FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE"

Transkript

1 ADAMEC JIŘÍ FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE DEPRESE A NEUROLOGIE ( Rekurentní poruchy nálad v klinické praxi ) Brno

2 DEPRESE A NEUROLOGIE ( Rekurentní poruchy nálad v klinické praxi ) Adamec Jiří B r n o

3 Adamec Jiří Filosofický seminář katedra teorie ISBN

4 Ú V O D Depresivní poruchy tvoří nejpočetnější, ale také nejproměnlivěji se projevující duševní stavy. Jejich metamorfósy se rozpínají od prostého snížení nálady, přes výrazný smutek a ztrátu potěšení, až k sebevražednému jednání pacientů. Sledujeme rovněž nové změny v etiologii těchto poruch. Tam, kde dříve převládaly důvody emočně vztahové, tam dnes nástup této poruchy utváří zejména neuspokojivé prožívání ekonomické, finanční a majetkové situace. Problematika partnerského soužití se ukazuje jako druhořadá, alespoň co do vnímaných důvodů, které si pacient sám uvědomuje a skrze něž se domnívá, že jeho psychické obtíže vznikají, přetrvávají a nenesou výhledy na zlepšení osobní budoucnosti. Pokusíme se interpretovat tento stav, tj. depresivní poruchy (se zaměřením na jejich rekurentní varianty) a poukázat, případně vysvětlit, jaké neurologické souvislosti s nimi je třeba respektovat a rovněž, jak tyto okolnosti, zejména v průběhu depresivní poruchy, negativně ovlivňují proces vnímání a myšlení. Adamec Jiří Brno, červenec

5 Č Á S T P R V N Í REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHY V NEUROBIOLOGICKÝCH SOUVISLOSTECH 5

6 1. Rekurentní depresivní porucha a neurologie. Poruchou vnímání označujeme stav, v němž pacient: a) nerozlišuje adekvátně počitkové vjemy, při jejich aktuálním působení na smyslové orgány; b) nedokáže smyslové vjemy vyhodnocovat zpětně; c) projevuje zřetelný deficit odhadu vlivu prostředí na smyslové působení a to, mnohdy s ryzikem na vlastní nebo cizí zdraví. Smyslovým vnímáním je: zrak, sluch, čich, hmat, chuť; tělové počitky vnější: termoreceptory (teplo, chlad), vazoreceptory (vnímání vnějšího tlaku); tělové vnitřní: hlad, bolest, nutkání (při vyprazdňování); svalové napětí a pohlavní slast... Deprese je psychické onemocnění. Pacient vykazuje evidentní známky ve změně chování jak k sociálnímu a interpersonálnímu okolí, tak i vůči sobě samému. Těmito změnami je nápadně trvající smutek, sebeizolace z kontaktu s druhými, ztráta zájmu o činnosti, které pacienta doposud těšíli a prostřednictvím kterých také například relaxoval; dále je to zaobírání se sebou samým, smyslem života, neochotou komunikovat s těmi, kteří se mu snaží aktivně pomoci, tendencemi k ukončování jinak funkčních vztahů, výrazným snížením libida, kompenzačními činnostmi (kouření, alkohol, drogy, 6

7 porucha příjmu potravy, promiskuita), spánkovou deprivací, výrazným zhoršením životní plánovitosti, sebepodceňováním (nejrůznějšími pocity a komplexy méněcennosti), rovněž i anticipacemi k horšímu, nedokončované činnosti (škola, záliby, domácí práce). Vedle těchto základních fenoménů můžeme u depresivních pacientů zaznamenávat rovněž změny, někdy až deficitního charakteru v oblasti smyslového vnímání. U těchto pacientů, u nichž je deprese výsledkem delšího, předcházejícího chronického období úzkosti, které se nakonec přesmykem dostalo do kontaktu s tělesnými komponentami, dochází k tak zvané somatické konversi. Pacienti demonstrují nejrůznější nemoci tělsného a nebo, zpravidla neurologického charakteru (nesnesitelné bolesti kloubů a končetin, krku a hlavy, ramenou, ale rovněž tak i dušnost, bušení srdce, bolest žaludku a nauseu, bolesti ledvin, zad...). Vzhledem k poruchám smyslového vnímání to potom jsou: parestésie, nedoslýchavost, vjem nahořklé chuti v ústech, specifické čichové vjemy, zhoršení zraku při čtení a sledování okolí (rozostření). Současně s deficity tohoto druhu vnímavosti se u pacientů s depresemi projevují změny v kognitivní oblasti vnímání, tedy změny úsudku. Tímto je na mysli zejména to, když pacient úporně trvá na uznání 7

8 některého z vlastních závěrů i přesto, že mu ve výsledku hrozí nějaký druh psychické nebo fysické újmy. Veškeré uvedené deficity v procesu vnímání a kognitivních funkcích, zde komentujeme s tím, že však stupněm postižení v žádném případě nedosahují úrovně psychotické (tj., stavu halucinací nebo bludů). Rekurentní deprese jsou, ve své podstatě neodvolatelně a vždy plně chronické. Jejich ložisko se nedaří vystopovat a tak, ani odstranit. Na jen obtížně zjistitelné podněty se rozvíjí několikrát za život pacienta a výrazně jej po dobu průběhu znevýhodňují v širokém pásmu aktivit. 2. Neurologické hypotésy vzniku depresivní poruchy. Charakteristikou depresivní poruchy je, že pacient ztrácí pocit smysluplnosti života. Celková životní pohoda, spokojenost u jinak psychicky zdravého jedince se vykazuje zejména tím, že subjekt vyjadřuje dostatečný a pro vlastní optimismus kontinuálně udržovaný nadhled v němž se jako základní positivum prokazuje vědomí (lucidita), tedy jasnost o životních souvislostech. Tuto schopnost vědomé angažovanosti na aktuální situci člověka umožňují zejména dva faktory: 1. dostatečně stabilní a dynamická aktivita korové tkáně, zvlášť je tu na mysli její asociační kortex; 2. propojení a trvale 8

9 udržovaná komunikace mezi frontálním a temporálním lalokem. Svody, které vedou přes gyrus cinguli do vnitřních jader mozku, umožňují vytvářet vztah mezi vnímanou náladou subjektu a jeho dalšími somatickými vlivy z následného dráždění prodloužené míchy. Zde je však vhodné zdůraznit, že se tu prokazují samozřejmě nutná omezení vyplývající z toho, že tato somatická podráždění mohou působit pouze tak, jak to umožňuje vrozené anatomické nastavení pacienta, jeho nervové struktury jako celku. Jedná-li se tedy o možnost jediného takového propojení, které se dále přes mozkový kmen a prodlouženou míchu dostává do ostatních částí těla a vnitřních orgánů, je následně už jen otázkou, která somatická oblast je individuálně u kterého pacienta s depresí vrozeně oslabená a způsobí tak, že takové místo bude proto vykazovat některé známky z další série spolupůsobícího poškození. Při depresivní náladě se rovněž některým pacientům mění tepová frekvence a krevní tlak. Převažuje sice procento pacientů se zvýšeným tlakem (hypertenzních), ovšem pacienti s depresí, kteří vykazují snížení krevního tlaku (hypotenzních) je rovněž nemalý počet. Subjektivní vnímání těchto somatických změn hypertensní pacienti s depresí projevují, jako somatický neklid s poruchami spánku. 9

10 Hypotensní pacienti s depresí snížení tlaku vnímají zase jako točení hlavy a nadměrnou ospalost. V každém případě neurologické a somatické deficity, které jsme uvedli výše, souvisí ještě s deficity hormonálními. Jelikož prozatím popisujeme jen obecně základní somatické dysfunkce spojené s depresivními stavy, postačí, když zdůrazníme, že právě hormonální problematiky zde souvisí s narušením vyváženosti funkce hypofýsy, která v CNS odpovídá za celkový průběh aktivit žláz s vnitřní sekrecí organismu. K tomu je však třeba zdůraznit, že biologické hypotésy vzniku depresivních poruch, které uvádí odborná literatura (Petr Smolík, Vladimír Praško aj.) do jedné souvislosti řadí, k těmto uvedeným bodům rovněž biologické faktory. Upozorňují na to, že depresivní porucha je nejpravděpodobněji spojena také s poruchou celkové funkce některých neuromediátorů neurotransmiterů: noradrenalinní hypotésa, dále serotoninová, acetylcholinergní, dopaminová a kyseliny gaba aminomáselné. Pacienti s depresemi, jak bylo zjištěno, vykazují, mj. dynamičtější produkci kortisolu (nadledvinky), což je způsobeno vyšší aktivitou ve funkcích hypothalamu hypofýsy adrenalinní linie. Tato endokrinní suprese při testech dexamethasonem se provádí ambulantně a tvoří dnes důležitou součást klinického vyšetření. 10

11 SIGM. FREUD GESAMMELTE WERKE 3. Z historie depresivních poruch. Nachtragsband Texte aus den Jahren Tento pracovní překlad vybraných částí Freudových textů, věnovaných počátkům jeho studia hysterie, zde předkládám k nahlédnutí z toho důvodu, aby si čtenář mohl udělat vlastní představu o významu přínosu, který od tohoto autora doposud umožňuje porozumění dané problematice. Český čtenář Freudových Spisů má možnost, prostřednictvím Studií o hysterii vnímat pouze jeden úhel pohledu, který tento vídeňský lékař veřejnosti předložil. Jak je patrné z předloženého materiálu, Freud zpracoval dané okruhy otázek, přeci jen poněkud šířeji. Vydavatelé jeho souborného díla se v osmnáctém svazku rozhodli právě tyto příspěvky uveřejnit, čímž významně napomohli dalšímu osvětlení hloubky Freudovy zainteresovanosti a erudice, stran tématu hysterie, kterému, zejména v počátku své vědecké kariéry, Freud společně s Breuerem věnovali prvořadou pozornost. Uvedený svazek navíc upřesňuje pořadí vydání spisů. 11

12 Hemianästhesie bei einem hysterischen Manne (1886) - somatické dráždění / hysterické stigma / rodinné zatížení - úzkost, šumění v hlavě - srdeční nepravidelnost / přes den převládá deprimující nálada - oslabená schopnost reagovat na běžné vjemy - porucha vnímání barev - celková ochablost ve všech sférách sensitivity (Hemianästhesie) - poruchy hybnosti - smysl nemoci (hysterie) = nenechat do vědomí prostoupit to, co má být ukryto v nevěmí - somatické dráždění způsobilo, že se pacient zabývá právě těmito tělesnými problémy a memusí trpět psychickými traumaty Aplikace na anorexii: (+ léčba: nechat projevit uložené efekty) Psychischer Mechanismus hysterischer Phänomene (1893) - mezidobí / inkubační čas - vytváření fantasií až do stavu delíria - fantasie a opakování scén 12

13 - fysické ochabnutí / ochrnutí - hysterický přenos - fenomén hysterie = nevyřízený afekt dřívějšího silného prožitku - analogie mezi traumatickým ochrnutím a traumatickou hysterií - symptomem hysterie je fixovat se vždy na nějaký afekt - nejznámějšími hysterickými afekty jsou: Anorexie, poruchy spánku a porucha řeči - determinace symptomu = psychické trauma - spontánní otevírání vzpomínek - psychickým výrazem = nutkání k návratům - setrvávání na původních stanoviscích, nemožno je opustit - od doby zrání hysterie, klienti nedostupují žádné výrazné životní změny - psychický mechanismus a motorická reakce /sklon k eroticismu Wiener medizinisches Doktorenkollegium: Über Hysterie, (14. Okt. 1895) - hysterii předchází dlouhé období neurastenické - neurastenie projevuje fragmenty hysterie - neurastenie působí převážně psychicky / hysterie vždy zapojuje tělo 13

14 - neurastenie přesedá např. z nutkavé neurósy do úzkosti; z pocitu smutku do deprese a zase ven; z celkového odmítání zapojit se, do otevřeného entusiasmu, atd. - neurastenie je více než hysterie spojená s hereditálními základy - typickým, somaticky doprovodným znakem je zde migréna a její varianty - neurastenii doprovází úzkostná neurósa a nutkání k masturbaci (M-Ž) - také noční, někdy i denní poluce Fortsetzung Sitzung vom 21. Oktober (1895) - hysterie = symptomový komplex (jeho skupiny) - hysterie je duševní trýzeň, která se domáhá kontaktu se svým původem - vzpomínka a fantasie - projev ve vnějším afektu - všechno, co v normálním životě vykonáváme mj. také s jistou dávkou zdrženlivosti, jen obtížně a často bezúspěšně hysterici potlačují, aby to na nich, jejich okolí nezpozorovalo - pocit viny Schluß Sitzung vom 28. Oktober (1895) - každá hysterie se odvíjí od toho, jakou intensitu si podržuje založený konflikt ve vědomí svého nositele - tato intensita určuje také prožívaný pocit nelibosti 14

15 - každé vědomí má sklon k hypertrofii, natož vědomí hysterika, jemuž se jeho vědomí štěpí na nespočet nesourodých a neovládaných fragmentů nekonečného nutkání různého typu - ve většině případech, hysterie má svůj klíč k otevírání vlastních dispozic z období již v dětství - excesem hysterie je, že se chceme chovat normálně, avšak z neznámých příčin je nám to znemožněno - nutkavá potřeba porozumět, všem těm zvláštním událostem - terapeuticky se prokázala jako jediná cesta a to, ve vzpomínkách pacienta navracet zpět po vlastní ose a navázat na všechny potlačené vzpomínky - hysterický symptom = symbolická demonstrace původního konfliktu Entwurf einer Psychologie ( 1895 / Für. Aufl / ) S psychologie je přírodní věda u níž vycházíme z kvantitativního určení jejího vnitřního obsahu (a odvolávky v pozn. pod čarou: hysterie und Breuer, Cabanis, Waldeyer...) - základním problémem psychologie je porozumění jednání lidí - toto jednání se vyznačuje nejrůznějšími substitucemi jako nutkavostí, hysteričností, konversemi či obranami všeho druhu 15

16 - za nejdůležitější složku, této kvantitativní problematiky je třeba přijmout nervové dráždění - vedle toho, se nesmíme nikdy vzdávat pozorování, které do okruhu svého zájmu přibírá rovněž složky vývojové - tak jako tak, je psychologie součástí věd, zabývajících se poznáním okolního světa z pohledu jediného vnímajícího a svými významy psychických kvalit naplněného subjektu - návaznost psychických funkcí se odvíjí směrem od motorické funkce přes funkci smyslového vnímání, dále k funkcím podnětových reakcí, způsobujících nejrůznější motivační zdroje specifického chování subjektu - jednoduše tedy: psychické funkce jsou vždy nějak uplatněnou reakcí, vytvořenou na základě reflexního pohybu - tím, že se kvantita psychických podnětů a reakcí vždy nějak shoduje s principem účelnosti, je zodpovězena základní otázka jejího smyslu: tj., že vyhovuje vrozené potřebě nacházet se vždy nějak v souladu s vnějším i vnitřním řádem reality - organismus se psychicky trvale vylaďuje k realitě, a to drážděním k vnímavosti odpovídajících nervových center 16

17 - organismus má sklon k uplatňování principu setrvačnosti, tedy prodlévání na vznětech, jejichž účelnost již dávno pominula - tímto prodléváním často dochází k tomu, že se v některých situacích člověk chová nikoli adekvátně odpovídajícím způsobem, nebo, že jeho prožitky a subjektivní postoje těmto situacím, stejně jako jemu samotnému, nevyhovují - z tohoto důvodu často dochází ke zdvojenému negativnímu dráždění: jednak motoricko sensitivnímu a jednak, také k psychicky prožitkovému - soubory, těchto druhů dráždění, tak způsobí konflikt mezi vnitřním nárokem něčeho dosáhnout a vnějšími okolnostmi, vyžadujícími naplnit zase své potřeby, jímž je nutné v nějaké míře vyhovět - prodlévání na starém způsobu řešení, však zaujme místo v popředí - neuronální teorie dnes nabízí poznatky, které jsou toho důkazem, když např. pozorujeme, že u pacientů s psychickými poruchami jsou nervové dráhy nejčastěji přerušované a axonální zakončení nemají, kam by ústily - sekundárně z těchto patologií odvozujeme na poznatek, že podobné anomálie způsobují pouze omezený počet fysicky i psychicky zvládaných úkonů, 17

18 nevelkého množství, tak jako tak, naučených způsobů jednání - diferencovanost a složitá struktura nervového systému má schopnost pamatovat si veškeré podněty, kterým byla vystavena - vědomé, zpětné upamatovávání si toho, čím jsme v životě prošli, nás uschopňuje k výkonům, jimž jsme si navykli říkat: psychické - dostředivé a odstředívé nervové dráhy mají za úkol pouze tento druh přenosu získaných impulsů, tzv. inervací - avšak teprve v místech zakončení lze očekávat reakci - nervové dráhy si nic nepamatují; pamětí se vyznačují pouze ona místa zakončení - čím více neuronů se v místě zakončení nervového vlákna nachází, tím silnější podnětová aktivita může nastat, stejně jako, že se zde potom po delší dobu mají možnost uchovávat energetické zdroje, které jsou fixované jako vlastní rezervoáry pozdějších reakcí - jelikož jsou nervové dráhy mozku a prodloužené míchy rozvětvené po celém těle, tato biologická paměť tak obsahuje nejen nervové buňky a vnitřní orgány, ale stejně tak i svaly a povrch těla - z tohoto důvodu je proto vhodné přistupovat k biologickým souvislostem lidské psychiky jako k souvislostem provázaným se základními znaky 18

19 veškerého živočišného řádu (vnímání, rozmnožování, příjem potravy a ochrana před nebezpečím) - pramen dráždění je proto dvojího charakteru, jednak vnitřní, tělový, jednak vnější, z prostředí Další oblasti popisu uváděné Sigm. Freudem: - bolest; vědomí; funkční aparát; prožitek uspokojení (Befriedigungserlebnis); somaticky individuální prožitek bolesti (Schmerzerlebnis); afekt a splněné přání (Wunschzustände); Já a sebepojetí; poznání a reprodukční myšlení; vzpomínka a usuzování (uvažování); myšlení a realita; spánek a sen (jejich primární předurčenost); analýsa snů; vědomí ve snu; hysterie a nutkavost; patologická obrana; hysterické Proton pseudos; poruchy myšlení jako afekty; shrnutí na základě pojednání o nervových drahách Neuroanatomie a rekurentní deprese přehled. Topografický popis centrálního nervového systému se podle současných učebnic anatomie (Pavel Petrovický, 2002; R. D. Sinělnikov 1970 aj.) dělí podle struktury mozkové hmoty a její zastoupené funkce v organismu sledovaného živočicha. Důvodem tohoto přístupu je, zejména sledování funkčních a vzájemně propojených segmentů, aby se při interpretaci jednotlivých částí daly vysledovat vzájemné vlivy a tím i jejich případné patologie. Tento náhled se, prozatím ukazuje být 19

20 praktickým také z toho důvodu, že je v něm didakticky splněno rychlejší zachytávání přesahů směrem k dalším, funkčně příbuzným oblastem probírané látky a studium těchto okruhů tak představuje relativně efektivní, ucelený pohled, k dalšímu zpracování. Uvedené dělení anatomické struktury CNS tedy zahrnuje: základní topografii medulla spinalis (míchu) vnitřní stavbu šedé míšní hmoty truncus cerebri (mozkový kmen) cerebellum (mozeček) diencephalon (mezimozek) subthalamus a hypothalamus (funkčně vegetativní organisace tělových procesů) hypophysis cerebri a hypothalamo-hypophysiární systém (orgán produkce hormonů v těle organismu) telencephalon (koncový mozek) cortex cerebri (mozková kůra) basální ganglia (celková koordinace tělesných pohybů, aj.) nervové dráhy míšní reflex sensitivní dráhy kontrolní okruhy motorické dráhy 20

21 dráhy basálních ganglií mozečkové spoje sensorické dráhy limbický systém (emotivní funkce) amygdalární okruhy asociační a komisurální dráhy chemické dráhy... monoaminergní cholinergní histaminergní gabaergní glutamanergní enkefalin-positivní buňky neurotestin-positivní buňky substance P-positivní buňky retikulární systém (prokrvenost a okysličení) smyslové ústrojí... čichové (organum olfactus) chuťové (organum gustus) zrakové (organum visus) statické a sluchové (organum vestibulocochlearum) Již podle tohoto zevrubného přehledu je zjevné, že se zde nebudeme zabývat kompletní neuroanatomií a jejími funkčními znaky pro zjišťování vztahů s depresivními poruchami, ale pouze těmi, které mají na tyto psychické obtíže jen zásadní, patologický vliv. 21

22 Pro naše téma je proto na počátku důležité, seznámit se se základními neuroanatomickými okolnostmi, ovlivňujícími depresivní nálady. Jak už bylo výše předznamenáno, patrně nejdůležitějším podílníkem na vzniku depresivní poruchy je hypothalamus. Thalamus je anatomicky vázán k diencephalonu (mezimozku). Je viditelný pouze po odstranění nejlépe části temporálního laloku. Po celém obvodu je thalamus překrytý buněčnou hmotou velkého mozku a je rovněž, svými spoji také jeho součástí. V útrobách thalamu se kříží, mj. rovněž optické nervy. Vzhledem ke genetickému stáří, thalamus zajišťuje jak motorické a sensitivní funkce, viscerální motoriku, tak i somatomotoriku. Vzhledem k umístění má nejblíže k bazálním gangliím, což je funkčně patrné z toho, jak se poruchy thalamu odráží na dysfunkčních znacích, které zajišťují právě ony (např. motorika celého těla, aj.). Stejně tak je možné pozorovat obdobné vlivy, jednáli se o patologie spojené s hormonální tématikou, neboť thalamus těsně sousedí s hypofýsou. Jakékoliv funkční změny obou orgánů jsou tedy nutně ovlivňovány negativním důsledkem, patrným a tedy pozorovatelným na prožívání a chování pacientů. Celý popis však zahrnuje ještě také subthalamus. 22

23 Jako prostor vyplňuje části mezi thalamem a hypothalamem. Není samozřejmou buněčnou strukturou všech živočichů s vyvinutou mozkovou kapacitou. Zjištěn je zatím jen u savců a člověka. S největší pravděpodobností tvoří převodníkovou část mezi bazálními gangliemi a velkým mozkem, (mozkovými hemisférami) bez dalšího samostatného vlivu, či speciálnější funkce, nebo aktivní produkce ovlivňující chod organismu. Zejména vnitřní krvácení v oblasti subthalamu, mohou představovat dramatické zhoršení většiny životně důležitých funkcí organismu. Konečně tedy Hypothalamus, který je viditelný z povrchu temporálního laloku obsahuje nervová jádra seskupená do útvarů s jednotlivými funkčními komplexy. Hlavní oblast vlivu hypothalamu náleží vegetativním funkcím: parasympatiku, sympatiku a limbickému systému. Jelikož, jak jsme uvedli, jednou ze součástí diencephalonu je rovněž sbíhání optických drah, připomínám zde tuto okolnost proto, abychom v následujícím výkladu danou funkci stále vedli v patrnosti, ještě se k ní budeme vracet. Při celkové dysfunkci diencephalonu a zejména hypothalamu tedy pacienti projevují změnu nálady (vliv limbického systému), stupně subjektivních vegetativních obtíží (hypothalamus), deficity ve zrakovém vnímání, někdy i malátnost (thalamus), snížené libido (hypophysis). 23

24 Vycházet z toho, že by snad při těchto neuroanatomických fenoménech bylo možné s jistotou nahlédnout do kauzálního systému vzniku a průběhu změn nálady se sice jeví dostatečně oprávněné, ovšem pouze do té doby, než si uvědomíme, že podobná fakta zjišťujeme až zpětně. Tedy, že nejsme prozatím schopni odkrývat systém depresí tím úhlem pohledu, kde bychom s jistotou dokázali konkrétní bod, z něhož pochází lokalisovat dopředu a klienta s rekurentní depresivní poruchou tak uchránit před jejím dalším nástupem. Rekurentní depresivní porucha se zpravidla neprojevuje identickými znaky postižení, ale vždy při novém nástupu přichází z jiného zdroje. Proto i neuroanatomická lokalizace je pokaždé jiného charkteru. Kazuistika č. 1. Klientka (38 let) dochází pravidelně na poradenské konzultace už půl roku. Za tu dobu se její obtíže zlepšili jen mírně. Prvotní smutek po předčasné ztrátě manžela již dokáže alespoň obcházet tím, že si s přáteli vyjde do přírody, účastní se nového kurzu studia angličtiny, sama vyhledává kontakt s druhými lidmi a absolvuje pravidelné masáže a saunu s novými známými u své sestry. Jako relaxační přístup je toto vše velmi vhodné. Potíž je však v tom, že 24

25 pacientka prozatím není schopná pobývat osamotě, které se obává, pro zhoršování psychického stavu. V kontaktu s okolím se její asociační kortex aktivuje do plné pozornosti. Může tak vlivem vyrovnaných funkčních procesů mezi všemi neuronálními pochody zapojeně odbourávat smutek, který však nastupuje, když je naopak doma isolována. V tu dobu u ní, v jejím organismu probíhá zvýšená produkce kortisolu, který reguluje, mj. kůra nadledvin a hypofýsa jako látku, jež je součástí stresové poruchy. Vědomá evidence ztráty manžela, přetrvávající životní vakuum, pocity nenaplněnosti vytváří v subjektivní tísni klientky nehostinné prostředí. Vzhledem k tomu, že pacientka již, ale dokáže evidentně volit vlastní zájmy mezi kontakty a samotou, obranný mechanismus způsobuje, že se po dobu, kdy je u sebe doma, aktivně může, ve vědomí, zabývat rovněž pozitivními představami na následující dny, kdy bude trávit čas opět ve společnosti svých přátel a blízkých. Produkce kortisolu se tímto snižuje a postupem doby pacientka může také dosáhnout vymazání jeho negativní nadprodukce a zcela bez lékové podpory, za vytrvalého terapeutického působení, eliminovat tak i další nepříjemné, subjektivně pociťované, doprovodné jevy. Hypotalamus tyto informace zachytává, a bohužel, stává se na příští stresory citlivější, což zakládá reálné nebezpečí, pro rekurentní prostředí. 25

26 Stejná klientka dokončila první sérii návštěv po, asi roce a čtvrt. Následovalo dvouleté období remise, během kterého realisovala několik zásadních životních změn: přestěhovala se do města, našla si nové zaměstnání a seznámila se s mužem, s nímž se, podle jejích slov, cítila být šťastná. Po dvou letech psychické pohody se pojednou u ní začínají dostavovat závratě, je vylekaná, co že se to s jejím zdravím děje, propadá nepříjemným pocitům smutku, vykazuje známky lehké paniky, obává se o své zdraví. V té souvislosti anticipuje směrem na svoji jednu kamarádku, která má od několika dnů nazpět, než mne navštívila, diagnostikovánu rakovinu dělohy. Sama se cítí být v intimním životě poslední měsíce nespokojená a spojuje si nemoc kamarádky se svým vlastním sexuálním nezájmem, že by to snad mohl být příznak nečeho horšího. Její stav se postupně komplikuje a po třech týdnech upadá do poměrně silné deprese, přestává docházet do zaměstnání a dokonce žádá svého partnera, aby ji na čas, než se vše vyřeší a ona se uzdraví, nechal osamotě. Tato situace její stav ovšem nijak neusnadní a po krátkém čase ji přítel definitívně opouští. Ona sama tuto okolnost neprožívá nijak dramaticky. Naopak, ve vzpomínkách se vrací ke svému manželovi. Nezbylo, než klientku odkázat na kontakt s psychiatrem a lékovou podporou eliminovat 26

27 její akutní stavy s co nejrychlejším nástupem potřebného efektu. Do mé praxe následně docházela spíše už jen ze zvyku a hlavní terapii úspěšně (jeden rok) realisovala na příslušném psychiatrickém pracovišti. Po odeznění potíží však již nadále zůstává bez přítele a věnuje se nespočtu zálib, v nichž shledává potřebnou útěchu. Také okruh známých, s nimiž tu a tam pobyla, se značně zúžil. Z neuroanatomického, fysiologického a biologického hlediska pacientka v tomto druhém nástupu rekurentní depresivní poruchy, projevovala tyto série deficitů: dvakrát se u ní ukázaly, v odstupu, poruchy příjmu potravy (nechutenství a vyhublost), které však dokázala na moji radu a radu psychiatra vždy úspěšně překonat (dysfunkce hypothalamu); byla nucená si pořídit brýle na čtení (svoji roli zde sehrál postupující věk, avšak zasažení thalamické části se vyloučit nedalo); postupně úplné vymizení libida (hypofysální dysfunkce); nástup pozorovatelného emočního chladu, snížená empatie (konfrontační produktivita limbického systému a asociačního kortexu); v případech, kdy pacientka nebyla tzv. ve své kůži, dostavoval se u ní třes rukou, neklidné nohy (neustálé chvění dolní končetiny při sezení), záškuby trupu a v ramenou (narušená koordinace neurotransmiterových propojení vycházející z bazálních ganglií); pocity svědění (nerv. zakončení). 27

28 Neurologickým problémem rekurentních depresivních poruch je zejména, při opakovaných expozicích prohlubování jejich závažnosti. Při každém návratu pacienti zaznamenávají, že se jejich obtíže komplikují přidáním některých nových fenoménů. Tendence následně tzv. upadnout do chronické deprese je všeobecně považována za šťastnější vyústění situace. Je tomu tak zejména z toho důvodu, že oproti rekurentním návratům, které jsou pacientem vždy vnímány jako propadání do hlubšího stavu smutku, chronická deprese je snášená lépe, neboť pacient se s ní naučí snadněji sžít, když působí trvale. Abychom však dostáli hlediskům neuroanatomickým, musíme uvést, že se, v tomto případě nejedná o zvyk ve smyslu snad nějakého posílení nervové soustavy, která by se pro zvládání psychických nároků stávala odolnější. Spíše naopak, neurotransmitery v úrovni hypothalamo hypofýso - limbickém propojení vytvořily sofistikovaný systém, který se uzavřel ve vlastním kruhu navýšené aktivity. Takto je dogmatisován vlastní fysiologický zájem, což je demonstrace v zásadě organicky, autonomně podmíněné obrany, před dalšími prudkými výkyvy nálad a s tím spojených komplikací, také v jiných částech somatu. Příroda rovněž zde, takto průměruje aktivity organismu do snesitelnějších mezí vlastní existence. 28

29 5. Biochemické procesy neurotransmiterů a deprese. Základním modulátorem (spouštěčem) depresivních stavů je s největší pravděpodobností vždy některý z deficitů v oblasti fungování neurotransmiterové produkce. Skupiny dnes známých mediátorů (látek umožňujících neurotransmiterovou funkci přenosu signálů po obvodu nervového vlákna) jsou popisovány a studovány zejména na základě laboratorních postupů. Jejich poznání se výrazně odráží ve zkvalitnění přístupu lékaře k pacientům, zejména s duševními poruchami a poruchami souvisejícími s dysfunkcemi bazálních ganglií. Pro zpřehlednění našeho výkladu uveďme následující, avšak přeci jen zkrácený, seznam mediátorů: monoaminy: dělící se na (acetylcholin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin, histamin aminokyseliny: gamma-aminomáselná (GABA), glutamátová, asparagová, glycin, taurin peptidy: opioidní s analgetickými účinky: endorfin, enkefalin, dynorfin; systémové: cholecystokinin, bombesin, neurotensin, insulin, neuropeptid Y, angiotensin, kalcitonin, spánkové peptidy, nervový růstový faktor (NGF); hypofysární: adreno-kortikotropní hormon, 29

30 melano-stimulační hormon., vasopresin, oxytocin, somatostatin... 1 Systém monoaminergní Jeho určením je zajišťovat neurotransmiterové propojení mezi CNS a zbytkem organismu na úrovni těch funkcí, které má na starosti mozkový kmen a hypothalamus. V souvislosti s popisem našeho tématu, je tento systém důležitou složkou při utváření a sledování nejrůznějších deficitů v úrovni sympatiku a parasympatiku (noradrenalin, adrenalin), stejně jako jeho nejvzdálenější místo působnosti, jakým je sensomotorická a kognitivní oblast frontálního a parietálního mozkového laloku (dopamin). Vliv aminokyselin Tyto látky představují jeden ze základních stavebních kamenů živočišného organismu, který váže dusík, uhlík, kyslík, vodík - - vždy v nějakém poměru, jenž ve výsledku označujeme jako chemickou sloučeninu - karboxylovou kyselinu. Organismus si některé její chemické varianty je schopen vyrábět sám, jiné získává potravou. Pásmo vlivů zajišťující chod organismu je poměrně široké, od štítné žlázy (thyroxin) po zbarvování kůže, vlasů, očí 1 Pavel Petrovický, Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi, sv. III., Praha 2002, str. 416 an. 30

31 (melanin), nebo také histamin (v nadprodukci způsobuje zůžení průdušek, dušnost). Organicita peptidů Aby mohl lidský somatotyp odolávat nejrůznějším vlivům vnějšího prostředí, potřebuje k tomu opět biochemické látky konkrétního složení, jejichž úlohou je vytvářet dostatečně imunitní, odolné vnitřní prostředí. Jsou to zejména inzulin (vytvářen v břišní slinivce Langerhansenovy ostrůvky tzv. buňky beta; ovlivňuje metabolismus tuků, bílkovin); parathormon (PTH tvořený v příštitných tělískách; kombinace snížené nebo zvýšené hladiny způsobují dysfunkci tyreózy např. tzv. strumy...) a hormony hypofýsy (při poškození ovlivňují funkce pohlavní, intelektové, motorické aj.). Tedy již z tohoto výčtu organicity, tj. nutných biochemických komponent, které nezbytně, ve spolupůsobení utváří základní možnosti fungování daného somatotypu, jako celku plyne, že při neurologickém poškození (depresivním stavu, který je nutně následkem procesních deficitů přirozené činnosti neurotransmiterových drah) je tímto neblahým stavem potom ovlivněno také tělo, ve většině oblastech svého vnějšího a vnitřního projevu. Můžeme proto očekávat, že pacienti s depresivní poruchou budou vykazovat některou, nebo více variant z uvedených komplikací. Mnohdy jejich 31

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE strana 1 z 143 takže opět se jedná o jakýsi kompilát z níže uvedené literatury...naprosto nekorektně neuvedené přímé

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu.

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu. Úvod ÚVOD Měli bychom si být vědomi nebezpečí, kterým nás všechny ohrožuje stres, i nutnosti něco s tím dělat. Náklady a výdaje na nezodpovědnost v řešení této otázky jsou děsivé. J. Knowles Těžké životní

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI STUDIJÍ OPORA Jan Ipser Ústí nad Labem 2013 ÚVODNÍ POZNÁMKA Vážené studentky, vážení studenti,

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová Kraj: Jihočeský České Budějovice 2015 0 STŘEDOŠKOLSKÁ

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Vypracovala: Markéta Brožková Vedoucí práce: Mgr. Jiří

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií HANA PETERKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika komunikační techniky VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více