MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306"

Transkript

1 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015

2 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù JEDINÉ NEBZPEÈÍ PRO LIDSTVO JE SÁM ÈLOVÌK leden 2015 èlovìk, jenž vytrvá v modlitbì, se Mi stane bližším. S mnohým zmatením ve svìtì i v mé církvi bude pro lidstvo výzvou dokázat rozlišovat mezi dobrem a zlem v Božích oèích. Leè mnoho køes anù ode Mne vzdálí nová, celosvìtová podoba evangelizace, zamìøená výluènì na politiku. Místo povzbuzení, abyste Mi zùstali vìrni a dùvìøovali všemu, co Já jsem, budete ode Mne odvádìni. Nesmíte si nikdy plést mé Slovo s požadavky laického svìta. Skrze Knihu svého Otce jsem vždy lidstvu objasòoval nebezpeèí takového jednání. Laický svìt slouží jen svým vlastním potøebám a držitelùm moci, jejichž ctižádost a sobecké touhy vytváøejí pravidla, která ovládají svìt. Je rozšiøováno tak mnoho dezinformací ve vztahu k životnímu prostøedí, kde jen Bùh mùže rozhodnout, jak se zemì bude chovat. Èlovìk mùže poškodit a zpùsobit újmu zemi, ale nikdy ji nemùže znièit, nebo to vše je v Božích rukou. Nedostatek víry v Boha zpùsobuje, že se èlovìk domnívá, že má kontrolu nad vesmírem. Pošetilý èlovìk si myslí, že jeho èiny mohou zmìnit Boží zákony. Moudrý èlovìk ví, že Bùh je všemocný, a pokud je uctíván a jeho zákony jsou dodržovány, pak lidské pøežití bude zajištìno. Pøežití zemì nemá co dìlat se smrtelným èlovìkem. Jen Bùh má moc vládnout nad vzduchem, který dýcháte, vodou, kterou pijete a nad schopností uchovat život. Jediným nebezpeèím pro lidstvo je sám èlovìk. Èlovìk oklame jiné v zájmu vlastního zisku. Bude lhát, je-li to pro nìj výhodné, a když se mu to hodí. Dùvìra je snadno zneužita a nyní žijete v období, kdy musíte vìdìt, že zemì zùstane, jako byla døíve, a že všechny klimatické zvraty jsou zpùsobeny Boží rukou. Lidský zásah do takového božského stvoøení bude dovolen pouze tehdy, je-li v souladu s Boží vùlí. Má církev je mé Tìlo. Všichni, kdo ve Mne vìøí, jsou èástí mého Tìla. Ti, kdo jsou èástí Mne, budou následovat mé uèení. Ti, kteøí øíkají, že vedou mé následovníky, se musí držet mého Slova. Jejich úlohou je Pravdu bránit ne se od ní odchylovat. Jste-li ode Mne odvádìni a je-li mé Slovo svìtem odmítáno, pak povinností mých posvìcených služebníkù je pøipomínat svìtu, co je dobré a co špatné. Odložíte-li záležitosti, týkající se duší, výmìnou za vìci, které se v podstatì rovnají socialismu, pak vìzte, že je to vychytralý a lstivý klam. Zrazuje také všechnu dùvìru ve Mne. MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ leden 2015 Mé drahé dítì, tváø církve mého Syna se zmìní k nepoznání a bude nahrazena jinou, která nebude od mého Syna. Objeví se podvrh za podvrhem, jak bude uèení mého Syna obráceno vzhùru nohama a nahrazeno falešným svìtským uèením. V žádné církvi, která o sobì tvrdí, že jde ve stopách Ježíše Krista, není místo pro nic jiného, než pro Slovo Boží. Pøijde však èas, kdy se církev mého Syna stane souèástí politického hnutí zásadního významu a to ji zavede na cestu starosti o vše, co se týká svìta, jen ne toho, aby zùstala vìrna Slovu, jak bylo dáno Bohem. To vše se stane, jak bylo pøedpovìdìno, a tak mùj vìèný Otec umožní svým nepøátelùm pohltit Tìlo svého jednorozeného Syna, ale jen na krátký èas. Dovolí tak vyzkoušet odolnost tìch, co znají Pravdu a tìch, kteøí zùstanou vìrni jeho církvi, ale i tìch, kteøí ji odhodí ve prospìch uèení temnoty. Bude trvat nìjaký èas, než dojde ke všem tìmto zmìnám, ale semena již byla zasazena. Všechna náboženství budou slouèena do jednoho a poté propojena s vládami a pøivedena do doby, kdy do ní vstoupí èlovìk høíchu, aby zaujal své køeslo. Mnozí budou vymìnìni, než bude nakonec zformováno nové náboženství, které prohlásí vše, jevící se tak navenek, že je dobrem pro všechny.

3 Drahé dìti, modlete se neustále o sílu snášet bolest, která z toho vyplyne. Mùj Syn, Ježíš Kristus, pláèe z velké lítosti nad tím, jak bude zrazen a pro duše, které se Mu cestou ztratí. Bude na jeho vìrných posvìcených služebnících, aby uøídili loïku jeho pravé církve, až vpluje do neklidných a bouølivých vod. Ale prosím, buïte ujištìni, že veškerá pøízeò bude provázet ty, kdo zùstanou vìrni Spasiteli a Vykupiteli svìta, bìhem tìchto hrùzných a tìžkých èasù. Vaše milovaná Matka Matka Spásy HROMY A BLESKY SESTOUPÍ NA PÁNÙV CHRÁM 1307 když Bùh dal svìtu Pravdu skrze proroky, byl to z jeho strany èin milosrdenství. Tak mnozí na Boha natolik zapomnìli, zbožòovali falešné bohy kteøí pøicházejí z hierarchie Satana že zaèali vìøit ve svou nepøemožitelnost. Kdyby nebylo Božího zásahu, mnoho lidí by trpìlo strašným trestem. Co Bùh øíkal od poèátku prorokùm, se stalo. Varování, která dával lidstvu, vedla k tomu, že ti, kdo jim vìnovali pozornost, byli zachránìni, zatímco ti, kteøí je ignorovali, byli odvrženi. Všechno, co bylo pøedpovìdìno, se stane, a ti, kteøí se postaví na odpor Bohu v jeho pokusech pøinést pokoj a spásu svým dìtem, se budou muset zodpovídat ze svého vzdoru. Protože Pravda byla pøekroucena a Slovo Boží ignorováno, lidé se budou i nadále odvracet od svatého Božího Slova. Jejich sestup do temnot pøivodí trest Boha Nejvyššího. Mého Vìèného Otce bolí dívat se na hloubky, do nichž padl èlovìk v honbì za vším, co mu pøináší potìšení. Ale den, kdy svatá obì bude zastavena, a hodina, kdy podvodníci znesvìtí mùj oltáø, bude posledním trnem, kterým Mi probodnou bok. V tomto stanoveném èase hromy a blesky sestoupí na Pánùv chrám, a ten se zhroutí. Bìda èlovìku, který bude mít podíl na tomto znesvìcení, nebo bude zbaven všech milostí záchrany a padne do propasti jako kámen. Pak nikdo neuchrání èlovìka, jenž znesvìtí mùj oltáø, nebo jakmile Boží ruka dopadne jako tìžká sekera, uvìdomí si Pravdu. Mnozí mohou od Boha odpadnout, ale vìtšinou budou stále ještì k Nìmu volat a hledat útìchu v jeho náruèi. Bude ale existovat jádro banda šelem jejíž vnìjší vzhled zakrývá uvnitø ležící zlo, která bude pøemlouvat, lákat a pøitahovat k sobì duše, jejichž ztvrdlá srdce je uèinila dokonalými pøívrženci spiknutí k znesvìcení mého Tìla. To je skupina, pøedpovìdìná už tak dávno, která se pokusí znièit lidstvo. Její moc bude omezená, i když se mùže zdát velkou. Mùj Otec nepøipustí, aby takový odpor vùèi Mnì, jeho jednorozenému Synu, trval dlouho. Lidé dobrého srdce se shromáždí a pøijdou ke Mnì. Nejvìtší rozdìlení mezi lidmi bude vyvoláno høíchy pýchy a arogance, a pokud se nevzdají svých slabostí, poznají, že je nemožné pøijmout mé milosrdenství. Musíte se držet Pravdy, nebo pøimete-li nìco jiného, než Pravdu Slovo Boží skonèíte s prázdnou. 3. leden 2015 TI, CO SE PØEDE MNOU VYVYŠUJÍ, ALE O DRUHÝCH MLUVÍ ŠPATNÌ, BUDOU ODE MNE ODDÌLENI leden 2015 pøijde-li ke Mnì èlovìk, jenž nevìøí ve Mne, nebo v mé Slovo, a jemuž je dán dar rozlišování, a poprosí Mì o pomoc a milosrdenství, oèistím ho a poskytnu mu spásu. Jestli èlovìk, jenž Mì zná, ale zrazuje Mì, a pak pøijde ke Mnì a bude obhajovat své jednání, odvrhnu ho, protože spáchal ten nejhorší høích. Moji nejvìtší nepøátelé jsou ti, kdo byli požehnáni Pravdou, ale jejichž pýcha je pøivedla k domnìnce, že jsou privilegovaní jednat v mém jménu. Já jsem byl zrazen jedním ze svých vlastních, když jsem chodil po zemi, a ne tìmi, kteøí Mì neznali. Tak tomu bude stále, až do pøíchodu Velkého dne. Ti, co se pøede Mnou vyvyšují, ale mluví špatnì o druhých, budou ode Mne oddìleni. Ti, co jsou ode Mne oddìleni, protože Mì odmítají, ale nakonec se ke Mnì obrátí, budou zachránìni jako první. Buïte opatrní, když prohlašujete, že jste ode Mne, nebo moudrý èlovìk Mì bude milovat bez ohledu na milosti, které dostává. Nebude se nikdy vychloubat svou svatostí, svým zbožným životem, nebo pochopením mého Slova. Pýcha je pádem tìch, kteøí se domnívají, že Mì znají lépe než druzí. Jsou to ti, kdo pøijdou ke Mnì jako maliècí, které pøivinu blíže ke svému svatému srdci. Jsou to duše, které Mì milují bez výhrad a které necítí potøebu pøedvádìt svou lásku ke Mnì, aby je ostatní obdivovali a vzhlíželi k nim. Je to èlovìk, který odevzdává vše do mých rukou, když hovoøí Pravdu, který Mi pøivádí duše, po nichž toužím, ne však èlovìk, který má pocit, že zasluhuje velkou chválu proto, že tak èiní. Zlý získává vstup do duší tìch, jejichž mínìní o své vlastní velikosti v mých oèích pøesahuje všechnu lásku,

4 kterou ke Mnì mohou mít. Pak tyto duše používá, aby svou vychytralostí šíøily nepravdy v mém jménu. Høích pýchy je hlavní pøíèinou každého pøedstavitelného høíchu proti Mnì. Musíte se vždy snažit bojovat s pokušením Mì zradit, domníváte-li se, že nìjaká znalost mého svatého Slova vám dává právo vyslovit váš názor o tom, jak Bùh pracuje ve svém plánu spásy. Pouze On, jenž je nade vším, má právo to uèinit. Všechny duše musí pøed Ním pokleknout a neprovádìt to, o èem se domnívají, že je jeho svatá vùle, pokud to znamená urážet nìjakou žijící duši v jeho svatém jménu. Pozornì naslouchejte tomu, co vám nyní øíkám. Pokud jste zradili mé Slovo nebo Pravdu, musíte Mì prosit, abych vás zbavil vaší nepravosti, nebo nedostanete tolik èasu, jak si myslíte, k hledání útìchy v mém Božím milosrdenství. BEZE MNE BY SI SMRT TÌLA A DUŠE VYŽÁDALA CELÉ LIDSTVO 1309 když se èlovìk ke Mnì obrací zády, velmi žalostnì pláèu, ale jsem trpìlivý a odpouštìjící. Odmítá-li mé Slovo a neprojevuje už lásku druhým, což by mìl, má-li jít v mých stopách, pùsobí Mi to velkou bolest. Pøesto jsem trpìlivý v nadìji, že se ke Mnì vrátí. Když Mi èlovìk krade duše a zavede je do vìèné temnoty, pak všechna odplata bude moje a Já na nìho uvalím velký trest. Tento trest mùže být v podobì utrpení, které, má-li štìstí a pøijme svùj údìl s pokorou, ho mùže zachránit. Mé milosrdenství nezná hranic, jsem-li však hanoben velmi krutým jednáním páchaným na Božích dìtech, mého hnìvu bude tøeba se bát. Vìzte, že své nepøátele ztrestám, ale bude to k jejich vlastnímu dobru a pro spásu všech, s nimiž se stýkají. Dojde nìkdy konce to pohrdání Mnou, mým Slovem a plánem spásy, k jakému se snižují pyšní, arogantní a nevzdìlaní lidé? Odpovìdí je, že jejich zloba je nevyèerpatelná. Ještì nikdy nebylo mezi lidmi tak málo lásky, jak je tomu dnes. Ani jediná duše, žijící ve svìtì, není imunní vùèi vlivu ïábla. Ti, kdo se mylnì domnívají, že jsou v mé pøízni, ale s druhými jednají tvrdì, pocítí tíži mé ruky. Už mi dochází trpìlivost, srdce mám tìžké a moje touha zachránit ty, co se snaží znièit druhé, slábne. Lstivost Zlého pøesahuje vaše chápání. Pøesvìdèí dokonce i ty s nejsilnìjší vírou, aby Mì urazili smrtelným høíchem, a malovìrné, aby ještì více podléhali hluboké beznadìji. Nikdo není pøed Satanem v bezpeèí, a když se nebudete modlit o mé milosrdenství, nabízet Mi osobní obìti, pak se nièení duší bude stupòovat. Milióny jsou v tomto èase pro Mne ztraceny, a pøesto málo køes anù chápe nutnost modlitby. Modlitba sama o sobì nièí vliv ïábla a Já vás prosím, abyste trávili více èasu v modlitbách k oslabení stisku, kterým svírá lidské pokolení. Bez mého zásahu by mnoho dalších miliónù duší bylo ztraceno. Bez mého milosrdenství by mnoho tìch, smìøujících do vìèné temnoty, nikdy nespatøilo mou tváø. Bez mé pøítomnosti v nejsvìtìjší eucharistii by nebyl žádný život život tìla, ani život duše. Beze Mne by si smrt tìla a duše vyžádala celé lidstvo, ale díky Mnì už smrt nebude pøítomna v novém pøicházejícím svìtì. Protože jsem svým zmrtvýchvstáním smrt pøemohl, pøemùžete ji i vy. Smrt v mém novém království na zemi nebude existovat. Tìlo a duše bude živoucí jednota dar, který nesmí být odmítnut. Nesmíte nikdy zapomenout na mé zaslíbení všichni, kdo jste se Mnou a ve Mnì budete mít vìèný život. 6. leden 2015 BUÏ SLOVO DANÉ BOHEM PØIJMETE, NEBO NE leden 2015 Mé drahé dìti, musíte se pøipravit na plány mého Syna na oèistu vás všech v jeho oèích. Èas jeho zásahu, aby ve vás probudil ducha, se blíží. Modlete se neustále za všechny ztracené dìti ve svìtì, které pøerušily všechna spojení s mým Synem, pøestože byly odkojeny Pravdou. Brzy už nebudou mít žádné pochybnosti, pokud jde o jeho existenci a musíte se modlit, aby lidská pýcha nevstoupila mezi nì a Boží milosrdenství. Musíte se zejména modlit za duše, které tolika zpùsoby mého Syn zradily, a aby dostaly odvahu se pøed Ním pokoøit a úpìnlivì prosit o milosrdenství. Pravda, drahé dìti, daná lidstvu projevením se mého Vìèného Otce skrze jeho jednorozeného Syna, Ježíše Krista, je trhána na kusy. Nepøijímejte žádnou podobu uèení, které se nedrží Pravdy jako celku. Nesmíte nikdy

5 øíct, že èást Pravdy je dùležitá, a pak zbytek z ní odmítnout. Buï Slovo dané Bohem pøijmete, nebo ne. Èas není dùležitý. Co bylo dáno èlovìku pøed tisíci roky skrze Slovo Boží, se nezmìnilo, a ani se zmìnit nemùže. Vše, co pochází od Boha, musí zùstat nedotèeno, bez ohledu na to, jak je to tìžké. Zùstat vìrni Božímu uèení vyžaduje velkou odolnost, vytrvalost a pevné odhodlání. Láska je cestou, kterou dokážete zùstat vìrni mému Synu, ale tato láska musí být bez výhrad. Nesmí být nikdy poskvrnìna sobeckou láskou, protože ta nevzdává Bohu slávu. Milujete-li skuteènì Boha, musíte zùstat vìrni Slovu. Øíkáte-li, že jste uèedníci mého Syna, Ježíše Krista, pak musíte následovat jeho uèení bez podmínek. Musíte se vzájemnì milovat, jako On miluje vás bez výhrad. Nemùžete øíkat, že milujete Boha, nemilujete-li se navzájem. Nemùžete kráèet v jeho stopách, když neodpouštíte tìm, kteøí se proti vám provinili. Jen když budete dodržovat Boží zákony, mùžete vstoupit do jeho nádherného království. Vaše milovaná Matka Matka Spásy KDE CHYBÍ LÁSKA, TAM V DUŠI NEJSEM 1311 je èas, aby se proti projevùm pohrdání miliard lidí Pravdou svatým Božím Slovem, spojili køes ané celého svìta. Každý høích proti Bohu je nyní považován jako pro Mne pøijatelný. Mnì odporné høíchy budou už brzy pøedstavovány jako pro Mne pøijatelné, ale to je nemožné. Pokud cokoliv, co není ode Mne, kladete pøede Mne v mých kostelích, pùsobíte Mi tím velkou bolest. Ještì nikdy nebylo pro køes any tak tìžké jít mou trnitou cestou, jako je tomu dnes. Lži, lži a zase lži do vás hustí mým jménem a tak nesmíte zapomínat na mé uèení, jinak vás oklamou ti, co chystají spiknutí proti Božímu Slovu. Být køes anem chce mnohem víc, než se jím jen prohlásit. Jste-li skuteèní køes ané, pak uèiníte vše, co jsem uèil, a budete následovat svaté uèení obsažené v Bibli svaté. Uznat mé uèení je jedna vìc, ale jednat podle toho co jsem uèil, je vìc jiná. Milovat jeden druhého není nikdy snadné, kvùli existenci høíchu. Milovat své nepøátele na vás klade velké bøemeno, ale pokud se za to modlíte, poznáte, že vaše láska ke Mnì roste. Milujete-li Mì opravdovì, budete prosti nenávisti, a pak najdete pravý pokoj mysli i duše. Pokud dovolíte Satanovi svést vás k nenávisti vùèi druhým, upadnete do strašné temnoty. Nenávist je jako plevel, který roste a rychle se šíøí. Když nenávist hnisá v duši, nakonec ji zcela pohltí. Pøináší s sebou úzkostný neklid, a ti, kteøí jsou jím plní, nenajdou nikdy pokoj. Nenávist plodí nenávist a rychle se šíøí z jedné duše na druhou. Jakmile se Satan v tìchto duších usadí, nikdy je neopustí, dokud se nebudou kát a neprojeví opravdové výèitky svìdomí. Láska utišuje každý druh nenávisti, ale pokud svou duši nevzdálíte od tìch, kdo podnìcují k nenávisti, budete uvrženi do beznadìje. Nemohu zachránit duši, která nebude upøímnì litovat své høíšnosti. Èekám na vaši zpovìï, a když pøijdete ke Mnì a poprosíte Mì, abych vás zbavil kletby nenávisti, vyvedu vás ruku v ruce zpìt do svého útoèištì pokoje. Pokoj a láska mohou pocházet jen od Boha. Vždy Mì vyhledávejte, nebo Já jsem láska. Kde chybí láska, tam v duši nejsem. 9. leden 2015 MÁ MOC PØESAHUJE VŠE, CO JE Z TOHOTO SVÌTA I MIMO NÌJ leden 2015 Má nejdražší dcero, lidstvo se obrátilo proti Mnì a všemu, co jsem stvoøil k svému obrazu, a proto je mùj žal velký. Mé dìti budou zachránìny zásahem mého vroucnì milovaného Syna, Ježíše Krista, a to se stane velmi brzy. Pøed tímto dnem prosím všechny, kdo Mì milují, aby uznali Pravdu, mého Syna a jeho lásku a modlili se o jeho milosrdenství. Vy, kteøí milujete mého Syna, si musíte pøipomínat jeho slib oèistit svìt a odstranit høích døíve, než sestoupí jeho nádherné království. Život tìla a duše bude vìèný a ti, kdo pøijmou milosrdenství mého Syna, získají tento velký dar. Ti, kdo jej odmítnou, nebudou mít nic. Pojïte, mé dìti, a pøijmìte mé Slovo, nebo je vìèné a nic je neznièí. Mùj protivník kypí v tomto èase zlostí, protože ví, že svìt bude zbaven jeho vlivu a uvrhne hrozné utrpení na duše, kterým chce upøít dar vìèného

6 života. Budete zkoušeni ve své víøe v Nejsvìtìjší Trojici až za mez odolnosti, a mnozí z vás padnou. Opravdová víra vyžaduje skuteènou dùvìru, a pokud nevìøíte v zaslíbení uèinìná mým Synem, budete od Nìj oddìleni. Zakrátko bude každièkému mému dítìti podán dùkaz o mé existenci. Až dostanete toto znamení, nepochybujte o nìm, nebo má vás pøivést do mého útoèištì, které jsem vám odkázal. Mnohá znamení o mé existenci byla již dána svìtu a nyní vám pøináším mnohem víc. Nebojte se, nebo pùjdu za každou duší a není mezi vámi ani jedna, kterou nemiluji nìžným srdcem. Miluji i své nepøátele, vèetnì tìch, kteøí Mì muèí svou bezbožností. Ale dar, který jim brzy pøinesu, probudí jim v srdci spící lásku k svému Stvoøiteli. Jejich láska, spolu s mou božskou láskou, pøemùže zlo. Zbavím je všech slz i obav. Vy, mé drahé dìti, obdržíte tento dar, když jej budete nejménì oèekávat. Nebo ten èas se blíží a tváø svìta bude navždy zmìnìna a k dobru všech. Má moc pøesahuje vše, co je z tohoto svìta i mimo nìj. Mé království je vìèné. Váš milovaný Otec Bùh Nejvyšš DÙVÌRA JE KLÍÈEM K OPRAVDOVÉ LÁSCE leden 2015 když dítì od milujících rodièù cítí lásku, bude vychováno s bájeèným pocitem pohodlí a dùvìrnosti. Láska mezi dítìtem š astným, že má milující rodièe a rodinou vychází z hluboce zakoøenìného pocitu dùvìry. Tato dùvìra je naprostá. To platí pro každou živou duši, která Mì bez výhrad miluje. Má láska k nim je neotøesitelná. Dùvìra je klíèem k opravdové lásce. Všechny moje dìti jsou milované, i když lásku ke Mnì nemají. Milujte Mì a pocítíte pokoj. Milujte Mì a budete milovat všechny, kdo jsou dìtmi Boha. Láska je zcela pøirozená. Bez ní nelze být v poøádku. Když Já jsem ve vás, spatøíte svìt, jak jej vidím Já, v celé jeho nádheøe i nedokonalosti. Rozpoznáte pøekážky, kterým lidstvo èelí, a pocítíte ubohost, budete-li svìdky nenávisti v jakékoliv podobì, nebo nenávist je protikladem lásky. Modlete se neustále, aby láska k Bohu zùstala ve svìtì živá, protože bez ní se budete cítit skleslí a osamìlí. Milujte Mì, jako Já miluji všechny Boží dìti a Já vás zkropím velkými milostmi a pøekonáte zlo ve všech jeho podobách. Váš milovaný Ježíš OMLOUVAJÍ HØÍCH, ABY NEMUSELI ZMÌNIT SVÙJ ŽIVOT leden 2015 má vùle nemùže být nikdy pøemožena, nebo je vìèná. Èlovìk se Bohu vzpíral mnohými zpùsoby, když se ale lidská vùle prolne s vùlí Boží, všichni, kteøí s Boží vùlí bojují, pøijdou o všechno. Lidé nìžného srdce a ti, co Mì pøijmou po Varování, získají celý svìt. Pøijde svìt bez konce a bude prostý všeho høíchu. Sláva všem, kteøí dosáhnou svého právoplatného dìdictví, nebo to bylo od poèátku èástí plánu mého Otce Božího plánu, do nìhož není èlovìk plnì zasvìcen. Je dùležité, aby každý z vás bojoval s pokušením høíchu, i když to nikdy nebude lehké. Jen ke Mnì vždy volejte, budete-li mít pocit, že jste Mi ublížili. Já jsem vždy zde a odpustím vám každý høích, s výjimkou vìèného høíchu rouhání proti Duchu Svatému. Vše, co musíte udìlat, je vztáhnout se ke Mnì. Tento mùj svìt je plný zkaženosti, klamu a ducha zla, ale také v nìm existuje láska. Je to láska, kterou má èlovìk k svému bratru, která udržuje moji pøítomnost mezi vámi, a modlitba, která drží zlo v bezpeèné vzdálenosti. Nechci po vás, abyste svùj život vìnovali modlitbì celý den, každý den, protože to není to, o co vás žádám. Vše, o co vás prosím, je, abyste ke Mnì volali o pomoc, a abyste vzdávali Bohu slávu. K naplnìní mého slibu svìtu a k zajištìní, že všichni budete mít vìèný život, je tøeba jen dodržovat Boží zákony, jak byly jasnì dány v Desateru pøikázání.

7 Následujte Mì, svého Ježíše, a pøipomínejte si vše, co jsem vás uèil. Nemá smysl prohlašovat, že Mì milujete, když odmítáte Slovo Boží. Musíte se pøedevším milovat navzájem a èinit druhým jen to, co byste chtìli, aby èinili vám. Žijte mé Slovo skrze vaše myšlenky, skutky a jednání, a pak budete opravdu moji. Nenávist nemá v mém díle místo, i když vše, co jsem øekl, když jsem chodil po zemi, vzbuzovalo velkou kritiku, protože lidé nechtìli zmìnit svùj život. I dnes je mé Slovo odmítáno, protože se lidé nechtìjí držet Pravdy. Místo toho omlouvají høích, aby nemuseli zmìnit svùj život. Takže se skuteènì nic nezmìnilo. Otroctví høíchu, kdy se èlovìk pøipoutává k vlivu Satana, je silnìjší, než dosud. Osvoboïte se z nìj a vyhledejte Mì. Mìjte na pamìti, že høíchy vám mohou být odpuštìny jen pokud žijete ne však až zemi opustíte. Kdy èlovìk pøijme Slovo Boha a pozná, že vše, co On øekl je pravda? Vše, co øekl, co udìlal, je pravda i vše, co vám øíkám teï, je pravdivé. Žel, mnozí z vás nebudou nikdy naslouchat a èasem, až poznáte Pravdu, bude už pøíliš pozdì. Budoucnost si musíte už teï zajistit životem podle Božího Slova. POTØEBUJI VÁS STEJNÌ, JAKO I VY POTØEBUJETE MNE leden 2015 Já jsem to, váš Ježíš, váš Vykupitel, kdo mluví. Mnozí lidé, kteøí ètou tato poselství, mají strach. Strach s sebou pøináší urèitý druh nenávisti, protože tak mnoho lidí Mì nechce uznat. Strach je pochopitelný, ale nesmíte dovolit, aby zastøel vaši dùvìru. Pouze k vám volám, abyste pøišli ke Mnì. Nechci vám pùsobit muka. Váš pozemský èas má krátké trvání, ale èas, který strávíte se Mnou, je na vìènost. Jestliže vás miluji, jak bych vás potom mohl nevarovat pøed následky odmítnutí mého milosrdenství? Vše, co potøebuji a po èem toužím, je pøivést vás všechny do svého království. Neøíkám vám nic, co není v mé svaté Knize. Ne. Jen vám prostì pøipomínám Pravdu a všechno to, co pøijde, abyste proto pøišli ke Mnì. Pojïte, moji maliècí, nebojte se mé lásky. Nemìjte strach z mého království, nebo je to vaše pøirozené dìdické právo. Proto jsem se vzdal svého života na zemi. Potøebuji vás stejnì, jako i vy potøebujete Mne. Jsem pokorný ve svém oèekávání a prostì toužím obklopit vás životem úžasné nádhery, kde se budete radovat z vìèného života. Tak proè máte strach z mého volání? Miluji vás. Nikdy bych vám neublížil. Jediná újma, které èelíte, je od vás samých. Já jsem stále zde, èekající s velkou nadìjí na vaši lásku. Mùj svìt bez konce pøekonává vše, co byste si kdy mohli pøát na této zemi. Váš život na zemi bledne ve srovnání se skvìlostí mého království. Proto, abych zajistil, že budete mít vìèný život vaše právoplatné dìdictví jsem zemøel za vaše høíchy. Nevzdávejte se této velké obìti, nebo jsem byl s velkou slávou ukøižován za vás. Neodmítejte Mì podruhé. Váš milovaný Ježíš JEN JÁ ZNÁM DEN A HODINU, KDY SE NAPOSLED NADECHNETE leden 2015 když se èlovìk z nìjakého dùvodu zatoulá daleko ode Mne, nenajde nikdy opravdový pokoj. Až èlovìk odhalí, kdo Já jsem, jeho srdce se vzedme láskou ke Mnì. Èlovìk, jenž vloží všechnu svou dùvìru ve Mne, snese každý druh utrpení, nebo Já ho osvobodím. Slovo Boží pùsobí velké spory mezi lidmi slabé víry. Ti, co ve Mne vìøí, pocítí v srdci velkou bolest, až budou svìdky odporu Božímu Slovu. Tato bolest je i mojí bolestí. Vìøíte-li ve Mne, pocítíte v duši moji lásku k vám. Stále mìjte pro Mne otevøené srdce. Nepøijímejte Mì se strachem, ale s nadìjí. Pøijmìte Mì pro to, kdo Já jsem a Slovo vám dané a žijte pak svùj život pøesnì, jak je dáno v Bibli svaté, a budu na vás èekat. Odmítnutí mého uèení a pøijetí høíchu bude vaším pádem. Jen já znám den a hodinu, kdy se naposled nadechnete. Musíte být stále pøipraveni. Musíte Mì prosit, abych vám odpustil vaše høíchy tak èasto, jak jen mùžete. Odpustím i nejzatvrzelejším høíšníkùm, a proto nesmíte mít strach z mého milosrdenství. Bojte se jen hodiny, kdy budete muset stát pøede Mnou a zodpovídat se z každé nepravosti, spáchané proti Bohu. Pokud jste se do té doby pøed Bohem nevykoupili, už nebude další

8 možnost to udìlat. LIDÉ SI ZVOLÍ SVÙJ VLASTNÍ OSUD leden 2015 Mé drahé dìti, zakrátko dojde k obrovskému podvodu, který pokryje svìt jako opona. Tento klam témìø vyhladí Pravdu, ale ti, kdo jsou požehnaní Svìtlem milosti mého Syna, prohlédnou lži, zakrývající Slovo Boží. Od stvoøení èlovìka nedovolil Bùh svým nepøátelùm podlehnout pokušení vytvoøit takový klam klam, který má pouze jediný cíl. A to vyhladit ve vaší spoleènosti všechny stopy po Bohu tím, že všichni, kteøí nejsou od Nìho, získají významné pozice moci. Bùh to nyní umožnil, jako nejvìtší zkoušku lidského rodu k rozhodnutí, kdo je s Ním a kdo proti Nìmu. Svìt se dopustil tìžkých urážek mého Vìèného Otce a øítí se stále hloubìji do smrtelného høíchu. Posvìcení služebníci, vèetnì knìží, biskupù i kardinálù, pøes ètyøicet let zanedbávali vyuèovat Boží dìti Pravdì. Mnozí z nich neuznávají existenci høíchu, ani lid nevarují pøed vážným nebezpeèím, pøivádìjícím duše do smrtelného høíchu. Boží služebníci mají jedinou povinnost, a tou je pouèovat vìøící ve vìcech morálky a ukazovat duším nebezpeèí neuspoøádaného života. Høích už není zmiòován jako nejvìtší nepøítel, jenž je pøíèinou, že se èlovìk oddìluje od Boha. Dìti, Bùh vám nechce nahánìt strach, ale nikdy nesmíte být v pokušení uvìøit, že peklo neexistuje, protože ono skuteènì je. Lidé si zvolí svùj vlastní osud a duše, které neprosí Boha, aby jim odpustil jejich høíchy, poznají, jak moc tìžké je vstoupit do bran království mého Syna. Musíte se vždy držet Pravdy. Bùh odhalil Pravdu skrze své proroky. Neobracejte se k Pravdì zády, nebo udìláte-li to, pøijmete falešné uèení a uvìøíte omylu, že otevøe brány k vašemu dìdictví. Tak mnoho lidí je uvádìno v omyl a vìøí, že starost o materiální blaho Božích dìtí je vše, na èem záleží. Starejte se o svoji duši, drahé dìti, protože ta bude žít vìènì, a to buï s mým Synem v jeho království, nebo Jím bude odvržena. Nikdy svou duši nezanedbávejte, jinak shledáte, že je tìžké se s mým Synem sjednotit. Pravda bude žít navždy, protože je Slovem Božím. Nemùže se nikdy zmìnit. Vaše milovaná Matka Matka Spásy VAROVÁNÍ POMÙŽE SVÌTU BOJOVAT S NEJVÌTŠÍM ODPADLICTVÍM VŠECH DOB leden 2015 až se Varování uskuteèní, bude to první etapa pøípravy na mùj Druhý pøíchod. Tìm, kteøí Mì nepøijmou, bude dána mimoøádná pøíležitost získat èas k zamyšlení nad Pravdou, tak rozsáhlé je moje velké milosrdenství. Prosím, oèekávejte tento den s velkou radostí, nebo tehdy nevìøící koneènì pochopí, kdo Já jsem. Zbaví se své neteènosti a budou plni úžasu. Varování pomùže svìtu bojovat s nejvìtším odpadlictvím všech dob. Tím, že se bìhem tìch 15 minut naprosté samoty obrátíte ke Mnì a poprosíte Mì, abych vám odpustil, budete naplnìni darem Ducha Svatého. Pak se musíte pøipravit na boj pomáhat ostatním naplnit svou skvìlou budoucnost. Pøestože Varování zažehne víru vìøících a mnohé obrátí, bude velký poèet lidí, vèetnì knìží a vysokých èlenù duchovenstva, kteøí budou popírat, že se stalo. Odvedou mnohé ode Mne a budou za to tvrdì potrestáni. Osvícení svìdomí s sebou pøinese velký pøíval lásky k tìm, jejichž jména jsou obsažena v Knize živých. Jsou to lidé vèetnì mnoha nevìøících kteøí se obrátí a budou bojovat za záchranu svých bratrù a sester. Využiji svého èasu, abych k sobì pøitáhl ty, co Mì vùbec neznají, ale kteøí i tak ke Mnì pøijdou, až budou svìdky této velké události. Ihned Mì poznají a zareagují, jak nejlépe umí. Všechny tyto události brzy pøijdou a až se proroctví, daná lidem, zaènou odvíjet, budou dávat jasný smysl. Mnohá proroctví v Knize Zjevení byla napsána tak, aby jim lidé mohli porozumìt díky použitým symbolùm. Skuteènost je jiná, ale vìzte toto: Mùj zásah zmìní svìt navždy. Potom ti, kdo jsou pro Mne a kteøí Mì milují, Mi pomùžou pøinést vìèný život miliardám.

9 S MOUDROSTÍ PØICHÁZÍ SCHOPNOST VIDÌT PRAVDU 1319 moudrost je dar, daný èlovìku mocí Ducha Svatého. Pøes veškeré bohatství, které lze získat, moc a vzácné kameny sebrané na zemi, nemá èlovìk nic, nemá-li dar moudrosti. S moudrostí pøichází schopnost vidìt Pravdu, kterou lidskému pokolení dával Bùh skrze proroky. Moudrost, naneštìstí, je v dnešním svìtì vzácná. Tím, jak podlehnete všem, èlovìkem pro èlovìka stvoøeným vìcem, unikne vám vše, co je skryto pod vrstvami svùdných, uklidòujících výparù, které pokrývají svìt, protože se èlovìk honí za každým potìšením, každým èinem, každým slovem a za každým podnìtem, který nepochází od Boha. Èlovìk se rodí do svìta nahý, zranitelný a odkázaný na druhé, aby ho krmili a oblékali. Rodí se s tìlem a duší a opustí svìt bez nièeho, vèetnì odìvu, do kterého je obleèen. Èlovìk se uèí od lidí, ale musí se také uèit od Slova Božího. Každé další poznání je velkým pøínosem, ale je-li použito nerozvážnì, mùže zpùsobit strašnou bolest druhým. Pokud je vìdìní užito moudøe, mùže naplnit Boží plán v pomoci a výchovì jeho dìtí. Lidstvo je podvádìno, pokud jde o Pravdu. Tento velký podvod odsává vìdìní a lidský duch usychá. Høích už není jen pøijímán, ale je považován za ctnost. Ctnost je pøijímána s nevolí a brzy už pouhá zmínka o mém jménu na veøejnosti bude považována za zloèin. Ïáblùv vliv deformuje lidskou mysl a vše obrací naopak. Ïábel je pravým opakem Boha, a tak øíká-li Bùh, že je nìco správné, on, Zlý, vás pøesvìdèí, že je to špatné. Dobré bude považováno za zlé a ïábelský skutek, nebo slovo, bude prohlášeno za správné. Každý, v Božích oèích zavrženíhodný høích, bude omlouván, a to zahrne všechny podoby zla. Høích nebude nikdy ani zmínìn v pøicházející nové svìtové církvi a èiny, provádìné tìmi, kteøí chtìjí prosazovat Boží Slovo, se stanou nezákonnými. A tak moudrosti, Božího daru, bude ve vaší spoleènosti nedostatek, jakmile lidské pokolení pøijme jednání, které je Bohem odsuzováno. Když vám svìt øíká, že Boží Slovo by mìlo být ignorováno a chce, abyste se podíleli na skutcích, jež jsou vlastnì smrtelným høíchem, potom vás nedokážu zachránit. Èlovìk je pøesvìdèován, aby tleskal každému lstivému zákonu, který popírá Slovo Boží, a moji nepøátelé jsou mimoøádnì aktivní v pozmìòování bìhu dìjin. Všechno dobré, co pochází z køes anské víry, brzy zmizí, až nakonec pøijde den, kdy budete pronásledováni, protože pøijímáte svaté svátosti. Ale za každý bezbožný èin, provedený tìmi, kdo Mnou pohrdají, Bùh vylije svého Ducha na své vlastní, aby pùsobil proti tomuto zlu. Kdyby to neudìlal, bylo by málo nadìje na záchranu jeho dìtí ze sevøení temnoty. Satan projevil svùj vliv v každém koutu svìta. Ti, které svede, jsou jeho ochotnými agenty, a mají radost, když pøekonají každý odpor Božího lidu, aby pøivedli svìt na kolena. Ale Bùh, z lásky k vám, se postará, aby moudrost, poskytnutá èlovìku mocí Ducha Svatého, se stala zbrojí, kterou jeho vìrní služebníci použijí, aby odvedli lidi pryè z dýmu Satana. Boží Svìtlo bude jasnì záøit mezi jeho lidmi, a pod jeho ochranou budou udržovat jeho Slovo a uvedou ostatní do Ducha moudrosti. Duše, které Mì skuteènì znají, budou pøitahovány k Božímu daru moudrosti, nebo bude záøit jako slunce a pøinese útìchu všemu Božímu lidu, kterým bude pohrdáno, až bude otevøenì vyznávat svou lásku k Bohu. Zlo nepøekoná, ani nemùže pøekonat dar moudrosti, kterou brzy Bùh odkáže všem, kdo Ho milují. Pak nic nebude stát Bohu v cestì, až bude kráèet vpøed, aby shromáždil každý národ do své milující a bezpeèné náruèe. Všem náboženstvím, všem duším, všem národùm, bude dán dar moudrosti. Ale mùže být pøijat jen tìmi, kdo Boha upøímnì milují, protože jen skrze svou lásku k Nìmu, se budou moci modlit za ty, kteøí s Ním nechtìjí mít nic spoleèného. 21. leden 2015 BÙH JE VŠUDYPØÍTOMNÝ JE VŠUDE leden 2015 odpadlictví sevøelo svìt a svými chapadly proniká do každého náboženství, které uznává Mì, Ježíše Krista, stejnì jako do tìch, které uznávají mého milovaného Otce. Ti, kdo rozšiøují odpadlictví, to dìlají nenápadným zpùsobem, a podvodníci budou opatrnì pøipravovat duše k pøijetí falešného uèení. To pøivede dvì tøetiny køes anù do odpadlictví, což vùbec nepoznají a nepochopí. Všechny Boží zákony budou obcházeny a vykládány tak, aby byly vhod modernímu svìtu.

10 Moji nepøátelé budou tak vemlouvaví, tak starostliví a navenek pokorní, že pøesvìdèí dokonce i mé nejvytrvalejší a nejvìrnìjší následovníky, že tyto zmìny jsou v Božích oèích pøijatelné. Jakmile se køes an odchýlí od Pravdy, je vinen pøijetím lží. Brzy potom pøijme falešné uèení, a pak velmi rychle odpadne od víry. Až uzraje èas, pøesvìdèí Syn zatracení všechny køes any, kteøí odmítají pravé Slovo Boží, aby se pøipojili k novému jednotnému svìtovému náboženství. A tak, tímto zpùsobem, bude má církev ukøižována. Ale Boží Svìtlo bude vyléváno na køes any a židy a svými ústy, inspirováni Enochem a Eliášem, budou kázat Slovo Boží. Budou to tato dvì náboženství, na nìž se zamìøí moji nepøátelé, budou pronásledováni, bude se s nimi tvrdì zacházet, než jim bude zakázáno vyznávat své náboženství na veøejných místech. Nakonec budou zabrány i jejich kostely a chrámy. Ale pokryti ohnìm Ducha Svatého, budou šíøit Slovo Boží. Najdou odvahu a sílu zùstat vìrni Bohu. Knìží, vìrní Pravdì, budou pokraèovat v podávání každodenní obìti, vykonávané v mém jménu a zpùsobem, jaký byl zamýšlen. V každém národu pùjde za nimi zbytek, který odpoví Duchu Ohnì. Boží moc nesmí být nikdy podceòována. Povede své vlastní na jejich pochodu k vítìzství. Vytrhá všechno trní, které jim stojí v cestì. Pokryje je kruhem své nebeské ochrany a naplní jejich duše moudrostí a Pravdou. Bùh je všudypøítomný je všude a vidí všechno. Satanova moc je dìsivá, ale on není všudypøítomný. Mùže šíøit svùj vliv jen skrze duše, které on a jeho pøívrženci dokázali oklamat. Boží moc se mùže v okamžiku v každé jednotlivé èásti svìta znásobit. Každý èin, a dobrý, zlý nebo bezvýznamný, se zrodí skrze svobodnou vùli èlovìka, která je ovlivnìna buï Duchem Svatým, nebo duchem zla. Boží moc zvítìzí, a ve Velký den Pána budou jeho nepøátelé bezmocní a rukou mého Otce uvrženi do propasti. Nejvìtší trest bude seslán na posvìcené Boží služebníky, kteøí kážou lži. Protože byli požehnáni Pravdou, ale odmítli ji a místo toho vìdomì odtáhli duše od Božího Slova, bude jejich høích nejhorší ze všech, a proto nikdy nespatøí Boží tváø. VLIV LAICKÉHO SVÌTA JE PODOBNÝ VELKÉ POTOPÌ leden 2015 Mé drahé dìti, dar rozlišování pochází z moci Ducha Svatého a není udìlován snadno. Musíte si jej zasloužit. Je dáván jen tìm, kteøí jsou v jednotì s Kristem a oproštìni od všech rozptylování a pokušení, která pøed nì klade Zlý. Zlý nedokáže oklamat ty, kdo jsou požehnáni tímto darem. Bìda podvedenému èlovìku, nebo se nechá uvést do lží. Klam pochází od samotného Satana a tìch, které zamoøuje. Každý, kdo nepøijímá existenci Ježíše Krista, zjistí, že je témìø nemožné odolat dýmu Satana, který zaslepuje úplnì každého, kdo je vinen høíchem pýchy, aby ho pohltil. Každý posvìcený Boží služebník, který zbloudí od Pravdy, uvede v omyl všechny, kteøí od nìj oèekávají vedení. Takový proto bude trpìt velkým trestem v Den soudu. Vliv laického svìt je podobný velké potopì a duše, které se mu podvolí a zmìní názor a mínìní o Slovu Božím, utonou. Klam je nástroj Zlého a jeho hlavním cílem je znièit církev mého Syna svedením tìch, kteøí jsou v ní. Otevøete oèi k novým zmìnám, které budou zavedeny a budou proklínat Boží jméno. Nesmíte nikdy nechat lži ovlivnit to, co vás uèil mùj Syn, nebo mùj Syn se nikdy neodchýlil od svého psaného Slova, ani to nikdy neudìlá. Pravda vás bude posilovat bìhem zkoušek, které pøijdou a budou bièovat církev mého Syna. Musíte se pøipravit na tuto dobu, která je už témìø u vás. Vaše milovaná Matka Matka Spásy OBKLOPÍM KAŽDOU OSOBU VŠECH RAS, VYZNÁNÍ A NÁBOŽENSTVÍ SVÌTLEM MÉHO SYNA leden 2015 Má nejdražší dcero, mùj zásah, aby mé dìti otevøely oèi lásce mého milovaného Syna, Ježíše Krista, se blíží. Miluji všechny své dìti a povolám každého muže, ženu a dítì pøes sedm let do Svìtla milosrdenství mého Syna. Pøipravte se na mùj zásah, nebo je blíže, než si myslíte a buïte vdìèní za tento velký dar. Duchovní konflikt, který ve svìtì vidíte, se projevil na zemi, a vyvstane boj mezi mými nepøáteli, kteøí se snaží umlèet všechny, kdo odmítají být zataženi do lží a tìmi, kdo zrazují mého Syna. Až dopadne ruka mé spravedlnosti, vyzkouší víru všech, kdo øíkají, že jsou pro mého Syna a jen ti, kteøí svolí

11 následovat køíž, zùstanou dost silní, aby hlásali Pravdu. Už brzy vám spadnou pavuèiny z oèí a budete seznámeni v plném rozsahu se svým dìdictvím. Moji nepøátelé budou z vìtší èásti odmítat tento zásah a budou bojovat a odmítat Ježíše Krista až do hoøkého konce. Obklopím každou osobu všech ras, vyznání a náboženství Svìtlem mého Syna a mnozí Ho uvidí. Následkem toho se mnozí obrátí a budou prosit o právo žít vìèný život v nádheøe království mého Syna na zemi. Slíbil jsem, že mùj Syn zaujme své místo na svém trùnu, a to se také splní. Ti, co se nechtìjí stát èástí jeho království, si zvolí na základì svobodné vùle, kterou jsem dal vám všem. Já, váš milovaný Otec, Stvoøitel všeho, co je a bude, vás prosím, abyste nepromarnili své dìdické právo. Pokud to udìláte, budete pohlceni Satanem, jenž je nelítostný, stejnì jako je lháø, podvodník a žalobník. Dostáváte dar, který nebyl udìlen žádné generaci pøed vámi, a musíte se modlit, aby vám byly dány milosti pøijmout moji pøízeò. Pojïte do Svìtla, nebo neudìláte-li to, temnota vás navždy oslepí. To roztrhne mé srdce ve dví a Já nechci ztratit žádného z vás. Žehnám vám. Provázím vás touto svatou misí, která je vám dána Nejsvìtìjší Trojicí, jak bylo pøedpovìdìno. Váš milovaný Otec Bùh Nejvyšší BUÏ MÌ MILUJETE PODLE MÉHO SLOVA, NEBO VÙBEC 1323 rozum nebude hrát žádnou roli v mysli tìch, co budou zuøivì odmítat svaté Slovo Boží, vèetnì tìch, kdo jsou i tak proti Mnì a tìch, co nejsou Slovu zcela vìrni. Mùžete øíci pouze, že jste moji jako jedno tìlo ne jen nìkterou èástí svého tìla. [Zrovna tak] Mì buï milujete podle mého Slova, nebo vùbec. Zradíte-li Mne, udìláte to omlouváním svých dùvodù, když pøijmete lži o tom, kdo Já jsem, co jsem a co jsem øekl. Vy, právì tak jako vaši pøedchùdci pøed vámi, Mì odkopnete a vznesete proti Mnì falešná obvinìní. Použijete mé Slovo podle svého vlastního výkladu, a pak obviníte spravedlivého z nemilosrdnosti. Svou zradou mého Tìla Mì budete bièovat a zpùsobíte strašnou bolest a trápení tìm, které naøknete z kacíøství v mém svatém jménu. Rozum necháte stranou, jak se budete všemožnì vymlouvat, proè jdete opaènou cestou, než tou, kterou jsem vám proklestil svou smrtí na køíži. Satan je velký žalobník Božích dìtí, a je-li pøítomen v duších tìch, které zamoøuje, vznese každé obvinìní proti Božím dìtem, aby zpochybnil mé Slovo. Podvede vás, aby vás uèinil nevìdomými o lásce, kterou má k vám Bùh. Znièí každou špetku víry, kterou máte, pokud se mu podvolíte. Zneužije vaši svobodnou vùli právo dané Bohem a nechá vás uvìøit, že mùžete žít život bez Boha. 27. leden 2015 BIBLI SVATOU BUDE TÉMÌØ NEMOŽNÉ SEHNAT leden 2015 byl jsem vyhozen do pustiny a cítím se mizernì v zármutku nad tím, jak je køes anství ve svìtì oèeròováno. Mùj hlas je už jen šepotem mezi øevem šelmy a tìmi, kdo Mnou pohrdají. Tyto hlasy nespokojenosti se ještì znásobí a zadusí Slovo, které vzešlo z mého života. Kacíøi, pohané, falešní vizionáøi a proroci, zrádci a milovníci taveného zlata spoleènì povstanou ke vzpouøe proti Mnì. Ti, kteøí pùjdou v mých stopách, budou utlaèováni a zatíženi mým tìžkým køížem, a budou muset vystoupat na pøíkrou horu, mají-li uchovat vše, co jsem je uèil. Bibli svatou bude témìø nemožné sehnat pøed tím, než zmizí. Bude èinìn každý pokus popøít Boha, dokud Slovo nebude nahrazeno uèením temnoty. Ti, kdo vìøí ve Mne, svého Ježíše, nesmí nikdy podlehnout èemukoliv, co nepochází ode Mne. Jenom Já vás ochráním pøed újmou a jen skrze Mne najdete vìènou spásu. Dejte si pozor na falešné modlitby, které vám mohou být pøedkládány, nebo nebudou inspirovány Duchem Svatým a mìli byste se jim vyhnout. Slùvko, drobné vìty, nebo prosté vypuštìní tu a tam, mohou promìnit modlitbu ve falešnost. Zlo je tichý zabiják ducha a není snadné je rozpoznat, je-li pøestrojeno za Pravdu. Je naèase odplevelit vaši zahradu a zùstat vìrný všemu, co jsem vás uèil, nebo vše ostatní je bezvýznamné a mùže vám pøivodit ztrátu víry.

12 Víra ve Mne a dùvìra v mùj slib, že pøijdu znovu ve velké slávì, nesmí být nikdy odstrèeny stranou ve prospìch pøíjemného vzrušení z falešných prorokù, kouzelníkù, pohanù a kacíøù. Moji nepøátelé tvrdì pracují, aby vás oklamali, a vìtšina z nich si je dokonale vìdoma, kdo Já jsem, ale chtìjí, abyste Mì za každou cenu odmítli. Musíte zùstat jako malé a dùvìøivé dítì když voláte ke Mnì a Já vás povedu na cestì do mého království. Ochráním všechny, kdo zcela dùvìøují mé lásce a mé svaté vùli. Jen pak mohu zasáhnout, abych smetl své nepøátele a rozšíøil Pravdu, aby nový, pøicházející svìt, mohl být obydlen všemi Božími dìtmi. Dùvìra, víra, nadìje a láska jsou dùležité, máte-li najít sílu zùstat po mém boku. Bezvýhradná láska ke Mnì vám získá velké milosti na cestì do mého nádherného království svìta, který nebude mít konce. Váš milovaný Ježíš ENOCH A ELIÁŠ NEJPØÍJDOU V TÌLE leden 2015 budou to øímští katolíci a židé, kdo budou èelit nejvìtšímu protivenství v pøicházejících èasech. Budou trpìt diskriminací, protivenstvím a nenávistí, až bude odpadlictví svírat lidstvo. Jejich hlasy budou umlèeny, jakmile nepravdy pohltí mysl Božích dìtí, až Zlý oklame svìt, aby odmítl Slovo Boží. Tito Dva svìdci budou dál hlásat Pravdu skrze ty z vás, kteøí jsou dost silní k šíøení ohnì Ducha Svatého do chvíle, kdy Velký den Pána sestoupí na lidstvo. Duch Enocha i duch Eliáše zaplaví jejich duše a oni vyvolají pobouøení, až budou svìdèit o Bohu, Pravdì a Životu, které miliardy odmítnou. Jak bylo pøedpovìdìno, tìmto dvìma svìdkùm se bude odporovat a bojovat proti nim, bìda však èlovìku, který se pokusí je znièit, protože Bùh ztrestá své nepøátele, aby tìm dvìma umožnil udržet živým plamen své lásky ve svìtì pokrytém temnotou odpadlictví. Enoch a Eliáš nepøijdou v tìle, ale vìzte: budou pøítomni v duchu tìchto Dvou svìdkù a právì skrze jejich utrpení Bùh vykoupí ty, kdo jsou slepí k Pravdì. Nikdy se Pravdy nebojte, bojte se jenom tìch, kteøí jsou tak plni nenávistí vùèi Mnì, Ježíši Kristu, že se sníží ke každému ohavnému èinu, aby tyto Dva svìdky umlèeli. Nic však neovlivní, nebo oheò Ducha Svatého se bude vylévat z jejich úst jako meè a pronikat do srdcí tìch, kteøí Boží milosrdenství nejvíce potøebují. Potom, až pøijde èas, tato dvì náboženství budou zakázána a ti, kdo se opováží je praktikovat veøejnì, budou obvinìni ze spáchání zloèinu. Z chrámù vypálených do základù zùstanou jen hromady popela a svìt se bude radovat ze znièení vìrných Bohu a oslavovat jejich zánik. Potom Boží hlas zazní v každém koutu svìta a z popela povstane nový poèátek, Nový Jeruzalém, nový, èistý svìt bez høíchu.

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

MILOVANÝM DÌ E T M N A ZEM ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU "A

MILOVANÝM DÌ E T M N A ZEM ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU A PROROCTVÍ POSELSTVÍ BOH A A MATKY BOŽÍ MILOVANÝM DÌTEM ZNAEM poselství lásky ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU "A tak se èlovìk stal smrtelným, jeho tìlo neèisté, jeho život ve

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É POSELSTVÍ TOLERANCE TOLERANCE OTÁZKY VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH PROROCTVÍ PROROCTVÍ O TOLERANCI NE H P C Ø Í I Ø JÍ H M Ý E N JT L E TE N R O M V S É JÍ Z U Á L K A O V N CH Y S K R, É TE

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY Svatý Jakub (mladší) Svatý Jakub (mladší) VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování.

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY KVÌTEN Høích potratu je smrtelný høích a ti z nìj zodpovìdní, budou hoøet v pekelném ohni navìky

VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY KVÌTEN Høích potratu je smrtelný høích a ti z nìj zodpovìdní, budou hoøet v pekelném ohni navìky KVÌTEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY KVÌTEN 2013 Høích potratu je smrtelný høích a ti z nìj zodpovìdní, budou hoøet v pekelném ohni navìky 783-1.5.2013

Více

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 10. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 10. DÍL Poselství od 1.srpna 2012 do 31. srpna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI.

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI. BYLO ZRUŠENO MNOHO ZÁKONÙ A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. CO MI ZPÙSOBUJE SMUTEK OBZVLÁŠTÌ, JE PODÁVÁNÍ MÉ SVATÉ EUCHARISTIE LAIKY. NEDOSTATEK ÚCTY KE MNÌ A K MÉMU VÌÈNÉMU OTCI ZAVEDENÍM NOVÝCH

Více

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ LEDEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 14. DÍL Poselství od 1. ledna do 31. ledna 2013 Poznámka korektora: Pøekladatelé upozoròují, že z dùvodù náboženské

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY MISE SPÁSY V TOMTO VELKÉM OKAMŽIKU HISTORIE A ZBYTKU NAŠICH DNÙ VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LISTOPAD 2014 MIEZI VŠEMI VYJÍMÁM VYSLOVENÉ NEPØÁTELE BOHA A JEHO CÍRKVE, JAKO JSOU RÙZNÉ BLUDAØSKÉ A ROZKOLNICKÉ

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Vybral jsem si dvanáct prostých mužù, nevzdìlaných a neznalých Písma

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

OD 1. PROSINCE 2011 DO 31. LEDNA 2012 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. PROSINCE 2011 DO 31. LEDNA 2012 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. PROSINCE 2011 DO 31. LEDNA 2012 6. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 6. DÍL Poselství od 1. prosince 2011 do 31. ledna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

VELK É VA ROV ÁNÍ A KNIH A PRAV ZÁØÍ 2014

VELK É VA ROV ÁNÍ A KNIH A PRAV ZÁØÍ 2014 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2014 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY záøí 2014 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù MOJI

Více

Aktuální zprávy o nebi

Aktuální zprávy o nebi Aktuální zprávy o nebi MIMOØÁDNÌ DÙLEŽITÉ INFORMACE PRO ÈLOVÌKA TÉTO DOBY OBSAH 1/ Mnozí se pøíliš bojí pøemýšlet o životì po smrti 2/ Nový Ráj: Budete z èistého tìla, které nepodléhá zkáze, odolává nemocem,

Více

KNIH I A A PRAV A DY VELK L É VA V ROV O ÁNÍ

KNIH I A A PRAV A DY VELK L É VA V ROV O ÁNÍ KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ bøezen 2014 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY BØEZEN 2014 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy JAKMILE MÁTE MNE, MÁTE VŠECHNO 1067 2.3.2014 jsou èasy boje, kdy

Více

KNIH I A A PRAV A DY VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ V

KNIH I A A PRAV A DY VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ V KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ duben 2014 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2014 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy PRO TYTO UBOHÉ DUŠE JSEM RONIL KRVAVÉ SLZY V ZAHRADÌ GETSEMANSKÉ

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LISTOPAD 2013

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LISTOPAD 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LISTOPAD 2013 S VATÝ TO M Á Š A P O Š TOL VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LISTOPAD 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy MOJI VÌRNÍ STOUPENCI, VÈETNÌ

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1.DÍL OD 8. LISTOPADU 2010 DO 19. ÚNORA 2011

1.DÍL OD 8. LISTOPADU 2010 DO 19. ÚNORA 2011 1.DÍL OD 8. LISTOPADU 2010 DO 19. ÚNORA 2011 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 1. DÍL Poselství od 8. listopadu 2010 do 19. února 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

OD 1. ZÁØÍ DO 30. ØÍJNA DÍL

OD 1. ZÁØÍ DO 30. ØÍJNA DÍL OD 1. ZÁØÍ DO 30. ØÍJNA 2012 11. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 11. DÍL Poselství od 1. zárí 2012 do 30. Ríjna 2012 541. Poselství Ježíše ze dne 1. záøí

Více

KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 3. BØEZNA 2011 DO 31. KVÌTNA 2011 2. DÍL POSLOUCHEJ, PROSÍM, POZORNÌ. PØESTO, ŽE SI UVÌDOMUJI, ŽE JSI ZANEPRÁZDNÌNÁ SVÝM ŽIVOTEM, MUSÍŠ POCHOPIT, ŽE TATO POSELSTVÍ JSOU SKUTEÈNÌ NALÉHAVÁ. DOSTÁVÁŠ MOJE

Více

MISE SPÁSY V TOMTO VELKÉM OKAMŽIKU HISTORIE A ZBYTKU NAŠICH DNÙ ÈERVENEC 2014

MISE SPÁSY V TOMTO VELKÉM OKAMŽIKU HISTORIE A ZBYTKU NAŠICH DNÙ ÈERVENEC 2014 MISE SPÁSY V TOMTO VELKÉM OKAMŽIKU HISTORIE A ZBYTKU NAŠICH DNÙ VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY ÈERVENEC 2014 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ÈERVENEC 2014 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Zde následuje nìkolik bodù, které chtìjí trochu vystihnout podstatu obsahu

Zde následuje nìkolik bodù, které chtìjí trochu vystihnout podstatu obsahu UVIDÍTE CELÝ VÁŠ ŽIVOT NIC NEBUDE ZAPOMENUTO HØÍCHY A OSTATNÍ Zde následuje nìkolik bodù, které chtìjí trochu vystihnout podstatu obsahu [] - Všechno vám bude ukázáno [] - Nezapomínejte na svùj duchovní

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ NENÁVIST ÈLOVÌKA KE SVÝM BRATRÙM A SESTRÁM JE PATRNÁ PO CELÉ ZEMI A MÁ MNOHO PODOB.

KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ NENÁVIST ÈLOVÌKA KE SVÝM BRATRÙM A SESTRÁM JE PATRNÁ PO CELÉ ZEMI A MÁ MNOHO PODOB. ÚNOR 2013 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ NENÁVIST ÈLOVÌKA KE SVÝM BRATRÙM A SESTRÁM JE PATRNÁ PO CELÉ ZEMI A MÁ MNOHO PODOB. MÉ POSELSTVÍ SMRTELNÝM LIDEM JE NÁSLEDUJÍCÍ: PØESTAÒTE SE SVÝMI ÏÁBELSKÝMI SKUTKY,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ÈERVENEC 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy

VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ÈERVENEC 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ ÈERVENEC 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ÈERVENEC 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy To, èeho jsem byla svìdkem, by nikdy nemolo být dáno na

Více

KNÌŽÍM VOLÁNÍ Z NEBE KTERÉ JE DÁVÁNO NA POMOC LIDSTVU

KNÌŽÍM VOLÁNÍ Z NEBE KTERÉ JE DÁVÁNO NA POMOC LIDSTVU KNÌŽÍM poselství poselství VOLÁNÍ Z NEBE KTERÉ JE DÁVÁNO NA POMOC LIDSTVU 2. DÍL KNÌŽÍM 2. DÍL Výòatky z poselství dávaných v prùbìhu roku 2012 9. ledna 2012 Jak pláèu zármutkem, když se duše rozhodly

Více

PEÈE ŽIVÉHO BOHA NIKDY NEZAPOMEÒTE NA DÙLEŽITOST PEÈETÌ ŽIVÉHO BOHA. NABÍDNE VÁM A VAŠÍ RODINÌ OCHRANU NEJEN DUCHOVNÍ ALE TAKÉ FYZICKOU.

PEÈE ŽIVÉHO BOHA NIKDY NEZAPOMEÒTE NA DÙLEŽITOST PEÈETÌ ŽIVÉHO BOHA. NABÍDNE VÁM A VAŠÍ RODINÌ OCHRANU NEJEN DUCHOVNÍ ALE TAKÉ FYZICKOU. PEÈE ŽIVÉHO BOHA NIKDY NEZAPOMEÒTE NA DÙLEŽITOST PEÈETÌ ŽIVÉHO BOHA. NABÍDNE VÁM A VAŠÍ RODINÌ OCHRANU NEJEN DUCHOVNÍ ALE TAKÉ FYZICKOU. VÁŠ DOMOV NEBUDE VIDÌN, HLEDÁN, ANI SE NESTANE CÍLEM, PROTOŽE V

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT

NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT OBSAH 1/ O høíchu, který zraòuje Srdce Boží i Panny Marie 2/ O køíži mého Syna, kterým vám získává spásu 3/ Zemský Ráj 4/ O nebi, kté na vás èeká 5/ O oèistci 6/ O pekle,

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ 6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ Slova Ježíše Krista Moje království není z tohoto svìta nám jasnì dokazují, že celá naše víra se opírá o skuteènost, že za tímto svìtem, který známe, za hvìzdami a planetami,

Více

PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY KNIHA PRAVDY

PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY KNIHA PRAVDY LISTOPAD 2012 PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ POSELSTVÍ - LISTOPAD 2012 604 1. listopadu 2012 Byla vám dána výzbroj, použijte ji. Má drahá, milovaná dcero, musíte

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

PRAVDY O BOHU A CÍRKVI

PRAVDY O BOHU A CÍRKVI PRAVDY O BOHU A CÍRKVI Pravda vás pøipravuje, abyste se vyrovnali s realitou tìžkých èasù, pøedpovìdìných v Knize mého Otce. Je vám dána, aby vás uèinila silnými. 986/4.12. 2013 Hlásám Hospodinovo jméno,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ Opìt jsem dokonèil jeden výplod a pøemítám. Po pøeètení této sbírky, musí pøeci napadnout podobné otázky i negramotnì myslícího (jestli má v sobì èlovìk

Více

NEDĚLE: Za naše duchovenstvo a za naši církev

NEDĚLE: Za naše duchovenstvo a za naši církev ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

ČTVRTEK: Důvěra v Jeho Milosrdenství

ČTVRTEK: Důvěra v Jeho Milosrdenství ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Náboženské. 1. Výlučnost vlastního náboženství 2. Násilí ve svatých knihách 3. Misie. 1. Homogenní rodina 2. Muž je hlavou ženy 3.

Náboženské. 1. Výlučnost vlastního náboženství 2. Násilí ve svatých knihách 3. Misie. 1. Homogenní rodina 2. Muž je hlavou ženy 3. Náboženské 1. Výlučnost vlastního náboženství 2. Násilí ve svatých knihách 3. Misie Rodinné 1. Homogenní rodina 2. Muž je hlavou ženy 3. Zdrženlivost Společenské 1. Odmítání deviace 2. Vytváření ghetta

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

BLUD A KLAM. v t. s o. d i. l o. í t. t á

BLUD A KLAM. v t. s o. d i. l o. í t. t á BLUD A KLAM, í t ì n o p e t á M? o v t s d i l o l h i t s o p co BLUD A KLAM - Máte ponìtí, co postihlo lidstvo? Co mi osobnì bolí, je to, že když ètu køes anský tisk, lhostejno v jakém jazyku, vidím,

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více