Lupae. - Noeti1ucae čili noctivigilae. - Nonariae. - Pedeneae. - Doridky. Rdzné, všem třídám společně názvy. - Etymologie slova putae.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lupae. - Noeti1ucae čili noctivigilae. - Nonariae. - Pedeneae. - Doridky. Rdzné, všem třídám společně názvy. - Etymologie slova putae."

Transkript

1 OBSAH. L Římané. 1. Posvátná prostituce v Etrurii. Obyvatelé staré Italie. _ Řím. - Vlčice Akka Larentia. - Původ lupanaru. - Založení Říma. _ Luperkalie. - Luperci, kněží boha Pana. - Sabinky a orakl. - Herakles a OmIale Posvátná prostituce v Římě. - Nevéstka Flora. - Její sňatek s Tarutiem. - Původ floralií. - Slavnosti Flořiny ft Pomoniny. _ Nevěstky při floralilch. - Cato v cirku. - Venu Cloacina. - V~nus Placida, Genetrix atd. - Venus Lasciva, Voluptia, Vo!untaria. - Chrám Venuše Eryciny v Sícilii. - Venušin chrám v Římě. - Původ kultu Venus Vietrix. - VenuI Myrtea čili Murcia. - Nevěstčí dary Venuši. _ Necudné oběti Římanek Kupidovi, Priapovi, Mutinovi atd. - Priapeia. Kult boha Mutina. - Mutuna. Portunda. - Tychon a Orthanes. Mysterie Isidiny v Římě. - Slavnosti lsidíny. - Zkaženost kněží lsidiných. - Kult Bacchdv. - Bacchanti a bacchantky. - Trhy na nevěstky. - Rozdíl mezi posvátnou prostitucí římskou a řeckou 3 2. Prostituce legální. - První prostitutky v Římě. - Romulus, zakladatel manželství. - Čtvero zákonli ve prospěch Sabinek. - Zřízení řádu Vestálek.. Tragická smrt Lukrecie. - Cizoložství u praobyvatelů ltalie. - Cizoložnice a prostituce. - Kybele. - Priap a nymfa Lotis. _ Tresty cizoložnic. - ConIarreatio. - Mater Iamílias. - Provdaná žena. Coemptio. - Usucapio čili manželství na zkoušku. - Celibát u patricijů. - Vibius Casea před censory. - Lex Julia. - U1pianovo vysvětlení pojmu "veřejná děvka". - Rdzné odrůdy a zřízení římské prostituce.- Prostituce potulná. - Prostituce stabilní. - Stuprum a fornicatio. Lenocinium. Lenae a lenones. Meretrices. Lícentia stupri. - Císařské zákony.proti prostituci. - Komedie: "Nevěstka a kuplíř". _ Zákony a tresty proti cizoložství. - Legální konkubinát. Konkubiny. Zdanění prostituce. Bordelář Vetmius. Ciceronova obhajoba Coelia. _ Lhostejnost vůčí nepřirozeným nepravostem. Lex Scantinia Římské nevěstky. Jich roztřídění. Meretrices a prostibulae. Ali. cariae Blitidae. - Bustuariae. - Casalides. - Copae. - Diobolares. _ Florariae. - Gallínae. - Delicatae. Delicata Flavia Dimiti1la, chof cisaf. Vespasiana a matka Titova. - Famosae. - JUDiceS.- Juvencae.

2 Lupae. - Noeti1ucae čili noctivigilae. - Nonariae. - Pedeneae. - Doridky. Rdzné, všem třídám společně názvy. - Etymologie slova putae. - Quadrantariae. - Quaestuariae. QuasiI1arie. - Ambulatrices. - Scorta. Scorta devia. - Scrantíae. - Suburanae. - Summoeníanae. - Schoeniculae. - Límaces. - Circulatrices. - Charybdes. - Pretiosae. - Ženský senát. - Pueri meritoríi. - Pathici. - Ephebi. - Gemmelli. - Catamiti. - Amasii. - Eunuchové. - Paedicones. - Cinaedes. - Tanečnice, flétístky, líristky. - Gaditanae. - Ambubaiae. - Meretricium. - Dohazovači a prostředníci prostituce. - Leno. - Lena. - Krčmáři a lazebníci. - Pekárny. - Holiči a voňavkáři. - Unguentarius. - Admonitrices, stimu. latrices a conciliatrices. - AnciI1ulae. - Perduetores. - Adduetores. Tranetatores. - Bordeláři. - Beluraii. - Caprarii. - Anserarii 4. Mlsta prostituce. - Lupanary. - Lázně. - Ženský senát. - Lupanary esquilinské. - Lupanary u cirku a u chrámu míru. - Subura. - Klenbová podloubí v cirku. - Přístav misenskv. - Popis Lupanaru. - Pokojíky prostitutek. - Vvvěsný štít. - Nářadí. - Oplzlé obrazy. - Vnitřní výzdoba pokojíků. - Lupanary boháčů. - Původ slova fornicatio. - Stabula čili lupanary nižšího druhu. - Pergulae čili balkony. - Turturillae. - Casauríum čilí lupanar za hradbami městskými. Meritoria a meritorii.- Geneae. - Původ slova lustrum. - Obyvatelé lupanaru - Leno a lena. - Anci11ae ornatrices. - Aquarii čili aquariolí. - Bacario. - Villicus. - Adduetores, conduetores a admissarii. - Kostým nevěstek v lupanarech. - Slavnosti v lupanarech. - Domilianův zákon o kastraci. - Castratí. spadones a thlibiae. - Messalina v bordelu. - Tarsiina cena panenství a obyčejná taxa prostituce. - Plán římského lupanaru dle Petronia. - Taxy v bordelu. - Nájemné za pokoj. - Quadrantariae a diobolares 5. Počátek.legální prostituce. - Registrace nevěstek. - Ženy a dcery senatorův a licentia stupri. - Výhody z regulování prostituce pro stát a společnost. - Nevěstčí daň. - Zápis nevěstek. - Edilský úřad a prostituce. - Poulični policie. - Julia, dcera Augustova. - Edi1ská policie ve veřejných domech. - Edilové plebejští a patricijští. - Příhoda edila, jenž se chtěl násilím dostati k nevěstce Mammi. - Mlsta tajné prostituce. - Veřejné lázně. - Konsulova žena v teanských lázních. - Přepych a zkaženost v římských lázních. - Veřejné lázně pro obé pohlaví. - Lázně Scipionovy. - Balneatores a aliptes.- Prostopášnosti Domitianovy dvorní společnosti ve veřejných lázních. Volné lázně pro plebeje. - Lázně pro aristokracii a boháče. - Prostítuce v lázních... Fellatrices a fellatores. - Krčmy. - Špatná pověst návštěvníků krčem. - Popis římské popiny. - Stabulum. - Hostince.- Noční domovní prohlídky. - Pekárny. - Edilové jako bordelní policie.- Peněžité a tělesné přestupky a tresty. - Čeho se odvažovala Messalina, provozujíc nevěstčí živnost v lupanaru. - Počestná žena ve vykřičeném domě. - Plnomocníci edilův. - Doba, kdy byly lupanary a jiné veřejné domy otvírány a zavírány. - Nevěstky v cirku. - Prostituce a divadlo.' Potulná prostituce. - Zdi a pomníky pod ochranou Eskulapovou. - Necudnost pouliční a pokoutní prostituce. - Catullus a Lesbia. - Zákonitá moc otcovská a poručenská nad syny a svěřenci. - Adventores

3 Venatores.. Álkinoi. -' Salaputii. - Semitarii Adulter, scortator a moechus. - Heliogabal v lupanarech. - Kostým nevěstek. Účes.. Zákaz užívání zlatého prachu. - Modrý a žlutý vlas. - Národní kroj prostitutek tyrských a babylonských. - Amiculum. - Mitra, tiara, nimbus. Zákaz užívání nosítek a vozli. Carmenta. - Nositka. Cella a oetoform. - Lex Oppia Prostituce aristokratická. Bonae mulieres. - Rozdíl mezi římskou kurtizánou a řeckou hetérou. - Cicero u Cytheridy. - Preciosae a famosae. Via sacra. - Promenády kurtizán. - Procházky žen počestných. - Matrony. - Ogulnia. - Sergíus, milenec Hippiin. - Němá mluva prostitutek. Signum infame. - Gesticulariae. Němohra lásky. - Upiatost v římské konversaci. - Latinská erotika. Bratr a sestra. - Molles libri čili erotické spisy. - Tajné knihovny kurtizán a světáků. Recké a římské oplzlé spisy a církevní otcové Tajemné a osklivé nemoci. - Impura Venus. - Zavlečení asijského smilstva do Ríma. - Přičiny rozšíření nepřirozeného smilstva. - Ženské pohlavní nemoci. - Venerické nemoci a lékařové. - Kouzelníci a šarlatáni. - Malomocenství. - Morbus indecens. - Lékařové. - Rukopis z 13. století o přijici. - Objevení se elefantiasis v Rímě. - Asklepiades Blthynský. - T. Aufidius. - Musa, lékař Augustův. - Meges Sidonský. - Popis elefantiasis dle Aretaios Kappadockého. - Srovnání její s příjicí 15. století. - Campanus morbus. - Spinturnicium. - Familia ficosa. - Junp fluonia. - Nemocí, přivlečené do Ríma cizinci. - Rečtí lékařové.- Vettius Valens. - Themison. - Thessalus Trallský. - Soranus Efesský. - Empirikové, lazebníci a mastičkáři. - Asklepiades Farmacion. - Apollonius Pergamonský. - Kriton. - Andromachus a Dioskorides. - Galienus a Oribasus. - Archígenus. - Herodot. - Leonidas Alexandrinský.- Archiatres. - Archiatri pallatini a archiatri populares. - Zřízení Antonia Pia.. Eutychu~. - Porodní babičky a medicae. - Martialův epigram proti Lesbii. - Tajné prostředky proti pohlavním nemocem. - Quartilla Medicae juratae. - Porodní babičky. - Agonodike. - Sagae. - Suppostřices. - Původ slova sagefemme. - Masti, voňavky, nápoje lásky a zaříkání. - Připravování nápojů lásky. - Gratidia. - Mons Esquilinus.'- Zaříkání. - Afrodisiaka. - Hippomanllm. - Záliba Římanů ve voňavkách. - Kosmetika. - Poppaca. - Kurtizána Acco: - Sagy a voňavkářky. _ Fascinum. - Infibulace. - Kastrace u žen. - Kněží bohyně ~~ % 9. Prostopášnost Římanů - Petronius Arbiter. - Hosťna Trimalchionova.- Slovo "vivere". - Bohyně Vitula. Vitulari a vivere. - Noční slavnosti čili comessationes. - Původ slova missa. - Comessationes v císařském paláci. - Řecká kurtizána Cytheris. - Sulpítius Gallus. - Herci a komikové 'při hostinách. - Pantomimy a tanečnice. - Oplzlé tance při pilkách. - Propuštěnec Zoilus. - Episoda z Trimalchionovy hostiny. - Příbor a dekorace v jídelně. - Thesaurochrysonochrisides a komik Galba. Květiny pti tabuli. - Larové. - Conisalus, Tryeallus, Pilummis a Picumnus. - Deverra, Deverroaa, Intercidona. Bohyně Viriplaca.-

4 Domiducus. - Suadela, Orbana, Genita Mana, Postversa, Prorsa, Cuba Dea, Thalassus. - Angerona, Fauna. - Jugatinus 107 1:). Pověrčivost Římanů. - Pověrčivost římských kurtizán a světáků. - Vykládání znamení. - Nepříznivé předzvěsti.. - Oplzlá slova. - Noční nádoby. - Moč Předpovídání z říhání. - Krepitus Deus ridiculus. _ Význam kýchání. Pták Jupitera Konservatora. - Sokratův démon. _ Jupiter a Cybele. - Význam kýchání při mílostných schůzkách. - Akmé a Septimius. - Hučení v uších a třesení údů. - Pravá a levá strana těla. - Praskání postele. - Lectus adversus a leetus genialís. - Kmitání lampy. - Prostitutky jako vykladačky znamení. - Různé věštby. _ Příznivá a nepříznivá znamení pro prostitutky. - Císař Proculus a sto sarmatských panen. - Pes a kočka v pověře. - Pověry služek Venušiných. - Matrony a nevěstky při náboženských slavnostech. - Zkouška panenství. - Fortuna Virginalís. - Význam ořechu Dějepisci a chvalořečníci. - Bá~níci průvodci a milenci kartízán - Musy erotické lyriky - Horác. - Cupiennus. - Přísaha Sallustova. - Marsaeus a tanečnice Origo. - Horácova epikurejská fílosofie. - Neera, první milenka Horácova. - Origo, Lycoris a Arbuscula. - Horácovy vztahy k Dbstárlé vznešené dámě, kterou opouští k vůli Inachii. - Cinara. _ Voňavkářka Gratidia a její nápoje lásky. - Kurtizána Hagna a Balbinus. - Horáeova náklonnost k hochům. - Bathylus. - Lysiseus. _ Lycas. - Pyrrha. - Horáeova píseň loučení na nevěrnou Pyrrhu. Lalage. _ Arístius. - Tuseus a Lalage. - Barína Tyndaris a její matka, přítelkyně Gratidie. - Lydia a její zrada s Telefem. - Lydia opouští Telefa k vůlí Calaidovi. - Smíření s Lydií. - Chloe. - Fíllis. - Glycera, bývalá milenka Tibullova. - Horáeova známost s Chloe. - Lyde, poslední mi. lenka Horácova Catullus. - Povaha jeho básní. - Jeho konkubiny a přítelkyně. - Clodia čilí. Lesbia, dcera senatora Metella Celera. - Lesbíín vrabčík.- Catullova láska k Lpsbii. - Roztržka obou milenců. - Catullovo odříkání. - Lesbiín konkubinát. - Kurtizána Quintia. - Catullovy verše proti Quintii. - Řecká kurtizána Ipsithílla. - Calullův epigram proti denním hostům bordelu, do něhož utekla se jedna z jeho milenek. Catllll a Au ilena. - Předčasná smrt Catullova. - Propertius. - Cynthia čilí Hostilía, dcera Hostiliova. - Láska j~jí k Propertiovi. - Cynthia a Statilius Taurus, zámožný praetor iliyrský. - Noc láskv s Cynthíí. _ Ctitelé Cynthie. - Mořské lázně v Bajích. - Smíření s Cynthíí. Kuplířka Acanthis. - Cynthíína žárlivost. - Lycínna. - Travička Nomas.- Kvapný pohřeb Cynthiin. - Propertiova -mrl. - Společný hrob Tibullus. - Jeho prostopášný život. - Propuštěnka Plania čilí Delia. _ Její manžel. - Matka Deliína. - Tibullova platonická láska. - Nápoje lásky. Nemesis. - Cerinthus. - Tibullova láska k Neeře. - Odmítnutí Neeřino. - Tibullovo zoufalství. - Sulpitía, dcera Serviova. Tibullova nevěrnost. - Glyceris. - Glyeeřino odmítnutí. - Tibullova smrt. - Kitheris. _ Cornelius Gallus. - Lycoris.. Gallus ve válce parthské. - Jeho návrat. _ Lycoridina nevěrnost. - Gentia a Chloe. Lidia. - Maximian, vyslanec Theoderichův a Lycoris. - Ovidius. Corinna. - Ovidiovy rady. - Co-

5 nnna u Ovidia. - Ovidiova žárlivost a hněv. - Kuplířka Dipsas. - Její nestydaté rady. - Eunuch Bagoas. - Nape a Cypassis. Corinna a římský vojevůdce. - Ovidiovy básně. - Tajné jeho milostné pletky s dcerou císaře Augusta. - Ovidiovo vyhnanství. - Ovidiova smrt 14. Marcus Valerius Martial. - Popularita Martialových epigramů. - Martialova odpověď kritiku Corneiiovi. - Oběti Martialova sarkasmu. Volné mravy básníkovy. - Epigram proti Clodii Marcelle, choti Martialově. - Čtenářové spisů Martíalových. - Knihkupec Secundus.- Llčení kurtizán. - Lesbia. - Nestoudnv její život. - Chione a Helida. - Martialův epigram proti Lesbii. Chloe. - Hrabivost Luperka, jejího milence. - Thais. - Pomsta Martialova. - Filenis a milenec její Diodor. - Filenina zkaženost. - Epigram o ni. Příčina nenávisti Martialovy k Fíleně. - Filenin Cynismus. - Lydia. - Martielův odpor vůči starým nevěstkám. - Fabulla, Lila, VetustiIla, Gal1ia, Saufeia, Marulla, Thelesilla, Pontia, Lecania, Ligella, Lyris, Fescennia, Senia, GaIla, Egle. - Nepravé řecké kurtizány. - Lycoris, Glycera, Chione a Flogis, Polla.. Návrat Clodie Marcely do Španělska. - Martialovy smířlivé epigramy. - Petronius. - Jeho Satyricon jakožtn obraz mravů z dob římského císařství. - Petroniovy epigramy. - Sestoria, Martia, Delia, Arethusa, Basílissa. Petroniova Eebevražda 15. Římští cisařové. - Neblahý vliv jejich zkaženosti mravů. - Přísnost zákonů před dobou úpadku. - Edil Quintus Fabius Gurges. - Edilové Vilius Rapullus a Marcus Fllndanius. - Konsul Postumius. - E&utius a Fecenia. - Julius Caesar a jím svedené vznešené ženy. - Eunoe a Kleopatra. - Mrzkost cizoložných jeho náklonností. - Caesar a Nikomedes, král bithynský. - Posměšná píseň římských vojáků o Caesarovi. - Císař Oktavian. - Jeho necudnost. - Jeho odpor proti cizoložství. - Krvesmilství s dcerou jeho Julíí. - Jeho záliba v nevinných dívkách. - Šílená vášeň ku hře. - Manželky jeho Claudia, Scribonia a Livia Drusilla. - Slavnost dvanácti božstev. - Apolo Tortor. Císař Tiberius. - Náklonnost jeho k opilstvf. - Zákony proti cizoložství. - Jeho veřejný a soukromý život. - Tiberius Caprienus. - Jeho pobyt na Capri. - Obraz Parrhasiův. - Císař Caligula. - Náklonnost jeho k Marku Lepid~vi a herci Mnesterovi. - Láska jeho ke kurtizáně Pyrallidě. - Nevěstčí daň. - Otevření lupanaru v císařském paláci. - Císař Claudius.- Prostopášnosti manželek jeho Urgulanilly a Mesaliny. - Císař Nero. - Jeho mládí. - Veřejné hostiny na poli Marsově a ve velkém cirku. Pohostinné domy na nábřeží v Bajích. - Jeho svatba se Sporem. - Cizoložná jeho náklonnost k Agrippině. - Agrippína smrt. - Císař Galba. - Císař OLho Jeho znemravnělost. - Císař Vitel1ius. - Jeho láska k propuštěnci Asiatikovi. - Nenasytná jeho žravost. - Císař Vespasian. - Jeho zdrženlivost. - Jeho konkubina Cenis. - Císař Titus. - Jeho vzorné panování. - Domitia a herec Paris. - Císař Domitian. - Hrozné tresty proti pokleskům Vestalek. - Nerva, Trajan a Hadrian. - Antonius Pius a Marcus Aurelius..' Císař Commodus. - Anterus Commodovy konkubiny a hoši k smilstvu určení. Commodovy orgie. Propušlěnec Onon. - Příjmi

6 Herkules. - Konkubína Marcia. - Commoclova smrt. Císař Helioga. bal. - Velekněz boha slunce Přepych v oděvu. Semiamira. Založeni "senátku". - Heliogabalova zvrácenost. - Necudné pantomimy. - Soudruhové clsařovi. - Jarní slavnosti. - Císařova návštěva veřejných domů. - Jeho náklonnost k prostitutkám. - Císař jako kurtizána. - Legitimni ženy císařovy. - Vdova po Pomponiovi Bassovi. - Cornelia Paula. Kněžka Vestina. - Heliogabalovi manželé. - Vozka Hierokles. - Aurelius Zoticus, zvaný Kuchař. - Svatba bohů a bohyní. - Heliogabalovy slavnosti. - Práva kurlizán v císařském paláci. - Heliogabalova smrl. Císař Alexander Severus. - Blahodárný vliv jeho panování. - Císař Gallian. - Jeho prostopášnosti. Cisařové Claudius, Aurelian, Tacilus. - Zákaz vykřicených domů. - CísaťProbus a Carinus. Jejich Lhýralý život.. Císař Diocletian. - Konec řimské prostituce 198

Alexandr Veliký, Pompei

Alexandr Veliký, Pompei Alexandr Veliký, Pompei 2. a 3. stol. n. l. Římská nadvláda v Egyptě Na dřevěných destičkách nebo rakvích Realistická podoba mrtvého Tempera a enkaustika (třená barva s voskem) Ovlivnily byzantský portrét

Více

TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//)

TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//) Římský bůh vína je Ulixes Rheus Bakchus Římský bůh lásky je Erós Gaia Kupido TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//) Římský bůh podsvětí a bohatství je Uran Pluto Mars Římský bůh lesů a stád je

Více

Antika: Řím (lyrika, epika, drama)

Antika: Řím (lyrika, epika, drama) Antika: Řím (lyrika, epika, drama) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC6 Antika: Řím Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři Publius Vergilius Maro Publius Ovidius Naso Titus Maccius Plautus

Více

III. Bohové: římský panteon a jeho struktura

III. Bohové: římský panteon a jeho struktura III. Bohové: římský panteon a jeho struktura Polyteistické náboženství. Bohové se specifickými funkcemi. Panteon je proměnlivý. Antropomorfní bytosti. Racionální bytosti: Vyžadují úctu a kult, ale ne ponížení

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

ŘÍMSKÁ LITERATURA. Je psána latinsky.

ŘÍMSKÁ LITERATURA. Je psána latinsky. ŘÍMSKÁ LITERATURA Je psána latinsky. Není původní, Římané napodobili literaturu řeckou, převzali její témata i způsob zpracování, ale přizpůsobili ji svým potřebám. Např. epos výchova k národní hrdosti

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_15 6. ročník Projekt Sedmikráska

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková

Více

Apeninský poloostrov. Řím králů. Řím republikou

Apeninský poloostrov. Řím králů. Řím republikou Apeninský poloostrov Apeninský poloostrov (dnešní Itálii) osídlily v 1. tisíciletí před naším letopočtem indoevropské kmeny Italiků ( název Itálie) a Ilyrů. Nejvyspělejší kulturu tu však vytvořili Etruskové

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Odysseus Odysseova hlava Řecké sochařství 2. st. př. n. l., muzeum Sperlonga. Převzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/file:head_odysseus_

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Životopisy dvanácti císařů

Životopisy dvanácti císařů Gaius Suetonius Tranquillus (úvod tohoto životopisu se ztratil) Životopisy dvanácti císařů KNIHA PRVNÍ Božský Iulius - v 15 letech ztratil otce - v 16 letech se stal obětníkem Jovovým, rozvedl se s Cossutií

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Starověký Řím. Osnova: 1) Úvod. 2) Zrození Říma. 3) Římské království. 4) Římská republika

Starověký Řím. Osnova: 1) Úvod. 2) Zrození Říma. 3) Římské království. 4) Římská republika Starověký Řím Osnova: 1) Úvod 2) Zrození Říma 3) Římské království 4) Římská republika 1) Punské války 2) Krize republiky, bratři Gracchové 3) Občanská válka 5) Římské císařství 1) Vrchol císařství 2)

Více

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014)

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) 23. dubna 1564 narozen William S. (tři měsíce po jeho narození ve Stratfordu propukla mor) Alžběta I. (31 let) vládne 6. rokem 3 000 000 obyvatel

Více

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137.

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 42 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti!

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti! Starověké Řecko Otestuj své znalosti! 1. Tento chrám v Aténách se jmenuje a/ Pentathlon b/ Parthenon c/ Artemidin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_ath%c3%a8nes_parth%c3%a9non.jpg/800px-

Více

Kultura klasického období starověkého Řecka

Kultura klasického období starověkého Řecka KULTURA KLASICKÉHO OBDOBÍ Klíčová slova: kalokagathia výchovným ideálem, hloubání filosofů o světě, pravdě a lidském poznání, první historikové, řečníci z povolání, Hippokratova přísaha, dokonalé sochy

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno. Diplomová práce. 2009 Bc.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno. Diplomová práce. 2009 Bc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Diplomová práce 2009 Bc. Ondřej KOLÁŘ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

stavební materiály různé druhy kamene (mramor, travertin,..) pálené cihly beton - základ litého zdiva...

stavební materiály různé druhy kamene (mramor, travertin,..) pálené cihly beton - základ litého zdiva... Preis Petr Řím založen kolem roku 753 př.n.l podle pověsti bratry Romulem a Rémem dobyvatelé postupné rozšiřování moci Apeninský poloostrov, severní Afrika, Řecko,.. nevýznamnější vládci: Julius Caesar,

Více

Římské právo. Římské právo 1 / 24

Římské právo. Římské právo 1 / 24 Římské právo Jakub Michálek Anna Hlaváčková 19. března 2006 Římské právo 1 / 24 Impérium Lidová shromáždění Plebejové a patriciové Zásady rozhodování Vyšší státní úředníci Král Senát Omezení Senátu Senát

Více

Přední strana: Zadní strana: Věra VOŇKOVÁ. Koloseum, Řím

Přední strana: Zadní strana: Věra VOŇKOVÁ. Koloseum, Řím Věra VOŇKOVÁ 2013 Přední strana: Koloseum, Řím Zadní strana: Nahoře: Nástěnný obraz Básnířka, Pompeje Dole vlevo: Nástěnný obraz znázorňující boha plodnosti Priapa, jak váží svůj ohromný falus na misce

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_D_II. Ročník: I. Dějepis

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_D_II. Ročník: I. Dějepis Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_D_II Ročník: I. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ 27 př. n. l. - 476 n. l. (1453 n. l.?)

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ 27 př. n. l. - 476 n. l. (1453 n. l.?) ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ 27 př. n. l. - 476 n. l. (1453 n. l.?) PRINCIPÁT (27 př. n. l. - 284 n. l.) OKTAVIÁN AUGUSTUS (27 př. n. l. - 14 n. l.) Oktavián (Caesarův adoptovaný syn) porazil Marka Antonia a Kleopatru

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SPOLEČNOST V ŘÍMĚ a) patricijové

SPOLEČNOST V ŘÍMĚ a) patricijové SPOLEČNOST V ŘÍMĚ a) patricijové (urození, plnoprávní) < patres (=otcové = předáci aristokratických rodů) Otec rodiny měl v republikánském Římě neomezenou moc nad všemi jejími členy (včetně práva nad životem

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

STŘEDOVĚKÉ DIVADLO. Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část. Pašijové hry (mystéria) a morality

STŘEDOVĚKÉ DIVADLO. Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část. Pašijové hry (mystéria) a morality STŘEDOVĚKÉ DIVADLO Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část Pašijové hry (mystéria) a morality Mystérium pořádání celkové řízení her církev organizace, realizace náboženský spolek nebo světské bratrstvo

Více

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Jak se žilo ve starověkém Římě Mgr. Kateřina Hrbková Ilustrace: Jan Hora Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz 1 Obsah Etruskové... 6 Počátky Říma...10 Války s Kartágem...12 Město...14

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Divadlo Globe v Londýně

Divadlo Globe v Londýně William Shakespeare 1564-1616 Vrcholný anglický dramatik Obecně považován za jednoho z největších dramatiků všech dob Je spojen s londýnským divadlem Globe a s alžbětinskou Anglií Je znám hlavně divadelními

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Augustus a jeho doba VY_32_INOVACE_11_19. Vladimír Macků macku@gymjev.cz 1.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Augustus a jeho doba VY_32_INOVACE_11_19. Vladimír Macků macku@gymjev.cz 1. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /43_Dějepis Život v Římě

VY_32_INOVACE_01_II. /43_Dějepis Život v Římě VY_32_INOVACE_01_II. /43_Dějepis Život v Římě Bohatí aristokraté, velkostatkáři a obchodníci žili ve vilách nedaleko Říma, zároveň vlastnili výstavné domy přímo ve městě. Převážná část obyvatel města žila

Více

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY 1. PÍSEŇ nejstarší ţánr poezie útvar určený ke zpěvu spojena s hudbou pravidelná stavba, rytmus, rým častý refrén rozděluje se podle původu na lidovou a umělou, duchovní,

Více

1. Doba královská. 2. Republika (510-31 př.n.l.)

1. Doba královská. 2. Republika (510-31 př.n.l.) 1. Doba královská starověká Itálie je obývána na severu Italiky a Gály, ve středu Etrusky (Toskánsko) a Římany (Latium), na jihu Řeky. v době královské jsou Římané pod nadvládou Etrusků (7. 6.st. př. n.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

OVLÁDNUTÍ ITÁLIE. Co bude následovat?

OVLÁDNUTÍ ITÁLIE. Co bude následovat? OVLÁDNUTÍ ITÁLIE Galové 387 př. n. l. v Římě (Kapitol) srov. kdy se poté podaří cizím vojskům vniknout za hradby Říma? Vae victis! jaké poučení z toho pro Římany vyplyne? Řekové (srov. Pyrrhovo vítězství)

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM VY_32_INOVACE_DVK1216 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje římské architektury

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU. Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím

ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU. Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím Mozaika z Tripolisu, 3. století Katakomby na Via Latina, Řím Mezi kterou vrstvou římského obyvatelstva se KŘESŤANSTVÍ

Více

Dej 1 Starověký Řím-umění. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Starověký Řím-umění. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Starověký Řím-umění Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Římské umění Řím byl podle pověsti založen na sedmi pahorcích

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ŽENY A JEJICH ROLE V ŘÍMSKÉM NÁBOŽENSTVÍ

ŽENY A JEJICH ROLE V ŘÍMSKÉM NÁBOŽENSTVÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOSOFICKÁ KATEDRA RELIGIONISTIKY ŽENY A JEJICH ROLE V ŘÍMSKÉM NÁBOŽENSTVÍ Diplomová práce Autorka práce: Vedoucí práce: Bc. Lenka Šárová Pavel Titz, Ph.D. 2011 UNIVERSITY

Více

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Práce s pracovním listem Stoletá válka - Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité věci jsou psané tučně. Neznámá slova

Více

Božena Němcová. *4. 2. 1820? Vídeň +21. 1. 1862 Praha

Božena Němcová. *4. 2. 1820? Vídeň +21. 1. 1862 Praha Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_B. Němcová 16 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 15. 2. 2012 Vzdělávací oblast:

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_W. Shakespeare 05 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 6. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno Anotace Autor Jazyk Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu starověký Řím Mgr. Pavel Šupka(Autor) Čeština Očekávaný výstup 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

PRACOVNÍ PRŮVODCE VÝSTAVOU ANTICKÝCH RELIÉFŮ, SOCH A BUST (ze sbírek Ústavu pro klasickou archeologii FF UK)

PRACOVNÍ PRŮVODCE VÝSTAVOU ANTICKÝCH RELIÉFŮ, SOCH A BUST (ze sbírek Ústavu pro klasickou archeologii FF UK) Foto sochy Augusta z Primaporty E. Mauermannová PRACOVNÍ PRŮVODCE VÝSTAVOU ANTICKÝCH RELIÉFŮ, SOCH A BUST (ze sbírek Ústavu pro klasickou archeologii FF UK) pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty gymnázií a výtvarných

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Asklepion v Pergamonu a jeho odkaz pro současnou medicínu

Asklepion v Pergamonu a jeho odkaz pro současnou medicínu Asklepion v Pergamonu a jeho odkaz pro současnou medicínu Viktor Holan, Viktor Holan ml., Juraj Minárik Každý rok cestuje za odpočinkem i poznáním stále více našich turistů do Turecka. Láká je především

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ ŘÍM

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ ŘÍM STAROVĚKÝ ŘÍM Osídlení Apeninského poloostrova Na počátku byl Apeninský poloostrov osídlen kmeny Etrusků, Latinů, Féničanů a Řeků. Etruskové jejich původ je neznámý (pravděpodobně to byli původní obyvatelé

Více

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky.

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky. Antická literatura - označení pro starověkou řeckou a římskou literaturu ( 9. stol. přnl 529 n.l.) - antické období je základem řecké kultury a vzdělanosti, v tomto bdobí dochází nejen ke vzniku evropské

Více

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina.

Hlavní postava Anna, je manželkou významného a úspěšného petrohradského úředníka Karenina. Za 60 let své literární činnosti vytvořil Lev Nikolajevič Tolstoj přes 200 děl, z nich ovšem pouze 3 romány ve vlastním slova smyslu Vojna a mír, Anna Karenina a Vzkříšení. Říká se, že v Anně Karenině

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Dějepis 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Iulsko-claudijská dynastie VY_32_INOVACE_11_20. Vladimír Macků macku@gymjev.cz 1.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Iulsko-claudijská dynastie VY_32_INOVACE_11_20. Vladimír Macků macku@gymjev.cz 1. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

neděle 6. září (24. srpna)2015

neděle 6. září (24. srpna)2015 «Воскресение» neděle 6. září (24. srpna)2015 Milé děti, právě nám začal nový školní rok a spolu s ním je tu i tento nový maličký časopis. Je určen právě vám a chtěl by se stát Vaší pomůckou při výuce náboženství

Více

Královské sňatky. Karel IV., triforium Svatovítské katedrály (po roce 1370)

Královské sňatky. Karel IV., triforium Svatovítské katedrály (po roce 1370) VŠE, CO SE TÝKALO MANŽELSTVÍ, se ve středověku řídilo nikoli světským, nýbrž výlučně kanonickým (církevním) právem. V širokých vrstvách neurozené společnosti, tam, kde manželství sledovalo svůj prvotní

Více

XIX. Historické a literární výroky

XIX. Historické a literární výroky Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Úvod do dějepisu; Pravěk; Starověk. Mapy a didaktické pomůcky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Úvod do dějepisu; Pravěk; Starověk. Mapy a didaktické pomůcky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Úvod do dějepisu; Pravěk; Starověk Prima 2 hodiny týdně Mapy a didaktické pomůcky Úvod do dějepisu Vysvětlí základní pojmosloví a charakterizuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Diplomatický protokol

Diplomatický protokol Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Diplomatický protokol Ivana Hlavsová Blok 9/10 Etiketa pokrač. druhy společenských podniků pozvání a pozvánky organizace společenských podniků, zasedací

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

VY_32_INOVACE_DUM.D.18! " ' () )*( +*,

VY_32_INOVACE_DUM.D.18!  ' () )*( +*, VY_32_INOVACE_DUM.D.18! " #$ $% & ' () )*( +*, $( '&$$ ) '- " $. / 0 0&&('$, *) $$ &()", 0, ' $+, ($.0& $,, $$ &()"$( '- 0$(& ( '-" $$&" $ )$$&) ($0.&( "0&(,, *( n 123 6 n 5 n n n n 4 % n n 9 n % n 7 n

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více