Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m.."

Transkript

1 A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Bohdalec Číslo obce PRVK: 682 Kód obce PRVK: Kód obce (IČOB): (595284) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód OPOU2 ČSÚ: Název OPOU2:: Žďár nad Sázavou A.1 Členění obce Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: Kód části obce ÚIR: Bohdalec B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m.. B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Kód části obce PRVK: Název části obce: Počet obyvatel: Bohdalec C PODKLADY Bohdalec celkem: Stránka 1 z 6

2 C. PODKLADY Vodohospodářský průzkum obce Obec navštívena Telefonická konzultace Urbanistická studie obce Bohdalec, 12/99, Ateliér Halva Provozní řád vodovodu obce Bohdalec, 06/91, Ing.Paleček Kanalizační řád obce Bohdalec, schváleno 09/94, Ing.Ludmila Koudelová Stránka 2 z 6

3 D. VODOVODY D.1 POTŘEBA VODY Z BILANCE Základní parametry: Ozn.: Jednotky: Rok: Počet zásobených obyvatel Nz obyvatel Voda vyrobená celkem VVR tis.m3/r 5,7 7,1 9,3 11,4 Voda fakturovaná celkem VFC tis.m3/r 5,7 5,9 6,2 6,2 Voda fakturovaná pro obyvatele VFD tis.m3/r 4,8 5 5,3 5,3 Spec. potř. fakt. vody obyvatelstva Qs,d l/(os.den) 48,9 49,1 49,6 50 Spec. potř. fakt. vody Qs l/(os.den) 58, ,4 Spec. potř. vody vyrobené Qs,v l/(os.den) 58,1 70,7 86,8 106,4 Průměrná denní potřeba Qp m3/d 15,6 19,6 25,4 31,2 Max. denní potřeba Qd m3/d 23,4 29,4 38,2 46,8 Mapa D1: Vodovody Trasování sítí, lokalizace vodojemů, zdrojů, ATS, ČS, ÚV, šachet, komor Bohdalec Legenda: Stránka 3 z 6

4 D.2 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Obec Bohdalec ( m.n.m.) má veřejný vodovod z r Z prameniště (2 vrty) je voda dopravována do ÚV Bohdalec (výkon 2 l/s), kde je provzdušňována, filtrována, alkalita je upravována vápnem. Upravená voda se čerpá do vdj. Bohdalec 2 x 100 m3 (592,0 / 588,7 m.n.m.). Z vodojemu je obec zásobena gravitačně. Tlak pro horní část obce je zvýšen AT stanicí. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Bohdalec. D.3 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ Systém zásobení vodou v obci je vyhovující i do budoucna. D.4 VYMEZENÍ ZDROJŮ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD UVAŽOVANÝCH PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU S novými zdroji se neuvažuje. D.5 VARIANTY NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje) Užitková voda Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. Pitná voda Obec bude zásobena pitnou vodou z cisteren plněných ze zdroje Nížkov. Pro obec bude třeba dovézt 3,01 m3/d. D.6 ČASOVÝ HARMONOGRAM V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Bohdalec v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření. Stránka 4 z 6

5 E. KANALIZACE A ČOV E.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Základní parametry: Ozn.: Jednotky: Rok: Počet obyv. napoj. na kanalizaci Nk obyvatel Počet obyv. napojených na ČOV Ncov obyvatel Spec. produkce odp. vod obyv. Qov l/(os.den) Produkce odpadních vod Mov m3/den 46,6 46,4 46,4 43,3 BSK5 BSK5 kg/den 18,6 18,6 18,6 17,3 NL NL kg/den 17, ,9 CHSK CHSK kg/den 37,2 37,1 37,1 34,6 Mapa E1: Kanalizace Trasování sítí, lokalizace ČOV, ČS, výústě, odlehčovací komory Bohdalec Legenda: Stránka 5 z 6

6 E.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 232 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v letech 1973 až 1975 a jejíž celková délka činí 2116 m, byly použity betonové trouby profilů DN 250 až DN 800. Celá kanalizační síť je rozdělena do 3 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do Strženského rybníka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do rybníka. Provozovatel kanalizace: VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou V obci není vybudována čistírna odpadních vod. E.3 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou kanalizací odváděny do jímky a odtud čerpány výtlakem na ČOV Radešín. Změna 2012: Navrhuje se vybudování mechanicko biologické obecní ČOV pro 320 ekvivalentních obyvatel, na kterou bude napojena nově vybudovaná splašková kanalizace z obce. Z důvodu nedostatečné kapacity ČOV Radešín a nesouhlasu obce Radešín. V současnosti napojené obce (místní části): nejsou Nově napojené obce (místní části): Bohdalec Návrhový svoz z obcí (místních částí): není V obcích a místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení je možné alternativně využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou. E.4 VÝZNAMNÍ PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod. E.5 ČASOVÝ HARMONOGRAM Navržené technické řešení se předpokládá k realizaci v rámci PRVK do roku F. EKONOMICKÁ ČÁST Celkem za obec(město) Vodovody 0, Kanalizace 14225, ČOV 0, Celkem (tis. Kč) Náklady uvedené v tabulce jsou vykalkulovány podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací (č.j. : / ). Součástí PRVK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí. AKTUALIZACE - poznámky: Datum aktualizace: Číslo usnesení: Datum schválení: Popis: /02/ Změna technického řešení v oblasti odkanalizování 012/ZK a čištění odpadních vod - vlastní ČOV. Stránka 6 z 6

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Svratka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 720 Kód obce PRVK: 0615.015.720.00 Kód obce (IČOB): 16156 (596868) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou Kód

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Rudíkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 586 Kód obce PRVK: 0614.013.586.00 Kód obce (IČOB): 14326 (591637) Číslo ORP3 (ČSÚ): 013 (6113) Název ORP3: Třebíč Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 058 Kód obce PRVK: 0611.002.058.00 Kód obce (IČOB): 03829 (568678) Číslo ORP3 (ČSÚ): 002 (6102) Název ORP3: Havlíčkův Brod Kód

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

Název části obce. Obec Jabloňov se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m.

Název části obce. Obec Jabloňov se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m. A. OBEC Jabloňov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 625 Kód obce PRVKUK 0615.014.625.00 Kód obce (IČOB) 05625 (595730) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Želeč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Želeč. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Želeč Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_075_01_19584 Název obce: Želeč Kód obce (IČOB): 590240 (590240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vysoká Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vysoká Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vysoká Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_009_04_18802 Název obce: Hustopeče nad Bečvou Kód obce (IČOB): 513768 (513768) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Číhošť Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 440 Kód obce PRVK: 0611.011.440.00 Kód obce (IČOB): 02366 (568520) Číslo ORP3 (ČSÚ): 011 (6111) Název ORP3: Světlá nad Sázavou

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lhota u Konice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lhota u Konice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lhota u Konice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_002_02_01272 Název obce: Brodek u Konice Kód obce (IČOB): 589314 (589314) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Štarnov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Štarnov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Štarnov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_052_02_13466 Název obce: Přemyslovice Kód obce (IČOB): 589934 (589934) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mrsklesy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mrsklesy. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Mrsklesy Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_027_01_10015 Název obce: Mrsklesy Kód obce (IČOB): 554944 (554944) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skřípov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skřípov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Skřípov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_018_01_14892 Název obce: Skřípov Kód obce (IČOB): 590002 (590002) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Paršovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Paršovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Paršovice Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_017_01_11810 Název obce: Paršovice Kód obce (IČOB): 516635 (516635) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Buková. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Buková. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Buková Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_007_01_01580 Název obce: Buková Kód obce (IČOB): 589357 (589357) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mladoňov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mladoňov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mladoňov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_022_03_09701 Název obce: Nový Malín Kód obce (IČOB): 540544 (540501) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2020

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kladky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kladky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kladky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_010_01_06492 Název obce: Kladky Kód obce (IČOB): 589594 (589594) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Runářov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Runářov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Runářov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_011_06_14361 Název obce: Konice Kód obce (IČOB): 589624 (589624) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipinka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipinka. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lipinka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7112_002_01_08410 Název obce: Lipinka Kód obce (IČOB): 540005 (540005) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1902 (7112)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skalka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skalka. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Skalka Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_056_01_14805 Název obce: Skalka Kód obce (IČOB): 589993 (589993) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Partutovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Partutovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Partutovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_018_01_11812 Název obce: Partutovice Kód obce (IČOB): 516686 (516686) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Palonín. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Palonín. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Palonín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_009_01_11747 Název obce: Palonín Kód obce (IČOB): 540595 (540595) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kojetín II-Popůvky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kojetín II-Popůvky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_016_02_41446 Název obce: Kojetín Kód obce (IČOB): 514055 (514055) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Otaslavice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Otaslavice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Otaslavice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_043_01_41248 Název obce: Otaslavice Kód obce (IČOB): 589845 (589845) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice VI-Valšovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice VI-Valšovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Hranice VI-Valšovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_008_06_41441 Název obce: Hranice Kód obce (IČOB): 513750 (513750) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bílovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bílovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Bílovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_003_01_00453 Název obce: Bílovice-Lutotín Kód obce (IČOB): 589276 (589276) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Seloutky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Seloutky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Seloutky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_055_01_17471 Název obce: Seloutky Kód obce (IČOB): 506770 (506770) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Babice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Babice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Babice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_001_01_00066 Název obce: Babice Kód obce (IČOB): 552356 (552356) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Určice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Určice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_064_01_17472 Název obce: Určice Kód obce (IČOB): 590126 (590126) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Brodek u Konice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Brodek u Konice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brodek u Konice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_002_01_01270 Název obce: Brodek u Konice Kód obce (IČOB): 589314 (589314) Číslo ORP3

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dražov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dražov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.55.2 Název obce: Stanovice Kód obce (IČOB): 15364 (55555) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413 (413) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Čehovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Čehovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Čehovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_008_01_01882 Název obce: Čehovice Kód obce (IČOB): 589365 (589365) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Osíčany Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Osíčany Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Osíčany Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_027_02_07130 Název obce: Koválovice-Osíčany Kód obce (IČOB): 589641 (589641) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bergov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bergov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Bergov Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_023_02_18378 Název obce: Vlčice Kód obce (IČOB): 541346 (541346) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Křižanov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Křižanov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Křižanov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_008_03_07647 Název obce: Hynčina Kód obce (IČOB): 536113 (536113) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Čunín Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Čunín Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Čunín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_011_02_02438 Název obce: Konice Kód obce (IČOB): 589624 (589624) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Křemačov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Křemačov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Křemačov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_02_07572 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchonice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchonice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchonice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_035_01_15927 Název obce: Suchonice Kód obce (IČOB): 569771 (569771) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dřevnovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dřevnovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dřevnovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_017_01_03301 Název obce: Dřevnovice Kód obce (IČOB): 589489 (589489) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Veveří Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Veveří Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Veveří Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_019_03_05011 Název obce: Huzová Kód obce (IČOB): 597414 (597414) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nové Zámky Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nové Zámky Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nové Zámky Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_012_02_41372 Název obce: Mladeč Kód obce (IČOB): 504246 (504246) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kojšovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kojšovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.6 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413 (413) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Huzová. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Huzová. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Huzová Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_019_01_05010 Název obce: Huzová Kód obce (IČOB): 597414 (597414) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Víska Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Víska Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Víska Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_008_11_03719 Název obce: Kód obce (IČOB): 503444 (503444) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stará Libavá Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stará Libavá Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Stará Libavá Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_021_03_15378 Název obce: Norberčany Kód obce (IČOB): 597686 (597686) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou VII-Trnávka Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou VII-Trnávka Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): VII-Trnávka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7104_009_05_41452 Název obce: Kód obce (IČOB): 514705 (514705) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1988 (7104) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kovářov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kovářov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kovářov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_020_03_07149 Název obce: Potštát Kód obce (IČOB): 517101 (517101) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Malhotice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Malhotice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Malhotice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_012_01_09093 Název obce: Malhotice Kód obce (IČOB): 515329 (515329) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rožmitál Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rožmitál Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rožmitál Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_003_06_19317 Název obce: Zlaté Hory Kód obce (IČOB): 597996 (597996) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mitrovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mitrovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno v Moravičanech Mitrovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_008_03_03131 Název obce: Moravičany Kód obce (IČOB): 540480

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Janoslavice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Janoslavice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Janoslavice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_021_02_05685 Název obce: Rohle Kód obce (IČOB): 540871 (540871) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kyžlířov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kyžlířov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kyžlířov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_020_04_07880 Název obce: Potštát Kód obce (IČOB): 517101 (517101) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hlásnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hlásnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Hlásnice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_004_01_05053 Název obce: Hlásnice Kód obce (IČOB): 552330 (552330) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kobeřice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kobeřice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kobeřice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_019_02_04671 Název obce: Hradčany-Kobeřice Kód obce (IČOB): 589527 (589527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rybníček Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rybníček Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rybníček Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7112_008_03_17374 Název obce: Újezd Kód obce (IČOB): 505501 (505501) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1902 (7112)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Otonovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Otonovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Otonovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_021_02_04862 Název obce: Hrubčice Kód obce (IČOB): 589543 (589543) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7104_008_01_08100 Název obce: Lhota Kód obce (IČOB): 514497 (514497) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1988 (7104) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou VI-Loučka Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou VI-Loučka Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): VI-Loučka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7104_009_04_41449 Název obce: Kód obce (IČOB): 514705 (514705) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1988 (7104) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Křtomil. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Křtomil. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Křtomil Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_019_01_08462 Název obce: Křtomil Kód obce (IČOB): 552780 (552780) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Čechy. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Čechy. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Čechy Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_008_01_03083 Název obce: Čechy Kód obce (IČOB): 552771 (552771) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Savín Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Savín Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Savín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_008_08_14614 Název obce: Litovel Kód obce (IČOB): 503444 (503444) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nedvězí Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nedvězí Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nedvězí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_13_10235 Název obce: Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Salisov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Salisov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Salisov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_003_07_19318 Název obce: Zlaté Hory Kód obce (IČOB): 597996 (597996) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sušice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_047_01_15979 Název obce: Sušice Kód obce (IČOB): 518026 (518026) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velká Bystřice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velká Bystřice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velká Bystřice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_042_01_17828 Název obce: Velká Bystřice Kód obce (IČOB): 505609 (505609) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Daskabát. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Daskabát Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_007_01_02476 Název obce: Daskabát Kód obce (IČOB): 552445 (552445) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Budov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Budov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.63.2 Název obce: Verušičky Kód obce (IČOB): 1831 (555711) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413 (413) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Norberčany. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Norberčany. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancován pro Norberčany + Trhavice Norberčany Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_021_01_10477 Název obce: Norberčany Kód obce (IČOB):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Potůčník Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Potůčník Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Potůčník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_009_03_03722 Název obce: Hanušovice Kód obce (IČOB): 535532 (535532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2020

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lužice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lužice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lužice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_011_01_08935 Název obce: Lužice Kód obce (IČOB): 569844 (569844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dalov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dalov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dalov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_017_02_02455 Název obce: Kód obce (IČOB): 505188 (505188) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Krakovec Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Krakovec Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Krakovec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_030_04_07919 Název obce: Laškov Kód obce (IČOB): 589675 (589675) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Název části obce. Obec Březejc se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 7 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m.

Název části obce. Obec Březejc se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 7 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m. A. OBEC Březejc Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 612 Kód obce PRVKUK 0615.014.612.00 Kód obce (IČOB) 01386 (595349) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61142 Název POU Velké Meziříčí Velké

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rájec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Rájec. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rájec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_020_01_13888 Název obce: Rájec Kód obce (IČOB): 540854 (540854) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nemilany Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nemilany Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nemilany Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_14_10310 Název obce: Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Tážaly. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Tážaly. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_018_02_07211 Název obce: Kožušany-Tážaly Kód obce (IČOB): 503304 (503304) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název ORP3: Olomouc

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lupěné. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lupěné. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Lupěné Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_017_02_10311 Název obce: Nemile Kód obce (IČOB): 553476 (553476) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stražisko. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stražisko. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Stražisko Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_019_01_41249 Název obce: Stražisko Kód obce (IČOB): 590070 (590070) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554

Více

Bystročice. Voda: bilancováno pro Bystrošice, Žerůvky, Kanal: bilancováno pro Bystročice, Žerůvky

Bystročice. Voda: bilancováno pro Bystrošice, Žerůvky, Kanal: bilancováno pro Bystročice, Žerůvky A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_005_01_01667 Název obce: Bystročice Kód obce (IČOB): 500879 (500879) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název ORP3: Olomouc Kód

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jesínky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jesínky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.29.7 Název obce: Bochov Kód obce (IČOB): 675 (55529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413 (413) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vonšov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vonšov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.22.4 Název obce: Skalná Kód obce (IČOB): 1481 (554812) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vsisko Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vsisko Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vsisko Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_043_03_18697 Název obce: Velký Týnec Kód obce (IČOB): 505650 (505650) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Loučka. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Loučka. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Loučka Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_009_01_00460 Název obce: Loučka Kód obce (IČOB): 552038 (552038) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Luboměř pod Strážnou Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Luboměř pod Strážnou Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Luboměř pod Strážnou Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_04_32068 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kladská. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kladská. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_77_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.415.77.4 Název obce: Mariánské Lázně Kód obce (IČOB): 9158 (554642) Číslo

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipová. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipová. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Lipová Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_012_01_08460 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 589691 (589691) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Leština Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_015_01_08052 Název obce: Leština Kód obce (IČOB): 537713 (537713) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Blatec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Blatec. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Blatec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_002_01_00520 Název obce: Blatec Kód obce (IČOB): 500801 (500801) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Žárovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Žárovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Žárovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_048_04_19466 Název obce: Plumlov Kód obce (IČOB): 589896 (589896) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kozlov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kozlov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kozlov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_03_32067 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Niva. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Niva. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Niva Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_038_01_10466 Název obce: Niva Kód obce (IČOB): 589772 (589772) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chabičov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Chabičov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Chabičov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_017_03_05054 Název obce: Kód obce (IČOB): 505188 (505188) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110) Název

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Týneček Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Týneček Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Týneček Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_029_26_17241 Název obce: Kód obce (IČOB): 500496 (500496) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107) Název

Více