Paranormální jevy a alternativní medicína z pohledu přírodovědce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paranormální jevy a alternativní medicína z pohledu přírodovědce"

Transkript

1 Paranormální jevy a alternativní medicína z pohledu přírodovědce Vojtěch Mornstein Lékařská fakulta MU, Brno DUCH Každý ví, co to je duch: to, co není hmota. Pokaždé, když nebudete vědět, jak ta či ona příčina působí, stačí říci, že tou příčinou je duch, a budete mít všechno velmi dokonale osvětleno. Paul Heinrich Dietrich von Holbach Kapesní bohosloví, 1775 v českém překladu J. Ježka (1957) Tato přednáška je zasvěcena pavědě a všem dalším karikaturám lidského myšlení, které vycházejí z nepochopení nebo zneužití elementárních vědeckých poznatků, vysvětlují různé jevy kolem nás způsobem neracionálním a nepravděpodobným a odmítají uznat to, že k analýze nějakého jevu je principiálně nutná jeho znalost. Nadále budu hovořit jen o pavědě, i když tento název není přesně vystihující. Inspiraci jsem nalezl v knihách, časopisech a internetových zdrojích, které se zabývají alternativní medicínou, archeastronautikou, astrologií, katastrofismem, magií, mimozemšťany, mystikou, okultismem, psychotronikou, výživou takzvanou zdravou, jakož i záhadami všeho druhu (toto řazení je abecední), a pochopitelně i v nečetných knihách, které se zabývají kritikou výše uvedeného. Leckdo se snad domnívá, že to, co analyzuji, je nepodstatným a pomíjivým společenským jevem. Zatím však oprávněnosti tohoto optimismu nic nenasvědčuje. Náš knižní trh, například, je zavalován snad stovkami relevantních knižních titulů ročně. Tržní 193

2 hodnota této produkce jde do stomilionových částek, které pozbývají důvěřiví lidé v marné naději, že získají něco, co jim vyřeší jejich problémy zdravotní či jiné. Je to jistě velmi svérázná forma podnikání a tvrdím-li, že je to obchod se lží, nejsem příliš daleko od pravdy. Ve většině produkce, kterou nejenže někdo musí psát a vydávat, ale též kupovat a využívat, najdeme i stížnosti na to, jak krutě s autory a jejich myšlenkami zachází zlá oficiální věda a dokonce i tisk a jiná masmedia. V tisku a masmediích je však většinou opak pravdou. Akademická věda sice občas pozdvihne svůj hlas, ale účinná imunizace veřejnosti je vzácností. Navíc v mnoha lidech vyvolává nevoli, když jim někdo bere jejich víru, takže se kritickým publikacím či mediálním pořadům cílevědomě vyhýbají. Příčiny rozkvětu Kde se vlastně najednou u nás vzalo takové množství projevů pavědy a různých jiných druhů iracionality? Tento problém byl již rozebrán mnohokrát a řekl bych i osobami povolanějšími. Obvykle jsou oddělovány příčiny vnitřní, specificky české (československé, východoevropské), a příčiny globální. Jednotlivé speciální vědy se pro průměrného občana i vyspělé země stávají stále více nedostupné a nepřehledné. Vedle obvyklého vysokoškolského vzdělání je nutné pro pochopení současného stavu každé speciální vědy pokračovat ve studiu postgraduálním, celé roky sbírat odborné zkušenosti, seznamovat se s odbornou literaturou. Výsledkem této namáhavé přípravy je obvykle jen schopnost zabývat se úzce vymezenou oblastí vědy. Pokusím se toto tvrzení dokumentovat na základě vlastních zkušeností. Řekněme, že se snad mohu považovat za odborníka v jisté malé oblasti biofyziky, která se zabývá účinky ultrazvuku na živé organismy. Setkávám se proto občas s dotazem, zdali jsou pro pacienty nebezpečné ultrazvukové vyšetřovací metody. Na tuto otázku musím odpovědět pokud možno pravdivě a srozumitelně a vzít přitom v úvahu úroveň znalostí tazatele. Odpovím-li, že tyto metody jsou naprosto neškodné, dopouštím se určité nepřesnosti. Jsou téměř absolutně neškodné, jsou-li prováděny člověkem, který věci rozumí, který má k dispozici kvalitní vyšetřovací techniku a jedná-li se o vyšetření standardní. Lze si ale představit situace, kdy bude vyšetřovanému hrozit sice velmi malé, avšak ne zcela zanedbatelné nebezpečí (jistěže statisticky menší než při standardním vyšetření rentgenovém). Moje odpověď je proto většinou trochu vyhýbavá. Není-li dostatek času k tomu, abych mohl vysvětlit, za jakých zvláštních okolností je možné hovořit o určitém riziku, může u tazatele snadno vzniknout dojem, že věda, kterou v daném 194

3 okamžiku reprezentuji, není schopna zaujmout jasné stanovisko i ke zdánlivě velmi jednoduchým problémům. Vznikají pochybnosti a nedůvěra k vědeckému poznání ( oni nás tím vyšetřují a přitom pořádně nevědí, jestli to pro nás není nebezpečné ). Do podobných potíží se dostává prakticky každý odborník v diskusi s laiky. Nelze se proto divit, že mnohý laik se pokouší hledat na své otázky jednoznačné odpovědi s použitím vlastního rozumu, aniž si je vědom složitosti těchto otázek a současné úrovně odborných znalostí. Mnohdy se přitom jedná o otázky života a smrti (např. léčení nádorových onemocnění). Takto někdy vzniká pavěda, kterou bych označil za pavědu dobře míněnou, řekněme pseudovědu. Její šiřitelé se snaží pomáhat trpícím lidem, nejsou však schopni odhadnout riziko, které jejich často kuriózní metody mohou představovat. Mnoho pavědeckých koncepcí je však velmi úzce spojeno se snahou vydělat na lidské hlouposti za každou cenu, a to v podstatě bez jakýchkoliv speciálních znalostí. Tyto trendy jsou jednoznačně nejfrekventovanější v oblasti alternativní medicíny, která je pavědou všude tam (a to tvrdím zcela kategoricky), kde jsou její závěry či léčebné postupy odlišné od možných závěrů či postupů takzvané medicíny oficiální. Z různých léčitelských metod a výroby různých léčiv a pomůcek, které nemají žádný jiný než psychologický mechanismus účinku, se takto staly oblasti lukrativního podnikání. Stačí si jen povšimnout, kolik skryté i zjevné reklamy se nachází v nesčetných článcích a knihách o alternativní medicíně. O výnosnosti alternativně medicínských a léčitelských praxí ani snad netřeba mluvit. Pavěda se tedy šíří i z důvodů ekonomických. Jsou tu i obecně psychologické důvody: snaha prosadit se na veřejnosti, uspokojit svou touhu po ovládání jiných lidí. Globální tolerance k pavědě je do značné míry podmíněna duchovní atmosférou postmodernismu, který jako svébytná filozofická reakce na problémy současného světa relativizuje kategorie pravdy a poznání. Hlasatelé postmodernismu se dopouštějí té osudové chyby, že současnou krizi umění a filozofie extrapolují i do oblasti přírodních a exaktních věd. Mezi relativností přírodovědných a filozofických pravd však existuje hluboká propast. Heisenbergův princip neurčitosti přece není to stejné, co odklon od realismu v umění, i když by se to tak mohlo některým postmoderním filozofům jevit. Ještě více prospívá pavědě postmodernismus transformovaný do netradičního náboženského myšlení například do hnutí New Age. Aniž bych zcela vyčerpal globální příčiny rozkvětu pavěd, přejdu k specifickým příčinám domácím. V době totalitní došlo k vážným deformacím lidského myšlení. Byl zmrazen přirozený myšlenkový vývoj a (nedůsledně) vědecký světový názor byl povýšen 195

4 na obdobu státního náboženství. Pavěda byla proto pěstována skrytě nebo pod matoucími hesly ve službách tohoto světového názoru nebo byla prostě a jednoduše zakázána. Takzvaná socialistická věda se zejména v padesátých letech též sama zdiskreditovala mičurinskou biologií (Lysenko, Lepešinská & Co.) nebo odmítáním kybernetiky. Obnovení svobody projevu v naší zemi bylo proto provázeno explozivním růstem pavědecké produkce, který byl navíc podporován i pověstnou chutí zakázaného ovoce. V naší bezprostřední současnosti však již začínají dominovat i u nás příčiny globální. Vzestup (a metamorfóza) pavědy, který na Západě trval desítky let, u nás díky specifické situaci proběhl zhuštěně v době přibližně desetkrát kratší. Takzvaná oficiální věda byla u nás v kritické době zmítána svými vlastními, mnohdy existenčními problémy a nebyla schopna adekvátním způsobem reagovat. Dnes se však situace začíná pomalu měnit a žádná další mimořádná překvapení tohoto druhu již asi nenastanou. Víra a nevíra Chtěl bych zdůraznit, že boj proti pavědě není bojem proti náboženství. Nebylo tomu tak vždy, avšak odpustím si historické exkurze ( A přece se točí! ), abych nenarušoval křehké spojenectví mezi vědci nevěřícími a věřícími. Cosi tu však není v pořádku ani dnes. Je znám velmi negativní vztah křesťanského fundamentalismu k evoluční teorii. Zástupy jinak zcela racionálně založených lidí proudí na místa takzvaných zjevení a věří věcem (sošky ronící krvavé slzy apod.), které jsou velmi vzdáleny od věcí rozumných. Budiž však uznáno, že i přístup kléru je k těmto záležitostem velmi rezervovaný až skeptický. Těžko lze též najít plný soulad mezi paleontologií a kreacionismem, mezi kosmologií a doslovně chápanou knihou Genesis. Za důležitější však považuji v daném okamžiku to, že řada věřících lidí se proti pavědě angažuje, a to i u nás. Na prvním místě bych snad uvedl RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Materialismus sám o sobě také nepředstavuje žádnou ochranu před pavědeckými koncepcemi, což lze bohatě doložit mnoha příklady z doby totalitní. Budeme-li však religiozitu a pavědu považovat za dvě množiny, pak přece jen existuje jejich významný průnik, o kterém je nutno se zmínit. Jako takzvaná alternativní religiozita bývá zmiňována například teosofie a antroposofie, hnutí New Age, scientologie, tzv. Křesťanská věda, Ajurvéda Tyto církve či hnutí mají zřetelnou tendenci se proklamovat jako netradiční vědy a provozují či inspirují to, co jsem do definice pavědy zahrnul. Je dosti obtížné 196

5 rozpoznat, kde končí pavěda, mystifikace či podvody a začíná ryzí víra. Pokud jsem se mimoděk dotkl něčího náboženského přesvědčení, tímto se omlouvám. Odborné kamufláže Hloubka vzdělání člověka neochrání před pavědou a spol. Ochrannou funkci má spíše šířka vzdělání. Propagátory pavěd se běžně stávají i lidé s akademickými tituly a poměrně často se jedná o pavědy, které jsou jim profesně blízké. Existují alespoň dvě příčiny takovéto konverze: 1 Odborník ve skutečnosti žádným odborníkem není a vklouznutí do myšlenkově prostinké pavědy je pro něj záchranou před zjevným profesním krachem. 2 Odborník je příliš specializován, chybí mu širší rozhled a soudnost. Rád proniká do jiných vědních oborů, kterým však vůbec nerozumí (fyzik se začne zabývat kvantováním psychiky, informatik začne vytvářet výživové systémy ). Veřejnost ovšem mezi jednotlivými odbornostmi příliš nerozlišuje doktor jako doktor, inženýr jako inženýr - a logickým důsledkem je myšlenkový chaos. Jednotlivci šířící nebo z různých důvodů obhajující pavědu mohou klidně působit i na vysokých školách. Týká se to zejména některých proudů alternativní medicíny, psychotroniky a astrologie. Ještě v nedávné totalitní minulosti poskytovaly pavědě platformu i takové instituce jako Československá vědeckotechnická společnost. Psychotronická pracoviště působila na vysokých školách. V době již porevoluční přijala pod svá křídla Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (!) homeopaty, k čemuž měla sice určité důvody (řekněme mělo jít o určitou formu dozoru), avšak je otázkou, zda tyto důvody vyvažují riziko takového kroku. Některé odnože pavědy (homeopatie, psychotronika aj.) mají obdivuhodnou schopnost imitovat seriózní a nezaujaté vědecké přístupy k předmětu svého zájmu. Dokladem toho je mnoho článků v odborných časopisech a popularizujících knih. Vezměme si například klasický sborník uspořádaný Zdeňkem Rejdákem Telepatie a jasnovidnost (1970), který se velmi podrobně zabývá též proutkařením. Tato kniha je vybavena dokonce souhrny v několika světových jazycích a informacemi o autorech jednotlivých statí (většinou jsou představováni jako úspěšní vědečtí pracovníci). Nehledě na obsah, je tu však jedna velmi zásadní a charakteristická odlišnost od literatury vědecké. 197

6 Chybí seznamy literárních odkazů. V jiných knihách sice tyto odkazy najdeme, avšak po jejich prostudování je zřejmé, že se většinou jedná o zdroje obskurní, které nemají charakter vědeckých publikací. Skutečně odborná literatura je citována buď chybně nebo jen pro podporu zcela banálních tvrzení. Její hlavní funkcí je simulace vědeckého charakteru práce. Jiné odnože pavědy oficiální vědu odmítají, nanejvýš operují s citáty vědců vytrženými z kontextu, někdy i účelově upravenými. Zvláštní oblibě se těší Einstein, Newton, mnozí psychologové a filozofové (Carl Gustav Jung). V minulosti se naši (a nejen naši) psychotronikové, katastrofisté nebo ufologové často odvolávali i na sovětské zdroje, což činí občas i dnes. Autoři pavědy obvykle postupují tak, že: a) Nejdříve poukáží na svou letitou praxi v daném oboru, případně to za ně učiní některý jejich obdivovatel. V našich podmínkách zmíní i totalitní útisk a zapomenou dodat, že se týkal převážně jejich ekonomických zájmů. Navíc, pavědy, které měly ateistický nátěr, mnohdy disponovaly státem financovanými laboratořemi. Psychotronikové, katastrofisté i jiní se mohli velmi často dovolávat sovětských vzorů. Někdy tito autoři trvají na tom, že i dnes je jim ubližováno. b) S menšími či většími nepřesnostmi rozeberou několik chronicky známých skutečností historického, přírodovědného či medicínského charakteru (popíší například složení atomu či lidského těla). c) Dovolávají se vědeckých autorit, z nichž se posléze vyklubou převážně lidé stejného ražení, jako jsou oni sami, kteří nemají s vědou nic společného. Nebo mají, ale nemohou se již bránit deformaci svých myšlenek (Albert Einstein). d) Vyvodí absurdní závěry, které jsou v rozporu s prostou logikou a našimi běžnými životními zkušenostmi, k čemuž použijí konglomerátu výrazů, které již cosi (jiného) znamenají. Nejvíce bývají vzývána slova jako energie, záření, magnetismus nebo informace. Překrucování logiky věcí a důkazy v kruhu je v kritizovaných oblastech velmi hojné a umožňuje dokázat prakticky cokoliv. Vědomě či nevědomě je využíváno toho, že člověk nemůže být současně vzdělán v historii, všech přírodních vědách, v medicíně či v psychologii, a že díky své nepozornosti není schopen odhalit slabé články jejich konstrukcí, mnohdy pečlivě vypiplávaných dlouhá léta. Společným jmenovatelem většiny pavědeckých publikací je jejich blábolivost. Najdeme-li v některé knize (Cingroš: Urinoterapie) například větu Ovoce a zelenina svou 198

7 zásaditostí neutralizují kyseliny v těle, pak je zcela jasné, že autor neví, co to je kyselost, zásaditost a neutralizace. Neví ani, jak probíhají procesy trávení. Mnohem užitečnější by třeba bylo vysvětlit, jaký je původ různých našich zdravotních problémů a jak je jim možné předcházet. K tomu je však nutno mít skutečné znalosti. Charakteristické je i mísení faktů a spekulací, neschopnost kritického hodnocení vlastních nebo cizích pozorování a zejména nesmiřitelný postoj k poznatkům vědy, která je obviňována z neústupného ignorantství. Člověk, vesmír a tajuplná historie lidstva Vedle otázek života smrti člověka bytostně zajímá jeho postavení ve vesmíru, včetně otázky paralelní existence inteligentního života. Proto se stala předmětem pseudoodborného zájmu možnost inteligentního života ve vesmíru a cestování inteligentních bytostí vesmírem, takříkajíc za účelem šíření civilizace nebo naopak jejího ničení či dokonce vykořisťování civilizací jiných. Jen naznačím, proč je věda k něčemu takovému skeptická (na základě současného stavu vědomostí, samozřejmě): - rychlost světla je nepřekročitelný limit - délka trvání individuálního života je omezená a řádově srovnatelná s délkou našeho života - délka trvání existence biologického druhu je rovněž omezená, většinou na max. desítky milionů let - možnost sebezničení inteligentního druhu je reálná - možnost vyčerpání energetických zdrojů a následné degenerace civilizace je rovněž reálná - motivace k mezihvězdným cestám za získáváním surovin nebo genetického materiálu je pochybná - chybí jednoznačné přímé či nepřímé důkazy návštěv mimozemšťanů Smyšlenými důkazy o návštěvách mimozemšťanů se proslavil zejména von Däniken, který již byl v naší literatuře podroben podrobné kritice (Malina a Kukal). Bohové v různých mýtech přicházeli z nebe, což má být například důkazem existence návštěv z vesmíru. Odjinud než z nebe, ze země nebo z moře ovšem přijít ve fantazii člověka dost dobře nemohli. Když po obloze létalo Slunce, proč by nemohli bohové? 199

8 Jeví se jako velmi pravděpodobné, že víra v setkání s mimozemšťany nabývá v posledních desetiletích podobě netradičního náboženství, že je jedním z projevů krize tradičních náboženství v přetechnizovaném světě. Tzv. ufologie má v mnoha případech charakter kultu, očekává se spasení, viz sebevražda v San Diegu v r nebo rozkvět sekty tzv. Vesmírných lidí. S problematikou mimozemské inteligence úzce souvisí tzv. Bermudský trojúhelník. Hysterie kolem něj byla vyvolána knihou novináře Berlioze v padesátých letech minulého století. Jím popisovaná mizení letadel nebo lodí však byla vysvětlena nebo zbavena záhadnosti, vzaly-li se v úvahu okolnosti oceanologické a meteorologické a také mimořádná hustota provozu v dané oblasti. Zaniklé civilizace Atlantidy, Lumurie, Země Mu, Šambaly atd. se staly analogií návštěv mimozemšťanů. Hypotéza o existenci Atlantidy však nenašla oporu ani v písemných historických pramenech, ani v archeologických nálezech. Jistou možnost transoceánské komunikace mezi civilizacemi naznačily Heyerdahlovy pokusy v oblasti experimentální archeologie (Kon-tiki, Ra). Shoda ve stavění pyramid není sama o sobě žádným argumentem, je logickým zdokonaleních pohřebních mohyl. Neexistují žádné archeologické nálezy ani geologická či oceánologická svědectví o tom, že by v posledních desítkách tisíc let nějaká větší pevnina zmizelo pod hladinou. Platón, hovořící ve svých spisech Timaios a Kritias o Atlantidě však mohl být inspirován dávnou vzpomínkou na poničení krétské civilizace po výbuchu sopky na Théře (Santorinu) cca 1600 let před naším letopočtem. Alternativní medicína A. Obecná charakteristika Podívejme se nyní na tzv. alternativní medicínu. Většina soudných lidí odmítá nebo ignoruje tyto metody, ale přece jen se i z jejich strany často objevuje námitka, že ta či ona metoda je účinná (známému velice pomohla!), že by ani nemohla být tak rozšířená, kdyby účinná nebyla. Není žádným objevem zjištění, že v podstatě jakákoliv akce lékaře či léčitele, k němuž má pacient důvěru, má určitý léčebný efekt zejména v případech, kdy podstata nemoci není organická (není-li něco zlomeného, chybějícího nebo zbujelého). Často se v této souvislosti hovoří o takzvaném magickém působení lékaře. Nemáte dojem, 200

9 že se koná něco pro vaši záchranu, když vám lékař měří tlak či teplotu? Není vám hned o trochu lépe? Trochu podrobnější rozbor si však vyžaduje efekt placeba. Placebo, psychologicky účinná imitace léku, může být například škrobová tableta, fyziologický roztok nebo sladká vodička. Placebo může v některých případech nahradit antibiotikum, jednotlivou dávku inzulinu (lze to prý ukázat na změnách obsahu krevního cukru) a krátkodobě patrně celou řadu jiných léčiv. Skutečností je, že současná medicína nedovede účinnost placeba dosud zcela uspokojivě vysvětlit. V některých případech by hledaným mechanismem mohly být endorfiny přirozené látky s analgetickými a euforizujícími účinky, které jsou produkovány v mozku. Jiné mechanismy by mohly být ryze psychologické povahy, avšak necítím se být kvalifikován k jejich rozboru. Problematika tzv. alternativní medicíny (dále AM) je u nás tradičně podceňována. Nejsou k dispozici ani statistická data o využívání metod AM u naší populace, což však neplatí pro mnoho vyspělých zemí. AM ovlivňuje chování pacientů, je zdrojem rizik a též lukrativním podnikáním s minimálními náklady a nedefinovanou odpovědností za výsledek léčby. AM se vymyká standardizaci, existuje však paralelně s právně a odborně garantovaným systémem léčebně preventivní péče. Kritické přehledy o AM různého rozsahu a zaměření podává například prof. Ernst působící v Department of Complementary Medicine, School of Postgraduate Medicine and Health Sciences, University of Exeter. Napsal četné velmi kvalitní studie o AM, je patrně nejvýznačnější světová autorita v této oblasti. Z našich autorů uveďme zejména prof. Heřta. Světového ohlasu dosáhli svého času Škrabánek a McCormick. Metody AM působí nejen jako placebo - v některých případech i prostřednictvím chemických činitelů či fyzických úkonů. Příkladem budiž léčivý potenciál chiropraktických, tedy manipulačních výkonů při potížích s ploténkami, prospěšnost masáží nebo o účinnost některých rostlinných drog. Některé metody AM tedy mohou mít podpůrný účinek, jiné jen účinek psychologický, placebový. Termínu alternativní medicína budeme používat bez ohledu na jeho vnitřně rozporný charakter a nepřesnost. AM může být definována různě, avšak z hlediska praktického je inspirativní přidržet se definice, která říká, že AM je souhrnný termín pro tradiční i nové diagnostické a léčebné postupy, používané v současnosti, které se odlišují svými teoretickými východisky i svou praxí od principů racionální, vědecké medicíny. Léčitelé i pacienti často hovoří o specifických pozitivních účincích AM, avšak světové písemnictví je poměrně chudé na kvalitní vědecké práce, které by prokazovaly specifickou účinnost AM při diagnózách, které nemají charakter tzv. psychosomatických onemocnění. 201

10 Výsledky takových studií bývají pak negativní nebo na pokraji průkaznosti. Existují však metody na pomezí AM a tzv. vědecké medicíny, které částečně této definici nevyhovují (užívání léčivých bylin, část terapeutických postupů chiropraxe aj.). AM se též nazývá doplňková, neortodoxní, přírodní, nekonvenční, nevědecká nebo neověřená, někdy celostní nebo dokonce nová. Žádné z těchto označení není přesné a má často emocionální náboj. Některá odrážejí i kulturní a etnické souvislosti. Poněkud alibistické je časté souhrnné označení doplňková a alternativní medicína. Někdy se však medicína alternativní a doplňková (komplementární) rozlišuje. Může se jednat přitom o tytéž metody, avšak v prvém případě jsou metodami první volby, jako náhrada medicíny založené na důkazech, ve druhém mají jen doplňkový, pomocný charakter jsou tedy provozovány s vědomím, že neovlivňují podstatu onemocnění. AM je složena z nejrůznějších modalit založených na různých idejích nebo systémech víry, které jsou vzájemně nekompatibilní. Například homeopatie a ájurvédská medicína jsou v analogickém rozporu jako homeopatie a medicína vědecká. Můžeme odlišit některé druhy AM, které představují poměrně ucelené systémy, někdy i s vlastními školicími pracovišti a provozované převážně lékaři: homeopatii, chiropraxi a osteopatii, herbalismus založený na tradičních lécích rostlinného původu, celotělovou akupunkturu, meditaci a relaxaci, chelátovou, vitaminovou a enzymovou terapii, terapii používající neověřené nebo odmítnuté léky proti rakovině, údajně léčivé výživové systémy (makrobiotika, šťávové diety např. Breussova), detoxikaci založenou na střevních nálevech aj. Do ryze šarlatánské polohy se dostala tzv. elektroakupunktura podle dr. Volla, takzvaná clusterová medicína aj. Existuje však mnoho pochybných léčebných a vyšetřovacích metod, které jsou provozovány lidmi bez jakéhokoliv lékařského vzdělání. Můžeme zmínit např. scientologii, naturopatii, psychickou chirurgii filipínského typu, kinesiologii (nejde o nauku o pohybech těla), aromaterapii, psychotronickou diagnostiku (často s pomocí kyvadla či proutku), reiki, feng-šuej, léčbu dotykem, kovy, drahokamy, pyramidovými tvary, keltskými a jinými magickými symboly, talismany nebo barvami. B. Nevědecký charakter alternativní medicíny Nelze sice v absolutním slova smyslu dokazovat, že něco neexistuje nebo nemůže nastat, což se týká i léčivých účinků čehokoliv. Situace se však změní, pokud vymezíme meze takového dokazování (platnost přírodních zákonů, z hlediska praxe akceptovatelnou 202

11 pravděpodobnost). Lze se též dožadovat pádných důkazů o existenci nějakého jevu. Můžeme se například ptát homeopatů, čím se liší účinek homeopatického preparátu v dvojitě zaslepených klinických studiích od účinku placebového a jaká je reprodukovatelnost těchto výsledků. Nezávisle na tom lze ukázat, v čem konkrétním jsou metody AM v rozporu s poznatky přírodních věd či klinické medicíny. V souvislosti s přírodovědným základem medicíny se musíme zmínit o slovu energie, které je velmi frekventované také v AM. Mnohdy nelze spolehlivě rozlišit, zda autoři používají tohoto slova obrazně či zda se snaží zavést smysluplnou veličinu. Energie se pak stává názornou ukázkou zmatení jazyka. Ve fyzice či chemii je to veličina přesně definovaná. V AM nikoliv, vystupuje jako slůvko označující všechno možné - dobrou náladou pacienta počínaje a konče čímsi zářivým, co proudí z ruky léčitele. Často se setkáváme s výrazem negativní či záporná energie, přičemž druhá z nich má vyvolávat zdravotní potíže. Z hlediska (bio)fyziky však energie není ničím, co by bylo ve vztahu k člověku primárně pozitivní nebo negativní. Tentýž druh energie může jednou škodit a jednou prospívat, většinou v závislosti na dávce. Neexistují ani speciální energie kosmické, ani žádné energie specifické pro biologické systémy. Alternativní nauky však často předstírají, že takovéto specifické druhy energie existují. Jsou jim dávána jména převzatá z okultismu či orientálních náboženství - ód, orgon, mesmerovský magnetismus, prána, čchi apod. Inspirativní je z knihy Alternativní medicína převzatá tabulka rozdílů mezi vědeckou a alternativní medicínou, kterou ovšem musíme chápat spíše jako hrubé vodítko: Medicína vědecká Respektování přírodních zákonů logika Jednotný systém Srozumitelnost Přesná terminologie Objektivita, experiment Reprodukovatelnost Přesná diagnostika Kauzální nebo symptomatická léčba Specifická léčba Přesná dokumentace a evidence Medicína alternativní Dosud nepoznané nebo iracionální síly Rozpor s logikou Nehomogenní soubor nejrůznějších metod Tajuplnost, mystika, magie Vágní, nepřesné termíny Subjektivita, spekulace Jedinečnost Nemožnost diagnózy Celkovostní léčba Panacea Chybění záznamů 203

12 Kontinuální vývoj Erudovaní lékaři Kolektivní spolupráce Pravdivost a serióznost Dogmata nebo originalita Laici, často jen technické vzdělání Individuální přístup Demagogie, reklama, podvody, lži C. Motivace a etické aspekty Existují vážné důvody, proč pacienti vyhledávají metody AM, typicky u onemocnění, které medicína dosud nedokáže uspokojivě léčit: nespokojenost s odlidštěnou medicínou (pacient je často jen melanom nebo apendicitida, lékař si nenachází dostatek času pro jeho vyslechnutí léčitel má na to přinejmenším více času), relativní láce některých metod AM, pocit nadstandardu, náboženské přesvědčení či životní filosofie vycházející z postmoderních či orientálních představ, špatná lidská zkušenost s některými lékaři, doporučení známých, vliv klamavé reklamy, nekritické přístupy sdělovacích prostředků apod. Specificky u nás se ještě může uplatňovat posttotalitní efekt zakázaného ovoce. U nemocných s beznadějnými diagnózami jde někdy o snahu využít každé léčebné metody přinášející sebenepatrnější naději na vyléčení. Lékař, vedle ekonomických důvodů, může být motivován snahou o maximální pomoc pacientovi i za cenu zapření vlastního přesvědčení. Bohužel však existují i takoví, kteří nepochopili vědecké základy medicíny, opouštějí je a metodám AM sami věří. Jde o formu selektivního myšlení, kdy lékař (např. homeopat či akupunkturista) není schopen přijmout žádné rozumové argumenty proti jím prováděné metodě, považuje je jen za obstrukce medicíny ortodoxní. Obrat v oblasti služeb poskytovaných v rámci AM dosahuje jen v USA několika desítek miliard dolarů ročně, přičemž toto číslo zahrnuje i prodej různých rostlinných drog a potravinových doplňků. Více než polovina pacientů tyto služby využívá a počet návštěv AM již údajně překročil počet návštěv u lékařů zabývajících se standardní zdravotní péčí. Nejde samozřejmě jen o příjmy lékařů. Značný zisk přináší AM i lékárníkům a výrobcům různých preparátů, přístrojů a pomůcek. Pacienti (konzumenti) AM jsou vystavení obrovskému tlaku reklamy, která u tzv. potravních doplňků může tvrdit prakticky cokoliv. Existují produkty (např. propolis, žen-šen, aloe vera, různé čaje), které mají tak rozsáhlé indikace, že mají charakter panacey všeléku. Reklamní materiály jsou navíc formulovány tak, že je nelze právně napadnout. AM představuje velký etický problém, a to z několika důvodů: 204

13 a) Lékař by měl svému pacientovi pomáhat způsobem co nejúčinnějším, měl by se tedy vyhýbat metodám, jejichž účinnost je sporná, malá či nulová. b) Lékař, ač by AM tedy využívat aktivně neměl, musí rozhodovat, zda pacientovi AM doporučí (nebo povolí) či nikoliv, pokud bude dotázán. U rizikových metod by mělo být jeho stanovisko jednoznačně záporné, avšak jindy může být i kladné. c) Kladný vztah lékaře k AM může vést ke ztrátě důvěry u pacientů, kteří tyto metody sami odmítají jako šarlatánské, případně může být záštitou pro laické léčitele, kteří se takto dočkávají jistého odborného požehnání pro svou činnost. d) Pokud bude lékař informovat o podstatě metod AM svého pacienta objektivně, pak tím pravděpodobně zruší její povětšinou jediný, tj. placebový účinek. Pokud bude informovat o dané metodě neúplně nebo věcně špatně, riskuje ztrátu dobré pověsti, pokud se pacient dopátrá pravdivých informací jinde. Pravděpodobně jediným rozumným východiskem je odmítavý nebo velmi zdrženlivý vztah lékaře k AM, provázený snahou o maximální posílení dodatečného placebového účinku racionální terapie a případným vysvětlením důvodů, které jej k odmítání AM vedou. Klíčem je tedy posílení důvěry pacienta v metody, které mu nabízí medicína založená na důkazech, což je zřejmě úkol dalece přesahující konfrontaci s AM. Z výše uvedeného též vyplývá, že lékař by měl být během svého studia o AM přiměřeně a věcně informován. Obecně je tento požadavek akceptován, v praxi však zatím není na našich lékařských fakultách nikoho, kdo by byl schopen a ochoten se takové výuky systematicky ujmout. D. Vybrané metody alternativní medicíny (Pomíjíme metody u nás méně rozšířené, zejména pokud si nekladou za cíl léčit těžce nemocné.) Homeopatie Hahnemannův medicínský systém vzniklý počátkem 19. století je patrně nejmohutnějším proudem AM. Principy podobné je léčeno podobným a zákon infinitezimálního ředění vzdorují jakékoliv přírodovědné kritice, i když jsou v rozporu i s prostým rozumem. Látka, vyvolávající stejné příznaky jako nějaká nemoc, je ve velkých ředěních používána pro léčbu této nemoci. Postupné ředění je provázeno protřepáváním 205

14 ( dynamizací ) a označuje se jako potencování. Z vědeckého hlediska je 30 nejproblematičtější účinnost vysokých homeopatických ředění (např. 1 : 10P P), při kterých již není nebo nemusí být v léčivu přítomna ani molekula účinné látky. Ponecháváme stranou bizarnost její volby - může to být grafit, vápno z pálených lastur, křemičitý písek, láva ze sopky Hekla apod. O homeopatické konstituční typologii, která vede k aplikování jediného univerzálního léčiva při nejrůznějších obtížích daného jednotlivce, raději pomlčíme jako o ryzí spekulaci. Existují homeopaté, kteří se snaží smířit homeopatii s přírodními vědami, tj. vysvětlit působení fyzicky nepřítomné látky. Hovoří proto o informačních stopách, které se pomnožují dynamizací, tedy protřepáváním homeopatika v po každém jeho ředění. Jaká je jejich fyzikálně chemická povaha? Jsou tyto hypotetické stopy stabilní v čase? Co se s nimi stane, když je homeopatikum rozstříknuto na nějaký nosič a pak vyschne? Odpovědi homeopatů chybí. Clusterová medicína (Cellhelp i jiné názvy) Nejdříve je zpopelněna nějaká organická hmota se vztahem k pacientovi či jeho nemoci (exkrement, hnis apod.). Diagnosticky je využívána krystalizace roztoku popelovin pozorovaná pod mikroskopem - různým nemocím mají odpovídat různé typy krystalů a krystalických struktur. Nikdo nikdy nepředložil vědecké práce, které by toto dokazovaly. Lékem je v této metodě tzv. dot - vodný destilát roztoku popelovin. Kdyby tu snad skutečně existovaly nějaké informační stopy homeopatického typu, pak by v tomto případě byly zničeny nejdříve vysokou teplotou a potom destilací - tedy přechodem vody do jiného skupenství. Tato metoda, původně importovaná z Německa, byla zatím jako jediná z metod alternativní medicíny výslovně odmítnuta Českou lékařskou komorou. Léčení je neškodné, avšak diagnostika je nesmyslná. Finanční náročnost značná. Lze se setkat i s protinádorovými clusterovými preparáty. Aromaterapie Aromaterapie se snaží využívat pro léčebné účely přírodní silice a jiné aromatické látky, avšak tvrzení o jejich účinnosti nejsou až výjimky prověřena klinickými studiemi. Léčebný efekt je především psychologický. Aromaterapeutické prostředky jsou běžně k dostání a nejsou příliš drahé. Nelze je doporučovat pacientům pro racionální terapii, avšak nenesou žádná rizika, snad s výjimkou alergizace. 206

15 Akupunktura O rozsáhlé problematice akupunktury se zmíníme jen letmo podrobněji o ní kriticky pojednává Heřt a kol. Akupunktura se dovolává tisícileté čínské tradice a také své relativní účinnosti při některých bolestivých stavech a psychosomatických obtížích. Proto je někdy mylně považována za konvenční terapeutickou metodu opírající se o dostatečně silné klinické studie. Vpich jehly je samozřejmě větší zásah do našeho těla než například působení homeopaticky zředěného farmaka. Existuje několik víceméně odporujících si akupunkturních systémů (klasický čínský, korejský, zjednodušený čínský, západní). S klasickou akupunkturou, zdůvodňovanou protikladným působením principů jin a jang, nelze vědecky polemizovat. Poněkud odlišná situace však nastává, když někteří akupunkturisté začnou hledat způsob, jak spojit akupunkturu s moderní medicínou. V epidermis a v podkoží se nachází řada kožních receptorů a nervových vláken, které lze stimulovat a dosáhnout tak ovlivnění některé fyziologické funkce v důsledku tzv. segmentárního uspořádání těla a jistých reflexů, byla prokázána existence tzv. spouštěcích bodů ve svalech, kde lze ovlivňovat bolestivost i vpichem jehly. Akupunktura vycházející z těchto poznatků má racionální opodstatnění, je však nutno ji verifikovat v dvojitě zaslepených randomizovaných studiích, které jsou zatím vzácné. Nervová zakončení a spouštěcí body však nejsou zpravidla totožné s klasickými tzv. akupunkturními body. Nepodařilo se dosud objevit žádné lokální morfologické struktury, které by korespondovaly se stovkami konkrétně uváděných akupunkturních bodů nebo tzv. akupunkturními drahami čili meridiány. Dokonce i měření snížené elektrické impedance v některých místech na kůži nedokazuje existenci aku-bodů, protože se jedná o měření zatížené značnými chybami a artefakty, a navíc nelze dokázat, že se skutečně jedná o klasické akupunkturní body. Akupunktura má jistě účinek placebový (psychologický, např. pozornost odvádějící) a snad i reflexní či na endorfinech založený účinek při některých bolestivých stavech, i když málo průkazný ve srovnání s předstíranou akupunkturou. Je možno ji akceptovat jako podpůrnou metodu péče o nemocné zejména pro ovlivňování bolestivých stavů a nevolnosti. O příbuzné akupresuře a elektroakupunktuře platí v zásadě totéž. Zvláštní odmítnutí si zasluhuje tzv. mikrosystémové akupunktury, které vystačí s vnitřním povrchem boltce, chodidlem, resp. s jinými malými okrsky povrchu těla. 207

16 Elektroakupunkturní metoda dle dr. Volla Jejím provozováním se jen v naší zemi živí minimálně desítky lékařů. Na základě problematicky změřených impedančních charakteristik akupunkturního bodu je vytvářen elektrický impuls, který má mít specifické léčebné účinky. Příslušné přístroje jsou označovány nenápadnou zkratkou EAV. Tato metoda se používá i pro testování vhodnosti homeopatického léku nebo tzv. nosody (tj. homeopatika připraveného z hnisu, patogenů, nekrotizované tkáně apod.). Testovaná osoba např. drží v ruce skleněnou ampuli s homeopatikem či nosodou a na základě elektrických odpovědí v akupunkturním bodu se určuje vhodnost tohoto léčiva. Toto léčivo lze dokonce simulovat elektrickými impulsy generovanými počítačem - v homeopatii jde totiž vlastně o přenos informace! To není vtip, ale do pseudovědeckého hávu zabalené blouznění léčitelů a některých lékařů, kteří takto vydělávají na lidské hlouposti. Psychotronické a biotronické léčitelství Pod tento termín zahrnujeme směs léčitelských postupů, které operují s domněle existujícími energiemi, jejichž poskytovatelem či příjemcem je léčitel. Psychotronika, v podstatě shodná s parapsychologií, se původně jako léčebná metoda neprofilovala, omezovala se na studium telepatie, telekineze, jasnovidectví a jiných paranormálních neprůkazných jevů. S léčitelstvím se propojila až později, zřejmě v souvislosti s měřením a odstiňováním tzv. geopatogenních zón (biotronika), jejichž reálná existence ovšem nebyla nikdy prokázána. Nicméně se k tomuto účelu vyrábí a úspěšně prodává řada podivných zařízení a pomůcek, z nichž některé se již staly předmětem vyšetřování pro trestný čin podvodu. Někteří léčitelé si po terapeutickém výkonu "škodlivou energii" otřepávají z prstů, opalují plamenem nebo smývají. K diagnostice je velmi často používáno kyvadlo, kterého se léčitel ptá na správnost diagnózy. K diagnostickým účelům je využívána též automatická kresba, tzv. Kirlianova fotografie (zobrazení elektrických výbojů na konečcích prstů v elektrickém poli) a různé jasnovidné či astrologické postupy. Jako koncentrátory léčivé energie jsou někdy používány talismany ve tvaru pyramidy, též různé keltské (spirála), egyptské (tzv. nilský kříž, ankh), křesťanské a i jiné symboly. Velmi příbuzné jsou postupy založené na údajné léčivé síle drahých kamenů, kovů, různých obrázků aj. Do této skupiny patří i tzv. léčení na dálku individuálními modlitbami či prostřednictvím televizních show. Dálkového působení využívá i na našem trhu etablovaná firma Joint-line, vlastnící emitory této energie, působící na lidi, 208

17 kteří si ovšem zakoupili patřičný přijímač podobný kreditní kartě. V této souvislosti se hovoří často o biorezonanční terapii. Působení psychotronických léčitelů lze vysvětlit sugescí. Léčitel trvá na své pravdě, tj. na existenci energie, jež má kladně působit na pacienty či rozkývávat kyvadla, avšak neměřitelné žádnými objektivními metodami. Mezi psychotronickými léčiteli se vyskytuje mnoho nezodpovědných jedinců, kteří pro svůj zisk neváhají požadovat na klientech přerušení racionální léčby, i když to má fatální následky. Přechodné zlepšení subjektivního pocitu zdraví, k němuž může někdy dojít, vydávají za výsledek své léčby. Ceny za tyto diagnózy, rady (mnohdy v podobě drahých příruček) a léčivé čaje mohou dosahovat až desítek tisíc korun. Pokud byla jejich terapie přece jen provázena účinnou nealternativní terapií (případně jí tato terapie předcházela) a pacient se vyléčil, pak si léčitel přisvojí terapeutický úspěch a zpravidla o něm přesvědčí i svého klienta. Medializace takovýchto případů je značná. V první polovině devadesátých let 20. století sdělovací prostředky nadšeně informovaly o tzv. filipínských či brazilských léčitelích, kteří buď holou rukou nebo s použitím dílenského nářadí měli odstraňovat z lidských těl patologické tkáně, včetně nádorů, aniž by po své činnosti zanechávali alespoň jizvu. Těmto nesmyslům uvěřilo obrovské množství lidí na celém světě a podniklo nákladné cesty na Filipíny nebo do Brazílie. Občas získané vyoperované tkáně nebyly lidského původu. Extrémní výživové systémy Extrémní diety, ať již mají sloužit k upevnění zdraví, k léčbě nebo jen k zázračnému zhubnutí, většinou ignorují skutečné biologické potřeby organismu. Lidem jsou sugerovány potřeby fiktivní, které vycházejí z naivních, resp. náboženských představ a neznalosti nebo nepochopení biologických poznatků. Makrobiotika, opírající se o syrovou i vařenou rostlinnou stravu, obiloviny, luštěniny, ořechy, zpravidla s vyloučením masa, a filosoficky vycházející z principu rovnováhy jin a jang, může navodit relativní nedostatek vitaminů či bílkovin. V rodinách striktních makrobiotiků se například dle sborníku Alternativní medicína (1995) vyskytují ve zvýšené míře novorozenci s porodní hmotností pod gramů. Dále to jsou zejména: a) Diety s takzvaně živými enzymy - vycházejí z představy o průchodu enzymů v nativním stavu do buněk našeho těla - ignorován je přitom proces trávení bílkovin 209

18 počínající jejich denaturací v žaludku. Racionálnější forma těchto diet enzymoterapie zatím též prokázala jen velmi omezenou účinnost. b) Diety veganské (vegetarianismus s vyloučením veškerých živočišných bílkovin) a fruktariánské (hlavní potravinou je ovoce) - vedou k nedostatku některých aminokyselin nebo vitamínů (B 12), respektive železa, pokud je konzumenti neužívají ve speciálních preparátech. c) Konzumace moči - urinoterapie. Podle představ propagátorů této pseudodiety například v moči přítomné dusíkaté odpadní látky mají nahrazovat dusík z bílkovin. Někdy je moč také přirovnávána k homeopatiku, neboť obsahuje stopy látek vznikajících při různých onemocněních. d) Diety očistné - v kombinaci s nálevy - všechny nemoci našeho těla jsou vysvětlovány na základě hromadění a kvašení, zahnívání odpadních látek shromážděných v těle. Zvláštní pozornost je věnována čištění tlustého střeva (colonterapie, colonhydroterapie, colonics v anglosaské literatuře). Bakteriální infekce má být například sekundární bezvýznamný proces. e) V onkologických souvislostech se dočkala značné popularity tzv. Breussova dieta léčba nádorových onemocnění hladovkou a zeleninovými šťávami, dosti devastující zbytky zdraví pacientů. Jaké je asi odborné zázemí těchto i jiných diet dokumentuje ukázka z jedné z početných publikací na toto téma, kterou do češtiny přeložila lékařka a která byla u nás hojně prodávána v polovině devadesátých let: (Walker, NW. Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy. Olomouc: Fin, 1993, 174 s., o podstatě rakoviny) Skupiny nebo hnízda epitelových buněk, které jsou téměř vyhladovělé, protože jim chybí organická potrava. Překotně rostou při konzumaci koncentrovaných škrobových výrobků a masa. Z podobných představ vychází i Gersonova vegetariánská šťávová dieta kombinovaná s konzumací telecích jater a kofeinovými nálevy (dosud se provádí na klinikách v Mexiku a v USA, přičemž játra byla nahrazena červenou řepou). Zákon sebezáchovného sdružování Určitá, konkrétní pavěda se vlastně nevyskytuje téměř nikdy v čisté, esenciální podobě. Vždy je odkazováno i na jiné pavědecké koncepce. Tento jev je natolik typický, že čtenář, který si není jist, zda čte pojednání o pavědě či o vědě, se může bez velkého rizika rozhodnout právě podle výskytu odkazů na jednoznačně identifikovanou pavědu. 210

19 Četné metody alternativní medicíny se například charakteristicky odvolávají na podobnost s homeopatií (clusterová medicína, aromaterapie, urinoterapie, léčba drahými kameny ). Lze však tuto generalizaci ještě více rozšířit. Odvolává-li se nápadně na něco jednoznačná pavěda, je téměř jisté, že to něco je zase jen pavěda. Například Sheldrakeovu morfogenetickou teorii (morfickou rezonanci) demaskuje i to, že se na ni stále častěji odvolávají ti, kdo potřebují objektivizovat nějaká energeticko-informační pole (auru, bioplasmu, telepatii a jasnovidnost). Pavěda se samozřejmě často odvolává i na zcela seriózní kvantovou teorii, teorie kosmologické (například Velký třesk) nebo různé medicínské poznatky. K tomu je však nutné tyto teorie a poznatky vyložit nesprávným či neúplným způsobem, který někdy budí podezření i u téměř úplných laiků. Sheldrakeova teorie je však přebírána ve své původní, nezkreslené podobě, k úpravám není důvod. Novým hitem v této oblasti je též špatně pochopená teorie kvantové teleportace. Rizika Různé druhy pavědy se vyznačují různou nebezpečností. Dänikeniády a katastrofické spisy nám mohou udělat zmatek v hlavě a v krajním případě nás mohou přivést i k psychiatrovi (jsou ovšem tragické výjimky masové i individuální sebevraždy). Diskreditují archeologii a geologii, podsouvají nám primitivní filozofické úvahy. Pavěda medicínského ražení nás však při důsledné aplikaci může ohrožovat na životě. Platí to zejména o některých léčitelských doporučeních, která zahrnují i zákaz dalšího užívání cílené lékové terapie vážných onemocnění. Nebezpečné mohou být i některé diety a výživové systémy, jsou-li uplatňovány důsledně. Nadměrné užívání některých přírodních drog je zřejmě jedním z faktorů zvyšujících výskyt alergií. Alternativně medicínské postupy mohou reálně zhoršit vyhlídky nemocného, protože jeho choroba nekontrolovaně postupuje a dostává se do stadií stále hůře léčitelných. V neposlední řadě lidé přicházejí o značné sumy peněz, které by mohli využít užitečnějším způsobem. Nezáleží jen na tom, co je v nějaké knize napsáno či v nějakém televizním pořadu řečeno, ale záleží i na tom, kdo knihu čte a televizi sleduje. Pavědecká koncepce bude působit odlišným způsobem na poučeného odborníka či na laika schopného alespoň logického myšlení, jinak na člověka prostého a náchylného k sugesci. Jinak bude působit na člověka staršího, který si je vědom toho, že lidé jsou za peníze a pochybný věhlas ochotni často k čemukoliv, jinak na idealisticky laděného dorostence, inklinujícího 211

20 k všeobjímající postmoderní toleranci a antiscientismu. Velmi dobře se pamatuji, jak hluboce na mě v době dospívání zapůsobily Součkovy Velké otazníky, které z dnešního hlediska představují záhadologii umírněnou a téměř kritickou, a ještě více Dänikenovy Vzpomínky na budoucnost, ufologické spisy nebo Rejdákův sborník Telepatie a jasnovidnost. Absolutně jsem nebyl schopen rozlišit, která tvrzení v těchto knihách mají reálný podklad a která jsou mystifikací či tradovaným omylem. Děti a dospívající mládež jsou dle mého názoru právě tou skupinou, která by před pavědou měla být alespoň trochu chráněna. Nemohou-li tuto ochranu poskytnout rodiče, pak je to úloha školy a sdělovacích prostředků. Mám dojem, že pavěda ve stále větší míře proniká i do pohádek a dětských seriálů. Magie, jasnovidnost a uvolňování psychických sil se v nich navíc často objevuje jako výsledek činnosti vědců, čímž se již v raném dětství fixuje mylná představa o předmětu a metodách vědy. Vědci jsou představováni jako pološílená a nebezpečná nebo naopak směšná stvoření proč tolik skryté nenávisti a otevřeného zesměšňování? Co asi vyvolá v dospívajícím mozku i jen náhodná četba o škodlivosti mléka, astrálních tělech, léčbě močí či vzývání satana. Nebylo by na místě k těmto záležitostem přistupovat podobně jako k pornografii? Sedmá velmoc na závěr Dnešní masmediální konzument si musí uvědomit, že svoboda slova, která u nás vládne od konce roku 1989, do značné míry relativizuje objektivnost a pravdivost informací o čemkoliv. Připusťme, že redaktor s mnoha lety praxe se může docela dobře stát člověkem, který obstojně rozumí politice a ekonomii, případně může říci hodně i k otázkám umění a kultury. Především pro tyto oblasti jsou také žurnalisté připravováni na svých fakultách. Ani dlouhá novinářská praxe však nemůže suplovat technické, přírodovědné či medicínské vzdělání. Nelze se proto divit, že redakční články týkající se vědeckých problémů od ekologie a medicíny až po techniku či zemědělství se často hemží nesmysly. Část tohoto informačního šumu vzniká při přebírání, překládání a redakčních úpravách informací z jiných zdrojů. Nelze se ani příliš spoléhat na informace obsažené v rozhovorech se skutečnými odborníky na nějaký problém, protože i tyto texty bývají často redakčně upravovány. Nespornou výhodou je však v tomto případě možnost ověření, co vlastně dotyčný odborník řekl a jak to myslel. 212

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Seznam příloh (výběr)

Seznam příloh (výběr) Seznam příloh (výběr) Příloha 1: Dotazník pro klienty TČM Příloha 2: Dotazník pro pacienty západní medicíny Příloha 3: Dotazník pro praktiky TČM Příloha 4: Dotazník pro lékaře Příloha 1 DOTAZNÍK pro KLIENTY

Více

EMOCE. a jejich role v detoxikaci

EMOCE. a jejich role v detoxikaci EMOCE a jejich role v detoxikaci 1 Tisíce let se lidstvo snaţí prokázat, ţe lidská psychika je hlavní příčinou lidských nemocí. 2 V počátcích medicíny byla práce s lidskou psychikou prakticky jediným smysluplným

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno

Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno Kargo kult, český vědecký Vojtěch Novotný (Vesmír, 2000, 79, s. 284) Nová Guinea je v antropologických

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014

J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014 J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014 1 Program 1. Úvod, obecné představení projektu Nutrivigilance (prof. J. Ruprich, 35 min.) 10:00 hod 2. Potraviny nového typu (Doc. V. Ostrý, 20 min.) 3. Web Nutrivigilance

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela.

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela. Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka Na otázku, proč bychom měli studovat fyziku, již odpověděl Bacon, který byl velmi zajímavou postavou 17. století. Byl první, který se pokusil o logickou

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. DOBA

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. DOBA prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. DOBA jedová To nejdůležitější z Doby jedové 2 Když jsme psali Dobu jedovou, chtěli jsme čtenářům ukázat, že mnohé z věcí, o kterých si

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Obsah. Část I. Očista... 11

Obsah. Část I. Očista... 11 Obsah Část I. Očista... 11 KAPITOLA 1. Co je zapotřebí vědět o očišťování organismu a zvláštnostech postupu... 12 Zdroje škodlivých látek, jež se v průběhu života hromadí v lidském těle... 13 Mechanismus

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Informace. Roman Bartoš

Informace. Roman Bartoš Informace Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S,

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Advokátní kancelář Mgr. MUDr. Karel Adamus, Ph.D., Kirovova 11, Karviná Ústav soudního

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. ze dne 22. července 2013 Část I. Základní ustanovení I. Předmět opatření (1) Předmětem tohoto opatření je stanovení pravidel pro

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Co je kritické myšlení. CZ.1.07/2.2.00/28.0182 Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie

Co je kritické myšlení. CZ.1.07/2.2.00/28.0182 Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie Co je kritické myšlení CZ.1.07/2.2.00/28.0182 Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie Ukázka č. 1 Příčina jevu a příčina růstu jeho výskytu Růst počtu násilných trestných

Více

Vydalo nakladatelství TRITON, s. r. o., Vykáňská 5, Praha 10,

Vydalo nakladatelství TRITON, s. r. o., Vykáňská 5, Praha 10, Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde obsažené odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy díla k vydání. I když tyto

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY Efektivní právní služby 1 Definice produktů základní vymezení produktů v oblasti farmacie. Hraniční výrobky rozlišování podle prezentace

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy A. Úvod Mnoho let jsem se nějakému kurzu, který by byl zaměřený pouze na hypnózu, bránil. Důvod je podle mého názoru prostý. Totiž, i k mému velkému překvapení,

Více

Bůh jako psychický virus

Bůh jako psychický virus Bůh jako psychický virus Obsah Úvod 1. Memetika a náboženství 2. Darwinovská hádanka 3. Obecné otázky náboženství 4. Náboženství a morálka 5. Proč Bůh téměř jistě neexistuje 6. Kritika teorií Apendix I.

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ Petra Hloušková Stanislava Grosová Definice funkčních potravin: Funkční potraviny jsou potraviny, které se podobají běžným konvenčním potravinám

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Autor a zpravodaj: postgraduální student Státní zemědělské univerzity v Petrohradu, S.S. Skrenževsky

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční Masér sportovní a rekondiční Změna

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Systémový přístup v pedagogice. Základní pedagogické kategorie: cíle, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Vzájemná interakce

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Vnímání biologické léčby: veřejnost, lékaři, poli;ci. Zadavatel studie: AIFP

Vnímání biologické léčby: veřejnost, lékaři, poli;ci. Zadavatel studie: AIFP Vnímání biologické léčby: veřejnost, lékaři, poli;ci Zadavatel studie: AIFP Parametry projektu 26 poli;ci 706 lékaři 1 006 veřejnost Veřejnost Lékaři 72 % populace ve věku 15-59 let nevědělo, co pojem

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie * 12.5.1914 Dallas - + 1994 Studovala: Přírodní vědy na University of Tennessee bc.

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Konstruktivistické principy v online vzdělávání

Konstruktivistické principy v online vzdělávání Konstruktivistické principy v online vzdělávání Erika Mechlová Ostravská univerzita ESF Čeladná, 4.11.2005 Teorie poznání Teorie poznání, noetika - část filozofie Jak dospíváme k vědění toho, co víme Co

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší. Miroslav Palát EUROFORUM

Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší. Miroslav Palát EUROFORUM Pokrok ve zdravotnických technologiích a hodnota, kterou přináší Miroslav Palát 18.10.2005 EUROFORUM Poselství prezentace Kolik technologie a za jaké peníze nemá jednoduchou odpověď Je potřeba se rozhodovat

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Lucie Krausová Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu nabyl účinnosti 1. července 1966 vymezoval povinnost informovat pacienta a podmínku souhlasu se zdravotní péčí. 23 Poučení a souhlas nemocného

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více