Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, Stráž pod Ralskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem"

Transkript

1 Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPRl Sp.zn.: 246/ Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem, dne: Rozhodnutí nabylo právní moci dne:. Stavebník: Ing. Luboš Kos (nar ), Dlážděná 1418, Liberec 30 Ivana Kosová (nar ), Dlážděná 1418,46311 Liberec 30 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle 13 odst. I písmo g) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: rodinného domu včetně zastřešeného stání pro osobní auto + sklad zahradního nábytku, dřevěného altánu, studny + vodovodní přípojky, odkanalizování, likvidace dešťových vod, přípojky el. energie, zpevněných ploch, terénních úprava oplocení na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 84/1, pozemkové parcely parcelrú číslo 318/2 (vodní plocha - zamokřená plocha) a 972/1 (vodrú plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v obci Hamr na Jezeře - část Břevniště, kat. území Břevniště pod Ralskem, pozemkové parcely parcelní číslo 197 (ostatní plocha - jiná plocha) v obci Osečná - část Chrastná, v kat. území Chrastná, kterou podali ing. Luboš Kos (nar ), Dlážděná 1418, Liberec 30 a Ivana Kosová (nar ), Dlážděná 1418, Liberec 30 takto: Podle 79 stavebního zákona a 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územrúho řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává územní rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu: rodinného domu včetně zastřešeného stání pro osobní auto + sklad zahradního nábytku, dřevěného altánu, studny + vodovodní přípojky, odkanalizování, likvidace dešťových vod, přípojky el. energie, zpevněných ploch, terénních úprava oplocení na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 84/1, pozemkové parcely parcelní číslo 318/2 (vodní plocha - zamokřená plocha) a 972/1 (vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v obci Hamr na Jezeře - část Břevniště, kat. území Břevniště pod Ralskem, pozemkové parcely parcelní číslo 197 (ostatní plocha - jiná plocha) v obci Osečná - část Chrastná, v kat. území Chrastná. Popis stavby: rodinný dům - bude umístěný na pozemcích st.p.č. 84/1 a p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, přízemní s obytným podkrovím částečně podsklepený, půdorysné rozměry 10,50 x 7,50 m, výška stavby od upraveného terénu do hřebene střechy 8,03 m, v místě podsklepení bude výška stavby 10,48 m, obvodové zdivo bude sestavené z dřevěných řezaných roubených trámů a bude zatepleno vnitřní kontaktní tepelnou

2 izolací s obkladem z hoblovaných fošen, zastřešení bude provedeno sedlovou střechou se sklonem 44,5, komín ze systému Schiedel, vytápění je navrženo přímotopným elektro kotlem a kachlovými kamny. Rodinný dům bude umístěn od hranice sousedního pozemku p.p.č. 307/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 9,15 m a od hranice sousedního pozemku p.p.č. 303/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem bude vzdálen 10,22 m. zastřešené stání pro osobní auto + sklad zahradního nábytku - půdorysné rozměry 8,14 x 5,64 m, výška 4,56 m. Nosnou konstrukci budou tvořit dřevěné sloupky ukončené dřev. vaznicovým věncem, krov bude dřevěný, zastřešení sedlovou střechou se sklonem 25. Stavba bude umístěna na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná, od sousedního pozemku st.p.č. 48 v k.ú. Chrastná bude umístěna 3,00 m. dřevěný altán - na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, kulatý půdorys - průměr 3,00 m, výška 2,50 m, zastavěná plocha 7,10 m 2. Altán bude umístěn 2,00 m od sousedního pozemku p.p.č. 307/2 a 3,95 m od pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná. studna + vodovodní přípojka - zdrojem pitné vody bude vrtaná studna na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, potrubí povede ze studny do RD po pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem v délce 6,70 m, vrtaná studna se předpokládá o hloubce cca 30,00 m. Studna bude umístěna 5,70 m od sousedního pozemku p.p.č. 303/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem. Ve studni bude osazeno ponomé čerpadlo, které bude zajišťovat čerpání vody ze studny do systému. Tlaková nádoba a ovládání čerpadla bude umístěno uvnitř stavby RD. odkanalizování - na pozemcích st.p.č. 84/1 a p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, splaškové vody budou svedeny z rodinného domu přes revizní šachtu do septiku (jednonádržový, tříkomorový celoplastový biologický), dále do půdního pískového filtru o účinné ploše cca 4,40 m 2 (filtr je tvořen plastovou nádrží o rozměrech 3,16 x 1,66 x 1,30 m, která bude osazena na betonovou základovou desku) a potrubím svedeny do stávající vodoteče Hamerské strouhy p.p.č. 972/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem. Celková délka odkanalizování bude 43,30 m, délka potrubí od RD do septiku bude 10,90 m, ze septiku do půdního filtru bude 5,70 m, z půdního filtru do revizní šachty bude 1,90 m, z revizní šachty do vodoteče bude 19,30 m. likvidace dešťových vod - na pozemcích st.p.č. 84/1 a p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, dešťové vody budou částečně zachycovány do sudů na zalévání a z části svedeny do zasakovací jímky na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem. Zasakovací jímka bude umístěna 7,67 m od hranice sousedního pozemku p.p.č. 320/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem. přípojka el. energie - napojení na el. energii bude ze sloupu na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná zemním kabelem do pilíře v délce 15 m, z pilíře na pozemku p.p.č. 197 (při hranici s pozemkem p.p.č. 277) v k.ú. Chrastná povede zemní kabel v délce 75 m po pozemcích p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná, st.p.č. 84/1, p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem do rodinného domu. Minimální vzdálenost el. přípojky od pozemku st.p.č. 48 v k.ú. Chrastná bude 2,50 m. zpevněné plochy - na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, zpevněné plochy jsou navrženy na jihozápadní straně rodinného domu, budou navazovat na rodinný dům a pokračovat až k hranici sousedního pozemku p.p.č. 307/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, tvar zpevněné plochy bude nepravidelného tvaru o max. rozměrech 14,10 x 9,60 m. terénní úpravy - na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná, jedná se odkop terénu na ploše 200 m 2 a dorovnání terénu na ploše 200 m 2. oplocení - bude provedeno na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem a na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná. Oplocení kopíruje katastrální hranice pozemků stavebníka. Bude umístěno na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná při komunikaci p.p.č. 277 v k.ú. Chrastná a navazuje na stávající oplocení RD na st.p.č. 48 v k.ú. Chrastná. Dále oplocení pokračuje na pozemku p.p.č. 318/2 při hranici s pozemkem 307/2, 303/1 a 320/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, na severní straně po 50ti m od hranice pozemků p.p.č. 307/2, 320/1 a 318/2 se oplocení odkloní východně k Hamerské strouze. Celková délka oplocení bude 190 m. Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku st.p.č. 84/1 a p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, zastřešené stání pro osobní auto + sklad zahradního nábytku bude na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná, dřevěný altán bude na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, studna + vodovodní přípojka bude na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, odkanalizování bude na pozemcích st.p.č. 84/1, p.p.č. 318/2 a 972/1 v k,.ú. Břevniště pod Ralskem, likvidace dešťových vod bude na pozemcích st.p.č. 84/1 a p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, přípojka el. energie bude na pozemcích p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná, st.p.č. 84/1 a p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, zpevněné plochy na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, terénní 2

3 úpravy na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná, oplocení na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. [Břevniště pod Ralskem a p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná tak, jak je uvedeno v situaci v měř. 1 : 300, která je součástí dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 2. Při realizaci stavby oplocení a el. přípojky dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. a s vedením v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, tuto skutečnost je nutno zohlednit v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, jedná se o pozemek p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná. 3. O stavební povolení a povolení k nakládání s vodami na vodní dílo požádá investor MěÚ Česká Lípa, OŽP (studna). O povolení domovní ČOV včetně povolení k vypouštění do vod povrchových požádá investor MěÚ Česká Lípa, OŽP. Žádosti budou mít náležitosti dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 4. Stavba bude umístěna do vzdálenosti 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.p.č. 313 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, z tohoto důvodu musí stavebník dodržovat veškerá ustanovení lesního zákona, zejména: Při realizaci záměru je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v 13 lesního zákona. Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani yýkopová zemina). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních porostů a k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Záměr bude realizován s umístěním objektu podle předloženého zákresu. 5. V projektové dokumentaci dle přílohy č. 1 vyhl. 499/2006 Sb. musí být zohledněna doprava stavebního materiálu v průběhu stavby a povinnost neprodleného odstranění případných škod na komunikaci a mostku p.p.č. 190/1 a 277 v k.ú. Chrastná a tím zachování průjezdnosti pro další uživatele cesty. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky nebyly vzneseny. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Ing. Luboš Kos (nar ), Dlážděná 1418, Liberec 30 Odůvodnění Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "rodinný dům" včetně zastřešeného stání pro osobní auto + sklad zahradního nábytku, dřevěného altánu, studny + vodovodní přípojky, odkanalizování, likvidace dešťových vod, přípojka el. energie, zpevněných ploch, terénních úprava oplocení na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 84/1, pozemkové parcely parcelní číslo 318/2 (vodní plocha - zamokřená plocha) a 972/1 (vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v obci Hamr na Jezeře - část Břevniště, kat. území Břevniště pod Ralskem, pozemkové parcely parcelní číslo 197 (ostatní plocha - jiná plocha) v obci Osečná - část Chrastná, v kat. území Chrastná, kterou podali ing. Luboš Kos (nar ), Dlážděná 1418, Liberec 30 a Ivana Kosová (nar ), Dlážděná 1418, Liberec 30. Popis stavby: rodinný dům - bude umístěný na pozemcích st.p.č. 84/1 a p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, půdorysné rozměry 10,50 x 7,50 m, výška stavby od upraveného terénu do hřebene střechy 8,03 m, v místě podsklepení bude výška stavby 10,48 m. Rodinný dům bude umístěn od hranice sousedního pozemku p.p.č. 307/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem 9,15 m a od hranice sousedního pozemku p.p.č. 303/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem bude vzdálen 10,22 m. zastřešené stání pro osobní auto + sklad zahradního nábytku - půdorysné rozměry 8,14 x 5,64 m, výška 4,56 m. Stavba bude umístěna na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná, od sousedního pozemku st.p.č. 48 v k.ú. Chrastná bude umístěna 3,00 m. 3

4 dřevěný altán - na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, kulatý půdorys - průměr 3,00 m, výška 2,50 m, zastavěná plocha 7,10 m 2. Altán bude umístěn 2,00 m od sousedního pozemku p.p.č. 307/2 a 3,95 m od sousedního pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná. studna + vodovodní přípojka - zdrojem pitné vody bude vrtaná studna na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, potrubí povede ze studny do RD po pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem v délce 6,70 m, vrtaná studna se předpokládá o hloubce cca 30,00 m. Studna bude umístěna 5,70 m od sousedního pozemku p.p.č. 303/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem. odkanalizování - na pozemcích st.p.č. 84/1 a p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, splaškové vody budou svedeny z rodinného domu přes revizní šachtu do septiku, dále do půdního pískového filtru o účinné ploše cca 4,40 m 2 a potrubím svedeny do stávající vodoteče Hamerské strouhy p.p.č. 972/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem. Celková délka odkanalizování bude 43,30 m, délka potrubí od RD do septiku bude 10,90 m, ze septiku do půdního filtru bude 5,70 m, z půdního filtru do revizní šachty bude 1,90 m, z revizní šachty do vodoteče bude 19,30 m. likvidace dešťových vod - na pozemcích st.p.č. 84/1 a p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, dešťové vody budou částečně zachycovány do sudů na zalévání a z části svedeny do zasakovací jímky na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem. přípojka el. energie - napojení bude provedeno ze sloupu na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná v délce 15 m do pilíře, z pilíře na pozemku p.p.č. 197 (při hranici s pozemkem p.p.č. 277) v k.ú. Chrastná po pozemcích p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná, st.p.č. 84/1, p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem povede zemní kabel do RD v délce 75 m. Minimální vzdálenost el. přípojky od pozemku st.p.č. 48 v k.ú. Chrastná bude 2,50m. zpevněné plochy - na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, zpevněné plochy jsou navrženy na jihozápadní straně rodinného domu, budou navazovat na rodinný dům a pokračovat až k hranici sousedního pozemku p.p.č. 307/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem. terénní úpravy - na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná, jedná se odkop terénu na ploše 200 m 2 a dorovnání terénu na ploše 200 m 2. Terén je svažitý k východní straně a proto bude nutné tento terén upravit, aby bylo možné provést stavbu zastřešeného stání a skladu, odkopaný terén bude použit na dorovnání části pozemku - svahu. oplocení - bude provedeno na pozemku p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem a na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná, oplocení převážně kopíruje hranice stavebníka. Oplocení je navrženo v délce 190 m. Žádost byla doložena následujícími doklady: 4x dokumentace pro územní řízení výpis z katastru nemovitostí kopie katastrální mapy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín - stanovisko k žádosti o připojení zařízení ze dne posudek - radonový index pozemku souhlas s umístěním stavby obce Hamr na Jezeře ze dne Obecní úřad Hamr na Jezeře - stanovisko ze dne bez námitek vyjádření Městského úřadu v Mimoni, odbor zemědělství a životního prostředí ze dne , č.j. MUMI3534/2010 závazné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne , zn. KULK / souhlas s realizací stavby v prostoru chráněného ložiskového území Stráž pod Ralskem stanovisko Obvodního báňského úřadu v Liberci ze dne , zn. 819/2010/03 - bez podmínek vyjádření DlAMO, s.p., O.z. TÚU, Stráž pod Ralskem ze dne , zn. TÚU/200/356/2010 závazné stanovisko Vojenského lesního úřadu Praha ze dne , č.j. 2-53/2008/DP informace ze dne stanovisko Vojenských lesů a statků, S.p., divize Mimoň ze dne , zn souhlas se stavbou Lesy České republiky, S.p., lesní správa Ještěd, Liberec ze dne , č.j. 1025/1 0/246/84/312.4 společné stanovisko Povodí Ohře, S.p. Chomutov a závodu Terezín ze dne vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. ze dne stanovisko OŽP MěÚ Česká Lípa ze dne , zn. MUCL/59297/2010 závazné stanovisko - zásah do významného krajinného prvku - Městského odboru životního prostředí ze dne , zn. MUCL/87178/20 1 úřadu Česká Lípa, 4

5 závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí dle 14 odst. 2 lesního zákona ze dne , MUCL/ V průběhu územního řízení stavební úřad obdržel stanovisko OŽP MěÚ Česká Lípa ze dne , zn. MUCL/115295/ bez připomínek, pouze upozornění ohledně podání žádosti o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami na vodní dílo, které musí mít náležitosti dle vyhl. č. 432/2001 Sb. Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatřením ze dne oznámil podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: (pátek) konané v místě: Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Ústního jednání se nezúčastnila veřejnost. Informace o tom, že žadatel podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla vyvěšena na veřejně přístupném místě na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná. Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníci řízení - podle 85 odst. 1 písmo a) stavebního zákona: Ing. Luboš Kos, Dlážděná 1418, Liberec 30 - žadatel Ivana Kosová, Dlážděná 1418, Liberec 30 - žadatel Účastníci řízení - podle 85 odst. 1 písmo b) stavebního zákona: Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, Hamr na Jezeře, Hamr u České Lípy - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Město Osečná, Svatovítské náměstí 105, Osečná - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Účastník řízení - podle 85 odst. 2 písmo a) stavebního zákona: Povodí Ohře s.p., Pražská 319, Terezín - vlastník vodního toku na p.p.č. 972/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, kde bude umístěno napojení přečištěných splaškových vod Účastníci řízení - podle 85 odst. 2 písmo b) stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a.s. - Hlavní středisko Děčín, Teplická 874/8, Děčín 2 - stavba bude napojena na zařízení společnosti, které je umístěno na dotčeném pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové - vlastník sousední účelové komunikace na p.p.č. 277 a 190/4 v k.ú. Chrastná, která bude sloužit jako komunikace příjezdová ke stavbě RD Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, Hamr na Jezeře, Hamr u České Lípy - vlastník sousedního pozemku p.p.č. 307/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, v bezprostřední blízkosti bude umístěno oplocení Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, P.O. Box 56, Praha 3 - při realizaci stavby dojde k dotčení sítě elektronických komunikací společnosti na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná, stavbou oplocení a el. přípojky Vojenské lesy a statky ČR s.p., Mimoň, Mimoň - má právo hospodaření s majetkem státu sousedním pozemkem p.p.č. 320/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, v bezprostřední blízkosti pozemku je navrženo oplocení Výše uvedená stavba bude umístěna na pozemcích st.p.č. 84/1, p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem a p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná, které jsou ve vlastnictví žadatelů. Přečištěné odpadní vody budou svedeny a zaústěny do Hamerské strouhy na p.p.č. 972/1 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, se kterým má právo hospodaření Povodí Ohře, s.p., Chomutov. Souhlas Povodí Ohře, s.p. s vypouštěním předčištěných vod byl vydán ve stanovisku ze dne Podmínky stanoviska nebyly zahrnuty do podmínek tohoto územního rozhodnutí, neboť se týkají provádění stavby a následného užívání (vzorkování v době zkušebního provozu z volného paprsku odtékající vody, zpracování Provozního řádu, zkouška vodotěsnosti 5

6 odkanalizování, likvidace kalů ze septiku, ohlášení počátku a ukončení prací, uvedení okolního břehu do náležitého stavu, přizvání ke zkušebnímu provozu). Obec Hamr na Jezeře ve stanovisku ze dne souhlasí s umístěním plánované stavby. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Mimoň nemá námitek k vydání územního rozhodnutí pro navrženou stavbu. Vojenský lesní úřad, Praha vydal dne závazné stanovisko, ve kterém uděluje souhlas podle ustanovení 14 odst. 2 lesního zákona k vydání územního rozhodnutí bez podmínek. Žadatelé doložili informaci Vojenského lesního úřadu, Praha ze dne o tom, že závazné stanovisko ze dne je i nadále platné. Lesy České republiky, s.p. mají právo hospodařit k p.p.č. 190/4 a 277 v k.ú. Chrastná. Lesní správa Ještěd jako místně a věcně příslušná organizační jednotka vyjadřuje souhlas ze dne se stavbou rodinného domu a zároveň upozorňuje na povinnost neprodleného odstranění případných škod na komunikaci a tím zachování průjezdnosti pro další uživatele cesty. Toto upozornění stavební úřad zahrnul kdo podmínek tohoto rozhodnutí pod č. 5. Zároveň doporučujeme smluvně ošetřit přístup a příjezd k navrženému rodinnému domu po komunikaci p.p.č. 190/4 a 277 v k.ú. Chrastná. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal závazné stanovisko dne , ve které souhlasí s realizací navržené stavby v prostoru chráněného ložiskového území Stráž pod Ralskem. Souhlas byl vydán na základě kladného vyjádření Obvodního báňského úřadu ze dne a vyjádření DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem ze dne , kde se uvádí: Stavbaje navržena na pozemcích st.p.č. 84/1 a p.p.č. 318/2 v k.ú. Břevniště pod Ralskem, v chráněném ložiskovém území Stráž pod Ralskem, stanoveném rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Liberci č.j. 3477/89 z , mimo poddolované území, mimo pásma hygienické ochrany provozů DIAMO, s.p., o.z. TÚU, Stráž pod Ralskem. Dle vyjádření státního podniku se v místě stavby nenacházejí inženýrské sítě, nezlikvidované vrty ani jiná zařízení ve správě DIAMO, státní podnik. Stavba nebude bránit v provádění likvidačních prací na ložisku. DIAMO, státní podnik souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí vydal dne , pod č.j. MUCL/59297/2010 stanovisko, ve kterém vodoprávní úřad upozorňuje na skutečnost, že o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami na vodní dílo požádá investor MěÚ Mimoň. Dle novely zákona č. 254/2001 Sb. Je příslušný k k vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami MěÚ Česká Lípa, odbor životního prostředí, což je uvedeno ve stanovisku OŽP MěÚ Česká Lípa ze dne , které obdržel stavební úřad. Skutečnost, že žadatelé musí požádat o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami MěÚ Česká Lípa je zahrnuta v podmínkách tohoto rozhodnutí pod č. 3. Předčištěné splaškové vody budou svedeny do Hamerské strouhy, což podléhá v daném místě vydání závazného stanoviska podle 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.. Na základě žádosti žadatelů Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí vydal dne závazné stanovisko, ve kterém souhlasí se zásahem do VKP Hamerské strouhy v k.ú. Břevniště pod Ralskem bez připomínek za předpokladu dodržení projektové dokumentace zpracované v červnu 2009 společnosti TOPKLlMA spol. s r.o., Liberec. Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, příslušný dle ustanovení 48 odst. 2 písmo c) zákona č. 289/1995., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, vydal dne závazné stanovisko, ve kterém souhlasí s umístěním stavby do vzdálenosti 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.p.č. 313 v k.ú. Břevniště pod Ralskem. Povinnost dodržování lesního zákona stavební úřad zahrnul do podmínky č. 4 tohoto rozhodnutí. Žadatelé doložili posudek - radonový index pozemku. Vzhledem k tomu, že je stanoven nízký radonový index pozemku, není třeba přijímat žádná specifická opatření proti pronikání radonu z podloží. Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Obec Hamr na Jezeře má schválený územní plán. Územní plán Hamr na Jezeře byl vydán Zastupitelstvem obce Hamr na Jezeře dne pod číslem usnesení 14/2010, opatření obecné povahy č ajeho vydání nabylo účinnosti dne Stavbou dotčené pozemky jsou dle územního plánu v plochách určených jako "plochy bydlení venkovského charakteru", což umožňuje na těchto pozemcích umístit stavbu rodinného domu a další doplňující stavby a tudíž je stavba rodinného domu v souladu se schváleným územním plánem. Stavba rodinného domu bude na pojena na el. energii ze stávajícího zařízení (sloupu) na pozemku p.p.č. 197 v k.ú. Chrastná. Pitná voda bude zajištěna z nově navržené studny na pozemku žadatelů. 6

7 Přístup a příjezd ke stavbě RD je zajištěn z účelové komunikace p.p.č. 920 po komunikaci p.p.č. 190/4 a 277 v k.ú. Chrastná. Obec Hamr na Jezeře - část Břevniště pod Ralskem nemá vybudovanou kanalizaci, proto je navrženo odkanalizování rodinného domu přes septik a pískový filtr do vodoteče Hamerské strouhy. Stavba je částečně umístěna v katastrálním území města Osečná - část Chrastná. Město Osečná má schválený územní plán ze dne , kde jsou dotčené pozemky v plochách určených pro bytovou výstavbu. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla zpracována oprávněnou osobou - ing. Ladislav Pohl, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT , část: venkovní přípojky - voda, kanalizace vypracoval Pavel Nezbeda Javůrek, vedoucí projektant ing. Petr Kořínek (TOPKLIMA s.r.o. Liberec). Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-ii ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-ii podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy staveb~í úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-ii realizace záměru již zahájena. Poučení Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec. Bele a Bušová vedoucí dboru výstavby Příloha: Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží žadatelé, obec Hamr na Jezeře a město Osečná ověřenou dokumentaci lx Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. denje posledním dnem oznámení. Datum vyvěšení:..t.!.!!...!..?itl., 7i' /~ LJ/t Datum sejmuti: :. Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvesení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé 25 odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb. (správní řád). 7

8 Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Razítko: Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko: Rozdělovník Doručení jednotlivě: Účastníci řízení - podle 85 odst. 1 písmo a) stavebního zákona: Ing. Luboš Kos, Dlážděná 1418,463 II Liberec 30 Ivana Kosová, Dlážděná 1418, Liberec 30 Účastníci řízení - podle 85 odst. 1 písmo b) stavebního zákona: Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, Hamr na Jezeře, Hamr u České Lípy Město Osečná, Svatovítské náměstí 105, Osečná Doručení veřejnou vyhláškou: Účastník řízení - podle 85 odst. 2 písmo a) stavebního zákona: Povodí Ohře S.p., Pražská 319, Terezín Účastník řízení - podle 85 odst. 2 písmo b) stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a.s. - Hlavní středisko Děčín, Teplická 874/8, Děčín 2 Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, Hamr na Jezeře, Hamr li České Lípy Te1efónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, Praha 3, P.O. Box 56, Praha 3 Vojenské lesy a statky ČR s.p., Mimoň, Mimoň Dotčené orgány (doručení jednotlivě): Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1,47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka 1,47036 Česká Lípa Městský úřad, odbor zemědělství a životního prostředí, Mírová 120,47124 Mimoň Obecní úřad Hamr na Jezeře, Děvínská 1, Hamr na Jezeře, Hamr u České Lípy Vojenský lesní úřad, Náměstí Svobody 741, Praha - Dejvice Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě): Městský úřad Stráž pod Ralskem, Náměstí 5. května 55, Stráž pod Ra1skem_ Obecní úřad Hamr na Jezeře, Děvínská 1, Hamr na Jezeře, Hamr li České Lípy Městský úřad Osečná, Svatovítské náměstí 105, Osečná Na vědomí: Městský úřad Osečná, stavební úřad, Svatovítské náměstí 105, Osečná Správní poplatek, vyměřený podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18a) sazebníku ve výši 1000,00 byl zaplacen hotově dne IČ Tel:

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem 3~(} Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPRl461 112009 Sp.zn: 319/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční Č.j: MUSPR/3068/2010 Sp.zn: 108/10-328.3. Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Rozhodnutí nabylo právní moci dne. 164, 471

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem r Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j:MUSPRJ3996/2008 Stráž pod Ralskem, dne: 27.10.2008 Sp.zn: 263/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 2/1 Vyrizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 706/2012 Milín, dne: 16.7.2012 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Č.j: MUSPR/222/2010 Sp.zn: 412/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j.: MUSPR/1634/2012 Sp. zn.: 8/12-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Stráž pod Ralskem, dne: 2.3.2012 Toto

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční ě.p. 164,47127 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční ě.p. 164,47127 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční ě.p. 164,47127 Stráž pod Ralskem Č.j.: MUSPR/7340/2012 Sp. zn.: 338/12-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková ve Stráži

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 165/2016 OV MUMI 1974/2016 8.4.2016 Dobrota

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/9/2011/smm - 4 Polná, dne: 14.2.2011 Vyřizuje: Ing. Marta Smerekovská E-mail:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí Spis.zn.: MÚTý/STAV/20/2013 Č.j: MÚTý/STAV/20/2013-6-Rozh-ÚŘUS-Pa Týniště nad Orlicí 09.04.2014 Oprávněná

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/752/2012-5 Pelhřimov, dne: 15.8.2012 Žadatel: Jiří Vaverka (nar. 12.8.1953), Božejov 159, 394 61 Božejov V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/79/2011/smm - 4 Polná, dne: 17.3.2011 Vyřizuje: Ing. Marta Smerekovská E-mail:

Více

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2013/109/20-154/2-3 Luka nad Jihlavou, dne: 5.3.2013 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1682/2012 Milín, dne: 23.5.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/522/2010/kou Polná, dne: 21.12.2010 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/33300-11/4770-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/2568/201O Sp.zn: 120/1 0-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem,

Více

N Á V R H V Ý R O K U Ú Z E M N Í H O R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U Ú Z E M N Í H O R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí Spis.zn.: MÚTý/STAV/3827/2011 Č.j: MÚTý/STAV/3827/2011-3-Návr-ÚŘUS-Pa Týniště nad Orlicí 26.01.2012 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 656/2012 OV MUMI 7499/2012 7.11.2012 Dobrota

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y I I. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y I I. p o v o l u j e Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov Č.j: 1678/2010-6 Mirošov 21.9.2010 Vyřizuje: Marta Kolářová E-mail: stavebni@mirosov.cz Telefon: 371 121 487 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov Č.j: 1631/2009-6 Mirošov 7.10.2009 Vyřizuje: Marta Kolářová E-mail: stavebni@mirosov.cz Telefon: 371 121 487 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem 51 Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl917/2009 Sp.zn: 398/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Dita Vránová Stráž pod Ralskem,

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. 471 27 Stráž pod Ralskem Joi Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4729/2009 sp. zn.: 322/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4896/2009 Sp.zn: 341/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1522/2012 Milín, dne: 16.1.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: robotkovaj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 23737/2012 VÚP/ČA

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/104/2011/kou - 4 Polná, dne: 26.4.2011 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11383/2012/Lon Nový Bydžov, dne 17. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d Č.j. : sú/293/2009 Velké Hamry dne 10.12.2009 Vyřizuje : Fajfrová (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Telefon : 483 369824 Lenka

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Č.j.: MUSPRl449112013 Sp. zn.: 470/12/1-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Městský úřad Stráž pod Ralskem Revoluční odbor výstavby č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem ve

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: , MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 42501/2010-Be Č.j.: MUCK 52569/2010 Český Krumlov, dne 14.10.2010 Vyřizuje: Petra Benčová

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem q Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPRl23 7/2012 Sp.zn.: 409/11-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková ve Stráži

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 3998/OST/12 Pol V Rokycanech:28.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 5253/OST/12

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0298/roz/12-La/0602 Zliv, dne 21.3.2012 Vyřizuje: Ing.Lamošová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM odbor výstavby a životního prostředí Náměstí č. 8 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Č.j: 02642/08/STAV/911-Ha Rožmitál pod Třemšínem dne 9.2.2009 Č.j: 02643/08/STAV/912-Ha

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem IJ9 Městský Č.j.: MUSPR/4997/2012 Sp. zn.: 165/12-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1492/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1492/2012 Milín, dne: 11.2.2013 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d Č.j. : sú/350/2009 Velké Hamry dne 21.1.2010 Vyřizuje : Fajfrová (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Telefon : 483 369 824 Filip

Více

Vyhodnocení připomínek veřejnosti : ve lhůtě pro uplatnění případných námitek či připomínek nebyly ze strany veřejnosti žádné uplatněny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti : ve lhůtě pro uplatnění případných námitek či připomínek nebyly ze strany veřejnosti žádné uplatněny. PROTOKOL z ústního jednání ze dne 11.9.2012 ve věci územního řízení pro umístění stavby : Odkanalizování (septik Epurbloc 2000, zemní pískový filtr, vsakovací jímka a venkovní kanalizace) pro objekt če.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Č.j.: MU/ /2011 Telefon: 488 880 924, 603 415

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 13.11.2012 Naše zn.: MUCL/72435/2012 Vyřizuje: Dan Paszek Telefon: 487 881 174 Počet stran

Více

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou Spis. zn.: 3013/2009 Hodkovice n.m., dne 2.12.2009 Č.j.: Sú-3013/2009/H/Rozh-328 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Petra

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/202/2013/Ve JID: 33736/2013/muhb Havlíčkův Brod, dne 16.5.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl2176/2009 Sp.zn: 112/09-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 829/11 Vrdy, dne: 1. 7. 2011 Spis zn: 135/2011mar Vyřizuje: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 327 397 148 su@obecvrdy.cz mggbq64

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/1030/2015-4 Radnice, dne: 26.1.2016 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebník:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/866/2016/Po Dle přílohy č. 4 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1809/2016/Po Dle přílohy č. 5 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

Městský úřad Náchod ROZHODNUTÍ Č. 3075/2012-1

Městský úřad Náchod ROZHODNUTÍ Č. 3075/2012-1 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Spis.zn.: 81 56/2012NÝST e Ukládací - skartační znak: 328 - A/999 Vyřizuje:

Více

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem .jso Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/2403/2010 Sp.zn: 49/10-328.3 Početl listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Městský úřad Uherské Hradiště

Městský úřad Uherské Hradiště Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo nám. č.p, 19,68670 Uherské Hradiště stavební odbor Zn.: MUUH-SO/955171201111694512011/ČuJUR 5 Uherské Hradiště: 7. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Jaromir Čumíček

Více

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax:

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81 H A B R Y tel.:569 441 217 fax: 569 441 229 e-mail: habry@iol.cz www.habry.cz Č.j.výst.328.3/145/2012 V Habrech dne 9.května

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O Š O V nám. Míru 53, 338 43 Mirošov oddělení výstavby R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O Š O V nám. Míru 53, 338 43 Mirošov oddělení výstavby R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O Š O V nám. Míru 53, 338 43 Mirošov oddělení výstavby Č.j: 3025/2012/MIR/STAV-5 Spis. zn.: 3025/2012/MIR/STAV Vyřizuje: Šárka Krátká E-mail: stavebni.kratka@mirosov.cz Telefon:

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. Žadatel: Martin Valenta (nar. 22.2.1961), Kamýcká 625/41, Praha 6-Suchdol, 165 00 PRAHA 6 R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby. Žadatel: Martin Valenta (nar. 22.2.1961), Kamýcká 625/41, Praha 6-Suchdol, 165 00 PRAHA 6 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/824/2012-6 Pelhřimov, dne: 5.9.2012 Žadatel: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 21.3.2011 Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 10.2.2011 podala paní Martina Firstová,

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad BUDIŠOV 360

ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad BUDIŠOV 360 ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad 675 03 BUDIŠOV 360 Č.j.: UMB 395/1-12 Č.j. žadatele: ----- Vyřizuje: Ing. Hortová Tel.: 568 875 891 Fax: 568 875 100 E-mail: stavebniurad@mestysbudisov.cz Datum: 20.02.2013

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/790-2014/5706-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 19333/15-KLI-471/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 16.9.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 29.12.2011 Naše zn.: MěÚ-R/Výst.4750/2011-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0010YQK* MVOTX0010YQK Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad BUDIŠOV 360

ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad BUDIŠOV 360 ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad 675 03 BUDIŠOV 360 Č.j.: UMB 449/1-12/8 Č.j. žadatele: ----- Vyřizuje: Ing. Kristýna Hortová Tel.: 568 875 891 Fax: 568 875 100 E-mail: stavebniurad@mestysbudisov.cz

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4110/2011 Sp.zn.: 172/11-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková ve Stráži

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed Rokycany

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed Rokycany Spis. zn. (č.j.): 4355/OST/11 Pol V Rokycanech:11.8.2011 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 7063/OST/11

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 443/2012 Milín, dne: 28.5.2012 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1512/2011 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1512/2011 Milín, dne: 9.1.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í B - 7-2 0 1 2

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í B - 7-2 0 1 2 Č.j: MMJ/SÚ/1088/2012-3 JID: 54953/2012/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 23.5.2012 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 7376/OST/12 Pol V Rokycanech:22.10.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 8871/OST/12

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 591/11 Vrdy, dne: 11. 5. 2011 Spis zn: 96/2011mar Vyřizuje: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 327 397 148 su@obecvrdy.cz mggbq64

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo:.ev./ 4)/3 Číslo jednací: ~., v v URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD v Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE telefon: 318692151 fax: 318 692 516 e-mail: stavebni.urad@jince.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1319/2012-14-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 21.5.2014 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více