Lékové alergie. abstrakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lékové alergie. abstrakta"

Transkript

1 Lékové alergie PRACOVNÍ SKUPINA PRO LÉKOVÉ ALERGIE V ČSAKI Sedláčková L. Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha Farmakoterapie je základním nástrojem moderní medicíny. Kromě žádoucího léčebného účinku je bohužel zatížena rizikem nežádoucích účinků vedlejších. 80 % z nich, typ A, tvoří účinky předvídatelné a závislé na dávce. 15 % tvoří reakce nepředvídatelné a nezávislé na dávce, nežádoucí účinky typu B. Vedle vzácných idiosynkrastických reakcí je představují zejména lékové hypersenzitivní reakce. Současná terminologie preferuje označení lékové hypersenzitivní reakce pro všechny nežádoucí účinky léků, které klinicky připomínají alergické reakce. Užší pojem lékové alergie se pak používá pro lékové hypersenzitivní reakce zprostředkované imunologickým mechanismem. Spolehlivá diagnostika lékových hypersenzitivit je často obtížná. Zahrnuje pečlivou a velmi podrobnou anamnézu a testy pomocné. Laboratorní a kožní testy pomáhají prokázat lékové alergie, například k antibiotikům penicilinové řady. Provokační testy prokazují příčinnou souvislost léku s reakcí bez ohledu na mechanismus, tedy i hypersenzitivity vyvolané jiným než imunologickým mechanismem, například k nesteroidním antirevmatikům. Provokační test může též potvrdit toleranci léku, ať již mylně pokládaného za příčinu reakce, nebo bezpečného léku náhradního, což nejčastěji využíváme u lokálních anestetik. Pokud je lék, na který je pacient hypersenzitivní, jeho jedinou a nutnou léčebnou možností, lze navodit dočasnou toleranci desenzitizací. Diferenciální diagnózu lékové hypersenzitivní reakce řeší v praxi denně lékaři všech medicínských oborů. Potřebné nástroje zejména kožní a provokační testy a proto i zodpovědnost za konfirmaci diagnózy lékové hypersenzitivity, má alergolog. Evropská skupina odborníků ENDA (European Network of Drug Allergy) a Drug Allergy Interest Group EAACI (Evropské akademie alergologie a klinické imunologie) publikovala v posledních 10 letech řadu doporučení pro diagnostiku a léčbu lékových hypersenzitivních reakcí. Snahu o širší implementaci doporučených postupů má ve své náplni Pracovní skupina pro lékové alergie, založená v ČSAKI na podzim roku Ve sdělení bude prezentováno složení skupiny a její dosavadní i plánované aktivity. ALERGIE NA BETALAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V DĚT- SKÉM VĚKU VÝZNAM PROVOKAČNÍCH TESTŮ Paukert J., Kopelentová E., Králová M., Charvátová M., Paukertová M., Dobiášová Š. Alergologická ambulance, Dětské oddělení, Oblastní nemocnice Kolín Anamnéza alergie na penicilin a ostatní betalaktamová antibiotika je častým údajem v osobní anamnéze dětských pacientů. Diagnóza bývá většinou stanovena klinicky bez podrobnějšího vyšetření. To vede k řadě chybně stanovených alergií na penicilin se všemi důsledky k používání alternativních, většinou širokospektrých antibiotik s větším množstvím nežádoucích účinků, k nárůstu rezistence a v neposlední řadě k vyšším nákladům na léčbu. Podrobné vyšetření spočívá v pečlivém rozboru anamnézy, provedení kožních testů, komplementárních laboratorních vyšetření a provokačního testu. V řadě případů umožní až provedení provokačního testu podezření z lékové hypersenzitivity/ alergie potvrdit nebo vyloučit. V průkazu tolerance léku je provokační test nezastupitelný. V případě pozitivity/potvrzení lékové hypersenzitivity umožní najít bezpečnou alternativní léčbu (část pacientů reagujících na aminopeniciliny nebo některé cefalosporiny bez problémů toleruje léčbu penicilinem). Při zohlednění závažnosti a charakteru původní reakce a při dodržení indikací a kontraindikací provedení provokačního testu jde o bezpečnou součást vyšetření. Ve většině případů nelze bez jeho provedení vyšetření uzavřít. Izolované vyšetření specifických IgE je potenciálně rizikové pro velmi nízkou senzitivitu. Vyšetření protilátek ve třídě IgG a IgA nemá diagnostický význam. Vyšetření pomocí kožních testů má vysokou senzitivitu i specificitu, negativita kožních testů je významná v predikci tolerance antibiotika. V letech jsme na našem pracovišti vyšetřili 173 pacientů pro podezření z alergie na betalaktamová antibiotika, 155 (90 %) vyšetření ukončilo. Pouze 16 (10 %) bylo podezření potvrzeno. 3 (19 %) prodělali anafylaxi, 5 (31 %) časnou kožní reakci, 8 (50 %) pozdní kožní reakci. Diagnóza byla stanovena 2 na základě laboratorních vyšetření (13 %), 6 kožními testy (37 %) a 8 provokačním testem (50 %). Po dokončení alergologického vyšetření bylo v 90 % uvolněno suspektní antibiotikum k dalšímu užívání. U 2 pacientů reagujících na aminopeniciliny byla potvrzena nekomplikovaná tolerance penicilinu. Bylo provedeno 151 provokačních testů, v 8 případech s pozitivním výsledkem. Šlo o lehké reakce izolovaně kožní (shodné s původně popisovanou reakcí). Reakce odezněly spontánně nebo po podání antihistaminika. Ani v jednom případě nevedla reakce k hospitalizaci. Ani v jednom případě nebyla nutná aplikace kortikoidů nebo adrenalinu. Viz tab. 1 RIZIKO SKRÍŽENEJ ALERGIE NA CEFALOSPORÍNY U PACIENTOV ALERGICKÝCH NA PENICILÍNY Hlinka I., Hlinková B. AlergoImuno centrum Kežmarok Uvádza sa, že alergia na penicilíny sa bez ohľadu na typ alergickej reakcie vyskytuje u 0,7 10 % populácie. V skutočnosti však 90 % týchto pacientov alergiu na penicilíny nemá. Prevalencia závažných anafylatických reakcií sa odhaduje na 0,004 0,015 %. Riziko skríženej alergie na cefalosporíny u pacientov alergických na penicilíny sa odhaduje na menej ako 5 %. Skrížené, IgEmediované alergické reakcie určite existujú, ale vyskytujú sa takmer výlučne medzi penicilínmi a cefalosporínmi prvej generácie. Pri neskorom T-Ly mediovanom type alergickej reakcie existujú vážne pochybnosti, či vôbec existujú. Preto aj všeobecné farmakologické odporúčania nezakazujú podávanie cefalosporínov u pacientov s nezávažnými kožnými prejavmi po penicilínoch. Cieľ: Zmyslom štúdie bolo zistiť, aká je v reálnej praxi prevalencia skríženej alergie na cefalosporíny u pacientov alergických na penicilíny. Metodika: Oslovili sme praktických lekárov pre dospelých a vyšetrili 42 pacientov (31 ± 9 r.) s anamnézou alergie na penicilíny. 100 % pacientov udávalo, alebo malo zdokumentovaný exantém. 3 pacienti mali kolapsovitý stav s hypotenziou, 2 pacienti 22 Alergie Supplementum 2/2014

2 dušnosť s opuchom hrdla. V súlade s odporúčaním EAACI sme u pacientov vyšetrili šige, BDT, SPT a Patch test s Cefuroxinom, Cefixinom, Ceftriaxonom a Ceftibutenom. Ak boli testy negatívne, bol zrealizovaný orálny provokačný test (graded challenge test). VÝSLEDOK: Ani u jedného pacienta sme ani po orálnom provokačnom teste neverifikovali alergickú reakciu na uvedené cefalosporíny. Diskusia: 1. Je jednoznačne potvrdené, že alergia na penicilíny je oveľa zriedkavejšia, ako ju pacienti udávajú. 2. IgE mediované, závažné anafylaktické reakcie na penicilíny sú veľmi ojedinelé. 3. Skrížené alergie medzi cefalosporínmi a penicilínmi prichádzajú do úvahy len pri I. type alergickej reakcie a súvisia s podobnou chemickou štruktúrou bočných reťazcov na presne definovaných pozíciách. Skrížené reakcie s penicilínmi sa preto takmer výlučne vyskytujú pri cefalosporínoch prvej generácie. 4. Ak pacient nemal zdokumentovanú a potvrdenú anafylaktickú reakciu alebo závažnú kožnú reakcie (TEN, SJS) na niektoré penicilínové antibiotikum, nie sú prítomné kontraindikácie na cefalosporíny 2. a vyššej generácie. HYPERSENZITIVNÍ REAKCE NA NESTEROIDNÍ PROTI- ZÁNĚTLIVÉ LÉKY NOVÁ KLASIFIKACE, DIAGNÓZA A MANAGEMENT Novotná B. Alergologie, Interní gastroneterologická klinika MU, FN Brno Nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) jsou odpovědné za % referovaných nežádoucích hypersenzitivních reakcí na léky imunologické a neimunologické povahy. Kolegové z EAACI/ENDA (European Network of Drug Allergy/EAACI Interest Group on Drug Hypersensitivity) a HANNA (European Network on Hypersensitivity to Aspirin and Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs) publikovali v časopise Allergy současné znalosti o patofyziologickém mechanismu, klinickém průběhu a praktické doporučení pro diagnózu a péči o pacienty s NSA hypersenzitivitou. Nežádoucí reakce jsou způsobeny různými mechanismy, a proto se prezentují širokým rozsahem klinických projevů od anafylaxe nebo těžkého bronchospazmu za několik minut po požití až po oddálené, pozdní reakce, které se objeví po dnech až týdnech užívání. Dokument dělí reakce na NSA podle časového výskytu reakce na akutní (časné až několik hodin po expozici) a pozdní ( 24 h po expozici). Dále klasifikace rozlišuje klinickou manifestaci (kůže, respirační trakt, orgánové postižení), typ reakce (zkřížená reaktivita mezi různými léky, reakce jen na jeden lék), souběžně probíhající onemocnění (astma, rhinosinusitis, chronická urtika) a možný předpokládaný mechanismus (inhibice COX-1, IgE mechanismus, buňkami zprostředkovaná reakce). Naší povinností je vybavit pacienta písemnou informací zakázaných a alternativních léků, které užije v případě indikace protizánětlivé, analgetické a antiagregační léčby. Prezentujeme naše zkušenosti s testy náhradní medikací COX-2 inhibitory (etoricoxibem) a s desenzitizačními postupy. FAKTA A MÝTY O LOKÁLNÍCH ANESTETIKÁCH Vernerová E. Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol, Praha Lokální anestetika (LA) jsou na světě denně aplikovány 6 mil. pacientů, a přesto jsou nebezpečné nežádoucí reakce spojené s jejich použitím vzácné. Přesto je alergie na LA pokládána za častou a nebezpečnou. LA se na základě chemické struktury dělí do 2 skupin: amino- -estery a amino-amidy. Estery jsou metabolizovány pseudocholinesterázou na kyselinu paraaminobenzoovou (PABA). Pacienti se sníženou funkcí tohoto enzymu nebo s poškozenou jaterní funkcí jsou ohroženi předávkováním a toxickou reakcí po použití esterových LA. PABA je poměrně častým senzibilizátorem, který může vyvolat oddálený typ alergické reakce (IV. typ reakce podle Coombse a Gella). Mezi esterovými LA existuje zkřížená reaktivita. Přecitlivělost tohoto typu můžeme poměrně spolehlivě prokázat pomocí epikutánních testů. Amidová LA jsou výrazně bezpečnější a velmi vzácně mohou vyvolat časnou alergickou reakci (I. typ reakce dle Coombse a Gella). Dosud nebyla popsána zkřížená reaktivita mezi IV. typem reakce na esterová anestetika a I. typem reakce na amidová anestetika. Kožní testy na LA byly v minulosti často vyžadovány zejména stomatology a chirurgy a pokládány za průkaz přecitlivělosti na tato léčiva. Podle nových poznatků je význam prick testů i intradermálních testů velice sporný a jejich výsledek nespolehlivý. Negativita těchto testů rozhodně nezajišťuje bezpečnost následného použití. U pacienta, který udává alergii na LA, je nezbytné provést provokační test s postupně se zvyšující dávkou tohoto LA. Finálně musíme dosáhnout dávky, která bude pacientovi podána. Je to jediný spolehlivý a poměrně bezpečný postup, který doporučujeme provádět na specializovaných pracovištích. Většina nežádoucích reakcí spojených s aplikací LA je však důsledkem toxických a farmakologických vlastností samotných anestetik, méně často také adrenalinu, který je k většině z nich přidáván Tab. 1: Indikace a kontraindikace provedení provokačního testu Indikace Vyloučení lékové hypersenzitivity u pacientů s anamnézou nespecifických/necharakteristických obtíží Nalezení bezpečné alternativy při potvrzené alergii Vyloučení zkřížené reakce penicilin/cefalosporiny alternativní NSAIDs Potvrzení diagnózy při suspektní anamnéze lékové alergie a negativitě předchozích vyšetření (makulopapulózní exantémy při léčbě aminopeniciliny) Kontraindikace absolutní DRESS AGEP Toxická epidermální nekrolýza TEN Stevens-Johnsonův syndrom Orgánové manifestace cytopenie, hepatitida, nefritida Léky navozené autoimunitní choroby SLE, pemphigus vulgaris, bulózní pemphigoid vaskulitida Kontraindikace relativní Těžká anafylaxe Alergie Supplementum 2/

3 kvůli prodloužení anestetického účinku a snížení nežádoucích reakcí na vysoké dávky anestetika. Vzácné jsou nežádoucí reakce na sulfity a parabeny přidávané jako aditiva k některým preparátům. Uvádíme-li přehled nežádoucích účinků anestetik, nemůžeme opomenout reakce vazovagální, které provázejí bolest a obavy z lékařských výkonů prováděných v lokální anestezii. LÉKOVÁ ALERGIE A HYPERSENZITIVITA INTERAK- CE LÉČIVA A REAKTIVITY JEDINCE Kučera P. Oddělení alergologie a klinické imunologie, Ústav imunologie, FNKV a 3. LF UK, Praha Nežádoucí účinky na léčiva mají řadu mechanismů, mezi reakce klasifikované typem B jsou řazeny reakce hypersenzitivní nebo alergické mají definovány imunologické mechanismy. Porozumění mechanismům vzniku lékové hypersenzitivní reakce vede ke zlepšení diagnostiky a odhadu rizika další reakce. Imunologická reaktivita na betalaktamová ATB předpokládá nejčastěji reaktivitu IgE protilátky na determinanty léčiva a proteinový nosič, řada pozdních reakcí s kožním a jiným orgánovým projevem je způsobena rozpoznáním a reaktivitou T-lymfocytů. Kromě vlastní imunogenicity léčiva identifikovaly genetické studie několik kandidátních genů vnímavost k alergické reakci I. typu (IgE receptor, IL-4 a IL-13), mnohem více je známo o farmakogenomice reakcí způsobených T-lymfocyty, což přináší možnost identifikace pacientů se zvýšeným rizikem hypersenzitivní reakce. Nejznámější je možnost závažné reakce po abacaviru (inhibitor reverzní transkriptázy, nukleosidový analog) u pacientů s alelou HLA-B*57.01, u nichž je přibližně 5% rizika vzniku velmi závažné reakce hypersenzitivity. Obdobně je popsána genetická predispozice k rozvoji těžké systémové reakce u carbamazepinu (HLA-A*01:01, B*15.02 Stevens-Johnson syndrom/toxická epidermální nekrolýza), alopurinolu (HLA-B*58:01) či amoxycilinu-klavulonátu. Frekvence rizikových HLA alel je přirozeně celosvětově různá, proto současné znalosti vedou k doporučení ke genetickému testování pouze u některých léčiv a u některých populací. Dalším faktorem ovlivňujícím riziko vzniku hypersenzitivní reakce je virová infekce/reinfekce především lidskými herpes viry (HHV6, HHV7) a virem HIV. I když odhad genetického rizika nepřináší informace generalizované pro celou lidskou populaci, jde o další metodu ke snížení rizika hypersenzitivní reakce po léčivech. Diagnostika v alergologii TEST AKTIVACE BAZOFILŮ A JEHO MÍSTO V DIA- GNOSTICE ALERGIÍ Šetinová I., Havranová M. Immunia spol. s r. o., Praha Test aktivace bazofilů je funkční in vitro test ke zjišťování IgE zprostředkované alergické reakce. Jeho místo v diagnostice alergií je stále diskutováno. Zpochybňování testu je způsobeno odlišným provedením mezi jednotlivými laboratořemi, užitím různých mezních hodnot ( cut-off ) pro hodnocení a nedostatečnou standardizací testu. Principem testu je detekce znaku bazofilů CD203c a aktivačního znaku CD63 průtokovým cytometrem. Je považován za doplňkové laboratorní vyšetření především v případech, kdy nekorelují výsledky sige a kožních testů s klinickými příznaky nebo tyto testy nelze provést. Pro jednotlivé vyšetřované alergeny je doporučeno vždy určit cut-off prahovou hodnotu pro pozitivitu testu. Provádí se kalibrací a ředěním alergenů, čímž se eliminuje vliv cytotoxicity aditiv v případě použití komerčních extraktů. Výhodné je používat k diagnostice alergeny bez příměsi aditiv, event. rekombinantní alergeny. Doporučuje se využívat především vysoké negativní prediktivní hodnoty testu. U alergie na hmyzí jed pomůže rozlišit pravou klinickou reakci na včelu (vosu) a falešně pozitivní zkříženou reaktivitu. Test je důležitým pomocným laboratorním vyšetřením při zjišťování navození tolerance u potravinové alergie u dětí. Bylo zjištěno, že u dětí, které tolerují pečenou formu BKM nebo vaječného bílku, je stupeň aktivace bazofilů nižší než u dětí, které netolerují tyto alergeny ani v pečené formě. Na našem pracovišti jsme vyšetřili skupinu 20 dětí před expozičním test s BKM a vaječným bílkem v případech, že přetrvávala vyšší hodnota sige na kravské mléko, kasein, vaječný bílek a ovomukoid. U dětí, které reagovaly negativně v testu aktivace bazofilů, jsme provedli expoziční test s negativním výsledkem. V klinických studiích specifické orální imunoterapie BKM, vaječného bílku a arašídů se test využívá k monitorování efektu léčby. Při ní se předpokládá redukce klinických příznaků vlivem suprese efektorových buněk, kterými jsou právě bazofily. Důležité místo zaujímá také v diagnostice lékové alergie. Test byl ověřen pro diagnostiku hypersenzitivity na neuromuskulární blokátory, betalaktamová antibiotika a nesteroidní protizánětlivé léky. Své místo má také u alergií na opiáty a quinolony, kde kožní testy vyvolávají falešně pozitivní reakci. Senzitivita se pohybuje od 50 do 90 %, specificita je vyšší 70 až 100 %. Test aktivace bazofilů má tedy své specifické místo v diagnostice alergií a může být důležitou pomocnou laboratorní metodou. SOUČASNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY ALERGIE NA HMYZÍ JED Vachová M. Ústav imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Plzeň Diagnostika alergie na hmyzí jed vychází z doporučeného postupu EAACI z roku Základ vyšetření představuje pečlivě odebraná anamnéza, kožní testy s hmyzími jedy (prick testy v případě negativity doplněné o i.d. testy) a stanovení specifických IgE protilátek k extraktům včelího a vosího jedu. Jednoznačné rozlišení mezi alergií na včelí či vosí jed však v praxi komplikuje velmi často přítomná dvojí pozitivita výsledků těchto rutinně užívaných testů, což významně znesnadňuje výběr jedu pro následnou imunoterapii. K upřesnění diagnózy je v těchto případech k dispozici test aktivace bazofilů a molekulární diagnostika. Molekulární diagnostika 24 Alergie Supplementum 2/2014

4 se vzhledem k výborné dostupnosti a velkému přínosu dostává do popředí zájmu a stává se již běžnou součástí standardního diagnostického protokolu. Tato metoda umožňuje odhalit senzibilizaci pacienta k hlavním druhově specifickým hmyzím alergenům, což významně přispívá k rozlišení skutečné pravé dvojí senzibilizace pacienta k oběma jedům od zkřížené reaktivity mezi jedy. Od roku 2010 jsou běžně dostupné 2 hlavní vosí alergeny rves v 5 (antigen 5) a rves v 1 (fosfolipáza A1) a 1 včelí alergen rapi m 1 (fosfolipáza A2). Od letošního roku je navíc k dispozici též rapi m 2 (hyaluronidáza). Současné vyšetření rves v 5 společně s rves v 1 se jeví pro potvrzení alergie na vosí jed zcela dostačující. Bohužel senzitivita rapi m 1 není optimální, tudíž samotné vyšetření rapi m 1 může být pro potvrzení alergie na včelí jed v některých případech nedostačující. Senzitivitu vyšetření by jistě zvýšilo současné vyšetření dalších včelích alergenů. Bohužel nově dostupný včelí alergen rapi m 2 vykazuje výraznou homologii s obdobným alergenem obsaženým též ve vosím jedu, tudíž senzibilizace k tomuto alergenu může být zodpovědna nejenom za senzibilizaci k včelímu jedu, ale díky vysoké homologii obou hyaluronidáz též za senzibilizaci k jedu vosy. Pro potvrzení alergie na včelí jed se tudíž jeví přínosnější současné vyšetření rapi m 1 s dalšími druhově specifickými alergeny např. s rapi m 4 (melitin), který má být rovněž brzy k dispozici. Na našem pracovišti jsme v letošním roce provedli retrospektivní analýzu, jejímž cílem bylo porovnat přínos dostupných laboratorních diagnostických metod a nalezení optimálního laboratorního vyšetření či kombinace těchto vyšetření nejpřínosnějších k potvrzení alergie na hmyzí jed. Provedli jsme statistické zhodnocení výsledků laboratorních testů (extraktové IgE, BAT, molekulární diagnostika) v souboru 35 pacientů s alergií na včelí a 60 pacientů s alergií na vosí jed. Stanovili jsme senzitivitu a specificitu pro jednotlivé laboratorní metody při využití standardních mezních hodnot (cut-off). Poté jsme se pomocí ROC analýzy pokusili nalézt pro každou metodu případnou vhodnější mezní hodnotu, než je hodnota běžně užívaná. Na závěr jsme provedli statistickou analýzu různých kombinací laboratorních testů s cílem vybrat kombinaci vyšetření, která je pro potvrzení alergie na hmyzí jed nejpřínosnější. Zjistili jsme, že standardně užívané mezní hodnoty (cut-off) nejsou pro většinu laboratorních diagnostických metod užívaných pro potvrzení alergie na hmyzí jed optimální. Nejlepší metodou pro potvrzení alergie na včelí jed zůstává dle naší analýzy specifické IgE k extraktu včelího jedu, avšak při využití vyšší mezní hodnoty než je mezní hodnota běžně užívaná. Pro potvrzení alergie na vosí jed je nejpřínosnější kombinace vyšetření IgE rves v 5 + IgE rves v 1 nebo IgE rves v 5 + IgE vosí extrakt, opět při využití vyšších mezních hodnot pro všechny tyto metody. DIAGNOSTIKA GLUTENOVÉ SENZITIVITY Štěpánová Honzová S. Sylab czech s.r.o., Praha Onemocnění spojená s nesnášenlivostí lepku je možno podle posledních poznatků rozdělit na 3 skupiny onemocnění: 1. autoimunitní onemocnění, kam je řazena zejména celiakie a dále dermatitis herpetiformis Duhring, ataxie spojená s nesnášenlivostí lepku a některé formy autismu 2. alergie na komponenty pšeničné mouky s klinickými projevy respirační alergie, potravinové alergie, námahou indukované anafylaxe a kontaktní urtiky 3. tzv. glutenová senzitivita (neceliakální glutenová senzitivita). Jedná se o neautoimunitní, nealergické onemocnění, u kterého se předpokládá imunologický podklad. Autoimunitní reakce na lepek (klinické projevy týdny až roky po expozici lepkem). Celiakie: Diagnostika vychází z doporučení ESPGHAN (Evropská společnost pro dětskou gastroenterologii, hematologii a výživu), které bylo modifikováno v r Celiakie je charakterizována variabilními klinickými projevy, přítomností specifických protilátek, haplotypy HLA-DQ2 a DQ8 a enteropatií. Protilátky se stanovují ve třídě IgA. Při zjištění IgA deficitu je nutno vyšetřit protilátky v IgG: protilátky proti tkáňové transglutamináze (TG 2) jsou doporučovány jako iniciální test (screening) protilátky proti endomysiu (EMA) zejména k potvrzení sérologické pozitivity a u nejednoznačných nálezů protilátky proti deamidovanému gliadinu (DGP) zejména při susp. celiakii při nejednoznačném nebo negativním vyšetření. Vhodné zvláště u dětí do dvou let. Hladina protilátek je ve vztahu k závažnosti postižení střevní sliznice. Sérologická dg. celiakie je méně spolehlivá u parciální atrofie a dále v počátku onemocnění, kdy mohou být u některých pacientů hodnoty protilátek nízké nebo pozitivní pouze v některém z testů. Pro dg. jsou důležité klinické potíže. HLA typizace při jasné klinické symptomatologii a vysoké pozitivitě protilátek (TG 2 > 10 nad normu), pozitivitě HLA-DQ2 nebo DQ8 je možno stanovit dg. celiakie bez bioptického vyšetření. Negativita haplotypů asociovaných s celiakií (HLA-DQ2, HLA- -DQ8 ) dg. celiakie je velmi nepravděpodobná. HLA typizace je vhodná při susp. dg. a negativním nebo nejasném sérologickém nálezu nebo při infiltrativní či střední lézi sliznice při EB (Marsh 1 2). Alergie na pšeničnou mouku (klinické projevy v průběhu minut až hodin po expozici lepku). V patogenezi hrají klíčovou roli IgE protilátky. V diagnóze k základnímu vyšetření patří kožní prick testy a vyšetření specif. IgE. Bohužel pozitivní prediktivní hodnota těchto testů je snížena zejména u dospělých pacientů vzhledem ke zkřížené reaktivitě s pyly trav. Mimo to komerční extrakty pšenice pro kožní testy mohou mít nedostatečný obsah ve vodě nerozpustné gliadinové frakce. Z tohoto důvodu by měly být upřednostňovány testy s nativní potravinovou metodou prick to prick. V poslední době byla identifikována a charakterizována řada pšeničných proteinů jako alergeny. Některé z nich jsou nyní dostupné pro komponentovou diagnostiku a přispívají ke zpřesnění in vitro IgE testů. Glutenová senzitivita neceliakální glutenová senzitivita (klinické projevy za hodiny až dny po požití lepku). Jedná se o onemocnění, které je definováno pouze klinickými projevy, které se objeví po požití lepku. U tohoto onemocnění zatím neexistuje žádný spolehlivý laboratorní test. Pro diagnózu svědčí klinické potíže pacienta (střevní i mimostřevní), které se upravují po vysazení lepku a po té, co jsouvyloučeny jiné příčiny nesnášenlivosti lepku (tj. celiakie a alergie). V laboratorních testech, na rozdíl od celiakie, jsou negativní protilátky proti TG2 a EMA. Při nálezu EB bývají zachyceny pouze minimální změny (Marsh 0, Marsh 1). U některých pacientů mohou být zachyceny protilátky proti DGP v IgG, řada pacientů má v sérologickém vyšetření protilátky proti gliadinu v IgA. Prevalence neceliakální glutenové senzitivity je udávána 3 6 %. Alergie Supplementum 2/

5 ATOPY PATCH TESTY V DIAGNOSTICE ALERGIE Liška M. Ústav imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Plzeň Atopy patch testy (APT) jsou metodou vyšetření přecitlivělosti oddáleného typu. Jsou variantou běžných epikutánních testů, při níž se testuje přecitlivělost na alergeny známé svou schopností vyvolávat i IgE zprostředkované reakce. Jejich historie sahá již do první poloviny 20. století, ale doba jejich hlavního rozvoje spadá do poslední dekády 20. století. Indikacemi provedení APT stanovila Evropská úkolová skupina pro atopickou dermatitidu (ETFAD) následovně: podezření na přecitlivělost na běžné potravinové nebo inhalační alergeny, není-li přítomna pozitivita kožních prick testů (SPT) a/nebo specifických IgE; těžký a/nebo perzistující atopický ekzém bez známých spouštěcích faktorů; mnohočetná IgE senzibilizace bez prokázané klinické relevance u pacientů s atopickým ekzémem. APT se nejčastěji provádějí na kůži zad, kam se přilepí speciální hliníkové nebo plastové komůrky obsahující alergen. Pro testaci jsou komerčně dostupné inhalační alergeny rozptýlené ve vazelíně, v případě potravinových alergenů se doporučuje testovat čerstvými alergeny. Komůrky se nechají připevněny 48 hodin, poté se sejmou a provede se odečet za 48 a 72 hodin. Pozitivní reakce se projeví vznikem erytému, papul až papulovezikul. Studie s velkým počtem pacientů potvrdily vyšší specificitu a naopak nižší senzitivitu APT v porovnání s testy časné přecitlivělosti (SPT, specif.ige) u pacientů s atopickým ekzémem. V posledních letech však převládá názor, že užití APT nevede u pacientů s atopickým ekzémem a s podezřením na kožní projevy potravinové alergie k podstatnému snížení potřeby orálních provokačních testů. U inhalačních alergenů vycházejí nejčastěji pozitivní APT na roztoče, nicméně klinická relevance této přecitlivělosti se prokazuje obtížně. Současná pozitivita APT i testů časné přecitlivělosti (SPT, specif.ige) na stejný alergen má vyšší klinickou relevanci. V případě gastrointestinálních projevů potravinové alergie je přínos APT sporný. APT jsou dalším nástrojem diagnostiky, který se nám nabízí pro zjišťování přecitlivělosti u některých alergických onemocnění, zejména atopického ekzému. Jde o testy relativně snadno proveditelné, levné a bezpečné. Klinická relevance APT se mění v závislosti na alergenu a test poskytuje spíše doplňkovou informaci. FENO DNES Čáp P. Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha Přednáška nabízí aktuální přehled o významu FeNO pro diagnostiku a monitorování zánětu u astmatu včetně údajů z nových studií o exacerbacích. Nabízí návod ke správné interpretaci nálezů, komentář na téma mezní hodnoty a zmiňuje úskalí v interpretaci. Autor demonstruje poslední světová guidelines a recentní užitečné literární zdroje na dané téma. Přednáška je zaměřena prakticky. O významu pro identifikaci Th2- zánětu není pochyb, rovněž tak o užitečnosti v diferenciální diagnostice a predikci odpovědi na protizánětlivou terapii. Na druhé straně otázka monitorování astmatu cestou FeNO je předmětem stálého bádání a názor na jeho využití se vyvíjí. Nověji jsou k dispozici data z některých kontrolovaných studií, která podporují využití FeNO k vedení léčby astmatu oproti jen klasickému způsobu podle symptomů. Dle recentní aktualizace dat z metaanalýzy třech recentních studií u dospělých plyne, že poměr exacerbací byl signifikantně redukován ve prospěch skupiny s vedením léčby astmatu dle FeNO. Autor nabízí i přehled nezodpovězených otázek a postoj poslední verze GINA (Globální iniciativy pro astma). Tento strategický dokument z r nezpochybňuje zcela FeNO jako takové. Tuto metodu na několika místech v textu zmiňuje k diferenciaci astmatu od CHOPN a cituje studie s měřením FeNO off-line u předškolních dětí, kde vidí užitečnost v asistování v diagnóze. Kriticky se však vyjadřuje k vedení terapie astmatu dle FeNO a úpravě dávky IKS dle jeho výše. Autoři GINA poukazují na fakt nedostatečnosti současných důkazů o bezpečnosti vysazení IKS (inhalačních kortikosteroidů) při nízkých dávkách FeNO, ale explicitně nenabízejí výklad, kde je tedy jeho místo a použitelnost v praxi. Poslední dokument GINA z r však není doporučeným postupem věnujícím se primárně využití FeNO. Tomuto účelu slouží panel expertů z Denveru 2009 a ATS Guidelines z r s připojeným prohlášením amerických alergologů (AAAAI a ACAAI). Urgentní stavy ANAFYLAXE, JAK JI ZNÁME Petrů V. Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha Anafylaxe je náhle vzniklý a život ohrožující stav, který se projeví buď jako akutní dušnost způsobená obstrukcí dýchacích cest (otok jazyka a hrtanu, event. i bronchospasmus), nebo jako anafylaktický šok. Podstatou klinických symptomů je uvolnění mediátorů, ke kterému dochází cestou imunologickou nebo neimunologickou. Pokud je anafylaxe zprostředkována protilátkami typu IgE, mluvíme o pravé anafylaxi, v ostatních případech se jedná o reakce anafylaktoidní. Klinické projevy a léčebný postup se však neodlišují. Nejčastější příčinou anafylaxe jsou potraviny (až v 50 % případů), následují léky, hmyzí jedy, latex. Až na posledním místě stojí diagnostické a léčebné alergeny. Průběh anafylaxe může být jednofázový nebo dvoufázový, s recidivou za 1 až 72 hodin. Diagnóza v akutní fázi se provádí pouze podle anamnézy a symptomů, alergologické vyšetření má význam až s časovým odstupem. Diferenciálně diagnosticky nutno odlišit synkopu, kolaps, hysterii, hypoglykemii, hereditární angioedém, epileptický záchvat, srdeční 26 Alergie Supplementum 2/2014

6 infarkt, hypertenzní krizi, iktus a další. Stanovení sérové tryptázy pomáhá ex post ke správnému zhodnocení dramatické situace. Ve farmakoterapii stojí na prvním místě aplikace adrenalinu i.m. v dávce 0,1 ml, tj. 100 ug/10 kg váhy, max. 0,5 ml, možno opakovat à minut. Dalšími použitými léky jsou injekční antihistaminika, kortikosteroidy. Důležitá je podpora oběhu a podání kyslíku, event. dle potřeby glukagon, bronchodilatancia apod. Pacienty s anamnézou anafylaxe je nutno vybavit protišokovým balíčkem, který má obsahovat injekční adrenalinový autoinjektor, perorální (nebo u malých dětí rektální) kortikosteroid, perorální antihistaminikum, inhalační aerosolové beta-2 mimetikum a návod k použití. Soubor preventivních opatření zahrnuje anamnestický rozbor před podáním farmak, eliminaci kontaktu s anafylaktogenními látkami, imunoprofylaxi (antihistaminika, kromony) a u hmyzí alergie specifickou alergenovou imunoterapii. Patří sem i včasné použití protišokového balíčku. Molekulární alergenová diagnostika pomáhá při vytypování zvláště rizikových pacientů. Podmínkou kvalitní péče o nemocné je mezioborová spolupráce (první pomoc, akutní ambulantní ošetření, resuscitační péče a následná péče), uskutečňovaná dle situace např. praktickým lékařem, lékařem záchranné služby, intenzivistou a specialistou oboru alergologie/ klinická imunologie. heterologní séra: antithymocytové a antilymfocytové sérum, sérum proti hadímu jedu, tetanu, alergenové extrakty, vakcíny vyvinuté na základě ptačích zárodků, potraviny: ořechy, burské oříšky, ryby, měkkýši, mléko, vejce, jedy: nejčastěji blanokřídlý hmyz (včela, vosa), hadi (zmije), medúzy, latex, seminální tekutina, dezinfekční látka etylenoxid (v konjugátu s proteiny). Příčiny reakcí nezávislých na protilátkách IgE jsou pestré jak ve svém spektru, tak v patogenetických mechanismech. Některé látky se mohou ve svém působení překrývat a spouštět taktéž reakci IgE zprostředkovanou. O to těžší je posléze diagnostika. Aktivace komplementu: aplikace krevních derivátů pacientovi s deficitem IgA, hemodialýza Přímá degranulace mastocytů a bazofi lů s uvolněním mediátorů Anafylaxe: opiáty, thiopental, protamin, myorelaxancia, lokální anestetika, radiokontrastní látky, dextrany, manitou Modulace metabolizmu kyseliny arachidonové: kyselina acetylsalicylová, nesteroid. antirevmatika Ostatní: fyzická zátěž, chlad, idiopatická anafylaxe ANAFYLAXE CO NEZNÁME? Krčmová I. Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice a LF UK, Hradec Králové Etiopatogenezi anafylaxe, jak IgE mediované, tak non IgE mediované jsme schopni vysvětlit jen do určité míry. Anafylaktické projevy jsou způsobeny masivním uvolněním mediátorů z mastocytů a bazofilů. Granula buněk obsahují histamin biogenní amin, který způsobuje bronchokonstrikci, zvýšenou sekreci hlenu v dýchacích cestách, vazodilataci a permeabilitu stěn venul. Preformovanými mediátory jsou proteázy (tryptáza, chymáza, katepsin G, karboxypeptidáza A, kininogenáza). Bazické proteoglykany (heparin, chondroitinsulfát) mají schopnost stabilizace uvedených proteáz. Vyplavení aktivních mediátorů je zapříčiněno více mechanismy. Při imunologické reakci zprostředkované protilátkami třídy IgE dochází k interakci mezi molekulami IgE na receptorech senzibilizovaných buněk a spouštěčem-alergenem. Mechanismy nezávislé na IgE (starší výraz anafylaktoidní reakce ) jsou schopny degranulovat bazofily a žírné buňky jinými cestami. Může se jednat o aktivaci komplementu s tvorbou anafylatoxinů, kontakt s přímými histaminoliberátory či o modulaci metabolismu kyseliny arachidonové po aplikaci kyseliny acetylsalicylové a nesteroidních antirevmatik. Některé patofyziologické procesy vedoucí k závažnému klinickému stavu nejsou objasněny např. anafylaxe indukovaná cvičením či ataky anafylaxe bez zjevného spouštěcího faktoru, tzv. idiopatická anafylaxe. Zvažuje se možnost autoimunitních protilátek typu anti- -IgE či porucha regulace faktorů inhibujících histamin. Počet látek, které mohou vyvolat anafylaxi zprostředkovanou IgE, je široký. Některé spouštěče mohou vyvolávat systémovou reakci i mechanismy na IgE protilátkách nezávislých. Jmenovány jsou nejčastější zástupci: beta-laktamová antibiotika (v konjugátu s proteiny), inzulín, ACTH, parathormon, vazopresin, chymotrypsin, streptokináza, protamin, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ZVLÁDÁNÍ AKUTNÍCH ALERGICKÝCH REAKCÍ V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI Macháček P. Alergologie a klinická imunologie, Nový Jičín Množství akutních alergických reakcí jak v terénu, tak v ordinacích lékařů je často zvládáno různým způsobem. Nejčastější chyby začínají již při prvním rozpoznávání reakcí, špatným odhadováním jejich závažnosti a podceňováním rychlosti vývoje stavu. Problémy bývají se správnou polohou postižených, s přivoláním pomoci, v komunikaci se záchrannou službou. Mnozí zdravotníci včetně lékařů stále ještě nejsou dostatečně vybaveni materiálně ani medikamentózně k správnému zvládání těchto reakcí. Časté chyby se objevují bohužel stále i při ošetření a transportu těchto pacientů záchrannou službou stejně tak jako při předávání a následné péči na ambulancích spádových nemocnic. V přednášce jsou uvedeny příklady nesprávných postupů při zvládání akutních alergických reakcí na všech úrovních přednemocniční a ambulantní péče s cílem vyvarovat se těmto větším či menším pochybením a optimalizovat péči o tyto pacienty. HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM BRADYKININEM INDU- KOVANÉ URGENTNÍ STAVY Kuklínek P. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny, Brno Diferenciální di agnostika HAE Diferenciální diagnostika HAE a AAE v sobě zahrnuje několik aspektů a východiskem je: úvaha o etiopatogenetických mechanismech edémů (mediátory žírných buněk, či bradykinin), typický klinický obraz HAE a AAE zahrnující příznakové trias (otok, dyspepsie, asfyxie), hereditární charakter nemoci s familiárním výskytem u HAE, typický patologický laboratorní nález při analýze komplemen- Alergie Supplementum 2/

7 tového systému u HAE a AAE, průkaz genetické mutace u HAE. Diagnostika a terapie kožních projevů Pro HAE a AAE je typický angioedém bez urtikarie. Místní (asymetrické) otoky se rozlišují na statický, zánětlivý, alergický, neurotrofický, žilního původu a lymfedém. Otok u HAE, AAE a AE-ACEi lze zařadit do této skupiny a vytvořit zvláštní etiopatogenetické označení otok indukovaný bradykininem. Inzult fyzikální povahy a fyzická námaha je jediným definovaným faktorem zevního prostředí, který může symptomatizovat pacienty s HAE a AAE. Výrazný angioedém interferuje s funkcí postižené končetiny, ale za závažné lze považovat jen otok v orofaciální oblasti, který přestavuje výstrahu před otokem laryngu. Diagnostika a terapie gastrointestinálních obtíží Při diferenciální diagnostice je nutné mít na zřeteli rekurentní charakter a v jednotlivých případech zdánlivě těžký klinický obraz. Přístup k diagnostice a terapii se liší u nepoznaného a již diagnostikovaného případu HAE. U nepoznaného případu se diagnostické úvahy pohybují v širokém spektru chorob orgánu břišní dutiny a nutno vzít v úvahu, že příčinou obtíží může být bradykininem indukovaný angioedém (HAE,AAE,AE-ACEi). V případě správné diagnózy je pacient ušetřen zbytečného invazivního výkonu. Není výjimkou, že pacient má již řadu chirurgických břišních výkonů za sebou. Jasnou odpověď dá jen laboratorní analýza komplementového systému s charakteristickým nálezem pro HAE/AAE. U pacienta se známou diagnózou HAE/AAE mohou zažívací obtíže též představovat diferenciálně diagnostický problém, protože příčinou nemusí být jen HAE/AAE a přehlédnutí této skutečnosti může končit fatálně. Okamžitý terapeutický zásah, tedy aplikaci Firazyru či substituci C-INH (preparáty Ruconest, Berinert P, v nouzových případech mraženou plazmou), vede u HAE/AAE k rychlému ústupu potíží. V opačném případě je nutné pokračovat v dalších diagnostických a terapeutických postupech vedoucích k řešení akutního břicha. Diagnostika a terapie nastupující asfyxie Ataky dušnosti až dušení při otoku laryngu jsou nejzávažnějším projevem bradykininem indukovaných angioedémů a v případě izolovaného výskytu u pacienta s nestanovenou diagnózou HAE/AAE je její správné určení obtížné. V tomto případě je hlavní starostí realizace výkonu k zachování průchodnosti dýchacích cest (inkubace, tracheotomie). Náhle vzniklou dušnost u nepoznaného HAE/AAE je možné zaměnit s anafylaktickou či anafylaktoidní reakcí po podání lokálního anestetika v orofaciální oblasti, kdy se na rozvoji může podílet i traumatizující zákrok. Tyto případy jsou podstatně vzácnější než AE-ACEi (angioedém při terapii inhibitorem ACE), kdy otok převážně postihuje orofaciální oblast a jazyk. U všech případů bradykininem indukovaného angioedému s nastupující asfyxií je jednoznačně indikována rychlá terapie, podání Firazyru, který je blokátorem receptoru pro bradykinin (B2R). V našich podmínkách je tento postup vyhrazen jen pro pacienty s HAE. Další alternativou je substituce C-INH (Ruconest, Berinert P, nouzově mražená plazma) U AE-ACEi je tato léčba neúčinná, protože není přítomen deficit C-INH. Současná atopická stigmatizace u těchto pacientů je dalším diagnostickým a léčebným zpestřením při řešení akutního stavu a je nutné brát tuto skutečnost v úvahu. AKÚTNA ASTMA Laššán Š. Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UN Bratislava, Bratislava Cieľ práce: Poskytnúť ucelený prehľad o problematike akútnych stavov pri bronchiálnej astme s dôrazom na liečbu Obsah: Bronchiálna astma je heterogénne ochorenie s variabilným profilom symptómov a odpoveďou na liečbu. Toto ochorenie postihuje 5 10 % svetovej populácie a incidencia narastá predovšetkým v ostatných 20 rokoch. Pacienti s ťažko liečiteľnou astmou majú vyšší výskyt exacerbácií a zlú kontrolu ochorenia napriek liečbe viacerými kontrolórmi. Ako najčastejšie príčiny exacerbácií sa uplatňujú infekcie respiračného traktu, predovšetkým vírusové, kontakt so špecifickým spúšťačom či dekompenzácia komorbidít. Exacerbácie astmy sa líšia rýchlosťou svojho nástupu aj stupňom závažnosti. Veľmi dôležitá je stratifikácia a hodnotenie pacientov podľa závažnosti exacerbácie. Ťažké exacerbácie sú život ohrozujúce stavy, ktorých liečba vyžaduje často hospitalizáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti a spotrebúva takmer 1/3 všetkých nákladov na liečbu ochorenia. Viac ako 90 % týchto pacientov nedosahuje v mimoexacerbačnom období kontrolu astmy, takmer polovica nie je dostatočne edukovaná o povahe svojho ochorenia a 4/5 neovládajú inhalačnú techniku. Len minimum pacientov ovláda zásady self-managementu a písomného akčného plánu pri nástupe exacerbácie. Farmakologická liečba akútnej exacerbácie spočíva vo zvýšení frekvencie podávania inhalačných bronchodilatancií s rýchlym nástupom účinku/fixnej kombinácie ICS+formoterol, navýšenia dávkovania pravidelnej medikácie kontrolórom a krátkodobej liečby systémovými kortikoidmi. V prípade hypoxémie je indikovaná suplemenácia kyslíka, pri respiračnom zlyhávaní (ne)invazívna ventilácia. Hromadia sa dôkazy o priaznivom vplyve magnéziumsulfátu. Samozrejmosťou je eliminácia spúšťača resp. liečba precipitujúcich komorbidít. Kľúčové slová: bronchiálna astma, akútne exacerbácie, liečba, manažment akútnych exacerbácií 28 Alergie Supplementum 2/2014

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Léčba anafylaktických reakcí Doc.MUDr.Vít Petrů,CSc

Léčba anafylaktických reakcí Doc.MUDr.Vít Petrů,CSc 1 Léčba anafylaktických reakcí Doc.MUDr.Vít Petrů,CSc I. Definice a vymezení chorobného stavu Anafylaktická reakce (anafylaxe) je akutní alergická reakce, vznikající na podkladě imunopatologické reakce

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii

Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii SOUHRN Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii Allergy 2014; 69: 420 437 Pascal Demoly, N. Franklin Adkinson, Knut Brockow, Mariana Castells, Anca M.

Více

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Simona Bělohlávková E.Kopelentová, I.Šetinová, P.Víšek, J.Novobílská, T.Gvozdiaková, L.Mrázová, M.Minářová, M.Jeřábková, J.Chládková, M.Tichá, E.Orálková,

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Alergické reakce Anesteziologie, urgentní

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies)

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Simona Bělohlávková Martin Fuchs Ivana Švarcová a kolektiv Immuno-flow, s.r.o. 5.4.2014, Dlouhé Stráně Výskyt astmatu a alergií u dětí

Více

Novinky v alergologii

Novinky v alergologii Novinky v alergologii Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alergický zánět Alergen IL-4 B IgE IL-12 T Th2 APC T IL-5 Eozinofil Alergická reakce IL-12 T Th1 IFN-γ B IgG Eosinofily

Více

Ošetřovatelská péče o pacienta s nežádoucími účinky po aplikaci léčiv. Bc. Eva Brachtlová OUP FN Olomouc Červen 2007

Ošetřovatelská péče o pacienta s nežádoucími účinky po aplikaci léčiv. Bc. Eva Brachtlová OUP FN Olomouc Červen 2007 Ošetřovatelská péče o pacienta s nežádoucími účinky po aplikaci léčiv Bc. Eva Brachtlová OUP FN Olomouc Červen 2007 Účinky léků Hlavní (žádoucí): účinky, pro něž se léčiva aplikují Vedlejší (většinou nežádoucí):

Více

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

Bílá kniha o alergii 2011 2012

Bílá kniha o alergii 2011 2012 2011 2012 Bílá kniha o alergii WAO White Book on Allergy 2011 2012 Executive summary RUBY PAWANKAR, GIORGIO WALTER CANONICA, STEPHEN T. HOLGATE, RICHARD F. LOCKEY WAO World Allergy Organisation A World

Více

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN)

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Celiakie je hereditární autoimunitní onemocnění dětí a dospělých s celosvětovým výskytem způsobené celoživotní nesnášenlivosti lepku

Více

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka 27. duben 2012 Tomáš Komprda Ústav technologie potravin MENDELU v Brně Klasifikace nepříznivých reakcí na potraviny Pojmy

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie a výživa Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie na bílkovinu kravského mléka Co je alergie? Nepřiměřená reakce

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Potravinová přecitlivělost: alergie a intolerance

Potravinová přecitlivělost: alergie a intolerance Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

PÉČE O ALERGICKÉHO PACIENTA V ORDINACI VPL

PÉČE O ALERGICKÉHO PACIENTA V ORDINACI VPL Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře PÉČE O ALERGICKÉHO PACIENTA V ORDINACI VPL Garant: MUDr. Zuzana Miškovská, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Hlavní

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Chronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn)

Chronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn) hronická urtikarie: klasifikace, epidemiologie, etiologie a léčba (Souhrn) hronic Urticaria: lassification, Epidemiology and Therapy (Summary) TORSTEN ZUBERBIER pt. of ermatology and Allergy, entre harité,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Procvičování

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

ALERGIE NA MOUKU. Pozorování a výpověď pacienta, rodičů

ALERGIE NA MOUKU. Pozorování a výpověď pacienta, rodičů ALERGIE NA MOUKU Asi 2% lidí jsou přecitlivělí na mouku a nepřiměřeně reagují na různé bílkoviny v mouce obsažené (nejen na lepek, jako je tomu u celiakie). Rozhodující je vrozená dispozice. Může jít o

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

Klinický význam IgG proti potravinovým antigenům

Klinický význam IgG proti potravinovým antigenům Klinický význam IgG proti potravinovým antigenům MUDr. Petr Víšek Ambulance alergologie a klinické imunologie Litomyšl Kazuistika č. 1 Petra M., rok narození 1973, zdravotní sestra Autoimunitní thyreoiditida

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

5. 19.2.- Astma ve zvláštních situacích, Astmaforum( symposium pro specialisty), Telč

5. 19.2.- Astma ve zvláštních situacích, Astmaforum( symposium pro specialisty), Telč Přednášky MUDr.Bronislava Ph.D Alergologie, interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno Přednášky 1999. MUDr.Bronislava Ph.D 1. 14.1- Vývoj alergie a astmatu v dospělosti a ve stáří ČSAKI- slavnostní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Rekombinantní alergeny

Rekombinantní alergeny Rekombinantní alergeny Vojtěch Thon Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně Univerzitní centrum pro alergologii a klinickou imunologii Pylové alergeny - nové horizonty: Rekombinantní

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček:

Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček: Diagnostika alergií Nejčastější příčiny alergických dermatitid u psů a koček: Atopie Potravinová alergie Alergie na pokousání zevními parazity Laboklin Vám nabízí kompletní sadu alergických testů, která

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Trendy v léčbě alergie. MUDr. Petra Kubová

Trendy v léčbě alergie. MUDr. Petra Kubová Trendy v léčbě alergie MUDr. Petra Kubová Komplexní přístup k léčbě Režimová opatření eliminace alergenů Farmakoterapie Specifická alergenová imunoterapie Balneoterapie, speleoterapie, talasoterapie Režimová

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky

Důležité informace pro olympioniky před Londýnem. RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky Důležité informace pro olympioniky před Londýnem RNDr. Jan Chlumský Antidopingový výbor České republiky OH LONDÝN 2012 DOPINGOVÁ KONTROLA: Období olympijských her je vymezeno datem 16.7.2012 až 12.8.2012

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Zdraví a nemoc

Hygiena a školní zdravotnictví. Zdraví a nemoc Hygiena a školní zdravotnictví Zdraví a nemoc Jak byste charakterizovali zdraví a nemoc? Zdraví: stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha nebo stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

OPTIMÁLNÍ DÉLKA VÝLUČNÉHO KOJENÍ

OPTIMÁLNÍ DÉLKA VÝLUČNÉHO KOJENÍ Strategie zavádění nemléčných příkrmů 1 2 3 4 5 U zdravého prospívajícího kojence je doporučováno výlučné kojení do ukončeného 6. měsíce (6M). Některé děti výlučně kojené do 6M mohou mít snížené zásoby

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie. Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3.

Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie. Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3. Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3. LF UK Praha Definice alergické reakce (pylový alergen) Průnik alergenu přes

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE Pracovní skupina Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

Více

Nemocnost dětí v Ostravě

Nemocnost dětí v Ostravě Nemocnost dětí v Ostravě M. Dostál, A. Pastorková, R.J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i. 1 Studie zdravotního stavu dětí z Ostravy - Radvanic a Bartovic Cíl porovnat zdravotní stav dětí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více