Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bakalářská práce Iva Láhlová, DiS. červen 2009

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bakalářská práce Autor: Iva Láhlová, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel Křížek Praha červen 2009

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Klatovech dne Iva Láhlová

4 Anotace Předmětem této bakalářské práce je prozkoumání historie, vývoje a moţností cestovního pojištění v ČR. Bakalářská práce je rozdělena do pěti částí. V první části se věnuji pojišťovnictví a jeho systémům. Druhá část bakalářské práce se zabývá vývojem a moţnostmi tohoto často podceňovaného pojištění. Třetí část je zaměřena na cesty a pobyty po území EU. Ve čtvrté části podrobně rozebírám nabídku pojištění jedné přední české pojišťovny. A v poslední kapitole porovnávám konkurenční nabídky. Annotation The subject of this Bachelor s work is researching of history, development and posibilities of travel insurance in the Czech Republic. The work is divided into five parts. The first part is dedicated to insurance premium and its systems. The second part of the Bachelor s work deals with the development and posibilities of this often underestimated insurance. The third part is intended to journeys and stays within the area of the EU. In the fourth part an offer of one leading Czech insurance company is being dealt in detail. And in the last part I am comparing some competitive affers.

5 Obsah Úvod Pojišťovnictví Vymezení pojmu Formy pojištění Systém sociálního pojištění Důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nemocenské pojištění Systém soukromého pojištění Historie, vývoj a současnost soukromého pojištění Druhy soukromého pojištění Cestovní pojištění Definice cestovního pojištění Historie cestovního pojištění Členění a složky cestovního pojištění Pojištění léčebných výloh Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu občana Pojištění zavazadel a osobních věcí Pojištění zpoždění letu, zmeškání odjezdu Pojištění storna cesty Pojištění nevyužité dovolené Pojištění právní ochrany během cestování Pojištění nákladů za zásah horské záchranné služby Pojištění únosu Pojištění veterinární léčby zvířete Pojištění výloh souvisejících s cestou vozidlem... 36

6 Pojištění spoluúčasti při dopravní nehodě Připojištění rizikových sportů Asistenční služba Vznik cestovního pojištění Vývoj a trendy v cestovní pojištění Současná bilance na trhu cestovního pojištění Nové možnosti sjednání cestovního pojištění Cesty v rámci EU Nařízení Rady Faktická stránka pojištění Pojištění GLOBUS Charakteristika Rizika a rozsah pojistné ochrany Doklady a pojistné události Konkurence Pojišťovny a jejich produkty KOOPERATIVA pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA a.s Uniqa pojišťovna a.s Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu, neboť jiţ nějakou dobu pracuji v oblasti pojišťovnictví a toto téma je mi blízké. Snad nikdo na celém světě nemůţe říct, ţe ještě nikdy neopustil své bydliště. A proto si myslím, ţe cestovní pojištění, stejně jako např. ţivotní pojištění se dotýká kaţdého člověka. Hlavním motivem cestování je záměrná změna prostředí a s tím související uspokojení potřeby odpočinku, seberealizace, poznání, kulturních a estetických záţitků či navázání nových sociálních kontaktů. Bohuţel cestování neprovází jen příjemné záţitky, ale také různá nebezpečí. Ohroţen je přitom jak samotný ţivot nebo zdravý cestujícího, tak i jeho majetek. Jedním z moţných řešení dopadů těchto rizik na člověka je právě cestovní pojištění. Pojišťovnictví jako takové, je významnou součástí našeho finančního trhu. Počátky pojišťovnictví na našem území sahají aţ ke konci 17.století. Český pojistný trh se začal vytvářet do dnešní podoby v roce 1991, kdy byl zrušen monopol České státní pojišťovny. Pro náš stát to bylo období velkých změn spojených s privatizací státních podniků, restitucemi kdysi zabaveného majetku a moţností začít svobodně podnikat. Tento vývoj způsobil značný nárůst hodnoty soukromého vlastnictví a následně i potřeby tento majetek nějakým způsobem chránit proti odcizení či poškození vlivem nejrůznějších rizik. Jedním ze způsobů ochrany bylo samozřejmě i pojištění a pojistný trh tak začal růst, právě, zejména v oblasti neţivotního pojištění. Tento trend bohuţel přetrvává stále. Z mého pohledu přepáţkové pracovnice pojišťovny musím konstatovat, ţe lidé si bohuţel častěji pojišťují majetek neţ svůj ţivot a zdraví. Většinou jsou schopni si představit, ţe přijdou o dům, byt nebo automobil. V těchto případech jsou schopni si spočítat kolik je bude stát nová věc. Ale ţivot či své zdraví ohodnotit neumí. Přitom bez auta se ţít dá. Ale obráceně? Zdraví, přesněji řečeno nemoc či úraz se nám mohou bohuţel v zahraničí citelně prodraţit. Protoţe zatím co, v tuzemsku máme ošetření u lékaře zaplaceno z veřejného zdravotního pojištění, v zahraničí se můţeme dostat do velmi skličující finanční situace, která můţe náš další ţivot změnit k nepoznání. 7

8 Cílem bakalářské práce bude prozkoumat historii, vývoj a moţnosti cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu. V první kapitole se zaměřím na pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky, a zaměřím se na jeho dva systémy v České republice. Především na úlohu a principy jednotlivých systémů. Druhá kapitola se bude zabývat cestovním pojištěním. V první části bude stručně charakterizováno cestovní pojištění. Druhá část bude věnována vývoji a trendům. Jádro kapitoly budou tvořit moţnosti pojistné ochrany v rámci cestovního pojištění. Třetí kapitola bude obsahovat vysvětlení pojistné ochrany českých občanů při cestování v rámci členských zemí EU. Chybět nebudou ani ukázky pojistné ochrany hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Čtvrtá kapitola bude nazvaná Faktická stránka pojištění. Pojišťovny nabízejí rozmanité moţnosti krytí pojistných rizik pro své klienty. Vzhledem k rozsahu se jim však nebudu moci ve své bakalářské práci podrobně věnovat. Proto bych chtěla podrobně rozebrat pojistný produkt konkrétní pojišťovny. Obzvlášť z pohledu pojistného krytí a výluk z pojistného plnění. V páté, poslední části bych ráda nastínila moţnosti pojistné ochrany, které má klient při dané cestě do zahraničí. A to pomocí zadaných parametrů cesty, pobytu i klienta u vybraných, alespoň tří pojišťoven a to z pohledu pojistné ochrany a výše pojistného. 8

9 1. Pojišťovnictví 1.1 Vymezení pojmu Pojišťovnictví je specifické, dynamicky se rozvíjející odvětví kaţdé trţní ekonomiky, které zasahuje do všech odvětví národního ( i světového ) hospodářství i do běţného ţivota obyvatel. Pomáhá stabilizovat ekonomickou situaci podniků a ţivotní úroveň obyvatel a zároveň posiluje odpovědnost kaţdého jednotlivce za to, jak se postaví k rizikům, kterým denně čelí. Pojišťovnictví je také jedním z nejdůleţitějších segmentů finančního trhu. Díky obrovskému kapitálu, kterým disponuje, představuje významného institucionálního investora. A i proto patří mezi nejregulovanější odvětví ekonomiky vůbec. Pojišťovnictví se zabývá pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelskou činností v oblasti pojištění a s tím spojenými činnostmi. Předmětem pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky je řízení pojišťoven ze strany státních orgánů, které dohlíţejí na dodrţování správného podnikání v oblasti pojištění, dále je to oblast kalkulace pojistného, tvorba technických rezerv, informační soustava, Charakterizovat jej můţeme jako vytváření finanční rezervy z prostředků pojištěných subjektů, tedy z pojistného, k úhradě potřeb nebo škod, které vzniknou pojištěným z nahodilých událostí. 1.2 Formy pojištění V České republice je pojišťovací systém rozdělen na dva základní systémy. systém sociálního pojištění (zdravotní, nemocenské, důchodové a státní politika zaměstnanosti), ve kterém má rozhodující iniciativu stát. systém soukromého pojištění, kde působí specializované podnikatelské subjekty - komerční pojišťovny - které poskytují pojistnou ochranu na komerčních principech. Formy soukromého pojištění rozlišujeme dle právního důvodu vzniku pojištění takto: 9

10 zákonné vzniká tím, ţe k určitému datu existuje skutečnost stanovená právním předpisem, se kterou spojuje zákon vznik pojištění bez projevu vůle pojištěného či pojistníka. Trvá po celou dobu existence této skutečnosti bez ohledu na vůli jeho účastníků. Neuzavírá se pojistné smlouva. ( Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ). Toto pojištění poskytuje na území ČR pouze Česká pojišťovna a.s. a Kooperativa, pojišťovna a.s.. povinné smluvní vzniká na základě souhlasného projevu vůle pojistitele a pojistníka, avšak sjednání povinného pojištění je právním předpisem s ohledem na společenský zájem uloţeno. V ČR jsou takovýmto pojištěními některá odpovědnostní pojištění. Např. pojištění odpovědnosti za provozování motorových vozidel, pojištění při výkonu práva myslivosti, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti lékaře, lékárníka a stomatologa, advokáta, atd. smluvní dobrovolné vzniká jako svobodný projev vůle účastníků pojištění, pojistník není ničím omezen při rozhodování o tom, zda pojistnou smlouvu uzavře či nikoli. 1.3 Systém sociálního pojištění 1 Sociální pojištění je na rozdíl od soukromého pojištění plně v reţii státu a pojistné, stejně jako penále, přiráţky a pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. Sociální zabezpečení zahrnuje: nemocenské pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti důchodové pojištění Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, kterými jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo obrany (pokud jde o vojáky z povolání), 1 Pramen 6. 10

11 Ministerstvo vnitra (pokud jde o příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních sluţeb), Ministerstvo spravedlnosti (pokud jde o příslušníky Vězeňské sluţby ČR). Právní úpravu organizace a provádění, sociálního zabezpečení obsahuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna Poplatníky pojistného jsou: a) zaměstnavatelé - právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační sloţky státu, v nichţ jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti, a sluţební úřady, v nichţ jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní sluţby, b) zaměstnanci : o zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se pro účely tohoto zákona povaţuje téţ osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, o zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, o členové druţstva v druţstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k druţstvu, jestliţe mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro druţstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, o fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo sluţební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo sluţební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou jiţ uvedeni, o soudci, o poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky, 11

12 o členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, o členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, o členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Ústavu pro studium totalitních reţimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, o dobrovolní pracovníci pečovatelské sluţby, o pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu, nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náleţející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu, o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, o pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, o společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliţe mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, o členové druţstva, kteří vykonávají činnost v orgánech druţstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíţ výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov druţstva povaţován za výkon práce pro druţstvo. Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nebo pouze pojistného na důchodové pojištění. To záleţí na tom jaké zaměstnance zaměstnávají. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění, a za podmínek stanovených tímto zákonem téţ zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na nemocenské pojištění, 12

13 pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění. Kdo se povaţuje za osobu samostatně výdělečně činnou a kdy se samostatná výdělečná činnost povaţuje za hlavní samostatnou výdělečnou činnost a za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, stanoví zákon o důchodovém pojištění. Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění jsou za dobu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění. Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění povinni platit pojistné na nemocenské pojištění. Zahraničním zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehoţ sídlo je na území státu, s nímţ Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele Důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 Současné uspořádání českého důchodového systému začalo vznikat v devadesátých letech minulého století. V roce 1995 byl přijat zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1.ledna Tento zákon je základním hmotně právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu. Od roku 1996 je základní důchodové pojištění zaloţeno na principech: sociální solidarity, průběţného financování, při splnění stanovených podmínek je systém: o povinný pro všechny ekonomicky aktivní osoby, ( existuje, ale také dobrovolné, doplňkové pojištění - penzijní připojištění se státním příspěvkem kapitálově financové a propojující soukromé pojištění se systémem sociálního ) poskytuje náhradu příjmu v případě: stáří (starobní důchod), invalidity (plný nebo částečný invalidní důchod) 2 Pramen 8. 13

14 úmrtí živitele (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod), o dávkově definovaný - konstrukce výpočtu důchodů je dvousloţková: - první sloţku tvoří základní výměra, která je stejná pro všechny druhy důchodů, - druhou sloţku tvoří procentní výměra, jejíţ výše je rozdílná podlé délky doby pojištění a výši příjmů dosaţených v rozhodném období před přiznáním důchodu, o neobsahuje ţádná omezení výše důchodu stanovená pevnou částkou nebo procenty a to ani v případě nároku na pozůstalostní dávky po jednom zemřelém, o jednotný (s určitou odchylkou pro osoby samostatně výdělečně činné, která se týká způsobu stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení); to platí i pro cizince ze třetích zemí, kterým vzniknou stejné nároky ze základního důchodového pojištění jako ostatním pojištěncům, a to při splnění stejných podmínek, o dynamický Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období. Pro rok 2009 činí sazby: o u zaměstnavatele 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. o U zaměstnance 6,5% z vyměřovacího základu o U zahraničního zaměstnance 1,4% z vyměřovacího základu o U osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 % z vyměřovacího základu o U osoby samostatně výdělečně činné - 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v 5b odstavce 1 a 2 z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění - 1,4 % z vyměřovacího základu uvedeného v 5b odstavec 3, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění Rozhodným obdobím je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných je rozhodným obdobím pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kalendářní rok, za který se toto pojistné a příspěvek platí. 14

15 1.3.2 Nemocenské pojištění Nemocenské pojištění je určeno pro výdělečně činné osoby, které v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí (péče o dítě, dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství) finančně zabezpečuje peněţitými dávkami nemocenského pojištění. Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno novým zákonem, a to zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Který zahrnuje nejen okruh osob účastných nemocenského pojištění ( zaměstnanců, příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů i osob samostatně výdělečně činných ), jejich nároky z tohoto pojištění, také stanovení výše poskytovaných dávek, posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, tak i organizační uspořádání nemocenského pojištění i řízení v tomto pojištění. Z nemocenského pojištění se poskytují 4 druhy peněţitých dávek, a to: nemocenské, peněţitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství. 1.4 Systém soukromého pojištění Soukromé neboli komerční pojištění je takové pojištění, které vzniklo na základě dvoustranného smluvního aktu, který je zcela zaloţen na dobrovolnosti obou partnerů. Je to takový vztah, ve kterém se pojišťovna zavazuje, ţe pojištěnému uhradí újmu, která mu vznikne ve smyslu pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Tento závazek se realizuje za úplatu - pojistné. Z hlediska tématu této práce je podstatnější systém soukromého pojištění, proto je mu věnováno více prostoru. 15

16 Historie, vývoj a současnost soukromého pojištění Evropou vládne středověk, kdyţ bylo na německém severu zaloţeno sdruţení kupců vlastníků lodí HANSA. 3 V té době se loď pořídila za 100 kop tolarů. Kaţdým rokem ale jeden z kupců přišel o svou loď. Pořízení nové lodě bylo pro jednotlivce příliš nákladné. Řešením byla dohoda 10 kupců, ţe kaţdý rok sloţí kaţdý z nich do společné pokladny 10 kop tolarů. Za uspořené prostředky mohli pořídit právě tu ztracenou desátou loď. Výsledkem bylo, ţe kaţdý rok si ten, který o loď přišel, pořídil novou jen za deset kop tolarů. O přijetí do spolku společně hlasovali, nepřijali nikoho, kdo své lodi zanedbával nebo jednal neseriozně v obchodních vztazích, čímţ předcházeli úmyslnému obohacení na úkor ostatních. Časem zvolili jednoho kupce, tím který měl drţet pokladnu, vytvářet a spravovat rezervy, likvidovat pojistné události, rozhodovat o přijetí dalších majitelů lodí do spolku, apod. Souhlasil s tím, ţe se bude o vše starat, pokud mu ostatní budou platit 10 kop tolarů ročně. Ti souhlasili, a proto aby neplatili tolik, sháněli další a další majitele lodí a kdyţ jich bylo 100 platili pouze 1 tolar. a takhle to nějak začalo.. Historie pojišťovnictví na území dnešní České republiky se datuje od konce 17. století. Za předchůdkyni dnešních pojišťoven je povaţována Pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku, která byla zaloţena v roce 1777 ale brzy zanikla. Tradice českého pojišťovnictví se nepřetrţitě odvíjí od 27. října 1827, kdy byly schváleny stanovy nejstarší vzájemné pojišťovny v Praze Císařskokrálovský privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm svedené pojišťovací ústav. Která svůj název později změnila na První českou vzájemnou pojišťovnu. Téměř současně vznikl v Brně Císařskokrálovský privilegovaný pospolný ústav pohořelný pro Moravu a Slezsko, který se následně přejmenoval na Moravsko-slezskou vzájemnou pojišťovnu. 3 Pramen 9. Pohádka pojišťovácká 16

17 Zpočátku obě tyto pojišťovny provozovaly jen poţární pojištění nemovitostí. První česká vzájemná pojišťovna začala v roce 1864 pojišťovat movité jmění proti poţáru a o rok později činnost rozšířila o pojištění krupobití a aţ o deset let později o pojištění ţivotní a dobytčí. Ve druhé polovině 19.století se zvedla vlna zakládání nových pojišťoven a pojišťovacích spolků. Vznikaly pojišťovny městské, rolnické a vzájemné. V osmdesátých letech 19. století bylo české pojišťovnictví jiţ tak silné, ţe stabilitou První české vzájemné pojišťovny neotřáslo ani pojistné plnění za škody vzniklé požárem Národního divadla roku Dokonce si tím získala velkou prestiţ českého národa a tím propagovala nejen sebe ale i české pojišťovnictví jako takové. Roku 1945 v předválečném období bylo evidováno celkem 733 pojišťoven, pojišťovacích spolků a zahraničních prezentací. Dekretem prezidenta republiky z října 1945 byla řízením pojišťovnictví pověřena Pojišťovací rada se sídlem v Praze a od ledna 1947 pak v Československu vzniklo znárodněním pouze pět pojišťoven, národních podniků. Vyhláškou Ministerstva financí z května 1948 bylo těchto pět pojišťoven sloučeno v Československou pojišťovnu n.p.. Čímţ došlo k zamezení přirozeného vývoje pojišťovnictví. V souvislosti s novým federativním uspořádáním státu v roce 1968 byly z jediné státní pojišťovny vytvořeny dva samostatné subjekty. Od roku 1969 tedy existovaly: Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poišťovňa se sídlem v Bratislavě. Monopolní období pojišťovnictví, trvalo aţ do počátku devadesátých let dvacátého století. Právní rámec pro změny související se zaváděním trţní ekonomiky a soukromého podnikání vytvořily v oblasti pojišťovnictví zejména nové zákony ( 185/1991 Sb. ). Udělením povolení MF ČR a SR coby dozorčích orgánů nad pojišťovnictvím mohly od té doby na území České a Slovenské federativní republiky podnikat v pojišťovnictví i další pojišťovny, v právní formě akciové společnosti, státní podniky a druţstva. Rozdělením federativního státu k se vytvořily podmínky pro samostatný rozvoj českého pojistného trhu. 17

18 ledna 1994 zahájilo činnost zájmové sdruţení komerčních pojišťoven Česká asociace pojišťoven ( ČAP ). Jejímţ posláním je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy členských pojišťoven a jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, legislativě, EU a dalším subjektům. K napomáhání prosazování korektních vztahů na českém pojistném trhu a přispění k jeho zdravému vývoji byl schválen shromáţděním členů v březnu 2007 Kodex etiky v pojišťovnictví. 30. července 1999 vznikla další významná organizace Česká kancelář pojistitelů. Ta byla zřízena zákonem č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jako profesní organizace pojistitelů. Tímto zákonem se otevřel pojistný trh pro tento druh pojištění, které bylo do té doby výsadou pouze České pojišťovny a.s. a bylo sjednáváno jako smluvní dobrovolné pojištění. S účinností výše uvedeného zákona k datu je sjednáváno jako pojištění smluvní povinné. Se vstupem České republiky do Evropské unie se otevřel pojistný trh zcela. Nyní mohou na území ČR provozovat pojišťovací činnost nejen pojišťovny se sídlem na území ČR, ale také pojišťovny se sídlem na území jiného členského státu EU či na území států Evropského hospodářského prostoru a také pojišťovny se sídlem na území třetího státu. Např. pojišťoven se sídlem na území ČR je registrováno 34. Celkový počet pojišťoven působících v České republice v letech Graf č. 1 vlastní zpracování dle výročních zpráv ČAP 18

19 Moţnosti sjednání pojištění se neomezují jiţ jen na návštěvu pojišťovacího poradce či osobní návštěvu pobočky dané pojišťovny, ale pojištění lze sjednat prostřednictvím telefonu či internetu. Nerozšiřují se jen moţnosti způsobu sjednání pojištění, ale také pojistná rizika a moţnosti pojistit si po odsouhlasení a ocenění pojišťovny cokoliv. Stále více dochází k propojení pojišťovnictví se sektorem bankovnictví. Kdy banky rozšiřují své portfólio o pojistné produkty a taktéţ pojišťovny nabízejí svým klientům některé bankovní produkty, např. hypotéky. V současné době je pojišťovnictví upraveno řadou zákonů, mezi ty nejdůleţitější patří: zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů souvisejí se sjednocením dohledu nad finančním trhem. 19

20 Vývoj pojistného trhu nejlépe vystihují ukazatele jeho úrovně, například předepsané pojistné, pojistné plnění, vyplacené škody, a další - vývoj objemu předepsaného pojistného v ČR za období let 1992 aţ 2008 Převzato z 20

21 1.4.3 Druhy soukromého pojištění Tak jako v kaţdém oboru i v pojišťovnictví se setkáváme s určitým dělením a strukturováním. Základní rozdělení dle zákona o pojišťovnictví ( 363/1999 Sb. ) vychází z dělení na odvětví ţivotních a neţivotních pojištění: odvětví životních pojištění o pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ doţití, pojištění pro případ doţití ve stanoveném věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených ţivotů, ţivotní pojištění s vrácením pojistného o stavební pojištění nebo pojištění prostředků na výţivu dětí o důchodové pojištění ( sjednané na základě pojistné smlouvy ) o pojištění výše uvedené spojené s investičním fondem o kapitálové činnosti o pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem výše uvedených odvětví odvětví neživotních pojištění o pojištění úrazu a nemoci o pojištění motorových vozidel o pojištění poţáru a jiných majetkových škod o letecké pojištění, pojištění vnitrozemské plavby a námořní pojištění a pojištění přepravovaných věcí o pojištění odpovědnosti za škodu o pojištění úvěru a záruky o pojištění jiných ztrát - pojištění různých finančních ztrát vyplývajících např. z výkonu povolání, ze ztráty zisku, z nepředvídaných obchodních výdajů, ze ztráty trţní hodnoty - pojištění právní ochrany - pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát 21

22 bezprostředně souvisejících s cestováním ( asistenční sluţby ) Zákon o pojistné smlouvě ( 37/2004 Sb. ) rozlišuje pojištění škodové a obnosové. Toto členění je také rozdělováno dle formy pojistného plnění: škodové pojištění je pojištění u kterého plnění pojistitele představuje náhradu škody, která nastala v důsledku pojistné události a to v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. Účelem je náhrada vzniklé škody. Některé druhy pojištění lze sjednat pouze jako škodová pojištění: - pojištění věci nebo souboru věcí - pojištění právní ochrany - pojištění odpovědnosti za škodu - pojištění úvěru nebo záruky - pojištění finančních ztrát Jako škodové pojištění lze také sjednat pojištění: - jiného majetku neţ věci nebo souboru věcí - úrazové - pro případ nemoci obnosové pojištění jeho účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. V případě vzniku pojistné události je pojistitel povinen poskytnout jednorázové nebo opakované pojistné plnění v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. Základem pro výpočet pojistného plnění je pojistná částka nebo výše a četnost vyplácení důchodu ( opakované plnění ). Pouze jako obnosové pojištění lze sjednat: - ţivotní pojištění Jsou i druhy pojištění které je moţné sjednat jako obnosové pojištění, a to: - úrazové pojištění, - pojištění pro případ nemoci, - pojištění jiného majetku neţ věci či souboru věci. 22

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová Ing. Olga Krchovová VI. Sociální pojištění VI.2.2 Zaměstnanci 3 odst. 1 písm. b) Zaměstnanci se pro účely zákona č. 589/1992 rozumějí zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit pojistného

Více

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje Pojišťovnictví Specializované finanční odvětví ekonomiky Odvětví ekonomiky zaměřené na provozování pojištění - pojistných produktů. V rámci pojišťovnictví se vlastně obchoduje s rizikem Ve srovnání s jinými

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění PRÍLOHA Rozsah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění pro účastníky zájezdů platná od 01.11.2015 A. Typ pojištění Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů, Pojištění účastníků zahraničních

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

29 (Výše nemocenského za kalendářní den)

29 (Výše nemocenského za kalendářní den) 29 Dávky Díl 3 Výše nemocenského 29 (Výše nemocenského za kalendářní den) Výše nemocenského za kalendářní den činí a) 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné b) 66 % denního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2014 se podařilo vyjednat exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více