Ferrari: The History of an Italian Legend

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ferrari: The History of an Italian Legend"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: Ferrari: The History of an Italian Legend recognizable wealth status founder build race car instead sponsorship originally independent division taken over part war effort be forced aircraft machine tool factory influential commercial support racing share increased managing died age eccentricity including contempt [ rekəgnaizəbəl] [ welθ] [ steitəs] [ faundə] [ bild] [ reis ka:] [ insted] [ sponsəšip] [ ə ridžinəli] [ indi pendənt] [ di vižn] [ teikən əuvə] [ pa:t] [ wo:] [ efət] [ bi fo:st] [ eəkra:ft] [ mə ši:n] [ tu:l] [ fæktəri] [ influ enšl] [ kə mə:šl] [ sə po:t] [ reisiŋ] [ šeə] [ in kri:sd] [ mænidžiŋ] [ daid] [ eidž] [ eksen trisiti] [ in klu:diŋ] [ kən tempt] zřetelný, patrný bohatství postavení, status zakladatel postavit, konstruovat závodní automobil namísto toho sponzorskou prvotně, původně nezávislá oddělení, divize převzata součást válečné úsilí být přinucen letecké strojní stroj, nástroj továrna, závod vlivný, významný komerční podpořit závodní podíl zvýšili, zvětšili řídící, vedoucí umřel věk výstřednost včetně pohrdání

3 customer upfront fund claim dislike performance increase stake death own act continue impact prestigious competition [ kastəmə] [ ap frant] [ fand] [ kleim] [ dis laik] [ pə fo:məns] [ in kri:s] [ steik] [ deθ] [ əun] [ ækt] [ kən tinju:] [ impækt] [ pre stidžəs] [ kompə tišən] zákazník otevřený financovat tvrdit nemít rád výkonnost zvýšit, navýšit kapitálový podíl smrt, úmrtí vlastní jednat pokračují, zůstávají vliv, dopad prestižní, významná soutěž Tato slova jsou k článku: The Fascinating History Of Hypnosis hypnosis image come to mind swinging pendulum sleepy portray movie further realize helpful [ hip nəusis] [ imidž] [ kam tə maind] [ swiŋiŋ] [ pendjuləm] [ sli:pi] [ po: trei] [ mu:vi] [ fə:ðə] [ riəlaiz] [ helpfəl] hypnóza představa, obraz přijít na mysl houpající, kývající kyvadlo ospalý zobrazit, vypodobnit film více, dále uvědomit si užitečný, prospěšný

4 healing way undergone recall event past previously memory whatsoever repressed thought emotion overcome certain fear educational as well humble originator health tool village called temple likewise ancient sleep-waking state ecstasy-sleep induction nature used lull heal sickness [ hi:liŋ] [ wei] [ andə gon] [ ri ko:l] [ i vent] [ pa:st] [ pri:viəsli] [ meməri] [ wotsəu evə] [ ri prest] [ θo:t] [ i məušn] [ əuvə kam] [ sə:tn] [ fiə] [ edju keišənəl] [ əz wel] [ hambəl] [ ə ridžineitə] [ helθ] [ tu:l] [ vilidž] [ ko:ld] [ tempəl] [ laik waiz] [ einšnt] [ sli:p weikiŋ] [ steit] [ ekstəsi sli:p] [ in dakšn] [ neičə] [ ju:st] [ lal] [ hi:l] [ siknəs] ulevující, léčivý způsob podstoupil, absolvoval vzpomenout si událost minulost předtím, dříve vzpomínka naprosto, vůbec potlačená myšlenka emoce překonat jisté obava poučný, naučný také, taktéž skromné původce zdraví, zdravotní prostředek, pomůcka vesnice nazvané svatyně, chrám podobně, rovněž starověký spánek-probuzení stav extáze-spánek indukce, vybuzení příroda použít, využít ukonejšit, uspat vyléčit, zahojit nemoc

5 disease scientist involved research power reside human force treating consider placebo trial conducted determined imagination therapy alternative died obscurely formal psychological neurologist prescribe treatment hysteria disorder approach treat suffer sort out relive [ di zi:z] [ saiəntist] [ in volvd] [ ri sə:č] [ pauə] [ ri zaid] [ hju:mən] [ fo:s] [ tri:tiŋ] [ kən sidə] [ plə si:bəu] [ traiəl] [ kən daktid] [ di tə:mind] [ i mædži neišn] [ θerəpi] [ o:l tə:nətiv] [ daid] [ əb skjuəli] [ fo:məl] [ saikə lodžikəl] [ nju rolədžist] [ pri skraib] [ tri:tmənt] [ hi stiəriə] [ dis o:də] [ ə prəuč] [ tri:t] [ safə] [ so:t aut] [ ri: liv] nemoc, choroba vědec věnující se průzkum, zkoumání síla, vliv sídlit, ležet člověk síla léčit zvážit, považovat placebo zkušební, testovací provedl stanoveno, rozhodnuto představa, imaginace terapie, léčba alternativa zemřel za nejasných okolností formální duševní, psychologická neurolog stanovit léčba hysterie porucha přístup léčit trpět vyřešit, uspořádat znovu prožít, zažít

6 Tato slova jsou k článku: Maldives Holidays Important Facts booking luxury look for hideaway find destination chosen dubious guarantee sunshine investigate suitability disastrous vacation rescue surrounding probably be trapped outset archipelago consisting lying coral island scattered across equator naturally occurring atoll south west literally year round [ bukiŋ] [ lakšəri] [ luk fo:] [ haidəwei] [ faind] [ desti neišn] [ čəuzən] [ dju:biəs] [ gærən ti:] [ sanšain] [ in vestigeit] [ sju:tə biliti] [ di za:strəs] [ və keišn] [ reskju:] [ sə raundiŋ] [ probəbli] [ bi: træpt] [ autset] [ a:ki peləgəu] [ kən sistiŋ] [ lai-iŋ] [ korəl ailənd] [ skætəd] [ ə kros] [ i kweitə] [ næčərəli] [ ə kə:riŋ] [ ætol] [ sauθ west] [ litərəli] [ jiə raund] objednání luxusní hledat úkryt najít, objevit místo určení vybrat (předpř. čas) pochybná, nejistá záruka, jistota sluneční svit prozkoumat vhodnost katastrofální dovolená zachránit okolní pravděpodobně, asi být uvězněný začátek souostroví skládající se ležící korálový ostrov roztroušené napříč rovník přirozeně vyskytující se korálový útes jihozápad doslova celoročně

7 degree frequently described paradise earth pristine swaying pure sand beach limpid turquoise exactly sunny unique unspoiled range plenty total common peace tranquillity chance rejuvenate spend however snorkelling diving wonder huge proportion addictive lagoon incredibly marine life [ di gri:] [ fri:kwəntli] [ di skraibd] [ pærədais] [ ə:θ] [ pristi:n] [ sweiiŋ] [ pjuə] [ sænd] [ bi:č] [ limpid] [ tə:kwoiz] [ ig zæktli] [ sani] [ ju: ni:k] [ an spoilt] [ reindž] [ plenti] [ təutl] [ komən] [ pi:s] [ træŋkwəliti] [ ča:ns] [ ri džu:vəneit] [ spend] [ hau evə] [ sno:kəliŋ] [ daiviŋ] [ wandə] [ hju:dž] [ prə po:šn] [ ə diktiv] [ lə gu:n] [ in kredibli] [ mə ri:n laif] stupeň často, běžně popsán, vylíčen ráj zem nedotčený kymácející se čistý písek, písčitá pláž průzračné tyrkysové přesně prosluněný jedinečný nedotčený, nezkažený v rozmezí spousta naprostý, úplný společný klid, mír klid, pokoj, ticho možnost, příležitost osvěžit, omládnout strávit, prožít avšak, ale potápět se šnorchlem potápění div, zázrak ohromné procento, část návykový laguna neuvěřitelně podmořský život

8 consider inhabited remaining deserted [ kən sidə] [ in hæbitid] [ ri meiniŋ] [ di zə:tid] zvážit, přemýšlet obydlený zbylé pusté, opuštěné Tato slova jsou k článku: The Cuisine Of French Polynesia cuisine Polynesia known throughout prepared influence underlying ingredient wide variety background including inevitably sauce served feature contain home grown vanilla bean however taste genuine find [ kwi zi:n] [ polə ni:žə] [ nəun] [ θru: aut] [ pri peəd] [ influəns] [ andə lai-iŋ] [ in gri:diənt] [ waid və raiəti] [ bækgraund] [ in klu:diŋ] [ i nevitəbli] [ so.s] [ sə:vd] [ fi:čə] [ kən tein] [ həum grəun] [ və nilə bi:n] [ hau evə] [ teist] [ dženjuin] [ faind] kuchyně Polynésie známé v celém připraveny vliv tvořící ingredience, přísada široká paleta původ zahrnující nevyhnutelně omáčka podávána představují obsahují doma pěstované vanilka avšak, ale ochutnat pravý, skutečný objevit, najít

9 sampling otherwise underground oven celebration firstly preheated placed level criss-crossed porous volcanic rock scattered completely covered go out leveled wrapped woven basket coconut leaf pork chicken laid over the top layer purao tree finally earth shoveled heat escape braised steamed spread out table cloth palm frond [ sa:mpliŋ] [ aðəwaiz] [ andəgraund] [ avn] [ selə breišn] [ fə:stli] [ pri: hi:tid] [ pleist] [ levl] [ kriskrost] [ po:rəs] [ vol kænik rok] [ skætəd] [ kəm pli:tli] [ kavəd] [ gəu aut] [ levəld] [ ræpt] [ wəuvən ba:skit] [ kəukənat li:f] [ po:k] [ čikən] [ leid əuvə ðə top] [ leiə] [ puru tri:] [ fainəli] [ ə:θ] [ šavləd] [ hi:t] [ i skeip] [ breizd] [ sti:md] [ spred aut] [ teibl kloθ] [ pa:m frond] ochutnání jinak podzemní trouba oslava, událost nejprve předehřátý umístěné vyrovnané prokládané (křížem) pórovitý sopečný kámen nasypaný naprosto, úplně pokryté zhasne, vyhasne zarovnané zabalen pletený košík kokosový list vepřové kuře položen nahoře vrstva - nakonec hlína, zemina naházena teplo, žár uniknout dušený vařený v páře rozloženo ubrus palmový list

10 finger dipping juicy piece roast pork breadfruit taro goodies conclude look out as follows poisson cru national dish quite divine snack consist raw fish diced marinated lime soaked freshwater shrimp meal dessert inspired island ultimate pudding root flavored pumpkin topped roulette rolling [ fiŋgə] [ dipiŋ] [ džu:si] [ pi:s] [ rəust po:k] [ bredfru:t] [ ta:rəu] [ gudiz] [ kən klu:d] [ luk aut] [ əz foləuz] [ pwa-son kru] [ næšənəl diš] [ kwait] [ di vain] [ snæk] [ kən sist] [ ro: fiš] [ daist] [ mærineitid] [ laim] [ səukt] [ frešwo:tə šrimp] [ mi:l] [ di zə:t] [ in spaiəd] [ ailənd] [ altimət] [ pudiŋ] [ ru:t] [ fleivəd] [ pampkin] [ topt] [ ru: let] [ rəuliŋ] prst namáčení šťavnatý kus pečené vepřové chlebovník taro (kolokasie jedlá) dobrota, lahůdka zakončit dávat pozor následující - národní pokrm docela, celkem úchvatné, skvělé občerstvení skládá se syrová ryba na kostičky marinované limetová šťáva namočené sladkovodní garnát jídlo dezert inspirován ostrov dokonalý, nejlepší moučník kořínek, kořen ochucený, s příchutí tykev dovršen roulette (pojízdná) na kolech (pojízdná)

11 colourful lit van inexpensive dining both and dine variety chow mein flaming crepe [ kaləfəl] [ lit] [ væn] [ inik spensiv] [ dainiŋ] [ bəuθ ænd] [ dain] [ və raiəti] [ čau mein] [ fleimiŋ] [ kreip] barevné, svérázné osvětlená dodávka levné stolování, stravování jak tak jíst, večeřet, obědvat výběr čínské jídlo ( z mnoha malých chodů) flambované palačinka

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011 Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tematikou přírodních a zemědělských věd a trvale udržitelného rozvoje International Festival of Documentary Films on Natural and Agricultural Sciences and Sustainable

Více

průvodce etickým spotřebitelstvím

průvodce etickým spotřebitelstvím průvodce etickým spotřebitelstvím e thical consumerism guide Praha / Prague vydalo Etické spotřebitelstvi, o.s. 2009 design Carton Clan vnitřní část vytištěna na recyklovaném papíru published by Etické

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic

Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic czech hops český chmel 2012 Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic Vedoucí autorského kolektivu / Editor-in-Chief:

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development

Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů. Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development Nové české hrané filmy Prezentace připravovaných filmových projektů Upcoming Czech Feature Films Presentation of Films in Development 2007 PROGRAM MEDIA 2007 * VZDĚLÁVÁNÍ Podpora projektů vzdělávání filmových

Více

Kolem Světa 2014 28.3. - 21.4.2014. splňte si svůj životní sen...

Kolem Světa 2014 28.3. - 21.4.2014. splňte si svůj životní sen... W W W. C E S T Y K O L E M S V E T A. C Z INT Cesta Trave l Kolem Světa 2014 28.3. - 21.4.2014 BARBADOS GALAPÁGY KOSTARIKA SAN FRANCISCO HAVAJSKÉ OSTROVY BORA BORA NOVÝ ZÉLAND AUSTRÁLIE HONGKONG & MACAO

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři,

Milé čtenářky a milí čtenáři, -e- Milé čtenářky a milí čtenáři, (Úmyslně píši obojí, protože v objednávkách se objevili i muži a tak mohu vesele používat i a ne y) máte před sebou první číslo magazínu pro ženy Tabita. Samozřejmě jsme

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY tentokrát skromně udílí Stanislav Kavka NĚKOLIK SLOV ÚVODEM. Nemám rád slovo opora, chci-li napsat něco jako skromnou učebnici, ale je pravda, že následující stránky

Více

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan Modern School for Saxophone Ivan Myslikovjan INTRODUCTION In this introduction, I take the liberty to call the attention of you all who are related to the saxophone in someway - pupils, students, orchestra

Více

www.noirfilmkokorin.cz KATALOG VÁŠ PRŮVODCE FESTIVALEM

www.noirfilmkokorin.cz KATALOG VÁŠ PRŮVODCE FESTIVALEM www.noirfilmkokorin.cz KATALOG VÁŠ PRŮVODCE FESTIVALEM PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI FILM NOIR BLOG obsah contents O festivalu/about the festival 6 Organizační tým/festival staff 7 Denní program 8 Daily program

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2014 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Bakalářská práce Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Vypracovala: Klára Řádková Vedoucí

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více