Lupae. - Noeti1ucae čili noctivigilae. - Nonariae. - Pedeneae. - Doridky. Rdzné, všem třídám společně názvy. - Etymologie slova putae.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lupae. - Noeti1ucae čili noctivigilae. - Nonariae. - Pedeneae. - Doridky. Rdzné, všem třídám společně názvy. - Etymologie slova putae."

Transkript

1 OBSAH. L Římané. 1. Posvátná prostituce v Etrurii. Obyvatelé staré Italie. _ Řím. - Vlčice Akka Larentia. - Původ lupanaru. - Založení Říma. _ Luperkalie. - Luperci, kněží boha Pana. - Sabinky a orakl. - Herakles a OmIale Posvátná prostituce v Římě. - Nevéstka Flora. - Její sňatek s Tarutiem. - Původ floralií. - Slavnosti Flořiny ft Pomoniny. _ Nevěstky při floralilch. - Cato v cirku. - Venu Cloacina. - V~nus Placida, Genetrix atd. - Venus Lasciva, Voluptia, Vo!untaria. - Chrám Venuše Eryciny v Sícilii. - Venušin chrám v Římě. - Původ kultu Venus Vietrix. - VenuI Myrtea čili Murcia. - Nevěstčí dary Venuši. _ Necudné oběti Římanek Kupidovi, Priapovi, Mutinovi atd. - Priapeia. Kult boha Mutina. - Mutuna. Portunda. - Tychon a Orthanes. Mysterie Isidiny v Římě. - Slavnosti lsidíny. - Zkaženost kněží lsidiných. - Kult Bacchdv. - Bacchanti a bacchantky. - Trhy na nevěstky. - Rozdíl mezi posvátnou prostitucí římskou a řeckou 3 2. Prostituce legální. - První prostitutky v Římě. - Romulus, zakladatel manželství. - Čtvero zákonli ve prospěch Sabinek. - Zřízení řádu Vestálek.. Tragická smrt Lukrecie. - Cizoložství u praobyvatelů ltalie. - Cizoložnice a prostituce. - Kybele. - Priap a nymfa Lotis. _ Tresty cizoložnic. - ConIarreatio. - Mater Iamílias. - Provdaná žena. Coemptio. - Usucapio čili manželství na zkoušku. - Celibát u patricijů. - Vibius Casea před censory. - Lex Julia. - U1pianovo vysvětlení pojmu "veřejná děvka". - Rdzné odrůdy a zřízení římské prostituce.- Prostituce potulná. - Prostituce stabilní. - Stuprum a fornicatio. Lenocinium. Lenae a lenones. Meretrices. Lícentia stupri. - Císařské zákony.proti prostituci. - Komedie: "Nevěstka a kuplíř". _ Zákony a tresty proti cizoložství. - Legální konkubinát. Konkubiny. Zdanění prostituce. Bordelář Vetmius. Ciceronova obhajoba Coelia. _ Lhostejnost vůčí nepřirozeným nepravostem. Lex Scantinia Římské nevěstky. Jich roztřídění. Meretrices a prostibulae. Ali. cariae Blitidae. - Bustuariae. - Casalides. - Copae. - Diobolares. _ Florariae. - Gallínae. - Delicatae. Delicata Flavia Dimiti1la, chof cisaf. Vespasiana a matka Titova. - Famosae. - JUDiceS.- Juvencae.

2 Lupae. - Noeti1ucae čili noctivigilae. - Nonariae. - Pedeneae. - Doridky. Rdzné, všem třídám společně názvy. - Etymologie slova putae. - Quadrantariae. - Quaestuariae. QuasiI1arie. - Ambulatrices. - Scorta. Scorta devia. - Scrantíae. - Suburanae. - Summoeníanae. - Schoeniculae. - Límaces. - Circulatrices. - Charybdes. - Pretiosae. - Ženský senát. - Pueri meritoríi. - Pathici. - Ephebi. - Gemmelli. - Catamiti. - Amasii. - Eunuchové. - Paedicones. - Cinaedes. - Tanečnice, flétístky, líristky. - Gaditanae. - Ambubaiae. - Meretricium. - Dohazovači a prostředníci prostituce. - Leno. - Lena. - Krčmáři a lazebníci. - Pekárny. - Holiči a voňavkáři. - Unguentarius. - Admonitrices, stimu. latrices a conciliatrices. - AnciI1ulae. - Perduetores. - Adduetores. Tranetatores. - Bordeláři. - Beluraii. - Caprarii. - Anserarii 4. Mlsta prostituce. - Lupanary. - Lázně. - Ženský senát. - Lupanary esquilinské. - Lupanary u cirku a u chrámu míru. - Subura. - Klenbová podloubí v cirku. - Přístav misenskv. - Popis Lupanaru. - Pokojíky prostitutek. - Vvvěsný štít. - Nářadí. - Oplzlé obrazy. - Vnitřní výzdoba pokojíků. - Lupanary boháčů. - Původ slova fornicatio. - Stabula čili lupanary nižšího druhu. - Pergulae čili balkony. - Turturillae. - Casauríum čilí lupanar za hradbami městskými. Meritoria a meritorii.- Geneae. - Původ slova lustrum. - Obyvatelé lupanaru - Leno a lena. - Anci11ae ornatrices. - Aquarii čili aquariolí. - Bacario. - Villicus. - Adduetores, conduetores a admissarii. - Kostým nevěstek v lupanarech. - Slavnosti v lupanarech. - Domilianův zákon o kastraci. - Castratí. spadones a thlibiae. - Messalina v bordelu. - Tarsiina cena panenství a obyčejná taxa prostituce. - Plán římského lupanaru dle Petronia. - Taxy v bordelu. - Nájemné za pokoj. - Quadrantariae a diobolares 5. Počátek.legální prostituce. - Registrace nevěstek. - Ženy a dcery senatorův a licentia stupri. - Výhody z regulování prostituce pro stát a společnost. - Nevěstčí daň. - Zápis nevěstek. - Edilský úřad a prostituce. - Poulični policie. - Julia, dcera Augustova. - Edi1ská policie ve veřejných domech. - Edilové plebejští a patricijští. - Příhoda edila, jenž se chtěl násilím dostati k nevěstce Mammi. - Mlsta tajné prostituce. - Veřejné lázně. - Konsulova žena v teanských lázních. - Přepych a zkaženost v římských lázních. - Veřejné lázně pro obé pohlaví. - Lázně Scipionovy. - Balneatores a aliptes.- Prostopášnosti Domitianovy dvorní společnosti ve veřejných lázních. Volné lázně pro plebeje. - Lázně pro aristokracii a boháče. - Prostítuce v lázních... Fellatrices a fellatores. - Krčmy. - Špatná pověst návštěvníků krčem. - Popis římské popiny. - Stabulum. - Hostince.- Noční domovní prohlídky. - Pekárny. - Edilové jako bordelní policie.- Peněžité a tělesné přestupky a tresty. - Čeho se odvažovala Messalina, provozujíc nevěstčí živnost v lupanaru. - Počestná žena ve vykřičeném domě. - Plnomocníci edilův. - Doba, kdy byly lupanary a jiné veřejné domy otvírány a zavírány. - Nevěstky v cirku. - Prostituce a divadlo.' Potulná prostituce. - Zdi a pomníky pod ochranou Eskulapovou. - Necudnost pouliční a pokoutní prostituce. - Catullus a Lesbia. - Zákonitá moc otcovská a poručenská nad syny a svěřenci. - Adventores

3 Venatores.. Álkinoi. -' Salaputii. - Semitarii Adulter, scortator a moechus. - Heliogabal v lupanarech. - Kostým nevěstek. Účes.. Zákaz užívání zlatého prachu. - Modrý a žlutý vlas. - Národní kroj prostitutek tyrských a babylonských. - Amiculum. - Mitra, tiara, nimbus. Zákaz užívání nosítek a vozli. Carmenta. - Nositka. Cella a oetoform. - Lex Oppia Prostituce aristokratická. Bonae mulieres. - Rozdíl mezi římskou kurtizánou a řeckou hetérou. - Cicero u Cytheridy. - Preciosae a famosae. Via sacra. - Promenády kurtizán. - Procházky žen počestných. - Matrony. - Ogulnia. - Sergíus, milenec Hippiin. - Němá mluva prostitutek. Signum infame. - Gesticulariae. Němohra lásky. - Upiatost v římské konversaci. - Latinská erotika. Bratr a sestra. - Molles libri čili erotické spisy. - Tajné knihovny kurtizán a světáků. Recké a římské oplzlé spisy a církevní otcové Tajemné a osklivé nemoci. - Impura Venus. - Zavlečení asijského smilstva do Ríma. - Přičiny rozšíření nepřirozeného smilstva. - Ženské pohlavní nemoci. - Venerické nemoci a lékařové. - Kouzelníci a šarlatáni. - Malomocenství. - Morbus indecens. - Lékařové. - Rukopis z 13. století o přijici. - Objevení se elefantiasis v Rímě. - Asklepiades Blthynský. - T. Aufidius. - Musa, lékař Augustův. - Meges Sidonský. - Popis elefantiasis dle Aretaios Kappadockého. - Srovnání její s příjicí 15. století. - Campanus morbus. - Spinturnicium. - Familia ficosa. - Junp fluonia. - Nemocí, přivlečené do Ríma cizinci. - Rečtí lékařové.- Vettius Valens. - Themison. - Thessalus Trallský. - Soranus Efesský. - Empirikové, lazebníci a mastičkáři. - Asklepiades Farmacion. - Apollonius Pergamonský. - Kriton. - Andromachus a Dioskorides. - Galienus a Oribasus. - Archígenus. - Herodot. - Leonidas Alexandrinský.- Archiatres. - Archiatri pallatini a archiatri populares. - Zřízení Antonia Pia.. Eutychu~. - Porodní babičky a medicae. - Martialův epigram proti Lesbii. - Tajné prostředky proti pohlavním nemocem. - Quartilla Medicae juratae. - Porodní babičky. - Agonodike. - Sagae. - Suppostřices. - Původ slova sagefemme. - Masti, voňavky, nápoje lásky a zaříkání. - Připravování nápojů lásky. - Gratidia. - Mons Esquilinus.'- Zaříkání. - Afrodisiaka. - Hippomanllm. - Záliba Římanů ve voňavkách. - Kosmetika. - Poppaca. - Kurtizána Acco: - Sagy a voňavkářky. _ Fascinum. - Infibulace. - Kastrace u žen. - Kněží bohyně ~~ % 9. Prostopášnost Římanů - Petronius Arbiter. - Hosťna Trimalchionova.- Slovo "vivere". - Bohyně Vitula. Vitulari a vivere. - Noční slavnosti čili comessationes. - Původ slova missa. - Comessationes v císařském paláci. - Řecká kurtizána Cytheris. - Sulpítius Gallus. - Herci a komikové 'při hostinách. - Pantomimy a tanečnice. - Oplzlé tance při pilkách. - Propuštěnec Zoilus. - Episoda z Trimalchionovy hostiny. - Příbor a dekorace v jídelně. - Thesaurochrysonochrisides a komik Galba. Květiny pti tabuli. - Larové. - Conisalus, Tryeallus, Pilummis a Picumnus. - Deverra, Deverroaa, Intercidona. Bohyně Viriplaca.-

4 Domiducus. - Suadela, Orbana, Genita Mana, Postversa, Prorsa, Cuba Dea, Thalassus. - Angerona, Fauna. - Jugatinus 107 1:). Pověrčivost Římanů. - Pověrčivost římských kurtizán a světáků. - Vykládání znamení. - Nepříznivé předzvěsti.. - Oplzlá slova. - Noční nádoby. - Moč Předpovídání z říhání. - Krepitus Deus ridiculus. _ Význam kýchání. Pták Jupitera Konservatora. - Sokratův démon. _ Jupiter a Cybele. - Význam kýchání při mílostných schůzkách. - Akmé a Septimius. - Hučení v uších a třesení údů. - Pravá a levá strana těla. - Praskání postele. - Lectus adversus a leetus genialís. - Kmitání lampy. - Prostitutky jako vykladačky znamení. - Různé věštby. _ Příznivá a nepříznivá znamení pro prostitutky. - Císař Proculus a sto sarmatských panen. - Pes a kočka v pověře. - Pověry služek Venušiných. - Matrony a nevěstky při náboženských slavnostech. - Zkouška panenství. - Fortuna Virginalís. - Význam ořechu Dějepisci a chvalořečníci. - Bá~níci průvodci a milenci kartízán - Musy erotické lyriky - Horác. - Cupiennus. - Přísaha Sallustova. - Marsaeus a tanečnice Origo. - Horácova epikurejská fílosofie. - Neera, první milenka Horácova. - Origo, Lycoris a Arbuscula. - Horácovy vztahy k Dbstárlé vznešené dámě, kterou opouští k vůli Inachii. - Cinara. _ Voňavkářka Gratidia a její nápoje lásky. - Kurtizána Hagna a Balbinus. - Horáeova náklonnost k hochům. - Bathylus. - Lysiseus. _ Lycas. - Pyrrha. - Horáeova píseň loučení na nevěrnou Pyrrhu. Lalage. _ Arístius. - Tuseus a Lalage. - Barína Tyndaris a její matka, přítelkyně Gratidie. - Lydia a její zrada s Telefem. - Lydia opouští Telefa k vůlí Calaidovi. - Smíření s Lydií. - Chloe. - Fíllis. - Glycera, bývalá milenka Tibullova. - Horáeova známost s Chloe. - Lyde, poslední mi. lenka Horácova Catullus. - Povaha jeho básní. - Jeho konkubiny a přítelkyně. - Clodia čilí. Lesbia, dcera senatora Metella Celera. - Lesbíín vrabčík.- Catullova láska k Lpsbii. - Roztržka obou milenců. - Catullovo odříkání. - Lesbiín konkubinát. - Kurtizána Quintia. - Catullovy verše proti Quintii. - Řecká kurtizána Ipsithílla. - Calullův epigram proti denním hostům bordelu, do něhož utekla se jedna z jeho milenek. Catllll a Au ilena. - Předčasná smrt Catullova. - Propertius. - Cynthia čilí Hostilía, dcera Hostiliova. - Láska j~jí k Propertiovi. - Cynthia a Statilius Taurus, zámožný praetor iliyrský. - Noc láskv s Cynthíí. _ Ctitelé Cynthie. - Mořské lázně v Bajích. - Smíření s Cynthíí. Kuplířka Acanthis. - Cynthíína žárlivost. - Lycínna. - Travička Nomas.- Kvapný pohřeb Cynthiin. - Propertiova -mrl. - Společný hrob Tibullus. - Jeho prostopášný život. - Propuštěnka Plania čilí Delia. _ Její manžel. - Matka Deliína. - Tibullova platonická láska. - Nápoje lásky. Nemesis. - Cerinthus. - Tibullova láska k Neeře. - Odmítnutí Neeřino. - Tibullovo zoufalství. - Sulpitía, dcera Serviova. Tibullova nevěrnost. - Glyceris. - Glyeeřino odmítnutí. - Tibullova smrt. - Kitheris. _ Cornelius Gallus. - Lycoris.. Gallus ve válce parthské. - Jeho návrat. _ Lycoridina nevěrnost. - Gentia a Chloe. Lidia. - Maximian, vyslanec Theoderichův a Lycoris. - Ovidius. Corinna. - Ovidiovy rady. - Co-

5 nnna u Ovidia. - Ovidiova žárlivost a hněv. - Kuplířka Dipsas. - Její nestydaté rady. - Eunuch Bagoas. - Nape a Cypassis. Corinna a římský vojevůdce. - Ovidiovy básně. - Tajné jeho milostné pletky s dcerou císaře Augusta. - Ovidiovo vyhnanství. - Ovidiova smrt 14. Marcus Valerius Martial. - Popularita Martialových epigramů. - Martialova odpověď kritiku Corneiiovi. - Oběti Martialova sarkasmu. Volné mravy básníkovy. - Epigram proti Clodii Marcelle, choti Martialově. - Čtenářové spisů Martíalových. - Knihkupec Secundus.- Llčení kurtizán. - Lesbia. - Nestoudnv její život. - Chione a Helida. - Martialův epigram proti Lesbii. Chloe. - Hrabivost Luperka, jejího milence. - Thais. - Pomsta Martialova. - Filenis a milenec její Diodor. - Filenina zkaženost. - Epigram o ni. Příčina nenávisti Martialovy k Fíleně. - Filenin Cynismus. - Lydia. - Martielův odpor vůči starým nevěstkám. - Fabulla, Lila, VetustiIla, Gal1ia, Saufeia, Marulla, Thelesilla, Pontia, Lecania, Ligella, Lyris, Fescennia, Senia, GaIla, Egle. - Nepravé řecké kurtizány. - Lycoris, Glycera, Chione a Flogis, Polla.. Návrat Clodie Marcely do Španělska. - Martialovy smířlivé epigramy. - Petronius. - Jeho Satyricon jakožtn obraz mravů z dob římského císařství. - Petroniovy epigramy. - Sestoria, Martia, Delia, Arethusa, Basílissa. Petroniova Eebevražda 15. Římští cisařové. - Neblahý vliv jejich zkaženosti mravů. - Přísnost zákonů před dobou úpadku. - Edil Quintus Fabius Gurges. - Edilové Vilius Rapullus a Marcus Fllndanius. - Konsul Postumius. - E&utius a Fecenia. - Julius Caesar a jím svedené vznešené ženy. - Eunoe a Kleopatra. - Mrzkost cizoložných jeho náklonností. - Caesar a Nikomedes, král bithynský. - Posměšná píseň římských vojáků o Caesarovi. - Císař Oktavian. - Jeho necudnost. - Jeho odpor proti cizoložství. - Krvesmilství s dcerou jeho Julíí. - Jeho záliba v nevinných dívkách. - Šílená vášeň ku hře. - Manželky jeho Claudia, Scribonia a Livia Drusilla. - Slavnost dvanácti božstev. - Apolo Tortor. Císař Tiberius. - Náklonnost jeho k opilstvf. - Zákony proti cizoložství. - Jeho veřejný a soukromý život. - Tiberius Caprienus. - Jeho pobyt na Capri. - Obraz Parrhasiův. - Císař Caligula. - Náklonnost jeho k Marku Lepid~vi a herci Mnesterovi. - Láska jeho ke kurtizáně Pyrallidě. - Nevěstčí daň. - Otevření lupanaru v císařském paláci. - Císař Claudius.- Prostopášnosti manželek jeho Urgulanilly a Mesaliny. - Císař Nero. - Jeho mládí. - Veřejné hostiny na poli Marsově a ve velkém cirku. Pohostinné domy na nábřeží v Bajích. - Jeho svatba se Sporem. - Cizoložná jeho náklonnost k Agrippině. - Agrippína smrt. - Císař Galba. - Císař OLho Jeho znemravnělost. - Císař Vitel1ius. - Jeho láska k propuštěnci Asiatikovi. - Nenasytná jeho žravost. - Císař Vespasian. - Jeho zdrženlivost. - Jeho konkubina Cenis. - Císař Titus. - Jeho vzorné panování. - Domitia a herec Paris. - Císař Domitian. - Hrozné tresty proti pokleskům Vestalek. - Nerva, Trajan a Hadrian. - Antonius Pius a Marcus Aurelius..' Císař Commodus. - Anterus Commodovy konkubiny a hoši k smilstvu určení. Commodovy orgie. Propušlěnec Onon. - Příjmi

6 Herkules. - Konkubína Marcia. - Commoclova smrt. Císař Helioga. bal. - Velekněz boha slunce Přepych v oděvu. Semiamira. Založeni "senátku". - Heliogabalova zvrácenost. - Necudné pantomimy. - Soudruhové clsařovi. - Jarní slavnosti. - Císařova návštěva veřejných domů. - Jeho náklonnost k prostitutkám. - Císař jako kurtizána. - Legitimni ženy císařovy. - Vdova po Pomponiovi Bassovi. - Cornelia Paula. Kněžka Vestina. - Heliogabalovi manželé. - Vozka Hierokles. - Aurelius Zoticus, zvaný Kuchař. - Svatba bohů a bohyní. - Heliogabalovy slavnosti. - Práva kurlizán v císařském paláci. - Heliogabalova smrl. Císař Alexander Severus. - Blahodárný vliv jeho panování. - Císař Gallian. - Jeho prostopášnosti. Cisařové Claudius, Aurelian, Tacilus. - Zákaz vykřicených domů. - CísaťProbus a Carinus. Jejich Lhýralý život.. Císař Diocletian. - Konec řimské prostituce 198

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

Činy božského Augusta RES GESTAE DIVI AUGUSTI -MONUMENTUM ANCYRANUM Dole následuje opis činů božského Augusta, kterými podmanil svět moci římského lidu, a nákladů, které učinil pro stát a římský lid, vepsaných

Více

Nicholas R. Mann Posvátná geometrie Washingtonu / Integrita a síla původního plánu

Nicholas R. Mann Posvátná geometrie Washingtonu / Integrita a síla původního plánu Tituly z volné řady Tajné dějiny světa Zdeněk Krušina Tajné dějiny světa 1 Atlantis - ztracená perla na úsvitu lidstva Tajné dějiny světa 2 Ráj versus evoluce Tajné dějiny světa 3 Velcí zasvěcenci starověku

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství V tomto článku bychom chtěli psát o Božím záměru pro vztah mezi mužem a ženou v kontrastu se zneužíváním sexuality v dnešní době. Rádi bychom též poukázali

Více

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím C4 Halas František Já se tam vrátím Defoe Daniel Robinson Crusoe A103 Šrámek Fráňa Stříbrný vítr A116a Kukučín, Martin Pražské motivy A127a,b Kratochvíl, J. Vesnice A128 Mináč Vladimír Smrt chodí po horách

Více

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

Více

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI Nahlížení 2009 Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení Edukace loutkou - vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek Josef Krofta, Jakub Krofta, Jiří Vyšohlíd

Více

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H ŽIVOTOPISY SVATÝCH Všechna práva vyhrazena Blah. Ludvík M. Grignion z Montfortu ŽIVOTOPISY SVATÝCH V POŘADÍ DĚJIN CÍRKEVNÍCH NAPSAL ISIDOR VONDRUŠKA 1 9 3 1 LADISLAV KUNCÍŘ V PRAZE Nro 36 2 2. Ex Consistorio

Více

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století )

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) 1 5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového rozhodnutí: slepě poslouchat, věřit církvi, jejich

Více

Poznámky, fakta, dojmy, smyšlenky i domněnky hloupého českého Honzy putujícího zemí druhdy solimánskou koncem září 2014.

Poznámky, fakta, dojmy, smyšlenky i domněnky hloupého českého Honzy putujícího zemí druhdy solimánskou koncem září 2014. Hony Šafra TURECKO Poznámky, fakta, dojmy, smyšlenky i domněnky hloupého českého Honzy putujícího zemí druhdy solimánskou koncem září 2014. 1 Úvodem Co vlastně na začátku věděl hloupý český Honza o Turecku?

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Jagellonci v zemích Koruny české

Jagellonci v zemích Koruny české Jagellonci v zemích Koruny české Venkovský lid Sociální terminologie a struktura Na českém a moravském venkově od konce 15. století žilo 85 až 90% všeho obyvatelstva. Staročeská terminologie, pokud jde

Více

Sociální dopady prostituce

Sociální dopady prostituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Sociální dopady prostituce bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Baierová Sociální politika a sociální

Více

Římské právo. Římské právo 1 / 24

Římské právo. Římské právo 1 / 24 Římské právo Jakub Michálek Anna Hlaváčková 19. března 2006 Římské právo 1 / 24 Impérium Lidová shromáždění Plebejové a patriciové Zásady rozhodování Vyšší státní úředníci Král Senát Omezení Senátu Senát

Více

such2009-08 ných MŠ 700 tisíc Kč. Peníze byly použity na zařízení pěti kuchyněk pro výdej jídel jednotlivým třídám.

such2009-08 ných MŠ 700 tisíc Kč. Peníze byly použity na zařízení pěti kuchyněk pro výdej jídel jednotlivým třídám. srpen 2009 Cena 6,00 Kč such2009-08 Známá budova hotelu Lužnice v čase Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se spolu s Vámi v těchto prázdninových dnech podělil o svou radost, a to je dokončení

Více

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše.

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. O O povo povo está está sendo marcado, veracidade em em capítulos e e versículos bíblicos. Značka Boží. A znamení

Více

Mgr. Pavel Jirmásek Příběhy (ne)jednoho manželství

Mgr. Pavel Jirmásek Příběhy (ne)jednoho manželství Mgr. Pavel Jirmásek Příběhy (ne)jednoho manželství Řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby člověk byl sám. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul.vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.

Více

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Den 1. a 2. - středa a čtvrtek 22.-23.7.2009 Odpolední odjezd z ČR; noční přejezd do italského Trenta, na kole po cyklostezce podél Anglie přes historické Rovereto

Více

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

Drazí bratři a sestry, milí farníci,

Drazí bratři a sestry, milí farníci, ROČNÍK XI ZÁŘÍ 2007 Drazí bratři a sestry, milí farníci, SLOVO PŘED POUTÍ NA MARIÁNSKÉ HOŘE skončil čas prázdnin a dovolených a my po roce vyhlížíme poutní slavnost na Mariánské Hoře. Tato pouť je vhodnou

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Zdroje Vypracované otázky, které kolují z předešlých let: http://files.jakubvalenta.cz/statnice/statnice_vypracovane_otazky.zip Gombrich http://search.mlp.cz/cz/titul/40916/

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Průvodce Prahou tak, jak bylo vydáno Nakladatelským družstvem Máje v roce 1905 (GUTH- JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav. Průvodce Prahou: pro mládež. Praha: Nakladatelské družstvo

Více

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována a rozšiřována jakýmkoli způsobem bez předchozího

Více

Mamut, camera obscura zrcadlení. Monika Kořínková

Mamut, camera obscura zrcadlení. Monika Kořínková Mamut, camera obscura zrcadlení Monika Kořínková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V mé bakalářské práci jsem se především zaměřila na mamuta jako na zvíře. Mou inspirací byla charakteristika a symbolika

Více