Dánsko. Saské vév. Kolín. Francké vév. Norimberk. Bavorské Rakouské vév. Italské království. Papežský stát Aragon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dánsko. Saské vév. Kolín. Francké vév. Norimberk. Bavorské Rakouské vév. Italské království. Papežský stát Aragon"

Transkript

1 Francie, Svatá říše římská a Itálie Dánsko Drang nach Osten Saské vév. Magdeburg Polsko Kolín Flandry Koruna králů a císařů Svaté říše římské Cáchy Frankfurt n. M. Přemyslovský stát Normandské vév. Champagne Paříž Trevír Mohuč Bretonské vév. Francké vév. Norimberk Ile de France Burgundské Bavorské Rakouské vév. Anjou vév. vév. Švábské vév. Uhry Aquitánie Milán Italské království Benátky Gaskoňsko Languedoc Janov Toulouse Florencie Navarra Papežský stát Aragon Francie Řím Šlechta si vynutila dědičnost lén důsledek: feudální anarchie Typické znaky: - slabá centrální moc panovníka - po vymření Karlovců králem zvolen Hugo Kapet, zakladatel dynastie Kapetovců; jeho moc se omezovala pouze na rodové panství Île-de-France (Francouzský ostrov) s centry v Paříži a Orléans - roztříštěnost území na četná dominia (= světská nebo církevní panství), léna francouzského krále - suverénní postavení velkých feudálů (šlechticů, ale i biskupů a opatů) vybírají daně a poplatky, přikazují vojenskou povinnost a soudí poddané - paradox: anglický král Vilém Dobyvatel byl zároveň leníkem francouzského krále za Normandii Církev ve Francii: Bohatí feudálové si kupovali výnosné církevní úřady. Biskupové se stávali leníky krále, vévodů a hrabat a ve svých diecézích se chovali jako světští feudálové (= vymáhali od kleriků daně a soudili i světské spory). Benediktinští opati a mniši se čím dál míň věnovali tělesné práci, běžné bylo soužití mnichů se ženami. Do klášterů byly odkládány neprovdané dcery feudálů, které v klášteře žily zcela světským životem. Clunyjské hnutí (podle kláštera v Cluny) = upevnění discipliny a návrat k řeholi sv. Benedikta ( modli se a pracuj ) přijalo 1200 benediktinských opatství po celé Evropě Boží mír: Slabý král loupeživé války anarchie reakce: církev vyhlašuje tzv. boží míry = zákaz násilí o církevních svátcích a v neděli postupně rozšiřováno i na čtvrtek, pátek a sobotu; biskupové soudí porušení míru, trestem byla klatba (exkomunikace) vyobcování z církve a z křesťanské společnosti Města: Slabí králové hledali spojence proti mocným vévodům a hrabatům podporovali města: udíleli městům privilegia (ve Francii tzv. komuny), měšťané (= bourgeois) nadále podléhají pouze králi. Do královské pokladny plynou poplatky z městských trhů.

2 Posvátná Železná koruna langobardských králů, kterou byli korunováni italští králové Itálie Charakteristické rysy: - nejednotnost, feudální rozdrobenost - mocenský zápas mezi císaři a papeži - císaři Svaté říše římské si dělali nárok na Italské království konflikty s bohatnoucími severoitalskými městy - existence papežského státu uprostřed Itálie - jižní Itálie pod vlivem Byzance Arabů Normanů německého císaře francouzských Anjouovců španělských Aragonců - existence dvou městských republik bohatnoucích z dálkového námořního obchodu s Araby: Janovská republika: obchod v Černomoří Benátská republika: ovládá Istrii a pobřeží Dalmácie až po Dubrovnik, obchoduje od Malé Asie až po Egypt; patron sv. Marek; vládnou nejbohatší obchodníci - mezi Janovem a Benátkami konkurenční boj Svatá říše římská Charakteristické rysy: - nejednotnost, feudální rozdrobenost - princip volby panovníka kurfiřty (7 volitelů 3 biskupové, 4 světští i český král) - král je korunován v Cáchách, nejmocnější si vynutí císařský titul korunován v Římě papežem A) Po Bavorsku centrem říše Sasko Saská dynastie (10. stol.): Jindřich I. Ptáčník - pouze král, rád sokolničil - politika Drang nach Osten postupná christianizace a germanizace polabských Slovanů, přinutil sv. Václava, aby mu platil tribut (120 volů, 500 hřiven stříbra) Ota I. Veliký - r. 955 v bitvě na řece Lechu s pomocí Boleslava I. porazil kočovné Maďary a zastavil jejich útoky na západ - r. 962 se dal papežem korunovat na římského císaře = vznik Svaté říše římské - idea křesťanského universalismu (= spojení všech křesťanů) Ota II. - pokusil se sjednotit Itálii boje s Araby a Byzancí na jihu Itálie, neúspěch - jeho manželkou byla byzantská princezna Theofano vliv byzantské kultury Ota III. - pokusil se obnovit Imperium Romanum s hlavním městem Římem, císařem jako hlavou světské moci a papežem jako hlavou moci duchovní, neúspěch - spolužák a přítel sv. Vojtěcha Jen římský papež může sesazovat a opět dosazovat biskupy. Papež smí užívat odznaky císařské důstojnosti. (= tiára) Papež smí sesazovat císaře. Papež sám nesmí být nikým souzen a jen papežovy nohy mají všechna knížata líbati. Papež má právo dosazovat panovníky a zavazovat je lenní přísahou. Papež má právo vyvázat poddané ze závislosti na císaři Ota III. B) Po Sasku centrem říše Franky Sálská dynastie ( stol.): Boj o investituru boj o moc mezi císařem a papežem o to, kdo je hlavou veškerého křesťanstva investitura (ve skutečnosti pouze zástupný problém) - právo dosazovat (= investovat) biskupy a opaty (předání symbolů: berly a prstenu) - papež tvrdí, že biskupy a opaty volí duchovní - císař tvrdí, že pokud dává biskupství nebo klášteru půdu, může rozhodovat i o tom, kdo bude biskupem nebo opatem konflikt mezi Jindřichem IV. a papežem Řehořem VII. Řehoř VII. - tvrdý a panovačný muž s vynikajícími politickými schopnostmi - tvrdí, že je zástupcem Krista na zemi a proto stojí nad císaři, králi a knížaty a má právo je trestat a sesazovat Dictatus papae (= papežův diktát), 27 bodů Řehořova programu

3 Průběh sporu: Jindřich přiměl říšské biskupy a opaty, aby papeže prohlásili za neplatně zvoleného Řehoř Jindřicha uvrhl do církevní klatby a jeho poddané zbavil přísahy poslušnosti r se Jindřich IV. pokořil, vydal se za papežem na hrad Canossa a tři dny se kál pouť do Canossy symbolem pokoření dlouholetá válka r. 1122: konkordát wormský: kompromisní řešení, císař souhlasil s tím, že biskupové a opati jsou voleni církví; papež souhlasil s tím, že a) císař po volbě biskupovi udělí lenní majetky, b) ve sporných případech, týkajících se říše, se volby zúčastní C) Štaufská dynastie ( stol.) Fridrich I. Barbarossa: - ideál rytířstva: až bude Německu nejhůř, vtáhne do země v čele vojska (něco jako naši Blaničtí rytíři) - chtěl upevnit svou moc v Itálii narazil na odpor severoitalských měst, poražen - v říši boj s rodem Welfů, vítězství císař odměňuje své spojence další rozdrobení území a oslabování moci císaře (Bavorsko získal rod Wittelsbachů, Ostmarku Babenberkové ) - nechtěl připustit, aby bylo císařství považováno za papežské léno spor s papežem Alexandrem III., remíza (oba protivníci navzájem uznali své postavení) - umírá při III. křížové výpravě r (utopil se v Malé Asii) Smír mezi císařem Fridrichem I. Barbarossou a papežem Alexandrem III. Fridrich II. - velmi rozporuplná osobnost - korunován jako 18letý - vychován na Sicílii v křesťanském a islámském duchu - vládl z Itálie jako orientální král (měl harém s eunuchy) - byl obklopen křesťanskými, muslimskými a židovskými učenci (sám napsal pojednání o sokolnictví) - boj s papežstvím církevní klatba, sesazen z trůnu, porážky v severní Itálii vítězství papežů - říšským německým knížatům Fridrich II. umožnil zcela samostatnou vládu - z Království obojí Sicílie vytvořil nejlépe spravovaný centralizovaný stát (v Neapoli založil univerzitu) - mírovým jednáním získal křesťanstvu zpět Jeruzalém - spoluzaložil stát německých rytířů v Prusku - zemřel r opředen legendami o největším císaři všech dob Vrchol moci papežů Inocenc III., nejvýznamnější a politicky nejúspěšnější papež, který prosadil myšlenky papežské světovlády: a) papež je vůdcem křesťanstva sjednoceného stejnou vírou, b) moc papežů je nadřazena nad světskou mocí. Inocenc se stal poručníkem nad ještě nezletilým Fridrichem II. a králové Anglie, Aragonie, Portugalska, Dánska, Polska, Uher a vládci dalších území se mu poddali jako jeho leníci. Uvnitř církve Inocenc III. zasahoval do volby biskupů, reformoval papežskou správu, mnišství a klérus. Z jeho popudu vznikl dominikánský řád (= pověřen inkvizicí), v jižní Francii byli s bezpříkladnou krutostí a fanatismem vyvražděni albigenští a katarští kacíři a uskutečnila se skandální IV. křížová výprava, která rozvrátila Byzanc. Nejstarší univerzita v Evropě Fridrich I. Barbarossa vzal pod svou ochranu profesory a studenty v Boloni a osvobodil je od dávek místní církvi. Privilegia z Boloně ovlivnila zakládání dalších univerzit v Evropě. Na vysoké škole existovaly čtyři fakulty: teologická, lékařská, právnická a filozofická, na které se učilo sedm svobodných umění.

4 Střední a východní Evropa Polsko: - nepatří do Svaté říše římské, papežská politika - Měšek I. z dynastie Piastovců - před r první historický kníže sjednocených polských kmenů - manželka Doubravka, dcera Boleslava I. - prvním polským králem r Boleslav Chrabrý - Hnězdno arcibiskupství, hrob sv. Vojtěcha - Krakov královské sídlo Uhry: - nepatří do Svaté říše římské, papežská politika - r. 955 Maďaři poraženi u Augsburku na Lechu usazují se a zakládají stát - podle legendy christianizace sv. Vojtěchem - 1. uherským králem r sv. Štěpán z dynastie Arpádovců Novgorod - Ostřihom arcibiskupství - prešpurk centrum Horních Uher (= Slovensko) Varjagové Dunaj Baltské moře Řád něm. Hnězdno rytířů Drang nach Osten Polské kr. Visla Labe Krakov Český stát 955 Morava Ostřihom Pešť Uherské království 997 sv. Vojtěch Kyjevská Rus Maďaři Kyjev Dněpr Zlatá horda Mongolský vpád Nestorova kronika: Když Vladimír přijal křest a vrátil se do Kyjeva, přikázal zničit obrazy model, jedny zničit, druhé spálit. Hlavní modlu Peruna přikázal přivázat na ocas koně a nechal ho vléct dolů z jeho vrchu k řece Ručaj, kde poručil dvanácti mužům, aby ho bili holemi. K. Havlíček Borovský: Křest sv. Vladimíra Kyjevská Rus: Jaderské moře - Varjagové se zmocnili Novgorodu, r. 882 novgorodský kníže Černé moře Oleg z dynastie Rjurikovců dobyl Dunaj Kyjev - kníže Vladimír: - r. 988 přijal křesťanství z Byzance - manželka princezna Anna byzantský kulturní vliv bohoslužby ve staroslověnštině; ikony, mozaiky; kánon zobrazování svatých, byzantské vzory v architektuře (Kyjev chrám sv. Sofie) století Kyjevská Rus se rozpadla, knížata mezi sebou bojovala století vpád Mongolů (Tatarů), vůdce Batu (vnuk Čingischána) dobyl Rus až po Novgorod, zničil Kyjev a vytvořil stát Zlatá horda (podle žlutých panovnických barev), přijali islám - ruská knížectví mají autonomii, jsou ale podřízena velkému chánovi, odvádí Mongolům vojsko a daně - důsledek vpádu: hospodářská a kulturní izolace od Západu a prosazování despotismu a nevolnictví zaostalost Ruska - Alexandr Něvský: - novgorodský kníže - podřídil se Mongolům a platil jim daně - v bitvě na Něvě r porazil Švédy a r i řád německých rytířů upevnil moc Novgorodu (= členem hanzy) - Dimitrij Donskij: - v bitvě na Kulikově poli r porazil Tatary počátek boje proti tatarům - Moskva sídlo metropolity = duchovní centrum Ruska Kníže kočovníků Temüdžin sjednotil Mongoly a stal se velkým chánem = Čingischánem. V krvavých taženích plných drancování a masakrovaní civilního obyvatelstva dobyl střední Asii, Tibet a Čínu. Mongolská jízda se vyznačovala disciplínou, tvrdostí, houževnatostí a rychlostí. V konfrontaci s Mongoly západní armády prokázaly svoji neschopnost klást účinný odpor.

5 Labe Jaderské moře Dunaj Baltské moře AVAŘI Morava BALTOVÉ Visla SLOVANÉ Dněpr Dunaj loupeživé vpády Slovanů na území Byzance UGROFINI Černé moře Slované Expanze Slovanů do východní, střední a jižní Evropy vyvrcholila v 6. stol. Na naše území Slované pronikali ze severu a z Podunají a vystřídali zde Germány, kteří se odtud ve své většině stáhli již o sto let dříve. Způsob života: - rolníci a chovatelé dobytka - osady u vodních toků - obydlí částečně zahloubené v zemi s typickou pecí v rohu - typická keramika tzv. pražského typu vyráběná v ruce neznalost hrnčířského kruhu - znají ruční mlýnek na obilí - dokáží odlévat kovy - pohřbívají v hliněných popelnicích bez milodarů => jsou chudí Slovanská keramika pražského typu s typickým vlnovkovým ornamentem Rekonstrukce slovanské chaty V stol. Slované rozvíjejí zemědělství znají železné radlice a řemesla (hrnčířství, hutnictví, kovářství, šperkařství, kovolitectví). Vznikla opevněná výšinná i nížinná hradiště, na Moravě v Mikulčicích, ve Starém Městě, Uherském Hradišti a v Olomouci. Vyšší společenské vrstvy usazené na hradištích přejímaly cizí módní prvky z Avarské říše. palisáda příkop val Hradiště V míru byla hradiště středisky řemesel, obchodu a kmenové správy, v případě války poskytovala ochranu svým obyvatelům a útočiště zemědělskému obyvatelstvu z okolí. Hradiště mohla být výšinná (na ostrožně či terénním bloku) nebo nížinná (blatná). Opevnění tvořila palisáda, později mohutnější valy se ztuženou čelní stěnou a příkopem. V 10. stol. se vyvinula zvláštní, samostatně opevněná část, která se stává rezidencí knížete nebo jeho správců.

6 Sámova říše (20. léta 7. století až r. 658/659) Pramen: francká Fredegaraova kronika Fakta: - ve 20. letech 7. stol. se uskutečnilo povstání Slovanů proti Avarům - do čela se postavil franský kupec Sámo se svou družinou a zvítězil - Sámo zvolen králem, žil pohanským životem (12 žen) - r. 631 se dostal do konfliktu s Franckou říší (odmítl poskytnout náhradu za oloupení franckých kupců), v bitvě u Vogastisburku (nevíme, kde to je) porazil vojsko krále Dagoberta - po Sámově smrti se svaz slovanských kmenů rozpadl Velkomoravská říše raný (před)feudální stát Prameny: - francké - byzantské Velká Morava použil císař Konstantin Porfyrogenetos ve smyslu vzdálená Morava - slovanské legendy o životě Cyrila (Konstantina) a Metoděje Vliv východofr. církve 3) Rozsah říše za knížete Svatopluka s územími, která pravděpodobně platila tribut Z Freedegarovy kroniky Čtyřicátého roku vlády Chlotarovy shromáždil člověk jménem Sámo, národností Frank z kraje senonského, větší počet kupců a vypravil se obchodovat ke Slovanům, zvaným Vinidé. Slované se již počali bouřit proti Avarům, zvaným Hunové, a jejich králi kaganovi... Hunové přicházeli po jednotlivé roky přezimovat ke Slovanům, ženy Slovanů a jejich dcery si brali na lože. Kromě jiných útlaků platili Slované Hunům daně. Synové Hunů, kteří byli zplozeni s ženami a dcerami Vinidů, nechtěli nakonec křivdy a útisk. Odmítajíce vládu Hunů, počali se bouřit. Když Vinidé s vojskem zaútočili proti Hunům, obchodoval u nich Sámo. I vytáhl s nimi ve vojsku a tam prokázal proti Hunům takovou užitečnost, že to bylo hodno podivu, neboť nesmírné množství Hunů bylo pobito mečem Vinidů. Vinidé, když viděli Sámovu užitečnost, zvolili ho nad sebou králem a šťastně u nich vládl 35 let. Za jeho panování svedli Vinidé mnoho bojů proti Hunům a jeho radou a schopností Vinidé vždy nad Huny zvítězili. Sámo měl 12 žen z pokolení Vinidů, z nichž měl 22 synů a 15 dcer... 1) Počátky Velké Moravy - vládce sjednocených Moravanů kníže Mojmír I. z dynastie Mojmírovců vyhnal knížete Pribinu z Nitry a připojil západní Slovensko k jižní Moravě ( ) 1) Územní jádro státu: jižní Morava: hradiště Mikulčice, Staré Město u Uherského Hradiště, dvorec s kostelem Pohansko u Břeclavi 2) Rozsah říše za knížete Rostislava Mojmír I. ( ) Rastislav ( ) Svatopluk ( ) Mojmír II. ( ?) ) Vzestup Velké Moravy - Ludvík Němec sesadil Mojmíra I. knížetem synovec Rastislava - donucen platit Frankům tribut - Rastislav chtěl omezit vliv východofrancké církevní organizace (biskupství v Řezně a Pasově) r. 863 se obrátil na byzantského císaře Michala III. s žádostí o vyslání misie na Moravu Život Metodějův:..I přišli k nám mnozí učitelé-křesťané z Vlach, z Řecka a z Němec, rozličně nás učíce. My Slované jsme prostý lid a nemáme, kdo by nás poučil o pravdě a vyložil smysl. Tož, dobrý vladaři, pošli takového muže, který by nám uspořádal veškeré právo. r. 864 působí na Moravě bratři z řeckého města Soluně Konstantin (zv. Filosof) a Metoděj spory s papežem, bavorským klérem i Východofranckou říší (Cyril umírá v Římě, Metoděj 3 roky vězněn v Bavorsku) - Konstantin sestavil hlaholici (nové slovanské písmo) a přeložil části Nového zákona do staroslověnštiny - pozdější slovanské písmo cyrilici vytvořili Konstantinovi a Metodějovi žáci v Bulharsku a nazvali ji na počest Cyrila dnes jižní a východní Slované

7 3) Vrchol a zánik říše - Rostislav svržen synovcem Svatoplukem, vydán Frankům a oslepen Svatopluk spolupracoval s Franky, poté se postavil do čela protifranckého povstání porážka Franků - expanze: Češi, lužické a slezské kmeny, Podunají - centra: Staré Město u Uherského Hradiště (Velehrad) a Mikulčice - r. 880 papež (Jan VIII.) v bule Industriae tuae (Horlivosti tvé) schválil slovanskou liturgii; vytvořeno velkomoravské arcibiskupství (Metoděj) a dvě biskupství - aby zajistil mír s Východofranckou říší, Svatopluk počkal na Metodějovu smrt (885) a poté slovanské kněží vyhnal arcibiskupem Němec (Wiching) - za Mojmíra II. se stát začal rozpadat a okolo r. 908 zanikl pod nájezdy Maďarů (možná i Čechů a Poláků) Olověný křížek s nápisy (všimněte si: IC XC) Nákončí zdobené polodrahokamy Tři nákončí s orantem (= modlící se postava) Kyjevské listy psané hlaholicí Jedinečné nákončí (= kovové zakončení řemene nebo pochvy na meč) ve tvaru knihy

8 Konstantinův Proglas, napsaný cyrilicí Jsem předzpěv k svatému evangeliu. Jak dříve předpověděli proroci, Kristus přichází shromáždit národy, neboť jest světlem tohoto světa. Proglas (Předzpěv) jest (je) stgo (zkr. svatého) jeulija (zkr.evangelia) Jakože prroci (zkr. proroci) prorekali (předpověděli) suti prježe (kdysi dříve) Chc (zkr. Kristus) Lunice Dva gombíky gredět (přichází) jezyki (národy) sbrati (sjednotit) svět (světlem) bo (neboť) jest (je) vsemu (celému) miru (světu) Hmotná kultura: - kamenné stavby na hradištích: kostely: typ kruhové rotundy (Mikulčice), typ podélného kostela s obdélníkovým půdorysem (iroskotští mniši) zachovaly se pouze otisky základů - šperky: tzv. gombíky, přezky a kování, nákončí; vzácné liturgické předměty (křížky) Společnost: - novou společenskou vrstvu na Moravě tvoří duchovenstvo - všichni svobodní odvádějí knížeti pravidelnou daň Právo: - unikátní sbírkou psaného práva je Zákon sudnyj ljudem (Soudní zákon pro lid) pochází od Cyrila Náušnice Český přemyslovský stát Prameny: Dominantní postavení: Sokolník

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

Počátky Svaté říše římské

Počátky Svaté říše římské Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0112 V roce 843 se rozpadá Francká říše na tři části. Východní část, která dala základ Svaté říši římské, získal Ludvík Němec. Dynastie Karlovců

Více

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol.

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. RANÝ STŘEDOVĚK RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. po r. 500 zánik západořímské říše - říši obsadily germánské kmeny - hospodářský život se přenesl na venkov, města upadala po r. 500 zánik západořímské

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE. Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_04_Velkomoravská říše VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:velehrad.jpg

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Počátky českých dějin

Počátky českých dějin Počátky českých dějin Mgr. Hana Kvasničková 1 Ověřování znalostí učiva o počátcích českých dějin. 9.1. 2012 Vyjmenuje některé významné osobnosti a památná místa českých dějin. Žádné Pohané, Slované, kupec

Více

České země v raném středověku I. (do roku 935)

České země v raném středověku I. (do roku 935) České země v raném středověku I. (do roku 935) České země v raném středověku I. (do roku 935) 18)Příchod Slovanů. Sámova říše Příchod Slovanů Slované původně žili na sever od Karpat, mezi Vislou a Dněprem.

Více

Vznik států v západní a střední Evropě

Vznik států v západní a střední Evropě Výukový materiál Vznik států v západní a střední Evropě zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět: Ročník: 7. Dějepis Anotace: prezentace

Více

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše

VY_32_INOVACE_2Kuch. Velkomoravská říše Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_2Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis

Název dokumentu: Velkomoravskáříše. PhDr. Jana Burianová. Autor: šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07. 2 vacíoblast: Člověk a společnost Dějepis Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 Název dokumentu: VY_32_INOVACE_E.S9.07 Velkomoravskáříše Autor: Ročník: Phr. Jana Burianová 2. Vzdělávac vacíoblast: Vzdělávac vacíobor: Člověk a společnost ějepis

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz

JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK. www.bruner.cz JAN BRUNER RANÝ STŘEDOVĚK www.bruner.cz 375 395 476 527 vpád Hunů počátek stěhování národů rozdělení Římské říše zánik Západořímské říše symbolický konec antiky na západě nástup Justiniána I. počátek vrcholné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kde hledali pravěcí lidé ochranu před zimou? V jeskyních. V hradech. V opevněných vesnicích. 2. Z kterých kovů vyráběli Slované šperky? Ze skla. Z hliníku. Z oceli. Z betonu. Z pryskyřice. Ze zlata.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK 1 STŘEDOVĚK Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK období od pádu Západořímské říše (476) do objevení Ameriky Španěly (1492), v českých dějinách je za konec

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

ČLOVĚK SOUČASNÝ ASI 10 000 L. PŘ. N. L.

ČLOVĚK SOUČASNÝ ASI 10 000 L. PŘ. N. L. ASI OD 1500-1200 L. PŘ. N. L. ASI OD 3000 L.PŘ.N.L DOBA ŽELEZNÁ DOBA BRONZOVÁ ČLOVĚK SOUČASNÝ ASI 10 000 L. PŘ. N. L. ČLOVĚK ROZUMNÝ ASI 300 000 L. PŘ. N. L. DOBA KAMENNÁ ASI OD 2 500000 L. PŘ. N. L. DOBA

Více

ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGIE

ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGIE RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) 6. 9. PŘEHLED ARCHEOLOGIE RANÉHO STŘEDOVĚKU V OBLASTECH OSÍDLENÝCH SLOVANSKÝM ETNIKEM 8-9. STŘEDNÍ EVROPA 8. ÚVOD; SLOVENSKO 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK 1 STŘEDOVĚK Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK období od pádu Západořímské říše (476) do objevení Ameriky Španěly (1492), v českých dějinách je za konec

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0111

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0111 Počátky Francie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0111 Poté, co byla v roce 843 podepsána Verdunská smlouva, se Francká říše rozpadla na tři části. Západofranckou část získal pod svůj vliv Karel Holý.

Více

Evropa v raném středověku. Kamila Bleierová, oktáva

Evropa v raném středověku. Kamila Bleierová, oktáva Evropa v raném středověku Kamila Bleierová, oktáva Vymezení období, 5.-12.st. počátek: 476 n.l.- zánik západořímské říše (+ stěhování národů) konec: přelom 11. a 12. stoletíkřížové výpravy v tomto období

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

7. Evropa ve vrcholném a pozdním středověku. Bohunická Klára

7. Evropa ve vrcholném a pozdním středověku. Bohunická Klára 7. Evropa ve vrcholném a pozdním středověku Bohunická Klára Obsah společnost doby hospodářské a společenské změny křížové výpravy vývoj v jednotlivých státech Francie Anglie Svatá říše římská Německo Itálie

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registranííslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2. materiálu: VY_32_INOVACE_469 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum vytvoení:

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Islám Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Mekka, Medína- sv. Města islámu Islám převládá v S Africe, na Blízkém východě Mešita-

Více

VY_32_INOVACE_09.07 1/5 3.2.09.7. IQ cesta raným středověkem

VY_32_INOVACE_09.07 1/5 3.2.09.7. IQ cesta raným středověkem 1/5 3.2.09.7 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Středověk. Středověk. - v oblasti západní a střední Evropy se.. - dochází k.. Evropy - v hospodářství se uplatňuje. systém.

Středověk. Středověk. - v oblasti západní a střední Evropy se.. - dochází k.. Evropy - v hospodářství se uplatňuje. systém. Středověk Středověk je období lidských dějin od rozpadu Západořímské říše r. 476 po přelom 15./16. století. (1492 objevení Ameriky, 1517 počátek náboženské reformace v Evropě) - v oblasti západní a střední

Více

PŘÍCHOD SLOVANŮ 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_340 2. 3. 2012

PŘÍCHOD SLOVANŮ 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_340 2. 3. 2012 PŘÍCHOD SLOVANŮ 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_340 2. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s příchodem Slovanů na české území Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

VY_32_INOVACE_023. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_023. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_023 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Česká státnost - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Taháky. Dějepis - středověk

Taháky. Dějepis - středověk Taháky Dějepis - středověk Copyright: Autor: Fejk Fejkal Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-115-8 (epub) 978-80-7512-116-5 (mobipocket) 978-80-7512-117-2 (pdf) Úvodem (i když ho

Více

NOVGORODSKO-KYJEVSKOU RUS

NOVGORODSKO-KYJEVSKOU RUS NORMANÉ drakkary v 11. století útok na Středomoří anexe Sicílie a jižní Itálie paralelně se normanští obchodníci vydávají opačným směrem: přes Balt a Ladožské jezero do východoevropských rovin a k Černému

Více

STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1)

STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) ARCHEOLOGIE RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) 6. 9. PŘEHLED ARCHEOLOGIE RANÉHO STŘEDOVĚKU V OBLASTECH OSÍDLENÝCH SLOVANSKÝM ETNIKEM 6. VÝCHODNÍ EVROPA 1.ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU ARCHEOLOGIE Katedra

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů školního kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Bývají pravěké

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II.

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Historie 05 Středověk Otázka číslo: 1 Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Habsburského bojoval o dědictví babenberské Otázka číslo: 2 České desky zemské

Více

od 1355 císař římský Karel IV. 11. český král

od 1355 císař římský Karel IV. 11. český král 14. května 1316, Praha - 29. listopadu 1378, Praha 11. český král vláda 1346 až 1378 od 1355 císař římský Karel IV. Italský (lombardský) král od 1355 Burgundský (arelatský) král od 1365 Moravský markrabě

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158.

Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158. Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158. 16 I. Český stát za panování Přemyslovců 2) Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE Výtvarné umění zahrnuje složku 1. monumentální (kamenná církevní architektura, freska) 2. užitou (zlatnictví, kovářství) ARCHITEKTURA Mikulčická trojlodní bazilika Velkomoravský

Více

DĚDICTVÍ MORAVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ. Časopis Moravského historického klubu o.s. Číslo 1a /2010 Dědictví otců zachovej nám, Pane!

DĚDICTVÍ MORAVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ. Časopis Moravského historického klubu o.s. Číslo 1a /2010 Dědictví otců zachovej nám, Pane! DĚDICTVÍ MORAVSKÉHO KRÁLOVSTVÍ Časopis Moravského historického klubu o.s. Číslo 1a /2010 Dědictví otců zachovej nám, Pane! Předmluva k Malé kronice-j.p.2007, 08,09. Starobylost hradiska Znojem a později

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní

dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní 19. stol. dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní loďstvo rozhoduje o světovém obchodu a financích

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

České země od příchodu. Slovanů. po Velkou Moravu II. ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ

České země od příchodu. Slovanů. po Velkou Moravu II. ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ Nakladatelství Libri Praha 2006 prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., 2006 Illustrations archiv autora, 2006 Odborný recenzent: PhDr. Vladimír

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k Středověk Byzantske umeni ˇ Byzanc je označení Západořímské říše od roku 476 (pád Západořímské říše) do roku 1453, kdy podlehla Tureckým nájezdníkům. Byzanc byla v této době nejrozvinutější říší Evropy,

Více

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Historie české správy Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více