Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance"

Transkript

1 Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance červen 2005

2 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů nebo rozšiřovat jakýmkoli způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv. ISBN: Českomoravská konfederace odborových svazů nám. Winstona Churchilla Praha 3, Praha 2005

3 Obsah Předmluva Milan Štěch, předseda ČMKOS... 5 Daňová past Vlastimila Tlustého Analýza souhrnných dopadů systémů rovné a záporné daně... 7 Zaměstnanec podle ODS Nese rizika podnikání Motivuje se strachem o zaměstnání Nepotřebuje ochranu, protože dostane více svobody Cesta k lidské (pod)důstojnosti Šance jak zrušit investiční pobídky a odpisy Modrá šance pro podnikání Martina Římana ODS pro český venkov Privatizace státního majetku v hodnotě 100 miliard Kč Šance na dražší potraviny Bendlův experiment: Tunel do české dopravy Modrá šance pro výzkum protiřečí Modré šanci pro podnikání Nová kuponová privatizace českého zdravotnictví aneb Léčba šokem Nájemník v ohrožení bytová politika pro majetné Kvalitnější školství s pomocí školného Dobře utajená kultura DOSLOV Jan Uhlíř, předseda OS KOVO... 87

4

5 Předmluva 05 Vážení čtenáři, právě otevíráte mimořádné vydání edice ČMKOS POHLEDY které je celé věnováno exkluzivní analýze programového dokumentu ODS Modrá šance pro Českou republiku. Zkrácenou obsáhlou analýzu z dílny expertů ČMKOS jsme nazvali Jak dopadne Modrá šance na českého zaměstnance, protože z tohoto úhlu pohledu jsme vždy rozebírali před volbami všechny programy politických stran. ODS již v prosinci roku 2004, kdy Modrou šanci publikovala, vyzvala k veřejné a odborné diskusi. Zatím se nenašel nikdo, kdo by tento dokument podrobil hlubšímu rozboru. Odbory ČMKOS nyní přinášejí veřejnosti první obsáhlý oponentní pohled. Než si vyberete některou z kapitol, která je vám tematicky bližší a začtete se do textu, rád bych se s vámi podělil o svůj názor na Modrou šanci ODS. Stejně jako na počátku ekonomické transformace v 90. letech ODS opět přichází s revolučním konceptem obdobným, jako byla kuponová privatizace, který má vyřešit neduhy doby. Revolučnost Modré šance spočívá v tom, že se opět pokouší přinést originální řešení, které v tomto pojetí nikde ve světě nefunguje. Snahu hledat stále něco nového bychom snad mohli ocenit tam, kde by nešlo o tak závažné věci, jako je ekonomika. Ta má určitou setrvačnost a také určitý řád. Pokusy tento řád rozbít velkými skoky nesnáší a odsuzuje k neúspěchu s fatálními důsledky pro osudy lidí. Koncepty ODS, jak ukazujeme v následujících kapitolách, jsou často nepochopením a ztrátou elementární soudnosti či smyslu pro ekonomickou realitu. O to hůř, kdyby chtěla ODS podle těchto receptů skutečně vládnout. Velkým nedostatkem Modré šance je skutečnost, že si ODS vůbec nespočítala skutečné dopady svých revolučních opatření. Naši experti se pokusili o konkrétní propočty těchto dopadů a najdete je ve velmi podrobných tabulkách. Za nejnebezpečnější považuji tržní experiment s lidským zdravím, ze kterého chce ODS udělat lukrativní byznys. Paradoxní je i fakt, že Modrá šance není ve skutečnosti zaměřena na podporu ekonomického růstu a zvyšování blahobytu pro všechny, i když to navenek deklaruje. Jejím cílem je provést zásadní a nevratné změny systému rozdělování a přerozdělování ve společnosti. ODS chce zrušit povinné zdravotní a sociální pojištění, snížit možnosti dětských přídavků a legalizovat švarcsystém. Tyto změny budou v konečném důsledku znamenat zásadní přechod od celospolečenských solidárních systémů k privátním. Kroky Modré šance ODS povedou k totální destrukci současných sociálních systémů, jejich privatizaci a k přímému placení řady služeb například ve zdravotnictví, školství. To bude mít za následek sociální vyloučení velkých skupin obyvatelstva a v konečném důsledku nárůst chudoby v ČR. Prostě a jednoduše mohu hned v úvodu uvést, že Modrá šance je šancí především pro zdravé, majetné a bezdětné. Na strachu ze ztráty zaměstnání postavila ODS celou Modrou šanci pro zaměstnanost. Je velmi nebezpečné, že se snaží zaměstnancům vsugerovat, že jsou zcela rovnocenným partnerem podnikatele, a proto se s ním musí dělit i o podnikatelská rizika. Vážení čtenáři, myslím, že četba naší publikace se vám bude zdát až šokující. Našim záměrem rozhodně není šokovat, ale poodhalit širší fakta a argumenty pro vaši orientaci. Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

6 MODRÁ ŠANCE

7 Daňová past Vlastimila Tlustého Analýza souhrnných dopadů systémů rovné a záporné daně 07 PROGRAMOVÁ VÝCHODISKA Podstatnou část Modré šance předkládané stínovým ministrem Vlastimilem Tlustým tvoří návrhy na zavedení rovné daně, která zaujímá klíčovou pozici v celkovém volebním programu ODS. Materiál předkládaný stínovým ministrem financí ODS Vlastimilem Tlustým je z Modrých šancí ODS nejstarší. Byl zpracován již v červenci Vznikl jako mix aktuální reakce na opatření I. etapy reformy veřejných financí a dlouhodobějších záměrů ODS na zavedení rovné daně. Tento fakt samozřejmě výrazně ovlivňuje aktuálnost a vypovídací schopnost dokumentu v dnešní době. Podstatnou část z druhé poloviny Modré šance Vlastimila Tlustého tvoří návrhy na zavedení rovné daně. Autor však podává jen velmi povrchní a v řadě případů (jak uvidíme dále) i značně nepřesný popis této koncepce. Vzhledem ke klíčové pozici rovné daně v celkovém programovém konceptu ODS a k nutnosti jejího zevrubného posouzení vycházíme při našich analýzách i z dalších pramenů, v prvé řadě z odborných statí prezentovaných dne 11. září 2000 na semináři Centra pro ekonomiku a politiku. 1) Bohužel ani tato východiska nejsou dostatečná. Navíc v Modré šanci Aleny Páralové Cesta k lidské důstojnosti jsou východiska rovné daně, zvláště v oblasti daně z příjmu fyzických osob, opět podávána jinak nežli v předchozích dokumentech. To samozřejmě výrazně relativizuje možnost jakéhokoli srovnání návrhů ODS se současným stavem. Filozofie přístupu ODS k ekonomické a společenské reformě, kterou souhrnně nazývá Modrá šance, stojí na několika základních tvrzeních. Snahou ODS je přesvědčit českou veřejnost, že se jedná o neotřesitelné pravdy. Jaká je tedy skutečnost? Složená daňová kvóta České republiky patří k nadprůměrným nejen mezi kandidátskými zeměmi, ale i mezi zeměmi OECD. O České republice se v médiích běžně tradovalo a traduje, že patří k zemím s vysokou mírou zdanění, přinejmenším v rámci zemí stejné ekonomické úrovně. Každoročně opakované pořady před skončením pololetí oznamují, jak dlouho občané pracují na stát a jak krátce pro sebe. Někdy i v odborných analýzách bývá Česko charakterizováno jako nekonkurenceschopný ostrov vysokého zdanění a bohužel občané tomu věří. Komu by se také líbilo platit daně, že? ODS a její Modrá šance reagují na společenskou objednávku a přicházejí s odstraněním nešvaru vysokých daní. Jak už to bývá, pravda je někde úplně jinde. Tento dlouho tradovaný mýtus, založený na nedokonalých informacích a nesrovnatelných údajích, však padl, když mezinárodní instituce OECD a Eurostat důkladně porovnaly výchozí údaje za jednotlivé členské země EU. Ukázalo se, že míra zdanění v Česku patří v rámci Evropy k nejnižším. Mezinárodní srovnání základních ekonomických parametrů je složitá disciplína, vyžadující dodržování shodných postupů, důkladnou znalost náplně jednotlivých ukazatelů a všech metodických nuancí. Ke kultivaci statistických výpočtů významně přispěla příprava na vstup do EU. Eurostat jako orgán členských zemí svou soustavnou metodickou prací koordinuje statistické postupy a vede staré i nové země EU ke sjednocení metodiky. Celková míra zdanění se posuzuje podle tzv. složené daňové kvóty. Při jejím výpočtu se do čitatele vzorce zahrnují jak daňové příjmy (přímé i nepřímé daně), tak i pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení, do jmenovatele pak hrubý domácí produkt (HDP). Při sjednocování metodiky v mezinárodním měřítku se daňové kvóty dotkla nejprve revize jmenovatele, posléze i čitatele. HDP byl při poslední revizi ve všech zemích EU-25 propočten důsledně podle metodiky evropských národních účtů ESA 95. Revize zajišťující srovnatelnost čitatele vzorce daňové kvóty objemu daní a odvodů, resp. příspěvků na sociální a zdravotní zabezpečení je druhým krokem, při kterém se propočítává mezinárodně srovnatelná, tzv. konsolidovaná daňová kvóta. Daňové systémy i systémy sociálního a zdravotního pojištění v jednotlivých zemích jsou velmi rozmanité a navzájem nesrovnatelné. Nejvíce se liší způsob zahrnování pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení, hrazeného státem jako zaměstnavatelem. V některých zemích (například v Rakousku) neplatí stát za veřejné zaměstnance pojistné, zatímco v jiných ano. V Česku tvoří tato složka významnou část celkového objemu daňových příjmů. 1) Tlustý V., Mach P., Minčič L.: Rovná daň, Sborník textů, CEP, Praha, leden 2001

8 80 Celkové daně včetně sociálních příspěvků (konsolidované) v % k hrubému domácímu produktu Pramen: European Commission, Structures of the Financial Systems in the European Union: , s. 239, červenec (Jde o poslední harmonizovaná data v celé šíři EU-25, ČR 2004 = 35 %.) Po zohlednění obou vlivů zajišťujících srovnatelnost v mezinárodním měřítku vykazuje Eurostat proti obecnému očekávání v ČR zcela jiné údaje. Ze starých členských zemí EU-15 má nižší daňovou kvótu než Česko pouze Irsko. Dokonce i za liberální vzor vydávané Spojené království má míru zdanění vyšší. Znových členských států EU, pomineme-li netypické ostrovy Maltu a daňový ráj Kypr, má nižší daňovou kvótu pouze Slovensko a pobaltské státy, tedy státy s podstatně nižší ekonomickou úrovní než Česko. Když padl argument o celkově vysoké míře zdanění, začali zastánci razantního snižování daní hledat náhradní zdůvodnění. Zdůrazňují, že Česko se má srovnávat ne s evropským průměrem, ale se zeměmi stejně chudými. Takové srovnávání je jistě oprávněné, avšak jeho výsledky vycházejí opět nastejno. Především ČR nepatří k chudým zemím, ale k zemím středně ekonomicky vyspělým. V rámci evropské pětadvacítky dosáhl u nás HDP na obyvatele v paritě kupní síly v roce 2003 zhruba 70 %. Ostatní středoevropské země vycházejí v tomto srovnání podstatně hůře. Polsko dosahuje 46 %, Slovensko 51 %, Maďarsko 60 %. Z nových členů EU, států SVE, pak dosahuje Estonsko 46 %, Lotyšsko 39 % a Litva 42 %. Při kvalifikovaném posouzení zbude z bombastických novinářských titulků o Česku jako zemi s nejvyššími daněmi ve střední Evropě pouze fakt, že na Slovensku je míra zdanění o 2 procentní body nižší. VMaďarsku a Polsku je naopak o 3 až 4 body vyšší. Pokud do střední Evropy zahrneme i Rakousko, jeho konsolidovaná daňová kvóta dosáhla v uváděném roce 44 %, v Německu činila 40 %. Menší daňovou zátěž v rámci Evropy mají tedy státy s podstatně nižší ekonomickou úrovní než Česko Slovensko a pobaltské státy. Ekonomiky těchto zemí jsou svým způsobem nuceny k pokusům o zlepšení své konkurenceschopnosti všemi možnými cestami, tedy i s využitím daňového podbízení, neboť jejich propast vůči ekonomické úrovni EU zůstává hluboká. Daleko větší význam než o něco nižší daně však mají pro lákání zahraničního kapitálu nižší mzdy. Připomeňme, že průměrná hrubá měsíční mzda v kursovém přepočtu činila v roce 2003 v Česku 541 eur, na Slovensku jen 346 eur. Ve světovém měřítku je v Česku daňová zátěž střední. Je však nutno vzít v úvahu, že ekonomiky s mimořádně nízkou daňovou kvótou kolem 30 % HDP především USA, Irsko, Austrálie, mají systémy pojistného na sociální zabezpečení i zdravotnictví převážně privátního anebo dobrovolného charakteru, takže odvody a příspěvky na tyto účely do složené daňové kvóty nevcházejí. Tento fakt je v uváděných zemích zohledněn ve vyšších mzdách. V důsledku toho je například v USA 45 milionů občanů bez zdravotního pojištění. Když už nějak nevychází složená daňová kvóta, tak se alespoň vytrhne ze souvislosti daňového systému nějaká daň (v poslední době je nejoblíbenější sociální pojištění) a ta je pak s oblibou prezentována jako v mezinárodním srovnání nejvyšší. Že oproti těmto nejvyšším daním stojí daně, které jsou dokonce ve světovém kontextu naopak nejnižší, se tito nezávislí experti samozřejmě nezmiňují. (Že konkrétně výše pojistného v rozpočtu nahrazuje ve světovém kontextu nezvykle nízkou progresi daně z příjmu fyzických osob, minimální majetkové daně, naprosto nepřehledný a neobvyklé rozsáhlý systém všech možných výjimek pro různé subjekty ve všech daňových okruzích atd., velmi úzký základ daně z příjmu právnických osob atd., o tom se jaksi mluvit nehodí). Zdanění podnikatelů je v České republice vysoké. Nízké daně znamenají vyšší konkurenceschopnost ekonomiky. Vlastimil Tlustý ve své Modré šanci při hodnocení snížení sazeb daně z příjmu právnických osob

9 09 z31% na 24 %, kterou přijala současná vládní koalice, uvádí, že snížení sazby daně z příjmu právnických osob (DPPO) nepovede k očekávaným výsledkům, protože ho překonají sazby DPPO v okolních zemích, zejména zavedení rovné daně na Slovensku. Jaká je skutečnost opět jiná, než představuje Vlastimil Tlustý. Hodnotit daňové zatížení podnikatelských subjektů jenom podle výše daňové sazby je totiž opravdu velmi zavádějící. Samotná sazba daně o skutečném daňovém zatížení neřekne vůbec nic. Záleží vždy na šíři daňového základu, z něhož se (příslušnou sazbou) daň vybírá. Jednoprocentní daňová sazba z velmi širokého daňového základu může přinést vyšší daňové zatížení než 99% sazba z úzkého daňového základu. Že si to neuvědomuje člověk aspirující na budoucího ministra financí, je docela na pováženou. Skutečné mezinárodní porovnání nám samozřejmě neposkytuje prostá sazba daně z příjmu právnických osob, ale tzv. efektivní daňová sazba která zohledňuje jak výši sazby, tak i výši daňového základu. Jak to tedy bude s těmi okolními státy až (stejně jako ČR) dokončí probíhající daňové reformy? Podle společné studie auditorské firmy Ernst and Young a německého Centra pro evropský hospodářský výzkum se efektivní daňová sazba daně právnických osob okolo roku 2006 bude pohybovat v následujícím koridoru Německo 36 %, Rakousko 29 % (což je zároveň průměr EU 15), Polsko 17,5 %, Česko 17 %, Slovensko 17 %, Maďarsko 14 %. Ze zbytku nových členských zemí bude mít efektivní sazbu Estonsko ve výši 22,5 % a Slovinsko ve výši 21,5 %. Nižší efektivní zdanění než ČR budou mít (kromě Maďarska) jen Lotyšsko a Litva, které se budou pohybovat mezi %. Rozdíly mezi novými členskými zeměmi EU tedy nejsou natolik impozantní, aby zavdávaly příčinu pro další pokles daňových sazeb z důvodu udržení konkurenceschopnosti. Je to způsobeno tím, že nízké nominální sazby u některých zemí jsou bohatě vyvažovány striktními pravidly pro stanovení daňového základu a odpisy. Na druhou stranu již tato výše daní vede k výrazným problémům ve starých členských zemích, obviňujících nové členské země z daňového dumpingu. Další tvrzení že nižší daně znamenají vyšší konkurenceschopnost, je podobné jako v předchozím případě. Ve skutečnosti existují vysoce konkurenceschopné a ekonomicky výkonné země s nadprůměrnou úrovní produktivity práce, které mají vysokou míru zdanění. Patří k nim skupina zemí severní Evropy s tradičně vysokou složenou daňovou kvótou, 2) pohybující se od 40 do 50 % HDP Finsko, Lucembursko, Nizozemsko, Švédsko. Konkurenční schopnost těchto zemí je vysoká zaujímají přední příčky v pořadí jak podle konkurenceschopnosti, tak i podle souhrnné produktivity práce, měřené hrubým domácím produktem na pracovníka. Současně se na předních místech v pořadí konkurenceschopnosti i úrovně produktivity práce nacházejí vyspělé ekonomiky s mimořádně nízkou daňovou kvótou kolem 30 % HDP. Jedná se především o USA, Irsko a Austrálii. 3) Existují tedy různé modely s různou mírou přerozdělování národních zdrojů, které jsou z hlediska ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti stejně úspěšné. Rozhodující dlouhodobé faktory ekonomické úrovně a úrovně konkurenceschopnosti, resp. produktivity spočívají jinde než v míře zdanění. Nacházejí se v dlouhodobém historickém vývoji, především v úrovni lidského kapitálu. Z těchto důvodů se výběr modelu s nižší či vyšší mírou přerozdělování řídí jinými hledisky, danými spíše historickou zkušeností a návyky obyvatelstva, které jsou rozdílné v různých světových regionech. Naproti tomu hospodářská strategie ODS je evidentně postavena na (jak také jinak) pokračování politiky, kterou prosazovala v průběhu ekonomické transformace a která fatálním způsobem deformuje ekonomický život České republiky dosud. Pouze se ke dvěma zázračným ekonomickým nástrojům, totiž nízkým mzdám a podhodnocenému kursu koruny, přidává třetí nástroj rovná daň. Snížení přímých daní urychlí ekonomický růst a jeho prostřednictvím se vyrovnají daňové ztráty. Tvrzení ODS, že nižší míra zdanění blahodárně působí na hospodářský rozvoj země, podporuje podnikání, snižuje nezaměstnanost a ve svém výsledku zrychluje ekonomický růst, je tezí anglosaského (neoliberálního) proudu. To je nejčastější argument uplatňovaný proti převažujícímu současnému evropskému modelu přerozdělování veřejných zdrojů. Rychlý ekonomický růst přitom údajně nahradí výpadek příjmů, spojený s nižšími sazbami, takže ve výsledku není ohrožena vyrovnanost veřejných rozpočtů. Naopak se očekává vyrovnanější hospodaření státu a odbourání existujících deficitů. K první části je možno minimálně říci, že je empiricky obtížně prokazatelná (existují různě efektivní cesty stimulace růstu v daňové soustavě). Druhá část je v rozporu se všemi známými empirickými zkušenostmi, takže při potřebě odbourání existujících vysokých deficitů je tento postup možno uplatňovat jen velice opatrně. Stimulace podnikání je pro růst ekonomiky samozřejmě nezbytná, je však nutno vážit více možných způsobů, které jsou různě účinné. Snížení zátěže přímých daní je jen jednou z možností, zesílenou nutností čelit daňovému podbízení okolních zemí střední a východní Evropy. Přitom s tím spojené očekávané zrychlení ekonomického růstu je v delším časovém horizontu obtížné věrohodně prokázat. Jednorázový poptávkový stimul jako krátkodobý efekt není dostatečným důkazem. 2) Tzv. složená daňová kvóta obsahuje vedle přímých a nepřímých daní též příspěvky na sociální pojištění. 3) Znovu připomínáme, že v těchto ekonomikách mají však systémy pojistného na sociální zabezpečení i zdravotnictví převážně privátní anebo dobrovolný charakter, takže odvody a příspěvky na tyto účely do složené daňové kvóty nevcházejí. Zemí s nejnižší mírou zdanění v rámci OECD je Mexiko s daňovou kvótou 19 % to ovšem patří k zemím ekonomicky méně vyspělým a podle konkurenceschopnosti i úrovně produktivity práce se nachází na konci žebříčku (viz následující tabulky).

10 100 Zkušenost České republiky v období dokazuje, že prudké snížení přímých daní zatím v praxi vedlo k obrovskému zvýšení deficitů veřejných rozpočtů. Nejkřiklavějším případem jsou USA za vlády prezidenta Reagana a nyní znovu za prezidenta Bushe. Velký rozpočtový přebytek z dob prezidenta Clintona se zvrátil v deficit ve výši 6 % HDP a míra veřejného dluhu překročila v roce % HDP. Vlastimil Tlustý však v tomto směru v Modré šanci hýří nerealistickými sliby. Stačí prostě zavést jednotnou daň ve výši 15 % a růst HDP se od roku 2005 zvýší na 7 % při následném efektu ve vyrovnaných rozpočtech ke konci desetiletí. 4) Obdobné zázračné sliby nejsou ze strany ODS ničím novým. Mají asi stejnou hodnotu jako dnes již kultovní příslib bývalého předsedy ODS Václava Klause o zdvojnásobení průměrné mzdy a průměrného důchodu před parlamentními volbami v roce Výrazným poklesem přímých daní začnou platit daně i ti, kteří dnes volí cestu daňového úniku a pohybují se ve stínové ekonomice. Podle provedených průzkumů ve vyspělých evropských zemích se ukazuje, že opravdu existuje vazba mezi stínovou ekonomikou a mírou zdanění. Věc je Daňová kvóta, konkurenceschopnost a produktivita práce v zemích OECD v roce ) Multikriteriální hodnocení podle Světové ročenky konkurenceschopnosti v rámci 49 zemí, pořadí přepočteno na 30 zemí souboru zemí OECD. 2) Dle přepočtu na nově revidovaný HDP, jedná se o nekonsolidovanou daňovou kvótu (viz podrobněji výše). Pramen: Revenue Statistics , OECD, Paris, 2003; World Competitiveness Yearbook 2002, IMD, Lausanne,2002; Eurostat, Structural Indicators, únor ) Vlastimil Tlustý, Modrá šance, základní teze finanční politiky ODS, č. 1/2003, str. 26.

11 011 však výrazně složitější než si představují hlasatelé tohoto mýtu. Zvyšování daňového tlaku (zahrnuje i pojistné) vyvolává poptávku (stejně tak i nabídku) po práci na černo. Recipročně však tato závislost neplatí. Tento paradox je možno vysvětlit nejen určitou setrvačností v chování (je třeba, aby daňové zmírnění bylo posouzeno jako dostatečně motivující), ale i motivy čistě ekonomickými. Přechod z nezdaněné činnosti k činnosti oficiální je však vždy spojen s ekonomickou ztrátou a to i při výrazném zmírnění daňového tlaku. Oficiální subjekt bude totiž vždy platit nějaké daně, zatímco když byl neregistrovaný, tak neplatil daně žádné. Snížení daní tedy může u podniků znamenat určité zbrzdění jejich vstupu do oblasti stínové ekonomiky, avšak nemusí a neznamená nutně to, že tento svět opustí a začnou platit daně. 5) Obdobně je ve společnosti běžně rozšířen názor, že snížení daňové sazby způsobí, že se nevyplatí zatajovat své příjmy před daňovými úřady. Podíváme-li se však na úvahy ekonomů, nedojdeme k tak jednoznačnému názoru, spíše naopak. I když nám ekonomické teorie nedávají jasné odpovědi, na jednom se různí autoři shodnou beze zbytku základem jakýchkoli opatření směřujících k boji proti daňovým únikům musí být v prvé řadě výrazné zvýšení rizika odhalení daňových úniků. Tento pohled je však samozřejmě ODS naprosto cizí. Objevem rovné daně jako univerzálního léku i na stínovou ekonomiku se stala jakákoli jiná opatření v boji proti stínové ekonomice zbytečná (majetková přiznání, kolkování alkoholu, omezení hotovostních plateb, omezení prodeje cigaret a alkoholu na tržištích, zavedení kontrolních pokladen). Podle ODS jde o naprosto neúčinné paskvily otravující a likvidující soukromé podnikatele. V boji proti daňovým únikům je politika ODS vzácně konzistentní. V duchu zvěčnělých tezí o nutném útěku před právníky a nemožnosti rozlišit čisté a špinavé peníze prostě žádná neexistuje. 5) ORSEU: Place et role du travail au noir dans le systéme economique contemporain, Bruxelles 1993.

12 120 ROVNÁ DAŇ PRO FYZICKÉ OSOBY Co skutečně víme o navrhované rovné dani z příjmu fyzických osob z dílny ODS? Pokud bychom brali za bernou minci pouze to, co je napsáno v Tlustého Modré šanci, nebylo by si možno pod rovnou daní z příjmu fyzických osob, kterou ODS nazývá rovnou daní osobní, představit zhola nic. To je docela šokující zjištění. Vnímavější čtenář nabývá dojmu, že se autoři tohoto konceptu snaží něco před veřejností zatajit. Vlastimil Tlustý nám poskytuje pouze jedinou konkrétnější informaci, a to o sazbě daně. Pro ODS je dlouhodobě cílovým řešením daňové reformy zavedení rovné daně ve výši 15 %. Další informací, o kterou se stínový ministr chce podělit se čtenářem Modré šance, je zásadní sdělení, že rovná daň má tři základní parametry: základ, nezdanitelné minimum a sazbu. Jak budou tyto základní parametry tvořeny, či dokonce jak budou vysoké, se však už čtenář nedozví. Modrá šance Vlastimila Tlustého prostě a jednoduše vůbec neodpovídá na zásadní otázky, podle kterých bylo možné představy rovné daně dostatečně identifikovat: Jaké druhy příjmů budou předmětem daně z příjmu fyzických osob? Jakým způsobem se bude odvozovat u jednotlivých typů příjmů základ daně? Jaké částky budou tvořit nezdanitelnou část základu daně? V následujících odpovědích na tyto tři konkrétní otázky se tedy poněkud detektivním způsobem kombinací ostatních kapitol Modré šance a dřívějších vyjádření ODS budeme snažit identifikovat nejpravděpodobnější variantu nastavení základních parametrů v oblasti daně z příjmu fyzických osob. Činíme tak samozřejmě s vědomím, že můžeme být kdykoli napadeni, že naše údaje a východiska jsou nepřesná, či zmanipulovaná. V této věci se však striktně držíme psaných dokumentů, kde si pravdivost našich východisek může kdokoli ověřit. Navíc z různě prezentovaných variant jednotlivých autorů ODS vybíráme zásadně vždy tu, která je vůči občanům ČR nejpřívětivější. Kdo bude rovnou daň platit? Zdá se, že již v odpovědi na tuto otázku se skrývá první čertovo kopýtko. Jde totiž o to, že touto daní budou ve skutečnosti zdaňovány jen příjmy ze závislé činnosti tedy mzdy a platy. Naproti tomu se jaksi nenápadně a mimo jakoukoli diskusi připravuje osvobození od daní celé řady příjmů. Čili rovná daň zase nebude až tak rovná. Protože oficiální volební program Modrá šance neposkytuje konkrétní koncept rovné daně z příjmu fyzických osob, vycházíme z odborných statí prezentovaných dne 11. září 2000 experty ODS P. Machem a L. Minčičem na semináři Centra pro ekonomiku a politiku. Zatímco Petr Mach předpokládal, že předmětem rovné daně osobní budou všechny příjmy ze závislé činnosti, tj. hrubé mzdy, Ladislav Minčič předpokládal, že této dani budou podléhat mzdy, platy a funkční požitky, pokud budou vypláceny v peněžní formě, dále pak ta část peněžních příjmů OSVČ, která je určena na krytí jejich soukromé spotřeby (podnikatelská část zůstane v ranku daně z příjmu právnických osob). Vlastimil Tlustý se ve své definici přiklonil k definici P. Macha, takže podle oficiální Modré šance se tato daň bude vztahovat pouze na příjmy ze závislé činnosti hrubé mzdy. Připomínáme, že dnes jsou součástí této daně příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Čili na první pohled je zřejmé, že by z ranku této daně vypadly celé úseky dnešních daňových příjmů. Zatímco příjmy z pronájmů a (pravděpodobně) příjmy z podnikání osob samostatně výdělečně činných by se staly součástí daně z příjmu právnických osob (viz dále), celá část příjmů z kapitálu, příjmů ze zahraničí atd. by vůbec vypadla z jakéhokoli zdanění (bližší konkrétní popis příjmů, které dnes podléhají dani z příjmu fyzických osob, je součástí obsáhlých paragrafů 6, 7, 8, 9 a 10 současného zákona). Nezdaňovaly by se tedy příjmy fyzických osob z podílů na zisku z podnikání, nezdaňovaly by se příjmy fyzických osob z úrokových inkas, z dividend, apod. Podle popisu Ladislava Minčiče ve Sborníku textů Rovná daň odpadnou zároveň i časové testy na prodej nemovitostí, akcií, automobilů, dluhopisů apod., tedy i zdanění příjmu vzniklého jako rozdíl mezi cenou nákupu a prodeje těchto komodit. To výrazným způsobem nahrává subjektům, které se zabývají spekulací. Není nic překvapivého na tom, že se Vlastimil Tlustý otázce, kdo bude rovnou daň platit, vyhýbá, a diplomaticky řečeno tuto oblast ve svém popisu nezdůrazňuje. Je zajímavé, že se dodnes touto otázkou fundamentální pro dodržení ODS proklamovaného principu rovného zdanění nikdo nezabýval. Inkriminované otázky jsou ve skutečnosti dvě: Proč mají být kapitálové spekulace s cennými papíry, nemovitostmi či dalšími komoditami, příjmy ze zahraničí, tedy i z daňových rájů, a další druhy příjmů oproštěny od jakéhokoli zdanění? Neskrývá se nakonec za snahou ODS o prosazení rovného zdanění jen záměr zbavit břemene daní nejrůznější sorty spekulantů a legalizovat finanční toky mezi Českou republikou a daňovými ráji? Než budou tyto klíčové záležitosti zprůhledněny, bude znít tvrzení Modré šance, že všechny příjmy jsou zdaňovány stejně, falešně a licoměrně. V následujících propočtech můžeme vycházet pouze z hrubých mezd. Totiž jen u nich je dnes jasné, že budou touto daní v případě volebního vítězství ODS zdaňovány. Jakým způsobem chce ODS u jednotlivých druhů příjmů odvozovat základ daně? Tato otázka souvisí s velmi podstatným problémem, jak budou v navrhovaném systému zdaňovány osoby samostatně výdělečně činné. Jak se bude daňový základ u OSVČ lišit od daňového základu zaměstnan-

13 013 ce? Jakým způsobem (a zda vůbec) bude provedena revize nejrůznějších uznatelných nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů u OSVČ? Zda budou zachovány, či dokonce zvýšeny tzv. paušální odpočty u OSVČ atd. Jsou to právě tyto otázky, které budou dalším prubířským kamenem hesel všechny příjmy jsou zdaňováni stejně, neexistují žádné speciální daňové výjimky atd. Prostě a jednoduše, Modrá šance Vlastimila Tlustého postrádá vyjasnění, zda vůbec dojde k daňovému narovnání podmínek mezi zaměstnanci a OSVČ. Takovéto vyjasnění je o to důležitější, že v Modré šanci Aleny Páralové Více svobody, méně regulace se ODS hlásí k plné legalizaci tzv. švarcsystému. Jen připomínáme, že zcela volné působení švarcsystému v podmínkách výrazného rozdílu v placení daní a pojistném mezi zaměstnanci a OSVČ má výraznou schopnost rozložit systémy sociálního a zdravotního pojištění a tím i veřejné finance. Buď tedy v daňovém systému bude výrazné sjednocení podmínek pro placení daní pro OSVČ a zaměstnance (což evidentně není), nebo musíme konstatovat výraznou nekonzistenci v navržených opatřeních mezi Modrou šancí Vlastimila Tlustého a Aleny Páralové. Dalším nejasným problémem je, zda bude možno od základu daně odečíst zaplacené pojistné. Tato otázka není tak triviální, jak se zdá na první pohled. Vlastimil Tlustý se však ve své Modré šanci k této otázce explicitně nevyjádřil. Implicitně však ani on (obdobně jako P. Mach a L. Minčič) nepočítal s tím, že by se zaplacené pojistné odečítalo od základu daně je zachována jediná osobní odečitatelná položka na poplatníka a zvyšuje se její výše (Modrá šance str. 16). V další kapitole Modré šance Aleny Páralové Cesta k lidské důstojnosti se totiž jednoznačně uvádí, že základem daně je myšlen hrubý příjem po odečtení sociálního a zdravotního pojištění. Vycházíme tedy z předpokladů příznivějších pro poplatníka. Musíme však upozornit, že i v tomto bodě existuje výrazný rozpor mezi Modrou šancí Vlastimila Tlustého a Modrou šancí Aleny Páralové. Pro vlastní analýzu dopadů do finančních rozpočtů domácností je důležité znát i změny, ke kterým dojde podle návrhů ODS ve výši pojistného. Vlastimil Tlustý se zmiňuje pouze obecně o tom, že zavedení rovného důchodu, navrhovaného ODS, umožní snížit sociální pojistné, a na druhé straně zároveň klade větší důraz na individuální důchodové připojištění, případně investování a spoření. Vedle toho Alena Páralová předpokládá, že by mohlo dojít k vyrovnání podmínek v placení pojistného mezi OSVČ a zaměstnanci tím způsobem, že by se stanovilo nemocenské pojištění nepovinné i pro zaměstnance. 6) Přes tyto úvahy jsme při základním porovnání současného zdanění a rovné daně ODS vycházeli ze shodné výše sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem, tj. z odvodu 12,5 % z hrubé mzdy. Hlavní problém spočívá v tom, že poplatník vydělá na tom, že se mu sníží sazba, ale zároveň prodělá, protože se mu omezí příjmy ze sociálního a důchodového sytému. V následujících tabulkových přehledech jsme pro optické srovnání dopracovali část porovnávající jednotlivé varianty současného stavu a rovné daně a rozšířili o dopad zrušení nemocenského pojištění u zaměstnanců. Jaké částky budou podle ODS tvořit nezdanitelnou část základu daně? Voficiální Modré šanci stínový ministr ODS Vlastimil Tlustý předpokládá, že bude zachována jediná osobní odečitatelná položka na poplatníka a zvyšuje se její výše. V různých doprovodných prohlášeních pak tato položka byla kvantifikována ve výši cca 60 tisíc Kč na poplatníka a rok. Jak to však opravdu s odpočitatelnými položkami ODS myslí, je záhada. Naletěl na ni i ministr Sobotka. Ten totiž ve svém článku Modrá šance šance zdražit (MfD ) vycházel z Tlustého jedné osobní odpočitatelné položky na poplatníka a světe, div se se zlou se potázal. Další z řady stínových ministrů ODS Martin Říman ho totiž obvinil z naprosté neznalosti principu rovné daně (?) a celé své vyjádření korunoval tvrzením, že rovná daň totiž samozřejmě předpokládá existenci odpočitatelných položek jak na poplatníka, tak na dítě. 7) Škoda. Modrá šance Vlastimila Tlustého obsahuje něco jiného. Z čeho tedy čerpal stínový ministr průmyslu své představy o rovné dani, když ne z autoritativního (?) popisu stínového ministra financí? Nemusíme chodit daleko, na podzim minulého roku vydává svou druhou Modrou šanci stínová ministryně práce a sociálních věcí Alena Páralová a ta předpokládá výši nezdanitelného minima pro dospělou osobu ve výši 4000 Kč a pro dítě 2000 Kč měsíčně. K samotné výši odpočtů se však autorka staví opatrně. Uvedené nezdanitelné minimum je podle ní uvedeno pro ilustraci a jeho konkrétní výše by závisela na konkrétní politické dohodě. Jak je vidět, variabilita názorů ODS na tento význačný parametr daně z příjmu zaměstnanců je značná. Celá tato dosti nepřehledná situace v nás vyvolává pocit, že přes všechna ujištění a suverénní vystupování jednotlivých jejích představitelů nemá ODS dostatečně ujasněnou představu nejen o systému rovné daně, ale také o jejích vazbách na ostatní navrhovaná opatření (záporná daň, zrušení švarcsystému, systém zdaňování OSVČ atd.). Na první pohled je zcela evidentní, že předkladatelé vycházejí vždy ze situace ad hoc a postrádají ověření svých návrhů prostřednictvím komplexní modelace dopadů na občany. Abychom nebyli obviněni z účelové manipulace, tak v následujících propočtech vycházíme z předpokladu existence minimálního paušálního odpočtu na poplatníka ve výši 4000 Kč měsíčně a na dítě 2000 Kč měsíčně. I když je tento předpoklad Aleny Páralové (a Martina Římana) v hrubém rozporu s představou obsaženou v Modré šanci Vlastimila Tlustého. Naproti tomu, zcela v souladu s logikou rovné daně a s přístupem autorů, předpokládáme odstranění 6) Tento návrh by v případě svého přijetí znamenal porušení Úmluvy MOP č. 130 a Evropské sociální charty. Bližší rozbor tohoto opatření je obsažen v Kritice Modré šance pro zvýšení zaměstnanosti Aleny Páralové. 7) Martin Říman, Modrá šance šance nemlžit, MfD,16. prosince 2004.

14 140 všech ostatních nezdanitelných částí základu daně. Jde o částky, o které si doposud mohl poplatník fyzická osoba snížit svůj základ daně, především jde o odpočet na vyživovanou manželku/manžela, kteří nemají vlastní zdanitelné příjmy, zvláštní odpočet mají osoby zdravotně postižené a invalidní a odpočet při studiu. Stejně tak předpokládáme, že se při případném přechodu na systém rovného zdanění zruší možnost odpočítávat od základu daně poskytnuté dary, úroky z úvěru ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů, platby na penzijní připojištění a životní pojištění a zaplacené příspěvky člena odborové organizace. Bude samozřejmě velmi zajímavé sledovat, kolik těchto odpočtů se v konečném důsledku opravdu zruší. Konkrétní dopady rovné daně fyzických osob na příjmové skupiny zaměstnanců U systému rovné daně počítáme kromě již uvedených odpočitatelných položek na poplatníka a dítě i možnost odečtu zaplaceného sociálního a zdravotního pojištění. Daňovou změnu demonstrujeme pro poplatníky s hrubým příjmem (mzdou) v rozmezí 6 tis. Kč až 200 tis. Kč měsíčně, a to odděleně pro poplatníka bez dětí, s jedním dítětem a dvěma dětmi a dále pro poplatníka bez dětí s vyživovanou manželkou/manželem, poplatníka s jedním dítětem a vyživovanou manželkou/manželem a se dvěma dětmi s vyživovanou manželkou/manželem. V našich propočtech tedy ověřujeme komplexní působení následujících jevů spojených s přechodem od současného systému daně z příjmu fyzických osob na systém rovného zdanění: zrušení daňových pásem a zavedení jednotné univerzální sazby daně ve výši 15 %, zvýšení paušální odpočitatelné položky od základu daně na jednotlivce, zrušení slevy na dani na dítě ve výši 6000 Kč ročně a zavedení odpočtu od základu daně na dítě ve výši 24 tis. Kč ročně, zrušení odpočtu od základu daně na manželku/manžela ve výši tis. Kč ročně. V propočtech nám šlo o základní postižení globálního trendu při přechodu k systému rovné daně u fyzických osob. Prozatím jsme přímým propočtem neověřovali působení u užších skupin poplatníků v souvislosti se zrušením odpočtů od základu daně u osob zdravotně postižených a invalidních, u studentů, u osob odpočítávajících doposud od základu daně poskytnuté dary, úroky z úvěru ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů, platby na penzijní připojištění a životní pojištění a zaplacené příspěvky člena odborové organizace. Stejně tak jsme prozatím neověřovali, vzhledem k výraznému rozptylu, vliv zrušení společného zdanění manželů s dětmi, ke kterému nesporně při zavedení systému rovné daně dojde. Ke všem těmto oblastem je však možno již na tomto místě říci, že zrušení těchto odpočtů samozřejmě situaci poplatníkům oproti příkladům uvedeným v našem přehledu dále zhorší.

15 Rovná daň ODS zaměstnanec bez dětí 015

16 160 Rovná daň ODS zaměstnanec s jedním dítětem

17 Rovná daň ODS zaměstnanec se dvěma dětmi 017

18 180 Rovná daň ODS zaměstnanec bez dětí s manželkou/manželem bez příjmu

19 Rovná daň ODS zaměstnanec s jedním dítětem a manželkou/manželem bez příjmu 019

20 200 Rovná daň ODS zaměstnanec se dvěma dětmi a manželkou/manželem bez příjmu

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz Sociálně ekonomické oddělení V Praze dne 19. dubna 2007 Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ I. Úvodem

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS 10-12 Ročník 55 Praha 12. květen 2010 Čtěte!!!!! Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990 2010 str. 2-9 Z volebních programů (výtah) 32,10 Kč str. 10-19 ❶ V rámci informační kampaně před volbami

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

Cesta k lidské důstojnosti

Cesta k lidské důstojnosti Cesta k lidské důstojnosti pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS č. 11/2004 modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI JUDR. IGOR TOMEŠ CONSULTING MALEŠICKÁ 13, 130 00 PRAHA 3 Projekt výzkumu a vývoje VaV ZVZ87, č. projektu HS 106/03 ANALÝZA NOVÝCH FOREM POSKYTOVÁNÍ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI V SYSTÉMU SOCIÁLNÍ PÉČE Závěrečná

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému)

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Pavel Rusý, Peter Zborník, Tomáš Fiala Redakce:

Více

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Návrh důchodové reformy ANO Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Centrum pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) Working Paper 3/15 červenec 2015 Předmluva

Více

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a výhled ekonomiky na příští rok 1

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a výhled ekonomiky na příští rok 1 V Praze dne 17. září 2014 Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a výhled ekonomiky na příští rok 1 (pro zasedání RHSD dne 17. září 2014) I. Obecné stanovisko k návrhu státního rozpočtu

Více

NÁVRH DAŇOVÉ REFORMY. CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii

NÁVRH DAŇOVÉ REFORMY. CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii NÁVRH DAŇOVÉ REFORMY CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Yvona Legierská, Michael Kroh, Jiří Šteg Redakce: Vít Klepárník CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku

Více

DANĚ V ČR CO BY MĚL ZAMĚSTNANEC ZNÁT

DANĚ V ČR CO BY MĚL ZAMĚSTNANEC ZNÁT UČEBNÍ TEXT Č. 13 DANĚ V ČR ANEB CO BY MĚL ZAMĚSTNANEC ZNÁT 1 ODBORNÝ GARANT: Mgr. Petr Pelech AUTOŘI TEXTU: Mgr. Petr Pelech Jindřiška Plesníková Učební text č. 13 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Propopulační politika - ano či ne Sborník textů Jiřina Kocourková, Milan Kučera Marek Loužek, Ladislav Rabušic č. 21 / 2002 Propopulační politika - ano či ne Ekonomika,

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití Sylva Höhne VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo

Více