VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006

2 Děkujeme Reprografickému centru Fakultní nemocnice Hradec Králové za technickou pomoc a tisk této výroční zprávy.

3 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizační schéma kliniky Léčebně preventivní péče Hodnocení výuky studenty Odborná a vědecká činnost Seznam publikací pracovníků kliniky Přednášky pracovníků kliniky Vědecké a vzdělávací akce pořádané Psychiatrickou klinikou Účast pracovníků kliniky na zahraničních odborných setkáních Pedagogická činnost pracovníků kliniky uskutečněná mimo Lékařskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Studium a vzdělávání pracovníků kliniky Členství ve fakultních, univerzitních a jiných řídících orgánech, ve výborech odborných společností a v redakčních radách Stáže uskutečněné na klinice v roce Ústavní soudněznalecké posudky

4 Psychiatrická klinika v roce 2005 V roce 2005 dosáhla klinika dobrého hospodářského výsledku, pokročila v plánech na výstavbu nové budovy kliniky do stadia přípravy projektu a stanovení jasného časového harmonogramu výstavby. Pokračovaly personální změny. Z kliniky odešel do ambulantní praxe v místě bydliště MUDr. ing. Aleš Urban, pokračuje ale v distanční formě doktorského studia. Na začátku roku odešla pracovat do Brna psycholožka Mgr. Kateřina Kořínková a v druhé polovině roku byla na dlouhodobé pracovní neschopnosti, která předcházela mateřské dovolené také psycholožka Mgr. Zuzana Říhová. V lednu nastoupila na složený pracovní úvazek MUDr. Kateřina Konupčíková, která složila první atestaci a vystudovala na LF UP v Olomouci a pracovala na olomoucké psychiatrické klinice.v průběhu roku potom nastoupila atestovaná lékařka MUDr. Irena Šutiaková z PL Hronovce ve Slovenské republice a později Mgr. Rastislav Žirko, klinický psycholog, který dříve také pracoval na tomto pracovišti. V průběhu roku nastoupila také MUDr. Jela Hrnčiarová, plně kvalifikovaná (dvě atestace, kurz EEG, psychoterapeutický trénink, zkušenost s vedením odd. a protialkoholní léčbou) lékařka ze slovenské PL Predná Hora. Za Mgr. Říhovou nastoupila na 0,8 smíšeného úvazku PhDr. Mariana Bažantová, kvalifikovaný psycholog, studentka doktorského postgraduálního studia se zkušeností v arteterapii a psychiatrické rehabilitaci. V průběhu roku 2005 složil atestační zkoušku II. stupně z psychiatrie MUDr. Jiří Masopust, atestaci I. st. z psychiatrie složila MUDr. Anna Hanušová a MUDr. Elena Křivková získala funkční specializaci v systematické psychoterapii. Začátkem roku v souvislosti s vážným zdravotním stavem odešel z kliniky po domluvě PhDr. Vladimír Panoušek, dlouholetý vedoucí psycholog kliniky. Na kliniku se občas vracel, když pokračoval v práci vedoucího redaktora nemocničního časopisu Scan, činnosti, která ho nad jiné těšila a které zůstal věrný až do časného podzimu Dr. Vladimír Panoušek po těžké nemoci, kterou se dokázal bránit s obdivuhodnou statečností, zemřel dne Klinika v něm ztratila člověka, který byl svědkem mnoha let její historie, měl na mysli její úspěch a dokázal pro něj mnohé učinit. Dr. Masopust se v průběhu roku věnoval péči o pacienty se schizofrenií v ambulanci pro nemocné s psychózou, která je jádrem zvolna se formujícího programu pro schizofrenie. Vedle toho vypomáhal v činnosti ambulancí a oddělení v případě potřeby. Dr. Zídková absolvovala kurz IPVZ klinické neurofyziologie a EEG v Praze na neurologickém oddělení nemocnice Bulovka a získala oprávnění popisovat samostatně EEG záznamy. Bc. Bažant a dr. Bažantová vynaložili v závěrečných měsících roku velké a úspěchem korunované úsilí, aby vznikla Výzkumná laboratoř neuropsychologie, k jejímuž zřízení byla určena investice ve výzkumném záměru Patofyziologie neuropsychiatrických poruch, jejíž dílčí téma Psychiatrická klinika řeší. 4

5 Klinika prošla rokem 2005 z hospodářského hlediska úspěšně, nepřekročila plánované náklady a produktivita práce promítnutá do počtu bodů na jednoho vysokoškoláka i na jednu hospitalizaci si podržela vzestupnou tendenci. Mírný nárůst celkové ošetřovací doby je pravděpodobně spojen jednak s nárůstem počtu pacientů zařazených do skupinových programů KBT na otevřeném oddělení, které mají pevné trvání hospitalizace a jednak fluktuací ošetřovací doby, která souvisí s počtem pacientů vyžadujícími ošetřovatelskou péči pro somatický stav při duševním onemocnění. V průběhu roku proběhl cyklus psychoedukačních přednášek a aktivit pro nemocné se schizofrenií a jejich rodiče, který připravili dr. Konupčíková a dr. Kalnická, podílela se na něm také soc. pracovnice Mgr. M. Hloušková. Postgraduální doktorské studium zatím neukončil dr. Pérez. Rychle pokračuje práce dr. Motlové z PC Praha. Dr. Holub odjel pracovat do Velké Britanie a studium přerušil. Postgraduální doktorské studium zahájily dr. Šutiaková a dr. Kalnická. Také práce na tématu ing. dr. Urbana probíhá uspokojivě. Byl publikován přehledný článek o negativitě z nesouladu (mismatch negativity). Předběžné výsledky zjišťování odchylek tohoto elektrofyziologického kognitivního parametru u pacientů se schizofrenní psychózou byly opakovaně prezentovány v zahraničí. Klinika se stala součástí tří výzkumných záměrů (VZ). Doc. Hosák se podílí na výzkumném záměru FN Bioindikátory v medicíně, většina postgraduálních studentů spadá do tématu Časná diagnostika a terapie psychóz z okruhu schizofrenie, který je součástí VZ Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace, jehož vedoucím řešitelem je prof. dr. R. Rokyta DrSc. z 3. LF UK. Podíl na klinickém hodnocení mozečkových ataxií se stal součástí tématu dr. Zumrové ve výzkumném záměru řešeném na 2. LF UK v Praze. V r se podařilo naplnit závazek pracoviště v rámci multicentrické celoevropské naturalistické studie EUFEST. Výuka probíhala na klinice poměrně hladce díky úsilí dr. Zídkové, která pomáhala tajemníkovi katedry při její organizaci a také díky zapojení většího počtu učitelů do výuky. To se pravděpodobně odrazilo i na mírném vzestupu hodnocení praktické výuky studenty. V průběhu roku byly mezilidské vztahy a ovzduší na klinice méně napjaté a srozumitelnější než v roce předchozím. Cesta k nekonfrontační komunikaci a dobré souhře celoklinického týmu se zdá pro budoucno otevřená. Díky za to všem, kteří se o to zasloužili. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 5

6 Organizační schéma kliniky Přednosta Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Vrchní sestra Primář Sekretariát Bc. Ivana Šlaisová MUDr. Ivan Tůma, CSc. Zdeňka Šimůnková sekretářka kliniky Technický úsek Martina Bryknarová Sociální péče Rehabilitace + ARTE Hospodářka Staniční sestry Iva Ludvíková sekretářka (LF UK) Sociální pracovnice Rehabilitační pracovníci Alena Šplíchalová oddělení A,B,CD, LNN dokumentaristka (odborně řízeny (odborně řízeni hospodářka kliniky úsekové sestry zdrav. pojišťovny, Odd. soc. péče FN) Rehab. klinikou) knihovna kliniky Bc. Jan Bažant technický kabinet Oddělení A muži Oddělení B ženy Oddělení CD Psychologové LNN Ambulance EEG MUDr. Jaromír Hons Doc. MUDr. MUDr. Petr Mílek PhDr. Mariana Bažantová MUDr. Jiří Čížek MUDr. Vladimír Kučera Ludmila Bitnerová vedoucí lékař Ladislav Hosák, Ph.D. vedoucí lékař vedoucí lékař vedoucí lékař kl. spec. sestra vedoucí lékař PhDr. LNN Nechanice ambulancí EEG laboratoř MUDr. Kateřina Konupčíková tajemník katedry MUDr. Dita Kalnická Magdalena Datková v LNN po,út, st, pá všeobecná ambulance sekundární lékařka MUDr. Dana Podzimková sekundární lékařka program methadon sekundární lékařka Mgr. Zuzana Říhová a detox Ludmila Bitnerová program PPP MUDr. Eva Libigerová MUDr. Anna Hanušová úseková sestra MUDr. Tereza Zídková MUDr. Jela Hrnčiarová lékař konzultant PhDr. Libuše Slabá sekundární lékařka MUDr. Eva Čápová sekundární lékařka sekundární lékařka dětská a dorost. amb. MUDr. Irena Šutiaková Dana Bludská Mgr. Rastislav Žirko Mgr. Cyril Martinek Doc. MUDr. Ivana Horáčková sekundární lékařka staniční sestra klinický psycholog Herbert Hanuš, CSc. staniční sestra Zdeňka Lukášová Mgr. Andrea Tibenská poradna pro afekt. staniční sestra klinický psycholog poruchy Zdeňka Němcová, DiS. Mgr. Monika Hloušková Radka Maixnerová MUDr. Petr Hrubeš sociální pracovnice sociální pracovnice staniční sestra poradna pro afekt. Dagmar Valešová poruchy staniční sestra MUDr. Jiří Masopust Ivana Kneifelová ambulance pro psychózy úseková sestra Doc. MUDr. Kindl Jiří Petr Smolík, CSc. domovník LNN amb. pro spánkové poruchy AT ambulance Stav k prosinci 2005 MUDr. Jiří Čížek - čt MUDr. Elena Křivková po 6

7 Léčebně preventivní péče Pokud není uvedeno jinak, týkají se data pouze lůžek akutní péče. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Psychiatrická klinika FN Hradec Králové - ambulance pro léčbu návykových nemocí (AT ambulance) má k v léčebné péči celkem 40 pacientů, u kterých byla soudem nařízena ochranná léčba protialkoholní a protidrogová ambulantní formou. V rámci dohledu probační služby jsou v dispenzární péči AT ambulance Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové 4 nemocní s návykovými nemocemi. Přehled o nedobrovolně hospitalizovaných nemocných, u kterých byla soudem nařízena hospitalizace v rámci detenčního řízení je uveden v následující tabulce. Tab. 1: Přehled nedobrovolných hospitalizací v rámci soudem nařízeného detenčního řízení na příjmových odděleních Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové v roce Příjmové oddělení Soudem nařízená detence mužské 21* ženské 16 Klinika celkem (N) 37 Klinika celkem (% z celk. počtu 703 přijatých nemocných v roce 2005) 5,3% *) z toho 4 nemocní byli přijati dobrovolně a detence byla nařízena až v průběhu hospitalizace Pozn.: z celkového počtu 37 nedobrovolně hospitalizovaných nemocných byl v průběhu hospitalizace změněn právní status (změna na dobrovolnou léčbu) u 18 nemocných 12

13 Hodnocení výuky studenty 13

14 Odborná a vědecká činnost Výzkumný záměr Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace. (MSM ). Koordinátor: prof. MUDr. Richard Rokyta, CSc. Spoluřešitelé: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (Psychiatrická klinika LF UK Hradec Králové), MUDr. Ivan Tůma, CSc., MUDr. Jaromír Hons. Kognitivní a emoční změny u pacientů se spinocerebelární ataxií součástí výzkumného záměru: Genetické aspekty a vliv faktorů zevního prostředí na manifestaci a průběh závažných onemocnění v dětském věku. (MZO ). Na studii se podílí: MUDr. Jiří Masopust ve spolupráci s Neurogenetickým centrem 2. LF UK a FN Motol, Praha (dr. A. Zumrová), s Oddělením nukleární medicíny FN Hradec Králové (MUDr. Elen Urbanová), s Ústavem patologické fyziologie LF UK (Ing. Jan Kremláček). Rodinná asociační genetická studie závislosti na metamfetaminu a Vall58Met polymorfismu genu pro COMT. (MZO , koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.) Řešitel: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Klinická studie Klinická studie EUFEST (The European First Episode Schizophrenia Trial). Evropská multicentrická randomizovaná studie účinnosti antipsychotik II. generace u prvních epizod schizofrenie. Zadáno v dubnu 2003, zadavatel EGRIS (European Group for Research in Schizophrenia). Skončila v prosinci Koordinátor: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Na studii se podíleli: MUDr. Jaromír Hons, MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, Mgr. Kateřina Kořínková. Do studie vstoupilo v hradeckém centru celkem 11 pacientů. Klinické zkoušení psychofarmak SOLMANIA výzkum léčby mánie v rámci bipolární afektivní poruchy amisulpridem. Protokol: C Zadáno: Zadavatel: CRO Pharmnet. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph..D. Spolupracovník: MUDr. Jiří Masopust. Studie pokračuje. Efficacy of Aripiprazole in Combination with Valproate or Lithium in the Treatment of Mania in Patients with Bipolar Disorder Partially Nonresponsive to Valproate or Lithium Monotherapy. Zadavatel: Bristol Myers Squibb. Koordinátor: MUDr. Jaromír Hons. 14

15 Multicentrická dvojitě slepá šestiměsíční studie s flexibilním dávkováním srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných nemocných s převládajícími přetrvávajícími negativními příznaky schizofrenie. Zadavatel: Organon, Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Dvojitě slepá randomizovaná srovnávací studie flexibilního dávkování paliperidon palmitátu + Risperdal Consta. Zadavatel: Johnson & Johnson., Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Odborné posudky a redakční recenze Oponentské posudky k disertačním pracím: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., byl oponentem habilitace MUDr. Jána P. Praška, CSc. (3. lékařská fakulta UK Praha) Posudky pro grantové agentury: Zpracovali: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (2 posudky), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (4 posudky), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (1 posudek), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (2 posudky). Oponentské posudky ke klinickým studiím pro SUKL: Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph. D., ( 1 posudek), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (3 posudky ) Oponetský posudek vypracovaný pro MŠMT: Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., zpracoval jeden posudek k projektu č. 1M06039 programu Výzkumná centra 1M. Redakční recenze: Zpracovali: Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc., (4 recenze), MUDr. Jaromír Hons (1 recenzi), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (4 recenze ), MUDr. Jiří Masopust (1 recenzi), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (5 recenzí), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (2 recenze). Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. recenzoval kapitolu pro knihu: Mental Health Care in the Czech and Slovak Republics: Continuity and Change After the Fall of Communism. 15

16 Seznam publikací pracovníků kliniky Poznámka: Publikace jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení prvního autora. U publikací, kde jedním z autorů je pracovník jiné organizace, je příjmení autora(ů) či spoluautora(ů) pracovníka(ů) kliniky - graficky zvýrazněno. Publikace v časopisech, původní práce, přehledové články, kazuistiky, ostatní Fleischhacker, W. W. Keet, I. P. M., Kahn, R. S., Hummer, M., Peuskens, J., Kortenberg, J., Hranov, L.G., Libiger, J. Dollfus, S., Gaebel, W., Davidson, M., Galderisi, S., Keet, I. P. M., Boter, H., Rybakowski, J., Marcinkowski, K., Gheorghe, M., Lopez I., Juan-Jose., Sedvall, G., Riecher-Rössler, A. The European First Episode Schizophrenia Trial (EUFEST): Rationale and design of the trial. Schizophrenia Research. 2005, 78, (2-3), s (Původní) Hanuš, H. Etická dilemata moderní medicíny. Scan: časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 2005, 15, (3), s (Ostatní) Hanuš, H. Za PhDr. Vladimírem Panouškem. Scan: časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 2005, 15, (4-5), s (Ostatní) Hanuš, H. Zemřel nejstarší čtenář časopisu SCAN. Scan: časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 2005, 15, (4-5), s (Ostatní) Hanuš, H. Sonda do života mládeže na počátku nového století. Scan: časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 2005, 15, (6), s (Ostatní) Hosák, L. 13. kongres Asociace evropských psychiatrů (AEP) Mnichov dubna Psychiatrie. 2005, 9, (2), s (Ostatní) Hosák, L. Deprese a její léčba. Postgraduální medicína. 2005, 7, (1), s (Přehledový) Hosák, L. Význam interakcí mezi geny a prostředím pro osobnost a chování. Scan: časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 2005, 15, (4-5), s (Ostatní) Hosák, L. Zpráva z 18. kongresu ECNP v Amsterdamu. Psychiatrie pro praxi. 2005, 6, (6), s (Ostatní) 16

17 Hosák, L., Preiss, M., Čermáková, E. Predikce úspěšnosti ústavní odvykací léčby u závislých na metamfetaminu. Česká a slovenská psychiatrie. 2005, 101, (2), s (Původní) Hosák, L., Hosáková, J., Čermáková, E. Syndrom profesionálního vyhoření zdravotnických pracovníků. Psychiatrie pro praxi. 2005, 6, (4), s (Původní) Křivková, E. Hraniční porucha osobnosti. Diagnóza, kterou se učíme rozpoznávat a léčit. Postgraduální medicína. 2005, 7, (1), s (Přehledový) Kokešová, A., Plavcová, K., Hosák, L. Ošetřovatelský proces u pacientky s deliriem nasedajícím na demenci. Nové přístupy v diagnostice a léčbě akutních stavů v gerontologii. 1. vyd., Brno: Medica Publishing. 2005, s (Ostatní) Kučera, V. Kazuistika 10. Kazuistiky z psychiatrie. 1. vyd., Praha: Galén. 2005, s (Kazuistika) Kučera, V. Kazuistika 11. Kazuistiky z psychiatrie. 1. vyd., Praha: Galén. 2005, s (Kazuistika) Libiger, J. Diabetes u pacientů léčených antipsychotiky. Vnitřní lékařství. 2005, 51, (S2), s (Přehledový) Libiger, J. Komentář k článku: Vliv polymorfismu promotoru genu serotoninového transportéru na účinnost mirtazapinu a paroxetinu a na jejich nežádoucí účinky u velké deprese ve stáří. Archives of Geneneral Psychiatry (české a slovenské vydání) 2005, 3, (2), s (Ostatní) Libiger, J. Komentář k článku: Perorálny topiramát zmierňuje následky pitia a zlepšuje kvalitu života u jedincov závislých od alkoholu. Archives of General Psychiatry (české a slovenské vydání) 2005, 3, (1), s (Ostatní) Libiger, J. Komentář k článku: Postoje k medikaci antipsychotiky: Vliv klinických proměnných a vztahů se zdravotníky. Archives of General (české a slovenské vydání) 2005, 3, (4), s (Ostatní) Libiger, J. Psychiatrie patnáct let po listopadu Česká a slovenská psychiatrie. 2005, 101, (2), s (Ostatní) Libiger, J. Psychotická onemocnění v praxi. Postgraduální medicína. 2005, 7, (1), s (Přehledový) Libiger, J. Search for a Systematic Approach to the Diagnosis of Personality 17

18 Disorders. Personality Disorders. 1. vyd., Londýn: John Wiley&Sons Ltd. 2005, s (Kapitola v příručce, původní) Libigerová, E. Úzkostné poruchy v primární péči. Postgraduální medicína, 2005, 7, (1), s (Přehledový) Masopust, J., Říhová, Z., Urban, A., Zumrová, A. Kognitivní a emoční změny u spinocerebelární ataxie. Psychiatrie pro praxi, 2005, 6, (6), s (Kazuistika) Masopust, J., Urban, A., Malý, R. Antipsychotika - rizikový faktor žilní tromboembolické nemoci? Psychiatrie pro praxi. 2005, 6, (2), s (Přehledový) Masopust, J., Urban, A., Vališ, M. Psychopatologické příznaky jako první projev gliomu. Česká a slovenská psychiatrie. 2005, 101, (3), s (Kazuistika) Panoušek, V. Nemocnice není jen medicína. Scan: časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 2005, 15, (1), s (Ostatní) Palička, V., Panoušek, V. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a 60 let jejího života. Časopis lékařů českých. 2005, 144, (Suppl. 3), s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B. Kvalita života nemocných po transplatnaci krvetvorných buněk: transverzální, retrospektivní studie. Kontakt.2005, VII, (3-4), s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L. Global Quality of life in patients who have undergone the hematopoietic stem cell transplantation: Finding from transversal and retrospective study. Experimental Oncology. 2005, 27, (3), s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L. Blažek, M. Transplantace krvetvorných buněk a kvalita života. Vojenské zdravotnické listy 2005, LXXIV, (1), s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L. Blažek, M. Globální kvalita života nemocných po transplantaci krvetvorných buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové. XXVIII. Brněnské onkologické dny s XIX. Konferencí pro sestry a laboranty, 1. vyd., Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně při příležitosti konání XXIX. Brněnských onkologických dnů s XIX. Konferenci pro sestry a laboranty v roce , s (Přehledový) Slováčková, B., Slováček, L. Příspěvek k biologickým, filozofickým a teologickým aspektům morálky. Kontakt. 2005, 7, (3-4), s (Přehledový) 18

19 Smolík, P. Letní čas, biologické rytmy a lidské zdraví. Interní medicína pro praxi. 2005, 7, (10), s (Ostatní) Smolík, P. Poruchy spánku u duševních poruch dospělého věku. Practicus. 2005, 4, (4), s (Přehledový) Šlaisová, I. Hodnocení nelékařského ošetřovatelského personálu na psychiatrické klinice. Sestra. 2005, 15, (3), s (Přehledový) Šlaisová, I. Komunikace v ošetřovatelství. 1. díl: Agresivní pacient. Florence. 2005, 1, (1), s (Přehledový) Šlaisová, I. Výsledky hodnocení pracovniků v kategorii SZP na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové. Aktuality oboru TRN vyd., Hradec Králové: Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění. 2005, s (Přehledový) Tůma, I. Antipsychotika druhé generace v léčbě bipolární poruchy. Psychiatrie pro praxi. 2005, 6, (5), s (Přehledový) Tůma, I. Bipolární porucha a bipolární spektrum: novinky v terapii. Postgraduální medicína. 2005, 7, (1), s (Přehledový) Tůma, I. Deprese a diabetes. Vnitřní lékařství. 2005, 51, (S2), s. S94-S98. (Přehledový) Tůma, I. Deprese v ordinaci všeobecného lékaře. Medicína po promoci. 2005, 6, (1), s (Přehledový) Tůma, I. Duloxetin - třetí antidepresivum skupiny SNRI. Remedia. 2005, 15, (6), s (Přehledový) Urban, A., Kremláček, J., Libiger, J. Mismatch negativity u pacientů se schizofrenií. Psychiatrie. 2005, 9, (4), s (Přehledový) Urban, A., Masopust, J., Malý, R. Prolaktin jako faktor zvýšené agregace destiček. Psychiatrie. 2005, 9, (1), s (Přehledový) Vališ, M., Taláb, R., Masopust, J. Únava u roztroušené sklerózy mozkomíšní a možnosti jejího ovlivnění v neurologické praxi. Neurologie pro praxi. 2005, 6, (1), s (Přehledový) Zdražilová, V. Ošetřovatelský proces u pacienta s anxiózní poruchou. Sestra (Tématický sešit: Psychiatrie). 2005, 15, (12), s (Kazuistika) 19

20 ABSTRAKTA Dostálková Š., Archalousová, A., Šlaisová, I., Šauer, K., Vašátková, I. Role mentora při vedení odborných praktických seminářů ve vzdělávání sester a porodních asistentek bakalářských programů LF v HK. In XI. královéhradecké ošetřovatelské dny. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus, 2005, s. 32. Hons, J. Bipolární afektivní porucha u žen - specifika průběhu a terapie. Psychiatrie. 2005, 9, (Suppl 2), s Hosák, L., Csémy, L., Preiss, M., Čermáková, E. Prediction of efficacy of inpatient treatment in metamphetamine dependence. European Psychiatry. 2005, 20, (Suppl. 1), s. S31-S31. Kremláček, J., Urban, A., Kubová, Z., Kuba, M., Langrová, J., Libiger, J. Visual mismatch negativity: methods and recordings in schizophrenia. Clinical Neurophysiology. 2005, 116, (6), s. E8-E8. Lánský, M., Smolík, P., Koblížek, V., Dršata, J., Sedlák, V. Poruchy spánku u pacientů vyšetřených na UNK klinice v Hradci Králové. 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, 1. vyd., Brno: Medica Publishing and Consulting s.r.o. 2005, s Lex, A., Milanova, V., Tůma, I., Gheorghe, M., Moeller, H. J. Risperidone long- -acting injectable significantly improved efficacy and tolerability in patients with psychotic disorders previously receiving conventional oral neuroleptics. Schizophrenia Bulletin. 2005, 31, (2), s Malý, R., Masopust, J., Konupčíková, K., Urban, A., Dulíček, P. Lupus anticoagulant and FV Leiden associated with clozapine use and venous thromboembolism. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2005, 3, (Suppl. 1), s. P1866-P1866. Malý, R., Masopust, J., Urban, A., Dulíček, P., Antipsychotika - rizikový faktor žilní tromboembolické nemoci? Cor et Vasa, 2005, 47, (4, Suppl.), s Masopust, J., Urban, A., Říhová, Z.,Urbanová, E., Kremláček, J.,Zumrová, A. Association of Functional Examination Methods and Cognitive Deficit in Patients with Autonomic Dominant Spinocerebellar Ataxia - A Pilot Study. The World Journal of Biological Psychiatry. 2005, 6, (Suppl 1), s Masopust, J., Urban, A., Vališ, M. Léčba psychózy u Parkinsonovy nemoci klozapinem - kazuistika. Neurologie pro praxi. 2005, 6, (6), s

21 Masopust, J., Zumrová, A., Urban, A., Kremláček, J., Říhová, Z., Urbanová, E. Association of functional examination and cognitive deficit in autonomic dominant spinocerebellar ataxia. Clinical Neurophysiology. 2005, 116, (Suppl.), s. e12-e13. Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Blažek, M.. Globální kvalita života nemocných po transplantaci krvetvorných buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 1. vyd., Olomouc. 2005, s Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Blažek, M. Kvalita života nemocných po transplantaci krvetvorných buněk na oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové. Trombóza a hemostáza vyd., Hradec Králové: HK CREDIT spol. s.r.o. 2005, s Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Blažek, M. Kvalita života nemocných po transplantaci krvetvorných buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové:transverzální, retrospektivní studie. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd., Olomouc. Solen, s.r.o. 2005, s Smolík, P. Mental health care challenges in Central European countries. Psychiatriki. 2005, 16, (Suppl 1), s Šutiak, V., Šutiaková, I. Sylaby predmetu základy farmakológie v rámci študijného odboru ošetrovatelstvo. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4. Biologické dni. Nitra, September 2005, s Tůma, I. Poruchy paměti u schizofrenie - přehled. Psychiatrie. 2005, 9, (Suppl 2), s Urbanová, E., Masopust, J, Urban, A., Vižďa, J.,Kafka, P. The value of brain SPET in patients with spinocerebellar ataxia. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2005, 32, (Suppl. 1), s. S193-S193. Zumrová, A., Masopust, J., Říhová, Z. Repeatové choroby - co to je a proč mají psychiatra zajímat? seu Spinocerebellární ataxie a problematika cerebellárního kognitivně-afektivního syndromu. Psychiatrie. 2005, 9, (Suppl 2), s Zumrová, A., Masopust, J., Urban, A. Spinocerebelární ataxie z pohledu neurologa a psychiatra. Psychiatrie. 2005, 9, (Suppl 1), s

22 OCENĚNÍ Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. získal cenu časopisu European Psychiatry za článek Temperament and character inventory (TCI) personality profile in metamphetamine abusers: A controlled study. 22

23 Přednášky pracovníků kliniky Poznámka: Přednášky jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení autora. Přednášky připravené více autory jsou zařazeny v abecedním pořádku podle příjmení prvního autora. Graficky zvýrazněna jsou i příjmení pracovníků kliniky, kteří jsou uvedeni jako spoluautoři. Čejková, J. Ošetřovatelský proces u pacientky s bipolární afektivní poruchou. I. odborná konference věnovaná Ošetřovatelské péči v psychiatrii. FN Hradec Králové, 1. dubna Čejková, J. Ošetřovatelský proces u pacienta s depresí. XI. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové, září Čížek, J., Martinek, C., Tibenská, A., Slavíková, J. Průběžné výsledky sledování efektivity léčby v LNN Nechanice. (Poster). XI. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 44. konference sekce AT při ČLS JEP. Měřín-Slapy nad Vltavou května Dostálková, Š., Archalousová, A., Šlaisová, I., Šauer, K., Vašátková, I. Role mentora při vedení odborných praktických seminářů ve vzdělávání sester a porodních asistentek bakalářských programů na LF v HK. XI. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové září Finková, I., Dlesková, J. Historie ošetřovatelství v psychiatrii. I. odborná konference věnovaná Ošetřovatelské péči v psychiatrii. FN Hradec Králové, 31. března Habrová V. Ošetřovatelská péče u pacientky s mentální anorexií. I. odborná konference věnovaná Ošetřovatelské péči v psychiatrii. FN Hradec Králové, 1. dubna Habrová V. Ošetřovatelská péče u pacientky s mentální anorexií. XI. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové září Hloušková, M. Sociální práce s psychicky nemocným pacientem. I. odborná konference věnovaná Ošetřovatelské péči v psychiatrii. FN Hradec Králové, 1. dubna Hons, J. Mechanismus účinku atypických antipsychotik. AZ Neuroscience Academy 1 st Czech-Slovak International Meeting. Polsko. Krakow, května

24 Hons, J. Bipolární afektivní porucha u žen specifika průběhu a terapie. Sympozium praktických psychiatrů. Olomouc, září Hons, J. Nové možnosti v terapii schizofrenie odborný seminář pro psychiatry. PL Opava, 20. září Hons, J. Nové možnosti v terapii schizofrenie odborný seminář pro psychiatry. Hradec Králové, 1. listopadu Hons, J. Nové možnosti v terapii schizofrenie odborný seminář pro psychiatry. PL Jihlava, 3. listopadu Hons, J. Specifika průběhu a terapie bipolární poruchy u žen. Vzdělávací kurz farmakoterapie duševních poruch. Hotel Aurum Černý Důl, 12. listopadu Hons, J. Nové možnosti farmakologického ovlivnění glutamátergní dysfunkce u schizofrenie. Klinický seminář Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK Praha, 23. listopadu Hosák, L., Csémy, L., Preiss, M., Čermáková, E. Prediction of efficacy of inpatient treatment in metamphetamine dependence. Poster. 13th Congress of the Association of European Psychiatrists. Munich, dubna Hosák, L. Farmakogenetika antipsychotik. Komplexní terapie psychóz v praxi. Opava, dubna Hosák, L. Farmakoekonomika a její význam v moderní medicíně. Workshop. Deprese a její léčba. (AMEPRA). Karlovy Vary, května Hosák, L. Slabá, L. Mentální anorexie. Odborný seminář Porodnické a gynekologické kliniky FN Hradec Králové, 14. června Kokešová, A., Plavcová, K., Hosák, L. Ošetřovatelský proces u pacientky s deliriem nasedajícím na demenci. Poster. 11. celostátní gerontologický kongres. Hradec Králové, listopadu Křivková, E. Duální diagnózy. Workshop 3. II. Mezinárodní konference na téma Komunitní spolupráce v ČR. Spořitelní akademie. Brno, dubna Libiger, J. Stav a směrování farmakoterapie schizofrenie. Satelitní firemní sympozium Bristo-Myers Squibb. 47. česko slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník, ledna

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2004 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Pohled na vstup do pavilonu interních oborů. Foto Ing. Jiří Bobr PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ,

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka 3 2012 Z OBSAHU ČÍSLA Noví vedoucí pracovníci Diabetologické centrum Ústav histologie a embryologie Vzpomínání na prof. Ondráčka Stáž na největší kožní klinice na světě Promoce na lékařské fakultě Graduates

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 8 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 200 Zpracovali: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FTK

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2014 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více