Michel Foucault DÌJINY. pojmu duševní choroby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Michel Foucault DÌJINY. pojmu duševní choroby. http://atheneum.zde.cz"

Transkript

1 Michel Foucault DÌJINY ŠÍLENSTVÍ Hledání historických koøenù pojmu duševní choroby

2 Toto dílo, vydané v rámci projektu F. X. Šalda, se tìší podpoøe Francouzského ministerstva zahranièí a Francouzského velvyslanectví v Èeské republice. Z francouzského originálu L histoire de la folie á l âge classique pøeložila Vìra Dvoøáková Gallimard, 1993

3 PØEDMLUVA Pascal øekl: Lidé jsou tak nevyhnutelnì blázniví, že nebýt blázen, by znamenalo bláznit jiným zpùsobem. A Dostojevský v Deníku spisovatele: Tím, že druhého strèíš do blázince, svùj rozum nedokážeš. (èes. pøeklad Ladislava Zadražila - pozn. pøekl.). Právì dìjiny tohoto jiného zpùsobu bláznovství - kdy lidé gestem svrchovaného rozumu strkají toho druhého do blázince a poznávají se a komunikují spolu v nemilosrdné øeèi ne-bláznovství - je tøeba napsat; to jest nalézt zpìtnì moment, kdy toto spøísahání nebylo ještì definitivnì usazeno v království pravdy, kdy je ještì neoživoval lyrismus protestu. Neboli vrátit se dìjinami šílenství pokud možno k nulovému bodu, kdy je šílenství ještì nediferencovanou zkušeností, ještì nerozdìlenou zkušeností rozdìlení. Popsat onen jiný zpùsob, køivku onoho gesta, které odvrhuje na jednu stranu Rozum a na druhou Šílenství jako vìci nadále vnìjší, hluché k jakékoli smìnì a jakoby mrtvé jedna vùèi druhé, od samého poèátku. Bude to nepochybnì oblast nesnadná. Máme-li jí projít, bude tøeba vzdát se koneèných pravd a nikdy se nenechat vést tím, co snad o šílenství víme. Nebude tu smìt hrát urèující roli - dokonce a hlavnì ani v implicitní høe retrospekce - žádný z pojmù psychopatologie. Konstitutivní je gesto oddìlení šílenství, a ne vìda, ustavující se v opìt nastoleném klidu po oddìlení. Základní je cézura, stanovující odstup mezi rozumem a ne-rozumem; teprve a jedinì z ní se odvíjí pohyb, jímž se rozum chápe ne-rozumu, aby mu vyrval jeho pravdu, a už pravdu šílenství, viny nebo nemoci. Musíme proto hovoøit o této prvotní diskusi, a to bez pøedpokladu vítìzství èi jakéhokoli práva na nì; hovoøit o tìchto gestech, jež se v dìjinách stále znovu vracejí, a ponechávat s otazníkem všechno, co mùže vypadat jako koneèné, jako spoèinutí v pravdì; hovoøit o onom aktu øezu, o onom zaujetí odstupu, o onom prázdnu nastoleném mezi rozumem a tím, co jím není, a nikdy se pøitom plnì neopírat o to, zaè se rozum vydává. Tehdy, a právì jen tehdy, mùže vyvstat oblast, v níž se èlovìk šílený a èlovìk rozumu, ještì nerozdìlení, zaèínají oddìlovat, a jakousi velice prvotní, velice neohrabanou øeèí, øeèí ranìjší než øeè vìdy, spolu zahajují dialog své roztržky, prchavì dosvìdèující, že spolu ještì hovoøí. Šílenství a ne-šílenství, 3

4 rozum a ne-rozum jsou v tu chvíli ještì neurèitì propojené: neoddìlitelné, nebo dosud neexistují, existující však navzájem vùèi sobì, ve svém vzájemném vztahu, v rozhovoru, jímž se zaèínají oddìlovat. Moderní èlovìk v pokojném a jasném svìtì mentální choroby s šílencem už nekomunikuje; na jedné stranì je èlovìk rozumu, který k šílenství posílá lékaøe a pøipouští jen vztah skrze abstraktní univerzálnost nemoci; a na druhé èlovìk šílený, komunikující s druhým pouze prostøednictvím stejnì abstraktního rozumu, který znamená øád, fyzický a mravní útisk, anonymní tlak skupiny, požadavek konformity. Spoleèná øeè neexistuje; nebo spíš už neexistuje; dialog skonèil s 18. stoletím, na jehož sklonku se šílenství ustavilo jako duševní nemoc. Od té chvíle je oddìlení považováno jakoby za dokonané a všechna ta nedokonalá, lehce koktavá slova bez pevné syntaxe, jimiž spolu rozmlouvaly šílenství a rozum, jsou zapomenuta. Øeè psychiatrie - což je monolog rozumu o šílenství - se nemohla ustavit jinak, než právì na tomto mlèení. Tím, oè mi jde, není historický vývoj této øeèi, ale spíš archeologie onoho mlèení. Øekové mìli vztah k èemusi, co nazývali hybris. Nebyl to vztah výhradnì odsuzující; dùkazem je existence Thrasymacha nebo Kalliklea, i když k nám jejich øeè pøichází už v uklidòující formì sókratovské dialektiky. Svùj protiklad však øecký Logos nemìl. Evropský èlovìk má od hlubokého støedovìku vztah k èemusi, co neurèitì nazývá Šílenstvím, Slabomyslností, Pomateností. Právì této temné pøítomnosti vdìèí možná západní rozum za nìco ze své hloubky, tak jako sókratovští diskutéøi vdìèili za svou sófrosyné hrozbì hybris. Vztah Rozum - Ne-rozum pøedstavuje v každém pøípadì jednu z originálních dimenzí západní kultury; patøil k ní už dávno pøed Hieronymem Boschem a bude ji provázet dál dlouho po Nietzscheovi a Artaudovi. Co toto støetání pod rovinou øeèi rozumu tedy vlastnì je? K èemu nás asi dovede tázání, které nepùjde po horizontální lince rozumu, ale bude se snažit vystopovat v èase onu konstantní vertikálu, která konfrontuje evropskou kulturu v celém jejím prùbìhu s nìèím, co touto kulturou není, která ji pomìøuje s její vlastní nemírou? Do jaké oblasti - jež nebude ani oblastí dìjin poznání, ani prostì dìjin, a nebude podøízena ani teologii pravdy, ani racio- 4

5 nální kauzalitì, nebo to obojí má cenu a smysl jen mimo dìlicí èáru - asi dospìjeme? Patrnì to bude oblast, kde nepùjde ani tak o hranice urèité kultury, jako spíš o její identitu. Právì éra osvícenství - od Willise po Pinela, od šílenství Racinova Oresta po Goyùv Dùm hluchého a Sadovu Juliettu pøedstavuje období, v nìmž se rozhovor mezi šílenstvím a rozumem radikálnì mìní. Podivuhodnì jasnì vyznaèují tuto promìnu v dìjinách šílenství dvì události: v r vznik Všeobecného špitálu a velké uvìznìní chudiny; a v r osvobození z pout v Bicetre. V dobì mezi tìmito dvìma ojedinìlými a symetrickými událostmi se odehrává cosi dvojznaèného, nad èím se historici medicíny nedokážou shodnout: podle jednìch jde o slepou represi absolutistického režimu, podle druhých právì tehdy vìda a filantropie postupnì odhalují šílenství v jeho pozitivní pravdì. Ve skuteènosti se pod tìmito reverzibilními významy formuje struktura, jež onu dvojznaènost neøeší, ale naopak urèuje. Právì ona rozhodne o tom, že støedovìká a humanistická zkušenost šílenství pøejde ve zkušenost naši, ve zkušenost, jež vykáže šílenství do oblasti mentální choroby. Ve støedovìku a ještì v renesanci vedl èlovìk se slabomyslností dramatický rozhovor, v nìmž se støetal s temnými silami svìta; a zkušenost šílenství obestíraly tehdy obrazy, které hovoøily o Pádu a Posledním soudu, o Šelmì, Metamorfóze a veškerých nádherných tajemstvích Poznání. Dnes zkušenost šílenství mlèí v klidu vìdìní, které toho o ní ví tolik, až na ni zapomíná. Cesta od jedné zkušenosti ke druhé vedla však svìtem bez obrazù a èehokoli pozitivního, v jakési tiché prùzraènosti, pod níž se, jako nìjaké mlèenlivé ustanovení, gesto bez komentáøe, okamžité poznání, rýsuje veliká nehybná struktura; není to struktura dramatu ani struktura vìdìní; je to prostì bod znehybnìní dìjin v tragiènu, které je zakládá a souèasnì zpochybòuje. 5

6 I. STULTIFERA NAVIS Koncem støedovìku mizí ze západního svìta lepra. Na krajích obcí, pøed branami mìst zejí jakési veliké planiny, které sice pøízrak zla už opustil, ale zanechal je pusté a nadlouho neobyvatelné. Zùstanou nelidské po celá staletí. Od 14. do 17. století budou èekat a dožadovat se podivnými zaøíkáváními nového vtìlení zla, nového šklebu strachu, nové magie oèisty a vypuzení. V období od vrcholného støedovìku až do konce køižáckých tažení se prokletá sídla lepry rozprostøela po celé Evropì. Podle Mathieua Parise jich bylo v celém køes anském svìtì na devatenáct tisíc. Francie jich kolem r. 1266, kdy Ludvík VIII. vydal naøízení o leproseriích, mìla pøes dva tisíce. Ètyøicet tøi jen v samotné paøížské diecézi: patøily mezi nì Bourg-la-Reine, Corbeil, Saint-Valére, ponuré Champ-Pourri; také Charenton. Dvì nejvìtší ležely tìsnì u Paøíže: Saint-Germain a Saint-Lazare 1. S obìma jmény se znovu setkáme v dìjinách jiného zla. Poèínaje 15. stoletím se totiž všechno vyprazdòuje; Saint-Germain se od dalšího století mìní v polepšovnu pro mládež; v Saint-Lazare zbývá pøed pøíchodem sv. Vincence jediný nemocný leprou, le sieur Langlois, advokát u soudního dvora. Leproserie v Nancy, jež byla jednou z nejvìtších v Evropì, má za vlády Marie Medicejské všehovšudy ètyøi nemocné. V Toulouse podle Catelových Pamìtí bylo koncem støedovìku dvacet devìt špitálù, z toho sedm leproserií; ale na poèátku 17. století už jsou zmiòovány pouze tøi: Saint-Cyprien, Arnaud-Bernard a Saint- Michel. Odchod lepry se oslavuje: v r obyvatelé Remeše konají slavnostní procesí na podìkování Bohu, že jejich mìsto této metly zbavil. Obrovské bohatství, spoèívající v nemovitostech leproserií, má v té dobì královská moc už celé století pod kontrolou a novì je poøádá. František I. výnosem ze dne 19. prosince 1543 pøikazuje revizi a inventuru, aby byl napraven veliký nepoøádek, panující v zaøízeních pro malomocné, a Jindøich IV. vydává v r edikt, jímž rovnìž naøizuje revizi úètù a peníze, jež by z tohoto šetøení vyplynuly, použít k podpoøe chudých šlechticù a váleèných invalidù. Další požadavek kontroly pøichází 24. øíjna 1612, ale finanèní pøebytek se má tentokrát vìnovat na výživu chudých. Otázku leproserií øešila Francie ve skuteènosti až do konce 17. století; 6

7 a problém svým ekonomickým významem vedl k nejednomu konfliktu. Vždy ještì v r je jen v kraji Dauphiné ètyøiaètyøicet leproserií! Ludvík XIV. 20. února 1672 pøidìluje majetek všech špitálních a vojenských øádù lazaristùm a karmelitánùm; správa všech leproserií v království pøechází na nì. Dvacet let nato je však edikt z r odvolán a od bøezna 1693 do èervence 1695 vychází øada výnosù, které pøidìlují majetek útulkù pro malomocné postupnì jiným špitálùm a dobroèinným zaøízením. Nìkolik malomocných, rozptýlených ještì sem tam v nìkterých z dvanácti set dosud existujících domù, je soustøedìno do Saint-Mesmin u Orléansu. Jako první realizuje nová naøízení paøížský parlament, který pøíjmy z leproserií pøevede na Všeobecný špitál; krajské úøady následují jeho pøíkladu. Toulouse pøidìlí majetek leproserií špitálu pro nevyléèitelnì nemocné (1696); majetek z normandského Beaulieu pøechází na nemocnici v Caen; majetek z Voley na špitál v Saint-Foy. Posledními svìdky zùstávají už jen Saint-Mesmin a útulek v Ganets u Bordeaux. Ve dvanáctém století otevøely jenom Anglie a Skotsko pro svého pùl druhého milionu obyvatel dvì stì dvacet leproserií. I ty se však od 14. století zaèínají vyprazdòovat; když Richard III. v r naøídí revizi ve špitále v Riponu, žádní malomocní už tam nejsou a majetek fundace pøipadne z jeho rozhodnutí chudým. Špitál, založený koncem 12. století arcibiskupem Puiselem, poèítá v r už jen se dvìma místy pro malomocné, pokud se ještì vyskytnou. Velká leproserie v Saint-Albans má v r všehovšudy tøi nemocné; ètyøiadvacet let nato zùstává prázdný a opuštìný romenalský špitál v Kentu; v jedné z nejvìtších anglických leproserií, útulku sv. Bartolomìje v Chathamu, založeném r. 1078, jsou za vlády královny Alžbìty už jen dva chovanci a v r je nakonec zrušen. Podobnì, možná jen o nìco pomaleji, ustupuje lepra v Nìmecku; a stejnì jako v Anglii, i tady pøemìnu leproserií uspišuje reformace, která všechnu dobroèinnou péèi a špitální zaøízení pøevádí na mìstské úøady; tak to probíhá v Lipsku, v Mnichovì, Hamburku. Špitálùm je v r pøedán majetek leproserií Šlesvicko-Holštýnska. Ve Stuttgartu podle zprávy jednoho radního z r nemá tamìjší budova pro malomocné už padesát let ani jediného pacienta. Leproserii v Lipplingen brzo zaplní nevyléèitelnì nemocní a blázni. O toto podivné vymizení lepry se patrnì nepøièinily rùzné obskurní lékaøské praktiky, byt o to už dávno usilovaly; je to pøirozený dùsledek 7

8 segregace a také toho, že se s koncem køížových výprav pøerušilo spojení s východními ohnisky nákazy. Lepra ustoupila a všechna ta místa zla a všechny obøady, jež po sobì zanechala - obøady, které ji nemìly potlaèit, ale udržet v posvátném odstupu, pøikovat na jakémsi negativním piedestalu, nejsou náhle k nièemu. Jedno však lepru daleko pøežije a udrží se až do doby, kdy budou leproserie už øadu let prázdné, a sice hodnoty a obrazy spojené s osobou malomocného, smysl onoho vypuzení, význam, jaký tato naléhavá a dìsivá postava mìla v sociální skupinì, jež ji vyobcovávala a zároveò kolem ní opisovala posvátný kruh. I když byl malomocný vyobcován ze svìta a spoleèenství viditelné církve, svou existencí pøesto svìdèil o Bohu, protože byl dùkazem jak jeho hnìvu, tak jeho dobroty: Pøíteli, praví se v obøadní knize jednoho vídeòského kostela, zlíbilo se našemu Pánu, abys byl nakažen touto nemocí, a je to od našeho Pána velká milost, když tì chce potrestat za špatnosti, kterých ses dopustil na tomto svìtì. A zatímco ho knìz a jeho pomocníci gressu retrogrado vyvádìjí z kostela, zároveò ho ujiš ují, že zùstává dál svìdkem Božím: A nech jsi jakkoli odtržen od Církve a spoleèenství èistých, nejsi odtržen od milosti Boží. Brueghelovi malomocní zùstávají zpovzdálí vìènými úèastníky cesty na Kalvárii, kam všechen lid vyprovází Krista. A jako majestátní svìdci zla spìjí ke spáse právì ve svém vypuzení a skrze nì: cestou zvláštní reverzibility, opaèné reverzibilitì zásluh a modliteb, je zachraòuje ruka, jež se nevztáhne. Høíšník, který pøed malomocným zavøe dveøe, mu otevírá cestu ke spáse. Nes proto svou nemoc trpìlivì; nebo náš Pán tebou pro tvou nemoc nepohrdá, nezapuzuje tì od sebe; a zachováš-li trpìlivost, budeš spasen, tak jako byl spasen malomocný, který zemøel pøed palácem Zbohatlíka a byl donesen rovnou do ráje. Opuštìnost je pro malomocného spása; vyobcování je pro nìj jen jiná možnost pøijetí svátosti. Lepra zanikla, malomocný vymizel, èi skoro vymizel z pamìti, ale struktury zùstávají. K vyobcování dochází znovu po dvou nebo tøech stoletích, a to podivnì podobným zpùsobem a èasto i na týchž místech. Roli malomocného pøevezmou chudí, tuláci, provinilci a pomatené hlavy, a uvidíme dál, jakou spásu má toto vyobcování pøinést jak jim, tak tìm, kdo je vyobcovávají. Formy - ve zmìnìné kultuøe a se zcela novým smyslem - pøetrvají dál, a pøedevším ta hlavní, totiž ona strohá dìlící èára, jež spoleèensky vyobcovává, 8

9 ale duchovnì neintegruje. Ve fantazijní krajinì renesance se objevuje nový pøedmìt a rychle tu zaujme pøednostní místo: Loï bláznù, podivný opilý koráb, brázdící klidné vody Porýní a vlámských kanálù. Narrenschiff je samozøejmì literární skladba, pøevzatá nejspíš ze staré báje o Argonautech, ale ožívá v ní k novému mládí jedno z velkých mýtických témat a na pùdì Burgundska nabývá institucionalizované podoby. Šíøí se móda vyprávìní o Lodích vyplouvajících na daleké symbolické cesty, které jejich posádce, složené z imaginárních hrdinù, etických modelù èi sociálních typù, vynesou bohatství, nebo jim alespoò vyjeví jejich osud èi pravdu. Vznikají skladby Symphoriena Champiera Loï knížat a šlechtických bitev (1502) a Loï ctnostných paní (1503); existuje také Loï zdraví a vedle ní Blauwe Schute Jacoba van Oestvorena z r. 1413, Brandtova Narrenschiff (1497) a dílo Jossea Badeho Stultiferae naviculae scaphae fatuarum mulierum (1498). K tomuto snovému proudu patøí samozøejmì i obrazy Hieronyma Bosche. Ale ze všech tìch romaneskních èi satirických plavidel jedinì Narrenschiff má reálný podklad. Takové lodì naložené blázny a plující od mìsta k mìstu totiž skuteènì existovaly. Z šílencù se tehdy snadno stávali tuláci. Mìstské úøady je vyhánìly za hradby, nechávaly je pobíhat krajinou. Bìžným zvykem to bylo pøedevším v Nìmecku; v Norimberku je v první pùlce 15. století zaznamenáno dvaašedesát bláznù; jednatøicet jich vyhnali; dalších jednadvacet nucených odchodù lze vystopovat v druhé polovinì století, a to jde jen o blázny zadržené mìstským úøadem. Èasto byli pøedáváni lodníkùm: v r dostali námoøníci ve Frankfurtu za úkol zbavit mìsto šílence, který se procházel ulicemi nahý. V prvních letech 15. století je jeden zloèinný šílenec touž cestou vypuzen z Mohuèe. Nìkdy námoøníci vysadí nepohodlného pasažéra døív, než slíbili; jako napøíklad jednoho frankfurtského kováøe, který dvakrát odjel a dvakrát se vrátil, než ho nadobro odvezli do Kreuznachu. Loï bláznù pøistávající u bøehu byla pro evropská mìsta patrnì èastým obrázkem. Dobrat se pøesného smyslu tohoto zvyku není lehké. Zdálo by se, že jde prostì o všeobecnou metodu, jíž se mìstské úøady zbavují potulujících se šílencù; to však vìc plnì nevysvìtluje, protože ještì pøed vznikem speciálních 9

10 zaøízení jsou blázni obèas pøijímáni i do špitálù, kde se o nì jako o takové peèuje: mají lùžka v ložnicích paøížské nemocnice Hôtel-Dieu; urèité místo, kde j sou chováni pomatení, existuje vùbec po celý støedovìk i renesanci ve vìtšinì evropských mìst; napøíklad Châtelet v Melunu nebo známá Vìž bláznù v Caen. Nespoèetné Narrtürmer v Nìmecku, jako tøeba mìstské brány v Lübecku nebo Jungfern v Hamburku. Šílenci tedy nejsou vždycky vyhánìni. Je možné, že se každé mìsto staralo jen o ty, kdo byli jeho obèany, a vyhánìlo pouze cizince: záznamy o podporách pro šílence èi domcích ve prospìch pomatených v úètech nìkterých støedovìkých mìst skuteènì existují. Problém je však složitìjší: na nìkterých místech se totiž blázni soustøeïují ve vìtším poètu než jinde, a pøitom nejde o domorodce. Jsou to hlavnì místa poutní: Saint-Mathurin v Larchantu, Saint-Hildevert v Gournay, dalšími byly Besancon nebo Gheel; poutì byly organizované, subvencované mìsty nebo špitály. A možná že jakýmisi poutními plavidly byly i ony lodì bláznù, jež vzrušovaly fantazii rané renesance; vysoce symbolickými plavidly pomatených, putujících ze svým rozumem: jedni pluli øekami Porýní do Belgie a Gheelu, druzí proti proudu Rýna do Jury a Besançonu. Ale velký poèet šílencù - rozhodnì vìtší, než aby mohli být jen místního pùvodu - je i v nìkterých mìstech, která poutním místem jistì nebyla, jako tøeba Norimberk. Mìsto jim pøitom neposkytuje žádnou jinou péèi krom pøístøeší a jídla: zavírá je totiž prostì do vìzení. Možná že v nìkterých významných prùchozích nebo tržištních mìstech se znaèný poèet bláznù ocitl tak, že je tu poztráceli kupci a námoøníci, kteøí od nich oèistili jejich rodné obce. A taková antipoutní místa se pak možná propojila s tìmi, kam byli pomatení pøivádìni jako poutníci. Snaha léèit a snaha vyobcovat se prolnuly v jedno: zavíralo se do posvátného prostoru zázraku. Takovým zpùsobem vznikla možná vesnice Gheel (Belgická obec u Antverp se špitálem ze 13. století. pozdìji vyhražená jako zemìdìlská osada pro pomatené (pozn. pøekl.) - z poutního místa se stalo místo vyhražené, posvátná zemì, kde se mìlo šílenství doèkat svého vysvobození, ale kde zároveò èlovìk v duchu starých témat vykonával cosi jako obøad oddìlení. Pøi této cirkulaci šílencù, pøi tomto vyobcovávání, vyhánìní a naloïování nešlo totiž jen o spoleèenský zøetel nebo o bezpeènost obèanù. Existovaly nepochybnì ještì jiné významy, významy bližší rituálu; lze je dodnes vystopo- 10

11 vat. Blázni napøíklad nesmìli do kostelù, aèkoli pøijímat svátost jim církev nezakazovala. Netrestala nijak ani knìze, který ztratil rozum, ale - jako kdyby se posvátností osoby neèistota ještì násobila - v r v Norimberku vyhnali pomateného knìze slavnostnì z mìsta a z rozpoètu mu pøidìlili peníze na cestu. Nìkdy byli pomatení veøejnì bièováni a v jakési høe na pronásledování vyhnáni z mìsta metlami. To všechno naznaèuje, že se odchod šílencù øadil mezi exily rituální povahy. Právì to je zøejmì vysvìtlením onoho podivnì hromadného a tak oblíbeného naloïování šílencù. Jednak to byla jistì praxe velmi úèinná. Svìøit blázna námoøníkùm znamenalo jistotu, že už nebude donekoneèna bloumat kolem mìstských hradeb, že zmizí nìkam daleko, odkud se nebude moci vrátit. Ale navíc tu byla temná masa vody, která k tomu pøidávala své vlastní hodnoty: voda odnáší pryè, ale také oèiš uje; krom toho znamená nejistou budoucnost; každý je na ní vydán svému osudu, každé nalodìní mùže být tím posledním. Blázen na své šílené kocábce odplouvá do jiného svìta a z jiného svìta také pøiplouvá. Naloïování šílencù znamená pøísnou dìlicí èáru a zároveò absolutní Cestu. V jistém smyslu tato plavba napùl skuteènou a napùl fantazijní krajinou vlastnì jen rozvíjí mezní postavení, které šílenec zaujímá v horizontu støedovìkého èlovìka - postavení symbolické a zároveò realizované onou výsadou, že ho zavírají u bran mìsta: je vypuzen, ale do ohrady; protože nemùže a nemá mít jiné vìzení než práh, udržují ho v místì pøechodu. Je vsazen dovnitø vnìjšku a naopak. A toto vysoce symbolické postavení si uchová - pokud jsme ochotni pøipustit, že co bylo kdysi viditelnou baštou øádu, je dnes pevností našeho vìdomí - až do souèasné doby. Pøesnì tu roli sehrává voda a plavba. Z lodi není úniku. Šílenec je na ní vydán øece o tisíci pažích, moøi o tisíci cestách, nesmírné, vùèi všemu vnìjší nejistotì. Je vìznìm na té nejsvobodnìjší, nejotevøenìjší ze všech cest: pøikován na nekoneèném rozcestí, uvìznìn svým putováním, je Poutníkem par excellence. A nikdo nezná zemi, u níž pøistane, stejnì jako nikdo neví, odkud pøichází, když na ni vstoupí. Jeho pravdou a vlastí je jen pustá rozloha mezi dvìma soušemi, které mu nemohou patøit. Má tato imaginární spøíznìnost, která se tak dlouze táhne dìjinami západní kultury, svùj zdroj v hodnotách onoho rituálu? Nebo naopak obøad naloïování vyvolala z hloubi èasù a pak ustálila právì ona? Jedno je jisté: voda a šílenství jsou v obraznosti evropského 11

12 èlovìka nadlouho spolu spjaty. Už Tristan se kdysi v pøevleku za blázna nechal vysadit lodníky na cornwallský bøeh. Když se objeví na zámku krále Marka, nikdo ho nepozná, nikdo neví, odkud pøichází. Ale vede tak podivné, dùvìrnì známé a zase záhadné øeèi, ví toho tolik o všem zdejším, že jistì pochází z nìjakého jiného, velice však blízkého svìta: ne z pevné zemì s jejími pevnými mìsty, ale z vìèného neklidu moøe, jehož neznámé cesty skrývají bohatství podivných vìdìní, z oné fantastické plánì, která je protìjškem svìta. Že je ten šílenec synem moøe a že ho drzí námoøníci vyhodili na bøeh jako pøedzvìst neštìstí, si první uvìdomí Isolda: Kéž jsou prokleti námoøníci, kteøí toho blázna pøivezli! Proè ho nehodili do moøe! Z A téma se v bìhu èasù objevuje ještì nìkolikrát: u mystikù 15. století v motivu duše-bárky, opuštìné na nekoneèném moøi touhy, na úhoru starostí a nevìdomosti, mezi falešnými odlesky vìdìní, uprostøed pošetilosti svìta - bárky vydané na pospas obrovskému šílenství moøe, jestliže neumí zapustit pevnou kotvu víry nebo napnout své duchovní plachty, aby ji dech Boží zavedl do pøístavu. De Lancre v 16. století vidí v moøi zdroj ïábelství celého jednoho národa: nejistota plavby, spoléhání pouze na hvìzdy, pøedávaná tajemství, odlouèení od žen a pohled na tu širou nepokojnou pláò zpùsobují, že èlovìk ztrácí víru v Boha a veškerá pouta k vlasti; propadá pak ïáblu a moøi jeho lstí. 3 V dobì osvícenství se úèinky moøského klimatu èasto vysvìtluje splín: chlad, vlhko, nestálé poèasí a drobounké vodní kapièky prosakující do pórù a vláken a zbavující tìlo pevnosti, to všechno èiní èlovìka náchylným k šílenství. A ponecháme-li stranou celou obrovskou literaturu sahající od Ofélie až k Lorelei, staèí pøipomenout Heinrotha, jeho velké antropologicko-kosmologické analýzy, podle nichž v šílenství promlouvá z èlovìka jakýsi temný akvatický prvek, ponurý zmatek, víøivý chaos, který je zárodkem a smrtí všeho a opakem jasné a zralé stability ducha. Jestliže však naloïování bláznù souvisí v západní obraznosti s tolika pradávnými motivy, proè ona náhlá formulace tématu v literatuøe a malíøství 15. století? Proè se uprostøed tìch nejbìžnìji známých krajin z nièeho nic vynoøuje ona silueta Lodi bláznù s její posádkou pomatených? Proè se ze starého spojenectví vody s šílenstvím pojednou - a právì tehdy - rodí tato bárka? 12

13 Zøejmì to je symbol velké nejistoty, jež náhle koncem støedovìku vyvstala na obzoru evropské kultury. Šílenství a šílenec se ve své dvojznaènosti stávají figurami prvního øádu: hrozba a výsmìch, závratná pošetilost svìta a smìšná ubohost lidí. Vzniká množství povídek a moralit. Celá tato literatura koøení jistì daleko v minulosti, ale koncem støedovìku se pozoruhodnì rozrùstá: v dlouhé øadì folies jsou stejnì jako døíve odsuzovány neøesti a chyby, ale ne už ve spojení s pýchou, nedostatkem milosrdenství nebo s opomíjením køes anských ctností, nýbrž s jakousi velikou pošetilostí, za niž vlastnì nikdo pøesnì nemùže, která však je pro každého tajným svodem. Pranýøovat bláznovství se stává všeobecnou formou kritiky. Postava blázna, pros áèka èi hlupáka ve fraškách a sotizách nabývá stále vìtšího významu. Už to není ona známá, smìšná okrajová figura: ocitá se teï v samém støedu scény jakožto nositel pravdy - hraje zde roli komplementární a opaènou k té, jakou hraje šílenství v povídkách a satirách. Zatímco šílenství èlovìka oslepuje, blázen naopak pøipomíná lidem jejich pravdu; v komedii, kde každý šálí každého i sebe sama, pøedstavuje blázen komedii na druhou, šalbu šalby; svým naivním, zdánlivì nerozumným jazykem vede øeè rozumu, která cestou komiky ruší komedii: milencùm odhaluje lásku, mladým lidem pravdu života, chabou realitu vìcí nadutcùm, opovážlivcùm a lháøùm. Na scénì se ocitají a svùj pùvodní obsah spontánní náboženské parodie mìní ve spoleèenskou a mravní kritiku i staré slavnosti bláznù, oblíbené pøedevším ve Flandrech a severní Evropì. Šílenství se chápe slova i v literatuøe uèené, v samém lùnì rozumu a pravdy. Naloïuje na své pomatené plavidlo a odsuzuje ke spoleèné odyssei bez rozdílu všechny lidi (van Oestvorenova Blauwe Schute, Brandtova Narrenschiff; jeho zhoubnou vládu zažehnává Thomas Murner ve svém Narrenbeschwörung; nìkdy, jako tøeba v Corrozovì satiøe Proti šílené lásce, je šílenství spojencem lásky, jindy, napøíklad v dialogu Louisy Labé Spor šílenství s láskou, se s ní pøe o prvenství, o to, který z nich toho druhého podmiòuje a vede ho, kam se mu zlíbí. Ocitá se i v akademických pøích: je pøedmìtem disputací, disputuje samo o sobì; je pranýøováno, brání se, osobuje si, že má blíž ke štìstí a pravdì než rozum, blíž i k rozumu než rozum sám; Jakob Wimpfeling píše Monopolium Philosophorum a Judocus Gallus Monopolium et societas, vulgo Lichtschiffs. A v centru tìchto vážných høíèek 13

14 velké humanistické texty: Moru rediviva F. H. Flaydera a Erasmova Chvála bláznovství. A jako protìjšek všech tìch promluv, jejich neúnavné dialektiky, všech tìch donekoneèna se vracejících a pøevracených disputací dlouhá dynastie obrazù od Léèby bláznovství a Lodi bláznù Hieronyma Bosche po Brueghela a jeho Bláznivou Grétu; a co zpracovalo divadlo a literatura, pøejímá i rytina: prolínají se témata Slavnosti a Tance bláznù. To všechno dosvìdèuje, jak silnì od konce 15. století strašila v obraznosti západního èlovìka tváø šílenství. Staèí si srovnat urèitá data: z prvních let 15. století pochází patrnì Tanec mrtvých na høbitovì Neviòátek; Tanec mrtvých z Chaise-Dieu vznikl nìkdy kolem r. 1460; a v r vydává Guyot Marchand svùj Tanec kostlivcù. Celých tìch šedesát let bylo nepochybnì pod znamením takovýchto šklebù smrti. A v r Brandt píše Narrenschiff, která je pìt let nato pøeložena do latiny. V posledních letech století pak vzniká Loï bláznù Hieronyma Bosche. A v r Chvála bláznovství. Poøadí je jasné. Až do druhé poloviny 15. století, nebo ještì o nìco déle, panuje pouze téma smrti. Konec èlovìka, konec èasù, má podobu morù a válek. To jediné, co pøesahuje lidskou existenci, je tento konec a tento øád, jemuž nikdo neunikne. Hrozbou skrytou pøímo v lùnì samotného svìta je kostlivec. Ale v posledních letech století provede tato velká nejistota náhlý obrat: smrt a její vážnost vystøídává výsmìšný škleb šílenství. Osudová nutnost, jež èlovìka mìní v nicotu, pøechází v pohrdavou kontemplaci nad nicotou, kterou je sám život. Dìs pøed absolutní hranicí smrti se zvnitøòuje v nepøetržitou ironii; je pøedem odzbrojován; tím, že dostane všední a zvládnutou podobu, že se rozptýlen do lidských neøestí, vad a smìšností stává každodenním divadlem života, je sám zesmìšnìn. Nicota smrti už nic neznamená, protože už pøedtím bylo všechno nicota, protože život byl stejnì jen marnost, jalové øeèi, cinkot rolnièek a šaškovských žezel. Hlava, jež se zmìní v lebku, je už pøedem prázdná. Šílenství øíká: smrt už je tady. 4 Ale tím, že ji vykazuje do onìch každodenních znakù, jež sice ohlašují její vládu, ale naznaèují pøitom, jak ubohá bude její koøist, nad ní zároveò vítìzí. To, co smrt demaskuje, byla pouze maska a nic jiného; aby se objevil škleb kostlivce, staèilo zvednout cosi, co nebylo pravdou ani krásou, ale jen tváøí ze sádry a pozlátka. Od jalové masky k mrtvole setrval týž úsmìv. Ale právì v tom je význam šílencova smíchu: je to už dopøedu 14

15 smích smrti a blázen odzbrojuje kostlivce tím, že ho pøedpovídá. Nad Triumfem smrti, zpívaným koncem støedovìku na hradbách Campo Santo, triumfuje za vrcholné renesance køik Bláznivé Gréty. Pøechod od tématu smrti k tématu šílenství neznamená zlom, ale spíš urèité pootoèení v lùnì téže nejistoty. Stále bìží o nicotu života, ale není to už nicota pochovaná jako nìco vnìjšího a koneèného, jako hrozba a souèasnì závìr; nyní je vnímána zevnitø, jako nepøetržitá a konstantní forma života. A zatímco døív spoèívalo šílenství lidí v tom, že nevidìli nadcházející konec, a muselo se jim ukazovat divadlo smrti, aby se umoudøili, nyní je moudrostí pranýøovat šílenství jako nìco, co je všude, ukazovat lidem, že jsou už pøedem nebožtíky a konec že se blíží právì proto, že se šílenství stalo všeobecným a spojí se v jedno se smrtí. Tak to pøedpovídá Eustache Deschamps: Jsme bídné a klevetné tøtiny, Staré a chtivé a mdlé. Všade jen blázniviny, Popravdì blíží se konec, Všechno jde zle. Prvky se pøevrátily. Už to není tak, že konec èasù a svìta lidem zpìtnì ukáže, jak byli šílení, když se o to nestarali; teï naopak stoupající vlna šílenství, jeho temný vpád, vìští blízkost poslední katastrofy svìta; právì lidské bláznovství ji pøivolává a èiní neodvratnou. Tato zkušenost nesmyslného ve všech svých rùzných formách výtvarných i literárních - se zdá být velice koherentní. Malíøství a text si navzájem neustále odpovídají - tady komentáø, tam ilustrace. V lidových slavnostech, divadelních pøedstaveních, na rytinách, všude se vrací stále jedno a totéž téma, Narrentanz, a celá poslední èást Chvály bláznovství je komponována jako dlouhý tanec bláznù, v nìmž postupnì defilují jednotlivé profese a stavy, aby utvoøily velký rej pošetilosti. Tradièní masky patrnì pøejímá i fantastická fauna, jež zaplavuje plátno Boschova lisabonského Pokušení; nìkteré z tìch figur jako by byly pøevzaté z díla Malleus maleficarum. A není ostatnì Loï bláznù jakýmsi pøevodem Brandtovy Narrenschiff, od níž má ostatnì i jméno? V každém pøípadì pùsobí jako velice pøesná ilustrace jejího XXVII. zpìvu, který rovnìž 15

16 pranýøuje potatores et edaces, pijany a žrouty. Vyskytly se dokonce domnìnky, že je Boschùv obraz pouze jednou èástí celé série maleb, které ilustrovaly hlavní zpìvy Brandtovy básnì. Striktní návaznost témat nás však nesmí oklamat a nebylo by také správné pøedpokládat víc, než co historie øíká. Zpùsob, jakým Émile Mále analyzoval pøedchozí epochy, a zvláštì téma smrti, se v tomto pøípadì patrnì užít nedá. Krásná jednota mezi slovem a obrazem, mezi tím, co vyjadøuje øeè, a tím, co øíká projev výtvarný, se zaèíná rozpojovat, nemají už bezprostøednì jeden a týž spoleèný význam. I když má obraz dosud poslání vypovídat, pøedávat cosi soupodstatného s øeèí, je zøejmé, že už neøíká totéž; jakkoli se téma zdá stejné, malba se hrouží svými výtvarnými hodnotami do zkušenosti, jež se bude od øeèi stále víc vzdalovat. Výtvarný projev a slovo ilustrují dosud jeden a týž pøíbìh šílenství v jednom a témž mravním svìtì; už se však obracejí každý jiným smìrem a rozestup mezi nimi, zatím sotva postøehnutelný, naznaèuje už velkou dìlicí èáru, jež se stane pro západní zkušenost šílenství charakteristickou. Když na obzoru renesance vyvstalo šílenství, projevilo se to nejprve rozpadem gotického symbolismu; gotický svìt, až dosud v pøedivu svých duchovních významù tak pevný, jako by se náhle drolil a dával vyvstávat tvarùm, jejichž smysl spoèívá už pouze v nesmyslném. Gotické formy ještì nìjaký èas pøežívají, pozvolna však utichají, umlkají, nejsou už pøipomínkou nièeho, ani pouèením; už jen mimo jakoukoli øeè, ale oèím ještì blízké a známé, manifestují svou fantastickou pøítomnost. Obraz, vymanìný z øádu moudrostí a pouènosti, zaèíná gravitovat kolem svého šílenství. Paradoxní je, že k tomuto osvobození dochází v dùsledku rozbujení významu, zmnožení se smyslu; mezi vìcmi vznikají tak poèetné, spletité, bohaté vztahy, že je mùže rozšifrovat už jen esoterické vìdìní, a vìci samotné zaplavuje takové množství atributù, náznakù a narážek, až tím nakonec ztrácejí svou tváø. Smysl už se nedá bezprostøednì vnímat, postava pøestává hovoøit sama sebou; mezi vìdìním, jímž je prodchnuta, a formou, kterou na sebe vzala, se rozvírá prázdno. Je svobodnì otevøená snìní. Svìdectvím tohoto rozbujení smyslu ve svìtì pozdní gotiky je kniha Speculum humanae salvationis, kde Starý a Nový zákon, krom všech vztahù nastolených tradicí církevních otcù, propojuje bohatá symbolika, jejíž øád už není øádem Proroctví, 16

17 ale øádem imaginárních ekvivalencí. Kristovo Utrpení už nemá pøedobraz jen v obìti Abrahámovì; soustøeïuje kolem sebe bezpoèetné sny o mukách; u køíže se ocitají kováø Tubal a kolo Izajášovo, nevypovídají však už o obìti, ale vytváøejí fantastický obraz zuøivosti, trýznì a zmuèených tìl. Obraz je natolik pøetížen významy, že je propouští jen v køeèi. Právì v této pøemíøe smyslu se však snadno uhnízïuje sen, nesmyslno, iracionálno. Symbolickým postavám nic nebrání, aby se zmìnily v dìsivé pøízraky. Svìdèí o tom jedno staré zobrazení moudrostí, které se tak èasto vyskytuje na nìmeckých rytinách: pták s dlouhým krkem, jehož myšlenky na své pomalé cestì od srdce k hlavì mají všechen èas být zváženy a zreflektovány; hodnoty symbolu pøílišným zdùraznìním tìžknou: dlouhá cesta reflexe se na obraze mìní v destilátor subtilního vìdìní, v nástroj vyluèující kvintesence. Gutemenschùv nekoneèný krk nechce znázornit jen moudrost, ale i všechny cesty, jimiž poznání skuteènì postupuje; z èlovìka-symbolu se stává fantastický pták s nekoneèným, tisíckrát na sebe poskládaným krkem - nesmyslná bytost na pùl cestì mezi zvíøetem a vìcí, pùsobivá spíš výtvarnì než nìjakým pøesným smyslem. Symbolická moudrost, zajatá v šílenstvích snu. Svìt obrazù se od základù pøevrací: tlak zmnohonásobeného smyslu ho vyvazuje z øádu forem. Pod povrch obrazu se tlaèí tolik významù, že mu dodávají enigmatickou tváø. A jeho síla už nespoèívá v pouèení, ale ve fascinaci. Charakteristický je vývoj grylla, proslulého grylla z anglických žaltáøù a ze žaltáøe chartreského a bourgeského, postavy známé už ve støedovìku. Tehdy zobrazoval duši žádostivého èlovìka, jež se stala vìzeòkyní zvíøete; jeho groteskní tváø spoèívající na obludném bøiše patøila do svìta velké platónské metafory a hovoøila o zkáze ducha propadlého šílenství høíchu. Ale v 15. století se z tohoto symbolu lidského šílenství stává náhle privilegovaná postava bezpoèetných Pokušení. Poustevníka v jeho klidu neznepokojují pøedmìty touhy, ale tyto šílené, tajemné tvary, tvary vyronìné snem a setrvávající nyní, mlèící a unikavé, na povrchu svìta. Jedna z tìch postav sedí na lisabonském Pokušení pøed svatým Antonínem; zrozená z šílenství, ze svìtcovy samoty, kajícnosti, odøíkání, lehce se usmívající hlava bez tìla, pod èilým šklebem èiré znepokojení. Objektem i subjektem pokušení je tento pøízraèný tvor. Asketa na nìj fascinovanì hledí - jeden i druhý ustrnuli v jakémsi zrcadlovém tázání, jež zùstává navždy bez odpovìdi, v tichu, 17

18 oživovaném jen okolním odporným mravenèením. Gryllos už není èlovìku satirickou pøipomínkou jeho duchovního poslání, na nìž èlovìk v šílenství své touhy zapomnìl. Šílenstvím je teï on sám, šílenstvím zmìnìným v Pokušení: èerpá svou podivnou moc právì ze své nemožnosti, fantastiènosti, nelidskosti, z toho, co je v nìm proti pøírodì, co svìdèí o jakési nesmyslné pøítomnosti hemžící se u zemì. Svoboda snìní, byt i dìsivého, fantazmata šílenství jsou pro èlovìka 15. století pøitažlivìjší než svod reálného tìla. V èem ale fascinace, promlouvající z onìch obrazù šílenství, vlastnì spoèívá? Èlovìk jednak v tìch fantastických figurách odhaluje cosi z tajemství a sklonù své povahy: Ve støedovìkém myšlení legie zvíøat, pojmenovaných jednou provždy Adamem, symbolizovaly lidské hodnoty. Ale na poèátku renesance se vztahy mezi èlovìkem a zvíøecím svìtem obracejí; zvíøe se osvobozuje, uniká ze svìta legendy a morality a nabývá sobì vlastní fantastiènosti. Následkem podivného zvratu zvíøe teï èíhá na èlovìka, zmocòuje se ho a odhaluje mu jeho pravdu. Neskuteèná zvíøata, zplozená zešílevší obrazností, se stala skrytou pøirozeností èlovìka; když høíšník v poslední den odhalí svou hnusnou nahotu, vidíme obludnou figuru tøeštícího zvíøete: to jsou ti puštíci s ropušími tìly, kteøí se na obraze Pekla Dirka Boutse proplétají s nahotou zavržených, to je u Stefana Lochnera ten køídlatý hmyz s koèièími hlavami, to jsou ty sfingy pod chroustími krovkami, ptáci s køídly zneklidòujícími a chtivými jako ruce, to je obrovský dravec s kloubnatými prsty na Pokušení Matthiase Griinewalda. Zvíøecí svìt ze sebe svrhl jho lidských symbolù a hodnot; fascinuje teï èlovìka svou nespoutaností, zuøivostí, bohatstvím svých nemožnì obludných tvarù, zároveò však odhaluje temnou vášeò, neplodné šílenství skryté v lidském srdci. Na druhé stranì, z pólu opaèného této temné pøírodì, šílenství fascinuje, protože je poznáním. Každá z tìch absurdních postav je totiž prvkem obtížného, uzavøeného, esoterického vìdìní. Všechny ty podivné tvary vyvstávají z prostor velikého tajemství, a když pokoušejí sv. Antonína, neprobouzení v nìm divokou touhu, ale mnohem záludnìjší osten zvìdavosti; láká ho to tajemné a blízké vìdìní, jež se mu nabízí a jež mu uniká v gryllovì úsmìvu; jeho gesto zdráhavosti je gestem èlovìka, který se brání pøekroèit zakázané hranice poznání; ví už totiž - a právì v tom spoèívá jeho Pokušení 18

19 - to, co øekne pozdìji Gerolamo Cardano: Stejnì jako jiné vzácné hmoty, i Moudrost se musí vydobývat z hlubin Zemì. Držitelem onoho tak nedostupného a tak hrozivého poznání je ve své nevinné naivitì šílenec. Zatímco èlovìk rozumný a moudrý z nìho zachycuje pouze útržkovité - a tím znepokojivìjší - tvary, blázen je v sobì nese celé jako nedotèenou kouli; køiš álovou kouli, pro všechny ostatní prázdnou, pro jeho oèi však plnou, kutnou jakýmsi neviditelným vìdìním. Brueghel se vysmívá mrzákovi, který se do té køiš álové koule snaží proniknout. Bláznivá Gréta si tu duhovou bublinu vìdìní nese pøes rameno na tyèi jako smìšnou, ale nekoneènì vzácnou lucernu, jež se pohupuje, aniž se kdy rozbije. Také je ji vidìt na rubu Zahrady rozkoší. A jiný symbol poznání, strom (zakázaný strom pøislíbené nesmrtelnosti a høíchu), vyrvaný z lùna pozemského Ráje, tvoøí teï stìžeò plavidla bláznù, jak to ukazuje rytina ilustrující Stultiferae naviculae Josse Badeho; a týž stìžeò se nepochybnì kývá i nad Lodí bláznù Hieronyma Bosche. Co toto vìdìní šílencù hlásá? Protože je to vìdìní zakázané, pøedpovídá nejspíš vládu Satana a konec svìta; poslední chvíli štìstí a svrchovaný trest; všemoc nad zemí a pád do pekel. Loï bláznù pluje rozkošnou krajinou, kde všechno probouzí touhu; jakýmsi novým pozemským rájem, kde èlovìk necítí bolest ani žádnou potøebu, ale pøesto se mu nenavrací nevinnost. Je to štìstí falešné, ïábelský triumf Antikrista, hrozba blízkého konce. Sny o Apokalypse nejsou v 15. století samozøejmì nic nového; svou povahou se nicménì liší od toho, èím byly døív. Jemnì fantastickou ikonografii 14. století s jejími hrady pokácenými jako kostky stavebnice a tradièním, v odstupu od Panny drženým Drakem jako jediným zvíøetem, tuto ikonografii, vždy jasnì svìdèící o Božím øádu a jeho brzkém vítìzství, vystøídala vize svìta, z nìhož vymizela všechna moudrost. Je to velký sabat pøírody: hory se hroutí a srovnávají v plánì, zemì vyvrhuje mrtvé, kosti vyplouvají na povrch hrobù; padají hvìzdy, zemì chytá požárem, všechen život vysychá a míøí k smrti. Konec neznamená pøechod a pøíslib; je to nástup noci, která pohlcuje starý rozum svìta. Staèí se podívat na Dürerovy jezdce z Apokalypsy; aèkoli vysláni samým Bohem, nejsou to andìlé vítìzství a usmíøení, ale divocí váleèníci, šílení mstitelé. Svìt propadá všeobecné zuøivosti. Nevítìzí Bùh ani Ïábel, vítìzí Šílenství. Šílenství èlovìka fascinuje na všech stranách. Fantastické obrazy, jež se 19

20 z nìho rodí, nejsou jen prchavým zdáním, rychle mizícím s povrchu vìcí. Pùsobí tu zvláštní paradox: plody toho nejprapodivnìjšího blouznìní byly už pøedem skryté jako tajemství, jako nedostupná pravda v nitru zemì. Èlovìk si v rozpoutané libovùli svého šílenství podává ruku s temnou nevyhnutelností svìta; ono zvíøe, jež ho straší v tìžkých snech a osamìlých nocích, je jeho vlastní pøirozenost, pøirozenost, kterou odhalí neúprosná pravda pekla; všechny ty obrazy marnosti, hlouposti, slepoty jsou jediným velkým poznáním o svìtì; v jejich šíleném, nespoutaném vesmíru už se rýsuje krutý obraz konce. Jestliže má toto bohatství obrazù takovou váhu a jejich fantazie je tak koherentní, je to právì tím, že v nich renesance vyjádøila své tušení hrozivosti a skrytých tajemství svìta. Literární, filosofické a etické pojetí témat šílenství je v té dobì zcela jiného rázu. Støedovìk øadil šílenství do hierarchie neøestí. Od 13. století bìžnì figurovalo mezi zápornými postavami Psychomachie. V Paøíži stejnì jako v Amiensu se øadí do tlup zla a do onìch dvanácti dualit, jež vládnou lidské duši: Víra a Modloslužebnictví, Nadìje a Beznadìj, Milosrdenství a Lakota, Cudnost a Chlípnost, Moudrost a Šílenství, Trpìlivost a Hnìv, Nìha a Tvrdost, Svornost a Nesvornost, Poslušnost a Vzpoura, Vytrvalost a Nestálost. V renesanci šílenství toto skromné postavení opouští a staví se do èela. Zatímco u Hugona od Svatého Viktora genealogický strom neøestí, strom Starého Adama, koøenil v pýše, nyní se nepochybným vùdcem bujarého sboru všech lidských slabostí stává šílenství. Vede je, zavléká a pojmenovává: Pohleïte na nì, jsou zde, mezi mými družkami...ta, co má tak pyšnì zdvižené oboèí, je Filautia (Sebeláska). Této zde, co má takové usmìvavé oèi a tleská rukama, øíkají Kalakia (Lichotivost). Ta, co vypadá, jako když døímá v polospánku, je Léthé, bohynì Zapomnìní. Tamhleta, co je opøena o oba lokty a má ruce složené køížem, to je Misoponia (Lenost). A tahle s tím rùžovým vìncem, jež kolem sebe šíøí omamnou vùni, je Hédoné (Rozkoš). Ta s tìma tìkavýma oèima, co s nima bloudí kolem dokola, se jmenuje Anoia (Lehkomyslnost). Téhleté s tou lesklou pokožkou a pìknì vykrmeným tílkem øíkají Tryfé (Poživaènost). Mezi dívkami vidíte také dva bohy: jeden se jmenuje Masopust a druhý Hluboký spánek. 5 Ale šílenství má absolutní prvenství: kraluje nad vším, co je v èlovìku špatné. Ale nekraluje nepøímo i nad vším dobrým, èeho 20

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Michel Foucault DÌJINY. pojmu duševní choroby

Michel Foucault DÌJINY. pojmu duševní choroby Michel Foucault DÌJINY ŠÍLENSTVÍ Hledání historických koøenù pojmu duševní choroby Toto dílo, vydané v rámci projektu F. X. Šalda, se tìší podpoøe Francouzského ministerstva zahranièí a Francouzského velvyslanectví

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ 6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ Slova Ježíše Krista Moje království není z tohoto svìta nám jasnì dokazují, že celá naše víra se opírá o skuteènost, že za tímto svìtem, který známe, za hvìzdami a planetami,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Ctnosti a neøesti. VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 5 tercie osmiletého studia

Ctnosti a neøesti. VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 5 tercie osmiletého studia VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 5 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Ctnost - Virtus mravnost - vypìstovaný a navyklý sklon

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Ctnosti a neøesti II.

Ctnosti a neøesti II. Ctnosti a neøesti II. VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 6 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Ctnosti a neøesti II. Ctnost -

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Komandor Edgar Armond

Komandor Edgar Armond Komandor Edgar Armond Tato knížeèka je výsledkem snahy o historicko-spirituální obnovu svìta, podloženou inspirací, tedy z duchovního svìta telepaticky získanou myšlenkou. A lidstvo chce nebo ne, svìtlo

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Krajina, 2000, olej, sololit, 30x40

Krajina, 2000, olej, sololit, 30x40 Málokterý umìlec èeské scény se tak výhradnì koncentruje na zachycení krajiny ve vech stavech své existencionální podstaty a to pomocí dnes ji klasických malíøských prostøedkù, tak jako Franti ek Záruba.

Více

Humanismus a renesance (ostatní autoři)

Humanismus a renesance (ostatní autoři) Humanismus a renesance (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC30 Hlavní autoři Erasmus Rotterdamský Miguel de Cervantes y Saavedra Lope de Vega William Shakespeare François Villon

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI SOUVISLOST - body Vyhledej všechny souvislosti skryté v obrazci a urèi, jaké èíslo se skrývá za otazníkem. OKNA - body Devìt oken v domì není uspoøádáno náhodnì. Okno v pravém dolním rohu je zakresleno

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20)

William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20) William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20) Anotace: Největší dramatik světa nemůže být zastoupen pouze jednou ukázkou. Okusme autorovo umění z třetího dějství jeho tragédie Typ úkolu: nácvik orientace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více