SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení"

Transkript

1 SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Je poteba se stresu bát? : [Is it necessary to fear stress?: balance between healthy and harmful stress] / balancování mezi zdravým a škodlivým stresem / Olga Medlíková -- eština In: Grantis : msíník pro neziskový sektor -- ISSN X [CZ] -- Ro. 14,. 1 (2006), s. 17. Definice stresu. Dva druhy úinku na lidský organismus: eustres (ecké eu - zdravý, podntný, normální) a dysstres (ecké dys - porušený, podráždný, špatný). Stres jako vysoce subjektivní faktor. Antistresové strategie. Freeze, fight, flee neboli bojuj nebo ute. Reakce GAS - obecný i generální adaptaní syndom. Burn-out syndrom - syndrom vyhoení - dsledek dlouhotrvajícího stresu. Prvky, které syndrom vyhoení likvidují. stres ; psychická zátž ; syndrom vyhoení ; zvládání ; terapie ; prevence 2. Nkolik myšlenek k syndromu uitelského vyhoení / [Several remarks to teacher burnout syndrome] / Alžbta Peutelschmiedová -- eština In: Efeta - otvor sa : asopis pre postihnutých a udí, ktorí im chcu pomáha -- [SK] -- Ro. 16,. 1 (2006), s. 22. Poznámky zkušené pedagožky k asto uvádným píinám rozvoje syndromu vyhoení. Zobecnní vlastních zkušeností, rady zaínajícím uitelm, na co se ve své práci pipravit a jak se nenechat odradit. syndrom vyhoení ; petžování ; únava ; uitel ; pedagogická zkušenost ; pomoc ; zaínající uitel 1

2 3. Prevence stresu a syndromu vyhoení / [Prevention of stress and burnout syndrome] / Ludvík Eger -- eština In: Uitelské listy : Nezávislý msíník -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 5 (2006/2007), s. 1-2 pílohy editelské listy. Ukázka z autorovy publikace ízení školy pi zavádní školního vzdlávacího programu vydané nakladatelstvím Fraus v Plzni v roce Stresory na pracovišti. Výsledky výzkumu uitelských stresor. Faktory ovlivující prožívání stresu. Definice syndromu vyhoení. Na lánek navazují praktické postupy zvládání stresu autorky Ivany Šnýdrové. ízení školy ; školní vzdlávací program ; stres ; zátž ; zvládání ; uitel ; pracovišt ; syndrom vyhoení ; ízení školy pi zavádní školního vzdlávacího programu 4. Nkdy stojí za to hodit všechno za hlavu, íká psycholožka Václava Masáková, s níž jsme mluvili o tom, jak pedejít vyerpání pi práci s dtmi / [Sometimes it's good to hang everything, says psychologist Václava Masáková with whom we spoke about how to avoid exhaustion from work with children] / Václava Masáková, [Autor interview] Marie Tthalová -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN [CZ] -- Ro. 13,. 8 (2006), s Práce s dtmi v pedškolním zaízení a její vliv na psychické i fyzické síly uitelek. Prevence pedasného vyerpání - plánování a rozvržení práce, vytváení dobrých vztah s dtmi, rodii i kolegynmi na pracovišti, vliv pracovního prostedí. Vhodná relaxace. Možnosti ešení problém a konflikt mateská škola ; uitelka ; stres ; únava ; zátž ; psychická zátž ; syndrom vyhoení ; prevence ; relaxace ; interpersonální vztahy 5. Jsem uitel : [I am a teacher: and who is in worse psychic condition?] / a kdo je na tom psychicky h? -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 54,. 1 (2007), s Ti odborné píspvky (redakn krácené a upravené), které vznikly v rámci projektu brnnské Pedagogické fakulty MU Škola a zdraví 21 a týkají se rizik životního stylu uitel. Výsledky výzkumu, který byl zamen na psychickou pracovní zátž, stres, 2

3 rizikové typy chování a postoj aj. Rizikové faktory práce uitel. Šikana uitel. Vyhoelí uitelé. uitel ; pedagogické povolání ; pracovní podmínky uitel ; syndrom vyhoení ; stres ; psychická zátž ; únava ; šikanování ; agresivita ; chování žáka ; výzkum 6. Dobrovolníci versus profesionálové / [Volunteers versus professionals] / Zuzana Havrdová, Oldich Matoušek, Jií Tošner, Bohumila Baštecká ; [Redaktor] Pavla Koucká -- eština In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 13,. 2 (2007), s Diskuse na téma uplatnní dobrovolník a profesionál v pomáhajících profesích. Historicky vtšina pomáhajících profesí vznikla jako dobrovolnická innost, která byla ve svém vývoji profesionalizována. Motivace dobrovolník a profesionál, ohrožení sociálních pracovník syndromem vyhoení. Nízké spoleenské ohodnocení dobrovolnické práce, otázka spolehlivosti a odpovdnosti dobrovolník. sociální práce ; sociální pracovník ; dobrovolná práce ; syndrom vyhoení ; sociální postavení ; motivace ; dobrovolník ; pomáhající profese 7. Syndrom vyhoení u uitel žák s SPU / [Burning-out syndrom among teachers and pupils in special education] / Hana Žáková -- eština In: Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství -- ISSN [CZ] -- Ro. 2007,. 48 (2007), s Autorka se zabývá pedpoklady vzniku syndromu vyhoení u uitel - speciálních pedagog, kteí pracují s dtmi se speciální poruchou uení. Šetením (na menším vzorku) zjistila, že podstatn he jsou na tom speciální pedagogové v bžných základních školách než jejich kolegové ve speciálních školách, kde jsou uplatovány preventivní zásahy proti vzniku syndromu vyhoení. Zátží jsou nejvíce ohroženi uitelé vyšší vkové kategorie, jinak na zátž v povolání reagují uitelé muži, jinak ženy. syndrom vyhoení ; zátž ; psychická zátž ; vztah uitel-žák ; porucha uení ; speciální pedagog ; uitel ; základní škola ; speciální škola ; vk ; pohlavní rozdíl ; muž ; žena ; zvládání ; komparace ; przkum 3

4 8. Imunita - schopnost bránit se : [Immunity - the ability to defend oneself: using projective technique] / použití projektivní techniky / Mariana Bažantová -- eština In: Arteterapie -- ISSN [CZ] -- Ro. 7,. 14 (2007), s Použití projektivní techniky v psychoterapii u tí skupin: lidí s psychózou schizofrenního okruhu, lidi s úzkostnými poruchami a lidi duševn zdravé, pracující nebo studující v pomáhajících profesích. Imunita - nauit se zacházet s nemocí a jak pedcházet jejímu navrácení (relapsu). Podobnosti a rozdíly u jednotlivých skupin. Projektivní technika mže být užitená i pi pecházení syndromu vyhoení. duševní nemoc ; psychóza ; schizofrenie ; arteterapie ; skupinová psychoterapie ; pomoc ; prevence ; syndrom vyhoení ; pomáhající profese 9. Klíové kompetence tutora a jejich rozvíjení / [Key competences of a tutor and their development] / Monika Všetulová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 16 In: Andragogika : tvrtletník pro vzdlávání dosplých -- ISSN [CZ] -- Ro. 11,. 2 (2007), s Ti základní formy on-line výuky v distanním vzdlávání a možnosti jejich kombinování v tzv. blended learning (nebo hybrid learning i mixed learning). Role on-line tutora (tzv. teletutora, telekoue, e-tutora, e-moderátora atd.) v distanním vzdlávání a jeho klíové kompetence. Vliv vysoké pracovní zátže tutora na možnost vzniku syndromu vyhoení a jeho prevence. Vzdlávací píležitosti pro tutory. distanní vzdlávání ; vzdlávání dosplých ; vysokoškolské studium ; tutorský systém ; tutor ; pracovní kvalifikace ; zpsobilost ; další vzdlávání ; výuka ; e- learning ; didaktické využití poítae ; psychická zátž ; syndrom vyhoení ; prevence ; blended learning 10. Pracovním nástrojem uitele je jeho osobnost / [Teacher's personality is his work instrument] / Jií erný, [Autor interview] Marie Tthalová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 7 (2007), s

5 Rozhovor s psychoterapeutem o problematice vyhoení v profesi uitele. Definice pojmu vyhoení u pracovník pomáhajících profesí. Píznaky a signály vyhoení. Možnosti nápravy svépomocí (v raném stádiu vyhoení). Odhalování píin vyhoení, funkce psychologa nebo psychoterapeuta v procesu nápravy a hledání cest k obnov rovnováhy (dobíjení). uitel ; stres ; petžování ; únava ; psychická zátž ; zvládání ; syndrom vyhoení ; prevence ; náprava ; pomáhající profese 11. Stres ve škole / [Stress in school] / ; [Redaktor] Zdeka La Sala, Zlata Šástková, Olga Šedivá -- eština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Ro. 15,. 21 (2007), s píl.. Soubor pti lánk na téma stres uitel, syndrom vyhoení, pepracování a petžování uitel, agresivita žák i rodi. Návrhy celorepublikového inspektora bezpenosti práce jak tuto situaci ešit. Možnosti, jak petížení a následnému vyhoení a stresu pedcházet; porovnání se zahraniím (švédský model); rok bez výuky, ozdravné pobyty. Pracovní podmínky uitel, Postavení uitele v souasné spolenosti. Píiny stresu uitel. Legislativa vztahující se k ochran zdraví a bezpenosti práce uitel. stres ; uitel ; syndrom vyhoení ; petžování ; agresivita ; žák ; rodie ; bezpenost práce ; prevence ; uitelský status ; pracovní podmínky uitel ; legislativa ; eská republika ; Švédsko 12. Šílení rodie, šastné dti? / [Mad parents, happy children?] / Jií Závozda -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN [CZ] -- Ro. 37,. 6 (2007), s Pináší sport od nejútlejšího vku dtem více radosti nebo rizik? Kde jsou hranice, aby nebylo ohroženo jejich zdraví? Neúmrné požadavky trenér, na které ale asto tlaí i rodie.chtjí své dít vidt vítzit. Syndrom vyhoení, šrámy na duši dítte z nenaplnné sportovní ambice. Souástí lánku jsou texty Jak vybírat dítti sport a Kde vám poradí. rodie ; sport ; výkonnost ; zátž ; syndrom vyhoení ; ambice ; postoj rodi ; dít 5

6 13. Jak mže waldorfský uitel obnovovat své síly / [How can waldorf teacher revive his strength] / Miluše Kubíková -- eština In: lovk a výchova : asopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera -- [CZ] -- Ro. 2007,. 4 (2007), s Konkrétní návod, jak pedejít únav, vyerpanosti a syndromu vyhoení podle waldorfských ideí. Myšlení, cítní a chtní musejí být vyvážené. Cviení pro obnovu sil (cviení písma, dlat nco pozpátku, uvolnní, pomalosti apod.) Dalšími prostedky jsou nap. vyvážená strava, správné dýchání, stídání rytm života. waldorfská pedagogika ; alternativní škola ; uitel ; únava ; syndrom vyhoení ; cviení ; výživa ; subjektivní pohoda ; zvládání ; prevence 14. Syndrom vyhoení : [The burn-out syndrom: experience of exhaustion in helping professions, including teachers] / prožitek vyerpání u pomáhajících profesí, tedy i u uitele / Hana Sirotková -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: lovk a výchova : asopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera -- [CZ] -- Ro. 2007,. 4 (2007), s Typické píznaky syndromu vyhoení byly popsány již ve 14. století. Nmecký kazatel Johan Tauler jej nazýval nemocí pli života. Jako jedno z ešení vidí autorka lánku filozofii Rudolfa Steinera. Dležitost asu sama pro sebe. Sebevýchova znamená lepší pochopení koleg i žák. syndrom vyhoení ; únava ; sebevýchova ; prevence ; terapie ; uitel 15. Syndrom vyhoení / [The burn-out syndrom] / Petr Mílek -- eština In: lovk a výchova : asopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera -- [CZ] -- Ro. 2007,. 4 (2007), s Píznaky syndromu vyhoení. Jak stanovit diagnózu. Jak syndrom vyhoení vzniká. Nemže vyhoet ten, kdo se nezapálil. Jak syndromu vyhoení pedcházet. Dležitost emocionální podpory pi prvních píznacích. Nkolik internetových adres k danému problému. waldorfská pedagogika ; syndrom vyhoení ; únava ; prevence ; terapie ; pomoc ; vcítní ; diagnóza 6

7 16. Kurzy prevence stresu a pracovního vyhoení jsou pro uitele velice pínosné / [Courses on the prevention of stress and work burnout are for teachers very useful] / Alena Tuímová -- eština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Ro. 16,. 7 (2008), s. 7. Informace o dvoudenních kurzech pro uitele, které poádá Centrum dohody v rámci dvouletého projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Prbh kurz: setkání v kruhu, hry, soutže, diskuse o stresu a možnostech pomoci, relaxaní aktivity, ešení konfliktních situací. další vzdlávání uitel ; vzdlávací projekt ; uitel ; prevence ; syndrom vyhoení ; stres ; pomoc ; ešení konflikt ; relaxace ; Centrum dohody 17. Projekt EU pomáhá uitelm snižovat stres / [EU project helps teachers to reduce stress] / Centrum dohody -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 16,. 18 (2008), s. [11]. Pedstavení kurzu Prevence stresu a pracovního vyhoení nabízeného vzdlávací a poradenskou firmou Centrum dohody pedagogickým pracovníkm. Kurz je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a fond MŠMT. Cíl kurzu: posílit psychickou odolnost pedagog a zlepšit jejich schopnost zvládat nároné situace pi práci s dospívající mládeží. Hodnocení kurzu úastníky. další vzdlávání uitel ; kurs ; uitel ; prevence ; zvládání ; stres ; syndrom vyhoení ; vztah uitel-žák 18. Na plné obrátky : [In full power: stress] / stres / Aleš Bluma, Petr Nmec -- eština In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN Ro. 52,. 24 (2008), s Stres je podle Svtové zdravotnické organizace jedno z nejrozšíenjších zdravotních rizik 21. století. Stresové faktory (tzv. stresory) uvádjí organismus do stavu nejvyšší pohotovosti, bystí mysl a zvyšují výkon. Je-li však organismus vystaven stresovým faktorm dlouhodob, dochází k rzným poruchám. Základní metodou k úlev 7

8 organismu je zvolnní tempa. Význam tlesné námahy a udržování sociálních kontakt mimo pracovní sféru. stres ; únava ; psychická zátž ; petžování ; zdraví ; pracovní podmínky ; syndrom vyhoení ; výkon 19. Plnou silou do prázdnoty : [At full speed to emptiness: the burnout syndrome] / syndrom vyhoení / Petr Nmec, Aleš Bluma -- eština In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN Ro. 52,. 25 (2008), s Signály nebo dsledky tzv. syndromu vyhoení - lovk, který se s nadšením vnoval své práci, zane pochybovat o jejím smyslu. Dostaví se poruchy spánku, pocit trvalé únavy. Syndrom vyhoení je typický pro povolání spojená s pomocí jiným (lékai, zdravotní sestry...). K rizikové skupin patí i manažei. Léebná terapie - dostatek spánku, nácvik uvolovacích technik, vtší podíl volného asu pro aktivní odpoinek. syndrom vyhoení ; psychická zátž ; únava ; stres ; terapie ; spánek ; relaxace 20. Syndrom vyhoení - rekapituace souasného stavu poznání a perspektivy do budoucna / [Burnout syndrome - review of contemporary state of knowledge and prospects for the future] / Vladimír Kebza, Iva Šolcová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 71 In: eskoslovenská psychologie : asopis pro psychologickou teorii a praxi -- ISSN X -- Ro. 52,. 4 (2008), s Autoi mapují vývoj problematiky syndromu vyhoení v posledních deseti letech. Zachycují pozitivní protipóly tohoto syndromu, které vypracovali odborníci v Americe, Evrop a v Izraeli. Zmiují se i o pojmu vyerpání životních sil, který se syndromem vyhoení souvisí. Mnoho výzkum se zabývalo i vztahem tohoto syndromu k rzným tlesným funkcím a onemocnním. Nov se do popedí zájmu badatel dostal vztah syndromu vyhoení k situaním a mezikulturním faktorm. syndrom vyhoení ; nemoc ; psobení ; mezikulturní komunikace 21. Strašák - syndrom vyhoení / [Nightmare - the burn-out syndrom] / Ivana Hospodáová ; [Autor interview] Radmil Švancar -- eština In: Uitelské noviny : týdeník pro uitele a pátele školy -- ISSN Ro. 112,. 26 (2009), s. 7. 8

9 Pestože proces vyhoení probíhá u každého uitele jinak, existují zde urité spolené znaky. Jde o soubor psychických a fyzických projev, o vnitní prožitek stavu vyerpání. První stadium syndromu vyhoení zaíná paradoxn nadšením, pozdji se dostavuje stagnace, frustrace, apatie, strach a stres. Tyto stavy vyvolávají nejastji nedobré pracovní a mezilidské vztahy ve škole a uitelovo pracovní petížení. uitel ; syndrom vyhoení ; stres ; únava ; pracovní podmínky uitel ; interpersonální vztahy ; psychická zátž ; petžování ; klima školy ; psobení 22. K povaze profesní kariéry uitele / [The nature of teacher s professional career] / Aleš Sekot -- eština In: Universitas [Tištný text] : revue Masarykovy univerzity v Brn -- ISSN Ro. 42,. 4 (2009), s Povolání uitele jako proces získávání teoretických a praktických pedagogických zkušeností, osvojování si odborného mistrovství, reakcí na profesní výzvy. Stimulující faktory osobního a profesního rstu. Závislost kvality výuky na identit a integrit uitele. Význam motivace myšlení a jednání žáka pro pedagogické jednání uitele. Typy osobnosti uitele na základní a stedoškolské úrovni vzdlávání. Schopnost flexibility v profesi uitele. Píiny fluktuace uitel v souasné dob. Rizikové faktory urychlující proces vyhoení. Výsledek výzkumu schopnosti uitel pijímat a realizovat transformaní zmny ve školství a vlivu klimatu školy na postoje uitel k inovaci vyuovacích metod; výzkum se uskutenil na 50 základních školách v Moravskoslezském kraji. Možnosti dalšího vzdlávání uitel. Instituce uvádjícího uitele (mentora). pedagogické povolání ; profesní dráha ; osobní pedpoklady ; role uitele ; motivace výkonu ; vztah uitel-žák ; syndrom vyhoení ; pedagogický výzkum ; postoj uitele ; inovace ve vzdlávání ; další vzdlávání uitel ; uvádjící uitel ; fluktuace 23. vu, abych mohla v klidu uit : [I roar to be able to teach: there exist many jokes about teacher hysteria, but sometimes it's the only means to resort to] / o uitelské hysterii se vyprávjí vtipy, asto je však jediným prostedkem, který vyuujícím zbývá / Radka Kvaková -- eština In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 23,. 27 (2.II.) (2010), s. 25, 27. Protože jsou všechny fyzické tresty zakázány, musí uitelé kázeské problémy s žáky vykomunikovat slovn. Neustálé naptí a aknost prostedí ve tídách dané 9

10 neukáznnými žáky zatžuje nervovou soustavu uitel a asto vede až k jejich úplnému vyerpání. Mnoho uitelek pro zvládnutí situace používá zvýšený hlas a kik, který nemá daleko do hysterie. Je to, bohužel, i hysterie, která vybiována do krajnosti má šanci skuten zastrašit, a tudíž i ukáznit i toho nejotrlejšího žáka. žák ; neukáznnost ; uitel ; zvládání ; vztah uitel-žák ; autorita ; hysterie ; psychická zátž ; stres ; syndrom vyhoení ; pedagogické povolání ; zdraví ; psobení 24. Nezamujte stres za vyhoení : [Don't confuse stress for burnout: work and health] / práce a zdraví / Zuzana Panczaková -- eština In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN Ro. 54,. 16 (2010), s. 56-[57]. astjší psychické potíže spjaté s dním na pracovišti. Hlavní stresové faktory - vysoké pracovní tempo, monotónnost práce, nedostatek podpory od koleg, neúast na rozhodovacích procesech, podceování pracovních dovedností. Nedostatek odpoinku mže zpsobit chronický stres, který nkdy pechází až do syndromu vyhoení. Stres versus vyhoení - charakteristika obojích píznak. stres ; únava ; petžování ; syndrom vyhoení ; pracovní podmínky ; psychická zátž 25. Jak dál? : [How to go on?: personal coach can help teachers] / uitelm mže pomoci osobní kou / Silvie Kratochvílová -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele -- ISSN Ro. 57,. 6 (2010), s , 31. Kouink si klade za cíl rozvíjet motivaci, kreativitu a výkonnost pracovník. Je kouování reálné i v našich školách? Jaké jsou píležitosti ke kouování ve škole. Správný kou neeší jen otázky profesní, ale i východiska z nároných životních situací a krizí. Role uitele jako koue vi žákm. Píklady otázek kladených kouem. Co je a co není kouink. Kontakt pro zájemce. uitel ; syndrom vyhoení ; stres ; spokojenost v povolání ; zvládání ; ešení konflikt ; interpersonální vztahy ; kouování ; psychologie osobnosti ; spolupráce 10

11 26. Zdravá sebeúcta roste z pekonávání každodenních pekážek / [Sound selfesteem grows while overcoming everyday obstacles] / Ludmila Haková ; [Autor interview] Marie Tthalová -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN Ro. 17,. 7 (2010), s Prevence únavy a vyhoení - nastolení zdravé rovnováhy mezi povinnostmi a osobními potebami. Rozhovor s psycholožkou o této problematice. Klíové faktory - sebeúcta, spokojenost se zamstnáním, smysluplná a zajímavá práce, dobré mezilidské vztahy (partnerské a pátelské). Faktory ovlivující pocit spokojenosti - pozitivní emoce. Okolnosti ovlivující pocit štstí. Vliv prostedí na vnímání pocitu štstí. Nkteré chyby, kterých se lidé dopouštjí pi vnímání pozitivních a negativních emocí. Syndrom vyhoení - píznaky, stadia, léba, prevence. psychologie ; emoce ; sebepercepce ; stres ; mentální hygiena ; syndrom vyhoení ; prevence ; terapie ; spokojenost 27. Jak pedejít vyhoení? : [How to avoid burnout? :: pamper your personal life] / hýkejte si osobní život / Jana Vodáková -- eština In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele -- ISSN Ro. 58,. 4 (2011), s Stres v práci pedagoga, jak vzniká a jaká je psychická odolnost lovka. Rizikové faktory a nutnost prevence. Zpsoby zvládání zátže - dv základní reakce (obranná a zvládací). Obranné mechanismy pedstavují pasivní vyhýbání se zátžovým situacím. Copingové strategie - aktivní ešení stresových situací. Syndrom vyhoení a jak mu pedcházet. V píloze test: Jak zvládáte stres. uitel ; psychická zátž ; stres ; syndrom vyhoení ; prevence ; pracovní podmínky uitel ; únava ; spokojenost v povolání ; petžování ; zvládání ; test 28. I duše mže být nemocná / [The soul, too, can be ill] / Petra Holcnerová ; [Autor interview] Marie Tthalová -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN Ro. 18,. 4 (2011), s

12 Rozhovor na téma duševní zdraví, jeho udržování a rozvíjení. Definice duševního zdraví. Stigmatizace duševn nemocného lovka ve spolenosti. Faktory ovlivující duševní zdraví lovka - tyi základní oblasti - rodinné vztahy, pátelské vztahy, pracovní seberealizace, tlesná kondice. Stres a jeho psobení. Rzné typy reakcí na stresové situace. Zdroje psychické nepohody. Zámrné vyluování jedince z kolektivu - ve škole, v zamstnání apod. Prevence vyerpání a vyhoení, zejména ve školství. duševní zdraví ; mentální hygiena ; duševní nemoc ; stres ; syndrom vyhoení ; prevence ; pée ; odpoinek ; relaxace Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych

Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Abstract: Every day we are confronted with transitions between different domains of experiencing. These transitions can be done either mindfully with clear comprehension,

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo papírové

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více