Zprávy - Psychologický ústav AV ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy - Psychologický ústav AV ČR"

Transkript

1 Zprávy - Psychologický ústav AV ČR Marek Blatný Vojtěch Černý Michal Hrdlička Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly Roč. 9, 2003, č. 1 ISSN:

2 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV VEVEŘÍ 97, BRNO tel.: Zprávy Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly Marek Blatný Vojtěch Černý Michal Hrdlička Roč. 9, 2003, č. 1 ISSN:

3 Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly * Marek Blatný 1, Vojtěch Černý, Michal Hrdlička 2 Raudenská (2001) k úloze klinických psychologů v léčbě bolesti uvádí, že jejich primární rolí bylo v minulosti převážně diagnostikovat pacientovy osobní zvláštnosti. V posledních deseti až patnácti letech se však rozrůstaly diagnostické možnosti a dnes je psychologické hodnocení považováno za nástroj komplexního hodnocení vztahů mezi somatickými, psychologickými a sociálními faktory. V souvislosti s dnešním celostním pohledem na problematiku bolesti jsou psycholog nebo psychiatr považováni za základní součást terapeutického týmu v léčbě bolesti. Jednou ze základních otázek psychologického výzkumu ovšem zůstává, jaké osobnostní vlastnosti vedou k intenzivnějšímu prožívání bolesti, a které z nich pomáhají vnímání bolesti zeslabovat. Role osobnostních faktorů pak nabývá na závažnosti zvláště u osob, které s bolestí žijí dlouhodobě. V 70. a 80. letech byla provedena řada výzkumů studujících zvládání chronické bolesti, při nichž byl využit MMPI (Cox, Chapman, Black, 1978, Rappaport a kol., 1987, Rosen a kol., 1987). Lidé trpící chronickými bolestmi vysoce skórovali v neurotické triádě, kterou představuje hypochondrie, deprese a hysterie. Dále bylo zjištěno, že lidé, jejichž bolest byla lékařem označena za psychogenní, skórovali v MMPI stejně jako ti, jejichž bolest byla označena za čistě organickou. A konečně - u lidí s akutní bolestí bylo skóre v neurotické triádě v pásmu normy. Poslední zjištění osvětluje především rozdíl ve vnímání bolesti těch, kteří očekávají její konec brzy, a těmi, kteří se obávají, že bolest nikdy neskončí. Podobně popisuje psychologické činitele ovlivňující reaktivitu na bolest i Heřmánek (1981, 1984). Jako hlavní osobnostní charakteristiky vyhodnotil ve vztahu k percepci bolesti neuroticismus, anxiozitu a extraverzi: neuroticismus a anxiozita práh percepce bolesti snižují, extraverze ho naopak zvyšuje. Harkins, Price a Braith (1989) vztah extraverze a vnímání bolesti nepotvrdili. Neuroticizmus pak podle nich souvisí hlavně s výběrem negativních kognicí ve vztahu k * Studie byla zpracována s podporou Programu rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy (projekt Současná česká společnost a otázky evropské integrace, reg. č. K ) a v rámci Výzkumného záměru Psychologického ústavu AV ČR (reg.číslo: AV 0Z ). 1 Psychologický ústav AV ČR 2 Dětská psychiatrická klinika, Univerzita Karlova, 2.lékařská fakulta 1

4 bolesti, což také souvisí s větší produkcí nemocného chování, a to zejména u lidí s chronickou bolestí. Podobně Cassens a Stalling (1987) zjistili, že osoby s vysokým zaměřením na somatické symptomy a vysoce skórující v úzkostnosti uváděli podstatně více bolesti s větší závažností. Také podle výzkumů z posledního desetiletí se jako základní psychické faktory ovlivňující percepci bolesti uplatňují deprese, stres a úzkost. Stres a úzkost však mohou práh bolesti i toleranci k bolesti posouvat oběma směry: jak k hyperalgezii, tak hypalgezii až analgezii (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993, Mareš, 2002). Z psychologických faktorů působících adaptivně a protektivně bývá uváděna síla Ega, tedy faktor, jenž je v rámci Cattellova faktorového modelu osobnosti součástí obecnější dimenze emoční stability (např. Conn, Rieke 1994). Současné výzkumy však také prokázaly, že řada psychologických proměnných, jakými jsou např. spokojenost či zvládání stresu, souvisejí u mužů a žen s odlišnými soubory osobních charakteristik. Pokud jde o reakci na zátěž, zjistili například Hraba a kol. (1996), že ženy reagují na stres depresí, úzkostí a somatizací, zatímco muži hostilitou. Také v predikci duševní pohody se objevují mezipohlavní rozdíly: u mužů i žen se sice shodně uplatňují především temperamentové vlastnosti (extraverze, neuroticismus), spokojenost je u žen na rozdíl od mužů ovlivňována navíc afiliativními charakteristikami a otevřeností vůči novým zkušenostem (Blatný, 1997, 2001). V našem výzkumu jsme se proto zaměřili na otázku, zda existují rodové rozdíly v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. METODA Soubor Výzkumný soubor tvořili lidé léčící se s chronickou bolestí v pražských a brněnských nemocnicích (N = 150, z toho 50 mužů a 100 žen). Respondenti byli kontaktováni v ambulancích pro léčbu bolesti, vyšetření probíhalo jednak během ambulantní léčby (110 osob), jednak během hospitalizace (40 osob). Průměrný věk činil 45 let (sd = 13.67), nejmladší osobě bylo 17 let, nejstarší 76 let. Kritériem pro zařazení do souboru byla evidence osob v ambulanci pro léčbu bolesti doba trvání bolesti se proto v našem souboru značně lišila a dosahovala rozpětí od 3 do 660 měsíců, tj. 55 let (hodnoty dolního a horního kvartilu jsou 19 a 120, medián = 55). Sběr dat byl uskutečněn v době od prosince 1994 do června Respondenti participovali na výzkumu dobrovolně, použité metody byly spolu s dalšími aplikovány v rámci širšího výzkumného projektu. 2

5 Metody Pro sledování osobnostních charakteristik jsme použili Freiburský osobnostní dotazník FPI (Fahrenberg, Selg, Hampel, 1986), formu K, a Eysenckův osobnostní dotazník EPQ-R (Eysenck, Eysenck, 1992). Vzhledem k tomu, že dotazníky byly respondentům předloženy v rámci širší testové baterie, použili jsme v obou případech jejich zkrácené verze. Námi použitá verze Freiburského osobnostního dotazníku obsahuje 76 položek, které měří tyto osobnostní charakteristiky: nervozitu, spontánní agresivitu, depresivitu, vzrušivost, společenskost, mírnost, reaktivní agresivitu, zdrženlivost a otevřenost. Dotazník EPQ měří tři široce koncipované rysy osobnosti: extraverzi, neuroticismus a psychoticismus. Ačkoliv FPI umožňuje vypočítat z vybraných položek skóre pro extraverzi a emocionální labilitu (a dále pro maskulinitu-femininitu), rozhodli jsme se použít pro měření těchto dimenzí Eysenckův EPQ - v dosavadních výzkumech (našich i zahraničních) byly Eysenckovy dotazníky často používány, můžeme tak naše výsledky srovnat s dalšími studiemi. Schopnost kontrolovat vlastní bolest, resp. schopnost ovlivnit míru percipované bolesti, jsme zjišťovali pomocí otázky Nakolik dokážete snížit svoji bolest?, a to na sedmibodové škále od 0 do 6 (0 nedokáži bolest vůbec snížit, 6 mohu bolest úplně odstranit). Schopnost snížit vlastní bolest označujeme v dalším textu jako SSB. VÝSLEDKY Pro postižení vztahů mezi proměnnými jsme použili korelační analýzu a pro určení přínosu pro predikci SSB mnohonásobnou regresní analýzu. Deskriptivní statistiky sledovaných proměnných jsou uvedeny v tabulce 1, výsledky korelační analýzy pro podsoubor mužů v tabulce 2 a pro podsoubor žen v tabulce 3. Ženy mají poněkud vyšší míru přesvědčení, že dokáží snížit svou bolest, než muži, rozdíl je však statisticky neprůkazný (t = , p = 0.523). 3

6 Tabulka 1. Deskriptivní statistiky sledovaných proměnných min max m sd muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Snížení bolesti Nervozita Spontánní agresivita Depresivita Vzrušivost Družnost Mírnost Reaktivní agresivita Zdrženlivost Otevřenost Psychoticismus Extraverze Neuroticismus Tabulka 2. Korelační analýza mezi schopností snížit bolest a osobnostními charakteristikami u podsouboru mužů SSB NER SPA DEP VZR SPO MIR REA ZDR OTV P E N NER * * ** * SPA -.51** -.29*.07.36* * * DEP * ** ** VZR -.33*.06.36* * ** SPO ** ** ** -.25 MIR ** -.34* ** -.33* REA -.56** -.28*.34* * * ** ZDR ** ** ** OTV ** P * ** E **.49** N *.06.70**.58** * ** SSB = schopnost snížit bolest, NER = nervozita, SPA = spontánní agresivita, DEP = depresivita, VZR = vzrušivost, SPO = společenskost, MIR = mírnost, REA = reaktivní agresivita, ZDR = zdrženlivost, OTV = otevřenost, P = psychoticismus, E = extraverze, N = neuroticismus. Korelační koeficienty jsou označeny jednou hvězdičkou pro 5% hladinu statistické průkaznosti a dvěma hvězdičkami pro 1% hladinu statistické průkaznosti. 4

7 Tabulka 3. Korelační analýza mezi schopností snížit bolest a osobnostními charakteristikami u podsouboru žen SB NER SPA DEP VZR SPO MIR REA ZDR OTV P E N NER -.28* **.32** ** ** SPA *.12.22*.33**.03.52**.01.33** -.07 DEP **.13.42** -.33** ** *.64** VZR.02.32**.25*.42** -.23* -.23* *.25* ** SPO ** -.23* ** ** -.24* MIR.37** -.41**.22* * **.32** -.66** REA ** ZDR **.23* -.44** ** -.24* -.39**.44** OTV.33* **.09.25* **.05.29**.06 P.24* ** *.05.25* -.25* E ** -.26** **.32** **.29**.25* -.26** N -.38**.56** **.52** -.24* -.66** ** * -.26** SSB = schopnost snížit bolest, NER = nervozita, SPA = spontánní agresivita, DEP = depresivita, VZR = vzrušivost, SPO = společenskost, MIR = mírnost, REA = reaktivní agresivita, ZDR = zdrženlivost, OTV = otevřenost, P = psychoticismus, E = extraverze, N = neuroticismus. Korelační koeficienty jsou označeny jednou hvězdičkou pro 5% hladinu statistické průkaznosti a dvěma hvězdičkami pro 1% hladinu statistické průkaznosti. Z osobnostních charakteristik měřených pomocí FPI je u mužů SSB negativně spojena se spontánní agresivitou, reaktivní agresivitou a vzrušivostí. Rysy extraverze, neuroticismu a psychoticismu měřené na základě EPQ nemají s SSB statisticky průkaznou souvislost. U žen SSB koreluje pozitivně s mírností, otevřeností (FPI) a psychoticismem (EPQ), negativně s nervozitou (FPI) a neuroticismem (EPQ). V dalším kroku jsme použili mnohorozměrnou regresní analýzu jednak pro určení vlivu jednotlivých prediktorů, jednak proto, abychom zjistili s jakou přesností lze schopnost snížit vlastní bolest predikovat na základě osobnostních proměnných (procento vysvětleného rozptylu). Analýzu jsme provedli zvlášť pro charakteristiky měřené jak pomocí FPI, tak EPQ. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 4 a 5 pro podsoubor mužů a v tabulkách 6 a 7 pro podsoubor žen. 5

8 Tabulka 4. Predikce SSB u podsouboru mužů - FPI: standardizované beta koeficienty a odpovídající statistiky pro jednotlivé prediktory Proměnné beta t průk. Nervozita Spontánní agresivita Depresivita Vzrušivost Družnost Mírnost Reaktivní agresivita Zdrženlivost Otevřenost Tabulka 5. Predikce SSB u podsouboru mužů - EPQ: standardizované beta koeficienty a odpovídající statistiky pro jednotlivé prediktory Proměnné beta t průk. Psychoticismus Extraverze Neuroticismus Tabulka 6. Predikce SSB u podsouboru žen - FPI: standardizované beta koeficienty a odpovídající statistiky pro jednotlivé prediktory Proměnné beta t průk. Nervozita Spontánní agresivita Depresivita Vzrušivost Družnost Mírnost Reaktivní agresivita Zdrženlivost Otevřenost

9 Tabulka 7. Predikce SSB u podsouboru žen - EPQ: standardizované beta koeficienty a odpovídající statistiky pro jednotlivé prediktory Proměnné beta t průk. Psychoticismus Extraverze Neuroticismus U mužů se v predikci SSB uplatňují spontánní a reaktivní agresivita, přičemž obě proměnné regresní odhad snižují. Celkově vyčerpávají osobnostní charakteristiky měřené dotazníkem FPI 53% rozptylu SSB (r = 0.73, F(9,40) = 5.081, p = 0.000). Osobnostní rysy měřené dotazníkem EPQ k predikci SSB nepřispívají a vyčerpávají celkově pouze 9% rozptylu (r = 0.30, F(3,46) = 1.546, p = 0.215). U žen se z osobnostních charakteristik měřených pomocí FPI uplatňují v predikci SSB mírnost a otrevřenost, které regresní odhad zvyšují, všechny charakteristiky pak vysvětlují 26% rozptylu SSB (r = 0.51, F(9,90) = 3.415, p = 0.001). Z osobnostních rysů měřených EPQ k predikci SSB přispívá pouze neuroticismus, který regresní odhad snižuje, společně pak extraverze, neuroticismus a psychoticimus vyčerpávají 17% rozptylu SSB (r = 0.41, F(3,96) = 6.345, p = 0.001). DISKUSE V naší studii jsme se zaměřili na otázku, zda existují rodové rozdíly v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. Výzkum skutečně prokázal, že schopnost snížit percipovanou bolest je u mužů a žen spojena s odlišnými soubory osobnostních vlastností. U mužů je SSB spojena především s nízkou mírou spontánní a reaktivní agresivity (korelace -.51 a -.56) a dále s nízkou mírou vzrušivosti. Muži kontrolující svou bolest jsou tedy umírnění, klidní a ovládající se, zatímco muži, kteří svou bolest nezvládají, jsou spontánně i reaktivně agresivní, vzrušiví a snáze podléhají frustraci. Spontánní agresivita však nemá normální rozložení a její celková úroveň je u mužů podprůměrná. Muži s nízkou SSB tedy nemusejí být nutně agresivní, jde pravděpodobně jen o nižší míru sebeovládání. Je také možné, že vztah je ovlivněn tzv. outliery tuto interpretaci podporuje skutečnost, že při nízkém průměru byly zjištěny maximální hodnoty škály odpovídající maximální hodnotě součtového skóre. Rysy extraverze, neuroticismu a psychoticismu nemají u mužů s SSB souvislost. SSB u žen zvyšují mírnost, otevřenost a poněkud překvapivě - i psychoticismus; 7

10 nervozita a neuroticismus kontrolu bolesti snižují. Úroveň psychoticismu je však u žen (ale i u mužů) nízká hodnota průměru je rovna 3.26 (teoretický průměr škály je 6), maximální naměřená hodnota v souboru je 8, přičemž součtové skóre může dosáhnout hodnoty 12. Vzhledem k tomu, že Eysenck konstruuje dimenzi psychoticismu unipolárně, to znamená s přítomností poruchových znaků na jednom pólu dimenze a jejich nepřítomností na druhém pólu, k SSB přispívají převážně neporuchové (adaptivní) charakteristiky, jako je snížená citlivost či vnímavost. Ženy schopné ovlivňovat míru percipované bolesti jsou tedy klidné, otevřené a pozitivně naladěné, mají vysokou míru sebedůvěry a nízkou úroveň negativní emocionality. Ženy s nízkou SSB jsou dráždivé, uzavřené, psychosomaticky narušené a neurotické. Chronická bolest, resp. dlouhodobá neschopnost ovlivnit percipovanou bolest odpovídá stavu stresu. Z tohoto pohledu naše výsledky odpovídají zjištěním Hraby a kol. (1996), podle kterých ženy vykazují spíše internalizované příznaky stresu (deprese, úzkost, somatizace), zatímco muži příznaky externalizované (hostilita). V další analýze jsme použili mnohorozměrnou regresní analýzu, a to jednak proto, abychom vyjasnili vliv jednotlivých prediktorů, jednak proto, abychom zjistili s jakou přesností lze SSB predikovat na základě osobnostních vlastností. Analýzu jsme provedli zvlášť pro proměnné měřené pomocí dotazníků FPI a EPQ. V predikci SSB se u mužů z osobnostních charakteristik měřených dotazníkem FPI uplatňují spontánní a reaktivní agresivita, které regresní odhad snižují, Eysenckem koncipované rysy predikci SSB nedovolují. SSB u žen můžeme z osobnostních charakteristik měřených dotazníkem FPI predikovat na základě mírnosti a otevřenosti, které přispívají k regresnímu odhadu, z osobnostních rysů měřených EPQ se uplatňuje pouze neuroticismus, který regresní odhad snižuje. Celkově pak lze SSB lépe predikovat na základě osobnostních proměnných u mužů, než u žen (53% vs. 26% rozptylu při použití dotazníku FPI). Z našich zjištění dále vyplývá, že na základě široce koncipovaných rysů, jakými jsou Eysenckem navrhované osobnostní dimenze, nelze SSB predikovat s velkou přesností vyčerpávají nízké procento rozptylu (9% u mužů a 17% u žen). Amirkham, Risinger a Swickert (1995), kteří se zabývali vlivem extraverze na volbu copingové strategie a na hodnocení situace zátěže (appraisal), došli k závěru, že vliv extraverze je častěji zprostředkovaný než přímý - za možné zprostředkující činitele pokládají např. optimismus a pesimismus. Dalším možným vysvětlením celkově neprůkazného vztahu extraverze ke strategiím zvládání je podle Amirkhama a kol. skutečnost, že extraverze není homogenní rys (na rozdíl např. od neuroticismu) a zahrnuje řadu dílčích složek (sociabilita, pozitivní afektivita, aktivita), které jsou spojeny s odlišnými strategiemi zvládání. 8

11 Uvedená zjištění mohou částečně vysvětlovat nejednoznačnost nacházených vztahů mezi extraverzí a zvládáním, včetně zvládání bolesti (Heřmánek 1981, 1984, Harkins, Price, Braith, 1989), a naznačují též, že je vhodné sledovat osobnostní vlastnosti s psychologicky specifičtějším vymezením. Celkově z našich výsledků vyplývá, že na zvládání bolesti se podílejí především emocionální charakteristiky osobnosti, vidíme však i vliv volní kontroly. Z hlediska rodových diferencí se emocionalita (ať už pozitivní, nebo negativní) uplatňuje spíše u žen, zatímco u mužů má na zvládání bolesti větší vliv kontrola emocí, než samotné emoční naladění. V dalším výzkumu by měla být proto pozornost věnována seberegulační složce sebepojetí. Úloha sebeobrazu a zvláště jeho normativní stránky byla prokázána v regulaci řady psychických procesů a behaviorálních postupů (Bandura, 1999, Cervone, Shoda, 1999), včetně chování ochraňujícího zdraví (health-protective behavior, Miller, Shoda, Hurley, 1996). Jednoznačná interpretace našich výsledků je však omezena několika skutečnostmi. Za prvé, sledování osobnostních korelátů zvládání bolesti bylo součástí rozsáhlejší studie, pro měření osobnostních vlastností byly proto použity zkrácené verze dotazníků a schopnost ovlivňovat vlastní bolest byla zjišťována pouze jednou položkou. Zvláště v případě zjišťování zvládání bolesti by bylo vhodné použití strukturovanějších, resp. vícedimenzionálních měřících nástrojů (Knotek, Žalský, 2001, Knotek a kol., 2001, Raudenská, 2001). Za druhé, délka bolesti byla v našem souboru u jednotlivých osob značně rozdílná. I když např. Černý (1997) neprokázal vztah mezi dobou trvání bolesti a schopností snížit percipovanou bolest, bylo by vhodné ověřit naše výsledky u skupin z hlediska trvání chronické bolesti homogenních. Poslední omezení úzce souvisí s předchozím při jednorázovém šetření a při použitých metodách analýzy můžeme pouze postihnout vztah mezi proměnnými bez určení kauzality. Nelze tedy vyloučit možnost, že v důsledku chronické bolesti dochází ke změnám v osobnosti. K objasnění role osobnostních faktorů v léčbě bolesti by proto měly přispět především longitudinální, prospektivně koncipované studie. ZÁVĚR V naší studii jsme se zabývali analýzou rodových rozdílů v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. Schopnost ovlivnit míru percipované bolesti je u mužů spojena především s nízkou mírou spontánní a reaktivní agresivity a dále s nízkou mírou vzrušivosti. U žen přispívá ke schopnosti kontrolovat vlastní bolest mírnost, otevřenost a psychoticismus, zatímco nervozita a neuroticismus kontrolu bolesti snižují. Celkově z našich výsledků vyplývá, že na zvládání bolesti se podílejí především 9

12 emocionální charakteristiky osobnosti, vidíme však i vliv volní kontroly. Z hlediska rodových diferencí se emocionalita uplatňuje spíše u žen, zatímco u mužů má na zvládání bolesti větší vliv kontrola emocí, než samotné emoční naladění. V dalším výzkumu by měla být proto pozornost věnována roli seberegulačního systému. Dále z našich zjištění vyplývá, že na základě široce koncipovaných rysů, jakými jsou extraverze či neuroticismus, nelze zvládání chronické bolesti predikovat s velkou přesností a to ani u mužů, ani u žen. Je vhodné sledovat osobnostní vlastnosti s psychologicky specifičtějším vymezením. 10

13 LITERATURA Amirkhan, J.H., Risinger, R.T., Swickert, R.J.: Extraversion: A hidden personality factor in coping? Journal of Personality, 63, 1995, Bandura, A.: Social Cognitive Theory of Personality. In D. Cervone & Y. Shoda (Eds.), The coherence of personality (s ). New York/London: The Guilford Press Blatný, M.: Osobnost a životní spokojenost u chlapců a dívek. Zprávy - Psychologický ústav Brno, 3, 1997, 6, 1-8. Blatný, M.: Osobnostní determinanty sebehodnocení a životní spokojenosti: mezipohlavní rozdíly. Československá psychologie, 45, 2001, 5, Cervone, D. & Shoda, Y.: Social-cognitive theories and the coherence of personality. In D. Cervone & Y. Shoda (Eds.), The coherence of personality (s. 3-33). New York/London: The Guilford Press Conn, S. R., Rieke, M. L.: The 16PF Fifth Edition Technical Manual. Champagne, Illinois: Institute for Personality and Ability Testing, Inc Cox, G.B., Chapman, C.R., Black, R.G.: The MMPI and chronic pain: The diagnosis of psychogenic pain. Journal of Behavioral Medicine, 1, 1978, Černý, V.: Psychologické aspekty zvládání bolesti. Disertační práce. Brno, Masarykova univerzita Hraba, J., Lorenz, F. O., Lee, G., Pechačová, Z.: Gender and Well-Being in the Czech Republic. Sex Roles, 34, 1996, Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada Avicenum Cassens, H.L., Stalling, R.B.: Private body consciousness, anxiety, and the perception of pain. Journal of Behavioral Therapy and Experimantial Psychiatry, 18, 1987, Eysenck, H.J., Eysenck, S.G.B.: Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé. Bratislava, Psychodiagnostika Fahrenberg, J., Selg, H., Hampel, R.: FPI. Manuál. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy Harkins, S.W., Price, D.D., Braith, J.: Effects of extraversion and neuroticism on experimental pain, clinic pain, and illness behavior. Pain, 36, 1989, Heřmánek, S.: Bolesť a možnosti jej psychologického ovplyvňovania. Zdravotnícke aktuality 117. Bratislava, Ústav zdravotnej výchovy Heřmánek, S.: Osobnostné charakteristiky a percepcia bolesti. Bratislavské lekárske listy, 75, 1981, Knotek, P., Žalský, M.: Vizuální analogové škály pro měření bolesti a psychologickou diagnostiku pacientů s chronickou bolestí. Bolest 4, 2001,

14 Knotek, P., Williams, D.A., Blahuš, P., Žalský, M.: Dotazník názorů na bolest a percepce bolesti: česká verze. Bolest 4, 2001, Mareš, J.: Strach z bolesti: teorie a empirické výzkumy. Bolest, 5, 2002, Miller, S.M., Shoda, Y., Hurley, K.: Applying Cognitive-Social Theory to Health-Protective Behavior: Brest Self-Examination in Cancer Screening. Psychological Bulletin, 119, 1996, Rappaport, N.B., McAnulty, D.P., Waggoner, C.D., Brantley, P.J.: Cluster analysis of Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) profiles in a chronic headache population. Journal of Behavioral Medicine, 10, 1987, Raudenská, J.: Psychologická diagnostika u pacientů s kontinuálním epidurálním analgetickým blokem. Bolest 4, 2001, Rosen, J.C., Grubman, J.A., Bevins, T., Frymoyer, J.W.: Musculosceletal status and disability of MMPI profile subgroups among patients with low back pain. Health Psychology, 6, 1987,

15 Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly SOUHRN Studie se zabývá rodovými rozdíly v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. Výzkum byl proveden u souboru osob léčících se s chronickou bolestí (N = 150, 50 mužů a 100 žen). Schopnost ovlivnit míru percipované bolesti hodnotili respondenti na sedmibodové škále, osobnostní vlastnosti byly měřeny dotazníky EPQ a FPI. Schopnost ovlivnit míru percipované bolesti je u mužů spojena především s nízkou mírou spontánní a reaktivní agresivity a dále s nízkou mírou vzrušivosti. U žen přispívá ke schopnosti kontrolovat vlastní bolest mírnost, otevřenost a psychoticismus, zatímco nervozita a neuroticismus kontrolu bolesti snižují. Klíčová slova: bolest, zvládání, osobnost, rodové rozdíly Personality resources of coping with pain: gender differences SUMMARY Study is aimed at gender differences in personality resources of coping with chronic pain. The research was done with the sample of patients, which were undergoing treatment of chronic pain (N = 150, 50 male a 100 female). Respondents evaluated their capability to influence level of perceived pain on the seven-point rating scale, personality was measured by the means of Eysenck s Personality Inventory and Freiburg Personality Inventory. In male the capability to influence level of perceived pain is connected with low level of impulsive as well as reactive aggression and with low level of excitableness. In female the capability to influence level of perceived pain is related positively to moderateness, openness, and psychoticism and negatively to neuroticism. Key words: pain, coping, personality, gender differences 13

Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením

Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením Tereza Kimplová-Laryšová Katedra pedagogické a školní psychologie, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Obsah I. Ú V O D 1 II. T E O R E T I C K Á Č Á S T

Obsah I. Ú V O D 1 II. T E O R E T I C K Á Č Á S T Obsah I. Ú V O D 1 II. T E O R E T I C K Á Č Á S T 1. Temperament 4 1.1 Pojem temperament, jeho definice 4 1.1.1 Význam pojmu temperament 4 1.1.2 Definice temperamentu 5 1.2 Teorie temperamentu 6 1.2.1

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie

Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie Irena Smetáčková Katedra psychologie Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze RYBA SMRDÍ OD HLAVY Kvalita školní výuky začíná od vyučujících.

Více

Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262)

Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262) Základy klinické psychologie a psychologie zdraví (PSY262) Studentům bude v rámci kurzu představena klinická psychologie jako samostatná vědní disciplína studující duševní život člověka na kontinuu zdraví

Více

Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová

Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Lucie Vavrysová Katedra psychologie FF Univerzita Palackého v Olomouci 2015 Sebehodnocení východiskem

Více

Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách

Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách Soňa Lemrová sona.lemrova@upol.cz Irena Sobotková irena.sobotkova@upol.cz Veronika Schenková a Kateřina Hurníková Konference Psychologie práce a

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

PEN teorie H. J. Eysencka extraverti neurotičnost

PEN teorie H. J. Eysencka extraverti neurotičnost Koelega (1970) PEN teorie H. J. Eysencka (extraverze, neurotičnost, psychoticismus) extraverti vyšší podnětový práh, pro optimální stimulaci potřebují vyšší míru podráždění neurotičnost větší aktivita

Více

Cíle korelační studie

Cíle korelační studie Korelační studie Cíle korelační studie cíle výzkumu v psychologii deskripce predikce explanace kontrola korelační studie popisuje vztah (ko-relaci) mezi proměnnými cíle - deskripce, příp. predikce První

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY JAKO DETERMINANTY ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI UČITELŮ

OSOBNOSTNÍ A SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY JAKO DETERMINANTY ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI UČITELŮ 2. konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Brno 2006 OSOBNOSTNÍ A SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY JAKO DETERMINANTY ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI UČITELŮ Marta RYBIČKOVÁ Souhrn: Sdělení se týká výzkumu, který proběhl mezi učiteli

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Goffman Stigma: Poznámky o způsobech zvládání narušené identity (1963/2003). Kvalitativní přístup, výpovědi stigmatizovaných osob. Zabýval

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců finančních poradců

Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců finančních poradců Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců finančních poradců POPIS PROJEKTU: V rámci výběru kandidátů na pozice obchodních zástupců finančních poradců byla využita diagnostická baterie tvořená

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

Mezinárodní studie SAHA: informace o projektu a první výsledky u české školní mládeže

Mezinárodní studie SAHA: informace o projektu a první výsledky u české školní mládeže ezinárodní studie SAHA: informace o projektu a první výsledky u české školní mládeže arek Blatný 1, ichal Hrdlička 2, artin Jelínek 1, Petr Květon 1, Dalibor Vobořil 1, Tomáš Urbánek 1, Terezie Osecká

Více

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková. Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková. Lékařská psychologie ve zdravotnictví Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková Lékařská psychologie ve zdravotnictví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Více

Psychologický seminář 4. ročník

Psychologický seminář 4. ročník Psychologický seminář 4. ročník Žák: - objasní proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka - porovná osobnost v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 10. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji hospitalizovaní

Více

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie Postoje k transformaci ústavní péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie 20.-22.11.2014, Přerov Postoje veřejnosti PŘÍNOS vypovídají o skutečných problémech,

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Název metody Hlavní zaměření

Název metody Hlavní zaměření Název metody Dotazník typologie osobnosti GPOP Eysenckův osobnostní dotazník EPQ-R Hlavní zaměření Dotazník rozlišuje mezi 16 typy osobnosti dle typologie vycházející z teorie Carla Gustava Junga. Podrobně

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

ZMĚNY PATOLOGICKÝCH RYSŮ

ZMĚNY PATOLOGICKÝCH RYSŮ ZMĚNY PATOLOGICKÝCH RYSŮ OSOBNOSTI A COPINGOVÝCH STYLŮ V PRŮBĚHU LÉČBY V TK Nevšímal, P.; Fialová, H. 6.4.213 konference TK Liberec Obsah prezentace Cíle výzkumu Metodologie Srovnání se zahraničím Průběžné

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ Psychologie výchovy a vzdělávání Úkoly pedagogické psychologie vysvětlovat, ovlivňovat, projektovat. Hlavním poslání oboru tedy není objevovat věci jaké jsou,

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

RECENZE TESTU SVF78 PSYCHODIAGNOSTIKA DOSPĚLÝCH, PSY402. Petra Dvořáková , Psychologie

RECENZE TESTU SVF78 PSYCHODIAGNOSTIKA DOSPĚLÝCH, PSY402. Petra Dvořáková , Psychologie RECENZE TESTU SVF78 PSYCHODIAGNOSTIKA DOSPĚLÝCH, PSY402 Petra Dvořáková 383128, Psychologie Vyučující: Mgr. Stanislav Ježek, PhD. Datum odevzdání: 13.10. 2014 Fakulta sociálních studií MU, 2014/2015 SVF

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

KVALITA ŽIVOTA Z POHLEDU EMPIRICKÝCH DAT

KVALITA ŽIVOTA Z POHLEDU EMPIRICKÝCH DAT KVALITA ŽIVOTA Z POHLEDU EMPIRICKÝCH DAT Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Bohumil VAŠINA Úvod Kvalita života je chápána z psychologického hlediska jako subjektivní fenomén, který nemá obecnou platnost pro určitého

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Etiologie Coping Vrstevnická skupina Výzkum SAHA Diagnostika. Rizikové chování dětí a mladistvých II etiologie a diagnostika

Etiologie Coping Vrstevnická skupina Výzkum SAHA Diagnostika. Rizikové chování dětí a mladistvých II etiologie a diagnostika Obsah prezentace Rizikové chování dětí a mladistvých II etiologie a diagnostika Etiologie Coping Vrstevnická skupina Výzkum SAHA Diagnostika gr. Tereza Daněčková CA Etiologie a souvisící strategie: Dědičnost:

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

Nové přístupy k analýze dat osobnostních dotazníků Dimenzionální a konfigurační pojetí

Nové přístupy k analýze dat osobnostních dotazníků Dimenzionální a konfigurační pojetí Nové přístupy k analýze dat osobnostních dotazníků Dimenzionální a konfigurační pojetí Bohumír Chalupa Brno V posledních letech nás zaujala problematika celkového profilu osobnosti u dotazníků s větším

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Aleš Kubát VN Olomouc Trochu historie George Engel (1977) Potřeba nového medicínského modelu: výzva pro biomedicínu - zohledňovat nejen

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Vybrané psychosociální faktory u pacientů s chronickým onemocněním Selected psychosocial factors in patients with chronic illness

Vybrané psychosociální faktory u pacientů s chronickým onemocněním Selected psychosocial factors in patients with chronic illness ISSN 1803-4330 recenzovaný časopis pro zdravotnické obory ročník IV/2 říjen 2011 Vybrané psychosociální faktory u pacientů s chronickým onemocněním Selected psychosocial factors in patients with chronic

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Využití a zneužití statistických metod v medicíně

Využití a zneužití statistických metod v medicíně Využití a zneužití statistických metod v medicíně Martin Hynek Gennet, Centre for Fetal Medicine, Prague EuroMISE Centre, First Faculty of Medicine of Charles University in Prague Statistika Existují tři

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Faktorová analýza. PSY252 Statistická analýza dat v psychologii II

Faktorová analýza. PSY252 Statistická analýza dat v psychologii II Faktorová analýza PSY252 Statistická analýza dat v psychologii II 8.12.2010 Latentní a manifestní proměnné Perspektiva CTT: (pro)jevy, které spolu nějakým způsobem souvisejí, mají stejnou podstatu, jsou

Více

VLIV POZITIVNÍCH POCIT

VLIV POZITIVNÍCH POCIT VLIV POZITIVNÍCH POCITŮ NA SUBJEKTIVNĚ VNÍMANOU KVALITU ŽIVOTA U PACIENTŮ S CHRONICKOU OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCÍ Mgr. Jana Maňhalová prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více

Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra

Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra Vladimír Komrska, Ester Zápotocká, Veronika Čepeláková Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol Petra Ovesná Institut biotatistiky

Více

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi

Více

Maladaptace dětí v prostředí základních škol

Maladaptace dětí v prostředí základních škol Maladaptace dětí v prostředí základních škol Ivana Poledňová, Zdenka Stránská* FSS MU Brno, * FF MU Brno V našem výzkumném projektu se zabýváme problematikou maladaptace a psychické zátěže dětí ve školách.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Sabina Goldemundová Centrum pro kognitivní poruchy I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Psychogenní poruchy Bez organického podkladu

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

Psychodiagnostika osobnosti 2.

Psychodiagnostika osobnosti 2. Psychodiagnostika osobnosti 2. Téma: Úvod do psychologie osobnosti. Dimenze osobnosti. Teorie osobnosti. Literatura: Ivana Šnýdrová. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. Marie Vágnerová. Psychologie

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví Big Five, perception of load and subjective health

Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví Big Five, perception of load and subjective health Psychologie a její kontexty 4 (1), 2013, 3 11 Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví Big Five, perception of load and subjective health Karel Paulík 1 * 1 Katedra psychologie, Filozofická Fakulta

Více

Diagnostická činnost

Diagnostická činnost VÝZKUMNÉ METODY V PSYCHOLOGII Diagnostická činnost Diagnostická činnost je souhrn postupů a technik jejichž cílem je stanovit diagnózu (psychický stav jedince). Jejím cílem může být např.:. Diagnostická

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP Vyučující: Mgr.Jana Mosesová Obor: Sociální politika a sociální práce Typ studia: bakalářské, kombinované Ukončení: zápočet (4EK) Požadavky k zápočtu: zpracování seminární

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více