BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV"

Transkript

1 BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí Tla Kristova? Je jenom jeden Bh, jedna církev a jedno Tlo. Pojme si to peíst, abychom tomu vili. Najdte si epištolu Efezským, 4. kapitolu. teme od 1. verše: Prosím tedy vás já vze v Pánu, abyste chodili tak, jakž hodné jest na to povolání, kterýmž povoláni jste, se vší pokorou, tichostí i s snášenlivostí, snášejíce se vespolek v lásce, usilujíce zachovávati jednotu Ducha v svazku pokoje. Jedno jest tlo, a jeden Duch, jakož i povoláni jste v jedné nadji povolání svého. Jeden Pán, jedna víra, jeden kest. To je nco velmi dogmatického. Každý, kdo se pokusí toto pozmnit, není z Boha. Pokud nepatíme k jednomu Tlu, pak nejsme z Boha. Pedtím, než jsme byli z Boha, tak jsme Bohu nepatili. Pokud zjistíme, že nejsme z Boha, pak je teba init pokání, abychom se stali Božími. Jak si mžeme být jisti, že jsme v tom správném Tle? Protože ve svt je mnoho tl. Už od druhého století se církev dostala do podruí katolicismu. V moment, kdy katolíci pevzali církev, vytvoili hierarchii. To znamená, že odmítli služebnost, kterou Bh na svt ustanovil. Boží ád je služebnost, kterou na zemi ustanovil sám Bh. ád, který byl ustanoven církví, je ád lovka. Podívejme se tedy nyní na rozdíl mezi Božím ádem a ádem lovka. O Božím ádu teme ve verši 11: A on dal nkteré zajisté apoštoly, nkteré pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýe (tedy nikoli pastory) a uitele. Vy, kteí máte v anglické Bibli špatn pastory, vložte si tam slovo pastýi, tak jak je to v eské Bibli. Víte, Boží slovo je pesné, ale peklady nejsou pesné. A tak Duch Boží v lidu Božím 1

2 napraví lidské peklady. V této knize, v Bibli, nemáme lidský ád, ale mžeme o nm chvíli mluvit. V ímskokatolické církvi máme papeže. Písmo íká, že nemáme mít papeže. Podívejme se na to. Matoušovo evangelium, 20. kapitola, od verše 20: Tehdy pistoupila k nmu matka syn Zebedeových se syny svými, klanjici se a proseci nco od nho. Kterýž ekl jí: Co chceš? ekla jemu: Rci, a tito dva synové moji sedají, jeden po pravici tvé a druhý po levici, v království tvém. Odpovídaje pak Ježíš, ekl: Nevíte, za prosíte. Mžeteli píti kalich, kterýž já píti budu a ktem, jímž já se ktím, ktni býti? ekli jemu: Mžeme. Dí jim: Kalich zajisté mj píti budete, a ktem, jímž já se ktím, poktni budete, ale sedti po pravici mé a po levici mé, není mé dáti, ale tm, kterýmž pipraveno jest od Otce mého. A uslyšavše to deset jiných, rozhnvali se na ty dva bratry. Tady vidíme, že mezi uedníky zaalo docházet k urité rivalit, chtli si zajistit postavení. Chtli se pustit do církevní politiky. Ale Ježíš svolav je, ekl: Víte, že knížata národ panují nad nimi, a kteíž velicí jsou, moci užívají nad nimi. Slovo panovat naznauje njakou autoritu, uritého pána, nkoho, kdo je nadazený. Je to tak? To znamená, že Ježíš íká, že ve svt je systém, v nmž máte toho nejvyššího, pod ním je nižší, pod ním ješt nižší, ješt nižší, a tak dostanete hierarchický systém. Ale ne tak bude mezi vámi. Nýbrž kdožkoli chtl by mezi vámi býti velikým, budiž služebník váš. V eštin máme slovo služebník, to je nkdo, kdo slouží. Vy, kteí máte anglickou Bibli, si v ní škrtnte slovo minister. Má tam být služebník, v eštin je to správn. etina zde používá slovo diakonos, což znamená služebník. Nedá se to splést s lovkem, který má kolárek a který je vedoucím církve. Víte, v anglickém pekladu je slovo minister, které pochází z latiny. Ono pvodn služebník znamenalo, ale církví mu byl dán jiný význam. Ozna- uje nkoho, kdo je nadazený, nahoe, kdo je vedoucím. Jak byste v eštin nazvali lovka, který je hlavou církevního shromáždní? Pastor. Pvodní význam latinského slova minister je služebník, ale církev jeho význam zmnila, a tak dnes oznauje lovka, který je hlavou církve. A kdož by koli mezi vámi chtl býti pední, budiž váš služebník. V eštin máme služebník, v King James Bibli je otrok. Te si 2

3 škrtejte zase vy, co máte Kralické bible, protože tam má být otrok. Každé jiné slovo než otrok se tam nehodí. V etin je slovo doulos, což je otrok. Nemže tam být nic jiného než otrok. Velmi jasn tedy vidíme, že nám Bh íká, že nemáme mít v církvi hierarchický systém. Pokud se chcete ujmout vedení církve, pak to první, co musíte udlat, je porušit Boží ád a ustanovit svj vlastní ád. íkám vám to, bratí, protože pokud jste poddáni jakémukoliv jinému ádu než Božímu ádu, nejste v Tle Kristov. Bez ohledu na zmatek, který je v církevním svt, Bh na zemi svj ád ustanovil. A je velmi dležité, obzvlášt v této dob, aby Boží lid tento ád našel. Ježíš povolal nkteré rybáe a nkteré vzdlané lidi. Z nich si vybral dvanáct a nazval je apoštoly Beránka. Tchto dvanáct Bh vybral ped ustanovením svta, aby se stali apoštoly po všechen as a vnost. Kdykoliv se nkterému z tchto apoštol nco stalo, Bh dodal jiného apoštola. A tak vidíme, že když Jidáš zradil Ježíše, Bh povolal apoštola Pavla a vsadil ho na jeho místo. Ale bratí to nepochopili správn a zaali losovat, hlasovat, a na místo Jidáše vylosovali lovka, který se jmenoval Matj. Od okamžiku, kdy ho ustanovili, o nm už nic neslyšíme. Ale Bh si vybral Pavla a doplnil jej jako apoštola na místo Jidáše. Poet apoštol tak byl uzavený. Neexistuje nic jako ddinost apoštolství, jako když zeme král a trn po nm ddí syn. Když si církev zane ustanovovat vlastní apoštoly, postupuje proti Božímu ádu. Chci, aby vám to bylo jasné z Písma. Najdme si v Matouši kapitolu 23. Peliv poslouchejte. Verš 7:...A pozdravování na trhu, a aby byli nazýváni od lidí: Misti, misti. Ale vy nebývejte nazýváni misti; nebo jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všickni bratí jste. My nikoho nenazýváme rabbi, to je hebrejské slovo, ale nazýváme je mistry. Co teba doktor? V souasnosti jsou všichni kazatelé doktory toho, doktory tamtoho. Jinými slovy tito lidé íkají, že jsou doktory Božího slova. Když jste nemocní, jdete k doktorovi. Není problém být doktorem filozofie. Ale doktor teologie, to je v Božích oích urážka. Proto nenazývejte nikoho mistrem nebo doktorem. A otce nenazývejte sob na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích. Já jsem ml otce, vy jste mli otce a íkali jsme jim ote. To byl náš pirozený otec. To samozejm v Božích oích nebyla 3

4 žádná urážka. Pokud bych však zaal íkat bratru Burtovi ote Burte, ote Asbille, pak bychom vdli, že jsme daleko, daleko od Božího ádu. Problém nespoívá jenom v tch, kteí se nechají nazývat otci, ale i v tch, kteí je otci nazývají. A co veliký otec? Je špatné lovka nazývat duchovním otcem. Co když mu budeme íkat veliký ote nebo ctihodný ote, papa, papeži? To je zcela mimo Boží ád. Nikoho nemžeme nazývat duchovním otcem nebo papežem. A co lidé, kteí se nechají nazývat otcem nebo papežem? To znamená, že neslyší z Boha, a vy byste jim nemli naslouchat. V této hodin se Tlo Kristovo dává do poádku. Každý musí mít hlavu. Ježíš Kristus je Hlavou Tla Kristova. Když se tady spolen shromáždíme, je to proto, abychom slyšeli Ježíše Krista. Uznáváme Ježíše Krista jako Hlavu, a se shromáždíme kdekoliv. Chceme slyšet, co íká. Pokud povstane jakýkoliv lovk a prorokuje v jiném jménu než ve jménu Ježíše Krista, tak je to falešný prorok. Jak rozpoznáte falešného proroka? eknte mi, jak poznáme falešného proroka? Hlavním znakem falešného proroka je to, že má falešného ducha, nemluví z Božího Ducha. Ten duch, ve kterém mluví, není z Boha, ale je z ábla. Jeho úkolem je podvádt, rozrušovat a niit. Co Bh íká o pravém proroctví? Pravé proroctví napomíná, buduje, potšuje. 1 Musíme se nauit rozeznávat falešného proroka od pravého a falešné proroctví od toho, které je z Boha. Pojme se dále podívat na Tlo Kristovo. V epištole Efezským Bh íká, že ustavil urité lidi v církvi. Pokud v církvi ustanoví služebnost nkdo jiný než Bh, pak to není Tlo Kristovo. Blížím se k tomu, kam se chci dostat, a doufám, že m sledujete. Je to služebnost, která z tla iní Tlo Kristovo, nebo ho Tlem Kristovým neiní. Pojme se podívat na proces, kdy církve odcházejí z Tla Kristova, aby vytváely rzné denominace. CÍRKEV SE ZAALA VZDALOVAT OD BOŽÍHO ÁDU V MOMENT, KDY ZAALA VE SVÉM STEDU USTANOVOVAT SLUŽEBNOSTI, KTERÉ BYLY USTANOVENY LOVKEM. Sedm církví v malé Asii odmítlo Pavla jako Boží služebnost. Od okamžiku, kdy zavrhli Pavlovu služebnost, zaali upadat do falešných uení Korintským 1:3 Kdož pak prorokuje, lidem mluví vzdlání, i napomínání, i potšení. 4

5 Chci vám na tabuli nakreslit obrázek, který nám Bh pedložil v Bibli, aby nám ukázal na Tlo Kristovo. MOJŽÍŠV STÁNEK Svatyn svatých Svatyn Dvacet desek Víte, že církev vnjšího nádvoí není Tlo Kristovo? Tlo Kristovo zaíná zde. Chtl jsem, abyste vidli, jak kreslím jednotlivé desky. DEVO + ZLATO Lidská pirozenost Boží charakter PROROK EVANGELISTA APOŠTOL PASTÝ UITEL Ve stn stánku je dvacet desek. Deska, která je v rohu, je zdvojená. V dalším rohu také. Ve stn je po celé délce jedna ty. Ta je na desce 5

6 upevnna zlatými kruhy. Desky jsou vyrobeny ze deva a pokryty zlatem. Nikde nevidíme devo, pouze zlato. Devo reprezentuje lidskost, lidskou pirozenost, kdežto zlato reprezentuje Boží charakter, Boží pirozenost. Bh se nám snaží pedat to, že naše lidskost má být pikryta Božím charakterem, tak abychom nemli lidskou organizaci, ale Boží organizaci. LIDÉ NEJSOU SCHOPNI VYTVOIT BOŽÍ ORGANIZACI. MUSÍME BÝT ORGANIZOVÁNI SAMÝM BOHEM. Petme si, co Bh íká o tch pti tyích. Nad prostední dlouhou tyí jsou umístny další dv a dole pod ní poslední dv. Všechny tye jsou drženy zlatými kruhy. Každá deska má ti zlaté kruhy, jimiž jsou tye provleeny. Tye jsou drženy deskami a zárove desky drží. Tchto pt tyí reprezentuje pt služebností. Prostední reprezentuje apoštola, ty vlevo nahoe reprezentuje proroka, další evangelistu, tye dole pastýe a uitele. Slovo pastor je latinské, má latinský koen. V latin oznauje lovka, který mže pást ovce, krávy, kozy, cokoliv. Ale ecké slovo, které máme v Novém zákon, reprezentuje lovka, který se stará pouze o ovce. Proto Ježíš íká: Já jsem dobrý pastý. Zajímalo by m, co se píše v Žalmu 23 v eštin. Já jsem dobrý pastý. Víte, ada našich jazyk není schopná vystihnout duchovní realitu, která byla zapsána v pvodních jazycích. Nicmén pojme se podívat do Efezským do 4. kapitoly: A on dal nkteré zajisté apoštoly, nkteré pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýe a uitele. Pro spoádání svatých, k dílu služebnosti, pro vzdlání tla Kristova. To slovo je v anglitin zase ministry, v Kralické bibli máme k dílu služebnosti. V eské Bibli máme ke spoádání svatých, v anglitin se píše ke zdokonalení svatých. Spoádání znamená zdokonalení. Bh íká, že ustanovil své služebnosti na svt proto, aby dovedl svaté k dokonalosti. Pokud dáte svatým špatná uení a dogmata, která stvoil lovk, namísto toho, abyste je vedli k dokonalosti, tak je to zabíjí. A tak velmi záleží na tom, jaké apoštolské uení následujete. To uruje, zda jste souástí Tla Kristova, nebo ne. 6

7 Podívejme se na nkterá uení, která odvrátila církev od Boha. Napíklad veee Pán. Když požehnáte chléb, stane se masem? Když požehnáte víno, stane se krví Ježíše Krista? Odpov je nikoliv. Pokud máte uení, že lovk, který pijímá chléb a víno, je jimi uinn svatým, pak je to falešné uení. Proto praví Boží služebníci musí uit pravdu, aby Boží lid uchránili od tchto falešných uení. Vezmme si nyní uení o vytržení. Pokud budete lidi vyuovat, že budou vytrženi ze zem a peneseni na njakou planetu, je to falešné uení. Lidé potebují vdt, že musí zvítzit tady na zemi. Nesmí mít pocit, že až pijde soužení, ostatní tady zstanou, a oni z tch vcí uniknou. Vidli jsme, jak toto falešné uení zniilo církev v ín. Vili tomu, že odletí s Ježíšem, ale Ježíš nepišel a neodnesl je pry. Boží lid musí porozumt tomu, že Bh chce, abychom zvítzili, a že církev musí projít soužením. Je mnoho dalších falešných uení, do kterých se te nemusíme pouštt. Ale Bh nám slibuje, že nám v ase konce zjeví pravdu. MYŠLENKA, ŽE JENOM SLUŽEBNOST SLYŠÍ Z BOHA, ALE OBYEJNÝ LID Z BOHA NESLYŠÍ A MUSÍ SLYŠET JENOM SKRZE SLUŽEBNOST, NENÍ Z BOHA. To je zcela falešné uení. Chci vám to ukázat na obrázku. Desky jsou pokryté zlatem a každá z nich má ti zlaté kruhy. Je to tedy kruh, jímž je ty provleena, který ji drží. Pokud ty znamená služebnost, pak je to shromáždní, které drží služebnost ne, že služebnost drží shromáždní. A tak církev zaala používat rzné psychologické híky a hrátky, aby udržela lidi ve shromáždní. Vzpomínám si, když jsme se zaínali scházet v Port Saint Lucie, kde žijeme, mnoho lidí opouštlo ostatní církve. Picházeli, aby slyšeli pravdu. A najednou bylo shromáždní plné pastor a rzných špión, kteí chtli vdt, co vyuuji, aby byli schopni získat svoje lidi zpátky. Brzy zaali bratím roznášet nejrznjší lži o tom, co jsem je vyuoval. V tch církvích mají psychologický plán, kterému se íká povyšování. Vysvtlím vám to. Pišla jedna sestra, která pijala slovo od Pána, že kázané slovo je pravdivé. Když o tom uslyšel její pastor, okamžit ji povýšil. Udlal z ní vedoucí pveckého sboru. Milovala hudbu, takže se do toho pustila, a už jsme ji nikdy nevidli. Psychologie je cizí ohe, který lidé pinášejí do Božího domu. 7

8 Jak tedy víte, že jste ástí Tla Kristova? K tomu, abyste byli schopni se pidržet tyí, musíte mít zlato. Jinými slovy, musíte mít v sob Ducha Božího a musíte slyšet Boha, abyste slyšeli pravdu. A pokud neslyšíte z Boha, nemžete být souástí Tla Kristova, protože Bh ekl: Budu v nich chodit, budu v nich mluvit. 2 Pokud nejste vbec schopni slyšet Boží hlas, tak nejste schopni naslouchat Božím služebnostem. Verš 12 íká: Pro spoádání (zdokonalení) svatých, k dílu služebnosti, pro vzdlání tla Kristova. To znamená, že služebnost, kterou vám Bh posílá, ve vás vypsobí to, že budete pracovat pro Hospodina. Jinými slovy to, co pijímáte od Boha, by vám mlo umožnit, abyste sloužili druhým. Ale nejste dokonalí. Tináctý verš:...až bychom se sbhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného vku Kristova, To znamená, že nejsme dokonalí. Nevíme všichni stejným vcem, ale když budeme mít obecenství spolu navzájem, tak všichni dorosteme do jedné pravdy....abychom již více nebyli dti, zmítající se a toící každým vtrem uení v neustavinosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému; ale upímn se majíce v lásce, rosme v toho všelijak, kterýž jest hlava, totiž Krista, z kteréhož všecko tlo píslušn spojené a svázané po všech kloubích pisluhování, podle vnitní moci v míru jednoho každého ouda, zrst, jakž na tlo písluší, bée, k vzdlání svému v lásce. POKUD CHODÍTE JAKO SOUÁST TLA KRISTOVA, ZANETE RST V LÁSCE. TO JE JEDEN ZARUENÝ ZNAK TOHO, ŽE CHODÍTE V TLE KRISTOV. Pozdji vám dám píležitost, abyste mi kladli otázky ohledn toho, co jsem tady nakreslil, protože jsme nemli as pouštt se do detail. Pojme se tedy podívat, jestli rozumíme tomu, co zde vidíme. Bh íká, že jedno jediné místo, na kterém byste se mli nacházet v této dob, je Tlo Kristovo. Prostední ty nereprezentuje konkrétní osobu. Reprezentuje služebnost. Rozumíte tomu? Jinými slovy Bh ustanovil urité lidi, aby vyuovali Boží lid. Jsou nazváni apoštolové, jsou posláni od Boha a Bohem vyueni Korintským 6:16 Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož povdl Bh: Že pebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. 8

9 Další ty reprezentuje služebnost proroka. Do uritých lidí je vsazena prorocká služebnost, ti lidé k tomu dorostli. Ale služebnost proroctví je ve vás také, proto máte rzné sny a vize. Víte, nesmíte vykládat svoje vlastní sny nebo vize. Bh dal sny a vize do celého Tla, proto aby Tlo bylo vedené Duchem Božím. Pokud tomu rozumíte, pojme dále. Evangelista. Je to duch, který je nejen v uritých lidech, ale v každém z vás. Je ve vás touha pedat dobrou zprávu ostatním. Když jsem posledn vidl vás, bratí ze Švýcarska, byli jste osamoceni. Dnes máte o dva více. Už jste tyi. Jinými slovy je ve vás nco, co vás ponouká, abyste to ekli nkomu dalšímu. To je duch evangelisty. Pedstavte si, kdyby tento duch byl ve vás, a vy jste byli ímští katolíci. Pak by se stalo, že další lidi svedete na scestí. Rozumíte mi, o em mluvím? Jinými slovy, když mluvím o ímskokatolickém systému, nemluvím pouze o ímskokatolické církvi, protože všechny dcery této církve si poínají he než jejich matka, jíž je ím. To, co nám Bh íká dnešního dne, je: Mj lide, vyjdi z nich. Nkteí z nás jsme vyšli z církví, ale církve v nás zstávají nadále. Nkteí evangelisté v televizi kážou, že jediným místem, kam mžeme jít, je katolická církev. Každý duch, každý lovk, který vede lidi zpátky do katolické církve, není z Boha, ale je to falešný duch. Písmo íká: Mj lide, vyjdi z nho, uprchni z Babylona. 3 Chci vám íct, že pokud v této dob neuprchnete duchu denominací, tak vás zasáhne rána rozdlení, ponesete dsledky a projdete týmž utrpením jako oni. Chci vám jasn dokázat, že antikrist povstává zprosted církevního systému. Najdte si se mnou proroka Daniela, 9. kapitolu, 26. verš: A po šedesáti a dvou týdnech bude Mesiáš vyat, ale ne kvli sob (mluví se o ukižování Ježíše Krista). A lid knížete toho pijde a znií msto a svatyni a konec bude jako záplava a až do konce války bude urené zpustošení. (Peklad KJV) Tady se mluví o knížeti a jeho lidu. Kníže a jeho lid je antikrist. To jsou ti lidé, kteí znií msto a svatyni. Lid, který zniil msto a svatyni za 3 Zjevení 18:4 I slyšel jsem jiný hlas s nebe, koucí: Vyjdte z nho (z Babylona), lide mj, abyste se nepiúastovali híchm jeho a abyste nepijali z jeho ran. 9

10 vlády císae Tita, byla ímská armáda. Historie nám jasn íká, že to byla ímská armáda, která zniila svatyni a Jeruzalém. To znamená, že antikrist vyjde z íma. Rozumíme tomu všichni? Není pochyb o tom, že kdokoliv sám sebe vyvýší na místo Krista, je antikrist. Nevím, co máte ve svých Biblích, ale papež stojí na míst Kristov. íká, že je Kristus. eknete: Ne, to neekl. Dává si latinský titul vicarius filii dei, tj. zástupce Syna Božího. On je vice-kristem, tak jako je prezident a viceprezident. Pokud je prezident nepítomen, tak na jeho místo nastoupí viceprezident jako zástupce. Pokud lovk tvrdí, že je vice-kristem, kým je? Je to antikrist. Antikrist je lovk, který se staví na místo Krista. Problém je, že lidé prohlásí: Nevím v papeže, já mám biskupa. Je biskup v jiném postavení než papež? Biskup vládne nad církví a je vedoucím. Je to takový malý papež. Všechny církve jsou ve stejné situaci. Bratí, nco vám eknu. Bh zavrhl celý církevní systém. V denominaním systému Hospodin nemá zalíbení, postavil se proti všemu, o co jde Bohu, a proto ho Bh zavrhl. Každý z nás, kdo odchází a pipojuje se k církvi toho denominaního systému, odpadává od Boha. Máte nkdo otázku na toto téma? Mimochodem, pokud si slova vicarius filii dei pevedete na ímské íslice, pak souet písmen dává íslo 666. Ptal jsem se na to jednoho knze, který mi ekl, že je mnoho jmen, která nakonec dají numerický souet 666. A já jsem mu ekl, že každé z nich je šelma. Bu chvála Hospodinu. as už se nám skoro naplnil, mžete klást otázky. OTÁZKY A ODPOVDI: OTÁZKA: Brate ducille, chci se t zeptat na titul doktor. Máme CD s jedním kazatelem, který se jmenuje doktor S. M. Davis. To CD jsme dostali od vás, Amerian, každý ho tam má. Jednou se m nkdo zeptal, jestli je doktor teologie, a já jsem ekl: No samozejm. A te íkáš, že 10

11 bychom ho nemli poslouchat, protože každý, kdo si dává tento titul, není z Boha. ODPOV: Já bych ti neekl, abys ho neposlouchal. Poslechni si to a ekni mi, jestli slyšíš Boha. Protože bys v sob ml mít Ducha Božího. Já sám jsem slyšel nkterá jeho kázání a jsou tam nkdy dobré vci. Ale nenásledoval bych je se vším všudy. To je ten problém. Je to smsice. Všichni ti televizní kazatelé jsou doktoi. My jsme mli v naší oblasti rzné lidi, kteí kázali evangelium. Vydali se po té cest, a všichni se vrátili jako doktoi. Staí, abyste mli dost penz, a mžete získat doktorát z teologie tém okamžit. OTÁZKA: Chci se zeptat na tuto vc: Pokud jsem dobe rozuml bratru Cecilovi, tak Bh dopluje poet dvanácti apoštol od té doby, co si Pán Ježíš apoštoly vybral. Znamená to tedy, že i v souasné dob je na celé zemkouli dvanáct apoštol? ODPOV: Ne. Možná, že jich je Pointou je to, že tch dvanáct byli zvláštní apoštolové, byli nazýváni apoštolové Beránka. Ale Písmo nám íká, že po nich bylo mnoho dalších apoštol jako Sílas, Apollos a mnozí další. Takže ti apoštolové Beránka se odlišují od ostatních apoštol, které Bh od té doby povolává, aby nesli Jeho poselství. OTÁZKA: Mla bych dotaz ohledn falešných uení. Církev adventist uí, že se má svtit sobotní den. Do této církve jsem kdysi chodila, oni mají spoustu rzného uení, které je špatné, ale já dodnes eším ten sedmý den, protože to v Bibli napsáno je, a to v deseti pikázáních. Jak Bh toto pikázání myslí? ODPOV: Každé slovo v Písmu má ti roviny: pirozenou, duchovní a rovinu plnosti. Pokud budeš zachovávat ten sedmý den, jsi povinna dodržovat celý zákon. Když pjdeš na shromáždní, budeš muset zabít beránka jako ob, abys vbec mohla jít. Pokud pikázání obti beránka bylo naplnno v Kristu Ježíši, stejným zpsobem bylo v Kristu Ježíši naplnno pikázání sabatu, sedmého dne. Celý zákon je naplnn v Kristu. Každé Boží slovo má ti dimenze. Pirozený sabat je sedmý den v týdnu, ale duchovní sabat, druhá rovina, je Duch Boží. Tento sabat znamená odpoinutí. Duch Boží je odpoinutí. Boží slovo íká, že nyní zstává 11

12 odpoinutí lidu Božímu. Takže pokud ješt zstává odpoinutí, znamená to, že to pirozené odpoinutí nebylo tím pravým odpoinutím. Plnost toho sabatu je sedmé milénium. A my už jsme nyní v sedmém miléniu. Chystáme se vstoupit do dokonalého Božího odpoinutí, kdy celá zem odpoine. Když si budete íst knihy Stánek a Zjevení 4, tak vám to zane zapadat dohromady, protože všechny ty verše jsou tam zmínny. Ale uvdom si, že pokud budeš mít za to, že je poteba, abys naplnila ást zákona, tak se tím zavazuješ dodržovat zákon celý. Jinými slovy, Bh má deset pikázání, a pokud jedno budeš dodržovat, a ostatní porušovat, pak jsi vinna. A tak musel pijít Ježíš Kristus a vysvobodit nás, protože jsme nebyli schopni zákon dodržovat. Proto byl pirozený sabat zrušen, když pišel Kristus, aby nám dal Ducha Božího. Duch Boží je nazván Utšitelem. A tak Duch Boží nás vysvobodí z povinnosti dodržovat tento sabat, který jsme nebyli schopni naplnit. Pak nás uvede do toho vného sabatu. Oprava: Vážení pátelé, velmi se omlouváme za pekladatelskou chybu, ke které došlo v minulém ísle (leden 2006) na stran 22 v posledním odstavci. Planeta Jupiter má, dle Božího zámru, prmr km, vzdálenost Zem od Slunce je 149,6 milion km. 4 Autorem knih je C. J. ducille 12

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

-'ag. Prameny k synodám strany pražské a táborské

-'ag. Prameny k synodám strany pražské a táborské -'ag Prameny k synodám strany pražské a táborské u^6 t PRAMENY K SHODÁM STRMÍ PBAŽSKÉ A (VZNIK HUSITSKÉ KONFESSE) "V LÍ:TECH 1441 1444. 2i3DE3Sr:E3I^ nstejeidij-s-. v PRAZE 1900. IŠTáliladem Klrálovslcé

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO froin the KATHLEEN MADILL BEQUEST Sva^elc 4:. Bílá Hora násilná protireformace katolická. Pnspvek k djinám válek náboženských v echách. Na základ

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským)

O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským) O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským) Osnova kázání 1. Oslovení posluchačů, získání si pozornosti. Proč jsme dnes přišli. 2. Co je církev a co není církev. Církev v chápání NZ. Ustanovení Církve. Nelze

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 Dobré jitro, jsme rádi, že jsme opět zde, abychom vás pozdravili ve všemohoucím jménu Pána Ježíše. Doufám, že jste měli podivuhodný čas k Jeho

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Velice srdečně zdravím všechny bratry a sestry na celém světě ve jménu Pána Ježíše Krista slovem s Žid.9:28: Tak i

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2011 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2011 Homilie 2011 Obsah Bůh má tvář a jméno... 4 Mudrci vedeni světlem rozumu došli k víře... 6 Bůh je vytrvalý... 8 Tvoje víra

Více

Mistrovské dílo v Jeffersonville 5. 7. 1964 Skloňme hlavy k modlitbě. Zatímco máme před Bohem skloněné hlavy i svá srdce, chci se zeptat, jak mnozí z

Mistrovské dílo v Jeffersonville 5. 7. 1964 Skloňme hlavy k modlitbě. Zatímco máme před Bohem skloněné hlavy i svá srdce, chci se zeptat, jak mnozí z Mistrovské dílo v Jeffersonville 5. 7. 1964 Skloňme hlavy k modlitbě. Zatímco máme před Bohem skloněné hlavy i svá srdce, chci se zeptat, jak mnozí z vás mají potřebu, kterou mám vzpomenout před Bohem.

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více