Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008"

Transkript

1 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Adresa : Holečkova 104/4, Praha 5

2 OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a výnosy Stav a pohyb majetku a závazků občanského sdružení SKNEDAM 8 Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na vlastní činnost (správu) organizace 9 Přehled dárců za rok Úvodem : 2

3 Činnost našeho občanského sdružení byla v roce 2008 rozvíjena a finančně zabezpečena poskytnutými dotacemi a granty ze schválených projektů od Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 5, a od dalších příspěvovatelů a dárců na základě žádostí o dary. Během realizace projektů jsme vycházeli z novely zákona o sociálních službách 108/2006 Sb a její prováděcí vyhlášky 550/2006 Sb., kde byla naše činnost v oblasti sociál. služeb posvěcena Rozhodnutím o registraci pod č.j.: /07/1 pro uvedené druhy služeb centra denních služeb a tlumočnické služby. Zabezpečení těchto služeb se od ledna 2008 zaměřovalo v centru na zajištění odpovídajících podmínek podle personálního stavu našeho zařízení a podle potřeb mladých neslyšících klientů. Opírali jsme se ze o zkušenosti a o poznání, že zdravotní postižení - hluchota a další přidružené vady sluchového postižení u mladé generace neslyšících citelně omezují jejich uplatnění ve společnosti a postihují jejich životní úroveň a sociální začleňování. U cílových skupin, které potřebují pomoc centra služeb jsou, zahrnuty tyto věkové kategorie : předškolní a školní neslyšící děti, neslyšící mládež, slyšící rodiče neslyšících dětí, neslyšící i slyšící děti neslyšících rodičů, neslyšící pracovníci a dobrovolníci organizace. Poskytnuté dotace a granty byly podle jednotlivých smluv cíleně využity na konkrétní činnosti dle Zásad o poskytnutí dotace nebo dle smluvních podmínek ze strany poskytovatelů o přidělení dotace či grantu. Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže dlouhodobě usiluje o poskytnutí kompletní péče dostupných služeb a sociální prevence při běžném řešení sociálněprávních, zdravotních, osvětových problémů neslyšících dětí a mládeže, ale i rozvíjí řadu programů pro uspokojení vzdělávacích a kulturních potřeb a zájmů. Jde o nadmíru o velmi obtížný úkol, který se neobejde bez spolupráce zainteresovaných stran a podpory dalších subjektů a jednotlivců. Nejobtížnější je na celém procesu zlepšení podmínek pro zabezpečení rovnoprávné a důstojné komunikace a integrace neslyšících dětí a mládeže do zdravé společnosti. Pak je zde dosaženo určitého posunu. Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže během realizace projektů v roce 2008 dodrželo povinnost, aby prostředky z dotace, grantů a darů byly použity výhradně k účelovému financování projektů a činnosti stanovených příslušnými smlouvami. Prostředky z dotací nebyly poskytnuty jiným fyzickým osobám nebo právnickým osobám, pokud nešlo o úhrady spojené s realizací projektů. Vyjadřujeme poděkování zde uvedeným poskytovatelům za poskytnutí dotace a ostatním přispěvovatelům za podporu aktivit pro neslyšící dětí a mládež. Velice si jich vážíme a věříme v podporu těchto aktivit i v roce Dne Ing. Mgr. Jiří Dachovský předseda SKNEDAM 3

4 HLAVNÍ ČINNOST Občanské sdružení SKNEDAM se v roce 2008 zaměřilo výhradně na sociální služby, na které obdrželo akreditaci dle Rozhodnutí o registraci pod č.j.: /07/1 pro uvedené druhy služeb centra denních služeb a tlumočnické služby. Služby jsme poskytovali klientům v počátcích vzniku sdružení od r.1994, převážně v omezené míře, neboť nám chyběli finanční prostředky na zabezpečení odborných pracovníků (sociální pracovník, externí právník, aj.), kteří byli v organizaci zabezpečeni od ledna 2008 na základě Rozhodnutí MPSV č. S0024/001. Od ledna 2008, fungovala realizace a aplikace zákona o sociálních službách v praxi, byly naše výchozí podmínky pro realizaci služeb na slušné úrovni. Mohli jsme si díky státní dotaci MPSV zaměřit na služby, které vykonával odborný pracovník (sociální pracovník). Ačkoliv se ze strany kvalifikovaných pracovníků přímé péče jedná o zajištění podmínek pro zabezpečení kontaktů s klienty v centru denních služeb, důraz byl vždy kladen hlavně na komunikaci pracovníky centra s neslyšícími klienty ve znakovém jazyce. Pro výběr pracovníků na zabezpečení služeb byla komunikace ve znakovém jazyce hlavním kritériem výběru těchto pracovníků a proto z důvodu nižší dotace oproti r.2007 bylo možné sociální pracovnici zaměstnat do konce I.pololetí roku Poskytování služeb a vytváření podmínek pro různé aktivity a sociální rozvoj u neslyšících dětí a mládeže mělo ve fungování našeho občanského sdružení v roce 2008 své výrazné zastoupení. Činnost denního centra občanského sdružení SKNEDAM se rozvíjela v souladu s obsahem zadání projektu a objemem poskytnuté dotace MPSV za kalendářní rok Poskytování služeb, které pro naše klienty provozujeme průběžně v odpoledních a večerních hodinách, se tradičně projevuje ve vyhodnocovacích dotaznících a celkové spokojenosti našich klientů a dalších návštěvníků denního centra služeb. Větši část pracovních povinností v I.pololetí 2008 pokryla v organizaci administrace registrace služby a úprava pojistky na pracovníky, klienty a služby dle zákona 108/2006 Sb. Tlumočnické služby se plně rozvinuly až ve II.pololetí 2008 a zaměřovaly se ambulantně na základní tlumočnické úkony v našem zařízení. Z toho vyplývá základní poznatek u služeb, kde mohou příslušní pracovníci ovládat znakový jazyk, jež platí i pro tlumočníky ZJ, kterých je u nás nedostatek. Bylo nezbytné vyřešit přípravu pracovníků v přímé péči a tlumočníků ZJ v komunikaci s klienty a jejich následné odměňování, které bylo adekvátní rozsahu služby a výši honorářů. Náročnost práce se sluchově postiženými klienty v oblasti soc.služeb má i jednu negativní stránku jak si udržet, navzdory nestabilitě poskytovaných dotací a grantů pracovníky v přímé péči s obstáním smluvních závazků vůči klientům. Ne vždy si plně uvědomujeme obtížnost tohoto úkolu pro integraci neslyšících dětí a mládeže do společnosti a jejich motivaci se integrovat, jenž ve svém důsledku vede ke kvalitě života. Díky modernímu trendu nových telekomunikačních technologií a dostupnosti technického vybavení, je komunikace mezi klienty a pracovníky vyřešena.. Naše hlavní činnost se neobejde bez finanční i morální podpory a spolupráce se slyšícími rodiči, vychovateli a speciálními pedagogy na speciálních školách pro sluchově postižené, od zástupců kraje, městských částí i celé veřejnosti. 4

5 Na druhé straně je zde řada aktivit různých organizací sluchově postižených, které spadají do kategorie dospělých a seniorů, popř. do kategorie jiného zdravotního postižení. Tyto aktivity využíváme v omezeném rozsahu, neboť náročnost a pestrost individuálních sociálních přístupů k našim klientům si vyžaduje odborné řešení jejich sociálních a vývojových problémů. V některých případech se do našich programů a činností zapojovali dobrovolníci i dobrovolní pracovníci denního centra. V rámci hlavní činnosti jsme realizovali projekty MPSV zaměřené na sociální služby - centrum denních služeb a tlumočnické služby a na projekt MHMP, který sociální služby doplňuje Nácvik alternativní komunikace pro neslyšící děti a mládež. Dále jsme realizovali grant Podaná ruka 2008 na grantové téma I. Sociálně společenské aktivity z podpory MČ Praha 5, který se zaměřoval na provozní a materiální stránku našeho zařízení.. V průběhu realizace zde uvedených projektů jsme vycházeli ze současného stavu, že zdravotní postižení - hluchota a další sluchové postižení u mladé generace zahrnuje u nás z demografického hlediska tyto věkové kategorie : školní a dorostový věk mladých uživatelů našich služeb (6-18 let), rodiče neslyšících dětí, neslyšící a slyšící děti neslyšících rodičů, neslyšící dospívající mládež v produktivním zaměstnaneckém věku (18-26 let), slyšící rodiče neslyšících dětí, neslyšící děti neslyšících rodičů, neslyšící pracovníci a dobrovolníci organizace. Projekt byl realizován v centru denních služeb o.s. SKNEDAM a jeho programové zaměření se soustřeďovalo v průběhu roku 2008 na tyto aktivity : 1.) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - jsou činnosti, které jsme zaměřili na podporu pro získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Zajišťování dostupných informací o poskytující službě, o přípravě uživatelů pro vstup do společenského prostředí (úřad, pracovní prostředí, nemocnice). V rámci aktivizačních a vzdělávacích činností je u nás běžné poskytování výchovného poradenství a konzultací pro uživatele, kteří v důsledku snížené soběstačnosti v některých oblastech např. v používání veřejných míst a služeb, nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit svou osobní situaci, např. poskytování rad, aktivní pomoc při vyjednávání, aj. 2.) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - jde o službu, kdy se zprostředkovává kontakt se společenským prostředím telefonicky (přes tlumočníka znakové řeči) nebo s využitím všech informačních technologií (SMS, internet, fax, ). Jedná se např. o zjišťování kontaktů na úřady, poskytování písemných informací, návštěvy lékaře, vyhledávání kontaktů, které budou zjišťovány pracovníky v přímé péči, kteří dobře ovládají znakový jazyk. Rozsah informačních služeb umožní to, že se v rámci vzdělávací činnosti využijí podmínky pro nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Podstatou této služby je pomoc uživateli osobně si vyřídit osobní záležitosti v prostředí, ve kterém se obtížně orientuje. 3.) Sociální terapeutické činnosti - patří k určité formě pracovní terapie pro uživatele, jenž se dost často projevuje hlavně v zmírňování následků sociálního vyloučení a 5

6 konfliktu se společnosti. Projevuje se ve formě svépomocné činností během různých terapeutických aktivit (manuální práce, společenské aktivity, relaxační cvičení, různé sociální aktivity, psychologická šetření, aktivity využívajíc prvků arte-terapie, muzikoterapie, drama-terapie aj.). Do oblasti sociální terapie zařazujeme i pomoc v krizové situaci, kde cílem je úleva uživatelům od obtížné životní situace, posílení jejich schopností a sociálních dovedností podporujících sociální začleňování. U terapeutické činnosti je služba zaměřena i na vytváření a udržení kontaktu, na zjištění potřeb jednotlivců či skupiny v jejich přirozeném školním, pracovním a rodinném prostředí. 4.) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání vyřizování osobních záležitostí - do oblasti zahrnujeme pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Jsou to konzultace při řešení sociálně právních otázek, pro situace běžnějšího a osobního rázu, v nichž se uživatelé v sociálně-právní problematice ne dosti dobře orientují. 5.) Sociální poradenství - poskytujeme osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, do které se dostanou ne vlastní vinou z neznalostí právních předpisů. Tato služba je řešena sociálním pracovníkem nebo externím pracovníkem - právníkem. Základní úkony se zaměřují na poskytování všech dostupných informací, které pomáhají využít všechny možností, aby se zabránilo sociálnímu vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě. Odborné sociální poradenství je jako služba poskytována uživatelům na základě jejich žádostí s odbornými pracovníky. Tato služba se řeší v oblasti právních vztahů v součinnosti s právníkem a tlumočníkem. V poslední době pozorujeme smutnou skutečnost, že mladí uživatelé bývají často protiprávně zneužívání, diskriminováni nebo obcházeni právě pro zhoršenou všeobecnou orientaci a neznalost právní problematiky tam, kde slyšící dokáže svá práva hájit sám (např. zneužívání v rodině, ve škole, na pracovišti, při ztrátě zaměstnání, vyhledávání zaměstnání a bydlení, zlepšení sociálních podmínek, informační deprivace). 6.) Tlumočnické služby - způsob poskytování tlumočnických služeb je diferencován podle individuálních potřeb našich uživatelů a při respektování obtížnosti životní situace v jejich specifickém způsobu dorozumívání se podle zásad, jež jsou definovány v Zákoně o znakové řeči 155/1998 Sb.Vzhledem k naší snaze o efektivitu a kvalitu poskytované služby je naším zájmem motivace klientů k jejich vlastní aktivitě a spolupráci při poskytování tlumočnických služeb. Popis poskytovaných tlumočnických služeb tvoří tyto složky : - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tlumočník jako třetí osoba je prostředníkem mezi klientem a druhou osobou (učitel, lékař, rodič, firemní pracovník nebo příbuzný či jinak formálně založený vztah), kde dochází ke zprostředkování informace. - tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené- jde o službu, kdy se zprostředkovává kontakt se společenským prostředím telefonicky (přes tlumočníka znakové řeči) nebo s využitím všech informačních technologií (SMS, internet, fax, ). Jedná se např. o zjišťování kontaktů na úřady, poskytování 6

7 písemných informací, návštěvy lékaře, vyhledávání kontaktů, které budou zjišťovány pracovníky v přímé péči, kteří dobře ovládají znakový jazyk. Podstatou této služby je pomoc uživateli osobně si vyřídit osobní záležitosti v prostředí, ve kterém se obtížně orientuje. - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů - Jsou to konzultace při řešení sociálně právních otázek, pro situace běžnějšího a osobního rázu, v nichž se uživatelé v sociálně-právní problematice ne dosti dobře orientují. Jedná se například o tlumočení na úřadech a v různých institucích, na policii, u soudu apod. b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí Jde o situace, kde je důležité, aby klient dobře porozuměl mluvčímu, který však neovládá znakový jazyk. Klienti si službu objednávají jednak při příležitosti nejrůznějších kulturních akcí, jako například návštěva nějakého zábavného programu, přednášky, společenské události, nebo například při kurzech či autoškole. Je velmi důležité, aby byl klient součástí aktivní komunikace. Tlumočník je pouze zprostředkovatel informace, kterou jednotliví mluvčí sdělují. Musí dodržovat kodex tlumočníků. Cílem těchto poskytovaných služeb je uživateli poskytnout pomoc a zapojit ho do aktivizačních činností, které jim při odborném vedení pomůže při řešení osobních problémů a rozšíří možnosti k jejich zvládání vlastními silami. Jedná se o situace, které klient není schopen řešit z důvodů jazykové bariéry, která se díky jeho postižení v komunikaci s většinovou společností, neovládající znakový jazyk, objeví. Způsob poskytování tlumočnických služeb v našem zařízení zohledňuje individuální schopnosti a potřeby konkrétního uživatele. Centrum denních služeb sídlí v suterénu budovy pronajímatele (základní, mateřská a střední škola pro sluchově postižené), kde je spolupráce s pronajímatelem bezproblémová. Daleko větší důraz klademe na bezpečí našich klientů, proto k činnosti využíváme celý areál speciální školy pro SP. Vzhledem k naší nevelké působnosti v regionu spolupracujeme s organizacemi neslyšících, jmenovitě ASNEP,ČUN, kde pro naše klienty zajišťujeme během různých programů (např. přednášek) nebo během asistenčních služeb jejich tlumočníky ZJ, např. pro osobní jednání na úřadech, na besedách, aj. Další spolupráce se rozvíjí s městskou části Prahy 5, v jejíž působnosti sídlí naše občanské sdružení, v rámci Komunitních plánů sociálních služeb pro Prahu 5. Další formy spolupráce s jinými organizacemi zdravotně postižených v r.2008, se promítly v aplikaci zákona 108/2006 Sb. do praxe a vyhodnocení jeho dopadu na neslyšící klienty. V současné době se projevuje velmi znační problém v dosažitelnosti klientů na I. stupeň závislosti, kde by mohli obdržet příspěvek na péči o osobu blízkou. Velmi se znehodnotily během legislativního procesu připomínky zástupců organizací neslyšících NRZP, kdy došlo k vytvoření vyhlášky 550/2006 Sb., která měla bodovou stupnici pro sluchově postižené nejvíce zpřehlednit a zpřístupnit. 7

8 Dále se zaměřujeme na připomínkování vedoucí k odstranění různých informačních, komunikačních a architektonických bariér neslyšících dětí a mládeže v rámci krajských plánů v oblasti sociálních služeb ve spolupráci s krajskými úřady a NRZP. Jmenovitě jde o novelizaci zákona o znakové řeči s prováděcí vyhláškou do škol, kolem zlepšení informovanosti SP v mediích v rámci zákona o televizi a rozhlasu, kde se má rozšířit titulková skladba pořadů se skrytými titulky a mediální osvěta pro tuto kategorii občanů se SP. Kontakty s našimi klienty jsou během služeb zaměřeny na osobní jednání a návštěvy. V centrum denních služeb o.s. SKNEDAM využíváme ke kontaktu s klienty hlavně mobilní telefony (textové zprávy SMS), které jsou mezi neslyšícími dětmi a mládeži nejrozšířenější telekomunikační prostředek. Jakýkoliv kontakt pracovníka našeho zařízení s klientem si zaznamenáváme do formuláře návštěv a kontaktů. Organizace uvítala jakoukoliv pomoc při realizaci řady projektů a během poskytovaných služeb ze strany dobrovolníků a pracovníků z řady personálu internátní školy, především vychovatelů. Této formy pomoci si vážíme. Základní cíl pro poskytování sociálních služeb pro rok 2008 zajištění finanční podpory ze strany MPSV a MHMP na udržení existenčních podmínek a materiálního zázemí v centru denních služeb pro činnosti a sociální služby byl splněn. Podmínky pro realizaci tohoto projektu mají zásadní význam a jeho naplnění bylo pokrylo kolem 90%. Vzhledem k tomu, že se v organizaci pracuje také se skupinou neslyšících dětí a mládeže s kombinovanými vadami, bylo zapotřebí zajistit odbornou asistenční pomoc. Pracuje se také se skupinou mladých neslyšících, která se projevuje s nepravidelnými poruchami chování a to si vyžaduje zvolení terapeutických prostředků a disciplín jako je arte-terapie, muzikoterapie a psychologické hry, které povedou ke zvládnutí a uspokojení sociálních potřeb těchto skupin a jednotlivců. K lepší naplněnosti cílů projektu bychom v tomto případě uvítali posílení dalšího odborného personálu (psycholog, terapeut, aj.), což si vyžádá navýšení finančních prostředků. Největším přínosem našeho občanského sdružení bylo oproti předchozím letům dostatečné pokrytí finančních prostředků na sociálního pracovníka z dotace MPSV na 0,5 úvazek. V organizaci pracovali v r pracovníci na DPČ na 1,0 přepočtený počet a 2 externí pracovníky na DPP. Uvedený počet pracovníků byl pro zachování kvalitní úrovně služeb za snížené dotace MPSV, hlavně ve II.pololetí nedostačující. Vzhledem k náročnosti agendy sociálních služeb pro sociálního pracovníka bychom uvítali navýšení dotace pro plný úvazek. Předností našich projektů realizovaných v r.2008 je, že s jejich realizaci máme dlouhodobé bohaté zkušeností. Naše služby realizujeme v domácích podmínkách centra, kde je ideální skloubení s práce a činnosti s klientem. Kvalitativním kritériem hodnotíme hlavně odborné znalosti problematiky neslyšících dětí a mládeže a jejího úspěšného řešení. Tato pomoc je vítána jak ze strany školy pro SP i rodiči klientů. Většina našich programů se realizuje pravidelně v měsíčních intervalech i opakovaně a našim hodnotícím kritériem je spokojenost klientů a uspokojení jejich sociálních potřeb. Odbornou kvalifikaci je potřeba zvyšovat formou školení, různých seminářů, aj. 8

9 Problematika sluchově postižených dětí a mládeže není tak úplně srozumitelná ve většině institucí, kam naše klienty posíláme s vyřizováním své osobní záležitosti. To se pak promítá do kvantitativních výsledků naší práce. Obdobný projekt je plánován i v roce 2009 se zaměřením na centrum denních služeb a tlumočnické služby,jež jsou v projektech uvedeny odděleně dle zákona 108/2006 Sb.. Působnost našeho zařízení na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje počítá nadále s finanční s podporou od MPSV, MHMP a MČ pro Prahu 5. Projekt se dlouhodobě zaměřuje na činnosti v oblasti sociálních služeb a péče o neslyšící děti a mládež, což je během 15-ti let existence občanského sdružení SKNEDAM velmi potřebné a důležité v souvislosti se vzrůstající složitosti nároků na život ve společnosti a sociálních vazeb na patologii negativních jevů. Realizované projekty hodnotíme jako úspěšné. SKNEDAM zabezpečuje služby pro ZP - neslyšící dětí a mládež již více než 15 let. Jeho cílem bylo poskytování služeb a péče o hluchotou postižené mladé spoluobčany, které by jiné státní instituce jen stěží zajistily. Kvalita projektu se projevuje v tom, že svým charakterovým zaměřením naplňuje potřeby neslyšících klientů a poskytuje jim sociální a tlumočnické služby i společenské zázemí centra denních služeb. Součástí hodnocení kvality a kvantity jsou i požadavky efektivnosti jejich promítnutí v účinnějším i početnějším řešení sociálněprávních, pracovních i osobních problémů mladých neslyšících spoluobčanů. Hospodaření o.s. SKNEDAM a zaúčtování realizovaných projektů probíhalo podle zásad jednoduchého účetnictví. Každoročně jsou prováděny u nás kontroly příslušnými kontrolními institucemi (VZP, PSSZ, FÚ, aj.) a celkové zaúčtování kalendářního roku 2008 prováděla dodavatelská firma On-line-účetnictví. Tímto rozložením finančních zdrojů se nám dařilo zajistit činnost center denních služeb pro neslyšící a ostatní sluchově postižené, centra pro koordinaci sociálně právních a tlumočnických služeb a klientského centra pro styk s veřejností. Z hlediska míry naplnění cílů hlavní činnosti hodnotíme cca 55 % splnění. Náklady Výnosy Mzdy, OON, pojistné Ministerstvo práce a soc.věcí ČR Energie, nájemné Hlavní město Praha 0 Materiálové náklady DDHIM Městská část Praha Kancelářské potřeby a materiál ,5 sponzorské dary, drobní dárci Telekomunikační poplatky vlastní zdroje z činnosti Poštovné 692 úroky banka 76,14 Pojištění ( krádež, soc.služby) Nemateriální náklady ( DNIM) Opravy a údržba ,5 Cestovné 0 Poplatky banka Ostatní služby, školení, kurzy Celkem Celkem ,14 9

10 Stav a pohyb majetku a závazků organizace Ke dni dosáhl stav pořízeného a zhodnoceného majetku od vzniku občanského sdružení SKNEDAM k uvedenému datu kolem cca 140 tis. Kč. Veškerý majetek je umístěn v sídle občanského sdružení. Ke dni nemá občanské sdružení SKNEDAM žádné závazky a pohledávky. Za Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže vyjadřujeme ještě jednou uvedeným poskytovatelům a sponzorům poděkování za poskytnuté dotace, finanční příspěvky a dary. Velice si jich vážíme a věříme v podporu těchto aktivit i v dalších letech naší činnosti. Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a na vlastní činnost (správu) organizace Náklady Zajištění Celkem Sociální služby Vlastní činnost Mzdové náklady - DPČ ,- 0, ,- Mzdové náklady OON ,- 0, ,- Zákonné pojištění ,- 0, ,- Pojištění Čs.poj.a.s. 0, , ,- Energie, pronájem 0, , ,- Telekomunikační popl ,- 0, ,- Poštovné 492,- 200,- 692,- Opravy a údržba 1.541, , ,50 Materiální náklady DDHIM 4.500, , ,- Mat.náklady běžný materiál 0, , ,- Kancelářské potřeby 5.537, , ,50 Cestovné 0,- 0, - 0,- Ostatní služby 3.950, , ,- Školení, ekonom.služby 5.950,- 0, ,- Poplatky banka 0, , ,- Materiální náklady DNIM 0, , ,- Celkem , , ,- Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění funkce sociálních služeb představuji 62% vynaložených finančních prostředků. Vlastní činnost ku prospěchu činnostem souvisejících s těmito službami a dalšími aktivitami představuje 38% z celkovému objemu pořízených nákladů. 10

11 Přehled dárců za rok 2008 Hlavní činnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, Pha ,- Městská část Praha 5, nám.14.října 4, Praha ,- Drobní dárci 7.000,- Celkem hlavní činnost ,- 11

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura 3 2. Poslání a cíle OUN Olomouc 4 3. Činnost a program akcí OUN Olomouc v roce 2010

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 434 01 Most, Moskevská 14/1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Vážení spoluobčané, klienti, uplynul další rok a já vám předkládám výroční zprávu naší organizace za rok 2008.

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více