MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306"

Transkript

1 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015

2 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù JEDINÉ NEBZPEÈÍ PRO LIDSTVO JE SÁM ÈLOVÌK leden 2015 èlovìk, jenž vytrvá v modlitbì, se Mi stane bližším. S mnohým zmatením ve svìtì i v mé církvi bude pro lidstvo výzvou dokázat rozlišovat mezi dobrem a zlem v Božích oèích. Leè mnoho køes anù ode Mne vzdálí nová, celosvìtová podoba evangelizace, zamìøená výluènì na politiku. Místo povzbuzení, abyste Mi zùstali vìrni a dùvìøovali všemu, co Já jsem, budete ode Mne odvádìni. Nesmíte si nikdy plést mé Slovo s požadavky laického svìta. Skrze Knihu svého Otce jsem vždy lidstvu objasòoval nebezpeèí takového jednání. Laický svìt slouží jen svým vlastním potøebám a držitelùm moci, jejichž ctižádost a sobecké touhy vytváøejí pravidla, která ovládají svìt. Je rozšiøováno tak mnoho dezinformací ve vztahu k životnímu prostøedí, kde jen Bùh mùže rozhodnout, jak se zemì bude chovat. Èlovìk mùže poškodit a zpùsobit újmu zemi, ale nikdy ji nemùže znièit, nebo to vše je v Božích rukou. Nedostatek víry v Boha zpùsobuje, že se èlovìk domnívá, že má kontrolu nad vesmírem. Pošetilý èlovìk si myslí, že jeho èiny mohou zmìnit Boží zákony. Moudrý èlovìk ví, že Bùh je všemocný, a pokud je uctíván a jeho zákony jsou dodržovány, pak lidské pøežití bude zajištìno. Pøežití zemì nemá co dìlat se smrtelným èlovìkem. Jen Bùh má moc vládnout nad vzduchem, který dýcháte, vodou, kterou pijete a nad schopností uchovat život. Jediným nebezpeèím pro lidstvo je sám èlovìk. Èlovìk oklame jiné v zájmu vlastního zisku. Bude lhát, je-li to pro nìj výhodné, a když se mu to hodí. Dùvìra je snadno zneužita a nyní žijete v období, kdy musíte vìdìt, že zemì zùstane, jako byla døíve, a že všechny klimatické zvraty jsou zpùsobeny Boží rukou. Lidský zásah do takového božského stvoøení bude dovolen pouze tehdy, je-li v souladu s Boží vùlí. Má církev je mé Tìlo. Všichni, kdo ve Mne vìøí, jsou èástí mého Tìla. Ti, kdo jsou èástí Mne, budou následovat mé uèení. Ti, kteøí øíkají, že vedou mé následovníky, se musí držet mého Slova. Jejich úlohou je Pravdu bránit ne se od ní odchylovat. Jste-li ode Mne odvádìni a je-li mé Slovo svìtem odmítáno, pak povinností mých posvìcených služebníkù je pøipomínat svìtu, co je dobré a co špatné. Odložíte-li záležitosti, týkající se duší, výmìnou za vìci, které se v podstatì rovnají socialismu, pak vìzte, že je to vychytralý a lstivý klam. Zrazuje také všechnu dùvìru ve Mne. MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ leden 2015 Mé drahé dítì, tváø církve mého Syna se zmìní k nepoznání a bude nahrazena jinou, která nebude od mého Syna. Objeví se podvrh za podvrhem, jak bude uèení mého Syna obráceno vzhùru nohama a nahrazeno falešným svìtským uèením. V žádné církvi, která o sobì tvrdí, že jde ve stopách Ježíše Krista, není místo pro nic jiného, než pro Slovo Boží. Pøijde však èas, kdy se církev mého Syna stane souèástí politického hnutí zásadního významu a to ji zavede na cestu starosti o vše, co se týká svìta, jen ne toho, aby zùstala vìrna Slovu, jak bylo dáno Bohem. To vše se stane, jak bylo pøedpovìdìno, a tak mùj vìèný Otec umožní svým nepøátelùm pohltit Tìlo svého jednorozeného Syna, ale jen na krátký èas. Dovolí tak vyzkoušet odolnost tìch, co znají Pravdu a tìch, kteøí zùstanou vìrni jeho církvi, ale i tìch, kteøí ji odhodí ve prospìch uèení temnoty. Bude trvat nìjaký èas, než dojde ke všem tìmto zmìnám, ale semena již byla zasazena. Všechna náboženství budou slouèena do jednoho a poté propojena s vládami a pøivedena do doby, kdy do ní vstoupí èlovìk høíchu, aby zaujal své køeslo. Mnozí budou vymìnìni, než bude nakonec zformováno nové náboženství, které prohlásí vše, jevící se tak navenek, že je dobrem pro všechny.

3 Drahé dìti, modlete se neustále o sílu snášet bolest, která z toho vyplyne. Mùj Syn, Ježíš Kristus, pláèe z velké lítosti nad tím, jak bude zrazen a pro duše, které se Mu cestou ztratí. Bude na jeho vìrných posvìcených služebnících, aby uøídili loïku jeho pravé církve, až vpluje do neklidných a bouølivých vod. Ale prosím, buïte ujištìni, že veškerá pøízeò bude provázet ty, kdo zùstanou vìrni Spasiteli a Vykupiteli svìta, bìhem tìchto hrùzných a tìžkých èasù. Vaše milovaná Matka Matka Spásy HROMY A BLESKY SESTOUPÍ NA PÁNÙV CHRÁM 1307 když Bùh dal svìtu Pravdu skrze proroky, byl to z jeho strany èin milosrdenství. Tak mnozí na Boha natolik zapomnìli, zbožòovali falešné bohy kteøí pøicházejí z hierarchie Satana že zaèali vìøit ve svou nepøemožitelnost. Kdyby nebylo Božího zásahu, mnoho lidí by trpìlo strašným trestem. Co Bùh øíkal od poèátku prorokùm, se stalo. Varování, která dával lidstvu, vedla k tomu, že ti, kdo jim vìnovali pozornost, byli zachránìni, zatímco ti, kteøí je ignorovali, byli odvrženi. Všechno, co bylo pøedpovìdìno, se stane, a ti, kteøí se postaví na odpor Bohu v jeho pokusech pøinést pokoj a spásu svým dìtem, se budou muset zodpovídat ze svého vzdoru. Protože Pravda byla pøekroucena a Slovo Boží ignorováno, lidé se budou i nadále odvracet od svatého Božího Slova. Jejich sestup do temnot pøivodí trest Boha Nejvyššího. Mého Vìèného Otce bolí dívat se na hloubky, do nichž padl èlovìk v honbì za vším, co mu pøináší potìšení. Ale den, kdy svatá obì bude zastavena, a hodina, kdy podvodníci znesvìtí mùj oltáø, bude posledním trnem, kterým Mi probodnou bok. V tomto stanoveném èase hromy a blesky sestoupí na Pánùv chrám, a ten se zhroutí. Bìda èlovìku, který bude mít podíl na tomto znesvìcení, nebo bude zbaven všech milostí záchrany a padne do propasti jako kámen. Pak nikdo neuchrání èlovìka, jenž znesvìtí mùj oltáø, nebo jakmile Boží ruka dopadne jako tìžká sekera, uvìdomí si Pravdu. Mnozí mohou od Boha odpadnout, ale vìtšinou budou stále ještì k Nìmu volat a hledat útìchu v jeho náruèi. Bude ale existovat jádro banda šelem jejíž vnìjší vzhled zakrývá uvnitø ležící zlo, která bude pøemlouvat, lákat a pøitahovat k sobì duše, jejichž ztvrdlá srdce je uèinila dokonalými pøívrženci spiknutí k znesvìcení mého Tìla. To je skupina, pøedpovìdìná už tak dávno, která se pokusí znièit lidstvo. Její moc bude omezená, i když se mùže zdát velkou. Mùj Otec nepøipustí, aby takový odpor vùèi Mnì, jeho jednorozenému Synu, trval dlouho. Lidé dobrého srdce se shromáždí a pøijdou ke Mnì. Nejvìtší rozdìlení mezi lidmi bude vyvoláno høíchy pýchy a arogance, a pokud se nevzdají svých slabostí, poznají, že je nemožné pøijmout mé milosrdenství. Musíte se držet Pravdy, nebo pøimete-li nìco jiného, než Pravdu Slovo Boží skonèíte s prázdnou. 3. leden 2015 TI, CO SE PØEDE MNOU VYVYŠUJÍ, ALE O DRUHÝCH MLUVÍ ŠPATNÌ, BUDOU ODE MNE ODDÌLENI leden 2015 pøijde-li ke Mnì èlovìk, jenž nevìøí ve Mne, nebo v mé Slovo, a jemuž je dán dar rozlišování, a poprosí Mì o pomoc a milosrdenství, oèistím ho a poskytnu mu spásu. Jestli èlovìk, jenž Mì zná, ale zrazuje Mì, a pak pøijde ke Mnì a bude obhajovat své jednání, odvrhnu ho, protože spáchal ten nejhorší høích. Moji nejvìtší nepøátelé jsou ti, kdo byli požehnáni Pravdou, ale jejichž pýcha je pøivedla k domnìnce, že jsou privilegovaní jednat v mém jménu. Já jsem byl zrazen jedním ze svých vlastních, když jsem chodil po zemi, a ne tìmi, kteøí Mì neznali. Tak tomu bude stále, až do pøíchodu Velkého dne. Ti, co se pøede Mnou vyvyšují, ale mluví špatnì o druhých, budou ode Mne oddìleni. Ti, co jsou ode Mne oddìleni, protože Mì odmítají, ale nakonec se ke Mnì obrátí, budou zachránìni jako první. Buïte opatrní, když prohlašujete, že jste ode Mne, nebo moudrý èlovìk Mì bude milovat bez ohledu na milosti, které dostává. Nebude se nikdy vychloubat svou svatostí, svým zbožným životem, nebo pochopením mého Slova. Pýcha je pádem tìch, kteøí se domnívají, že Mì znají lépe než druzí. Jsou to ti, kdo pøijdou ke Mnì jako maliècí, které pøivinu blíže ke svému svatému srdci. Jsou to duše, které Mì milují bez výhrad a které necítí potøebu pøedvádìt svou lásku ke Mnì, aby je ostatní obdivovali a vzhlíželi k nim. Je to èlovìk, který odevzdává vše do mých rukou, když hovoøí Pravdu, který Mi pøivádí duše, po nichž toužím, ne však èlovìk, který má pocit, že zasluhuje velkou chválu proto, že tak èiní. Zlý získává vstup do duší tìch, jejichž mínìní o své vlastní velikosti v mých oèích pøesahuje všechnu lásku,

4 kterou ke Mnì mohou mít. Pak tyto duše používá, aby svou vychytralostí šíøily nepravdy v mém jménu. Høích pýchy je hlavní pøíèinou každého pøedstavitelného høíchu proti Mnì. Musíte se vždy snažit bojovat s pokušením Mì zradit, domníváte-li se, že nìjaká znalost mého svatého Slova vám dává právo vyslovit váš názor o tom, jak Bùh pracuje ve svém plánu spásy. Pouze On, jenž je nade vším, má právo to uèinit. Všechny duše musí pøed Ním pokleknout a neprovádìt to, o èem se domnívají, že je jeho svatá vùle, pokud to znamená urážet nìjakou žijící duši v jeho svatém jménu. Pozornì naslouchejte tomu, co vám nyní øíkám. Pokud jste zradili mé Slovo nebo Pravdu, musíte Mì prosit, abych vás zbavil vaší nepravosti, nebo nedostanete tolik èasu, jak si myslíte, k hledání útìchy v mém Božím milosrdenství. BEZE MNE BY SI SMRT TÌLA A DUŠE VYŽÁDALA CELÉ LIDSTVO 1309 když se èlovìk ke Mnì obrací zády, velmi žalostnì pláèu, ale jsem trpìlivý a odpouštìjící. Odmítá-li mé Slovo a neprojevuje už lásku druhým, což by mìl, má-li jít v mých stopách, pùsobí Mi to velkou bolest. Pøesto jsem trpìlivý v nadìji, že se ke Mnì vrátí. Když Mi èlovìk krade duše a zavede je do vìèné temnoty, pak všechna odplata bude moje a Já na nìho uvalím velký trest. Tento trest mùže být v podobì utrpení, které, má-li štìstí a pøijme svùj údìl s pokorou, ho mùže zachránit. Mé milosrdenství nezná hranic, jsem-li však hanoben velmi krutým jednáním páchaným na Božích dìtech, mého hnìvu bude tøeba se bát. Vìzte, že své nepøátele ztrestám, ale bude to k jejich vlastnímu dobru a pro spásu všech, s nimiž se stýkají. Dojde nìkdy konce to pohrdání Mnou, mým Slovem a plánem spásy, k jakému se snižují pyšní, arogantní a nevzdìlaní lidé? Odpovìdí je, že jejich zloba je nevyèerpatelná. Ještì nikdy nebylo mezi lidmi tak málo lásky, jak je tomu dnes. Ani jediná duše, žijící ve svìtì, není imunní vùèi vlivu ïábla. Ti, kdo se mylnì domnívají, že jsou v mé pøízni, ale s druhými jednají tvrdì, pocítí tíži mé ruky. Už mi dochází trpìlivost, srdce mám tìžké a moje touha zachránit ty, co se snaží znièit druhé, slábne. Lstivost Zlého pøesahuje vaše chápání. Pøesvìdèí dokonce i ty s nejsilnìjší vírou, aby Mì urazili smrtelným høíchem, a malovìrné, aby ještì více podléhali hluboké beznadìji. Nikdo není pøed Satanem v bezpeèí, a když se nebudete modlit o mé milosrdenství, nabízet Mi osobní obìti, pak se nièení duší bude stupòovat. Milióny jsou v tomto èase pro Mne ztraceny, a pøesto málo køes anù chápe nutnost modlitby. Modlitba sama o sobì nièí vliv ïábla a Já vás prosím, abyste trávili více èasu v modlitbách k oslabení stisku, kterým svírá lidské pokolení. Bez mého zásahu by mnoho dalších miliónù duší bylo ztraceno. Bez mého milosrdenství by mnoho tìch, smìøujících do vìèné temnoty, nikdy nespatøilo mou tváø. Bez mé pøítomnosti v nejsvìtìjší eucharistii by nebyl žádný život život tìla, ani život duše. Beze Mne by si smrt tìla a duše vyžádala celé lidstvo, ale díky Mnì už smrt nebude pøítomna v novém pøicházejícím svìtì. Protože jsem svým zmrtvýchvstáním smrt pøemohl, pøemùžete ji i vy. Smrt v mém novém království na zemi nebude existovat. Tìlo a duše bude živoucí jednota dar, který nesmí být odmítnut. Nesmíte nikdy zapomenout na mé zaslíbení všichni, kdo jste se Mnou a ve Mnì budete mít vìèný život. 6. leden 2015 BUÏ SLOVO DANÉ BOHEM PØIJMETE, NEBO NE leden 2015 Mé drahé dìti, musíte se pøipravit na plány mého Syna na oèistu vás všech v jeho oèích. Èas jeho zásahu, aby ve vás probudil ducha, se blíží. Modlete se neustále za všechny ztracené dìti ve svìtì, které pøerušily všechna spojení s mým Synem, pøestože byly odkojeny Pravdou. Brzy už nebudou mít žádné pochybnosti, pokud jde o jeho existenci a musíte se modlit, aby lidská pýcha nevstoupila mezi nì a Boží milosrdenství. Musíte se zejména modlit za duše, které tolika zpùsoby mého Syn zradily, a aby dostaly odvahu se pøed Ním pokoøit a úpìnlivì prosit o milosrdenství. Pravda, drahé dìti, daná lidstvu projevením se mého Vìèného Otce skrze jeho jednorozeného Syna, Ježíše Krista, je trhána na kusy. Nepøijímejte žádnou podobu uèení, které se nedrží Pravdy jako celku. Nesmíte nikdy

5 øíct, že èást Pravdy je dùležitá, a pak zbytek z ní odmítnout. Buï Slovo dané Bohem pøijmete, nebo ne. Èas není dùležitý. Co bylo dáno èlovìku pøed tisíci roky skrze Slovo Boží, se nezmìnilo, a ani se zmìnit nemùže. Vše, co pochází od Boha, musí zùstat nedotèeno, bez ohledu na to, jak je to tìžké. Zùstat vìrni Božímu uèení vyžaduje velkou odolnost, vytrvalost a pevné odhodlání. Láska je cestou, kterou dokážete zùstat vìrni mému Synu, ale tato láska musí být bez výhrad. Nesmí být nikdy poskvrnìna sobeckou láskou, protože ta nevzdává Bohu slávu. Milujete-li skuteènì Boha, musíte zùstat vìrni Slovu. Øíkáte-li, že jste uèedníci mého Syna, Ježíše Krista, pak musíte následovat jeho uèení bez podmínek. Musíte se vzájemnì milovat, jako On miluje vás bez výhrad. Nemùžete øíkat, že milujete Boha, nemilujete-li se navzájem. Nemùžete kráèet v jeho stopách, když neodpouštíte tìm, kteøí se proti vám provinili. Jen když budete dodržovat Boží zákony, mùžete vstoupit do jeho nádherného království. Vaše milovaná Matka Matka Spásy KDE CHYBÍ LÁSKA, TAM V DUŠI NEJSEM 1311 je èas, aby se proti projevùm pohrdání miliard lidí Pravdou svatým Božím Slovem, spojili køes ané celého svìta. Každý høích proti Bohu je nyní považován jako pro Mne pøijatelný. Mnì odporné høíchy budou už brzy pøedstavovány jako pro Mne pøijatelné, ale to je nemožné. Pokud cokoliv, co není ode Mne, kladete pøede Mne v mých kostelích, pùsobíte Mi tím velkou bolest. Ještì nikdy nebylo pro køes any tak tìžké jít mou trnitou cestou, jako je tomu dnes. Lži, lži a zase lži do vás hustí mým jménem a tak nesmíte zapomínat na mé uèení, jinak vás oklamou ti, co chystají spiknutí proti Božímu Slovu. Být køes anem chce mnohem víc, než se jím jen prohlásit. Jste-li skuteèní køes ané, pak uèiníte vše, co jsem uèil, a budete následovat svaté uèení obsažené v Bibli svaté. Uznat mé uèení je jedna vìc, ale jednat podle toho co jsem uèil, je vìc jiná. Milovat jeden druhého není nikdy snadné, kvùli existenci høíchu. Milovat své nepøátele na vás klade velké bøemeno, ale pokud se za to modlíte, poznáte, že vaše láska ke Mnì roste. Milujete-li Mì opravdovì, budete prosti nenávisti, a pak najdete pravý pokoj mysli i duše. Pokud dovolíte Satanovi svést vás k nenávisti vùèi druhým, upadnete do strašné temnoty. Nenávist je jako plevel, který roste a rychle se šíøí. Když nenávist hnisá v duši, nakonec ji zcela pohltí. Pøináší s sebou úzkostný neklid, a ti, kteøí jsou jím plní, nenajdou nikdy pokoj. Nenávist plodí nenávist a rychle se šíøí z jedné duše na druhou. Jakmile se Satan v tìchto duších usadí, nikdy je neopustí, dokud se nebudou kát a neprojeví opravdové výèitky svìdomí. Láska utišuje každý druh nenávisti, ale pokud svou duši nevzdálíte od tìch, kdo podnìcují k nenávisti, budete uvrženi do beznadìje. Nemohu zachránit duši, která nebude upøímnì litovat své høíšnosti. Èekám na vaši zpovìï, a když pøijdete ke Mnì a poprosíte Mì, abych vás zbavil kletby nenávisti, vyvedu vás ruku v ruce zpìt do svého útoèištì pokoje. Pokoj a láska mohou pocházet jen od Boha. Vždy Mì vyhledávejte, nebo Já jsem láska. Kde chybí láska, tam v duši nejsem. 9. leden 2015 MÁ MOC PØESAHUJE VŠE, CO JE Z TOHOTO SVÌTA I MIMO NÌJ leden 2015 Má nejdražší dcero, lidstvo se obrátilo proti Mnì a všemu, co jsem stvoøil k svému obrazu, a proto je mùj žal velký. Mé dìti budou zachránìny zásahem mého vroucnì milovaného Syna, Ježíše Krista, a to se stane velmi brzy. Pøed tímto dnem prosím všechny, kdo Mì milují, aby uznali Pravdu, mého Syna a jeho lásku a modlili se o jeho milosrdenství. Vy, kteøí milujete mého Syna, si musíte pøipomínat jeho slib oèistit svìt a odstranit høích døíve, než sestoupí jeho nádherné království. Život tìla a duše bude vìèný a ti, kdo pøijmou milosrdenství mého Syna, získají tento velký dar. Ti, kdo jej odmítnou, nebudou mít nic. Pojïte, mé dìti, a pøijmìte mé Slovo, nebo je vìèné a nic je neznièí. Mùj protivník kypí v tomto èase zlostí, protože ví, že svìt bude zbaven jeho vlivu a uvrhne hrozné utrpení na duše, kterým chce upøít dar vìèného

6 života. Budete zkoušeni ve své víøe v Nejsvìtìjší Trojici až za mez odolnosti, a mnozí z vás padnou. Opravdová víra vyžaduje skuteènou dùvìru, a pokud nevìøíte v zaslíbení uèinìná mým Synem, budete od Nìj oddìleni. Zakrátko bude každièkému mému dítìti podán dùkaz o mé existenci. Až dostanete toto znamení, nepochybujte o nìm, nebo má vás pøivést do mého útoèištì, které jsem vám odkázal. Mnohá znamení o mé existenci byla již dána svìtu a nyní vám pøináším mnohem víc. Nebojte se, nebo pùjdu za každou duší a není mezi vámi ani jedna, kterou nemiluji nìžným srdcem. Miluji i své nepøátele, vèetnì tìch, kteøí Mì muèí svou bezbožností. Ale dar, který jim brzy pøinesu, probudí jim v srdci spící lásku k svému Stvoøiteli. Jejich láska, spolu s mou božskou láskou, pøemùže zlo. Zbavím je všech slz i obav. Vy, mé drahé dìti, obdržíte tento dar, když jej budete nejménì oèekávat. Nebo ten èas se blíží a tváø svìta bude navždy zmìnìna a k dobru všech. Má moc pøesahuje vše, co je z tohoto svìta i mimo nìj. Mé království je vìèné. Váš milovaný Otec Bùh Nejvyšš DÙVÌRA JE KLÍÈEM K OPRAVDOVÉ LÁSCE leden 2015 když dítì od milujících rodièù cítí lásku, bude vychováno s bájeèným pocitem pohodlí a dùvìrnosti. Láska mezi dítìtem š astným, že má milující rodièe a rodinou vychází z hluboce zakoøenìného pocitu dùvìry. Tato dùvìra je naprostá. To platí pro každou živou duši, která Mì bez výhrad miluje. Má láska k nim je neotøesitelná. Dùvìra je klíèem k opravdové lásce. Všechny moje dìti jsou milované, i když lásku ke Mnì nemají. Milujte Mì a pocítíte pokoj. Milujte Mì a budete milovat všechny, kdo jsou dìtmi Boha. Láska je zcela pøirozená. Bez ní nelze být v poøádku. Když Já jsem ve vás, spatøíte svìt, jak jej vidím Já, v celé jeho nádheøe i nedokonalosti. Rozpoznáte pøekážky, kterým lidstvo èelí, a pocítíte ubohost, budete-li svìdky nenávisti v jakékoliv podobì, nebo nenávist je protikladem lásky. Modlete se neustále, aby láska k Bohu zùstala ve svìtì živá, protože bez ní se budete cítit skleslí a osamìlí. Milujte Mì, jako Já miluji všechny Boží dìti a Já vás zkropím velkými milostmi a pøekonáte zlo ve všech jeho podobách. Váš milovaný Ježíš OMLOUVAJÍ HØÍCH, ABY NEMUSELI ZMÌNIT SVÙJ ŽIVOT leden 2015 má vùle nemùže být nikdy pøemožena, nebo je vìèná. Èlovìk se Bohu vzpíral mnohými zpùsoby, když se ale lidská vùle prolne s vùlí Boží, všichni, kteøí s Boží vùlí bojují, pøijdou o všechno. Lidé nìžného srdce a ti, co Mì pøijmou po Varování, získají celý svìt. Pøijde svìt bez konce a bude prostý všeho høíchu. Sláva všem, kteøí dosáhnou svého právoplatného dìdictví, nebo to bylo od poèátku èástí plánu mého Otce Božího plánu, do nìhož není èlovìk plnì zasvìcen. Je dùležité, aby každý z vás bojoval s pokušením høíchu, i když to nikdy nebude lehké. Jen ke Mnì vždy volejte, budete-li mít pocit, že jste Mi ublížili. Já jsem vždy zde a odpustím vám každý høích, s výjimkou vìèného høíchu rouhání proti Duchu Svatému. Vše, co musíte udìlat, je vztáhnout se ke Mnì. Tento mùj svìt je plný zkaženosti, klamu a ducha zla, ale také v nìm existuje láska. Je to láska, kterou má èlovìk k svému bratru, která udržuje moji pøítomnost mezi vámi, a modlitba, která drží zlo v bezpeèné vzdálenosti. Nechci po vás, abyste svùj život vìnovali modlitbì celý den, každý den, protože to není to, o co vás žádám. Vše, o co vás prosím, je, abyste ke Mnì volali o pomoc, a abyste vzdávali Bohu slávu. K naplnìní mého slibu svìtu a k zajištìní, že všichni budete mít vìèný život, je tøeba jen dodržovat Boží zákony, jak byly jasnì dány v Desateru pøikázání.

7 Následujte Mì, svého Ježíše, a pøipomínejte si vše, co jsem vás uèil. Nemá smysl prohlašovat, že Mì milujete, když odmítáte Slovo Boží. Musíte se pøedevším milovat navzájem a èinit druhým jen to, co byste chtìli, aby èinili vám. Žijte mé Slovo skrze vaše myšlenky, skutky a jednání, a pak budete opravdu moji. Nenávist nemá v mém díle místo, i když vše, co jsem øekl, když jsem chodil po zemi, vzbuzovalo velkou kritiku, protože lidé nechtìli zmìnit svùj život. I dnes je mé Slovo odmítáno, protože se lidé nechtìjí držet Pravdy. Místo toho omlouvají høích, aby nemuseli zmìnit svùj život. Takže se skuteènì nic nezmìnilo. Otroctví høíchu, kdy se èlovìk pøipoutává k vlivu Satana, je silnìjší, než dosud. Osvoboïte se z nìj a vyhledejte Mì. Mìjte na pamìti, že høíchy vám mohou být odpuštìny jen pokud žijete ne však až zemi opustíte. Kdy èlovìk pøijme Slovo Boha a pozná, že vše, co On øekl je pravda? Vše, co øekl, co udìlal, je pravda i vše, co vám øíkám teï, je pravdivé. Žel, mnozí z vás nebudou nikdy naslouchat a èasem, až poznáte Pravdu, bude už pøíliš pozdì. Budoucnost si musíte už teï zajistit životem podle Božího Slova. POTØEBUJI VÁS STEJNÌ, JAKO I VY POTØEBUJETE MNE leden 2015 Já jsem to, váš Ježíš, váš Vykupitel, kdo mluví. Mnozí lidé, kteøí ètou tato poselství, mají strach. Strach s sebou pøináší urèitý druh nenávisti, protože tak mnoho lidí Mì nechce uznat. Strach je pochopitelný, ale nesmíte dovolit, aby zastøel vaši dùvìru. Pouze k vám volám, abyste pøišli ke Mnì. Nechci vám pùsobit muka. Váš pozemský èas má krátké trvání, ale èas, který strávíte se Mnou, je na vìènost. Jestliže vás miluji, jak bych vás potom mohl nevarovat pøed následky odmítnutí mého milosrdenství? Vše, co potøebuji a po èem toužím, je pøivést vás všechny do svého království. Neøíkám vám nic, co není v mé svaté Knize. Ne. Jen vám prostì pøipomínám Pravdu a všechno to, co pøijde, abyste proto pøišli ke Mnì. Pojïte, moji maliècí, nebojte se mé lásky. Nemìjte strach z mého království, nebo je to vaše pøirozené dìdické právo. Proto jsem se vzdal svého života na zemi. Potøebuji vás stejnì, jako i vy potøebujete Mne. Jsem pokorný ve svém oèekávání a prostì toužím obklopit vás životem úžasné nádhery, kde se budete radovat z vìèného života. Tak proè máte strach z mého volání? Miluji vás. Nikdy bych vám neublížil. Jediná újma, které èelíte, je od vás samých. Já jsem stále zde, èekající s velkou nadìjí na vaši lásku. Mùj svìt bez konce pøekonává vše, co byste si kdy mohli pøát na této zemi. Váš život na zemi bledne ve srovnání se skvìlostí mého království. Proto, abych zajistil, že budete mít vìèný život vaše právoplatné dìdictví jsem zemøel za vaše høíchy. Nevzdávejte se této velké obìti, nebo jsem byl s velkou slávou ukøižován za vás. Neodmítejte Mì podruhé. Váš milovaný Ježíš JEN JÁ ZNÁM DEN A HODINU, KDY SE NAPOSLED NADECHNETE leden 2015 když se èlovìk z nìjakého dùvodu zatoulá daleko ode Mne, nenajde nikdy opravdový pokoj. Až èlovìk odhalí, kdo Já jsem, jeho srdce se vzedme láskou ke Mnì. Èlovìk, jenž vloží všechnu svou dùvìru ve Mne, snese každý druh utrpení, nebo Já ho osvobodím. Slovo Boží pùsobí velké spory mezi lidmi slabé víry. Ti, co ve Mne vìøí, pocítí v srdci velkou bolest, až budou svìdky odporu Božímu Slovu. Tato bolest je i mojí bolestí. Vìøíte-li ve Mne, pocítíte v duši moji lásku k vám. Stále mìjte pro Mne otevøené srdce. Nepøijímejte Mì se strachem, ale s nadìjí. Pøijmìte Mì pro to, kdo Já jsem a Slovo vám dané a žijte pak svùj život pøesnì, jak je dáno v Bibli svaté, a budu na vás èekat. Odmítnutí mého uèení a pøijetí høíchu bude vaším pádem. Jen já znám den a hodinu, kdy se naposled nadechnete. Musíte být stále pøipraveni. Musíte Mì prosit, abych vám odpustil vaše høíchy tak èasto, jak jen mùžete. Odpustím i nejzatvrzelejším høíšníkùm, a proto nesmíte mít strach z mého milosrdenství. Bojte se jen hodiny, kdy budete muset stát pøede Mnou a zodpovídat se z každé nepravosti, spáchané proti Bohu. Pokud jste se do té doby pøed Bohem nevykoupili, už nebude další

8 možnost to udìlat. LIDÉ SI ZVOLÍ SVÙJ VLASTNÍ OSUD leden 2015 Mé drahé dìti, zakrátko dojde k obrovskému podvodu, který pokryje svìt jako opona. Tento klam témìø vyhladí Pravdu, ale ti, kdo jsou požehnaní Svìtlem milosti mého Syna, prohlédnou lži, zakrývající Slovo Boží. Od stvoøení èlovìka nedovolil Bùh svým nepøátelùm podlehnout pokušení vytvoøit takový klam klam, který má pouze jediný cíl. A to vyhladit ve vaší spoleènosti všechny stopy po Bohu tím, že všichni, kteøí nejsou od Nìho, získají významné pozice moci. Bùh to nyní umožnil, jako nejvìtší zkoušku lidského rodu k rozhodnutí, kdo je s Ním a kdo proti Nìmu. Svìt se dopustil tìžkých urážek mého Vìèného Otce a øítí se stále hloubìji do smrtelného høíchu. Posvìcení služebníci, vèetnì knìží, biskupù i kardinálù, pøes ètyøicet let zanedbávali vyuèovat Boží dìti Pravdì. Mnozí z nich neuznávají existenci høíchu, ani lid nevarují pøed vážným nebezpeèím, pøivádìjícím duše do smrtelného høíchu. Boží služebníci mají jedinou povinnost, a tou je pouèovat vìøící ve vìcech morálky a ukazovat duším nebezpeèí neuspoøádaného života. Høích už není zmiòován jako nejvìtší nepøítel, jenž je pøíèinou, že se èlovìk oddìluje od Boha. Dìti, Bùh vám nechce nahánìt strach, ale nikdy nesmíte být v pokušení uvìøit, že peklo neexistuje, protože ono skuteènì je. Lidé si zvolí svùj vlastní osud a duše, které neprosí Boha, aby jim odpustil jejich høíchy, poznají, jak moc tìžké je vstoupit do bran království mého Syna. Musíte se vždy držet Pravdy. Bùh odhalil Pravdu skrze své proroky. Neobracejte se k Pravdì zády, nebo udìláte-li to, pøijmete falešné uèení a uvìøíte omylu, že otevøe brány k vašemu dìdictví. Tak mnoho lidí je uvádìno v omyl a vìøí, že starost o materiální blaho Božích dìtí je vše, na èem záleží. Starejte se o svoji duši, drahé dìti, protože ta bude žít vìènì, a to buï s mým Synem v jeho království, nebo Jím bude odvržena. Nikdy svou duši nezanedbávejte, jinak shledáte, že je tìžké se s mým Synem sjednotit. Pravda bude žít navždy, protože je Slovem Božím. Nemùže se nikdy zmìnit. Vaše milovaná Matka Matka Spásy VAROVÁNÍ POMÙŽE SVÌTU BOJOVAT S NEJVÌTŠÍM ODPADLICTVÍM VŠECH DOB leden 2015 až se Varování uskuteèní, bude to první etapa pøípravy na mùj Druhý pøíchod. Tìm, kteøí Mì nepøijmou, bude dána mimoøádná pøíležitost získat èas k zamyšlení nad Pravdou, tak rozsáhlé je moje velké milosrdenství. Prosím, oèekávejte tento den s velkou radostí, nebo tehdy nevìøící koneènì pochopí, kdo Já jsem. Zbaví se své neteènosti a budou plni úžasu. Varování pomùže svìtu bojovat s nejvìtším odpadlictvím všech dob. Tím, že se bìhem tìch 15 minut naprosté samoty obrátíte ke Mnì a poprosíte Mì, abych vám odpustil, budete naplnìni darem Ducha Svatého. Pak se musíte pøipravit na boj pomáhat ostatním naplnit svou skvìlou budoucnost. Pøestože Varování zažehne víru vìøících a mnohé obrátí, bude velký poèet lidí, vèetnì knìží a vysokých èlenù duchovenstva, kteøí budou popírat, že se stalo. Odvedou mnohé ode Mne a budou za to tvrdì potrestáni. Osvícení svìdomí s sebou pøinese velký pøíval lásky k tìm, jejichž jména jsou obsažena v Knize živých. Jsou to lidé vèetnì mnoha nevìøících kteøí se obrátí a budou bojovat za záchranu svých bratrù a sester. Využiji svého èasu, abych k sobì pøitáhl ty, co Mì vùbec neznají, ale kteøí i tak ke Mnì pøijdou, až budou svìdky této velké události. Ihned Mì poznají a zareagují, jak nejlépe umí. Všechny tyto události brzy pøijdou a až se proroctví, daná lidem, zaènou odvíjet, budou dávat jasný smysl. Mnohá proroctví v Knize Zjevení byla napsána tak, aby jim lidé mohli porozumìt díky použitým symbolùm. Skuteènost je jiná, ale vìzte toto: Mùj zásah zmìní svìt navždy. Potom ti, kdo jsou pro Mne a kteøí Mì milují, Mi pomùžou pøinést vìèný život miliardám.

9 S MOUDROSTÍ PØICHÁZÍ SCHOPNOST VIDÌT PRAVDU 1319 moudrost je dar, daný èlovìku mocí Ducha Svatého. Pøes veškeré bohatství, které lze získat, moc a vzácné kameny sebrané na zemi, nemá èlovìk nic, nemá-li dar moudrosti. S moudrostí pøichází schopnost vidìt Pravdu, kterou lidskému pokolení dával Bùh skrze proroky. Moudrost, naneštìstí, je v dnešním svìtì vzácná. Tím, jak podlehnete všem, èlovìkem pro èlovìka stvoøeným vìcem, unikne vám vše, co je skryto pod vrstvami svùdných, uklidòujících výparù, které pokrývají svìt, protože se èlovìk honí za každým potìšením, každým èinem, každým slovem a za každým podnìtem, který nepochází od Boha. Èlovìk se rodí do svìta nahý, zranitelný a odkázaný na druhé, aby ho krmili a oblékali. Rodí se s tìlem a duší a opustí svìt bez nièeho, vèetnì odìvu, do kterého je obleèen. Èlovìk se uèí od lidí, ale musí se také uèit od Slova Božího. Každé další poznání je velkým pøínosem, ale je-li použito nerozvážnì, mùže zpùsobit strašnou bolest druhým. Pokud je vìdìní užito moudøe, mùže naplnit Boží plán v pomoci a výchovì jeho dìtí. Lidstvo je podvádìno, pokud jde o Pravdu. Tento velký podvod odsává vìdìní a lidský duch usychá. Høích už není jen pøijímán, ale je považován za ctnost. Ctnost je pøijímána s nevolí a brzy už pouhá zmínka o mém jménu na veøejnosti bude považována za zloèin. Ïáblùv vliv deformuje lidskou mysl a vše obrací naopak. Ïábel je pravým opakem Boha, a tak øíká-li Bùh, že je nìco správné, on, Zlý, vás pøesvìdèí, že je to špatné. Dobré bude považováno za zlé a ïábelský skutek, nebo slovo, bude prohlášeno za správné. Každý, v Božích oèích zavrženíhodný høích, bude omlouván, a to zahrne všechny podoby zla. Høích nebude nikdy ani zmínìn v pøicházející nové svìtové církvi a èiny, provádìné tìmi, kteøí chtìjí prosazovat Boží Slovo, se stanou nezákonnými. A tak moudrosti, Božího daru, bude ve vaší spoleènosti nedostatek, jakmile lidské pokolení pøijme jednání, které je Bohem odsuzováno. Když vám svìt øíká, že Boží Slovo by mìlo být ignorováno a chce, abyste se podíleli na skutcích, jež jsou vlastnì smrtelným høíchem, potom vás nedokážu zachránit. Èlovìk je pøesvìdèován, aby tleskal každému lstivému zákonu, který popírá Slovo Boží, a moji nepøátelé jsou mimoøádnì aktivní v pozmìòování bìhu dìjin. Všechno dobré, co pochází z køes anské víry, brzy zmizí, až nakonec pøijde den, kdy budete pronásledováni, protože pøijímáte svaté svátosti. Ale za každý bezbožný èin, provedený tìmi, kdo Mnou pohrdají, Bùh vylije svého Ducha na své vlastní, aby pùsobil proti tomuto zlu. Kdyby to neudìlal, bylo by málo nadìje na záchranu jeho dìtí ze sevøení temnoty. Satan projevil svùj vliv v každém koutu svìta. Ti, které svede, jsou jeho ochotnými agenty, a mají radost, když pøekonají každý odpor Božího lidu, aby pøivedli svìt na kolena. Ale Bùh, z lásky k vám, se postará, aby moudrost, poskytnutá èlovìku mocí Ducha Svatého, se stala zbrojí, kterou jeho vìrní služebníci použijí, aby odvedli lidi pryè z dýmu Satana. Boží Svìtlo bude jasnì záøit mezi jeho lidmi, a pod jeho ochranou budou udržovat jeho Slovo a uvedou ostatní do Ducha moudrosti. Duše, které Mì skuteènì znají, budou pøitahovány k Božímu daru moudrosti, nebo bude záøit jako slunce a pøinese útìchu všemu Božímu lidu, kterým bude pohrdáno, až bude otevøenì vyznávat svou lásku k Bohu. Zlo nepøekoná, ani nemùže pøekonat dar moudrosti, kterou brzy Bùh odkáže všem, kdo Ho milují. Pak nic nebude stát Bohu v cestì, až bude kráèet vpøed, aby shromáždil každý národ do své milující a bezpeèné náruèe. Všem náboženstvím, všem duším, všem národùm, bude dán dar moudrosti. Ale mùže být pøijat jen tìmi, kdo Boha upøímnì milují, protože jen skrze svou lásku k Nìmu, se budou moci modlit za ty, kteøí s Ním nechtìjí mít nic spoleèného. 21. leden 2015 BÙH JE VŠUDYPØÍTOMNÝ JE VŠUDE leden 2015 odpadlictví sevøelo svìt a svými chapadly proniká do každého náboženství, které uznává Mì, Ježíše Krista, stejnì jako do tìch, které uznávají mého milovaného Otce. Ti, kdo rozšiøují odpadlictví, to dìlají nenápadným zpùsobem, a podvodníci budou opatrnì pøipravovat duše k pøijetí falešného uèení. To pøivede dvì tøetiny køes anù do odpadlictví, což vùbec nepoznají a nepochopí. Všechny Boží zákony budou obcházeny a vykládány tak, aby byly vhod modernímu svìtu.

10 Moji nepøátelé budou tak vemlouvaví, tak starostliví a navenek pokorní, že pøesvìdèí dokonce i mé nejvytrvalejší a nejvìrnìjší následovníky, že tyto zmìny jsou v Božích oèích pøijatelné. Jakmile se køes an odchýlí od Pravdy, je vinen pøijetím lží. Brzy potom pøijme falešné uèení, a pak velmi rychle odpadne od víry. Až uzraje èas, pøesvìdèí Syn zatracení všechny køes any, kteøí odmítají pravé Slovo Boží, aby se pøipojili k novému jednotnému svìtovému náboženství. A tak, tímto zpùsobem, bude má církev ukøižována. Ale Boží Svìtlo bude vyléváno na køes any a židy a svými ústy, inspirováni Enochem a Eliášem, budou kázat Slovo Boží. Budou to tato dvì náboženství, na nìž se zamìøí moji nepøátelé, budou pronásledováni, bude se s nimi tvrdì zacházet, než jim bude zakázáno vyznávat své náboženství na veøejných místech. Nakonec budou zabrány i jejich kostely a chrámy. Ale pokryti ohnìm Ducha Svatého, budou šíøit Slovo Boží. Najdou odvahu a sílu zùstat vìrni Bohu. Knìží, vìrní Pravdì, budou pokraèovat v podávání každodenní obìti, vykonávané v mém jménu a zpùsobem, jaký byl zamýšlen. V každém národu pùjde za nimi zbytek, který odpoví Duchu Ohnì. Boží moc nesmí být nikdy podceòována. Povede své vlastní na jejich pochodu k vítìzství. Vytrhá všechno trní, které jim stojí v cestì. Pokryje je kruhem své nebeské ochrany a naplní jejich duše moudrostí a Pravdou. Bùh je všudypøítomný je všude a vidí všechno. Satanova moc je dìsivá, ale on není všudypøítomný. Mùže šíøit svùj vliv jen skrze duše, které on a jeho pøívrženci dokázali oklamat. Boží moc se mùže v okamžiku v každé jednotlivé èásti svìta znásobit. Každý èin, a dobrý, zlý nebo bezvýznamný, se zrodí skrze svobodnou vùli èlovìka, která je ovlivnìna buï Duchem Svatým, nebo duchem zla. Boží moc zvítìzí, a ve Velký den Pána budou jeho nepøátelé bezmocní a rukou mého Otce uvrženi do propasti. Nejvìtší trest bude seslán na posvìcené Boží služebníky, kteøí kážou lži. Protože byli požehnáni Pravdou, ale odmítli ji a místo toho vìdomì odtáhli duše od Božího Slova, bude jejich høích nejhorší ze všech, a proto nikdy nespatøí Boží tváø. VLIV LAICKÉHO SVÌTA JE PODOBNÝ VELKÉ POTOPÌ leden 2015 Mé drahé dìti, dar rozlišování pochází z moci Ducha Svatého a není udìlován snadno. Musíte si jej zasloužit. Je dáván jen tìm, kteøí jsou v jednotì s Kristem a oproštìni od všech rozptylování a pokušení, která pøed nì klade Zlý. Zlý nedokáže oklamat ty, kdo jsou požehnáni tímto darem. Bìda podvedenému èlovìku, nebo se nechá uvést do lží. Klam pochází od samotného Satana a tìch, které zamoøuje. Každý, kdo nepøijímá existenci Ježíše Krista, zjistí, že je témìø nemožné odolat dýmu Satana, který zaslepuje úplnì každého, kdo je vinen høíchem pýchy, aby ho pohltil. Každý posvìcený Boží služebník, který zbloudí od Pravdy, uvede v omyl všechny, kteøí od nìj oèekávají vedení. Takový proto bude trpìt velkým trestem v Den soudu. Vliv laického svìt je podobný velké potopì a duše, které se mu podvolí a zmìní názor a mínìní o Slovu Božím, utonou. Klam je nástroj Zlého a jeho hlavním cílem je znièit církev mého Syna svedením tìch, kteøí jsou v ní. Otevøete oèi k novým zmìnám, které budou zavedeny a budou proklínat Boží jméno. Nesmíte nikdy nechat lži ovlivnit to, co vás uèil mùj Syn, nebo mùj Syn se nikdy neodchýlil od svého psaného Slova, ani to nikdy neudìlá. Pravda vás bude posilovat bìhem zkoušek, které pøijdou a budou bièovat církev mého Syna. Musíte se pøipravit na tuto dobu, která je už témìø u vás. Vaše milovaná Matka Matka Spásy OBKLOPÍM KAŽDOU OSOBU VŠECH RAS, VYZNÁNÍ A NÁBOŽENSTVÍ SVÌTLEM MÉHO SYNA leden 2015 Má nejdražší dcero, mùj zásah, aby mé dìti otevøely oèi lásce mého milovaného Syna, Ježíše Krista, se blíží. Miluji všechny své dìti a povolám každého muže, ženu a dítì pøes sedm let do Svìtla milosrdenství mého Syna. Pøipravte se na mùj zásah, nebo je blíže, než si myslíte a buïte vdìèní za tento velký dar. Duchovní konflikt, který ve svìtì vidíte, se projevil na zemi, a vyvstane boj mezi mými nepøáteli, kteøí se snaží umlèet všechny, kdo odmítají být zataženi do lží a tìmi, kdo zrazují mého Syna. Až dopadne ruka mé spravedlnosti, vyzkouší víru všech, kdo øíkají, že jsou pro mého Syna a jen ti, kteøí svolí

11 následovat køíž, zùstanou dost silní, aby hlásali Pravdu. Už brzy vám spadnou pavuèiny z oèí a budete seznámeni v plném rozsahu se svým dìdictvím. Moji nepøátelé budou z vìtší èásti odmítat tento zásah a budou bojovat a odmítat Ježíše Krista až do hoøkého konce. Obklopím každou osobu všech ras, vyznání a náboženství Svìtlem mého Syna a mnozí Ho uvidí. Následkem toho se mnozí obrátí a budou prosit o právo žít vìèný život v nádheøe království mého Syna na zemi. Slíbil jsem, že mùj Syn zaujme své místo na svém trùnu, a to se také splní. Ti, co se nechtìjí stát èástí jeho království, si zvolí na základì svobodné vùle, kterou jsem dal vám všem. Já, váš milovaný Otec, Stvoøitel všeho, co je a bude, vás prosím, abyste nepromarnili své dìdické právo. Pokud to udìláte, budete pohlceni Satanem, jenž je nelítostný, stejnì jako je lháø, podvodník a žalobník. Dostáváte dar, který nebyl udìlen žádné generaci pøed vámi, a musíte se modlit, aby vám byly dány milosti pøijmout moji pøízeò. Pojïte do Svìtla, nebo neudìláte-li to, temnota vás navždy oslepí. To roztrhne mé srdce ve dví a Já nechci ztratit žádného z vás. Žehnám vám. Provázím vás touto svatou misí, která je vám dána Nejsvìtìjší Trojicí, jak bylo pøedpovìdìno. Váš milovaný Otec Bùh Nejvyšší BUÏ MÌ MILUJETE PODLE MÉHO SLOVA, NEBO VÙBEC 1323 rozum nebude hrát žádnou roli v mysli tìch, co budou zuøivì odmítat svaté Slovo Boží, vèetnì tìch, kdo jsou i tak proti Mnì a tìch, co nejsou Slovu zcela vìrni. Mùžete øíci pouze, že jste moji jako jedno tìlo ne jen nìkterou èástí svého tìla. [Zrovna tak] Mì buï milujete podle mého Slova, nebo vùbec. Zradíte-li Mne, udìláte to omlouváním svých dùvodù, když pøijmete lži o tom, kdo Já jsem, co jsem a co jsem øekl. Vy, právì tak jako vaši pøedchùdci pøed vámi, Mì odkopnete a vznesete proti Mnì falešná obvinìní. Použijete mé Slovo podle svého vlastního výkladu, a pak obviníte spravedlivého z nemilosrdnosti. Svou zradou mého Tìla Mì budete bièovat a zpùsobíte strašnou bolest a trápení tìm, které naøknete z kacíøství v mém svatém jménu. Rozum necháte stranou, jak se budete všemožnì vymlouvat, proè jdete opaènou cestou, než tou, kterou jsem vám proklestil svou smrtí na køíži. Satan je velký žalobník Božích dìtí, a je-li pøítomen v duších tìch, které zamoøuje, vznese každé obvinìní proti Božím dìtem, aby zpochybnil mé Slovo. Podvede vás, aby vás uèinil nevìdomými o lásce, kterou má k vám Bùh. Znièí každou špetku víry, kterou máte, pokud se mu podvolíte. Zneužije vaši svobodnou vùli právo dané Bohem a nechá vás uvìøit, že mùžete žít život bez Boha. 27. leden 2015 BIBLI SVATOU BUDE TÉMÌØ NEMOŽNÉ SEHNAT leden 2015 byl jsem vyhozen do pustiny a cítím se mizernì v zármutku nad tím, jak je køes anství ve svìtì oèeròováno. Mùj hlas je už jen šepotem mezi øevem šelmy a tìmi, kdo Mnou pohrdají. Tyto hlasy nespokojenosti se ještì znásobí a zadusí Slovo, které vzešlo z mého života. Kacíøi, pohané, falešní vizionáøi a proroci, zrádci a milovníci taveného zlata spoleènì povstanou ke vzpouøe proti Mnì. Ti, kteøí pùjdou v mých stopách, budou utlaèováni a zatíženi mým tìžkým køížem, a budou muset vystoupat na pøíkrou horu, mají-li uchovat vše, co jsem je uèil. Bibli svatou bude témìø nemožné sehnat pøed tím, než zmizí. Bude èinìn každý pokus popøít Boha, dokud Slovo nebude nahrazeno uèením temnoty. Ti, kdo vìøí ve Mne, svého Ježíše, nesmí nikdy podlehnout èemukoliv, co nepochází ode Mne. Jenom Já vás ochráním pøed újmou a jen skrze Mne najdete vìènou spásu. Dejte si pozor na falešné modlitby, které vám mohou být pøedkládány, nebo nebudou inspirovány Duchem Svatým a mìli byste se jim vyhnout. Slùvko, drobné vìty, nebo prosté vypuštìní tu a tam, mohou promìnit modlitbu ve falešnost. Zlo je tichý zabiják ducha a není snadné je rozpoznat, je-li pøestrojeno za Pravdu. Je naèase odplevelit vaši zahradu a zùstat vìrný všemu, co jsem vás uèil, nebo vše ostatní je bezvýznamné a mùže vám pøivodit ztrátu víry.

12 Víra ve Mne a dùvìra v mùj slib, že pøijdu znovu ve velké slávì, nesmí být nikdy odstrèeny stranou ve prospìch pøíjemného vzrušení z falešných prorokù, kouzelníkù, pohanù a kacíøù. Moji nepøátelé tvrdì pracují, aby vás oklamali, a vìtšina z nich si je dokonale vìdoma, kdo Já jsem, ale chtìjí, abyste Mì za každou cenu odmítli. Musíte zùstat jako malé a dùvìøivé dítì když voláte ke Mnì a Já vás povedu na cestì do mého království. Ochráním všechny, kdo zcela dùvìøují mé lásce a mé svaté vùli. Jen pak mohu zasáhnout, abych smetl své nepøátele a rozšíøil Pravdu, aby nový, pøicházející svìt, mohl být obydlen všemi Božími dìtmi. Dùvìra, víra, nadìje a láska jsou dùležité, máte-li najít sílu zùstat po mém boku. Bezvýhradná láska ke Mnì vám získá velké milosti na cestì do mého nádherného království svìta, který nebude mít konce. Váš milovaný Ježíš ENOCH A ELIÁŠ NEJPØÍJDOU V TÌLE leden 2015 budou to øímští katolíci a židé, kdo budou èelit nejvìtšímu protivenství v pøicházejících èasech. Budou trpìt diskriminací, protivenstvím a nenávistí, až bude odpadlictví svírat lidstvo. Jejich hlasy budou umlèeny, jakmile nepravdy pohltí mysl Božích dìtí, až Zlý oklame svìt, aby odmítl Slovo Boží. Tito Dva svìdci budou dál hlásat Pravdu skrze ty z vás, kteøí jsou dost silní k šíøení ohnì Ducha Svatého do chvíle, kdy Velký den Pána sestoupí na lidstvo. Duch Enocha i duch Eliáše zaplaví jejich duše a oni vyvolají pobouøení, až budou svìdèit o Bohu, Pravdì a Životu, které miliardy odmítnou. Jak bylo pøedpovìdìno, tìmto dvìma svìdkùm se bude odporovat a bojovat proti nim, bìda však èlovìku, který se pokusí je znièit, protože Bùh ztrestá své nepøátele, aby tìm dvìma umožnil udržet živým plamen své lásky ve svìtì pokrytém temnotou odpadlictví. Enoch a Eliáš nepøijdou v tìle, ale vìzte: budou pøítomni v duchu tìchto Dvou svìdkù a právì skrze jejich utrpení Bùh vykoupí ty, kdo jsou slepí k Pravdì. Nikdy se Pravdy nebojte, bojte se jenom tìch, kteøí jsou tak plni nenávistí vùèi Mnì, Ježíši Kristu, že se sníží ke každému ohavnému èinu, aby tyto Dva svìdky umlèeli. Nic však neovlivní, nebo oheò Ducha Svatého se bude vylévat z jejich úst jako meè a pronikat do srdcí tìch, kteøí Boží milosrdenství nejvíce potøebují. Potom, až pøijde èas, tato dvì náboženství budou zakázána a ti, kdo se opováží je praktikovat veøejnì, budou obvinìni ze spáchání zloèinu. Z chrámù vypálených do základù zùstanou jen hromady popela a svìt se bude radovat ze znièení vìrných Bohu a oslavovat jejich zánik. Potom Boží hlas zazní v každém koutu svìta a z popela povstane nový poèátek, Nový Jeruzalém, nový, èistý svìt bez høíchu.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

MILOVANÝM DÌ E T M N A ZEM ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU "A

MILOVANÝM DÌ E T M N A ZEM ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU A PROROCTVÍ POSELSTVÍ BOH A A MATKY BOŽÍ MILOVANÝM DÌTEM ZNAEM poselství lásky ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU "A tak se èlovìk stal smrtelným, jeho tìlo neèisté, jeho život ve

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É POSELSTVÍ TOLERANCE TOLERANCE OTÁZKY VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH PROROCTVÍ PROROCTVÍ O TOLERANCI NE H P C Ø Í I Ø JÍ H M Ý E N JT L E TE N R O M V S É JÍ Z U Á L K A O V N CH Y S K R, É TE

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY Svatý Jakub (mladší) Svatý Jakub (mladší) VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování.

Více

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 10. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 10. DÍL Poselství od 1.srpna 2012 do 31. srpna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ LEDEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 14. DÍL Poselství od 1. ledna do 31. ledna 2013 Poznámka korektora: Pøekladatelé upozoròují, že z dùvodù náboženské

Více

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI.

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI. BYLO ZRUŠENO MNOHO ZÁKONÙ A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. CO MI ZPÙSOBUJE SMUTEK OBZVLÁŠTÌ, JE PODÁVÁNÍ MÉ SVATÉ EUCHARISTIE LAIKY. NEDOSTATEK ÚCTY KE MNÌ A K MÉMU VÌÈNÉMU OTCI ZAVEDENÍM NOVÝCH

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Vybral jsem si dvanáct prostých mužù, nevzdìlaných a neznalých Písma

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT

NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT OBSAH 1/ O høíchu, který zraòuje Srdce Boží i Panny Marie 2/ O køíži mého Syna, kterým vám získává spásu 3/ Zemský Ráj 4/ O nebi, kté na vás èeká 5/ O oèistci 6/ O pekle,

Více

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ 6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ Slova Ježíše Krista Moje království není z tohoto svìta nám jasnì dokazují, že celá naše víra se opírá o skuteènost, že za tímto svìtem, který známe, za hvìzdami a planetami,

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

PRAVDY O BOHU A CÍRKVI

PRAVDY O BOHU A CÍRKVI PRAVDY O BOHU A CÍRKVI Pravda vás pøipravuje, abyste se vyrovnali s realitou tìžkých èasù, pøedpovìdìných v Knize mého Otce. Je vám dána, aby vás uèinila silnými. 986/4.12. 2013 Hlásám Hospodinovo jméno,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ Opìt jsem dokonèil jeden výplod a pøemítám. Po pøeètení této sbírky, musí pøeci napadnout podobné otázky i negramotnì myslícího (jestli má v sobì èlovìk

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

BLUD A KLAM. v t. s o. d i. l o. í t. t á

BLUD A KLAM. v t. s o. d i. l o. í t. t á BLUD A KLAM, í t ì n o p e t á M? o v t s d i l o l h i t s o p co BLUD A KLAM - Máte ponìtí, co postihlo lidstvo? Co mi osobnì bolí, je to, že když ètu køes anský tisk, lhostejno v jakém jazyku, vidím,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NEDĚLE: Za naše duchovenstvo a za naši církev

NEDĚLE: Za naše duchovenstvo a za naši církev ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO

SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO Obsah Sebeobrana Kdybys byl stvoøitelem, tak...? Jak zachránit duše a svou duši Výòatky z poselství rozšiøovaných pod názvem velké varování Sebeobrana (Chraòte svou duši)

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV.

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. 1. Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený. A stejně

Více

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH Pùvod zla 29. Pùvod zla Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proè existuje zlo. Vidí, jak zlo pùsobí, jaké pøináší strašné následky - utrpení a zkázu -

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více