BAPTISTERIUM SV. JANA KŘTITELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAPTISTERIUM SV. JANA KŘTITELE"

Transkript

1 BAPTISTERIUM SV. JANA KŘTITELE... děkuji Vám za nádherná slova, která jsou svědectví víry, radosti a hlubokého přilnutí k Církvi.... V Baptistériu sv. Jana se zrodily k Božímu životu generace a generace Floreťanů, někteří slovutní, jako velký básník Dante Alighieri, většina však zůstává velkými před Bohem. Bude nám proto velkou radostí přivítat Vás ve Florencii a sdílet v modlitbě společnou vděčnost Bohu, že nás skrze křest učinil svými dětmi... /Mons. Giancarlo Corti, probošt metropolitní kapituly florentské katedrály/ Slovo dóm pochází z latinského domus, tedy dům. Dóm je domem Boha a jeho lidu. Přijměte tedy pozvání překročit práh dómu Santa Maria del Fiore (Panny Marie Květné), abychom obdivovali díla umění a víry, jimiž Florenťané během staletí toto posvátné místo vyzdobili. Ponechme, ať nám oni sami řeknou něco o hlubokém významu, který pro ně tyto monumenty mají, o historických okolnostech a náboženských inspiracích, které měly vliv na formu a výzdobu Baptisteria, Zvonice i samotné katedrály. Dóm se rovněž nazývá katedrála, protože se tu nachází katedra biskupa, tedy místo, odkud biskup hlásá Boží Slovo. Dóm je však, jako ostatně každý kostel, především domem modlitby pro všechny národy (Iz 56,7). Ve 14. století byli Florenťané považováni v celé Evropě za národ, který všechny předešel v umění, ekonomice, v politice i v mnoha dalších odvětvích. Jedna legenda vypráví, že papež Bonifác VIII., - když při své korunovaci v roce 1295 viděl, že mezi dvanácti Florenťany, coby papežskými vyslanci, pouze jeden zastupoval Florencii, zatímco ostatní byli vyslanci jiných států a panovníků, jeden například Velkého tatarského chána, který byl pyšný na to, že se nechal zastupovat Florenťanem, - zvolal: Ale kdepak, přírodu netvoří čtyři prvky, nýbrž pět, totiž země, vzduch, oheň, voda a Florenťané. Ni větší ni menší se mi zdály, než ty, co jsou v mém krásném svatém Janu, by křtící kněží na dně jejich stáli. Původ baptisteria nesoucího jméno sv. Jana, patrona města Florencie, není křesťanský, ale má se za to, že tu původně stál pohanský chrám zasvěcený bohu Martovi,

2 ochránci římské Florencie. V každém případě víme, že bylo vybudováno nad římským domem, datovaným do I. století po Kristu; domem bohatě zdobeným mozaikami s převážně geometrickými motivy. Datování baptisteria je velmi nejisté a zasazuje se do období mezi IV. a V. stoletím po Kristu, s mnoha úpravami v VII. století za vlády Longobardů. První přímé zdroje o existenci baptisteria jsou datovány 4. březnem 897, kde se o něm mluví nejen jako o křestním prameni, ale především jako o katedrále; navíc papež Mikuláš II., pocházející z Florencie, znovu posvětil baziliku, tehdy florentskou katedrálu, v roce Až v roce 1128 sv. Jan navždy opouští význam katedrály a je mu vyhrazen titul Baptisterium. V téže době (polovina XII. století) dochází k vnějšímu odění baptisteria: pískovcový kámen tak nahrazuje vrcholné dílo mramorových intarzii z bílého karárského a zeleného pratského mramoru, rozvržené v klasickém geometrickém rytmu. V druhé polovině XI. století je pak mramorem pokryt interiér, zatímco z následujícího století pochází mramorová dlažba. Kromě dokončení interiéru, se ve XII. století pracovalo na absidě, která se z půlkruhové stává čtvercovou (1202), a zahajuje se výzdoba interiéru, kdy se mozaikami pokrývá čtvercová absida (cca ) a celá kopule (cca ). Dante (Peklo XIX., v ) uvádí, že ještě za jeho časů zde byly středověké křtitelnice. Dante nás také činí účastníky pozoruhodného příběhu, kdy jednoho dne viděl, jak se dítě v křtitelnici baptisteria topí, vrhl se mu tedy na pomoc a v záchranném zápalu ulomil hrdlo posvátné nádoby, která tak zůstala až do konce 16. století. Ty tak velké právě se mi zdály, jak hluboké v mém krásném Svatém Janě jsou jámy, by v nich křtící kněží stáli. Před léty jednu z nich jsem odhodlaně, sám rozbil, když v ní dítě omdlévalo, to svědectvím buď proti cizí haně. Až v roce 1576, u příležitosti křtu tolik očekávaného mužského potomka velkovévody Františka I. Medicejského, Bernarda Buontalentiho, byla křtitelnice rekonstruována a starobylé středověké křtitelnice odstraněny. Baptisterium tedy představuje genealogii mnoha stylů, počínaje římským uměním, přes prvokřesťanské, longobardské, středověké a renesanční. Nyní však přicházíme k tomu, jaké zajímavosti skrývá florentské baptisterium? První zajímavost, kterou bych chtěl zmínit, se nachází na podstavci budovy baptisteria směrem k Via Roma. Přistoupíme-li blíž, všimneme si basreliéfu upřímně řečeno nikterak ohromujícího; 2

3 sousoší představuje jistý druh námořní bitvy (naumachia) a podíváme-li se pozorněji, zjistíme, že jde o antický římský sarkofág (foto nahoře) zasazený do zdi, aby připomínal římské počátky města Florencie a také jako vhodný základ zdiva baptisteria, vzhledem k jeho hranatému tvaru. Nejstarším monumentem na dómském náměstí je baptisterium svatého Jana, jež se po mnoho staletí považovalo za pohanský chrám, který byl později obrácen na křesťanský. Vskutku, už na konci starověku v 5. či 6. století tu stálo prvotní baptisterium před kostele sv. Reparaty, tehdejší katedrály. Toto první baptisterium bylo podobné tomu dnešnímu. Mělo osmiúhelníkový tvar, symbolizující octava dies, osmý den čas Krista Zmrtvýchvstalého, mimo náš čas vymezený cyklem sedmi dnů. Tento symbolizmus odkazuje přímo na křest, svátost uvedení do křesťanské víry, díky němuž křesťané přecházejí ze smrti hříchu k novému životu v Kristu, osmému dni, co nekončí. Oktagonální tvar odkazuje na křesťanskou naději vzkříšení mrtvých, a byl zvlášť výmluvný v době, kdy se kolem baptisteria rozkládal hřbitov. Počínaje polovinou XI. století, dochází k přestavbě baptisteria do dnešních dimenzí, je zvelebeno vzácnými mramory, z nichž mnohé pocházejí z antických budov. Byla to doba ekonomického a politického rozmachu města, kdy se přestěhovala do Florencie císařská vláda v Toskánsku a posléze město Florencie získává samostatnost od Svaté Říše Římské. Ve XII. a XIII. století je nová stavba ještě rozšířena přistavěním monumentální kopule a západní absidy a stává se chloubou města. V tomto klimatu blahobytu a prosperity, bylo rozhodnuto vyměnit staré dřevěné brány městského baptisteria. Je třeba říci, že v tehdejší době bylo baptisterium považováno za centrum náboženského života Florencie, křty se konaly veřejně a za účasti všech Florenťanů, křtitelnice, na rozdíl od těch moderních, byla velmi velká, skoro jako bazén, aby se i dospělí katechumeni do nich mohli zcela ponořit. Dante Alighieri, který byl na tomto místě pokřtěn, jej nazývá mým krásným svatým Janem. V letech byla do baptisteria instalována proslulá sochařská díla: tři bronzové brány a bronzová a mramorová sousoší nad branami: díla, jež v souhrnu představují biblické příběhy, které křtěného vyzývají k meditaci, aby dobře žil svou víru. Nejstarší z bran je ta, která se dnes nachází na jihu a zobrazuje život svatého Jana, jemuž je baptisterium zasvěceno a který je rovněž patronem města Florencie (je dílem A. Pisana v letech 1330). Následuje brána severní od Lorenza Ghibertiho z let , s výjevy ze života Ježíše Krista. A konečně na východní straně Rajská brána (jak ji nazval Michelangelo) s výjevy ze Starého zákona (opět dílo Ghibertiho z let : originály dnes nahrazují kopie). Bylo tedy rozhodnuto o zhotovení první brány, aby se tím předstihlo rivalské město Pisa, které ji už mělo z bronzu. Nejlepší umělci však bohužel pocházeli z Pisy, avšak Florenťané nehleděli na náklady a vybrali Andreu di Ser ugolina, známého jako Andrea Pisano. A ten bránu navrhl a s pracemi na ní začal kolem roku Použil gotického stylu, který byl v této době velmi žádaný. Každé křídlo brány rozdělil na 14 kazet. Florenťané jimi byli okouzleni, a dílo bylo v roce 1338 umístěno na čestné místo na stranu proti městskému dómu. Když byla dokončena třetí brána Rajská brána, byla ta Pisanského přemístěna na jižní stranu baptisteria. 3

4 Jižní brána s výjevy ze života sv. Jana Levé křídlo brány (Andrea Pisano) Andělovo zvěstování Zachariáši v chrámu Zachariáš se stává němým Navštěva Panny Marie u Alžběty Narození Jana Němý Zachariáš píše na tabulku jméno syna Chlapec Jan Křtitel na poušti Kázání farizeům Ohlášení Kristova příchodu Křest následovníků Křest Ježíšův Naděje Víra Odvaha Mírnost jgj 4

5 Pravé křídlo brány (Andrea Pisano) Jan Křtitel kárá Heroda Antipu, že si vzal za ženu manželku svého bratra Uvěznění Jana Návštěva učedníků Ježíš uzdravuje chromého Tanec Salome Stětí Jana Předložení hlavy Jana Salome přináší hlavu Jana Herodiadě Přenesení těla Jana Pohřbení Jana Láska Pokora Spravedlnost Prozíravost 5

6 Severní brána (Lorenzo Ghiberti) V nadcházejících letech sužoval Florencii mor a také vnitřní boje. Proto museli Florenťané čekat skoro šedesát let, než mohl být v roce 1401 vyhlášen konkurs na druhou bránu baptisteria. Kandidáti dostali asi 34 kg bronzu a během roku měli vytvořit kazetu (tedy jednu sekci brány) s motivem Abraháma, který obětuje Bohu svého syna Izáka. Vítězem byl vyhlášen mladý umělec Lorenzo Ghiberti, který se v roce 1402 ujal díla (vlevo je vítězná Ghibertiho kazeta). Ghiberti se přizpůsobil stylu Pisánského, takže na druhé bráně je celkem osmadvacet kazet, z nichž dvacet vypráví život Ježíše Krista, a zbývajících osm představuje postavy evangelistů a Otců církve. Tato brána uchovává gotický styl, stejně jako první, ale lze si také povšimnout vytříbeného vnímání, které už na začátku 15. století ohlašovalo nástup renesance, která mírně změnila všechno. Východní brána (Lorenzo Ghiberti) Úchvatná druhá brána, zhotovená Ghibertim, Florenťany natolik oslovila, že mu svěřili i zhotovení poslední, třetí brány. Tentokrát nesledoval styl Pisánského, ale udělal pouze pět sekcí na každém křídle, tedy dohromady deset kazet. Obsahují různé příběhy ze Starého zákona, zachycené s mnoha detaily. Postavy jakoby tvořily součást krajiny. Každé kazeta se zdá být malým obrazem, orámovaným maličkým rámem, na rozdíl od ostatních bran. Sochař na této bráně pracoval skoro sedmadvacet let a dokončil ji v roce Tímto díle velký Ghiberti korunoval svou sochařskou kariéru zemřel tři roky nato ve věku 77 let. Brána posléze nahradila tu Pisánského na severní straně, směrem k dómu, odkud ta původní byla přemístěna na jižní stěnu. Nikdo z Florenťanů, kteří vždy kritizovali všechno, neřekl této výměně půl slova. Vypráví se, že ji šel obdivovat i velký Michelangelo Buonarotti, a nějaký kolemjdoucí se ho zeptal, co na ni říká? Nato velký génius odvětil: je tak krásná, že by mohla být branou ráje. Tak profesionální názor nemohl Florenťanům uniknout, a proto ji tak skutečně pojmenovali. Dodnes je tedy známá jako Rajská brána. 6

7 Severní brána s výjevy z Nového zákona (Lorenzo Ghiberti) Levé křídlo brány Výstup na Kalvárii Ukřižování Modlitba v Olivové zahradě Ježíšovo zatčení Proměnění Páně Vzkříšení Lazara Ježíšův křest Pokušení na poušti Zvěstování Narození Sv. Jan Evangelista Sv. Matouš Sv. Ambrož Sv. Jeroným 7

8 Pravé křídlo brány 8 Zmrtvýchvstání Seslání Ducha svatého Bičování Ježíš před Pilátem Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma Poslední večeře Ježíš vyhání prodavače z chrámu Ježíš kráčí po vodě a zachraňuje Petra Klanění Mágů Dvanáctiletý Ježíš rozmlouvá se znalci zákona Sv. Lukáš Sv. Marek Sv. Řehoř Sv. Augustin

9 Rajská brána s výjevy ze Starého zákona (Lorenzo Ghiberti) Adam a Eva Kain a Ábel Noe Abrahám Izák, Ezau a Jakob Josef Egyptský Mojžíš Jozue David a Goliáš /vlevo dole/ Šalomoun a královna ze Sáby /vpravo dole/ 9

BAZILIKA SVATÉHO KŘÍŽE

BAZILIKA SVATÉHO KŘÍŽE PEREGRINATIO IN CORDE ECCLESIAE 28. června - 6. července 2011 BAZILIKA SVATÉHO KŘÍŽE...přijměte můj obdiv vaší iniciativě. Jsem rád, že vás budu moci přivítat 29. června u Santa Croce... /P. Antonio Di

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce PAŠIJE PASSION Vypracoval: Martin Volek VV-OV/ZŠ Vedoucí práce: MgA. Petr Brožka Místo a rok odevzdání:

Více

Drazí bratři a sestry, milí farníci,

Drazí bratři a sestry, milí farníci, ROČNÍK XI ZÁŘÍ 2007 Drazí bratři a sestry, milí farníci, SLOVO PŘED POUTÍ NA MARIÁNSKÉ HOŘE skončil čas prázdnin a dovolených a my po roce vyhlížíme poutní slavnost na Mariánské Hoře. Tato pouť je vhodnou

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 Jan Pavel biskup služebník Božích služebníků BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 všem věřícím kráčejícím k třetímu tisíciletí pozdrav a apoštolské požehnání 1. S pohledem upřeným na tajemství vtělení

Více

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010 1 EDITORIAL Vážený čtenáři, dostáváte do rukou první letošní číslo našeho časopisu. Je trochu atypické, že většina příspěvků má tentokrát charakter reportáží, články popisují nejen samotné betlémy či jesličky,

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

č. 7 Školní rok 2000/2001 březen

č. 7 Školní rok 2000/2001 březen č. 7 Školní rok 2000/2001 březen Drazí, začíná příprava na Velikonoce, postní doba. O postu se dnes dost mluví, jak je užitečný pro tělo i pro duši. Ten velikonoční půst by však měl mít především rozměr

Více

Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS

Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS V loňském roce se často přetřásala otázka, zda bude přicházející nok 2000 skutečně nokem nového tisíciletí či nikoli. Z matematického hlediska byla odpověď snadná rok

Více

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Den 1. a 2. - středa a čtvrtek 22.-23.7.2009 Odpolední odjezd z ČR; noční přejezd do italského Trenta, na kole po cyklostezce podél Anglie přes historické Rovereto

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Nicholas R. Mann Posvátná geometrie Washingtonu / Integrita a síla původního plánu

Nicholas R. Mann Posvátná geometrie Washingtonu / Integrita a síla původního plánu Tituly z volné řady Tajné dějiny světa Zdeněk Krušina Tajné dějiny světa 1 Atlantis - ztracená perla na úsvitu lidstva Tajné dějiny světa 2 Ráj versus evoluce Tajné dějiny světa 3 Velcí zasvěcenci starověku

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Jižní The City Toskánsko

Jižní The City Toskánsko TJ ižní he Toskánsko City took je its jedním name z italských from the klenotů. roquois Žádná word meaning část země shining se nehonosí waters. tak But while lákavou Canadian kombinací Nature idylické

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 22. ÚNORA 2015 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. "Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987:

Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987: Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987: 1. Matka Vykupitele má v plánu spásy zcela zvláštní místo. Když se však naplnil čas, poslal

Více

Májové pobožnosti 2014

Májové pobožnosti 2014 Májové pobožnosti 2014 (Generální audience papeže Františka) 1. Společná modlitba upevňuje rodinný život (1. 5. 2013) Mt 13, 53-55 dnes, prvního května, si připomínáme sv. Josefa dělníka a začínáme měsíc,

Více