Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

2 1 Základní údaje o škole Přehled učebních plánů Údaje o zaměstnancích školy... 4 Pedagogičtí pracovníci... 4 Přehled o aprobovanosti... 5 Správní zaměstnanci... 5 Školní jídelna Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy Přehled dalších akcí pořádaných školou Zhodnocení realizace preventivního programu 2011/

3 1 Základní údaje o škole Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 je úplnou základní školou s devíti ročníky. Na základě zřizovací listiny Města Sokolov č. j.: 2/99-02 ze dne má škola od právní subjektivitu. Vedení školy: Ředitel školy: Zástupce ŘŠ: Charakteristika školy Mgr.Petr Krejčí, Mgr. Jana Ticháčková, Mgr. et Mgr. Iveta Kořínková, Třídy jednotlivých ročníků, odborné učebny jsou rozmístěny celkem v pěti pavilonech. Není sice už oficiálně školou spádovou, ale žáci z dřívějších spádových obcí do ní docházejí - kromě kmenových žáků z obvodu školy ji od 1. ročníku navštěvují i žáci z Dolního Rychnova, Citic, Hlavna, Dasnic a od 5. ročníku i žáci ze Svatavy. Škola má třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky, do kterých přicházejí žáci z celého sokolovského regionu. Ve školním roce 2011/2012 měla škola 24 tříd a na konci června měla 547 žáků rozdělené do jednotlivých ročníků podle následujícího přehledu: 1. ročník - 2 třídy s 46 žáky 2. ročník - 2 třídy s 49 žáky 3. ročník - 2 třídy s 43 žáky 4. ročník - 3 třídy s 64 žáky ( 4.C třída se sportovním zaměřením ) 5. ročník - 3 třídy s 67 žáky ( 5.C třída se sportovním zaměřením ) 6. ročník - 3 třídy s 73 žáky( 6.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 7. ročník - 3 třídy s 79 žáky ( 7.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 8. ročník - 3 třídy s 65 žáky ( 8.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 9. ročník - 3 třídy s 61 žáky ( 9.A třída s rozšířenou výukou Tv ) Školní družina měla 3 oddělení s celkovým počtem 90 žáků. Součástí školy je školní jídelna, ve které se měsíčně stravuje průměrně 290 žáků (v jídelně se stravují i žáci z jiných škol a tzv. cizí strávníci celkem všech strávníků je cca 380). 3

4 2 Přehled učebních plánů Škola poskytuje úplné základní vzdělání v rozsahu platných učebních dokumentů. V roce 1999 byla zařazena do projektu MŠMT ČR Intenzifikace sportovních tříd se zaměřením na kopanou (chlapci) a volejbal (dívky). Výuka probíhala podle učebních plánů: ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky Volitelné předměty: Sportovní výchova ročník Informatika ročník Konverzace v anglickém jazyce ročník Společenské vědy ročník Nepovinné předměty: Sportovní hry 6. a 7. ročník Náprava VPU: Náprava na 1.stupni i v letošním roce je realizována vyučujícími, které mají osvědčení o absolvování kurzu nápravy vývojových poruch učení - nápravu provádějí třídní učitelky jednotlivých tříd. Žákům s výraznou VPU se 1 hod. týdně věnovala D. Vodárková, L. Dioszegiová a B. Kotesová. Zájmové kroužky a kurzy: Náprava VPU Náprava VPU Náprava VPU Španělština ročník (5 žáků) D. Vodárková 4. a 5. ročník (5 žáků) L. Dioszegiová 3. a 4. ročník (4 žáci) B. Kotesová žáci 2. stupně Nadstandardní vzdělání škola poskytuje v oblasti výpočetní techniky. Ve volitelných předmětech mají žáci možnost se naučit pracovat s moderní výpočetní technikou. Během 3 let se naučí ovládat běžné textové a tabulkové editory, pracovat s grafikou komunikovat pomocí internetu apod. 3 Údaje o zaměstnancích školy Pedagogičtí pracovníci Stupeň Kvalifik. Nekvalifik. do 1 roku do 5 let do 10 let do 20 let Do 30 let více 1.st st

5 ŠD Celkem Přehled o aprobovanosti Předmět 1. stupeň Čj Nj Aj Ma Fy Ch Př Ze Učitelů celkem Aprobovaných Předmět Dě VkO/Orv Info Hv Vv Pv Tv Učitelů celkem Aprobovaných Správní zaměstnanci Pracovní zařazení Počet Rozpočtář 1 THP 1 Školník 1 Uklízečka 5 Školní jídelna Pracovní zařazení Počet Vedoucí ŠJ 1 Vedoucí kuchařka 1 Kuchařka 2 Prac. v obchod. provozu 2 Uklízečka 1 4 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka prospěchu a chování: Prospělo Prospěch Počet v % ,2 Prospělo s vyznamenáním ,7 Neprospělo 17 3,1 5

6 Nehodnoceno 0 0 Konalo opravné zkoušky 6 1,1 Chování (šk. rok) Počet Pochvaly 125 Snížené známky z chování 18 z toho 2. stupeň 15 z toho 3. stupeň 3 Zameškané hodiny (Šk. rok) Celkem na žáka Omluvené ,7 Neomluvené 426 0,78 Údaje o přijímacím a rozmisťovacím řízení Počet zařazených žáků do 1. třídy 46 Z toho dívek 20 Počet realizovaných odkladů povinné školní docházky Počet zařazených žáků (sportovní třídy) Počet přeřazených žáků do ZvŠ Osmileté gymnázium Ve školní roce ukončilo povinnou školní docházku na základní škole celkem 65 žáků. Z toho v devátém ročníku 61 žáků, 4 žáci v nižším ročníku. Ukončení školní docházky (v závorce je uveden počet dívek): Ročník Počet žáků (2) 61 (28) 6

7 Přehled umístěných žáků (v závorce počet dívek): Ročník SŠ + SOU OU Neumístěni (2) (28) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměstnanci školy se aktivně zapojují do akcí projektu Krajského vzdělávacího centra pro DVPP. Dalším projektem do něhož je škola zapojena je Jupiter informační centrum ISŠTE Sokolov. Cílem projektu je mimo jiné zvýšení povědomí a motivace ke vzdělávání v technických oborech. Zaměstnanci školy si aktivně vyhledávají příležitosti k dalšímu vzdělávání, ať jsou to různé konference a pedagogické dny nebo úzce předmětově zaměřená školení. Oblast náplně kurzu Počet učitelů Cizí jazyk Jazykový kurz pro středně pokročilé 3 Jazykové kurzy soukromé 2 Oxford - metodický kurz pro učitele AJ 1 Kurz italštiny pro začátečníky 1 Prvouka, přírodověda, vlastivěda Hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti Ekoateliér 3 Tvorba školního vzdělávacího programu 1 Tělesná výchova, Výchova ke zdraví Proškolení instruktor školní cykloturistiky 1 Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 1 Výchovné poradenství, primární prevence Subkultury a současná mládež 1 Pravidelné schůzky metodiků prevence 1 Krajská konference prevence 1 7

8 Odborná příprava pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času (v časové dotaci 80 hodin) 1 Management, rozvoj odborných kompetencí Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání 2 Úvodní kurz pro práci s interaktivní tabulí všichni vyučující Konference vzdělávání 1 6 Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti Ve školním roce 2011/2012 proběhly následující kontroly: Kontrola Krajské hygienické stanice bez opatření Kontrola Oblastního inspektorátu práce opatření: označit regál ve skladu chemikálií. Odstraněno dne Kontrola Českomoravského odborového svazu pracovníků školství v rámci BOZP. Opatření: chybějící mřížka na odtokovém kanálu WC, chybějící práh dveří v 9.C a neukotvené regály ve skladu potravin. Odstraněno do Základní údaje o hospodaření školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny Města Sokolov od Hlavní činností příspěvkové organizace je činnost vymezená školským zákonem č. 561/2004 Sb. Zřizovací listinou jsou vymezeny okruhy doplňkové činnosti : hostinská činnost, specializovaný maloobchod, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 1. Příjmy Celkové příjmy z toho dotace MěÚ KÚ Poplatky od rodičů Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy tis. Kč 3882 tis. Kč tis. Kč 72 tis. Kč 1449 tis. Kč 1526 tis. Kč 2. Výdaje 8

9 Investiční výdaje celkem Neinvestiční výdaje celkem z toho náklady na platy zaměstnanců ostatní osobní náklady zákonné odvody výdaje na učebnice, pomůcky ÚZ stipendia ostatní provozní náklady 169 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 115 tis. Kč 4776 tis. Kč 242 tis. Kč 35 tis. Kč 0 Kč 6270 tis. Kč 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy Žáci školy se zúčastňují většiny vypsaných soutěží. Jejich umístění odpovídá charakteru školy přítomnost sportovních tříd se zaměřením na kopanou a volejbal. Přesto, že jsme škola spádová a část prospěchově výborných žáků odchází na osmileté gymnázium či do specializovaných tříd na jiné školy, byli jsme úspěšní i v soutěžích naukového charakteru. Předmětové soutěže 1. stupeň 1. a 2. místo v okresním kole Matematické olympiády 1. místo ve výtvarné a vědomostní soutěži pořádané MK Sokolov 1. místo v okresním kole v recitační soutěži žáků tříd 1. a 4. místo v okresním kole projektu Den Země 3. místo v krajském kole soutěže pro žáky s VPU 1. místo projekt Ajax vyhodnocení prázdninové soutěže kolektivy 1., 3., 4., 5., 6. místo projekt Ajax vyhodnocení prázdninové soutěže - jednotlivci Účast 2 tříd v soutěži v Aj natočení videa s písničkou Účast v matematických soutěžích Klokánek, Matematické oříšky 2. stupeň 1. místo okresní kolo Pythagoriády 1. místo okresní kolo Matematické olympiády 8. ročník 5. místo okresní kolo dějepisné olympiády 9

10 Sportovní soutěže 1. stupeň 2. místo Sportovní liga škol 1. stupně 2011/2012 (z 19 škol) v rámci soutěží Sportovní ligy 1. stupně nejvýraznější úspěchy: 1. místo v okresním kole v minitenise 1. místo v okresním kole přehazované 1. místo v krajském kole přehazované 4. místo v okresním kole ve šplhu 2. místo v okresním kole petangue - chlapci 2. místo v okresním kole v ringu chlapci 2. místo v okresním kole v ringu - dívky další: 3. místo v krajském kole ve vybíjené otevřená kategorie 1. místo v okresním kole Mc Donald s cupu žáci tříd 1. místo v krajském kole Mc Donald s cupu žáci tříd 2. stupeň Sportovní soutěže běžných tříd Největším letošním úspěchem je 1. místo ve Sportovní lize základních škol, kdy jsme zvítězili nad 26 školami z celého sokolovského okresu. 1. místo okresní kolo chlapci ročník v Atletickém čtyřboji 1. místo okresní kolo dívky ročník v Atletickém čtyřboji 1. místo okresní kolo dívky ročník v Atletickém čtyřboji 3. místo okresní kolo chlapci ročník v Atletickém čtyřboji 3. místo krajské kolo dívky ročník v Atletickém čtyřboji 1. místo okresní kolo starší dívky v Přespolním běhu 1. místo mladší chlapci okresní kolo přespolního běhu 3. místo starší chlapci v okresním kole přespolního běhu 2. místo mladší dívky v přespolním běhu 2. místo okresní kolo chlapci v minifotbale 3. místo krajské kolo chlapci v minifotbale 1. místo okresní kolo chlapci v plavání 3. místo okresní kolo dívky plavání 2. místo krajské kolo chlapci plavání 1. místo okrskové kolo mladší chlapci florbal 1. místo okrskové kolo mladší dívky florbal 3. místo okrskové kolo starší chlapci florbal 1. místo okrskové kolo starší dívky florbal 2. místo okresní kolo mladší chlapci florbal 2. místo okresní kolo mladší dívky florbal 4. místo krajské kolo mladší chlapci florbal 1. místo okresní kolo starší chlapci silový víceboj 1. místo okrskové kolo chlapci halová kopaná 2. místo okresní kolo chlapci halová kopaná 1. místo krajské kolo chlapci halová kopaná 10

11 1. místo okresní kolo dívky šplh 4. místo krajské kolo dívky šplh 1. místo okrskové kolo starší chlapci košíková 1. místo okrskové kolo starší dívky košíková 2. místo okresní kolo starší chlapci košíková 3. místo okresní kolo starší dívky košíková 1. místo okrskové kolo mladší chlapci košíková 1. místo okrskové kolo mladší dívky košíková 1. místo okresní kolo mladší chlapci košíková 3. místo okresní kolo mladší dívky košíková 2. místo krajské kolo mladší chlapci košíková 1. místo okrskové kolo mladší dívky volejbal VI.B 1. místo okresní kolo mladší dívky volejbal VI.B 1. místo krajské kolo mladší dívky volejbal VI.B 1. místo okrskové kolo mladší dívky modrý volejbal 1. místo okresní kolo mladší dívky modrý volejbal 1. místo krajské kolo mladší dívky modrý volejbal 1. místo okrskové kolo mladší chlapci modrý volejbal 1. místo okresní kolo mladší chlapci modrý volejbal 1. místo krajské kolo mladší chlapci modrý volejbal 2. místo republikové finále mladší dívky modrý volejbal 5. místo republikové finále mladší chlapci modrý volejbal 2. místo okrskové kolo chlapci volejbal 1. místo okrskové kolo dívky volejbal 1. místo okresní kolo dívky volejbal 1. místo okresní kolo mladší chlapci Pohár rozhlasu 1. místo okresní kolo mladší dívky Pohár rozhlasu 1. místo okresní kolo starší dívky Pohár rozhlasu 1. místo krajské kolo starší dívky Pohár rozhlasu 3. místo krajské kolo mladší dívky Pohár rozhlasu Sportovní soutěže sportovních tříd 2. místo okresní kolo minikopaná 1. místo krajské kolo školní futsalové ligy mladší žáci 1. místo krajské kolo školní futsalové ligy starší žáci 1. místo okresní kolo futsalu 1. místo krajské kolo futsalu 3. místo krajské kolo v minikopané 2. místo krajský pohár mladších žákyň ve volejbale Účast v semifinále republiky ve volejbalu 2. místo v republikovém finále ve čtyřkovém volejbalu mladších žákyň 3. místo Liga kadetek ve volejbale 1. místo Krajský pohár starších žákyň ve volejbale 1. místo semifinále republiky starších žákyň 1. místo semifinále mistrovství republiky ve volejbalu v Hradci Králové 1. místo semifinále mistrovství republiky ve volejbalu v Sokolově 6. místo finále mistrovství republiky 11

12 9 Přehled dalších akcí pořádaných školou V průběhu školního roku 2011/2012 probíhal projekt Jupiter, který ve spolupráci s ISŠTE Sokolov seznamoval žáky 8. a 9. ročníků s technickými profesemi. Září Setkání s prezidentem republiky u Sokolovského zámečku (2. stupeň) Návštěva Okresního muzea v Sokolově Geopark, hornictví na Sokolovsku Exkurze Mořský svět Praha (43 žáků) Říjen Dopravní výchova DDM 5. třídy (65 žáků) Akce knihovny- Animovaný film žáci 1. stupně Halloweenský podvečer ŠD (67 žáků) Drakiáda ŠD (45 žáků) Exkurze Poslanecká sněmovna (48 žáků) Beseda volba povolání na Úřadu práce Exkurze Dobrovická muzea, zámek Loučeň, Labyrintárium Loučeň (17 žáků) Listopad Ajax - vyhodnocení prázdninových zápisníků Akce MK žáci 1. stupně exkurze hvězdárna Karlovy Vary 4. a 5. ročníky exkurze farma Rudolec 1. B Návštěva Okresního muzea Sokolov Poprvé v muzeu 3.A,B, 1. B Bramboriáda ŠD (49 žáků) Když najdeš přítele, najdeš poklad multimediální koncert pro žáky 1. a 2. stupně Exkurze CEVOH Černošín (47 žáků) Kinder tour když potkáš přítele, najdeš poklad (všichni žáci) Zapojení do projektu Příběhy bezpráví beseda s pamětníkem, film (27 žáků) Školní kolo dějepisné olympiády Exkurze Muzeum loutek Plzeň (40 žáků) Zapojení do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů (všechny sportovní třídy) Prosinec Mikuláš představení žáků 2. stupně pro žáky 1. stupně Barevný volejbal třídy Dopravní výchova v DDM 4. A, 4. B, 4. C 12

13 Školní kolo v matematické olympiádě (žáci 4. a 5. tříd) Vánoční vystoupení a besídky Akce MK Sokolov žáci 1. stupně Zdobení vánočního stromku akce MěÚ Sokolov 4. B a další třídy 1. st. Návštěva výstavy vánočních stromků žáci 1. stupně Filmové představení pro žáky 1. a 2. stupně Divadelní představení ŠD (68 žáků) Přednáška pro dívky Čas proměn, lektorka MUDr. R. Kalátová (25 dívek) Školní výlet vánoční Zwickau (33 žáků) Exkurze Technické muzeum Praha (17 žáků) Školní kolo olympiády v českém jazyce Vánoční bowling pro zaměstnance školy Vánoční laťka Leden Lyžařský kurz (45 žáků) Školní kolo v Pythagoriádě 5. třídy Únor Koncert J. Uhlíře žáci 1. stupně Zubní hygiena akce drogerie DM 1. třídy Pečení žáci ŠD a 1.B Akce MK Sokolov žáci 1. stupně Okresní kolo dějepisné olympiády Březen Geom výstava učebnic Návštěva výstavy výtvarných prací 4. B Projekt Ajax besedy v DDM pro žáky 4. tříd Z. Miler - akce MK Sokolov ŠD (39 žáků) Jarní vyrábění - akce MK ŠD (43 žáků) Návštěva ZOO koutku v DDM ŠD (39 žáků) Návštěva Okresního soudu v Sokolově (50 žáků) Exkurze Mauzoleum Vítkov Praha (52 žáků) Pečení velikonočních beránků (20 žáků) exkurze Pražský hrad a okolí, Česká televize (43 žáků) PISA mezinárodní testování patnáctiletých žáků Duben Výchovně vzdělávací program Keltové ( žáci 4. a 5. tříd ) Exkurze Chlum sv. Maří 1. B Zdobení perníčků ŠD (27 žáků) Návštěva koncertu ZUŠ 2. A, 2. B Exkurze Zámek Kynžvart (47 žáků) 13

14 Den Země (4. a 7. ročník) Debatní liga (8. a 9. ročník) Návštěva Okresního muzea v Sokolově krajkářství, Pověsti Sokolovska Exkurze planetárium Praha, Národní technické muzeum (47 žáků) Turnaj dvojic volejbal pro žáky tříd ve spolupráci s ISŠTE Koncert LŠU Sokolov v Městském divadle (celý 2. stupeň) Květen Fotografování žáků 1. a 2. stupně Pásmo pro rodiče žáků 1. B Ukázka dravců žáci 1. a 2. stupně Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd Projekce celorepublikového projektu Židovského muzea Praha Ghetto Lodž (26 žáků) Exkurze do Památníku Terezín (39 žáků) Návštěva Okresního muzea Sokolov Poznej znak svého města Zapojení do projektu Planeta Země 3000 Tajemný svět Ekvádoru a Galapág (celý 2. stupeň) Červen Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd Exkurze hasičská stanice Sokolov žáci 1. a 2. tříd 1. pomoc praktické ukázky zdr. sestry 4. C Vítání mezi čtenáře akce MK Sokolov 1. třídy ŠvP Mariánská žáci 4. A Běh štěstí (10 žáků 1. stupně) Orientační běh žáci 4. a 5. tříd Vystoupení žáků 2. st. Aj pohádka O rybce a rybáři pro žáky ročníků Výt. soutěž Lesy kolem nás ŠD Den s tyflocentrem ŠD (32 žáků) Odpoledne se sociálními službami ŠD (31 žáků) Návštěva školy dětí z MŠ Borovského Exkurze výroba mysli tyčinek, letiště Ruzyně, redakce časopisu ABC (40 žáků) Výlety a exkurze tříd o 1. stupeň: statek Bernard, ekofarma Kozodoj, Valeč, Plzeň ZOO, výstava loutek o 2. stupeň: Bismarckova rozhledna Cheb, lanový park Plešivec, Aquapark Schöneck, výlet na raftech po Ohři, Praha, ZOO Praha, ZOO Plzeň, Celoročně Konzultační hodiny pro rodiče (1x měsíčně) Konzultační hodiny pro žáky Plavecký výcvik žáků 3. tříd Besedy a soutěže v MK každá třída 1. stupně 14

15 Školní kola sportovních soutěží, v nichž žáci dosáhli úspěchů (viz nejvýznamnější úspěchy v soutěžích) Školní kola předmětových soutěží, v nichž žáci dosáhli úspěchů (viz nejvýznamnější úspěchy v soutěžích) Návštěvy výstav 1. stupeň zapojen do projektu Zdravé zuby 2., 3., 4. třídy zapojeny do celoročního projektu Policie ČR a Střediska prevence kriminality Ajaxův zápisník Celoroční návštěvy akcí DDM v Sokolově (např. každá tř. 1.stupně se 2 krát ročně účastní prací v keramické dílně) Exkurze a výlety, škola v přírodě Zapojení do projektu Správná volba oboru jako začátek dobré kariéry (7. 9. ročník) Souvislá pedagogická praxe na 2. stupni ZŠ: 1 studentka PF UJEP Ústí nad Labem V Sokolově Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno Školskou radou dne: Mgr. Petr Krejčí ředitel školy 15

16 10 Zhodnocení realizace preventivního programu 2011/2012 Preventivní program jako každý rok vycházel z aktuálních potřeb školy, z poptávky rodičů, žáků i učitelů, z ověřených besed a akcí, ŠVP apod. Preventivní program vycházel a vychází z těchto požadavků: - zvyšování sociálních kompetencí žáků: rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnost za své chování a uvědomění si následků svého jednání - posilování komunikačních dovedností: schopnost žáků řešit problémy a konflikty, adekvátně reagovat na stres, neúspěch, kritiku - vytváření pozitivního sociálního klimatu: skupinová práce, atmosféra pohody, klidu, bez strachu a nejistoty, pocit důvěry - formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám: pěstovat právní a mravní vědomí - naučit se smysluplně využívat volný čas - pravidelné vzdělávání se - systematičnost ve výchově v oblasti zdravého životního stylu, právní a etické výchovy.. - uplatňování různých forem a metod působení na dítě a skupinu, diferencované působení na rizikové děti, zaměření se na podporu rozvoje osobnosti a sociálního chování - průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně nežádoucích jevů - vytváření podmínek pro smysluplné využívání volného času dětí, spolupráce s rodiči Všechna výše uvedená témata byla a jsou neoddělitelnou součástí života školy při výuce i mimo ni. 1) OBLAST ŠKOLY Na začátku školního roku bylo vedení školy seznámeno s programem, byla dohodnuta pravidla realizace, v průběhu roku se pravidla aktuálně dle situace doplňovala a upřesňovala. Na základě dohody s vedením školy byl opět vytvořen Dopis rodičům. Byl vytvořen preventivní tým z řad žáků, jehož práce během roku nebyla potřeba. Návrh vytvoření školního parlamentu nebyl opět vedením školy přijat. Počátkem roku se sešel preventivní tým z řad žáků, který zhodnotil loňskou práci a byl rozpuštěn z důvodu nefunkčnosti - nadbytečnosti. Školní metodik prevence doplňuje adresář kontaktů a zajímavých webových odkazů týkajících se společensky nežádoucích jevů. Nástěnka Prevence je věnována probíhajícím akcím mimo školu, což také souvisí s využíváním volného času a sebevzděláváním. Lze tam najít kontakty, důležité webové odkazy, jak postupovat při řešení šikanování, nabídky spolupracujících organizací apod. Stálá nástěnka v prvním patře druhého stupně byla věnována tématům prevence a různým projektům žáků. 16

17 Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni se smyslem prevence. Každý učitel má u sebe metodiku školního metodika prevence - Jak postupovat při rozpoznání a řešení šikanování. Nově příchozí kolegové s touto metodikou byli seznámeni podrobněji. Žádný z učitelů během školního roku žádné šikanování nenahlásil. Někteří vyučující problémy řeší svérázným způsobem a ve většině případů žádné problémy spojené s chováním žáků a jejím řešením metodikovi nehlásí. Metodik se o spoustě řešených případů dovídá časem jen tak mezi řečí. Řešili jsme pouze vážnější přestupky proti školnímu řádu, stížnosti rodičů a podněty od Policie ČR. Několikrát za rok se sešla výchovná komise, která řešila vážnější problémy. Všechny zápisy jsou uloženy u výchovné poradkyně. Během školního roku byli učitelé průběžně informováni o problematice sociálně patologických jevů a byli jim průběžně předávány informační brožury, vyučujícím byly rozdávány časopisy Romano Vodori - časopis pro multikulturní mládež a letáky k prevenci úrazů, i různých institucí zabývajících se sociálně nežádoucími jevy. Vyučující byli na provozních poradách seznamováni, kde najdou další náměty k práci s dětmi a ke svému samostudiu (nástěnka, agenda učitele, doporučené webové stránky). Do budoucna bude nutná lepší komunikace mezi pedagogy. Jak vyplynulo z mnohých rozhovorů, vyučující nejsou jednotní v přístupech dodržování školního řádu. Učitelé se navzájem neinformují, někteří hovoří i o šikaně na pracovišti. Atmosféra na pracovišti je velice napjatá do budoucna by bylo velmi přínosné věnovat se práci s pedagogy a lepší komunikaci vedení školy se zaměstnanci, protože atmosféra na pracovišti se odráží v práci i v přístupu k žákům. To je ovšem víceméně nemožné z několika důvodů. Je to nechuť, nevraživost, neinformovanost, nekolegiálnost,, na jedné straně sice nedostatek financí, ale nebylo možné využít ani programy nabízené pro učitele zdarma. Především téma vyhoření by zajímalo spoustu pracovníků. Průzkum na téma vztahů ve třídě jsme letos neprovedli. S výsledky průzkumů předchozích let ale pracujeme průběžně při řešení různých problémů třídních kolektivů. S jednotlivými kolektivy i jedinci jsou průběžně řešeny a došetřovány informace, které žáci přicházejí sami řešit. Řešení prováděl zejména výchovný poradce a metodik prevence. Některé děti chodí raději osobně, je tedy méně využívaná schránka důvěry, přínosem je, že problémy jsou pak při diskusi řešeny rychleji a je možnost hledat různá řešení. Ve spolupráci školního metodika prevence, výchovné poradkyně a třídních učitelů byly průběžně řešeny vzniklé problémy týkající se nevhodného chování žáků. Při řešení vycházíme zejména z metodických pokynů a zákonů týkajících se sociálně negativních jevů. Cílené šetření proběhlo na prvním stupni na téma vandalismus. S tím jsme spojili představením výchovné poradkyně a metodika prevence. Schránka důvěry byla využita minimálně. Policie ČR ji chodila občas kontrolovat. Na podněty reagujeme okamžitě. Na začátku školního roku byla zmapována témata sociálně patologických jevů ve všech předmětech výuky. V rámci výuky učitelé používali různé formy práce projektové vyučování, brainstorming, skupinové vyučování, dramatickou výchovu, apod. z projektů jmenujme alespoň ty, které jsou součástí práce vyučujících VKO a VKZ: Návštěva prezidenta republiky zámeček (téměř všechny třídy 2. stupně) 17

18 Návštěva Okresního muzea Sokolov - Geopark, hornictví na Sokolovsku (téměř všechny třídy 2. stupně) Exkurze Poslanecká sněmovna ČR Praha (8.A,B) Beseda s p. Durungerem z Úřadu práce (9. B, Společenské vědy 8.) Exkurze CEVOH Černošín (8.A, B) Divadlo - akce Když potkáš přítele, najdeš poklad Kinder tour (2. stupeň) Zapojení do projektu Příběhy bezpráví (9.A, B beseda s pamětníkem + film z cyklu Ztracená duše národa) Vstupní dotazníky Správná volba oboru (8. ročníky) Mikulášská nadílka Testování COMDI (8. ročníky) Okresní soud Sokolov (7.A, B) Exkurze Muzeum Vítkov Praha (9. A, B, C) Pečení velikonočních beránků ( 8.B, 9.A, B, C) Exkurze zámek Kynžvart ( 7.A, B, C) Den Země v DDM (7.třídy) Debatní liga ( třídy) Návštěva Okresního muzea Sokolov krajkářství + Pověsti Sokolovska (8.B, C, 9. A, B ) Projekce celorepublikového projektu Židovského muzea Praha Ghetto Lodž (9.B) Celodenní exkurze do Památníku Terezín (9.A, B, C) Besedy s p. Pospíšilem Sex, AIDS a vztahy, Moderní je nekouřit ( třídy) Exkurze Dobrovická muzea, zámek Loučeň, Labyrintárium Loučeň (8. B) Exkurze Planetárium Praha, Národní technické muzeum (8.B + vybraní žáci 8.A, C ) Exkurze Pražský hrad a okolí, Česká televize (8.A, B ) Návštěva Okresního muzea Sokolov Poznej znak svého města (Spol. vědy 8) Exkurze výrobna musli tyčinek,, letiště Ruzyně, redakce časopisu ABC (8.B + vybraní žáci 8.A, C) Webové stránky s ekotematikou (oceněny) Projekty : Projekt ISŠTE Sokolov Jupiter (8. a 9. třídy ) D: Řečtí a římští bohové VKO: Moje rodina, vztahy rodiče děti, rodokmeny, tradice, životní minimum,vánoční tradice; svatba - příprava, průběh; politická scéna, státní svátky; Velikonoční zvyky a tradice; Komunikace v návaznosti na Debatní ligu komunikace dle pravidel asertivity sebepoznání, sebekritika; Dopravní výchova; zařízení domácnosti Ostatní akce školy viz Výroční zpráva školy Do náplně hodin byly zakomponovány oblasti týkající se sociálně negativních jevů, dobře fungují mezipředmětové vztahy VKO, VKZ, D, Z, Aj, Čj, PČ, CH, VV, HV, M, F Škoda je, že v novém ŠVP se v 6. třídách nevyučuje předmět Zdravý životní styl. Ze sedmé třídy byl také vysunut do osmé a deváté třídy, tudíž témata oblasti prevence je nutné komponovat do jiných předmětů. Proběhla spousta soutěží, dalších nejmenovaných projektových dní či hodin, exkurzí, besed, výletů. Žáci byli a jsou zapojeni do projektu AJAX a ZDRAVÉ ZUBY, 18

19 pravidelně se zúčastňovali akcí pořádaných knihovnou. Naši žáci dosáhli výborných výsledků v okresních i krajských naukových, výtvarných a sportovních soutěžích, žáci s rozšířenou výukou sportovní výchovy dosáhli vynikajících výsledků i v celorepublikových sportovních soutěžích ( je součástí výroční zprávy školy). Žáci mají možnost od čtvrté třídy chodit do sportovních tříd (volejbal, kopaná). Probírání témat sociálně nežádoucích jevů (šikana, kyberšikana, vandalismus..), chování v určitých situacích (osobní bezpečí, v divadle, ve škole, pravidla slušného chování, stolování ), ochrana člověka za mimořádných situací, volba povolání, využívání portálu ŠIK, Záchranného kruhu je samozřejmou součástí různých vyučovacích hodin. Žáci i návštěvníci školy byli pomocí nástěnek a webových stránek školy průběžně aktuálně informováni o akcích, které pořádala škola i jiné instituce (DDM, ZUŠ HDK), na nástěnkách byla zveřejněna centra pomoci, byla obměňována různá témata-např. co dělat, když, první pomoc v různých situacích, řeč barev, řeč těla, můj vztah k drogám, kouření a já, milý školní a domácí Ježíšku, využití volného času, apod. S výsledky bylo následně pracováno, také rodiče měli možnost získat informace o tom, co jejich dětí tíží a co se jim líbí. Nástěnky se také používají pro prezentaci prací žáků Projekt ŠIK je stále málo využíván. Televizi, která je umístěna v prvním patře druhého stupně sleduje jen malý počet žáků. Jsou zde promítána různá témata, která se týkají nekonfliktního jednání, zdravého životního stylu, volby povolání, první pomoci, prevence Zatím se toto využívá pouze o přestávkách, ale do budoucna počítáme s tím, že si objednáme přímo programy šité na míru - přímo v rámci výuky, a promítání chceme zpestřit vlastními fotografiemi a prezentací školy. Z důvodu nedostatku financí, neocenění práce navíc a z toho plynoucí nechuti cokoliv dělat, ve škole tento rok pracoval pouze omezený počet kroužků. Letos poprvé po dlouhé době také neprobíhal ani oblíbený projekt Volné odpoledne. Proběhlo pár již tradičních akcí(mikulášská nadílka s programem, poslední zvonění, naučné zeměpisné i literární pořady). Letos žáci neměli možnost ve škole odevzdávat ani podzimní plody, pomerančovou kůru, léčivé byliny, starý papír, víčka od PET lahví apod. Zůstalo pouze u třídění pet lahví do zvláštních kontejnerů, čímž jsou žáci mimo jiné zapojeni také do enviromentální výchovy. Bohužel stále nemáme vlastní prostor pro volnočasové činnosti event. pro činnosti v rámci výuky zdravého životního stylu. Již několik let o učebnu zdravého životního stylu usilujeme, ale stále se nedaří najít vhodné prostory. Učebna by měla zároveň plnit funkci poradny preventisty. Prostory pro volné aktivity a speciální učebny ubývají na úkor učeben BFZ či prostor RETE. Ani v nově opraveném pavilonu školní jídelny se místo pro preventivní činnosti nenašlo. Letos jsme nepodávali ani žádné žádosti o dotace v rámci prevence, protože se domníváme, že je to spousta zbytečného času, neboť přednost mají téměř vždy speciální školy. Preventivní projekty (Táhneme za jeden provaz aneb škola hrou, Dobrých přátel není nikdy dost, aneb těšíme se do školy, kde je nám dobře, Putování za Mikulášem, Volné odpoledne, Třída plná pohody společně to zvládneme, Cestujeme bezpečně aneb dopravní hřiště na půdě školy, Pryč s víkendovou nudou aneb v zdravém těle, zdravý duch, Pryč s víkendovou nudou poznáváme náš kraj, Zábavný víkend) máme ale stále v záloze. V druhém pololetí školního roku se 19

20 pracovalo na projektu Zelená školní zahrada, který prošel v rámci dotací města Sokolov. Učitelé jsou minimálně sebevzděláváni v rámci DVPP, neboť chybí finance. Metodik prevence se zúčastňuje pravidelných schůzek metodiků a seminářů, zaměřených na prevenci, které jsou buď zdarma nebo jsou dotovány PPP Sokolov. 2) OBLAST RODINY Rodičům byl na zahajující třídní schůzce prezentován dopis školního metodika prevence týkající se návykových látek, šikany i jiných sociálně negativních jevů. Dopis mimo jiné obsahuje také nabídku školy v oblasti volného času a informace o konzultačních hodinách školního metodika prevence, výchovného poradce a učitelů. Součástí dopisu jsou přílohy Možné příznaky šikanování, Deset aktivit, kterými můžu přispět ke snížení rizika, že mé dítě začne užívat drogy od PhDr.H. Vrbkové, rady psychologů - Zaostřeno na rodinu, Rady pro rodiče i děti k bezpečnému užívání internetu. Zároveň rodiče podepsali souhlas se zadáváním dotazníků a prezentací práce našich žáků na webových stránkách. Během konzultačních hodin pro rodiče a na dalších třídních schůzkách byli rodiče seznámeni s průběžnou prací v oblasti prevence sociálně negativních jevů. Na nástěnkách se mohli inspirovat vánočními dárky a mohli zjistit, co jejich děti doma nebo ve škole trápí a co se jim líbí. Rodiče problémových žáků byli průběžně zváni do školy, kde byli informováni o chování svých dětí a s následky v případě, že by se chování jejich dětí opakovalo. Proběhlo několik jednání Výchovné komise i za účasti OSPODu a Policie ČR. Někteří rodiče se zapojují do chodu školy alespoň nějakou drobnou pomocí (tisk materiálů, organizace akcí, drobné dárky pro spolužáky, ). Sponzorské dary jsou vedením školy odmítány. 3) OBLAST VEŘEJNOSTI Okresní metodička prevence-mgr. H. Taušnerová zajistila pro metodiky jen pár akcí. Spolupráce probíhá s Pedagogicko psychologickou poradnou, se školními metodiky prevence v sokolovském okrese. Probíhala tradiční spolupráce s pracovníky Úřadu práce, s Mgr.P. Pospíšilem- Teenchalenge, s výchovnými poradci středních škol a učilišť- v rámci volby povolání, pracovníky projektu Ajax, s Městským úřadem Sokolov, Zdravotním ústavem Karlovy Vary, zdravotníky, kurátory pro mládež, okresní knihovnou-kulturní akce, soutěže, besedy se spisovateli a o spisovatelích, výstavy, Domem dětí a mládežedopravní hřiště, keramika, aj., s městským domem kultury-kulturní akce, s Baníkem Sokolov-kopaná, volejbal, s autobusy Vyskočil, Liška, Spolupráce s Policií ČR se letos výrazně zlepšila, byť pracuje pouze s výchovnou poradkyní. OSPOD letos též zlepšil svoji práci. Loni vzniknuvší Interdisciplinární tým v Sokolově zatím není žádnou pomocí pro školy. 20

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1 Základní údaje o škole...3 Vedení školy:...3 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov 0168/ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov 0168/ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 0168/623616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole... 3 2 Přehled učebních plánů... 4

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1 Základní údaje o škole... 3 2 Přehled učebních plánů... 4

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov zs1.sokolov@iol.cz 0168/623616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2000/2001

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov zs1.sokolov@iol.cz 0168/623616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2000/2001 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov zs1.sokolov@iol.cz 0168/623616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2000/2001 1. Charakteristika školy Základní škola v Sokolově, ul. Pionýrů

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 1. Základní údaje o škole Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program 2016/ 2017

Minimální preventivní program 2016/ 2017 Minimální preventivní program 2016/ 2017 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Minimální preventivní program pro školní rok

Minimální preventivní program pro školní rok Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice Minimální preventivní program pro školní rok 2016 2017 Ředitel školy Mgr. Vladimír Leitgeb Školní metodik prevence (ŠMP)

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více