Paranormální jevy a alternativní medicína z pohledu přírodovědce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paranormální jevy a alternativní medicína z pohledu přírodovědce"

Transkript

1 Paranormální jevy a alternativní medicína z pohledu přírodovědce Vojtěch Mornstein Lékařská fakulta MU, Brno DUCH Každý ví, co to je duch: to, co není hmota. Pokaždé, když nebudete vědět, jak ta či ona příčina působí, stačí říci, že tou příčinou je duch, a budete mít všechno velmi dokonale osvětleno. Paul Heinrich Dietrich von Holbach Kapesní bohosloví, 1775 v českém překladu J. Ježka (1957) Tato přednáška je zasvěcena pavědě a všem dalším karikaturám lidského myšlení, které vycházejí z nepochopení nebo zneužití elementárních vědeckých poznatků, vysvětlují různé jevy kolem nás způsobem neracionálním a nepravděpodobným a odmítají uznat to, že k analýze nějakého jevu je principiálně nutná jeho znalost. Nadále budu hovořit jen o pavědě, i když tento název není přesně vystihující. Inspiraci jsem nalezl v knihách, časopisech a internetových zdrojích, které se zabývají alternativní medicínou, archeastronautikou, astrologií, katastrofismem, magií, mimozemšťany, mystikou, okultismem, psychotronikou, výživou takzvanou zdravou, jakož i záhadami všeho druhu (toto řazení je abecední), a pochopitelně i v nečetných knihách, které se zabývají kritikou výše uvedeného. Leckdo se snad domnívá, že to, co analyzuji, je nepodstatným a pomíjivým společenským jevem. Zatím však oprávněnosti tohoto optimismu nic nenasvědčuje. Náš knižní trh, například, je zavalován snad stovkami relevantních knižních titulů ročně. Tržní 193

2 hodnota této produkce jde do stomilionových částek, které pozbývají důvěřiví lidé v marné naději, že získají něco, co jim vyřeší jejich problémy zdravotní či jiné. Je to jistě velmi svérázná forma podnikání a tvrdím-li, že je to obchod se lží, nejsem příliš daleko od pravdy. Ve většině produkce, kterou nejenže někdo musí psát a vydávat, ale též kupovat a využívat, najdeme i stížnosti na to, jak krutě s autory a jejich myšlenkami zachází zlá oficiální věda a dokonce i tisk a jiná masmedia. V tisku a masmediích je však většinou opak pravdou. Akademická věda sice občas pozdvihne svůj hlas, ale účinná imunizace veřejnosti je vzácností. Navíc v mnoha lidech vyvolává nevoli, když jim někdo bere jejich víru, takže se kritickým publikacím či mediálním pořadům cílevědomě vyhýbají. Příčiny rozkvětu Kde se vlastně najednou u nás vzalo takové množství projevů pavědy a různých jiných druhů iracionality? Tento problém byl již rozebrán mnohokrát a řekl bych i osobami povolanějšími. Obvykle jsou oddělovány příčiny vnitřní, specificky české (československé, východoevropské), a příčiny globální. Jednotlivé speciální vědy se pro průměrného občana i vyspělé země stávají stále více nedostupné a nepřehledné. Vedle obvyklého vysokoškolského vzdělání je nutné pro pochopení současného stavu každé speciální vědy pokračovat ve studiu postgraduálním, celé roky sbírat odborné zkušenosti, seznamovat se s odbornou literaturou. Výsledkem této namáhavé přípravy je obvykle jen schopnost zabývat se úzce vymezenou oblastí vědy. Pokusím se toto tvrzení dokumentovat na základě vlastních zkušeností. Řekněme, že se snad mohu považovat za odborníka v jisté malé oblasti biofyziky, která se zabývá účinky ultrazvuku na živé organismy. Setkávám se proto občas s dotazem, zdali jsou pro pacienty nebezpečné ultrazvukové vyšetřovací metody. Na tuto otázku musím odpovědět pokud možno pravdivě a srozumitelně a vzít přitom v úvahu úroveň znalostí tazatele. Odpovím-li, že tyto metody jsou naprosto neškodné, dopouštím se určité nepřesnosti. Jsou téměř absolutně neškodné, jsou-li prováděny člověkem, který věci rozumí, který má k dispozici kvalitní vyšetřovací techniku a jedná-li se o vyšetření standardní. Lze si ale představit situace, kdy bude vyšetřovanému hrozit sice velmi malé, avšak ne zcela zanedbatelné nebezpečí (jistěže statisticky menší než při standardním vyšetření rentgenovém). Moje odpověď je proto většinou trochu vyhýbavá. Není-li dostatek času k tomu, abych mohl vysvětlit, za jakých zvláštních okolností je možné hovořit o určitém riziku, může u tazatele snadno vzniknout dojem, že věda, kterou v daném 194

3 okamžiku reprezentuji, není schopna zaujmout jasné stanovisko i ke zdánlivě velmi jednoduchým problémům. Vznikají pochybnosti a nedůvěra k vědeckému poznání ( oni nás tím vyšetřují a přitom pořádně nevědí, jestli to pro nás není nebezpečné ). Do podobných potíží se dostává prakticky každý odborník v diskusi s laiky. Nelze se proto divit, že mnohý laik se pokouší hledat na své otázky jednoznačné odpovědi s použitím vlastního rozumu, aniž si je vědom složitosti těchto otázek a současné úrovně odborných znalostí. Mnohdy se přitom jedná o otázky života a smrti (např. léčení nádorových onemocnění). Takto někdy vzniká pavěda, kterou bych označil za pavědu dobře míněnou, řekněme pseudovědu. Její šiřitelé se snaží pomáhat trpícím lidem, nejsou však schopni odhadnout riziko, které jejich často kuriózní metody mohou představovat. Mnoho pavědeckých koncepcí je však velmi úzce spojeno se snahou vydělat na lidské hlouposti za každou cenu, a to v podstatě bez jakýchkoliv speciálních znalostí. Tyto trendy jsou jednoznačně nejfrekventovanější v oblasti alternativní medicíny, která je pavědou všude tam (a to tvrdím zcela kategoricky), kde jsou její závěry či léčebné postupy odlišné od možných závěrů či postupů takzvané medicíny oficiální. Z různých léčitelských metod a výroby různých léčiv a pomůcek, které nemají žádný jiný než psychologický mechanismus účinku, se takto staly oblasti lukrativního podnikání. Stačí si jen povšimnout, kolik skryté i zjevné reklamy se nachází v nesčetných článcích a knihách o alternativní medicíně. O výnosnosti alternativně medicínských a léčitelských praxí ani snad netřeba mluvit. Pavěda se tedy šíří i z důvodů ekonomických. Jsou tu i obecně psychologické důvody: snaha prosadit se na veřejnosti, uspokojit svou touhu po ovládání jiných lidí. Globální tolerance k pavědě je do značné míry podmíněna duchovní atmosférou postmodernismu, který jako svébytná filozofická reakce na problémy současného světa relativizuje kategorie pravdy a poznání. Hlasatelé postmodernismu se dopouštějí té osudové chyby, že současnou krizi umění a filozofie extrapolují i do oblasti přírodních a exaktních věd. Mezi relativností přírodovědných a filozofických pravd však existuje hluboká propast. Heisenbergův princip neurčitosti přece není to stejné, co odklon od realismu v umění, i když by se to tak mohlo některým postmoderním filozofům jevit. Ještě více prospívá pavědě postmodernismus transformovaný do netradičního náboženského myšlení například do hnutí New Age. Aniž bych zcela vyčerpal globální příčiny rozkvětu pavěd, přejdu k specifickým příčinám domácím. V době totalitní došlo k vážným deformacím lidského myšlení. Byl zmrazen přirozený myšlenkový vývoj a (nedůsledně) vědecký světový názor byl povýšen 195

4 na obdobu státního náboženství. Pavěda byla proto pěstována skrytě nebo pod matoucími hesly ve službách tohoto světového názoru nebo byla prostě a jednoduše zakázána. Takzvaná socialistická věda se zejména v padesátých letech též sama zdiskreditovala mičurinskou biologií (Lysenko, Lepešinská & Co.) nebo odmítáním kybernetiky. Obnovení svobody projevu v naší zemi bylo proto provázeno explozivním růstem pavědecké produkce, který byl navíc podporován i pověstnou chutí zakázaného ovoce. V naší bezprostřední současnosti však již začínají dominovat i u nás příčiny globální. Vzestup (a metamorfóza) pavědy, který na Západě trval desítky let, u nás díky specifické situaci proběhl zhuštěně v době přibližně desetkrát kratší. Takzvaná oficiální věda byla u nás v kritické době zmítána svými vlastními, mnohdy existenčními problémy a nebyla schopna adekvátním způsobem reagovat. Dnes se však situace začíná pomalu měnit a žádná další mimořádná překvapení tohoto druhu již asi nenastanou. Víra a nevíra Chtěl bych zdůraznit, že boj proti pavědě není bojem proti náboženství. Nebylo tomu tak vždy, avšak odpustím si historické exkurze ( A přece se točí! ), abych nenarušoval křehké spojenectví mezi vědci nevěřícími a věřícími. Cosi tu však není v pořádku ani dnes. Je znám velmi negativní vztah křesťanského fundamentalismu k evoluční teorii. Zástupy jinak zcela racionálně založených lidí proudí na místa takzvaných zjevení a věří věcem (sošky ronící krvavé slzy apod.), které jsou velmi vzdáleny od věcí rozumných. Budiž však uznáno, že i přístup kléru je k těmto záležitostem velmi rezervovaný až skeptický. Těžko lze též najít plný soulad mezi paleontologií a kreacionismem, mezi kosmologií a doslovně chápanou knihou Genesis. Za důležitější však považuji v daném okamžiku to, že řada věřících lidí se proti pavědě angažuje, a to i u nás. Na prvním místě bych snad uvedl RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Materialismus sám o sobě také nepředstavuje žádnou ochranu před pavědeckými koncepcemi, což lze bohatě doložit mnoha příklady z doby totalitní. Budeme-li však religiozitu a pavědu považovat za dvě množiny, pak přece jen existuje jejich významný průnik, o kterém je nutno se zmínit. Jako takzvaná alternativní religiozita bývá zmiňována například teosofie a antroposofie, hnutí New Age, scientologie, tzv. Křesťanská věda, Ajurvéda Tyto církve či hnutí mají zřetelnou tendenci se proklamovat jako netradiční vědy a provozují či inspirují to, co jsem do definice pavědy zahrnul. Je dosti obtížné 196

5 rozpoznat, kde končí pavěda, mystifikace či podvody a začíná ryzí víra. Pokud jsem se mimoděk dotkl něčího náboženského přesvědčení, tímto se omlouvám. Odborné kamufláže Hloubka vzdělání člověka neochrání před pavědou a spol. Ochrannou funkci má spíše šířka vzdělání. Propagátory pavěd se běžně stávají i lidé s akademickými tituly a poměrně často se jedná o pavědy, které jsou jim profesně blízké. Existují alespoň dvě příčiny takovéto konverze: 1 Odborník ve skutečnosti žádným odborníkem není a vklouznutí do myšlenkově prostinké pavědy je pro něj záchranou před zjevným profesním krachem. 2 Odborník je příliš specializován, chybí mu širší rozhled a soudnost. Rád proniká do jiných vědních oborů, kterým však vůbec nerozumí (fyzik se začne zabývat kvantováním psychiky, informatik začne vytvářet výživové systémy ). Veřejnost ovšem mezi jednotlivými odbornostmi příliš nerozlišuje doktor jako doktor, inženýr jako inženýr - a logickým důsledkem je myšlenkový chaos. Jednotlivci šířící nebo z různých důvodů obhajující pavědu mohou klidně působit i na vysokých školách. Týká se to zejména některých proudů alternativní medicíny, psychotroniky a astrologie. Ještě v nedávné totalitní minulosti poskytovaly pavědě platformu i takové instituce jako Československá vědeckotechnická společnost. Psychotronická pracoviště působila na vysokých školách. V době již porevoluční přijala pod svá křídla Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (!) homeopaty, k čemuž měla sice určité důvody (řekněme mělo jít o určitou formu dozoru), avšak je otázkou, zda tyto důvody vyvažují riziko takového kroku. Některé odnože pavědy (homeopatie, psychotronika aj.) mají obdivuhodnou schopnost imitovat seriózní a nezaujaté vědecké přístupy k předmětu svého zájmu. Dokladem toho je mnoho článků v odborných časopisech a popularizujících knih. Vezměme si například klasický sborník uspořádaný Zdeňkem Rejdákem Telepatie a jasnovidnost (1970), který se velmi podrobně zabývá též proutkařením. Tato kniha je vybavena dokonce souhrny v několika světových jazycích a informacemi o autorech jednotlivých statí (většinou jsou představováni jako úspěšní vědečtí pracovníci). Nehledě na obsah, je tu však jedna velmi zásadní a charakteristická odlišnost od literatury vědecké. 197

6 Chybí seznamy literárních odkazů. V jiných knihách sice tyto odkazy najdeme, avšak po jejich prostudování je zřejmé, že se většinou jedná o zdroje obskurní, které nemají charakter vědeckých publikací. Skutečně odborná literatura je citována buď chybně nebo jen pro podporu zcela banálních tvrzení. Její hlavní funkcí je simulace vědeckého charakteru práce. Jiné odnože pavědy oficiální vědu odmítají, nanejvýš operují s citáty vědců vytrženými z kontextu, někdy i účelově upravenými. Zvláštní oblibě se těší Einstein, Newton, mnozí psychologové a filozofové (Carl Gustav Jung). V minulosti se naši (a nejen naši) psychotronikové, katastrofisté nebo ufologové často odvolávali i na sovětské zdroje, což činí občas i dnes. Autoři pavědy obvykle postupují tak, že: a) Nejdříve poukáží na svou letitou praxi v daném oboru, případně to za ně učiní některý jejich obdivovatel. V našich podmínkách zmíní i totalitní útisk a zapomenou dodat, že se týkal převážně jejich ekonomických zájmů. Navíc, pavědy, které měly ateistický nátěr, mnohdy disponovaly státem financovanými laboratořemi. Psychotronikové, katastrofisté i jiní se mohli velmi často dovolávat sovětských vzorů. Někdy tito autoři trvají na tom, že i dnes je jim ubližováno. b) S menšími či většími nepřesnostmi rozeberou několik chronicky známých skutečností historického, přírodovědného či medicínského charakteru (popíší například složení atomu či lidského těla). c) Dovolávají se vědeckých autorit, z nichž se posléze vyklubou převážně lidé stejného ražení, jako jsou oni sami, kteří nemají s vědou nic společného. Nebo mají, ale nemohou se již bránit deformaci svých myšlenek (Albert Einstein). d) Vyvodí absurdní závěry, které jsou v rozporu s prostou logikou a našimi běžnými životními zkušenostmi, k čemuž použijí konglomerátu výrazů, které již cosi (jiného) znamenají. Nejvíce bývají vzývána slova jako energie, záření, magnetismus nebo informace. Překrucování logiky věcí a důkazy v kruhu je v kritizovaných oblastech velmi hojné a umožňuje dokázat prakticky cokoliv. Vědomě či nevědomě je využíváno toho, že člověk nemůže být současně vzdělán v historii, všech přírodních vědách, v medicíně či v psychologii, a že díky své nepozornosti není schopen odhalit slabé články jejich konstrukcí, mnohdy pečlivě vypiplávaných dlouhá léta. Společným jmenovatelem většiny pavědeckých publikací je jejich blábolivost. Najdeme-li v některé knize (Cingroš: Urinoterapie) například větu Ovoce a zelenina svou 198

7 zásaditostí neutralizují kyseliny v těle, pak je zcela jasné, že autor neví, co to je kyselost, zásaditost a neutralizace. Neví ani, jak probíhají procesy trávení. Mnohem užitečnější by třeba bylo vysvětlit, jaký je původ různých našich zdravotních problémů a jak je jim možné předcházet. K tomu je však nutno mít skutečné znalosti. Charakteristické je i mísení faktů a spekulací, neschopnost kritického hodnocení vlastních nebo cizích pozorování a zejména nesmiřitelný postoj k poznatkům vědy, která je obviňována z neústupného ignorantství. Člověk, vesmír a tajuplná historie lidstva Vedle otázek života smrti člověka bytostně zajímá jeho postavení ve vesmíru, včetně otázky paralelní existence inteligentního života. Proto se stala předmětem pseudoodborného zájmu možnost inteligentního života ve vesmíru a cestování inteligentních bytostí vesmírem, takříkajíc za účelem šíření civilizace nebo naopak jejího ničení či dokonce vykořisťování civilizací jiných. Jen naznačím, proč je věda k něčemu takovému skeptická (na základě současného stavu vědomostí, samozřejmě): - rychlost světla je nepřekročitelný limit - délka trvání individuálního života je omezená a řádově srovnatelná s délkou našeho života - délka trvání existence biologického druhu je rovněž omezená, většinou na max. desítky milionů let - možnost sebezničení inteligentního druhu je reálná - možnost vyčerpání energetických zdrojů a následné degenerace civilizace je rovněž reálná - motivace k mezihvězdným cestám za získáváním surovin nebo genetického materiálu je pochybná - chybí jednoznačné přímé či nepřímé důkazy návštěv mimozemšťanů Smyšlenými důkazy o návštěvách mimozemšťanů se proslavil zejména von Däniken, který již byl v naší literatuře podroben podrobné kritice (Malina a Kukal). Bohové v různých mýtech přicházeli z nebe, což má být například důkazem existence návštěv z vesmíru. Odjinud než z nebe, ze země nebo z moře ovšem přijít ve fantazii člověka dost dobře nemohli. Když po obloze létalo Slunce, proč by nemohli bohové? 199

8 Jeví se jako velmi pravděpodobné, že víra v setkání s mimozemšťany nabývá v posledních desetiletích podobě netradičního náboženství, že je jedním z projevů krize tradičních náboženství v přetechnizovaném světě. Tzv. ufologie má v mnoha případech charakter kultu, očekává se spasení, viz sebevražda v San Diegu v r nebo rozkvět sekty tzv. Vesmírných lidí. S problematikou mimozemské inteligence úzce souvisí tzv. Bermudský trojúhelník. Hysterie kolem něj byla vyvolána knihou novináře Berlioze v padesátých letech minulého století. Jím popisovaná mizení letadel nebo lodí však byla vysvětlena nebo zbavena záhadnosti, vzaly-li se v úvahu okolnosti oceanologické a meteorologické a také mimořádná hustota provozu v dané oblasti. Zaniklé civilizace Atlantidy, Lumurie, Země Mu, Šambaly atd. se staly analogií návštěv mimozemšťanů. Hypotéza o existenci Atlantidy však nenašla oporu ani v písemných historických pramenech, ani v archeologických nálezech. Jistou možnost transoceánské komunikace mezi civilizacemi naznačily Heyerdahlovy pokusy v oblasti experimentální archeologie (Kon-tiki, Ra). Shoda ve stavění pyramid není sama o sobě žádným argumentem, je logickým zdokonaleních pohřebních mohyl. Neexistují žádné archeologické nálezy ani geologická či oceánologická svědectví o tom, že by v posledních desítkách tisíc let nějaká větší pevnina zmizelo pod hladinou. Platón, hovořící ve svých spisech Timaios a Kritias o Atlantidě však mohl být inspirován dávnou vzpomínkou na poničení krétské civilizace po výbuchu sopky na Théře (Santorinu) cca 1600 let před naším letopočtem. Alternativní medicína A. Obecná charakteristika Podívejme se nyní na tzv. alternativní medicínu. Většina soudných lidí odmítá nebo ignoruje tyto metody, ale přece jen se i z jejich strany často objevuje námitka, že ta či ona metoda je účinná (známému velice pomohla!), že by ani nemohla být tak rozšířená, kdyby účinná nebyla. Není žádným objevem zjištění, že v podstatě jakákoliv akce lékaře či léčitele, k němuž má pacient důvěru, má určitý léčebný efekt zejména v případech, kdy podstata nemoci není organická (není-li něco zlomeného, chybějícího nebo zbujelého). Často se v této souvislosti hovoří o takzvaném magickém působení lékaře. Nemáte dojem, 200

9 že se koná něco pro vaši záchranu, když vám lékař měří tlak či teplotu? Není vám hned o trochu lépe? Trochu podrobnější rozbor si však vyžaduje efekt placeba. Placebo, psychologicky účinná imitace léku, může být například škrobová tableta, fyziologický roztok nebo sladká vodička. Placebo může v některých případech nahradit antibiotikum, jednotlivou dávku inzulinu (lze to prý ukázat na změnách obsahu krevního cukru) a krátkodobě patrně celou řadu jiných léčiv. Skutečností je, že současná medicína nedovede účinnost placeba dosud zcela uspokojivě vysvětlit. V některých případech by hledaným mechanismem mohly být endorfiny přirozené látky s analgetickými a euforizujícími účinky, které jsou produkovány v mozku. Jiné mechanismy by mohly být ryze psychologické povahy, avšak necítím se být kvalifikován k jejich rozboru. Problematika tzv. alternativní medicíny (dále AM) je u nás tradičně podceňována. Nejsou k dispozici ani statistická data o využívání metod AM u naší populace, což však neplatí pro mnoho vyspělých zemí. AM ovlivňuje chování pacientů, je zdrojem rizik a též lukrativním podnikáním s minimálními náklady a nedefinovanou odpovědností za výsledek léčby. AM se vymyká standardizaci, existuje však paralelně s právně a odborně garantovaným systémem léčebně preventivní péče. Kritické přehledy o AM různého rozsahu a zaměření podává například prof. Ernst působící v Department of Complementary Medicine, School of Postgraduate Medicine and Health Sciences, University of Exeter. Napsal četné velmi kvalitní studie o AM, je patrně nejvýznačnější světová autorita v této oblasti. Z našich autorů uveďme zejména prof. Heřta. Světového ohlasu dosáhli svého času Škrabánek a McCormick. Metody AM působí nejen jako placebo - v některých případech i prostřednictvím chemických činitelů či fyzických úkonů. Příkladem budiž léčivý potenciál chiropraktických, tedy manipulačních výkonů při potížích s ploténkami, prospěšnost masáží nebo o účinnost některých rostlinných drog. Některé metody AM tedy mohou mít podpůrný účinek, jiné jen účinek psychologický, placebový. Termínu alternativní medicína budeme používat bez ohledu na jeho vnitřně rozporný charakter a nepřesnost. AM může být definována různě, avšak z hlediska praktického je inspirativní přidržet se definice, která říká, že AM je souhrnný termín pro tradiční i nové diagnostické a léčebné postupy, používané v současnosti, které se odlišují svými teoretickými východisky i svou praxí od principů racionální, vědecké medicíny. Léčitelé i pacienti často hovoří o specifických pozitivních účincích AM, avšak světové písemnictví je poměrně chudé na kvalitní vědecké práce, které by prokazovaly specifickou účinnost AM při diagnózách, které nemají charakter tzv. psychosomatických onemocnění. 201

10 Výsledky takových studií bývají pak negativní nebo na pokraji průkaznosti. Existují však metody na pomezí AM a tzv. vědecké medicíny, které částečně této definici nevyhovují (užívání léčivých bylin, část terapeutických postupů chiropraxe aj.). AM se též nazývá doplňková, neortodoxní, přírodní, nekonvenční, nevědecká nebo neověřená, někdy celostní nebo dokonce nová. Žádné z těchto označení není přesné a má často emocionální náboj. Některá odrážejí i kulturní a etnické souvislosti. Poněkud alibistické je časté souhrnné označení doplňková a alternativní medicína. Někdy se však medicína alternativní a doplňková (komplementární) rozlišuje. Může se jednat přitom o tytéž metody, avšak v prvém případě jsou metodami první volby, jako náhrada medicíny založené na důkazech, ve druhém mají jen doplňkový, pomocný charakter jsou tedy provozovány s vědomím, že neovlivňují podstatu onemocnění. AM je složena z nejrůznějších modalit založených na různých idejích nebo systémech víry, které jsou vzájemně nekompatibilní. Například homeopatie a ájurvédská medicína jsou v analogickém rozporu jako homeopatie a medicína vědecká. Můžeme odlišit některé druhy AM, které představují poměrně ucelené systémy, někdy i s vlastními školicími pracovišti a provozované převážně lékaři: homeopatii, chiropraxi a osteopatii, herbalismus založený na tradičních lécích rostlinného původu, celotělovou akupunkturu, meditaci a relaxaci, chelátovou, vitaminovou a enzymovou terapii, terapii používající neověřené nebo odmítnuté léky proti rakovině, údajně léčivé výživové systémy (makrobiotika, šťávové diety např. Breussova), detoxikaci založenou na střevních nálevech aj. Do ryze šarlatánské polohy se dostala tzv. elektroakupunktura podle dr. Volla, takzvaná clusterová medicína aj. Existuje však mnoho pochybných léčebných a vyšetřovacích metod, které jsou provozovány lidmi bez jakéhokoliv lékařského vzdělání. Můžeme zmínit např. scientologii, naturopatii, psychickou chirurgii filipínského typu, kinesiologii (nejde o nauku o pohybech těla), aromaterapii, psychotronickou diagnostiku (často s pomocí kyvadla či proutku), reiki, feng-šuej, léčbu dotykem, kovy, drahokamy, pyramidovými tvary, keltskými a jinými magickými symboly, talismany nebo barvami. B. Nevědecký charakter alternativní medicíny Nelze sice v absolutním slova smyslu dokazovat, že něco neexistuje nebo nemůže nastat, což se týká i léčivých účinků čehokoliv. Situace se však změní, pokud vymezíme meze takového dokazování (platnost přírodních zákonů, z hlediska praxe akceptovatelnou 202

11 pravděpodobnost). Lze se též dožadovat pádných důkazů o existenci nějakého jevu. Můžeme se například ptát homeopatů, čím se liší účinek homeopatického preparátu v dvojitě zaslepených klinických studiích od účinku placebového a jaká je reprodukovatelnost těchto výsledků. Nezávisle na tom lze ukázat, v čem konkrétním jsou metody AM v rozporu s poznatky přírodních věd či klinické medicíny. V souvislosti s přírodovědným základem medicíny se musíme zmínit o slovu energie, které je velmi frekventované také v AM. Mnohdy nelze spolehlivě rozlišit, zda autoři používají tohoto slova obrazně či zda se snaží zavést smysluplnou veličinu. Energie se pak stává názornou ukázkou zmatení jazyka. Ve fyzice či chemii je to veličina přesně definovaná. V AM nikoliv, vystupuje jako slůvko označující všechno možné - dobrou náladou pacienta počínaje a konče čímsi zářivým, co proudí z ruky léčitele. Často se setkáváme s výrazem negativní či záporná energie, přičemž druhá z nich má vyvolávat zdravotní potíže. Z hlediska (bio)fyziky však energie není ničím, co by bylo ve vztahu k člověku primárně pozitivní nebo negativní. Tentýž druh energie může jednou škodit a jednou prospívat, většinou v závislosti na dávce. Neexistují ani speciální energie kosmické, ani žádné energie specifické pro biologické systémy. Alternativní nauky však často předstírají, že takovéto specifické druhy energie existují. Jsou jim dávána jména převzatá z okultismu či orientálních náboženství - ód, orgon, mesmerovský magnetismus, prána, čchi apod. Inspirativní je z knihy Alternativní medicína převzatá tabulka rozdílů mezi vědeckou a alternativní medicínou, kterou ovšem musíme chápat spíše jako hrubé vodítko: Medicína vědecká Respektování přírodních zákonů logika Jednotný systém Srozumitelnost Přesná terminologie Objektivita, experiment Reprodukovatelnost Přesná diagnostika Kauzální nebo symptomatická léčba Specifická léčba Přesná dokumentace a evidence Medicína alternativní Dosud nepoznané nebo iracionální síly Rozpor s logikou Nehomogenní soubor nejrůznějších metod Tajuplnost, mystika, magie Vágní, nepřesné termíny Subjektivita, spekulace Jedinečnost Nemožnost diagnózy Celkovostní léčba Panacea Chybění záznamů 203

12 Kontinuální vývoj Erudovaní lékaři Kolektivní spolupráce Pravdivost a serióznost Dogmata nebo originalita Laici, často jen technické vzdělání Individuální přístup Demagogie, reklama, podvody, lži C. Motivace a etické aspekty Existují vážné důvody, proč pacienti vyhledávají metody AM, typicky u onemocnění, které medicína dosud nedokáže uspokojivě léčit: nespokojenost s odlidštěnou medicínou (pacient je často jen melanom nebo apendicitida, lékař si nenachází dostatek času pro jeho vyslechnutí léčitel má na to přinejmenším více času), relativní láce některých metod AM, pocit nadstandardu, náboženské přesvědčení či životní filosofie vycházející z postmoderních či orientálních představ, špatná lidská zkušenost s některými lékaři, doporučení známých, vliv klamavé reklamy, nekritické přístupy sdělovacích prostředků apod. Specificky u nás se ještě může uplatňovat posttotalitní efekt zakázaného ovoce. U nemocných s beznadějnými diagnózami jde někdy o snahu využít každé léčebné metody přinášející sebenepatrnější naději na vyléčení. Lékař, vedle ekonomických důvodů, může být motivován snahou o maximální pomoc pacientovi i za cenu zapření vlastního přesvědčení. Bohužel však existují i takoví, kteří nepochopili vědecké základy medicíny, opouštějí je a metodám AM sami věří. Jde o formu selektivního myšlení, kdy lékař (např. homeopat či akupunkturista) není schopen přijmout žádné rozumové argumenty proti jím prováděné metodě, považuje je jen za obstrukce medicíny ortodoxní. Obrat v oblasti služeb poskytovaných v rámci AM dosahuje jen v USA několika desítek miliard dolarů ročně, přičemž toto číslo zahrnuje i prodej různých rostlinných drog a potravinových doplňků. Více než polovina pacientů tyto služby využívá a počet návštěv AM již údajně překročil počet návštěv u lékařů zabývajících se standardní zdravotní péčí. Nejde samozřejmě jen o příjmy lékařů. Značný zisk přináší AM i lékárníkům a výrobcům různých preparátů, přístrojů a pomůcek. Pacienti (konzumenti) AM jsou vystavení obrovskému tlaku reklamy, která u tzv. potravních doplňků může tvrdit prakticky cokoliv. Existují produkty (např. propolis, žen-šen, aloe vera, různé čaje), které mají tak rozsáhlé indikace, že mají charakter panacey všeléku. Reklamní materiály jsou navíc formulovány tak, že je nelze právně napadnout. AM představuje velký etický problém, a to z několika důvodů: 204

13 a) Lékař by měl svému pacientovi pomáhat způsobem co nejúčinnějším, měl by se tedy vyhýbat metodám, jejichž účinnost je sporná, malá či nulová. b) Lékař, ač by AM tedy využívat aktivně neměl, musí rozhodovat, zda pacientovi AM doporučí (nebo povolí) či nikoliv, pokud bude dotázán. U rizikových metod by mělo být jeho stanovisko jednoznačně záporné, avšak jindy může být i kladné. c) Kladný vztah lékaře k AM může vést ke ztrátě důvěry u pacientů, kteří tyto metody sami odmítají jako šarlatánské, případně může být záštitou pro laické léčitele, kteří se takto dočkávají jistého odborného požehnání pro svou činnost. d) Pokud bude lékař informovat o podstatě metod AM svého pacienta objektivně, pak tím pravděpodobně zruší její povětšinou jediný, tj. placebový účinek. Pokud bude informovat o dané metodě neúplně nebo věcně špatně, riskuje ztrátu dobré pověsti, pokud se pacient dopátrá pravdivých informací jinde. Pravděpodobně jediným rozumným východiskem je odmítavý nebo velmi zdrženlivý vztah lékaře k AM, provázený snahou o maximální posílení dodatečného placebového účinku racionální terapie a případným vysvětlením důvodů, které jej k odmítání AM vedou. Klíčem je tedy posílení důvěry pacienta v metody, které mu nabízí medicína založená na důkazech, což je zřejmě úkol dalece přesahující konfrontaci s AM. Z výše uvedeného též vyplývá, že lékař by měl být během svého studia o AM přiměřeně a věcně informován. Obecně je tento požadavek akceptován, v praxi však zatím není na našich lékařských fakultách nikoho, kdo by byl schopen a ochoten se takové výuky systematicky ujmout. D. Vybrané metody alternativní medicíny (Pomíjíme metody u nás méně rozšířené, zejména pokud si nekladou za cíl léčit těžce nemocné.) Homeopatie Hahnemannův medicínský systém vzniklý počátkem 19. století je patrně nejmohutnějším proudem AM. Principy podobné je léčeno podobným a zákon infinitezimálního ředění vzdorují jakékoliv přírodovědné kritice, i když jsou v rozporu i s prostým rozumem. Látka, vyvolávající stejné příznaky jako nějaká nemoc, je ve velkých ředěních používána pro léčbu této nemoci. Postupné ředění je provázeno protřepáváním 205

14 ( dynamizací ) a označuje se jako potencování. Z vědeckého hlediska je 30 nejproblematičtější účinnost vysokých homeopatických ředění (např. 1 : 10P P), při kterých již není nebo nemusí být v léčivu přítomna ani molekula účinné látky. Ponecháváme stranou bizarnost její volby - může to být grafit, vápno z pálených lastur, křemičitý písek, láva ze sopky Hekla apod. O homeopatické konstituční typologii, která vede k aplikování jediného univerzálního léčiva při nejrůznějších obtížích daného jednotlivce, raději pomlčíme jako o ryzí spekulaci. Existují homeopaté, kteří se snaží smířit homeopatii s přírodními vědami, tj. vysvětlit působení fyzicky nepřítomné látky. Hovoří proto o informačních stopách, které se pomnožují dynamizací, tedy protřepáváním homeopatika v po každém jeho ředění. Jaká je jejich fyzikálně chemická povaha? Jsou tyto hypotetické stopy stabilní v čase? Co se s nimi stane, když je homeopatikum rozstříknuto na nějaký nosič a pak vyschne? Odpovědi homeopatů chybí. Clusterová medicína (Cellhelp i jiné názvy) Nejdříve je zpopelněna nějaká organická hmota se vztahem k pacientovi či jeho nemoci (exkrement, hnis apod.). Diagnosticky je využívána krystalizace roztoku popelovin pozorovaná pod mikroskopem - různým nemocím mají odpovídat různé typy krystalů a krystalických struktur. Nikdo nikdy nepředložil vědecké práce, které by toto dokazovaly. Lékem je v této metodě tzv. dot - vodný destilát roztoku popelovin. Kdyby tu snad skutečně existovaly nějaké informační stopy homeopatického typu, pak by v tomto případě byly zničeny nejdříve vysokou teplotou a potom destilací - tedy přechodem vody do jiného skupenství. Tato metoda, původně importovaná z Německa, byla zatím jako jediná z metod alternativní medicíny výslovně odmítnuta Českou lékařskou komorou. Léčení je neškodné, avšak diagnostika je nesmyslná. Finanční náročnost značná. Lze se setkat i s protinádorovými clusterovými preparáty. Aromaterapie Aromaterapie se snaží využívat pro léčebné účely přírodní silice a jiné aromatické látky, avšak tvrzení o jejich účinnosti nejsou až výjimky prověřena klinickými studiemi. Léčebný efekt je především psychologický. Aromaterapeutické prostředky jsou běžně k dostání a nejsou příliš drahé. Nelze je doporučovat pacientům pro racionální terapii, avšak nenesou žádná rizika, snad s výjimkou alergizace. 206

15 Akupunktura O rozsáhlé problematice akupunktury se zmíníme jen letmo podrobněji o ní kriticky pojednává Heřt a kol. Akupunktura se dovolává tisícileté čínské tradice a také své relativní účinnosti při některých bolestivých stavech a psychosomatických obtížích. Proto je někdy mylně považována za konvenční terapeutickou metodu opírající se o dostatečně silné klinické studie. Vpich jehly je samozřejmě větší zásah do našeho těla než například působení homeopaticky zředěného farmaka. Existuje několik víceméně odporujících si akupunkturních systémů (klasický čínský, korejský, zjednodušený čínský, západní). S klasickou akupunkturou, zdůvodňovanou protikladným působením principů jin a jang, nelze vědecky polemizovat. Poněkud odlišná situace však nastává, když někteří akupunkturisté začnou hledat způsob, jak spojit akupunkturu s moderní medicínou. V epidermis a v podkoží se nachází řada kožních receptorů a nervových vláken, které lze stimulovat a dosáhnout tak ovlivnění některé fyziologické funkce v důsledku tzv. segmentárního uspořádání těla a jistých reflexů, byla prokázána existence tzv. spouštěcích bodů ve svalech, kde lze ovlivňovat bolestivost i vpichem jehly. Akupunktura vycházející z těchto poznatků má racionální opodstatnění, je však nutno ji verifikovat v dvojitě zaslepených randomizovaných studiích, které jsou zatím vzácné. Nervová zakončení a spouštěcí body však nejsou zpravidla totožné s klasickými tzv. akupunkturními body. Nepodařilo se dosud objevit žádné lokální morfologické struktury, které by korespondovaly se stovkami konkrétně uváděných akupunkturních bodů nebo tzv. akupunkturními drahami čili meridiány. Dokonce i měření snížené elektrické impedance v některých místech na kůži nedokazuje existenci aku-bodů, protože se jedná o měření zatížené značnými chybami a artefakty, a navíc nelze dokázat, že se skutečně jedná o klasické akupunkturní body. Akupunktura má jistě účinek placebový (psychologický, např. pozornost odvádějící) a snad i reflexní či na endorfinech založený účinek při některých bolestivých stavech, i když málo průkazný ve srovnání s předstíranou akupunkturou. Je možno ji akceptovat jako podpůrnou metodu péče o nemocné zejména pro ovlivňování bolestivých stavů a nevolnosti. O příbuzné akupresuře a elektroakupunktuře platí v zásadě totéž. Zvláštní odmítnutí si zasluhuje tzv. mikrosystémové akupunktury, které vystačí s vnitřním povrchem boltce, chodidlem, resp. s jinými malými okrsky povrchu těla. 207

16 Elektroakupunkturní metoda dle dr. Volla Jejím provozováním se jen v naší zemi živí minimálně desítky lékařů. Na základě problematicky změřených impedančních charakteristik akupunkturního bodu je vytvářen elektrický impuls, který má mít specifické léčebné účinky. Příslušné přístroje jsou označovány nenápadnou zkratkou EAV. Tato metoda se používá i pro testování vhodnosti homeopatického léku nebo tzv. nosody (tj. homeopatika připraveného z hnisu, patogenů, nekrotizované tkáně apod.). Testovaná osoba např. drží v ruce skleněnou ampuli s homeopatikem či nosodou a na základě elektrických odpovědí v akupunkturním bodu se určuje vhodnost tohoto léčiva. Toto léčivo lze dokonce simulovat elektrickými impulsy generovanými počítačem - v homeopatii jde totiž vlastně o přenos informace! To není vtip, ale do pseudovědeckého hávu zabalené blouznění léčitelů a některých lékařů, kteří takto vydělávají na lidské hlouposti. Psychotronické a biotronické léčitelství Pod tento termín zahrnujeme směs léčitelských postupů, které operují s domněle existujícími energiemi, jejichž poskytovatelem či příjemcem je léčitel. Psychotronika, v podstatě shodná s parapsychologií, se původně jako léčebná metoda neprofilovala, omezovala se na studium telepatie, telekineze, jasnovidectví a jiných paranormálních neprůkazných jevů. S léčitelstvím se propojila až později, zřejmě v souvislosti s měřením a odstiňováním tzv. geopatogenních zón (biotronika), jejichž reálná existence ovšem nebyla nikdy prokázána. Nicméně se k tomuto účelu vyrábí a úspěšně prodává řada podivných zařízení a pomůcek, z nichž některé se již staly předmětem vyšetřování pro trestný čin podvodu. Někteří léčitelé si po terapeutickém výkonu "škodlivou energii" otřepávají z prstů, opalují plamenem nebo smývají. K diagnostice je velmi často používáno kyvadlo, kterého se léčitel ptá na správnost diagnózy. K diagnostickým účelům je využívána též automatická kresba, tzv. Kirlianova fotografie (zobrazení elektrických výbojů na konečcích prstů v elektrickém poli) a různé jasnovidné či astrologické postupy. Jako koncentrátory léčivé energie jsou někdy používány talismany ve tvaru pyramidy, též různé keltské (spirála), egyptské (tzv. nilský kříž, ankh), křesťanské a i jiné symboly. Velmi příbuzné jsou postupy založené na údajné léčivé síle drahých kamenů, kovů, různých obrázků aj. Do této skupiny patří i tzv. léčení na dálku individuálními modlitbami či prostřednictvím televizních show. Dálkového působení využívá i na našem trhu etablovaná firma Joint-line, vlastnící emitory této energie, působící na lidi, 208

17 kteří si ovšem zakoupili patřičný přijímač podobný kreditní kartě. V této souvislosti se hovoří často o biorezonanční terapii. Působení psychotronických léčitelů lze vysvětlit sugescí. Léčitel trvá na své pravdě, tj. na existenci energie, jež má kladně působit na pacienty či rozkývávat kyvadla, avšak neměřitelné žádnými objektivními metodami. Mezi psychotronickými léčiteli se vyskytuje mnoho nezodpovědných jedinců, kteří pro svůj zisk neváhají požadovat na klientech přerušení racionální léčby, i když to má fatální následky. Přechodné zlepšení subjektivního pocitu zdraví, k němuž může někdy dojít, vydávají za výsledek své léčby. Ceny za tyto diagnózy, rady (mnohdy v podobě drahých příruček) a léčivé čaje mohou dosahovat až desítek tisíc korun. Pokud byla jejich terapie přece jen provázena účinnou nealternativní terapií (případně jí tato terapie předcházela) a pacient se vyléčil, pak si léčitel přisvojí terapeutický úspěch a zpravidla o něm přesvědčí i svého klienta. Medializace takovýchto případů je značná. V první polovině devadesátých let 20. století sdělovací prostředky nadšeně informovaly o tzv. filipínských či brazilských léčitelích, kteří buď holou rukou nebo s použitím dílenského nářadí měli odstraňovat z lidských těl patologické tkáně, včetně nádorů, aniž by po své činnosti zanechávali alespoň jizvu. Těmto nesmyslům uvěřilo obrovské množství lidí na celém světě a podniklo nákladné cesty na Filipíny nebo do Brazílie. Občas získané vyoperované tkáně nebyly lidského původu. Extrémní výživové systémy Extrémní diety, ať již mají sloužit k upevnění zdraví, k léčbě nebo jen k zázračnému zhubnutí, většinou ignorují skutečné biologické potřeby organismu. Lidem jsou sugerovány potřeby fiktivní, které vycházejí z naivních, resp. náboženských představ a neznalosti nebo nepochopení biologických poznatků. Makrobiotika, opírající se o syrovou i vařenou rostlinnou stravu, obiloviny, luštěniny, ořechy, zpravidla s vyloučením masa, a filosoficky vycházející z principu rovnováhy jin a jang, může navodit relativní nedostatek vitaminů či bílkovin. V rodinách striktních makrobiotiků se například dle sborníku Alternativní medicína (1995) vyskytují ve zvýšené míře novorozenci s porodní hmotností pod gramů. Dále to jsou zejména: a) Diety s takzvaně živými enzymy - vycházejí z představy o průchodu enzymů v nativním stavu do buněk našeho těla - ignorován je přitom proces trávení bílkovin 209

18 počínající jejich denaturací v žaludku. Racionálnější forma těchto diet enzymoterapie zatím též prokázala jen velmi omezenou účinnost. b) Diety veganské (vegetarianismus s vyloučením veškerých živočišných bílkovin) a fruktariánské (hlavní potravinou je ovoce) - vedou k nedostatku některých aminokyselin nebo vitamínů (B 12), respektive železa, pokud je konzumenti neužívají ve speciálních preparátech. c) Konzumace moči - urinoterapie. Podle představ propagátorů této pseudodiety například v moči přítomné dusíkaté odpadní látky mají nahrazovat dusík z bílkovin. Někdy je moč také přirovnávána k homeopatiku, neboť obsahuje stopy látek vznikajících při různých onemocněních. d) Diety očistné - v kombinaci s nálevy - všechny nemoci našeho těla jsou vysvětlovány na základě hromadění a kvašení, zahnívání odpadních látek shromážděných v těle. Zvláštní pozornost je věnována čištění tlustého střeva (colonterapie, colonhydroterapie, colonics v anglosaské literatuře). Bakteriální infekce má být například sekundární bezvýznamný proces. e) V onkologických souvislostech se dočkala značné popularity tzv. Breussova dieta léčba nádorových onemocnění hladovkou a zeleninovými šťávami, dosti devastující zbytky zdraví pacientů. Jaké je asi odborné zázemí těchto i jiných diet dokumentuje ukázka z jedné z početných publikací na toto téma, kterou do češtiny přeložila lékařka a která byla u nás hojně prodávána v polovině devadesátých let: (Walker, NW. Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy. Olomouc: Fin, 1993, 174 s., o podstatě rakoviny) Skupiny nebo hnízda epitelových buněk, které jsou téměř vyhladovělé, protože jim chybí organická potrava. Překotně rostou při konzumaci koncentrovaných škrobových výrobků a masa. Z podobných představ vychází i Gersonova vegetariánská šťávová dieta kombinovaná s konzumací telecích jater a kofeinovými nálevy (dosud se provádí na klinikách v Mexiku a v USA, přičemž játra byla nahrazena červenou řepou). Zákon sebezáchovného sdružování Určitá, konkrétní pavěda se vlastně nevyskytuje téměř nikdy v čisté, esenciální podobě. Vždy je odkazováno i na jiné pavědecké koncepce. Tento jev je natolik typický, že čtenář, který si není jist, zda čte pojednání o pavědě či o vědě, se může bez velkého rizika rozhodnout právě podle výskytu odkazů na jednoznačně identifikovanou pavědu. 210

19 Četné metody alternativní medicíny se například charakteristicky odvolávají na podobnost s homeopatií (clusterová medicína, aromaterapie, urinoterapie, léčba drahými kameny ). Lze však tuto generalizaci ještě více rozšířit. Odvolává-li se nápadně na něco jednoznačná pavěda, je téměř jisté, že to něco je zase jen pavěda. Například Sheldrakeovu morfogenetickou teorii (morfickou rezonanci) demaskuje i to, že se na ni stále častěji odvolávají ti, kdo potřebují objektivizovat nějaká energeticko-informační pole (auru, bioplasmu, telepatii a jasnovidnost). Pavěda se samozřejmě často odvolává i na zcela seriózní kvantovou teorii, teorie kosmologické (například Velký třesk) nebo různé medicínské poznatky. K tomu je však nutné tyto teorie a poznatky vyložit nesprávným či neúplným způsobem, který někdy budí podezření i u téměř úplných laiků. Sheldrakeova teorie je však přebírána ve své původní, nezkreslené podobě, k úpravám není důvod. Novým hitem v této oblasti je též špatně pochopená teorie kvantové teleportace. Rizika Různé druhy pavědy se vyznačují různou nebezpečností. Dänikeniády a katastrofické spisy nám mohou udělat zmatek v hlavě a v krajním případě nás mohou přivést i k psychiatrovi (jsou ovšem tragické výjimky masové i individuální sebevraždy). Diskreditují archeologii a geologii, podsouvají nám primitivní filozofické úvahy. Pavěda medicínského ražení nás však při důsledné aplikaci může ohrožovat na životě. Platí to zejména o některých léčitelských doporučeních, která zahrnují i zákaz dalšího užívání cílené lékové terapie vážných onemocnění. Nebezpečné mohou být i některé diety a výživové systémy, jsou-li uplatňovány důsledně. Nadměrné užívání některých přírodních drog je zřejmě jedním z faktorů zvyšujících výskyt alergií. Alternativně medicínské postupy mohou reálně zhoršit vyhlídky nemocného, protože jeho choroba nekontrolovaně postupuje a dostává se do stadií stále hůře léčitelných. V neposlední řadě lidé přicházejí o značné sumy peněz, které by mohli využít užitečnějším způsobem. Nezáleží jen na tom, co je v nějaké knize napsáno či v nějakém televizním pořadu řečeno, ale záleží i na tom, kdo knihu čte a televizi sleduje. Pavědecká koncepce bude působit odlišným způsobem na poučeného odborníka či na laika schopného alespoň logického myšlení, jinak na člověka prostého a náchylného k sugesci. Jinak bude působit na člověka staršího, který si je vědom toho, že lidé jsou za peníze a pochybný věhlas ochotni často k čemukoliv, jinak na idealisticky laděného dorostence, inklinujícího 211

20 k všeobjímající postmoderní toleranci a antiscientismu. Velmi dobře se pamatuji, jak hluboce na mě v době dospívání zapůsobily Součkovy Velké otazníky, které z dnešního hlediska představují záhadologii umírněnou a téměř kritickou, a ještě více Dänikenovy Vzpomínky na budoucnost, ufologické spisy nebo Rejdákův sborník Telepatie a jasnovidnost. Absolutně jsem nebyl schopen rozlišit, která tvrzení v těchto knihách mají reálný podklad a která jsou mystifikací či tradovaným omylem. Děti a dospívající mládež jsou dle mého názoru právě tou skupinou, která by před pavědou měla být alespoň trochu chráněna. Nemohou-li tuto ochranu poskytnout rodiče, pak je to úloha školy a sdělovacích prostředků. Mám dojem, že pavěda ve stále větší míře proniká i do pohádek a dětských seriálů. Magie, jasnovidnost a uvolňování psychických sil se v nich navíc často objevuje jako výsledek činnosti vědců, čímž se již v raném dětství fixuje mylná představa o předmětu a metodách vědy. Vědci jsou představováni jako pološílená a nebezpečná nebo naopak směšná stvoření proč tolik skryté nenávisti a otevřeného zesměšňování? Co asi vyvolá v dospívajícím mozku i jen náhodná četba o škodlivosti mléka, astrálních tělech, léčbě močí či vzývání satana. Nebylo by na místě k těmto záležitostem přistupovat podobně jako k pornografii? Sedmá velmoc na závěr Dnešní masmediální konzument si musí uvědomit, že svoboda slova, která u nás vládne od konce roku 1989, do značné míry relativizuje objektivnost a pravdivost informací o čemkoliv. Připusťme, že redaktor s mnoha lety praxe se může docela dobře stát člověkem, který obstojně rozumí politice a ekonomii, případně může říci hodně i k otázkám umění a kultury. Především pro tyto oblasti jsou také žurnalisté připravováni na svých fakultách. Ani dlouhá novinářská praxe však nemůže suplovat technické, přírodovědné či medicínské vzdělání. Nelze se proto divit, že redakční články týkající se vědeckých problémů od ekologie a medicíny až po techniku či zemědělství se často hemží nesmysly. Část tohoto informačního šumu vzniká při přebírání, překládání a redakčních úpravách informací z jiných zdrojů. Nelze se ani příliš spoléhat na informace obsažené v rozhovorech se skutečnými odborníky na nějaký problém, protože i tyto texty bývají často redakčně upravovány. Nespornou výhodou je však v tomto případě možnost ověření, co vlastně dotyčný odborník řekl a jak to myslel. 212

SISYFOS KLUB ČESKÝCH SKEPTIKŮ - 1 -

SISYFOS KLUB ČESKÝCH SKEPTIKŮ - 1 - SISYFOS KLUB ČESKÝCH SKEPTIKŮ - 1 - Určeno všem pochybujícím a přemýšlivým - 2 - Alternativní medicína a léčitelství Kritický pohled Jiří Heřt CC Creative common - 3 - Tuto knihu autor věnoval Českému

Více

VĚDA kontra IRACIONALITA 3. Sborník přednášek. Český klub skeptiků SISYFOS

VĚDA kontra IRACIONALITA 3. Sborník přednášek. Český klub skeptiků SISYFOS VĚDA kontra IRACIONALITA 3 Sborník přednášek Český klub skeptiků SISYFOS Nakladatelství Věra Nosková Praha 2005 OBSAH Sborník připravili: Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. Jiří

Více

Stati a zprávy z výzkumu ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA VE ŠKOLSTVÍ?

Stati a zprávy z výzkumu ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA VE ŠKOLSTVÍ? Stati a zprávy z výzkumu ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA VE ŠKOLSTVÍ? Jiří Heřt Anotace: Článek je véno ván kritické analýze nékolika metod alternativní medicíny (AM), které v posledních letech pronikají do speciálního

Více

Z OBSAHU. NÁVŠTĚVA U LÉČITELE Ivan Klíma

Z OBSAHU. NÁVŠTĚVA U LÉČITELE Ivan Klíma Cílem Českého klubu skeptiků Sisyfos je šíření vědeckých poznatků a nezkreslených informací. Zkoumáme sporné jevy a vystupujeme proti pseudovědeckým názorům. Pomáháme chránit spotřebitele před nabídkou

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Oddělení fyziky KMT PŘÍSPĚVEK EXPERIMENTŮ K VÝUCE FYZIKY PŘI DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ VE FYZIKÁLNÍ MEDICÍNĚ Rigorózní práce Plzeň, 2014 Doc. Ing. Jaroslav

Více

Pokročilé metody vědecké práce

Pokročilé metody vědecké práce Pokročilé metody vědecké práce Ilustrace: Umělecká fotografie voskového obrazu Platýz (Brixí 2010) Zdeněk Molnár Stanislava Mildeová Hana Řezanková Radim Brixí Jaroslav Kalina POKROČILÉ METODY VĚDECKÉ

Více

Neperiodický zpravodaj občanského sdružení SISYFOS - ČESKÉHO KLUBU SKEPTIKŮ Ročník XVI. Říjen 2010

Neperiodický zpravodaj občanského sdružení SISYFOS - ČESKÉHO KLUBU SKEPTIKŮ Ročník XVI. Říjen 2010 Neperiodický zpravodaj občanského sdružení SISYFOS - ČESKÉHO KLUBU SKEPTIKŮ Číslo 3 Ročník XVI. Říjen 2010 Cílem Českého klubu skeptiků SISYFOS je šíření vědeckých poznatků a nezkreslených informací. Zkoumáme

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice Tuto publikaci podpořila nadace OSF, Praha Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama 2 Tato

Více

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST REALIZACE NOVÉHO ZPŮSOBU MYŠLENÍ Poslední aktualizace: 15.06.2015 11:33 Obrovský a stále rychlejší rozvoj vědy a techniky nebyl doprovázen stejně rychlým vývojem sociálních, ekonomických

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

Z OBSAHU. SKEPTICI NADĚLILI SPRAVEDLIVĚ KAMENY Věra Nosková

Z OBSAHU. SKEPTICI NADĚLILI SPRAVEDLIVĚ KAMENY Věra Nosková Cílem Českého klubu skeptiků SISYFOS je šíření vědeckých poznatků a nezkreslených informací. Zkoumáme sporné jevy a vystupujeme proti pseudovědeckým názorům. Pomáháme chránit spotřebitele před nabídkou

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Trvale udržitelný rozvoj Sborník textů Marek Loužek (ed.) Libor Ambrozek, Mojmír Hampl, René Hladík Ivan Brezina, Martin Říman, Petr Mach Marek Loužek, Václav Klaus č.

Více

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH SHIATSU Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5 OBSAH 1. Co je Shiatsu?... 5 2. Historie Shiatsu... 23 3. Podstata a

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Danuše Nezvalová a kolektiv Olomouc 2010 Tento projekt

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více