Zprávy - Psychologický ústav AV ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy - Psychologický ústav AV ČR"

Transkript

1 Zprávy - Psychologický ústav AV ČR Marek Blatný Vojtěch Černý Michal Hrdlička Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly Roč. 9, 2003, č. 1 ISSN:

2 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV VEVEŘÍ 97, BRNO tel.: Zprávy Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly Marek Blatný Vojtěch Černý Michal Hrdlička Roč. 9, 2003, č. 1 ISSN:

3 Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly * Marek Blatný 1, Vojtěch Černý, Michal Hrdlička 2 Raudenská (2001) k úloze klinických psychologů v léčbě bolesti uvádí, že jejich primární rolí bylo v minulosti převážně diagnostikovat pacientovy osobní zvláštnosti. V posledních deseti až patnácti letech se však rozrůstaly diagnostické možnosti a dnes je psychologické hodnocení považováno za nástroj komplexního hodnocení vztahů mezi somatickými, psychologickými a sociálními faktory. V souvislosti s dnešním celostním pohledem na problematiku bolesti jsou psycholog nebo psychiatr považováni za základní součást terapeutického týmu v léčbě bolesti. Jednou ze základních otázek psychologického výzkumu ovšem zůstává, jaké osobnostní vlastnosti vedou k intenzivnějšímu prožívání bolesti, a které z nich pomáhají vnímání bolesti zeslabovat. Role osobnostních faktorů pak nabývá na závažnosti zvláště u osob, které s bolestí žijí dlouhodobě. V 70. a 80. letech byla provedena řada výzkumů studujících zvládání chronické bolesti, při nichž byl využit MMPI (Cox, Chapman, Black, 1978, Rappaport a kol., 1987, Rosen a kol., 1987). Lidé trpící chronickými bolestmi vysoce skórovali v neurotické triádě, kterou představuje hypochondrie, deprese a hysterie. Dále bylo zjištěno, že lidé, jejichž bolest byla lékařem označena za psychogenní, skórovali v MMPI stejně jako ti, jejichž bolest byla označena za čistě organickou. A konečně - u lidí s akutní bolestí bylo skóre v neurotické triádě v pásmu normy. Poslední zjištění osvětluje především rozdíl ve vnímání bolesti těch, kteří očekávají její konec brzy, a těmi, kteří se obávají, že bolest nikdy neskončí. Podobně popisuje psychologické činitele ovlivňující reaktivitu na bolest i Heřmánek (1981, 1984). Jako hlavní osobnostní charakteristiky vyhodnotil ve vztahu k percepci bolesti neuroticismus, anxiozitu a extraverzi: neuroticismus a anxiozita práh percepce bolesti snižují, extraverze ho naopak zvyšuje. Harkins, Price a Braith (1989) vztah extraverze a vnímání bolesti nepotvrdili. Neuroticizmus pak podle nich souvisí hlavně s výběrem negativních kognicí ve vztahu k * Studie byla zpracována s podporou Programu rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy (projekt Současná česká společnost a otázky evropské integrace, reg. č. K ) a v rámci Výzkumného záměru Psychologického ústavu AV ČR (reg.číslo: AV 0Z ). 1 Psychologický ústav AV ČR 2 Dětská psychiatrická klinika, Univerzita Karlova, 2.lékařská fakulta 1

4 bolesti, což také souvisí s větší produkcí nemocného chování, a to zejména u lidí s chronickou bolestí. Podobně Cassens a Stalling (1987) zjistili, že osoby s vysokým zaměřením na somatické symptomy a vysoce skórující v úzkostnosti uváděli podstatně více bolesti s větší závažností. Také podle výzkumů z posledního desetiletí se jako základní psychické faktory ovlivňující percepci bolesti uplatňují deprese, stres a úzkost. Stres a úzkost však mohou práh bolesti i toleranci k bolesti posouvat oběma směry: jak k hyperalgezii, tak hypalgezii až analgezii (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993, Mareš, 2002). Z psychologických faktorů působících adaptivně a protektivně bývá uváděna síla Ega, tedy faktor, jenž je v rámci Cattellova faktorového modelu osobnosti součástí obecnější dimenze emoční stability (např. Conn, Rieke 1994). Současné výzkumy však také prokázaly, že řada psychologických proměnných, jakými jsou např. spokojenost či zvládání stresu, souvisejí u mužů a žen s odlišnými soubory osobních charakteristik. Pokud jde o reakci na zátěž, zjistili například Hraba a kol. (1996), že ženy reagují na stres depresí, úzkostí a somatizací, zatímco muži hostilitou. Také v predikci duševní pohody se objevují mezipohlavní rozdíly: u mužů i žen se sice shodně uplatňují především temperamentové vlastnosti (extraverze, neuroticismus), spokojenost je u žen na rozdíl od mužů ovlivňována navíc afiliativními charakteristikami a otevřeností vůči novým zkušenostem (Blatný, 1997, 2001). V našem výzkumu jsme se proto zaměřili na otázku, zda existují rodové rozdíly v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. METODA Soubor Výzkumný soubor tvořili lidé léčící se s chronickou bolestí v pražských a brněnských nemocnicích (N = 150, z toho 50 mužů a 100 žen). Respondenti byli kontaktováni v ambulancích pro léčbu bolesti, vyšetření probíhalo jednak během ambulantní léčby (110 osob), jednak během hospitalizace (40 osob). Průměrný věk činil 45 let (sd = 13.67), nejmladší osobě bylo 17 let, nejstarší 76 let. Kritériem pro zařazení do souboru byla evidence osob v ambulanci pro léčbu bolesti doba trvání bolesti se proto v našem souboru značně lišila a dosahovala rozpětí od 3 do 660 měsíců, tj. 55 let (hodnoty dolního a horního kvartilu jsou 19 a 120, medián = 55). Sběr dat byl uskutečněn v době od prosince 1994 do června Respondenti participovali na výzkumu dobrovolně, použité metody byly spolu s dalšími aplikovány v rámci širšího výzkumného projektu. 2

5 Metody Pro sledování osobnostních charakteristik jsme použili Freiburský osobnostní dotazník FPI (Fahrenberg, Selg, Hampel, 1986), formu K, a Eysenckův osobnostní dotazník EPQ-R (Eysenck, Eysenck, 1992). Vzhledem k tomu, že dotazníky byly respondentům předloženy v rámci širší testové baterie, použili jsme v obou případech jejich zkrácené verze. Námi použitá verze Freiburského osobnostního dotazníku obsahuje 76 položek, které měří tyto osobnostní charakteristiky: nervozitu, spontánní agresivitu, depresivitu, vzrušivost, společenskost, mírnost, reaktivní agresivitu, zdrženlivost a otevřenost. Dotazník EPQ měří tři široce koncipované rysy osobnosti: extraverzi, neuroticismus a psychoticismus. Ačkoliv FPI umožňuje vypočítat z vybraných položek skóre pro extraverzi a emocionální labilitu (a dále pro maskulinitu-femininitu), rozhodli jsme se použít pro měření těchto dimenzí Eysenckův EPQ - v dosavadních výzkumech (našich i zahraničních) byly Eysenckovy dotazníky často používány, můžeme tak naše výsledky srovnat s dalšími studiemi. Schopnost kontrolovat vlastní bolest, resp. schopnost ovlivnit míru percipované bolesti, jsme zjišťovali pomocí otázky Nakolik dokážete snížit svoji bolest?, a to na sedmibodové škále od 0 do 6 (0 nedokáži bolest vůbec snížit, 6 mohu bolest úplně odstranit). Schopnost snížit vlastní bolest označujeme v dalším textu jako SSB. VÝSLEDKY Pro postižení vztahů mezi proměnnými jsme použili korelační analýzu a pro určení přínosu pro predikci SSB mnohonásobnou regresní analýzu. Deskriptivní statistiky sledovaných proměnných jsou uvedeny v tabulce 1, výsledky korelační analýzy pro podsoubor mužů v tabulce 2 a pro podsoubor žen v tabulce 3. Ženy mají poněkud vyšší míru přesvědčení, že dokáží snížit svou bolest, než muži, rozdíl je však statisticky neprůkazný (t = , p = 0.523). 3

6 Tabulka 1. Deskriptivní statistiky sledovaných proměnných min max m sd muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Snížení bolesti Nervozita Spontánní agresivita Depresivita Vzrušivost Družnost Mírnost Reaktivní agresivita Zdrženlivost Otevřenost Psychoticismus Extraverze Neuroticismus Tabulka 2. Korelační analýza mezi schopností snížit bolest a osobnostními charakteristikami u podsouboru mužů SSB NER SPA DEP VZR SPO MIR REA ZDR OTV P E N NER * * ** * SPA -.51** -.29*.07.36* * * DEP * ** ** VZR -.33*.06.36* * ** SPO ** ** ** -.25 MIR ** -.34* ** -.33* REA -.56** -.28*.34* * * ** ZDR ** ** ** OTV ** P * ** E **.49** N *.06.70**.58** * ** SSB = schopnost snížit bolest, NER = nervozita, SPA = spontánní agresivita, DEP = depresivita, VZR = vzrušivost, SPO = společenskost, MIR = mírnost, REA = reaktivní agresivita, ZDR = zdrženlivost, OTV = otevřenost, P = psychoticismus, E = extraverze, N = neuroticismus. Korelační koeficienty jsou označeny jednou hvězdičkou pro 5% hladinu statistické průkaznosti a dvěma hvězdičkami pro 1% hladinu statistické průkaznosti. 4

7 Tabulka 3. Korelační analýza mezi schopností snížit bolest a osobnostními charakteristikami u podsouboru žen SB NER SPA DEP VZR SPO MIR REA ZDR OTV P E N NER -.28* **.32** ** ** SPA *.12.22*.33**.03.52**.01.33** -.07 DEP **.13.42** -.33** ** *.64** VZR.02.32**.25*.42** -.23* -.23* *.25* ** SPO ** -.23* ** ** -.24* MIR.37** -.41**.22* * **.32** -.66** REA ** ZDR **.23* -.44** ** -.24* -.39**.44** OTV.33* **.09.25* **.05.29**.06 P.24* ** *.05.25* -.25* E ** -.26** **.32** **.29**.25* -.26** N -.38**.56** **.52** -.24* -.66** ** * -.26** SSB = schopnost snížit bolest, NER = nervozita, SPA = spontánní agresivita, DEP = depresivita, VZR = vzrušivost, SPO = společenskost, MIR = mírnost, REA = reaktivní agresivita, ZDR = zdrženlivost, OTV = otevřenost, P = psychoticismus, E = extraverze, N = neuroticismus. Korelační koeficienty jsou označeny jednou hvězdičkou pro 5% hladinu statistické průkaznosti a dvěma hvězdičkami pro 1% hladinu statistické průkaznosti. Z osobnostních charakteristik měřených pomocí FPI je u mužů SSB negativně spojena se spontánní agresivitou, reaktivní agresivitou a vzrušivostí. Rysy extraverze, neuroticismu a psychoticismu měřené na základě EPQ nemají s SSB statisticky průkaznou souvislost. U žen SSB koreluje pozitivně s mírností, otevřeností (FPI) a psychoticismem (EPQ), negativně s nervozitou (FPI) a neuroticismem (EPQ). V dalším kroku jsme použili mnohorozměrnou regresní analýzu jednak pro určení vlivu jednotlivých prediktorů, jednak proto, abychom zjistili s jakou přesností lze schopnost snížit vlastní bolest predikovat na základě osobnostních proměnných (procento vysvětleného rozptylu). Analýzu jsme provedli zvlášť pro charakteristiky měřené jak pomocí FPI, tak EPQ. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 4 a 5 pro podsoubor mužů a v tabulkách 6 a 7 pro podsoubor žen. 5

8 Tabulka 4. Predikce SSB u podsouboru mužů - FPI: standardizované beta koeficienty a odpovídající statistiky pro jednotlivé prediktory Proměnné beta t průk. Nervozita Spontánní agresivita Depresivita Vzrušivost Družnost Mírnost Reaktivní agresivita Zdrženlivost Otevřenost Tabulka 5. Predikce SSB u podsouboru mužů - EPQ: standardizované beta koeficienty a odpovídající statistiky pro jednotlivé prediktory Proměnné beta t průk. Psychoticismus Extraverze Neuroticismus Tabulka 6. Predikce SSB u podsouboru žen - FPI: standardizované beta koeficienty a odpovídající statistiky pro jednotlivé prediktory Proměnné beta t průk. Nervozita Spontánní agresivita Depresivita Vzrušivost Družnost Mírnost Reaktivní agresivita Zdrženlivost Otevřenost

9 Tabulka 7. Predikce SSB u podsouboru žen - EPQ: standardizované beta koeficienty a odpovídající statistiky pro jednotlivé prediktory Proměnné beta t průk. Psychoticismus Extraverze Neuroticismus U mužů se v predikci SSB uplatňují spontánní a reaktivní agresivita, přičemž obě proměnné regresní odhad snižují. Celkově vyčerpávají osobnostní charakteristiky měřené dotazníkem FPI 53% rozptylu SSB (r = 0.73, F(9,40) = 5.081, p = 0.000). Osobnostní rysy měřené dotazníkem EPQ k predikci SSB nepřispívají a vyčerpávají celkově pouze 9% rozptylu (r = 0.30, F(3,46) = 1.546, p = 0.215). U žen se z osobnostních charakteristik měřených pomocí FPI uplatňují v predikci SSB mírnost a otrevřenost, které regresní odhad zvyšují, všechny charakteristiky pak vysvětlují 26% rozptylu SSB (r = 0.51, F(9,90) = 3.415, p = 0.001). Z osobnostních rysů měřených EPQ k predikci SSB přispívá pouze neuroticismus, který regresní odhad snižuje, společně pak extraverze, neuroticismus a psychoticimus vyčerpávají 17% rozptylu SSB (r = 0.41, F(3,96) = 6.345, p = 0.001). DISKUSE V naší studii jsme se zaměřili na otázku, zda existují rodové rozdíly v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. Výzkum skutečně prokázal, že schopnost snížit percipovanou bolest je u mužů a žen spojena s odlišnými soubory osobnostních vlastností. U mužů je SSB spojena především s nízkou mírou spontánní a reaktivní agresivity (korelace -.51 a -.56) a dále s nízkou mírou vzrušivosti. Muži kontrolující svou bolest jsou tedy umírnění, klidní a ovládající se, zatímco muži, kteří svou bolest nezvládají, jsou spontánně i reaktivně agresivní, vzrušiví a snáze podléhají frustraci. Spontánní agresivita však nemá normální rozložení a její celková úroveň je u mužů podprůměrná. Muži s nízkou SSB tedy nemusejí být nutně agresivní, jde pravděpodobně jen o nižší míru sebeovládání. Je také možné, že vztah je ovlivněn tzv. outliery tuto interpretaci podporuje skutečnost, že při nízkém průměru byly zjištěny maximální hodnoty škály odpovídající maximální hodnotě součtového skóre. Rysy extraverze, neuroticismu a psychoticismu nemají u mužů s SSB souvislost. SSB u žen zvyšují mírnost, otevřenost a poněkud překvapivě - i psychoticismus; 7

10 nervozita a neuroticismus kontrolu bolesti snižují. Úroveň psychoticismu je však u žen (ale i u mužů) nízká hodnota průměru je rovna 3.26 (teoretický průměr škály je 6), maximální naměřená hodnota v souboru je 8, přičemž součtové skóre může dosáhnout hodnoty 12. Vzhledem k tomu, že Eysenck konstruuje dimenzi psychoticismu unipolárně, to znamená s přítomností poruchových znaků na jednom pólu dimenze a jejich nepřítomností na druhém pólu, k SSB přispívají převážně neporuchové (adaptivní) charakteristiky, jako je snížená citlivost či vnímavost. Ženy schopné ovlivňovat míru percipované bolesti jsou tedy klidné, otevřené a pozitivně naladěné, mají vysokou míru sebedůvěry a nízkou úroveň negativní emocionality. Ženy s nízkou SSB jsou dráždivé, uzavřené, psychosomaticky narušené a neurotické. Chronická bolest, resp. dlouhodobá neschopnost ovlivnit percipovanou bolest odpovídá stavu stresu. Z tohoto pohledu naše výsledky odpovídají zjištěním Hraby a kol. (1996), podle kterých ženy vykazují spíše internalizované příznaky stresu (deprese, úzkost, somatizace), zatímco muži příznaky externalizované (hostilita). V další analýze jsme použili mnohorozměrnou regresní analýzu, a to jednak proto, abychom vyjasnili vliv jednotlivých prediktorů, jednak proto, abychom zjistili s jakou přesností lze SSB predikovat na základě osobnostních vlastností. Analýzu jsme provedli zvlášť pro proměnné měřené pomocí dotazníků FPI a EPQ. V predikci SSB se u mužů z osobnostních charakteristik měřených dotazníkem FPI uplatňují spontánní a reaktivní agresivita, které regresní odhad snižují, Eysenckem koncipované rysy predikci SSB nedovolují. SSB u žen můžeme z osobnostních charakteristik měřených dotazníkem FPI predikovat na základě mírnosti a otevřenosti, které přispívají k regresnímu odhadu, z osobnostních rysů měřených EPQ se uplatňuje pouze neuroticismus, který regresní odhad snižuje. Celkově pak lze SSB lépe predikovat na základě osobnostních proměnných u mužů, než u žen (53% vs. 26% rozptylu při použití dotazníku FPI). Z našich zjištění dále vyplývá, že na základě široce koncipovaných rysů, jakými jsou Eysenckem navrhované osobnostní dimenze, nelze SSB predikovat s velkou přesností vyčerpávají nízké procento rozptylu (9% u mužů a 17% u žen). Amirkham, Risinger a Swickert (1995), kteří se zabývali vlivem extraverze na volbu copingové strategie a na hodnocení situace zátěže (appraisal), došli k závěru, že vliv extraverze je častěji zprostředkovaný než přímý - za možné zprostředkující činitele pokládají např. optimismus a pesimismus. Dalším možným vysvětlením celkově neprůkazného vztahu extraverze ke strategiím zvládání je podle Amirkhama a kol. skutečnost, že extraverze není homogenní rys (na rozdíl např. od neuroticismu) a zahrnuje řadu dílčích složek (sociabilita, pozitivní afektivita, aktivita), které jsou spojeny s odlišnými strategiemi zvládání. 8

11 Uvedená zjištění mohou částečně vysvětlovat nejednoznačnost nacházených vztahů mezi extraverzí a zvládáním, včetně zvládání bolesti (Heřmánek 1981, 1984, Harkins, Price, Braith, 1989), a naznačují též, že je vhodné sledovat osobnostní vlastnosti s psychologicky specifičtějším vymezením. Celkově z našich výsledků vyplývá, že na zvládání bolesti se podílejí především emocionální charakteristiky osobnosti, vidíme však i vliv volní kontroly. Z hlediska rodových diferencí se emocionalita (ať už pozitivní, nebo negativní) uplatňuje spíše u žen, zatímco u mužů má na zvládání bolesti větší vliv kontrola emocí, než samotné emoční naladění. V dalším výzkumu by měla být proto pozornost věnována seberegulační složce sebepojetí. Úloha sebeobrazu a zvláště jeho normativní stránky byla prokázána v regulaci řady psychických procesů a behaviorálních postupů (Bandura, 1999, Cervone, Shoda, 1999), včetně chování ochraňujícího zdraví (health-protective behavior, Miller, Shoda, Hurley, 1996). Jednoznačná interpretace našich výsledků je však omezena několika skutečnostmi. Za prvé, sledování osobnostních korelátů zvládání bolesti bylo součástí rozsáhlejší studie, pro měření osobnostních vlastností byly proto použity zkrácené verze dotazníků a schopnost ovlivňovat vlastní bolest byla zjišťována pouze jednou položkou. Zvláště v případě zjišťování zvládání bolesti by bylo vhodné použití strukturovanějších, resp. vícedimenzionálních měřících nástrojů (Knotek, Žalský, 2001, Knotek a kol., 2001, Raudenská, 2001). Za druhé, délka bolesti byla v našem souboru u jednotlivých osob značně rozdílná. I když např. Černý (1997) neprokázal vztah mezi dobou trvání bolesti a schopností snížit percipovanou bolest, bylo by vhodné ověřit naše výsledky u skupin z hlediska trvání chronické bolesti homogenních. Poslední omezení úzce souvisí s předchozím při jednorázovém šetření a při použitých metodách analýzy můžeme pouze postihnout vztah mezi proměnnými bez určení kauzality. Nelze tedy vyloučit možnost, že v důsledku chronické bolesti dochází ke změnám v osobnosti. K objasnění role osobnostních faktorů v léčbě bolesti by proto měly přispět především longitudinální, prospektivně koncipované studie. ZÁVĚR V naší studii jsme se zabývali analýzou rodových rozdílů v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. Schopnost ovlivnit míru percipované bolesti je u mužů spojena především s nízkou mírou spontánní a reaktivní agresivity a dále s nízkou mírou vzrušivosti. U žen přispívá ke schopnosti kontrolovat vlastní bolest mírnost, otevřenost a psychoticismus, zatímco nervozita a neuroticismus kontrolu bolesti snižují. Celkově z našich výsledků vyplývá, že na zvládání bolesti se podílejí především 9

12 emocionální charakteristiky osobnosti, vidíme však i vliv volní kontroly. Z hlediska rodových diferencí se emocionalita uplatňuje spíše u žen, zatímco u mužů má na zvládání bolesti větší vliv kontrola emocí, než samotné emoční naladění. V dalším výzkumu by měla být proto pozornost věnována roli seberegulačního systému. Dále z našich zjištění vyplývá, že na základě široce koncipovaných rysů, jakými jsou extraverze či neuroticismus, nelze zvládání chronické bolesti predikovat s velkou přesností a to ani u mužů, ani u žen. Je vhodné sledovat osobnostní vlastnosti s psychologicky specifičtějším vymezením. 10

13 LITERATURA Amirkhan, J.H., Risinger, R.T., Swickert, R.J.: Extraversion: A hidden personality factor in coping? Journal of Personality, 63, 1995, Bandura, A.: Social Cognitive Theory of Personality. In D. Cervone & Y. Shoda (Eds.), The coherence of personality (s ). New York/London: The Guilford Press Blatný, M.: Osobnost a životní spokojenost u chlapců a dívek. Zprávy - Psychologický ústav Brno, 3, 1997, 6, 1-8. Blatný, M.: Osobnostní determinanty sebehodnocení a životní spokojenosti: mezipohlavní rozdíly. Československá psychologie, 45, 2001, 5, Cervone, D. & Shoda, Y.: Social-cognitive theories and the coherence of personality. In D. Cervone & Y. Shoda (Eds.), The coherence of personality (s. 3-33). New York/London: The Guilford Press Conn, S. R., Rieke, M. L.: The 16PF Fifth Edition Technical Manual. Champagne, Illinois: Institute for Personality and Ability Testing, Inc Cox, G.B., Chapman, C.R., Black, R.G.: The MMPI and chronic pain: The diagnosis of psychogenic pain. Journal of Behavioral Medicine, 1, 1978, Černý, V.: Psychologické aspekty zvládání bolesti. Disertační práce. Brno, Masarykova univerzita Hraba, J., Lorenz, F. O., Lee, G., Pechačová, Z.: Gender and Well-Being in the Czech Republic. Sex Roles, 34, 1996, Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada Avicenum Cassens, H.L., Stalling, R.B.: Private body consciousness, anxiety, and the perception of pain. Journal of Behavioral Therapy and Experimantial Psychiatry, 18, 1987, Eysenck, H.J., Eysenck, S.G.B.: Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé. Bratislava, Psychodiagnostika Fahrenberg, J., Selg, H., Hampel, R.: FPI. Manuál. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy Harkins, S.W., Price, D.D., Braith, J.: Effects of extraversion and neuroticism on experimental pain, clinic pain, and illness behavior. Pain, 36, 1989, Heřmánek, S.: Bolesť a možnosti jej psychologického ovplyvňovania. Zdravotnícke aktuality 117. Bratislava, Ústav zdravotnej výchovy Heřmánek, S.: Osobnostné charakteristiky a percepcia bolesti. Bratislavské lekárske listy, 75, 1981, Knotek, P., Žalský, M.: Vizuální analogové škály pro měření bolesti a psychologickou diagnostiku pacientů s chronickou bolestí. Bolest 4, 2001,

14 Knotek, P., Williams, D.A., Blahuš, P., Žalský, M.: Dotazník názorů na bolest a percepce bolesti: česká verze. Bolest 4, 2001, Mareš, J.: Strach z bolesti: teorie a empirické výzkumy. Bolest, 5, 2002, Miller, S.M., Shoda, Y., Hurley, K.: Applying Cognitive-Social Theory to Health-Protective Behavior: Brest Self-Examination in Cancer Screening. Psychological Bulletin, 119, 1996, Rappaport, N.B., McAnulty, D.P., Waggoner, C.D., Brantley, P.J.: Cluster analysis of Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) profiles in a chronic headache population. Journal of Behavioral Medicine, 10, 1987, Raudenská, J.: Psychologická diagnostika u pacientů s kontinuálním epidurálním analgetickým blokem. Bolest 4, 2001, Rosen, J.C., Grubman, J.A., Bevins, T., Frymoyer, J.W.: Musculosceletal status and disability of MMPI profile subgroups among patients with low back pain. Health Psychology, 6, 1987,

15 Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly SOUHRN Studie se zabývá rodovými rozdíly v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. Výzkum byl proveden u souboru osob léčících se s chronickou bolestí (N = 150, 50 mužů a 100 žen). Schopnost ovlivnit míru percipované bolesti hodnotili respondenti na sedmibodové škále, osobnostní vlastnosti byly měřeny dotazníky EPQ a FPI. Schopnost ovlivnit míru percipované bolesti je u mužů spojena především s nízkou mírou spontánní a reaktivní agresivity a dále s nízkou mírou vzrušivosti. U žen přispívá ke schopnosti kontrolovat vlastní bolest mírnost, otevřenost a psychoticismus, zatímco nervozita a neuroticismus kontrolu bolesti snižují. Klíčová slova: bolest, zvládání, osobnost, rodové rozdíly Personality resources of coping with pain: gender differences SUMMARY Study is aimed at gender differences in personality resources of coping with chronic pain. The research was done with the sample of patients, which were undergoing treatment of chronic pain (N = 150, 50 male a 100 female). Respondents evaluated their capability to influence level of perceived pain on the seven-point rating scale, personality was measured by the means of Eysenck s Personality Inventory and Freiburg Personality Inventory. In male the capability to influence level of perceived pain is connected with low level of impulsive as well as reactive aggression and with low level of excitableness. In female the capability to influence level of perceived pain is related positively to moderateness, openness, and psychoticism and negatively to neuroticism. Key words: pain, coping, personality, gender differences 13

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee. Prof. J. Hraba, Doc. F. Lorenz, G. Lee, Iowa State University

Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee. Prof. J. Hraba, Doc. F. Lorenz, G. Lee, Iowa State University EKONOMICKÁ ZMĚNA V ČESKÉ REPUBLICE A NEROVNOST V ŽIVOTNÍCH ŠANCÍCH Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee katedra psychologie PEF, Vysoká škola zemědělská Praha Prof. J. Hraba, Doc.

Více

Název metody Hlavní zaměření

Název metody Hlavní zaměření Název metody Dotazník typologie osobnosti GPOP Eysenckův osobnostní dotazník EPQ-R Hlavní zaměření Dotazník rozlišuje mezi 16 typy osobnosti dle typologie vycházející z teorie Carla Gustava Junga. Podrobně

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Nové přístupy k analýze dat osobnostních dotazníků Dimenzionální a konfigurační pojetí

Nové přístupy k analýze dat osobnostních dotazníků Dimenzionální a konfigurační pojetí Nové přístupy k analýze dat osobnostních dotazníků Dimenzionální a konfigurační pojetí Bohumír Chalupa Brno V posledních letech nás zaujala problematika celkového profilu osobnosti u dotazníků s větším

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví Big Five, perception of load and subjective health

Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví Big Five, perception of load and subjective health Psychologie a její kontexty 4 (1), 2013, 3 11 Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví Big Five, perception of load and subjective health Karel Paulík 1 * 1 Katedra psychologie, Filozofická Fakulta

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Goffman Stigma: Poznámky o způsobech zvládání narušené identity (1963/2003). Kvalitativní přístup, výpovědi stigmatizovaných osob. Zabýval

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Psychické poruchy a jejich projevy v pracovním nasazení jedince. Seminární práce

Psychické poruchy a jejich projevy v pracovním nasazení jedince. Seminární práce Psychické poruchy a jejich projevy v pracovním nasazení jedince Seminární práce Obsah Rozšíření psychických poruch v populaci... 2 Psychické poruchy na kontinuu zdraví - nemoc... 2 Posuzování pracovní

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta Ing. Veronika Mezerová Quality of Life (QoL) Kvalita života Obecná QoL populace Všeobecné zdraví Podmínky života (OECD) Životní prostředí, ekonomika

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12 Vícerozměrné metody Schematický úvod Co je na slově statistika tak divného, že jeho vyslovení tak často způsobuje napjaté ticho? William Kruskal

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

Hodnocení vlivu sociální opory na míru úzkosti a deprese u pacientů s kolorektálním karcinomem

Hodnocení vlivu sociální opory na míru úzkosti a deprese u pacientů s kolorektálním karcinomem Hodnocení vlivu sociální opory na míru úzkosti a deprese u pacientů s kolorektálním karcinomem Assessment of the impact of social support on the level of anxiety and depression in patients with colorectal

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Lékařská psychologie ve zdravotnictví Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE Mgr. Hana Krupníková PhDr. Pavel Harsa, PhD. Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. Psychiatrická klinika 1.lékařské

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

OSOBNOST JAKO PREDIKTOR OSOBNÍ POHODY V DOSPĚLOSTI

OSOBNOST JAKO PREDIKTOR OSOBNÍ POHODY V DOSPĚLOSTI Československá psychologie 2010 / ročník LIV / číslo 1 OSOBNOST JAKO PREDIKTOR OSOBNÍ POHODY V DOSPĚLOSTI MARTINA HŘEBÍČKOVÁ, MAREK BLATNÝ, MARTIN JELÍNEK Psychologický ústav AV ČR, Brno ABSTRACT Personality

Více

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace Jiří Lukavský Psychiatrické centrum Praha, Psychologický ústav AV ČR, Praha lukavsky@praha.psu.cas.cz Hana Štěpánková Psychiatrické centrum Praha stepankova@pcp.lf3.cuni.cz

Více

3. VYŠETŘOVACÍ METODY, PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO PSYCHICKY NEMOCNÉ

3. VYŠETŘOVACÍ METODY, PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO PSYCHICKY NEMOCNÉ 3. VYŠETŘOVACÍ METODY, PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO PSYCHICKY NEMOCNÉ Psychologické diagnostické metody I. Klinické metody pozorování rozhovor anamnéza analýza spontánních produktů II. Testové metody A. Výkonové

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 TESTY PRO NOMINÁLNÍ A ORDINÁLNÍ PROMĚNNÉ NEPARAMETRICKÉ METODY... a to mělo, jak sám vidíte, nedozírné následky. Smrť Analýza četností hodnot

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Vztahová vazba a její poruchy u léčených patologických hráčů

Vztahová vazba a její poruchy u léčených patologických hráčů Vztahová vazba a její poruchy u léčených patologických hráčů Charvát, M., Maierová, E. AT konference 2015 Teoretická východiska Nejistá vztahová vazba a obzvláště nezpracované traumatické zkušenosti přispívají

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU PSY112 / PSY452 / PSY704 METODOLOGIE PSYCHOLOGIE (KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP) Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU POUŽITÁ LITERATURA Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu.

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

VLIV EKONOMICKÝCH ZMĚN V ČESKÉ REPUBLICE NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ POPULACE

VLIV EKONOMICKÝCH ZMĚN V ČESKÉ REPUBLICE NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ POPULACE VLIV EKONOMICKÝCH ZMĚN V ČESKÉ REPUBLICE NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ POPULACE Z. Pechačová, J. Hraba, F. Lorenz, G. Lee katedra psychologie PEF, Vysoká škola zemědělská Praha Prof.Joseph Hraba, Doc. Frederick Lorenz,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

ZDRAVOTNÍ STAV, ŽIVOTOSPRÁVA A PRACOVNÍ ZÁTĚŽ UČITELŮ Z PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA

ZDRAVOTNÍ STAV, ŽIVOTOSPRÁVA A PRACOVNÍ ZÁTĚŽ UČITELŮ Z PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA 2. konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Brno 2006 ZDRAVOTNÍ STAV, ŽIVOTOSPRÁVA A PRACOVNÍ ZÁTĚŽ UČITELŮ Z PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA Ludmila KOŽENÁ, Luděk KOLACIA Souhrn: Dobrý zdravotní stav je předpokladem pro splnění

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více