VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833

2 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu. Je nezbytnï nutnè, abyste si tento n vod k pouûitì uschovali spoleënï se spor kem. Kdybyste nïkdy spot ebië prod vali nebo nïkomu dalöìmu p ed vali, mïli byste p edat z roveú se spor kem takè tento n vod, aby se nov majitel mohl sezn mit s funkcemi spot ebiëe. PÿED uvedenìm spot ebiëe do provozu sejmïte speci lnì fûlii, kter chr nì povrch souë stì vyroben ch z nerezovè oceli a z eloxovanèho hlinìku. P i posunov nì nebo p emìsùov nì spor ku nezapomìnejte na to, ûe se jedn o tïûk spot ebië, a proto dodrûujte nezbytn bezpeënostnì opat enì. Tento spot ebië mohou obsluhovat jen dospïlì a dïti pouze pod dohledem. NEDOVOLUJTE mal m dïtem, aby manipulovaly s otoën mi regul tory a hr ly si v blìzkosti peëicì trouby. Tento spot ebië je urëen v hradnï k p ÌpravÏ pokrm v dom cnosti a NESMÕ b t pouûìv n k jin m Ëel m. Je NEBEZPE»N prov dït zmïny vlastnostì spot ebiëe. Z hygienick ch a bezpeënostnìch d vod je t eba spor k udrûovat trvale v ËistotÏ. TukovÈ usazeniny nebo zbytky jin ch pokrm by se mohly vznìtit. P ÌstupnÈ Ë sti spor ku mohou b t za provozu horkè. Aû do vychladnutì k nïmu proto NEPOUäTÃJTE dïti. Za û dn ch okolnostì se nepokouöejte spor k sami opravovat. NeodbornÈ opravy mohou zp sobit zranïnì nebo z vaûnè funkënì poruchy. Obraùte se na p Ìsluön autorizovan servis a trvejte vûdy na origin lnìch n hradnìch dìlech. V p ÌpadÏ, ûe spor k nenì v provozu, p esvïdëte se, ûe vöechny regul tory jsou v poloze VYPNUTO. P i p ipojov nì jin ch elektrospot ebië do z suvky se p esvïdëte, ûe jejich p ÌvodnÌ kabely se nedot kajì spor ku a jsou v dostateënè vzd lenosti od jeho zah Ìvan ch Ë stì. ZmÏny v dom cì elektroinstalaci, kterè by bylo t eba provèst p i vestavbï, smì prov dït jen odbornìk. Pr ce na instalaci a p ipojenì spor ku smïjì prov dït jen kvalifikovanì instalatè i s p Ìsluön m opr vnïnìm, p iëemû musejì dodrûovat platnè p edpisy. P ed jak mkoliv ËiötÏnÌm a drûbou spor ku je t eba spor k odpojit z elektrickè sìtï. P esvïdëte se, ûe kolem spor ku m ûe volnï cirkulovat vzduch. NedostateËnÈ odvïtr nì vede ke snìûenì obsahu kyslìku v mìstnosti. Spor k lze nap jet pouze tìm druhem plynu, kter je uveden na malèm ötìtku na p ipojovacìm plynovèm potrubì. P i pouûìv nì plynovè varnè desky vznik v mìstnosti, kde je spor k instalov n, teplo a vlhkost. MÌstnost musì b t odvïtr na buô p irozen mi otvory, nebo je t eba instalovat odsavaë s odtahem par do volnèho ovzduöì. Jakmile spor k kompletnï vybalìte, p esvïdëte se, ûe nebyl poökozen a ûe je v po dku takè p ÌvodnÌ kabel. V opaënèm p ÌpadÏ nepokraëujte v instalaci a informujte ihned prodejce. P Ìpravu pokrm na tuku nebo oleji peëlivï hlìdejte, protoûe p i p eh tì se tyto suroviny mohou snadno vznìtit. V robce odmìt nèst jakoukoliv odpovïdnost v p ÌpadÏ, ûe nebudou dodrûena vöechna v öe uveden bezpeënostnì opat enì. OCHRANN ZAÿÕZENÕ (model ZHM 833 IX) (oznaëenì: 35791) Naöe spot ebiëe odpovìdajì samoz ejmï evropskèmu bezpeënostnìmu standardu. Abychom vyhovïli i tïm nejvyööìm bezpeënostnìm n rok m, a zvl ötï proto, abychom ochr nili p edevöìm malè dïti p ed zranïnìm p i vysok ch provoznìch teplot ch, dod v me k tomuto spor ku jako zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ ochrannè za ÌzenÌ, kterè zabraúuje tomu, aby se dìtï nechtïnï dotklo dvì ek peëicì trouby. Toto za ÌzenÌ si lze objednat v naöem st ednìm skladu n hradnìch dìl, a to p i uvedenì modelovèho oznaëenì a ËÌsla v robku. Oba daje najdete na v robnìm ötìtku. 2

3 Obsah 1. Ovl dacì panel... str UvedenÌ do provozu... str PouûÌv nì peëicì trouby... str Tabulky p Ìpravy pokrm... str. 7 5.»iötÏnÌ a drûba... str Co dïlat v p ÌpadÏ poruchy... str TechnickÈ daje... str N vod pro instalatèra... str P ipojenì na elektrickou sìù... str P ipojenì plynu... str Vestavba spor ku... str Z ruka, servis a n hradnì dìly... str Ovl dacì panel p epìnaë funkcì trouby spìnacì hodiny provoznì kontrolka ovl d nì levèho zadnìho ho ku ovl d nì pravèho p ednìho ho ku kontrolka teploty p epìnaë teplot trouby ovl d nì levèho p ednìho ho ku ovl d nì pravèho zadnìho ho ku OTO»N REGUL TORY PLYNOV VARN DESKY Ovl dacì otoënè regul tory plynovè varnè desky (obr. 1) majì t i polohy: û dn p Ìvod plynu maxim lnì p Ìvod plynu minim lnì p Ìvod plynu ZAP LENÕ PLYNOV CH HOÿ KŸ D Ìve neû na ho k postavìte hrnec nebo p nev, zapnïte plynov ho k. StisknÏte otoën regul tor p ÌsluönÈ plot nky a otoëte jìm proti smïru hodinov ch ruëiëek aû po symbol "maxim lnì p Ìvod plynu". Jakmile plamen naskoëì, drûte regul tor jeötï asi 5 sekund stisknut ; tato doba je nutn k tomu, aby se zah l "termoël nek" (obr. 2, pìsmeno D) a vypnul bezpeënostnì ventil, kter by v opaënèm p ÌpadÏ p eruöil p Ìvod plynu. Ihned zkontrolujte, zda je plamen stejnomïrn, a otoëte regul tor na poûadovanou intenzitu plamene. obr. 1 3

4 Kdyby se ho k ani po nïkolikerèm pokusu nezap lil, zkontrolujte, zda je spr vnï nasazen rozdïlovaë plamene (obr. 2 - B) a kryt ho ku (obr. 2 - A). Pokud chcete vypnout p Ìvod plynu, otoëte regul torem ve smïru hodinov ch ruëiëek aû do polohy " ". Plamen st hnïte nebo zhasnïte jeötï d Ìve, neû sejmete n doby z plot nek. Abyste optim lnï vyuûili plamene, mïli byste pouûìvat n doby, jejichû pr mïr odpovìd pr mïru ho k. Plamen by nemïl p esahovat okraj n doby. Jakmile se voda zaëne va it, mïli byste plamen natolik zredukovat, aby postaëil pouze k udrûenì varu. PouûÌvejte pouze n doby s rovn m dnem. obr. 2 Tabulka s minim lnìm a maxim lnìm pr mïrem varn ch n dob na jednotliv ch ho cìch Pokud pouûìv te p i p ÌpravÏ pokrm tuky nebo oleje, nemïli byste spot ebië v bec pouötït z oëì, protoûe tyto suroviny se mohou p i p eh tì vznìtit. Ho k min. max. (mm) (mm) siln ho k norm lnì ho k pomocn ho k P epìnaë funkcì trouby (obr. 3) Symboly uvedenè na p epìnaëi funkcì a jejich v znam: vnit nì osvïtlenì peëicì trouby vrchnì a spodnì oh ev vrchnì oh ev spodnì oh ev gril dvojit gril horkovzduön gril horkovzduön provoz rozmrazov nì obr. 3 PoûadovanÈ funkce peëicì trouby se nastavujì otoëenìm p epìnaëe na p Ìsluön symbol. P epìnaë teplot trouby (obr. 4) Poûadovanou teplotu nastavìte otoëenìm p epìnaëe ve smïru hodinov ch ruëiëek. RozmezÌ nastavovan ch teplot sah od 50 C do 250 C (MAX). obr. 4 4

5 Kontrolka teploty P i nastavenì teploty peëicì trouby se rozsvìtì kontrolka teploty, kter svìtì tak dlouho, dokud nenì dosaûena nastaven teplota; pak zhasne, ale p i kaûdèm doh Ìv nì se znovu rozsvìtì. ProvoznÌ kontrolka ProvoznÌ kontrolka signalizuje, ûe je zapnuto jedno nebo nïkolik topn ch tïles peëicì trouby. BezpeËnostnÌ termostat PeËicÌ trouba je vybavena bezpeënostnìm termostatem. V p ÌpadÏ, ûe na hlavnìm termostatu je porucha a hrozì p eh tì, p eruöì bezpeënostnì termostat p Ìvod elektrickèho proudu. V takovèm p ÌpadÏ je t eba informovat p Ìsluön autorizovan servis. V û dnèm p ÌpadÏ se nepokouöejte spor k sami opravovat. SpÌnacÌ hodiny (obr. 5) PomocÌ tïchto spìnacìch hodin m ûete nastavovat Ëas, kdy se m peëicì trouba automaticky vypnout. Kdyû tato doba uplyne, ozve se akustick sign l. Maxim lnï nastaviteln doba je 90 minut. NastavovacÌ kotouë spìnacìch hodin otoëte nejd Ìve doprava na "90 minut" a pak p ÌpadnÏ doleva, aû na poûadovan Ëas. P epìnaë teploty pak nastavte do poûadovanè polohy. Po ukonëenì kaûdèho automatickèho provozu nezapomeúte vr tit nastavovacì kotouë spìnacìch hodin na symbol ruënìho ovl d nì a p epìnaë funkcì trouby na "0". obr UvedenÌ do provozu Po instalaci peëicì trouby: a) nastavte p epìnaë teplot na MAX, b) nastavte p epìnaë funkcì na symbol vrchnìho a spodnìho oh evu ( ), c) asi na 45 minut zapnïte pr zdnou troubu, d) zajistïte p Ìstup ËerstvÈho vzduchu (otev ete nap. okno). BÏhem tèto doby m ûe z trouby vych zet nep Ìjemn z pach. Zp sobujì jej poz statky z v roby a je absolutnï norm lnì. Po tomto kroku peëicì troubu ochlaôte, pak ji uvnit mïkk m hadrem namoëen m do mycìho roztoku vymyjte. P i otevìr nì dvì ek peëicì trouby uchopte m chytku vûdy uprost ed (obr. 6). ZasunovacÌ Ë sti p ed prvnìm va enìm peëlivï omyjte. obr. 6 5

6 3. PouûÌv nì peëicì trouby ZasunovacÌ liöty (obr. 7) K dosaûenì optim lnìch v sledk lze zasunovacì Ë sti peëicì trouby umìsùovat do r zn ch rovnì. Tyto zasunovacì rovnï jsou zn zornïny na obr. 7. obr. 7 DvÌ ka peëicì trouby musejì b t trvale zav en. P i vyjìm nì a vkl d nì pokrm pouûìvejte vûdy speci lnì rukavice. Teplota v peëicì troubï m ûe dosahovat aû 250 C. Dbejte na to, aby pouûitè n doby byly û ruvzdornè a vhodnè pro peëenì v peëicì troubï. P nve, plechy na piökot a hlinìkovè fûlie nepokl dejte p Ìmo na dno peëicì trouby. M ûe tam dojìt k zadrûenì tepla, kterè by mohlo nep ÌznivÏ ovlivnit v kon peëicì trouby a poökodit jejì ov povrch. P Ìpravu pokrm na tuku nebo oleji peëlivï hlìdejte, protoûe p i p eh tì se tyto suroviny mohou snadno vznìtit. Ze stejnèho d vodu dbejte na opatrnost takè p i vyjìm nì a vkl d nì pokrm. Na dno peëicì trouby by se nemïly dostat tuky a oleje. Kdyû k tomu p ece jen dojde, peëicì troubu musìte d kladnï vyëistit, abyste zabr nili nep Ìjemn m z pach m. P Ìprava pokrm s vrchnìm a spodnìm oh evem OtoËte p epìnaë funkcì trouby na odpovìdajìcì symbol ( ) a na p epìnaëi teplot nastavte poûadovanou teplotu. P i vrchnìm a spodnìm oh evu lze pèct pouze na jednè rovni. Pokud pot ebujete pèct oddïlenï vrchnìm nebo spodnìm oh evem, otoëte p epìnaë funkcì na symbol nebo. Horkovzduön trouba ( ) OtoËte p epìnaë funkcì trouby na odpovìdajìcì symbol ( ) a na p epìnaëi teplot nastavte poûadovanou teplotu. Ventil tor za zadnì stïnou trouby vh nì dovnit hork vzduch, kter tam cirkuluje. Pokud musìte pèct v horkèm vzduchu vìc neû jeden pokrm najednou, umìstïte zasunovacì Ë sti do prvnì a t etì rovnï zdola (viz obr. 7). Pokud p ipravujete hork m vzduchem pouze jeden pokrm, vyuûìvejte spodnì z suvnè rovnï, protoûe tak dos hnete lepöìch v sledk. Rozmrazov nì OtoËte p epìnaë funkcì trouby na odpovìdajìcì symbol ( ) a p epìnaë teplot nastavte do polohy VYPNUTO (symbol: l). Ventil tor bïûì bez vyt pïnì a uvnit trouby cirkuluje vzduch pokojovè teploty. Tak se zv öì rychlost rozmrazov nì. Grilov nì OtoËte p epìnaë funkcì trouby na odpovìdajìcì symbol ( ) a na p epìnaëi teplot nastavte poûadovanou teplotu. HorkovzduönÈ grilov nì OtoËte p epìnaë funkcì trouby na odpovìdajìcì symbol ( ) a na p epìnaëi teplot nastavte poûadovanou teplotu (max. 200 C). P i tèto funkci se st ÌdavÏ spìn gril a ventil tor (konvekënì provoz). Tato funkce umoûúuje stejnomïrnè pronik nì tepla do pokrmu, aniû by byl jeho povrch vystaven p Ìliö dlouhou dobu p ÌmÈmu p sobenì grilu. P i zah Ìv nì pokrm vznik p ra. Jakmile se p ra dotkne skla dvì ek trouby, kondenzuje ve formï kapek vody. Je to naprosto norm lnì a nenì to sign l û dnè z vady. DoporuËujeme, abyste kapky po kaûdèm pouûitì trouby ot eli. 6

7 Rady k p ÌpravÏ ryb a masa Ryby m ûete p ipravovat v û ruvzdorn ch n dob ch nebo p Ìmo na roötu. P itom je t eba si uvïdomit, ûe pek Ë se zasunuje do prvnì rovnï zdola (viz obr. 7) a musì se do nïj p idat trochu vody. BÌlÈ maso, dr beû a ryby vyûadujì vöeobecnï pr mïrnou teplotu (mezi 150 a 175 C). P i p ÌpravÏ ËervenÈho masa (kromï öetrnè p Ìpravy a p i poûadavku jen mìrnèho zhnïdnutì) se doporuëuje vyööì teplota (mezi 200 a 250 C). Rady k peëenì peëiva Kol Ëe vyûadujì obvykle pr mïrnou teplotu (mezi 150 a 200 C). P i peëenì kol Ë se doporuëuje kr tkè p edeh tì (asi 10 minut). Jakmile se pokrm zaëne pèct, nesmïjì se otevìrat dvì ka trouby, a v sledek lze kontrolovat jen okènkem ve dvì k ch. Rady ke grilov nì Maso a ryby pokapejte trochou oleje a pokl dejte je p i grilov nì p Ìmo na roöt. P i tèto funkci se teplo öì Ì z vrchnìho topnèho tïlesa. Proto je t eba, abyste z suvnou roveú p izp sobili v öce masa nebo ryby. 4. Tabulky p Ìpravy pokrm VRCHNÕ A SPODNÕ OHÿEV A HORK VZDUCH V ha g DRUH POKRMU vrchnì a spodnì oh ev roveú 4 3 teplota 2 1 C roveú hork vzduch teplota C Doba peëenì v minut ch POZN MKY kol Ë, peëivo t enè tïsto (1a3)* lìstkovè tïsto (1a3)* k ehkè tïsto (1a3)* tvarohov kol Ë jableën kol Ë (1a3)* z vin (1a3)* dort (1a3)* drobnè peëivo (1a3)* piökot (1a3)* bezè (1a3)* chlèb a pizza bìl chlèb ûitn chlèb housky (1a3)* pizza (1a3)* n kypy zapèkanè tïstoviny (1a3)* zapèkan zelenina (1a3)* slanè kol Ëe (1a3)* lasagne maso hovïzì vep ovè telecì rostbìf skopovè ku e krocan kachna husa zajìc ryby cel ryba (1a3)* rybì porce (1a3)* kus ve formï 8 housek na plechu na roötu na roötu na roötu na roötu noha vcelku vcelku vcelku vcelku v porcìch 2 ryby 4 porce POZN MKA: Doba peëenì neobsahuje dobu nutnou k p edeh tì. DoporuËujeme kr tkè p edeh tì (asi 10 minut) p ed peëenìm pizzy. (*) Pokud chcete p ipravovat vìc neû jeden pokrm, doporuëujeme z suvnè rovnï uvedenè v z vorce. 7

8 BÃéN GRILOV NÕ Pokrm MnoûstvÌ g Z suvn liöta Teplota C Doba grilov nì (v öka roötu) 1. strana 2. strana ku ecì prsa max toast max. 3 1 klob sy max kotlety max porce ryby max. 8 6 GRILOV NÕ S HORK M VZDUCHEM Pokrm MnoûstvÌ g Z suvn liöta Teplota C Doba grilov nì (v öka roötu) 1. strana 2. strana vep ov peëenï nebo rostbìf ku e nebo öpìzy ryby vcelku POZN MKY: 1) Do nejniûöì z suvnè rovnï se zasune pek Ë na zachycov nì öù vy z peëenì; doporuëuje se nalìt do pek Ëe 1/2 l vody. 2) VeökerÈ grilov nì musì probìhat p i zav en ch dvì k ch peëicì trouby. 5.»iötÏnÌ a drûba P ed ËiötÏnÌm spor k vûdy vypnïte a nechte vychladnout. Spor k se nesmì Ëistit parnìmi a vysokotlak mi ËisticÌmi p Ìstroji. P i pouûìv nì ËisticÌch sprej dbejte na to, abyste je nest Ìkali na topn tïlesa a Ëidlo termostatu. V û dnèm p ÌpadÏ nepouûìvejte abrazivnì ËisticÌ prost edky, kovovè dr tïnky nebo ËistiËe s bïlicìmi prost edky, protoûe by mohly poökodit a sklo ve dvì k ch peëicì trouby. NedoporuËujeme pouûìvat k ËiötÏnÌ kovovè a jinè dr tïnky nebo kyseliny. U spor k s automatick m zapalov nìm zajiöùuje tuto funkci keramick zapalovacì svìëka a kovov elektroda (na obr. 8 oznaëeny pìsmenem C). ObËas tyto dìly d kladnï vyëistïte. V z jmu funkënosti zapalov nì takè kontrolujte, zda nejsou zaneseny otvory ve vïnci trysek (pìsmeno B).»IäTÃNÕ VARN DESKY ovÈ Ë sti umyjte vlaûnou vodou s mycìm prost edkem; nepouûìvejte û dnè agresivnì prost edky, protoûe by mohly poökodit. Trysky a ho ky myjte Ëasto horkou vodou a mycìm prost edkem a snaûte se vûdy odstranit p ipeëenè zbytky pokrm. NerezovÈ Ë sti myjte podle pot eby vodou, a vûdy je pak such m hadrem osuöte. ovÈ roöty z pracovnì plochy spor ku m ûete um t takè v myëce n dobì. Na houûevnatè skvrny pouûìvejte obvyklè, neagresivnì ËisticÌ prost edky nebo bïûnï dostupnè speci lnì prost edky. obr. 8 8

9 PE»ICÕ TROUBA ov povrch peëicì trouby se nejlèpe ËistÌ ve chvìli, kdy je trouba jeötï tepl. DoporuËujeme, abyste troubu po kaûdèm pouûitì umyli mïkk m hadrem namoëen m do teplèho mycìho roztoku. ObËas bude vöak nutnè, abyste peëicì troubu vyëistili dokonale pomocì speci lnìho ËisticÌho prost edku. Na velmi houûevnatè skvrny pouûijte trochu octa. l P i peëenì ovocn ch kol Ë mohou z stat na u v peëicì troubï houûevnatè skvrny od ovocnè öù vy, kterè se jen velmi obtìûnï odstraúujì. Lesk u tìm ponïkud trpì, ale v kon trouby tìm nenì ovlivnïn. Aby se tyto skvrny d le nep ipalovaly, mïli byste vnit ek trouby po kaûdèm peëenì ovocn ch kol Ë peëlivï um t. DVÕÿKA PE»ICÕ TROUBY DoporuËujeme, abyste dvì ka peëicì trouby p ed ËiötÏnÌm vysadili. Postupujte n sledovnï: a) DvÌ ka peëicì trouby plnï otev ete. b) NajdÏte z vïsy dvì ek (obr. 9). c) UvolnÏte malè p ky, kterè jsou souë stì obou z vïs, a otoëte je (obr. 9). d) DvÌ ka uchopte z levè a pravè strany, otoëte je pomalu ve smïru k troubï, aû jsou z poloviny zav en. e) DvÌ ka pak opatrnï vysaôte. f) Postavte je na bezpeënè mìsto. g) UvolnÏte dva örouby (obr. 10) oznaëenè pìsmenem A. h) SmÏrem nahoru vyt hnïte ze dvì ek sklo a odstavte je. Sklo ze dvì ek umyjte teplou vodou a osuöte tepl m hadrem. Po umytì dvì ka zase v opaënèm po adì nasaôte. U modelu BMS 641 X osuöte nerezovè Ë sti a skla mïkk m hadrem. V û dnèm p ÌpadÏ nepouûìvejte agresivnì prost edky, kovovè dr tïnky nebo ËistiËe s bïlicìmi prost edky. obr. 9 TÃSNÃNÕ DVÕÿEK PE»ICÕ TROUBY Bezvadn provoz peëicì trouby zaruëuje tïsnïnì dvì ek na okraji celè sk ÌnÏ peëicì trouby. l ObËas p ezkouöejte stav tohoto tïsnïnì. V p ÌpadÏ pot eby je vyëistïte, ale nepouûìvejte agresivnì ËisticÌ prost edky. l Pokud se uk ûe, ûe tïsnïnì je poökozenè, informujte p Ìsluön autorizovan servis a d le s peëicì troubou aû do ukonëenì opravy nemanipulujte. obr. 10 9

10 V MÃNA é ROVKY V OSVÃTLENÕ PE»ICÕ TROUBY l Neû se do v mïny pustìte, p esvïdëte se, ûe je p eruöen p Ìvod elektrickèho proudu. é rovka ve vnit nìm osvïtlenì peëicì trouby musì odpovìdat tïmto parametr m: a) û ruvzdorn (do 300 C) b) napïtì/frekvence: 230 V/50 Hz c) p Ìkon: 15 W d) objìmka: E 14. P i v mïnï postupujte n sledujìcìm zp sobem: a) SklenÏn kryt zatlaëte dovnit a otoëte ve smïru hodinov ch ruëiëek. b) VyjmÏte vadnou û rovku. c) NahraÔte ji novou û rovkou. d) Znovu nasaôte sklenïn kryt. B ZapnÏte p Ìvod proudu. obr. 11 DALäÕ POKYNY K»IäTÃNÕ PeËicÌ trouba je vybavena sklopn m vrchnìm topn m tïlesem. K usnadnïnì ËiötÏnÌ lze toto topnè tïleso (urëenè k vrchnìmu oh evu a grilov nì) sklopit smïrem dol. Nejprve uvolnïte öroub (obr. 12) a topnè tïleso sklopte dol (obr. 13). Pak m ûete vyëistit takè strop peëicì trouby (viz vöeobecnè pokyny k ËiötÏnÌ). Po vyëiötïnì topnè tïleso zase zvednïte a zajistïte öroubem. JeötÏ jednou se p esvïdëte, ûe topnè tïleso sedì pevnï. obr. 12 obr

11 6. Co dïlat v p ÌpadÏ poruchy Neû budete v p ÌpadÏ nïjakè poruchy informovat autorizovan servis, proveôte sami n sledujìcì p ezkouöenì: PROBL M n PeËicÌ trouba se nezapne. n NesvÌtÌ kontrolka teploty peëicì trouby. n NesvÌtÌ osvïtlenì peëicì trouby. n Pokrmy se peëou p Ìliö dlouho, nebo naopak p Ìliö rychle. n Na pokrmech a na stïn ch peëicì trouby se usazuje p ra a kondenz t. ÿeäenõ u P ezkouöejte, zda je nastavena na ruënì provoz a zda jsou p epìnaëe nastaveny na nïkterè z funkcì a nïkterè z teplot. nebo u P ezkouöejte, zda je spor k spr vnï p ipojen, p ÌpadnÏ zda je zapnut p Ìvod proudu. u Nastavte p epìnaë teplot na nïkterou z teplot. nebo u Nastavte p epìnaë funkcì na nïkterou z funkcì. u Nastavte p epìnaë funkcì na nïkterou z funkcì. nebo u Kupte novou û rovku do peëicì trouby, p ÌpadnÏ si ji vyû dejte v autorizovanèm servisu, a podle n vodu û rovku vymïúte. u VezmÏte si na pomoc tento n vod, zvl ötï kapitolu "PouûÌv nì peëicì trouby". u Po ukonëenì peëenì nenech vejte pokrmy v peëicì troubï dèle neû minut. Pokud po v öe uvedenèm p ezkouöenì spor k i nad le nespr vnï pracuje, informujte p Ìsluön autorizovan servis. UveÔte p itom druh poruchy, modelovè oznaëenì, ËÌslo v robku a sèriovè ËÌslo. Tyto daje najdete na v robnìm ötìtku. V robnì ötìtek se nach zì na p ednìm okraji peëicì trouby, viz. obr. 14. obr

12 7. TechnickÈ daje PE»ICÕ TROUBA V ez v öka 580 mm rozmïry öì ka 560 mm hloubka 550 mm v öka 325 mm PeËicÌ trouba öì ka 440 mm rozmïry hloubka 390 mm objem 53 litr Tento spot ebië odpovìd n sledujìcìm smïrnicìm EU a»sn: - 73/23-90/683 (NÌzkonapÏùov smïrnice) - B (smïrnice EMC) - 90/396 (smïrnice o plynu) - B (vöeobecnè pokyny) a n sledujìcìm zmïn m. P ipojovacì hodnoty topnè tïleso vrchnìho oh evu topnè tïleso spodnìho oh evu vrchnì a spodnì oh ev grilovacì topnè tïleso topnè tïleso dvojitèho grilu topnè tïleso v zadnì stïnï trouby osvïtlenì peëicì trouby studen ventil tor horkovzduön ventil tor celkov p Ìkon napïtì (50 Hz) 800 W 1000 W 1800 W 1750 W 2550 W 2000 W 25 W 20 W 30 W 2600 W 230 V VARN DESKA Kategorie: NastavenÌ: I2L zemnì plyn 25 mbar Ho k tepeln v kon pr tok plynu kw max kw min m 3 /h max siln ho k 102 mm 3 0,55 0,332 norm lnì ho k 71 mm 2 0,40 0,221 pomocn ho k 55 mm 1 0,30 0,111 vöechny 4 ho ky 8 0,885 oznaëenì trysky obtokov jehla siln ho k 102 mm 124 0,40 norm lnì ho k 71 mm 100 0,32 pomocn ho k 55 mm 071 0,28 12

13 8. N vod pro instalatèra BezpeËnostnÌ pokyny pro montèra kuchyúsk ch linek D hy a plastovè povrchovè pravy kuchyúskè linky musejì b t lepeny û ruvzdorn mi lepidly (nad 75 C). V opaënèm p ÌpadÏ se d ha nebo plastov fûlie m ûe deformovat. PouûitÌ d evïn ch ukonëovacìch liöt na pracovnì desce za plot nkami je povoleno v p ÌpadÏ, ûe budou dodrûeny minim lnì vzd lenosti uvedenè na mont ûnìm n kresu. MusejÌ b t dodrûeny minim lnì vzd lenosti uvedenè na mont ûnìm n kresu. Vzd lenost mezi plynovou varnou deskou a odsavaëem par musì b t minim lnï tak velk, jak je uvedeno v n vodu k odsavaëi par. K zajiötïnì dostateënèho odvïtr nì je v krytu soklu a za spor kem nezbytn otvor o pr mïru minim lnï 360 cm 2 (obr. 15). Z hlediska ochrany proti p eh tì okolnìch ploch se u tohoto spor ku jedn o spot ebië typu Y. Tento spor k, p ÌpadnÏ vestavn sk ÌÚka tohoto spor ku, smì zadnì stïnou a jednou boënì stïnou dot kat libovolnï vysok ch kuchyúsk ch sk ÌnÏk - p i dodrûenì vzd lenosti 100 mm. Druhou boënì stïnou smì b t p istaven k jinèmu spot ebiëi nebo kuchyúskè sk ÌÚce, kterè jsou stejnï vysokè jako tento spor k (obr. 16). vzduch obr. 15 obr

14 9. P ipojenì na elektrickou sìù Spor k se dod v bez p ipojovacìho kabelu. Svorka na p ipojenì se nach zì vzadu na zadnì stïnï (obr. 17). ElektrickÈ p ipojenì musì prov dït kvalifikovan elektrik. P itom se musì dodrûet bezpeënostnì p edpisy a p edpisy p Ìsluön ch elektrorozvodn ch z vod, vztahujìcì se na p ipojenì. P ed p ipojenìm je t eba p ezkouöet, jestli napïtì uvedenè na v robnìm ötìtku - takè jmenovitè napïtì spot ebiëe - souhlasì s hodnotou napïtì v sìti. V robnì ötìtek se nalèz v r mu peëicì trouby vlevo dole a je p Ìstupn po otev enì dve Ì trouby. obr. 17 NapÏtÌ oh ÌvacÌch tïles je 230V st. TakÈ p i napïtì sìtï 220 V st. spot ebië pracuje bez z vad. P ipojenì k sìti je provedeno tak, ûe se spot ebië m ûe odpojovat na vöech pûlech se vzd lenostì kontakt nejmènï 3 mm. Svorky pro p ipojenì f ze L, st ednìho vodiëe N a ochrannèho vodiëe PE zadnì stïnï peëicì trouby. se nach zejì za krytem na Koncovky p ipojovacìch kabel musì b t opat eny dutinkami. Kabelov p Ìvod musì b t dimenzov n podle p edpis a vöechny svorky musì b t pevnï utaûeny. KoneËnÈ p ipojovacì vedenì je t eba zajistit proti tahu, dnï ut hnout na svork ch a zakr t krytem. Po p ipojenì na p Ìvod elekt iny je t eba vyzkouöet vöechna oh ÌvacÌ tïlesa jedno po druhèm kr tk m zapnutìm na maxim lnì v kon. Trouba musì b t vestavïn tak, aby po zabudov nì a instalaci nebyly elektrickè souë sti dosaûitelnè bez pouûitì n stroj a n adì. To platì takè pro zp sob, jak m je p ipevnïna boënì stïna, pokud se spor k nach zì na konci linky. V robce odmìt jakoukoliv odpovïdnost za ökody nebo razy, pokud nebyla dodrûena shora uveden bezpeënostnì pravidla. 14

15 10. P ipojenì plynu N sledujìcì instalaënì pr ce a drûbu smì prov dït jen odbornìk, ter musì postupovat podle platn ch smïrnic. Pro tuto instalaci platì smïrnice GAVO 1078 a NEN Spor k je na zadnì stïnï vybaven p Ìpojkou na plyn R 1/2". Plynov p Ìpojka musì mìt uzavìracì za ÌzenÌ, kterè je snadno p ÌstupnÈ. DoporuËujeme bezpeënostnì plynovou z suvku. MusÌ b t umìstïna vpravo nebo vlevo mimo dosah vyza ov nì spor ku. P i pouûitì bezpeënostnì hadice je t eba db t na to, aby byla vedena volnï a mimo horkè zûny. pohled zezadu UpozornÏnÌ: Po instalaci je t eba pomocì m dlovèho roztoku p ezkouöet tïsnost spojenì. V û dnèm p ÌpadÏ k tomu nepouûìvejte plamene. obr. 18 V ez pro varnou desku V ez pro varnou desku se prov dì podle n kres. zaë tek v ezu V ez v pracovnì desce se poëìt od p ednì hrany vestavnè sk ÌÚky (bez dve Ì). ZaË tek: hrana minus 10 mm (tolerance ± 3 mm). V ez musì b t umìstïn uprost ed vestavnè sk ÌÚky. V ez je t eba provèst co nejp esnïji pomocì kvalitnìho pilovèho listu nebo p ÌmoËarou elektrickou pilou. ÿeznè plochy se musejì zajistit p ed pronik nìm vlhkosti. p ednì hrana vestavnè sk ÌÚky obr. 19 na obï strany 280 mm od st edu spodnì sk ÌÚky obr

16 11. Vestavba spor ku RozmÏry Otvor pro vestavbu v kuchyúskè sk ÌÚce musì odpovìdat obvykl m rozmïr m. Pot ebnè daje jsou na vedlejöìm n kresu. Na plynovou hadici a p ÌvodnÌ elektrick kabel je t eba vy Ìznout v zadnì Ë sti boënì stïny otvory. Pokud m kuchyúsk sk ÌÚka takè zadnì stïnu, je t eba do nì vy Ìznout otvor k odvïtr nì o rozmïrech cca 200 x 300 mm. obr. 21 Vestavba Cel spor k, tedy peëicì trouba i nosië plynov ch ho k, je provizornï zasunut do vestavnè sk ÌÚky. Teprve po vestavbï peëicì trouby se nosië ho k odöroubuje a namontuje se do v ezu pro plynovou varnou desku, kter se nach zì nad nì (viz n sledujìcì kapitola). PeËicÌ trouba se musì po vsazenì vyrovnat. Teprve po vestavbï varnè desky se upevnì Ëty mi p iloûen mi örouby. Otev ete dvì ka peëicì trouby a upevnïte ji vlevo a vpravo p iloûen mi örouby do vestavnè sk ÌÚky. UpozornÏnÌ: Elektrick p ÌvodnÌ kabel a plynov hadice se nesmïjì dot kat zadnì stïny spor ku. obr

17 Vestavba plynovè varnè desky NosiË ho k je dod v n kompletnï smontov n se vöemi armaturami a je vsazen provizornï nad peëicì troubu a p iöroubov n. Vyöroubujte Ëty i örouby na plechov ch helnìcìch a zvednïte nosië ho k nahoru. ärouby oznaëenè "A" uvolnïte a plechovè helnìky vyt hnïte smïrem ven. Vloûte nosië ho k do v ezu pro varnou desku, stranovï jej vyrovnejte a p izp sobte jeho polohu vlastnì varnè desce (obr. 23). P ed upevnïnìm nosiëe öroubem "B" byste mïli p ezkouöet, zda do nïho dob e zapad vlastnì varn deska a zda plynovè ho ky se zapalovacì svìëkou leûì uprost ed p Ìsluön ch otvor. V p ÌpadÏ nutnosti m ûete nosië ho k jeötï jemnï se Ìdit. Na spodnì stranu varnè desky nalepte samolepicì tïsnïnì. Propojte varnou desku a vrchnì stranu peëicì trouby ochrann m ûlutozelen m vodiëem. P Ìsluön konektor se nach zì na spodnì stranï varnè desky. P iloûte shora varnou desku a u kaûdèho ho ku ji dvïma örouby p ipevnïte. NepouûÌvejte akumul torovè öroubov ky, kter mi byste mohli ho ky a varnou desku poökodit, ale kvalitnì k Ìûov öroubov k. Na varn mìsta poloûte hlavy a kryty ho k a nakonec poloûte roöt. Potom proveôte zkouöku funkënosti. PlechovÈ helnìky u "B" upevnïte k pracovnì desce Ëty mi vyöroubovan mi örouby. ärouby u "A" p it hnïte. obr

18 D leûitè upozornïnì! P i vestavbï varnè desky do ûulovè pracovnì desky upevnïte nosië ho k tak, ûe p iöroubujete odpovìdajìcì upevúovacì helnìky do Ëty otvor "C" (obr. 24). obr

19 12. Z ruka, servis a n hradnì dìly P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci vyjasnit jakèkoli pochybnosti sami a tudìû vyhnout se zbyteën m vol nìm do servisu. Jestliûe po tïchto kontrol ch z vada st le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko Zanussi. UjistÏte se, ûe m ûete sdïlit model, ËÌslo v robku (Prod. No.) a v robnì ËÌslo (Ser. No.) spot ebiëe. Tyto informace naleznete na datovèm ötìtku p Ìstroje. Origin lnì n hradnì dìly lze koupit od autorizovan ch st edisek servisu Zanussi. PodmÌnky z ruky My, v robce, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 12 mïsìc od data zakoupenì tohoto spot ebiëe Zanussi se tento spot ebië nebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadnè pouze z d vodu vadnèho zpracov nì nebo vadnèho materi lu, provedeme podle naöeho uv ûenì buô opravu nebo v mïnu tèhoû bez placenì za pr ci, materi l nebo p epravu za p edpokladu, ûe - spot ebië byl spr vnï instalov n a pouûìv n pouze na napïtì uvedenè na ötìtku jmenovit ch hodnot - spot ebië byl pouûìv n pouze pro norm lnì dom cì Ëely a v souladu s pokyny v robce pro provoz a drûbu - na spot ebiëi neprov dïla servis, drûbu ani opravu jin neû n mi autorizovan osoba - vöechny servisnì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Zanussi nebo jìm autorizovanè st edisko - kaûd vymïnïn spot ebië nebo vymïnïn vadn souë st se stanou naöìm vlastnictvìm - tato z ruka platì vedle vaöich z konn ch nebo jinak pr vnï podloûen ch pr v V jimky - tato z ruka se nevztahuje na: - poökozenì nebo poûadavky vzniklè v d sledku p epravy, nespr vnèho pouûitì nebo nedbalosti, v mïny û rovek a snìmateln ch Ë stì ze skla nebo plastick ch hmot - n klady spojenè s poûadavky na odstranïnì z vad spot ebiëe, kter je nespr vnï instalov n - spot ebiëe, kterè jsou pouûìv ny v komerënìm prost edì vëetnï pronajìman ch - zemï EvropskÈho spoleëenstvì. Lze pouûìt standardnì z ruku, ale zajiötïnì, ûe spot ebië splúuje normy platnè v p ÌsluönÈ zemi, kam byl spot ebië dopraven, je na zodpovïdnosti a na n klady vlastnìka. M ûe b t vyûadov n doklad o koupi. Model...»Ìslo v robku (Prod. No.)... SeriovÈ ËÌslo (Serial. No.)... BezpeËnost P eëtïte si d kladnï tento n vod. V robce nezodpovìd za vady zp sobenè nespr vnï pouûìvan m v robkem nebo v robkem pouûìvan m pro jinè Ëely neû jsou Ëely specifikovanè v tomto n vodu. V p ÌpadÏ technick ch problèm v m bude i n ö znaëkov servis kdykoliv k dispozici, volejte 02/ Adresy: ServisnÌ st edisko: ServisnÌ st edisko: Hanusova ulice t. Gener la PÌky Praha Brno Tel.: 02/ Tel.: 05/

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken NÏkolik dobr ch rad pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken OdstranÏnÌ fûlie ó zaë tek nïëeho novèho Fólie slouží k ochraně profilů proti poškození ve výrobě (nikoli na stavbě). Pokud manipulace s

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì Chronick z nït slinivky b iönì (chronick pankreatitida) je ve svè tïûöì formï onemocnïnìm ponïkud vz cn m, avöak lehëì poruchy slinivky jsou ËastÏjöÌ. OnemocnÏnÌ

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë

99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë 99 289..80I.0 EUROTOP 771 A (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

DOPLŇKOVÉ SPOTŘEBIČE: CHLADNIČKY, ODSAVAČE PAR, MIKROVLNNÉ TROUBY. ARG 737/A+/5 vestavná jednodveřová chladnička s výparníkem

DOPLŇKOVÉ SPOTŘEBIČE: CHLADNIČKY, ODSAVAČE PAR, MIKROVLNNÉ TROUBY. ARG 737/A+/5 vestavná jednodveřová chladnička s výparníkem CHLADNIČKY ART 483/4, ART 471/4 kombinované vestavné chladničky s mrazničkou DOPLŇKOVÉ SPOTŘEBIČE: CHLADNIČKY, ODSAVAČE PAR, MIKROVLNNÉ TROUBY ARG 737/A+/5 vestavná jednodveřová chladnička s výparníkem

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více