Neopakovatelný je člověk, je, jako malé nebe na zemi, obraz Boha v duši má ukrytý,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neopakovatelný je člověk, je, jako malé nebe na zemi, obraz Boha v duši má ukrytý,"

Transkript

1 Leden-Únor Číslo 1/44/ - Ročník 6 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Neopakovatelný je člověk, je, jako malé nebe na zemi, obraz Boha v duši má ukrytý, každý z nás je jedinečný, Bohem milovaný, a může být znovu nový, v jeho lásce proměněný, každý může být jeho světlem projasněný, a v jeho milosti znovu posvěcený, každý novou naději může mít, že v Bohu se smí, znovu proměnit, a není člověka na zemi, který by nebyl věčně milován, každý je k Boží lásce zván, každému byl kousek obrazu nebe, do srdce dán A. K.

2 Malé křesťanské kalendárium Leden Slavnost Matky Boţí, Panny Marie Prvním lednem začíná nový občanský rok. I křesťan tak měří a počítá čas. Svrchovanost nad ním má však rok liturgický, začínající uţ o několik týdnů dříve. Motiv začínajícího nového roku, motiv vánoční a mariánský, se tento den vhodně prolínají a někde i spojují. Začínajícího nového roku se týká např. 1. čtení s motem: Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim poţehnám, podobně i verše vybrané z Ţalmu 67. Začátek nového roku je hodný pro slavnost Matky Boţí také proto, ţe Maria je branou, kterou věčný Bůh vstoupil do našeho času a dějin, aby jim dal vyšší smysl, hodnotu a cíl. Brána je však pro toho, kdo jí prochází, něčím příliš vnějším. Věčný Syn vstoupil do našeho ţivota skrze Marii nejen jako se prochází branou, ale tak, ţe z ní přijal lidské tělo. Abychom udrţeli v novém roce správný směr naší ţivotní cesty, je třeba často čerpat posilu svatým přijímáním. Prosíme tě, Boţe, provázej nás v tomto novém roce svou pomocí a posiluj nás svým svátostným pokrmem, ať pod ochranou Panny Marie, Matky tvého Syna i matky nás všech, celým svým ţivotem směřujeme k tobě. (modlitba po přijímání) Druhá neděle po Narození Páně Slavnost Zjevení Páně Svátek Křtu Páně Ve mši svaté slyšíme z evangelia (Mt3,13-17) hlas nebeského Otce, přiznávajícího se k Jeţíši, zjevujícího Jeţíše jako svého milovaného syna. Dosvědčuje to Duch svatý, snášející se jako holubice. K tomu dochází, kdyţ se Jeţíš zařadil mezi hříšníky přijímající od Jana Křtitele křest pokání. Také Jeţíš tak projevil své odhodlání činit pokání:ne však za hříchy své, neboť byl zcela bez hříchu, ale za hříchy celého světa. On je Beránek Boţí, který na sebe vzal hříchy světa. Toto jeho pokání vyvrcholilo obětí ţivota na 2

3 kříţi křtem ve smrti. U Jordánu zazněl hlas Otce: Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil (Mk 1,11). Tato slova vrhají světlo na tajemství Jeţíše Krista: není jen Boţím muţem, jako proroci a světci, nýbrţ je jednorozeným Synem (Jan1,18). Jeţíš je jako věčný Syn jedné podstaty s Otcem a Duchem svatým a ţije od věků v trinitárním společenství jediného Boha. Při vtělení Duch svatý zcela zaplaví i jeho lidství. Při křtu Duch svatý sestupuje na něj, aby ho uvedl do mesiášské sluţby, a aby zahájil onu velkou hodinu milosti, která se naplní jeho smrtí a vzkříšením. Jeţíš Kristus totiţ je nevyčerpatelným pramenem Boţího Ducha pro kaţdého člověka, který se otevře jeho nabídce spásy. Svátkem Křtu Páně končí vánoční období liturgického roku. Začíná první část liturgického mezidobí. 16. ledna je tedy 2. neděle v mezidobí. Podle knihy Zachraňte Vánoce od P. Hroznaty Janouška Památka sv. Antonína Velikého Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Památka sv.fabiána a Šebestiána, mučedníků Památka sv. Aneţky Římské, panny a mučednice Památka sv. Františka Saleského, biskupa Svátek Obrácení sv. Pavla Památka sv. Timoteje a Tita Památka sv. Tomáše Akvinského,kněze a učitele církve Památka sv. Jana Bosko, kněze Únor Svátek Uvedení Páně do chrámu Památka sv. Agáty, panny a mučednice Památka sv. Scholastiky Svátek Stolce sv. Petra, apoštola Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 3

4 Víš, že Vesnický kaplan studentský vikář Střípky ze života papeže Jana Pavla II. /V. pokračování/ Karola Wojtylu a jeho kolegu Staszka Starowiskiho unášel rychlík poprvé za hranice Polska. Psal se 15. Listopad Praha, Norimberk, Štrasburk, Paříž. A odtud pokračovali mladí kněží dalším vlakem do Říma, kam dorazili koncem listopadu. Nastálo se nastěhovali do Belgické koleje, kde měli dva roky bydlet. Belgická kolej byla sice malá i pro dvacet studentů, ale žila intelektuálně díky dominikánům a jezuitům. Do Angelika to bylo jen pár kroků. Cestou do školy se Karol pravidelně zastavoval u ostatků sv. Stanislava Kostky, patrona polské mládeže, v chrámu Sant Andrea del Quirinale. Pokaždé byl překvapen, kolik kleriků jiných národností se modlívalo u hrobky polského světce a uvědomil si mezinárodní rozměr církve, ona jde nad národy, napříč všemi. Na Angeliku se konaly přednášky v latině, ale zároveň se učil na této vysoké škole španělštině, kterou potřeboval pro dokončení disertační práce o problému víry u sv. Jana z Kříže. Vůdčí postavou Angelika v době dalšího Wojtylova studia byl otec Riginald Garrigou-Lagrange, profesor tradiční neoscholastiky. Hluboce se zajímal, tak jako Wojtyla, o sv. Jana z Kříže a stal se dokonce vedoucím jeho doktorské práce. Disertaci psal mladý kněz v latině Nauka da fide u sv. Jana z Kříže (založená na víře ). V práci kladl doktorand důraz na osobní charakter lidského setkání s Bohem. Boha totiž poznáváme tak, jak poznáváme jinou osobu prostřednictvím vzájemného sebeobdarování. Tak, jak dvě osoby, jež se milují, se učí žít, jeden uvnitř druhého, aniž ztratí svou identitu, Bůh přichází žít uvnitř nás a my, tím pádem a svým způsobem, žijeme, uvnitř Boha, aniž se ztrácí radikální rozdíl mezi Stvořitelem a člověkem Takto Wojtyla chápal učení sv. Jana z Kříže. Během akademických prázdnin cestoval po Itálii, procestoval Francii, Belgii, Hollandsko a studoval různé metody pastorace. Během 4

5 Velikonoc 1947 navštívil na jihu Itálie San Giovanni Rotondo a šel ke zpovědi ke známému kapucínovi stigmatikovi Padre Piovi. Legendou je to, že Padre Pio během zpovědi Karolovi předpověděl, že se stane papežem. 14. června 1948 otec Karol Wojtyla vykonal na výbornou doktorské zkoušky dosáhl osmnáct bodů z dvaceti možných a za obhajobu práce padesát z možných padesáti. Doktorát teologie mu udělila Teologická fakulta Jagellonské univerzity v Krakově v prosinci roku První duchovní funkcí otce Wojtyly se po návratu z Říma stal úřad vesnického kaplana, pomocníka faráře v Niegowici, malé vesnici na úpatí Karpat, asi 25 km od Krakova. Vzal to autobusem, povozem a pěšky, zkratkou přes pole až na hranici své prvé kněžské farnosti. Tam poklekl a políbil zem. Tomuto gestu, jemuž se naučil od sv. Jana Vianneye, zůstal věrný po celý život. Pan farář Kazimierz Buzala ho přijal velmi srdečně a ukázal mu služební byt. Nebyla tam ani elektřina, ani voda, ani kanalizace, ba dokonce nedávné povodně poškodily v obci i cesty i pole, a tak krávy i slepice pobíhaly volně po okolí i mezi lípami. Hlavním úkolem mladého kaplana byla výuka náboženství v pěti okolních vesnicích. To znamenalo rychle se přepravit na voze či bryčce. Farníci vzpomínají, že kaplan vždy cestou něco četl. Zanedlouho Niegowičtí poznali, že otec Wojtyla není troškař. K Buzalovu padesátému výročí svěcení vesničané navrhli, aby se na faře a v obci trochu uklidilo a natřel se plot okolo fary. Karol Wojtyla ale navrhl: Postavíme nový kostel. Obec byla v šoku. A ejhle, sbírka vynesla tolik, že kostel stojí ve vesnici dodnes. Krásné a zajímavé bylo žehnání domů a bytů po Vánocích, když chodil s ministranty a varhaníkem dům od domu. V podhorských vesnicích bylo nafoukáno sněhu až až. Šel samozřejmě v klerice, rochetě a biretu po úzkých, sněhem vyšlapaných cestičkách. Sníh uvízl dole na klerice, ve světnicích se vždy roztopil a pak venku na mrazu opět zmrzl. Časem se mu kolem nohou utvořil ztuhlý zvon, který byl čím dál těžší a znesnadňoval chůzi. Chvílemi si připadal jako v srdci zvonu. A pak znovu dovnitř, pozdravil shromážděnou rodinu, pomodlil se s nimi, požehnal svěcenou vodou dům, světnice, stáje, aby všem se celý rok dobře dařilo. Nakonec si přisedl k obyvatelům domu a bavil se se všemi a s každým zvlášť, ale to už doprovod připomínal, že už mají 5

6 zpoždění a musí dál. A na takový rozhovor čekali lidé po celý rok a měli na něj nárok. Alespoň po mně zůstalo u nich něco víc, než jen ona loužička vody z kleriky, pomyslil si a nelitoval námahy. Oblíbený kaplan byl po osmi měsících, v březnu 1949, přeložen jako farní vikář pro studenty do farnosti sv. Floriána do Krakova. Kostel ležel pět minut pomalé chůze od Starého rynku a od památníku Vladislava Jagellonského to bylo sto metrů k faře sv. Floriána, kde bydlel. Do Krakova přišel v době, kdy sílil nátlak totalitního režimu na církev. Úřad studentského vikáře ale lákal aktivitami tolik studentů a členů krakovské inteligence, že otec Jan Pietraszko, Wojtylův nadřízený, přivítal, že mladý kněz povede druhé centrum studenty krakovské polytechniky, Akademie výtvarných umění a dalších institucí. Časově to, při jejich studiu rozprostřeném po celém dnu, kladlo na Karola požadavek šestnáctihodinové i delší každodenní práce. Nadto ve čtvrteční večer pořádal duchovní konference o protipólu marxismu křesťanském humanismu. Z krakovské inteligence finančně jeho centru pomáhala především hraběnka Potocká. Neteř kardinála Sapiehy, manželka Stefana Swiežanovského, si přístupu otce Wojtyly vážila tak, že jej požádala, aby se stal osobním katechetou a zpovědníkem jejích dcer. Obdobně fyzik doktor Jerzy Janik a další. Během oněch osmadvaceti měsíců, jež strávil Wojtyla ve farnosti sv. Floriána, stačil jako první v dějinách krakovské arcidiecéze zahájit program přípravy na manželství a dát požehnání 160 manželským svazkům, tedy v průměru více než jednomu manželství týdně, jehož snoubence připravoval. Svůj silný dojem z rozhovorů se snoubenci shrnul takto: Pohlavní touha je dar od Boha. Člověk může tuto touhu prostřednictvím slibu panenství věnovat výhradně Bohu. Může ji věnovat jiné lidské bytosti s vědomím, že ji věnuje osobě. Nemůže to být hra náhody. Na druhé straně je zde také lidská bytost, jež nesmí být zraněna, jež musí být milována. Milovat znamená přát druhému dobro, obětovat se pro druhého. Ve chvíli, kdy v důsledku odevzdání se pro druhého se rodí nový život, musí to být odevzdání se vyplývající z lásky. (Boniechi, Kalendarium 1954 ). 6

7 Za onu dobu dokázal Wojtyla shromáždit kolem sebe rodzinku, asi dvacetičlennou skupinu mladých lidí, scházejících se nejen v kostele, ale i v bytech. Začali navštěvovat nemocné a slepé a pomáhat jim. Stmelovala je modlitba a Karolovy miniexercicie. V den zasvěcený svatému, jehož jméno někdo z rodinky nesl, mladý kněz za něj celebroval mši a účastnil se i jeho oslav. Ráno před zkouškami pro ně studentský vikář sloužil mši svatou a poblahopřál po zkouškách. Vytvořila se hluboká přátelství a rodinka se rozrůstala. Od velikonočního výletu 1952 do tatranského Zakopaného začali všichni členové rodinky říkat Karolovi wujku, strýčku. Wujek byl nadšený pro pěší turistiku, v přírodě byl jako doma. Jehokám. Wojtyla uměl velice dobře lyžovat a často si na sjezdovce dost troufal. Naopak hodně se nasmáli, když ho učili jezdit na kole. Jeden musel jet před ním, neboť když jak oni říkali, přeřadil, vzniklo nebezpečí, že přistane na nějakém stromě a oni by tím mohli přijít o svého strýčka. Letní pobyty rodinky byly většími akcemi, ale režim nedovoloval, aby kněží trávili čas s mladými lidmi. Výletníci proto přespávali raději na salaších v opuštěných boudách, pod starými dekami. Účastníci vzpomínají, že Wojtyla se na konci dne na hodinku ztrácel k modlitbám či rozjímání. Od září 1953 se konaly i kajakářské výlety. Věřte nebo ne, Wojtyla se kajakářům věnoval každoročně do srpna 1978 plných 25 let. Jednou se dokonce zúčastnil mezinárodních závodů na Dunajci. Wojtylův kajak při nízké vodě narazil ve finiši na kámen, převrátil se a potopil. Podle jedné zaručené zprávy se snad nenamočil jen jeho breviář. Bývalý fotbalový brankář se přidával na stranu slabšího v zápasech svobodní, ženatí. Mše svaté se slavily na oltáři převráceném kajaku denně. Dvě pádla spojená řemínky tvořila oltářní kříž. Wujek se jen pousmál, když v roce 1957 dostal nabídku polského vydavatele kněžského časopisu Homo Dei napsat článek, čemu se on a jeho přátelé věnují na horách a řekách. Bylo co číst, Wujkova pastorační strategie doprovodu mladých a jeho výzva dívat se na věci v duchu evangelia byla přitažlivou jinou možností k akcím vynucovaným částí antispolečnosti tehdejšího Polska. (pokračování příště) Připravil R. D. 7

8 Charitní dílo Milí farníci, již potřinácté bude v naší diecézi probíhat v týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, Tříkrálová sbírka. Pořadatelem sbírky je na celonárodní úrovni Sdružení Česká katolická charita a jejím účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Až tedy potkáte na ulici Tři krále, prosím, přispějte do jejich kasiček, vždyť přispět na sbírku znamená zbohatnout; zbohatnout o dobrý skutek a pocit, že jsem pomohl někomu, kdo se bez pomoci jiných neobejde a to je bohatství, které Vám nikdo nemůže vzít. Všem lidem dobré vůle už předem děkuji. P. Janusz Úvaha k zamyšlení Sedm skutků milosrdenství dnes. Dnes nemá konjunkturu slovo milosrdenství. Spíše se ve všech pádech skloňují slova: právo, spravedlnost, nárok apod. Je dobře, když se právo přizná na přiklad postiženým, nebo když se před soudem můžeme bránit proti násilí či svévoli. Ale paragrafy samy nic nezmohou, je třeba lásky, ohleduplností k bližnímu. Platí jistě i nadále sedm klasických skutků spravedlností: hladové nasytit, žíznivé napojit, cizím dát přístřeší, mrtvé pohřbívat, poučit a poradit potřebným, utěšit zarmoucené, uvést věci na pravou míru - někdy i výtkou a pokáráním. Jak by mělo vypadat milosrdenství v dnešní době? 1. Dovést upozornit: patříš k nám. Dnešní nemilosrdná společnost často vytlačuje na okraj nezaměstnané, postižené, cizince a nechrání nenarozené dětí. Je třeba pro tyto dávat 8

9 signál, že také oni patří mezi nás, např. říci jim, že i oni jsou členy našeho farního společenství. 2. Naslouchat bližnímu. Někdo těžce snáší svou samotu, nikdo pro něj nemá čas. Dnešní hektická doba ani např. ošetřovatelům nemocných neumožňuje, aby věnovali více času svým svěřencům a vyposlechli si jejich názory. A to je dnes tolik možností moderní komunikace a perfektních technických přístrojů je to vlastně paradoxní. 3. Říkám o tobě jen dobré. Je správné nepomlouvat známé, ale říkat o nich jen to hezké, jací jsou a co dělají. Jenže někdy je nutné sáhnout i do rány, věcně zkritizovat a projevit nesprávný postoj, při čemž je však nutno vážit si jeho osobnosti a neznevažovat jeho námahu. 4. Půjdu kousek s tebou. V komplikovaném dnešním světě někdy nepomáhá jen dobrá rada. Je třeba podepřít při jeho prvních krocích, až se dostaví odvaha a síla jít sám dále. Ty to dokážeš, pojď, půjdu kousek s tebou - sociální pracovnici Charity ví, o čem mluvím. Někdy jde o postoj člověka k Bohu; také na této cestě první krůčky znamenají mnoho. 5. Rozdělíme se spolu. Ani v budoucnu nebude na zemi spravedlnost, vždycky bude nutno pomoci tam, když si někdo nemůže pomoci sám. Podělíme se o peníze, dary i šance a možnosti. Stále platí (možná dnes více než kdy jindy) to staré: sdělená bolest poloviční bolest, sdělená radost dvojnásobná radost. 6. Navštívím tě. Vím z vlastní zkušenosti, že je lépe jít k někomu na návštěvu, než čekat, až on přijde. Doma se cítí každý jistější, silnější. Pojďme i tam, kde by se nám třeba zdálo, že oni k nám nepatří. Ale patří Bohu a to by nám mělo stačit. 7. Pomodlím se za tebe. Pak-li se za někoho modlíme, jako bychom se na něj dívali jinýma očima i on se na nás dívá jinak. Také nekřesťané jsou rádi, když se za ně modlíme. Jestliže se obyvatele nějakého města či vesnice scházejí pravidelně ke společné modlitbě a cítí se pospolu živí i s mrtvými pak je to požehnání. Řekni to svému dítěti: Modlím se za tebe! Modlitba pomáhá, je-li v rodině napětí či nedobré vztahy, kde slova už 9

10 nepomohou. Boží milosrdenství je větší než naše bezradnost či náš smutek. Napsal dr. Joachim Šankr, biskup Erfurtu přeložila p. Marie Pochyla Vzdejme Bohu díky Do nového roku 2011 Vám všem přeji na prvním místě Boží požehnání. Kéž celý tento další rok víme, že Bůh je nám blízko a dává nám vše, co k životu potřebujeme. Děkuji Vám všem, kdo jste v minulém roce našim farnostem pomáhali. Ať už svými finančními dary a půjčkami, nebo svojí prací a časem. Díky Vám mohou farnosti dělat a žít tak, jak se nám to dařilo v minulém roce. Vzpomeňme si tedy na to, co se nám podařilo s Boží pomocí v roce 2010 mezi jinými vykonat? Leden - proběhla tradiční tříkrálová sbírka Únor konají se křížové cesty Březen pouť do Svaté Země Duben adorační den farnosti Laškov - pokládání dlažby kolem kostela v Přemyslovicích - návštěva o. abpa Jana Graubnera a udělování svátosti biřmování v Laškově Květen konají se už pátým rokem májové pobožnosti u kapliček na Laškovském Dvorku, v Pěnčíně, na Kosíři a v Přemyslovicích - adorační den farnosti Čechy pod Kosířem - začíná pokračovat fátimská pobožnost Červen - průvody Božího Těla v Laškově, v Přemyslovicích a v Čechách pod Kosířem - adorační den farnosti Přemyslovice - pouť ke cti sv. Antonína na Krakovci 10

11 - pouť našeho děkanátu do katedrály v Olomouci za obnovu rodin a nová kněžská řeholní povolání - pouť ke cti sv. Jana Křtitele v Čechách pod Kosířem Červenec pokládání dlažby kolem kostela v Laškově Srpen od 1. do 12. srpna - prázdniny s Pánem Bohem v Polsku. - pouť v Laškově Září začíná pokračování ve vzdělávání v náboženství Říjen konají se růžencové pobožnosti - poslední fátimská pobožnost v tomto roce v kapli na Krakovci Listopad - 1. listopadu pouť v Přemyslovicích Dušičkové pobožnosti /také na hřbitově/ s možností získání plnomocných odpustků pro duše v očistci - Děkovná poutˇčeského národa do Říma / listopad/ Prosinec rorátní mše svatá R ok to je také rok, který vypravuje o svátostném životě farností. V tomto roce v našich farnostech: Svátost křtu přijali - Ve farnosti Laškov Iveta Kadlčíková Hedvika Mazáčová Robert Rolný Anežka Tichá Jakub Spáčil Štěpán Vychodil Ondřej Vychodil Václav Konečný Poprvé se plně mše svaté účastnili: Ve farnosti Přemyslovice: Terezie Pajchlová Štěpán Klemsa Na svatební koberec vstoupili: Ve farnosti Laškov: Jakub Marek a Iveta Kadlčíková 11

12 Ve farnosti Přemyslovice Jiří Štolpa a Petra Továrková Ve farnosti Čechy pod Kosířem Jiří Bílý a Petra Dvorská Svátost biřmování přijali: Jana Grulichová, Iveta Kadlčíková, Jan Koňařík, Daniel Lukáč, Eliška Lukáčová, Martina Macharová, Petra Macharová, Hedvika Mazáčová, Monika Navrátilová, Jaroslav Ošťádal, Jana Ošťádalová, Oldřich Pelc, Jana Pelcová, Robert Rolný, Tomáš Snášel, Jiří Stratil, Barbora Štolpová, Petra Továrková, Kateřina Voglová Bohužel, vedle chvil radostných přicházejí i smutné. Během roku na věčnost odešli: Ve farnosti Laškov: Marie Mlčochová Josef Krč Václav Pěčka Václav Sedláček Zdeňka Ehrmanová Josef Urban Zdeňka Zouharová Oldřich Konečný Růžena Kovaříková František Štafa Ve farnosti Přemyslovice Marie Fišrová Alois Hrazdil Filomena Petrová František Vybíral Milada Kocourková Jarmila Střelcová Marie Vybíralová

13 Božena Štaffová Anna Smékalová Zdeněk Grulich Alois Kejík Ve farnosti Čechy pod Kosířem Drahomíra Bílková František Netopil Bohumila Nováková Anežka Honzírková Libuše Dvořáková Vzdejme Bohu díky Národní pouť do Říma Již dávno jsem si přála navštívit Řím. To se mi podařilo až letos. Zúčastnila jsem se národní pouti, která se konala v době od 7. do Tato pouť byla pojatá jako děkování Svatému otci Benediktu XVI. za návštěvu u nás v roce Jela jsem s poutníky z našeho děkanátu a Zábřehu. Doprovázeli nás čtyři kněží, mezi nimi o. Mariusz, který se o nás starší zvlášť staral. Z našich farností byla ještě p. Marie Dočkalová a S. Greplová z Čech s Veronikou, a Tonda Tichý z Pěnčína. Cesta autobusem trvala asi 18 hodin. Bylo to náročné, ale jisté odříkání a obětování poutí patří. Když jsme v dopoledních hodinách přijeli do Říma, tak pršelo. Déšť nás s krátkými přestávkami provázel praktický celou dobu naší pouti, ale v celku bylo počasí teplé. Hned první den jsme navštívili církevní i civilní památky. Ze všech památek, které jsme viděli a navštívili, mne osobně zaujal 13

14 památník Viktora Emanuela II., Koloseum, Svaté schody /které jsme stoupali v kleče a modlili se/, Fontána di Trevi, Španělské schody. Obrovský dojem na mne udělala bazilika sv. Pavla za hradbami. Je nádherná, prostorná, vysoká s krásným kazetovým stropem s okny z alabastru a malachitovým oltářem. Baziliku Santa Maria Maggiore jsme navštívili 3. den pouti. Právě tam se konala naše poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl arcibiskup Mons. Jan Graubner Tato bazilika je jedná z nejstarších. Byla zbudovaná na místě, kde napadl sníh, ač byl srpen. V této bazilice papež Hadrián II. v roce 868 v přítomnosti Konstantina a Metoděje položil na oltář slovanské bohoslužebné knihy a Písmo sv., a tím je nejen schválil, ale i doporučil k užívání. Další den národní pouti byl velmi náročný a velmi očekávaný. V 10 hodin dopoledne byla v bazilice sv. Petra generální audience. Všichni jsme se těšili na Svatého Otce. Když mezi nás přišel a hovořil k nám, tak jsem si uvědomila, jak musím děkovat za všechny chvíle takto prožité. Odpoledne v hod. byla mše svatá. Tentokrát hlavním celebrantem byl arcib. Mons. Dominik Duka. Návštěva baziliky sv. Petra byla pro mne opět velkým prožitkem. V bazilice je oltář sv. Václava, v kryptách je pohřben pražský arcibiskup kard. Josef Beran a Svatý otec Jan Pavel II. Byli jsme se jim poklonit. Poslední den národní pouti vrcholil v bazilice sv. Jana v Lateránu. To zde byla mše svatá, které předsedal kard. Miloslav Vlk. To právě ta bazilika je katedrálou papeže, jako římského biskupa. Pro Čechy je památná tím, že tam byl kanonizován sv. Prokop a sv. Jan Nepomucký v r Mne zde mimo jiné zaujal velký obraz sv. Jana Nepomuckého. Po mši svaté jsme se přesunuli asi půl kilometru dlouhou ulici, lemovanou platany do baziliky sv. Kříže v Jeruzalémě. Je to titulární bazilika kardinála Vlka. Zde jdou uchovaný nejvzácnější relikvie křesťanství zbytky kříže, připomínky umučení a smrtí Ježíše Krista. Je možné říci, že zde byla národní pouť ukončená, i když naše ještě pokračovala. Jestli jde o naše ubytování. Náš poutní dům byl vzdálen asi 30 km od Říma. Dopravovali jsme se metrem, vlakem a autobusem. Bylo to náročné, ale na oplatku viděli jsme život v tomto velkém městě. Poutní dům byl krásný, pohodlný, s kaplí, ve které jsme mívali ostatní mše svaté. Celý areál je umístěn v pěkném parku. 14

15 Tato pouť byla nad moje duchovní očekávání. Byla jsem ráda a děkuji za to, že jsem se ji mohla zúčastnit. Z. P. Světec měsíce 21. leden sv. Aneţka Římská Sv. Anežka Římská (lat. Agnese), světice, jejíž životní osudy jsou známé pouze z ústního podání, přichází na svět v nábožné římské rodině, která jí poskytuje znamenité vzdělání. Když dospěje, uchází se o ni pro její sličnost a krásu několik nápadníků. Zvláště syn městského prefekta Symfronia k ní zahoří prudkou, nezvladatelnou láskou. Ale Anežka odmítá již ve svých třinácti letech totiž sama sobě slíbila, že manželkou bude jen Ježíši Kristu. Odmítnutý mladík si postěžuje svému otci, prefektovi, a ten dá Anežce na vybranou - buď se zřekne Boha, nebo půjde mezi vestálky. Anežka se nebrání, věří v pomoc Boží. Nejprve je odvlečena do chrámu bohyně Vesty. Zde ji ale nezlomí Anežka stále hlasitě vzývá pomoc Boží. Násilím ji tedy odnesou do nevěstince, kde je svlečena donaha a ponechána napospas mladíkům. Ale ti jsou z jejího chování natolik zmateni, že si jí ani nevšimnou a rozutíkají se. V tento okamžik soudce a prefekt pochopí, že Anežka je v moci vyšší než světské. Začnou ji prosit o odpuštění. Pověst o neobyčejné dívce se ihned roznese po celém tehdejším Římě a na to se celé záležitosti ujímá nejvyšší soudní instance. Soudce Aspasius Anežku pro pobuřování a rozhněvání římských bohů odsuzuje k trestu smrti. Jak rozhodne, tak se i stane osmnáctiletá světice je popravena mečem v prostoru dnešní Piazza Navote. Tehdy na tomto místě stál Domiciánův stadion, kde se konaly popravy. Dnes na místě umučení sv. Anežky Římské stojí kostel Santa Agnese in Agone. Tím ale příběh sv. Anežky Římské nekončí Brzy po pohřbu se jedné noci zjeví jejím rodičům nad Anežčiným hrobem sbor svatých panen a mezi nimi, jak poznávají, je v jasné záři i jejich dcera, mající 15

16 na ruce beránka od té doby je tato světice zobrazována s beránkem v ruce. Posléze nechává nad hrobem sv. Anežky Římské dcera římského císaře Konstantina Velikého, Konstancie, vystavět baziliku, z níž však zůstaly již jen trosky (v ulici Via di Santa Costanza v severovýchodní části Říma). Papež Honorius pak nechává o několik metrů severněji vystavět nový chrám sv. Anežky, který se s úpravami zachoval dodnes. Co se chystá? Setkání II. růžencové růže farnosti Přemyslovice kostel v Přemyslovicích - sobota 8. leden v hod. Náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově neděle 9. leden v hod. 23. leden /neděle/- setkání rodičů děti, které chodí do náboženství klubovna v Laškově hod. Náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově neděle 23. leden v hod. Setkání II. růžencové růže farnosti Laškov - klubovna v Laškově - neděle 6. únor v hod. Setkání I. růžencové růže farnosti Laškov klubovna v Laškově neděle 13. únor v hod. Náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově neděle 13. únor v hod. 20. únor /neděle/- setkání rodičů děti, které chodí do náboženství klubovna v Laškově hod. Náboženství pro mládež a dospělé klubovna v Laškově neděle 27. únor v hod. Vydává Římskokatolický farní úřad v Laškově pod záštitou otce Janusze Łomzika Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře nebo animátorům farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- Kč. Proto prosíme o dobrovolný příspěvek. Předem děkujeme za pochopení. tel

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

leden v naší farnosti

leden v naší farnosti Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2015 leden v naší farnosti Milí přátelé, Nový rok jsme očekávali společně s mladými poutníky z různých evropských států (Polska, Maďarska, Německa, Srbska) v

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

RŮŽENEC ŘÍJEN 2011. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

RŮŽENEC ŘÍJEN 2011. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ŘÍJEN 2011 I v životě jsou patrné poklesky a pády. Jedno však rozlišuje svaté od odpadlíků: Svatý znovu

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pouť na Třemšín. Následovat Ježíše i v odpočinku

Pouť na Třemšín. Následovat Ježíše i v odpočinku FARNÍ ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál Číslo 7 Ročník XI 20. července 2014 Pouť na Třemšín Vážení přátelé v Kristu! Snad si uvědomujeme, že duchovním centrem našich farností či souvisejících

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 Prožíváme hezkou vánoční dobu. Během tohoto liturgického údobí se setkáváme s různými postavami Starého i Nového Zákona. Adventní dobu zahajuje Jan Křtitel,

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

M Ě S Í Č N Í K Č E R V E N 2 0 1 2

M Ě S Í Č N Í K Č E R V E N 2 0 1 2 M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY Č E R V E N 2 0 1 2 Milovaní farníci, vstoupili jsme do dalšího měsíce, který je pro nás korunován velkými oslavami. Od slavnosti sv. Norberta, jehož ostatky jsme

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více