SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení"

Transkript

1 SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Je poteba se stresu bát? : [Is it necessary to fear stress?: balance between healthy and harmful stress] / balancování mezi zdravým a škodlivým stresem / Olga Medlíková -- eština In: Grantis : msíník pro neziskový sektor -- ISSN X [CZ] -- Ro. 14,. 1 (2006), s. 17. Definice stresu. Dva druhy úinku na lidský organismus: eustres (ecké eu - zdravý, podntný, normální) a dysstres (ecké dys - porušený, podráždný, špatný). Stres jako vysoce subjektivní faktor. Antistresové strategie. Freeze, fight, flee neboli bojuj nebo ute. Reakce GAS - obecný i generální adaptaní syndom. Burn-out syndrom - syndrom vyhoení - dsledek dlouhotrvajícího stresu. Prvky, které syndrom vyhoení likvidují. stres ; psychická zátž ; syndrom vyhoení ; zvládání ; terapie ; prevence 2. Nkolik myšlenek k syndromu uitelského vyhoení / [Several remarks to teacher burnout syndrome] / Alžbta Peutelschmiedová -- eština In: Efeta - otvor sa : asopis pre postihnutých a udí, ktorí im chcu pomáha -- [SK] -- Ro. 16,. 1 (2006), s. 22. Poznámky zkušené pedagožky k asto uvádným píinám rozvoje syndromu vyhoení. Zobecnní vlastních zkušeností, rady zaínajícím uitelm, na co se ve své práci pipravit a jak se nenechat odradit. syndrom vyhoení ; petžování ; únava ; uitel ; pedagogická zkušenost ; pomoc ; zaínající uitel 1

2 3. Prevence stresu a syndromu vyhoení / [Prevention of stress and burnout syndrome] / Ludvík Eger -- eština In: Uitelské listy : Nezávislý msíník -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 5 (2006/2007), s. 1-2 pílohy editelské listy. Ukázka z autorovy publikace ízení školy pi zavádní školního vzdlávacího programu vydané nakladatelstvím Fraus v Plzni v roce Stresory na pracovišti. Výsledky výzkumu uitelských stresor. Faktory ovlivující prožívání stresu. Definice syndromu vyhoení. Na lánek navazují praktické postupy zvládání stresu autorky Ivany Šnýdrové. ízení školy ; školní vzdlávací program ; stres ; zátž ; zvládání ; uitel ; pracovišt ; syndrom vyhoení ; ízení školy pi zavádní školního vzdlávacího programu 4. Nkdy stojí za to hodit všechno za hlavu, íká psycholožka Václava Masáková, s níž jsme mluvili o tom, jak pedejít vyerpání pi práci s dtmi / [Sometimes it's good to hang everything, says psychologist Václava Masáková with whom we spoke about how to avoid exhaustion from work with children] / Václava Masáková, [Autor interview] Marie Tthalová -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN [CZ] -- Ro. 13,. 8 (2006), s Práce s dtmi v pedškolním zaízení a její vliv na psychické i fyzické síly uitelek. Prevence pedasného vyerpání - plánování a rozvržení práce, vytváení dobrých vztah s dtmi, rodii i kolegynmi na pracovišti, vliv pracovního prostedí. Vhodná relaxace. Možnosti ešení problém a konflikt mateská škola ; uitelka ; stres ; únava ; zátž ; psychická zátž ; syndrom vyhoení ; prevence ; relaxace ; interpersonální vztahy 5. Jsem uitel : [I am a teacher: and who is in worse psychic condition?] / a kdo je na tom psychicky h? -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 54,. 1 (2007), s Ti odborné píspvky (redakn krácené a upravené), které vznikly v rámci projektu brnnské Pedagogické fakulty MU Škola a zdraví 21 a týkají se rizik životního stylu uitel. Výsledky výzkumu, který byl zamen na psychickou pracovní zátž, stres, 2

3 rizikové typy chování a postoj aj. Rizikové faktory práce uitel. Šikana uitel. Vyhoelí uitelé. uitel ; pedagogické povolání ; pracovní podmínky uitel ; syndrom vyhoení ; stres ; psychická zátž ; únava ; šikanování ; agresivita ; chování žáka ; výzkum 6. Dobrovolníci versus profesionálové / [Volunteers versus professionals] / Zuzana Havrdová, Oldich Matoušek, Jií Tošner, Bohumila Baštecká ; [Redaktor] Pavla Koucká -- eština In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 13,. 2 (2007), s Diskuse na téma uplatnní dobrovolník a profesionál v pomáhajících profesích. Historicky vtšina pomáhajících profesí vznikla jako dobrovolnická innost, která byla ve svém vývoji profesionalizována. Motivace dobrovolník a profesionál, ohrožení sociálních pracovník syndromem vyhoení. Nízké spoleenské ohodnocení dobrovolnické práce, otázka spolehlivosti a odpovdnosti dobrovolník. sociální práce ; sociální pracovník ; dobrovolná práce ; syndrom vyhoení ; sociální postavení ; motivace ; dobrovolník ; pomáhající profese 7. Syndrom vyhoení u uitel žák s SPU / [Burning-out syndrom among teachers and pupils in special education] / Hana Žáková -- eština In: Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství -- ISSN [CZ] -- Ro. 2007,. 48 (2007), s Autorka se zabývá pedpoklady vzniku syndromu vyhoení u uitel - speciálních pedagog, kteí pracují s dtmi se speciální poruchou uení. Šetením (na menším vzorku) zjistila, že podstatn he jsou na tom speciální pedagogové v bžných základních školách než jejich kolegové ve speciálních školách, kde jsou uplatovány preventivní zásahy proti vzniku syndromu vyhoení. Zátží jsou nejvíce ohroženi uitelé vyšší vkové kategorie, jinak na zátž v povolání reagují uitelé muži, jinak ženy. syndrom vyhoení ; zátž ; psychická zátž ; vztah uitel-žák ; porucha uení ; speciální pedagog ; uitel ; základní škola ; speciální škola ; vk ; pohlavní rozdíl ; muž ; žena ; zvládání ; komparace ; przkum 3

4 8. Imunita - schopnost bránit se : [Immunity - the ability to defend oneself: using projective technique] / použití projektivní techniky / Mariana Bažantová -- eština In: Arteterapie -- ISSN [CZ] -- Ro. 7,. 14 (2007), s Použití projektivní techniky v psychoterapii u tí skupin: lidí s psychózou schizofrenního okruhu, lidi s úzkostnými poruchami a lidi duševn zdravé, pracující nebo studující v pomáhajících profesích. Imunita - nauit se zacházet s nemocí a jak pedcházet jejímu navrácení (relapsu). Podobnosti a rozdíly u jednotlivých skupin. Projektivní technika mže být užitená i pi pecházení syndromu vyhoení. duševní nemoc ; psychóza ; schizofrenie ; arteterapie ; skupinová psychoterapie ; pomoc ; prevence ; syndrom vyhoení ; pomáhající profese 9. Klíové kompetence tutora a jejich rozvíjení / [Key competences of a tutor and their development] / Monika Všetulová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 16 In: Andragogika : tvrtletník pro vzdlávání dosplých -- ISSN [CZ] -- Ro. 11,. 2 (2007), s Ti základní formy on-line výuky v distanním vzdlávání a možnosti jejich kombinování v tzv. blended learning (nebo hybrid learning i mixed learning). Role on-line tutora (tzv. teletutora, telekoue, e-tutora, e-moderátora atd.) v distanním vzdlávání a jeho klíové kompetence. Vliv vysoké pracovní zátže tutora na možnost vzniku syndromu vyhoení a jeho prevence. Vzdlávací píležitosti pro tutory. distanní vzdlávání ; vzdlávání dosplých ; vysokoškolské studium ; tutorský systém ; tutor ; pracovní kvalifikace ; zpsobilost ; další vzdlávání ; výuka ; e- learning ; didaktické využití poítae ; psychická zátž ; syndrom vyhoení ; prevence ; blended learning 10. Pracovním nástrojem uitele je jeho osobnost / [Teacher's personality is his work instrument] / Jií erný, [Autor interview] Marie Tthalová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 7 (2007), s

5 Rozhovor s psychoterapeutem o problematice vyhoení v profesi uitele. Definice pojmu vyhoení u pracovník pomáhajících profesí. Píznaky a signály vyhoení. Možnosti nápravy svépomocí (v raném stádiu vyhoení). Odhalování píin vyhoení, funkce psychologa nebo psychoterapeuta v procesu nápravy a hledání cest k obnov rovnováhy (dobíjení). uitel ; stres ; petžování ; únava ; psychická zátž ; zvládání ; syndrom vyhoení ; prevence ; náprava ; pomáhající profese 11. Stres ve škole / [Stress in school] / ; [Redaktor] Zdeka La Sala, Zlata Šástková, Olga Šedivá -- eština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Ro. 15,. 21 (2007), s píl.. Soubor pti lánk na téma stres uitel, syndrom vyhoení, pepracování a petžování uitel, agresivita žák i rodi. Návrhy celorepublikového inspektora bezpenosti práce jak tuto situaci ešit. Možnosti, jak petížení a následnému vyhoení a stresu pedcházet; porovnání se zahraniím (švédský model); rok bez výuky, ozdravné pobyty. Pracovní podmínky uitel, Postavení uitele v souasné spolenosti. Píiny stresu uitel. Legislativa vztahující se k ochran zdraví a bezpenosti práce uitel. stres ; uitel ; syndrom vyhoení ; petžování ; agresivita ; žák ; rodie ; bezpenost práce ; prevence ; uitelský status ; pracovní podmínky uitel ; legislativa ; eská republika ; Švédsko 12. Šílení rodie, šastné dti? / [Mad parents, happy children?] / Jií Závozda -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN [CZ] -- Ro. 37,. 6 (2007), s Pináší sport od nejútlejšího vku dtem více radosti nebo rizik? Kde jsou hranice, aby nebylo ohroženo jejich zdraví? Neúmrné požadavky trenér, na které ale asto tlaí i rodie.chtjí své dít vidt vítzit. Syndrom vyhoení, šrámy na duši dítte z nenaplnné sportovní ambice. Souástí lánku jsou texty Jak vybírat dítti sport a Kde vám poradí. rodie ; sport ; výkonnost ; zátž ; syndrom vyhoení ; ambice ; postoj rodi ; dít 5

6 13. Jak mže waldorfský uitel obnovovat své síly / [How can waldorf teacher revive his strength] / Miluše Kubíková -- eština In: lovk a výchova : asopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera -- [CZ] -- Ro. 2007,. 4 (2007), s Konkrétní návod, jak pedejít únav, vyerpanosti a syndromu vyhoení podle waldorfských ideí. Myšlení, cítní a chtní musejí být vyvážené. Cviení pro obnovu sil (cviení písma, dlat nco pozpátku, uvolnní, pomalosti apod.) Dalšími prostedky jsou nap. vyvážená strava, správné dýchání, stídání rytm života. waldorfská pedagogika ; alternativní škola ; uitel ; únava ; syndrom vyhoení ; cviení ; výživa ; subjektivní pohoda ; zvládání ; prevence 14. Syndrom vyhoení : [The burn-out syndrom: experience of exhaustion in helping professions, including teachers] / prožitek vyerpání u pomáhajících profesí, tedy i u uitele / Hana Sirotková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: lovk a výchova : asopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera -- [CZ] -- Ro. 2007,. 4 (2007), s Typické píznaky syndromu vyhoení byly popsány již ve 14. století. Nmecký kazatel Johan Tauler jej nazýval nemocí pli života. Jako jedno z ešení vidí autorka lánku filozofii Rudolfa Steinera. Dležitost asu sama pro sebe. Sebevýchova znamená lepší pochopení koleg i žák. syndrom vyhoení ; únava ; sebevýchova ; prevence ; terapie ; uitel 15. Syndrom vyhoení / [The burn-out syndrom] / Petr Mílek -- eština In: lovk a výchova : asopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera -- [CZ] -- Ro. 2007,. 4 (2007), s Píznaky syndromu vyhoení. Jak stanovit diagnózu. Jak syndrom vyhoení vzniká. Nemže vyhoet ten, kdo se nezapálil. Jak syndromu vyhoení pedcházet. Dležitost emocionální podpory pi prvních píznacích. Nkolik internetových adres k danému problému. waldorfská pedagogika ; syndrom vyhoení ; únava ; prevence ; terapie ; pomoc ; vcítní ; diagnóza 6

7 16. Kurzy prevence stresu a pracovního vyhoení jsou pro uitele velice pínosné / [Courses on the prevention of stress and work burnout are for teachers very useful] / Alena Tuímová -- eština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Ro. 16,. 7 (2008), s. 7. Informace o dvoudenních kurzech pro uitele, které poádá Centrum dohody v rámci dvouletého projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Prbh kurz: setkání v kruhu, hry, soutže, diskuse o stresu a možnostech pomoci, relaxaní aktivity, ešení konfliktních situací. další vzdlávání uitel ; vzdlávací projekt ; uitel ; prevence ; syndrom vyhoení ; stres ; pomoc ; ešení konflikt ; relaxace ; Centrum dohody 17. Projekt EU pomáhá uitelm snižovat stres / [EU project helps teachers to reduce stress] / Centrum dohody -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 16,. 18 (2008), s. [11]. Pedstavení kurzu Prevence stresu a pracovního vyhoení nabízeného vzdlávací a poradenskou firmou Centrum dohody pedagogickým pracovníkm. Kurz je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a fond MŠMT. Cíl kurzu: posílit psychickou odolnost pedagog a zlepšit jejich schopnost zvládat nároné situace pi práci s dospívající mládeží. Hodnocení kurzu úastníky. další vzdlávání uitel ; kurs ; uitel ; prevence ; zvládání ; stres ; syndrom vyhoení ; vztah uitel-žák 18. Na plné obrátky : [In full power: stress] / stres / Aleš Bluma, Petr Nmec -- eština In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN Ro. 52,. 24 (2008), s Stres je podle Svtové zdravotnické organizace jedno z nejrozšíenjších zdravotních rizik 21. století. Stresové faktory (tzv. stresory) uvádjí organismus do stavu nejvyšší pohotovosti, bystí mysl a zvyšují výkon. Je-li však organismus vystaven stresovým faktorm dlouhodob, dochází k rzným poruchám. Základní metodou k úlev 7

8 organismu je zvolnní tempa. Význam tlesné námahy a udržování sociálních kontakt mimo pracovní sféru. stres ; únava ; psychická zátž ; petžování ; zdraví ; pracovní podmínky ; syndrom vyhoení ; výkon 19. Plnou silou do prázdnoty : [At full speed to emptiness: the burnout syndrome] / syndrom vyhoení / Petr Nmec, Aleš Bluma -- eština In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN Ro. 52,. 25 (2008), s Signály nebo dsledky tzv. syndromu vyhoení - lovk, který se s nadšením vnoval své práci, zane pochybovat o jejím smyslu. Dostaví se poruchy spánku, pocit trvalé únavy. Syndrom vyhoení je typický pro povolání spojená s pomocí jiným (lékai, zdravotní sestry...). K rizikové skupin patí i manažei. Léebná terapie - dostatek spánku, nácvik uvolovacích technik, vtší podíl volného asu pro aktivní odpoinek. syndrom vyhoení ; psychická zátž ; únava ; stres ; terapie ; spánek ; relaxace 20. Syndrom vyhoení - rekapituace souasného stavu poznání a perspektivy do budoucna / [Burnout syndrome - review of contemporary state of knowledge and prospects for the future] / Vladimír Kebza, Iva Šolcová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 71 In: eskoslovenská psychologie : asopis pro psychologickou teorii a praxi -- ISSN X -- Ro. 52,. 4 (2008), s Autoi mapují vývoj problematiky syndromu vyhoení v posledních deseti letech. Zachycují pozitivní protipóly tohoto syndromu, které vypracovali odborníci v Americe, Evrop a v Izraeli. Zmiují se i o pojmu vyerpání životních sil, který se syndromem vyhoení souvisí. Mnoho výzkum se zabývalo i vztahem tohoto syndromu k rzným tlesným funkcím a onemocnním. Nov se do popedí zájmu badatel dostal vztah syndromu vyhoení k situaním a mezikulturním faktorm. syndrom vyhoení ; nemoc ; psobení ; mezikulturní komunikace 21. Strašák - syndrom vyhoení / [Nightmare - the burn-out syndrom] / Ivana Hospodáová ; [Autor interview] Radmil Švancar -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 112,. 26 (2009), s. 7. 8

9 Pestože proces vyhoení probíhá u každého uitele jinak, existují zde urité spolené znaky. Jde o soubor psychických a fyzických projev, o vnitní prožitek stavu vyerpání. První stadium syndromu vyhoení zaíná paradoxn nadšením, pozdji se dostavuje stagnace, frustrace, apatie, strach a stres. Tyto stavy vyvolávají nejastji nedobré pracovní a mezilidské vztahy ve škole a uitelovo pracovní petížení. uitel ; syndrom vyhoení ; stres ; únava ; pracovní podmínky uitel ; interpersonální vztahy ; psychická zátž ; petžování ; klima školy ; psobení 22. K povaze profesní kariéry uitele / [The nature of teacher s professional career] / Aleš Sekot -- eština In: Universitas [Tištný text] : revue Masarykovy univerzity v Brn -- ISSN Ro. 42,. 4 (2009), s Povolání uitele jako proces získávání teoretických a praktických pedagogických zkušeností, osvojování si odborného mistrovství, reakcí na profesní výzvy. Stimulující faktory osobního a profesního rstu. Závislost kvality výuky na identit a integrit uitele. Význam motivace myšlení a jednání žáka pro pedagogické jednání uitele. Typy osobnosti uitele na základní a stedoškolské úrovni vzdlávání. Schopnost flexibility v profesi uitele. Píiny fluktuace uitel v souasné dob. Rizikové faktory urychlující proces vyhoení. Výsledek výzkumu schopnosti uitel pijímat a realizovat transformaní zmny ve školství a vlivu klimatu školy na postoje uitel k inovaci vyuovacích metod; výzkum se uskutenil na 50 základních školách v Moravskoslezském kraji. Možnosti dalšího vzdlávání uitel. Instituce uvádjícího uitele (mentora). pedagogické povolání ; profesní dráha ; osobní pedpoklady ; role uitele ; motivace výkonu ; vztah uitel-žák ; syndrom vyhoení ; pedagogický výzkum ; postoj uitele ; inovace ve vzdlávání ; další vzdlávání uitel ; uvádjící uitel ; fluktuace 23. vu, abych mohla v klidu uit : [I roar to be able to teach: there exist many jokes about teacher hysteria, but sometimes it's the only means to resort to] / o uitelské hysterii se vyprávjí vtipy, asto je však jediným prostedkem, který vyuujícím zbývá / Radka Kvaková -- eština In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 23,. 27 (2.II.) (2010), s. 25, 27. Protože jsou všechny fyzické tresty zakázány, musí uitelé kázeské problémy s žáky vykomunikovat slovn. Neustálé naptí a aknost prostedí ve tídách dané 9

10 neukáznnými žáky zatžuje nervovou soustavu uitel a asto vede až k jejich úplnému vyerpání. Mnoho uitelek pro zvládnutí situace používá zvýšený hlas a kik, který nemá daleko do hysterie. Je to, bohužel, i hysterie, která vybiována do krajnosti má šanci skuten zastrašit, a tudíž i ukáznit i toho nejotrlejšího žáka. žák ; neukáznnost ; uitel ; zvládání ; vztah uitel-žák ; autorita ; hysterie ; psychická zátž ; stres ; syndrom vyhoení ; pedagogické povolání ; zdraví ; psobení 24. Nezamujte stres za vyhoení : [Don't confuse stress for burnout: work and health] / práce a zdraví / Zuzana Panczaková -- eština In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN Ro. 54,. 16 (2010), s. 56-[57]. astjší psychické potíže spjaté s dním na pracovišti. Hlavní stresové faktory - vysoké pracovní tempo, monotónnost práce, nedostatek podpory od koleg, neúast na rozhodovacích procesech, podceování pracovních dovedností. Nedostatek odpoinku mže zpsobit chronický stres, který nkdy pechází až do syndromu vyhoení. Stres versus vyhoení - charakteristika obojích píznak. stres ; únava ; petžování ; syndrom vyhoení ; pracovní podmínky ; psychická zátž 25. Jak dál? : [How to go on?: personal coach can help teachers] / uitelm mže pomoci osobní kou / Silvie Kratochvílová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele -- ISSN Ro. 57,. 6 (2010), s , 31. Kouink si klade za cíl rozvíjet motivaci, kreativitu a výkonnost pracovník. Je kouování reálné i v našich školách? Jaké jsou píležitosti ke kouování ve škole. Správný kou neeší jen otázky profesní, ale i východiska z nároných životních situací a krizí. Role uitele jako koue vi žákm. Píklady otázek kladených kouem. Co je a co není kouink. Kontakt pro zájemce. uitel ; syndrom vyhoení ; stres ; spokojenost v povolání ; zvládání ; ešení konflikt ; interpersonální vztahy ; kouování ; psychologie osobnosti ; spolupráce 10

11 26. Zdravá sebeúcta roste z pekonávání každodenních pekážek / [Sound selfesteem grows while overcoming everyday obstacles] / Ludmila Haková ; [Autor interview] Marie Tthalová -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN Ro. 17,. 7 (2010), s Prevence únavy a vyhoení - nastolení zdravé rovnováhy mezi povinnostmi a osobními potebami. Rozhovor s psycholožkou o této problematice. Klíové faktory - sebeúcta, spokojenost se zamstnáním, smysluplná a zajímavá práce, dobré mezilidské vztahy (partnerské a pátelské). Faktory ovlivující pocit spokojenosti - pozitivní emoce. Okolnosti ovlivující pocit štstí. Vliv prostedí na vnímání pocitu štstí. Nkteré chyby, kterých se lidé dopouštjí pi vnímání pozitivních a negativních emocí. Syndrom vyhoení - píznaky, stadia, léba, prevence. psychologie ; emoce ; sebepercepce ; stres ; mentální hygiena ; syndrom vyhoení ; prevence ; terapie ; spokojenost 27. Jak pedejít vyhoení? : [How to avoid burnout? :: pamper your personal life] / hýkejte si osobní život / Jana Vodáková -- eština In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele -- ISSN Ro. 58,. 4 (2011), s Stres v práci pedagoga, jak vzniká a jaká je psychická odolnost lovka. Rizikové faktory a nutnost prevence. Zpsoby zvládání zátže - dv základní reakce (obranná a zvládací). Obranné mechanismy pedstavují pasivní vyhýbání se zátžovým situacím. Copingové strategie - aktivní ešení stresových situací. Syndrom vyhoení a jak mu pedcházet. V píloze test: Jak zvládáte stres. uitel ; psychická zátž ; stres ; syndrom vyhoení ; prevence ; pracovní podmínky uitel ; únava ; spokojenost v povolání ; petžování ; zvládání ; test 28. I duše mže být nemocná / [The soul, too, can be ill] / Petra Holcnerová ; [Autor interview] Marie Tthalová -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN Ro. 18,. 4 (2011), s

12 Rozhovor na téma duševní zdraví, jeho udržování a rozvíjení. Definice duševního zdraví. Stigmatizace duševn nemocného lovka ve spolenosti. Faktory ovlivující duševní zdraví lovka - tyi základní oblasti - rodinné vztahy, pátelské vztahy, pracovní seberealizace, tlesná kondice. Stres a jeho psobení. Rzné typy reakcí na stresové situace. Zdroje psychické nepohody. Zámrné vyluování jedince z kolektivu - ve škole, v zamstnání apod. Prevence vyerpání a vyhoení, zejména ve školství. duševní zdraví ; mentální hygiena ; duševní nemoc ; stres ; syndrom vyhoení ; prevence ; pée ; odpoinek ; relaxace Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 6/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš Praha : Grada, 2008 -- 135 s. -- eština. ISBN 978-80-247-2580-2 (brož.) Sign.: II 108405V1 pedagogika dosplých ; organizace ; kurikulum

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala:

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Syndrom vyhoření u učitelů středních škol Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství KYBERŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 2/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Mgr. Marta Jeklová Pedagogická

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie

Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie Psychosomatická a primárn somatická onemocnní u dtí možnosti a meze psychoterapie Obecné Primárn somatická onemocnní a jejich psychoterapie Psychosomatická onemocnní a jejich psychoterapie Tlesné onemocnní

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 1/2011

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 1/2011 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 1/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

DÍT ROZVEDENÝCH RODI Jakého potrestání se nejvíc bojí? D ti a my ..a co d ti - u koho si mají hrát? eský týdeník D ti a rozvody: rady pro rodi e

DÍT ROZVEDENÝCH RODI Jakého potrestání se nejvíc bojí? D ti a my ..a co d ti - u koho si mají hrát? eský týdeník D ti a rozvody: rady pro rodi e DÍT ROZVEDENÝCH RODI Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

SYNDROM VYHOENÍ UITELE

SYNDROM VYHOENÍ UITELE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky SYNDROM VYHOENÍ UITELE SYNDROME OF TEACHER S FAILURE Bakaláská diplomová práce Ilona Nesvadbová Vedoucí bakaláské diplomové

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie 1 Základní ošetřovatelské vzdělání na Mount Sinai Hospital School of Nursing

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami

Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami Download: Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami PDF ebook Využití ICT u d?tí se speciálními pot?ebami PDF - Are you searching for Využití ICT u d?tí se

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více