trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a"

Transkript

1 KŘÍŽ A SVĚTLO Dav nepřestává křičet. Realita je víc než krutá: Dysmas je ukřižován a umírá. Dívá se na lidi okolo. Slyší dav, jak se mu vysmívá, ale ještě více než jemu posmívá se jakémusi židovskému králi. Jeho myšlenky se vracejí k Ježíšovi, Mesiáši. Cítí se jako v ohni, který spaluje jeho nitro a zároveň vydává světlo: Ježíš je opravdu tady u něho. Nadechuje se v naději, že se jeho pohled setká s Ježíšovým. Je dobře, že Ježíšův kříž postavili mezi oba lotry, je mu alespoň blíž a nikdo ho od něj neodděluje. Dav sice nejvíc křičí proti Ježíšovi, ale Dysmas je ve svém srdci spojen s Ježíšem, a proto přijímá výsměch a urážky spolu s ním. Dysmas chce Ježíšovi věřit. Tento muž je pro něho Mesiáš. I když nechápe, proč se dobrovolně vydal takovému utrpení a potupě, proč chce zemřít na kříži. Chce mu důvěřovat. Toto utrpení musí mít nějaký skrytý význam. V hloubi duše ještě stále doufá, že Mesiáš zachrání sebe i oba lotry, když ale vidí Kristovu odevzdanost, jak přijímá 75

2 trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a nejubožejším. Ano, Mesiáš je trpícím služebníkem, o kterém už dávno mluvili proroci. Boží milost působila v Dysmasově srdci, věděl, že teď musí zcela důvěřovat v Mesiáše, trpícího služebníka. Ježíš se nesnaží zachránit sebe samého, přišel sem z vlastní vůle, aby trpěl za všechny až do konce. Smrt Mesiáše musí zachránit celý svět. Dysmas cítí, jakou cenu má smrt v Božích očích. Smrt, která sice přemůže tělo, ale která může být přijata a nabídnuta, která se může stát velkou zkouškou lásky. Může být zdrojem odpuštění, pokoje, který Dysmas tak dlouho hledal. Najde pokoj u Boha, když přijme svou vlastní smrt jako naplnění Zákona, jako vykupitelskou oběť. Dysmas stále více chápe, že jestliže svou smrtí platí za své vlastní hříchy, smrt Krista, který nikdy nic zlého neudělal, má mnohem větší význam: on totiž platí za hříchy všech lidí. Smiřuje se s tím, že Kristus žádný zázrak na kříži neudělá, bude trpět až do konce. Ježíš nesestoupí z kříže a neosvobodí ani sebe, ani je. Kdyby se býval chtěl vyhnout smrti a veřejné potupě, nedovolil by, aby znetvořili jeho tvář bičováním a trnovou korunou. Nedovolil by, aby přibili jeho tělo na kříž. Je jasné, že Mesiáš musí vydržet až do konce. Smrt je pro něj nevyhnutelná. Je třeba jeho volbu respektovat a vážit si jí. 76

3 Dysmasovo srdce je velmi ubohé. Kdo může mít ubožejší srdce než ten, kdo právě umírá? Ten, kdo právě umírá má to nejprostší srdce, protože všechno zanechává na tomto světě. Dysmasovo prosté srdce bude schopné zakusit v Kristově utrpení nekonečnou Boží lásku. Prožívá, aniž by o tom někdy dříve slyšel, ušlechtilost blahoslavených chudých v duchu, jejichž je království nebeské (Mt 5,3) Chudí v duchu jsou schopni přijmout mnohem víc než ostatní. Nejsou nasyceni, ale jsou připraveni a otevřeni přijímat. Stávají se prostornou nádobou, do které může být vlita Boží milost. Prostota srdce vytváří propastnou žízeň po lásce, spravedlnosti a pravdě. Lotr po pravici neměl co ztratit, jestliže v sobě nalezl srdce dítěte. Je jednou z těch hlubokých nádob, které jsou schopné přijmout všechno, protože jsou schopné prosit o odpuštění, důvěřují a doufají. Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí (Lk 23,34), zvolal Ježíš a díval se k nebi. Ježíš odpouští svým katům. Dysmas odpouští všem nespravedlnostem svého života a ještě víc: odpouští sám sobě. I kdyby tě tvé srdce odsoudilo, Bůh je větší než tvoje srdce... I ten nejmenší pohyb mu způsobuje ukrutnou bolest, přesto se snaží natočit hlavu tak, aby viděl na Ježíše. Chtěl by zemřít jako on, odevzdaně, se stejnou velikostí duše, darováním sebe sama. Také vojáci v blízkosti Ježíše se mu vysmívají a uráží ho ještě mnohem 77

4 víc než běsnící dav. Přidává se i třetí ukřižovaný lotr po levici, který to považuje za skandál, když se člověk, který se prohlašuje za Mesiáše, nechá ukřižovat. Křičí na něj: Jestli jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás! Lotr po levici se bojí slabosti. Chce mocného Mesiáše, který rozdrtí své protivníky. Nechápe, že Bůh nechce zachránit lidi tím, že ukáže svou všemohoucnost, ale že se raději stane zranitelným, aby člověku ponechal možnost svobodné volby, zda bude Boha milovat nebo odmítat. Ze vzteku pokouší Boha: Dokaž, že jsi Kristus! Stejným způsobem ho předtím pokoušeli i farizeové: Jsi-li pravý Kristus, dej nám znamení a uvěříme. Ježíš jim odpověděl: Vám není třeba jiné znamení než znamení Jonášovo: za tři dny znovu postavím tento chrám, tak předpověděl svou vlastní smrt a vzkříšení. Lotr po levici čekal, že Ježíš sestoupí z kříže a zachrání ho, odmítal svůj kříž a svou smrt. Ze strachu opovrhoval Mesiášem, který pro něj nemohl nic udělat. Nechtěl přijmout obraz Boha, který ho miluje až k smrti. Nevěřil, že láska je silnější než smrt. Nebo ho trápilo, že se stal pro své okolí pouhým zločincem. Vždycky věděl, co ho čeká, brzy pochopil, že ho čeká nicota. Nezbývalo mu nic jiného, než zemřít v prázdnotě bez jakékoli naděje. A najednou se vedle něj objeví prorok, který tvrdí, že život nekončí smrtí, Ježíš, který se prohlašuje za Syna Božího a chce spasit svět. Nechce se zříct 78

5 svých iluzí a představ, opustit své sny, že každý zemře jako on: v beznaději. Možná proto se posmíval: Nejsi snad Mesiáš? Zachraň sebe i nás! Dysmas by byl hrozně rád, kdyby i on přijal ono velké tajemství Kříže: Ty se nebojíš Boha, když podstupuješ stejnou bolest? Chtěl ho přesvědčit, že Ježíš je pravý Mesiáš, Bohem poslaný. Jestliže i on umírá na kříži, znamená to, že je třeba si této bolesti a tohoto kříže vážit. Těmito prostředky buduje Bůh své království, aby tak odpustil hříchy nás všech. Skrze ponížení svého jediného Syna Bůh vítězí nad zlem. Jeho lidská inteligence mu brání, aby pochopil Boží prostředky, ale jeho víra mu pomůže vytrvat. Kříž je pohoršením pro pohany a bláznovstvím pro židy. Dysmas věří v Ježíše. Přestože je ukřižován spolu s ním, má tvář znetvořenou k nepoznání, krev mu stéká po celém těle, věří, že je Mesiáš. Považuje toto místo, tuto hodinu ve svém životě za nejdůležitější. Věčnost přichází skrze tento kříž. Dívá se na Ježíše očima víry. Stejně jako Maria a Jan u Ježíšových nohou chce i on dostát náročnosti své víry. Věří ve věčnost, v poslání Krista, který je Božím nástrojem k osvobození lidí, ve vzkříšení a ve spásu. Chtěl by alespoň trochu ze své víry předat třetímu ukřižovanému. Chtěl by ho povzbudit, přesvědčit ho, že ten ukřižovaný mezi nimi není žádný lotr, ale Ježíš, Mesiáš a Spasitel světa. Chtěl by mu dokázat, že jejich kříž není jako ten Ježíšův, že v jeho případě jde 79

6 o něco mnohem důležitějšího, o spásu světa a že i on může být spasen, když po tom bude toužit: My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého. (Lk 23,41) Dysmasova víra vyzařuje z jeho slov, jeho srdce hoří láskou. V Božích očích je vnímavý, přiznává svou chybu a přijímá svůj trest. Je lidsky přirozené, že se bránil trestu smrti, ke kterému ho odsoudila časově omezená spravedlnost, která nikdy nedokáže napravit žádné zlo. Osvícený Boží láskou přijal nedokonalou spravedlnost tohoto světa, ponořil se do Božího milosrdenství, které obnovuje jeho duši, léčí jeho zranění a připravuje ho na věčný život. Zatím však nedostává odpověď. Lotr po levici mlčí a Dysmas je bezmocný. K víře nelze někoho donutit, ani v poslední chvíli života. Nezbývá mu nic jiného, než doufat, že mlčení lotra po levici je známkou působení Boží milosti, které se jeho srdce právě otvírá. Neví, co říct, je bezmocný před lidskou svobodou. Otáčí se k Ježíšovi, jako by mu chtěl říct o právě se rodící lásce lotra, který je ukřižovaný spolu s nimi. V jejich rozhovoru se právě odehrálo něco, co vypovídá o tajemném důkazu té největší lásky: ukřižovaný beránek, nevinný mezi nevinnými, přišel zaplatit za hřích každého člověka. Ale Kristus neudělal nic zlého. Ukřižovaný se odvážil říct, že Ježíš je nevinný. Kdokoli se odvážil zpochybnit výroky ve- 80

7 lekněží, riskoval, že bude odsouzen k trestu smrti. Dysmas však nemá co ztratit. Je zbaven všeho i svého života, je tedy úplně svobodný. Když toto řekl, prohlásil, že byl Ježíš odsouzen nespravedlivě, že se ničeho zlého nedopustil. Veřejně vyznal svoji víru a odhalil význam toho, co se právě na Golgotě odehrává: Kristus je opravdu posel Boží. Intuitivně poznává velké tajemství společenství svatých a v hloubi svého nitra se modlí za spásu jejich spoluukřižovaného: všichni mohou být spaseni. Ježíš prosil Otce: Aby byli jedno, jako my jsme jedno. (Jan 17,22) Mezitím se k němu Ježíš obrátil. Oba se na sebe dívají. Konečně s ním bude moci promluvit. Dysmas by se tak rád vyznal ze své víry a skrze Krista získal jistotu, že mu Bůh odpustí. Chvěje se: Co když mi Kristus odmítne dát Boží odpuštění? Ale láska jej přemohla a rozhodl se důvěřovat ve víru Izraele až do posledního dechu. Překonal pochybnosti: Chci věřit v Ježíšovo poslání, v jeho příchod do Božího království, chci věřit v odpuštění skrze Krista. Odvážil se a s úctou ho oslovil: Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ve své prostotě nečeká, že mu Ježíš odpoví. Nezeptal se ho otázkou, na kterou by se dalo odpovědět slovy ano či ne: Ježíši, vzpomeneš si na mě ve svém království? Riskoval, že nedostane žádnou odpověď. Říká to Ježíši, který je blízko, ve kterého věří a doufá. To je všechno. 81

8 Dysmase přepadl strach po tom, co se odvážil Ježíše o něco požádat. Jako by se řítil do neznáma a nevěděl, co ho tam čeká. Vložil do oné věty celé své srdce a možná kvůli nedokonalosti své prosby zemře bez Ježíšovy odpovědi. Ale Kristus má právo neodpovědět. Dysmas se rozhodl respektovat jeho mlčení. Nechce si kvůli svému neštěstí přivlastňovat trpícího služebníka, který se právě obětuje za celý svět. Chtěl jen, aby Ježíš věděl, že on je jeho služebníkem tady i po příchodu do jeho království. Dysmas oslovil Krista Ježíši, což dokazuje, že milost ho povzbudila doufat v Ježíšovo přátelství: je jeho přítel i bratr. Ješua (Ježíš) v hebrejštině znamená Bůh zachrání. Tím, že ho oslovil jménem Ješua, ohlásil spásu, která přichází od Boha, která je přítomná v Ježíši. Vyslovil tak svou vlastní spásu skrze srdce Krista, Mesiáše, trpícího služebníka. Dysmas se chtěl také stát trpícím služebníkem spolu s Mesiášem, nést stejné ponížení, stejnou pravdu, stejné svědectví, přijmout stejnou cestu ke spáse, a moci tak vstoupit do věčného království. Dysmas chce věřit. Chce všechno, co chce Ježíš: navždy pokračovat ve všem jenom s ním. Dysmas překonal všechny pochybnosti, aby vydal svědectví pro Krista. Překonává dokonce smrt: Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království, to znamená, až budeš vzkříšen. Protože vím, že sis vybral smrt, respektuji tvou volbu. 82

9 Věřím, že budeš vzkříšen a otevřeš brány svého království. Ježíš přijde do svého království nebo se svým královstvím. Do svého království, jako by jeho království bylo srdcem lidí na této zemi, srdcem těch, kdo žijí a umírají s Kristem. Se svým královstvím, jako by Ježíš sestoupil se svým královstvím, které není z tohoto světa, které přichází z nebe. Dysmas cítí, že toto království už je v jeho srdci, neboť prošel stejným utrpením jako Mesiáš. Ví, že u něho nalezne pokoj, který hledal. Ví, že půjde do království, které je po smrti, které je ve vzkříšení. Ježíš je najednou v srdci církve, v srdci apoštolů, v srdci všech křesťanů, v srdci všech lidí dobré vůle, je v srdci Boha. Přichází z výsosti, aby spojil království v lidských srdcích s nebeským královstvím. Je to jedno a totéž království, které se po vzkříšení těla zjeví ve vší slávě, jasu a dokonalosti. Dysmas je naplněn Duchem svatým. Přichází k němu v jeho utrpení, které přijal, nabídl, a tak posvětil. Uvěřil v Kristovu královskou moc, poznal i přes jeho znetvořenou tvář, ponížení na kříži i přes tuto krutou smrt, že Kristus je Mesiáš, Král, Prorok vzkříšení a Soudce světa. Lotr po pravici otevřel cestu. Od nynějška se lidé budou modlit před křížem, který bude připomínat, že Kristus zemřel za každého člověka, že se obětoval za to, co je člověku třeba k životu pozemskému i věčnému. Ježíšův kříž se stal symbolem oprav- 83

10 dové lásky a víry. On přemohl všechnu úzkost, sobectví, duševní uzavřenost, aby nás pozval k věčnému životu. Člověk bude moci od nynějška hledět na kříž a žádat Ježíše, aby si na něj vzpomněl ve svém Království, aby mu otevřel brány věčnosti, aby ho vzkřísil, a tak mohl navždy přebývat v jeho srdci. Tajemství Božího vtělení dostalo svůj smysl na kříži. Člověk, který ho oslavuje, vzdává chválu Boží moudrosti, neboť říká své ano tomu, co je pro svět bláznovstvím. Říká své ano lásce přesahující lidské poznání. Říká své ano Bohu, který spasil svět svým utrpením a svou smrtí. Dysmas dal všechno za všechno. Dívá se dychtivě na Ježíše, sleduje každý jeho nepatrný pohyb. Všechno vsadil na Mesiášovo milosrdenství, ve kterém se skrývá milosrdenství Boží. Udělal by cokoliv, aby mu mohl vrátit to, co on pro něj udělal, aby o něm mohl svědčit před světem. Svůj úkol splnil. Přijal svou smrt, aby naplnil Zákon: důvěřoval v Boha skrze důvěru v Zákon. Nejvíc ze všeho by chtěl mít jistotu, že jeho postoj je správný. Jen jediné Mesiášovo slovo by mohlo utišit jeho žízeň, ale nemá odvahu se jej zeptat. Jen Ježíše poprosil, aby si na něj vzpomněl. Potom se odmlčel a stáhl před velikostí a tajemstvím Ježíšova činu. Netuší, že se jeho přání splní: Ježíš mu dá odpověď a jakou! Slovo, které předčí všechna očekávání, které překonává všechny naděje. Ježíš se k němu obrátí a odpoví mu. Vysvobodí ho tak ze všech 84

11 jeho pochybností, jen několika slovy se naplní jeho touha po obrácení, naděje v odpuštění, bude uhašena jeho žízeň po dokonalé víře: Amen, uvedl Ježíš svá slova. Začít větu v hebrejštině slovem Amen znamená zavázat se k věrohodnosti své výpovědi, vyjádřit jistotu svého přesvědčení. Říct Amen znamená dát své skálopevné slovo. Ježíš ho svým pohledem objal. Amen, pravím ti: dnes budeš se mnou v ráji! (Lk 23,43) Ježíš použil slova, která Dysmas chápe velmi dobře, použil prostá slova, kterými však lze vyjádřit něco výjimečného. Chtěl, aby mu umírající člověk rozuměl co nejlépe. Ráj, to je Kristovo království, království, které je pramenem veškeré naděje v Boha. Jeho království je v nebi, je to ráj, kde je také Bůh. Mé království není z tohoto světa, řekl Ježíš před Pilátem, čímž chtěl říct: nejsem král, na kterého všichni čekají, nejsem mocný vladař, který vládne zde na zemi. Jsem totiž král, který vládne v srdci. Mé království je duchovní, věčné, není z tohoto světa a ti, kteří žijí ve mně, patří do mého království. Vstoupili do slávy skrze vzkříšení. Ježíš řekl také toto podobenství: Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu! Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný 85

12 za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodní. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. (Mt 22,1 10) Lotr po pravici je pro svou víru přijat do nebeského království na svatbu spolu s Abrahámem, Izákem a Jákobem. Tato víra, která překonala smrt, je pro Dysmase stejně jako pro Abraháma pramenem požehnání a hojnosti. Dysmas má všechno, má svou spásu. Ve světle Boží lásky může pohlížet na svůj život bez obav, protože mu bude odpuštěno. Pochopil, že Starý zákon žádal za smrt smrt, ale Ježíš otevřel novou cestu, cestu milosrdenství. Kříž kajícího hříšníka není smrt za smrt, je to setkání s ukřižovaným Ježíšem, který vykoupil hříchy celého světa, je to spolupráce na jeho vykupitelském díle. Kající srdce vstoupí v důvěře a dětské odevzdanosti do hořícího srdce Ježíšova, aby z něho mohlo čerpat a být milováno. Děti, vám je odpuštěno. Dysmas se ocitl na mezníku mezi Zákonem starým a novým. Svou vírou v Ježíše ukázal lidstvu radost ze spásy a plnosti vykoupení skrze lásku. Neslýchaný obrat! A to jsou hodnoty křesťanství: Ježíš slibuje ráj ukřižovanému, nebe zločinci, blaženost duše zavrženému. 86

13 Náš pozemský život nám nikdy neposkytne tolik času, abychom zcela pochopili šířku, délku, výšku a hloubku Boží lásky. Představme si člověka, který předstoupil před Boha v hodině své smrti a neodpustil svým přátelům. Kdyby mu na přátelství záleželo, požádal by o odpuštění a snažil by se dokázat svou vděčnost, ale pokud mu na tom přátelství nezáleží, bude se od něj stále vzdalovat. Podobně tomu je s duší, která přichází do nebe, nikdy lásku Krista nehledala, a proto ji nikdy nepoznala. Chce-li duše vstoupit do ráje, musí se bezvýhradně rozhodnout pro lásku: Pane, vím, že jsem nesplnil to, co jsi ode mě čekal, co by tě potěšilo. Ale prosím, dovol mi, abych to nějak vynahradil, aby má láska k Tobě byla úplná, abych byl zcela schopen přijmout Tvoji lásku. Očištění závisí na svobodné volbě toho, kdo chce milovat dokonalou láskou, kdo chce odpovědět láskou na lásku absolutní. Očištění také znamená, že se lidská bytost Bohu odevzdává, že se lidské srdce stává podobným srdci Božímu, že duše naplněné láskou přebývají v bezprostřední blízkosti Boha. Lotr po pravici přijal svůj úděl ( dostáváme, jak si zasloužíme Lk 23,41), prošel tedy svým očistcem již zde na zemi. Ocitl se před Ježíšem a zeptal se ho, co má udělat, aby napravil svůj hřích předtím, než vstoupí do nebe. A rázem všechno přijímá: smrt, muka na kříži nebyly příliš vysokou cenou, vždyť nyní je hoden předstoupit před Boží tvář. Znovu získává nevinné srdce, a mů- 87

14 že být přijat do ráje. Usiluje o to, aby byl jako Adam před svým pádem, aby mohl přebývat s Kristem, novým Adamem. Bůh mu nabídl, že může projít očištěním již zde na zemi, protože toužil milovat odevzdaně a podobat se Kristu skrze svou lásku a darování sebe sama. To všechno Dysmas prožíval ve svém nitru, zatímco jeho tělo pod žhavým sluncem znehybnělo. Jeho hruď tuhne, mysl se zamlžuje, mozek je nedostatečně okysličován. Jako by ho Bůh chtěl ještě víc očistit. Vzpomene si na zabitého vojáka: A co se stalo s tím římským vojákem, kterého jsem zabil? Ovlivnil jsem nějak jeho odchod ze světa? Byl připravený na smrt? Současně s těmito otázkami se za vojáka přimlouvá, a tak dostává jasnou odpověď na své otázky. Ježíš slíbil Dysmasovi vstup do ráje, a tím ho také ujistil o tom, že mu Bůh odpustil a že smazal jeho vinu. A navíc je v něm důvěra ve všemohoucího Boha, který zaujímá nedůležitější místo. Bůh odpouští tomu, kdo se provinil, proto mohl Dysmas svou vinu zcela napravit. Bůh může použít špatných cest k vytvoření cest nových a dobrých. Obrácení toho, kdo se odvážil prosit Boha, pomůže proměnit zlo v ještě větší dobro. Stejně tak mohl Bůh skrze Dysmasovo přijetí smrti, skrze jeho obrácení a skrze jeho touhu po očištění darovat milost umírajícímu vojákovi, darovat mu věčný život a spásu jeho duši. Jestli bude mít voják v nebi možnost spatřit Boží spravedlnost, tak pochopí, 88

15 že své blaženosti došel skrze lítost toho, kdo jej zabil. Toto radikální zlo, jakým je smrt, se může skrze milost milosrdného a všemohoucího Boha stát absolutním dobrem! Všechny tyto výčitky se rozplynuly s poznáním věčnosti! Od této chvíle Dysmasovu duši naplňuje pokoj. Vstoupí do ráje. Slovo ráj zní sladce jeho srdci, je to místo nekonečného pokoje, věčného štěstí, setkání všech blažených s Bohem, místo věčného rozjímání s Bohem. Ráj je předmětem veškeré naděje. Je to místo odpočinutí, odkud je vyloučena závist, utrpení a smrt. Odpočinutí v Bohu není žádná ospalost, ale pulzující láska. Opravdové lidské štěstí spočívá ve věčném přebývání ve světle, v proměně lásky v ještě větší lásku, která se neustále sytí a obnovuje. A Ježíš zve Dysmase s sebou do ráje. Přebývání v nebi znamená přebývání s Ježíšem, s osobou, která miluje, je milována a bude milovat neustále. Řecké semeron (dnes) znamená bezprostřednost štěstí. Než zapadne slunce, budeš se mnou ve věčném štěstí. Ještě dnes vstoupíš do života, který nikdy neskončí, ještě dnes vstoupíš do života, který ti daruji já. Dysmas získal prvenství v tom, že odchází se Sluncem, jímž je Kristus, poznává dokonalé štěstí ve světle, které nikdy nezachází. Je očištěn, jeho duch jásá. Je si jistý, že Bůh jeho lítost přijal. Bylo mu odpuštěno, ba co víc, získal věčné Boží požehnání. 89

16 Už ode dneška budeš se mnou v ráji. Se mnou řekl Ježíš. Ježíš Kristus vnímá Dysmase, lotra po pravici, zločince a vraha, jako přítele a bratra. Jako Božího syna. Dysmas je spalován ohněm lásky, když slyší Kristova slova. Ježíš je vším, co je v něm krásné. Je vším, čím dýchá jeho duše. Je pokoj a láska, je Božím vyvoleným. Je Bůh sám. Dysmas to neví jistě, jen tuší, že láska v něm probouzí vnímavost. Ještě dnes budeš se mnou. Stejná slova říká také svým milovaným učedníkům: Vy jste se mnou až do nynějška vytrvali v mých zkouškách. A já vám odkazuji královskou vládu, jako mně ji odkázal můj Otec. (Lk 22,28 29) Touto stejnou větou přijal Dysmase jako svého učedníka, protože i on s ním zůstal podle svých možností a schopností až do konce. Dysmas by se rád Ježíše ještě ptal dál: Pane, mám ještě něco udělat, abych s tebou mohl vstoupit do ráje? Nebo: Proč ses ty, Mesiáš, stal trpícím služebníkem? Proč nás osvobozuješ svou smrtí, jaký je Boží plán? Či dokonce: Jsi ty sám Bůh? Ale více než tyto palčivé otázky se Dysmase dotýká Kristovo utrpení, které je mnohem větší než jeho vlastní. Ježíš je zbičovaný, na hlavě má trnovou korunu, celou dobu krvácí. Dysmas cítí, že musí respektovat Kristovo mlčení, protože nepředstavitelně trpí. Vždyť mu už dal svou odpověď, 90

17 která překonala všechna jeho očekávání. Už ho nemá o co žádat, získal všechno. Teď může v tichu připravovat svou duši na příchod do ráje. Bůh Dysmasovi požehnal. Touží přijmout tuto milost jako posilu na cestu. Nechce ji ztratit, tentokrát už mu neunikne. Požehnání Boha v něm zůstane navždy. Nechce ztratit Ježíše z očí, plných slz. Kristus prokázal svou kněžskou službu Dysmasovi, posloužil mu jako kněz. Kněz je prostředníkem mezi člověkem a Bohem. Je tím, kdo má pomáhat smířit se s Bohem, najít svůj pokoj v Bohu. Kněz k tomu dostal zvláštní milost. Ježíš naplnil kněžské poslání v přítomnosti Dysmase. Ujistil ho o Božím odpuštění. Dal mu jistotu, že jeho cesta je správná, že ho Bůh miluje, že ho čeká věčný život. V dětství slýchával: Nestojíš ani za to, co sníš! A teď mu Ježíš ve smíření bez hranic říká: Jsi hoden vstoupit do nebeského království. Dysmas ví, že ho čeká ještě jedna krutá a bolestná rána: vojáci mu zlomí nohy, aby tak uspíšili jeho smrt. Má tedy ještě něco, co může Bohu nabídnout. V hloubi své duše Bohu děkuje. Odevzdává se do Božích rukou tím, že přijímá své utrpení a smrt, oslavuje Stvořitele. Jeho život je navždy zachráněn. Jeho ubohý a beznadějný život má pro věčnost cenu. Získal nevinnost, po které tolik toužil. Dnes večer pozná ráj, věčné přebývání spravedlivých. Ještě dnes večer bude s Bohem, 91

18 s Ježíšem, po boku Abraháma, Mojžíše a ostatních proroků. A také blízko Zeitana. Smrtelný zápas ukřižovaných zasáhne srdce spravedlivých. Ježíš zvolal: Eli, Eli, lema sabachthani? ( Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? ) Dysmas sebou škubl, vždyť to jsou slova 22. žalmu, který ho naučil Zeitan! Ne, to není Ježíšovo beznadějné volání o pomoc, ale projev důvěrného vztahu s Bohem Otcem. Je to prosba, která vyjadřuje božskou všemohoucnost nad vším, co od ní člověk může obdržet. Těmito slovy Mesiáš ukazuje cestu naděje, i když se srdce zmítá v úzkostech. Znovu připomíná, že Bůh i přes zjevné mlčení, není k našemu utrpení lhostejný. Ježíš prožívá úzkost opuštěnosti až do samého konce, aby jeho utrpení bylo úplné, jeho sebedarování dokonalé a spása světa absolutní. Ale třebaže vydaný do rukou lidí odevzdá svého ducha do rukou svého Otce. A díky tomu bude každý vědět, že Bůh nikdy neopouští své děti. Dysmas si v duchu šeptá závěrečná slova žalmu, který Ježíš začal: Chudí se najedí do sytosti, kdo hledají Hospodina, budou ho chválit. Potom oslovil Ježíš Marii: Ženo, to je tvůj syn. Pak se obrátil na Jana: To je tvá matka. 92

19 Dysmas je šťastný, že vidí stát u Ježíšova kříže Marii... Průzračný pramen ve vzácných zahradách, pohled jako horská bystřina olemovaná bělostnou pěnou... Ježíš jí dal za syna Jana a Dysmas cítí, že i on se stává jejím synem. Každý, kdo se dívá na Marii, musí roztát něhou, jako by byla matkou všech. Poznal dvě nové osoby, které teď díky Ježíšovi patří do jeho srdce. Maria a Jan smutně stojí a mlčí, zatímco dav stále křičí a srší urážky. Také Dysmas je ponořen do Božího ticha, aby zaslechl Kristova poslední slova. Žízním. Ze soucitu mu jeden voják podal na yzopové tyči houbu namočenou ve vinném octě, který římští vojáci pili, aby uhasili žízeň. Ježíš omočil své rty a řekl: Dokonáno je! (Jan 19,30) Ježíšova žízeň nebyla žízní těla. Jakmile Dysmas uslyšel: Dokonáno je. Myslel si, že Ježíš chce přijmout ještě poslední gesto, kterým by završili jeho utrpení. On ale nechtěl uhasit žízeň podanou houbou s octem, žíznil po lásce lidských srdcí. Na toto malé soucitné gesto odpověděl svým nekonečným milosrdenstvím. Vždyť z pěti chlebů malého chlapce nasytil tisíce lidí. Stačí jen málo pootevřít své srdce, aby Ježíš mohl odpustit všechny lidské hříchy. Jeho poslední slova byla: 93

20 Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha! (Lk 23,46) Pak naklonil hlavu a skonal. Nastalo zemětřesení po celé zemi, nebe se zatáhlo, přírodní živly se rozbouřily. Křik spílajícího davu se proměnil v křik hrůzy. Dysmas nepociťoval žádný strach. Koldokola vládl Boží hněv. Bůh ukázal závažnost činu, kterého se dopustili. Dysmas zahlédl vojáka, který mu přišel oznámit, že bude ukřižován, a teď viděl, jak padl na kolena a vykřikl: Ten člověk byl opravdu Boží Syn! Dysmasovi znovu vstoupily slzy do očí a v duchu opakoval: Byl to Boží Syn, kterého jste ukřižovali a já jsem s ním, jsem u něho. Díval se na Ježíše, dokud udržel hlavu nakloněnou. Maria a Jan pořád stáli u kříže. Všichni tři se dívali na Ježíše a bděli nad jeho tělem, které se stalo středem světa, spásou všech lidí. 94

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14 28. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 22,1-14 Čtení z knihy proroka Joela. Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bolestný růženec - Věřím v Boha...

Bolestný růženec - Věřím v Boha... Bolestný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který se pro nás krví potil. - Otče náš... 1. Ježíš se odebral se svými učedníky do Getsemanské zahrady. - Zdrávas Maria... 2. Když přišli na místo, řekl jim:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Matouš 13, 24-30 (plevel, pšenice, spálení, stodola) Předložil jim jiné podobenství: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Bratr Stéphane-Marie

Bratr Stéphane-Marie Bratr Stéphane-Marie Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života, abych požíval Hospodinovy něhy a patřil na jeho chrám. Neboť v den neštěstí

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PRŮVODCE ADVENTNÍ DOBOU 2011

PRŮVODCE ADVENTNÍ DOBOU 2011 PRŮVODCE ADVENTNÍ DOBOU 2011 1. ADVENTNÍ TÝDEN ÚVODNÍ POZNÁMKY Advent je doba milosti, kterou je důležité nepromarnit. K adventní duchovní přípravě jsou nabídnuty především mešní biblické texty daného

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více