Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně (v.neklapilova@unbr.cz) 1"

Transkript

1 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 1 Burgess JL, Kirk MK, Borron SW, Cisek J: Postupy oddělení urgentního příjmu při péči o pacienty kontaminované nebezpečnými škodlivinami (Emergency department hazardous materials protocol for contaminated patients) Annals of Emergency Medicine, August 1999, 34, 2, ) Postupy při ošetření chemicky kontaminovaných pacientů na urgentním příjmu v nemocnici mohou mít závažné následky. Zdravotnický personál může být vystaven působení škodliviny kontaktem s pacientem nebo inhalací těkavých látek nebo částic. Toto působení může vést k symptomatickému onemocnění buď přímým vlivem toxické látky nebo psychologickou reakcí na zápach chemikálie. Situace může vážně ohrozit provoz oddělení a dokonce způsobit nutnost jeho evakuace. Standardy Spojené komise pro akreditaci zdravotnických zařízení a pravidla Správy bezpečnosti a zdraví při práci platná pro instituce podílející se na likvidaci chemických havárií vyžadují, aby oddělení urgentního příjmu nemocnic v USA byla připravena na havárie s nebezpečnými látkami. Tento článek uvádí vzorový protokol pro přípravu oddělení urgentního příjmu na ošetření takto postižených pacientů. Úvod Havárie nebezpečných látek a chemicky kontaminovaní pacienti představují potenciálně vážný problém pro urgentní příjem v nemocnicích. Sekundární kontaminace při ošetření pacientů postižených nebezpečnými látkami může znamenat postižení zdravotnického personálu. Expozice může vzniknout dermálním kontaktem s chemikáliemi na pacientovi nebo jejich inhalací. Akutní chemická postižení nejsou ojedinělá. Výzkum v nemocnicích ukázal, že v roce 1994 přijalo 47% dotazovaných nemocnic průměrně 2,4 chemicky kontaminovaných pacientů. Ve státě Washington bylo v letech vystaveno akutní expozici chemickými škodlivinami více než 2360 pacientů, z toho 1762 (tj.75%) bylo převezeno do zdravotnických zařízení. Úroveň dekontaminace v přednemocniční péči se liší podle týmu zabývajícímu se likvidací havárie a podle stavu pacienta. V ideálním případě by dekontaminace měla být provedena ještě před převozem pacienta do nemocnice, někdy však, zvláště pokud se stav pacienta jeví nestabilní, je dekontaminace na nemocničním personálu. Navíc postižení pacienti mohou přijet do nemocnice sami, bez předchozího ošetření či dekontaminace, což může bez odpovídající přípravy vést až k evakuaci nemocnice. Naopak striktní interpretace a dodržení postupů může zdržet definitivní ošetření chemicky postižených pacientů a vést k delšímu uzavření oddělení urgentního příjmu. Ostrý či nepříjemný zápach chemikálií z kontaminovaných pacientů může způsobit onemocnění personálu i tehdy, když chemické koncentrace v ovzduší nepřekračují hranice považované za nebezpečné pro zdraví. Úřad pro bezpečnost a zdraví při práci vyžaduje, aby nemocnice podílející se na odezvě společnosti na únik nebezpečných látek dodržovaly standardy stanovené pro urgentní odezvu na únik nebezpečných odpadních látek. Tyto standardy předepisují výcvik personálu a přípravu krizového plánu zahrnujícího postupy při dekontaminaci pacientů i příslušné ochranné vybavení personálu. Zařízení akreditovaná Spojenou komisí pro akreditaci zdravotnických organizací mají mít připraveny nouzové postupy, bezpečnostní opatření a vybavení pro použití při postižení nebezpečnými látkami. Každé zařízení s urgentním

2 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 2 příjmem by mělo být připraveno na ošetření kontaminovaných pacientů. Podle výzkumu provedeného v nemocničních zařízeních ve státě Washington však pouze 52 nemocnic (tj.55%) mělo připraveno plány, jak postupovat při kontaminaci a případné evakuaci během ošetření kontaminovaných pacientů. Podobné nedostatky lze předpokládat i v dalších státech USA a také v jiných zemích. Informace, které by nemocnicím pomohly v otázkách ošetření postižených nebezpečnými látkami, jsou běžně dostupné. Vyšlo několik průvodců pro postup při chemických haváriích, jeden z nich vydala Agentura pro toxické látky a registraci postižení. K dispozici jsou také postupy při ošetření postižení radioaktivní látkou. Podle našich informací však zatím neexistuje přehledný materiál obsahující protokol o ošetření kontaminovaných pacientů. Aby se zabránilo sekundárnímu postižení a neohrozil provoz urgentního příjmu, musí oddělení připravit postup odpovídající jejich možnostem, vyškolit personál, vyzkoušet postup na simulovaném cvičení a pečlivě probrat jeho průběh i informace o skutečných haváriích. Navrhujeme zde vzorový protokol pro ošetření kontaminovaných pacientů, který může být podle místních potřeb modifikován. Protokol pro péči o kontaminované pacienty Prvním krokem při péči o kontaminované pacienty je určit přítomnost chemické kontaminace a, pokud možno, identifikovat nebezpečnou látku, určit úroveň toxicity a riziko sekundární kontaminace (viz příloha). Zvláště třídící personál by měl být vycvičen v odhadu rizikových situací u chemické kontaminace pacientů. Podle našich zkušeností téměř všechny evakuace či uzavření oddělení urgentního příjmu byly spojeny s nedostatky týkajícími se včasného rozpoznání a přehnanými obavami ze sekundární kontaminace, nikoli pro chybějící sepsané pokyny nebo potřebné vybavení pro dekontaminaci. Rychlé rozpoznání chemické expozice je obvykle umožněno zkušenostmi nebo pozorováním. Havárie v průmyslu nebo v zemědělství a při dopravě chemikálií by měly být brány jako vysoce rizikové s možností kontaminace stejně jako terorismus a hromadná neštěstí. Pacienti by měli být považováni za chemicky kontaminované, pokud je u nich pozorován cholinergní syndrom, symptomy podráždění sliznice, chemické popáleniny, potřísnění pokožky nebo oděvu neidentifikovanou tekutinou nebo práškem, nebo pokud jde o záměrné předávkování průmyslovými, čisticími nebo zemědělskými chemikáliemi. Ostrý nebo leptavý zápach napovídá o možnosti chemické kontaminace, přestože jeho přítomnost ještě neznamená důkaz toxické koncentrace chemikálií, a jeho nepřítomnost není dostatečným důvodem k tomu, aby se vyloučila možnost dekontaminace. Obecně platí, že toxické kapaliny a pevné látky znamenají ohrožení personálu při přímém (dermálním) kontaktu, a pouze kontaminace těkavými kapalinami nebo pevnými látkami představuje významné riziko kontaminace inhalací. Při identifikaci nebezpečné látky, určení hladiny toxicity a rizika sekundární kontaminace je vhodné spolupracovat s externími odborníky. Oddělení urgentního příjmu by mělo mít přímé telefonní spojení s týmem specialistů na nebezpečné škodliviny, který se danou havárií zabývá, a získat tak informace o havárii a přítomných chemických látkách. Lékařští toxikologové se zkušenostmi v oblasti chemického postižení by měli být k dispozici na místním centru pro kontrolu otravných látek nebo přes další místní, státní nebo federální úřady. Je důležité, aby tito odborníci byli vycvičeni a měli zkušenosti s postižením chemickými látkami, jinak by poskytnuté informace mohly být nesprávné nebo dokonce nebezpečné.

3 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 3 Chemické havárie vyvolávají ve veřejnosti mimořádné obavy a může se tak objevit velké množství postižených, kteří trpí pouze kolektivní hysterií. Znalosti o toxikologickém profilu dané škodliviny umožní zdravotnickému personálu u těchto pacientů rychle vyloučit nutnost dekontaminace. Pokud jsou však pochybnosti, je nutno symptomatické pacienty ošetřovat jako kontaminované. Teprve až je jakákoliv možnost chemického postižení vyloučena, je třeba to pacientovi vysvětlit. Protokol předpokládá, že pacient přichází do nemocnice kontaminován. Pokud již prošel odpovídající dekontaminací, tyto postupy nejsou nutné. V ideálním případě je k dispozici mobilní venkovní dekontaminační jednotka nebo účelné dekontaminační zařízení s ventilací a kontejnerovým odpadním systémem. Externí dekontaminační jednotka by měla mít přívod teplé tekoucí vody, zvláště v chladném počasí. Přenosné závěsy dostatečně pevné zajistí ochranu před větrem i nutné soukromí při dekontaminaci. Protokol také předpokládá buď zvláštní záchytný systém na odpadní vodu nebo kanalizační systém nemocnice (obecní apod.), který je schopen zachytit nízké koncentrace chemikálií z dekontaminace (na rozdíl od původních značných objemů uniklých látek). Pokud je třeba, lze použít plastikové bazény a speciální komerčně vyráběná nosítka pro dekontaminaci a odpadní vodu zachycovat do kontejnerů a zlikvidovat později. Personál urgentního příjmu má při zdravotní péči o pacienty vystavené působení nebezpečných chemikálií, kteří nebyli dekontaminováni před příchodem do nemocnice, 3 základní úkoly: 1. Izolovat chemickou kontaminaci. 2. Vhodným způsobem dekontaminovat a ošetřit pacienty a přitom neohrozit personál, další pacienty a návštěvníky nemocnice. 3. Pokud možno co nejrychleji přejít zpět na běžný provoz. Tyto úkoly je třeba provádět současně. Někdy může být nutno poskytnou primární lékařskou péči před kompletní izolací chemické kontaminace, přestože osobní ochrana zdravotníků by měla být zajištěna předtím. Evakuace zařízení je nutná jen zřídka a obecně ji lze vyloučit určením chemické kontaminace a provedením dekontaminace mimo oddělení urgentního příjmu nebo použitím vhodně vybavené místnosti v rámci oddělení. Diskuse Klíčem k účinnému zvládnutí havárie s nebezpečnými látkami je zdravý rozum, preventivní plánování a procvičení připravených plánů. Vybavení, výcvik a příprava na dekontaminaci chemicky zamořených pacientů se bude v jednotlivých nemocnicích lišit podle schopnosti nemocnice ošetřit pacienty se závažným toxickým postižením i podle vzdálenosti od velkých průmyslových zařízení, zemědělských podniků a dopravních cest. Velká traumatologická centra a nemocnice určené místní havarijní komisí pro péči o chemicky kontaminované pacienty by měly být dobře připraveny. Plány musí zahrnovat eventuality možných zdrojů kontaminace v nemocnici i evakuaci oddělení urgentního příjmu. Sestavení kvalitního plánu si vyžaduje pečlivý přístup a často profesionální pomoc lékařských toxikologů, týmů specialistů na nebezpečné látky a odborníků z oblasti průmyslové bezpečnosti a hygieny. Použití plánu dekontaminace bez přizpůsobení situaci v dané nemocnici a bez procvičení může vést k nežádoucím koncům. Medicínsky nutná péče, jako je stabilizace pacienta poraněného při dopravní nehodě, nesmí být odložena kvůli kontaminaci relativně málo toxickými látkami, např. naftou.

4 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 4 Zároveň je však nutno myslet už před léčebným zákrokem na ochranu zdravotníků, hrozí-li sekundární kontaminace, i u pacienta kriticky nemocného nebo se zástavou srdce. V takových případech je možno poskytnout pouze základní péči během počáteční ochranné dekontaminace a ihned potom poskytnout ošetření na vyšší úrovni. Obecně platí, že množství kontaminantů na pacientovi je mnohem nižší než kontaminace na místě chemické havárie. Pokud se na oddělení urgentního příjmu nevyskytne významnější kontaminace pevnými látkami či tekutinami, je nepravděpodobné, že uvolnění chemikálií z oděvu pacienta by mohlo významněji poškodit ošetřující personál. Většina postižených při úniku škodlivin je postižena pouze inhalací a není pravděpodobné, že na jejich pokožce zůstalo takové množství chemikálií, které by personál ohrozilo, přestože může být cítit ostrý zápach. Podle studie z urgentních oddělení týkající se 72 pacientů postižených chemickými látkami během 6 let byly na hadru se vzorky před dekontaminací nalezeny certifikovanou analytickou chemickou laboratoří používající plynovou chromatografii a hmotovou spektrometrii pouze stopy pesticidů a PCB. Studie zkoumající chemickou koncentraci v ovzduší v prostorách nemocnice, kde byly umístěny figuríny s oděvem namočeným v těkavých látkách, zjistila hodnoty značně pod přípustným limitem. Pouhé odstranění oděvu znamená podstatné snížení chemické kontaminace i rizika sekundární kontaminace. Individuální citlivost na chemikálie se však liší a nelze vyloučit symptomatickou odezvu personálu na chemikálie s ostrým zápachem, přestože jejich koncentrace je hluboko pod běžně uznávaným toxickým limitem. Postižený personál již nemůže odvádět kvalitní práci nehledě na toxicitu chemických kontaminantů. Neexistuje shoda ohledně minimální úrovně osobní ochrany požadované pro nemocniční dekontaminaci. Zvláště to platí o respirační ochraně, která je nutná pouze tehdy, když toxické výpary mají tak vysokou koncentraci, která by personál mohla ohrozit. Po odstranění oděvu představuje kontaminovaný pacient minimální inhalační riziko, pokud dekontaminace probíhá mimo oddělení. Pokud je však umístěn ve špatně větrané ošetřovně (uzavřeném prostoru), personál bez respirační ochrany může mít symptomy otravy z výparů unikajících z pacientovy pokožky, oděvu nebo zvratků. Výběr odpovídajících ochranných pomůcek závisí na identifikované škodlivině. Chirurgické masky nemohou poskytnout odpovídající ochranu před toxickými výpary. Při dekontaminačních postupech je třeba přihlížet také k zákonným předpisům. Urgentní oddělení zahrnuté do krizových plánů řešících havárie nebezpečných látek musí dodržovat požadavky Úřadu pro zdraví a bezpečnost při práci na výcvik a na odezvu na havárii, protože je pravděpodobné, že takto postiženého pacienta bez předchozí dekontaminace budou ošetřovat. Podle těchto předpisů zdravotní personál, který by prováděl dekontaminaci, musí být vycvičen v minimu postupů pro první odezvu na havárii. Při havárii s neidentifikovanou nebezpečnou látkou vyžadují předpisy ochranu úrovně B, zahrnující také uzavřený dýchací přístroj s pozitivním tlakem a ochranný oděv odolný proti chemikáliím. Tyto předpisy však nelze interpretovat tak, že by se vyžadovalo použit uvedeného vybavení pro ošetření kontaminovaných pacientů ve všech nemocnicích. Samo použití uzavřeného dýchacího přístroje znamená pro personál urgentního příjmu značné problémy - vysoká hmotnost, nevhodné použití, problémy s nasazením přístroje a neobratnost při práci. Další možností je dekontaminace prováděná pacienty navzájem, pokud jsou toho schopni, požádat o pomoc nebo provedení dekontaminace místní tým hasičů specializovaný pro odstraňování nebezpečných látek nebo pak provádět dekontaminaci s vybavením nižší úrovně než B, pokud nelze získat pomoc včas vzhledem ke stavu pacienta. Nemocnice, které často přijímají chemicky postižené pacienty nebo leží v oblastech velkého rizika by měly zvážit potřebu dalšího výcviku a vybavení, jako např. protichemické oděvy a respirátory.

5 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 5 Evakuace oddělení pro kontaminaci z chemicky postižených pacientů je nutná jen zřídka. Přemístění pacienta mimo oddělení nebo do vyhrazených prostor s oddělenou ventilací, kde zajistíme odpovídající větrání, je obvykle dostačující k tomu, aby se předešlo kontaminaci dalších pacientů. Je třeba zajistit, aby se po nemocnici nerozšířily těkavé kontaminující látky, např. odpovídajícím odvětráním a uzavřením dveří. Podobně platí, že po provedení uvedených opatření se lze do budovy vrátit, pokud již k evakuaci bylo nutno přistoupit. Evakuace může být nutná, pokud v nemocnici dojde k primárnímu úniku těkavých nebezpečných pevných látek nebo kapalin, které nelze rychle eliminovat. Konečné rozhodnutí o znovuotevření nemocnice je oficiálně na veliteli hasičů; úzká spolupráce velitele hasičů, zdravotnického personálu a specialistů - toxikologů je velmi důležitá. Potřeba okamžité schůzky po havárii (debriefing) nesmí být přeceňována. Příslušní specialisté by měli informovat o působících chemikáliích a jejich možné toxicitě, aby personál, pacienti a jejich rodinní příslušníci mohli být správně ošetřeni a sledován jejich zdravotní stav, pokud je třeba, nebo aby se ujistili, že se nemusí obávat dalších problémů. Předpokládané zamoření nebezpečnými látkami může mít pro nemocniční personál i pacienty vážné následky. Chybné informování pro zmírnění zbytečných obav může vést k liknavosti, zároveň však je potřeba být při podávání informací citlivý. Personál, který pociťoval velmi reálné příznaky (dráždění, nausea a zvracení, bolest hlavy) předpokládané otravy patrně neuvítá informaci, že vše bylo vyvoláno strachem nebo hysterií. Lépe je konstatovat, že již není nutno se obávat dalších potíží. Pokud není možno nebezpečnou látku přesně identifikovat, je naprosto nutné, aby byl zdravotnický personál dále sledován odborníky z oblasti pracovního lékařství či toxikologie. Je třeba se vyhnout zbytečným laboratorním vyšetřením, aby se neposilovalo domnění, že jde o závažné postižení. Každý test musí mít přesný smysl a je nutno výsledky pacientu vysvětlit. Preventivní plánování a připravenost jsou při haváriích nebezpečných látek velice důležité. Standardy Spojené komise pro akreditaci zdravotnických zařízení vyžadují, aby cvičení pro krizové situace byla prováděna dvakrát ročně. Lze doporučit, aby zahrnovala i scénáře pro ošetření kontaminovaných pacientů. I když žádný plán nemůže zahrnout všechny situace, přece dobře procvičený krizový plán může pomoci ochránit zdravotníky i pacienty ve většině situací. Příloha - Protokol pro dekontaminaci pacientů

6 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 6 CÍL PLÁN ČINNOSTÍ POZNÁMKA IZOLACE Ochrana zdravotníků i pacientů před zamořením Vyrozumění Minimalizovat ohrožení personálu Komunikace Určit nutnost evakuace Provést evakuaci Izolovat kontaminovaného pacienta a držet jej pokud možno mimo. Personál by měl na izolaci používat ochranné pomůcky. (viz část Ošetření) Pokud musí být dekontaminace provedena uvnitř a není k dispozici prostor pro ni vybavený, lze využít větší místnost, nejlépe málo používanou, aby se zabránilo kontaminaci oddělení. Zajistit odvětrávání. Zabránit hermetickému uzavření, které by mohlo způsobit postižení personálu. Zvážit riziko, pokud vzduch z místnosti může recyklovat do dalších prostor. Pokud unikající výpary mohou ohrozit další personál či pacienty, izolovat je nebo evakuovat, pacienty přemístit či propustit. Odstranit z prostoru dekontaminace zbytečné předměty a vybavení, které není jednorázové. Označit a zabezpečit prostory žlutou páskou, vč. dekontaminační a čistící zóny, aby se zabránilo vstupu před dokončením čištění. Vyrozumět příslušné pracovníky - vedení, údržba, bezpečnost, ved.lékaře odd. urgentního příjmu. Kontaktovat externí úřady (toxikolog.centrum). Uvědomit personál o možné kontaminaci, pokud před dekontaminací měli přímý kontakt s kontaminovaným oděvem či pokožkou pacientů. Odvést personál se symptomy podráždění, aniž by byli v kontaktu s pacienty, na čerstvý vzduch. Komunikovat s vedením, bezpečnostní službou, zdravot. personálem a administrativou oddělení. Vyrozumět správce nemocnice a osobu určenou pro styk s veřejností. Zhodnotit rozsah a úroveň toxicity chemické kontaminace. Pokud je nízké riziko toxicity, chod oddělení pokračuje, probíhá čištění a návrat k běžnému provozu. Pokud jde o vysoce toxickou látku, je nutná rozsáhlejší izolace nebo i evakuace. Stanovit, kdo je zodpovědný za rozhodnutí o evakuaci. Pokud je nutno, požádat o pomoc místní hasičský sbor. Vytvořit náhradní prostory pro třídění a ošetření v místě, kam se evakuuje, a určit trasu přesunu, Držet postiženého mimo prostory ošetřoven a čekáren, dokud není dekontaminován. Nejlépe je provést dekontaminaci před vstupem do nemocnice vč. odstranění oděvu a prvního rychlého omytí. Může být nutno začít s ošetřením před dekontaminací, aniž je personál ochráněn. Pak je nutno omezit počet ohrožených osob na minimum. Využít bezpečnostní pracovníky nemocnice, aby zabránili nepovolaným osobám ve vstupu a odchodu z kontaminovaných prostor. Pokud kontaminace pevnými či tekutými látkami pronikla do oddělení, je nutno i tyto prostory označit žlutou páskou a zajistit. Vytvořit předem seznam. Pokud se havárie stane přímo v nemocnici, je třeba i kontakt na hasiče a týmy spec. pro nebezpečné látky. Kontaktovat toxikologické centrum nebo další specialisty, aby stanovili, co je potřeba pro dekontaminaci personálu. Informovat personál o druhu chemikálie, jeho předpokládané toxicitě a nutné ochraně. Situace může přitáhnout zájem médií. Evakuace je nutná jen výjimečně. Většinou je třeba izolovat kontaminaci, nikoli evakuovat. Zápach není spolehlivým indikátorem toxicity. Důvody pro provedení evakuace: 1.Primární únik chemikálií na oddělení 2.Chem. havárie v těsné blízkosti nemocnice 3.Pacient kontaminovaný vysoce toxickou těkavou látkou, který neprošel dekontaminací. Náhradní místa musí být stanovena v krizovém plánu. Je nutno počítat i s možností

7 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 7 aby měli pacienti zajištěnu urgentní pomoc. havárie nebezpečných látek uvnitř nemocnice. Pokud je dost času, určit osobu odpovědnou za organizaci a přesun důležitého vybavení a dokumentace. Stanovit náhradní zdroje, pokud základní vybavení nelze přemístit kvůli kontaminaci. Zachovat základní komunikace OŠETŘENÍ Zákroky na záchranu života Určit toxicitu a příslušné ošetření vč. dekontaminace Ochrana personálu Dekontaminace pacientů Podpůrná péče Uvědomit centrální zásobování, vedení jednotku intenzívní péče o situaci a potřebách. Konzultovat lékárnu ohledně protilátek a dalších léčiv (vč. kontrolovaných) na náhradním místě. Upozornit záchrannou službu na změněnou situaci a dát kontakt na nové místo. Pokud je třeba, kontaktovat náhradní nemocnici pro zajištění základních funkcí a informovat o situaci i další nemocnice. Zhodnotit stav pacienta vzhledem k urgenci a zahájit resuscitaci v prostorách dekontaminace nebo třídění. Zhodnotit chem.toxicitu a stanovit vhodnou léčbu identifikací dané chemikálie (pokud je známa), typu materiálu a ze způsobu a doby působení. Dekontaminace je nutná u zamoření pevnými či kapalnými toxickými látkami, ale obvykle ne u nekorozivních plynů a par. Pokud možno ponechat pacienty, aby se dekontaminovali vzájemně, nebo využít spec. vycvičený a vybavený dekontaminační tým. Jinak používat ochranné pomůcky - rukavice, ochranné brýle, rouška a plášť na jedno použití ochrání alespoň částečně. Vybrat další pomůcky vč. chemicky odolných rukavic a oděvu. Odstranit oděv pacienta a dát ho do plastového vaku. Pacient ve stabilizovaném stavu je omyt mýdlem a vodou ve sprše k tomu určené. Pokud pacient musí sedět či ležet, umístit omyvatelnou židli či nosítka do sprchy a omýt tam pacienta od hlavy k patě. Dekontaminovat nejprve otevřené rány, vyhnout se kontaminaci nepostižené pokožky. Chirurgické roušky mohou pomoci ochránit nepostižené části těla. Dekontaminovat zamořené části těla: - Umývat minut mýdlem a vodou pomocí jemné houby, abychom nepoškodili pokožku. - Vyplachovat oči min. solným roztokem - Vyčistit nehty kartáčkem nebo plastovým čističem nehtů. - Jemně vymýt kontaminované otevřené rány vodou či solným roztokem dalších 5-10 minut. Poskytovat podpůrnou péči a podávat kyslík, a Přemístění omezí možnosti příjmu. Náhradní nemocnice musí být uvedena v krizovém plánu. Může probíhat současně s dekontaminací nebo předem. Kontaktovat centrum pro otravné látky nebo další odborníky pro další informace. Štítky označující bezpečnostní údaje chem. materiálů pomohou při identifikaci, ale údaje o léčbě zde mohou být nepřesné. K pomoci při dekontaminaci by měl být přizván místní hasičský sbor. Informace o pomůckách - týmy pro likvidaci škodlivin, hygiena v průmyslu, lékařští toxikologové, chemický průmysl a výrobci pomůcek. Kontaminovaný oděv, prádlo a rukavice dát do dvojitých červených vaků (biolog. riziko), pak zapečetit a označit. Být zvláště opatrný u koncentrovaných kyselin, louhů a také u olejových nebo v tuku rozpustných kapalin (pesticidy). Za zvláštních okolností může personál použít další nebo jiné pomůcky (zvážit podle možných ohrožení - do krizového plánu). Požití toxických materiálů si vyžaduje speciální péči - dekontaminaci žaludku, pokud je indikována, a ochranu personálu.

8 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně 8 pokud je to indikováno. Léčba protilátkami Dekontaminace personálu Rozsáhlé zamoření Určit, zda je podání protilátek účinné a dostupné Podávat, pokud je indikováno. Dekontaminovat ty, kdo měli přímý kontakt pokožky s chemickým kontaminantem. Další personál se symptomy postižení vyvést na čerstvý vzduch. Při velmi rozsáhlém zamoření, nebo pokud není personál cvičen v použití ochranných pomůcek nebo nejsou-li k dispozici, je třeba kontaktovat místní hasičský sbor a vyžádat si pomoc. NÁVRAT K BĚŽNÉMU PROVOZU Dekontaminace zařízení Chemické monitorování Vyvětrat kontaminované prostory pokud možno velkými ventilátory, odvést vzduch pryč z obývaných prostor. Vyčistit potřísněná místa mýdlem a vodou po odstranění větších částic. Použít existující pokyny pro únik nebezpečných látek. Zvážit chemické monitorování, pokud je třeba a je dostupné příslušné vybavení. Povolení vstupu Vyžádat úřední potvrzení, pokud je třeba nebo pokud je provedená dekontaminace nejistá. Komunikace Schůzka (debriefing) Kontaktovat všechny osoby a místa, která byla o incidentu na počátku uvědoměna a informovat o znovuotevření oddělení. Informovat personál o příznacích a symptomech při daném zamoření a rizikách z toho vzniklých, pokud jsou. Prodiskutovat průběh situace. Revidovat postupy krizového plánu, je-li nutno. Předpokládat potřebu protilátek u chemikálií používaných v místním průmyslu. Kdo neměl přímý kontakt s pacientem nebo jeho oděvem, dekontaminaci nepotřebuje. Personál urgentního příjmu by měl procvičit scénáře havárií nebezpečných látek spolu s místním hasičským sborem. Hasičský sbor by měl pomáhat při dekontaminaci prostor. Při značné dekontaminaci využít službu pro likvidaci škod životního prostředí (dostupná 24 hod.denně, navázat kontakt), pokud zdroje nemocnice a pomoc hasičů nestačí. Obvykle není třeba, může provádět hasičský sbor. Určit příslušný úřad a mít na něj kontakt 24 hod.denně (v krizovém plánu). Sdělit to také administrativě nemocnice a službě pro styk s veřejností. Zvážit, jak lépe identifikovat chemickou kontaminaci.

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

1 Označení látky-/ směsi a podniku

1 Označení látky-/ směsi a podniku Datum tisku 27.04.2010 Bezpečnostní list Strana: 1 z 6 Rev: 0004; US-Nr: 837 1 Označení látky-/ směsi a podniku Údaje o výrobku Obchodní jméno: Body Double Part A & B Výrobce/Dodavatel: KauPo Kautschuk

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ.

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ. 1 Označení látky, přípravku a společnosti 1.1 Označení látky nebo přípravku Jemně granulovaný sodno-vápenatý bentonit. Obchodní název FermoBent PORE-TEC Číslo výrobku 1043x. 1.2 Použití látky / přípravku

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně (v.neklapilova@unbr.cz)

Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně (v.neklapilova@unbr.cz) 1 The Tokyo Subway Sarin Attack: Disaster Management, Part 1: Community Emergency Response (Útok sarinem v tokijském metru: Řešení katastrofy, č. 1. Odezva záchranné služby) Tetsu Okumura, Kouichiro Suzuki,

Více

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Korekční tužka Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o. Litvínovská

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1

překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 překlad: Informační středisko medicíny katastrof, Úrazová nemocnice v Brně v.neklapilova@unbr.cz 1 Leiba A, Blumenfeld A, Hourvitz A et al.: A four step approach for establishment of a national medical

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

Karta bezpečnostních údajů

Karta bezpečnostních údajů Karta bezpečnostních údajů V souladu s nařízením ES No 1907/2006, příloha II Platnost od Revize českého překladu Verze 25.06.2012 13.08.2015 A I. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Otisky pro částečné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056 Bezpečnostní list INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set 1. Identifikace produktu a společnosti Datum vydání 09.12.2008 Název výrobku INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set Synonyma Innofluor Topiramate Control

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 dle zákona 356/2003 a vyhlášky MPO 231/2004 a dle 91/155/EWG strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce: Complex - ORA -Holzpflegeöl, Firma výrobce : Josef Schellhorn GmbH Tel 0043

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES čl. 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES čl. 31 Strana 1/5 1 Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku - Údaje o výrobku - Obchodní název: Denaturation Reagent - Výrobce/dodavatel: QIAGEN Gaithersburg Inc., 1201 Clopper Road, Gaithersburg,

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. koagulační a flokulační přípravek pro průmyslové použití

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. koagulační a flokulační přípravek pro průmyslové použití STRANA 1 z 5 BEZPEČNOSTNÍ LIST DATUM REVIZE 07/01/2013 TISK 05/06/2014 (zpracováno v souladu s Nařízením komise (EU) č. 453/2010 (REACH). 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název produktu

Více

Weapons of mass destruction events with contaminated casualties: Effective planning for health care facilities

Weapons of mass destruction events with contaminated casualties: Effective planning for health care facilities 1 Macintyre AG, Christopher GW et al.: Weapons of mass destruction events with contaminated casualties: Effective planning for health care facilities (Zbraně hromadného ničení s kontaminací postižených:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Extrémně dráždivé, avšak relativně málo toxické otravné látky s

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001 Datum vydání: 15.10. 2001 Název výrobku: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: 1.3 Číslo ES (EINECS): 1.4 Další

Více

LIST BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ (DLE SMĚRNICE ES 91/155/EWG)

LIST BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ (DLE SMĚRNICE ES 91/155/EWG) ÜBERSETZUNG IN DIE TSCHECHISCHE SPRACHE PŘEKLAD Z NĚMCINY LIST BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ (DLE SMĚRNICE ES 91/155/EWG) 1. NÁZEV LÁTKY/PŘÍPRAVY A FIRMY 1.1 NÁZEV LÁTKY/PŘÍPRAVY TRITON 40 1.2 JINÝ NÁZEV Mletý,

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Sprej na ochranu a regeneraci tamponů. 1.3 Identifikace dovozce: Jméno

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 14.12.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: č. výrobku 711.00 1.2 Pouţití

Více

s podporou technologie RFID autorka : Zuzana Sýkorová, PharmDr.Lenka Doležalová, PhDr Jana Kocourková Masarykův onkologický ústav Brno

s podporou technologie RFID autorka : Zuzana Sýkorová, PharmDr.Lenka Doležalová, PhDr Jana Kocourková Masarykův onkologický ústav Brno Bezpečné ambulantní podání cytostatik s podporou technologie RFID autorka : Zuzana Sýkorová, PharmDr.Lenka Doležalová, PhDr Jana Kocourková Masarykův onkologický ústav Brno Témata sdělen lení: předpoklady

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/4 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Údaje k produktu Obchodní označení: ARDEX NA Latex Číslo výrobku: 4645 Použití látky / přípravku Těsnicí prostředek Identifikace

Více

Cvičení Polytrauma 2008

Cvičení Polytrauma 2008 Cvičení Polytrauma 2008 Pardubická krajská nemocnice, a. s. Carda Martin, Forman Marek MEKA 2008, Hradec Králové, 27. 11. 2008 Hromadné neštěstí Nelze řešit běžně dostupnými prostředky. Následkem je nutné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING 1 SWISS BRILLIANCE IN COATING l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0)44 712 64 00 l fax +41 (0)44 709 08 04 l www.schmid-rhyner.ch 2 2 UV-laky / nebezpečné látky l Soodring 29

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Havárie ohrožující vody Ropné havárie I. Charakteristika

Více

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list Podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání : 6.3.2004 Datum revize : 1.6.2004 1. Identifikace látky, přípravku a dodavatele 1.1. 1.2. Číslo CAS : 1.3. Číslo ES ( EINECS ) : 1.4. Je prostředek na bázi silikonového oleje. Vytváří na

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku: Identifikace společnosti nebo podniku Firma: Název ulice: Místo: 10275 / 10276 FINO GmbH

Více

Aidol Treppen- & Parkettpflege

Aidol Treppen- & Parkettpflege Datum vydání: 01. 11. 2010 Datum revize: 01. 11. 2010 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2393 1.2 Použití přípravku:

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: TSC 002070 Ready-mix.majolica/nat.clay for casting,

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Obchodní název: PURON KD Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky/ Obchodní název látky/ P U R O N K D Doporučený účel použití: Kyselé mytí a dezinfekce

Více

(dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005

(dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005 Bezpečnostní list - Hasicí sprej Pyrocom 400 ml Strana: 1 / 5 BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 19.05.2005 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci Chroman draselný, K 2 CrO 4 T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

Kilrat Plus extrudovaná kostka

Kilrat Plus extrudovaná kostka Datum vydání: 29.11.2012 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Požerová nástraha na hubení hlodavců 1.3. Identifikace výrobce,

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Mobil SHC 75W-90 LS

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Mobil SHC 75W-90 LS 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název výrobku: Mobilube SHC 75W-90 LS Datum revize: 21.1.2002 Použití : automobilový převodový olej Dovozce: ESSO spol. s r.o. IČO: 43870198

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 TURCO Liquid Sprayeze NP LT Strana 1 z 5 Č. SDB : 152430 Datum revize: 23.09.2008 Datum výtisku: 23.09.2008 Obchodní jméno: TURCO Liquid Sprayeze NP LT Předpokládané

Více

Modul č. 7. Chemická služba.

Modul č. 7. Chemická služba. Modul č. 7. Chemická služba. Čís. Otázka A 1 Jaké množství vzduchu spotřebuje hasič při 30 až 40 l vzduchu za minutu. středně těžké práci v dýchací technice? 2 Jak reaguje tělo na zvýšenou námahu, při

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní

BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: SIGA PRO AKRYL venkovní 1 / 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: - 1.3 Číslo ES

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více