tak na jeho místo nastoupí viceprezident jako zástupce. Pokud lovk tvrdí, že je vice-kristem, kým je? Je to antikrist. Antikrist je lovk, který se staví na místo Krista. Problém je, že lidé prohlásí: Nevím v papeže, já mám biskupa. Je biskup v jiném postavení než papež? Biskup vládne nad církví a je vedoucím. Je to takový malý papež. Všechny církve jsou ve stejné situaci. Bratí, nco vám eknu. Bh zavrhl celý církevní systém. V denominaním systému Hospodin nemá zalíbení, postavil se proti všemu, o co jde Bohu, a proto ho Bh zavrhl. Každý z nás, kdo odchází a pipojuje se k církvi toho denominaního systému, odpadává od Boha. Máte nkdo otázku na toto téma? Mimochodem, pokud si slova vicarius filii dei pevedete na ímské íslice, pak souet písmen dává íslo 666. Ptal jsem se na to jednoho knze, který mi ekl, že je mnoho jmen, která nakonec dají numerický souet 666. A já jsem mu ekl, že každé z nich je šelma. Bu chvála Hospodinu. as už se nám skoro naplnil, mžete klást otázky. OTÁZKY A ODPOVDI: OTÁZKA: Brate ducille, chci se t zeptat na titul doktor. Máme CD s jedním kazatelem, který se jmenuje doktor S. M. Davis. To CD jsme dostali od vás, Amerian, každý ho tam má. Jednou se m nkdo zeptal, jestli je doktor teologie, a já jsem ekl: No samozejm. A te íkáš, že 10

11 bychom ho nemli poslouchat, protože každý, kdo si dává tento titul, není z Boha. ODPOV: Já bych ti neekl, abys ho neposlouchal. Poslechni si to a ekni mi, jestli slyšíš Boha. Protože bys v sob ml mít Ducha Božího. Já sám jsem slyšel nkterá jeho kázání a jsou tam nkdy dobré vci. Ale nenásledoval bych je se vším všudy. To je ten problém. Je to smsice. Všichni ti televizní kazatelé jsou doktoi. My jsme mli v naší oblasti rzné lidi, kteí kázali evangelium. Vydali se po té cest, a všichni se vrátili jako doktoi. Staí, abyste mli dost penz, a mžete získat doktorát z teologie tém okamžit. OTÁZKA: Chci se zeptat na tuto vc: Pokud jsem dobe rozuml bratru Cecilovi, tak Bh dopluje poet dvanácti apoštol od té doby, co si Pán Ježíš apoštoly vybral. Znamená to tedy, že i v souasné dob je na celé zemkouli dvanáct apoštol? ODPOV: Ne. Možná, že jich je Pointou je to, že tch dvanáct byli zvláštní apoštolové, byli nazýváni apoštolové Beránka. Ale Písmo nám íká, že po nich bylo mnoho dalších apoštol jako Sílas, Apollos a mnozí další. Takže ti apoštolové Beránka se odlišují od ostatních apoštol, které Bh od té doby povolává, aby nesli Jeho poselství. OTÁZKA: Mla bych dotaz ohledn falešných uení. Církev adventist uí, že se má svtit sobotní den. Do této církve jsem kdysi chodila, oni mají spoustu rzného uení, které je špatné, ale já dodnes eším ten sedmý den, protože to v Bibli napsáno je, a to v deseti pikázáních. Jak Bh toto pikázání myslí? ODPOV: Každé slovo v Písmu má ti roviny: pirozenou, duchovní a rovinu plnosti. Pokud budeš zachovávat ten sedmý den, jsi povinna dodržovat celý zákon. Když pjdeš na shromáždní, budeš muset zabít beránka jako ob, abys vbec mohla jít. Pokud pikázání obti beránka bylo naplnno v Kristu Ježíši, stejným zpsobem bylo v Kristu Ježíši naplnno pikázání sabatu, sedmého dne. Celý zákon je naplnn v Kristu. Každé Boží slovo má ti dimenze. Pirozený sabat je sedmý den v týdnu, ale duchovní sabat, druhá rovina, je Duch Boží. Tento sabat znamená odpoinutí. Duch Boží je odpoinutí. Boží slovo íká, že nyní zstává 11

12 odpoinutí lidu Božímu. Takže pokud ješt zstává odpoinutí, znamená to, že to pirozené odpoinutí nebylo tím pravým odpoinutím. Plnost toho sabatu je sedmé milénium. A my už jsme nyní v sedmém miléniu. Chystáme se vstoupit do dokonalého Božího odpoinutí, kdy celá zem odpoine. Když si budete íst knihy Stánek a Zjevení 4, tak vám to zane zapadat dohromady, protože všechny ty verše jsou tam zmínny. Ale uvdom si, že pokud budeš mít za to, že je poteba, abys naplnila ást zákona, tak se tím zavazuješ dodržovat zákon celý. Jinými slovy, Bh má deset pikázání, a pokud jedno budeš dodržovat, a ostatní porušovat, pak jsi vinna. A tak musel pijít Ježíš Kristus a vysvobodit nás, protože jsme nebyli schopni zákon dodržovat. Proto byl pirozený sabat zrušen, když pišel Kristus, aby nám dal Ducha Božího. Duch Boží je nazván Utšitelem. A tak Duch Boží nás vysvobodí z povinnosti dodržovat tento sabat, který jsme nebyli schopni naplnit. Pak nás uvede do toho vného sabatu. Oprava: Vážení pátelé, velmi se omlouváme za pekladatelskou chybu, ke které došlo v minulém ísle (leden 2006) na stran 22 v posledním odstavci. Planeta Jupiter má, dle Božího zámru, prmr km, vzdálenost Zem od Slunce je 149,6 milion km. 4 Autorem knih je C. J. ducille 12

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) DVANÁCT VAD MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Amen. Kéž vám Hospodin požehná. Po cest na shromáždní jsme dnes mluvili o rozdlení. Kdo z vás ví, že Bh nkdy zpsobuje rozdlení? Nkdy, když nebereme vážn Boží

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

TI HOSPODINOVY SVÁTKY

TI HOSPODINOVY SVÁTKY TI HOSPODINOVY SVÁTKY MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) Dnes veer bych chtl nartnout obrázek stánku Mojžíšova a chtl bych ho vztáhnout ke svátkm Hospodinovým. Svatyn svatých Svatyn Vnjší nádvoí Vidíte,

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T.

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T. Chvála Pánu za výsadu, že jsme mohli znovu pijít do Božího domu. Víte, když si pedstavíte lidi teba v Rusku, kteí se musejí skrývat, když chtjí uctívat Boha, uvdomíte si, jaké máme štstí, že tuto výsadu

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008)

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008) VYTRŽENÍ MARK JANTZI (Morava, kvten 2008) Pedpokládám, že jste se všichni setkali s uením o vytržení. Rád bych vás provedl Božím slovem, abychom vidli, co se v nm na toto téma íká. Doufám, že máte otevenou

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

Bh ke mn v noci z pátku na sobotu promluvil jednoduché slovo, tak bych vám ho rád pedal. Velmi rád pedávám slovo, které mi Hospodin mluví, respektive

Bh ke mn v noci z pátku na sobotu promluvil jednoduché slovo, tak bych vám ho rád pedal. Velmi rád pedávám slovo, které mi Hospodin mluví, respektive Bh ke mn v noci z pátku na sobotu promluvil jednoduché slovo, tak bych vám ho rád pedal. Velmi rád pedávám slovo, které mi Hospodin mluví, respektive ho mluví nám všem. To slovo je na jednu stranu velmi

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

SLUŽEBNOST PASTÝE. CECIL ducille. (Sterling, Illinois, 10. ledna 1994)

SLUŽEBNOST PASTÝE. CECIL ducille. (Sterling, Illinois, 10. ledna 1994) SLUŽEBNOST PASTÝE CECIL ducille (Sterling, Illinois, 10. ledna 1994) Díky Bohu za dnešní veer. Dkujeme Bohu i za ten sníh a mráz. Halelujah! Amen. Najeme si v Biblích slovo, které mi pišlo. Je zapsáno

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více