FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE"

Transkript

1 ADAMEC JIŘÍ FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE DEPRESE A NEUROLOGIE ( Rekurentní poruchy nálad v klinické praxi ) Brno

2 DEPRESE A NEUROLOGIE ( Rekurentní poruchy nálad v klinické praxi ) Adamec Jiří B r n o

3 Adamec Jiří Filosofický seminář katedra teorie ISBN

4 Ú V O D Depresivní poruchy tvoří nejpočetnější, ale také nejproměnlivěji se projevující duševní stavy. Jejich metamorfósy se rozpínají od prostého snížení nálady, přes výrazný smutek a ztrátu potěšení, až k sebevražednému jednání pacientů. Sledujeme rovněž nové změny v etiologii těchto poruch. Tam, kde dříve převládaly důvody emočně vztahové, tam dnes nástup této poruchy utváří zejména neuspokojivé prožívání ekonomické, finanční a majetkové situace. Problematika partnerského soužití se ukazuje jako druhořadá, alespoň co do vnímaných důvodů, které si pacient sám uvědomuje a skrze něž se domnívá, že jeho psychické obtíže vznikají, přetrvávají a nenesou výhledy na zlepšení osobní budoucnosti. Pokusíme se interpretovat tento stav, tj. depresivní poruchy (se zaměřením na jejich rekurentní varianty) a poukázat, případně vysvětlit, jaké neurologické souvislosti s nimi je třeba respektovat a rovněž, jak tyto okolnosti, zejména v průběhu depresivní poruchy, negativně ovlivňují proces vnímání a myšlení. Adamec Jiří Brno, červenec

5 Č Á S T P R V N Í REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHY V NEUROBIOLOGICKÝCH SOUVISLOSTECH 5

6 1. Rekurentní depresivní porucha a neurologie. Poruchou vnímání označujeme stav, v němž pacient: a) nerozlišuje adekvátně počitkové vjemy, při jejich aktuálním působení na smyslové orgány; b) nedokáže smyslové vjemy vyhodnocovat zpětně; c) projevuje zřetelný deficit odhadu vlivu prostředí na smyslové působení a to, mnohdy s ryzikem na vlastní nebo cizí zdraví. Smyslovým vnímáním je: zrak, sluch, čich, hmat, chuť; tělové počitky vnější: termoreceptory (teplo, chlad), vazoreceptory (vnímání vnějšího tlaku); tělové vnitřní: hlad, bolest, nutkání (při vyprazdňování); svalové napětí a pohlavní slast... Deprese je psychické onemocnění. Pacient vykazuje evidentní známky ve změně chování jak k sociálnímu a interpersonálnímu okolí, tak i vůči sobě samému. Těmito změnami je nápadně trvající smutek, sebeizolace z kontaktu s druhými, ztráta zájmu o činnosti, které pacienta doposud těšíli a prostřednictvím kterých také například relaxoval; dále je to zaobírání se sebou samým, smyslem života, neochotou komunikovat s těmi, kteří se mu snaží aktivně pomoci, tendencemi k ukončování jinak funkčních vztahů, výrazným snížením libida, kompenzačními činnostmi (kouření, alkohol, drogy, 6

7 porucha příjmu potravy, promiskuita), spánkovou deprivací, výrazným zhoršením životní plánovitosti, sebepodceňováním (nejrůznějšími pocity a komplexy méněcennosti), rovněž i anticipacemi k horšímu, nedokončované činnosti (škola, záliby, domácí práce). Vedle těchto základních fenoménů můžeme u depresivních pacientů zaznamenávat rovněž změny, někdy až deficitního charakteru v oblasti smyslového vnímání. U těchto pacientů, u nichž je deprese výsledkem delšího, předcházejícího chronického období úzkosti, které se nakonec přesmykem dostalo do kontaktu s tělesnými komponentami, dochází k tak zvané somatické konversi. Pacienti demonstrují nejrůznější nemoci tělsného a nebo, zpravidla neurologického charakteru (nesnesitelné bolesti kloubů a končetin, krku a hlavy, ramenou, ale rovněž tak i dušnost, bušení srdce, bolest žaludku a nauseu, bolesti ledvin, zad...). Vzhledem k poruchám smyslového vnímání to potom jsou: parestésie, nedoslýchavost, vjem nahořklé chuti v ústech, specifické čichové vjemy, zhoršení zraku při čtení a sledování okolí (rozostření). Současně s deficity tohoto druhu vnímavosti se u pacientů s depresemi projevují změny v kognitivní oblasti vnímání, tedy změny úsudku. Tímto je na mysli zejména to, když pacient úporně trvá na uznání 7

8 některého z vlastních závěrů i přesto, že mu ve výsledku hrozí nějaký druh psychické nebo fysické újmy. Veškeré uvedené deficity v procesu vnímání a kognitivních funkcích, zde komentujeme s tím, že však stupněm postižení v žádném případě nedosahují úrovně psychotické (tj., stavu halucinací nebo bludů). Rekurentní deprese jsou, ve své podstatě neodvolatelně a vždy plně chronické. Jejich ložisko se nedaří vystopovat a tak, ani odstranit. Na jen obtížně zjistitelné podněty se rozvíjí několikrát za život pacienta a výrazně jej po dobu průběhu znevýhodňují v širokém pásmu aktivit. 2. Neurologické hypotésy vzniku depresivní poruchy. Charakteristikou depresivní poruchy je, že pacient ztrácí pocit smysluplnosti života. Celková životní pohoda, spokojenost u jinak psychicky zdravého jedince se vykazuje zejména tím, že subjekt vyjadřuje dostatečný a pro vlastní optimismus kontinuálně udržovaný nadhled v němž se jako základní positivum prokazuje vědomí (lucidita), tedy jasnost o životních souvislostech. Tuto schopnost vědomé angažovanosti na aktuální situci člověka umožňují zejména dva faktory: 1. dostatečně stabilní a dynamická aktivita korové tkáně, zvlášť je tu na mysli její asociační kortex; 2. propojení a trvale 8

9 udržovaná komunikace mezi frontálním a temporálním lalokem. Svody, které vedou přes gyrus cinguli do vnitřních jader mozku, umožňují vytvářet vztah mezi vnímanou náladou subjektu a jeho dalšími somatickými vlivy z následného dráždění prodloužené míchy. Zde je však vhodné zdůraznit, že se tu prokazují samozřejmě nutná omezení vyplývající z toho, že tato somatická podráždění mohou působit pouze tak, jak to umožňuje vrozené anatomické nastavení pacienta, jeho nervové struktury jako celku. Jedná-li se tedy o možnost jediného takového propojení, které se dále přes mozkový kmen a prodlouženou míchu dostává do ostatních částí těla a vnitřních orgánů, je následně už jen otázkou, která somatická oblast je individuálně u kterého pacienta s depresí vrozeně oslabená a způsobí tak, že takové místo bude proto vykazovat některé známky z další série spolupůsobícího poškození. Při depresivní náladě se rovněž některým pacientům mění tepová frekvence a krevní tlak. Převažuje sice procento pacientů se zvýšeným tlakem (hypertenzních), ovšem pacienti s depresí, kteří vykazují snížení krevního tlaku (hypotenzních) je rovněž nemalý počet. Subjektivní vnímání těchto somatických změn hypertensní pacienti s depresí projevují, jako somatický neklid s poruchami spánku. 9

10 Hypotensní pacienti s depresí snížení tlaku vnímají zase jako točení hlavy a nadměrnou ospalost. V každém případě neurologické a somatické deficity, které jsme uvedli výše, souvisí ještě s deficity hormonálními. Jelikož prozatím popisujeme jen obecně základní somatické dysfunkce spojené s depresivními stavy, postačí, když zdůrazníme, že právě hormonální problematiky zde souvisí s narušením vyváženosti funkce hypofýsy, která v CNS odpovídá za celkový průběh aktivit žláz s vnitřní sekrecí organismu. K tomu je však třeba zdůraznit, že biologické hypotésy vzniku depresivních poruch, které uvádí odborná literatura (Petr Smolík, Vladimír Praško aj.) do jedné souvislosti řadí, k těmto uvedeným bodům rovněž biologické faktory. Upozorňují na to, že depresivní porucha je nejpravděpodobněji spojena také s poruchou celkové funkce některých neuromediátorů neurotransmiterů: noradrenalinní hypotésa, dále serotoninová, acetylcholinergní, dopaminová a kyseliny gaba aminomáselné. Pacienti s depresemi, jak bylo zjištěno, vykazují, mj. dynamičtější produkci kortisolu (nadledvinky), což je způsobeno vyšší aktivitou ve funkcích hypothalamu hypofýsy adrenalinní linie. Tato endokrinní suprese při testech dexamethasonem se provádí ambulantně a tvoří dnes důležitou součást klinického vyšetření. 10

11 SIGM. FREUD GESAMMELTE WERKE 3. Z historie depresivních poruch. Nachtragsband Texte aus den Jahren Tento pracovní překlad vybraných částí Freudových textů, věnovaných počátkům jeho studia hysterie, zde předkládám k nahlédnutí z toho důvodu, aby si čtenář mohl udělat vlastní představu o významu přínosu, který od tohoto autora doposud umožňuje porozumění dané problematice. Český čtenář Freudových Spisů má možnost, prostřednictvím Studií o hysterii vnímat pouze jeden úhel pohledu, který tento vídeňský lékař veřejnosti předložil. Jak je patrné z předloženého materiálu, Freud zpracoval dané okruhy otázek, přeci jen poněkud šířeji. Vydavatelé jeho souborného díla se v osmnáctém svazku rozhodli právě tyto příspěvky uveřejnit, čímž významně napomohli dalšímu osvětlení hloubky Freudovy zainteresovanosti a erudice, stran tématu hysterie, kterému, zejména v počátku své vědecké kariéry, Freud společně s Breuerem věnovali prvořadou pozornost. Uvedený svazek navíc upřesňuje pořadí vydání spisů. 11

12 Hemianästhesie bei einem hysterischen Manne (1886) - somatické dráždění / hysterické stigma / rodinné zatížení - úzkost, šumění v hlavě - srdeční nepravidelnost / přes den převládá deprimující nálada - oslabená schopnost reagovat na běžné vjemy - porucha vnímání barev - celková ochablost ve všech sférách sensitivity (Hemianästhesie) - poruchy hybnosti - smysl nemoci (hysterie) = nenechat do vědomí prostoupit to, co má být ukryto v nevěmí - somatické dráždění způsobilo, že se pacient zabývá právě těmito tělesnými problémy a memusí trpět psychickými traumaty Aplikace na anorexii: (+ léčba: nechat projevit uložené efekty) Psychischer Mechanismus hysterischer Phänomene (1893) - mezidobí / inkubační čas - vytváření fantasií až do stavu delíria - fantasie a opakování scén 12

13 - fysické ochabnutí / ochrnutí - hysterický přenos - fenomén hysterie = nevyřízený afekt dřívějšího silného prožitku - analogie mezi traumatickým ochrnutím a traumatickou hysterií - symptomem hysterie je fixovat se vždy na nějaký afekt - nejznámějšími hysterickými afekty jsou: Anorexie, poruchy spánku a porucha řeči - determinace symptomu = psychické trauma - spontánní otevírání vzpomínek - psychickým výrazem = nutkání k návratům - setrvávání na původních stanoviscích, nemožno je opustit - od doby zrání hysterie, klienti nedostupují žádné výrazné životní změny - psychický mechanismus a motorická reakce /sklon k eroticismu Wiener medizinisches Doktorenkollegium: Über Hysterie, (14. Okt. 1895) - hysterii předchází dlouhé období neurastenické - neurastenie projevuje fragmenty hysterie - neurastenie působí převážně psychicky / hysterie vždy zapojuje tělo 13

14 - neurastenie přesedá např. z nutkavé neurósy do úzkosti; z pocitu smutku do deprese a zase ven; z celkového odmítání zapojit se, do otevřeného entusiasmu, atd. - neurastenie je více než hysterie spojená s hereditálními základy - typickým, somaticky doprovodným znakem je zde migréna a její varianty - neurastenii doprovází úzkostná neurósa a nutkání k masturbaci (M-Ž) - také noční, někdy i denní poluce Fortsetzung Sitzung vom 21. Oktober (1895) - hysterie = symptomový komplex (jeho skupiny) - hysterie je duševní trýzeň, která se domáhá kontaktu se svým původem - vzpomínka a fantasie - projev ve vnějším afektu - všechno, co v normálním životě vykonáváme mj. také s jistou dávkou zdrženlivosti, jen obtížně a často bezúspěšně hysterici potlačují, aby to na nich, jejich okolí nezpozorovalo - pocit viny Schluß Sitzung vom 28. Oktober (1895) - každá hysterie se odvíjí od toho, jakou intensitu si podržuje založený konflikt ve vědomí svého nositele - tato intensita určuje také prožívaný pocit nelibosti 14

15 - každé vědomí má sklon k hypertrofii, natož vědomí hysterika, jemuž se jeho vědomí štěpí na nespočet nesourodých a neovládaných fragmentů nekonečného nutkání různého typu - ve většině případech, hysterie má svůj klíč k otevírání vlastních dispozic z období již v dětství - excesem hysterie je, že se chceme chovat normálně, avšak z neznámých příčin je nám to znemožněno - nutkavá potřeba porozumět, všem těm zvláštním událostem - terapeuticky se prokázala jako jediná cesta a to, ve vzpomínkách pacienta navracet zpět po vlastní ose a navázat na všechny potlačené vzpomínky - hysterický symptom = symbolická demonstrace původního konfliktu Entwurf einer Psychologie ( 1895 / Für. Aufl / ) S psychologie je přírodní věda u níž vycházíme z kvantitativního určení jejího vnitřního obsahu (a odvolávky v pozn. pod čarou: hysterie und Breuer, Cabanis, Waldeyer...) - základním problémem psychologie je porozumění jednání lidí - toto jednání se vyznačuje nejrůznějšími substitucemi jako nutkavostí, hysteričností, konversemi či obranami všeho druhu 15

16 - za nejdůležitější složku, této kvantitativní problematiky je třeba přijmout nervové dráždění - vedle toho, se nesmíme nikdy vzdávat pozorování, které do okruhu svého zájmu přibírá rovněž složky vývojové - tak jako tak, je psychologie součástí věd, zabývajících se poznáním okolního světa z pohledu jediného vnímajícího a svými významy psychických kvalit naplněného subjektu - návaznost psychických funkcí se odvíjí směrem od motorické funkce přes funkci smyslového vnímání, dále k funkcím podnětových reakcí, způsobujících nejrůznější motivační zdroje specifického chování subjektu - jednoduše tedy: psychické funkce jsou vždy nějak uplatněnou reakcí, vytvořenou na základě reflexního pohybu - tím, že se kvantita psychických podnětů a reakcí vždy nějak shoduje s principem účelnosti, je zodpovězena základní otázka jejího smyslu: tj., že vyhovuje vrozené potřebě nacházet se vždy nějak v souladu s vnějším i vnitřním řádem reality - organismus se psychicky trvale vylaďuje k realitě, a to drážděním k vnímavosti odpovídajících nervových center 16

17 - organismus má sklon k uplatňování principu setrvačnosti, tedy prodlévání na vznětech, jejichž účelnost již dávno pominula - tímto prodléváním často dochází k tomu, že se v některých situacích člověk chová nikoli adekvátně odpovídajícím způsobem, nebo, že jeho prožitky a subjektivní postoje těmto situacím, stejně jako jemu samotnému, nevyhovují - z tohoto důvodu často dochází ke zdvojenému negativnímu dráždění: jednak motoricko sensitivnímu a jednak, také k psychicky prožitkovému - soubory, těchto druhů dráždění, tak způsobí konflikt mezi vnitřním nárokem něčeho dosáhnout a vnějšími okolnostmi, vyžadujícími naplnit zase své potřeby, jímž je nutné v nějaké míře vyhovět - prodlévání na starém způsobu řešení, však zaujme místo v popředí - neuronální teorie dnes nabízí poznatky, které jsou toho důkazem, když např. pozorujeme, že u pacientů s psychickými poruchami jsou nervové dráhy nejčastěji přerušované a axonální zakončení nemají, kam by ústily - sekundárně z těchto patologií odvozujeme na poznatek, že podobné anomálie způsobují pouze omezený počet fysicky i psychicky zvládaných úkonů, 17

18 nevelkého množství, tak jako tak, naučených způsobů jednání - diferencovanost a složitá struktura nervového systému má schopnost pamatovat si veškeré podněty, kterým byla vystavena - vědomé, zpětné upamatovávání si toho, čím jsme v životě prošli, nás uschopňuje k výkonům, jimž jsme si navykli říkat: psychické - dostředivé a odstředívé nervové dráhy mají za úkol pouze tento druh přenosu získaných impulsů, tzv. inervací - avšak teprve v místech zakončení lze očekávat reakci - nervové dráhy si nic nepamatují; pamětí se vyznačují pouze ona místa zakončení - čím více neuronů se v místě zakončení nervového vlákna nachází, tím silnější podnětová aktivita může nastat, stejně jako, že se zde potom po delší dobu mají možnost uchovávat energetické zdroje, které jsou fixované jako vlastní rezervoáry pozdějších reakcí - jelikož jsou nervové dráhy mozku a prodloužené míchy rozvětvené po celém těle, tato biologická paměť tak obsahuje nejen nervové buňky a vnitřní orgány, ale stejně tak i svaly a povrch těla - z tohoto důvodu je proto vhodné přistupovat k biologickým souvislostem lidské psychiky jako k souvislostem provázaným se základními znaky 18

19 veškerého živočišného řádu (vnímání, rozmnožování, příjem potravy a ochrana před nebezpečím) - pramen dráždění je proto dvojího charakteru, jednak vnitřní, tělový, jednak vnější, z prostředí Další oblasti popisu uváděné Sigm. Freudem: - bolest; vědomí; funkční aparát; prožitek uspokojení (Befriedigungserlebnis); somaticky individuální prožitek bolesti (Schmerzerlebnis); afekt a splněné přání (Wunschzustände); Já a sebepojetí; poznání a reprodukční myšlení; vzpomínka a usuzování (uvažování); myšlení a realita; spánek a sen (jejich primární předurčenost); analýsa snů; vědomí ve snu; hysterie a nutkavost; patologická obrana; hysterické Proton pseudos; poruchy myšlení jako afekty; shrnutí na základě pojednání o nervových drahách Neuroanatomie a rekurentní deprese přehled. Topografický popis centrálního nervového systému se podle současných učebnic anatomie (Pavel Petrovický, 2002; R. D. Sinělnikov 1970 aj.) dělí podle struktury mozkové hmoty a její zastoupené funkce v organismu sledovaného živočicha. Důvodem tohoto přístupu je, zejména sledování funkčních a vzájemně propojených segmentů, aby se při interpretaci jednotlivých částí daly vysledovat vzájemné vlivy a tím i jejich případné patologie. Tento náhled se, prozatím ukazuje být 19

20 praktickým také z toho důvodu, že je v něm didakticky splněno rychlejší zachytávání přesahů směrem k dalším, funkčně příbuzným oblastem probírané látky a studium těchto okruhů tak představuje relativně efektivní, ucelený pohled, k dalšímu zpracování. Uvedené dělení anatomické struktury CNS tedy zahrnuje: základní topografii medulla spinalis (míchu) vnitřní stavbu šedé míšní hmoty truncus cerebri (mozkový kmen) cerebellum (mozeček) diencephalon (mezimozek) subthalamus a hypothalamus (funkčně vegetativní organisace tělových procesů) hypophysis cerebri a hypothalamo-hypophysiární systém (orgán produkce hormonů v těle organismu) telencephalon (koncový mozek) cortex cerebri (mozková kůra) basální ganglia (celková koordinace tělesných pohybů, aj.) nervové dráhy míšní reflex sensitivní dráhy kontrolní okruhy motorické dráhy 20

21 dráhy basálních ganglií mozečkové spoje sensorické dráhy limbický systém (emotivní funkce) amygdalární okruhy asociační a komisurální dráhy chemické dráhy... monoaminergní cholinergní histaminergní gabaergní glutamanergní enkefalin-positivní buňky neurotestin-positivní buňky substance P-positivní buňky retikulární systém (prokrvenost a okysličení) smyslové ústrojí... čichové (organum olfactus) chuťové (organum gustus) zrakové (organum visus) statické a sluchové (organum vestibulocochlearum) Již podle tohoto zevrubného přehledu je zjevné, že se zde nebudeme zabývat kompletní neuroanatomií a jejími funkčními znaky pro zjišťování vztahů s depresivními poruchami, ale pouze těmi, které mají na tyto psychické obtíže jen zásadní, patologický vliv. 21

22 Pro naše téma je proto na počátku důležité, seznámit se se základními neuroanatomickými okolnostmi, ovlivňujícími depresivní nálady. Jak už bylo výše předznamenáno, patrně nejdůležitějším podílníkem na vzniku depresivní poruchy je hypothalamus. Thalamus je anatomicky vázán k diencephalonu (mezimozku). Je viditelný pouze po odstranění nejlépe části temporálního laloku. Po celém obvodu je thalamus překrytý buněčnou hmotou velkého mozku a je rovněž, svými spoji také jeho součástí. V útrobách thalamu se kříží, mj. rovněž optické nervy. Vzhledem ke genetickému stáří, thalamus zajišťuje jak motorické a sensitivní funkce, viscerální motoriku, tak i somatomotoriku. Vzhledem k umístění má nejblíže k bazálním gangliím, což je funkčně patrné z toho, jak se poruchy thalamu odráží na dysfunkčních znacích, které zajišťují právě ony (např. motorika celého těla, aj.). Stejně tak je možné pozorovat obdobné vlivy, jednáli se o patologie spojené s hormonální tématikou, neboť thalamus těsně sousedí s hypofýsou. Jakékoliv funkční změny obou orgánů jsou tedy nutně ovlivňovány negativním důsledkem, patrným a tedy pozorovatelným na prožívání a chování pacientů. Celý popis však zahrnuje ještě také subthalamus. 22

23 Jako prostor vyplňuje části mezi thalamem a hypothalamem. Není samozřejmou buněčnou strukturou všech živočichů s vyvinutou mozkovou kapacitou. Zjištěn je zatím jen u savců a člověka. S největší pravděpodobností tvoří převodníkovou část mezi bazálními gangliemi a velkým mozkem, (mozkovými hemisférami) bez dalšího samostatného vlivu, či speciálnější funkce, nebo aktivní produkce ovlivňující chod organismu. Zejména vnitřní krvácení v oblasti subthalamu, mohou představovat dramatické zhoršení většiny životně důležitých funkcí organismu. Konečně tedy Hypothalamus, který je viditelný z povrchu temporálního laloku obsahuje nervová jádra seskupená do útvarů s jednotlivými funkčními komplexy. Hlavní oblast vlivu hypothalamu náleží vegetativním funkcím: parasympatiku, sympatiku a limbickému systému. Jelikož, jak jsme uvedli, jednou ze součástí diencephalonu je rovněž sbíhání optických drah, připomínám zde tuto okolnost proto, abychom v následujícím výkladu danou funkci stále vedli v patrnosti, ještě se k ní budeme vracet. Při celkové dysfunkci diencephalonu a zejména hypothalamu tedy pacienti projevují změnu nálady (vliv limbického systému), stupně subjektivních vegetativních obtíží (hypothalamus), deficity ve zrakovém vnímání, někdy i malátnost (thalamus), snížené libido (hypophysis). 23

24 Vycházet z toho, že by snad při těchto neuroanatomických fenoménech bylo možné s jistotou nahlédnout do kauzálního systému vzniku a průběhu změn nálady se sice jeví dostatečně oprávněné, ovšem pouze do té doby, než si uvědomíme, že podobná fakta zjišťujeme až zpětně. Tedy, že nejsme prozatím schopni odkrývat systém depresí tím úhlem pohledu, kde bychom s jistotou dokázali konkrétní bod, z něhož pochází lokalisovat dopředu a klienta s rekurentní depresivní poruchou tak uchránit před jejím dalším nástupem. Rekurentní depresivní porucha se zpravidla neprojevuje identickými znaky postižení, ale vždy při novém nástupu přichází z jiného zdroje. Proto i neuroanatomická lokalizace je pokaždé jiného charkteru. Kazuistika č. 1. Klientka (38 let) dochází pravidelně na poradenské konzultace už půl roku. Za tu dobu se její obtíže zlepšili jen mírně. Prvotní smutek po předčasné ztrátě manžela již dokáže alespoň obcházet tím, že si s přáteli vyjde do přírody, účastní se nového kurzu studia angličtiny, sama vyhledává kontakt s druhými lidmi a absolvuje pravidelné masáže a saunu s novými známými u své sestry. Jako relaxační přístup je toto vše velmi vhodné. Potíž je však v tom, že 24

25 pacientka prozatím není schopná pobývat osamotě, které se obává, pro zhoršování psychického stavu. V kontaktu s okolím se její asociační kortex aktivuje do plné pozornosti. Může tak vlivem vyrovnaných funkčních procesů mezi všemi neuronálními pochody zapojeně odbourávat smutek, který však nastupuje, když je naopak doma isolována. V tu dobu u ní, v jejím organismu probíhá zvýšená produkce kortisolu, který reguluje, mj. kůra nadledvin a hypofýsa jako látku, jež je součástí stresové poruchy. Vědomá evidence ztráty manžela, přetrvávající životní vakuum, pocity nenaplněnosti vytváří v subjektivní tísni klientky nehostinné prostředí. Vzhledem k tomu, že pacientka již, ale dokáže evidentně volit vlastní zájmy mezi kontakty a samotou, obranný mechanismus způsobuje, že se po dobu, kdy je u sebe doma, aktivně může, ve vědomí, zabývat rovněž pozitivními představami na následující dny, kdy bude trávit čas opět ve společnosti svých přátel a blízkých. Produkce kortisolu se tímto snižuje a postupem doby pacientka může také dosáhnout vymazání jeho negativní nadprodukce a zcela bez lékové podpory, za vytrvalého terapeutického působení, eliminovat tak i další nepříjemné, subjektivně pociťované, doprovodné jevy. Hypotalamus tyto informace zachytává, a bohužel, stává se na příští stresory citlivější, což zakládá reálné nebezpečí, pro rekurentní prostředí. 25

26 Stejná klientka dokončila první sérii návštěv po, asi roce a čtvrt. Následovalo dvouleté období remise, během kterého realisovala několik zásadních životních změn: přestěhovala se do města, našla si nové zaměstnání a seznámila se s mužem, s nímž se, podle jejích slov, cítila být šťastná. Po dvou letech psychické pohody se pojednou u ní začínají dostavovat závratě, je vylekaná, co že se to s jejím zdravím děje, propadá nepříjemným pocitům smutku, vykazuje známky lehké paniky, obává se o své zdraví. V té souvislosti anticipuje směrem na svoji jednu kamarádku, která má od několika dnů nazpět, než mne navštívila, diagnostikovánu rakovinu dělohy. Sama se cítí být v intimním životě poslední měsíce nespokojená a spojuje si nemoc kamarádky se svým vlastním sexuálním nezájmem, že by to snad mohl být příznak nečeho horšího. Její stav se postupně komplikuje a po třech týdnech upadá do poměrně silné deprese, přestává docházet do zaměstnání a dokonce žádá svého partnera, aby ji na čas, než se vše vyřeší a ona se uzdraví, nechal osamotě. Tato situace její stav ovšem nijak neusnadní a po krátkém čase ji přítel definitívně opouští. Ona sama tuto okolnost neprožívá nijak dramaticky. Naopak, ve vzpomínkách se vrací ke svému manželovi. Nezbylo, než klientku odkázat na kontakt s psychiatrem a lékovou podporou eliminovat 26

27 její akutní stavy s co nejrychlejším nástupem potřebného efektu. Do mé praxe následně docházela spíše už jen ze zvyku a hlavní terapii úspěšně (jeden rok) realisovala na příslušném psychiatrickém pracovišti. Po odeznění potíží však již nadále zůstává bez přítele a věnuje se nespočtu zálib, v nichž shledává potřebnou útěchu. Také okruh známých, s nimiž tu a tam pobyla, se značně zúžil. Z neuroanatomického, fysiologického a biologického hlediska pacientka v tomto druhém nástupu rekurentní depresivní poruchy, projevovala tyto série deficitů: dvakrát se u ní ukázaly, v odstupu, poruchy příjmu potravy (nechutenství a vyhublost), které však dokázala na moji radu a radu psychiatra vždy úspěšně překonat (dysfunkce hypothalamu); byla nucená si pořídit brýle na čtení (svoji roli zde sehrál postupující věk, avšak zasažení thalamické části se vyloučit nedalo); postupně úplné vymizení libida (hypofysální dysfunkce); nástup pozorovatelného emočního chladu, snížená empatie (konfrontační produktivita limbického systému a asociačního kortexu); v případech, kdy pacientka nebyla tzv. ve své kůži, dostavoval se u ní třes rukou, neklidné nohy (neustálé chvění dolní končetiny při sezení), záškuby trupu a v ramenou (narušená koordinace neurotransmiterových propojení vycházející z bazálních ganglií); pocity svědění (nerv. zakončení). 27

28 Neurologickým problémem rekurentních depresivních poruch je zejména, při opakovaných expozicích prohlubování jejich závažnosti. Při každém návratu pacienti zaznamenávají, že se jejich obtíže komplikují přidáním některých nových fenoménů. Tendence následně tzv. upadnout do chronické deprese je všeobecně považována za šťastnější vyústění situace. Je tomu tak zejména z toho důvodu, že oproti rekurentním návratům, které jsou pacientem vždy vnímány jako propadání do hlubšího stavu smutku, chronická deprese je snášená lépe, neboť pacient se s ní naučí snadněji sžít, když působí trvale. Abychom však dostáli hlediskům neuroanatomickým, musíme uvést, že se, v tomto případě nejedná o zvyk ve smyslu snad nějakého posílení nervové soustavy, která by se pro zvládání psychických nároků stávala odolnější. Spíše naopak, neurotransmitery v úrovni hypothalamo hypofýso - limbickém propojení vytvořily sofistikovaný systém, který se uzavřel ve vlastním kruhu navýšené aktivity. Takto je dogmatisován vlastní fysiologický zájem, což je demonstrace v zásadě organicky, autonomně podmíněné obrany, před dalšími prudkými výkyvy nálad a s tím spojených komplikací, také v jiných částech somatu. Příroda rovněž zde, takto průměruje aktivity organismu do snesitelnějších mezí vlastní existence. 28

29 5. Biochemické procesy neurotransmiterů a deprese. Základním modulátorem (spouštěčem) depresivních stavů je s největší pravděpodobností vždy některý z deficitů v oblasti fungování neurotransmiterové produkce. Skupiny dnes známých mediátorů (látek umožňujících neurotransmiterovou funkci přenosu signálů po obvodu nervového vlákna) jsou popisovány a studovány zejména na základě laboratorních postupů. Jejich poznání se výrazně odráží ve zkvalitnění přístupu lékaře k pacientům, zejména s duševními poruchami a poruchami souvisejícími s dysfunkcemi bazálních ganglií. Pro zpřehlednění našeho výkladu uveďme následující, avšak přeci jen zkrácený, seznam mediátorů: monoaminy: dělící se na (acetylcholin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin, histamin aminokyseliny: gamma-aminomáselná (GABA), glutamátová, asparagová, glycin, taurin peptidy: opioidní s analgetickými účinky: endorfin, enkefalin, dynorfin; systémové: cholecystokinin, bombesin, neurotensin, insulin, neuropeptid Y, angiotensin, kalcitonin, spánkové peptidy, nervový růstový faktor (NGF); hypofysární: adreno-kortikotropní hormon, 29

30 melano-stimulační hormon., vasopresin, oxytocin, somatostatin... 1 Systém monoaminergní Jeho určením je zajišťovat neurotransmiterové propojení mezi CNS a zbytkem organismu na úrovni těch funkcí, které má na starosti mozkový kmen a hypothalamus. V souvislosti s popisem našeho tématu, je tento systém důležitou složkou při utváření a sledování nejrůznějších deficitů v úrovni sympatiku a parasympatiku (noradrenalin, adrenalin), stejně jako jeho nejvzdálenější místo působnosti, jakým je sensomotorická a kognitivní oblast frontálního a parietálního mozkového laloku (dopamin). Vliv aminokyselin Tyto látky představují jeden ze základních stavebních kamenů živočišného organismu, který váže dusík, uhlík, kyslík, vodík - - vždy v nějakém poměru, jenž ve výsledku označujeme jako chemickou sloučeninu - karboxylovou kyselinu. Organismus si některé její chemické varianty je schopen vyrábět sám, jiné získává potravou. Pásmo vlivů zajišťující chod organismu je poměrně široké, od štítné žlázy (thyroxin) po zbarvování kůže, vlasů, očí 1 Pavel Petrovický, Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi, sv. III., Praha 2002, str. 416 an. 30

31 (melanin), nebo také histamin (v nadprodukci způsobuje zůžení průdušek, dušnost). Organicita peptidů Aby mohl lidský somatotyp odolávat nejrůznějším vlivům vnějšího prostředí, potřebuje k tomu opět biochemické látky konkrétního složení, jejichž úlohou je vytvářet dostatečně imunitní, odolné vnitřní prostředí. Jsou to zejména inzulin (vytvářen v břišní slinivce Langerhansenovy ostrůvky tzv. buňky beta; ovlivňuje metabolismus tuků, bílkovin); parathormon (PTH tvořený v příštitných tělískách; kombinace snížené nebo zvýšené hladiny způsobují dysfunkci tyreózy např. tzv. strumy...) a hormony hypofýsy (při poškození ovlivňují funkce pohlavní, intelektové, motorické aj.). Tedy již z tohoto výčtu organicity, tj. nutných biochemických komponent, které nezbytně, ve spolupůsobení utváří základní možnosti fungování daného somatotypu, jako celku plyne, že při neurologickém poškození (depresivním stavu, který je nutně následkem procesních deficitů přirozené činnosti neurotransmiterových drah) je tímto neblahým stavem potom ovlivněno také tělo, ve většině oblastech svého vnějšího a vnitřního projevu. Můžeme proto očekávat, že pacienti s depresivní poruchou budou vykazovat některou, nebo více variant z uvedených komplikací. Mnohdy jejich 31

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - žák vyjmenuje biologické podmínky psychiky - na příkladu vyjádří vliv biologických faktorů na osobnost člověka

Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - žák vyjmenuje biologické podmínky psychiky - na příkladu vyjádří vliv biologických faktorů na osobnost člověka Manuál č. 12 NÁZEV HODINY/TÉMA: BIOLOGICKÁ DETERMINACE PSYCHIKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Aplikovaná psychologie Ročník: třetí Obor vzdělání: 4letý Použité metody: Pětilístek,

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Modul č. XIII. Poruchy CNS

Modul č. XIII. Poruchy CNS Modul č. XIII Poruchy CNS Rozdělení poruch CNS Poruchy spánku (somnické poruchy) Poruchy paměti (amnezie) Poruchy řeči (fatické poruchy) Poruchy čtení a psaní (alexie, agrafie) Poruchy motorických činností

Více

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí.

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Leadership II TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA. Mícha hřbetní (Medulla spinalis) Obaly mozku a míchy:

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA. Mícha hřbetní (Medulla spinalis) Obaly mozku a míchy: CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA Mícha hřbetní (Medulla spinalis) - dlouhý, válcovitý provazec, délka 40 50 cm, končí na úrovni prvního bederního obratle, dále pokračuje jako svazek nervů koňský ohon - uvnitř

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Duševní onemocnění téma primární prevence?

Duševní onemocnění téma primární prevence? Duševní onemocnění téma primární prevence? Bc. Alena Vrbová, DiS. Praha, 8. 11. 2010 www.ledovec.cz Ten je ale pěkně zfetovanej... To je Petr Petrovi je 16 let,v září nastoupil do prváku na gympl. Od

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 27. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více