Neopakovatelný je člověk, je, jako malé nebe na zemi, obraz Boha v duši má ukrytý,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neopakovatelný je člověk, je, jako malé nebe na zemi, obraz Boha v duši má ukrytý,"

Transkript

1 Leden-Únor Číslo 1/44/ - Ročník 6 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Neopakovatelný je člověk, je, jako malé nebe na zemi, obraz Boha v duši má ukrytý, každý z nás je jedinečný, Bohem milovaný, a může být znovu nový, v jeho lásce proměněný, každý může být jeho světlem projasněný, a v jeho milosti znovu posvěcený, každý novou naději může mít, že v Bohu se smí, znovu proměnit, a není člověka na zemi, který by nebyl věčně milován, každý je k Boží lásce zván, každému byl kousek obrazu nebe, do srdce dán A. K.

2 Malé křesťanské kalendárium Leden Slavnost Matky Boţí, Panny Marie Prvním lednem začíná nový občanský rok. I křesťan tak měří a počítá čas. Svrchovanost nad ním má však rok liturgický, začínající uţ o několik týdnů dříve. Motiv začínajícího nového roku, motiv vánoční a mariánský, se tento den vhodně prolínají a někde i spojují. Začínajícího nového roku se týká např. 1. čtení s motem: Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim poţehnám, podobně i verše vybrané z Ţalmu 67. Začátek nového roku je hodný pro slavnost Matky Boţí také proto, ţe Maria je branou, kterou věčný Bůh vstoupil do našeho času a dějin, aby jim dal vyšší smysl, hodnotu a cíl. Brána je však pro toho, kdo jí prochází, něčím příliš vnějším. Věčný Syn vstoupil do našeho ţivota skrze Marii nejen jako se prochází branou, ale tak, ţe z ní přijal lidské tělo. Abychom udrţeli v novém roce správný směr naší ţivotní cesty, je třeba často čerpat posilu svatým přijímáním. Prosíme tě, Boţe, provázej nás v tomto novém roce svou pomocí a posiluj nás svým svátostným pokrmem, ať pod ochranou Panny Marie, Matky tvého Syna i matky nás všech, celým svým ţivotem směřujeme k tobě. (modlitba po přijímání) Druhá neděle po Narození Páně Slavnost Zjevení Páně Svátek Křtu Páně Ve mši svaté slyšíme z evangelia (Mt3,13-17) hlas nebeského Otce, přiznávajícího se k Jeţíši, zjevujícího Jeţíše jako svého milovaného syna. Dosvědčuje to Duch svatý, snášející se jako holubice. K tomu dochází, kdyţ se Jeţíš zařadil mezi hříšníky přijímající od Jana Křtitele křest pokání. Také Jeţíš tak projevil své odhodlání činit pokání:ne však za hříchy své, neboť byl zcela bez hříchu, ale za hříchy celého světa. On je Beránek Boţí, který na sebe vzal hříchy světa. Toto jeho pokání vyvrcholilo obětí ţivota na 2

3 kříţi křtem ve smrti. U Jordánu zazněl hlas Otce: Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil (Mk 1,11). Tato slova vrhají světlo na tajemství Jeţíše Krista: není jen Boţím muţem, jako proroci a světci, nýbrţ je jednorozeným Synem (Jan1,18). Jeţíš je jako věčný Syn jedné podstaty s Otcem a Duchem svatým a ţije od věků v trinitárním společenství jediného Boha. Při vtělení Duch svatý zcela zaplaví i jeho lidství. Při křtu Duch svatý sestupuje na něj, aby ho uvedl do mesiášské sluţby, a aby zahájil onu velkou hodinu milosti, která se naplní jeho smrtí a vzkříšením. Jeţíš Kristus totiţ je nevyčerpatelným pramenem Boţího Ducha pro kaţdého člověka, který se otevře jeho nabídce spásy. Svátkem Křtu Páně končí vánoční období liturgického roku. Začíná první část liturgického mezidobí. 16. ledna je tedy 2. neděle v mezidobí. Podle knihy Zachraňte Vánoce od P. Hroznaty Janouška Památka sv. Antonína Velikého Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Památka sv.fabiána a Šebestiána, mučedníků Památka sv. Aneţky Římské, panny a mučednice Památka sv. Františka Saleského, biskupa Svátek Obrácení sv. Pavla Památka sv. Timoteje a Tita Památka sv. Tomáše Akvinského,kněze a učitele církve Památka sv. Jana Bosko, kněze Únor Svátek Uvedení Páně do chrámu Památka sv. Agáty, panny a mučednice Památka sv. Scholastiky Svátek Stolce sv. Petra, apoštola Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 3

4 Víš, že Vesnický kaplan studentský vikář Střípky ze života papeže Jana Pavla II. /V. pokračování/ Karola Wojtylu a jeho kolegu Staszka Starowiskiho unášel rychlík poprvé za hranice Polska. Psal se 15. Listopad Praha, Norimberk, Štrasburk, Paříž. A odtud pokračovali mladí kněží dalším vlakem do Říma, kam dorazili koncem listopadu. Nastálo se nastěhovali do Belgické koleje, kde měli dva roky bydlet. Belgická kolej byla sice malá i pro dvacet studentů, ale žila intelektuálně díky dominikánům a jezuitům. Do Angelika to bylo jen pár kroků. Cestou do školy se Karol pravidelně zastavoval u ostatků sv. Stanislava Kostky, patrona polské mládeže, v chrámu Sant Andrea del Quirinale. Pokaždé byl překvapen, kolik kleriků jiných národností se modlívalo u hrobky polského světce a uvědomil si mezinárodní rozměr církve, ona jde nad národy, napříč všemi. Na Angeliku se konaly přednášky v latině, ale zároveň se učil na této vysoké škole španělštině, kterou potřeboval pro dokončení disertační práce o problému víry u sv. Jana z Kříže. Vůdčí postavou Angelika v době dalšího Wojtylova studia byl otec Riginald Garrigou-Lagrange, profesor tradiční neoscholastiky. Hluboce se zajímal, tak jako Wojtyla, o sv. Jana z Kříže a stal se dokonce vedoucím jeho doktorské práce. Disertaci psal mladý kněz v latině Nauka da fide u sv. Jana z Kříže (založená na víře ). V práci kladl doktorand důraz na osobní charakter lidského setkání s Bohem. Boha totiž poznáváme tak, jak poznáváme jinou osobu prostřednictvím vzájemného sebeobdarování. Tak, jak dvě osoby, jež se milují, se učí žít, jeden uvnitř druhého, aniž ztratí svou identitu, Bůh přichází žít uvnitř nás a my, tím pádem a svým způsobem, žijeme, uvnitř Boha, aniž se ztrácí radikální rozdíl mezi Stvořitelem a člověkem Takto Wojtyla chápal učení sv. Jana z Kříže. Během akademických prázdnin cestoval po Itálii, procestoval Francii, Belgii, Hollandsko a studoval různé metody pastorace. Během 4

5 Velikonoc 1947 navštívil na jihu Itálie San Giovanni Rotondo a šel ke zpovědi ke známému kapucínovi stigmatikovi Padre Piovi. Legendou je to, že Padre Pio během zpovědi Karolovi předpověděl, že se stane papežem. 14. června 1948 otec Karol Wojtyla vykonal na výbornou doktorské zkoušky dosáhl osmnáct bodů z dvaceti možných a za obhajobu práce padesát z možných padesáti. Doktorát teologie mu udělila Teologická fakulta Jagellonské univerzity v Krakově v prosinci roku První duchovní funkcí otce Wojtyly se po návratu z Říma stal úřad vesnického kaplana, pomocníka faráře v Niegowici, malé vesnici na úpatí Karpat, asi 25 km od Krakova. Vzal to autobusem, povozem a pěšky, zkratkou přes pole až na hranici své prvé kněžské farnosti. Tam poklekl a políbil zem. Tomuto gestu, jemuž se naučil od sv. Jana Vianneye, zůstal věrný po celý život. Pan farář Kazimierz Buzala ho přijal velmi srdečně a ukázal mu služební byt. Nebyla tam ani elektřina, ani voda, ani kanalizace, ba dokonce nedávné povodně poškodily v obci i cesty i pole, a tak krávy i slepice pobíhaly volně po okolí i mezi lípami. Hlavním úkolem mladého kaplana byla výuka náboženství v pěti okolních vesnicích. To znamenalo rychle se přepravit na voze či bryčce. Farníci vzpomínají, že kaplan vždy cestou něco četl. Zanedlouho Niegowičtí poznali, že otec Wojtyla není troškař. K Buzalovu padesátému výročí svěcení vesničané navrhli, aby se na faře a v obci trochu uklidilo a natřel se plot okolo fary. Karol Wojtyla ale navrhl: Postavíme nový kostel. Obec byla v šoku. A ejhle, sbírka vynesla tolik, že kostel stojí ve vesnici dodnes. Krásné a zajímavé bylo žehnání domů a bytů po Vánocích, když chodil s ministranty a varhaníkem dům od domu. V podhorských vesnicích bylo nafoukáno sněhu až až. Šel samozřejmě v klerice, rochetě a biretu po úzkých, sněhem vyšlapaných cestičkách. Sníh uvízl dole na klerice, ve světnicích se vždy roztopil a pak venku na mrazu opět zmrzl. Časem se mu kolem nohou utvořil ztuhlý zvon, který byl čím dál těžší a znesnadňoval chůzi. Chvílemi si připadal jako v srdci zvonu. A pak znovu dovnitř, pozdravil shromážděnou rodinu, pomodlil se s nimi, požehnal svěcenou vodou dům, světnice, stáje, aby všem se celý rok dobře dařilo. Nakonec si přisedl k obyvatelům domu a bavil se se všemi a s každým zvlášť, ale to už doprovod připomínal, že už mají 5

6 zpoždění a musí dál. A na takový rozhovor čekali lidé po celý rok a měli na něj nárok. Alespoň po mně zůstalo u nich něco víc, než jen ona loužička vody z kleriky, pomyslil si a nelitoval námahy. Oblíbený kaplan byl po osmi měsících, v březnu 1949, přeložen jako farní vikář pro studenty do farnosti sv. Floriána do Krakova. Kostel ležel pět minut pomalé chůze od Starého rynku a od památníku Vladislava Jagellonského to bylo sto metrů k faře sv. Floriána, kde bydlel. Do Krakova přišel v době, kdy sílil nátlak totalitního režimu na církev. Úřad studentského vikáře ale lákal aktivitami tolik studentů a členů krakovské inteligence, že otec Jan Pietraszko, Wojtylův nadřízený, přivítal, že mladý kněz povede druhé centrum studenty krakovské polytechniky, Akademie výtvarných umění a dalších institucí. Časově to, při jejich studiu rozprostřeném po celém dnu, kladlo na Karola požadavek šestnáctihodinové i delší každodenní práce. Nadto ve čtvrteční večer pořádal duchovní konference o protipólu marxismu křesťanském humanismu. Z krakovské inteligence finančně jeho centru pomáhala především hraběnka Potocká. Neteř kardinála Sapiehy, manželka Stefana Swiežanovského, si přístupu otce Wojtyly vážila tak, že jej požádala, aby se stal osobním katechetou a zpovědníkem jejích dcer. Obdobně fyzik doktor Jerzy Janik a další. Během oněch osmadvaceti měsíců, jež strávil Wojtyla ve farnosti sv. Floriána, stačil jako první v dějinách krakovské arcidiecéze zahájit program přípravy na manželství a dát požehnání 160 manželským svazkům, tedy v průměru více než jednomu manželství týdně, jehož snoubence připravoval. Svůj silný dojem z rozhovorů se snoubenci shrnul takto: Pohlavní touha je dar od Boha. Člověk může tuto touhu prostřednictvím slibu panenství věnovat výhradně Bohu. Může ji věnovat jiné lidské bytosti s vědomím, že ji věnuje osobě. Nemůže to být hra náhody. Na druhé straně je zde také lidská bytost, jež nesmí být zraněna, jež musí být milována. Milovat znamená přát druhému dobro, obětovat se pro druhého. Ve chvíli, kdy v důsledku odevzdání se pro druhého se rodí nový život, musí to být odevzdání se vyplývající z lásky. (Boniechi, Kalendarium 1954 ). 6

7 Za onu dobu dokázal Wojtyla shromáždit kolem sebe rodzinku, asi dvacetičlennou skupinu mladých lidí, scházejících se nejen v kostele, ale i v bytech. Začali navštěvovat nemocné a slepé a pomáhat jim. Stmelovala je modlitba a Karolovy miniexercicie. V den zasvěcený svatému, jehož jméno někdo z rodinky nesl, mladý kněz za něj celebroval mši a účastnil se i jeho oslav. Ráno před zkouškami pro ně studentský vikář sloužil mši svatou a poblahopřál po zkouškách. Vytvořila se hluboká přátelství a rodinka se rozrůstala. Od velikonočního výletu 1952 do tatranského Zakopaného začali všichni členové rodinky říkat Karolovi wujku, strýčku. Wujek byl nadšený pro pěší turistiku, v přírodě byl jako doma. Jehokám. Wojtyla uměl velice dobře lyžovat a často si na sjezdovce dost troufal. Naopak hodně se nasmáli, když ho učili jezdit na kole. Jeden musel jet před ním, neboť když jak oni říkali, přeřadil, vzniklo nebezpečí, že přistane na nějakém stromě a oni by tím mohli přijít o svého strýčka. Letní pobyty rodinky byly většími akcemi, ale režim nedovoloval, aby kněží trávili čas s mladými lidmi. Výletníci proto přespávali raději na salaších v opuštěných boudách, pod starými dekami. Účastníci vzpomínají, že Wojtyla se na konci dne na hodinku ztrácel k modlitbám či rozjímání. Od září 1953 se konaly i kajakářské výlety. Věřte nebo ne, Wojtyla se kajakářům věnoval každoročně do srpna 1978 plných 25 let. Jednou se dokonce zúčastnil mezinárodních závodů na Dunajci. Wojtylův kajak při nízké vodě narazil ve finiši na kámen, převrátil se a potopil. Podle jedné zaručené zprávy se snad nenamočil jen jeho breviář. Bývalý fotbalový brankář se přidával na stranu slabšího v zápasech svobodní, ženatí. Mše svaté se slavily na oltáři převráceném kajaku denně. Dvě pádla spojená řemínky tvořila oltářní kříž. Wujek se jen pousmál, když v roce 1957 dostal nabídku polského vydavatele kněžského časopisu Homo Dei napsat článek, čemu se on a jeho přátelé věnují na horách a řekách. Bylo co číst, Wujkova pastorační strategie doprovodu mladých a jeho výzva dívat se na věci v duchu evangelia byla přitažlivou jinou možností k akcím vynucovaným částí antispolečnosti tehdejšího Polska. (pokračování příště) Připravil R. D. 7

8 Charitní dílo Milí farníci, již potřinácté bude v naší diecézi probíhat v týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, Tříkrálová sbírka. Pořadatelem sbírky je na celonárodní úrovni Sdružení Česká katolická charita a jejím účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Až tedy potkáte na ulici Tři krále, prosím, přispějte do jejich kasiček, vždyť přispět na sbírku znamená zbohatnout; zbohatnout o dobrý skutek a pocit, že jsem pomohl někomu, kdo se bez pomoci jiných neobejde a to je bohatství, které Vám nikdo nemůže vzít. Všem lidem dobré vůle už předem děkuji. P. Janusz Úvaha k zamyšlení Sedm skutků milosrdenství dnes. Dnes nemá konjunkturu slovo milosrdenství. Spíše se ve všech pádech skloňují slova: právo, spravedlnost, nárok apod. Je dobře, když se právo přizná na přiklad postiženým, nebo když se před soudem můžeme bránit proti násilí či svévoli. Ale paragrafy samy nic nezmohou, je třeba lásky, ohleduplností k bližnímu. Platí jistě i nadále sedm klasických skutků spravedlností: hladové nasytit, žíznivé napojit, cizím dát přístřeší, mrtvé pohřbívat, poučit a poradit potřebným, utěšit zarmoucené, uvést věci na pravou míru - někdy i výtkou a pokáráním. Jak by mělo vypadat milosrdenství v dnešní době? 1. Dovést upozornit: patříš k nám. Dnešní nemilosrdná společnost často vytlačuje na okraj nezaměstnané, postižené, cizince a nechrání nenarozené dětí. Je třeba pro tyto dávat 8

9 signál, že také oni patří mezi nás, např. říci jim, že i oni jsou členy našeho farního společenství. 2. Naslouchat bližnímu. Někdo těžce snáší svou samotu, nikdo pro něj nemá čas. Dnešní hektická doba ani např. ošetřovatelům nemocných neumožňuje, aby věnovali více času svým svěřencům a vyposlechli si jejich názory. A to je dnes tolik možností moderní komunikace a perfektních technických přístrojů je to vlastně paradoxní. 3. Říkám o tobě jen dobré. Je správné nepomlouvat známé, ale říkat o nich jen to hezké, jací jsou a co dělají. Jenže někdy je nutné sáhnout i do rány, věcně zkritizovat a projevit nesprávný postoj, při čemž je však nutno vážit si jeho osobnosti a neznevažovat jeho námahu. 4. Půjdu kousek s tebou. V komplikovaném dnešním světě někdy nepomáhá jen dobrá rada. Je třeba podepřít při jeho prvních krocích, až se dostaví odvaha a síla jít sám dále. Ty to dokážeš, pojď, půjdu kousek s tebou - sociální pracovnici Charity ví, o čem mluvím. Někdy jde o postoj člověka k Bohu; také na této cestě první krůčky znamenají mnoho. 5. Rozdělíme se spolu. Ani v budoucnu nebude na zemi spravedlnost, vždycky bude nutno pomoci tam, když si někdo nemůže pomoci sám. Podělíme se o peníze, dary i šance a možnosti. Stále platí (možná dnes více než kdy jindy) to staré: sdělená bolest poloviční bolest, sdělená radost dvojnásobná radost. 6. Navštívím tě. Vím z vlastní zkušenosti, že je lépe jít k někomu na návštěvu, než čekat, až on přijde. Doma se cítí každý jistější, silnější. Pojďme i tam, kde by se nám třeba zdálo, že oni k nám nepatří. Ale patří Bohu a to by nám mělo stačit. 7. Pomodlím se za tebe. Pak-li se za někoho modlíme, jako bychom se na něj dívali jinýma očima i on se na nás dívá jinak. Také nekřesťané jsou rádi, když se za ně modlíme. Jestliže se obyvatele nějakého města či vesnice scházejí pravidelně ke společné modlitbě a cítí se pospolu živí i s mrtvými pak je to požehnání. Řekni to svému dítěti: Modlím se za tebe! Modlitba pomáhá, je-li v rodině napětí či nedobré vztahy, kde slova už 9

10 nepomohou. Boží milosrdenství je větší než naše bezradnost či náš smutek. Napsal dr. Joachim Šankr, biskup Erfurtu přeložila p. Marie Pochyla Vzdejme Bohu díky Do nového roku 2011 Vám všem přeji na prvním místě Boží požehnání. Kéž celý tento další rok víme, že Bůh je nám blízko a dává nám vše, co k životu potřebujeme. Děkuji Vám všem, kdo jste v minulém roce našim farnostem pomáhali. Ať už svými finančními dary a půjčkami, nebo svojí prací a časem. Díky Vám mohou farnosti dělat a žít tak, jak se nám to dařilo v minulém roce. Vzpomeňme si tedy na to, co se nám podařilo s Boží pomocí v roce 2010 mezi jinými vykonat? Leden - proběhla tradiční tříkrálová sbírka Únor konají se křížové cesty Březen pouť do Svaté Země Duben adorační den farnosti Laškov - pokládání dlažby kolem kostela v Přemyslovicích - návštěva o. abpa Jana Graubnera a udělování svátosti biřmování v Laškově Květen konají se už pátým rokem májové pobožnosti u kapliček na Laškovském Dvorku, v Pěnčíně, na Kosíři a v Přemyslovicích - adorační den farnosti Čechy pod Kosířem - začíná pokračovat fátimská pobožnost Červen - průvody Božího Těla v Laškově, v Přemyslovicích a v Čechách pod Kosířem - adorační den farnosti Přemyslovice - pouť ke cti sv. Antonína na Krakovci 10

11 - pouť našeho děkanátu do katedrály v Olomouci za obnovu rodin a nová kněžská řeholní povolání - pouť ke cti sv. Jana Křtitele v Čechách pod Kosířem Červenec pokládání dlažby kolem kostela v Laškově Srpen od 1. do 12. srpna - prázdniny s Pánem Bohem v Polsku. - pouť v Laškově Září začíná pokračování ve vzdělávání v náboženství Říjen konají se růžencové pobožnosti - poslední fátimská pobožnost v tomto roce v kapli na Krakovci Listopad - 1. listopadu pouť v Přemyslovicích Dušičkové pobožnosti /také na hřbitově/ s možností získání plnomocných odpustků pro duše v očistci - Děkovná poutˇčeského národa do Říma / listopad/ Prosinec rorátní mše svatá R ok to je také rok, který vypravuje o svátostném životě farností. V tomto roce v našich farnostech: Svátost křtu přijali - Ve farnosti Laškov Iveta Kadlčíková Hedvika Mazáčová Robert Rolný Anežka Tichá Jakub Spáčil Štěpán Vychodil Ondřej Vychodil Václav Konečný Poprvé se plně mše svaté účastnili: Ve farnosti Přemyslovice: Terezie Pajchlová Štěpán Klemsa Na svatební koberec vstoupili: Ve farnosti Laškov: Jakub Marek a Iveta Kadlčíková 11

12 Ve farnosti Přemyslovice Jiří Štolpa a Petra Továrková Ve farnosti Čechy pod Kosířem Jiří Bílý a Petra Dvorská Svátost biřmování přijali: Jana Grulichová, Iveta Kadlčíková, Jan Koňařík, Daniel Lukáč, Eliška Lukáčová, Martina Macharová, Petra Macharová, Hedvika Mazáčová, Monika Navrátilová, Jaroslav Ošťádal, Jana Ošťádalová, Oldřich Pelc, Jana Pelcová, Robert Rolný, Tomáš Snášel, Jiří Stratil, Barbora Štolpová, Petra Továrková, Kateřina Voglová Bohužel, vedle chvil radostných přicházejí i smutné. Během roku na věčnost odešli: Ve farnosti Laškov: Marie Mlčochová Josef Krč Václav Pěčka Václav Sedláček Zdeňka Ehrmanová Josef Urban Zdeňka Zouharová Oldřich Konečný Růžena Kovaříková František Štafa Ve farnosti Přemyslovice Marie Fišrová Alois Hrazdil Filomena Petrová František Vybíral Milada Kocourková Jarmila Střelcová Marie Vybíralová

13 Božena Štaffová Anna Smékalová Zdeněk Grulich Alois Kejík Ve farnosti Čechy pod Kosířem Drahomíra Bílková František Netopil Bohumila Nováková Anežka Honzírková Libuše Dvořáková Vzdejme Bohu díky Národní pouť do Říma Již dávno jsem si přála navštívit Řím. To se mi podařilo až letos. Zúčastnila jsem se národní pouti, která se konala v době od 7. do Tato pouť byla pojatá jako děkování Svatému otci Benediktu XVI. za návštěvu u nás v roce Jela jsem s poutníky z našeho děkanátu a Zábřehu. Doprovázeli nás čtyři kněží, mezi nimi o. Mariusz, který se o nás starší zvlášť staral. Z našich farností byla ještě p. Marie Dočkalová a S. Greplová z Čech s Veronikou, a Tonda Tichý z Pěnčína. Cesta autobusem trvala asi 18 hodin. Bylo to náročné, ale jisté odříkání a obětování poutí patří. Když jsme v dopoledních hodinách přijeli do Říma, tak pršelo. Déšť nás s krátkými přestávkami provázel praktický celou dobu naší pouti, ale v celku bylo počasí teplé. Hned první den jsme navštívili církevní i civilní památky. Ze všech památek, které jsme viděli a navštívili, mne osobně zaujal 13

14 památník Viktora Emanuela II., Koloseum, Svaté schody /které jsme stoupali v kleče a modlili se/, Fontána di Trevi, Španělské schody. Obrovský dojem na mne udělala bazilika sv. Pavla za hradbami. Je nádherná, prostorná, vysoká s krásným kazetovým stropem s okny z alabastru a malachitovým oltářem. Baziliku Santa Maria Maggiore jsme navštívili 3. den pouti. Právě tam se konala naše poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl arcibiskup Mons. Jan Graubner Tato bazilika je jedná z nejstarších. Byla zbudovaná na místě, kde napadl sníh, ač byl srpen. V této bazilice papež Hadrián II. v roce 868 v přítomnosti Konstantina a Metoděje položil na oltář slovanské bohoslužebné knihy a Písmo sv., a tím je nejen schválil, ale i doporučil k užívání. Další den národní pouti byl velmi náročný a velmi očekávaný. V 10 hodin dopoledne byla v bazilice sv. Petra generální audience. Všichni jsme se těšili na Svatého Otce. Když mezi nás přišel a hovořil k nám, tak jsem si uvědomila, jak musím děkovat za všechny chvíle takto prožité. Odpoledne v hod. byla mše svatá. Tentokrát hlavním celebrantem byl arcib. Mons. Dominik Duka. Návštěva baziliky sv. Petra byla pro mne opět velkým prožitkem. V bazilice je oltář sv. Václava, v kryptách je pohřben pražský arcibiskup kard. Josef Beran a Svatý otec Jan Pavel II. Byli jsme se jim poklonit. Poslední den národní pouti vrcholil v bazilice sv. Jana v Lateránu. To zde byla mše svatá, které předsedal kard. Miloslav Vlk. To právě ta bazilika je katedrálou papeže, jako římského biskupa. Pro Čechy je památná tím, že tam byl kanonizován sv. Prokop a sv. Jan Nepomucký v r Mne zde mimo jiné zaujal velký obraz sv. Jana Nepomuckého. Po mši svaté jsme se přesunuli asi půl kilometru dlouhou ulici, lemovanou platany do baziliky sv. Kříže v Jeruzalémě. Je to titulární bazilika kardinála Vlka. Zde jdou uchovaný nejvzácnější relikvie křesťanství zbytky kříže, připomínky umučení a smrtí Ježíše Krista. Je možné říci, že zde byla národní pouť ukončená, i když naše ještě pokračovala. Jestli jde o naše ubytování. Náš poutní dům byl vzdálen asi 30 km od Říma. Dopravovali jsme se metrem, vlakem a autobusem. Bylo to náročné, ale na oplatku viděli jsme život v tomto velkém městě. Poutní dům byl krásný, pohodlný, s kaplí, ve které jsme mívali ostatní mše svaté. Celý areál je umístěn v pěkném parku. 14

15 Tato pouť byla nad moje duchovní očekávání. Byla jsem ráda a děkuji za to, že jsem se ji mohla zúčastnit. Z. P. Světec měsíce 21. leden sv. Aneţka Římská Sv. Anežka Římská (lat. Agnese), světice, jejíž životní osudy jsou známé pouze z ústního podání, přichází na svět v nábožné římské rodině, která jí poskytuje znamenité vzdělání. Když dospěje, uchází se o ni pro její sličnost a krásu několik nápadníků. Zvláště syn městského prefekta Symfronia k ní zahoří prudkou, nezvladatelnou láskou. Ale Anežka odmítá již ve svých třinácti letech totiž sama sobě slíbila, že manželkou bude jen Ježíši Kristu. Odmítnutý mladík si postěžuje svému otci, prefektovi, a ten dá Anežce na vybranou - buď se zřekne Boha, nebo půjde mezi vestálky. Anežka se nebrání, věří v pomoc Boží. Nejprve je odvlečena do chrámu bohyně Vesty. Zde ji ale nezlomí Anežka stále hlasitě vzývá pomoc Boží. Násilím ji tedy odnesou do nevěstince, kde je svlečena donaha a ponechána napospas mladíkům. Ale ti jsou z jejího chování natolik zmateni, že si jí ani nevšimnou a rozutíkají se. V tento okamžik soudce a prefekt pochopí, že Anežka je v moci vyšší než světské. Začnou ji prosit o odpuštění. Pověst o neobyčejné dívce se ihned roznese po celém tehdejším Římě a na to se celé záležitosti ujímá nejvyšší soudní instance. Soudce Aspasius Anežku pro pobuřování a rozhněvání římských bohů odsuzuje k trestu smrti. Jak rozhodne, tak se i stane osmnáctiletá světice je popravena mečem v prostoru dnešní Piazza Navote. Tehdy na tomto místě stál Domiciánův stadion, kde se konaly popravy. Dnes na místě umučení sv. Anežky Římské stojí kostel Santa Agnese in Agone. Tím ale příběh sv. Anežky Římské nekončí Brzy po pohřbu se jedné noci zjeví jejím rodičům nad Anežčiným hrobem sbor svatých panen a mezi nimi, jak poznávají, je v jasné záři i jejich dcera, mající 15

16 na ruce beránka od té doby je tato světice zobrazována s beránkem v ruce. Posléze nechává nad hrobem sv. Anežky Římské dcera římského císaře Konstantina Velikého, Konstancie, vystavět baziliku, z níž však zůstaly již jen trosky (v ulici Via di Santa Costanza v severovýchodní části Říma). Papež Honorius pak nechává o několik metrů severněji vystavět nový chrám sv. Anežky, který se s úpravami zachoval dodnes. Co se chystá? Setkání II. růžencové růže farnosti Přemyslovice kostel v Přemyslovicích - sobota 8. leden v hod. Náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově neděle 9. leden v hod. 23. leden /neděle/- setkání rodičů děti, které chodí do náboženství klubovna v Laškově hod. Náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově neděle 23. leden v hod. Setkání II. růžencové růže farnosti Laškov - klubovna v Laškově - neděle 6. únor v hod. Setkání I. růžencové růže farnosti Laškov klubovna v Laškově neděle 13. únor v hod. Náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově neděle 13. únor v hod. 20. únor /neděle/- setkání rodičů děti, které chodí do náboženství klubovna v Laškově hod. Náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově neděle 27. únor v hod. Vydává Římskokatolický farní úřad v Laškově pod záštitou otce Janusze Łomzika Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře nebo animátorům farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- Kč. Proto prosíme o dobrovolný příspěvek. Předem děkujeme za pochopení. tel

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Červenec-Srp Srpen 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu: Buď věčně chválen, veleben za vše, co

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ZÁŘÍ 2005 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo, které jsme právě slyšeli nás ujišťuje:

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více