Dánsko. Saské vév. Kolín. Francké vév. Norimberk. Bavorské Rakouské vév. Italské království. Papežský stát Aragon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dánsko. Saské vév. Kolín. Francké vév. Norimberk. Bavorské Rakouské vév. Italské království. Papežský stát Aragon"

Transkript

1 Francie, Svatá říše římská a Itálie Dánsko Drang nach Osten Saské vév. Magdeburg Polsko Kolín Flandry Koruna králů a císařů Svaté říše římské Cáchy Frankfurt n. M. Přemyslovský stát Normandské vév. Champagne Paříž Trevír Mohuč Bretonské vév. Francké vév. Norimberk Ile de France Burgundské Bavorské Rakouské vév. Anjou vév. vév. Švábské vév. Uhry Aquitánie Milán Italské království Benátky Gaskoňsko Languedoc Janov Toulouse Florencie Navarra Papežský stát Aragon Francie Řím Šlechta si vynutila dědičnost lén důsledek: feudální anarchie Typické znaky: - slabá centrální moc panovníka - po vymření Karlovců králem zvolen Hugo Kapet, zakladatel dynastie Kapetovců; jeho moc se omezovala pouze na rodové panství Île-de-France (Francouzský ostrov) s centry v Paříži a Orléans - roztříštěnost území na četná dominia (= světská nebo církevní panství), léna francouzského krále - suverénní postavení velkých feudálů (šlechticů, ale i biskupů a opatů) vybírají daně a poplatky, přikazují vojenskou povinnost a soudí poddané - paradox: anglický král Vilém Dobyvatel byl zároveň leníkem francouzského krále za Normandii Církev ve Francii: Bohatí feudálové si kupovali výnosné církevní úřady. Biskupové se stávali leníky krále, vévodů a hrabat a ve svých diecézích se chovali jako světští feudálové (= vymáhali od kleriků daně a soudili i světské spory). Benediktinští opati a mniši se čím dál míň věnovali tělesné práci, běžné bylo soužití mnichů se ženami. Do klášterů byly odkládány neprovdané dcery feudálů, které v klášteře žily zcela světským životem. Clunyjské hnutí (podle kláštera v Cluny) = upevnění discipliny a návrat k řeholi sv. Benedikta ( modli se a pracuj ) přijalo 1200 benediktinských opatství po celé Evropě Boží mír: Slabý král loupeživé války anarchie reakce: církev vyhlašuje tzv. boží míry = zákaz násilí o církevních svátcích a v neděli postupně rozšiřováno i na čtvrtek, pátek a sobotu; biskupové soudí porušení míru, trestem byla klatba (exkomunikace) vyobcování z církve a z křesťanské společnosti Města: Slabí králové hledali spojence proti mocným vévodům a hrabatům podporovali města: udíleli městům privilegia (ve Francii tzv. komuny), měšťané (= bourgeois) nadále podléhají pouze králi. Do královské pokladny plynou poplatky z městských trhů.

2 Posvátná Železná koruna langobardských králů, kterou byli korunováni italští králové Itálie Charakteristické rysy: - nejednotnost, feudální rozdrobenost - mocenský zápas mezi císaři a papeži - císaři Svaté říše římské si dělali nárok na Italské království konflikty s bohatnoucími severoitalskými městy - existence papežského státu uprostřed Itálie - jižní Itálie pod vlivem Byzance Arabů Normanů německého císaře francouzských Anjouovců španělských Aragonců - existence dvou městských republik bohatnoucích z dálkového námořního obchodu s Araby: Janovská republika: obchod v Černomoří Benátská republika: ovládá Istrii a pobřeží Dalmácie až po Dubrovnik, obchoduje od Malé Asie až po Egypt; patron sv. Marek; vládnou nejbohatší obchodníci - mezi Janovem a Benátkami konkurenční boj Svatá říše římská Charakteristické rysy: - nejednotnost, feudální rozdrobenost - princip volby panovníka kurfiřty (7 volitelů 3 biskupové, 4 světští i český král) - král je korunován v Cáchách, nejmocnější si vynutí císařský titul korunován v Římě papežem A) Po Bavorsku centrem říše Sasko Saská dynastie (10. stol.): Jindřich I. Ptáčník - pouze král, rád sokolničil - politika Drang nach Osten postupná christianizace a germanizace polabských Slovanů, přinutil sv. Václava, aby mu platil tribut (120 volů, 500 hřiven stříbra) Ota I. Veliký - r. 955 v bitvě na řece Lechu s pomocí Boleslava I. porazil kočovné Maďary a zastavil jejich útoky na západ - r. 962 se dal papežem korunovat na římského císaře = vznik Svaté říše římské - idea křesťanského universalismu (= spojení všech křesťanů) Ota II. - pokusil se sjednotit Itálii boje s Araby a Byzancí na jihu Itálie, neúspěch - jeho manželkou byla byzantská princezna Theofano vliv byzantské kultury Ota III. - pokusil se obnovit Imperium Romanum s hlavním městem Římem, císařem jako hlavou světské moci a papežem jako hlavou moci duchovní, neúspěch - spolužák a přítel sv. Vojtěcha Jen římský papež může sesazovat a opět dosazovat biskupy. Papež smí užívat odznaky císařské důstojnosti. (= tiára) Papež smí sesazovat císaře. Papež sám nesmí být nikým souzen a jen papežovy nohy mají všechna knížata líbati. Papež má právo dosazovat panovníky a zavazovat je lenní přísahou. Papež má právo vyvázat poddané ze závislosti na císaři Ota III. B) Po Sasku centrem říše Franky Sálská dynastie ( stol.): Boj o investituru boj o moc mezi císařem a papežem o to, kdo je hlavou veškerého křesťanstva investitura (ve skutečnosti pouze zástupný problém) - právo dosazovat (= investovat) biskupy a opaty (předání symbolů: berly a prstenu) - papež tvrdí, že biskupy a opaty volí duchovní - císař tvrdí, že pokud dává biskupství nebo klášteru půdu, může rozhodovat i o tom, kdo bude biskupem nebo opatem konflikt mezi Jindřichem IV. a papežem Řehořem VII. Řehoř VII. - tvrdý a panovačný muž s vynikajícími politickými schopnostmi - tvrdí, že je zástupcem Krista na zemi a proto stojí nad císaři, králi a knížaty a má právo je trestat a sesazovat Dictatus papae (= papežův diktát), 27 bodů Řehořova programu

3 Průběh sporu: Jindřich přiměl říšské biskupy a opaty, aby papeže prohlásili za neplatně zvoleného Řehoř Jindřicha uvrhl do církevní klatby a jeho poddané zbavil přísahy poslušnosti r se Jindřich IV. pokořil, vydal se za papežem na hrad Canossa a tři dny se kál pouť do Canossy symbolem pokoření dlouholetá válka r. 1122: konkordát wormský: kompromisní řešení, císař souhlasil s tím, že biskupové a opati jsou voleni církví; papež souhlasil s tím, že a) císař po volbě biskupovi udělí lenní majetky, b) ve sporných případech, týkajících se říše, se volby zúčastní C) Štaufská dynastie ( stol.) Fridrich I. Barbarossa: - ideál rytířstva: až bude Německu nejhůř, vtáhne do země v čele vojska (něco jako naši Blaničtí rytíři) - chtěl upevnit svou moc v Itálii narazil na odpor severoitalských měst, poražen - v říši boj s rodem Welfů, vítězství císař odměňuje své spojence další rozdrobení území a oslabování moci císaře (Bavorsko získal rod Wittelsbachů, Ostmarku Babenberkové ) - nechtěl připustit, aby bylo císařství považováno za papežské léno spor s papežem Alexandrem III., remíza (oba protivníci navzájem uznali své postavení) - umírá při III. křížové výpravě r (utopil se v Malé Asii) Smír mezi císařem Fridrichem I. Barbarossou a papežem Alexandrem III. Fridrich II. - velmi rozporuplná osobnost - korunován jako 18letý - vychován na Sicílii v křesťanském a islámském duchu - vládl z Itálie jako orientální král (měl harém s eunuchy) - byl obklopen křesťanskými, muslimskými a židovskými učenci (sám napsal pojednání o sokolnictví) - boj s papežstvím církevní klatba, sesazen z trůnu, porážky v severní Itálii vítězství papežů - říšským německým knížatům Fridrich II. umožnil zcela samostatnou vládu - z Království obojí Sicílie vytvořil nejlépe spravovaný centralizovaný stát (v Neapoli založil univerzitu) - mírovým jednáním získal křesťanstvu zpět Jeruzalém - spoluzaložil stát německých rytířů v Prusku - zemřel r opředen legendami o největším císaři všech dob Vrchol moci papežů Inocenc III., nejvýznamnější a politicky nejúspěšnější papež, který prosadil myšlenky papežské světovlády: a) papež je vůdcem křesťanstva sjednoceného stejnou vírou, b) moc papežů je nadřazena nad světskou mocí. Inocenc se stal poručníkem nad ještě nezletilým Fridrichem II. a králové Anglie, Aragonie, Portugalska, Dánska, Polska, Uher a vládci dalších území se mu poddali jako jeho leníci. Uvnitř církve Inocenc III. zasahoval do volby biskupů, reformoval papežskou správu, mnišství a klérus. Z jeho popudu vznikl dominikánský řád (= pověřen inkvizicí), v jižní Francii byli s bezpříkladnou krutostí a fanatismem vyvražděni albigenští a katarští kacíři a uskutečnila se skandální IV. křížová výprava, která rozvrátila Byzanc. Nejstarší univerzita v Evropě Fridrich I. Barbarossa vzal pod svou ochranu profesory a studenty v Boloni a osvobodil je od dávek místní církvi. Privilegia z Boloně ovlivnila zakládání dalších univerzit v Evropě. Na vysoké škole existovaly čtyři fakulty: teologická, lékařská, právnická a filozofická, na které se učilo sedm svobodných umění.

4 Střední a východní Evropa Polsko: - nepatří do Svaté říše římské, papežská politika - Měšek I. z dynastie Piastovců - před r první historický kníže sjednocených polských kmenů - manželka Doubravka, dcera Boleslava I. - prvním polským králem r Boleslav Chrabrý - Hnězdno arcibiskupství, hrob sv. Vojtěcha - Krakov královské sídlo Uhry: - nepatří do Svaté říše římské, papežská politika - r. 955 Maďaři poraženi u Augsburku na Lechu usazují se a zakládají stát - podle legendy christianizace sv. Vojtěchem - 1. uherským králem r sv. Štěpán z dynastie Arpádovců Novgorod - Ostřihom arcibiskupství - prešpurk centrum Horních Uher (= Slovensko) Varjagové Dunaj Baltské moře Řád něm. Hnězdno rytířů Drang nach Osten Polské kr. Visla Labe Krakov Český stát 955 Morava Ostřihom Pešť Uherské království 997 sv. Vojtěch Kyjevská Rus Maďaři Kyjev Dněpr Zlatá horda Mongolský vpád Nestorova kronika: Když Vladimír přijal křest a vrátil se do Kyjeva, přikázal zničit obrazy model, jedny zničit, druhé spálit. Hlavní modlu Peruna přikázal přivázat na ocas koně a nechal ho vléct dolů z jeho vrchu k řece Ručaj, kde poručil dvanácti mužům, aby ho bili holemi. K. Havlíček Borovský: Křest sv. Vladimíra Kyjevská Rus: Jaderské moře - Varjagové se zmocnili Novgorodu, r. 882 novgorodský kníže Černé moře Oleg z dynastie Rjurikovců dobyl Dunaj Kyjev - kníže Vladimír: - r. 988 přijal křesťanství z Byzance - manželka princezna Anna byzantský kulturní vliv bohoslužby ve staroslověnštině; ikony, mozaiky; kánon zobrazování svatých, byzantské vzory v architektuře (Kyjev chrám sv. Sofie) století Kyjevská Rus se rozpadla, knížata mezi sebou bojovala století vpád Mongolů (Tatarů), vůdce Batu (vnuk Čingischána) dobyl Rus až po Novgorod, zničil Kyjev a vytvořil stát Zlatá horda (podle žlutých panovnických barev), přijali islám - ruská knížectví mají autonomii, jsou ale podřízena velkému chánovi, odvádí Mongolům vojsko a daně - důsledek vpádu: hospodářská a kulturní izolace od Západu a prosazování despotismu a nevolnictví zaostalost Ruska - Alexandr Něvský: - novgorodský kníže - podřídil se Mongolům a platil jim daně - v bitvě na Něvě r porazil Švédy a r i řád německých rytířů upevnil moc Novgorodu (= členem hanzy) - Dimitrij Donskij: - v bitvě na Kulikově poli r porazil Tatary počátek boje proti tatarům - Moskva sídlo metropolity = duchovní centrum Ruska Kníže kočovníků Temüdžin sjednotil Mongoly a stal se velkým chánem = Čingischánem. V krvavých taženích plných drancování a masakrovaní civilního obyvatelstva dobyl střední Asii, Tibet a Čínu. Mongolská jízda se vyznačovala disciplínou, tvrdostí, houževnatostí a rychlostí. V konfrontaci s Mongoly západní armády prokázaly svoji neschopnost klást účinný odpor.

5 Labe Jaderské moře Dunaj Baltské moře AVAŘI Morava BALTOVÉ Visla SLOVANÉ Dněpr Dunaj loupeživé vpády Slovanů na území Byzance UGROFINI Černé moře Slované Expanze Slovanů do východní, střední a jižní Evropy vyvrcholila v 6. stol. Na naše území Slované pronikali ze severu a z Podunají a vystřídali zde Germány, kteří se odtud ve své většině stáhli již o sto let dříve. Způsob života: - rolníci a chovatelé dobytka - osady u vodních toků - obydlí částečně zahloubené v zemi s typickou pecí v rohu - typická keramika tzv. pražského typu vyráběná v ruce neznalost hrnčířského kruhu - znají ruční mlýnek na obilí - dokáží odlévat kovy - pohřbívají v hliněných popelnicích bez milodarů => jsou chudí Slovanská keramika pražského typu s typickým vlnovkovým ornamentem Rekonstrukce slovanské chaty V stol. Slované rozvíjejí zemědělství znají železné radlice a řemesla (hrnčířství, hutnictví, kovářství, šperkařství, kovolitectví). Vznikla opevněná výšinná i nížinná hradiště, na Moravě v Mikulčicích, ve Starém Městě, Uherském Hradišti a v Olomouci. Vyšší společenské vrstvy usazené na hradištích přejímaly cizí módní prvky z Avarské říše. palisáda příkop val Hradiště V míru byla hradiště středisky řemesel, obchodu a kmenové správy, v případě války poskytovala ochranu svým obyvatelům a útočiště zemědělskému obyvatelstvu z okolí. Hradiště mohla být výšinná (na ostrožně či terénním bloku) nebo nížinná (blatná). Opevnění tvořila palisáda, později mohutnější valy se ztuženou čelní stěnou a příkopem. V 10. stol. se vyvinula zvláštní, samostatně opevněná část, která se stává rezidencí knížete nebo jeho správců.

6 Sámova říše (20. léta 7. století až r. 658/659) Pramen: francká Fredegaraova kronika Fakta: - ve 20. letech 7. stol. se uskutečnilo povstání Slovanů proti Avarům - do čela se postavil franský kupec Sámo se svou družinou a zvítězil - Sámo zvolen králem, žil pohanským životem (12 žen) - r. 631 se dostal do konfliktu s Franckou říší (odmítl poskytnout náhradu za oloupení franckých kupců), v bitvě u Vogastisburku (nevíme, kde to je) porazil vojsko krále Dagoberta - po Sámově smrti se svaz slovanských kmenů rozpadl Velkomoravská říše raný (před)feudální stát Prameny: - francké - byzantské Velká Morava použil císař Konstantin Porfyrogenetos ve smyslu vzdálená Morava - slovanské legendy o životě Cyrila (Konstantina) a Metoděje Vliv východofr. církve 3) Rozsah říše za knížete Svatopluka s územími, která pravděpodobně platila tribut Z Freedegarovy kroniky Čtyřicátého roku vlády Chlotarovy shromáždil člověk jménem Sámo, národností Frank z kraje senonského, větší počet kupců a vypravil se obchodovat ke Slovanům, zvaným Vinidé. Slované se již počali bouřit proti Avarům, zvaným Hunové, a jejich králi kaganovi... Hunové přicházeli po jednotlivé roky přezimovat ke Slovanům, ženy Slovanů a jejich dcery si brali na lože. Kromě jiných útlaků platili Slované Hunům daně. Synové Hunů, kteří byli zplozeni s ženami a dcerami Vinidů, nechtěli nakonec křivdy a útisk. Odmítajíce vládu Hunů, počali se bouřit. Když Vinidé s vojskem zaútočili proti Hunům, obchodoval u nich Sámo. I vytáhl s nimi ve vojsku a tam prokázal proti Hunům takovou užitečnost, že to bylo hodno podivu, neboť nesmírné množství Hunů bylo pobito mečem Vinidů. Vinidé, když viděli Sámovu užitečnost, zvolili ho nad sebou králem a šťastně u nich vládl 35 let. Za jeho panování svedli Vinidé mnoho bojů proti Hunům a jeho radou a schopností Vinidé vždy nad Huny zvítězili. Sámo měl 12 žen z pokolení Vinidů, z nichž měl 22 synů a 15 dcer... 1) Počátky Velké Moravy - vládce sjednocených Moravanů kníže Mojmír I. z dynastie Mojmírovců vyhnal knížete Pribinu z Nitry a připojil západní Slovensko k jižní Moravě ( ) 1) Územní jádro státu: jižní Morava: hradiště Mikulčice, Staré Město u Uherského Hradiště, dvorec s kostelem Pohansko u Břeclavi 2) Rozsah říše za knížete Rostislava Mojmír I. ( ) Rastislav ( ) Svatopluk ( ) Mojmír II. ( ?) ) Vzestup Velké Moravy - Ludvík Němec sesadil Mojmíra I. knížetem synovec Rastislava - donucen platit Frankům tribut - Rastislav chtěl omezit vliv východofrancké církevní organizace (biskupství v Řezně a Pasově) r. 863 se obrátil na byzantského císaře Michala III. s žádostí o vyslání misie na Moravu Život Metodějův:..I přišli k nám mnozí učitelé-křesťané z Vlach, z Řecka a z Němec, rozličně nás učíce. My Slované jsme prostý lid a nemáme, kdo by nás poučil o pravdě a vyložil smysl. Tož, dobrý vladaři, pošli takového muže, který by nám uspořádal veškeré právo. r. 864 působí na Moravě bratři z řeckého města Soluně Konstantin (zv. Filosof) a Metoděj spory s papežem, bavorským klérem i Východofranckou říší (Cyril umírá v Římě, Metoděj 3 roky vězněn v Bavorsku) - Konstantin sestavil hlaholici (nové slovanské písmo) a přeložil části Nového zákona do staroslověnštiny - pozdější slovanské písmo cyrilici vytvořili Konstantinovi a Metodějovi žáci v Bulharsku a nazvali ji na počest Cyrila dnes jižní a východní Slované

7 3) Vrchol a zánik říše - Rostislav svržen synovcem Svatoplukem, vydán Frankům a oslepen Svatopluk spolupracoval s Franky, poté se postavil do čela protifranckého povstání porážka Franků - expanze: Češi, lužické a slezské kmeny, Podunají - centra: Staré Město u Uherského Hradiště (Velehrad) a Mikulčice - r. 880 papež (Jan VIII.) v bule Industriae tuae (Horlivosti tvé) schválil slovanskou liturgii; vytvořeno velkomoravské arcibiskupství (Metoděj) a dvě biskupství - aby zajistil mír s Východofranckou říší, Svatopluk počkal na Metodějovu smrt (885) a poté slovanské kněží vyhnal arcibiskupem Němec (Wiching) - za Mojmíra II. se stát začal rozpadat a okolo r. 908 zanikl pod nájezdy Maďarů (možná i Čechů a Poláků) Olověný křížek s nápisy (všimněte si: IC XC) Nákončí zdobené polodrahokamy Tři nákončí s orantem (= modlící se postava) Kyjevské listy psané hlaholicí Jedinečné nákončí (= kovové zakončení řemene nebo pochvy na meč) ve tvaru knihy

8 Konstantinův Proglas, napsaný cyrilicí Jsem předzpěv k svatému evangeliu. Jak dříve předpověděli proroci, Kristus přichází shromáždit národy, neboť jest světlem tohoto světa. Proglas (Předzpěv) jest (je) stgo (zkr. svatého) jeulija (zkr.evangelia) Jakože prroci (zkr. proroci) prorekali (předpověděli) suti prježe (kdysi dříve) Chc (zkr. Kristus) Lunice Dva gombíky gredět (přichází) jezyki (národy) sbrati (sjednotit) svět (světlem) bo (neboť) jest (je) vsemu (celému) miru (světu) Hmotná kultura: - kamenné stavby na hradištích: kostely: typ kruhové rotundy (Mikulčice), typ podélného kostela s obdélníkovým půdorysem (iroskotští mniši) zachovaly se pouze otisky základů - šperky: tzv. gombíky, přezky a kování, nákončí; vzácné liturgické předměty (křížky) Společnost: - novou společenskou vrstvu na Moravě tvoří duchovenstvo - všichni svobodní odvádějí knížeti pravidelnou daň Právo: - unikátní sbírkou psaného práva je Zákon sudnyj ljudem (Soudní zákon pro lid) pochází od Cyrila Náušnice Český přemyslovský stát Prameny: Dominantní postavení: Sokolník

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Vznik a šíření křesťanství V letech následujících po ukřižování Ježíše byly stále ti, co věřili, že Ježíš byl Mesiáš hlavně palestinští Židé. Ale to se výrazně

Více

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ NA ÚZEMÍ ČECH V KONTEXTU CENTRÁLNÍHO STŘEDOVÝCHODU EVROPY V HISTORICKÉM OBDOBÍ & SLOVANSKÝ LITURGICKÝ JAZYK CYRILOMETODĚJSKÁ STAROSLOVĚNŠTINA JAKO LITURGICKÝ

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

1.) Předmincovní platidla

1.) Předmincovní platidla 1.) Předmincovní platidla - období naturální směny; primitivní peníze - předměty nejrůznějšího charakteru používané jako ekvivalent měny, byly používány ke směně a platily na určitém území - předmincovní

Více

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována a rozšiřována jakýmkoli způsobem bez předchozího

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové Lucemburkové Francie ve druhé polovině 13. století stavovsky organizovaný stát. Politická moc v rukou měst. Král rozhodoval o osobě papeže a složení jeho poradního sboru. Filip IV. Sličný chtěl, aby se

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie STANISLAV HOLUBEC * HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 1 2/2012 Common Developmental Tendencies of the Central European Region

Více

Katedra církevních dějin

Katedra církevních dějin Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce 2010 Zdeňka Plocová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století 6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století Rusko Základy ruského státu položil moskevský kníže Ivan III. (1462 1505). K vlastnímu panství připojil Jaroslavské a Rostovské knížectví, a podstatně tak

Více

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi

Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi HLUK dějiny města Hluk v dobách starých Slovanů Luděk Galuška O počátcích slovanského osídlení a co tomu předcházelo Spočátkem 6. století ocitl se tehdy známý svět ve druhé fázi stěhování národů. Evropou

Více

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů

Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století. František Kubů Chebský městský stát Vznik a vrcholné období do počátku 16. století František Kubů České Budějovice 2006 CHEBSKÝ MĚSTSKÝ STÁT počátky a vrcholné období do počátku 16. století františek kubů Tuto knihu

Více

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H

Ž I V O T O P I S Y S V A T Ý C H ŽIVOTOPISY SVATÝCH Všechna práva vyhrazena Blah. Ludvík M. Grignion z Montfortu ŽIVOTOPISY SVATÝCH V POŘADÍ DĚJIN CÍRKEVNÍCH NAPSAL ISIDOR VONDRUŠKA 1 9 3 1 LADISLAV KUNCÍŘ V PRAZE Nro 36 2 2. Ex Consistorio

Více

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků Nástup Habsburků 23. 10. 1526 české stavy volí českým králem Ferdinanda I. Habsburského (manţelka - sestra zemřelého Ludvíka Jagellonského) byl králem Uherským, arcivévodou rakouským = personální unie

Více

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s opravdovou radostí a vděčností jak autorovi Thomasi E. Woodsovi, Jr., tak překladatelům Michaele a Václavovi Freiovým, se chápu pera, abych doprovodil tuto velmi důležitou

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

S L O V I N S K O - c e s t y d o p ř í r o d y

S L O V I N S K O - c e s t y d o p ř í r o d y S L O V I N S K O - c e s t y d o p ř í r o d y Jiří Matyášek a kol. (elektronická verze bez obrázků) Úvod Publikace SLOVINSKO cesty do přírody je příspěvkem k poznání živé a neživé přírody atraktivních

Více

Válka Čechů s Němci (Část 1)

Válka Čechů s Němci (Část 1) Go East str. 1/16 Válka Čechů s Němci (Část 1) Emanuel Rádl Předmluva Část 1. Kapitola první Cyrilometodějství prvním velkým zápasem mezi Čechy a Němci? a) Barbarské křesťanství b) Slovanští věrozvěstové

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

XVIII.- české církevní dějiny josefinismus Marie Terezie - Josef II. rušení klášterů Prameny josefinismu a jeho cíle:

XVIII.- české církevní dějiny josefinismus Marie Terezie - Josef II. rušení klášterů Prameny josefinismu a jeho cíle: XVIII.- české církevní dějiny josefinismus Marie Terezie - Josef II. rušení klášterů Prameny josefinismu a jeho cíle: Josefinismus je jeden z nejsilnějších proudů, které se převalily přes naše země. Jeho

Více