FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE"

Transkript

1 ADAMEC JIŘÍ FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE DEPRESE A NEUROLOGIE ( Rekurentní poruchy nálad v klinické praxi ) Brno

2 DEPRESE A NEUROLOGIE ( Rekurentní poruchy nálad v klinické praxi ) Adamec Jiří B r n o

3 Adamec Jiří Filosofický seminář katedra teorie ISBN

4 Ú V O D Depresivní poruchy tvoří nejpočetnější, ale také nejproměnlivěji se projevující duševní stavy. Jejich metamorfósy se rozpínají od prostého snížení nálady, přes výrazný smutek a ztrátu potěšení, až k sebevražednému jednání pacientů. Sledujeme rovněž nové změny v etiologii těchto poruch. Tam, kde dříve převládaly důvody emočně vztahové, tam dnes nástup této poruchy utváří zejména neuspokojivé prožívání ekonomické, finanční a majetkové situace. Problematika partnerského soužití se ukazuje jako druhořadá, alespoň co do vnímaných důvodů, které si pacient sám uvědomuje a skrze něž se domnívá, že jeho psychické obtíže vznikají, přetrvávají a nenesou výhledy na zlepšení osobní budoucnosti. Pokusíme se interpretovat tento stav, tj. depresivní poruchy (se zaměřením na jejich rekurentní varianty) a poukázat, případně vysvětlit, jaké neurologické souvislosti s nimi je třeba respektovat a rovněž, jak tyto okolnosti, zejména v průběhu depresivní poruchy, negativně ovlivňují proces vnímání a myšlení. Adamec Jiří Brno, červenec

5 Č Á S T P R V N Í REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHY V NEUROBIOLOGICKÝCH SOUVISLOSTECH 5

6 1. Rekurentní depresivní porucha a neurologie. Poruchou vnímání označujeme stav, v němž pacient: a) nerozlišuje adekvátně počitkové vjemy, při jejich aktuálním působení na smyslové orgány; b) nedokáže smyslové vjemy vyhodnocovat zpětně; c) projevuje zřetelný deficit odhadu vlivu prostředí na smyslové působení a to, mnohdy s ryzikem na vlastní nebo cizí zdraví. Smyslovým vnímáním je: zrak, sluch, čich, hmat, chuť; tělové počitky vnější: termoreceptory (teplo, chlad), vazoreceptory (vnímání vnějšího tlaku); tělové vnitřní: hlad, bolest, nutkání (při vyprazdňování); svalové napětí a pohlavní slast... Deprese je psychické onemocnění. Pacient vykazuje evidentní známky ve změně chování jak k sociálnímu a interpersonálnímu okolí, tak i vůči sobě samému. Těmito změnami je nápadně trvající smutek, sebeizolace z kontaktu s druhými, ztráta zájmu o činnosti, které pacienta doposud těšíli a prostřednictvím kterých také například relaxoval; dále je to zaobírání se sebou samým, smyslem života, neochotou komunikovat s těmi, kteří se mu snaží aktivně pomoci, tendencemi k ukončování jinak funkčních vztahů, výrazným snížením libida, kompenzačními činnostmi (kouření, alkohol, drogy, 6

7 porucha příjmu potravy, promiskuita), spánkovou deprivací, výrazným zhoršením životní plánovitosti, sebepodceňováním (nejrůznějšími pocity a komplexy méněcennosti), rovněž i anticipacemi k horšímu, nedokončované činnosti (škola, záliby, domácí práce). Vedle těchto základních fenoménů můžeme u depresivních pacientů zaznamenávat rovněž změny, někdy až deficitního charakteru v oblasti smyslového vnímání. U těchto pacientů, u nichž je deprese výsledkem delšího, předcházejícího chronického období úzkosti, které se nakonec přesmykem dostalo do kontaktu s tělesnými komponentami, dochází k tak zvané somatické konversi. Pacienti demonstrují nejrůznější nemoci tělsného a nebo, zpravidla neurologického charakteru (nesnesitelné bolesti kloubů a končetin, krku a hlavy, ramenou, ale rovněž tak i dušnost, bušení srdce, bolest žaludku a nauseu, bolesti ledvin, zad...). Vzhledem k poruchám smyslového vnímání to potom jsou: parestésie, nedoslýchavost, vjem nahořklé chuti v ústech, specifické čichové vjemy, zhoršení zraku při čtení a sledování okolí (rozostření). Současně s deficity tohoto druhu vnímavosti se u pacientů s depresemi projevují změny v kognitivní oblasti vnímání, tedy změny úsudku. Tímto je na mysli zejména to, když pacient úporně trvá na uznání 7

8 některého z vlastních závěrů i přesto, že mu ve výsledku hrozí nějaký druh psychické nebo fysické újmy. Veškeré uvedené deficity v procesu vnímání a kognitivních funkcích, zde komentujeme s tím, že však stupněm postižení v žádném případě nedosahují úrovně psychotické (tj., stavu halucinací nebo bludů). Rekurentní deprese jsou, ve své podstatě neodvolatelně a vždy plně chronické. Jejich ložisko se nedaří vystopovat a tak, ani odstranit. Na jen obtížně zjistitelné podněty se rozvíjí několikrát za život pacienta a výrazně jej po dobu průběhu znevýhodňují v širokém pásmu aktivit. 2. Neurologické hypotésy vzniku depresivní poruchy. Charakteristikou depresivní poruchy je, že pacient ztrácí pocit smysluplnosti života. Celková životní pohoda, spokojenost u jinak psychicky zdravého jedince se vykazuje zejména tím, že subjekt vyjadřuje dostatečný a pro vlastní optimismus kontinuálně udržovaný nadhled v němž se jako základní positivum prokazuje vědomí (lucidita), tedy jasnost o životních souvislostech. Tuto schopnost vědomé angažovanosti na aktuální situci člověka umožňují zejména dva faktory: 1. dostatečně stabilní a dynamická aktivita korové tkáně, zvlášť je tu na mysli její asociační kortex; 2. propojení a trvale 8

9 udržovaná komunikace mezi frontálním a temporálním lalokem. Svody, které vedou přes gyrus cinguli do vnitřních jader mozku, umožňují vytvářet vztah mezi vnímanou náladou subjektu a jeho dalšími somatickými vlivy z následného dráždění prodloužené míchy. Zde je však vhodné zdůraznit, že se tu prokazují samozřejmě nutná omezení vyplývající z toho, že tato somatická podráždění mohou působit pouze tak, jak to umožňuje vrozené anatomické nastavení pacienta, jeho nervové struktury jako celku. Jedná-li se tedy o možnost jediného takového propojení, které se dále přes mozkový kmen a prodlouženou míchu dostává do ostatních částí těla a vnitřních orgánů, je následně už jen otázkou, která somatická oblast je individuálně u kterého pacienta s depresí vrozeně oslabená a způsobí tak, že takové místo bude proto vykazovat některé známky z další série spolupůsobícího poškození. Při depresivní náladě se rovněž některým pacientům mění tepová frekvence a krevní tlak. Převažuje sice procento pacientů se zvýšeným tlakem (hypertenzních), ovšem pacienti s depresí, kteří vykazují snížení krevního tlaku (hypotenzních) je rovněž nemalý počet. Subjektivní vnímání těchto somatických změn hypertensní pacienti s depresí projevují, jako somatický neklid s poruchami spánku. 9

10 Hypotensní pacienti s depresí snížení tlaku vnímají zase jako točení hlavy a nadměrnou ospalost. V každém případě neurologické a somatické deficity, které jsme uvedli výše, souvisí ještě s deficity hormonálními. Jelikož prozatím popisujeme jen obecně základní somatické dysfunkce spojené s depresivními stavy, postačí, když zdůrazníme, že právě hormonální problematiky zde souvisí s narušením vyváženosti funkce hypofýsy, která v CNS odpovídá za celkový průběh aktivit žláz s vnitřní sekrecí organismu. K tomu je však třeba zdůraznit, že biologické hypotésy vzniku depresivních poruch, které uvádí odborná literatura (Petr Smolík, Vladimír Praško aj.) do jedné souvislosti řadí, k těmto uvedeným bodům rovněž biologické faktory. Upozorňují na to, že depresivní porucha je nejpravděpodobněji spojena také s poruchou celkové funkce některých neuromediátorů neurotransmiterů: noradrenalinní hypotésa, dále serotoninová, acetylcholinergní, dopaminová a kyseliny gaba aminomáselné. Pacienti s depresemi, jak bylo zjištěno, vykazují, mj. dynamičtější produkci kortisolu (nadledvinky), což je způsobeno vyšší aktivitou ve funkcích hypothalamu hypofýsy adrenalinní linie. Tato endokrinní suprese při testech dexamethasonem se provádí ambulantně a tvoří dnes důležitou součást klinického vyšetření. 10

11 SIGM. FREUD GESAMMELTE WERKE 3. Z historie depresivních poruch. Nachtragsband Texte aus den Jahren Tento pracovní překlad vybraných částí Freudových textů, věnovaných počátkům jeho studia hysterie, zde předkládám k nahlédnutí z toho důvodu, aby si čtenář mohl udělat vlastní představu o významu přínosu, který od tohoto autora doposud umožňuje porozumění dané problematice. Český čtenář Freudových Spisů má možnost, prostřednictvím Studií o hysterii vnímat pouze jeden úhel pohledu, který tento vídeňský lékař veřejnosti předložil. Jak je patrné z předloženého materiálu, Freud zpracoval dané okruhy otázek, přeci jen poněkud šířeji. Vydavatelé jeho souborného díla se v osmnáctém svazku rozhodli právě tyto příspěvky uveřejnit, čímž významně napomohli dalšímu osvětlení hloubky Freudovy zainteresovanosti a erudice, stran tématu hysterie, kterému, zejména v počátku své vědecké kariéry, Freud společně s Breuerem věnovali prvořadou pozornost. Uvedený svazek navíc upřesňuje pořadí vydání spisů. 11

12 Hemianästhesie bei einem hysterischen Manne (1886) - somatické dráždění / hysterické stigma / rodinné zatížení - úzkost, šumění v hlavě - srdeční nepravidelnost / přes den převládá deprimující nálada - oslabená schopnost reagovat na běžné vjemy - porucha vnímání barev - celková ochablost ve všech sférách sensitivity (Hemianästhesie) - poruchy hybnosti - smysl nemoci (hysterie) = nenechat do vědomí prostoupit to, co má být ukryto v nevěmí - somatické dráždění způsobilo, že se pacient zabývá právě těmito tělesnými problémy a memusí trpět psychickými traumaty Aplikace na anorexii: (+ léčba: nechat projevit uložené efekty) Psychischer Mechanismus hysterischer Phänomene (1893) - mezidobí / inkubační čas - vytváření fantasií až do stavu delíria - fantasie a opakování scén 12

13 - fysické ochabnutí / ochrnutí - hysterický přenos - fenomén hysterie = nevyřízený afekt dřívějšího silného prožitku - analogie mezi traumatickým ochrnutím a traumatickou hysterií - symptomem hysterie je fixovat se vždy na nějaký afekt - nejznámějšími hysterickými afekty jsou: Anorexie, poruchy spánku a porucha řeči - determinace symptomu = psychické trauma - spontánní otevírání vzpomínek - psychickým výrazem = nutkání k návratům - setrvávání na původních stanoviscích, nemožno je opustit - od doby zrání hysterie, klienti nedostupují žádné výrazné životní změny - psychický mechanismus a motorická reakce /sklon k eroticismu Wiener medizinisches Doktorenkollegium: Über Hysterie, (14. Okt. 1895) - hysterii předchází dlouhé období neurastenické - neurastenie projevuje fragmenty hysterie - neurastenie působí převážně psychicky / hysterie vždy zapojuje tělo 13

14 - neurastenie přesedá např. z nutkavé neurósy do úzkosti; z pocitu smutku do deprese a zase ven; z celkového odmítání zapojit se, do otevřeného entusiasmu, atd. - neurastenie je více než hysterie spojená s hereditálními základy - typickým, somaticky doprovodným znakem je zde migréna a její varianty - neurastenii doprovází úzkostná neurósa a nutkání k masturbaci (M-Ž) - také noční, někdy i denní poluce Fortsetzung Sitzung vom 21. Oktober (1895) - hysterie = symptomový komplex (jeho skupiny) - hysterie je duševní trýzeň, která se domáhá kontaktu se svým původem - vzpomínka a fantasie - projev ve vnějším afektu - všechno, co v normálním životě vykonáváme mj. také s jistou dávkou zdrženlivosti, jen obtížně a často bezúspěšně hysterici potlačují, aby to na nich, jejich okolí nezpozorovalo - pocit viny Schluß Sitzung vom 28. Oktober (1895) - každá hysterie se odvíjí od toho, jakou intensitu si podržuje založený konflikt ve vědomí svého nositele - tato intensita určuje také prožívaný pocit nelibosti 14

15 - každé vědomí má sklon k hypertrofii, natož vědomí hysterika, jemuž se jeho vědomí štěpí na nespočet nesourodých a neovládaných fragmentů nekonečného nutkání různého typu - ve většině případech, hysterie má svůj klíč k otevírání vlastních dispozic z období již v dětství - excesem hysterie je, že se chceme chovat normálně, avšak z neznámých příčin je nám to znemožněno - nutkavá potřeba porozumět, všem těm zvláštním událostem - terapeuticky se prokázala jako jediná cesta a to, ve vzpomínkách pacienta navracet zpět po vlastní ose a navázat na všechny potlačené vzpomínky - hysterický symptom = symbolická demonstrace původního konfliktu Entwurf einer Psychologie ( 1895 / Für. Aufl / ) S psychologie je přírodní věda u níž vycházíme z kvantitativního určení jejího vnitřního obsahu (a odvolávky v pozn. pod čarou: hysterie und Breuer, Cabanis, Waldeyer...) - základním problémem psychologie je porozumění jednání lidí - toto jednání se vyznačuje nejrůznějšími substitucemi jako nutkavostí, hysteričností, konversemi či obranami všeho druhu 15

16 - za nejdůležitější složku, této kvantitativní problematiky je třeba přijmout nervové dráždění - vedle toho, se nesmíme nikdy vzdávat pozorování, které do okruhu svého zájmu přibírá rovněž složky vývojové - tak jako tak, je psychologie součástí věd, zabývajících se poznáním okolního světa z pohledu jediného vnímajícího a svými významy psychických kvalit naplněného subjektu - návaznost psychických funkcí se odvíjí směrem od motorické funkce přes funkci smyslového vnímání, dále k funkcím podnětových reakcí, způsobujících nejrůznější motivační zdroje specifického chování subjektu - jednoduše tedy: psychické funkce jsou vždy nějak uplatněnou reakcí, vytvořenou na základě reflexního pohybu - tím, že se kvantita psychických podnětů a reakcí vždy nějak shoduje s principem účelnosti, je zodpovězena základní otázka jejího smyslu: tj., že vyhovuje vrozené potřebě nacházet se vždy nějak v souladu s vnějším i vnitřním řádem reality - organismus se psychicky trvale vylaďuje k realitě, a to drážděním k vnímavosti odpovídajících nervových center 16

17 - organismus má sklon k uplatňování principu setrvačnosti, tedy prodlévání na vznětech, jejichž účelnost již dávno pominula - tímto prodléváním často dochází k tomu, že se v některých situacích člověk chová nikoli adekvátně odpovídajícím způsobem, nebo, že jeho prožitky a subjektivní postoje těmto situacím, stejně jako jemu samotnému, nevyhovují - z tohoto důvodu často dochází ke zdvojenému negativnímu dráždění: jednak motoricko sensitivnímu a jednak, také k psychicky prožitkovému - soubory, těchto druhů dráždění, tak způsobí konflikt mezi vnitřním nárokem něčeho dosáhnout a vnějšími okolnostmi, vyžadujícími naplnit zase své potřeby, jímž je nutné v nějaké míře vyhovět - prodlévání na starém způsobu řešení, však zaujme místo v popředí - neuronální teorie dnes nabízí poznatky, které jsou toho důkazem, když např. pozorujeme, že u pacientů s psychickými poruchami jsou nervové dráhy nejčastěji přerušované a axonální zakončení nemají, kam by ústily - sekundárně z těchto patologií odvozujeme na poznatek, že podobné anomálie způsobují pouze omezený počet fysicky i psychicky zvládaných úkonů, 17

18 nevelkého množství, tak jako tak, naučených způsobů jednání - diferencovanost a složitá struktura nervového systému má schopnost pamatovat si veškeré podněty, kterým byla vystavena - vědomé, zpětné upamatovávání si toho, čím jsme v životě prošli, nás uschopňuje k výkonům, jimž jsme si navykli říkat: psychické - dostředivé a odstředívé nervové dráhy mají za úkol pouze tento druh přenosu získaných impulsů, tzv. inervací - avšak teprve v místech zakončení lze očekávat reakci - nervové dráhy si nic nepamatují; pamětí se vyznačují pouze ona místa zakončení - čím více neuronů se v místě zakončení nervového vlákna nachází, tím silnější podnětová aktivita může nastat, stejně jako, že se zde potom po delší dobu mají možnost uchovávat energetické zdroje, které jsou fixované jako vlastní rezervoáry pozdějších reakcí - jelikož jsou nervové dráhy mozku a prodloužené míchy rozvětvené po celém těle, tato biologická paměť tak obsahuje nejen nervové buňky a vnitřní orgány, ale stejně tak i svaly a povrch těla - z tohoto důvodu je proto vhodné přistupovat k biologickým souvislostem lidské psychiky jako k souvislostem provázaným se základními znaky 18

19 veškerého živočišného řádu (vnímání, rozmnožování, příjem potravy a ochrana před nebezpečím) - pramen dráždění je proto dvojího charakteru, jednak vnitřní, tělový, jednak vnější, z prostředí Další oblasti popisu uváděné Sigm. Freudem: - bolest; vědomí; funkční aparát; prožitek uspokojení (Befriedigungserlebnis); somaticky individuální prožitek bolesti (Schmerzerlebnis); afekt a splněné přání (Wunschzustände); Já a sebepojetí; poznání a reprodukční myšlení; vzpomínka a usuzování (uvažování); myšlení a realita; spánek a sen (jejich primární předurčenost); analýsa snů; vědomí ve snu; hysterie a nutkavost; patologická obrana; hysterické Proton pseudos; poruchy myšlení jako afekty; shrnutí na základě pojednání o nervových drahách Neuroanatomie a rekurentní deprese přehled. Topografický popis centrálního nervového systému se podle současných učebnic anatomie (Pavel Petrovický, 2002; R. D. Sinělnikov 1970 aj.) dělí podle struktury mozkové hmoty a její zastoupené funkce v organismu sledovaného živočicha. Důvodem tohoto přístupu je, zejména sledování funkčních a vzájemně propojených segmentů, aby se při interpretaci jednotlivých částí daly vysledovat vzájemné vlivy a tím i jejich případné patologie. Tento náhled se, prozatím ukazuje být 19

20 praktickým také z toho důvodu, že je v něm didakticky splněno rychlejší zachytávání přesahů směrem k dalším, funkčně příbuzným oblastem probírané látky a studium těchto okruhů tak představuje relativně efektivní, ucelený pohled, k dalšímu zpracování. Uvedené dělení anatomické struktury CNS tedy zahrnuje: základní topografii medulla spinalis (míchu) vnitřní stavbu šedé míšní hmoty truncus cerebri (mozkový kmen) cerebellum (mozeček) diencephalon (mezimozek) subthalamus a hypothalamus (funkčně vegetativní organisace tělových procesů) hypophysis cerebri a hypothalamo-hypophysiární systém (orgán produkce hormonů v těle organismu) telencephalon (koncový mozek) cortex cerebri (mozková kůra) basální ganglia (celková koordinace tělesných pohybů, aj.) nervové dráhy míšní reflex sensitivní dráhy kontrolní okruhy motorické dráhy 20

21 dráhy basálních ganglií mozečkové spoje sensorické dráhy limbický systém (emotivní funkce) amygdalární okruhy asociační a komisurální dráhy chemické dráhy... monoaminergní cholinergní histaminergní gabaergní glutamanergní enkefalin-positivní buňky neurotestin-positivní buňky substance P-positivní buňky retikulární systém (prokrvenost a okysličení) smyslové ústrojí... čichové (organum olfactus) chuťové (organum gustus) zrakové (organum visus) statické a sluchové (organum vestibulocochlearum) Již podle tohoto zevrubného přehledu je zjevné, že se zde nebudeme zabývat kompletní neuroanatomií a jejími funkčními znaky pro zjišťování vztahů s depresivními poruchami, ale pouze těmi, které mají na tyto psychické obtíže jen zásadní, patologický vliv. 21

22 Pro naše téma je proto na počátku důležité, seznámit se se základními neuroanatomickými okolnostmi, ovlivňujícími depresivní nálady. Jak už bylo výše předznamenáno, patrně nejdůležitějším podílníkem na vzniku depresivní poruchy je hypothalamus. Thalamus je anatomicky vázán k diencephalonu (mezimozku). Je viditelný pouze po odstranění nejlépe části temporálního laloku. Po celém obvodu je thalamus překrytý buněčnou hmotou velkého mozku a je rovněž, svými spoji také jeho součástí. V útrobách thalamu se kříží, mj. rovněž optické nervy. Vzhledem ke genetickému stáří, thalamus zajišťuje jak motorické a sensitivní funkce, viscerální motoriku, tak i somatomotoriku. Vzhledem k umístění má nejblíže k bazálním gangliím, což je funkčně patrné z toho, jak se poruchy thalamu odráží na dysfunkčních znacích, které zajišťují právě ony (např. motorika celého těla, aj.). Stejně tak je možné pozorovat obdobné vlivy, jednáli se o patologie spojené s hormonální tématikou, neboť thalamus těsně sousedí s hypofýsou. Jakékoliv funkční změny obou orgánů jsou tedy nutně ovlivňovány negativním důsledkem, patrným a tedy pozorovatelným na prožívání a chování pacientů. Celý popis však zahrnuje ještě také subthalamus. 22

23 Jako prostor vyplňuje části mezi thalamem a hypothalamem. Není samozřejmou buněčnou strukturou všech živočichů s vyvinutou mozkovou kapacitou. Zjištěn je zatím jen u savců a člověka. S největší pravděpodobností tvoří převodníkovou část mezi bazálními gangliemi a velkým mozkem, (mozkovými hemisférami) bez dalšího samostatného vlivu, či speciálnější funkce, nebo aktivní produkce ovlivňující chod organismu. Zejména vnitřní krvácení v oblasti subthalamu, mohou představovat dramatické zhoršení většiny životně důležitých funkcí organismu. Konečně tedy Hypothalamus, který je viditelný z povrchu temporálního laloku obsahuje nervová jádra seskupená do útvarů s jednotlivými funkčními komplexy. Hlavní oblast vlivu hypothalamu náleží vegetativním funkcím: parasympatiku, sympatiku a limbickému systému. Jelikož, jak jsme uvedli, jednou ze součástí diencephalonu je rovněž sbíhání optických drah, připomínám zde tuto okolnost proto, abychom v následujícím výkladu danou funkci stále vedli v patrnosti, ještě se k ní budeme vracet. Při celkové dysfunkci diencephalonu a zejména hypothalamu tedy pacienti projevují změnu nálady (vliv limbického systému), stupně subjektivních vegetativních obtíží (hypothalamus), deficity ve zrakovém vnímání, někdy i malátnost (thalamus), snížené libido (hypophysis). 23

24 Vycházet z toho, že by snad při těchto neuroanatomických fenoménech bylo možné s jistotou nahlédnout do kauzálního systému vzniku a průběhu změn nálady se sice jeví dostatečně oprávněné, ovšem pouze do té doby, než si uvědomíme, že podobná fakta zjišťujeme až zpětně. Tedy, že nejsme prozatím schopni odkrývat systém depresí tím úhlem pohledu, kde bychom s jistotou dokázali konkrétní bod, z něhož pochází lokalisovat dopředu a klienta s rekurentní depresivní poruchou tak uchránit před jejím dalším nástupem. Rekurentní depresivní porucha se zpravidla neprojevuje identickými znaky postižení, ale vždy při novém nástupu přichází z jiného zdroje. Proto i neuroanatomická lokalizace je pokaždé jiného charkteru. Kazuistika č. 1. Klientka (38 let) dochází pravidelně na poradenské konzultace už půl roku. Za tu dobu se její obtíže zlepšili jen mírně. Prvotní smutek po předčasné ztrátě manžela již dokáže alespoň obcházet tím, že si s přáteli vyjde do přírody, účastní se nového kurzu studia angličtiny, sama vyhledává kontakt s druhými lidmi a absolvuje pravidelné masáže a saunu s novými známými u své sestry. Jako relaxační přístup je toto vše velmi vhodné. Potíž je však v tom, že 24

25 pacientka prozatím není schopná pobývat osamotě, které se obává, pro zhoršování psychického stavu. V kontaktu s okolím se její asociační kortex aktivuje do plné pozornosti. Může tak vlivem vyrovnaných funkčních procesů mezi všemi neuronálními pochody zapojeně odbourávat smutek, který však nastupuje, když je naopak doma isolována. V tu dobu u ní, v jejím organismu probíhá zvýšená produkce kortisolu, který reguluje, mj. kůra nadledvin a hypofýsa jako látku, jež je součástí stresové poruchy. Vědomá evidence ztráty manžela, přetrvávající životní vakuum, pocity nenaplněnosti vytváří v subjektivní tísni klientky nehostinné prostředí. Vzhledem k tomu, že pacientka již, ale dokáže evidentně volit vlastní zájmy mezi kontakty a samotou, obranný mechanismus způsobuje, že se po dobu, kdy je u sebe doma, aktivně může, ve vědomí, zabývat rovněž pozitivními představami na následující dny, kdy bude trávit čas opět ve společnosti svých přátel a blízkých. Produkce kortisolu se tímto snižuje a postupem doby pacientka může také dosáhnout vymazání jeho negativní nadprodukce a zcela bez lékové podpory, za vytrvalého terapeutického působení, eliminovat tak i další nepříjemné, subjektivně pociťované, doprovodné jevy. Hypotalamus tyto informace zachytává, a bohužel, stává se na příští stresory citlivější, což zakládá reálné nebezpečí, pro rekurentní prostředí. 25

26 Stejná klientka dokončila první sérii návštěv po, asi roce a čtvrt. Následovalo dvouleté období remise, během kterého realisovala několik zásadních životních změn: přestěhovala se do města, našla si nové zaměstnání a seznámila se s mužem, s nímž se, podle jejích slov, cítila být šťastná. Po dvou letech psychické pohody se pojednou u ní začínají dostavovat závratě, je vylekaná, co že se to s jejím zdravím děje, propadá nepříjemným pocitům smutku, vykazuje známky lehké paniky, obává se o své zdraví. V té souvislosti anticipuje směrem na svoji jednu kamarádku, která má od několika dnů nazpět, než mne navštívila, diagnostikovánu rakovinu dělohy. Sama se cítí být v intimním životě poslední měsíce nespokojená a spojuje si nemoc kamarádky se svým vlastním sexuálním nezájmem, že by to snad mohl být příznak nečeho horšího. Její stav se postupně komplikuje a po třech týdnech upadá do poměrně silné deprese, přestává docházet do zaměstnání a dokonce žádá svého partnera, aby ji na čas, než se vše vyřeší a ona se uzdraví, nechal osamotě. Tato situace její stav ovšem nijak neusnadní a po krátkém čase ji přítel definitívně opouští. Ona sama tuto okolnost neprožívá nijak dramaticky. Naopak, ve vzpomínkách se vrací ke svému manželovi. Nezbylo, než klientku odkázat na kontakt s psychiatrem a lékovou podporou eliminovat 26

27 její akutní stavy s co nejrychlejším nástupem potřebného efektu. Do mé praxe následně docházela spíše už jen ze zvyku a hlavní terapii úspěšně (jeden rok) realisovala na příslušném psychiatrickém pracovišti. Po odeznění potíží však již nadále zůstává bez přítele a věnuje se nespočtu zálib, v nichž shledává potřebnou útěchu. Také okruh známých, s nimiž tu a tam pobyla, se značně zúžil. Z neuroanatomického, fysiologického a biologického hlediska pacientka v tomto druhém nástupu rekurentní depresivní poruchy, projevovala tyto série deficitů: dvakrát se u ní ukázaly, v odstupu, poruchy příjmu potravy (nechutenství a vyhublost), které však dokázala na moji radu a radu psychiatra vždy úspěšně překonat (dysfunkce hypothalamu); byla nucená si pořídit brýle na čtení (svoji roli zde sehrál postupující věk, avšak zasažení thalamické části se vyloučit nedalo); postupně úplné vymizení libida (hypofysální dysfunkce); nástup pozorovatelného emočního chladu, snížená empatie (konfrontační produktivita limbického systému a asociačního kortexu); v případech, kdy pacientka nebyla tzv. ve své kůži, dostavoval se u ní třes rukou, neklidné nohy (neustálé chvění dolní končetiny při sezení), záškuby trupu a v ramenou (narušená koordinace neurotransmiterových propojení vycházející z bazálních ganglií); pocity svědění (nerv. zakončení). 27

28 Neurologickým problémem rekurentních depresivních poruch je zejména, při opakovaných expozicích prohlubování jejich závažnosti. Při každém návratu pacienti zaznamenávají, že se jejich obtíže komplikují přidáním některých nových fenoménů. Tendence následně tzv. upadnout do chronické deprese je všeobecně považována za šťastnější vyústění situace. Je tomu tak zejména z toho důvodu, že oproti rekurentním návratům, které jsou pacientem vždy vnímány jako propadání do hlubšího stavu smutku, chronická deprese je snášená lépe, neboť pacient se s ní naučí snadněji sžít, když působí trvale. Abychom však dostáli hlediskům neuroanatomickým, musíme uvést, že se, v tomto případě nejedná o zvyk ve smyslu snad nějakého posílení nervové soustavy, která by se pro zvládání psychických nároků stávala odolnější. Spíše naopak, neurotransmitery v úrovni hypothalamo hypofýso - limbickém propojení vytvořily sofistikovaný systém, který se uzavřel ve vlastním kruhu navýšené aktivity. Takto je dogmatisován vlastní fysiologický zájem, což je demonstrace v zásadě organicky, autonomně podmíněné obrany, před dalšími prudkými výkyvy nálad a s tím spojených komplikací, také v jiných částech somatu. Příroda rovněž zde, takto průměruje aktivity organismu do snesitelnějších mezí vlastní existence. 28

29 5. Biochemické procesy neurotransmiterů a deprese. Základním modulátorem (spouštěčem) depresivních stavů je s největší pravděpodobností vždy některý z deficitů v oblasti fungování neurotransmiterové produkce. Skupiny dnes známých mediátorů (látek umožňujících neurotransmiterovou funkci přenosu signálů po obvodu nervového vlákna) jsou popisovány a studovány zejména na základě laboratorních postupů. Jejich poznání se výrazně odráží ve zkvalitnění přístupu lékaře k pacientům, zejména s duševními poruchami a poruchami souvisejícími s dysfunkcemi bazálních ganglií. Pro zpřehlednění našeho výkladu uveďme následující, avšak přeci jen zkrácený, seznam mediátorů: monoaminy: dělící se na (acetylcholin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin, histamin aminokyseliny: gamma-aminomáselná (GABA), glutamátová, asparagová, glycin, taurin peptidy: opioidní s analgetickými účinky: endorfin, enkefalin, dynorfin; systémové: cholecystokinin, bombesin, neurotensin, insulin, neuropeptid Y, angiotensin, kalcitonin, spánkové peptidy, nervový růstový faktor (NGF); hypofysární: adreno-kortikotropní hormon, 29

30 melano-stimulační hormon., vasopresin, oxytocin, somatostatin... 1 Systém monoaminergní Jeho určením je zajišťovat neurotransmiterové propojení mezi CNS a zbytkem organismu na úrovni těch funkcí, které má na starosti mozkový kmen a hypothalamus. V souvislosti s popisem našeho tématu, je tento systém důležitou složkou při utváření a sledování nejrůznějších deficitů v úrovni sympatiku a parasympatiku (noradrenalin, adrenalin), stejně jako jeho nejvzdálenější místo působnosti, jakým je sensomotorická a kognitivní oblast frontálního a parietálního mozkového laloku (dopamin). Vliv aminokyselin Tyto látky představují jeden ze základních stavebních kamenů živočišného organismu, který váže dusík, uhlík, kyslík, vodík - - vždy v nějakém poměru, jenž ve výsledku označujeme jako chemickou sloučeninu - karboxylovou kyselinu. Organismus si některé její chemické varianty je schopen vyrábět sám, jiné získává potravou. Pásmo vlivů zajišťující chod organismu je poměrně široké, od štítné žlázy (thyroxin) po zbarvování kůže, vlasů, očí 1 Pavel Petrovický, Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi, sv. III., Praha 2002, str. 416 an. 30

31 (melanin), nebo také histamin (v nadprodukci způsobuje zůžení průdušek, dušnost). Organicita peptidů Aby mohl lidský somatotyp odolávat nejrůznějším vlivům vnějšího prostředí, potřebuje k tomu opět biochemické látky konkrétního složení, jejichž úlohou je vytvářet dostatečně imunitní, odolné vnitřní prostředí. Jsou to zejména inzulin (vytvářen v břišní slinivce Langerhansenovy ostrůvky tzv. buňky beta; ovlivňuje metabolismus tuků, bílkovin); parathormon (PTH tvořený v příštitných tělískách; kombinace snížené nebo zvýšené hladiny způsobují dysfunkci tyreózy např. tzv. strumy...) a hormony hypofýsy (při poškození ovlivňují funkce pohlavní, intelektové, motorické aj.). Tedy již z tohoto výčtu organicity, tj. nutných biochemických komponent, které nezbytně, ve spolupůsobení utváří základní možnosti fungování daného somatotypu, jako celku plyne, že při neurologickém poškození (depresivním stavu, který je nutně následkem procesních deficitů přirozené činnosti neurotransmiterových drah) je tímto neblahým stavem potom ovlivněno také tělo, ve většině oblastech svého vnějšího a vnitřního projevu. Můžeme proto očekávat, že pacienti s depresivní poruchou budou vykazovat některou, nebo více variant z uvedených komplikací. Mnohdy jejich 31

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní.

Organismus je řízen dvojím způsobem, hormonálně a nervově. Nervový systém se dělí na centrální a periferní. Otázka: Centrální nervový systém Předmět: Biologie Přidal(a): wewerka68 Dělení nervové soustavy, nervová tkáň, koncový mozek, kůra, korové analyzátory, mozkové laloky a dutiny, mozkomíšní mok, obaly mozku,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Centrální nervová soustava 1. Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory) Hlavní body: základní typy neuronů, glií, synapsí,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Zdůvodů legislativních požadavků

Zdůvodů legislativních požadavků Kapitola 4 Děti s fyzickými nebo psychickými problémy Zdůvodů legislativních požadavků a také pro řadu objektivních přínosů jsou v mnoha předškolních zařízeních do programů výchovné péče integrovány děti

Více

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_14_BI2 SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA NS: anatomický a funkční celek řídí kosterní a útrobní orgány > řízeny odděleně

Více

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová Stavba mozku Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0112 Hlavní oddíly mozku Prodloužená mícha Její funkcí je přepojování signálů do vyšších center mozku. Řídí základní reflexy - dýchání, činnost

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_12_BI2 NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK MOZEK vznikl během evoluce postupným rozšiřováním nervové trubice zakládají se 3 váčky: první

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ZDRK34060FIG Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

CNS. NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému

CNS. NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému CNS NEUROANATOMIE I. - Struktury centrálního nervového systému Opakování - organizace nervstva Centrální nervová soustava Chráněno kostí, integrační funkce Mozek mícha Periferní nervová soustava Efektorová

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 26. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Únava a její protějšek dostatek energie jsou subjektivní, neměřitelné pojmy.

Únava a její protějšek dostatek energie jsou subjektivní, neměřitelné pojmy. ÚNAVA 1 Únava a její protějšek dostatek energie jsou subjektivní, neměřitelné pojmy. 2 Únava může být : A. symptom jiné nemoci ANEMIE ONKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ POINFEKČNÍHO STAVU B. stav organismu před

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6 Hlava Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají hlavě. Hlava je součástí nervového systému. Nebudu podrobně popisovat její části, jako jsou mozek, hemisféry (polokoule

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Sabina Goldemundová Centrum pro kognitivní poruchy I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Psychogenní poruchy Bez organického podkladu

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa

Speciální ZŠ a MŠ Adresa Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi David Skorunka skor@lfhk.cuni.cz Základní teze č.1. Bio-psycho-sociální model a tedy i tzv. psychosomatickou

Více

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mirka 1)Poznávací procesy a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly - podnět-> počitek->

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

HYPOTHALAMUS Centrální řízení některých tělesných funkcí

HYPOTHALAMUS Centrální řízení některých tělesných funkcí MUDr. Josef Jonáš HYPOTHALAMUS Centrální řízení některých tělesných funkcí 1 Hypotalamus je část mezimozku diencefala Zdroj: www.stockmedicalart.com 2 Hypotalamus Ovládá vegetativní centra : řídí tělesnou

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více