ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace"

Transkript

1 ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU2/27az30,35az50 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/2 Člověk a jeho svět 1. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU2/ A Přv Živá a neživá příroda Prezentace na téma rozdělení přírody na živou a neživou EU2/ A Přv Živá a neživá příroda Kontrolní práce text s doplňováním EU2/ A Přv Houby IT houby, jejich stavba, základní poznávání, pravidla sběru EU2/ A Přv Houby Opakovací test na dané téma s volbou možností EU2/ A Přv Ekosystém louka Prezentace na téma rostliny a živočichové ekosystému louka EU2/ A Přv Ekosystém louka Pracovní list na dané téma EU2/ A Přv EU2/ A Přv Ekosystém okolí lidských obydlí Ekosystém okolí lidských obydlí EU2/ A Přv Ekosystém rybník Prezentace na téma rostliny a živočichové ekosystému okolí lidských obydlí Pracovní list na dané téma Prezentace na téma rostliny a živočichové ekosystému rybník EU2/ A Přv Ekosystém rybník Pracovní list na dané téma EU2/ Přv Ekosystém les EU2/ Přv Lesní patra EU2/ Přv Třídění a stavba dřevin Prezentace na téma rostliny a živočichové ekosystému les IT na téma lesní patra, rostliny jednotlivých pater, druhy lesů IT na téma třídění a stavba dřevin, stavba listu, listnaté a jehličnaté stromy EU2/ Přv Ekosystém les Pracovní list na dané téma

2 EU2/ Přv Vlastnosti látek EU2/ Přv Ekosystém park IT na téma vlastnosti látek, veličiny, měření, jednotky Prezentace na téma rostliny a živočichové ekosystému park VY_32_ZAZNAM_EU2/27az30,35az50 EU2/ Přv Ekosystém park Pracovní list na dané téma EU2/ Přv Ekosystém potok a řeka Prezentace na téma rostliny a živočichové ekosystému potok a řeka EU2/ Přv Ekosystém potok a řeka Pracovní list na dané téma EU2/ Přv Ekosystémy Test na téma ekosystémy závěrečné shrnutí

3 ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU3/21az40 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/3 Matematika a její aplikace 1. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU 3/ B M EU3/ B M EU3/ B M EU3/ B M Procvičování velké násobilky Procvičování velké násobilky Procvičujeme čísla do Procvičujeme čísla větší než EU3/ B M Rýsování kolmých přímek EU3/ B M Vzájemná poloha přímek EU3/ B M Úhel EU3/ B M EU3/ B M Opakování matematických operací s čísly do milionu Opakování základních matematických pojmů EU3/ B M Pravoúhlý trojúhelník EU3/ B M Pravoúhlý trojúhelník EU3/ B M Římské číslice Skládání kartiček- procvičování velké násobilky. Interaktivní tabule Procvičování velké násobilky. Tabulka čísel - čtení čísel, procvičení řádů, zaokrouhlování, pamětné sčítání, odčítání. Tabulka čísel - čtení čísel, procvičení řádů, zaokrouhlování, pamětné sčítání, odčítání. Prezentace seznamuje žáky s rýsováním kolmých přímek. Manipulativní karty- pomocí barevných přímek a úkolů žák znázorňuje vzájemnou polohu přímek. Prezentace seznamuje žáky s pojmy úhel, ramena úhlu a se zapisování úhlů. Pracovní list - žák si ověří své dovednosti a znalosti v základních matematických operacích. Pracovní list geometrické diktáty pomáhají žákům zafixovat učivo rovinné geometrie. Prezentace seznamuje žáky s pravoúhlým trojúhelníkem. Pracovní list je zaměřen na sestrojení pravoúhlého trojúhelníku. Interaktivní tabule seznamuje žáky s římskými číslicemi.

4 EU3/ B M Římské číslice EU3/ B M Souřadnice EU3/ B M Obsah a obvod čtverce EU3/ B M Obsah a obvod obdélníku EU3/ B M Osová souměrnost EU3/ B M Osová souměrnost EU3/ B M Čtverec, obdélník EU3/ B M Souhrnné opakování znalostí z geometrie VY_32_ZAZNAM_EU3/21az40 Pracovní list pomáhá k procvičení učiva o římských číslicích. Interaktivní tabule seznamuje žáky se souřadnicemi bodů, žák se orientuje v síti pomocí zadaných souřadnic. Prezentace seznamuje žáky s obvodem a obsahem čtverce. Prezentace seznamuje žáky s obvodem a obsahem obdélníku. Interaktivní tabule žáci si zde mohou interaktivně vyzkoušet osy souměrností typických i netypických útvarů. Pracovní list pomáhá ověřit znalosti žáka o osové souměrnosti. Pracovní list pomáhá ověřit znalosti žáka o čtverci a obdélníku narýsování, výpočty obsahů a obvodů pomocí čtvercové sítě. Interaktivní tabule AZ kvíz žáci zábavnou formou opakují znalosti z geometrie.

5 ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU4/21az40 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/4 5. ročník (ČJ) 1. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU4/ A ČJ Tvoření slov EU4/ A ČJ Slovo a jeho stavba EU4/ A ČJ Tvoření slov EU4/ A ČJ Slovo a jeho stavba EU4/ A ČJ Tvoření slov EU4/ A ČJ Tvoření slov EU4/ A ČJ Podstatná jména EU4/ A ČJ Podstatná jména EU4/ A ČJ Přídavná jména EU4/ A ČJ Přídavná jména EU4/ A ČJ Slovesa Prezentace slouží jako podpora výkladu o tvorbě slov. Pracovní list slouží k zopakování a procvičení stavby slov. Prezentace slouží jako podpora výkladu o zdvojených souhláskách. Pracovní list slouží k zopakování stavby slova. Při práci s textem si žák procvičí vyjmenovaná slova formou doplňování, provede rozbor stavby slova a slovotvorný rozbor daných slov. Prezentace slouží jako podpora výkladu a k procvičení předpon s-, z-, vz-. Pracovní list slouží k zopakování a procvičení předpon s-, z- a vz-. Prezentace v PP slouží jako pomůcka k výkladu o podstatných jménech. Pracovní list slouží k zopakování a procvičení určování mluvnických kategorií u podstatných jmen. Prezentace v PP slouží jako pomůcka k výkladu učiva o přídavných jménech. Pracovní list slouží k opakování určování druhů přídavných jmen. Interaktivní cvičení slouží k opakování a procvičování mluvnických kategorií u sloves.

6 EU4/ A ČJ Slovesa EU4/ A ČJ Shoda podmětu s přísudkem EU4/ A ČJ Slovesa EU4/ A ČJ Slovesa EU4/ A ČJ Zájmena EU4/ A ČJ Zájmena EU4/ A ČJ Číslovky EU4/ A ČJ Číslovky EU4/ A ČJ Určování základních větných členů VY_32_ZAZNAM_EU4/21az40 Pracovní list slouží k zopakování a procvičení určování mluvnických kategorií u sloves v ozn. zp. Interaktivní cvičení slouží k opakování a procvičování shody podmětu s přísudkem. Interaktivní cvičení slouží k opakování slovesného způsobu rozkazovacího a podmiňovacího. Pracovní list slouží k zopakování a procvičení určování mluvnických kategorií u sloves ve všech slovesných způsobech. Interaktivní cvičení slouží k opakování a k procvičování určování druhů zájmen a skloňování zájmen já, ty a se. Pracovní list slouží k zopakování a procvičení určování zájmen. Interaktivní cvičení slouží k opakování a procvičování určování druhů číslovek a skloňování číslovek dva, oba, dvě, obě. Pracovní list slouží k zopakování a procvičení určování číslovek. Prezentace v PP slouží jako pomůcka k výkladu učiva o určování základních větných členů.

7 ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU5/41az60 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/5 Člověk a příroda 2. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU5/ Př Kruhoústí, paryby EU5/ Př Strunatci EU5/ Př Ryby S využitím IT se žáci seznámí se znaky a zástupci kruhoústých a paryb Křížovka opakování znaků a základních skupin strunatců S využitím IT si žáci zopakují základní pojmy z tématu ryby EU5/ Př Ryby Křížovka pojmy z tématu ryby EU5/ Př Vztahy mezi organismy EU5/ Př Vztahy mezi organismy EU5/ Př Obojživelníci S využitím IT se žáci seznámí s pojmy producent, konzument, reducent a potravními vztahy Křížovka - pojmy producent, konzument, reducent a potravní vztahy S využitím IT se žáci seznámí se zástupci obojživelníků, jejich vývojem EU5/ Př Obojživelníci Křížovka pojmy z tématu obojživelníci EU5/ Př Obojživelníci EU5/ Př Třídění savců EU5/ Př Třídění savců EU5/ Př Třídění savců EU5/ Př Třídění savců Prezentace PowerPoint představuje exotické a zajímavé druhy žab Prezentace PowerPoint představuje znaky a zástupce chobotnatců Prezentace PowerPoint představuje znaky a zástupce ploutvonožců Prezentace PowerPoint představuje znaky a zástupce kytovců IT: opakování třídění savců na základní skupiny, jejich znaky

8 VY_32_ZAZNAM_EU5/41az60 EU5/ Př Ptáci IT: ptáci vnější a vnitřní stavba těla EU5/ Př Obratlovci IT: opakování - třídění obratlovců na základní skupiny, znaky paryb, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků EU5/ Př Ptáci Křížovka opakování pojmů k tématu ptactvo EU5/ Př Stavba těla rostlin IT: stavba květu, způsoby opylení EU5/ Př Stavba těla rostlin EU5/ Př Biologie člověka Křížovka opakování pojmů o stavbě rostlinného těla Pracovní list opakování pojmů o trávicí soustavě člověka EU5/ Př Ekologie Pracovní list pojmy ekologie

9 ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU6/41az60 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/6 Člověk a příroda 2. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU6/ tř. Ch Koncentrace roztoku Prezentace vysvětlení nového učiva Kuryviálová V. EU6/ B Ch EU6/ B Ch Látkové množství, molární hmotnost Látkové množství, molární hmotnost Prezentace vysvětlení nového učiva Kuryviálová V. Pracovní list-shrnutí nového učiva Kuryviálová V. EU6/ tř. Ch Periodická soustava prvků Hra-kartičky-procvičení probraného učiva Kuryviálová V. EU6/ B Ch Karboxylové kyseliny Prověrka-karboxylové kyseliny Kuryviálová V. EU6/ tř. Ch Oxidy IT-vysvětlení a procvičení nového učiva Kuryviálová V. EU6/ tř. Ch Oxidy Prověrka-oxidy Kuryviálová V. EU6/ B Ch Cukry, tuky, bílkoviny IT-Procvičení probraného učiva Kuryviálová V. EU6/ B Ch Cukry, tuky, bílkoviny Prověrka- Cukry, tuky, bílkoviny Kuryviálová V. EU6/ tř. Ch Alkany Prezentace-vysvětlení nového učiva Kuryviálová V. EU6/ tř. Ch Alkany Pracovní list-shrnutí nového učiva Kuryviálová V. EU6/ tř. Ch Zdroje uhlovodíků Pracovní list- zdroje uhlovodíků Kuryviálová V. EU6/ tř. Ch Halogenderiváty Prezentace- vysvětlení nového učiva. Kuryviálová V. EU6/ tř Ch Halogenderiváty Pracovní list- shrnutí nového učiva. Kuryviálová V.

10 VY_32_ZAZNAM_EU6/41az60 EU6/ tř. Ch Alkoholy Prezentace- vysvětlení nového učiva. Kuryviálová V. EU6/ tř. Ch Alkoholy IT-Procvičení probraného učiva Kuryviálová V. EU6/ tř. Ch Karbonylové sloučeniny Pracovní list- shrnutí nového učiva. Kuryviálová V. EU6/ tř. Ch Cukry Prezentace- vysvětlení nového učiva. Kuryviálová V. EU6/ tř. Ch Cukry Pracovní list- shrnutí nového učiva. Kuryviálová V. EU6/ tř Ch Tuky Prezentace- vysvětlení nového učiva. Kuryviálová V.

11 ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU7/1az20 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/7 Člověk a společnost 2. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU7/ D Přemysl Otakar I. Prezentace slouží jako podpora výkladu o Přemyslu Otakaru I. EU7/ D Václav I. Prezentace slouží jako podpora výkladu o Václavu I. EU7/ D Přemysl Otakar II. Prezentace slouží jako podpora výkladu o Přemyslu Otakaru II. EU7/ D Václav II. Prezentace slouží jako podpora výkladu o Václavu II. EU7/ D Václav III. Prezentace slouží jako podpora výkladu o Václavu III. EU7/ D Poslední Přemyslovci IT procvičení učiva o posledních Přemyslovcích EU7/ D Poslední Přemyslovci PL- opakovací test, ověřování znalostí EU7/ D Řím PL- opakovací test, ověřování znalostí EU7/ D Rytíři IT žák se seznámí s životem a výzbrojí rytířů EU7/ D Starověký Egypt IT- upevnění znalostí o starověkém Egyptě, žák si ujasní pojmy a události EU7/ D Starověký Egypt PL- opakování učiva o starověkém Egyptě EU7/ D Staroorientální státy PL- opakování učiva o staroorientálních státech EU7/ D Sedm divů světa Prezentace seznamuje s jedinečnými stavbami starověku. EU7/ D Lucemburkové PL procvičení učiva o dynastii Lucemburků

12 VY_32_ZAZNAM_EU7/1az20 EU7/ D Lucemburkové IT- opakování učiva o dynastii Lucemburků EU7/ D Řečtí bohové Přiřazování správných dvojic, osvojení jmen řeckých bohů. EU7/ D G. J. Caesar Prezentace slouží jako podpora výkladu o Caesarovi. EU7/ D Římští bohové Přiřazování správných dvojic, osvojení jmen římských bohů. EU7/ D Starověký Řím IT opakování učiva o starověkém Římě EU7/ D Starověký Řím PL opakování učiva o starověkém Římě

13 ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU7/21az40 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/7 Člověk a společnost 2. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU7/ D Objevy a vynálezy EU7/ A D J. F. Kennedy EU7/ D Fridrich II. EU7/ D Josef II. EU7/ D Kateřina II. Žáci pracují ve skupinách, přiřazují k sobě vynález a jméno vynálezce Prezentace složí jako podpora výkladu o J.F. Kennedym. Prezentace slouží jako podpora výkladu o Prusku za vlády Fridricha II. Prezentace slouží jako podpora výkladu o Josefu II. a jeho reformách. Prezentace slouží jako podpora výkladu o Rusku za vlády Kateřiny II. EU7/ D Osvícení panovníci PL opakování učiva o osvícenství EU7/ D Světové ideologie EU7/ D Napoleon Bonaparte EU7/ D Císařství Napoleona I. EU7/ D Napoleon Bonaparte EU7/ D Atentát na Heydricha Žáci pracují ve skupinách, přiřazují k sobě pojem a jeho charakteristiku. Prezentace seznamuje žáky s osobností Napoleona Bonaparta. PL opakování učiva o Francii v době vlády Napoleona I., žák si zopakuje pojmy a letopočty. PL- opakovací test, ověření znalostí o osobnosti Napoleona Bonaparta Prezentace seznamuje s průběhem atentátu na Heydricha. EU7/ D USA v 2. pol. 19. století PL opakování učiva o USA v 2. pol. 19. století. EU7/ D 2. světová válka PL procvičování učiva o 2. světové válce

14 VY_32_ZAZNAM_EU7/21az40 EU7/ D 2. světová válka PL opakovací test, ověřování znalostí EU7/ D Klement Gottwald Prezentace seznamuje s osobností K. Gottwalda. EU7/ D Hippies Prezentace seznamuje s hnutím hippies. EU7/ D Srpen 1968 nápisy na zdech Přiřazování správných dvojic, vysvětlování nápisů EU7/ D Charta 77 Prezentace seznamuje s vývojem Charty 77. EU7/ D Normalizace v ČSSR PL opakovací test, ověřování znalostí EU7/ D Václav Havel Prezentace seznamuje s osobností Václava Havla.

15 ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU9/41az60 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2/9 Jazyk a jazyková komunikace 2. stupeň Evidenční číslo DUM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor DUM Podpis EU9/ NJV Familie Využití interaktivní tabule na téma rodina Tomanová Jarmila EU9/ NJV Familie Opakovací pracovní list k interaktivní tabuli Tomanová Jarmila EU9/ NJV Familie Využití slovní zásoby pomocí přiřazovacích kartiček Tomanová Jarmila EU9/ NJV Familie Prověrka na téma rodina Tomanová Jarmila EU9/ NJV Časování sloves Využití interaktivní tabule - časování sloves Tomanová Jarmila EU9/ NJV Časování sloves Opakovací pracovní list k interaktivní tabuli Tomanová Jarmila EU9/ NJV Prag Prezentace v Powerpointu na téma Praha Tomanová Jarmila EU9/ NJV Die Freizeit Prezentace v Powerpointu na téma volný čas Tomanová Jarmila EU9/ NJV Die Freizeit EU9/ NJV EU9/ NJV Perfektum pravidelných sloves Perfektum pravidelných sloves EU9/ NJV Způsobová slovesa Opakovací pracovní list k Powerpointu na téma volný čas Využití interaktivní tabule na téma perfektum pravidelných sloves Opakovací pracovní list k interaktivní tabuli Časování způsobových sloves v přítomném čase s využitím interaktivní tabule Tomanová Jarmila Tomanová Jarmila Tomanová Jarmila Tomanová Jarmila EU9/ NJV Můj týden Využití interaktivní tabule na téma můj týden Tomanová Jarmila

16 VY_32_ZAZNAM_EU9/41az60 EU9/ NJV Berlin Prezentace v Powerpointu na téma Berlín Tomanová Jarmila EU9/ NJV Roční období Prezentace v Powerpointu na téma roční období Tomanová Jarmila EU9/ NJV EU9/ NJV Perfektum nepravidelných sloves Perfektum nepravidelných sloves Využití interaktivní tabule na perfektum nepravidelných sloves Opakovací pracovní list k interaktivní tabuli Tomanová Jarmila Tomanová Jarmila EU9/ NJV Vídeň Prezentace v Powerpointu na téma Vídeň Tomanová Jarmila EU9/ NJV Vídeň Opakovací pracovní list k prezentaci v Powerpointu na téma Vídeň Tomanová Jarmila EU9/ NJV Lidské tělo Využití interaktivní tabule na téma lidské tělo Tomanová Jarmila

17 ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_22_ZAZNAM_EU10/1az36 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků II/2/10 Anglický jazyk 1. stupeň Evidenční číslo VM Datum Třída Předmět Téma hodiny Popis náplně hodiny Autor VM Podpis EU10/ AJ Christmas active tree Aktivní rozšiřování slovní zásoby na téma Vánoce Nováková Dana EU10/ AJ Christmas bingo Přiřazování slov k obrázkům na téma Vánoce Nováková Dana EU10/ AJ Christmas crossword Luštění kříţovky na téma Vánoce Nováková Dana EU10/ AJ Christmas mind map Procvičování slovní zásoby na téma Vánoce Nováková Dana EU10/ AJ Halloween and Christmas Přiřazování slov na téma Vánoce, Halloween EU10/ AJ Learn colours Aktivní rozšiřování slovní zásoby na téma Barvy EU10/ AJ Numbers Přiřazování slov k číslům EU10/ AJ Numbers 1-10 Aktivní rozšiřování slovní zásoby na téma Čísla EU10/ AJ My school bag Přiřazování slov k obrázkům na téma Školní taška EU10/ AJ My family Vytváření dvojic slov na téma Moje rodina EU10/ AJ My toys Aktivní rozšiřování slovní zásoby na téma Moje hračky

18 VY_22_ZAZNAM_EU10/1az36 EU10/ AJ Fruit and vegetables Přiřazování slov na téma Ovoce, Zelenina EU10/ AJ Fruit and vegetables - crossword Luštění kříţovky na téma Ovoce, Zelenina EU10/ AJ Clothes Dokreslování oblečení dle instrukcí EU10/ AJ Clothes - This is/these are Přiřazování slov do kategorií dle čísla EU10/ AJ Shopping list Přiřazování slov na téma Nakupování EU10/ AJ Days of the week Aktivní rozšiřování slovní zásoby na téma Týden EU10/ AJ My pets Přiřazování slov na téma Můj mazlíček EU10/ B AJ The English alphabet EU10/ B AJ My address EU10/ B AJ Let s cook EU10/ B AJ Fruit and vegetables EU10/ B AJ EU10/ B AJ Závěrečné opakování slovní zásoby z jednotlivých lekcí. Závěrečné opakování jednoduchých frází a otázek. EU10/ AJ In the clasroom EU10/ AJ Verbs EU10/ AJ Seasons and the weather Manipulativní kartičky děti si zopakují abecedu, barvy, slovní zásobu pomocí jednotlivých aktivit. Manipulativní kartičky ţáci si zopakují základní fráze týkající se osobních údajů. Manipulativní kartičky ţáci si procvičí slovní zásobu k tématu food. Manipulativní kartičky Ţáci si procvičí slovní zásobu k tématu fruit and vegetables. Manipulativní kartičky ţáci si zopakují základní slovní zásobu z jednotlivých lekcí. Manipulativní kartičky ţáci si procvičí jednoduché otázky pomocí určených aktivit. Interaktivní tabule ţák si procvičí slovíčka spojená s daným tématem a pokyny uţívané ve třídě. Pracovní karta s obrázky a slovesy ţák přiřazuje jednotlivé činnosti k obrázků. Pracovní listy, kartičky charakteristika jednotlivých ročních období, popis počasí Pavková Vladimíra EU10/ AJ Time Pracovní lista, kartičky určování času Pavková Vladimíra EU10/ AJ The human body IT popis lidského těla Pavková Vladimíra

19 EU10/ B AJ What are they doing? (Winter holidays) EU10/ B AJ What s the date? VY_22_ZAZNAM_EU10/1az36 Manipulativní kartičky ţáci si procvičují zimní sporty, pouţívají pres.continuous, popisují oblečení Studničková Iva lyţaře Pracovní list ţáci si procvičují určování data Studničková Iva (řadové číslovky) a měsíce v roce EU10/ B AJ Pexeso - Jobs Pexeso k procvičení povolání Studničková Iva EU10/ B AJ Farm animals EU10/ B AJ How much is it? EU10/ B AJ Past simple Kartičky a pracovní list ţáci si procvičují jména domácích zvířat, co nám dávají a co umí. V prac.listu srovnávají ţáci zvířata pomocí stupňování příd.jmen Pracovní list procvičení fráze How much is...?, pound/s, pence a číslovek na slovní zásobě divoká zvířata Pracovní list procvičení min.času pravidelných i nepravidelných sloves Studničková Iva Studničková Iva Studničková Iva EU10/ B AJ The UK Quiz Ţáci si ověřují získané informace o United Kingdom Studničková Iva

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou jednotlivé DUM a VM vytvořeny, jsou uvedeny v příslušném

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6.

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6. ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_TF1 POPIS

Více

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s e-mailovými adresami autorů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562

v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 v projektu Zajímavé učení, Registrační číslo - CZ.1.07/1.4.00/21.1562 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Tielová, ředitelka školy Kontakty:

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. Naše škola pro naše děti reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21. Český jazyk a literatura 1/36 VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana

Více

Seznam DUMů. Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci. List1

Seznam DUMů. Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci. List1 Seznam DUMů List1 Práce jsou Vám k dispozici, kontaktujte prosím e-mailem autory www.propojeni.cz - zaměstnanci Pavla Kinczerová ČJ Věta jednoduchá, souvětí Hana Písaříková AJ Past simple-regular Hana

Více

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1. Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.A Slovní úlohy 0-7 VY_42_INOVACE_M1_ZF_02 Fenclová 1.A Sčítání do 8 VY_42_INOVACE_M1_ZF_03

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola

Více

ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním.

ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním. VY_32_INOVACE_SADA01 1 5. Orientace v textu, bezchybný opis. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním. Mgr. Petra Pangrácová 16.9.2011 2 5. Psaní velkých písmen 3 4. Pověst

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21. EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.3217 Poř.č. Název - PRVOUKA Popis obsahu Prvouka 1. ročník 1. 1. 1_ROC

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY CIZÍCH JAZYKŮ Vytvořeno v rámci realizace projektu: Rozšíření znalostí a posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko Vypracovali:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP (příloha k ŠVP ZV Společná cesta ) 1 Obsah: 1. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Metodická příručka 1.ročník Anglický jazyk Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Metodická příručka 1.ročník Anglický jazyk Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Metodická příručka 1.ročník Anglický jazyk Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Tato metodická příručka popíše postup práce se zadáním, nabízí různé druhy činností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany BILINGVNÍ PROGRAM Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více