Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bakalářská práce Iva Láhlová, DiS. červen 2009

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bakalářská práce Autor: Iva Láhlová, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel Křížek Praha červen 2009

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Klatovech dne Iva Láhlová

4 Anotace Předmětem této bakalářské práce je prozkoumání historie, vývoje a moţností cestovního pojištění v ČR. Bakalářská práce je rozdělena do pěti částí. V první části se věnuji pojišťovnictví a jeho systémům. Druhá část bakalářské práce se zabývá vývojem a moţnostmi tohoto často podceňovaného pojištění. Třetí část je zaměřena na cesty a pobyty po území EU. Ve čtvrté části podrobně rozebírám nabídku pojištění jedné přední české pojišťovny. A v poslední kapitole porovnávám konkurenční nabídky. Annotation The subject of this Bachelor s work is researching of history, development and posibilities of travel insurance in the Czech Republic. The work is divided into five parts. The first part is dedicated to insurance premium and its systems. The second part of the Bachelor s work deals with the development and posibilities of this often underestimated insurance. The third part is intended to journeys and stays within the area of the EU. In the fourth part an offer of one leading Czech insurance company is being dealt in detail. And in the last part I am comparing some competitive affers.

5 Obsah Úvod Pojišťovnictví Vymezení pojmu Formy pojištění Systém sociálního pojištění Důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nemocenské pojištění Systém soukromého pojištění Historie, vývoj a současnost soukromého pojištění Druhy soukromého pojištění Cestovní pojištění Definice cestovního pojištění Historie cestovního pojištění Členění a složky cestovního pojištění Pojištění léčebných výloh Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu občana Pojištění zavazadel a osobních věcí Pojištění zpoždění letu, zmeškání odjezdu Pojištění storna cesty Pojištění nevyužité dovolené Pojištění právní ochrany během cestování Pojištění nákladů za zásah horské záchranné služby Pojištění únosu Pojištění veterinární léčby zvířete Pojištění výloh souvisejících s cestou vozidlem... 36

6 Pojištění spoluúčasti při dopravní nehodě Připojištění rizikových sportů Asistenční služba Vznik cestovního pojištění Vývoj a trendy v cestovní pojištění Současná bilance na trhu cestovního pojištění Nové možnosti sjednání cestovního pojištění Cesty v rámci EU Nařízení Rady Faktická stránka pojištění Pojištění GLOBUS Charakteristika Rizika a rozsah pojistné ochrany Doklady a pojistné události Konkurence Pojišťovny a jejich produkty KOOPERATIVA pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA a.s Uniqa pojišťovna a.s Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu, neboť jiţ nějakou dobu pracuji v oblasti pojišťovnictví a toto téma je mi blízké. Snad nikdo na celém světě nemůţe říct, ţe ještě nikdy neopustil své bydliště. A proto si myslím, ţe cestovní pojištění, stejně jako např. ţivotní pojištění se dotýká kaţdého člověka. Hlavním motivem cestování je záměrná změna prostředí a s tím související uspokojení potřeby odpočinku, seberealizace, poznání, kulturních a estetických záţitků či navázání nových sociálních kontaktů. Bohuţel cestování neprovází jen příjemné záţitky, ale také různá nebezpečí. Ohroţen je přitom jak samotný ţivot nebo zdravý cestujícího, tak i jeho majetek. Jedním z moţných řešení dopadů těchto rizik na člověka je právě cestovní pojištění. Pojišťovnictví jako takové, je významnou součástí našeho finančního trhu. Počátky pojišťovnictví na našem území sahají aţ ke konci 17.století. Český pojistný trh se začal vytvářet do dnešní podoby v roce 1991, kdy byl zrušen monopol České státní pojišťovny. Pro náš stát to bylo období velkých změn spojených s privatizací státních podniků, restitucemi kdysi zabaveného majetku a moţností začít svobodně podnikat. Tento vývoj způsobil značný nárůst hodnoty soukromého vlastnictví a následně i potřeby tento majetek nějakým způsobem chránit proti odcizení či poškození vlivem nejrůznějších rizik. Jedním ze způsobů ochrany bylo samozřejmě i pojištění a pojistný trh tak začal růst, právě, zejména v oblasti neţivotního pojištění. Tento trend bohuţel přetrvává stále. Z mého pohledu přepáţkové pracovnice pojišťovny musím konstatovat, ţe lidé si bohuţel častěji pojišťují majetek neţ svůj ţivot a zdraví. Většinou jsou schopni si představit, ţe přijdou o dům, byt nebo automobil. V těchto případech jsou schopni si spočítat kolik je bude stát nová věc. Ale ţivot či své zdraví ohodnotit neumí. Přitom bez auta se ţít dá. Ale obráceně? Zdraví, přesněji řečeno nemoc či úraz se nám mohou bohuţel v zahraničí citelně prodraţit. Protoţe zatím co, v tuzemsku máme ošetření u lékaře zaplaceno z veřejného zdravotního pojištění, v zahraničí se můţeme dostat do velmi skličující finanční situace, která můţe náš další ţivot změnit k nepoznání. 7

8 Cílem bakalářské práce bude prozkoumat historii, vývoj a moţnosti cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu. V první kapitole se zaměřím na pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky, a zaměřím se na jeho dva systémy v České republice. Především na úlohu a principy jednotlivých systémů. Druhá kapitola se bude zabývat cestovním pojištěním. V první části bude stručně charakterizováno cestovní pojištění. Druhá část bude věnována vývoji a trendům. Jádro kapitoly budou tvořit moţnosti pojistné ochrany v rámci cestovního pojištění. Třetí kapitola bude obsahovat vysvětlení pojistné ochrany českých občanů při cestování v rámci členských zemí EU. Chybět nebudou ani ukázky pojistné ochrany hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Čtvrtá kapitola bude nazvaná Faktická stránka pojištění. Pojišťovny nabízejí rozmanité moţnosti krytí pojistných rizik pro své klienty. Vzhledem k rozsahu se jim však nebudu moci ve své bakalářské práci podrobně věnovat. Proto bych chtěla podrobně rozebrat pojistný produkt konkrétní pojišťovny. Obzvlášť z pohledu pojistného krytí a výluk z pojistného plnění. V páté, poslední části bych ráda nastínila moţnosti pojistné ochrany, které má klient při dané cestě do zahraničí. A to pomocí zadaných parametrů cesty, pobytu i klienta u vybraných, alespoň tří pojišťoven a to z pohledu pojistné ochrany a výše pojistného. 8

9 1. Pojišťovnictví 1.1 Vymezení pojmu Pojišťovnictví je specifické, dynamicky se rozvíjející odvětví kaţdé trţní ekonomiky, které zasahuje do všech odvětví národního ( i světového ) hospodářství i do běţného ţivota obyvatel. Pomáhá stabilizovat ekonomickou situaci podniků a ţivotní úroveň obyvatel a zároveň posiluje odpovědnost kaţdého jednotlivce za to, jak se postaví k rizikům, kterým denně čelí. Pojišťovnictví je také jedním z nejdůleţitějších segmentů finančního trhu. Díky obrovskému kapitálu, kterým disponuje, představuje významného institucionálního investora. A i proto patří mezi nejregulovanější odvětví ekonomiky vůbec. Pojišťovnictví se zabývá pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelskou činností v oblasti pojištění a s tím spojenými činnostmi. Předmětem pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky je řízení pojišťoven ze strany státních orgánů, které dohlíţejí na dodrţování správného podnikání v oblasti pojištění, dále je to oblast kalkulace pojistného, tvorba technických rezerv, informační soustava, Charakterizovat jej můţeme jako vytváření finanční rezervy z prostředků pojištěných subjektů, tedy z pojistného, k úhradě potřeb nebo škod, které vzniknou pojištěným z nahodilých událostí. 1.2 Formy pojištění V České republice je pojišťovací systém rozdělen na dva základní systémy. systém sociálního pojištění (zdravotní, nemocenské, důchodové a státní politika zaměstnanosti), ve kterém má rozhodující iniciativu stát. systém soukromého pojištění, kde působí specializované podnikatelské subjekty - komerční pojišťovny - které poskytují pojistnou ochranu na komerčních principech. Formy soukromého pojištění rozlišujeme dle právního důvodu vzniku pojištění takto: 9

10 zákonné vzniká tím, ţe k určitému datu existuje skutečnost stanovená právním předpisem, se kterou spojuje zákon vznik pojištění bez projevu vůle pojištěného či pojistníka. Trvá po celou dobu existence této skutečnosti bez ohledu na vůli jeho účastníků. Neuzavírá se pojistné smlouva. ( Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ). Toto pojištění poskytuje na území ČR pouze Česká pojišťovna a.s. a Kooperativa, pojišťovna a.s.. povinné smluvní vzniká na základě souhlasného projevu vůle pojistitele a pojistníka, avšak sjednání povinného pojištění je právním předpisem s ohledem na společenský zájem uloţeno. V ČR jsou takovýmto pojištěními některá odpovědnostní pojištění. Např. pojištění odpovědnosti za provozování motorových vozidel, pojištění při výkonu práva myslivosti, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti lékaře, lékárníka a stomatologa, advokáta, atd. smluvní dobrovolné vzniká jako svobodný projev vůle účastníků pojištění, pojistník není ničím omezen při rozhodování o tom, zda pojistnou smlouvu uzavře či nikoli. 1.3 Systém sociálního pojištění 1 Sociální pojištění je na rozdíl od soukromého pojištění plně v reţii státu a pojistné, stejně jako penále, přiráţky a pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. Sociální zabezpečení zahrnuje: nemocenské pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti důchodové pojištění Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, kterými jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo obrany (pokud jde o vojáky z povolání), 1 Pramen 6. 10

11 Ministerstvo vnitra (pokud jde o příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních sluţeb), Ministerstvo spravedlnosti (pokud jde o příslušníky Vězeňské sluţby ČR). Právní úpravu organizace a provádění, sociálního zabezpečení obsahuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna Poplatníky pojistného jsou: a) zaměstnavatelé - právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační sloţky státu, v nichţ jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti, a sluţební úřady, v nichţ jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní sluţby, b) zaměstnanci : o zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se pro účely tohoto zákona povaţuje téţ osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, o zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, o členové druţstva v druţstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k druţstvu, jestliţe mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro druţstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, o fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo sluţební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo sluţební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou jiţ uvedeni, o soudci, o poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky, 11

12 o členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, o členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, o členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Ústavu pro studium totalitních reţimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, o dobrovolní pracovníci pečovatelské sluţby, o pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu, nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náleţející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu, o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, o pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, o společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliţe mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, o členové druţstva, kteří vykonávají činnost v orgánech druţstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíţ výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov druţstva povaţován za výkon práce pro druţstvo. Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nebo pouze pojistného na důchodové pojištění. To záleţí na tom jaké zaměstnance zaměstnávají. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění, a za podmínek stanovených tímto zákonem téţ zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na nemocenské pojištění, 12

13 pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění. Kdo se povaţuje za osobu samostatně výdělečně činnou a kdy se samostatná výdělečná činnost povaţuje za hlavní samostatnou výdělečnou činnost a za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, stanoví zákon o důchodovém pojištění. Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění jsou za dobu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění. Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění povinni platit pojistné na nemocenské pojištění. Zahraničním zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehoţ sídlo je na území státu, s nímţ Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele Důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 Současné uspořádání českého důchodového systému začalo vznikat v devadesátých letech minulého století. V roce 1995 byl přijat zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1.ledna Tento zákon je základním hmotně právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu. Od roku 1996 je základní důchodové pojištění zaloţeno na principech: sociální solidarity, průběţného financování, při splnění stanovených podmínek je systém: o povinný pro všechny ekonomicky aktivní osoby, ( existuje, ale také dobrovolné, doplňkové pojištění - penzijní připojištění se státním příspěvkem kapitálově financové a propojující soukromé pojištění se systémem sociálního ) poskytuje náhradu příjmu v případě: stáří (starobní důchod), invalidity (plný nebo částečný invalidní důchod) 2 Pramen 8. 13

14 úmrtí živitele (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod), o dávkově definovaný - konstrukce výpočtu důchodů je dvousloţková: - první sloţku tvoří základní výměra, která je stejná pro všechny druhy důchodů, - druhou sloţku tvoří procentní výměra, jejíţ výše je rozdílná podlé délky doby pojištění a výši příjmů dosaţených v rozhodném období před přiznáním důchodu, o neobsahuje ţádná omezení výše důchodu stanovená pevnou částkou nebo procenty a to ani v případě nároku na pozůstalostní dávky po jednom zemřelém, o jednotný (s určitou odchylkou pro osoby samostatně výdělečně činné, která se týká způsobu stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení); to platí i pro cizince ze třetích zemí, kterým vzniknou stejné nároky ze základního důchodového pojištění jako ostatním pojištěncům, a to při splnění stejných podmínek, o dynamický Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období. Pro rok 2009 činí sazby: o u zaměstnavatele 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. o U zaměstnance 6,5% z vyměřovacího základu o U zahraničního zaměstnance 1,4% z vyměřovacího základu o U osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 % z vyměřovacího základu o U osoby samostatně výdělečně činné - 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v 5b odstavce 1 a 2 z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění - 1,4 % z vyměřovacího základu uvedeného v 5b odstavec 3, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění Rozhodným obdobím je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných je rozhodným obdobím pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kalendářní rok, za který se toto pojistné a příspěvek platí. 14

15 1.3.2 Nemocenské pojištění Nemocenské pojištění je určeno pro výdělečně činné osoby, které v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí (péče o dítě, dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství) finančně zabezpečuje peněţitými dávkami nemocenského pojištění. Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno novým zákonem, a to zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Který zahrnuje nejen okruh osob účastných nemocenského pojištění ( zaměstnanců, příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů i osob samostatně výdělečně činných ), jejich nároky z tohoto pojištění, také stanovení výše poskytovaných dávek, posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, tak i organizační uspořádání nemocenského pojištění i řízení v tomto pojištění. Z nemocenského pojištění se poskytují 4 druhy peněţitých dávek, a to: nemocenské, peněţitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství. 1.4 Systém soukromého pojištění Soukromé neboli komerční pojištění je takové pojištění, které vzniklo na základě dvoustranného smluvního aktu, který je zcela zaloţen na dobrovolnosti obou partnerů. Je to takový vztah, ve kterém se pojišťovna zavazuje, ţe pojištěnému uhradí újmu, která mu vznikne ve smyslu pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Tento závazek se realizuje za úplatu - pojistné. Z hlediska tématu této práce je podstatnější systém soukromého pojištění, proto je mu věnováno více prostoru. 15

16 Historie, vývoj a současnost soukromého pojištění Evropou vládne středověk, kdyţ bylo na německém severu zaloţeno sdruţení kupců vlastníků lodí HANSA. 3 V té době se loď pořídila za 100 kop tolarů. Kaţdým rokem ale jeden z kupců přišel o svou loď. Pořízení nové lodě bylo pro jednotlivce příliš nákladné. Řešením byla dohoda 10 kupců, ţe kaţdý rok sloţí kaţdý z nich do společné pokladny 10 kop tolarů. Za uspořené prostředky mohli pořídit právě tu ztracenou desátou loď. Výsledkem bylo, ţe kaţdý rok si ten, který o loď přišel, pořídil novou jen za deset kop tolarů. O přijetí do spolku společně hlasovali, nepřijali nikoho, kdo své lodi zanedbával nebo jednal neseriozně v obchodních vztazích, čímţ předcházeli úmyslnému obohacení na úkor ostatních. Časem zvolili jednoho kupce, tím který měl drţet pokladnu, vytvářet a spravovat rezervy, likvidovat pojistné události, rozhodovat o přijetí dalších majitelů lodí do spolku, apod. Souhlasil s tím, ţe se bude o vše starat, pokud mu ostatní budou platit 10 kop tolarů ročně. Ti souhlasili, a proto aby neplatili tolik, sháněli další a další majitele lodí a kdyţ jich bylo 100 platili pouze 1 tolar. a takhle to nějak začalo.. Historie pojišťovnictví na území dnešní České republiky se datuje od konce 17. století. Za předchůdkyni dnešních pojišťoven je povaţována Pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku, která byla zaloţena v roce 1777 ale brzy zanikla. Tradice českého pojišťovnictví se nepřetrţitě odvíjí od 27. října 1827, kdy byly schváleny stanovy nejstarší vzájemné pojišťovny v Praze Císařskokrálovský privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm svedené pojišťovací ústav. Která svůj název později změnila na První českou vzájemnou pojišťovnu. Téměř současně vznikl v Brně Císařskokrálovský privilegovaný pospolný ústav pohořelný pro Moravu a Slezsko, který se následně přejmenoval na Moravsko-slezskou vzájemnou pojišťovnu. 3 Pramen 9. Pohádka pojišťovácká 16

17 Zpočátku obě tyto pojišťovny provozovaly jen poţární pojištění nemovitostí. První česká vzájemná pojišťovna začala v roce 1864 pojišťovat movité jmění proti poţáru a o rok později činnost rozšířila o pojištění krupobití a aţ o deset let později o pojištění ţivotní a dobytčí. Ve druhé polovině 19.století se zvedla vlna zakládání nových pojišťoven a pojišťovacích spolků. Vznikaly pojišťovny městské, rolnické a vzájemné. V osmdesátých letech 19. století bylo české pojišťovnictví jiţ tak silné, ţe stabilitou První české vzájemné pojišťovny neotřáslo ani pojistné plnění za škody vzniklé požárem Národního divadla roku Dokonce si tím získala velkou prestiţ českého národa a tím propagovala nejen sebe ale i české pojišťovnictví jako takové. Roku 1945 v předválečném období bylo evidováno celkem 733 pojišťoven, pojišťovacích spolků a zahraničních prezentací. Dekretem prezidenta republiky z října 1945 byla řízením pojišťovnictví pověřena Pojišťovací rada se sídlem v Praze a od ledna 1947 pak v Československu vzniklo znárodněním pouze pět pojišťoven, národních podniků. Vyhláškou Ministerstva financí z května 1948 bylo těchto pět pojišťoven sloučeno v Československou pojišťovnu n.p.. Čímţ došlo k zamezení přirozeného vývoje pojišťovnictví. V souvislosti s novým federativním uspořádáním státu v roce 1968 byly z jediné státní pojišťovny vytvořeny dva samostatné subjekty. Od roku 1969 tedy existovaly: Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poišťovňa se sídlem v Bratislavě. Monopolní období pojišťovnictví, trvalo aţ do počátku devadesátých let dvacátého století. Právní rámec pro změny související se zaváděním trţní ekonomiky a soukromého podnikání vytvořily v oblasti pojišťovnictví zejména nové zákony ( 185/1991 Sb. ). Udělením povolení MF ČR a SR coby dozorčích orgánů nad pojišťovnictvím mohly od té doby na území České a Slovenské federativní republiky podnikat v pojišťovnictví i další pojišťovny, v právní formě akciové společnosti, státní podniky a druţstva. Rozdělením federativního státu k se vytvořily podmínky pro samostatný rozvoj českého pojistného trhu. 17

18 ledna 1994 zahájilo činnost zájmové sdruţení komerčních pojišťoven Česká asociace pojišťoven ( ČAP ). Jejímţ posláním je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy členských pojišťoven a jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, legislativě, EU a dalším subjektům. K napomáhání prosazování korektních vztahů na českém pojistném trhu a přispění k jeho zdravému vývoji byl schválen shromáţděním členů v březnu 2007 Kodex etiky v pojišťovnictví. 30. července 1999 vznikla další významná organizace Česká kancelář pojistitelů. Ta byla zřízena zákonem č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jako profesní organizace pojistitelů. Tímto zákonem se otevřel pojistný trh pro tento druh pojištění, které bylo do té doby výsadou pouze České pojišťovny a.s. a bylo sjednáváno jako smluvní dobrovolné pojištění. S účinností výše uvedeného zákona k datu je sjednáváno jako pojištění smluvní povinné. Se vstupem České republiky do Evropské unie se otevřel pojistný trh zcela. Nyní mohou na území ČR provozovat pojišťovací činnost nejen pojišťovny se sídlem na území ČR, ale také pojišťovny se sídlem na území jiného členského státu EU či na území států Evropského hospodářského prostoru a také pojišťovny se sídlem na území třetího státu. Např. pojišťoven se sídlem na území ČR je registrováno 34. Celkový počet pojišťoven působících v České republice v letech Graf č. 1 vlastní zpracování dle výročních zpráv ČAP 18

19 Moţnosti sjednání pojištění se neomezují jiţ jen na návštěvu pojišťovacího poradce či osobní návštěvu pobočky dané pojišťovny, ale pojištění lze sjednat prostřednictvím telefonu či internetu. Nerozšiřují se jen moţnosti způsobu sjednání pojištění, ale také pojistná rizika a moţnosti pojistit si po odsouhlasení a ocenění pojišťovny cokoliv. Stále více dochází k propojení pojišťovnictví se sektorem bankovnictví. Kdy banky rozšiřují své portfólio o pojistné produkty a taktéţ pojišťovny nabízejí svým klientům některé bankovní produkty, např. hypotéky. V současné době je pojišťovnictví upraveno řadou zákonů, mezi ty nejdůleţitější patří: zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů souvisejí se sjednocením dohledu nad finančním trhem. 19

20 Vývoj pojistného trhu nejlépe vystihují ukazatele jeho úrovně, například předepsané pojistné, pojistné plnění, vyplacené škody, a další - vývoj objemu předepsaného pojistného v ČR za období let 1992 aţ 2008 Převzato z 20

21 1.4.3 Druhy soukromého pojištění Tak jako v kaţdém oboru i v pojišťovnictví se setkáváme s určitým dělením a strukturováním. Základní rozdělení dle zákona o pojišťovnictví ( 363/1999 Sb. ) vychází z dělení na odvětví ţivotních a neţivotních pojištění: odvětví životních pojištění o pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ doţití, pojištění pro případ doţití ve stanoveném věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených ţivotů, ţivotní pojištění s vrácením pojistného o stavební pojištění nebo pojištění prostředků na výţivu dětí o důchodové pojištění ( sjednané na základě pojistné smlouvy ) o pojištění výše uvedené spojené s investičním fondem o kapitálové činnosti o pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem výše uvedených odvětví odvětví neživotních pojištění o pojištění úrazu a nemoci o pojištění motorových vozidel o pojištění poţáru a jiných majetkových škod o letecké pojištění, pojištění vnitrozemské plavby a námořní pojištění a pojištění přepravovaných věcí o pojištění odpovědnosti za škodu o pojištění úvěru a záruky o pojištění jiných ztrát - pojištění různých finančních ztrát vyplývajících např. z výkonu povolání, ze ztráty zisku, z nepředvídaných obchodních výdajů, ze ztráty trţní hodnoty - pojištění právní ochrany - pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát 21

22 bezprostředně souvisejících s cestováním ( asistenční sluţby ) Zákon o pojistné smlouvě ( 37/2004 Sb. ) rozlišuje pojištění škodové a obnosové. Toto členění je také rozdělováno dle formy pojistného plnění: škodové pojištění je pojištění u kterého plnění pojistitele představuje náhradu škody, která nastala v důsledku pojistné události a to v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. Účelem je náhrada vzniklé škody. Některé druhy pojištění lze sjednat pouze jako škodová pojištění: - pojištění věci nebo souboru věcí - pojištění právní ochrany - pojištění odpovědnosti za škodu - pojištění úvěru nebo záruky - pojištění finančních ztrát Jako škodové pojištění lze také sjednat pojištění: - jiného majetku neţ věci nebo souboru věcí - úrazové - pro případ nemoci obnosové pojištění jeho účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. V případě vzniku pojistné události je pojistitel povinen poskytnout jednorázové nebo opakované pojistné plnění v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. Základem pro výpočet pojistného plnění je pojistná částka nebo výše a četnost vyplácení důchodu ( opakované plnění ). Pouze jako obnosové pojištění lze sjednat: - ţivotní pojištění Jsou i druhy pojištění které je moţné sjednat jako obnosové pojištění, a to: - úrazové pojištění, - pojištění pro případ nemoci, - pojištění jiného majetku neţ věci či souboru věci. 22

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Irena Haubnerová Pojišťovnictví Vedoucí

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA NABÍDKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO AKTIVNÍ DOVOLENOU OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ VE VZTAHU K POŽADAVKŮM KLIENTŮ. Diplomová práce Autor:

Více

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Diplomová práce Autor: Bc. Renáta Davidová Finance Vedoucí

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bakalářská práce Autor: Lucie Kratochvílová Pojistný makléř Vedoucí práce: Mgr. Petr Gruber Praha Duben

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bakalářská práce Autor: Klára Mocová, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová

Více

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu Jana Sedlářová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kombinace bankovních a pojistných produktŧ

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Finance Petra Adámková Analýza prodeje produktů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. The product

Více

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta )

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Barbora Tichá 2009/2010

Více

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU The Insurance of Medical Expenses and its Importance in Tourism Bakalářská práce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 Pojistné podmínky pro cestovní pojištění - úvodní ustanovení... str.7 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Vývoj, současný stav a význam českého pojistného trhu a vliv Evropské unie Bakalářská práce Autor: Marie Miškovská, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY B- POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL C- POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB D- GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ E- POJIŠTĚNÍ ZPOŢDĚNÉHO ODJEZDU

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 VPPCP 12 Část I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Vladimír Marák

Více