Lékové alergie. abstrakta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lékové alergie. abstrakta"

Transkript

1 Lékové alergie PRACOVNÍ SKUPINA PRO LÉKOVÉ ALERGIE V ČSAKI Sedláčková L. Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha Farmakoterapie je základním nástrojem moderní medicíny. Kromě žádoucího léčebného účinku je bohužel zatížena rizikem nežádoucích účinků vedlejších. 80 % z nich, typ A, tvoří účinky předvídatelné a závislé na dávce. 15 % tvoří reakce nepředvídatelné a nezávislé na dávce, nežádoucí účinky typu B. Vedle vzácných idiosynkrastických reakcí je představují zejména lékové hypersenzitivní reakce. Současná terminologie preferuje označení lékové hypersenzitivní reakce pro všechny nežádoucí účinky léků, které klinicky připomínají alergické reakce. Užší pojem lékové alergie se pak používá pro lékové hypersenzitivní reakce zprostředkované imunologickým mechanismem. Spolehlivá diagnostika lékových hypersenzitivit je často obtížná. Zahrnuje pečlivou a velmi podrobnou anamnézu a testy pomocné. Laboratorní a kožní testy pomáhají prokázat lékové alergie, například k antibiotikům penicilinové řady. Provokační testy prokazují příčinnou souvislost léku s reakcí bez ohledu na mechanismus, tedy i hypersenzitivity vyvolané jiným než imunologickým mechanismem, například k nesteroidním antirevmatikům. Provokační test může též potvrdit toleranci léku, ať již mylně pokládaného za příčinu reakce, nebo bezpečného léku náhradního, což nejčastěji využíváme u lokálních anestetik. Pokud je lék, na který je pacient hypersenzitivní, jeho jedinou a nutnou léčebnou možností, lze navodit dočasnou toleranci desenzitizací. Diferenciální diagnózu lékové hypersenzitivní reakce řeší v praxi denně lékaři všech medicínských oborů. Potřebné nástroje zejména kožní a provokační testy a proto i zodpovědnost za konfirmaci diagnózy lékové hypersenzitivity, má alergolog. Evropská skupina odborníků ENDA (European Network of Drug Allergy) a Drug Allergy Interest Group EAACI (Evropské akademie alergologie a klinické imunologie) publikovala v posledních 10 letech řadu doporučení pro diagnostiku a léčbu lékových hypersenzitivních reakcí. Snahu o širší implementaci doporučených postupů má ve své náplni Pracovní skupina pro lékové alergie, založená v ČSAKI na podzim roku Ve sdělení bude prezentováno složení skupiny a její dosavadní i plánované aktivity. ALERGIE NA BETALAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V DĚT- SKÉM VĚKU VÝZNAM PROVOKAČNÍCH TESTŮ Paukert J., Kopelentová E., Králová M., Charvátová M., Paukertová M., Dobiášová Š. Alergologická ambulance, Dětské oddělení, Oblastní nemocnice Kolín Anamnéza alergie na penicilin a ostatní betalaktamová antibiotika je častým údajem v osobní anamnéze dětských pacientů. Diagnóza bývá většinou stanovena klinicky bez podrobnějšího vyšetření. To vede k řadě chybně stanovených alergií na penicilin se všemi důsledky k používání alternativních, většinou širokospektrých antibiotik s větším množstvím nežádoucích účinků, k nárůstu rezistence a v neposlední řadě k vyšším nákladům na léčbu. Podrobné vyšetření spočívá v pečlivém rozboru anamnézy, provedení kožních testů, komplementárních laboratorních vyšetření a provokačního testu. V řadě případů umožní až provedení provokačního testu podezření z lékové hypersenzitivity/ alergie potvrdit nebo vyloučit. V průkazu tolerance léku je provokační test nezastupitelný. V případě pozitivity/potvrzení lékové hypersenzitivity umožní najít bezpečnou alternativní léčbu (část pacientů reagujících na aminopeniciliny nebo některé cefalosporiny bez problémů toleruje léčbu penicilinem). Při zohlednění závažnosti a charakteru původní reakce a při dodržení indikací a kontraindikací provedení provokačního testu jde o bezpečnou součást vyšetření. Ve většině případů nelze bez jeho provedení vyšetření uzavřít. Izolované vyšetření specifických IgE je potenciálně rizikové pro velmi nízkou senzitivitu. Vyšetření protilátek ve třídě IgG a IgA nemá diagnostický význam. Vyšetření pomocí kožních testů má vysokou senzitivitu i specificitu, negativita kožních testů je významná v predikci tolerance antibiotika. V letech jsme na našem pracovišti vyšetřili 173 pacientů pro podezření z alergie na betalaktamová antibiotika, 155 (90 %) vyšetření ukončilo. Pouze 16 (10 %) bylo podezření potvrzeno. 3 (19 %) prodělali anafylaxi, 5 (31 %) časnou kožní reakci, 8 (50 %) pozdní kožní reakci. Diagnóza byla stanovena 2 na základě laboratorních vyšetření (13 %), 6 kožními testy (37 %) a 8 provokačním testem (50 %). Po dokončení alergologického vyšetření bylo v 90 % uvolněno suspektní antibiotikum k dalšímu užívání. U 2 pacientů reagujících na aminopeniciliny byla potvrzena nekomplikovaná tolerance penicilinu. Bylo provedeno 151 provokačních testů, v 8 případech s pozitivním výsledkem. Šlo o lehké reakce izolovaně kožní (shodné s původně popisovanou reakcí). Reakce odezněly spontánně nebo po podání antihistaminika. Ani v jednom případě nevedla reakce k hospitalizaci. Ani v jednom případě nebyla nutná aplikace kortikoidů nebo adrenalinu. Viz tab. 1 RIZIKO SKRÍŽENEJ ALERGIE NA CEFALOSPORÍNY U PACIENTOV ALERGICKÝCH NA PENICILÍNY Hlinka I., Hlinková B. AlergoImuno centrum Kežmarok Uvádza sa, že alergia na penicilíny sa bez ohľadu na typ alergickej reakcie vyskytuje u 0,7 10 % populácie. V skutočnosti však 90 % týchto pacientov alergiu na penicilíny nemá. Prevalencia závažných anafylatických reakcií sa odhaduje na 0,004 0,015 %. Riziko skríženej alergie na cefalosporíny u pacientov alergických na penicilíny sa odhaduje na menej ako 5 %. Skrížené, IgEmediované alergické reakcie určite existujú, ale vyskytujú sa takmer výlučne medzi penicilínmi a cefalosporínmi prvej generácie. Pri neskorom T-Ly mediovanom type alergickej reakcie existujú vážne pochybnosti, či vôbec existujú. Preto aj všeobecné farmakologické odporúčania nezakazujú podávanie cefalosporínov u pacientov s nezávažnými kožnými prejavmi po penicilínoch. Cieľ: Zmyslom štúdie bolo zistiť, aká je v reálnej praxi prevalencia skríženej alergie na cefalosporíny u pacientov alergických na penicilíny. Metodika: Oslovili sme praktických lekárov pre dospelých a vyšetrili 42 pacientov (31 ± 9 r.) s anamnézou alergie na penicilíny. 100 % pacientov udávalo, alebo malo zdokumentovaný exantém. 3 pacienti mali kolapsovitý stav s hypotenziou, 2 pacienti 22 Alergie Supplementum 2/2014

2 dušnosť s opuchom hrdla. V súlade s odporúčaním EAACI sme u pacientov vyšetrili šige, BDT, SPT a Patch test s Cefuroxinom, Cefixinom, Ceftriaxonom a Ceftibutenom. Ak boli testy negatívne, bol zrealizovaný orálny provokačný test (graded challenge test). VÝSLEDOK: Ani u jedného pacienta sme ani po orálnom provokačnom teste neverifikovali alergickú reakciu na uvedené cefalosporíny. Diskusia: 1. Je jednoznačne potvrdené, že alergia na penicilíny je oveľa zriedkavejšia, ako ju pacienti udávajú. 2. IgE mediované, závažné anafylaktické reakcie na penicilíny sú veľmi ojedinelé. 3. Skrížené alergie medzi cefalosporínmi a penicilínmi prichádzajú do úvahy len pri I. type alergickej reakcie a súvisia s podobnou chemickou štruktúrou bočných reťazcov na presne definovaných pozíciách. Skrížené reakcie s penicilínmi sa preto takmer výlučne vyskytujú pri cefalosporínoch prvej generácie. 4. Ak pacient nemal zdokumentovanú a potvrdenú anafylaktickú reakciu alebo závažnú kožnú reakcie (TEN, SJS) na niektoré penicilínové antibiotikum, nie sú prítomné kontraindikácie na cefalosporíny 2. a vyššej generácie. HYPERSENZITIVNÍ REAKCE NA NESTEROIDNÍ PROTI- ZÁNĚTLIVÉ LÉKY NOVÁ KLASIFIKACE, DIAGNÓZA A MANAGEMENT Novotná B. Alergologie, Interní gastroneterologická klinika MU, FN Brno Nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) jsou odpovědné za % referovaných nežádoucích hypersenzitivních reakcí na léky imunologické a neimunologické povahy. Kolegové z EAACI/ENDA (European Network of Drug Allergy/EAACI Interest Group on Drug Hypersensitivity) a HANNA (European Network on Hypersensitivity to Aspirin and Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs) publikovali v časopise Allergy současné znalosti o patofyziologickém mechanismu, klinickém průběhu a praktické doporučení pro diagnózu a péči o pacienty s NSA hypersenzitivitou. Nežádoucí reakce jsou způsobeny různými mechanismy, a proto se prezentují širokým rozsahem klinických projevů od anafylaxe nebo těžkého bronchospazmu za několik minut po požití až po oddálené, pozdní reakce, které se objeví po dnech až týdnech užívání. Dokument dělí reakce na NSA podle časového výskytu reakce na akutní (časné až několik hodin po expozici) a pozdní ( 24 h po expozici). Dále klasifikace rozlišuje klinickou manifestaci (kůže, respirační trakt, orgánové postižení), typ reakce (zkřížená reaktivita mezi různými léky, reakce jen na jeden lék), souběžně probíhající onemocnění (astma, rhinosinusitis, chronická urtika) a možný předpokládaný mechanismus (inhibice COX-1, IgE mechanismus, buňkami zprostředkovaná reakce). Naší povinností je vybavit pacienta písemnou informací zakázaných a alternativních léků, které užije v případě indikace protizánětlivé, analgetické a antiagregační léčby. Prezentujeme naše zkušenosti s testy náhradní medikací COX-2 inhibitory (etoricoxibem) a s desenzitizačními postupy. FAKTA A MÝTY O LOKÁLNÍCH ANESTETIKÁCH Vernerová E. Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol, Praha Lokální anestetika (LA) jsou na světě denně aplikovány 6 mil. pacientů, a přesto jsou nebezpečné nežádoucí reakce spojené s jejich použitím vzácné. Přesto je alergie na LA pokládána za častou a nebezpečnou. LA se na základě chemické struktury dělí do 2 skupin: amino- -estery a amino-amidy. Estery jsou metabolizovány pseudocholinesterázou na kyselinu paraaminobenzoovou (PABA). Pacienti se sníženou funkcí tohoto enzymu nebo s poškozenou jaterní funkcí jsou ohroženi předávkováním a toxickou reakcí po použití esterových LA. PABA je poměrně častým senzibilizátorem, který může vyvolat oddálený typ alergické reakce (IV. typ reakce podle Coombse a Gella). Mezi esterovými LA existuje zkřížená reaktivita. Přecitlivělost tohoto typu můžeme poměrně spolehlivě prokázat pomocí epikutánních testů. Amidová LA jsou výrazně bezpečnější a velmi vzácně mohou vyvolat časnou alergickou reakci (I. typ reakce dle Coombse a Gella). Dosud nebyla popsána zkřížená reaktivita mezi IV. typem reakce na esterová anestetika a I. typem reakce na amidová anestetika. Kožní testy na LA byly v minulosti často vyžadovány zejména stomatology a chirurgy a pokládány za průkaz přecitlivělosti na tato léčiva. Podle nových poznatků je význam prick testů i intradermálních testů velice sporný a jejich výsledek nespolehlivý. Negativita těchto testů rozhodně nezajišťuje bezpečnost následného použití. U pacienta, který udává alergii na LA, je nezbytné provést provokační test s postupně se zvyšující dávkou tohoto LA. Finálně musíme dosáhnout dávky, která bude pacientovi podána. Je to jediný spolehlivý a poměrně bezpečný postup, který doporučujeme provádět na specializovaných pracovištích. Většina nežádoucích reakcí spojených s aplikací LA je však důsledkem toxických a farmakologických vlastností samotných anestetik, méně často také adrenalinu, který je k většině z nich přidáván Tab. 1: Indikace a kontraindikace provedení provokačního testu Indikace Vyloučení lékové hypersenzitivity u pacientů s anamnézou nespecifických/necharakteristických obtíží Nalezení bezpečné alternativy při potvrzené alergii Vyloučení zkřížené reakce penicilin/cefalosporiny alternativní NSAIDs Potvrzení diagnózy při suspektní anamnéze lékové alergie a negativitě předchozích vyšetření (makulopapulózní exantémy při léčbě aminopeniciliny) Kontraindikace absolutní DRESS AGEP Toxická epidermální nekrolýza TEN Stevens-Johnsonův syndrom Orgánové manifestace cytopenie, hepatitida, nefritida Léky navozené autoimunitní choroby SLE, pemphigus vulgaris, bulózní pemphigoid vaskulitida Kontraindikace relativní Těžká anafylaxe Alergie Supplementum 2/

3 kvůli prodloužení anestetického účinku a snížení nežádoucích reakcí na vysoké dávky anestetika. Vzácné jsou nežádoucí reakce na sulfity a parabeny přidávané jako aditiva k některým preparátům. Uvádíme-li přehled nežádoucích účinků anestetik, nemůžeme opomenout reakce vazovagální, které provázejí bolest a obavy z lékařských výkonů prováděných v lokální anestezii. LÉKOVÁ ALERGIE A HYPERSENZITIVITA INTERAK- CE LÉČIVA A REAKTIVITY JEDINCE Kučera P. Oddělení alergologie a klinické imunologie, Ústav imunologie, FNKV a 3. LF UK, Praha Nežádoucí účinky na léčiva mají řadu mechanismů, mezi reakce klasifikované typem B jsou řazeny reakce hypersenzitivní nebo alergické mají definovány imunologické mechanismy. Porozumění mechanismům vzniku lékové hypersenzitivní reakce vede ke zlepšení diagnostiky a odhadu rizika další reakce. Imunologická reaktivita na betalaktamová ATB předpokládá nejčastěji reaktivitu IgE protilátky na determinanty léčiva a proteinový nosič, řada pozdních reakcí s kožním a jiným orgánovým projevem je způsobena rozpoznáním a reaktivitou T-lymfocytů. Kromě vlastní imunogenicity léčiva identifikovaly genetické studie několik kandidátních genů vnímavost k alergické reakci I. typu (IgE receptor, IL-4 a IL-13), mnohem více je známo o farmakogenomice reakcí způsobených T-lymfocyty, což přináší možnost identifikace pacientů se zvýšeným rizikem hypersenzitivní reakce. Nejznámější je možnost závažné reakce po abacaviru (inhibitor reverzní transkriptázy, nukleosidový analog) u pacientů s alelou HLA-B*57.01, u nichž je přibližně 5% rizika vzniku velmi závažné reakce hypersenzitivity. Obdobně je popsána genetická predispozice k rozvoji těžké systémové reakce u carbamazepinu (HLA-A*01:01, B*15.02 Stevens-Johnson syndrom/toxická epidermální nekrolýza), alopurinolu (HLA-B*58:01) či amoxycilinu-klavulonátu. Frekvence rizikových HLA alel je přirozeně celosvětově různá, proto současné znalosti vedou k doporučení ke genetickému testování pouze u některých léčiv a u některých populací. Dalším faktorem ovlivňujícím riziko vzniku hypersenzitivní reakce je virová infekce/reinfekce především lidskými herpes viry (HHV6, HHV7) a virem HIV. I když odhad genetického rizika nepřináší informace generalizované pro celou lidskou populaci, jde o další metodu ke snížení rizika hypersenzitivní reakce po léčivech. Diagnostika v alergologii TEST AKTIVACE BAZOFILŮ A JEHO MÍSTO V DIA- GNOSTICE ALERGIÍ Šetinová I., Havranová M. Immunia spol. s r. o., Praha Test aktivace bazofilů je funkční in vitro test ke zjišťování IgE zprostředkované alergické reakce. Jeho místo v diagnostice alergií je stále diskutováno. Zpochybňování testu je způsobeno odlišným provedením mezi jednotlivými laboratořemi, užitím různých mezních hodnot ( cut-off ) pro hodnocení a nedostatečnou standardizací testu. Principem testu je detekce znaku bazofilů CD203c a aktivačního znaku CD63 průtokovým cytometrem. Je považován za doplňkové laboratorní vyšetření především v případech, kdy nekorelují výsledky sige a kožních testů s klinickými příznaky nebo tyto testy nelze provést. Pro jednotlivé vyšetřované alergeny je doporučeno vždy určit cut-off prahovou hodnotu pro pozitivitu testu. Provádí se kalibrací a ředěním alergenů, čímž se eliminuje vliv cytotoxicity aditiv v případě použití komerčních extraktů. Výhodné je používat k diagnostice alergeny bez příměsi aditiv, event. rekombinantní alergeny. Doporučuje se využívat především vysoké negativní prediktivní hodnoty testu. U alergie na hmyzí jed pomůže rozlišit pravou klinickou reakci na včelu (vosu) a falešně pozitivní zkříženou reaktivitu. Test je důležitým pomocným laboratorním vyšetřením při zjišťování navození tolerance u potravinové alergie u dětí. Bylo zjištěno, že u dětí, které tolerují pečenou formu BKM nebo vaječného bílku, je stupeň aktivace bazofilů nižší než u dětí, které netolerují tyto alergeny ani v pečené formě. Na našem pracovišti jsme vyšetřili skupinu 20 dětí před expozičním test s BKM a vaječným bílkem v případech, že přetrvávala vyšší hodnota sige na kravské mléko, kasein, vaječný bílek a ovomukoid. U dětí, které reagovaly negativně v testu aktivace bazofilů, jsme provedli expoziční test s negativním výsledkem. V klinických studiích specifické orální imunoterapie BKM, vaječného bílku a arašídů se test využívá k monitorování efektu léčby. Při ní se předpokládá redukce klinických příznaků vlivem suprese efektorových buněk, kterými jsou právě bazofily. Důležité místo zaujímá také v diagnostice lékové alergie. Test byl ověřen pro diagnostiku hypersenzitivity na neuromuskulární blokátory, betalaktamová antibiotika a nesteroidní protizánětlivé léky. Své místo má také u alergií na opiáty a quinolony, kde kožní testy vyvolávají falešně pozitivní reakci. Senzitivita se pohybuje od 50 do 90 %, specificita je vyšší 70 až 100 %. Test aktivace bazofilů má tedy své specifické místo v diagnostice alergií a může být důležitou pomocnou laboratorní metodou. SOUČASNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY ALERGIE NA HMYZÍ JED Vachová M. Ústav imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Plzeň Diagnostika alergie na hmyzí jed vychází z doporučeného postupu EAACI z roku Základ vyšetření představuje pečlivě odebraná anamnéza, kožní testy s hmyzími jedy (prick testy v případě negativity doplněné o i.d. testy) a stanovení specifických IgE protilátek k extraktům včelího a vosího jedu. Jednoznačné rozlišení mezi alergií na včelí či vosí jed však v praxi komplikuje velmi často přítomná dvojí pozitivita výsledků těchto rutinně užívaných testů, což významně znesnadňuje výběr jedu pro následnou imunoterapii. K upřesnění diagnózy je v těchto případech k dispozici test aktivace bazofilů a molekulární diagnostika. Molekulární diagnostika 24 Alergie Supplementum 2/2014

4 se vzhledem k výborné dostupnosti a velkému přínosu dostává do popředí zájmu a stává se již běžnou součástí standardního diagnostického protokolu. Tato metoda umožňuje odhalit senzibilizaci pacienta k hlavním druhově specifickým hmyzím alergenům, což významně přispívá k rozlišení skutečné pravé dvojí senzibilizace pacienta k oběma jedům od zkřížené reaktivity mezi jedy. Od roku 2010 jsou běžně dostupné 2 hlavní vosí alergeny rves v 5 (antigen 5) a rves v 1 (fosfolipáza A1) a 1 včelí alergen rapi m 1 (fosfolipáza A2). Od letošního roku je navíc k dispozici též rapi m 2 (hyaluronidáza). Současné vyšetření rves v 5 společně s rves v 1 se jeví pro potvrzení alergie na vosí jed zcela dostačující. Bohužel senzitivita rapi m 1 není optimální, tudíž samotné vyšetření rapi m 1 může být pro potvrzení alergie na včelí jed v některých případech nedostačující. Senzitivitu vyšetření by jistě zvýšilo současné vyšetření dalších včelích alergenů. Bohužel nově dostupný včelí alergen rapi m 2 vykazuje výraznou homologii s obdobným alergenem obsaženým též ve vosím jedu, tudíž senzibilizace k tomuto alergenu může být zodpovědna nejenom za senzibilizaci k včelímu jedu, ale díky vysoké homologii obou hyaluronidáz též za senzibilizaci k jedu vosy. Pro potvrzení alergie na včelí jed se tudíž jeví přínosnější současné vyšetření rapi m 1 s dalšími druhově specifickými alergeny např. s rapi m 4 (melitin), který má být rovněž brzy k dispozici. Na našem pracovišti jsme v letošním roce provedli retrospektivní analýzu, jejímž cílem bylo porovnat přínos dostupných laboratorních diagnostických metod a nalezení optimálního laboratorního vyšetření či kombinace těchto vyšetření nejpřínosnějších k potvrzení alergie na hmyzí jed. Provedli jsme statistické zhodnocení výsledků laboratorních testů (extraktové IgE, BAT, molekulární diagnostika) v souboru 35 pacientů s alergií na včelí a 60 pacientů s alergií na vosí jed. Stanovili jsme senzitivitu a specificitu pro jednotlivé laboratorní metody při využití standardních mezních hodnot (cut-off). Poté jsme se pomocí ROC analýzy pokusili nalézt pro každou metodu případnou vhodnější mezní hodnotu, než je hodnota běžně užívaná. Na závěr jsme provedli statistickou analýzu různých kombinací laboratorních testů s cílem vybrat kombinaci vyšetření, která je pro potvrzení alergie na hmyzí jed nejpřínosnější. Zjistili jsme, že standardně užívané mezní hodnoty (cut-off) nejsou pro většinu laboratorních diagnostických metod užívaných pro potvrzení alergie na hmyzí jed optimální. Nejlepší metodou pro potvrzení alergie na včelí jed zůstává dle naší analýzy specifické IgE k extraktu včelího jedu, avšak při využití vyšší mezní hodnoty než je mezní hodnota běžně užívaná. Pro potvrzení alergie na vosí jed je nejpřínosnější kombinace vyšetření IgE rves v 5 + IgE rves v 1 nebo IgE rves v 5 + IgE vosí extrakt, opět při využití vyšších mezních hodnot pro všechny tyto metody. DIAGNOSTIKA GLUTENOVÉ SENZITIVITY Štěpánová Honzová S. Sylab czech s.r.o., Praha Onemocnění spojená s nesnášenlivostí lepku je možno podle posledních poznatků rozdělit na 3 skupiny onemocnění: 1. autoimunitní onemocnění, kam je řazena zejména celiakie a dále dermatitis herpetiformis Duhring, ataxie spojená s nesnášenlivostí lepku a některé formy autismu 2. alergie na komponenty pšeničné mouky s klinickými projevy respirační alergie, potravinové alergie, námahou indukované anafylaxe a kontaktní urtiky 3. tzv. glutenová senzitivita (neceliakální glutenová senzitivita). Jedná se o neautoimunitní, nealergické onemocnění, u kterého se předpokládá imunologický podklad. Autoimunitní reakce na lepek (klinické projevy týdny až roky po expozici lepkem). Celiakie: Diagnostika vychází z doporučení ESPGHAN (Evropská společnost pro dětskou gastroenterologii, hematologii a výživu), které bylo modifikováno v r Celiakie je charakterizována variabilními klinickými projevy, přítomností specifických protilátek, haplotypy HLA-DQ2 a DQ8 a enteropatií. Protilátky se stanovují ve třídě IgA. Při zjištění IgA deficitu je nutno vyšetřit protilátky v IgG: protilátky proti tkáňové transglutamináze (TG 2) jsou doporučovány jako iniciální test (screening) protilátky proti endomysiu (EMA) zejména k potvrzení sérologické pozitivity a u nejednoznačných nálezů protilátky proti deamidovanému gliadinu (DGP) zejména při susp. celiakii při nejednoznačném nebo negativním vyšetření. Vhodné zvláště u dětí do dvou let. Hladina protilátek je ve vztahu k závažnosti postižení střevní sliznice. Sérologická dg. celiakie je méně spolehlivá u parciální atrofie a dále v počátku onemocnění, kdy mohou být u některých pacientů hodnoty protilátek nízké nebo pozitivní pouze v některém z testů. Pro dg. jsou důležité klinické potíže. HLA typizace při jasné klinické symptomatologii a vysoké pozitivitě protilátek (TG 2 > 10 nad normu), pozitivitě HLA-DQ2 nebo DQ8 je možno stanovit dg. celiakie bez bioptického vyšetření. Negativita haplotypů asociovaných s celiakií (HLA-DQ2, HLA- -DQ8 ) dg. celiakie je velmi nepravděpodobná. HLA typizace je vhodná při susp. dg. a negativním nebo nejasném sérologickém nálezu nebo při infiltrativní či střední lézi sliznice při EB (Marsh 1 2). Alergie na pšeničnou mouku (klinické projevy v průběhu minut až hodin po expozici lepku). V patogenezi hrají klíčovou roli IgE protilátky. V diagnóze k základnímu vyšetření patří kožní prick testy a vyšetření specif. IgE. Bohužel pozitivní prediktivní hodnota těchto testů je snížena zejména u dospělých pacientů vzhledem ke zkřížené reaktivitě s pyly trav. Mimo to komerční extrakty pšenice pro kožní testy mohou mít nedostatečný obsah ve vodě nerozpustné gliadinové frakce. Z tohoto důvodu by měly být upřednostňovány testy s nativní potravinovou metodou prick to prick. V poslední době byla identifikována a charakterizována řada pšeničných proteinů jako alergeny. Některé z nich jsou nyní dostupné pro komponentovou diagnostiku a přispívají ke zpřesnění in vitro IgE testů. Glutenová senzitivita neceliakální glutenová senzitivita (klinické projevy za hodiny až dny po požití lepku). Jedná se o onemocnění, které je definováno pouze klinickými projevy, které se objeví po požití lepku. U tohoto onemocnění zatím neexistuje žádný spolehlivý laboratorní test. Pro diagnózu svědčí klinické potíže pacienta (střevní i mimostřevní), které se upravují po vysazení lepku a po té, co jsouvyloučeny jiné příčiny nesnášenlivosti lepku (tj. celiakie a alergie). V laboratorních testech, na rozdíl od celiakie, jsou negativní protilátky proti TG2 a EMA. Při nálezu EB bývají zachyceny pouze minimální změny (Marsh 0, Marsh 1). U některých pacientů mohou být zachyceny protilátky proti DGP v IgG, řada pacientů má v sérologickém vyšetření protilátky proti gliadinu v IgA. Prevalence neceliakální glutenové senzitivity je udávána 3 6 %. Alergie Supplementum 2/

5 ATOPY PATCH TESTY V DIAGNOSTICE ALERGIE Liška M. Ústav imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Plzeň Atopy patch testy (APT) jsou metodou vyšetření přecitlivělosti oddáleného typu. Jsou variantou běžných epikutánních testů, při níž se testuje přecitlivělost na alergeny známé svou schopností vyvolávat i IgE zprostředkované reakce. Jejich historie sahá již do první poloviny 20. století, ale doba jejich hlavního rozvoje spadá do poslední dekády 20. století. Indikacemi provedení APT stanovila Evropská úkolová skupina pro atopickou dermatitidu (ETFAD) následovně: podezření na přecitlivělost na běžné potravinové nebo inhalační alergeny, není-li přítomna pozitivita kožních prick testů (SPT) a/nebo specifických IgE; těžký a/nebo perzistující atopický ekzém bez známých spouštěcích faktorů; mnohočetná IgE senzibilizace bez prokázané klinické relevance u pacientů s atopickým ekzémem. APT se nejčastěji provádějí na kůži zad, kam se přilepí speciální hliníkové nebo plastové komůrky obsahující alergen. Pro testaci jsou komerčně dostupné inhalační alergeny rozptýlené ve vazelíně, v případě potravinových alergenů se doporučuje testovat čerstvými alergeny. Komůrky se nechají připevněny 48 hodin, poté se sejmou a provede se odečet za 48 a 72 hodin. Pozitivní reakce se projeví vznikem erytému, papul až papulovezikul. Studie s velkým počtem pacientů potvrdily vyšší specificitu a naopak nižší senzitivitu APT v porovnání s testy časné přecitlivělosti (SPT, specif.ige) u pacientů s atopickým ekzémem. V posledních letech však převládá názor, že užití APT nevede u pacientů s atopickým ekzémem a s podezřením na kožní projevy potravinové alergie k podstatnému snížení potřeby orálních provokačních testů. U inhalačních alergenů vycházejí nejčastěji pozitivní APT na roztoče, nicméně klinická relevance této přecitlivělosti se prokazuje obtížně. Současná pozitivita APT i testů časné přecitlivělosti (SPT, specif.ige) na stejný alergen má vyšší klinickou relevanci. V případě gastrointestinálních projevů potravinové alergie je přínos APT sporný. APT jsou dalším nástrojem diagnostiky, který se nám nabízí pro zjišťování přecitlivělosti u některých alergických onemocnění, zejména atopického ekzému. Jde o testy relativně snadno proveditelné, levné a bezpečné. Klinická relevance APT se mění v závislosti na alergenu a test poskytuje spíše doplňkovou informaci. FENO DNES Čáp P. Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha Přednáška nabízí aktuální přehled o významu FeNO pro diagnostiku a monitorování zánětu u astmatu včetně údajů z nových studií o exacerbacích. Nabízí návod ke správné interpretaci nálezů, komentář na téma mezní hodnoty a zmiňuje úskalí v interpretaci. Autor demonstruje poslední světová guidelines a recentní užitečné literární zdroje na dané téma. Přednáška je zaměřena prakticky. O významu pro identifikaci Th2- zánětu není pochyb, rovněž tak o užitečnosti v diferenciální diagnostice a predikci odpovědi na protizánětlivou terapii. Na druhé straně otázka monitorování astmatu cestou FeNO je předmětem stálého bádání a názor na jeho využití se vyvíjí. Nověji jsou k dispozici data z některých kontrolovaných studií, která podporují využití FeNO k vedení léčby astmatu oproti jen klasickému způsobu podle symptomů. Dle recentní aktualizace dat z metaanalýzy třech recentních studií u dospělých plyne, že poměr exacerbací byl signifikantně redukován ve prospěch skupiny s vedením léčby astmatu dle FeNO. Autor nabízí i přehled nezodpovězených otázek a postoj poslední verze GINA (Globální iniciativy pro astma). Tento strategický dokument z r nezpochybňuje zcela FeNO jako takové. Tuto metodu na několika místech v textu zmiňuje k diferenciaci astmatu od CHOPN a cituje studie s měřením FeNO off-line u předškolních dětí, kde vidí užitečnost v asistování v diagnóze. Kriticky se však vyjadřuje k vedení terapie astmatu dle FeNO a úpravě dávky IKS dle jeho výše. Autoři GINA poukazují na fakt nedostatečnosti současných důkazů o bezpečnosti vysazení IKS (inhalačních kortikosteroidů) při nízkých dávkách FeNO, ale explicitně nenabízejí výklad, kde je tedy jeho místo a použitelnost v praxi. Poslední dokument GINA z r však není doporučeným postupem věnujícím se primárně využití FeNO. Tomuto účelu slouží panel expertů z Denveru 2009 a ATS Guidelines z r s připojeným prohlášením amerických alergologů (AAAAI a ACAAI). Urgentní stavy ANAFYLAXE, JAK JI ZNÁME Petrů V. Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha Anafylaxe je náhle vzniklý a život ohrožující stav, který se projeví buď jako akutní dušnost způsobená obstrukcí dýchacích cest (otok jazyka a hrtanu, event. i bronchospasmus), nebo jako anafylaktický šok. Podstatou klinických symptomů je uvolnění mediátorů, ke kterému dochází cestou imunologickou nebo neimunologickou. Pokud je anafylaxe zprostředkována protilátkami typu IgE, mluvíme o pravé anafylaxi, v ostatních případech se jedná o reakce anafylaktoidní. Klinické projevy a léčebný postup se však neodlišují. Nejčastější příčinou anafylaxe jsou potraviny (až v 50 % případů), následují léky, hmyzí jedy, latex. Až na posledním místě stojí diagnostické a léčebné alergeny. Průběh anafylaxe může být jednofázový nebo dvoufázový, s recidivou za 1 až 72 hodin. Diagnóza v akutní fázi se provádí pouze podle anamnézy a symptomů, alergologické vyšetření má význam až s časovým odstupem. Diferenciálně diagnosticky nutno odlišit synkopu, kolaps, hysterii, hypoglykemii, hereditární angioedém, epileptický záchvat, srdeční 26 Alergie Supplementum 2/2014

6 infarkt, hypertenzní krizi, iktus a další. Stanovení sérové tryptázy pomáhá ex post ke správnému zhodnocení dramatické situace. Ve farmakoterapii stojí na prvním místě aplikace adrenalinu i.m. v dávce 0,1 ml, tj. 100 ug/10 kg váhy, max. 0,5 ml, možno opakovat à minut. Dalšími použitými léky jsou injekční antihistaminika, kortikosteroidy. Důležitá je podpora oběhu a podání kyslíku, event. dle potřeby glukagon, bronchodilatancia apod. Pacienty s anamnézou anafylaxe je nutno vybavit protišokovým balíčkem, který má obsahovat injekční adrenalinový autoinjektor, perorální (nebo u malých dětí rektální) kortikosteroid, perorální antihistaminikum, inhalační aerosolové beta-2 mimetikum a návod k použití. Soubor preventivních opatření zahrnuje anamnestický rozbor před podáním farmak, eliminaci kontaktu s anafylaktogenními látkami, imunoprofylaxi (antihistaminika, kromony) a u hmyzí alergie specifickou alergenovou imunoterapii. Patří sem i včasné použití protišokového balíčku. Molekulární alergenová diagnostika pomáhá při vytypování zvláště rizikových pacientů. Podmínkou kvalitní péče o nemocné je mezioborová spolupráce (první pomoc, akutní ambulantní ošetření, resuscitační péče a následná péče), uskutečňovaná dle situace např. praktickým lékařem, lékařem záchranné služby, intenzivistou a specialistou oboru alergologie/ klinická imunologie. heterologní séra: antithymocytové a antilymfocytové sérum, sérum proti hadímu jedu, tetanu, alergenové extrakty, vakcíny vyvinuté na základě ptačích zárodků, potraviny: ořechy, burské oříšky, ryby, měkkýši, mléko, vejce, jedy: nejčastěji blanokřídlý hmyz (včela, vosa), hadi (zmije), medúzy, latex, seminální tekutina, dezinfekční látka etylenoxid (v konjugátu s proteiny). Příčiny reakcí nezávislých na protilátkách IgE jsou pestré jak ve svém spektru, tak v patogenetických mechanismech. Některé látky se mohou ve svém působení překrývat a spouštět taktéž reakci IgE zprostředkovanou. O to těžší je posléze diagnostika. Aktivace komplementu: aplikace krevních derivátů pacientovi s deficitem IgA, hemodialýza Přímá degranulace mastocytů a bazofi lů s uvolněním mediátorů Anafylaxe: opiáty, thiopental, protamin, myorelaxancia, lokální anestetika, radiokontrastní látky, dextrany, manitou Modulace metabolizmu kyseliny arachidonové: kyselina acetylsalicylová, nesteroid. antirevmatika Ostatní: fyzická zátěž, chlad, idiopatická anafylaxe ANAFYLAXE CO NEZNÁME? Krčmová I. Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice a LF UK, Hradec Králové Etiopatogenezi anafylaxe, jak IgE mediované, tak non IgE mediované jsme schopni vysvětlit jen do určité míry. Anafylaktické projevy jsou způsobeny masivním uvolněním mediátorů z mastocytů a bazofilů. Granula buněk obsahují histamin biogenní amin, který způsobuje bronchokonstrikci, zvýšenou sekreci hlenu v dýchacích cestách, vazodilataci a permeabilitu stěn venul. Preformovanými mediátory jsou proteázy (tryptáza, chymáza, katepsin G, karboxypeptidáza A, kininogenáza). Bazické proteoglykany (heparin, chondroitinsulfát) mají schopnost stabilizace uvedených proteáz. Vyplavení aktivních mediátorů je zapříčiněno více mechanismy. Při imunologické reakci zprostředkované protilátkami třídy IgE dochází k interakci mezi molekulami IgE na receptorech senzibilizovaných buněk a spouštěčem-alergenem. Mechanismy nezávislé na IgE (starší výraz anafylaktoidní reakce ) jsou schopny degranulovat bazofily a žírné buňky jinými cestami. Může se jednat o aktivaci komplementu s tvorbou anafylatoxinů, kontakt s přímými histaminoliberátory či o modulaci metabolismu kyseliny arachidonové po aplikaci kyseliny acetylsalicylové a nesteroidních antirevmatik. Některé patofyziologické procesy vedoucí k závažnému klinickému stavu nejsou objasněny např. anafylaxe indukovaná cvičením či ataky anafylaxe bez zjevného spouštěcího faktoru, tzv. idiopatická anafylaxe. Zvažuje se možnost autoimunitních protilátek typu anti- -IgE či porucha regulace faktorů inhibujících histamin. Počet látek, které mohou vyvolat anafylaxi zprostředkovanou IgE, je široký. Některé spouštěče mohou vyvolávat systémovou reakci i mechanismy na IgE protilátkách nezávislých. Jmenovány jsou nejčastější zástupci: beta-laktamová antibiotika (v konjugátu s proteiny), inzulín, ACTH, parathormon, vazopresin, chymotrypsin, streptokináza, protamin, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ZVLÁDÁNÍ AKUTNÍCH ALERGICKÝCH REAKCÍ V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI Macháček P. Alergologie a klinická imunologie, Nový Jičín Množství akutních alergických reakcí jak v terénu, tak v ordinacích lékařů je často zvládáno různým způsobem. Nejčastější chyby začínají již při prvním rozpoznávání reakcí, špatným odhadováním jejich závažnosti a podceňováním rychlosti vývoje stavu. Problémy bývají se správnou polohou postižených, s přivoláním pomoci, v komunikaci se záchrannou službou. Mnozí zdravotníci včetně lékařů stále ještě nejsou dostatečně vybaveni materiálně ani medikamentózně k správnému zvládání těchto reakcí. Časté chyby se objevují bohužel stále i při ošetření a transportu těchto pacientů záchrannou službou stejně tak jako při předávání a následné péči na ambulancích spádových nemocnic. V přednášce jsou uvedeny příklady nesprávných postupů při zvládání akutních alergických reakcí na všech úrovních přednemocniční a ambulantní péče s cílem vyvarovat se těmto větším či menším pochybením a optimalizovat péči o tyto pacienty. HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM BRADYKININEM INDU- KOVANÉ URGENTNÍ STAVY Kuklínek P. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny, Brno Diferenciální di agnostika HAE Diferenciální diagnostika HAE a AAE v sobě zahrnuje několik aspektů a východiskem je: úvaha o etiopatogenetických mechanismech edémů (mediátory žírných buněk, či bradykinin), typický klinický obraz HAE a AAE zahrnující příznakové trias (otok, dyspepsie, asfyxie), hereditární charakter nemoci s familiárním výskytem u HAE, typický patologický laboratorní nález při analýze komplemen- Alergie Supplementum 2/

7 tového systému u HAE a AAE, průkaz genetické mutace u HAE. Diagnostika a terapie kožních projevů Pro HAE a AAE je typický angioedém bez urtikarie. Místní (asymetrické) otoky se rozlišují na statický, zánětlivý, alergický, neurotrofický, žilního původu a lymfedém. Otok u HAE, AAE a AE-ACEi lze zařadit do této skupiny a vytvořit zvláštní etiopatogenetické označení otok indukovaný bradykininem. Inzult fyzikální povahy a fyzická námaha je jediným definovaným faktorem zevního prostředí, který může symptomatizovat pacienty s HAE a AAE. Výrazný angioedém interferuje s funkcí postižené končetiny, ale za závažné lze považovat jen otok v orofaciální oblasti, který přestavuje výstrahu před otokem laryngu. Diagnostika a terapie gastrointestinálních obtíží Při diferenciální diagnostice je nutné mít na zřeteli rekurentní charakter a v jednotlivých případech zdánlivě těžký klinický obraz. Přístup k diagnostice a terapii se liší u nepoznaného a již diagnostikovaného případu HAE. U nepoznaného případu se diagnostické úvahy pohybují v širokém spektru chorob orgánu břišní dutiny a nutno vzít v úvahu, že příčinou obtíží může být bradykininem indukovaný angioedém (HAE,AAE,AE-ACEi). V případě správné diagnózy je pacient ušetřen zbytečného invazivního výkonu. Není výjimkou, že pacient má již řadu chirurgických břišních výkonů za sebou. Jasnou odpověď dá jen laboratorní analýza komplementového systému s charakteristickým nálezem pro HAE/AAE. U pacienta se známou diagnózou HAE/AAE mohou zažívací obtíže též představovat diferenciálně diagnostický problém, protože příčinou nemusí být jen HAE/AAE a přehlédnutí této skutečnosti může končit fatálně. Okamžitý terapeutický zásah, tedy aplikaci Firazyru či substituci C-INH (preparáty Ruconest, Berinert P, v nouzových případech mraženou plazmou), vede u HAE/AAE k rychlému ústupu potíží. V opačném případě je nutné pokračovat v dalších diagnostických a terapeutických postupech vedoucích k řešení akutního břicha. Diagnostika a terapie nastupující asfyxie Ataky dušnosti až dušení při otoku laryngu jsou nejzávažnějším projevem bradykininem indukovaných angioedémů a v případě izolovaného výskytu u pacienta s nestanovenou diagnózou HAE/AAE je její správné určení obtížné. V tomto případě je hlavní starostí realizace výkonu k zachování průchodnosti dýchacích cest (inkubace, tracheotomie). Náhle vzniklou dušnost u nepoznaného HAE/AAE je možné zaměnit s anafylaktickou či anafylaktoidní reakcí po podání lokálního anestetika v orofaciální oblasti, kdy se na rozvoji může podílet i traumatizující zákrok. Tyto případy jsou podstatně vzácnější než AE-ACEi (angioedém při terapii inhibitorem ACE), kdy otok převážně postihuje orofaciální oblast a jazyk. U všech případů bradykininem indukovaného angioedému s nastupující asfyxií je jednoznačně indikována rychlá terapie, podání Firazyru, který je blokátorem receptoru pro bradykinin (B2R). V našich podmínkách je tento postup vyhrazen jen pro pacienty s HAE. Další alternativou je substituce C-INH (Ruconest, Berinert P, nouzově mražená plazma) U AE-ACEi je tato léčba neúčinná, protože není přítomen deficit C-INH. Současná atopická stigmatizace u těchto pacientů je dalším diagnostickým a léčebným zpestřením při řešení akutního stavu a je nutné brát tuto skutečnost v úvahu. AKÚTNA ASTMA Laššán Š. Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UN Bratislava, Bratislava Cieľ práce: Poskytnúť ucelený prehľad o problematike akútnych stavov pri bronchiálnej astme s dôrazom na liečbu Obsah: Bronchiálna astma je heterogénne ochorenie s variabilným profilom symptómov a odpoveďou na liečbu. Toto ochorenie postihuje 5 10 % svetovej populácie a incidencia narastá predovšetkým v ostatných 20 rokoch. Pacienti s ťažko liečiteľnou astmou majú vyšší výskyt exacerbácií a zlú kontrolu ochorenia napriek liečbe viacerými kontrolórmi. Ako najčastejšie príčiny exacerbácií sa uplatňujú infekcie respiračného traktu, predovšetkým vírusové, kontakt so špecifickým spúšťačom či dekompenzácia komorbidít. Exacerbácie astmy sa líšia rýchlosťou svojho nástupu aj stupňom závažnosti. Veľmi dôležitá je stratifikácia a hodnotenie pacientov podľa závažnosti exacerbácie. Ťažké exacerbácie sú život ohrozujúce stavy, ktorých liečba vyžaduje často hospitalizáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti a spotrebúva takmer 1/3 všetkých nákladov na liečbu ochorenia. Viac ako 90 % týchto pacientov nedosahuje v mimoexacerbačnom období kontrolu astmy, takmer polovica nie je dostatočne edukovaná o povahe svojho ochorenia a 4/5 neovládajú inhalačnú techniku. Len minimum pacientov ovláda zásady self-managementu a písomného akčného plánu pri nástupe exacerbácie. Farmakologická liečba akútnej exacerbácie spočíva vo zvýšení frekvencie podávania inhalačných bronchodilatancií s rýchlym nástupom účinku/fixnej kombinácie ICS+formoterol, navýšenia dávkovania pravidelnej medikácie kontrolórom a krátkodobej liečby systémovými kortikoidmi. V prípade hypoxémie je indikovaná suplemenácia kyslíka, pri respiračnom zlyhávaní (ne)invazívna ventilácia. Hromadia sa dôkazy o priaznivom vplyve magnéziumsulfátu. Samozrejmosťou je eliminácia spúšťača resp. liečba precipitujúcich komorbidít. Kľúčové slová: bronchiálna astma, akútne exacerbácie, liečba, manažment akútnych exacerbácií 28 Alergie Supplementum 2/2014

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň 1. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu. 2. Imunoterapie hmyzím jedem. 3. Indikační kritéria imunoterapie. Doporučený

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Použití komponent v diagnostice alergií

Použití komponent v diagnostice alergií Použití komponent v diagnostice alergií RNDr. Petr Šotkovský, Ph.D. Tel.: +420 724 756 980 Email: petr.sotkovsky@thermofisher.com ImmunoCAP Směsi 80 Extrakty přes 600 Komponenty přes 100 Značení komponent

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Léčba anafylaktických reakcí Doc.MUDr.Vít Petrů,CSc

Léčba anafylaktických reakcí Doc.MUDr.Vít Petrů,CSc 1 Léčba anafylaktických reakcí Doc.MUDr.Vít Petrů,CSc I. Definice a vymezení chorobného stavu Anafylaktická reakce (anafylaxe) je akutní alergická reakce, vznikající na podkladě imunopatologické reakce

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Laboratorní diagnostika potravinové alergie

Laboratorní diagnostika potravinové alergie Laboratorní diagnostika potravinové alergie Martin Liška Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň-Lochotín Základní pojmy Nežádoucí reakce na potraviny (NRP) = pojem, zahrnující celou řadu reakcí na potraviny,

Více

DIAGNOSTIKA ALERGIE NA BLANOKŘÍDLÝ HMYZ

DIAGNOSTIKA ALERGIE NA BLANOKŘÍDLÝ HMYZ DIAGNOSTIKA ALERGIE NA BLANOKŘÍDLÝ HMYZ klíčová slova: alergie, včela, vosa, diagnostika, léčba Úvod: Hmyzí bodnutí je jednou z nejčastějších příčin anafylaxe, která díky své nepředvídatelnosti a akutnímu,

Více

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Zavedení termínu alergie - rozlišení imunity a přecitlivělosti Pasivní přenos alergenspecifické

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

Anafylaxe vážná hrozba alergie

Anafylaxe vážná hrozba alergie Anafylaxe vážná hrozba alergie Úvod Anafylaxe je náhle vzniklý a život ohrožující stav, jehož příčinou je ve většině případů prudká reakce organismu na kontakt s látkou vyvolávající alergii. Termín anafylaxe

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI

DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Mgr. Manuela Trojáčková Ph.D. a kolektiv Laboratoř klinické imunologie a alergologie Laboratoře AGEL a.s., Nový Jičín ALERGIE epidemie 21. století Alergická onemocnění

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí účinky Účinek vyvolán po podání běžné a doporučené MUDr. Olga Bartošová, Ph. D. Nežádoucí účinky - příčiny Alergie Lékové interakce Interakce s

Více

Rejstříky ročník 4/2002

Rejstříky ročník 4/2002 Rejstříky ročník 4/2002 OBSAHOVÝ REJSTŘÍK JMENNÝ REJSTŘÍK VĚCNÝ REJSTŘÍK OBSAHOVÝ REJSTŘÍK Editorial 1, 93, 185, 267 Obsah 3, 97, 189, 269 Revize alergologického názvosloví stanovisko EAACI 186 Cena MUDr.

Více

Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii

Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii SOUHRN Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii Allergy 2014; 69: 420 437 Pascal Demoly, N. Franklin Adkinson, Knut Brockow, Mariana Castells, Anca M.

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

Alergeny v potravinách

Alergeny v potravinách Alergeny v potravinách Simona Bělohlávková Celostátní odborná konference Potraviny v hysterii IKEM, 14.10.2015 Potravinová alergie v hysterii 7 x jinak Simona Bělohlávková Celostátní odborná konference

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Alergické reakce Anesteziologie, urgentní

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Simona Bělohlávková E.Kopelentová, I.Šetinová, P.Víšek, J.Novobílská, T.Gvozdiaková, L.Mrázová, M.Minářová, M.Jeřábková, J.Chládková, M.Tichá, E.Orálková,

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je nejčastějším projevem alergického onemocnění na horních dýchacích cestách. Negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů

Více

Alergické reakce (AAR) Anafylakticko-anafylaktoidní reakce. Akutní stavy v medicíně

Alergické reakce (AAR) Anafylakticko-anafylaktoidní reakce. Akutní stavy v medicíně Alergické reakce (AAR) Anafylakticko-anafylaktoidní reakce Akutní stavy v medicíně AAR - historie 1902 Charles Robert Richet Paul Portiér plavba po Středozemním moři účinek toxinů mořských sasanek na psy

Více

Novinky v alergologii

Novinky v alergologii Novinky v alergologii Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alergický zánět Alergen IL-4 B IgE IL-12 T Th2 APC T IL-5 Eozinofil Alergická reakce IL-12 T Th1 IFN-γ B IgG Eosinofily

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies)

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Simona Bělohlávková Martin Fuchs Ivana Švarcová a kolektiv Immuno-flow, s.r.o. 5.4.2014, Dlouhé Stráně Výskyt astmatu a alergií u dětí

Více

Registr potravinových alergií v České republice DAFALL

Registr potravinových alergií v České republice DAFALL Registr potravinových alergií v České republice DAFALL Simona Bělohlávková a kolektiv řešitelů Jarní konference Siemens Healthcare, s.r.o. 13.4.2016, Olomouc Prevalence potravinové alergie 3% 3% 14% Dospělí:

Více

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou platné v okamžiku přijetí rozhodnutí Komisí. Poté,

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE OKRUHY OTÁZEK K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE SV Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s alergologickým a imunologickým onemocněním A. ALERGOLOGIE

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den 18.10.2007 Dýchací systém v pracovním prostředí Specifické faktory pracovního prostředí

Více

NEŽÁDOUCÍ REAKCE NEŽÁDOUCÍ

NEŽÁDOUCÍ REAKCE NEŽÁDOUCÍ NEŽÁDOUCÍ REAKCE NA POTRAVINY Mgr. Jana Petrová POTRAVINOVÁ INTOLERANCE Potravinová nesnášenlivost Nežádoucí reakce na potraviny, které nejsou vyvolány imunitními mechanizmy Mechanizmem může být: metabolický

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Ošetřovatelská péče o pacienta s nežádoucími účinky po aplikaci léčiv. Bc. Eva Brachtlová OUP FN Olomouc Červen 2007

Ošetřovatelská péče o pacienta s nežádoucími účinky po aplikaci léčiv. Bc. Eva Brachtlová OUP FN Olomouc Červen 2007 Ošetřovatelská péče o pacienta s nežádoucími účinky po aplikaci léčiv Bc. Eva Brachtlová OUP FN Olomouc Červen 2007 Účinky léků Hlavní (žádoucí): účinky, pro něž se léčiva aplikují Vedlejší (většinou nežádoucí):

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA Autor: Michael Paprota Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Obtížně léčitelné astma (OLA) je takový typ astmatu, u kterého je obtížné nebo až nemožné

Více

CELIAKIE. MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.

CELIAKIE. MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. CELIAKIE MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. MUDr. Helena Masaříková LF MU, Klinika dětské radiologie, FN Brno LF MU, Klinika dětské radiologie, FN Brno DEFINICE celoživotní, geneticky

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/001/004 Alergická rýma Autor: MUDr.

Více

První pomoc a primární péče u termického úrazu

První pomoc a primární péče u termického úrazu První pomoc a primární péče u termického úrazu MUDr. L. Brož Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV Praha PATOFYZIOLOGIE POPÁLENINOVÉHO ŠOKU JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ PROCES OBĚHOVÉ A MIKROCIRKULAČNÍ

Více

Alergie na beta-laktamová ATB

Alergie na beta-laktamová ATB Alergie na beta-laktamová ATB Sedláčková L. Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce, Praha 2. Májové setkání ambulantních

Více

Bílá kniha o alergii 2011 2012

Bílá kniha o alergii 2011 2012 2011 2012 Bílá kniha o alergii WAO White Book on Allergy 2011 2012 Executive summary RUBY PAWANKAR, GIORGIO WALTER CANONICA, STEPHEN T. HOLGATE, RICHARD F. LOCKEY WAO World Allergy Organisation A World

Více

HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM KAZUISTIKA

HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM KAZUISTIKA HEREDITÁRNÍ ANGIOEDÉM KAZUISTIKA Ústav klinické imunologie a alergologie Univerzitní centrum pro primární imunodeficience LF MU a FN u sv. Anny v Brně Alena Plodíková Ivana Denková Helena Horáková 1 Hereditární

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Akutní jaterní porfýrie

Akutní jaterní porfýrie Akutní jaterní porfýrie CO DĚLAT MÁTE-LI PODEZŘENÍ NA ZÁCHVAT AKUTNÍ JATERNÍ PORFÝRIE? Mgr. Katarína Francová Orphan Drug Specialist Project Manager mobil: +420 702 211 762 e-mail: kfrancova@orphan-europe.com

Více

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén je klinický stav, který je charakterizován občasnými

Více

Ruconest : imunologické analýzy září 2010

Ruconest : imunologické analýzy září 2010 RUCONEST : IMUNOLOGICKÉ ANALÝZY, NEPROPAGAČNÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY PRO PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘE Poznámka: Tyto informace budou poskytnuty předepisujícím lékařům. Shrnutí Ruconest (konestat alfa), rekombinantní

Více

Úvod do nonhla-dq genetiky celiakie

Úvod do nonhla-dq genetiky celiakie Úvod do nonhla-dq genetiky celiakie František Mrázek HLA laboratoř, Ústav Imunologie LF UP a FN Olomouc Celiakie - časté chronické zánětlivé onemocnění tenkého střeva s autoimunitní a systémovou složkou

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

Akutní jaterní porfýrie

Akutní jaterní porfýrie Akutní jaterní porfýrie CO DĚLAT MÁTE-LI PODEZŘENÍ NA ZÁCHVAT AKUTNÍ JATERNÍ PORFÝRIE? Mgr. Katarína Francová Orphan Drug Specialist Project Manager mobil: +420 702 211 762 e-mail: kfrancova@orphan-europe.com

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN Validita vyšetření nádorových markerů v rámci požadavků správné laboratorní práce Preanalytická fáze vyšet etřování sérových nádorových markerů (TM) Základní předpoklady správného užití TM: nádorové markery

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém sp.zn. sukls74884/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROCTO-GLYVENOL 400 mg + 40 mg čípky PROCTO-GLYVENOL 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky: Jeden

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR H. Kazmarová, H. Velická, V. Puklová (SZÚ Praha) Ovzduší a zdraví Rozsah dostupných informací

Více

Dermorespirační syndrom (nebo alergický pochod?) Václava Gutová Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň

Dermorespirační syndrom (nebo alergický pochod?) Václava Gutová Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň Dermorespirační syndrom (nebo alergický pochod?) Václava Gutová Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň Histamin, leukotrieny, PAF MC Y IL4 IL5 Akutní alergická reakce Pískání Urtikárie Kýchání, rhinorrhea,

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Kazuistika. asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Kazuistika. asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Kazuistika asthma bronchiale (AB) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) Kazuistika astmatický pacient Pacientka 21 let, atopička přichází k praktickému lékaři s dechovými obtížemi a kašlem. PL ji indikuje

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

Komplementový systém

Komplementový systém Komplementový systém klinický seminář nefrologie 1.12.2015 Příklady indikací pro analýzu komplementu Možnost screeningového vyšetření funkční aktivity jednotlivých drah komplementu Způsob hodnocení Frekvence

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls69093/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibalgin gel 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ibuprofenum 2,5 g v 50 g gelu nebo 5 g ve 100 g gelu. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Diagnostic Possibilities of Food Allergy and Intolerance

Diagnostic Possibilities of Food Allergy and Intolerance Diagnostic Possibilities of Food Allergy and Intolerance Květa Ettlerová1, Pavel Kohout2 1Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové 2Klinika gerontologická a metabolická,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN)

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Celiakie je hereditární autoimunitní onemocnění dětí a dospělých s celosvětovým výskytem způsobené celoživotní nesnášenlivosti lepku

Více

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Jana Kratěnová, Centrum hygieny životního prostředí, SZÚ Praha, Česká republika 22. konzultační

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Potravinová alergie v dospělosti

Potravinová alergie v dospělosti Potravinová alergie v dospělosti Simona Bělohlávková Martin Fuchs Medicína pro praxi XII.kongres praktických lékařů a sester Praha, 17.9.2015 PA je nežádoucí reakce způsobená specifickou imunitní odpovědí

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Léčba akutního astmatu

Léčba akutního astmatu Léčba akutního astmatu Akutní astma Exacerbace astmatu (astmatický záchvat, akutní astma) jsou epizody progresivního zhoršení dušnosti, kašle, pískotů či tíže na hrudníku, nebo některé kombinace těchto

Více

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka 27. duben 2012 Tomáš Komprda Ústav technologie potravin MENDELU v Brně Klasifikace nepříznivých reakcí na potraviny Pojmy

Více

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava ASTHMA BRONCHIALE Chronická zápalová choroba dýchacích ciest

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více