Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

2 1 Základní údaje o škole Přehled učebních plánů Údaje o zaměstnancích školy... 4 Pedagogičtí pracovníci... 4 Přehled o aprobovanosti... 5 Správní zaměstnanci... 5 Školní jídelna Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy Přehled dalších akcí pořádaných školou Zhodnocení realizace preventivního programu 2011/

3 1 Základní údaje o škole Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 je úplnou základní školou s devíti ročníky. Na základě zřizovací listiny Města Sokolov č. j.: 2/99-02 ze dne má škola od právní subjektivitu. Vedení školy: Ředitel školy: Zástupce ŘŠ: Charakteristika školy Mgr.Petr Krejčí, Mgr. Jana Ticháčková, Mgr. et Mgr. Iveta Kořínková, Třídy jednotlivých ročníků, odborné učebny jsou rozmístěny celkem v pěti pavilonech. Není sice už oficiálně školou spádovou, ale žáci z dřívějších spádových obcí do ní docházejí - kromě kmenových žáků z obvodu školy ji od 1. ročníku navštěvují i žáci z Dolního Rychnova, Citic, Hlavna, Dasnic a od 5. ročníku i žáci ze Svatavy. Škola má třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky, do kterých přicházejí žáci z celého sokolovského regionu. Ve školním roce 2011/2012 měla škola 24 tříd a na konci června měla 547 žáků rozdělené do jednotlivých ročníků podle následujícího přehledu: 1. ročník - 2 třídy s 46 žáky 2. ročník - 2 třídy s 49 žáky 3. ročník - 2 třídy s 43 žáky 4. ročník - 3 třídy s 64 žáky ( 4.C třída se sportovním zaměřením ) 5. ročník - 3 třídy s 67 žáky ( 5.C třída se sportovním zaměřením ) 6. ročník - 3 třídy s 73 žáky( 6.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 7. ročník - 3 třídy s 79 žáky ( 7.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 8. ročník - 3 třídy s 65 žáky ( 8.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 9. ročník - 3 třídy s 61 žáky ( 9.A třída s rozšířenou výukou Tv ) Školní družina měla 3 oddělení s celkovým počtem 90 žáků. Součástí školy je školní jídelna, ve které se měsíčně stravuje průměrně 290 žáků (v jídelně se stravují i žáci z jiných škol a tzv. cizí strávníci celkem všech strávníků je cca 380). 3

4 2 Přehled učebních plánů Škola poskytuje úplné základní vzdělání v rozsahu platných učebních dokumentů. V roce 1999 byla zařazena do projektu MŠMT ČR Intenzifikace sportovních tříd se zaměřením na kopanou (chlapci) a volejbal (dívky). Výuka probíhala podle učebních plánů: ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky Volitelné předměty: Sportovní výchova ročník Informatika ročník Konverzace v anglickém jazyce ročník Společenské vědy ročník Nepovinné předměty: Sportovní hry 6. a 7. ročník Náprava VPU: Náprava na 1.stupni i v letošním roce je realizována vyučujícími, které mají osvědčení o absolvování kurzu nápravy vývojových poruch učení - nápravu provádějí třídní učitelky jednotlivých tříd. Žákům s výraznou VPU se 1 hod. týdně věnovala D. Vodárková, L. Dioszegiová a B. Kotesová. Zájmové kroužky a kurzy: Náprava VPU Náprava VPU Náprava VPU Španělština ročník (5 žáků) D. Vodárková 4. a 5. ročník (5 žáků) L. Dioszegiová 3. a 4. ročník (4 žáci) B. Kotesová žáci 2. stupně Nadstandardní vzdělání škola poskytuje v oblasti výpočetní techniky. Ve volitelných předmětech mají žáci možnost se naučit pracovat s moderní výpočetní technikou. Během 3 let se naučí ovládat běžné textové a tabulkové editory, pracovat s grafikou komunikovat pomocí internetu apod. 3 Údaje o zaměstnancích školy Pedagogičtí pracovníci Stupeň Kvalifik. Nekvalifik. do 1 roku do 5 let do 10 let do 20 let Do 30 let více 1.st st

5 ŠD Celkem Přehled o aprobovanosti Předmět 1. stupeň Čj Nj Aj Ma Fy Ch Př Ze Učitelů celkem Aprobovaných Předmět Dě VkO/Orv Info Hv Vv Pv Tv Učitelů celkem Aprobovaných Správní zaměstnanci Pracovní zařazení Počet Rozpočtář 1 THP 1 Školník 1 Uklízečka 5 Školní jídelna Pracovní zařazení Počet Vedoucí ŠJ 1 Vedoucí kuchařka 1 Kuchařka 2 Prac. v obchod. provozu 2 Uklízečka 1 4 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka prospěchu a chování: Prospělo Prospěch Počet v % ,2 Prospělo s vyznamenáním ,7 Neprospělo 17 3,1 5

6 Nehodnoceno 0 0 Konalo opravné zkoušky 6 1,1 Chování (šk. rok) Počet Pochvaly 125 Snížené známky z chování 18 z toho 2. stupeň 15 z toho 3. stupeň 3 Zameškané hodiny (Šk. rok) Celkem na žáka Omluvené ,7 Neomluvené 426 0,78 Údaje o přijímacím a rozmisťovacím řízení Počet zařazených žáků do 1. třídy 46 Z toho dívek 20 Počet realizovaných odkladů povinné školní docházky Počet zařazených žáků (sportovní třídy) Počet přeřazených žáků do ZvŠ Osmileté gymnázium Ve školní roce ukončilo povinnou školní docházku na základní škole celkem 65 žáků. Z toho v devátém ročníku 61 žáků, 4 žáci v nižším ročníku. Ukončení školní docházky (v závorce je uveden počet dívek): Ročník Počet žáků (2) 61 (28) 6

7 Přehled umístěných žáků (v závorce počet dívek): Ročník SŠ + SOU OU Neumístěni (2) (28) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměstnanci školy se aktivně zapojují do akcí projektu Krajského vzdělávacího centra pro DVPP. Dalším projektem do něhož je škola zapojena je Jupiter informační centrum ISŠTE Sokolov. Cílem projektu je mimo jiné zvýšení povědomí a motivace ke vzdělávání v technických oborech. Zaměstnanci školy si aktivně vyhledávají příležitosti k dalšímu vzdělávání, ať jsou to různé konference a pedagogické dny nebo úzce předmětově zaměřená školení. Oblast náplně kurzu Počet učitelů Cizí jazyk Jazykový kurz pro středně pokročilé 3 Jazykové kurzy soukromé 2 Oxford - metodický kurz pro učitele AJ 1 Kurz italštiny pro začátečníky 1 Prvouka, přírodověda, vlastivěda Hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti Ekoateliér 3 Tvorba školního vzdělávacího programu 1 Tělesná výchova, Výchova ke zdraví Proškolení instruktor školní cykloturistiky 1 Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 1 Výchovné poradenství, primární prevence Subkultury a současná mládež 1 Pravidelné schůzky metodiků prevence 1 Krajská konference prevence 1 7

8 Odborná příprava pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času (v časové dotaci 80 hodin) 1 Management, rozvoj odborných kompetencí Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání 2 Úvodní kurz pro práci s interaktivní tabulí všichni vyučující Konference vzdělávání 1 6 Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti Ve školním roce 2011/2012 proběhly následující kontroly: Kontrola Krajské hygienické stanice bez opatření Kontrola Oblastního inspektorátu práce opatření: označit regál ve skladu chemikálií. Odstraněno dne Kontrola Českomoravského odborového svazu pracovníků školství v rámci BOZP. Opatření: chybějící mřížka na odtokovém kanálu WC, chybějící práh dveří v 9.C a neukotvené regály ve skladu potravin. Odstraněno do Základní údaje o hospodaření školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny Města Sokolov od Hlavní činností příspěvkové organizace je činnost vymezená školským zákonem č. 561/2004 Sb. Zřizovací listinou jsou vymezeny okruhy doplňkové činnosti : hostinská činnost, specializovaný maloobchod, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 1. Příjmy Celkové příjmy z toho dotace MěÚ KÚ Poplatky od rodičů Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy tis. Kč 3882 tis. Kč tis. Kč 72 tis. Kč 1449 tis. Kč 1526 tis. Kč 2. Výdaje 8

9 Investiční výdaje celkem Neinvestiční výdaje celkem z toho náklady na platy zaměstnanců ostatní osobní náklady zákonné odvody výdaje na učebnice, pomůcky ÚZ stipendia ostatní provozní náklady 169 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 115 tis. Kč 4776 tis. Kč 242 tis. Kč 35 tis. Kč 0 Kč 6270 tis. Kč 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy Žáci školy se zúčastňují většiny vypsaných soutěží. Jejich umístění odpovídá charakteru školy přítomnost sportovních tříd se zaměřením na kopanou a volejbal. Přesto, že jsme škola spádová a část prospěchově výborných žáků odchází na osmileté gymnázium či do specializovaných tříd na jiné školy, byli jsme úspěšní i v soutěžích naukového charakteru. Předmětové soutěže 1. stupeň 1. a 2. místo v okresním kole Matematické olympiády 1. místo ve výtvarné a vědomostní soutěži pořádané MK Sokolov 1. místo v okresním kole v recitační soutěži žáků tříd 1. a 4. místo v okresním kole projektu Den Země 3. místo v krajském kole soutěže pro žáky s VPU 1. místo projekt Ajax vyhodnocení prázdninové soutěže kolektivy 1., 3., 4., 5., 6. místo projekt Ajax vyhodnocení prázdninové soutěže - jednotlivci Účast 2 tříd v soutěži v Aj natočení videa s písničkou Účast v matematických soutěžích Klokánek, Matematické oříšky 2. stupeň 1. místo okresní kolo Pythagoriády 1. místo okresní kolo Matematické olympiády 8. ročník 5. místo okresní kolo dějepisné olympiády 9

10 Sportovní soutěže 1. stupeň 2. místo Sportovní liga škol 1. stupně 2011/2012 (z 19 škol) v rámci soutěží Sportovní ligy 1. stupně nejvýraznější úspěchy: 1. místo v okresním kole v minitenise 1. místo v okresním kole přehazované 1. místo v krajském kole přehazované 4. místo v okresním kole ve šplhu 2. místo v okresním kole petangue - chlapci 2. místo v okresním kole v ringu chlapci 2. místo v okresním kole v ringu - dívky další: 3. místo v krajském kole ve vybíjené otevřená kategorie 1. místo v okresním kole Mc Donald s cupu žáci tříd 1. místo v krajském kole Mc Donald s cupu žáci tříd 2. stupeň Sportovní soutěže běžných tříd Největším letošním úspěchem je 1. místo ve Sportovní lize základních škol, kdy jsme zvítězili nad 26 školami z celého sokolovského okresu. 1. místo okresní kolo chlapci ročník v Atletickém čtyřboji 1. místo okresní kolo dívky ročník v Atletickém čtyřboji 1. místo okresní kolo dívky ročník v Atletickém čtyřboji 3. místo okresní kolo chlapci ročník v Atletickém čtyřboji 3. místo krajské kolo dívky ročník v Atletickém čtyřboji 1. místo okresní kolo starší dívky v Přespolním běhu 1. místo mladší chlapci okresní kolo přespolního běhu 3. místo starší chlapci v okresním kole přespolního běhu 2. místo mladší dívky v přespolním běhu 2. místo okresní kolo chlapci v minifotbale 3. místo krajské kolo chlapci v minifotbale 1. místo okresní kolo chlapci v plavání 3. místo okresní kolo dívky plavání 2. místo krajské kolo chlapci plavání 1. místo okrskové kolo mladší chlapci florbal 1. místo okrskové kolo mladší dívky florbal 3. místo okrskové kolo starší chlapci florbal 1. místo okrskové kolo starší dívky florbal 2. místo okresní kolo mladší chlapci florbal 2. místo okresní kolo mladší dívky florbal 4. místo krajské kolo mladší chlapci florbal 1. místo okresní kolo starší chlapci silový víceboj 1. místo okrskové kolo chlapci halová kopaná 2. místo okresní kolo chlapci halová kopaná 1. místo krajské kolo chlapci halová kopaná 10

11 1. místo okresní kolo dívky šplh 4. místo krajské kolo dívky šplh 1. místo okrskové kolo starší chlapci košíková 1. místo okrskové kolo starší dívky košíková 2. místo okresní kolo starší chlapci košíková 3. místo okresní kolo starší dívky košíková 1. místo okrskové kolo mladší chlapci košíková 1. místo okrskové kolo mladší dívky košíková 1. místo okresní kolo mladší chlapci košíková 3. místo okresní kolo mladší dívky košíková 2. místo krajské kolo mladší chlapci košíková 1. místo okrskové kolo mladší dívky volejbal VI.B 1. místo okresní kolo mladší dívky volejbal VI.B 1. místo krajské kolo mladší dívky volejbal VI.B 1. místo okrskové kolo mladší dívky modrý volejbal 1. místo okresní kolo mladší dívky modrý volejbal 1. místo krajské kolo mladší dívky modrý volejbal 1. místo okrskové kolo mladší chlapci modrý volejbal 1. místo okresní kolo mladší chlapci modrý volejbal 1. místo krajské kolo mladší chlapci modrý volejbal 2. místo republikové finále mladší dívky modrý volejbal 5. místo republikové finále mladší chlapci modrý volejbal 2. místo okrskové kolo chlapci volejbal 1. místo okrskové kolo dívky volejbal 1. místo okresní kolo dívky volejbal 1. místo okresní kolo mladší chlapci Pohár rozhlasu 1. místo okresní kolo mladší dívky Pohár rozhlasu 1. místo okresní kolo starší dívky Pohár rozhlasu 1. místo krajské kolo starší dívky Pohár rozhlasu 3. místo krajské kolo mladší dívky Pohár rozhlasu Sportovní soutěže sportovních tříd 2. místo okresní kolo minikopaná 1. místo krajské kolo školní futsalové ligy mladší žáci 1. místo krajské kolo školní futsalové ligy starší žáci 1. místo okresní kolo futsalu 1. místo krajské kolo futsalu 3. místo krajské kolo v minikopané 2. místo krajský pohár mladších žákyň ve volejbale Účast v semifinále republiky ve volejbalu 2. místo v republikovém finále ve čtyřkovém volejbalu mladších žákyň 3. místo Liga kadetek ve volejbale 1. místo Krajský pohár starších žákyň ve volejbale 1. místo semifinále republiky starších žákyň 1. místo semifinále mistrovství republiky ve volejbalu v Hradci Králové 1. místo semifinále mistrovství republiky ve volejbalu v Sokolově 6. místo finále mistrovství republiky 11

12 9 Přehled dalších akcí pořádaných školou V průběhu školního roku 2011/2012 probíhal projekt Jupiter, který ve spolupráci s ISŠTE Sokolov seznamoval žáky 8. a 9. ročníků s technickými profesemi. Září Setkání s prezidentem republiky u Sokolovského zámečku (2. stupeň) Návštěva Okresního muzea v Sokolově Geopark, hornictví na Sokolovsku Exkurze Mořský svět Praha (43 žáků) Říjen Dopravní výchova DDM 5. třídy (65 žáků) Akce knihovny- Animovaný film žáci 1. stupně Halloweenský podvečer ŠD (67 žáků) Drakiáda ŠD (45 žáků) Exkurze Poslanecká sněmovna (48 žáků) Beseda volba povolání na Úřadu práce Exkurze Dobrovická muzea, zámek Loučeň, Labyrintárium Loučeň (17 žáků) Listopad Ajax - vyhodnocení prázdninových zápisníků Akce MK žáci 1. stupně exkurze hvězdárna Karlovy Vary 4. a 5. ročníky exkurze farma Rudolec 1. B Návštěva Okresního muzea Sokolov Poprvé v muzeu 3.A,B, 1. B Bramboriáda ŠD (49 žáků) Když najdeš přítele, najdeš poklad multimediální koncert pro žáky 1. a 2. stupně Exkurze CEVOH Černošín (47 žáků) Kinder tour když potkáš přítele, najdeš poklad (všichni žáci) Zapojení do projektu Příběhy bezpráví beseda s pamětníkem, film (27 žáků) Školní kolo dějepisné olympiády Exkurze Muzeum loutek Plzeň (40 žáků) Zapojení do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů (všechny sportovní třídy) Prosinec Mikuláš představení žáků 2. stupně pro žáky 1. stupně Barevný volejbal třídy Dopravní výchova v DDM 4. A, 4. B, 4. C 12

13 Školní kolo v matematické olympiádě (žáci 4. a 5. tříd) Vánoční vystoupení a besídky Akce MK Sokolov žáci 1. stupně Zdobení vánočního stromku akce MěÚ Sokolov 4. B a další třídy 1. st. Návštěva výstavy vánočních stromků žáci 1. stupně Filmové představení pro žáky 1. a 2. stupně Divadelní představení ŠD (68 žáků) Přednáška pro dívky Čas proměn, lektorka MUDr. R. Kalátová (25 dívek) Školní výlet vánoční Zwickau (33 žáků) Exkurze Technické muzeum Praha (17 žáků) Školní kolo olympiády v českém jazyce Vánoční bowling pro zaměstnance školy Vánoční laťka Leden Lyžařský kurz (45 žáků) Školní kolo v Pythagoriádě 5. třídy Únor Koncert J. Uhlíře žáci 1. stupně Zubní hygiena akce drogerie DM 1. třídy Pečení žáci ŠD a 1.B Akce MK Sokolov žáci 1. stupně Okresní kolo dějepisné olympiády Březen Geom výstava učebnic Návštěva výstavy výtvarných prací 4. B Projekt Ajax besedy v DDM pro žáky 4. tříd Z. Miler - akce MK Sokolov ŠD (39 žáků) Jarní vyrábění - akce MK ŠD (43 žáků) Návštěva ZOO koutku v DDM ŠD (39 žáků) Návštěva Okresního soudu v Sokolově (50 žáků) Exkurze Mauzoleum Vítkov Praha (52 žáků) Pečení velikonočních beránků (20 žáků) exkurze Pražský hrad a okolí, Česká televize (43 žáků) PISA mezinárodní testování patnáctiletých žáků Duben Výchovně vzdělávací program Keltové ( žáci 4. a 5. tříd ) Exkurze Chlum sv. Maří 1. B Zdobení perníčků ŠD (27 žáků) Návštěva koncertu ZUŠ 2. A, 2. B Exkurze Zámek Kynžvart (47 žáků) 13

14 Den Země (4. a 7. ročník) Debatní liga (8. a 9. ročník) Návštěva Okresního muzea v Sokolově krajkářství, Pověsti Sokolovska Exkurze planetárium Praha, Národní technické muzeum (47 žáků) Turnaj dvojic volejbal pro žáky tříd ve spolupráci s ISŠTE Koncert LŠU Sokolov v Městském divadle (celý 2. stupeň) Květen Fotografování žáků 1. a 2. stupně Pásmo pro rodiče žáků 1. B Ukázka dravců žáci 1. a 2. stupně Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd Projekce celorepublikového projektu Židovského muzea Praha Ghetto Lodž (26 žáků) Exkurze do Památníku Terezín (39 žáků) Návštěva Okresního muzea Sokolov Poznej znak svého města Zapojení do projektu Planeta Země 3000 Tajemný svět Ekvádoru a Galapág (celý 2. stupeň) Červen Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd Exkurze hasičská stanice Sokolov žáci 1. a 2. tříd 1. pomoc praktické ukázky zdr. sestry 4. C Vítání mezi čtenáře akce MK Sokolov 1. třídy ŠvP Mariánská žáci 4. A Běh štěstí (10 žáků 1. stupně) Orientační běh žáci 4. a 5. tříd Vystoupení žáků 2. st. Aj pohádka O rybce a rybáři pro žáky ročníků Výt. soutěž Lesy kolem nás ŠD Den s tyflocentrem ŠD (32 žáků) Odpoledne se sociálními službami ŠD (31 žáků) Návštěva školy dětí z MŠ Borovského Exkurze výroba mysli tyčinek, letiště Ruzyně, redakce časopisu ABC (40 žáků) Výlety a exkurze tříd o 1. stupeň: statek Bernard, ekofarma Kozodoj, Valeč, Plzeň ZOO, výstava loutek o 2. stupeň: Bismarckova rozhledna Cheb, lanový park Plešivec, Aquapark Schöneck, výlet na raftech po Ohři, Praha, ZOO Praha, ZOO Plzeň, Celoročně Konzultační hodiny pro rodiče (1x měsíčně) Konzultační hodiny pro žáky Plavecký výcvik žáků 3. tříd Besedy a soutěže v MK každá třída 1. stupně 14

15 Školní kola sportovních soutěží, v nichž žáci dosáhli úspěchů (viz nejvýznamnější úspěchy v soutěžích) Školní kola předmětových soutěží, v nichž žáci dosáhli úspěchů (viz nejvýznamnější úspěchy v soutěžích) Návštěvy výstav 1. stupeň zapojen do projektu Zdravé zuby 2., 3., 4. třídy zapojeny do celoročního projektu Policie ČR a Střediska prevence kriminality Ajaxův zápisník Celoroční návštěvy akcí DDM v Sokolově (např. každá tř. 1.stupně se 2 krát ročně účastní prací v keramické dílně) Exkurze a výlety, škola v přírodě Zapojení do projektu Správná volba oboru jako začátek dobré kariéry (7. 9. ročník) Souvislá pedagogická praxe na 2. stupni ZŠ: 1 studentka PF UJEP Ústí nad Labem V Sokolově Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno Školskou radou dne: Mgr. Petr Krejčí ředitel školy 15

16 10 Zhodnocení realizace preventivního programu 2011/2012 Preventivní program jako každý rok vycházel z aktuálních potřeb školy, z poptávky rodičů, žáků i učitelů, z ověřených besed a akcí, ŠVP apod. Preventivní program vycházel a vychází z těchto požadavků: - zvyšování sociálních kompetencí žáků: rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnost za své chování a uvědomění si následků svého jednání - posilování komunikačních dovedností: schopnost žáků řešit problémy a konflikty, adekvátně reagovat na stres, neúspěch, kritiku - vytváření pozitivního sociálního klimatu: skupinová práce, atmosféra pohody, klidu, bez strachu a nejistoty, pocit důvěry - formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám: pěstovat právní a mravní vědomí - naučit se smysluplně využívat volný čas - pravidelné vzdělávání se - systematičnost ve výchově v oblasti zdravého životního stylu, právní a etické výchovy.. - uplatňování různých forem a metod působení na dítě a skupinu, diferencované působení na rizikové děti, zaměření se na podporu rozvoje osobnosti a sociálního chování - průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně nežádoucích jevů - vytváření podmínek pro smysluplné využívání volného času dětí, spolupráce s rodiči Všechna výše uvedená témata byla a jsou neoddělitelnou součástí života školy při výuce i mimo ni. 1) OBLAST ŠKOLY Na začátku školního roku bylo vedení školy seznámeno s programem, byla dohodnuta pravidla realizace, v průběhu roku se pravidla aktuálně dle situace doplňovala a upřesňovala. Na základě dohody s vedením školy byl opět vytvořen Dopis rodičům. Byl vytvořen preventivní tým z řad žáků, jehož práce během roku nebyla potřeba. Návrh vytvoření školního parlamentu nebyl opět vedením školy přijat. Počátkem roku se sešel preventivní tým z řad žáků, který zhodnotil loňskou práci a byl rozpuštěn z důvodu nefunkčnosti - nadbytečnosti. Školní metodik prevence doplňuje adresář kontaktů a zajímavých webových odkazů týkajících se společensky nežádoucích jevů. Nástěnka Prevence je věnována probíhajícím akcím mimo školu, což také souvisí s využíváním volného času a sebevzděláváním. Lze tam najít kontakty, důležité webové odkazy, jak postupovat při řešení šikanování, nabídky spolupracujících organizací apod. Stálá nástěnka v prvním patře druhého stupně byla věnována tématům prevence a různým projektům žáků. 16

17 Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni se smyslem prevence. Každý učitel má u sebe metodiku školního metodika prevence - Jak postupovat při rozpoznání a řešení šikanování. Nově příchozí kolegové s touto metodikou byli seznámeni podrobněji. Žádný z učitelů během školního roku žádné šikanování nenahlásil. Někteří vyučující problémy řeší svérázným způsobem a ve většině případů žádné problémy spojené s chováním žáků a jejím řešením metodikovi nehlásí. Metodik se o spoustě řešených případů dovídá časem jen tak mezi řečí. Řešili jsme pouze vážnější přestupky proti školnímu řádu, stížnosti rodičů a podněty od Policie ČR. Několikrát za rok se sešla výchovná komise, která řešila vážnější problémy. Všechny zápisy jsou uloženy u výchovné poradkyně. Během školního roku byli učitelé průběžně informováni o problematice sociálně patologických jevů a byli jim průběžně předávány informační brožury, vyučujícím byly rozdávány časopisy Romano Vodori - časopis pro multikulturní mládež a letáky k prevenci úrazů, i různých institucí zabývajících se sociálně nežádoucími jevy. Vyučující byli na provozních poradách seznamováni, kde najdou další náměty k práci s dětmi a ke svému samostudiu (nástěnka, agenda učitele, doporučené webové stránky). Do budoucna bude nutná lepší komunikace mezi pedagogy. Jak vyplynulo z mnohých rozhovorů, vyučující nejsou jednotní v přístupech dodržování školního řádu. Učitelé se navzájem neinformují, někteří hovoří i o šikaně na pracovišti. Atmosféra na pracovišti je velice napjatá do budoucna by bylo velmi přínosné věnovat se práci s pedagogy a lepší komunikaci vedení školy se zaměstnanci, protože atmosféra na pracovišti se odráží v práci i v přístupu k žákům. To je ovšem víceméně nemožné z několika důvodů. Je to nechuť, nevraživost, neinformovanost, nekolegiálnost,, na jedné straně sice nedostatek financí, ale nebylo možné využít ani programy nabízené pro učitele zdarma. Především téma vyhoření by zajímalo spoustu pracovníků. Průzkum na téma vztahů ve třídě jsme letos neprovedli. S výsledky průzkumů předchozích let ale pracujeme průběžně při řešení různých problémů třídních kolektivů. S jednotlivými kolektivy i jedinci jsou průběžně řešeny a došetřovány informace, které žáci přicházejí sami řešit. Řešení prováděl zejména výchovný poradce a metodik prevence. Některé děti chodí raději osobně, je tedy méně využívaná schránka důvěry, přínosem je, že problémy jsou pak při diskusi řešeny rychleji a je možnost hledat různá řešení. Ve spolupráci školního metodika prevence, výchovné poradkyně a třídních učitelů byly průběžně řešeny vzniklé problémy týkající se nevhodného chování žáků. Při řešení vycházíme zejména z metodických pokynů a zákonů týkajících se sociálně negativních jevů. Cílené šetření proběhlo na prvním stupni na téma vandalismus. S tím jsme spojili představením výchovné poradkyně a metodika prevence. Schránka důvěry byla využita minimálně. Policie ČR ji chodila občas kontrolovat. Na podněty reagujeme okamžitě. Na začátku školního roku byla zmapována témata sociálně patologických jevů ve všech předmětech výuky. V rámci výuky učitelé používali různé formy práce projektové vyučování, brainstorming, skupinové vyučování, dramatickou výchovu, apod. z projektů jmenujme alespoň ty, které jsou součástí práce vyučujících VKO a VKZ: Návštěva prezidenta republiky zámeček (téměř všechny třídy 2. stupně) 17

18 Návštěva Okresního muzea Sokolov - Geopark, hornictví na Sokolovsku (téměř všechny třídy 2. stupně) Exkurze Poslanecká sněmovna ČR Praha (8.A,B) Beseda s p. Durungerem z Úřadu práce (9. B, Společenské vědy 8.) Exkurze CEVOH Černošín (8.A, B) Divadlo - akce Když potkáš přítele, najdeš poklad Kinder tour (2. stupeň) Zapojení do projektu Příběhy bezpráví (9.A, B beseda s pamětníkem + film z cyklu Ztracená duše národa) Vstupní dotazníky Správná volba oboru (8. ročníky) Mikulášská nadílka Testování COMDI (8. ročníky) Okresní soud Sokolov (7.A, B) Exkurze Muzeum Vítkov Praha (9. A, B, C) Pečení velikonočních beránků ( 8.B, 9.A, B, C) Exkurze zámek Kynžvart ( 7.A, B, C) Den Země v DDM (7.třídy) Debatní liga ( třídy) Návštěva Okresního muzea Sokolov krajkářství + Pověsti Sokolovska (8.B, C, 9. A, B ) Projekce celorepublikového projektu Židovského muzea Praha Ghetto Lodž (9.B) Celodenní exkurze do Památníku Terezín (9.A, B, C) Besedy s p. Pospíšilem Sex, AIDS a vztahy, Moderní je nekouřit ( třídy) Exkurze Dobrovická muzea, zámek Loučeň, Labyrintárium Loučeň (8. B) Exkurze Planetárium Praha, Národní technické muzeum (8.B + vybraní žáci 8.A, C ) Exkurze Pražský hrad a okolí, Česká televize (8.A, B ) Návštěva Okresního muzea Sokolov Poznej znak svého města (Spol. vědy 8) Exkurze výrobna musli tyčinek,, letiště Ruzyně, redakce časopisu ABC (8.B + vybraní žáci 8.A, C) Webové stránky s ekotematikou (oceněny) Projekty : Projekt ISŠTE Sokolov Jupiter (8. a 9. třídy ) D: Řečtí a římští bohové VKO: Moje rodina, vztahy rodiče děti, rodokmeny, tradice, životní minimum,vánoční tradice; svatba - příprava, průběh; politická scéna, státní svátky; Velikonoční zvyky a tradice; Komunikace v návaznosti na Debatní ligu komunikace dle pravidel asertivity sebepoznání, sebekritika; Dopravní výchova; zařízení domácnosti Ostatní akce školy viz Výroční zpráva školy Do náplně hodin byly zakomponovány oblasti týkající se sociálně negativních jevů, dobře fungují mezipředmětové vztahy VKO, VKZ, D, Z, Aj, Čj, PČ, CH, VV, HV, M, F Škoda je, že v novém ŠVP se v 6. třídách nevyučuje předmět Zdravý životní styl. Ze sedmé třídy byl také vysunut do osmé a deváté třídy, tudíž témata oblasti prevence je nutné komponovat do jiných předmětů. Proběhla spousta soutěží, dalších nejmenovaných projektových dní či hodin, exkurzí, besed, výletů. Žáci byli a jsou zapojeni do projektu AJAX a ZDRAVÉ ZUBY, 18

19 pravidelně se zúčastňovali akcí pořádaných knihovnou. Naši žáci dosáhli výborných výsledků v okresních i krajských naukových, výtvarných a sportovních soutěžích, žáci s rozšířenou výukou sportovní výchovy dosáhli vynikajících výsledků i v celorepublikových sportovních soutěžích ( je součástí výroční zprávy školy). Žáci mají možnost od čtvrté třídy chodit do sportovních tříd (volejbal, kopaná). Probírání témat sociálně nežádoucích jevů (šikana, kyberšikana, vandalismus..), chování v určitých situacích (osobní bezpečí, v divadle, ve škole, pravidla slušného chování, stolování ), ochrana člověka za mimořádných situací, volba povolání, využívání portálu ŠIK, Záchranného kruhu je samozřejmou součástí různých vyučovacích hodin. Žáci i návštěvníci školy byli pomocí nástěnek a webových stránek školy průběžně aktuálně informováni o akcích, které pořádala škola i jiné instituce (DDM, ZUŠ HDK), na nástěnkách byla zveřejněna centra pomoci, byla obměňována různá témata-např. co dělat, když, první pomoc v různých situacích, řeč barev, řeč těla, můj vztah k drogám, kouření a já, milý školní a domácí Ježíšku, využití volného času, apod. S výsledky bylo následně pracováno, také rodiče měli možnost získat informace o tom, co jejich dětí tíží a co se jim líbí. Nástěnky se také používají pro prezentaci prací žáků Projekt ŠIK je stále málo využíván. Televizi, která je umístěna v prvním patře druhého stupně sleduje jen malý počet žáků. Jsou zde promítána různá témata, která se týkají nekonfliktního jednání, zdravého životního stylu, volby povolání, první pomoci, prevence Zatím se toto využívá pouze o přestávkách, ale do budoucna počítáme s tím, že si objednáme přímo programy šité na míru - přímo v rámci výuky, a promítání chceme zpestřit vlastními fotografiemi a prezentací školy. Z důvodu nedostatku financí, neocenění práce navíc a z toho plynoucí nechuti cokoliv dělat, ve škole tento rok pracoval pouze omezený počet kroužků. Letos poprvé po dlouhé době také neprobíhal ani oblíbený projekt Volné odpoledne. Proběhlo pár již tradičních akcí(mikulášská nadílka s programem, poslední zvonění, naučné zeměpisné i literární pořady). Letos žáci neměli možnost ve škole odevzdávat ani podzimní plody, pomerančovou kůru, léčivé byliny, starý papír, víčka od PET lahví apod. Zůstalo pouze u třídění pet lahví do zvláštních kontejnerů, čímž jsou žáci mimo jiné zapojeni také do enviromentální výchovy. Bohužel stále nemáme vlastní prostor pro volnočasové činnosti event. pro činnosti v rámci výuky zdravého životního stylu. Již několik let o učebnu zdravého životního stylu usilujeme, ale stále se nedaří najít vhodné prostory. Učebna by měla zároveň plnit funkci poradny preventisty. Prostory pro volné aktivity a speciální učebny ubývají na úkor učeben BFZ či prostor RETE. Ani v nově opraveném pavilonu školní jídelny se místo pro preventivní činnosti nenašlo. Letos jsme nepodávali ani žádné žádosti o dotace v rámci prevence, protože se domníváme, že je to spousta zbytečného času, neboť přednost mají téměř vždy speciální školy. Preventivní projekty (Táhneme za jeden provaz aneb škola hrou, Dobrých přátel není nikdy dost, aneb těšíme se do školy, kde je nám dobře, Putování za Mikulášem, Volné odpoledne, Třída plná pohody společně to zvládneme, Cestujeme bezpečně aneb dopravní hřiště na půdě školy, Pryč s víkendovou nudou aneb v zdravém těle, zdravý duch, Pryč s víkendovou nudou poznáváme náš kraj, Zábavný víkend) máme ale stále v záloze. V druhém pololetí školního roku se 19

20 pracovalo na projektu Zelená školní zahrada, který prošel v rámci dotací města Sokolov. Učitelé jsou minimálně sebevzděláváni v rámci DVPP, neboť chybí finance. Metodik prevence se zúčastňuje pravidelných schůzek metodiků a seminářů, zaměřených na prevenci, které jsou buď zdarma nebo jsou dotovány PPP Sokolov. 2) OBLAST RODINY Rodičům byl na zahajující třídní schůzce prezentován dopis školního metodika prevence týkající se návykových látek, šikany i jiných sociálně negativních jevů. Dopis mimo jiné obsahuje také nabídku školy v oblasti volného času a informace o konzultačních hodinách školního metodika prevence, výchovného poradce a učitelů. Součástí dopisu jsou přílohy Možné příznaky šikanování, Deset aktivit, kterými můžu přispět ke snížení rizika, že mé dítě začne užívat drogy od PhDr.H. Vrbkové, rady psychologů - Zaostřeno na rodinu, Rady pro rodiče i děti k bezpečnému užívání internetu. Zároveň rodiče podepsali souhlas se zadáváním dotazníků a prezentací práce našich žáků na webových stránkách. Během konzultačních hodin pro rodiče a na dalších třídních schůzkách byli rodiče seznámeni s průběžnou prací v oblasti prevence sociálně negativních jevů. Na nástěnkách se mohli inspirovat vánočními dárky a mohli zjistit, co jejich děti doma nebo ve škole trápí a co se jim líbí. Rodiče problémových žáků byli průběžně zváni do školy, kde byli informováni o chování svých dětí a s následky v případě, že by se chování jejich dětí opakovalo. Proběhlo několik jednání Výchovné komise i za účasti OSPODu a Policie ČR. Někteří rodiče se zapojují do chodu školy alespoň nějakou drobnou pomocí (tisk materiálů, organizace akcí, drobné dárky pro spolužáky, ). Sponzorské dary jsou vedením školy odmítány. 3) OBLAST VEŘEJNOSTI Okresní metodička prevence-mgr. H. Taušnerová zajistila pro metodiky jen pár akcí. Spolupráce probíhá s Pedagogicko psychologickou poradnou, se školními metodiky prevence v sokolovském okrese. Probíhala tradiční spolupráce s pracovníky Úřadu práce, s Mgr.P. Pospíšilem- Teenchalenge, s výchovnými poradci středních škol a učilišť- v rámci volby povolání, pracovníky projektu Ajax, s Městským úřadem Sokolov, Zdravotním ústavem Karlovy Vary, zdravotníky, kurátory pro mládež, okresní knihovnou-kulturní akce, soutěže, besedy se spisovateli a o spisovatelích, výstavy, Domem dětí a mládežedopravní hřiště, keramika, aj., s městským domem kultury-kulturní akce, s Baníkem Sokolov-kopaná, volejbal, s autobusy Vyskočil, Liška, Spolupráce s Policií ČR se letos výrazně zlepšila, byť pracuje pouze s výchovnou poradkyní. OSPOD letos též zlepšil svoji práci. Loni vzniknuvší Interdisciplinární tým v Sokolově zatím není žádnou pomocí pro školy. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1 Základní údaje o škole... 3 2 Přehled učebních plánů... 4

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více