Neopakovatelný je člověk, je, jako malé nebe na zemi, obraz Boha v duši má ukrytý,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neopakovatelný je člověk, je, jako malé nebe na zemi, obraz Boha v duši má ukrytý,"

Transkript

1 Leden-Únor Číslo 1/44/ - Ročník 6 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Neopakovatelný je člověk, je, jako malé nebe na zemi, obraz Boha v duši má ukrytý, každý z nás je jedinečný, Bohem milovaný, a může být znovu nový, v jeho lásce proměněný, každý může být jeho světlem projasněný, a v jeho milosti znovu posvěcený, každý novou naději může mít, že v Bohu se smí, znovu proměnit, a není člověka na zemi, který by nebyl věčně milován, každý je k Boží lásce zván, každému byl kousek obrazu nebe, do srdce dán A. K.

2 Malé křesťanské kalendárium Leden Slavnost Matky Boţí, Panny Marie Prvním lednem začíná nový občanský rok. I křesťan tak měří a počítá čas. Svrchovanost nad ním má však rok liturgický, začínající uţ o několik týdnů dříve. Motiv začínajícího nového roku, motiv vánoční a mariánský, se tento den vhodně prolínají a někde i spojují. Začínajícího nového roku se týká např. 1. čtení s motem: Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim poţehnám, podobně i verše vybrané z Ţalmu 67. Začátek nového roku je hodný pro slavnost Matky Boţí také proto, ţe Maria je branou, kterou věčný Bůh vstoupil do našeho času a dějin, aby jim dal vyšší smysl, hodnotu a cíl. Brána je však pro toho, kdo jí prochází, něčím příliš vnějším. Věčný Syn vstoupil do našeho ţivota skrze Marii nejen jako se prochází branou, ale tak, ţe z ní přijal lidské tělo. Abychom udrţeli v novém roce správný směr naší ţivotní cesty, je třeba často čerpat posilu svatým přijímáním. Prosíme tě, Boţe, provázej nás v tomto novém roce svou pomocí a posiluj nás svým svátostným pokrmem, ať pod ochranou Panny Marie, Matky tvého Syna i matky nás všech, celým svým ţivotem směřujeme k tobě. (modlitba po přijímání) Druhá neděle po Narození Páně Slavnost Zjevení Páně Svátek Křtu Páně Ve mši svaté slyšíme z evangelia (Mt3,13-17) hlas nebeského Otce, přiznávajícího se k Jeţíši, zjevujícího Jeţíše jako svého milovaného syna. Dosvědčuje to Duch svatý, snášející se jako holubice. K tomu dochází, kdyţ se Jeţíš zařadil mezi hříšníky přijímající od Jana Křtitele křest pokání. Také Jeţíš tak projevil své odhodlání činit pokání:ne však za hříchy své, neboť byl zcela bez hříchu, ale za hříchy celého světa. On je Beránek Boţí, který na sebe vzal hříchy světa. Toto jeho pokání vyvrcholilo obětí ţivota na 2

3 kříţi křtem ve smrti. U Jordánu zazněl hlas Otce: Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil (Mk 1,11). Tato slova vrhají světlo na tajemství Jeţíše Krista: není jen Boţím muţem, jako proroci a světci, nýbrţ je jednorozeným Synem (Jan1,18). Jeţíš je jako věčný Syn jedné podstaty s Otcem a Duchem svatým a ţije od věků v trinitárním společenství jediného Boha. Při vtělení Duch svatý zcela zaplaví i jeho lidství. Při křtu Duch svatý sestupuje na něj, aby ho uvedl do mesiášské sluţby, a aby zahájil onu velkou hodinu milosti, která se naplní jeho smrtí a vzkříšením. Jeţíš Kristus totiţ je nevyčerpatelným pramenem Boţího Ducha pro kaţdého člověka, který se otevře jeho nabídce spásy. Svátkem Křtu Páně končí vánoční období liturgického roku. Začíná první část liturgického mezidobí. 16. ledna je tedy 2. neděle v mezidobí. Podle knihy Zachraňte Vánoce od P. Hroznaty Janouška Památka sv. Antonína Velikého Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Památka sv.fabiána a Šebestiána, mučedníků Památka sv. Aneţky Římské, panny a mučednice Památka sv. Františka Saleského, biskupa Svátek Obrácení sv. Pavla Památka sv. Timoteje a Tita Památka sv. Tomáše Akvinského,kněze a učitele církve Památka sv. Jana Bosko, kněze Únor Svátek Uvedení Páně do chrámu Památka sv. Agáty, panny a mučednice Památka sv. Scholastiky Svátek Stolce sv. Petra, apoštola Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 3

4 Víš, že Vesnický kaplan studentský vikář Střípky ze života papeže Jana Pavla II. /V. pokračování/ Karola Wojtylu a jeho kolegu Staszka Starowiskiho unášel rychlík poprvé za hranice Polska. Psal se 15. Listopad Praha, Norimberk, Štrasburk, Paříž. A odtud pokračovali mladí kněží dalším vlakem do Říma, kam dorazili koncem listopadu. Nastálo se nastěhovali do Belgické koleje, kde měli dva roky bydlet. Belgická kolej byla sice malá i pro dvacet studentů, ale žila intelektuálně díky dominikánům a jezuitům. Do Angelika to bylo jen pár kroků. Cestou do školy se Karol pravidelně zastavoval u ostatků sv. Stanislava Kostky, patrona polské mládeže, v chrámu Sant Andrea del Quirinale. Pokaždé byl překvapen, kolik kleriků jiných národností se modlívalo u hrobky polského světce a uvědomil si mezinárodní rozměr církve, ona jde nad národy, napříč všemi. Na Angeliku se konaly přednášky v latině, ale zároveň se učil na této vysoké škole španělštině, kterou potřeboval pro dokončení disertační práce o problému víry u sv. Jana z Kříže. Vůdčí postavou Angelika v době dalšího Wojtylova studia byl otec Riginald Garrigou-Lagrange, profesor tradiční neoscholastiky. Hluboce se zajímal, tak jako Wojtyla, o sv. Jana z Kříže a stal se dokonce vedoucím jeho doktorské práce. Disertaci psal mladý kněz v latině Nauka da fide u sv. Jana z Kříže (založená na víře ). V práci kladl doktorand důraz na osobní charakter lidského setkání s Bohem. Boha totiž poznáváme tak, jak poznáváme jinou osobu prostřednictvím vzájemného sebeobdarování. Tak, jak dvě osoby, jež se milují, se učí žít, jeden uvnitř druhého, aniž ztratí svou identitu, Bůh přichází žít uvnitř nás a my, tím pádem a svým způsobem, žijeme, uvnitř Boha, aniž se ztrácí radikální rozdíl mezi Stvořitelem a člověkem Takto Wojtyla chápal učení sv. Jana z Kříže. Během akademických prázdnin cestoval po Itálii, procestoval Francii, Belgii, Hollandsko a studoval různé metody pastorace. Během 4

5 Velikonoc 1947 navštívil na jihu Itálie San Giovanni Rotondo a šel ke zpovědi ke známému kapucínovi stigmatikovi Padre Piovi. Legendou je to, že Padre Pio během zpovědi Karolovi předpověděl, že se stane papežem. 14. června 1948 otec Karol Wojtyla vykonal na výbornou doktorské zkoušky dosáhl osmnáct bodů z dvaceti možných a za obhajobu práce padesát z možných padesáti. Doktorát teologie mu udělila Teologická fakulta Jagellonské univerzity v Krakově v prosinci roku První duchovní funkcí otce Wojtyly se po návratu z Říma stal úřad vesnického kaplana, pomocníka faráře v Niegowici, malé vesnici na úpatí Karpat, asi 25 km od Krakova. Vzal to autobusem, povozem a pěšky, zkratkou přes pole až na hranici své prvé kněžské farnosti. Tam poklekl a políbil zem. Tomuto gestu, jemuž se naučil od sv. Jana Vianneye, zůstal věrný po celý život. Pan farář Kazimierz Buzala ho přijal velmi srdečně a ukázal mu služební byt. Nebyla tam ani elektřina, ani voda, ani kanalizace, ba dokonce nedávné povodně poškodily v obci i cesty i pole, a tak krávy i slepice pobíhaly volně po okolí i mezi lípami. Hlavním úkolem mladého kaplana byla výuka náboženství v pěti okolních vesnicích. To znamenalo rychle se přepravit na voze či bryčce. Farníci vzpomínají, že kaplan vždy cestou něco četl. Zanedlouho Niegowičtí poznali, že otec Wojtyla není troškař. K Buzalovu padesátému výročí svěcení vesničané navrhli, aby se na faře a v obci trochu uklidilo a natřel se plot okolo fary. Karol Wojtyla ale navrhl: Postavíme nový kostel. Obec byla v šoku. A ejhle, sbírka vynesla tolik, že kostel stojí ve vesnici dodnes. Krásné a zajímavé bylo žehnání domů a bytů po Vánocích, když chodil s ministranty a varhaníkem dům od domu. V podhorských vesnicích bylo nafoukáno sněhu až až. Šel samozřejmě v klerice, rochetě a biretu po úzkých, sněhem vyšlapaných cestičkách. Sníh uvízl dole na klerice, ve světnicích se vždy roztopil a pak venku na mrazu opět zmrzl. Časem se mu kolem nohou utvořil ztuhlý zvon, který byl čím dál těžší a znesnadňoval chůzi. Chvílemi si připadal jako v srdci zvonu. A pak znovu dovnitř, pozdravil shromážděnou rodinu, pomodlil se s nimi, požehnal svěcenou vodou dům, světnice, stáje, aby všem se celý rok dobře dařilo. Nakonec si přisedl k obyvatelům domu a bavil se se všemi a s každým zvlášť, ale to už doprovod připomínal, že už mají 5

6 zpoždění a musí dál. A na takový rozhovor čekali lidé po celý rok a měli na něj nárok. Alespoň po mně zůstalo u nich něco víc, než jen ona loužička vody z kleriky, pomyslil si a nelitoval námahy. Oblíbený kaplan byl po osmi měsících, v březnu 1949, přeložen jako farní vikář pro studenty do farnosti sv. Floriána do Krakova. Kostel ležel pět minut pomalé chůze od Starého rynku a od památníku Vladislava Jagellonského to bylo sto metrů k faře sv. Floriána, kde bydlel. Do Krakova přišel v době, kdy sílil nátlak totalitního režimu na církev. Úřad studentského vikáře ale lákal aktivitami tolik studentů a členů krakovské inteligence, že otec Jan Pietraszko, Wojtylův nadřízený, přivítal, že mladý kněz povede druhé centrum studenty krakovské polytechniky, Akademie výtvarných umění a dalších institucí. Časově to, při jejich studiu rozprostřeném po celém dnu, kladlo na Karola požadavek šestnáctihodinové i delší každodenní práce. Nadto ve čtvrteční večer pořádal duchovní konference o protipólu marxismu křesťanském humanismu. Z krakovské inteligence finančně jeho centru pomáhala především hraběnka Potocká. Neteř kardinála Sapiehy, manželka Stefana Swiežanovského, si přístupu otce Wojtyly vážila tak, že jej požádala, aby se stal osobním katechetou a zpovědníkem jejích dcer. Obdobně fyzik doktor Jerzy Janik a další. Během oněch osmadvaceti měsíců, jež strávil Wojtyla ve farnosti sv. Floriána, stačil jako první v dějinách krakovské arcidiecéze zahájit program přípravy na manželství a dát požehnání 160 manželským svazkům, tedy v průměru více než jednomu manželství týdně, jehož snoubence připravoval. Svůj silný dojem z rozhovorů se snoubenci shrnul takto: Pohlavní touha je dar od Boha. Člověk může tuto touhu prostřednictvím slibu panenství věnovat výhradně Bohu. Může ji věnovat jiné lidské bytosti s vědomím, že ji věnuje osobě. Nemůže to být hra náhody. Na druhé straně je zde také lidská bytost, jež nesmí být zraněna, jež musí být milována. Milovat znamená přát druhému dobro, obětovat se pro druhého. Ve chvíli, kdy v důsledku odevzdání se pro druhého se rodí nový život, musí to být odevzdání se vyplývající z lásky. (Boniechi, Kalendarium 1954 ). 6

7 Za onu dobu dokázal Wojtyla shromáždit kolem sebe rodzinku, asi dvacetičlennou skupinu mladých lidí, scházejících se nejen v kostele, ale i v bytech. Začali navštěvovat nemocné a slepé a pomáhat jim. Stmelovala je modlitba a Karolovy miniexercicie. V den zasvěcený svatému, jehož jméno někdo z rodinky nesl, mladý kněz za něj celebroval mši a účastnil se i jeho oslav. Ráno před zkouškami pro ně studentský vikář sloužil mši svatou a poblahopřál po zkouškách. Vytvořila se hluboká přátelství a rodinka se rozrůstala. Od velikonočního výletu 1952 do tatranského Zakopaného začali všichni členové rodinky říkat Karolovi wujku, strýčku. Wujek byl nadšený pro pěší turistiku, v přírodě byl jako doma. Jehokám. Wojtyla uměl velice dobře lyžovat a často si na sjezdovce dost troufal. Naopak hodně se nasmáli, když ho učili jezdit na kole. Jeden musel jet před ním, neboť když jak oni říkali, přeřadil, vzniklo nebezpečí, že přistane na nějakém stromě a oni by tím mohli přijít o svého strýčka. Letní pobyty rodinky byly většími akcemi, ale režim nedovoloval, aby kněží trávili čas s mladými lidmi. Výletníci proto přespávali raději na salaších v opuštěných boudách, pod starými dekami. Účastníci vzpomínají, že Wojtyla se na konci dne na hodinku ztrácel k modlitbám či rozjímání. Od září 1953 se konaly i kajakářské výlety. Věřte nebo ne, Wojtyla se kajakářům věnoval každoročně do srpna 1978 plných 25 let. Jednou se dokonce zúčastnil mezinárodních závodů na Dunajci. Wojtylův kajak při nízké vodě narazil ve finiši na kámen, převrátil se a potopil. Podle jedné zaručené zprávy se snad nenamočil jen jeho breviář. Bývalý fotbalový brankář se přidával na stranu slabšího v zápasech svobodní, ženatí. Mše svaté se slavily na oltáři převráceném kajaku denně. Dvě pádla spojená řemínky tvořila oltářní kříž. Wujek se jen pousmál, když v roce 1957 dostal nabídku polského vydavatele kněžského časopisu Homo Dei napsat článek, čemu se on a jeho přátelé věnují na horách a řekách. Bylo co číst, Wujkova pastorační strategie doprovodu mladých a jeho výzva dívat se na věci v duchu evangelia byla přitažlivou jinou možností k akcím vynucovaným částí antispolečnosti tehdejšího Polska. (pokračování příště) Připravil R. D. 7

8 Charitní dílo Milí farníci, již potřinácté bude v naší diecézi probíhat v týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, Tříkrálová sbírka. Pořadatelem sbírky je na celonárodní úrovni Sdružení Česká katolická charita a jejím účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Až tedy potkáte na ulici Tři krále, prosím, přispějte do jejich kasiček, vždyť přispět na sbírku znamená zbohatnout; zbohatnout o dobrý skutek a pocit, že jsem pomohl někomu, kdo se bez pomoci jiných neobejde a to je bohatství, které Vám nikdo nemůže vzít. Všem lidem dobré vůle už předem děkuji. P. Janusz Úvaha k zamyšlení Sedm skutků milosrdenství dnes. Dnes nemá konjunkturu slovo milosrdenství. Spíše se ve všech pádech skloňují slova: právo, spravedlnost, nárok apod. Je dobře, když se právo přizná na přiklad postiženým, nebo když se před soudem můžeme bránit proti násilí či svévoli. Ale paragrafy samy nic nezmohou, je třeba lásky, ohleduplností k bližnímu. Platí jistě i nadále sedm klasických skutků spravedlností: hladové nasytit, žíznivé napojit, cizím dát přístřeší, mrtvé pohřbívat, poučit a poradit potřebným, utěšit zarmoucené, uvést věci na pravou míru - někdy i výtkou a pokáráním. Jak by mělo vypadat milosrdenství v dnešní době? 1. Dovést upozornit: patříš k nám. Dnešní nemilosrdná společnost často vytlačuje na okraj nezaměstnané, postižené, cizince a nechrání nenarozené dětí. Je třeba pro tyto dávat 8

9 signál, že také oni patří mezi nás, např. říci jim, že i oni jsou členy našeho farního společenství. 2. Naslouchat bližnímu. Někdo těžce snáší svou samotu, nikdo pro něj nemá čas. Dnešní hektická doba ani např. ošetřovatelům nemocných neumožňuje, aby věnovali více času svým svěřencům a vyposlechli si jejich názory. A to je dnes tolik možností moderní komunikace a perfektních technických přístrojů je to vlastně paradoxní. 3. Říkám o tobě jen dobré. Je správné nepomlouvat známé, ale říkat o nich jen to hezké, jací jsou a co dělají. Jenže někdy je nutné sáhnout i do rány, věcně zkritizovat a projevit nesprávný postoj, při čemž je však nutno vážit si jeho osobnosti a neznevažovat jeho námahu. 4. Půjdu kousek s tebou. V komplikovaném dnešním světě někdy nepomáhá jen dobrá rada. Je třeba podepřít při jeho prvních krocích, až se dostaví odvaha a síla jít sám dále. Ty to dokážeš, pojď, půjdu kousek s tebou - sociální pracovnici Charity ví, o čem mluvím. Někdy jde o postoj člověka k Bohu; také na této cestě první krůčky znamenají mnoho. 5. Rozdělíme se spolu. Ani v budoucnu nebude na zemi spravedlnost, vždycky bude nutno pomoci tam, když si někdo nemůže pomoci sám. Podělíme se o peníze, dary i šance a možnosti. Stále platí (možná dnes více než kdy jindy) to staré: sdělená bolest poloviční bolest, sdělená radost dvojnásobná radost. 6. Navštívím tě. Vím z vlastní zkušenosti, že je lépe jít k někomu na návštěvu, než čekat, až on přijde. Doma se cítí každý jistější, silnější. Pojďme i tam, kde by se nám třeba zdálo, že oni k nám nepatří. Ale patří Bohu a to by nám mělo stačit. 7. Pomodlím se za tebe. Pak-li se za někoho modlíme, jako bychom se na něj dívali jinýma očima i on se na nás dívá jinak. Také nekřesťané jsou rádi, když se za ně modlíme. Jestliže se obyvatele nějakého města či vesnice scházejí pravidelně ke společné modlitbě a cítí se pospolu živí i s mrtvými pak je to požehnání. Řekni to svému dítěti: Modlím se za tebe! Modlitba pomáhá, je-li v rodině napětí či nedobré vztahy, kde slova už 9

10 nepomohou. Boží milosrdenství je větší než naše bezradnost či náš smutek. Napsal dr. Joachim Šankr, biskup Erfurtu přeložila p. Marie Pochyla Vzdejme Bohu díky Do nového roku 2011 Vám všem přeji na prvním místě Boží požehnání. Kéž celý tento další rok víme, že Bůh je nám blízko a dává nám vše, co k životu potřebujeme. Děkuji Vám všem, kdo jste v minulém roce našim farnostem pomáhali. Ať už svými finančními dary a půjčkami, nebo svojí prací a časem. Díky Vám mohou farnosti dělat a žít tak, jak se nám to dařilo v minulém roce. Vzpomeňme si tedy na to, co se nám podařilo s Boží pomocí v roce 2010 mezi jinými vykonat? Leden - proběhla tradiční tříkrálová sbírka Únor konají se křížové cesty Březen pouť do Svaté Země Duben adorační den farnosti Laškov - pokládání dlažby kolem kostela v Přemyslovicích - návštěva o. abpa Jana Graubnera a udělování svátosti biřmování v Laškově Květen konají se už pátým rokem májové pobožnosti u kapliček na Laškovském Dvorku, v Pěnčíně, na Kosíři a v Přemyslovicích - adorační den farnosti Čechy pod Kosířem - začíná pokračovat fátimská pobožnost Červen - průvody Božího Těla v Laškově, v Přemyslovicích a v Čechách pod Kosířem - adorační den farnosti Přemyslovice - pouť ke cti sv. Antonína na Krakovci 10

11 - pouť našeho děkanátu do katedrály v Olomouci za obnovu rodin a nová kněžská řeholní povolání - pouť ke cti sv. Jana Křtitele v Čechách pod Kosířem Červenec pokládání dlažby kolem kostela v Laškově Srpen od 1. do 12. srpna - prázdniny s Pánem Bohem v Polsku. - pouť v Laškově Září začíná pokračování ve vzdělávání v náboženství Říjen konají se růžencové pobožnosti - poslední fátimská pobožnost v tomto roce v kapli na Krakovci Listopad - 1. listopadu pouť v Přemyslovicích Dušičkové pobožnosti /také na hřbitově/ s možností získání plnomocných odpustků pro duše v očistci - Děkovná poutˇčeského národa do Říma / listopad/ Prosinec rorátní mše svatá R ok to je také rok, který vypravuje o svátostném životě farností. V tomto roce v našich farnostech: Svátost křtu přijali - Ve farnosti Laškov Iveta Kadlčíková Hedvika Mazáčová Robert Rolný Anežka Tichá Jakub Spáčil Štěpán Vychodil Ondřej Vychodil Václav Konečný Poprvé se plně mše svaté účastnili: Ve farnosti Přemyslovice: Terezie Pajchlová Štěpán Klemsa Na svatební koberec vstoupili: Ve farnosti Laškov: Jakub Marek a Iveta Kadlčíková 11

12 Ve farnosti Přemyslovice Jiří Štolpa a Petra Továrková Ve farnosti Čechy pod Kosířem Jiří Bílý a Petra Dvorská Svátost biřmování přijali: Jana Grulichová, Iveta Kadlčíková, Jan Koňařík, Daniel Lukáč, Eliška Lukáčová, Martina Macharová, Petra Macharová, Hedvika Mazáčová, Monika Navrátilová, Jaroslav Ošťádal, Jana Ošťádalová, Oldřich Pelc, Jana Pelcová, Robert Rolný, Tomáš Snášel, Jiří Stratil, Barbora Štolpová, Petra Továrková, Kateřina Voglová Bohužel, vedle chvil radostných přicházejí i smutné. Během roku na věčnost odešli: Ve farnosti Laškov: Marie Mlčochová Josef Krč Václav Pěčka Václav Sedláček Zdeňka Ehrmanová Josef Urban Zdeňka Zouharová Oldřich Konečný Růžena Kovaříková František Štafa Ve farnosti Přemyslovice Marie Fišrová Alois Hrazdil Filomena Petrová František Vybíral Milada Kocourková Jarmila Střelcová Marie Vybíralová

13 Božena Štaffová Anna Smékalová Zdeněk Grulich Alois Kejík Ve farnosti Čechy pod Kosířem Drahomíra Bílková František Netopil Bohumila Nováková Anežka Honzírková Libuše Dvořáková Vzdejme Bohu díky Národní pouť do Říma Již dávno jsem si přála navštívit Řím. To se mi podařilo až letos. Zúčastnila jsem se národní pouti, která se konala v době od 7. do Tato pouť byla pojatá jako děkování Svatému otci Benediktu XVI. za návštěvu u nás v roce Jela jsem s poutníky z našeho děkanátu a Zábřehu. Doprovázeli nás čtyři kněží, mezi nimi o. Mariusz, který se o nás starší zvlášť staral. Z našich farností byla ještě p. Marie Dočkalová a S. Greplová z Čech s Veronikou, a Tonda Tichý z Pěnčína. Cesta autobusem trvala asi 18 hodin. Bylo to náročné, ale jisté odříkání a obětování poutí patří. Když jsme v dopoledních hodinách přijeli do Říma, tak pršelo. Déšť nás s krátkými přestávkami provázel praktický celou dobu naší pouti, ale v celku bylo počasí teplé. Hned první den jsme navštívili církevní i civilní památky. Ze všech památek, které jsme viděli a navštívili, mne osobně zaujal 13

14 památník Viktora Emanuela II., Koloseum, Svaté schody /které jsme stoupali v kleče a modlili se/, Fontána di Trevi, Španělské schody. Obrovský dojem na mne udělala bazilika sv. Pavla za hradbami. Je nádherná, prostorná, vysoká s krásným kazetovým stropem s okny z alabastru a malachitovým oltářem. Baziliku Santa Maria Maggiore jsme navštívili 3. den pouti. Právě tam se konala naše poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl arcibiskup Mons. Jan Graubner Tato bazilika je jedná z nejstarších. Byla zbudovaná na místě, kde napadl sníh, ač byl srpen. V této bazilice papež Hadrián II. v roce 868 v přítomnosti Konstantina a Metoděje položil na oltář slovanské bohoslužebné knihy a Písmo sv., a tím je nejen schválil, ale i doporučil k užívání. Další den národní pouti byl velmi náročný a velmi očekávaný. V 10 hodin dopoledne byla v bazilice sv. Petra generální audience. Všichni jsme se těšili na Svatého Otce. Když mezi nás přišel a hovořil k nám, tak jsem si uvědomila, jak musím děkovat za všechny chvíle takto prožité. Odpoledne v hod. byla mše svatá. Tentokrát hlavním celebrantem byl arcib. Mons. Dominik Duka. Návštěva baziliky sv. Petra byla pro mne opět velkým prožitkem. V bazilice je oltář sv. Václava, v kryptách je pohřben pražský arcibiskup kard. Josef Beran a Svatý otec Jan Pavel II. Byli jsme se jim poklonit. Poslední den národní pouti vrcholil v bazilice sv. Jana v Lateránu. To zde byla mše svatá, které předsedal kard. Miloslav Vlk. To právě ta bazilika je katedrálou papeže, jako římského biskupa. Pro Čechy je památná tím, že tam byl kanonizován sv. Prokop a sv. Jan Nepomucký v r Mne zde mimo jiné zaujal velký obraz sv. Jana Nepomuckého. Po mši svaté jsme se přesunuli asi půl kilometru dlouhou ulici, lemovanou platany do baziliky sv. Kříže v Jeruzalémě. Je to titulární bazilika kardinála Vlka. Zde jdou uchovaný nejvzácnější relikvie křesťanství zbytky kříže, připomínky umučení a smrtí Ježíše Krista. Je možné říci, že zde byla národní pouť ukončená, i když naše ještě pokračovala. Jestli jde o naše ubytování. Náš poutní dům byl vzdálen asi 30 km od Říma. Dopravovali jsme se metrem, vlakem a autobusem. Bylo to náročné, ale na oplatku viděli jsme život v tomto velkém městě. Poutní dům byl krásný, pohodlný, s kaplí, ve které jsme mívali ostatní mše svaté. Celý areál je umístěn v pěkném parku. 14

15 Tato pouť byla nad moje duchovní očekávání. Byla jsem ráda a děkuji za to, že jsem se ji mohla zúčastnit. Z. P. Světec měsíce 21. leden sv. Aneţka Římská Sv. Anežka Římská (lat. Agnese), světice, jejíž životní osudy jsou známé pouze z ústního podání, přichází na svět v nábožné římské rodině, která jí poskytuje znamenité vzdělání. Když dospěje, uchází se o ni pro její sličnost a krásu několik nápadníků. Zvláště syn městského prefekta Symfronia k ní zahoří prudkou, nezvladatelnou láskou. Ale Anežka odmítá již ve svých třinácti letech totiž sama sobě slíbila, že manželkou bude jen Ježíši Kristu. Odmítnutý mladík si postěžuje svému otci, prefektovi, a ten dá Anežce na vybranou - buď se zřekne Boha, nebo půjde mezi vestálky. Anežka se nebrání, věří v pomoc Boží. Nejprve je odvlečena do chrámu bohyně Vesty. Zde ji ale nezlomí Anežka stále hlasitě vzývá pomoc Boží. Násilím ji tedy odnesou do nevěstince, kde je svlečena donaha a ponechána napospas mladíkům. Ale ti jsou z jejího chování natolik zmateni, že si jí ani nevšimnou a rozutíkají se. V tento okamžik soudce a prefekt pochopí, že Anežka je v moci vyšší než světské. Začnou ji prosit o odpuštění. Pověst o neobyčejné dívce se ihned roznese po celém tehdejším Římě a na to se celé záležitosti ujímá nejvyšší soudní instance. Soudce Aspasius Anežku pro pobuřování a rozhněvání římských bohů odsuzuje k trestu smrti. Jak rozhodne, tak se i stane osmnáctiletá světice je popravena mečem v prostoru dnešní Piazza Navote. Tehdy na tomto místě stál Domiciánův stadion, kde se konaly popravy. Dnes na místě umučení sv. Anežky Římské stojí kostel Santa Agnese in Agone. Tím ale příběh sv. Anežky Římské nekončí Brzy po pohřbu se jedné noci zjeví jejím rodičům nad Anežčiným hrobem sbor svatých panen a mezi nimi, jak poznávají, je v jasné záři i jejich dcera, mající 15

16 na ruce beránka od té doby je tato světice zobrazována s beránkem v ruce. Posléze nechává nad hrobem sv. Anežky Římské dcera římského císaře Konstantina Velikého, Konstancie, vystavět baziliku, z níž však zůstaly již jen trosky (v ulici Via di Santa Costanza v severovýchodní části Říma). Papež Honorius pak nechává o několik metrů severněji vystavět nový chrám sv. Anežky, který se s úpravami zachoval dodnes. Co se chystá? Setkání II. růžencové růže farnosti Přemyslovice kostel v Přemyslovicích - sobota 8. leden v hod. Náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově neděle 9. leden v hod. 23. leden /neděle/- setkání rodičů děti, které chodí do náboženství klubovna v Laškově hod. Náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově neděle 23. leden v hod. Setkání II. růžencové růže farnosti Laškov - klubovna v Laškově - neděle 6. únor v hod. Setkání I. růžencové růže farnosti Laškov klubovna v Laškově neděle 13. únor v hod. Náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově neděle 13. únor v hod. 20. únor /neděle/- setkání rodičů děti, které chodí do náboženství klubovna v Laškově hod. Náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově neděle 27. únor v hod. Vydává Římskokatolický farní úřad v Laškově pod záštitou otce Janusze Łomzika Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře nebo animátorům farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- Kč. Proto prosíme o dobrovolný příspěvek. Předem děkujeme za pochopení. tel

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Tak jako každý rok i letos se v naší farnosti konala Tříkrálová sbírka. Začátek této sbírky začalo požehnáním koledníků v kostele. Ti se pak rozešli ve skupinkách

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více