Evropa v raném středověku. Kamila Bleierová, oktáva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropa v raném středověku. Kamila Bleierová, oktáva"

Transkript

1 Evropa v raném středověku Kamila Bleierová, oktáva

2 Vymezení období, st. počátek: 476 n.l.- zánik západořímské říše (+ stěhování národů) konec: přelom 11. a 12. stoletíkřížové výpravy v tomto období vznikají státy, které se staly základem dnešní Evropy

3 Tři hlavní centra kultur 1. latinská západní kultura- vznik převážně na území bývalé ZŘŘ -státy germánské, románské, západoslovanské, -latina-univerzální jazyk, katolická církev, románský sloh 2. byzantská kultura (+Slované(JV))- centrum Byzanc (pokračovatel VŘŘ) Balkán, Rusko -řečtina či staroslověnština, ortodoxní církevpravoslaví 3. arabská kultura- Pyrenejský poloostrov -islám, arabština

4 Feudální společnost založena na vlastnictví půdy, zemědělství a naturálním hospodářství feudum-léno= darovaná či propůjčená půda vztah pán-vazal pán propůjčí půdu vazalovi a chrání ho, vazal slouží pánovi a dává mu obživu panovník vlastní celou zemi, části ovšem věnuje družiníkům (z nich potom šlechta) šlechta má své poddané (zemědělce) a ti platí šlechtě daně- pozemkovou (feudální) rentunaturálie, peněžní daň, robota šlechta poskytuje panovníkovi výnos z daní a vojáky

5 Stěhování národů podnět dali Hunové 375 n.l. do Evropy se stěhují germánské a poté slovanské kmeny vznikají barbarské říše

6 Barbarizace Evropy přesun barbarských kmenů na území ZŘŘ vzájemné ovlivnění: barbarizace Římanů, romanizace barbarů přesun obyvatel z měst na venkov kámen nahrazen dřevem úpadek vzdělanosti (hl. kněží)- málo písemných pramenů z této doby

7 Barbarské říše století Ostrogóti- ovládnutí Itálie (centrum Ravenna) - král Theodorich Vizigóti-konec 5. st.- JZ Francie, v st. - Pyrenejský poloostrov Langobardi- v 6. st. S Itálie

8

9 Křesťanství v raném středověku germánské kmeny postupně přijaly křesťanství ariánství církev je podřízena panovníkovi (hereze ke katolickému učení o Trojici) víra v jednoho boha odpovídala jedinému vládci v čele kmene víra přijímána povrchně (převažují pohanské pověry) v čele západokřesťanské církve papež (původní římský biskup)

10 Úloha církve ve středověku významná, nositelka vzdělanosti křesťanství slouží ke sjednocování a vzniku států udržuje poslušnost poddaných(nebezpečí pekla a očistce) Desatero Božích přikázání dává útěchu víra v posmrtný život církev postupně bohatne, dostává léna a dary, vybírá desátky, hodnostáři se nežení(celibát)

11 Církevní instituce ustavení katolické víry křesťané v čele papež hlava církve, sídlo Řím (původně římští biskupové) kardinálové poradci papeže, tvoří kolegium arcibiskup - (správa dvou biskupství) biskup spravuje diecézi (územní církevní jednotka) děkan několik farností farář, kněz v obci synody = církevní sněmy kláštery mnišské řády (řehole = řád, př. benediktini) opat představený mužského kláštera abatyše představená ženského kláštera modlitba, práce, milosrdenství

12 Úloha papeže papež má svůj stát, jeho moc sílí, snaží se ovlivnit politickou situaci v evropských zemích a mít ji pod kontrolou korunuje císaře římské říše odpor německého císaře proti jeho moci boj o investituru, papež vítězí konkordát wormský 1122 papežské schizma 1054 oddělena pravoslavná církev

13 Francká říše území bývalé Galie, dnešní Francie příchod Franků první dynastie Merovejci Chlodvík křest 496 boje i se Slovany (Dagobert I. se Sámem 631 u Vogastisburgu) Karel Martel majordomus (správce dvora) ovládl v 1. pol. 8. století celou říši zastavil Araby u Poitiers 732 Pipin III. Krátký svrhl Merovejce nastolil vládu Karlovců Pipinova donace daroval papežovi území dobytá na Langobardech = papežský stát

14 Chlodvík Karel Martel

15 Francká říše Karel Veliký , 800 císař od papeže Lva III. korunován v Římě rozšiřuje území výboje na jih přes Pyreneje a na východ rozdělena na hrabství marky = pohraniční hrabství se zesílenou obranou sídlo Cáchy karolinská renesance (rozmach kultury) karolinská minuskule

16 Karel Veliký

17 Francká říše Ludvík Pobožný - méně významný, nárůst moci šlechty jeho 3 synové si říši rozdělili 843 verdunská smlouva rozpad říše na 3 části západofranská Karel Holý (Francie) východofranská - Ludvík Němec (Německo), Lothar (Lotharingie)

18 Ludvík I. Pobožný

19 Rozdělení franské říše

20 Byzantská říše bývalá východořímská říše JV Evropy, Malá Asie,SV Afriky hlavní město Konstantinopol(is)- Cařihrad přežila stěhování národů,udrželo se peněžní hospodářství zlaté byzantiny hlavní pracovní síla svobodní rolníci a řemeslníci v čele císař je hlavou státu i církve césaropapismus (jmenuje a odvolává patriarchu)

21 Byzantská říše v 6. st. vládne Justinián ( ) zákoník = Codex Iustinianus = Soubor občanského práva (složení společnosti, daně) potlačení povstání nespokojených obyvatel, rozšiřování území cizí nájezdy Slované, Arabové,Turci

22 Byzantská mozaika císař Justinián

23 Mapa byzantské říše za císaře Justiniána

24 Byzantská říše snaha církve zbavit se závislosti na papeži 1054-velké schizma = rozdělení církve na západní (římskokatolická) a východní (ortodoxní-pravoslavná) kultura byzantský sloh, ikony chrám Hagia Sofia v Cařihradě

25 Chrám Hagia Sofia

26 Arabové 7.st. Arabský poloostrov, kočovníci,obchod vznik islámu víra v boha Alláha, muslimové zakladatel Mohamed Mekka vyhnán 622 = hidžra, útěk do Mediny, pak návrat poutě ke Kaábě do Mekky korán, mešity, minarety

27 Arabové velká říše sjednocení a expanze chalifát pronikání do Evropy na Pyrenejský poloostrov -poč. 8. st. (711 dobyvatel Tárik) cordóbský chalifát do 15. st. odboj proti Arabům Maurům = reconquista kultura - vyspělá, matematika číslice, optika-brýle, výroba oceli, damašek, brokát, Pohádky tisíce a jedné noci

28 Mohamed, korán

29 Dnešní poutě do Mekky ke Kaabě

30 Arabská expanze st.

31 Vikingové vik záliv, severní muži - Normané, švédští Vikingové Varjagové (vozili zboží na východ) Skandinávie a Dánsko, dlouho pohané, válečníci mořeplavci lodě otevřené bez palub, velká příď drakary(až 100 mužů) výroba zbraní a lodí, chov dobytka, rybolov, málo zemědělství, přelidnění

32 Vikingové - expanze expanze kořistnické výpravy, Norové britské ostrovy, Island, Grónsko, Severní Amerika Leif Eriksson r.1000, Středomoří - Sicílie Dánové severní Francie (Normandie), Anglie Švédové (Varjagové) přes Balt, do Ruska, až k Černému moři do Byzance - dálkový obchod - jejich obchodní družiny se usazovaly v Rusku, ovládly místní Rusy a založily Kyjevskou Rus 10. st. 11. st. vznikají státy Norsko, Dánsko, Švédsko kultura - písmo runy, ságy

33 Vikinské drakary

34 Expanze Vikingů

35 Anglie pravěké osídlení Keltové 0-5.st.n.l. - Římané 6.st. - Anglové, Sasové, Jutové st. - 7 anglosaských království původní Keltové se stáhli do Walesu, Skotska a Irska šíření křesťanství mezi Anglosasy z Irska následně přicházeli misionáři z Říma - založeno arcibiskupství v Canterbury st. - vikinské nájezdy na britské ostrovy 9. st. sjednocení Alfréd Veliký ( ) ubránil zemi proti dánským Vikingům, stavba pevností

36 Anglie vpád Normanů nápor Normanů z Normandie - Vilém Dobyvatel porazil Haralda 1066 v bitvě u Hastingsu, stal se anglickým králem v Anglii - nová šlechta z Normandie Kniha Posledního soudu - podklad pro výpočet daní do královské komory (soupis poddaných a jejich půdy)

37

38 Francie vzniká na území západofrancké říše do r. 987 vláda Karlovců (vymřeli) střed kolem Paříže ovládl Hugo Kapet, r. 987 nastoupil na francouzský trůn Kapetovci sjednocují stát st. - opora v církvi církev prohlásila - boží mír - zákaz pro šlechtu bojovat mezi sebou a olupovat církev klášter v Cluny - snaha o nezávislost na králi sídlo Kapetovců - Paříž

39 Klášter v Cluny

40 Vztahy Anglie a Francie r začíná vláda Jindřicha II. z Anjou Plantageneta (pravnuk Viléma Dobyvatele) má léna ve Francii (Normandie a Anjou) sňatkem s Eleonorou Akvitánskou získal Akvitánii Jindřich II. má konflikt s církví (zdaňuje ji) a se syny r nastupuje na anglický trůn jeho syn Richard Lví srdce (účast v ve 3. křížové výpravě) 1199 umírá

41 Richard Lví srdce

42 Vztahy Anglie a Francie za Richarda vládne jeho mladší bratr Jan Bezzemek bezohledný poražen v bitvě u Bouvines, ztráta většiny držav ve Francii 1215 Jan Bezzemek donucen vydat Velkou listinu svobod Magna charta libertatum - nezávislost církve, svoboda šlechty král pod dohledem Velké rady (tvoří ji královští vazalové vyšší šlechta)

43 Magna charta libertatum

44 Itálie roztříštěna na 3 části sever součást něm. říše a samostatné státečky a města střed papežský stát jih- sicilské království Normanů (po vyhnání Byzantinců)

45 Svatá říše římská vzniká na území východofrancké říše a části Lotharingie silný vliv křesťanství 911 vymřela východní větev Karlovců (Ludvík Dítě) země roztříštěna z obavy před Maďary zvolen na říšském sněmu král - saský vévoda Jindřich I.Ptáčník (sjednotitel, zakladatel říše)

46 Svatá říše římská jeho syn Ota I. Veliký ( ) vítězí nad Maďary u Lechu v Římě korunován na římského císaře papežem moc císařů dost formální - volen nejdřív německou šlechtou jako král, pak korunován na římského císaře (titul tedy volitelný, nikoliv dědičný) později označení - římsko-německý císař (jen německé oblasti jeho vládu uznávaly) opora v církvi

47 Jindřich I. Ptáčník Ota I. Veliký

48 Svatá říše římská nástupci Ota II., Ota III. (pokus obnovit antickou říši na křesťanských základech, hlavní město Řím) sálská dynastie Konrád II. (začlenění Čech do říše), Jindřich III., Jindřich IV. název Svatá říše římská používán od 12.st. ohromné území součástí říše volně - i český stát, severní Itálie (i dnešní - Nizozemí, Belgie,Lucembursko,Švýcarsko,Rako usko, část Francie) 12.st. výboje něm. rytířů do Pobaltí a Polabí

49 Boj o investituru nový papež Řehoř VII. ctižádostivý, snaha zbavit se závislosti na císaři Dictatus papae boj o investituru války mezi císařem a papežem o jmenování říšských církevních hodnostářů ( biskupů a opatů) st. Jindřich IV. prohlásil Řehoře VII. na synodě za sesazeného, papež uložil klatbu na císaře, vzpoura knížat proti císaři

50

51 Boj o investituru konflikt mezi Řehořem VII. a Jindřichem IV. končí pokořující poutí císaře k papeži do Canossy r konkordát wormský dohoda mezi papežem a císařem o dosazování biskupů církví (světská investitura-císař potvrzuje darování majetku biskupům-předává žezlo, duchovní investitura- úřad jim daruje papež-předává berlu a prsten)

52 Slované původně sídlili mezi Vislou a Dněprem zemědělci,hrnčířství,polyteismus-pohané příchod v 6.st.až do střed.evropy etnické dělení : západní Češi,Slováci, Poláci, Polabští a Pobaltští Slované (vyvražděni německými křižáky ve 12. st.) východní Rusové, Bělorusové a Ukrajinci jižní Slovinci, Srbové, Chorvati, Bulhaři

53 První státy Slovanů západní Slované naše území Sámova říše, Velkomoravská říše, český stát Poláci - 10.st. - Polsko Slováci od 11.st.- součást uherského státu východní Slované Rusové Kyjevská Rus jižní Slované Bulharsko, Srbsko (pravoslaví), Chorvatsko

54 Kyjevská Rus - východní Slované území Visla Dněpr obchodní cesta od Baltu do Byzance zakladatel kníže Oleg, spojil Novgorod a Kyjev - 9. st. (882) dynastie Rurikovci (původ varjažský) křest přijal kníže Vladimir z byzantské říše 988/9 rozkvět za Jaroslava Moudrého -11. st. Nestorův letopis dějepisecké dílo (kronika) mnicha Nestora (Pověst dávných let) 11. st. Ruská pravda zákoník st. rozpad říše, nájezdy mongolských kmenů

55

56 Jižní Slované - Balkán Bulharsko - Boris I. Michal přijetí křesťanství z Byzance - 864/5 - car Simeon přelom 9. a 10. st. - silný byzantský vliv (písmo, náboženství) - od 1018 součást Byzance Chorvatsko 10. st. Tomislav od 12. st. součást uherského státu Srbsko 12. st., byzantský vliv

57 Polsko území Polané, Vislané, Slezané (západní Slované) sjednotitelé rod Piastovci st. první vládce kníže Měšek ( ) (manželka Doubravka) sídlo Hnězdno syn Boleslav Chrabrý ( ) králem, výbojný, v Hnězdně založeno arcibiskupství 1000, hrob svatého Vojtěcha ve 12. st. ústřední moc vládců slábne, nefunkční lenní systém

58 Měšek Boleslav Chrabrý

59 Uherský stát - Maďaři výboje Maďarů ukončeny bitvou na Lechu 955 oblast Panonie Uherská nížina 10. st. stát sjednotili Arpádovci kníže Gejza ( ) zakladatel státu, křest jeho syn - král Štěpán I. Svatý ( ), korunován papežem založeno arcibiskupství v Ostřihomi nezávislost na německé říši, vazba na papeže jako Polsko v 11. st. připojeno Slovensko, ve 12. st. Chorvatsko

60 Gejza Štěpán I. Svatý

61 Evropa kolem r. 1000

62 Kultura raného středověku románská kultura nositelkou kultury - církev, duchovenstvo církevní školy - výuka v latině mnišské hnutí: zakladatel řádu benediktinů Ital Benedikt z Nursie 520 založil klášter Monte Cassino vypracoval řeholi = pravidla mnišského života Ora et labora! Modli se a pracuj!

63 Klášter Monte Cassino

64 Kultura raného středověku v klášteře: skriptoria písařské dílny, knihovna dormitorium ložnice refektář jídelna rajský dvůr chrám, kapitulní síň písemnictví anály, kroniky, legendy, duchovní písně kodexy rukopisné knihy v pevných deskách

65 Románský sloh návaznost na římskou kulturu (architekturu) znaky - valená klenba, půlkruhový oblouk, sdružená okna, silné zdi církevní stavby rotundy, baziliky, kláštery rotundy kruhový půdorys, apsidy baziliky obdélníkový půdorys světské stavby hrady, tvrze, kupecké domy, mosty

66 Rotunda v Radyni 10. st.

67 Bazilika Tismice 12. st.

68 Románský dům

69 Románské sochařství a malířství sochařství ornamenty, reliéfy na portálech, zdobené sloupy malířství fresky, knižní malba iluminace, miniatury

70 Knižní iluminace

71 Zdroje Čornej P., Čornejová I., Parkan F. : Dějepis pro gymnázia a střední školy 2, Středověk a raný novověk, SPN, Praha 2009 Kohoutková H., Komsová M. :Dějepis na dlani, Rubico Olomouc, 2. vydání 2007 Sochrová Marie : Dějepis I. v kostce pro SŠ, Fragment 1999

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

1.) Předmincovní platidla

1.) Předmincovní platidla 1.) Předmincovní platidla - období naturální směny; primitivní peníze - předměty nejrůznějšího charakteru používané jako ekvivalent měny, byly používány ke směně a platily na určitém území - předmincovní

Více

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ NA ÚZEMÍ ČECH V KONTEXTU CENTRÁLNÍHO STŘEDOVÝCHODU EVROPY V HISTORICKÉM OBDOBÍ & SLOVANSKÝ LITURGICKÝ JAZYK CYRILOMETODĚJSKÁ STAROSLOVĚNŠTINA JAKO LITURGICKÝ

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Vznik a šíření křesťanství V letech následujících po ukřižování Ježíše byly stále ti, co věřili, že Ježíš byl Mesiáš hlavně palestinští Židé. Ale to se výrazně

Více

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století

6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století 6. Rusko a polsko-litevský stát v 16. století Rusko Základy ruského státu položil moskevský kníže Ivan III. (1462 1505). K vlastnímu panství připojil Jaroslavské a Rostovské knížectví, a podstatně tak

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ 1. NÁBOŽENSKÉ VÁLKY VE FRANCII A POČÁTKY ABSOLUTISMU Náboženské války ve Francii v 16. stol. boje o vliv na Apeninském poloostrově; 1558 významný zisk přístavu Calais

Více

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Zdroje Vypracované otázky, které kolují z předešlých let: http://files.jakubvalenta.cz/statnice/statnice_vypracovane_otazky.zip Gombrich http://search.mlp.cz/cz/titul/40916/

Více

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků Nástup Habsburků 23. 10. 1526 české stavy volí českým králem Ferdinanda I. Habsburského (manţelka - sestra zemřelého Ludvíka Jagellonského) byl králem Uherským, arcivévodou rakouským = personální unie

Více

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie STANISLAV HOLUBEC * HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 1 2/2012 Common Developmental Tendencies of the Central European Region

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s opravdovou radostí a vděčností jak autorovi Thomasi E. Woodsovi, Jr., tak překladatelům Michaele a Václavovi Freiovým, se chápu pera, abych doprovodil tuto velmi důležitou

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Lucemburkové Lucemburkové Francie ve druhé polovině 13. století stavovsky organizovaný stát. Politická moc v rukou měst. Král rozhodoval o osobě papeže a složení jeho poradního sboru. Filip IV. Sličný chtěl, aby se

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována a rozšiřována jakýmkoli způsobem bez předchozího

Více

Katedra církevních dějin

Katedra církevních dějin Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce 2010 Zdeňka Plocová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více