Zprávy - Psychologický ústav AV ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy - Psychologický ústav AV ČR"

Transkript

1 Zprávy - Psychologický ústav AV ČR Marek Blatný Vojtěch Černý Michal Hrdlička Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly Roč. 9, 2003, č. 1 ISSN:

2 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV VEVEŘÍ 97, BRNO tel.: Zprávy Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly Marek Blatný Vojtěch Černý Michal Hrdlička Roč. 9, 2003, č. 1 ISSN:

3 Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly * Marek Blatný 1, Vojtěch Černý, Michal Hrdlička 2 Raudenská (2001) k úloze klinických psychologů v léčbě bolesti uvádí, že jejich primární rolí bylo v minulosti převážně diagnostikovat pacientovy osobní zvláštnosti. V posledních deseti až patnácti letech se však rozrůstaly diagnostické možnosti a dnes je psychologické hodnocení považováno za nástroj komplexního hodnocení vztahů mezi somatickými, psychologickými a sociálními faktory. V souvislosti s dnešním celostním pohledem na problematiku bolesti jsou psycholog nebo psychiatr považováni za základní součást terapeutického týmu v léčbě bolesti. Jednou ze základních otázek psychologického výzkumu ovšem zůstává, jaké osobnostní vlastnosti vedou k intenzivnějšímu prožívání bolesti, a které z nich pomáhají vnímání bolesti zeslabovat. Role osobnostních faktorů pak nabývá na závažnosti zvláště u osob, které s bolestí žijí dlouhodobě. V 70. a 80. letech byla provedena řada výzkumů studujících zvládání chronické bolesti, při nichž byl využit MMPI (Cox, Chapman, Black, 1978, Rappaport a kol., 1987, Rosen a kol., 1987). Lidé trpící chronickými bolestmi vysoce skórovali v neurotické triádě, kterou představuje hypochondrie, deprese a hysterie. Dále bylo zjištěno, že lidé, jejichž bolest byla lékařem označena za psychogenní, skórovali v MMPI stejně jako ti, jejichž bolest byla označena za čistě organickou. A konečně - u lidí s akutní bolestí bylo skóre v neurotické triádě v pásmu normy. Poslední zjištění osvětluje především rozdíl ve vnímání bolesti těch, kteří očekávají její konec brzy, a těmi, kteří se obávají, že bolest nikdy neskončí. Podobně popisuje psychologické činitele ovlivňující reaktivitu na bolest i Heřmánek (1981, 1984). Jako hlavní osobnostní charakteristiky vyhodnotil ve vztahu k percepci bolesti neuroticismus, anxiozitu a extraverzi: neuroticismus a anxiozita práh percepce bolesti snižují, extraverze ho naopak zvyšuje. Harkins, Price a Braith (1989) vztah extraverze a vnímání bolesti nepotvrdili. Neuroticizmus pak podle nich souvisí hlavně s výběrem negativních kognicí ve vztahu k * Studie byla zpracována s podporou Programu rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy (projekt Současná česká společnost a otázky evropské integrace, reg. č. K ) a v rámci Výzkumného záměru Psychologického ústavu AV ČR (reg.číslo: AV 0Z ). 1 Psychologický ústav AV ČR 2 Dětská psychiatrická klinika, Univerzita Karlova, 2.lékařská fakulta 1

4 bolesti, což také souvisí s větší produkcí nemocného chování, a to zejména u lidí s chronickou bolestí. Podobně Cassens a Stalling (1987) zjistili, že osoby s vysokým zaměřením na somatické symptomy a vysoce skórující v úzkostnosti uváděli podstatně více bolesti s větší závažností. Také podle výzkumů z posledního desetiletí se jako základní psychické faktory ovlivňující percepci bolesti uplatňují deprese, stres a úzkost. Stres a úzkost však mohou práh bolesti i toleranci k bolesti posouvat oběma směry: jak k hyperalgezii, tak hypalgezii až analgezii (Baštecký, Šavlík, Šimek, 1993, Mareš, 2002). Z psychologických faktorů působících adaptivně a protektivně bývá uváděna síla Ega, tedy faktor, jenž je v rámci Cattellova faktorového modelu osobnosti součástí obecnější dimenze emoční stability (např. Conn, Rieke 1994). Současné výzkumy však také prokázaly, že řada psychologických proměnných, jakými jsou např. spokojenost či zvládání stresu, souvisejí u mužů a žen s odlišnými soubory osobních charakteristik. Pokud jde o reakci na zátěž, zjistili například Hraba a kol. (1996), že ženy reagují na stres depresí, úzkostí a somatizací, zatímco muži hostilitou. Také v predikci duševní pohody se objevují mezipohlavní rozdíly: u mužů i žen se sice shodně uplatňují především temperamentové vlastnosti (extraverze, neuroticismus), spokojenost je u žen na rozdíl od mužů ovlivňována navíc afiliativními charakteristikami a otevřeností vůči novým zkušenostem (Blatný, 1997, 2001). V našem výzkumu jsme se proto zaměřili na otázku, zda existují rodové rozdíly v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. METODA Soubor Výzkumný soubor tvořili lidé léčící se s chronickou bolestí v pražských a brněnských nemocnicích (N = 150, z toho 50 mužů a 100 žen). Respondenti byli kontaktováni v ambulancích pro léčbu bolesti, vyšetření probíhalo jednak během ambulantní léčby (110 osob), jednak během hospitalizace (40 osob). Průměrný věk činil 45 let (sd = 13.67), nejmladší osobě bylo 17 let, nejstarší 76 let. Kritériem pro zařazení do souboru byla evidence osob v ambulanci pro léčbu bolesti doba trvání bolesti se proto v našem souboru značně lišila a dosahovala rozpětí od 3 do 660 měsíců, tj. 55 let (hodnoty dolního a horního kvartilu jsou 19 a 120, medián = 55). Sběr dat byl uskutečněn v době od prosince 1994 do června Respondenti participovali na výzkumu dobrovolně, použité metody byly spolu s dalšími aplikovány v rámci širšího výzkumného projektu. 2

5 Metody Pro sledování osobnostních charakteristik jsme použili Freiburský osobnostní dotazník FPI (Fahrenberg, Selg, Hampel, 1986), formu K, a Eysenckův osobnostní dotazník EPQ-R (Eysenck, Eysenck, 1992). Vzhledem k tomu, že dotazníky byly respondentům předloženy v rámci širší testové baterie, použili jsme v obou případech jejich zkrácené verze. Námi použitá verze Freiburského osobnostního dotazníku obsahuje 76 položek, které měří tyto osobnostní charakteristiky: nervozitu, spontánní agresivitu, depresivitu, vzrušivost, společenskost, mírnost, reaktivní agresivitu, zdrženlivost a otevřenost. Dotazník EPQ měří tři široce koncipované rysy osobnosti: extraverzi, neuroticismus a psychoticismus. Ačkoliv FPI umožňuje vypočítat z vybraných položek skóre pro extraverzi a emocionální labilitu (a dále pro maskulinitu-femininitu), rozhodli jsme se použít pro měření těchto dimenzí Eysenckův EPQ - v dosavadních výzkumech (našich i zahraničních) byly Eysenckovy dotazníky často používány, můžeme tak naše výsledky srovnat s dalšími studiemi. Schopnost kontrolovat vlastní bolest, resp. schopnost ovlivnit míru percipované bolesti, jsme zjišťovali pomocí otázky Nakolik dokážete snížit svoji bolest?, a to na sedmibodové škále od 0 do 6 (0 nedokáži bolest vůbec snížit, 6 mohu bolest úplně odstranit). Schopnost snížit vlastní bolest označujeme v dalším textu jako SSB. VÝSLEDKY Pro postižení vztahů mezi proměnnými jsme použili korelační analýzu a pro určení přínosu pro predikci SSB mnohonásobnou regresní analýzu. Deskriptivní statistiky sledovaných proměnných jsou uvedeny v tabulce 1, výsledky korelační analýzy pro podsoubor mužů v tabulce 2 a pro podsoubor žen v tabulce 3. Ženy mají poněkud vyšší míru přesvědčení, že dokáží snížit svou bolest, než muži, rozdíl je však statisticky neprůkazný (t = , p = 0.523). 3

6 Tabulka 1. Deskriptivní statistiky sledovaných proměnných min max m sd muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Snížení bolesti Nervozita Spontánní agresivita Depresivita Vzrušivost Družnost Mírnost Reaktivní agresivita Zdrženlivost Otevřenost Psychoticismus Extraverze Neuroticismus Tabulka 2. Korelační analýza mezi schopností snížit bolest a osobnostními charakteristikami u podsouboru mužů SSB NER SPA DEP VZR SPO MIR REA ZDR OTV P E N NER * * ** * SPA -.51** -.29*.07.36* * * DEP * ** ** VZR -.33*.06.36* * ** SPO ** ** ** -.25 MIR ** -.34* ** -.33* REA -.56** -.28*.34* * * ** ZDR ** ** ** OTV ** P * ** E **.49** N *.06.70**.58** * ** SSB = schopnost snížit bolest, NER = nervozita, SPA = spontánní agresivita, DEP = depresivita, VZR = vzrušivost, SPO = společenskost, MIR = mírnost, REA = reaktivní agresivita, ZDR = zdrženlivost, OTV = otevřenost, P = psychoticismus, E = extraverze, N = neuroticismus. Korelační koeficienty jsou označeny jednou hvězdičkou pro 5% hladinu statistické průkaznosti a dvěma hvězdičkami pro 1% hladinu statistické průkaznosti. 4

7 Tabulka 3. Korelační analýza mezi schopností snížit bolest a osobnostními charakteristikami u podsouboru žen SB NER SPA DEP VZR SPO MIR REA ZDR OTV P E N NER -.28* **.32** ** ** SPA *.12.22*.33**.03.52**.01.33** -.07 DEP **.13.42** -.33** ** *.64** VZR.02.32**.25*.42** -.23* -.23* *.25* ** SPO ** -.23* ** ** -.24* MIR.37** -.41**.22* * **.32** -.66** REA ** ZDR **.23* -.44** ** -.24* -.39**.44** OTV.33* **.09.25* **.05.29**.06 P.24* ** *.05.25* -.25* E ** -.26** **.32** **.29**.25* -.26** N -.38**.56** **.52** -.24* -.66** ** * -.26** SSB = schopnost snížit bolest, NER = nervozita, SPA = spontánní agresivita, DEP = depresivita, VZR = vzrušivost, SPO = společenskost, MIR = mírnost, REA = reaktivní agresivita, ZDR = zdrženlivost, OTV = otevřenost, P = psychoticismus, E = extraverze, N = neuroticismus. Korelační koeficienty jsou označeny jednou hvězdičkou pro 5% hladinu statistické průkaznosti a dvěma hvězdičkami pro 1% hladinu statistické průkaznosti. Z osobnostních charakteristik měřených pomocí FPI je u mužů SSB negativně spojena se spontánní agresivitou, reaktivní agresivitou a vzrušivostí. Rysy extraverze, neuroticismu a psychoticismu měřené na základě EPQ nemají s SSB statisticky průkaznou souvislost. U žen SSB koreluje pozitivně s mírností, otevřeností (FPI) a psychoticismem (EPQ), negativně s nervozitou (FPI) a neuroticismem (EPQ). V dalším kroku jsme použili mnohorozměrnou regresní analýzu jednak pro určení vlivu jednotlivých prediktorů, jednak proto, abychom zjistili s jakou přesností lze schopnost snížit vlastní bolest predikovat na základě osobnostních proměnných (procento vysvětleného rozptylu). Analýzu jsme provedli zvlášť pro charakteristiky měřené jak pomocí FPI, tak EPQ. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 4 a 5 pro podsoubor mužů a v tabulkách 6 a 7 pro podsoubor žen. 5

8 Tabulka 4. Predikce SSB u podsouboru mužů - FPI: standardizované beta koeficienty a odpovídající statistiky pro jednotlivé prediktory Proměnné beta t průk. Nervozita Spontánní agresivita Depresivita Vzrušivost Družnost Mírnost Reaktivní agresivita Zdrženlivost Otevřenost Tabulka 5. Predikce SSB u podsouboru mužů - EPQ: standardizované beta koeficienty a odpovídající statistiky pro jednotlivé prediktory Proměnné beta t průk. Psychoticismus Extraverze Neuroticismus Tabulka 6. Predikce SSB u podsouboru žen - FPI: standardizované beta koeficienty a odpovídající statistiky pro jednotlivé prediktory Proměnné beta t průk. Nervozita Spontánní agresivita Depresivita Vzrušivost Družnost Mírnost Reaktivní agresivita Zdrženlivost Otevřenost

9 Tabulka 7. Predikce SSB u podsouboru žen - EPQ: standardizované beta koeficienty a odpovídající statistiky pro jednotlivé prediktory Proměnné beta t průk. Psychoticismus Extraverze Neuroticismus U mužů se v predikci SSB uplatňují spontánní a reaktivní agresivita, přičemž obě proměnné regresní odhad snižují. Celkově vyčerpávají osobnostní charakteristiky měřené dotazníkem FPI 53% rozptylu SSB (r = 0.73, F(9,40) = 5.081, p = 0.000). Osobnostní rysy měřené dotazníkem EPQ k predikci SSB nepřispívají a vyčerpávají celkově pouze 9% rozptylu (r = 0.30, F(3,46) = 1.546, p = 0.215). U žen se z osobnostních charakteristik měřených pomocí FPI uplatňují v predikci SSB mírnost a otrevřenost, které regresní odhad zvyšují, všechny charakteristiky pak vysvětlují 26% rozptylu SSB (r = 0.51, F(9,90) = 3.415, p = 0.001). Z osobnostních rysů měřených EPQ k predikci SSB přispívá pouze neuroticismus, který regresní odhad snižuje, společně pak extraverze, neuroticismus a psychoticimus vyčerpávají 17% rozptylu SSB (r = 0.41, F(3,96) = 6.345, p = 0.001). DISKUSE V naší studii jsme se zaměřili na otázku, zda existují rodové rozdíly v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. Výzkum skutečně prokázal, že schopnost snížit percipovanou bolest je u mužů a žen spojena s odlišnými soubory osobnostních vlastností. U mužů je SSB spojena především s nízkou mírou spontánní a reaktivní agresivity (korelace -.51 a -.56) a dále s nízkou mírou vzrušivosti. Muži kontrolující svou bolest jsou tedy umírnění, klidní a ovládající se, zatímco muži, kteří svou bolest nezvládají, jsou spontánně i reaktivně agresivní, vzrušiví a snáze podléhají frustraci. Spontánní agresivita však nemá normální rozložení a její celková úroveň je u mužů podprůměrná. Muži s nízkou SSB tedy nemusejí být nutně agresivní, jde pravděpodobně jen o nižší míru sebeovládání. Je také možné, že vztah je ovlivněn tzv. outliery tuto interpretaci podporuje skutečnost, že při nízkém průměru byly zjištěny maximální hodnoty škály odpovídající maximální hodnotě součtového skóre. Rysy extraverze, neuroticismu a psychoticismu nemají u mužů s SSB souvislost. SSB u žen zvyšují mírnost, otevřenost a poněkud překvapivě - i psychoticismus; 7

10 nervozita a neuroticismus kontrolu bolesti snižují. Úroveň psychoticismu je však u žen (ale i u mužů) nízká hodnota průměru je rovna 3.26 (teoretický průměr škály je 6), maximální naměřená hodnota v souboru je 8, přičemž součtové skóre může dosáhnout hodnoty 12. Vzhledem k tomu, že Eysenck konstruuje dimenzi psychoticismu unipolárně, to znamená s přítomností poruchových znaků na jednom pólu dimenze a jejich nepřítomností na druhém pólu, k SSB přispívají převážně neporuchové (adaptivní) charakteristiky, jako je snížená citlivost či vnímavost. Ženy schopné ovlivňovat míru percipované bolesti jsou tedy klidné, otevřené a pozitivně naladěné, mají vysokou míru sebedůvěry a nízkou úroveň negativní emocionality. Ženy s nízkou SSB jsou dráždivé, uzavřené, psychosomaticky narušené a neurotické. Chronická bolest, resp. dlouhodobá neschopnost ovlivnit percipovanou bolest odpovídá stavu stresu. Z tohoto pohledu naše výsledky odpovídají zjištěním Hraby a kol. (1996), podle kterých ženy vykazují spíše internalizované příznaky stresu (deprese, úzkost, somatizace), zatímco muži příznaky externalizované (hostilita). V další analýze jsme použili mnohorozměrnou regresní analýzu, a to jednak proto, abychom vyjasnili vliv jednotlivých prediktorů, jednak proto, abychom zjistili s jakou přesností lze SSB predikovat na základě osobnostních vlastností. Analýzu jsme provedli zvlášť pro proměnné měřené pomocí dotazníků FPI a EPQ. V predikci SSB se u mužů z osobnostních charakteristik měřených dotazníkem FPI uplatňují spontánní a reaktivní agresivita, které regresní odhad snižují, Eysenckem koncipované rysy predikci SSB nedovolují. SSB u žen můžeme z osobnostních charakteristik měřených dotazníkem FPI predikovat na základě mírnosti a otevřenosti, které přispívají k regresnímu odhadu, z osobnostních rysů měřených EPQ se uplatňuje pouze neuroticismus, který regresní odhad snižuje. Celkově pak lze SSB lépe predikovat na základě osobnostních proměnných u mužů, než u žen (53% vs. 26% rozptylu při použití dotazníku FPI). Z našich zjištění dále vyplývá, že na základě široce koncipovaných rysů, jakými jsou Eysenckem navrhované osobnostní dimenze, nelze SSB predikovat s velkou přesností vyčerpávají nízké procento rozptylu (9% u mužů a 17% u žen). Amirkham, Risinger a Swickert (1995), kteří se zabývali vlivem extraverze na volbu copingové strategie a na hodnocení situace zátěže (appraisal), došli k závěru, že vliv extraverze je častěji zprostředkovaný než přímý - za možné zprostředkující činitele pokládají např. optimismus a pesimismus. Dalším možným vysvětlením celkově neprůkazného vztahu extraverze ke strategiím zvládání je podle Amirkhama a kol. skutečnost, že extraverze není homogenní rys (na rozdíl např. od neuroticismu) a zahrnuje řadu dílčích složek (sociabilita, pozitivní afektivita, aktivita), které jsou spojeny s odlišnými strategiemi zvládání. 8

11 Uvedená zjištění mohou částečně vysvětlovat nejednoznačnost nacházených vztahů mezi extraverzí a zvládáním, včetně zvládání bolesti (Heřmánek 1981, 1984, Harkins, Price, Braith, 1989), a naznačují též, že je vhodné sledovat osobnostní vlastnosti s psychologicky specifičtějším vymezením. Celkově z našich výsledků vyplývá, že na zvládání bolesti se podílejí především emocionální charakteristiky osobnosti, vidíme však i vliv volní kontroly. Z hlediska rodových diferencí se emocionalita (ať už pozitivní, nebo negativní) uplatňuje spíše u žen, zatímco u mužů má na zvládání bolesti větší vliv kontrola emocí, než samotné emoční naladění. V dalším výzkumu by měla být proto pozornost věnována seberegulační složce sebepojetí. Úloha sebeobrazu a zvláště jeho normativní stránky byla prokázána v regulaci řady psychických procesů a behaviorálních postupů (Bandura, 1999, Cervone, Shoda, 1999), včetně chování ochraňujícího zdraví (health-protective behavior, Miller, Shoda, Hurley, 1996). Jednoznačná interpretace našich výsledků je však omezena několika skutečnostmi. Za prvé, sledování osobnostních korelátů zvládání bolesti bylo součástí rozsáhlejší studie, pro měření osobnostních vlastností byly proto použity zkrácené verze dotazníků a schopnost ovlivňovat vlastní bolest byla zjišťována pouze jednou položkou. Zvláště v případě zjišťování zvládání bolesti by bylo vhodné použití strukturovanějších, resp. vícedimenzionálních měřících nástrojů (Knotek, Žalský, 2001, Knotek a kol., 2001, Raudenská, 2001). Za druhé, délka bolesti byla v našem souboru u jednotlivých osob značně rozdílná. I když např. Černý (1997) neprokázal vztah mezi dobou trvání bolesti a schopností snížit percipovanou bolest, bylo by vhodné ověřit naše výsledky u skupin z hlediska trvání chronické bolesti homogenních. Poslední omezení úzce souvisí s předchozím při jednorázovém šetření a při použitých metodách analýzy můžeme pouze postihnout vztah mezi proměnnými bez určení kauzality. Nelze tedy vyloučit možnost, že v důsledku chronické bolesti dochází ke změnám v osobnosti. K objasnění role osobnostních faktorů v léčbě bolesti by proto měly přispět především longitudinální, prospektivně koncipované studie. ZÁVĚR V naší studii jsme se zabývali analýzou rodových rozdílů v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. Schopnost ovlivnit míru percipované bolesti je u mužů spojena především s nízkou mírou spontánní a reaktivní agresivity a dále s nízkou mírou vzrušivosti. U žen přispívá ke schopnosti kontrolovat vlastní bolest mírnost, otevřenost a psychoticismus, zatímco nervozita a neuroticismus kontrolu bolesti snižují. Celkově z našich výsledků vyplývá, že na zvládání bolesti se podílejí především 9

12 emocionální charakteristiky osobnosti, vidíme však i vliv volní kontroly. Z hlediska rodových diferencí se emocionalita uplatňuje spíše u žen, zatímco u mužů má na zvládání bolesti větší vliv kontrola emocí, než samotné emoční naladění. V dalším výzkumu by měla být proto pozornost věnována roli seberegulačního systému. Dále z našich zjištění vyplývá, že na základě široce koncipovaných rysů, jakými jsou extraverze či neuroticismus, nelze zvládání chronické bolesti predikovat s velkou přesností a to ani u mužů, ani u žen. Je vhodné sledovat osobnostní vlastnosti s psychologicky specifičtějším vymezením. 10

13 LITERATURA Amirkhan, J.H., Risinger, R.T., Swickert, R.J.: Extraversion: A hidden personality factor in coping? Journal of Personality, 63, 1995, Bandura, A.: Social Cognitive Theory of Personality. In D. Cervone & Y. Shoda (Eds.), The coherence of personality (s ). New York/London: The Guilford Press Blatný, M.: Osobnost a životní spokojenost u chlapců a dívek. Zprávy - Psychologický ústav Brno, 3, 1997, 6, 1-8. Blatný, M.: Osobnostní determinanty sebehodnocení a životní spokojenosti: mezipohlavní rozdíly. Československá psychologie, 45, 2001, 5, Cervone, D. & Shoda, Y.: Social-cognitive theories and the coherence of personality. In D. Cervone & Y. Shoda (Eds.), The coherence of personality (s. 3-33). New York/London: The Guilford Press Conn, S. R., Rieke, M. L.: The 16PF Fifth Edition Technical Manual. Champagne, Illinois: Institute for Personality and Ability Testing, Inc Cox, G.B., Chapman, C.R., Black, R.G.: The MMPI and chronic pain: The diagnosis of psychogenic pain. Journal of Behavioral Medicine, 1, 1978, Černý, V.: Psychologické aspekty zvládání bolesti. Disertační práce. Brno, Masarykova univerzita Hraba, J., Lorenz, F. O., Lee, G., Pechačová, Z.: Gender and Well-Being in the Czech Republic. Sex Roles, 34, 1996, Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada Avicenum Cassens, H.L., Stalling, R.B.: Private body consciousness, anxiety, and the perception of pain. Journal of Behavioral Therapy and Experimantial Psychiatry, 18, 1987, Eysenck, H.J., Eysenck, S.G.B.: Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé. Bratislava, Psychodiagnostika Fahrenberg, J., Selg, H., Hampel, R.: FPI. Manuál. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy Harkins, S.W., Price, D.D., Braith, J.: Effects of extraversion and neuroticism on experimental pain, clinic pain, and illness behavior. Pain, 36, 1989, Heřmánek, S.: Bolesť a možnosti jej psychologického ovplyvňovania. Zdravotnícke aktuality 117. Bratislava, Ústav zdravotnej výchovy Heřmánek, S.: Osobnostné charakteristiky a percepcia bolesti. Bratislavské lekárske listy, 75, 1981, Knotek, P., Žalský, M.: Vizuální analogové škály pro měření bolesti a psychologickou diagnostiku pacientů s chronickou bolestí. Bolest 4, 2001,

14 Knotek, P., Williams, D.A., Blahuš, P., Žalský, M.: Dotazník názorů na bolest a percepce bolesti: česká verze. Bolest 4, 2001, Mareš, J.: Strach z bolesti: teorie a empirické výzkumy. Bolest, 5, 2002, Miller, S.M., Shoda, Y., Hurley, K.: Applying Cognitive-Social Theory to Health-Protective Behavior: Brest Self-Examination in Cancer Screening. Psychological Bulletin, 119, 1996, Rappaport, N.B., McAnulty, D.P., Waggoner, C.D., Brantley, P.J.: Cluster analysis of Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) profiles in a chronic headache population. Journal of Behavioral Medicine, 10, 1987, Raudenská, J.: Psychologická diagnostika u pacientů s kontinuálním epidurálním analgetickým blokem. Bolest 4, 2001, Rosen, J.C., Grubman, J.A., Bevins, T., Frymoyer, J.W.: Musculosceletal status and disability of MMPI profile subgroups among patients with low back pain. Health Psychology, 6, 1987,

15 Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly SOUHRN Studie se zabývá rodovými rozdíly v osobnostních předpokladech zvládání chronické bolesti. Výzkum byl proveden u souboru osob léčících se s chronickou bolestí (N = 150, 50 mužů a 100 žen). Schopnost ovlivnit míru percipované bolesti hodnotili respondenti na sedmibodové škále, osobnostní vlastnosti byly měřeny dotazníky EPQ a FPI. Schopnost ovlivnit míru percipované bolesti je u mužů spojena především s nízkou mírou spontánní a reaktivní agresivity a dále s nízkou mírou vzrušivosti. U žen přispívá ke schopnosti kontrolovat vlastní bolest mírnost, otevřenost a psychoticismus, zatímco nervozita a neuroticismus kontrolu bolesti snižují. Klíčová slova: bolest, zvládání, osobnost, rodové rozdíly Personality resources of coping with pain: gender differences SUMMARY Study is aimed at gender differences in personality resources of coping with chronic pain. The research was done with the sample of patients, which were undergoing treatment of chronic pain (N = 150, 50 male a 100 female). Respondents evaluated their capability to influence level of perceived pain on the seven-point rating scale, personality was measured by the means of Eysenck s Personality Inventory and Freiburg Personality Inventory. In male the capability to influence level of perceived pain is connected with low level of impulsive as well as reactive aggression and with low level of excitableness. In female the capability to influence level of perceived pain is related positively to moderateness, openness, and psychoticism and negatively to neuroticism. Key words: pain, coping, personality, gender differences 13

Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením

Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením Tereza Kimplová-Laryšová Katedra pedagogické a školní psychologie, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách

Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách Soňa Lemrová sona.lemrova@upol.cz Irena Sobotková irena.sobotkova@upol.cz Veronika Schenková a Kateřina Hurníková Konference Psychologie práce a

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Název metody Hlavní zaměření

Název metody Hlavní zaměření Název metody Dotazník typologie osobnosti GPOP Eysenckův osobnostní dotazník EPQ-R Hlavní zaměření Dotazník rozlišuje mezi 16 typy osobnosti dle typologie vycházející z teorie Carla Gustava Junga. Podrobně

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková. Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková. Lékařská psychologie ve zdravotnictví Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková Lékařská psychologie ve zdravotnictví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP

Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Stigma duševní choroby OLGA PECHOVÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP Goffman Stigma: Poznámky o způsobech zvládání narušené identity (1963/2003). Kvalitativní přístup, výpovědi stigmatizovaných osob. Zabýval

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců finančních poradců

Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců finančních poradců Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců finančních poradců POPIS PROJEKTU: V rámci výběru kandidátů na pozice obchodních zástupců finančních poradců byla využita diagnostická baterie tvořená

Více

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

ZMĚNY PATOLOGICKÝCH RYSŮ

ZMĚNY PATOLOGICKÝCH RYSŮ ZMĚNY PATOLOGICKÝCH RYSŮ OSOBNOSTI A COPINGOVÝCH STYLŮ V PRŮBĚHU LÉČBY V TK Nevšímal, P.; Fialová, H. 6.4.213 konference TK Liberec Obsah prezentace Cíle výzkumu Metodologie Srovnání se zahraničím Průběžné

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Využití a zneužití statistických metod v medicíně

Využití a zneužití statistických metod v medicíně Využití a zneužití statistických metod v medicíně Martin Hynek Gennet, Centre for Fetal Medicine, Prague EuroMISE Centre, First Faculty of Medicine of Charles University in Prague Statistika Existují tři

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

Nové přístupy k analýze dat osobnostních dotazníků Dimenzionální a konfigurační pojetí

Nové přístupy k analýze dat osobnostních dotazníků Dimenzionální a konfigurační pojetí Nové přístupy k analýze dat osobnostních dotazníků Dimenzionální a konfigurační pojetí Bohumír Chalupa Brno V posledních letech nás zaujala problematika celkového profilu osobnosti u dotazníků s větším

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Aleš Kubát VN Olomouc Trochu historie George Engel (1977) Potřeba nového medicínského modelu: výzva pro biomedicínu - zohledňovat nejen

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

DRG systém klasifikuje případy akutní hospitalizační péče do DRG skupin DRG skupiny = nákladově homogenní a klinicky příbuzné skupiny případů

DRG systém klasifikuje případy akutní hospitalizační péče do DRG skupin DRG skupiny = nákladově homogenní a klinicky příbuzné skupiny případů AGENDA Definice kvality DRG systému Statistické metody hodnocení kvality DRG klasifikace Identifikace nenáhodného rozložení případů Využití regresní analýzy nákladů při hledání důvodů v rozdílných nákladech

Více

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie.

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Mgr.Zdeněk Melichárek Ústav tělesné výchovy Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Obhajoba disertační

Více

VÝZKUM STRATEGIÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU A JEJICH VZTAH K DALŠÍM CHARAKTERISTIKÁM U ŘIDIČŮ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY. Miroslava Horáková

VÝZKUM STRATEGIÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU A JEJICH VZTAH K DALŠÍM CHARAKTERISTIKÁM U ŘIDIČŮ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY. Miroslava Horáková VÝZKUM STRATEGIÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU A JEJICH VZTAH K DALŠÍM CHARAKTERISTIKÁM U ŘIDIČŮ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Miroslava Horáková Abstrakt Cílem této práce je popsat, které strategie zvládání stresu používají řidiči

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví Big Five, perception of load and subjective health

Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví Big Five, perception of load and subjective health Psychologie a její kontexty 4 (1), 2013, 3 11 Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví Big Five, perception of load and subjective health Karel Paulík 1 * 1 Katedra psychologie, Filozofická Fakulta

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření Dopravně psychologické vyšetření Voláková D. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Více

OUTDOOR STUDIES STUDENT S TENDENCY TO SENSATION SEEKING IN RELATION TO THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS

OUTDOOR STUDIES STUDENT S TENDENCY TO SENSATION SEEKING IN RELATION TO THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 2, p. 19 26 VYHLEDÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH PROŽITKŮ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ AKTIVIT V PŘÍRODĚ VE VZTAHU K JEJICH OSOBNOSTNÍM CHARAKTERISTIKÁM* OUTDOOR STUDIES STUDENT

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee. Prof. J. Hraba, Doc. F. Lorenz, G. Lee, Iowa State University

Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee. Prof. J. Hraba, Doc. F. Lorenz, G. Lee, Iowa State University EKONOMICKÁ ZMĚNA V ČESKÉ REPUBLICE A NEROVNOST V ŽIVOTNÍCH ŠANCÍCH Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee katedra psychologie PEF, Vysoká škola zemědělská Praha Prof. J. Hraba, Doc.

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU KLINICKÁ PSYCHOLOGIE. Klinický psycholog

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU KLINICKÁ PSYCHOLOGIE. Klinický psycholog RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU KLINICKÁ PSYCHOLOGIE Klinický psycholog dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání

Více

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník Šikana a spokojenost žáků se vztahy vtřídním kolektivu v průběhu základní školní docházky (užší kritérium: šikana skoro každý den nebo týden) Pavel Letý Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín 28

Více

ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU

ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA, N. O. ÚSTAV SV. JÁNA NEPOMUKA NEUMANNA, PŘÍBRAM ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více