! " # # $ % + & ' ( ) *+, -.# '! ',, %- 9' 0! :78, ' 8 5 #9 $ : ;* < 6 = #" : ;* < 6 = $ '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! " # # $ % + & ' ( ) *+, -.# '! ',, %- 9' 0! :78, ' 8 5 #9 $ : ;* < 6 = #" : ;* < 6 = $ '"

Transkript

1 ! " # # $ % & '( ) '( & '( ) *! "##" $ "#%% + & ' ( ) *+, -.# '! + '( / + (( & (! ' ! "#, - #. / # 4. 5 /" # '( 678 $! % "!! " & ',, %- 9' 0! :78, ' 8 5 #9 $ : ;* < 6 = #" : ;* < 6 = $ ' ( & (,, "- 6 ' (! 8 8'5 - > #% #9 # 9 $ ;* =?- ( " ) $ ( - A % #9 # 9 $ ;* =?- " ) $ *

2 B * & ' - ' ' 8'0;! :, 6 ; # 18 C = $ ' & ( & ( '0 +, * & (( 8 & < ) * +, D, D3ED ", #-!.- /! - 0 1, 2 4" 2 3 " "#4 # - /! A, D# # > 4"9 ; # F G7 7F-G!= ( " + = 8 5 ' : $ ( #" 5,!.- /! 6! " "! 1 F"4 H4 % 1 : I " # J 1 1 K % 1 ( # * 8 > 5 '(? * 8 7 "#8# "9 # "!- 4 "

3 ! "# $ % & '# ( ) * & ( $ + # ' #, 3

4 "# $ % & - ) *,. * /#, # / / # 0 #! & ) (8 4 *! 9:42;6 # 1 ;4936 <7 ) (8 4 # 1 * / * # # /! ( # / 4 # A BC "# $ 7& 4

5 & ( %8 D * E / )! =7&C # 1F / =<7C # # /* /G! 1 1 =, # 1 * 1 C # ) F = #! * /! C H / & ( ) */ I?J $8 7 # 7K D"7D D 7D! = 7! LC 5

6 & ( %%%8 ) * /G < ( $ ' # =! J C - EM&N?? O PPP % * 7D % * # *! /G K ( $ 0 # # $ = # * K ( $ C H $ $ 7&D% <7D% 6

7 ( Q* 7 <7 %7 * H R! / #! #! ( ( # * % & 4 # ( # ( R # )! # K+S * ) *! = /F F *, <7C * G! #!, S%+ ) # ( Q* %7 1H ) # )/ H # /G # ( H $ T399 7&D%! "" # $ % & '( ) K' %"' U 93 )8 OK V4"+W'& O D +%E%+D )8 EN"? V D +%E%+D )8 *+ " &, & -. // + ( ) / ' 7

8 <7D% 0 % '1 " & "# $ # % & * '. * H =7&C ; - D"D = $ <7C / ( # < H % # - D D X4 ( # +Y 7"D / - F! ) # PPP "# $ # % & '. * H. * PPP ## ( ) S" X4Z 1 * * # / ( * F # 7& ' # F $ F # # * R =Z34Z; 6 99&4T ;+C * #G H / *,! F 1 = X C! 8

9 "# $ # % & E/ 0 # 9T6 4 # 1 7& # 23 & # #! 7& # 9 K [ ( # =D D % YC E/ *! (! & 1*! # #! ( 2345;6 # 1 7& K * $ /R T =?K T ;5C / =?K T :ZC $ R D D =?K 3 ;9C (,) % Y $ # # 7& X $! 1 '. # F / \, 0, # % Y <7 T39T] D&D * $$ - ) \, F H # * % Y47& ^/ 8R " $ / $$ / $ $. )! #/ $ 4 4 7! _! R K'D7^ # 4 ). 8 7 K?# 8 T399 `Ta=2CRX;94XT8 7 I 8R % $. )! #/! b! # 7! R ) $ K'D7^8 S 8 T33: D (`5:R9Z24:38 ^/ 8` K'D7^ " / S #R % $. )! #/ $! $ 4 4 7! _! 8 S (/8 T33a `92T=2CRZX24a28 9

10 % Y4<7 ^/ 8R D * # 4 ) #! 2 /! $ / $$ / $ $. ) # # b! ( $ '" S^D " % / T3998 ^/ " 8R? $ b ( $. )! #/! b! 8 D S 8 T393 `93;=XCR95234X8 + & 8R " # R # # / $ # $ # 8 S (/8 T393 `92Z=aCRTTZT4:98 D&D47& ^/ 8R % )! #/ $! $ 7! c! 8 X8 7 ( $ '77? & ) % T3998 K K 8R D! " / $ S (/ ^ # (/ / $! $$ $ / $ )! b! $ / ) b 8 D! +! 8 T399 D# `22=ZCR:5X4;28 K! K 8R K # ' $! " $ / '$$ $ D ) +! #/ =K'"'D+C # 7! _ 8 D S 8 T33: & `935=9TCR235T4:8 "# 4 ED 7% D7' H! H H! 1 H! /GG * ) % YJD D # # 2 49K, # E ^ E! #?, 10

11 & #, ' '77? ( R <7 =T33ZC 7& =T393C - A"# B + & 8R 7 $ ( (! R / b F $ '77? '" S^D! % & I ( S # $ '" S^D 8 D S 8 T399 D# `93X=5CR;a54ZZ8 + & 8 <7 ( - T39T8! < 8R " $! I 7 ( $ S (/ ( +! #/ $ % & b!! ' # 7! _ 7? ( R # ( / # 8 D S 8 T399 )`93X=TCRT954T28 "! 8R S $! ( $ % $ / b & 7!! < ( 8 S 8 T I & 8R "/ K b $! ' $! + $ % $ / b & 8 S 8 T

12 ! "!! " " " " # $ % & " # $% & # " '$( ' ' ( ' " ) ')*'%( '! & *&! +, -,. / " (0 1 & ' 2$ 34 ' '! " " + # # #! 1 5!&. 6 ", # '! $ 7! 8& 8. & ! & 98 ( '. " 4 ' ( ' 3 )& $ $ 8 2 : & 8& ' & ; 12

13 ! " " -. # / # < ' 2 1 ' & *'! & 34 & : : 3) = : ' / " # 01 B.<< & ' & % &. * >,,A: D= CEE+: >,,F/ " # 20 FBC,, B +? >>BC,, B >? 8 *G >,,A/! " " 3 4 # 5 * $%6 " # < '.& $ ' # '. &! ". 5 & # - & "/ " & " " 3) = " ' &: H! ". 7 ' 8 ' < 5 ' 8 " ) < '! '! ' 34 & 1 33 # I ) : % && D J = : >,,E I : 3 : >,,>! " " 2 8 # ' 2 +? ' 1 >0 & #! 1&! 2.<< ' 5 ' " KL ( ' 2! & # ; ' 2 +, A>M NNM ' 8 " # 9 < ' 2 " :; 20 ' 2$ & 1 & $ ' 8 13

14 ! " " 5 ' 2 0 " < & & $ H!. " ' ' AFM ; 5 ' >FM >,M '7 >, & " D >,,A # ++M ' 2 +, $ ' & < 01 " 5 ;! 8& & *! 1 : ' % 1.'/! 2 1 ' 2 A,! " " = " # # 8 " 0 # 9 ' A, # ' 7 $ 3 & # 7 & ' $. " ) '7! 8& 8 1 & ; I D :.: >,,+! " " 0 #! & & # 3! 1 5 ' 1 & # 9 ' AK $ "!! %. ' 7 < C, & I 3 $ : ; O ' : >,,- : ; &$ : )& : >,C, 14

15 ! " " 2 8 # # L ' 8 % 2 " = < 7 " #! 8 ' 8 % & " 9?, $ ; #" " :; 20 " # CB? ' 2 +, ' ' 1 0! I 3 $ : 3 : >,,E #! 8 ' 2 " 0! ; AEM ' 2 $ & +:? " FM & C >,M &? I : )& : >,,E! " " # " 3 # 3 4 # $) "5 & # " " "! 2 20! C:,E C,:F " & 01!, N:,A ' & #! 2 ' ' ' I : ;;: >,CC! " " 9 # # 8 " 3 " 0 # 7 " +, +C:EM = >A:NM = ' N+:FM # " 9 " A>:EM CA:EM CE:?M # & *! DC D>BDN $! D> DN/ ",M < ' 2? " >,:NM? N-:NM C, " CE:FM? >-:FM C, ' 8 15

16 ! " " 2 8 # " > $ ' #, 9 " 3 " " >,:-M * >>:-M: ' >+:NM/ " 8 +C:NM * A,M: ' AE:-M/ " (0! C-:EM * N-:NM: ' >AM/! " ". ; ; 20? ' C, # 3 % ' ' * < +:+M CN:NM? / # % 8. ' 8& * < +:+M ' F:+M? / " 9 # ' 2 ; ' < ' ' & & & C 9" #" " * >,M ' F:>M < A:-M/ " "& $.' ' ' ' ' < ' 2! " ". & # 3 % *?-:NM/ ' 8 *NE:FM/ ' < & ' 2& *C-M/ # A,M +, &' & ' 3 ". & " " # ;. ' ) " 9.! 1 -,M Q5 ; ' 3 ' 8 : ;)9( 8! & R '.& $ ' 2 #! 1& F, #? " 9 $ ' ' '. 34 *+F:EM A>:+M >F:+M/ # "! DS 1 & 7 2 " " ".<< & ' 5 < " 9 < ' " '!.< 1 < # " A7 16

17 ! " " 0 " & 3 " T " " " 7 < ' ' & & H! '! 2! 8< ' 5! # 9.<< 8. 7! *A-M >,M/ " 98! &.<< ' ' 5 &' & 8 # % : $ : # = < # 7 *>AE & >C> & / # = < # ' ' *CC:? -:C / " 9.!!2. 8! & 8 ' 5 < U& V ' & 8 # & $.: & I ) : % && D J = : >,,E I : 3 : >,,>! " " 0 " & 3 " ' $ " & 3 1 ' $ ' 8 < ' 2 +, #. 7 " 01 1 & 5 < ' 2 *'W 3/ #. 7 " 20 ' & 1! 8 < ' " 3 ' 5 & &! 8& < & '. $ 8! & * F:CM < C:EM/ #! 7 20 " D! %! &! 8& ' & # B # C % < ' < & 8 I : ;;: >,CC I 3 & : ;;: >,CC I 9 : = = : >,,E 17

18 ! " " # $ % & % ' ' () (&*))! " #! " #! " $%& '()! " $%& '() $ '!! (++,& -(,.-(* *% *% %%/ 0 1 ' ' 2 3 ) 4(* ' 9 ': #;' 1 % $' $ $ < $ $ 3 =: >? %%/ ' 9 3 * 4(*5 ).-8 18

19 + " # $%& + " # $%&,, -.. /.)' 0 /.)' 0 " '> $ 0" D2, 3 ' ' ; 3 EF ;3? # ' 9 : 3 = =,G ' A :,BB(C +&+7,.( 19

20 *% *% " $%& " $%& " + & %! & / "/,BB7 5 + # 6%! $ " 5 + # 6%! $ "!! 4!! 4 20

21 " "!" # $ / ,-,( + *"" %& # ' & () * ' : ' 21

22 &! " # * $ % & % ' ( ) + * * +,, - *. ;! ;! D 052 D 052 ' ' 052 D D / / H H,, 7* )* 07-2 )* *, *B2 6-0*B2,+,, ( ( +- )6 0*72 )6 0*72 ( ( * * * ) ), * * 2,,0).*+20).* ,20-.6,2, 0-.*)20-.*)2 I J,BB-C,&, (.,,* / ' B : 1 H B,),B B H,B 22

23 23

24 24

25 !!" # $ %&'(' )! "# * * ) $ %& '! * %&'(' ) +, -. -,/ 0 # 1 23& & $ 9:46 8&9 67 ; 5/ 2:9 67 ( < 1 93&= $> 5? 9 67 ) " 1A <, < B - C : D& E ) ( < 1 / $ ; A : 5. $ ; - < 5 ) " 1A A 5 F, 5 1 < 1 27

26 %&'(' ) < 1, ; 5 $ < 8?, ) < A 5 A / 5 A 8? 1 G&2 5 : ; 5 C A: 1 1. A 1 %&'(' ) 1A 5 < %&'(' 1 ; $ ' ; 1 &1 ;5-, - ' ' / H!I ) 1 A %&'(' 5 $ / / - B & 6 A 1? 1 %&'(' * - /A 5 %&'(', B%&'(': AE ) ( &) * +, - ). &) / +, ) !!! "# * 4! * * ) 5 5 / ) $ %&'(' 1 5 / 1 < ) J 1 < 5 $ %&'(' /A 1 ; <, ) ; 5? 5 5/ - A $ K $ %&'(' ) $ /A A / A A A %67 :, /A A A A 96 K 96 28

27 'L ) " "# 9 29 :; "# * * *< #= ** "# 2 17 > ) <&&? ) " 1 0 * > 2 * : * : * 6-5 M A ) $ - "# "# ) * +, + /& +! 2 9 ) A 9 "# B + ) A 9! 3 3 ) A 8 2 "# < M A ). 5 / A B A, ; $, * < : 5 E ' 1. ; - <? 5 / 5 : ) ; A A " B O1 : 6 5: E 5 & ; A $5 )

28 L$ A ) A! 6#: 2 - C,D >4 "# ) D >4 C "# 9 ) C D >4 * "# *! ) $ C < E +, +, D >4 * *) +, +,! L$ A ) /, -, $ $ A 1 ; -,/A 9P A 1 5 A =G ,/A 1 $ B <? 5 /: - $ / A: 5 E ), %&'(' 1 C ' ' 5 1 < 5 < : 5, - ) ( 6 A / A L #L < A 1 5 5A, A A ; 5 L #L: ; -?, 5 M L ) # $ B 5 ER L$ A ) + / ' '72&# ; 1 " ; -: 1 ; ' '72&# -. ) + : - ; ' ' / 2&# 5 ; / A A S S&H6 94 $ 5 5 / > $ ;, : 5 ) L ' '72&# ; ; A A5< 5 ; ) " ;. - 1 / ; A ) " ; 5 B' 'K%&'(': ' 'K E ) " ; & A ; ' '72&# A 1 30

29 #LI ) F! >:G "# ) >:G "#)!, 0 ) 2 ) >:G * +, <, 1 +, 1 * $ H: 1 < / 1 0 E 0 E #LI ) A A / A - 0 * ' "TG B84 ' '& < $: 83 ' '& $ 9 A $ E> #LI U G: M V /A. = Q: 2G Q %3 Q G: $ * 1 ; B"T=P * 1 $ ; % E ) " 1 F. 5 ) SA - 1. $ B 5 WE 6 -,/ ) I "# ) IJG ) F! 1 =!! "# # 31

30 6 -,/ ) /A H!I 1 $ ; $ & $ : /. ; / 6 $ A S -5 / H!I A 1 9&4 5 $ ) ; - 5 $ H!I: 5 /A ; $ / A. 5 $. $ 5 ) ( 6, -,/A /A 5 / $ 5 C. $ 2 " < / 6 /A 5 /, 1. 5 ) M, -,/A 1. - : ; C 8 $ / - 5 B -: / : 1, $ ; E ) 6 ; / A 5/ $ A C / 2&8 1 F,. 5 6 A * : - 5 A71 A V $ A ) / $ /; 1 $ - 5/ - B1 ;5- $ 5 1 < A5< 5 E H!I ) H!I ; 1 ;5- - $ 5 $ $ $ BX Y" 383E ) GG 5 -$ 6 H + /A H!I -, 8 : 9 5 $ 5 G4 Q: 8 5 ;. /A -, A BDA 5 '5 Y 383E B%2 QE 5 1 $ ; H!I 1. < 5 5 $ /A & < 7 ) DA 5 B / E 1 Z L. A H!I. 5 5 & ; - A $ B' L 8[ E GGQ $ 5 %9 -,/ '+' K / 6 ) '+' ; 1 ;5- - $ 5 $ $ $ BZ Z ' L 388E + /A / 1 5 $ ) " / 6 /A + - ; - $ 5 $ $ $ BX + Y" 388E /A $ / 32

31 & / 6 ) H!I B 38 E '+' <<& / ) A / ) ( '+' *, ;. H!I&< * $ A ) + R * '+' R * $5 W ) 6 5 $ R ) Z - 1 / ) F KLE 9 1! "# 2 M ) 4 ) " 1 0 "# - N3 A *?*O S( \G ) + S( \G - # 0 S B AE B/ 7 E 9&2 7 9%3? 83? P B8 $ E =&P 7 P33? 83? P B $ AE 88&89 7 8G%3? 83? P BG $ AE 8%&8= ? 83? P B9 $ AE ) J /A 5 / / ) $ /A A A A ) # 1, - " N S( \G

32 / ) ] " 8P8= $, - 8 % Q B27 ; $ # < Z G3Q BG783E %&'(' B8:%67 E T F, " /A A $ A " N ) S + &Z L /A S( \G A Z 5 0 8G789 / - 978% / 5 Z 8Z0 G789 / % / 5 5 ) ) P2 ) $ < 0 10 ) K2 )! 2 7 ) ) 5 / 5. ) SA 1 A:. 5 ; 1 < 5 ) ( A ; < ;, 5 ; 1-1 $, $ ) 5 & ;,, /. - A ) ]. A, ;. 5 5 ;5 ) < ; R: 5 6 &G7 5 6 &2 &!'R: $ A R 34

33 Odli!nosti v terapii IBD u d"tí a u dosp"l#ch (tandemová p$edná!ka) Pavel KOHOUT, Old!ich POZLER Definice a úvod: Crohnova choroba je chronické zán"tlivé onemocn"ní trávicího traktu, které postihuje jeho kteroukoliv #ást od úst po anus. Poprvé popsaná v oblasti terminálního ilea (1932) (Crohn, Ginzberg, Oppenheimer) do 50.let 20.stol. regionální enteritida synonymem Crohnovy choroby Lé%ebné modality! Konzervativní lé!ba :! 5-ASA! Kortikoidy systémové steroidy, budesonid! Imunosupresiva azathioprin, 6-MP, methotrexate! Biologická lé#ba anti-tnf (infliximab, adalimumab)! Nutri#ní lé#ba (parenterální, enterální v$%iva)! Probiotika, antibiotika, dal&í lé#ba! Chirurgická lé!ba : É Diversní operace! Resekce 35

34 Cíle terapie Navození a udr%ení remise Udr%ení hluboké remise Udr%ení dobré kvality %ivota Lé%ba 5-ASA: Relaps p.o. r'zné preparáty, lehká forma zán"tu dávka 4-6 g 5-ASA - ú#innost srovnatelná s placebem p.r. #ípky mg 5-ASA o Remise p.o. dávky kolem 2-3 g denn" É ECCO guidelines 2010 aminosalicyláty nejsou ú!inn"j#í ne$ placebo v lé!b" ileocékální!i kolické Crohnovy choroby Kortikosteroidy É Relaps onemocn"ní - systémové kortikoidy (Prednison 0,5-1 mg/kg, Medrol 0,8 mg/1 kg, Solu-Medrol) efektivní u st!edn" t"%ké a t"%ké Crohnovy choroby v&ech lokalizací postupná rychlá detrakce!! P'sobí proti fibrogenezi - topické kortikoidy budesonid 9 mg ú#inn$ u ileocékální formy É Remise onemocn"ní - kortikoidy nemají opodstatn"ní, jen kortikodependentní, kortikorezistentní pacienti 36

35 Kortikosteroidy ECCO 2010 kortikoidy jsou ú!inné v lé!b" akutní CD, topické kortikoidy (budesonid) je doporu!en u ileocékální formy CAVE ne$ádoucí ú!inky infek!ní, osteoporóza Imunosupresiva: Azathioprin, 6-merkaptopurin Vhodné k navození remise a jejímu udr%ení u v&ech forem Crohnovy choroby Dávka 1,5 2,5 mg/kg (AZA) 0,75 1,5 mg/kg (6-MP) Pozdní nástup ú#inku 6 T 3 M CAVE ne%ádoucí ú#inky anémie, jaterní léze Imunosupresiva: Methotrexát Vhodné k navození remise a jejímu udr%ení u v&ech forem Crohnovy choroby Dávka 25 mg s.c. nebo i.m. 1x t$dn" ECCO guidelines 2010 thiopuriny i methotrexát jsou vhodné k navození a udr%ení remise CD, vhodné #asné nasazení. Pozor je nutné dát na ne%ádoucí ú#inky, pe#liv" monitorovat. 37

36 Biologická lé%ba - infliximab: Step up.top-down terapie Efekt v navození hluboké remise (slizni#ní hojení) Dávka mg/kg induk#ní lé#ba 0., 2., 6. t$den, dále udr%ovací dtto za 8 t$dn' 81 % ú#innost v krátkodobé odpov"di 56 % ú#innost v 1 roce Sni%ování ú#innosti monitoring trough levels, p!i nízké hodnot" odb"r protilátek proti infliximabu Biologická lé%ba - adalimumab: Ú#inn$ v navození a udr%ení remise, slizni#ního hojení, a to jak preparát prvé, tak druhé linie (p!i selhání infliximabu). Dávka induk#ní re%im 160 mg 80 mg a 2 t$dny Udr%ovací lé#ba 40 mg s.c. za 2 t$dny p!i sní%ení ú#innosti m'%eme nav$&it dávku #i zkrátit interval CAVE ne%ádoucí ú#inky Malnutrice u pacient& s ISZ - p$í%iny sní%en$ p!íjem potravy (anorexie - TNF?) porucha motility st!eva, stenózy, mechanické obstrukce zv$&en$ energetick$ v$dej, zv$&en$ katabolismus (febrilie, zán"t) sní%ená absorpce %ivin - zmen&ení absorp#ní plochy (pí&t"l, resekce, sy krátkého st!eva) - zrychlení pasá%e GI traktem (transit time) - zán"tlivé zm"ny sliznice - syndrom slepé kli#ky ztráty tekutin, elektrolyt' a bílkovin p!i zvracení a pr'jmech deprese, vedlej&í ú#inky medikamentózní lé#by 38

37 Nutri%ní lé%ba bowel rest: É É É É É Crohnova choroba autoimunitní proces, p!i p!eru&ení p!íjmu potravy p.o. sní%ení efluxu antigenní nálo%e U dosp"l$ch nebyla prokázána efektivita bowel rest Mo%nost plné enterální #i parenterální v$%ivy Adjunktivní role enterální i parenterální v$%ivy, p!íprava k operacím, neú#innost lé!by #i její komplikace ECCO 2010 nutri!ní lé!ba v indikaci bowel rest u dosp"l%ch není ú!inná. Adjunktivní role u um"lé v%$ivy je podstatná. Antibiotika: Metronidazol Ciprofloxacin - ur#ené pro t"%k$ stav, lé#bu komplikací, nejsou modalitou, u které by byl prokázán efekt v navození #i udr%ení remise p!i samostatné lé#b" Dal!í lé%ba probiotika : ECCO guidelines 2010 nejsou dostate#né d'kazy o ú#innosti probiotik v udr%ení #i navození remise 39

38 P$echod konverze d"tsk#ch na dosp"lé Problémy : Zavedená lé#ba a fixace pacienta (rodi#') na stávající lé#bu (pan doktor!íkal ) P!ístup k pacient'm d"ti x dosp"lí Vzep!ení se autoritám rodi#e nemusí chodit na kontroly NAVÁZAT D(V)RU Cíle terapie Navození a udr%ení remise Korekce nutri#ního deficitu Návrat a udr%ení fyziologického t"lesného r'stu a v$voje Konven%ní terapie CD u d"tí systémové kortikosteroidy imunomodula#ní léky azathioprin 6-merkaptopurin methotrexat enterální v$%iva biologická terapie Aminosalicyláty Antibiotika Probiotika Thalidomid 40

39 Kortikosteroidy Akutní odpov"* u d"tí s CD 62% kompletní remise 27% #áste#ná remise 12% bez odpov"di/chirurgie Tung J., Inflamm Bowel Dis 2006;12: % kompletní odpov"* 24% #áste#ná odpov"* 17% bez odpov"di Markowitz J., Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4:1124 Kortikosteroidy Prolongovaná odpov"* u d"tí s CD 50% v remisi následujících 18 m"síc' 31% kortikodependence Markowitz J., Gastroenterology 2000;119:985 61% v remisi následujících 12 m"síc' Markowitz J., Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4: % v remisi následujících 12 m"síc' 20% kortikodependence Mal! J., "esko-slov Pediat 2009;64:310 Kortikosteroidy D"ti s CD jsou senzitivn"j&í ke kortikoid'm ne% dosp"lí 30.den 3. m"síc; m"síc Nov" diagnostikovaní pacienti Kortikoid-naivní pacienti 100% iniciální terapie do 4. t$dne od diagnózy 41

40 Kortikosteroidy u d"tí s CD nelze pova%ovat za terapeutick$ úsp"ch dosa%ení remise za cenu takov$ch dávek kortikoid', které vedou k r'stové retardaci Azahioprin a metabolity Akutní odpov"* u d"tí s CD 33% odpov"*/#áste#ná odpov"* 3. m"síc 50-67% odpov"*/#áste#ná odpov"* 6. m"síc V$znamné sní%ení celkové dávky kortikoid' Verhave M., J Pediatr 1990;117:809 Markowitz J., Gastroenterology 1990;99:1347 Mal! J., "esko-slov Pediat 2009;64:310 Azahioprin a metabolity Prolongovaná odpov"* u d"tí s CD 91% remise 18. m"síc po indukci prednison + 6MP 50% remise 18. m"síc po indukci prednison + placebo Markowitz J., Gastroenterology 2000;119:985 60% remise 12. m"síc po indukci prednison + placebo bez ohledu na: m"síc od dg m"síc od dg. Punati J., Inflamm Bowel Dis 2008;14:949 42

41 Azahioprin a metabolity Vy&&í procento d"tí ne% dosp"l$ch má prosp"ch z udr%ovací terapie thiopuriny Ni%&í kumulativní dávka kortikoid' 52. t$den Hlavní rozdíl mezi studiemi u d"tí a dosp"l$ch s CD Trvání choroby v dob" zahájení terapie Rozdílná p!edcházející terapie (mimo kortikoid') Enterální v#'iva EV Catch-up r'st, pubertální v$voj, nutrice 6ti t$denní kontinuální elementární EV Morin CL, Gastroenterology 1980; 114:1205 No#ní elementární EV(50-80kcal/kg/noc) 1 m"síc ka%dé 4 m"síce Belli DC, Gastroenterology 1988;94:603 Elementární EV + kortikoidy 4 t$dny Thomas AG, JPGN 1993; 17:75 Enterální v#'iva EV Primární terapie Úsp"&nost remise kortikod' a EV je shodná 70-85% Ni%&í u kolitidy Heuschkel RB JPGN 200;31:8 (Metanal!za 7 pediatrick!ch studií) 86% v remisi u nov" dg. pacient' 50% v remisi u recidivy/relapsu Seidman EG Gastroenterology 1993; 104:778 Semielementární dieta 4 t$dny ka%d$ch 16 t$dn' versus prednison 0,33mg/kg ob den Signifikantn" mén" relaps' a jednozna#n" vy&&í r'stová rychlost Seidman EG JPGN 1996;23:344 43

42 Enterální v#'iva EV Zlep&ení nutrice Urychlení r'stu Normalizace pubertálního v$voje Navození a udr%ení remise Indikace k terapii infliximabem u d"tí terapie t"%ké aktivní Crohnovy choroby u d"tí star&ích 6 let, které neodpovídají na konven#ní lé#bu nebo tuto lé#bu netolerují. REACH study Randomized, Multicenter, Open-label Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Anti-TNFalfa Chimeric Monoclonal Antibody (Remicade, Infliximab) in Pediatric Subjects with Moderate-to-Severe CD: REACH study Cíl studie : zjistit klinick! v!znam infliximabu v praxi "asté situaci, kdy po 8 t!dnech imunomodula"ní lé"by nedojde u d#tí s CN k remisi 44

43 REACH study 112 d"tí ve v"ku 6-17 let, pr'm"r 13,3 (SD 2,5 roku) PCDAI > 30 bod' (pr'm"r 41,2 SD 8,3 bod') p!ed vstupem do studie diagnóza CN min. 3 m"síce (pr'm"r 2,0 SD 1,4 rok') AZA/6MP nebo MTX min. 8 t$dn' bez anti-tnf terapie 45

44 REACH study Prospektivní, multicentrická, randomizovaná studie potvrdila p!edchozí zku&enosti, %e infliximab znamená pro d"ti s t"%kou formou CD novou nad"ji a perspektivu na podstatné zlep&ení kvality %ivota Terapie CD u d"tí (%) Terapie Celkem USA Evropa Kanada Izrael EV *** 46*** 30 Prednison *** 53 10*** Budesonid Infliximab AZA 8 15* Levine A JPGN 2003;36:464 46

45 Indikace k udr'ovací terapii AZA nebo 6-MP (%) Indikace Celkem USA Evropa Kanada Izrael Nov$ pac ** Steroidy * 50 Relaps Aktivita Levine A JPGN 2003;36:464 Odli!nosti v terapii IBD u d"tí a u dosp"l#ch (tandemová p$edná!ka) Poznatek, %e d"ti s CD mají vy&&í senzitivitu k terapii, vede k úvaze o top-down postupu, ve snaze maximalizovat pravd"podobnost dosa%ení remise 47

46 !"#$ %& '( )* +,-.+ /) 0 %)* $+)$* 1 0( 23! ($+)"! % (,. 48

47 %& ' + 134! " #$ % " &'& ( &) * % + +, / - " / + 0 )123 * + 4! 2 1! 5 4%. -6 # 78 5, /% 9:;<;= % 8 > %%!8 6? > 49

48 %& ' %! )( 2A +$! ( :9 ; < 2= 1 &> * &) = < 1= :923! 1 * &; *23 * =!'!9?; 50

49 / > % $ ( ( 23 %) B8 ; % 4% /A 7 #/ / B 8 9 #. 4% / # $# - / / % +CA. - CA 4 D 4 C $ / E+ F G HI* %7J E# $ # F 8K % $ ( ( (2) % /C)DE8 9/% / %7 # + /. L +7A 4 I - 4 $/J8 + M % A #/ E E $ F -6 #/ / -6 %NE C / # %NE 7 E# $, M 4 4 /%. $ B #/ / 8 ( # # + #/ # / E # # /$ - A / % $ E# $ % A E# $ #-6 E + $/ # + /A - E / 4 A % "% $E +, C E A + N# 4 I JA # % E E %NE 8 $++ %/ * #7-6 # / - * # # #, /6 = + $+/#8 = +, ; 8 OPQR ( $ %7 OSTHOK UU UP 51

50 ,.,* )/ *$F(4$ '& )A4 %)*$% F%)/ /B$ + % A+/ V % A 6 + % ;A # % ; A ; %# 7 / + "7, *$ + +- %8 8 + /, -, - #7-6 + " - + =6 % -/ % #/ -# / /, #/% - -% / H %$ # " K #7-6 # ; 8 OPRW ( X 4 OPHOK OXOS V % 6 2 Y 5 % X M, % X #/ % +# %A OPWW 52

51 % $ ( ( () %& ' 0$+$4$ ' % 8 0 % % Z / $ + #/A / / & " / % - 9 *2 3 2 < 9 [2? < 9 [2? O8 )9 53

52 : G4$ %)*$%/ (+0 \[ 12' 2 \[ 12' H G4$ %)*$%/ *$4(%)$+ $ I G4$ %)*$%/ F&E$* G+- := 8 ] / -6 + N H] "+$ %/ NA A % + %/ NK "+7 " +C A % / / 4 + # $#A + +C A + # +7, -7/NA% / - 7 # + H= 9 = 8 ] ] ] "+$ %/ N "+$ " A % / / 4 + # $#A % / /. LB 7 I= 8 7B % % % A $ $+ - % / / C-6 % $ /N 54

53 %$1&$ /.D1 1 0$+(G ( 23 %2 2J J2.&# %)/1 F 1 %& ' % (G1+- %)*$% %& ' 1 0( 2A ' * 2)$*(%)(2& ($+)" % /1 $*K ()(. / HUP 7F / C-6^WSS + /8K " + 1 /$ #, $+- % / - + / # 8 6 /$%, /6 #7-6 + " - % - ## #8 Y8 ( ; A OPRR OPHTK TUOXTRQ 55

54 %& ' 1 0( 2A ' * 2)$*(%)(2& 9 7 # 4 #/ #/%$ /$%7 + $6 7 $ $/ - 9 #+. 4 C%. / 67 # + #7-6 / + " $ / 7 2 L + C #7-6 # M$ + C E8 %& ' 1 0( 2A ' * 2)$*(%)(2& 9 B / - 4 % + # #/ # /$ - -6A 7 E# $ % + 4, / E 7 + B. + #. / 67 7 # + 4E E / 6 7A X+ - / A $, +#/ A 4 E A + A / &,+ / -6 # /$ / 6 / B 6 % $ # 4E $E E. #7-6 # / -. 7A F 4 + #/

55 %& ' 1 0( 2A ' * 2)$*(%)(2& L M? N L (,. ; Y #+ 7 ( A ; - 7 ; A # ;A / +8 6,, -/, -$/ #7-6 + " - #/% ## #7#/ - % -/ + $- # + #$% #,,+ / $+- % / - + / #8 #/% / % + "78 TSSQ OUOHTK _OSX_OP ' + # ` 6 OPQW )$ *($ #(F )+- ' /.G1 %)- 57

56 58 OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQ R ( S T R U :<< R * VI R * T WX R / L L WI R U? N WI R U T? L XI R %Y X< R 4 L JJ ZV R / S S T ZX R [ ZX R 4 L N ZZ R )L Z< R % T I; R S [? N I; R 4 L L I; R 4 N I\ R U? S IV R S S ] IW R 4 T? IX R []N ^^ T [ L N I:

57 R % []N I< R 4 L L L H; R % ^ H; R _ _ L _ H; R! S N H\ R! T _ ] N N L J HW R F ^ ] ] N HW R 4 L T HX R 4 L T HZ HI R 4 L H< R 4 L ^ L H< R 4 L ^ H< R 4 L? :; R 4 L :\ R []N ^ T [ L N :V R 4 L T :W R 4 L ^ ^ L 9 Y M ` = :X R 4 L :X R. :I R F :H R S ] ] :: apppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppb + # ` 6 % 4 4)*G)& +-#$+- '* #$+- () cf %)(d 59

58 " + 18 HOPWWK 6, % Y ", % 4-8 O P Q O T P O U Q 8 2 SSUQXaSWR H % /K b 2 O S P R X P T S U H Y 4 K * OS8OOTQb#- - 8a_W_QS 4 6 e B 1 e M!.A H +# Y #, 2 %/6 % % TTA OPT_ X * - 4 % USA OPPWK % N 9\<? =, T ] T 6 M [ S 6 M?N L ^ 91 e = %? S 9, = 60

59 < #7-6 # C $, $E - #/$ A # + % A $ =! 1) 23 $ + /$ N# 4 - E /+ C / H4 + " - $A #7-6 + " - $A # - + /$ + /. # % /$ + K8 # 7/$E / 7 # F / % / - C % E / C C + 8 Y # 6 % $"6+7 OQc - - % - Y /6 $+- % / - + / # # $-6 # $4+ /6 /, % =% 6 d# # # /# " (A! 7 2 A %# A / + $ 6 e $/ TSOO QSHOOK O WXO a OS8OOUQb"$/E +XTSOOX USSaS_ 2 $/. # / / # / %C #7-6 + " - C # %7 4 F + % - / # 4 " #/ - % / % *= H* " #/ - =% / %, % #7-6 # / - # %-6K E - #/ / C #7-6 # % / % #/ A / %. # +$$%B$E E /$ C 4% A / %N4 6 7L#/ E# $ / +.B4 8 M 9. *= 6 * M H<:< :H9I=8HZWfHXZ 61

60 . 6?! " # $%& ' (& # # ) 2 < / L $ 7F+ 47#/ 6+ /% C - f $B $ -A / 4 47#/ E 6+ / H% $A * A 8Kf % E /7/ 4 N+ % $f 62

61 2 < + E#/ 7 #/% -6 - # # %/ f 4 / # # E - 47#/ 6+ 4% 7 /f &76C4 / # F # /$ - N A / %. E # %/ H & % "% $ - # %/ A %$F %$6C-6A / +$ A 8Kf 5 = 2* * + / # %. #/ % #/ # NE % / #/ f ;7#+ / # EF + +. f 4 / # / % %N#/ - f! # +. $E #/ # E A / $f 63

62 ] M T ^ T T ] J > 23 9 / # %$B +. f " %$E / E 6 %$B f ;7#+ / # F % / #/ + CA E E E % / - A 4 F 4+ - f + / F -6 %$B +. f E#/ # 7# /+ / H E #/ + E#/ # KA F -6 A - # $ # # F % / #/ f 64

63 ; 9 = F + #7-6 / E E / # -A / % ; / E%N EF #/ 6. f #/ A L $A /% - A 4$F #% - A # 6%$ A 4 + #/ -6A C-6 A E. E.f ; / B #/ $- -6 LB Nf \9! * ; / %N. / + #. A / %. 6 %F$E F C A + e$e /A % #/f ; / # B 6 % #/f F / # - 4$ $- #/ f $ E# $ #+ / A E #/ 7F /. % # 8 65

64 (,. 20X* (,% ; - XV +$# % / /, #7-6 + " X %4 / # - " #/% / #/ + 6 / + " - # % %#8 V %+ ( #/% / #/ 6 % %8 TSOS % + Q OHTK Q_ WO g I< h > L g V< h > L S 66

65 % % i j ;Xh.0 L? L 4 ] L ^ 4 ^ M, 9 M M 0()M = 4 * ] ] ^ + 6 M L] % T? ` 2 * 2 * & [ #/ " #/% / % + "N * E$ / A F /+$ 4 + #/ # + +.B + 6B #/ % # 8 947/ E $E #7-6 /%N - E -6 4 <* 2 +. / + % = X; # %/% + $ - %NE E C-6 % - % + #$ - * LB 8 2 * 2 * & # 7. LB 7 V ++4$/% $A 6$ / % /8 2 + # M8 2 C6 $/ #/ T bt_ 6 8 & 6 C %N#/ + # M #/ E E $ E C-6 #7-6 / %!< C#+ 7 E# $ E B.8 7 % " #/% / 6+ / # 4 / - H E. $ % + - gk8 0 1 M k B*M, e 8 6 e. H<<; B :X9V=8::<Xf:\ 67

66 ! 2& 923 5; ;5 % + E#/ 7 %$ #/ %$ $ 4 6 $ H % /8K 4 C 7,$ - / %C-6 # 7#+ C-6 %" Nf ; / E E#/ + - /+ # 4 HI$ + B - + % $ f H&F / # 6 #/% #.6 A B A 4+ B K.S S ] 8 '&%)$*($ &' [23!= 2 / # 47 # / %C A % / %C # -6 % 4. 7# /+ 4E + % # C C f 2 + L %/ 4+. # 47f E. # -, -. + #/ f % # %/8 / # /. I/ 6 / #. J /-N8 68

67 *X 5 <C / B #/ #/ $E % # +. L# + / / /f &74$-6$E / B #/ f ; / # $/ $ 4 E A /F $ 4 B 7f $ # # + B #/ f = / / # + /F $ 4 f 69

68 X 5 <C / 7 B # /F $ E F/ f (#/ % $ #/ +$A E 6 / C # E + f 9 + / + L +N E $f B +$E # B f / 7 + %7-6+ /A + E /f B / # 4 f k *2' 1(2,D#-. 1(2,D#-. *G $ *G $ S S * ; 1 9 = ;7#+ / / # +6 + f Z E#/ # + + # B E 4+ C-6f ; / - + / +. % 4+. 7f ;7#+ / # 4 E#/ I4 E C / %Jf ; / E E 4$ $- #/ 4 E f 70

69 1 0 5; * #+ C + 2 [3 ; = / C B+,7 + " - C % - A + E E -6 #7-6 - $ /$8! # #/ -.6 A 4 F /.6 A E. / - /7f = / / f $E / # #. # # F / + #. - /7f ; / 6+. B C4$-67 4 B 7f!/ %. E# $ % + A + /. % #f 71

70 2 A + #/ A h % / - #/ B #/ 8.D2/B( FG! 4 4 *+ %) )* D1(F %) 72

71 ! " # " $ %& % ' & " # %& % ' & " & ( % ( " $ %& % ) * " # & "! ( % " +!, ( % 73

72 " - * %. / # & 0 '! ( % 0 * 123 % 45 "., ( 0 # & 45 $ %& % ) * " 6 " # & " # &.6 $ $ $76 5 " ( # & " # & ) #& *! 8 * 74

73 ! ( % " 9-2 * ( & %! % : ; " 61 " : * ( 6 & < = " # / 6 # % == 123 % " 1 <62 ', " >+ #? " 62 # %& ( 75

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Možnosti konzervativní léčby IBD. Michal Konečný

Možnosti konzervativní léčby IBD. Michal Konečný Možnosti konzervativní léčby IBD Michal Konečný Etiopatogeneze IBD Genetické faktory Faktory prostředí Mikrobiální faktory Léčba IBD Konzervativní - režimová opatření - medikamentózní Miniinvazivní - endoskopie

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Butterfly Care. Lé!ebn$ program d"tské nadváhy a nezáva#né obesity. Jedin" v!asn$ zásah proti nadváze má &anci na její lé!bu

Butterfly Care. Lé!ebn$ program dtské nadváhy a nezáva#né obesity. Jedin v!asn$ zásah proti nadváze má &anci na její lé!bu Butterfly Care D"tská obezitologická poradna ButterflyCare.sdetmiprotiobezite.cz Lé!ebn$ program d"tské nadváhy a nezáva#né obesity Jedin" v!asn$ zásah proti nadváze má &anci na její lé!bu V sou!asné dob"

Více

Karcinom kone!níku a radioterapie

Karcinom kone!níku a radioterapie Karcinom kone!níku a radioterapie Mezioborov" multidisciplinární seminá# Zhoubné nádory za$ívacího traktu projekt OPVK Eduka!ní a informa!ní platforma onkologick"ch center pro podporu a modernizaci vzd%lávání

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY MUDr. Karin Malíčková Klinická imunologie a alergologie - laboratoř Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY pohledem imunologa Idiopatické střevní

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://www.calgarycmmc.com/crohns_disease.jpg Crohnova choroba Morbus Crohn 1 Idiopatický zánět Chronický transmurální zánět trávicí

Více

Farmakoterapie v dětské gastroenterologii:

Farmakoterapie v dětské gastroenterologii: Farmakoterapie v dětské gastroenterologii: akutní a chronická průjmová onemocnění. Astrid Šuláková KDL FN Ostrava Frýdlant n.o. 26.4.2014 AKUTNÍ PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ definice APO: náhlé onemocnění se obsahem

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane!

Novinky ve screeningu vybrané kapitoly. Jan Dane! Novinky ve screeningu vybrané kapitoly Jan Dane! Projekt EU ke zv!"ení ú#asti Systém podpory prevence vybran!ch nádorov!ch onemocn$ní %R screeningové programy (nádory prsu, d$lo&ního hrdla a tlustého st'eva)!!

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Patologické reakce na složky potravy

Patologické reakce na složky potravy Patologické reakce na složky potravy by Biologie - Úterý, Prosinec 31, 2013 http://biologie-chemie.cz/patologicke-reakce-na-slozky-potravy/ Otázka: Patologické reakce na složky potravy P?edm?t: Biologie

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Crohnova nemoc klasifikace, diagnostika, léčba a kvalita života

Crohnova nemoc klasifikace, diagnostika, léčba a kvalita života 16 Crohnova nemoc klasifikace, diagnostika, léčba a kvalita života MUDr. Libor Gabalec Interní oddělení gastroenterologie, Orlickoústecká nemocnice a. s. Etiologie a patogeneze Crohnovy nemoci zůstává

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů.

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Milan Lukáš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Pavel Kohout, Michal Konečný, Jana Koželuhová, Aleš Novotný, Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová, Tomáš Douda,

Více

Biologická terapie idiopatických střevních

Biologická terapie idiopatických střevních Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Doporučené postupy Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS Milan Lukáš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Pavel Kohout, Michal Konečný, Jana

Více

Biologická léčba revmatických onemocnění

Biologická léčba revmatických onemocnění Biologická léčba revmatických onemocnění Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha CERGE 2010 infliximab etanercept adalimumab rituximab abatacept Biologická léčba revmatických onemocnění

Více

LÉČBA IBD. Michal Konečný

LÉČBA IBD. Michal Konečný LÉČBA IBD Michal Konečný Idiopatické střevní záněty - ISZ Inflammatory Bowell Disease - IBD Crohnova choroba Crohn s Disease - CD Crohn BB, Ginzburg L, Oppenheimer GD, ( JAMA 1932,99:1323-1329 ) Ulcerózní

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Sviták R. 1, Jáchim P. 1, Pečenková E. 2, Sloup P. 2, Karásek J. 3 1 ZZS Plzeňského kraje, 2 OIT KÚPK, 3 OZDR

Více

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava Definice RSE Doba trvání záchvatové aktivity nad 5 minut ( 30 minut)(se) 60min RSE 2 nebo více záchvatů mezi nimiž nedošlo k

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

HFOV v dětské resuscitační péči

HFOV v dětské resuscitační péči HFOV v dětské resuscitační péči Pavlíček P. Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha HFOV historie 1980 : první 3100 A vyvinutý v Sant Antonio, TX 1984 : první neonatální studie

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání IBD: doporučené postupy Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání Guidelines for the administration of biological therapy in patients with inflammatory bowel

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny

Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny Petrášková Hana Humlová Renata Brůha Radan IV.interní klinika VFN Praha Nynější onemocnění 23-letá obézní pacientka (BMI 60) s nově dg. jaterní cirhózou nejasné

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Léčba chronické hepatitidy B a její dlouhodobý účinek. Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz

Léčba chronické hepatitidy B a její dlouhodobý účinek. Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz Léčba chronické hepatitidy B a její dlouhodobý účinek Petr Urbánek Interní klinika 1.LF UK a ÚVN Praha petr.urbanek@uvn.cz Relativní Riziko (95% CI) REVEAL: riziko rozvoje jaterní cirhózy je asociováno

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Cíle léčby srdečního selhání 1. Prognóza: 2. Nemocnost: snížení mortality

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Lukáš Rendl Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Kvalita života pacientů

Více

Bankovní regulace. Boril!opov

Bankovní regulace. Boril!opov Bankovní regulace Boril!opov Teorie regulace If it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan 2 Teorie regulace!pro" regulovat?! D!le"ité je zvá"it p#ínosy

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno

L.Prokopová. Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno L.Prokopová Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno - Bohunice Masarykova univerzita Brno udání hlášení INFORMACE vědomosti znalosti poučení sdělení LÉKAŘ x NEMOCNÝ IBD INFORMACE LIMITOVÁNY SOUČASNÝM

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

Závažná získaná krvácivá onemocnění

Závažná získaná krvácivá onemocnění Závažná získaná krvácivá onemocnění Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie 2014 Šlechtová J., Hajšmanová Z., Šigutová P. hematologický úsek ÚKBH FN a LF UK Plzeň Co je největší

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e:

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: www.rehabps.com Základní kurz "A": Banská Bystrica 12.-14.10.2012 Miesto konania: Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotnickej univerzity, Sládkovicova

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Množst ví. Jednotka [MJ]

Množst ví. Jednotka [MJ] Poř. č. Název Výrobce Množst ví Jednotka [MJ] cena za jednotku bez DPH cena za množství bez DPH Příloha č. 1 ke kupní smlově originály sazba DPH cena za množství s DPH 1. cartridge HP CB340A (č.70) fotografická

Více

2011 Krbálková Kristýna

2011 Krbálková Kristýna MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Krbálková Kristýna MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Kristýna Krbálková Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou

Více

Výživa N při určitých onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa N při určitých onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa N při určitých onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Onemocnění ledvin (1) Ledviny homeostáza, hospodaření s minerály a tekutinou, odplavování odpadu metabolismu Akutní x chronický

Více

Proč se nám nedaří. Luboš Sobotka 3. interní gerontometabolická klinika Lékařská fakulta UK & Fakultní nemocnice Hradec Králové

Proč se nám nedaří. Luboš Sobotka 3. interní gerontometabolická klinika Lékařská fakulta UK & Fakultní nemocnice Hradec Králové Proč se nám nedaří. Luboš Sobotka 3. interní gerontometabolická klinika Lékařská fakulta UK & Fakultní nemocnice Hradec Králové Vztah mezi stavem výživy a prognózou nemocného je důležitý u kriticky nemocných

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER S. Fraňková, E. Kieslichová, P. Píza, O. Viklický, L. Janoušek, P. Trunečka, J. Špičák Transplantcentrum IKEM Praha Polycystická choroba

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Terapii na bázi nukleových kyselin (protilátkové oliginukleotidy)

Terapii na bázi nukleových kyselin (protilátkové oliginukleotidy) BIOLOGICKÁ TERAPIE V GASTROENTEROLOGII Vladimír Zbořil Interní hepatogastroenterologická klinika FN a LF MU Brno Biologická terapie představuje v gastroenterologii významnou součást standardní terapie

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou Enterální výživa Enterální výživa Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě Podání výživy jinou než parenterální cestou Možnosti podávání enterální výživy Sipping

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

Karcinom prsu a radioterapie

Karcinom prsu a radioterapie Karcinom prsu a radioterapie Mezioborov! multidisciplinární seminá" Zhoubné nádory prsu projekt OPVK Eduka#ní a informa#ní platforma onkologick!ch center pro podporu a modernizaci vzd$lávání v léka"sk!ch

Více

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU D. Křivská Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha, Dětské kardiocentrum Olomouc, 2014 Mechanické srdeční podpory (MSP)

Více

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví LBF/VCA61 Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. jarmila.potomkova@upol.cz Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Odborná

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Teoretické premisy. Dvě fáze míšního traumatu: mechanická (komprese) -primární neurální poškození sekundární

Teoretické premisy. Dvě fáze míšního traumatu: mechanická (komprese) -primární neurální poškození sekundární Kortikoidy u míšního poranění? - up to date Igor Sas, Jana Macháčková, Klára Zaplatilová KARIM FN Brno Demografická data závažná poranění se zdravotními a následně i společenskými problémy Česká spondylochirurgická

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více