FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI"

Transkript

1 ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 FARNÍ LIST SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, texty evangelia, které se za poslední dny četly při mších, mluví o jednotě. Kristus o ní mluví s takovou naléhavostí, že nám musí být jasné, že věčný život se bez ní neobejde. Čteme o tom především od 13. do 15. kapitoly Janova evangelia a připomeňme si z nich alespoň tuto větu: Prosím za ty, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Aby byli ve mně, jako já jsem v Tobě a Ty jsi ve mně. Buďme spojení s touto Kristovou vůlí a zůstávejme v ní ať už se srdcem nadšeným nebo se srdcem vyprahlým. Zůstávejme takto Kristu věrní stále, ať v nás sílí láska pro společenství, v němž, pokud je možné vykonávat jakoukoli věc společně, tak je nikdy nedělejme sami. Tato poslední věta je taky vůle našeho zakladatele Fernanda a jsem rád, že ji můžu připomenout všem: Vám a především sobě. Kéž je vůle naší farnosti jedna; Kristova. S tím se upamatuji, že v úterý se v evangeliu četlo: svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal. Když jsem se v duchu ptal, jak můžu být nápomocný světu, který má poznat, že Kristus miluje Otce, tak se mi dostalo odpovědi, nepochybuji, že od samotného Krista. Řekl mi: Já žiju pro Otce; a ty pojď se mnou, ať pro něj žijeme oba. S příležitostí slavnosti Seslání Ducha svatého, Ducha, který všechno spojuje v jedno Kristovo Tělo, vám přeji krásný červen. Antonín Lukeš, M.Id. 1

2 PODĚKOVÁNÍ Moc děkujeme otci Antonínovi a stejně tak našim milým babičkám za společně strávené chvíle na Sedmikrásku. Jsme Vám moc vděčné, že jste ochotné věnovat svůj volný čas našim dětem. Přes léto Sedmikrásek není, ale zcela jistě se opět sejdeme v novém školním roce. Přejeme všem krásné prázdniny. maminky ze Sedmikrásku POUŤ RODIN NA VELEHRAD Otec Antonín pozval nás, několik dalších rodin a farníků na pouť na Velehrad. Ubytovali jsme se v poutním domě Stojanov. Řádové sestřičky nám uvařily dobré jídlo, které všem moc chutnalo. Za poutním domem jsme objevili obrovské hřiště, kde jsme si hráli. Cílem naší poutní cesty byla bazilika sv. Konstantina (Cyrila) a Metoděje, která byla tak velká, že připomínala spíše římskou katedrálu a ne moravský kostel. Potom jsme navštívili pana sochaře Otmara Olivu, který nám ukazoval jak pracovat s olovem, bronzem a včelím voskem. Nejvíce mne zaujalo, že bronz zahříval až na 600 stupňů Celsia. V jeho sochařské dílně jsme viděli i artefakty nového památníku sv. Zdislavy, který bude slavnostně odhalen v Křižanově. Před odjezdem jsme se ještě byli podívat na slovanský kostelík, který tu byl před příchodem sv. Cyrila a Metoděje. Založen byl pravděpodobně irskými misionáři. Potom jsme šli do akvária Živá voda, kde jsme viděli parybu vyzu velkou, která tu žila již v době dinosaurů. Pouť se mi moc líbila i díky krásnému počasí. Matouš Svoboda JARNÍ POUŤ 2014 Na pouť se vydáváme Tento den, jako celý květen, je pod ochranou Panny Marie. Poutní místa s ní spojená se nacházejí v jižních Čechách. Protože jsou všichni včas u autobusu, odjíždíme v Počasí slibuje krásný den, což se nakonec potvrdilo! Po pravidelné oddychové zastávce na odpočivadle dojíždíme k prvnímu cíli Poutní areál Římov. Tamní duchovní správce nás velmi podrobně seznamuje s dějinami tohoto místa. Jsou zde tři roviny duchovního života. Při vstupu do areálu stojí mohutné lípy. Ta největší a nejstarší je posledním němým svědkem zjevení, které se zde událo. To se zjevil Pán Ježíš a prohlásil, že chce spasit tento lid, a Panna Maria oznámila, že chce uprostřed tohoto lidu přebývat. Během 17. a 18. století zde jezuité vystavěli loretánskou kapli, kostel sv. Ducha a pašijovou cestu. 2

3 Tato cesta má 25 zastavení a je přesnou kopií skutečné cesty na Kalvárii, jak ji Ježíš absolvoval. A protože originální cesta v Jeruzalémě až na 3 zastavení byla zničena, je tato římská světovým unikátem. Někdy je Římov nazýván také Český Jeruzalém. Kolem kostela jsou ambity, kde je 34 lunet obrazy ze života Panny Marie. V kostele sv. Ducha slavíme pod vedením Otce Antonína svoji poutní mši svatou. Po ní nás místní kněz provádí po několika zastaveních pašijové cesty a naše krátká pobožnost končí na Kalvárii. Tak jako všude na údržbu a opravy je zapotřebí mnoho peněz, ale hlavně prosební modlitby poutníků. A o ty nás kněz prosil. Po dobrém obědě ve Včelné pokračujeme do Zlaté Koruny. Zde je bývalý klášter cisterciáků. V místním kostele býval uložen trn z Kristovy koruny, proto se také nazýval Trnová Koruna. Ale klášter dobře hospodařil, a také ve spojitosti se zakladatelem Přemyslem Otakarem II. byl přejmenován na Zlatou Korunu. Klášter zanikl v r za Josefa II. a postupně chátral. V jeho zdech bylo několik provozů včetně slévárny. V Křížové chodbě je řada prázdných prostor po obrazech, které byly převezeny do kláštera ve Vyšším Brodě. Klášterní kostel je velmi hezký, patří mezi největší v ČR délka: 70m a výška 17m. Jsou zde pravidelně slouženy mše pro místní věřící. Posledním místem naší pouti je Kájov. Patří k nejstarším a nejznámějším poutním místům u nás. Podle legendy poustevník postavil malý dřevěný kostelík zasvěcený Panně Marii. Začali sem chodit poutníci a podle kajícího života poutníka se začalo místu říkat Kájov. Kázal zde také řezenský biskup sv. Wolfgang a jeho kult zde byl uctíván ještě v 15. století. Asi na začátku r zde byl postaven kostelík Zesnutí Panny Marie. Postupem doby jeho kapacita nestačila a na konci 15. století byl postaven nový farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Hlavní oltář stojí na místě zázračného pramene. Součástí vybavení nového kostela se stala milostná socha Panny Marie, která je nazývána Madonou Kájovskou. Největší poutě probíhaly v říjnu. Ve 20. století postupně upadaly, až po roce 1989 se jejich věhlas opět rozšířil a začaly do areálu proudit i potřebné finanční prostředky na nutné opravy. Tak jako pokaždé se pouť díky Lukášovi opět velmi vydařila. Počasí nám přálo pršet začalo až těsně před příjezdem do Prahy všichni účastníci se vrátili obohaceni o poznání dalších krásných míst a těší se na další pouť. Jan Dostál 3

4 O POUTI DO SVATÉ ZEMĚ Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra Dobrý den, drazí bratři a sestry, v uplynulých dnech, jak víte, jsem vykonal pouť do Svaté země. Pro církev to byl velký dar, za který děkuji Bohu. On mne vedl do této požehnané země, která byla svědkem Ježíšovy historické přítomnosti a kde došlo k událostem, jež jsou zásadní pro judaismus, křesťanství a islám. Znovu ze srdce děkuji Jeho blaženosti, patriarchovi Fouad Twalovi, biskupům různých ritů, kněžím a františkánům Kustodie Svaté země. Tito františkáni jsou výborní! Jejich práce je překrásná. Moje vděčnost patří rovněž jordánským, izraelským a palestinským představitelům, kteří mě přijali velice zdvořile, a řekl bych také přátelsky, jakož i všem, kdo spolupracovali na realizaci této návštěvy. 1. Hlavním účelem této pouti bylo připomenout 50. výročí historického setkání papeže Pavla VI. a patriarchy Athenagora. Byla to vůbec první návštěva Petrova nástupce ve Svaté zemi. Pavel VI. tak zahájil v době konání Druhého vatikánského koncilu zahraniční cesty papežů soudobé epochy. Prorocké gesto římského biskupa a konstantinopolského patriarchy je úhelným kamenem obtížné, ale slibné cesty jednoty všech křesťanů, jež od té doby učinila významné kroky. Moje setkání s Jeho Svatostí Bartolomějem, milovaným bratrem v Kristu, bylo vrcholným momentem návštěvy. Společně jsme se modlili u Ježíšova hrobu a spolu s námi rovněž pravoslavný řecký patriarcha Jeruzaléma Theofilos III., arménský apoštolský patriarcha Nourhan a další arcibiskupové a biskupové různých církví a společenství, občanští představitelé a mnozí věřící. Na tomto místě, kde zazněla zvěst Vzkříšení, jsme vnímali veškerou hořkost a bolest rozdělení, která mezi Kristovými učedníky dosud existují. Působí opravdu mnoho zla a bolesti v srdci. Ještě jsme rozděleni. Právě v onom místě, kde zazněla zvěst Vzkříšení a odkud nám Ježíš dává život, jsme stále ještě trochu rozdělení. Při této bohoslužbě prostoupené vzájemným bratrstvím, úctou a srdečností, jsme však především vnímali mocný hlas Vzkříšeného Dobrého Pastýře, který chce ze všech svých ovcí učinit jediné stádce. Cítili jsme touhu uzdravit dosud otevřené rány a vytrvale pokračovat na cestě k plnému společenství. Ještě jednou, jako to učinili předchozí papežové, prosím o odpuštění za to, čím jsme k těmto rozdělením přispěli, a prosím Ducha svatého, aby nám pomohl uzdravit zranění, která jsme způsobili 4

5 bratřím. V Kristu jsme všichni bratři. S patriarchou Bartolomějem jsme přátelé, bratři, a sdíleli jsme vůli společně putovat a snažit se dělat vše, co můžeme už dnes: společně se modlit, společně pracovat pro Boží stádce, usilovat o pokoj, opatrovat stvoření je tolik věcí, které máme společné. Máme jít dál jako bratři. 2. Druhým účelem této pouti bylo dodat tomuto regionu povzbuzení na cestě k pokoji, který je darem Božím a zároveň přičiněním lidí. Učinil jsem tak v Jordánsku, Palestině a Izraeli, vždy jako poutník ve jménu Boha i člověka a přitom jsem choval v srdci velký soucit se syny této země, jejichž soužití je již dlouho poznamenáno válkou a kteří mají právo konečně zakusit pokoj! Proto jsem vybízel věřící křesťany, aby se s otevřeným a poddajným srdcem nechali pomazat Duchem svatým, který dává schopnost konat gesta pokory, bratrství a smíření. Duch umožňuje zaujímat tyto postoje k lidem různých kultur a náboženství v každodenním životě a tak vytváří tvůrce pokoje. Pokoj se vytváří řemeslně. Neexistuje mírový průmysl, nikoli. Vytváří se každý den, řemeslně a také se srdcem otevřeným k seslání tohoto Božího daru. Proto jsem vybízel věřící křesťany, aby se nechali pomazat. V Jordánsku jsem poděkoval jeho představitelům i tamějšímu lidu za jejich úsilí při přijímání početných uprchlíků přicházejících z válečných oblastí, za humanitární nasazení, které si zasluhuje a žádá stálou podporu mezinárodního společenství. Byl jsem zasažen velkodušností jordánského lidu v péči o uprchlíky, kteří v tak velkém počtu prchají před válkou v oné oblasti. Pán ať hojně žehná tomuto pohostinnému lidu! A my se modleme, aby Pán této pohostinnosti žehnal, a žádejme na mezinárodních institucích, aby pomohly tomuto lidu v práci, kterou odvádí. Během této pouti i při jiných příležitostech jsem vybízel zainteresované představitele, aby pokračovali ve snaze o zmírnění napětí na Blízkém východě, zvláště v mučené Sýrii, jakož i v dalším hledání rovného řešení izraelskopalestinského konfliktu. Proto jsem pozval prezidenty Izraele a Palestiny, muže a tvůrce pokoje, aby se přišli do Vatikánu modlit spolu se mnou za pokoj. A prosím i vás, abyste nás nenechali samotné, modlete, aby Pán udělil mír oné požehnané zemi. Počítám s vašimi modlitbami, hodně se modlete, aby nadešel pokoj. 3. Tato pouť do Svaté země byla také příležitost utvrdit ve víře křesťanská společenství, která nemálo trpí, a vyjádřit vděčnost celé církve křesťanům, kteří žijí v oné oblasti a na celém Blízkém východě. Tito naši bratři jsou odvážnými svědky naděje a lásky, solí a světlem oné země. Svým životem víry a modlitby, ceněnými výchovnými a dobročinnými 5

6 aktivitami se přičiňují o smíření a odpuštění a přispívají k obecnému dobru společnosti. Touto poutí, která byla opravdu Pánovou milostí, jsem chtěl přinést slovo naděje, kterou jsem však také sám přijal! Dostalo se mi jí od bratří a sester, kteří doufají proti vší naději (Řím 4,18) skrze četná utrpení jako jsou ta, která prožívají ti, kdo uprchli ze své vlasti kvůli konfliktům, a ti, jimiž se pohrdá kvůli jejich víře v Krista. Buďme jim nadále nablízku! Modleme se za ně a za pokoj ve Svaté zemi a na celém Blízkém východě. Modlitba celé církve ať je také oporou na cestě k plné jednotě křesťanů, aby svět uvěřil v lásku Boží, která v Ježíši Kristu přišla přebývat mezi nás. A nyní vás všechny vyzývám ke společné modlitbě. Prosme spolu Matku Boží, Královnu míru, Královnu jednoty mezi křesťany, Matku všech křesťanů, aby nás a celý svět obdařila pokojem a provázela nás na této cestě jednoty. Zdrávas Maria přejato z KATOLICKÝ POHLED NA SVĚT: PROCES Na zdech katolických kostelů najdeme čtrnáct zastavení. Je to dobrá teologie procesu. Je zde pohyb, jsou tu stadia a fáze: nejprve se musí stát toto, pak musíš projít tímto; na cestě musíš setrvat ve všech stadiích a vztazích. Sama cesta bude tvým učitelem. Elizabeth Kübler-Ross nebyla první, kdo objevil stadia smutku a umírání. Poprvé to bylo objeveno na křížové cestě, a ta byla uvnitř každého katolického kostela. Ve skutečnosti s tím začali františkáni. Řekli, že v životě každého z nás je zkušenost odsouzení, zkušenost soudu, zkušenost zrady. Pak tu bude chvíle, kdy nakonec budeme muset konat jeho vůli, nikoli tu svou. Když se o to pokusíš, pak na cestě přinejmenším třikrát upadneš. Pravděpodobně daleko víckrát. Bůh ti ale pošle lidi, jako jsou Šimon z Kyrény, Veronika, Marie a plačící dcery jeruzalémské. Bůh ti dá přátele, kteří tě budou podporovat. Taková je teologie procesu. Není to nějaká statická teologie, v níž bohužel někteří z nás vyrostli hra na způsob: smrtelný hřích jsem mimo jdu ke zpovědi jsem zas in. Teologie na knoflík se od zdravého, bohatého katolicismu velice liší. Josef Basík převzato z: R.Rohr: Why Be Catholic? 6

7 NAŠE SLABOST A NEDOKONALOST NÁM NEMŮŽE ZABRÁNIT BÝT UŽITEČNÍ Bůh dokáže působit i prostřednictvím naší slabosti a nedokonalosti Apoštol Pavel píše v jednom svém dopise do Korinta o boji se svou nemocí. Býval by se jí rád zbavil. Nevíme, čím strádal, ale bylo to něco, čím skutečně trpěl, co ho omezovalo, čím se cítil ve svém životě handicapovaný. Byl přesvědčen, že jako zdravý by toho mohl pro Boha vykonat mnohem víc. Obracel se s tím k Bohu a dostalo se mu odpovědi: Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti (2 Kor 12,9). Bůh totiž dokáže působit i prostřednictvím naší slabosti. Slabost nám nemůže zabránit, abychom byli pro Boha plně disponováni a abychom mohli být užiteční. Právě naopak, slabost nám dokonce může pomoci, abychom nestavěli do středu sami sebe. Může nám pomoci, abychom se Bohu otevřeli. Toto slovo z nás snímá tlak výkonu. Nemusíme se snažit odstranit za každou cenu všechny slabosti, každý strach a všechna svoje citlivá místa, nemusíme být perfektně (a perfekcionisticky) dokonalí. Pavel právě díky vlastní slabosti hlouběji vrostl do společenství s Bohem Každý z nás ve svém životě prožíváme nějakou slabost, kterou se cítíme limitováni, omezováni... Smíme stejně jako apoštol Pavel prosit Boha, aby nás uzdravil a osvobodil. Ale budeme-li i nadále trpět, neznamená to, že nás Bůh nevyslyšel. Nejspíše nám to může pomoci, že se dokážeme se strachem a přecitlivělostí vypořádat a že právě tím budeme otevřeni pro jeho Ducha. Může nás to osvobodit od vlastního sebestředného já, které se snaží vše zvládnout samo. Může nás to zbavit jen úzkého úhlu pohledu a otevřít nám široké obzory. Dotkneme se podstaty svého bytí, svého pravého jádra, ve kterém přebývá Bůh. Bůh nevyslyšel Pavlovu prosbu o vysvobození z nemoci. Pavel si ale uvědomil, že právě díky nemoci, vlastní slabosti a omezenosti hlouběji vrostl do společenství s Bohem. Svoje poslání apoštola pak mohl vykonávat nejen slovy, ale celým svým bytím včetně své nemoci. Ve spojení s Bohem pak vykonal daleko větší skutky a přinesl daleko větší ovoce, než jiní zdraví lidé svými vlastními silami. Může to být i naše cesta. z knihy O životě z víry Anselma Grüna přejato z 7

8 SBÍRKY V DUBNU A KVĚTNU 2014 Neděle sbírka na farnost =8.006,--Kč Neděle sbírka na farnost =9.887,--Kč Neděle sbírka na farnost =8.585,--Kč Neděle sbírka na Arcidiecézi =10.866,--Kč Neděle sbírka na farnost =8.831,--Kč Antonín Lukeš, M.Id. 8

9 FARNÍ KALENDÁŘ ČERVEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Ne 1 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za sdělovací prostředky Mezinárodní den dětí 12:00 Krč sál Rodinná kavárna Po 2 NP SV. MARCELIN A PETR, MUČEDNÍCI 17:30 Krč sál/kostel Katecheze pro děti Út 3 P SV. KAREL LWANGA A DRUHY, MUČEDNÍCI 9:00 Krč kostel Sedmikrásek Úklid 9:00 Krč kavárna Noemi 16:00 Michle Domov Sue Ryder Mše sv. 17:30 Krč kostel/sál Sekulární františkáni Mše sv. a setkání St 4 18:00 Hradčany palác Ocenění laických spolupracovníků farnosti 20:00 Krč sál Modlitba Taizé Nácvik zpěvu od 19:30 Čt 5 P SV. BONIFÁC, BISKUP A MUČEDNÍK Světový den životního prostředí Pá 6 NP SV. NORBERT, BISKUP A ZAKLADATEL PREMONSTRÁTSKÉHO ŘÁDU * jeho pozůstatky jsou uložené v klášteře na Strahově * je jeden ze zemských českých patronů 15:30 24:00 Krč zahrada/sál Habrovka Festival 17:30 Michle kostel Mše sv. Večerní mše sv. v Krči nebude So 7 10:00 24:00 Krč zahrada/sál Habrovka Festival Večer vigilie ze slavností Seslání Ducha Svatého 16:30 Hradčany Katedrála/palác Přijetí do katechumenátu 20:00 Hradčany Katedrála Ekumenická modlitební vigilie Ne 8 SL SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10:00 Hradčany Katedrála/palác Svátost biřmování 11:00 Krč kostel Mše sv. pro děti 1. Sv. Přijímání 12:00 Krč sál Rodinná kavárna Po POKRAČOVÁNÍ LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ (až do 29. listopadu) 9 NP SV. EFRÉM SYRSKÝ, JÁHEN A UČITEL CÍRKVE 9

10 10:00 16:30 Krč zahrada Zahradní slavnost Rané péče EDA 17:30 Krč kostel Mše sv. pro děti Út 10 9:00 Krč kostel/sál Sedmikrásek 14:00 17:00 Krč MÚ Praha 4 Habrovka přátelská rodině St 11 P SV. BARNABAŠ, APOŠTOL 18:45 Podolí Na Topolce 14 Biblická hod. ekumenická Sk 5:1nn Čt 12 19:00 Michle fara Kino-rozjímání Šarlatový a černý (Drama / Válečný, USA/VB/It, 1983, 138 min. režie: Jerry London, hudba: Ennio Morricone, hrají: Gregory Peck, Christopher Plummer) V roce 1943 sílí údery proti nacistické třetí říši a Řím, resp. neutrální Vatikán, se stává útočištěm tisíců uprchlých válečných zajatců, Židů a hledaných odbojářů. Irský kněz, vatikánský právník a diplomat, chráněnec papeže Pia XII. monsignore Hugh O Flaherty organizuje ve spolupráci s italským odbojem úkryt pro všechny pronásledované. Pá 13 SV SV. ANTONÍN Z PADOVY, KNĚZ A UČITEL CÍRKVE So 14 Ne 15 SL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 12:00 Krč sál Rodinná kavárna Po 16 17:30 Krč sál Katecheze pro děti (ohlašujeme příp. změny) Út 17 9:00 Krč sál Čtyřlístek St 18 18:30 Krč kostel Biblická hodina farní 1Jn 5 19:00 Krč kostel Osmák Úklid 20:00 Krč Osmák Setkání s modlitbou 23:59 Uzávěrka farního listu Čt 19 SL TĚLA A KRVE PÁNĚ doporučený svátek 17:00 Hradčany Katedrála/náměstí Mše sv. a eucharistické procesí Pá 20 So 21 P SV. ALOIS GONZAGA, ŘEHOLNÍK Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12:00 Krč sál Rodinná kavárna Po 23 17:30 Krč sál Katecheze pro děti (ohlašujeme příp. změny) Út 24 SL NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 9:00 Krč kostel/sál Sedmikrásek 17:00 Hradčany Katedrála Mše sv. rekviem při příležitosti 100 let od vypuknutí První světové války 10

11 St 25 20:00 Krč sál Mužská spiritualita Chlapi Čt 26 Mezinárodní den boje proti narkomanii 18:45 Michle fara Farní rada setkání Pá 27 SL NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO So 28 NP NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE 10:00 Hradčany Katedrála Svátost kněžství jáhen Tomáš Kábele Ne 29 SL SV. PETR A PAVEL, APOŠTOLOVÉ Misionáři Identes 55. výročí založení Svatopetrská sbírka na bohoslovce při každé mši sv. Po 30 NP SV. PRVOMUČEDNÍCI ŘÍMŠTÍ každá neděle a slavnost (ve dnech pracovního volna) 9:00 Michle fara Farní snídaně APOŠTOLÁT MODLITBY ÚMYSLY NA ČERVEN 2014 Všeobecný: Úmysly Svatého otce svěřené Apoštolátu modlitby Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, kterou potřebují k důstojnému životu. Evangelizační: Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské kořeny. Úmysl našich biskupů Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci. Úmysl naší farnosti Aby naši katechumeni, biřmovanci a děti, kteří poprvé přijali Eucharistii, zažili skutečnou radost ze setkání s Nejvyššími Tajemstvími lidského života. 11

12 ZÁŘÍ AŽ ČERVEN ROZVRH LITURGIE A JINÉ FARNÍ AKCE MICHLE KRČ Poznámky Ne 8:00 9:30 11:00 Dětská 19:00 Po 17:30 2. pondělí: pro děti (změny vyhrazené sledovat kalendář) Út 17:30 S nešporami St 12:00 17:30 Čt 17:30 Před 1. pátkem: po mši sv. krátká eucharistická adorace Pá 17:30 Po mši sv.: 1. pátek: krátká eucharistická adorace Každý pátek: Apoštolská hodina s Misionáři Identes (tichá modlitba před vystavenou Eucharistií + četba NZ) So 17:30 Slavnosti a svátky změny vyhrazené sledovat kalendář a nástěnku! Svátost smíření 30 min. přede mší nebo na požádání Další svátosti a svátostiny na požádání Sv. růženec 30 min. přede mší (Ne 7:30 a 9:00 Po-So 17:00) Neděle 9:00 Michle fara Farní snídaně Neděle 12:00-14:30 Krč sál Farní kavárna Farní list Řk farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha Michle, Baarova 52/23, Praha 4, ; tel ; pro zasílání příspěvků do farního listu: (nebo možno nechat texty příspěvků v sakristiích kostelů), farnosti: Redakce textů: Kateřina Kyralová; doprava FL na faru: Zdeněk Hučín. Žádáme autory o pochopení pro redakční a jazykovou úpravu zaslaných textů. Vychází Náklad 300 výtisků. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude ve středu ve 23:59. Příští číslo (dvojčíslo) vyjde

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru

ÚVODNÍ SLOVO. Z pouště na katedru Z pouště na katedru 1 ÚVODNÍ SLOVO Únor: měsíc studený a suchý, ale tento rok s dárkovým dnem. Prohlíţíme Liturgický Kalendář: měsíc studený a suchý, s málo liturgickými památkami, ale tento rok s jednou

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Vánoce 05/2014. Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Vánoce 05/2014. Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Vánoce 05/2014 Úvodní slovo Vánoce Historie a význam svátku Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Nejstarším svátkem křesťanství nejsou Vánoce, ale Velikonoce O Velikonocích

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více