Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

2 1 Základní údaje o škole Přehled učebních plánů Údaje o zaměstnancích školy... 4 Pedagogičtí pracovníci... 4 Přehled o aprobovanosti... 5 Správní zaměstnanci... 5 Školní jídelna Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy Přehled dalších akcí pořádaných školou Zhodnocení realizace preventivního programu 2011/

3 1 Základní údaje o škole Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 je úplnou základní školou s devíti ročníky. Na základě zřizovací listiny Města Sokolov č. j.: 2/99-02 ze dne má škola od právní subjektivitu. Vedení školy: Ředitel školy: Zástupce ŘŠ: Charakteristika školy Mgr.Petr Krejčí, Mgr. Jana Ticháčková, Mgr. et Mgr. Iveta Kořínková, Třídy jednotlivých ročníků, odborné učebny jsou rozmístěny celkem v pěti pavilonech. Není sice už oficiálně školou spádovou, ale žáci z dřívějších spádových obcí do ní docházejí - kromě kmenových žáků z obvodu školy ji od 1. ročníku navštěvují i žáci z Dolního Rychnova, Citic, Hlavna, Dasnic a od 5. ročníku i žáci ze Svatavy. Škola má třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky, do kterých přicházejí žáci z celého sokolovského regionu. Ve školním roce 2011/2012 měla škola 24 tříd a na konci června měla 547 žáků rozdělené do jednotlivých ročníků podle následujícího přehledu: 1. ročník - 2 třídy s 46 žáky 2. ročník - 2 třídy s 49 žáky 3. ročník - 2 třídy s 43 žáky 4. ročník - 3 třídy s 64 žáky ( 4.C třída se sportovním zaměřením ) 5. ročník - 3 třídy s 67 žáky ( 5.C třída se sportovním zaměřením ) 6. ročník - 3 třídy s 73 žáky( 6.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 7. ročník - 3 třídy s 79 žáky ( 7.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 8. ročník - 3 třídy s 65 žáky ( 8.A třída s rozšířenou výukou Tv ) 9. ročník - 3 třídy s 61 žáky ( 9.A třída s rozšířenou výukou Tv ) Školní družina měla 3 oddělení s celkovým počtem 90 žáků. Součástí školy je školní jídelna, ve které se měsíčně stravuje průměrně 290 žáků (v jídelně se stravují i žáci z jiných škol a tzv. cizí strávníci celkem všech strávníků je cca 380). 3

4 2 Přehled učebních plánů Škola poskytuje úplné základní vzdělání v rozsahu platných učebních dokumentů. V roce 1999 byla zařazena do projektu MŠMT ČR Intenzifikace sportovních tříd se zaměřením na kopanou (chlapci) a volejbal (dívky). Výuka probíhala podle učebních plánů: ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky Volitelné předměty: Sportovní výchova ročník Informatika ročník Konverzace v anglickém jazyce ročník Společenské vědy ročník Nepovinné předměty: Sportovní hry 6. a 7. ročník Náprava VPU: Náprava na 1.stupni i v letošním roce je realizována vyučujícími, které mají osvědčení o absolvování kurzu nápravy vývojových poruch učení - nápravu provádějí třídní učitelky jednotlivých tříd. Žákům s výraznou VPU se 1 hod. týdně věnovala D. Vodárková, L. Dioszegiová a B. Kotesová. Zájmové kroužky a kurzy: Náprava VPU Náprava VPU Náprava VPU Španělština ročník (5 žáků) D. Vodárková 4. a 5. ročník (5 žáků) L. Dioszegiová 3. a 4. ročník (4 žáci) B. Kotesová žáci 2. stupně Nadstandardní vzdělání škola poskytuje v oblasti výpočetní techniky. Ve volitelných předmětech mají žáci možnost se naučit pracovat s moderní výpočetní technikou. Během 3 let se naučí ovládat běžné textové a tabulkové editory, pracovat s grafikou komunikovat pomocí internetu apod. 3 Údaje o zaměstnancích školy Pedagogičtí pracovníci Stupeň Kvalifik. Nekvalifik. do 1 roku do 5 let do 10 let do 20 let Do 30 let více 1.st st

5 ŠD Celkem Přehled o aprobovanosti Předmět 1. stupeň Čj Nj Aj Ma Fy Ch Př Ze Učitelů celkem Aprobovaných Předmět Dě VkO/Orv Info Hv Vv Pv Tv Učitelů celkem Aprobovaných Správní zaměstnanci Pracovní zařazení Počet Rozpočtář 1 THP 1 Školník 1 Uklízečka 5 Školní jídelna Pracovní zařazení Počet Vedoucí ŠJ 1 Vedoucí kuchařka 1 Kuchařka 2 Prac. v obchod. provozu 2 Uklízečka 1 4 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka prospěchu a chování: Prospělo Prospěch Počet v % ,2 Prospělo s vyznamenáním ,7 Neprospělo 17 3,1 5

6 Nehodnoceno 0 0 Konalo opravné zkoušky 6 1,1 Chování (šk. rok) Počet Pochvaly 125 Snížené známky z chování 18 z toho 2. stupeň 15 z toho 3. stupeň 3 Zameškané hodiny (Šk. rok) Celkem na žáka Omluvené ,7 Neomluvené 426 0,78 Údaje o přijímacím a rozmisťovacím řízení Počet zařazených žáků do 1. třídy 46 Z toho dívek 20 Počet realizovaných odkladů povinné školní docházky Počet zařazených žáků (sportovní třídy) Počet přeřazených žáků do ZvŠ Osmileté gymnázium Ve školní roce ukončilo povinnou školní docházku na základní škole celkem 65 žáků. Z toho v devátém ročníku 61 žáků, 4 žáci v nižším ročníku. Ukončení školní docházky (v závorce je uveden počet dívek): Ročník Počet žáků (2) 61 (28) 6

7 Přehled umístěných žáků (v závorce počet dívek): Ročník SŠ + SOU OU Neumístěni (2) (28) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměstnanci školy se aktivně zapojují do akcí projektu Krajského vzdělávacího centra pro DVPP. Dalším projektem do něhož je škola zapojena je Jupiter informační centrum ISŠTE Sokolov. Cílem projektu je mimo jiné zvýšení povědomí a motivace ke vzdělávání v technických oborech. Zaměstnanci školy si aktivně vyhledávají příležitosti k dalšímu vzdělávání, ať jsou to různé konference a pedagogické dny nebo úzce předmětově zaměřená školení. Oblast náplně kurzu Počet učitelů Cizí jazyk Jazykový kurz pro středně pokročilé 3 Jazykové kurzy soukromé 2 Oxford - metodický kurz pro učitele AJ 1 Kurz italštiny pro začátečníky 1 Prvouka, přírodověda, vlastivěda Hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti Ekoateliér 3 Tvorba školního vzdělávacího programu 1 Tělesná výchova, Výchova ke zdraví Proškolení instruktor školní cykloturistiky 1 Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 1 Výchovné poradenství, primární prevence Subkultury a současná mládež 1 Pravidelné schůzky metodiků prevence 1 Krajská konference prevence 1 7

8 Odborná příprava pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času (v časové dotaci 80 hodin) 1 Management, rozvoj odborných kompetencí Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání 2 Úvodní kurz pro práci s interaktivní tabulí všichni vyučující Konference vzdělávání 1 6 Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti Ve školním roce 2011/2012 proběhly následující kontroly: Kontrola Krajské hygienické stanice bez opatření Kontrola Oblastního inspektorátu práce opatření: označit regál ve skladu chemikálií. Odstraněno dne Kontrola Českomoravského odborového svazu pracovníků školství v rámci BOZP. Opatření: chybějící mřížka na odtokovém kanálu WC, chybějící práh dveří v 9.C a neukotvené regály ve skladu potravin. Odstraněno do Základní údaje o hospodaření školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny Města Sokolov od Hlavní činností příspěvkové organizace je činnost vymezená školským zákonem č. 561/2004 Sb. Zřizovací listinou jsou vymezeny okruhy doplňkové činnosti : hostinská činnost, specializovaný maloobchod, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 1. Příjmy Celkové příjmy z toho dotace MěÚ KÚ Poplatky od rodičů Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy tis. Kč 3882 tis. Kč tis. Kč 72 tis. Kč 1449 tis. Kč 1526 tis. Kč 2. Výdaje 8

9 Investiční výdaje celkem Neinvestiční výdaje celkem z toho náklady na platy zaměstnanců ostatní osobní náklady zákonné odvody výdaje na učebnice, pomůcky ÚZ stipendia ostatní provozní náklady 169 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 115 tis. Kč 4776 tis. Kč 242 tis. Kč 35 tis. Kč 0 Kč 6270 tis. Kč 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy Žáci školy se zúčastňují většiny vypsaných soutěží. Jejich umístění odpovídá charakteru školy přítomnost sportovních tříd se zaměřením na kopanou a volejbal. Přesto, že jsme škola spádová a část prospěchově výborných žáků odchází na osmileté gymnázium či do specializovaných tříd na jiné školy, byli jsme úspěšní i v soutěžích naukového charakteru. Předmětové soutěže 1. stupeň 1. a 2. místo v okresním kole Matematické olympiády 1. místo ve výtvarné a vědomostní soutěži pořádané MK Sokolov 1. místo v okresním kole v recitační soutěži žáků tříd 1. a 4. místo v okresním kole projektu Den Země 3. místo v krajském kole soutěže pro žáky s VPU 1. místo projekt Ajax vyhodnocení prázdninové soutěže kolektivy 1., 3., 4., 5., 6. místo projekt Ajax vyhodnocení prázdninové soutěže - jednotlivci Účast 2 tříd v soutěži v Aj natočení videa s písničkou Účast v matematických soutěžích Klokánek, Matematické oříšky 2. stupeň 1. místo okresní kolo Pythagoriády 1. místo okresní kolo Matematické olympiády 8. ročník 5. místo okresní kolo dějepisné olympiády 9

10 Sportovní soutěže 1. stupeň 2. místo Sportovní liga škol 1. stupně 2011/2012 (z 19 škol) v rámci soutěží Sportovní ligy 1. stupně nejvýraznější úspěchy: 1. místo v okresním kole v minitenise 1. místo v okresním kole přehazované 1. místo v krajském kole přehazované 4. místo v okresním kole ve šplhu 2. místo v okresním kole petangue - chlapci 2. místo v okresním kole v ringu chlapci 2. místo v okresním kole v ringu - dívky další: 3. místo v krajském kole ve vybíjené otevřená kategorie 1. místo v okresním kole Mc Donald s cupu žáci tříd 1. místo v krajském kole Mc Donald s cupu žáci tříd 2. stupeň Sportovní soutěže běžných tříd Největším letošním úspěchem je 1. místo ve Sportovní lize základních škol, kdy jsme zvítězili nad 26 školami z celého sokolovského okresu. 1. místo okresní kolo chlapci ročník v Atletickém čtyřboji 1. místo okresní kolo dívky ročník v Atletickém čtyřboji 1. místo okresní kolo dívky ročník v Atletickém čtyřboji 3. místo okresní kolo chlapci ročník v Atletickém čtyřboji 3. místo krajské kolo dívky ročník v Atletickém čtyřboji 1. místo okresní kolo starší dívky v Přespolním běhu 1. místo mladší chlapci okresní kolo přespolního běhu 3. místo starší chlapci v okresním kole přespolního běhu 2. místo mladší dívky v přespolním běhu 2. místo okresní kolo chlapci v minifotbale 3. místo krajské kolo chlapci v minifotbale 1. místo okresní kolo chlapci v plavání 3. místo okresní kolo dívky plavání 2. místo krajské kolo chlapci plavání 1. místo okrskové kolo mladší chlapci florbal 1. místo okrskové kolo mladší dívky florbal 3. místo okrskové kolo starší chlapci florbal 1. místo okrskové kolo starší dívky florbal 2. místo okresní kolo mladší chlapci florbal 2. místo okresní kolo mladší dívky florbal 4. místo krajské kolo mladší chlapci florbal 1. místo okresní kolo starší chlapci silový víceboj 1. místo okrskové kolo chlapci halová kopaná 2. místo okresní kolo chlapci halová kopaná 1. místo krajské kolo chlapci halová kopaná 10

11 1. místo okresní kolo dívky šplh 4. místo krajské kolo dívky šplh 1. místo okrskové kolo starší chlapci košíková 1. místo okrskové kolo starší dívky košíková 2. místo okresní kolo starší chlapci košíková 3. místo okresní kolo starší dívky košíková 1. místo okrskové kolo mladší chlapci košíková 1. místo okrskové kolo mladší dívky košíková 1. místo okresní kolo mladší chlapci košíková 3. místo okresní kolo mladší dívky košíková 2. místo krajské kolo mladší chlapci košíková 1. místo okrskové kolo mladší dívky volejbal VI.B 1. místo okresní kolo mladší dívky volejbal VI.B 1. místo krajské kolo mladší dívky volejbal VI.B 1. místo okrskové kolo mladší dívky modrý volejbal 1. místo okresní kolo mladší dívky modrý volejbal 1. místo krajské kolo mladší dívky modrý volejbal 1. místo okrskové kolo mladší chlapci modrý volejbal 1. místo okresní kolo mladší chlapci modrý volejbal 1. místo krajské kolo mladší chlapci modrý volejbal 2. místo republikové finále mladší dívky modrý volejbal 5. místo republikové finále mladší chlapci modrý volejbal 2. místo okrskové kolo chlapci volejbal 1. místo okrskové kolo dívky volejbal 1. místo okresní kolo dívky volejbal 1. místo okresní kolo mladší chlapci Pohár rozhlasu 1. místo okresní kolo mladší dívky Pohár rozhlasu 1. místo okresní kolo starší dívky Pohár rozhlasu 1. místo krajské kolo starší dívky Pohár rozhlasu 3. místo krajské kolo mladší dívky Pohár rozhlasu Sportovní soutěže sportovních tříd 2. místo okresní kolo minikopaná 1. místo krajské kolo školní futsalové ligy mladší žáci 1. místo krajské kolo školní futsalové ligy starší žáci 1. místo okresní kolo futsalu 1. místo krajské kolo futsalu 3. místo krajské kolo v minikopané 2. místo krajský pohár mladších žákyň ve volejbale Účast v semifinále republiky ve volejbalu 2. místo v republikovém finále ve čtyřkovém volejbalu mladších žákyň 3. místo Liga kadetek ve volejbale 1. místo Krajský pohár starších žákyň ve volejbale 1. místo semifinále republiky starších žákyň 1. místo semifinále mistrovství republiky ve volejbalu v Hradci Králové 1. místo semifinále mistrovství republiky ve volejbalu v Sokolově 6. místo finále mistrovství republiky 11

12 9 Přehled dalších akcí pořádaných školou V průběhu školního roku 2011/2012 probíhal projekt Jupiter, který ve spolupráci s ISŠTE Sokolov seznamoval žáky 8. a 9. ročníků s technickými profesemi. Září Setkání s prezidentem republiky u Sokolovského zámečku (2. stupeň) Návštěva Okresního muzea v Sokolově Geopark, hornictví na Sokolovsku Exkurze Mořský svět Praha (43 žáků) Říjen Dopravní výchova DDM 5. třídy (65 žáků) Akce knihovny- Animovaný film žáci 1. stupně Halloweenský podvečer ŠD (67 žáků) Drakiáda ŠD (45 žáků) Exkurze Poslanecká sněmovna (48 žáků) Beseda volba povolání na Úřadu práce Exkurze Dobrovická muzea, zámek Loučeň, Labyrintárium Loučeň (17 žáků) Listopad Ajax - vyhodnocení prázdninových zápisníků Akce MK žáci 1. stupně exkurze hvězdárna Karlovy Vary 4. a 5. ročníky exkurze farma Rudolec 1. B Návštěva Okresního muzea Sokolov Poprvé v muzeu 3.A,B, 1. B Bramboriáda ŠD (49 žáků) Když najdeš přítele, najdeš poklad multimediální koncert pro žáky 1. a 2. stupně Exkurze CEVOH Černošín (47 žáků) Kinder tour když potkáš přítele, najdeš poklad (všichni žáci) Zapojení do projektu Příběhy bezpráví beseda s pamětníkem, film (27 žáků) Školní kolo dějepisné olympiády Exkurze Muzeum loutek Plzeň (40 žáků) Zapojení do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů (všechny sportovní třídy) Prosinec Mikuláš představení žáků 2. stupně pro žáky 1. stupně Barevný volejbal třídy Dopravní výchova v DDM 4. A, 4. B, 4. C 12

13 Školní kolo v matematické olympiádě (žáci 4. a 5. tříd) Vánoční vystoupení a besídky Akce MK Sokolov žáci 1. stupně Zdobení vánočního stromku akce MěÚ Sokolov 4. B a další třídy 1. st. Návštěva výstavy vánočních stromků žáci 1. stupně Filmové představení pro žáky 1. a 2. stupně Divadelní představení ŠD (68 žáků) Přednáška pro dívky Čas proměn, lektorka MUDr. R. Kalátová (25 dívek) Školní výlet vánoční Zwickau (33 žáků) Exkurze Technické muzeum Praha (17 žáků) Školní kolo olympiády v českém jazyce Vánoční bowling pro zaměstnance školy Vánoční laťka Leden Lyžařský kurz (45 žáků) Školní kolo v Pythagoriádě 5. třídy Únor Koncert J. Uhlíře žáci 1. stupně Zubní hygiena akce drogerie DM 1. třídy Pečení žáci ŠD a 1.B Akce MK Sokolov žáci 1. stupně Okresní kolo dějepisné olympiády Březen Geom výstava učebnic Návštěva výstavy výtvarných prací 4. B Projekt Ajax besedy v DDM pro žáky 4. tříd Z. Miler - akce MK Sokolov ŠD (39 žáků) Jarní vyrábění - akce MK ŠD (43 žáků) Návštěva ZOO koutku v DDM ŠD (39 žáků) Návštěva Okresního soudu v Sokolově (50 žáků) Exkurze Mauzoleum Vítkov Praha (52 žáků) Pečení velikonočních beránků (20 žáků) exkurze Pražský hrad a okolí, Česká televize (43 žáků) PISA mezinárodní testování patnáctiletých žáků Duben Výchovně vzdělávací program Keltové ( žáci 4. a 5. tříd ) Exkurze Chlum sv. Maří 1. B Zdobení perníčků ŠD (27 žáků) Návštěva koncertu ZUŠ 2. A, 2. B Exkurze Zámek Kynžvart (47 žáků) 13

14 Den Země (4. a 7. ročník) Debatní liga (8. a 9. ročník) Návštěva Okresního muzea v Sokolově krajkářství, Pověsti Sokolovska Exkurze planetárium Praha, Národní technické muzeum (47 žáků) Turnaj dvojic volejbal pro žáky tříd ve spolupráci s ISŠTE Koncert LŠU Sokolov v Městském divadle (celý 2. stupeň) Květen Fotografování žáků 1. a 2. stupně Pásmo pro rodiče žáků 1. B Ukázka dravců žáci 1. a 2. stupně Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd Projekce celorepublikového projektu Židovského muzea Praha Ghetto Lodž (26 žáků) Exkurze do Památníku Terezín (39 žáků) Návštěva Okresního muzea Sokolov Poznej znak svého města Zapojení do projektu Planeta Země 3000 Tajemný svět Ekvádoru a Galapág (celý 2. stupeň) Červen Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd Exkurze hasičská stanice Sokolov žáci 1. a 2. tříd 1. pomoc praktické ukázky zdr. sestry 4. C Vítání mezi čtenáře akce MK Sokolov 1. třídy ŠvP Mariánská žáci 4. A Běh štěstí (10 žáků 1. stupně) Orientační běh žáci 4. a 5. tříd Vystoupení žáků 2. st. Aj pohádka O rybce a rybáři pro žáky ročníků Výt. soutěž Lesy kolem nás ŠD Den s tyflocentrem ŠD (32 žáků) Odpoledne se sociálními službami ŠD (31 žáků) Návštěva školy dětí z MŠ Borovského Exkurze výroba mysli tyčinek, letiště Ruzyně, redakce časopisu ABC (40 žáků) Výlety a exkurze tříd o 1. stupeň: statek Bernard, ekofarma Kozodoj, Valeč, Plzeň ZOO, výstava loutek o 2. stupeň: Bismarckova rozhledna Cheb, lanový park Plešivec, Aquapark Schöneck, výlet na raftech po Ohři, Praha, ZOO Praha, ZOO Plzeň, Celoročně Konzultační hodiny pro rodiče (1x měsíčně) Konzultační hodiny pro žáky Plavecký výcvik žáků 3. tříd Besedy a soutěže v MK každá třída 1. stupně 14

15 Školní kola sportovních soutěží, v nichž žáci dosáhli úspěchů (viz nejvýznamnější úspěchy v soutěžích) Školní kola předmětových soutěží, v nichž žáci dosáhli úspěchů (viz nejvýznamnější úspěchy v soutěžích) Návštěvy výstav 1. stupeň zapojen do projektu Zdravé zuby 2., 3., 4. třídy zapojeny do celoročního projektu Policie ČR a Střediska prevence kriminality Ajaxův zápisník Celoroční návštěvy akcí DDM v Sokolově (např. každá tř. 1.stupně se 2 krát ročně účastní prací v keramické dílně) Exkurze a výlety, škola v přírodě Zapojení do projektu Správná volba oboru jako začátek dobré kariéry (7. 9. ročník) Souvislá pedagogická praxe na 2. stupni ZŠ: 1 studentka PF UJEP Ústí nad Labem V Sokolově Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno Školskou radou dne: Mgr. Petr Krejčí ředitel školy 15

16 10 Zhodnocení realizace preventivního programu 2011/2012 Preventivní program jako každý rok vycházel z aktuálních potřeb školy, z poptávky rodičů, žáků i učitelů, z ověřených besed a akcí, ŠVP apod. Preventivní program vycházel a vychází z těchto požadavků: - zvyšování sociálních kompetencí žáků: rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnost za své chování a uvědomění si následků svého jednání - posilování komunikačních dovedností: schopnost žáků řešit problémy a konflikty, adekvátně reagovat na stres, neúspěch, kritiku - vytváření pozitivního sociálního klimatu: skupinová práce, atmosféra pohody, klidu, bez strachu a nejistoty, pocit důvěry - formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám: pěstovat právní a mravní vědomí - naučit se smysluplně využívat volný čas - pravidelné vzdělávání se - systematičnost ve výchově v oblasti zdravého životního stylu, právní a etické výchovy.. - uplatňování různých forem a metod působení na dítě a skupinu, diferencované působení na rizikové děti, zaměření se na podporu rozvoje osobnosti a sociálního chování - průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně nežádoucích jevů - vytváření podmínek pro smysluplné využívání volného času dětí, spolupráce s rodiči Všechna výše uvedená témata byla a jsou neoddělitelnou součástí života školy při výuce i mimo ni. 1) OBLAST ŠKOLY Na začátku školního roku bylo vedení školy seznámeno s programem, byla dohodnuta pravidla realizace, v průběhu roku se pravidla aktuálně dle situace doplňovala a upřesňovala. Na základě dohody s vedením školy byl opět vytvořen Dopis rodičům. Byl vytvořen preventivní tým z řad žáků, jehož práce během roku nebyla potřeba. Návrh vytvoření školního parlamentu nebyl opět vedením školy přijat. Počátkem roku se sešel preventivní tým z řad žáků, který zhodnotil loňskou práci a byl rozpuštěn z důvodu nefunkčnosti - nadbytečnosti. Školní metodik prevence doplňuje adresář kontaktů a zajímavých webových odkazů týkajících se společensky nežádoucích jevů. Nástěnka Prevence je věnována probíhajícím akcím mimo školu, což také souvisí s využíváním volného času a sebevzděláváním. Lze tam najít kontakty, důležité webové odkazy, jak postupovat při řešení šikanování, nabídky spolupracujících organizací apod. Stálá nástěnka v prvním patře druhého stupně byla věnována tématům prevence a různým projektům žáků. 16

17 Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni se smyslem prevence. Každý učitel má u sebe metodiku školního metodika prevence - Jak postupovat při rozpoznání a řešení šikanování. Nově příchozí kolegové s touto metodikou byli seznámeni podrobněji. Žádný z učitelů během školního roku žádné šikanování nenahlásil. Někteří vyučující problémy řeší svérázným způsobem a ve většině případů žádné problémy spojené s chováním žáků a jejím řešením metodikovi nehlásí. Metodik se o spoustě řešených případů dovídá časem jen tak mezi řečí. Řešili jsme pouze vážnější přestupky proti školnímu řádu, stížnosti rodičů a podněty od Policie ČR. Několikrát za rok se sešla výchovná komise, která řešila vážnější problémy. Všechny zápisy jsou uloženy u výchovné poradkyně. Během školního roku byli učitelé průběžně informováni o problematice sociálně patologických jevů a byli jim průběžně předávány informační brožury, vyučujícím byly rozdávány časopisy Romano Vodori - časopis pro multikulturní mládež a letáky k prevenci úrazů, i různých institucí zabývajících se sociálně nežádoucími jevy. Vyučující byli na provozních poradách seznamováni, kde najdou další náměty k práci s dětmi a ke svému samostudiu (nástěnka, agenda učitele, doporučené webové stránky). Do budoucna bude nutná lepší komunikace mezi pedagogy. Jak vyplynulo z mnohých rozhovorů, vyučující nejsou jednotní v přístupech dodržování školního řádu. Učitelé se navzájem neinformují, někteří hovoří i o šikaně na pracovišti. Atmosféra na pracovišti je velice napjatá do budoucna by bylo velmi přínosné věnovat se práci s pedagogy a lepší komunikaci vedení školy se zaměstnanci, protože atmosféra na pracovišti se odráží v práci i v přístupu k žákům. To je ovšem víceméně nemožné z několika důvodů. Je to nechuť, nevraživost, neinformovanost, nekolegiálnost,, na jedné straně sice nedostatek financí, ale nebylo možné využít ani programy nabízené pro učitele zdarma. Především téma vyhoření by zajímalo spoustu pracovníků. Průzkum na téma vztahů ve třídě jsme letos neprovedli. S výsledky průzkumů předchozích let ale pracujeme průběžně při řešení různých problémů třídních kolektivů. S jednotlivými kolektivy i jedinci jsou průběžně řešeny a došetřovány informace, které žáci přicházejí sami řešit. Řešení prováděl zejména výchovný poradce a metodik prevence. Některé děti chodí raději osobně, je tedy méně využívaná schránka důvěry, přínosem je, že problémy jsou pak při diskusi řešeny rychleji a je možnost hledat různá řešení. Ve spolupráci školního metodika prevence, výchovné poradkyně a třídních učitelů byly průběžně řešeny vzniklé problémy týkající se nevhodného chování žáků. Při řešení vycházíme zejména z metodických pokynů a zákonů týkajících se sociálně negativních jevů. Cílené šetření proběhlo na prvním stupni na téma vandalismus. S tím jsme spojili představením výchovné poradkyně a metodika prevence. Schránka důvěry byla využita minimálně. Policie ČR ji chodila občas kontrolovat. Na podněty reagujeme okamžitě. Na začátku školního roku byla zmapována témata sociálně patologických jevů ve všech předmětech výuky. V rámci výuky učitelé používali různé formy práce projektové vyučování, brainstorming, skupinové vyučování, dramatickou výchovu, apod. z projektů jmenujme alespoň ty, které jsou součástí práce vyučujících VKO a VKZ: Návštěva prezidenta republiky zámeček (téměř všechny třídy 2. stupně) 17

18 Návštěva Okresního muzea Sokolov - Geopark, hornictví na Sokolovsku (téměř všechny třídy 2. stupně) Exkurze Poslanecká sněmovna ČR Praha (8.A,B) Beseda s p. Durungerem z Úřadu práce (9. B, Společenské vědy 8.) Exkurze CEVOH Černošín (8.A, B) Divadlo - akce Když potkáš přítele, najdeš poklad Kinder tour (2. stupeň) Zapojení do projektu Příběhy bezpráví (9.A, B beseda s pamětníkem + film z cyklu Ztracená duše národa) Vstupní dotazníky Správná volba oboru (8. ročníky) Mikulášská nadílka Testování COMDI (8. ročníky) Okresní soud Sokolov (7.A, B) Exkurze Muzeum Vítkov Praha (9. A, B, C) Pečení velikonočních beránků ( 8.B, 9.A, B, C) Exkurze zámek Kynžvart ( 7.A, B, C) Den Země v DDM (7.třídy) Debatní liga ( třídy) Návštěva Okresního muzea Sokolov krajkářství + Pověsti Sokolovska (8.B, C, 9. A, B ) Projekce celorepublikového projektu Židovského muzea Praha Ghetto Lodž (9.B) Celodenní exkurze do Památníku Terezín (9.A, B, C) Besedy s p. Pospíšilem Sex, AIDS a vztahy, Moderní je nekouřit ( třídy) Exkurze Dobrovická muzea, zámek Loučeň, Labyrintárium Loučeň (8. B) Exkurze Planetárium Praha, Národní technické muzeum (8.B + vybraní žáci 8.A, C ) Exkurze Pražský hrad a okolí, Česká televize (8.A, B ) Návštěva Okresního muzea Sokolov Poznej znak svého města (Spol. vědy 8) Exkurze výrobna musli tyčinek,, letiště Ruzyně, redakce časopisu ABC (8.B + vybraní žáci 8.A, C) Webové stránky s ekotematikou (oceněny) Projekty : Projekt ISŠTE Sokolov Jupiter (8. a 9. třídy ) D: Řečtí a římští bohové VKO: Moje rodina, vztahy rodiče děti, rodokmeny, tradice, životní minimum,vánoční tradice; svatba - příprava, průběh; politická scéna, státní svátky; Velikonoční zvyky a tradice; Komunikace v návaznosti na Debatní ligu komunikace dle pravidel asertivity sebepoznání, sebekritika; Dopravní výchova; zařízení domácnosti Ostatní akce školy viz Výroční zpráva školy Do náplně hodin byly zakomponovány oblasti týkající se sociálně negativních jevů, dobře fungují mezipředmětové vztahy VKO, VKZ, D, Z, Aj, Čj, PČ, CH, VV, HV, M, F Škoda je, že v novém ŠVP se v 6. třídách nevyučuje předmět Zdravý životní styl. Ze sedmé třídy byl také vysunut do osmé a deváté třídy, tudíž témata oblasti prevence je nutné komponovat do jiných předmětů. Proběhla spousta soutěží, dalších nejmenovaných projektových dní či hodin, exkurzí, besed, výletů. Žáci byli a jsou zapojeni do projektu AJAX a ZDRAVÉ ZUBY, 18

19 pravidelně se zúčastňovali akcí pořádaných knihovnou. Naši žáci dosáhli výborných výsledků v okresních i krajských naukových, výtvarných a sportovních soutěžích, žáci s rozšířenou výukou sportovní výchovy dosáhli vynikajících výsledků i v celorepublikových sportovních soutěžích ( je součástí výroční zprávy školy). Žáci mají možnost od čtvrté třídy chodit do sportovních tříd (volejbal, kopaná). Probírání témat sociálně nežádoucích jevů (šikana, kyberšikana, vandalismus..), chování v určitých situacích (osobní bezpečí, v divadle, ve škole, pravidla slušného chování, stolování ), ochrana člověka za mimořádných situací, volba povolání, využívání portálu ŠIK, Záchranného kruhu je samozřejmou součástí různých vyučovacích hodin. Žáci i návštěvníci školy byli pomocí nástěnek a webových stránek školy průběžně aktuálně informováni o akcích, které pořádala škola i jiné instituce (DDM, ZUŠ HDK), na nástěnkách byla zveřejněna centra pomoci, byla obměňována různá témata-např. co dělat, když, první pomoc v různých situacích, řeč barev, řeč těla, můj vztah k drogám, kouření a já, milý školní a domácí Ježíšku, využití volného času, apod. S výsledky bylo následně pracováno, také rodiče měli možnost získat informace o tom, co jejich dětí tíží a co se jim líbí. Nástěnky se také používají pro prezentaci prací žáků Projekt ŠIK je stále málo využíván. Televizi, která je umístěna v prvním patře druhého stupně sleduje jen malý počet žáků. Jsou zde promítána různá témata, která se týkají nekonfliktního jednání, zdravého životního stylu, volby povolání, první pomoci, prevence Zatím se toto využívá pouze o přestávkách, ale do budoucna počítáme s tím, že si objednáme přímo programy šité na míru - přímo v rámci výuky, a promítání chceme zpestřit vlastními fotografiemi a prezentací školy. Z důvodu nedostatku financí, neocenění práce navíc a z toho plynoucí nechuti cokoliv dělat, ve škole tento rok pracoval pouze omezený počet kroužků. Letos poprvé po dlouhé době také neprobíhal ani oblíbený projekt Volné odpoledne. Proběhlo pár již tradičních akcí(mikulášská nadílka s programem, poslední zvonění, naučné zeměpisné i literární pořady). Letos žáci neměli možnost ve škole odevzdávat ani podzimní plody, pomerančovou kůru, léčivé byliny, starý papír, víčka od PET lahví apod. Zůstalo pouze u třídění pet lahví do zvláštních kontejnerů, čímž jsou žáci mimo jiné zapojeni také do enviromentální výchovy. Bohužel stále nemáme vlastní prostor pro volnočasové činnosti event. pro činnosti v rámci výuky zdravého životního stylu. Již několik let o učebnu zdravého životního stylu usilujeme, ale stále se nedaří najít vhodné prostory. Učebna by měla zároveň plnit funkci poradny preventisty. Prostory pro volné aktivity a speciální učebny ubývají na úkor učeben BFZ či prostor RETE. Ani v nově opraveném pavilonu školní jídelny se místo pro preventivní činnosti nenašlo. Letos jsme nepodávali ani žádné žádosti o dotace v rámci prevence, protože se domníváme, že je to spousta zbytečného času, neboť přednost mají téměř vždy speciální školy. Preventivní projekty (Táhneme za jeden provaz aneb škola hrou, Dobrých přátel není nikdy dost, aneb těšíme se do školy, kde je nám dobře, Putování za Mikulášem, Volné odpoledne, Třída plná pohody společně to zvládneme, Cestujeme bezpečně aneb dopravní hřiště na půdě školy, Pryč s víkendovou nudou aneb v zdravém těle, zdravý duch, Pryč s víkendovou nudou poznáváme náš kraj, Zábavný víkend) máme ale stále v záloze. V druhém pololetí školního roku se 19

20 pracovalo na projektu Zelená školní zahrada, který prošel v rámci dotací města Sokolov. Učitelé jsou minimálně sebevzděláváni v rámci DVPP, neboť chybí finance. Metodik prevence se zúčastňuje pravidelných schůzek metodiků a seminářů, zaměřených na prevenci, které jsou buď zdarma nebo jsou dotovány PPP Sokolov. 2) OBLAST RODINY Rodičům byl na zahajující třídní schůzce prezentován dopis školního metodika prevence týkající se návykových látek, šikany i jiných sociálně negativních jevů. Dopis mimo jiné obsahuje také nabídku školy v oblasti volného času a informace o konzultačních hodinách školního metodika prevence, výchovného poradce a učitelů. Součástí dopisu jsou přílohy Možné příznaky šikanování, Deset aktivit, kterými můžu přispět ke snížení rizika, že mé dítě začne užívat drogy od PhDr.H. Vrbkové, rady psychologů - Zaostřeno na rodinu, Rady pro rodiče i děti k bezpečnému užívání internetu. Zároveň rodiče podepsali souhlas se zadáváním dotazníků a prezentací práce našich žáků na webových stránkách. Během konzultačních hodin pro rodiče a na dalších třídních schůzkách byli rodiče seznámeni s průběžnou prací v oblasti prevence sociálně negativních jevů. Na nástěnkách se mohli inspirovat vánočními dárky a mohli zjistit, co jejich děti doma nebo ve škole trápí a co se jim líbí. Rodiče problémových žáků byli průběžně zváni do školy, kde byli informováni o chování svých dětí a s následky v případě, že by se chování jejich dětí opakovalo. Proběhlo několik jednání Výchovné komise i za účasti OSPODu a Policie ČR. Někteří rodiče se zapojují do chodu školy alespoň nějakou drobnou pomocí (tisk materiálů, organizace akcí, drobné dárky pro spolužáky, ). Sponzorské dary jsou vedením školy odmítány. 3) OBLAST VEŘEJNOSTI Okresní metodička prevence-mgr. H. Taušnerová zajistila pro metodiky jen pár akcí. Spolupráce probíhá s Pedagogicko psychologickou poradnou, se školními metodiky prevence v sokolovském okrese. Probíhala tradiční spolupráce s pracovníky Úřadu práce, s Mgr.P. Pospíšilem- Teenchalenge, s výchovnými poradci středních škol a učilišť- v rámci volby povolání, pracovníky projektu Ajax, s Městským úřadem Sokolov, Zdravotním ústavem Karlovy Vary, zdravotníky, kurátory pro mládež, okresní knihovnou-kulturní akce, soutěže, besedy se spisovateli a o spisovatelích, výstavy, Domem dětí a mládežedopravní hřiště, keramika, aj., s městským domem kultury-kulturní akce, s Baníkem Sokolov-kopaná, volejbal, s autobusy Vyskočil, Liška, Spolupráce s Policií ČR se letos výrazně zlepšila, byť pracuje pouze s výchovnou poradkyní. OSPOD letos též zlepšil svoji práci. Loni vzniknuvší Interdisciplinární tým v Sokolově zatím není žádnou pomocí pro školy. 20

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011-1 - 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace úplná adresa: Slovanská alej 13,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více