Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance"

Transkript

1 Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance červen 2005

2 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů nebo rozšiřovat jakýmkoli způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv. ISBN: Českomoravská konfederace odborových svazů nám. Winstona Churchilla Praha 3, Praha 2005

3 Obsah Předmluva Milan Štěch, předseda ČMKOS... 5 Daňová past Vlastimila Tlustého Analýza souhrnných dopadů systémů rovné a záporné daně... 7 Zaměstnanec podle ODS Nese rizika podnikání Motivuje se strachem o zaměstnání Nepotřebuje ochranu, protože dostane více svobody Cesta k lidské (pod)důstojnosti Šance jak zrušit investiční pobídky a odpisy Modrá šance pro podnikání Martina Římana ODS pro český venkov Privatizace státního majetku v hodnotě 100 miliard Kč Šance na dražší potraviny Bendlův experiment: Tunel do české dopravy Modrá šance pro výzkum protiřečí Modré šanci pro podnikání Nová kuponová privatizace českého zdravotnictví aneb Léčba šokem Nájemník v ohrožení bytová politika pro majetné Kvalitnější školství s pomocí školného Dobře utajená kultura DOSLOV Jan Uhlíř, předseda OS KOVO... 87

4

5 Předmluva 05 Vážení čtenáři, právě otevíráte mimořádné vydání edice ČMKOS POHLEDY které je celé věnováno exkluzivní analýze programového dokumentu ODS Modrá šance pro Českou republiku. Zkrácenou obsáhlou analýzu z dílny expertů ČMKOS jsme nazvali Jak dopadne Modrá šance na českého zaměstnance, protože z tohoto úhlu pohledu jsme vždy rozebírali před volbami všechny programy politických stran. ODS již v prosinci roku 2004, kdy Modrou šanci publikovala, vyzvala k veřejné a odborné diskusi. Zatím se nenašel nikdo, kdo by tento dokument podrobil hlubšímu rozboru. Odbory ČMKOS nyní přinášejí veřejnosti první obsáhlý oponentní pohled. Než si vyberete některou z kapitol, která je vám tematicky bližší a začtete se do textu, rád bych se s vámi podělil o svůj názor na Modrou šanci ODS. Stejně jako na počátku ekonomické transformace v 90. letech ODS opět přichází s revolučním konceptem obdobným, jako byla kuponová privatizace, který má vyřešit neduhy doby. Revolučnost Modré šance spočívá v tom, že se opět pokouší přinést originální řešení, které v tomto pojetí nikde ve světě nefunguje. Snahu hledat stále něco nového bychom snad mohli ocenit tam, kde by nešlo o tak závažné věci, jako je ekonomika. Ta má určitou setrvačnost a také určitý řád. Pokusy tento řád rozbít velkými skoky nesnáší a odsuzuje k neúspěchu s fatálními důsledky pro osudy lidí. Koncepty ODS, jak ukazujeme v následujících kapitolách, jsou často nepochopením a ztrátou elementární soudnosti či smyslu pro ekonomickou realitu. O to hůř, kdyby chtěla ODS podle těchto receptů skutečně vládnout. Velkým nedostatkem Modré šance je skutečnost, že si ODS vůbec nespočítala skutečné dopady svých revolučních opatření. Naši experti se pokusili o konkrétní propočty těchto dopadů a najdete je ve velmi podrobných tabulkách. Za nejnebezpečnější považuji tržní experiment s lidským zdravím, ze kterého chce ODS udělat lukrativní byznys. Paradoxní je i fakt, že Modrá šance není ve skutečnosti zaměřena na podporu ekonomického růstu a zvyšování blahobytu pro všechny, i když to navenek deklaruje. Jejím cílem je provést zásadní a nevratné změny systému rozdělování a přerozdělování ve společnosti. ODS chce zrušit povinné zdravotní a sociální pojištění, snížit možnosti dětských přídavků a legalizovat švarcsystém. Tyto změny budou v konečném důsledku znamenat zásadní přechod od celospolečenských solidárních systémů k privátním. Kroky Modré šance ODS povedou k totální destrukci současných sociálních systémů, jejich privatizaci a k přímému placení řady služeb například ve zdravotnictví, školství. To bude mít za následek sociální vyloučení velkých skupin obyvatelstva a v konečném důsledku nárůst chudoby v ČR. Prostě a jednoduše mohu hned v úvodu uvést, že Modrá šance je šancí především pro zdravé, majetné a bezdětné. Na strachu ze ztráty zaměstnání postavila ODS celou Modrou šanci pro zaměstnanost. Je velmi nebezpečné, že se snaží zaměstnancům vsugerovat, že jsou zcela rovnocenným partnerem podnikatele, a proto se s ním musí dělit i o podnikatelská rizika. Vážení čtenáři, myslím, že četba naší publikace se vám bude zdát až šokující. Našim záměrem rozhodně není šokovat, ale poodhalit širší fakta a argumenty pro vaši orientaci. Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

6 MODRÁ ŠANCE

7 Daňová past Vlastimila Tlustého Analýza souhrnných dopadů systémů rovné a záporné daně 07 PROGRAMOVÁ VÝCHODISKA Podstatnou část Modré šance předkládané stínovým ministrem Vlastimilem Tlustým tvoří návrhy na zavedení rovné daně, která zaujímá klíčovou pozici v celkovém volebním programu ODS. Materiál předkládaný stínovým ministrem financí ODS Vlastimilem Tlustým je z Modrých šancí ODS nejstarší. Byl zpracován již v červenci Vznikl jako mix aktuální reakce na opatření I. etapy reformy veřejných financí a dlouhodobějších záměrů ODS na zavedení rovné daně. Tento fakt samozřejmě výrazně ovlivňuje aktuálnost a vypovídací schopnost dokumentu v dnešní době. Podstatnou část z druhé poloviny Modré šance Vlastimila Tlustého tvoří návrhy na zavedení rovné daně. Autor však podává jen velmi povrchní a v řadě případů (jak uvidíme dále) i značně nepřesný popis této koncepce. Vzhledem ke klíčové pozici rovné daně v celkovém programovém konceptu ODS a k nutnosti jejího zevrubného posouzení vycházíme při našich analýzách i z dalších pramenů, v prvé řadě z odborných statí prezentovaných dne 11. září 2000 na semináři Centra pro ekonomiku a politiku. 1) Bohužel ani tato východiska nejsou dostatečná. Navíc v Modré šanci Aleny Páralové Cesta k lidské důstojnosti jsou východiska rovné daně, zvláště v oblasti daně z příjmu fyzických osob, opět podávána jinak nežli v předchozích dokumentech. To samozřejmě výrazně relativizuje možnost jakéhokoli srovnání návrhů ODS se současným stavem. Filozofie přístupu ODS k ekonomické a společenské reformě, kterou souhrnně nazývá Modrá šance, stojí na několika základních tvrzeních. Snahou ODS je přesvědčit českou veřejnost, že se jedná o neotřesitelné pravdy. Jaká je tedy skutečnost? Složená daňová kvóta České republiky patří k nadprůměrným nejen mezi kandidátskými zeměmi, ale i mezi zeměmi OECD. O České republice se v médiích běžně tradovalo a traduje, že patří k zemím s vysokou mírou zdanění, přinejmenším v rámci zemí stejné ekonomické úrovně. Každoročně opakované pořady před skončením pololetí oznamují, jak dlouho občané pracují na stát a jak krátce pro sebe. Někdy i v odborných analýzách bývá Česko charakterizováno jako nekonkurenceschopný ostrov vysokého zdanění a bohužel občané tomu věří. Komu by se také líbilo platit daně, že? ODS a její Modrá šance reagují na společenskou objednávku a přicházejí s odstraněním nešvaru vysokých daní. Jak už to bývá, pravda je někde úplně jinde. Tento dlouho tradovaný mýtus, založený na nedokonalých informacích a nesrovnatelných údajích, však padl, když mezinárodní instituce OECD a Eurostat důkladně porovnaly výchozí údaje za jednotlivé členské země EU. Ukázalo se, že míra zdanění v Česku patří v rámci Evropy k nejnižším. Mezinárodní srovnání základních ekonomických parametrů je složitá disciplína, vyžadující dodržování shodných postupů, důkladnou znalost náplně jednotlivých ukazatelů a všech metodických nuancí. Ke kultivaci statistických výpočtů významně přispěla příprava na vstup do EU. Eurostat jako orgán členských zemí svou soustavnou metodickou prací koordinuje statistické postupy a vede staré i nové země EU ke sjednocení metodiky. Celková míra zdanění se posuzuje podle tzv. složené daňové kvóty. Při jejím výpočtu se do čitatele vzorce zahrnují jak daňové příjmy (přímé i nepřímé daně), tak i pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení, do jmenovatele pak hrubý domácí produkt (HDP). Při sjednocování metodiky v mezinárodním měřítku se daňové kvóty dotkla nejprve revize jmenovatele, posléze i čitatele. HDP byl při poslední revizi ve všech zemích EU-25 propočten důsledně podle metodiky evropských národních účtů ESA 95. Revize zajišťující srovnatelnost čitatele vzorce daňové kvóty objemu daní a odvodů, resp. příspěvků na sociální a zdravotní zabezpečení je druhým krokem, při kterém se propočítává mezinárodně srovnatelná, tzv. konsolidovaná daňová kvóta. Daňové systémy i systémy sociálního a zdravotního pojištění v jednotlivých zemích jsou velmi rozmanité a navzájem nesrovnatelné. Nejvíce se liší způsob zahrnování pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení, hrazeného státem jako zaměstnavatelem. V některých zemích (například v Rakousku) neplatí stát za veřejné zaměstnance pojistné, zatímco v jiných ano. V Česku tvoří tato složka významnou část celkového objemu daňových příjmů. 1) Tlustý V., Mach P., Minčič L.: Rovná daň, Sborník textů, CEP, Praha, leden 2001

8 80 Celkové daně včetně sociálních příspěvků (konsolidované) v % k hrubému domácímu produktu Pramen: European Commission, Structures of the Financial Systems in the European Union: , s. 239, červenec (Jde o poslední harmonizovaná data v celé šíři EU-25, ČR 2004 = 35 %.) Po zohlednění obou vlivů zajišťujících srovnatelnost v mezinárodním měřítku vykazuje Eurostat proti obecnému očekávání v ČR zcela jiné údaje. Ze starých členských zemí EU-15 má nižší daňovou kvótu než Česko pouze Irsko. Dokonce i za liberální vzor vydávané Spojené království má míru zdanění vyšší. Znových členských států EU, pomineme-li netypické ostrovy Maltu a daňový ráj Kypr, má nižší daňovou kvótu pouze Slovensko a pobaltské státy, tedy státy s podstatně nižší ekonomickou úrovní než Česko. Když padl argument o celkově vysoké míře zdanění, začali zastánci razantního snižování daní hledat náhradní zdůvodnění. Zdůrazňují, že Česko se má srovnávat ne s evropským průměrem, ale se zeměmi stejně chudými. Takové srovnávání je jistě oprávněné, avšak jeho výsledky vycházejí opět nastejno. Především ČR nepatří k chudým zemím, ale k zemím středně ekonomicky vyspělým. V rámci evropské pětadvacítky dosáhl u nás HDP na obyvatele v paritě kupní síly v roce 2003 zhruba 70 %. Ostatní středoevropské země vycházejí v tomto srovnání podstatně hůře. Polsko dosahuje 46 %, Slovensko 51 %, Maďarsko 60 %. Z nových členů EU, států SVE, pak dosahuje Estonsko 46 %, Lotyšsko 39 % a Litva 42 %. Při kvalifikovaném posouzení zbude z bombastických novinářských titulků o Česku jako zemi s nejvyššími daněmi ve střední Evropě pouze fakt, že na Slovensku je míra zdanění o 2 procentní body nižší. VMaďarsku a Polsku je naopak o 3 až 4 body vyšší. Pokud do střední Evropy zahrneme i Rakousko, jeho konsolidovaná daňová kvóta dosáhla v uváděném roce 44 %, v Německu činila 40 %. Menší daňovou zátěž v rámci Evropy mají tedy státy s podstatně nižší ekonomickou úrovní než Česko Slovensko a pobaltské státy. Ekonomiky těchto zemí jsou svým způsobem nuceny k pokusům o zlepšení své konkurenceschopnosti všemi možnými cestami, tedy i s využitím daňového podbízení, neboť jejich propast vůči ekonomické úrovni EU zůstává hluboká. Daleko větší význam než o něco nižší daně však mají pro lákání zahraničního kapitálu nižší mzdy. Připomeňme, že průměrná hrubá měsíční mzda v kursovém přepočtu činila v roce 2003 v Česku 541 eur, na Slovensku jen 346 eur. Ve světovém měřítku je v Česku daňová zátěž střední. Je však nutno vzít v úvahu, že ekonomiky s mimořádně nízkou daňovou kvótou kolem 30 % HDP především USA, Irsko, Austrálie, mají systémy pojistného na sociální zabezpečení i zdravotnictví převážně privátního anebo dobrovolného charakteru, takže odvody a příspěvky na tyto účely do složené daňové kvóty nevcházejí. Tento fakt je v uváděných zemích zohledněn ve vyšších mzdách. V důsledku toho je například v USA 45 milionů občanů bez zdravotního pojištění. Když už nějak nevychází složená daňová kvóta, tak se alespoň vytrhne ze souvislosti daňového systému nějaká daň (v poslední době je nejoblíbenější sociální pojištění) a ta je pak s oblibou prezentována jako v mezinárodním srovnání nejvyšší. Že oproti těmto nejvyšším daním stojí daně, které jsou dokonce ve světovém kontextu naopak nejnižší, se tito nezávislí experti samozřejmě nezmiňují. (Že konkrétně výše pojistného v rozpočtu nahrazuje ve světovém kontextu nezvykle nízkou progresi daně z příjmu fyzických osob, minimální majetkové daně, naprosto nepřehledný a neobvyklé rozsáhlý systém všech možných výjimek pro různé subjekty ve všech daňových okruzích atd., velmi úzký základ daně z příjmu právnických osob atd., o tom se jaksi mluvit nehodí). Zdanění podnikatelů je v České republice vysoké. Nízké daně znamenají vyšší konkurenceschopnost ekonomiky. Vlastimil Tlustý ve své Modré šanci při hodnocení snížení sazeb daně z příjmu právnických osob

9 09 z31% na 24 %, kterou přijala současná vládní koalice, uvádí, že snížení sazby daně z příjmu právnických osob (DPPO) nepovede k očekávaným výsledkům, protože ho překonají sazby DPPO v okolních zemích, zejména zavedení rovné daně na Slovensku. Jaká je skutečnost opět jiná, než představuje Vlastimil Tlustý. Hodnotit daňové zatížení podnikatelských subjektů jenom podle výše daňové sazby je totiž opravdu velmi zavádějící. Samotná sazba daně o skutečném daňovém zatížení neřekne vůbec nic. Záleží vždy na šíři daňového základu, z něhož se (příslušnou sazbou) daň vybírá. Jednoprocentní daňová sazba z velmi širokého daňového základu může přinést vyšší daňové zatížení než 99% sazba z úzkého daňového základu. Že si to neuvědomuje člověk aspirující na budoucího ministra financí, je docela na pováženou. Skutečné mezinárodní porovnání nám samozřejmě neposkytuje prostá sazba daně z příjmu právnických osob, ale tzv. efektivní daňová sazba která zohledňuje jak výši sazby, tak i výši daňového základu. Jak to tedy bude s těmi okolními státy až (stejně jako ČR) dokončí probíhající daňové reformy? Podle společné studie auditorské firmy Ernst and Young a německého Centra pro evropský hospodářský výzkum se efektivní daňová sazba daně právnických osob okolo roku 2006 bude pohybovat v následujícím koridoru Německo 36 %, Rakousko 29 % (což je zároveň průměr EU 15), Polsko 17,5 %, Česko 17 %, Slovensko 17 %, Maďarsko 14 %. Ze zbytku nových členských zemí bude mít efektivní sazbu Estonsko ve výši 22,5 % a Slovinsko ve výši 21,5 %. Nižší efektivní zdanění než ČR budou mít (kromě Maďarska) jen Lotyšsko a Litva, které se budou pohybovat mezi %. Rozdíly mezi novými členskými zeměmi EU tedy nejsou natolik impozantní, aby zavdávaly příčinu pro další pokles daňových sazeb z důvodu udržení konkurenceschopnosti. Je to způsobeno tím, že nízké nominální sazby u některých zemí jsou bohatě vyvažovány striktními pravidly pro stanovení daňového základu a odpisy. Na druhou stranu již tato výše daní vede k výrazným problémům ve starých členských zemích, obviňujících nové členské země z daňového dumpingu. Další tvrzení že nižší daně znamenají vyšší konkurenceschopnost, je podobné jako v předchozím případě. Ve skutečnosti existují vysoce konkurenceschopné a ekonomicky výkonné země s nadprůměrnou úrovní produktivity práce, které mají vysokou míru zdanění. Patří k nim skupina zemí severní Evropy s tradičně vysokou složenou daňovou kvótou, 2) pohybující se od 40 do 50 % HDP Finsko, Lucembursko, Nizozemsko, Švédsko. Konkurenční schopnost těchto zemí je vysoká zaujímají přední příčky v pořadí jak podle konkurenceschopnosti, tak i podle souhrnné produktivity práce, měřené hrubým domácím produktem na pracovníka. Současně se na předních místech v pořadí konkurenceschopnosti i úrovně produktivity práce nacházejí vyspělé ekonomiky s mimořádně nízkou daňovou kvótou kolem 30 % HDP. Jedná se především o USA, Irsko a Austrálii. 3) Existují tedy různé modely s různou mírou přerozdělování národních zdrojů, které jsou z hlediska ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti stejně úspěšné. Rozhodující dlouhodobé faktory ekonomické úrovně a úrovně konkurenceschopnosti, resp. produktivity spočívají jinde než v míře zdanění. Nacházejí se v dlouhodobém historickém vývoji, především v úrovni lidského kapitálu. Z těchto důvodů se výběr modelu s nižší či vyšší mírou přerozdělování řídí jinými hledisky, danými spíše historickou zkušeností a návyky obyvatelstva, které jsou rozdílné v různých světových regionech. Naproti tomu hospodářská strategie ODS je evidentně postavena na (jak také jinak) pokračování politiky, kterou prosazovala v průběhu ekonomické transformace a která fatálním způsobem deformuje ekonomický život České republiky dosud. Pouze se ke dvěma zázračným ekonomickým nástrojům, totiž nízkým mzdám a podhodnocenému kursu koruny, přidává třetí nástroj rovná daň. Snížení přímých daní urychlí ekonomický růst a jeho prostřednictvím se vyrovnají daňové ztráty. Tvrzení ODS, že nižší míra zdanění blahodárně působí na hospodářský rozvoj země, podporuje podnikání, snižuje nezaměstnanost a ve svém výsledku zrychluje ekonomický růst, je tezí anglosaského (neoliberálního) proudu. To je nejčastější argument uplatňovaný proti převažujícímu současnému evropskému modelu přerozdělování veřejných zdrojů. Rychlý ekonomický růst přitom údajně nahradí výpadek příjmů, spojený s nižšími sazbami, takže ve výsledku není ohrožena vyrovnanost veřejných rozpočtů. Naopak se očekává vyrovnanější hospodaření státu a odbourání existujících deficitů. K první části je možno minimálně říci, že je empiricky obtížně prokazatelná (existují různě efektivní cesty stimulace růstu v daňové soustavě). Druhá část je v rozporu se všemi známými empirickými zkušenostmi, takže při potřebě odbourání existujících vysokých deficitů je tento postup možno uplatňovat jen velice opatrně. Stimulace podnikání je pro růst ekonomiky samozřejmě nezbytná, je však nutno vážit více možných způsobů, které jsou různě účinné. Snížení zátěže přímých daní je jen jednou z možností, zesílenou nutností čelit daňovému podbízení okolních zemí střední a východní Evropy. Přitom s tím spojené očekávané zrychlení ekonomického růstu je v delším časovém horizontu obtížné věrohodně prokázat. Jednorázový poptávkový stimul jako krátkodobý efekt není dostatečným důkazem. 2) Tzv. složená daňová kvóta obsahuje vedle přímých a nepřímých daní též příspěvky na sociální pojištění. 3) Znovu připomínáme, že v těchto ekonomikách mají však systémy pojistného na sociální zabezpečení i zdravotnictví převážně privátní anebo dobrovolný charakter, takže odvody a příspěvky na tyto účely do složené daňové kvóty nevcházejí. Zemí s nejnižší mírou zdanění v rámci OECD je Mexiko s daňovou kvótou 19 % to ovšem patří k zemím ekonomicky méně vyspělým a podle konkurenceschopnosti i úrovně produktivity práce se nachází na konci žebříčku (viz následující tabulky).

10 100 Zkušenost České republiky v období dokazuje, že prudké snížení přímých daní zatím v praxi vedlo k obrovskému zvýšení deficitů veřejných rozpočtů. Nejkřiklavějším případem jsou USA za vlády prezidenta Reagana a nyní znovu za prezidenta Bushe. Velký rozpočtový přebytek z dob prezidenta Clintona se zvrátil v deficit ve výši 6 % HDP a míra veřejného dluhu překročila v roce % HDP. Vlastimil Tlustý však v tomto směru v Modré šanci hýří nerealistickými sliby. Stačí prostě zavést jednotnou daň ve výši 15 % a růst HDP se od roku 2005 zvýší na 7 % při následném efektu ve vyrovnaných rozpočtech ke konci desetiletí. 4) Obdobné zázračné sliby nejsou ze strany ODS ničím novým. Mají asi stejnou hodnotu jako dnes již kultovní příslib bývalého předsedy ODS Václava Klause o zdvojnásobení průměrné mzdy a průměrného důchodu před parlamentními volbami v roce Výrazným poklesem přímých daní začnou platit daně i ti, kteří dnes volí cestu daňového úniku a pohybují se ve stínové ekonomice. Podle provedených průzkumů ve vyspělých evropských zemích se ukazuje, že opravdu existuje vazba mezi stínovou ekonomikou a mírou zdanění. Věc je Daňová kvóta, konkurenceschopnost a produktivita práce v zemích OECD v roce ) Multikriteriální hodnocení podle Světové ročenky konkurenceschopnosti v rámci 49 zemí, pořadí přepočteno na 30 zemí souboru zemí OECD. 2) Dle přepočtu na nově revidovaný HDP, jedná se o nekonsolidovanou daňovou kvótu (viz podrobněji výše). Pramen: Revenue Statistics , OECD, Paris, 2003; World Competitiveness Yearbook 2002, IMD, Lausanne,2002; Eurostat, Structural Indicators, únor ) Vlastimil Tlustý, Modrá šance, základní teze finanční politiky ODS, č. 1/2003, str. 26.

11 011 však výrazně složitější než si představují hlasatelé tohoto mýtu. Zvyšování daňového tlaku (zahrnuje i pojistné) vyvolává poptávku (stejně tak i nabídku) po práci na černo. Recipročně však tato závislost neplatí. Tento paradox je možno vysvětlit nejen určitou setrvačností v chování (je třeba, aby daňové zmírnění bylo posouzeno jako dostatečně motivující), ale i motivy čistě ekonomickými. Přechod z nezdaněné činnosti k činnosti oficiální je však vždy spojen s ekonomickou ztrátou a to i při výrazném zmírnění daňového tlaku. Oficiální subjekt bude totiž vždy platit nějaké daně, zatímco když byl neregistrovaný, tak neplatil daně žádné. Snížení daní tedy může u podniků znamenat určité zbrzdění jejich vstupu do oblasti stínové ekonomiky, avšak nemusí a neznamená nutně to, že tento svět opustí a začnou platit daně. 5) Obdobně je ve společnosti běžně rozšířen názor, že snížení daňové sazby způsobí, že se nevyplatí zatajovat své příjmy před daňovými úřady. Podíváme-li se však na úvahy ekonomů, nedojdeme k tak jednoznačnému názoru, spíše naopak. I když nám ekonomické teorie nedávají jasné odpovědi, na jednom se různí autoři shodnou beze zbytku základem jakýchkoli opatření směřujících k boji proti daňovým únikům musí být v prvé řadě výrazné zvýšení rizika odhalení daňových úniků. Tento pohled je však samozřejmě ODS naprosto cizí. Objevem rovné daně jako univerzálního léku i na stínovou ekonomiku se stala jakákoli jiná opatření v boji proti stínové ekonomice zbytečná (majetková přiznání, kolkování alkoholu, omezení hotovostních plateb, omezení prodeje cigaret a alkoholu na tržištích, zavedení kontrolních pokladen). Podle ODS jde o naprosto neúčinné paskvily otravující a likvidující soukromé podnikatele. V boji proti daňovým únikům je politika ODS vzácně konzistentní. V duchu zvěčnělých tezí o nutném útěku před právníky a nemožnosti rozlišit čisté a špinavé peníze prostě žádná neexistuje. 5) ORSEU: Place et role du travail au noir dans le systéme economique contemporain, Bruxelles 1993.

12 120 ROVNÁ DAŇ PRO FYZICKÉ OSOBY Co skutečně víme o navrhované rovné dani z příjmu fyzických osob z dílny ODS? Pokud bychom brali za bernou minci pouze to, co je napsáno v Tlustého Modré šanci, nebylo by si možno pod rovnou daní z příjmu fyzických osob, kterou ODS nazývá rovnou daní osobní, představit zhola nic. To je docela šokující zjištění. Vnímavější čtenář nabývá dojmu, že se autoři tohoto konceptu snaží něco před veřejností zatajit. Vlastimil Tlustý nám poskytuje pouze jedinou konkrétnější informaci, a to o sazbě daně. Pro ODS je dlouhodobě cílovým řešením daňové reformy zavedení rovné daně ve výši 15 %. Další informací, o kterou se stínový ministr chce podělit se čtenářem Modré šance, je zásadní sdělení, že rovná daň má tři základní parametry: základ, nezdanitelné minimum a sazbu. Jak budou tyto základní parametry tvořeny, či dokonce jak budou vysoké, se však už čtenář nedozví. Modrá šance Vlastimila Tlustého prostě a jednoduše vůbec neodpovídá na zásadní otázky, podle kterých bylo možné představy rovné daně dostatečně identifikovat: Jaké druhy příjmů budou předmětem daně z příjmu fyzických osob? Jakým způsobem se bude odvozovat u jednotlivých typů příjmů základ daně? Jaké částky budou tvořit nezdanitelnou část základu daně? V následujících odpovědích na tyto tři konkrétní otázky se tedy poněkud detektivním způsobem kombinací ostatních kapitol Modré šance a dřívějších vyjádření ODS budeme snažit identifikovat nejpravděpodobnější variantu nastavení základních parametrů v oblasti daně z příjmu fyzických osob. Činíme tak samozřejmě s vědomím, že můžeme být kdykoli napadeni, že naše údaje a východiska jsou nepřesná, či zmanipulovaná. V této věci se však striktně držíme psaných dokumentů, kde si pravdivost našich východisek může kdokoli ověřit. Navíc z různě prezentovaných variant jednotlivých autorů ODS vybíráme zásadně vždy tu, která je vůči občanům ČR nejpřívětivější. Kdo bude rovnou daň platit? Zdá se, že již v odpovědi na tuto otázku se skrývá první čertovo kopýtko. Jde totiž o to, že touto daní budou ve skutečnosti zdaňovány jen příjmy ze závislé činnosti tedy mzdy a platy. Naproti tomu se jaksi nenápadně a mimo jakoukoli diskusi připravuje osvobození od daní celé řady příjmů. Čili rovná daň zase nebude až tak rovná. Protože oficiální volební program Modrá šance neposkytuje konkrétní koncept rovné daně z příjmu fyzických osob, vycházíme z odborných statí prezentovaných dne 11. září 2000 experty ODS P. Machem a L. Minčičem na semináři Centra pro ekonomiku a politiku. Zatímco Petr Mach předpokládal, že předmětem rovné daně osobní budou všechny příjmy ze závislé činnosti, tj. hrubé mzdy, Ladislav Minčič předpokládal, že této dani budou podléhat mzdy, platy a funkční požitky, pokud budou vypláceny v peněžní formě, dále pak ta část peněžních příjmů OSVČ, která je určena na krytí jejich soukromé spotřeby (podnikatelská část zůstane v ranku daně z příjmu právnických osob). Vlastimil Tlustý se ve své definici přiklonil k definici P. Macha, takže podle oficiální Modré šance se tato daň bude vztahovat pouze na příjmy ze závislé činnosti hrubé mzdy. Připomínáme, že dnes jsou součástí této daně příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Čili na první pohled je zřejmé, že by z ranku této daně vypadly celé úseky dnešních daňových příjmů. Zatímco příjmy z pronájmů a (pravděpodobně) příjmy z podnikání osob samostatně výdělečně činných by se staly součástí daně z příjmu právnických osob (viz dále), celá část příjmů z kapitálu, příjmů ze zahraničí atd. by vůbec vypadla z jakéhokoli zdanění (bližší konkrétní popis příjmů, které dnes podléhají dani z příjmu fyzických osob, je součástí obsáhlých paragrafů 6, 7, 8, 9 a 10 současného zákona). Nezdaňovaly by se tedy příjmy fyzických osob z podílů na zisku z podnikání, nezdaňovaly by se příjmy fyzických osob z úrokových inkas, z dividend, apod. Podle popisu Ladislava Minčiče ve Sborníku textů Rovná daň odpadnou zároveň i časové testy na prodej nemovitostí, akcií, automobilů, dluhopisů apod., tedy i zdanění příjmu vzniklého jako rozdíl mezi cenou nákupu a prodeje těchto komodit. To výrazným způsobem nahrává subjektům, které se zabývají spekulací. Není nic překvapivého na tom, že se Vlastimil Tlustý otázce, kdo bude rovnou daň platit, vyhýbá, a diplomaticky řečeno tuto oblast ve svém popisu nezdůrazňuje. Je zajímavé, že se dodnes touto otázkou fundamentální pro dodržení ODS proklamovaného principu rovného zdanění nikdo nezabýval. Inkriminované otázky jsou ve skutečnosti dvě: Proč mají být kapitálové spekulace s cennými papíry, nemovitostmi či dalšími komoditami, příjmy ze zahraničí, tedy i z daňových rájů, a další druhy příjmů oproštěny od jakéhokoli zdanění? Neskrývá se nakonec za snahou ODS o prosazení rovného zdanění jen záměr zbavit břemene daní nejrůznější sorty spekulantů a legalizovat finanční toky mezi Českou republikou a daňovými ráji? Než budou tyto klíčové záležitosti zprůhledněny, bude znít tvrzení Modré šance, že všechny příjmy jsou zdaňovány stejně, falešně a licoměrně. V následujících propočtech můžeme vycházet pouze z hrubých mezd. Totiž jen u nich je dnes jasné, že budou touto daní v případě volebního vítězství ODS zdaňovány. Jakým způsobem chce ODS u jednotlivých druhů příjmů odvozovat základ daně? Tato otázka souvisí s velmi podstatným problémem, jak budou v navrhovaném systému zdaňovány osoby samostatně výdělečně činné. Jak se bude daňový základ u OSVČ lišit od daňového základu zaměstnan-

13 013 ce? Jakým způsobem (a zda vůbec) bude provedena revize nejrůznějších uznatelných nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů u OSVČ? Zda budou zachovány, či dokonce zvýšeny tzv. paušální odpočty u OSVČ atd. Jsou to právě tyto otázky, které budou dalším prubířským kamenem hesel všechny příjmy jsou zdaňováni stejně, neexistují žádné speciální daňové výjimky atd. Prostě a jednoduše, Modrá šance Vlastimila Tlustého postrádá vyjasnění, zda vůbec dojde k daňovému narovnání podmínek mezi zaměstnanci a OSVČ. Takovéto vyjasnění je o to důležitější, že v Modré šanci Aleny Páralové Více svobody, méně regulace se ODS hlásí k plné legalizaci tzv. švarcsystému. Jen připomínáme, že zcela volné působení švarcsystému v podmínkách výrazného rozdílu v placení daní a pojistném mezi zaměstnanci a OSVČ má výraznou schopnost rozložit systémy sociálního a zdravotního pojištění a tím i veřejné finance. Buď tedy v daňovém systému bude výrazné sjednocení podmínek pro placení daní pro OSVČ a zaměstnance (což evidentně není), nebo musíme konstatovat výraznou nekonzistenci v navržených opatřeních mezi Modrou šancí Vlastimila Tlustého a Aleny Páralové. Dalším nejasným problémem je, zda bude možno od základu daně odečíst zaplacené pojistné. Tato otázka není tak triviální, jak se zdá na první pohled. Vlastimil Tlustý se však ve své Modré šanci k této otázce explicitně nevyjádřil. Implicitně však ani on (obdobně jako P. Mach a L. Minčič) nepočítal s tím, že by se zaplacené pojistné odečítalo od základu daně je zachována jediná osobní odečitatelná položka na poplatníka a zvyšuje se její výše (Modrá šance str. 16). V další kapitole Modré šance Aleny Páralové Cesta k lidské důstojnosti se totiž jednoznačně uvádí, že základem daně je myšlen hrubý příjem po odečtení sociálního a zdravotního pojištění. Vycházíme tedy z předpokladů příznivějších pro poplatníka. Musíme však upozornit, že i v tomto bodě existuje výrazný rozpor mezi Modrou šancí Vlastimila Tlustého a Modrou šancí Aleny Páralové. Pro vlastní analýzu dopadů do finančních rozpočtů domácností je důležité znát i změny, ke kterým dojde podle návrhů ODS ve výši pojistného. Vlastimil Tlustý se zmiňuje pouze obecně o tom, že zavedení rovného důchodu, navrhovaného ODS, umožní snížit sociální pojistné, a na druhé straně zároveň klade větší důraz na individuální důchodové připojištění, případně investování a spoření. Vedle toho Alena Páralová předpokládá, že by mohlo dojít k vyrovnání podmínek v placení pojistného mezi OSVČ a zaměstnanci tím způsobem, že by se stanovilo nemocenské pojištění nepovinné i pro zaměstnance. 6) Přes tyto úvahy jsme při základním porovnání současného zdanění a rovné daně ODS vycházeli ze shodné výše sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem, tj. z odvodu 12,5 % z hrubé mzdy. Hlavní problém spočívá v tom, že poplatník vydělá na tom, že se mu sníží sazba, ale zároveň prodělá, protože se mu omezí příjmy ze sociálního a důchodového sytému. V následujících tabulkových přehledech jsme pro optické srovnání dopracovali část porovnávající jednotlivé varianty současného stavu a rovné daně a rozšířili o dopad zrušení nemocenského pojištění u zaměstnanců. Jaké částky budou podle ODS tvořit nezdanitelnou část základu daně? Voficiální Modré šanci stínový ministr ODS Vlastimil Tlustý předpokládá, že bude zachována jediná osobní odečitatelná položka na poplatníka a zvyšuje se její výše. V různých doprovodných prohlášeních pak tato položka byla kvantifikována ve výši cca 60 tisíc Kč na poplatníka a rok. Jak to však opravdu s odpočitatelnými položkami ODS myslí, je záhada. Naletěl na ni i ministr Sobotka. Ten totiž ve svém článku Modrá šance šance zdražit (MfD ) vycházel z Tlustého jedné osobní odpočitatelné položky na poplatníka a světe, div se se zlou se potázal. Další z řady stínových ministrů ODS Martin Říman ho totiž obvinil z naprosté neznalosti principu rovné daně (?) a celé své vyjádření korunoval tvrzením, že rovná daň totiž samozřejmě předpokládá existenci odpočitatelných položek jak na poplatníka, tak na dítě. 7) Škoda. Modrá šance Vlastimila Tlustého obsahuje něco jiného. Z čeho tedy čerpal stínový ministr průmyslu své představy o rovné dani, když ne z autoritativního (?) popisu stínového ministra financí? Nemusíme chodit daleko, na podzim minulého roku vydává svou druhou Modrou šanci stínová ministryně práce a sociálních věcí Alena Páralová a ta předpokládá výši nezdanitelného minima pro dospělou osobu ve výši 4000 Kč a pro dítě 2000 Kč měsíčně. K samotné výši odpočtů se však autorka staví opatrně. Uvedené nezdanitelné minimum je podle ní uvedeno pro ilustraci a jeho konkrétní výše by závisela na konkrétní politické dohodě. Jak je vidět, variabilita názorů ODS na tento význačný parametr daně z příjmu zaměstnanců je značná. Celá tato dosti nepřehledná situace v nás vyvolává pocit, že přes všechna ujištění a suverénní vystupování jednotlivých jejích představitelů nemá ODS dostatečně ujasněnou představu nejen o systému rovné daně, ale také o jejích vazbách na ostatní navrhovaná opatření (záporná daň, zrušení švarcsystému, systém zdaňování OSVČ atd.). Na první pohled je zcela evidentní, že předkladatelé vycházejí vždy ze situace ad hoc a postrádají ověření svých návrhů prostřednictvím komplexní modelace dopadů na občany. Abychom nebyli obviněni z účelové manipulace, tak v následujících propočtech vycházíme z předpokladu existence minimálního paušálního odpočtu na poplatníka ve výši 4000 Kč měsíčně a na dítě 2000 Kč měsíčně. I když je tento předpoklad Aleny Páralové (a Martina Římana) v hrubém rozporu s představou obsaženou v Modré šanci Vlastimila Tlustého. Naproti tomu, zcela v souladu s logikou rovné daně a s přístupem autorů, předpokládáme odstranění 6) Tento návrh by v případě svého přijetí znamenal porušení Úmluvy MOP č. 130 a Evropské sociální charty. Bližší rozbor tohoto opatření je obsažen v Kritice Modré šance pro zvýšení zaměstnanosti Aleny Páralové. 7) Martin Říman, Modrá šance šance nemlžit, MfD,16. prosince 2004.

14 140 všech ostatních nezdanitelných částí základu daně. Jde o částky, o které si doposud mohl poplatník fyzická osoba snížit svůj základ daně, především jde o odpočet na vyživovanou manželku/manžela, kteří nemají vlastní zdanitelné příjmy, zvláštní odpočet mají osoby zdravotně postižené a invalidní a odpočet při studiu. Stejně tak předpokládáme, že se při případném přechodu na systém rovného zdanění zruší možnost odpočítávat od základu daně poskytnuté dary, úroky z úvěru ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů, platby na penzijní připojištění a životní pojištění a zaplacené příspěvky člena odborové organizace. Bude samozřejmě velmi zajímavé sledovat, kolik těchto odpočtů se v konečném důsledku opravdu zruší. Konkrétní dopady rovné daně fyzických osob na příjmové skupiny zaměstnanců U systému rovné daně počítáme kromě již uvedených odpočitatelných položek na poplatníka a dítě i možnost odečtu zaplaceného sociálního a zdravotního pojištění. Daňovou změnu demonstrujeme pro poplatníky s hrubým příjmem (mzdou) v rozmezí 6 tis. Kč až 200 tis. Kč měsíčně, a to odděleně pro poplatníka bez dětí, s jedním dítětem a dvěma dětmi a dále pro poplatníka bez dětí s vyživovanou manželkou/manželem, poplatníka s jedním dítětem a vyživovanou manželkou/manželem a se dvěma dětmi s vyživovanou manželkou/manželem. V našich propočtech tedy ověřujeme komplexní působení následujících jevů spojených s přechodem od současného systému daně z příjmu fyzických osob na systém rovného zdanění: zrušení daňových pásem a zavedení jednotné univerzální sazby daně ve výši 15 %, zvýšení paušální odpočitatelné položky od základu daně na jednotlivce, zrušení slevy na dani na dítě ve výši 6000 Kč ročně a zavedení odpočtu od základu daně na dítě ve výši 24 tis. Kč ročně, zrušení odpočtu od základu daně na manželku/manžela ve výši tis. Kč ročně. V propočtech nám šlo o základní postižení globálního trendu při přechodu k systému rovné daně u fyzických osob. Prozatím jsme přímým propočtem neověřovali působení u užších skupin poplatníků v souvislosti se zrušením odpočtů od základu daně u osob zdravotně postižených a invalidních, u studentů, u osob odpočítávajících doposud od základu daně poskytnuté dary, úroky z úvěru ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů, platby na penzijní připojištění a životní pojištění a zaplacené příspěvky člena odborové organizace. Stejně tak jsme prozatím neověřovali, vzhledem k výraznému rozptylu, vliv zrušení společného zdanění manželů s dětmi, ke kterému nesporně při zavedení systému rovné daně dojde. Ke všem těmto oblastem je však možno již na tomto místě říci, že zrušení těchto odpočtů samozřejmě situaci poplatníkům oproti příkladům uvedeným v našem přehledu dále zhorší.

15 Rovná daň ODS zaměstnanec bez dětí 015

16 160 Rovná daň ODS zaměstnanec s jedním dítětem

17 Rovná daň ODS zaměstnanec se dvěma dětmi 017

18 180 Rovná daň ODS zaměstnanec bez dětí s manželkou/manželem bez příjmu

19 Rovná daň ODS zaměstnanec s jedním dítětem a manželkou/manželem bez příjmu 019

20 200 Rovná daň ODS zaměstnanec se dvěma dětmi a manželkou/manželem bez příjmu

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Příloha č. 1. Poř. č. Důvody pro ponechání či zrušení. dopad při zrušení (v mld. Kč)

Příloha č. 1. Poř. č. Důvody pro ponechání či zrušení. dopad při zrušení (v mld. Kč) Příloha č. 1 Analýza příjmů osvobozených od daně, nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek od základu daně a slev na dani u fyzických osob a důsledky jejich zrušení novelou zákona o daních

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

9 Programové prohlášení nové vlády

9 Programové prohlášení nové vlády 9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC.

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC. HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek se zabývá připravovanými změnami v zákoně o

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Představení

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více