Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně (v.neklapilova@unbr.cz) 1"

Transkript

1 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 1 Burgess JL, Kirk MK, Borron SW, Cisek J: Postupy oddělení urgentního příjmu při péči o pacienty kontaminované nebezpečnými škodlivinami (Emergency department hazardous materials protocol for contaminated patients) Annals of Emergency Medicine, August 1999, 34, 2, ) Postupy při ošetření chemicky kontaminovaných pacientů na urgentním příjmu v nemocnici mohou mít závažné následky. Zdravotnický personál může být vystaven působení škodliviny kontaktem s pacientem nebo inhalací těkavých látek nebo částic. Toto působení může vést k symptomatickému onemocnění buď přímým vlivem toxické látky nebo psychologickou reakcí na zápach chemikálie. Situace může vážně ohrozit provoz oddělení a dokonce způsobit nutnost jeho evakuace. Standardy Spojené komise pro akreditaci zdravotnických zařízení a pravidla Správy bezpečnosti a zdraví při práci platná pro instituce podílející se na likvidaci chemických havárií vyžadují, aby oddělení urgentního příjmu nemocnic v USA byla připravena na havárie s nebezpečnými látkami. Tento článek uvádí vzorový protokol pro přípravu oddělení urgentního příjmu na ošetření takto postižených pacientů. Úvod Havárie nebezpečných látek a chemicky kontaminovaní pacienti představují potenciálně vážný problém pro urgentní příjem v nemocnicích. Sekundární kontaminace při ošetření pacientů postižených nebezpečnými látkami může znamenat postižení zdravotnického personálu. Expozice může vzniknout dermálním kontaktem s chemikáliemi na pacientovi nebo jejich inhalací. Akutní chemická postižení nejsou ojedinělá. Výzkum v nemocnicích ukázal, že v roce 1994 přijalo 47% dotazovaných nemocnic průměrně 2,4 chemicky kontaminovaných pacientů. Ve státě Washington bylo v letech vystaveno akutní expozici chemickými škodlivinami více než 2360 pacientů, z toho 1762 (tj.75%) bylo převezeno do zdravotnických zařízení. Úroveň dekontaminace v přednemocniční péči se liší podle týmu zabývajícímu se likvidací havárie a podle stavu pacienta. V ideálním případě by dekontaminace měla být provedena ještě před převozem pacienta do nemocnice, někdy však, zvláště pokud se stav pacienta jeví nestabilní, je dekontaminace na nemocničním personálu. Navíc postižení pacienti mohou přijet do nemocnice sami, bez předchozího ošetření či dekontaminace, což může bez odpovídající přípravy vést až k evakuaci nemocnice. Naopak striktní interpretace a dodržení postupů může zdržet definitivní ošetření chemicky postižených pacientů a vést k delšímu uzavření oddělení urgentního příjmu. Ostrý či nepříjemný zápach chemikálií z kontaminovaných pacientů může způsobit onemocnění personálu i tehdy, když chemické koncentrace v ovzduší nepřekračují hranice považované za nebezpečné pro zdraví. Úřad pro bezpečnost a zdraví při práci vyžaduje, aby nemocnice podílející se na odezvě společnosti na únik nebezpečných látek dodržovaly standardy stanovené pro urgentní odezvu na únik nebezpečných odpadních látek. Tyto standardy předepisují výcvik personálu a přípravu krizového plánu zahrnujícího postupy při dekontaminaci pacientů i příslušné ochranné vybavení personálu. Zařízení akreditovaná Spojenou komisí pro akreditaci zdravotnických organizací mají mít připraveny nouzové postupy, bezpečnostní opatření a vybavení pro použití při postižení nebezpečnými látkami. Každé zařízení s urgentním

2 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 2 příjmem by mělo být připraveno na ošetření kontaminovaných pacientů. Podle výzkumu provedeného v nemocničních zařízeních ve státě Washington však pouze 52 nemocnic (tj.55%) mělo připraveno plány, jak postupovat při kontaminaci a případné evakuaci během ošetření kontaminovaných pacientů. Podobné nedostatky lze předpokládat i v dalších státech USA a také v jiných zemích. Informace, které by nemocnicím pomohly v otázkách ošetření postižených nebezpečnými látkami, jsou běžně dostupné. Vyšlo několik průvodců pro postup při chemických haváriích, jeden z nich vydala Agentura pro toxické látky a registraci postižení. K dispozici jsou také postupy při ošetření postižení radioaktivní látkou. Podle našich informací však zatím neexistuje přehledný materiál obsahující protokol o ošetření kontaminovaných pacientů. Aby se zabránilo sekundárnímu postižení a neohrozil provoz urgentního příjmu, musí oddělení připravit postup odpovídající jejich možnostem, vyškolit personál, vyzkoušet postup na simulovaném cvičení a pečlivě probrat jeho průběh i informace o skutečných haváriích. Navrhujeme zde vzorový protokol pro ošetření kontaminovaných pacientů, který může být podle místních potřeb modifikován. Protokol pro péči o kontaminované pacienty Prvním krokem při péči o kontaminované pacienty je určit přítomnost chemické kontaminace a, pokud možno, identifikovat nebezpečnou látku, určit úroveň toxicity a riziko sekundární kontaminace (viz příloha). Zvláště třídící personál by měl být vycvičen v odhadu rizikových situací u chemické kontaminace pacientů. Podle našich zkušeností téměř všechny evakuace či uzavření oddělení urgentního příjmu byly spojeny s nedostatky týkajícími se včasného rozpoznání a přehnanými obavami ze sekundární kontaminace, nikoli pro chybějící sepsané pokyny nebo potřebné vybavení pro dekontaminaci. Rychlé rozpoznání chemické expozice je obvykle umožněno zkušenostmi nebo pozorováním. Havárie v průmyslu nebo v zemědělství a při dopravě chemikálií by měly být brány jako vysoce rizikové s možností kontaminace stejně jako terorismus a hromadná neštěstí. Pacienti by měli být považováni za chemicky kontaminované, pokud je u nich pozorován cholinergní syndrom, symptomy podráždění sliznice, chemické popáleniny, potřísnění pokožky nebo oděvu neidentifikovanou tekutinou nebo práškem, nebo pokud jde o záměrné předávkování průmyslovými, čisticími nebo zemědělskými chemikáliemi. Ostrý nebo leptavý zápach napovídá o možnosti chemické kontaminace, přestože jeho přítomnost ještě neznamená důkaz toxické koncentrace chemikálií, a jeho nepřítomnost není dostatečným důvodem k tomu, aby se vyloučila možnost dekontaminace. Obecně platí, že toxické kapaliny a pevné látky znamenají ohrožení personálu při přímém (dermálním) kontaktu, a pouze kontaminace těkavými kapalinami nebo pevnými látkami představuje významné riziko kontaminace inhalací. Při identifikaci nebezpečné látky, určení hladiny toxicity a rizika sekundární kontaminace je vhodné spolupracovat s externími odborníky. Oddělení urgentního příjmu by mělo mít přímé telefonní spojení s týmem specialistů na nebezpečné škodliviny, který se danou havárií zabývá, a získat tak informace o havárii a přítomných chemických látkách. Lékařští toxikologové se zkušenostmi v oblasti chemického postižení by měli být k dispozici na místním centru pro kontrolu otravných látek nebo přes další místní, státní nebo federální úřady. Je důležité, aby tito odborníci byli vycvičeni a měli zkušenosti s postižením chemickými látkami, jinak by poskytnuté informace mohly být nesprávné nebo dokonce nebezpečné.

3 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 3 Chemické havárie vyvolávají ve veřejnosti mimořádné obavy a může se tak objevit velké množství postižených, kteří trpí pouze kolektivní hysterií. Znalosti o toxikologickém profilu dané škodliviny umožní zdravotnickému personálu u těchto pacientů rychle vyloučit nutnost dekontaminace. Pokud jsou však pochybnosti, je nutno symptomatické pacienty ošetřovat jako kontaminované. Teprve až je jakákoliv možnost chemického postižení vyloučena, je třeba to pacientovi vysvětlit. Protokol předpokládá, že pacient přichází do nemocnice kontaminován. Pokud již prošel odpovídající dekontaminací, tyto postupy nejsou nutné. V ideálním případě je k dispozici mobilní venkovní dekontaminační jednotka nebo účelné dekontaminační zařízení s ventilací a kontejnerovým odpadním systémem. Externí dekontaminační jednotka by měla mít přívod teplé tekoucí vody, zvláště v chladném počasí. Přenosné závěsy dostatečně pevné zajistí ochranu před větrem i nutné soukromí při dekontaminaci. Protokol také předpokládá buď zvláštní záchytný systém na odpadní vodu nebo kanalizační systém nemocnice (obecní apod.), který je schopen zachytit nízké koncentrace chemikálií z dekontaminace (na rozdíl od původních značných objemů uniklých látek). Pokud je třeba, lze použít plastikové bazény a speciální komerčně vyráběná nosítka pro dekontaminaci a odpadní vodu zachycovat do kontejnerů a zlikvidovat později. Personál urgentního příjmu má při zdravotní péči o pacienty vystavené působení nebezpečných chemikálií, kteří nebyli dekontaminováni před příchodem do nemocnice, 3 základní úkoly: 1. Izolovat chemickou kontaminaci. 2. Vhodným způsobem dekontaminovat a ošetřit pacienty a přitom neohrozit personál, další pacienty a návštěvníky nemocnice. 3. Pokud možno co nejrychleji přejít zpět na běžný provoz. Tyto úkoly je třeba provádět současně. Někdy může být nutno poskytnou primární lékařskou péči před kompletní izolací chemické kontaminace, přestože osobní ochrana zdravotníků by měla být zajištěna předtím. Evakuace zařízení je nutná jen zřídka a obecně ji lze vyloučit určením chemické kontaminace a provedením dekontaminace mimo oddělení urgentního příjmu nebo použitím vhodně vybavené místnosti v rámci oddělení. Diskuse Klíčem k účinnému zvládnutí havárie s nebezpečnými látkami je zdravý rozum, preventivní plánování a procvičení připravených plánů. Vybavení, výcvik a příprava na dekontaminaci chemicky zamořených pacientů se bude v jednotlivých nemocnicích lišit podle schopnosti nemocnice ošetřit pacienty se závažným toxickým postižením i podle vzdálenosti od velkých průmyslových zařízení, zemědělských podniků a dopravních cest. Velká traumatologická centra a nemocnice určené místní havarijní komisí pro péči o chemicky kontaminované pacienty by měly být dobře připraveny. Plány musí zahrnovat eventuality možných zdrojů kontaminace v nemocnici i evakuaci oddělení urgentního příjmu. Sestavení kvalitního plánu si vyžaduje pečlivý přístup a často profesionální pomoc lékařských toxikologů, týmů specialistů na nebezpečné látky a odborníků z oblasti průmyslové bezpečnosti a hygieny. Použití plánu dekontaminace bez přizpůsobení situaci v dané nemocnici a bez procvičení může vést k nežádoucím koncům. Medicínsky nutná péče, jako je stabilizace pacienta poraněného při dopravní nehodě, nesmí být odložena kvůli kontaminaci relativně málo toxickými látkami, např. naftou.

4 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 4 Zároveň je však nutno myslet už před léčebným zákrokem na ochranu zdravotníků, hrozí-li sekundární kontaminace, i u pacienta kriticky nemocného nebo se zástavou srdce. V takových případech je možno poskytnout pouze základní péči během počáteční ochranné dekontaminace a ihned potom poskytnout ošetření na vyšší úrovni. Obecně platí, že množství kontaminantů na pacientovi je mnohem nižší než kontaminace na místě chemické havárie. Pokud se na oddělení urgentního příjmu nevyskytne významnější kontaminace pevnými látkami či tekutinami, je nepravděpodobné, že uvolnění chemikálií z oděvu pacienta by mohlo významněji poškodit ošetřující personál. Většina postižených při úniku škodlivin je postižena pouze inhalací a není pravděpodobné, že na jejich pokožce zůstalo takové množství chemikálií, které by personál ohrozilo, přestože může být cítit ostrý zápach. Podle studie z urgentních oddělení týkající se 72 pacientů postižených chemickými látkami během 6 let byly na hadru se vzorky před dekontaminací nalezeny certifikovanou analytickou chemickou laboratoří používající plynovou chromatografii a hmotovou spektrometrii pouze stopy pesticidů a PCB. Studie zkoumající chemickou koncentraci v ovzduší v prostorách nemocnice, kde byly umístěny figuríny s oděvem namočeným v těkavých látkách, zjistila hodnoty značně pod přípustným limitem. Pouhé odstranění oděvu znamená podstatné snížení chemické kontaminace i rizika sekundární kontaminace. Individuální citlivost na chemikálie se však liší a nelze vyloučit symptomatickou odezvu personálu na chemikálie s ostrým zápachem, přestože jejich koncentrace je hluboko pod běžně uznávaným toxickým limitem. Postižený personál již nemůže odvádět kvalitní práci nehledě na toxicitu chemických kontaminantů. Neexistuje shoda ohledně minimální úrovně osobní ochrany požadované pro nemocniční dekontaminaci. Zvláště to platí o respirační ochraně, která je nutná pouze tehdy, když toxické výpary mají tak vysokou koncentraci, která by personál mohla ohrozit. Po odstranění oděvu představuje kontaminovaný pacient minimální inhalační riziko, pokud dekontaminace probíhá mimo oddělení. Pokud je však umístěn ve špatně větrané ošetřovně (uzavřeném prostoru), personál bez respirační ochrany může mít symptomy otravy z výparů unikajících z pacientovy pokožky, oděvu nebo zvratků. Výběr odpovídajících ochranných pomůcek závisí na identifikované škodlivině. Chirurgické masky nemohou poskytnout odpovídající ochranu před toxickými výpary. Při dekontaminačních postupech je třeba přihlížet také k zákonným předpisům. Urgentní oddělení zahrnuté do krizových plánů řešících havárie nebezpečných látek musí dodržovat požadavky Úřadu pro zdraví a bezpečnost při práci na výcvik a na odezvu na havárii, protože je pravděpodobné, že takto postiženého pacienta bez předchozí dekontaminace budou ošetřovat. Podle těchto předpisů zdravotní personál, který by prováděl dekontaminaci, musí být vycvičen v minimu postupů pro první odezvu na havárii. Při havárii s neidentifikovanou nebezpečnou látkou vyžadují předpisy ochranu úrovně B, zahrnující také uzavřený dýchací přístroj s pozitivním tlakem a ochranný oděv odolný proti chemikáliím. Tyto předpisy však nelze interpretovat tak, že by se vyžadovalo použit uvedeného vybavení pro ošetření kontaminovaných pacientů ve všech nemocnicích. Samo použití uzavřeného dýchacího přístroje znamená pro personál urgentního příjmu značné problémy - vysoká hmotnost, nevhodné použití, problémy s nasazením přístroje a neobratnost při práci. Další možností je dekontaminace prováděná pacienty navzájem, pokud jsou toho schopni, požádat o pomoc nebo provedení dekontaminace místní tým hasičů specializovaný pro odstraňování nebezpečných látek nebo pak provádět dekontaminaci s vybavením nižší úrovně než B, pokud nelze získat pomoc včas vzhledem ke stavu pacienta. Nemocnice, které často přijímají chemicky postižené pacienty nebo leží v oblastech velkého rizika by měly zvážit potřebu dalšího výcviku a vybavení, jako např. protichemické oděvy a respirátory.

5 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 5 Evakuace oddělení pro kontaminaci z chemicky postižených pacientů je nutná jen zřídka. Přemístění pacienta mimo oddělení nebo do vyhrazených prostor s oddělenou ventilací, kde zajistíme odpovídající větrání, je obvykle dostačující k tomu, aby se předešlo kontaminaci dalších pacientů. Je třeba zajistit, aby se po nemocnici nerozšířily těkavé kontaminující látky, např. odpovídajícím odvětráním a uzavřením dveří. Podobně platí, že po provedení uvedených opatření se lze do budovy vrátit, pokud již k evakuaci bylo nutno přistoupit. Evakuace může být nutná, pokud v nemocnici dojde k primárnímu úniku těkavých nebezpečných pevných látek nebo kapalin, které nelze rychle eliminovat. Konečné rozhodnutí o znovuotevření nemocnice je oficiálně na veliteli hasičů; úzká spolupráce velitele hasičů, zdravotnického personálu a specialistů - toxikologů je velmi důležitá. Potřeba okamžité schůzky po havárii (debriefing) nesmí být přeceňována. Příslušní specialisté by měli informovat o působících chemikáliích a jejich možné toxicitě, aby personál, pacienti a jejich rodinní příslušníci mohli být správně ošetřeni a sledován jejich zdravotní stav, pokud je třeba, nebo aby se ujistili, že se nemusí obávat dalších problémů. Předpokládané zamoření nebezpečnými látkami může mít pro nemocniční personál i pacienty vážné následky. Chybné informování pro zmírnění zbytečných obav může vést k liknavosti, zároveň však je potřeba být při podávání informací citlivý. Personál, který pociťoval velmi reálné příznaky (dráždění, nausea a zvracení, bolest hlavy) předpokládané otravy patrně neuvítá informaci, že vše bylo vyvoláno strachem nebo hysterií. Lépe je konstatovat, že již není nutno se obávat dalších potíží. Pokud není možno nebezpečnou látku přesně identifikovat, je naprosto nutné, aby byl zdravotnický personál dále sledován odborníky z oblasti pracovního lékařství či toxikologie. Je třeba se vyhnout zbytečným laboratorním vyšetřením, aby se neposilovalo domnění, že jde o závažné postižení. Každý test musí mít přesný smysl a je nutno výsledky pacientu vysvětlit. Preventivní plánování a připravenost jsou při haváriích nebezpečných látek velice důležité. Standardy Spojené komise pro akreditaci zdravotnických zařízení vyžadují, aby cvičení pro krizové situace byla prováděna dvakrát ročně. Lze doporučit, aby zahrnovala i scénáře pro ošetření kontaminovaných pacientů. I když žádný plán nemůže zahrnout všechny situace, přece dobře procvičený krizový plán může pomoci ochránit zdravotníky i pacienty ve většině situací. Příloha - Protokol pro dekontaminaci pacientů

6 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 6 CÍL PLÁN ČINNOSTÍ POZNÁMKA IZOLACE Ochrana zdravotníků i pacientů před zamořením Vyrozumění Minimalizovat ohrožení personálu Komunikace Určit nutnost evakuace Provést evakuaci Izolovat kontaminovaného pacienta a držet jej pokud možno mimo. Personál by měl na izolaci používat ochranné pomůcky. (viz část Ošetření) Pokud musí být dekontaminace provedena uvnitř a není k dispozici prostor pro ni vybavený, lze využít větší místnost, nejlépe málo používanou, aby se zabránilo kontaminaci oddělení. Zajistit odvětrávání. Zabránit hermetickému uzavření, které by mohlo způsobit postižení personálu. Zvážit riziko, pokud vzduch z místnosti může recyklovat do dalších prostor. Pokud unikající výpary mohou ohrozit další personál či pacienty, izolovat je nebo evakuovat, pacienty přemístit či propustit. Odstranit z prostoru dekontaminace zbytečné předměty a vybavení, které není jednorázové. Označit a zabezpečit prostory žlutou páskou, vč. dekontaminační a čistící zóny, aby se zabránilo vstupu před dokončením čištění. Vyrozumět příslušné pracovníky - vedení, údržba, bezpečnost, ved.lékaře odd. urgentního příjmu. Kontaktovat externí úřady (toxikolog.centrum). Uvědomit personál o možné kontaminaci, pokud před dekontaminací měli přímý kontakt s kontaminovaným oděvem či pokožkou pacientů. Odvést personál se symptomy podráždění, aniž by byli v kontaktu s pacienty, na čerstvý vzduch. Komunikovat s vedením, bezpečnostní službou, zdravot. personálem a administrativou oddělení. Vyrozumět správce nemocnice a osobu určenou pro styk s veřejností. Zhodnotit rozsah a úroveň toxicity chemické kontaminace. Pokud je nízké riziko toxicity, chod oddělení pokračuje, probíhá čištění a návrat k běžnému provozu. Pokud jde o vysoce toxickou látku, je nutná rozsáhlejší izolace nebo i evakuace. Stanovit, kdo je zodpovědný za rozhodnutí o evakuaci. Pokud je nutno, požádat o pomoc místní hasičský sbor. Vytvořit náhradní prostory pro třídění a ošetření v místě, kam se evakuuje, a určit trasu přesunu, Držet postiženého mimo prostory ošetřoven a čekáren, dokud není dekontaminován. Nejlépe je provést dekontaminaci před vstupem do nemocnice vč. odstranění oděvu a prvního rychlého omytí. Může být nutno začít s ošetřením před dekontaminací, aniž je personál ochráněn. Pak je nutno omezit počet ohrožených osob na minimum. Využít bezpečnostní pracovníky nemocnice, aby zabránili nepovolaným osobám ve vstupu a odchodu z kontaminovaných prostor. Pokud kontaminace pevnými či tekutými látkami pronikla do oddělení, je nutno i tyto prostory označit žlutou páskou a zajistit. Vytvořit předem seznam. Pokud se havárie stane přímo v nemocnici, je třeba i kontakt na hasiče a týmy spec. pro nebezpečné látky. Kontaktovat toxikologické centrum nebo další specialisty, aby stanovili, co je potřeba pro dekontaminaci personálu. Informovat personál o druhu chemikálie, jeho předpokládané toxicitě a nutné ochraně. Situace může přitáhnout zájem médií. Evakuace je nutná jen výjimečně. Většinou je třeba izolovat kontaminaci, nikoli evakuovat. Zápach není spolehlivým indikátorem toxicity. Důvody pro provedení evakuace: 1.Primární únik chemikálií na oddělení 2.Chem. havárie v těsné blízkosti nemocnice 3.Pacient kontaminovaný vysoce toxickou těkavou látkou, který neprošel dekontaminací. Náhradní místa musí být stanovena v krizovém plánu. Je nutno počítat i s možností

7 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 7 aby měli pacienti zajištěnu urgentní pomoc. havárie nebezpečných látek uvnitř nemocnice. Pokud je dost času, určit osobu odpovědnou za organizaci a přesun důležitého vybavení a dokumentace. Stanovit náhradní zdroje, pokud základní vybavení nelze přemístit kvůli kontaminaci. Zachovat základní komunikace OŠETŘENÍ Zákroky na záchranu života Určit toxicitu a příslušné ošetření vč. dekontaminace Ochrana personálu Dekontaminace pacientů Podpůrná péče Uvědomit centrální zásobování, vedení jednotku intenzívní péče o situaci a potřebách. Konzultovat lékárnu ohledně protilátek a dalších léčiv (vč. kontrolovaných) na náhradním místě. Upozornit záchrannou službu na změněnou situaci a dát kontakt na nové místo. Pokud je třeba, kontaktovat náhradní nemocnici pro zajištění základních funkcí a informovat o situaci i další nemocnice. Zhodnotit stav pacienta vzhledem k urgenci a zahájit resuscitaci v prostorách dekontaminace nebo třídění. Zhodnotit chem.toxicitu a stanovit vhodnou léčbu identifikací dané chemikálie (pokud je známa), typu materiálu a ze způsobu a doby působení. Dekontaminace je nutná u zamoření pevnými či kapalnými toxickými látkami, ale obvykle ne u nekorozivních plynů a par. Pokud možno ponechat pacienty, aby se dekontaminovali vzájemně, nebo využít spec. vycvičený a vybavený dekontaminační tým. Jinak používat ochranné pomůcky - rukavice, ochranné brýle, rouška a plášť na jedno použití ochrání alespoň částečně. Vybrat další pomůcky vč. chemicky odolných rukavic a oděvu. Odstranit oděv pacienta a dát ho do plastového vaku. Pacient ve stabilizovaném stavu je omyt mýdlem a vodou ve sprše k tomu určené. Pokud pacient musí sedět či ležet, umístit omyvatelnou židli či nosítka do sprchy a omýt tam pacienta od hlavy k patě. Dekontaminovat nejprve otevřené rány, vyhnout se kontaminaci nepostižené pokožky. Chirurgické roušky mohou pomoci ochránit nepostižené části těla. Dekontaminovat zamořené části těla: - Umývat minut mýdlem a vodou pomocí jemné houby, abychom nepoškodili pokožku. - Vyplachovat oči min. solným roztokem - Vyčistit nehty kartáčkem nebo plastovým čističem nehtů. - Jemně vymýt kontaminované otevřené rány vodou či solným roztokem dalších 5-10 minut. Poskytovat podpůrnou péči a podávat kyslík, a Přemístění omezí možnosti příjmu. Náhradní nemocnice musí být uvedena v krizovém plánu. Může probíhat současně s dekontaminací nebo předem. Kontaktovat centrum pro otravné látky nebo další odborníky pro další informace. Štítky označující bezpečnostní údaje chem. materiálů pomohou při identifikaci, ale údaje o léčbě zde mohou být nepřesné. K pomoci při dekontaminaci by měl být přizván místní hasičský sbor. Informace o pomůckách - týmy pro likvidaci škodlivin, hygiena v průmyslu, lékařští toxikologové, chemický průmysl a výrobci pomůcek. Kontaminovaný oděv, prádlo a rukavice dát do dvojitých červených vaků (biolog. riziko), pak zapečetit a označit. Být zvláště opatrný u koncentrovaných kyselin, louhů a také u olejových nebo v tuku rozpustných kapalin (pesticidy). Za zvláštních okolností může personál použít další nebo jiné pomůcky (zvážit podle možných ohrožení - do krizového plánu). Požití toxických materiálů si vyžaduje speciální péči - dekontaminaci žaludku, pokud je indikována, a ochranu personálu.

8 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 8 pokud je to indikováno. Léčba protilátkami Dekontaminace personálu Rozsáhlé zamoření Určit, zda je podání protilátek účinné a dostupné Podávat, pokud je indikováno. Dekontaminovat ty, kdo měli přímý kontakt pokožky s chemickým kontaminantem. Další personál se symptomy postižení vyvést na čerstvý vzduch. Při velmi rozsáhlém zamoření, nebo pokud není personál cvičen v použití ochranných pomůcek nebo nejsou-li k dispozici, je třeba kontaktovat místní hasičský sbor a vyžádat si pomoc. NÁVRAT K BĚŽNÉMU PROVOZU Dekontaminace zařízení Chemické monitorování Vyvětrat kontaminované prostory pokud možno velkými ventilátory, odvést vzduch pryč z obývaných prostor. Vyčistit potřísněná místa mýdlem a vodou po odstranění větších částic. Použít existující pokyny pro únik nebezpečných látek. Zvážit chemické monitorování, pokud je třeba a je dostupné příslušné vybavení. Povolení vstupu Vyžádat úřední potvrzení, pokud je třeba nebo pokud je provedená dekontaminace nejistá. Komunikace Schůzka (debriefing) Kontaktovat všechny osoby a místa, která byla o incidentu na počátku uvědoměna a informovat o znovuotevření oddělení. Informovat personál o příznacích a symptomech při daném zamoření a rizikách z toho vzniklých, pokud jsou. Prodiskutovat průběh situace. Revidovat postupy krizového plánu, je-li nutno. Předpokládat potřebu protilátek u chemikálií používaných v místním průmyslu. Kdo neměl přímý kontakt s pacientem nebo jeho oděvem, dekontaminaci nepotřebuje. Personál urgentního příjmu by měl procvičit scénáře havárií nebezpečných látek spolu s místním hasičským sborem. Hasičský sbor by měl pomáhat při dekontaminaci prostor. Při značné dekontaminaci využít službu pro likvidaci škod životního prostředí (dostupná 24 hod.denně, navázat kontakt), pokud zdroje nemocnice a pomoc hasičů nestačí. Obvykle není třeba, může provádět hasičský sbor. Určit příslušný úřad a mít na něj kontakt 24 hod.denně (v krizovém plánu). Sdělit to také administrativě nemocnice a službě pro styk s veřejností. Zvážit, jak lépe identifikovat chemickou kontaminaci.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6 Datum revize:13.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor Carbofine 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor TC 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid

Více

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB. RS review date: 01/ /1 Strana: 1 Datum kompilace: 08/10/2015 Revize: 01/12/2016 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) REPIN. Datum revize: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) REPIN. Datum revize: Strana 1 z 5 Datum revize: 13.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Repin 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid-eugenolová

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 02/09/2015 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: K2R INTENSIVE WHITE (ubrousky) 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Strana: 1 Datum kompilace: 14/05/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: IC8-RTU 1.2. Příslušná určená použití

Více

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Poleptání vzniká - přímým působením chemikálií - ve spojení s dalšími látkami - např. voda, pot. Poranění může být: - zevní - vnitřní, - různé svou hloubkou a rozsahem -

Více

IZS a chemický terorismus

IZS a chemický terorismus IZS a chemický terorismus Jiří Kassa Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové TERORISTICKÝ ÚTOK NA WTC New York 11.září 2001 1 TERORISTICKÝ ÚTOK V TOKIJSKÉM METRU 1994 - Matsumoto

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 17/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Synonyma: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku:desident CaviCide 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU SOKOLVER FL

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU SOKOLVER FL BEZPEČNOSTNÍ LIST STRANA 1 z 5 DATUM TISKU 24/02/2014 Datum revize: 07/01/2013 (zpracováno dle Nařízení komise (EU) č. 453/2010 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU Název produktu:

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 05.11. 2007 Datum revize: 07.10. 2005 Název výrobku: Cleaner Wax K04796237AB 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce,

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.08. 2003 Název výrobku: Mopar Max Pro SAE 15W-40 K04798232AE 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo Strana 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce : 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : 1.2 Použití látky nebo přípravku: Silikonovo-teflonové mazání ROLTECHNIK, a.s 1.3 Identifikace

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Dr. Michael Kafka Head, Emergency Department Bnai-Zion Medical Center, Haifa, Israel Carmel Hospital Bnai-Zion Hospital Trauma Center

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: LUBRICANT TRANSMISSION K04874464 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ETCHING GEL. Datum revize: 4.12.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ETCHING GEL. Datum revize: 4.12.2013 Strana 1 z 5 Datum revize: 4.12.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Etching gel 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro naleptání

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Singlet ph Buffer Solution; ph 7.00

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Singlet ph Buffer Solution; ph 7.00 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

RETIGO RINSING AGENT

RETIGO RINSING AGENT Strana 1 z 6 stran 1. Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1. Identifikace přípravku: Obchodní název přípravku: RETIGO rinsing agent Použití: Přípravek určený pro myčky skla. 1.2. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 09/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: GFCL Synonyma: 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organismu člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické látky mohou vniknout do organismu

Více

TEC-2000 ENGINE FLUSH

TEC-2000 ENGINE FLUSH BEZPEČNOSTNÍ LIST TEC-2000 ENGINE FLUSH 1. LÁTKOVÉ / PŘÍPRAVNÉ A FIREMNÍ OZNAČENÍ Název výrobku: Výrobce/Dodavatel: Dovozce: TEC-2000 ENGINE FLUSH PRODUCTS 2000 LTD.,, DINGSWELL, WELWYN, HERTS. AL6 0AW,

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406 Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/ obchodní název přípravku: WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300,

Více

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR

PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR PÍSEMNÉ POKYNY PODLE ADR Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace V případě nehody nebo nouzové situace, k níž může dojít nebo která může vzniknout během přepravy, musí členové osádky vozidla učinit

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Čistící prostředky. k soukromým účelům.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SS0401 Bezpečnostní list přepracovaný dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších úprav

BEZPEČNOSTNÍ LIST SS0401 Bezpečnostní list přepracovaný dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších úprav 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: IVAR.PL 10 Další názvy látky: STACHEMENT MM20 Registrační číslo: není předmětem registrace 1.2 Použití látky

Více

in accordance with 91/155 EEC

in accordance with 91/155 EEC 13.04.2012 03.09.1998 / Hb 15.09.2000 / Hb 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Mikrobiální enzymatický preparát, vyrobený fermentací, extrakcí, koncentrací, odstraněním doprovodné

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DESALTED WATER Datum revize 17.09.2009 Verze 1

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DESALTED WATER Datum revize 17.09.2009 Verze 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Název výrobku : Kód výrobku : L0000089 Použití látky nebo přípravku : Ředidlo pro nátěry Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 5

Bezpečnostní list Strana 1 z 5 Bezpečnostní list Strana 1 z 5 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Sítotisková barva vodou ředitelná VU K potisku přírodního textilu sítotiskovou technikou. Výrobce:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ! 1. OZNAČENÍ LÁTKY RESP. PŘÍPRAVKU A PODNIKU Obchodní název Výrobce/dodavatel LITHOFIN AG Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen Telefon +49 (0)7024 94 03-0 Úsek podávající informace Labor Telefon

Více

Xi dráždivý. Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí: R 36/38 dráždí pokožku a oči

Xi dráždivý. Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí: R 36/38 dráždí pokožku a oči UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ BUNOL BP 40 1. CHARAKTERISTIKA SUROVIN, VÝROBNÍHO POSTUPU A FIRMY Informace o výrobě OBCHODNÍ JMÉNO : UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ BUNOL BP 40 Průmyslové odvětví : stavba forem a zpracování plastů

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

AUTOŠAMPON 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

AUTOŠAMPON 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání: 7.2.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: --

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: -- X BEZPEČNOSTNÍ LIST INFORMAČNÍ FORMULÁŘ PRO CHEMICKÉ ÚDAJE Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní

Více

Vakuová čerpadla a systémy Busch Vakuum s.r.o., Pražákova 10, CZ Brno-Horní Heršpice

Vakuová čerpadla a systémy Busch Vakuum s.r.o., Pražákova 10, CZ Brno-Horní Heršpice VM 32 BEZPEČNOSTNÍ LIST Cirkulační olej pro vakuová čerpadla Obchodní název: VM 32, OMV lube EPX 32, GICIR1 dle vyhlášky č.231/2004 Sb., ve znění vyhlášky 460/2005 Sb. Datum revize: 11.10.2007 Produktové

Více

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU Přeprava Označení Nebezpečnost Kódy Obal Pozemní (ARD/RID) Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno Vnitrozemská vodní (ADN/ADNR) Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 4.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Depural Neo 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K očištění

Více

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 1. OZNAČENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Název výrobku: NICEDAY 977261

Více

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 007 Popis : Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol,

Více

FOX citron 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

FOX citron 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 3.2.2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548 Datum revize: 02/2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fibrinogen + Calibrator Doporučený účel použití látky/přípravku: diagnostická

Více

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Řízení rizik Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí:

Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí: 1. CHARAKTERISTIKA SUROVIN, VÝROBNÍHO POSTUPU A FIRMY Informace o výrobě OBCHODNÍ JMÉNO : Průmyslové odvětví : zpracování plastů Hlavní způsob využití : výroba výlisků z umělých hmot Užití : ochrana proti

Více

Datum vyhotovení: Strana: 1 Datum přepracování: , , ,

Datum vyhotovení: Strana: 1 Datum přepracování: , , , Datum vyhotovení: 22.12.2000 Strana: 1 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1. Obchodní název přípravku: FeSex-TYPO 1.2. Doporučený účel použití: monitorování a snížení početnosti škůdce lýkožrouta smrkového

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 23.11.1999 Datum revize : 15.2.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 23.11.1999 Datum revize : 15.2. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 23.11.1999 Datum revize : 15.2.2007 Název výrobku : ADHEZOL 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SSE0223 Bezpečnostní list přepracovaný dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších úprav

BEZPEČNOSTNÍ LIST SSE0223 Bezpečnostní list přepracovaný dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších úprav 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Další názvy látky: nejsou známy Registrační číslo: není předmětem registrace 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PC15: Přípravky pro úpravu nekovových povrchů. -: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PC15: Přípravky pro úpravu nekovových povrchů. -: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one. Může vyvolat alergickou reakci. Strana: 1 Datum kompilace: 04/02/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: DR9 1.2. Příslušná určená použití

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: MERKUR prací gel color Použití látky nebo přípravku:

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Total protein liquicolor Doporučený účel použití

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 28.11. 2005 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: OIL/SAE-5W30 GF-3 QUART K04761838AB 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml Stránka: 1 Datum vydání: 12/09/2014 Revize č.: 1 Oddíl 1: Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku 1.1.

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Akutní lékařská péče a biologický terorismus

Akutní lékařská péče a biologický terorismus 1 Richards CF, Burstein JL, Waeckerle JF, Hutson HR: Akutní lékařská péče a biologický terorismus (Emergency physicians and biological terrorism) Annals of Emergency Medicine, August 1999, 34, 2, 183-190

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7732-18-5 213-791-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

EU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu (ES) č. 1907/2006 (REACH) Speciální čisticí tablety Materiálové číslo 0062N

EU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu (ES) č. 1907/2006 (REACH) Speciální čisticí tablety Materiálové číslo 0062N Verze 1 / Strana 1 z 5 Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku: Použití látky/přípravku Čisticí prostředek 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Identifikace společnosti/podniku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST VITOL KS

BEZPEČNOSTNÍ LIST VITOL KS Revize ZÁŘÍ 2011 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST SEKCE 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Plasma Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ISOPROPYLALKOHOL. Isopropylalkohol. 2-Propanol, Propan-2-ol,Isopropanol,Isopropyl alcohol Molární hmotnost: 60,10 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ISOPROPYLALKOHOL. Isopropylalkohol. 2-Propanol, Propan-2-ol,Isopropanol,Isopropyl alcohol Molární hmotnost: 60,10 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC ISOPROPYLALKOHOL Datum vydání: 3.11.2010 Datum revize: 19.8.2014 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACh)

Bezpečnostní list dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACh) Datum tisku: 20.08.2015 Strana: 1/6 1 Označení látky / směsi a výrobního podniku Údaje o produktu Mold Max 10, 10T, 15T, 20, 25, 27T, 30, 40, XLS II / Part A Účel použití: Výroba umělých hmot na bázi silikonu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Pěnový čistič interiéru Strana 1 z 5 Č. SDB : 173436 Datum revize v zahraničí: 12.11.2008 Datum revize v ČR: 28.11.2008 Datum vyhotovení v ČR: 19.11.2002 Obchodní

Více

Fredy & Fredy Strana 1

Fredy & Fredy Strana 1 Fredy & Fredy Strana 1 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Fredy ECO Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - 1.2 Použití látky / přípravku: - Přípravek

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více