Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008"

Transkript

1 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Adresa : Holečkova 104/4, Praha 5

2 OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a výnosy Stav a pohyb majetku a závazků občanského sdružení SKNEDAM 8 Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnost (správu) organizace 9 Přehled dárců za rok Úvodem : 2

3 Činnost našeho občanského sdružení byla v roce 2008 rozvíjena a finančně zabezpečena poskytnutými dotacemi a granty ze schválených projektů od Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 5, a od dalších příspěvovatelů a dárců na základě žádostí o dary. Během realizace projektů jsme vycházeli z novely zákona o sociálních službách 108/2006 Sb a její prováděcí vyhlášky 550/2006 Sb., kde byla naše činnost v oblasti sociál. služeb posvěcena Rozhodnutím o registraci pod č.j.: /07/1 pro uvedené druhy služeb centra denních služeb a tlumočnické služby. Zabezpečení těchto služeb se od ledna 2008 zaměřovalo v centru na zajištění odpovídajících podmínek podle personálního stavu našeho zařízení a podle potřeb mladých neslyšících klientů. Opírali jsme se ze o zkušenosti a o poznání, že zdravotní postižení - hluchota a další přidružené vady sluchového postižení u mladé generace neslyšících citelně omezují jejich uplatnění ve společnosti a postihují jejich životní úroveň a sociální začleňování. U cílových skupin, které potřebují pomoc centra služeb jsou, zahrnuty tyto věkové kategorie : předškolní a školní neslyšící děti, neslyšící mládež, slyšící rodiče neslyšících dětí, neslyšící i slyšící děti neslyšících rodičů, neslyšící pracovníci a dobrovolníci organizace. Poskytnuté dotace a granty byly podle jednotlivých smluv cíleně využity na konkrétní činnosti dle Zásad o poskytnutí dotace nebo dle smluvních podmínek ze strany poskytovatelů o přidělení dotace či grantu. Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže dlouhodobě usiluje o poskytnutí kompletní péče dostupných služeb a sociální prevence při běžném řešení sociálněprávních, zdravotních, osvětových problémů neslyšících dětí a mládeže, ale i rozvíjí řadu programů pro uspokojení vzdělávacích a kulturních potřeb a zájmů. Jde o nadmíru o velmi obtížný úkol, který se neobejde bez spolupráce zainteresovaných stran a podpory dalších subjektů a jednotlivců. Nejobtížnější je na celém procesu zlepšení podmínek pro zabezpečení rovnoprávné a důstojné komunikace a integrace neslyšících dětí a mládeže do zdravé společnosti. Pak je zde dosaženo určitého posunu. Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže během realizace projektů v roce 2008 dodrželo povinnost, aby prostředky z dotace, grantů a darů byly použity výhradně k účelovému financování projektů a činnosti stanovených příslušnými smlouvami. Prostředky z dotací nebyly poskytnuty jiným fyzickým osobám nebo právnickým osobám, pokud nešlo o úhrady spojené s realizací projektů. Vyjadřujeme poděkování zde uvedeným poskytovatelům za poskytnutí dotace a ostatním přispěvovatelům za podporu aktivit pro neslyšící dětí a mládež. Velice si jich vážíme a věříme v podporu těchto aktivit i v roce Dne Ing. Mgr. Jiří Dachovský předseda SKNEDAM 3

4 HLAVNÍ ČINNOST Občanské sdružení SKNEDAM se v roce 2008 zaměřilo výhradně na sociální služby, na které obdrželo akreditaci dle Rozhodnutí o registraci pod č.j.: /07/1 pro uvedené druhy služeb centra denních služeb a tlumočnické služby. Služby jsme poskytovali klientům v počátcích vzniku sdružení od r.1994, převážně v omezené míře, neboť nám chyběli finanční prostředky na zabezpečení odborných pracovníků (sociální pracovník, externí právník, aj.), kteří byli v organizaci zabezpečeni od ledna 2008 na základě Rozhodnutí MPSV č. S0024/001. Od ledna 2008, fungovala realizace a aplikace zákona o sociálních službách v praxi, byly naše výchozí podmínky pro realizaci služeb na slušné úrovni. Mohli jsme si díky státní dotaci MPSV zaměřit na služby, které vykonával odborný pracovník (sociální pracovník). Ačkoliv se ze strany kvalifikovaných pracovníků přímé péče jedná o zajištění podmínek pro zabezpečení kontaktů s klienty v centru denních služeb, důraz byl vždy kladen hlavně na komunikaci pracovníky centra s neslyšícími klienty ve znakovém jazyce. Pro výběr pracovníků na zabezpečení služeb byla komunikace ve znakovém jazyce hlavním kritériem výběru těchto pracovníků a proto z důvodu nižší dotace oproti r.2007 bylo možné sociální pracovnici zaměstnat do konce I.pololetí roku Poskytování služeb a vytváření podmínek pro různé aktivity a sociální rozvoj u neslyšících dětí a mládeže mělo ve fungování našeho občanského sdružení v roce 2008 své výrazné zastoupení. Činnost denního centra občanského sdružení SKNEDAM se rozvíjela v souladu s obsahem zadání projektu a objemem poskytnuté dotace MPSV za kalendářní rok Poskytování služeb, které pro naše klienty provozujeme průběžně v odpoledních a večerních hodinách, se tradičně projevuje ve vyhodnocovacích dotaznících a celkové spokojenosti našich klientů a dalších návštěvníků denního centra služeb. Větši část pracovních povinností v I.pololetí 2008 pokryla v organizaci administrace registrace služby a úprava pojistky na pracovníky, klienty a služby dle zákona 108/2006 Sb. Tlumočnické služby se plně rozvinuly až ve II.pololetí 2008 a zaměřovaly se ambulantně na základní tlumočnické úkony v našem zařízení. Z toho vyplývá základní poznatek u služeb, kde mohou příslušní pracovníci ovládat znakový jazyk, jež platí i pro tlumočníky ZJ, kterých je u nás nedostatek. Bylo nezbytné vyřešit přípravu pracovníků v přímé péči a tlumočníků ZJ v komunikaci s klienty a jejich následné odměňování, které bylo adekvátní rozsahu služby a výši honorářů. Náročnost práce se sluchově postiženými klienty v oblasti soc.služeb má i jednu negativní stránku jak si udržet, navzdory nestabilitě poskytovaných dotací a grantů pracovníky v přímé péči s obstáním smluvních závazků vůči klientům. Ne vždy si plně uvědomujeme obtížnost tohoto úkolu pro integraci neslyšících dětí a mládeže do společnosti a jejich motivaci se integrovat, jenž ve svém důsledku vede ke kvalitě života. Díky modernímu trendu nových telekomunikačních technologií a dostupnosti technického vybavení, je komunikace mezi klienty a pracovníky vyřešena.. Naše hlavní činnost se neobejde bez finanční i morální podpory a spolupráce se slyšícími rodiči, vychovateli a speciálními pedagogy na speciálních školách pro sluchově postižené, od zástupců kraje, městských částí i celé veřejnosti. 4

5 Na druhé straně je zde řada aktivit různých organizací sluchově postižených, které spadají do kategorie dospělých a seniorů, popř. do kategorie jiného zdravotního postižení. Tyto aktivity využíváme v omezeném rozsahu, neboť náročnost a pestrost individuálních sociálních přístupů k našim klientům si vyžaduje odborné řešení jejich sociálních a vývojových problémů. V některých případech se do našich programů a činností zapojovali dobrovolníci i dobrovolní pracovníci denního centra. V rámci hlavní činnosti jsme realizovali projekty MPSV zaměřené na sociální služby - centrum denních služeb a tlumočnické služby a na projekt MHMP, který sociální služby doplňuje Nácvik alternativní komunikace pro neslyšící děti a mládež. Dále jsme realizovali grant Podaná ruka 2008 na grantové téma I. Sociálně společenské aktivity z podpory MČ Praha 5, který se zaměřoval na provozní a materiální stránku našeho zařízení.. V průběhu realizace zde uvedených projektů jsme vycházeli ze současného stavu, že zdravotní postižení - hluchota a další sluchové postižení u mladé generace zahrnuje u nás z demografického hlediska tyto věkové kategorie : školní a dorostový věk mladých uživatelů našich služeb (6-18 let), rodiče neslyšících dětí, neslyšící a slyšící děti neslyšících rodičů, neslyšící dospívající mládež v produktivním zaměstnaneckém věku (18-26 let), slyšící rodiče neslyšících dětí, neslyšící děti neslyšících rodičů, neslyšící pracovníci a dobrovolníci organizace. Projekt byl realizován v centru denních služeb o.s. SKNEDAM a jeho programové zaměření se soustřeďovalo v průběhu roku 2008 na tyto aktivity : 1.) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - jsou činnosti, které jsme zaměřili na podporu pro získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Zajišťování dostupných informací o poskytující službě, o přípravě uživatelů pro vstup do společenského prostředí (úřad, pracovní prostředí, nemocnice). V rámci aktivizačních a vzdělávacích činností je u nás běžné poskytování výchovného poradenství a konzultací pro uživatele, kteří v důsledku snížené soběstačnosti v některých oblastech např. v používání veřejných míst a služeb, nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit svou osobní situaci, např. poskytování rad, aktivní pomoc při vyjednávání, aj. 2.) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - jde o službu, kdy se zprostředkovává kontakt se společenským prostředím telefonicky (přes tlumočníka znakové řeči) nebo s využitím všech informačních technologií (SMS, internet, fax, ). Jedná se např. o zjišťování kontaktů na úřady, poskytování písemných informací, návštěvy lékaře, vyhledávání kontaktů, které budou zjišťovány pracovníky v přímé péči, kteří dobře ovládají znakový jazyk. Rozsah informačních služeb umožní to, že se v rámci vzdělávací činnosti využijí podmínky pro nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Podstatou této služby je pomoc uživateli osobně si vyřídit osobní záležitosti v prostředí, ve kterém se obtížně orientuje. 3.) Sociální terapeutické činnosti - patří k určité formě pracovní terapie pro uživatele, jenž se dost často projevuje hlavně v zmírňování následků sociálního vyloučení a 5

6 konfliktu se společnosti. Projevuje se ve formě svépomocné činností během různých terapeutických aktivit (manuální práce, společenské aktivity, relaxační cvičení, různé sociální aktivity, psychologická šetření, aktivity využívajíc prvků arte-terapie, muzikoterapie, drama-terapie aj.). Do oblasti sociální terapie zařazujeme i pomoc v krizové situaci, kde cílem je úleva uživatelům od obtížné životní situace, posílení jejich schopností a sociálních dovedností podporujících sociální začleňování. U terapeutické činnosti je služba zaměřena i na vytváření a udržení kontaktu, na zjištění potřeb jednotlivců či skupiny v jejich přirozeném školním, pracovním a rodinném prostředí. 4.) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání vyřizování osobních záležitostí - do oblasti zahrnujeme pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Jsou to konzultace při řešení sociálně právních otázek, pro situace běžnějšího a osobního rázu, v nichž se uživatelé v sociálně-právní problematice ne dosti dobře orientují. 5.) Sociální poradenství - poskytujeme osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, do které se dostanou ne vlastní vinou z neznalostí právních předpisů. Tato služba je řešena sociálním pracovníkem nebo externím pracovníkem - právníkem. Základní úkony se zaměřují na poskytování všech dostupných informací, které pomáhají využít všechny možností, aby se zabránilo sociálnímu vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě. Odborné sociální poradenství je jako služba poskytována uživatelům na základě jejich žádostí s odbornými pracovníky. Tato služba se řeší v oblasti právních vztahů v součinnosti s právníkem a tlumočníkem. V poslední době pozorujeme smutnou skutečnost, že mladí uživatelé bývají často protiprávně zneužívání, diskriminováni nebo obcházeni právě pro zhoršenou všeobecnou orientaci a neznalost právní problematiky tam, kde slyšící dokáže svá práva hájit sám (např. zneužívání v rodině, ve škole, na pracovišti, při ztrátě zaměstnání, vyhledávání zaměstnání a bydlení, zlepšení sociálních podmínek, informační deprivace). 6.) Tlumočnické služby - způsob poskytování tlumočnických služeb je diferencován podle individuálních potřeb našich uživatelů a při respektování obtížnosti životní situace v jejich specifickém způsobu dorozumívání se podle zásad, jež jsou definovány v Zákoně o znakové řeči 155/1998 Sb.Vzhledem k naší snaze o efektivitu a kvalitu poskytované služby je naším zájmem motivace klientů k jejich vlastní aktivitě a spolupráci při poskytování tlumočnických služeb. Popis poskytovaných tlumočnických služeb tvoří tyto složky : - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tlumočník jako třetí osoba je prostředníkem mezi klientem a druhou osobou (učitel, lékař, rodič, firemní pracovník nebo příbuzný či jinak formálně založený vztah), kde dochází ke zprostředkování informace. - tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené- jde o službu, kdy se zprostředkovává kontakt se společenským prostředím telefonicky (přes tlumočníka znakové řeči) nebo s využitím všech informačních technologií (SMS, internet, fax, ). Jedná se např. o zjišťování kontaktů na úřady, poskytování 6

7 písemných informací, návštěvy lékaře, vyhledávání kontaktů, které budou zjišťovány pracovníky v přímé péči, kteří dobře ovládají znakový jazyk. Podstatou této služby je pomoc uživateli osobně si vyřídit osobní záležitosti v prostředí, ve kterém se obtížně orientuje. - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů - Jsou to konzultace při řešení sociálně právních otázek, pro situace běžnějšího a osobního rázu, v nichž se uživatelé v sociálně-právní problematice ne dosti dobře orientují. Jedná se například o tlumočení na úřadech a v různých institucích, na policii, u soudu apod. b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí Jde o situace, kde je důležité, aby klient dobře porozuměl mluvčímu, který však neovládá znakový jazyk. Klienti si službu objednávají jednak při příležitosti nejrůznějších kulturních akcí, jako například návštěva nějakého zábavného programu, přednášky, společenské události, nebo například při kurzech či autoškole. Je velmi důležité, aby byl klient součástí aktivní komunikace. Tlumočník je pouze zprostředkovatel informace, kterou jednotliví mluvčí sdělují. Musí dodržovat kodex tlumočníků. Cílem těchto poskytovaných služeb je uživateli poskytnout pomoc a zapojit ho do aktivizačních činností, které jim při odborném vedení pomůže při řešení osobních problémů a rozšíří možnosti k jejich zvládání vlastními silami. Jedná se o situace, které klient není schopen řešit z důvodů jazykové bariéry, která se díky jeho postižení v komunikaci s většinovou společností, neovládající znakový jazyk, objeví. Způsob poskytování tlumočnických služeb v našem zařízení zohledňuje individuální schopnosti a potřeby konkrétního uživatele. Centrum denních služeb sídlí v suterénu budovy pronajímatele (základní, mateřská a střední škola pro sluchově postižené), kde je spolupráce s pronajímatelem bezproblémová. Daleko větší důraz klademe na bezpečí našich klientů, proto k činnosti využíváme celý areál speciální školy pro SP. Vzhledem k naší nevelké působnosti v regionu spolupracujeme s organizacemi neslyšících, jmenovitě ASNEP,ČUN, kde pro naše klienty zajišťujeme během různých programů (např. přednášek) nebo během asistenčních služeb jejich tlumočníky ZJ, např. pro osobní jednání na úřadech, na besedách, aj. Další spolupráce se rozvíjí s městskou části Prahy 5, v jejíž působnosti sídlí naše občanské sdružení, v rámci Komunitních plánů sociálních služeb pro Prahu 5. Další formy spolupráce s jinými organizacemi zdravotně postižených v r.2008, se promítly v aplikaci zákona 108/2006 Sb. do praxe a vyhodnocení jeho dopadu na neslyšící klienty. V současné době se projevuje velmi znační problém v dosažitelnosti klientů na I. stupeň závislosti, kde by mohli obdržet příspěvek na péči o osobu blízkou. Velmi se znehodnotily během legislativního procesu připomínky zástupců organizací neslyšících NRZP, kdy došlo k vytvoření vyhlášky 550/2006 Sb., která měla bodovou stupnici pro sluchově postižené nejvíce zpřehlednit a zpřístupnit. 7

8 Dále se zaměřujeme na připomínkování vedoucí k odstranění různých informačních, komunikačních a architektonických bariér neslyšících dětí a mládeže v rámci krajských plánů v oblasti sociálních služeb ve spolupráci s krajskými úřady a NRZP. Jmenovitě jde o novelizaci zákona o znakové řeči s prováděcí vyhláškou do škol, kolem zlepšení informovanosti SP v mediích v rámci zákona o televizi a rozhlasu, kde se má rozšířit titulková skladba pořadů se skrytými titulky a mediální osvěta pro tuto kategorii občanů se SP. Kontakty s našimi klienty jsou během služeb zaměřeny na osobní jednání a návštěvy. V centrum denních služeb o.s. SKNEDAM využíváme ke kontaktu s klienty hlavně mobilní telefony (textové zprávy SMS), které jsou mezi neslyšícími dětmi a mládeži nejrozšířenější telekomunikační prostředek. Jakýkoliv kontakt pracovníka našeho zařízení s klientem si zaznamenáváme do formuláře návštěv a kontaktů. Organizace uvítala jakoukoliv pomoc při realizaci řady projektů a během poskytovaných služeb ze strany dobrovolníků a pracovníků z řady personálu internátní školy, především vychovatelů. Této formy pomoci si vážíme. Základní cíl pro poskytování sociálních služeb pro rok 2008 zajištění finanční podpory ze strany MPSV a MHMP na udržení existenčních podmínek a materiálního zázemí v centru denních služeb pro činnosti a sociální služby byl splněn. Podmínky pro realizaci tohoto projektu mají zásadní význam a jeho naplnění bylo pokrylo kolem 90%. Vzhledem k tomu, že se v organizaci pracuje také se skupinou neslyšících dětí a mládeže s kombinovanými vadami, bylo zapotřebí zajistit odbornou asistenční pomoc. Pracuje se také se skupinou mladých neslyšících, která se projevuje s nepravidelnými poruchami chování a to si vyžaduje zvolení terapeutických prostředků a disciplín jako je arte-terapie, muzikoterapie a psychologické hry, které povedou ke zvládnutí a uspokojení sociálních potřeb těchto skupin a jednotlivců. K lepší naplněnosti cílů projektu bychom v tomto případě uvítali posílení dalšího odborného personálu (psycholog, terapeut, aj.), což si vyžádá navýšení finančních prostředků. Největším přínosem našeho občanského sdružení bylo oproti předchozím letům dostatečné pokrytí finančních prostředků na sociálního pracovníka z dotace MPSV na 0,5 úvazek. V organizaci pracovali v r pracovníci na DPČ na 1,0 přepočtený počet a 2 externí pracovníky na DPP. Uvedený počet pracovníků byl pro zachování kvalitní úrovně služeb za snížené dotace MPSV, hlavně ve II.pololetí nedostačující. Vzhledem k náročnosti agendy sociálních služeb pro sociálního pracovníka bychom uvítali navýšení dotace pro plný úvazek. Předností našich projektů realizovaných v r.2008 je, že s jejich realizaci máme dlouhodobé bohaté zkušeností. Naše služby realizujeme v domácích podmínkách centra, kde je ideální skloubení s práce a činnosti s klientem. Kvalitativním kritériem hodnotíme hlavně odborné znalosti problematiky neslyšících dětí a mládeže a jejího úspěšného řešení. Tato pomoc je vítána jak ze strany školy pro SP i rodiči klientů. Většina našich programů se realizuje pravidelně v měsíčních intervalech i opakovaně a našim hodnotícím kritériem je spokojenost klientů a uspokojení jejich sociálních potřeb. Odbornou kvalifikaci je potřeba zvyšovat formou školení, různých seminářů, aj. 8

9 Problematika sluchově postižených dětí a mládeže není tak úplně srozumitelná ve většině institucí, kam naše klienty posíláme s vyřizováním své osobní záležitosti. To se pak promítá do kvantitativních výsledků naší práce. Obdobný projekt je plánován i v roce 2009 se zaměřením na centrum denních služeb a tlumočnické služby,jež jsou v projektech uvedeny odděleně dle zákona 108/2006 Sb.. Působnost našeho zařízení na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje počítá nadále s finanční s podporou od MPSV, MHMP a MČ pro Prahu 5. Projekt se dlouhodobě zaměřuje na činnosti v oblasti sociálních služeb a péče o neslyšící děti a mládež, což je během 15-ti let existence občanského sdružení SKNEDAM velmi potřebné a důležité v souvislosti se vzrůstající složitosti nároků na život ve společnosti a sociálních vazeb na patologii negativních jevů. Realizované projekty hodnotíme jako úspěšné. SKNEDAM zabezpečuje služby pro ZP - neslyšící dětí a mládež již více než 15 let. Jeho cílem bylo poskytování služeb a péče o hluchotou postižené mladé spoluobčany, které by jiné státní instituce jen stěží zajistily. Kvalita projektu se projevuje v tom, že svým charakterovým zaměřením naplňuje potřeby neslyšících klientů a poskytuje jim sociální a tlumočnické služby i společenské zázemí centra denních služeb. Součástí hodnocení kvality a kvantity jsou i požadavky efektivnosti jejich promítnutí v účinnějším i početnějším řešení sociálněprávních, pracovních i osobních problémů mladých neslyšících spoluobčanů. Hospodaření o.s. SKNEDAM a zaúčtování realizovaných projektů probíhalo podle zásad jednoduchého účetnictví. Každoročně jsou prováděny u nás kontroly příslušnými kontrolními institucemi (VZP, PSSZ, FÚ, aj.) a celkové zaúčtování kalendářního roku 2008 prováděla dodavatelská firma On-line-účetnictví. Tímto rozložením finančních zdrojů se nám dařilo zajistit činnost center denních služeb pro neslyšící a ostatní sluchově postižené, centra pro koordinaci sociálně právních a tlumočnických služeb a klientského centra pro styk s veřejností. Z hlediska míry naplnění cílů hlavní činnosti hodnotíme cca 55 % splnění. Náklady Výnosy Mzdy, OON, pojistné Ministerstvo práce a soc.věcí ČR Energie, nájemné Hlavní město Praha 0 Materiálové náklady DDHIM Městská část Praha Kancelářské potřeby a materiál ,5 sponzorské dary, drobní dárci Telekomunikační poplatky vlastní zdroje z činnosti Poštovné 692 úroky banka 76,14 Pojištění ( krádež, soc.služby) Nemateriální náklady ( DNIM) Opravy a údržba ,5 Cestovné 0 Poplatky banka Ostatní služby, školení, kurzy Celkem Celkem ,14 9

10 Stav a pohyb majetku a závazků organizace Ke dni dosáhl stav pořízeného a zhodnoceného majetku od vzniku občanského sdružení SKNEDAM k uvedenému datu kolem cca 140 tis. Kč. Veškerý majetek je umístěn v sídle občanského sdružení. Ke dni nemá občanské sdružení SKNEDAM žádné závazky a pohledávky. Za Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže vyjadřujeme ještě jednou uvedeným poskytovatelům a sponzorům poděkování za poskytnuté dotace, finanční příspěvky a dary. Velice si jich vážíme a věříme v podporu těchto aktivit i v dalších letech naší činnosti. Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a na vlastní činnost (správu) organizace Náklady Zajištění Celkem Sociální služby Vlastní činnost Mzdové náklady - DPČ ,- 0, ,- Mzdové náklady OON ,- 0, ,- Zákonné pojištění ,- 0, ,- Pojištění Čs.poj.a.s. 0, , ,- Energie, pronájem 0, , ,- Telekomunikační popl ,- 0, ,- Poštovné 492,- 200,- 692,- Opravy a údržba 1.541, , ,50 Materiální náklady DDHIM 4.500, , ,- Mat.náklady běžný materiál 0, , ,- Kancelářské potřeby 5.537, , ,50 Cestovné 0,- 0, - 0,- Ostatní služby 3.950, , ,- Školení, ekonom.služby 5.950,- 0, ,- Poplatky banka 0, , ,- Materiální náklady DNIM 0, , ,- Celkem , , ,- Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění funkce sociálních služeb představuji 62% vynaložených finančních prostředků. Vlastní činnost ku prospěchu činnostem souvisejících s těmito službami a dalšími aktivitami představuje 38% z celkovému objemu pořízených nákladů. 10

11 Přehled dárců za rok 2008 Hlavní činnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, Pha ,- Městská část Praha 5, nám.14.října 4, Praha ,- Drobní dárci 7.000,- Celkem hlavní činnost ,- 11

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a výnosy 2006 7 Stav a pohyb majetku a závazků občanského sdružení SKNEDAM 7 Úplný

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více