! " # # $ % + & ' ( ) *+, -.# '! ',, %- 9' 0! :78, ' 8 5 #9 $ : ;* < 6 = #" : ;* < 6 = $ '

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! " # # $ % + & ' ( ) *+, -.# '! ',, %- 9' 0! :78, ' 8 5 #9 $ : ;* < 6 = #" : ;* < 6 = $ '"

Transkript

1 ! " # # $ % & '( ) '( & '( ) *! "##" $ "#%% + & ' ( ) *+, -.# '! + '( / + (( & (! ' ! "#, - #. / # 4. 5 /" # '( 678 $! % "!! " & ',, %- 9' 0! :78, ' 8 5 #9 $ : ;* < 6 = #" : ;* < 6 = $ ' ( & (,, "- 6 ' (! 8 8'5 - > #% #9 # 9 $ ;* =?- ( " ) $ ( - A % #9 # 9 $ ;* =?- " ) $ *

2 B * & ' - ' ' 8'0;! :, 6 ; # 18 C = $ ' & ( & ( '0 +, * & (( 8 & < ) * +, D, D3ED ", #-!.- /! - 0 1, 2 4" 2 3 " "#4 # - /! A, D# # > 4"9 ; # F G7 7F-G!= ( " + = 8 5 ' : $ ( #" 5,!.- /! 6! " "! 1 F"4 H4 % 1 : I " # J 1 1 K % 1 ( # * 8 > 5 '(? * 8 7 "#8# "9 # "!- 4 "

3 ! "# $ % & '# ( ) * & ( $ + # ' #, 3

4 "# $ % & - ) *,. * /#, # / / # 0 #! & ) (8 4 *! 9:42;6 # 1 ;4936 <7 ) (8 4 # 1 * / * # # /! ( # / 4 # A BC "# $ 7& 4

5 & ( %8 D * E / )! =7&C # 1F / =<7C # # /* /G! 1 1 =, # 1 * 1 C # ) F = #! * /! C H / & ( ) */ I?J $8 7 # 7K D"7D D 7D! = 7! LC 5

6 & ( %%%8 ) * /G < ( $ ' # =! J C - EM&N?? O PPP % * 7D % * # *! /G K ( $ 0 # # $ = # * K ( $ C H $ $ 7&D% <7D% 6

7 ( Q* 7 <7 %7 * H R! / #! #! ( ( # * % & 4 # ( # ( R # )! # K+S * ) *! = /F F *, <7C * G! #!, S%+ ) # ( Q* %7 1H ) # )/ H # /G # ( H $ T399 7&D%! "" # $ % & '( ) K' %"' U 93 )8 OK V4"+W'& O D +%E%+D )8 EN"? V D +%E%+D )8 *+ " &, & -. // + ( ) / ' 7

8 <7D% 0 % '1 " & "# $ # % & * '. * H =7&C ; - D"D = $ <7C / ( # < H % # - D D X4 ( # +Y 7"D / - F! ) # PPP "# $ # % & '. * H. * PPP ## ( ) S" X4Z 1 * * # / ( * F # 7& ' # F $ F # # * R =Z34Z; 6 99&4T ;+C * #G H / *,! F 1 = X C! 8

9 "# $ # % & E/ 0 # 9T6 4 # 1 7& # 23 & # #! 7& # 9 K [ ( # =D D % YC E/ *! (! & 1*! # #! ( 2345;6 # 1 7& K * $ /R T =?K T ;5C / =?K T :ZC $ R D D =?K 3 ;9C (,) % Y $ # # 7& X $! 1 '. # F / \, 0, # % Y <7 T39T] D&D * $$ - ) \, F H # * % Y47& ^/ 8R " $ / $$ / $ $. )! #/ $ 4 4 7! _! R K'D7^ # 4 ). 8 7 K?# 8 T399 `Ta=2CRX;94XT8 7 I 8R % $. )! #/! b! # 7! R ) $ K'D7^8 S 8 T33: D (`5:R9Z24:38 ^/ 8` K'D7^ " / S #R % $. )! #/ $! $ 4 4 7! _! 8 S (/8 T33a `92T=2CRZX24a28 9

10 % Y4<7 ^/ 8R D * # 4 ) #! 2 /! $ / $$ / $ $. ) # # b! ( $ '" S^D " % / T3998 ^/ " 8R? $ b ( $. )! #/! b! 8 D S 8 T393 `93;=XCR95234X8 + & 8R " # R # # / $ # $ # 8 S (/8 T393 `92Z=aCRTTZT4:98 D&D47& ^/ 8R % )! #/ $! $ 7! c! 8 X8 7 ( $ '77? & ) % T3998 K K 8R D! " / $ S (/ ^ # (/ / $! $$ $ / $ )! b! $ / ) b 8 D! +! 8 T399 D# `22=ZCR:5X4;28 K! K 8R K # ' $! " $ / '$$ $ D ) +! #/ =K'"'D+C # 7! _ 8 D S 8 T33: & `935=9TCR235T4:8 "# 4 ED 7% D7' H! H H! 1 H! /GG * ) % YJD D # # 2 49K, # E ^ E! #?, 10

11 & #, ' '77? ( R <7 =T33ZC 7& =T393C - A"# B + & 8R 7 $ ( (! R / b F $ '77? '" S^D! % & I ( S # $ '" S^D 8 D S 8 T399 D# `93X=5CR;a54ZZ8 + & 8 <7 ( - T39T8! < 8R " $! I 7 ( $ S (/ ( +! #/ $ % & b!! ' # 7! _ 7? ( R # ( / # 8 D S 8 T399 )`93X=TCRT954T28 "! 8R S $! ( $ % $ / b & 7!! < ( 8 S 8 T I & 8R "/ K b $! ' $! + $ % $ / b & 8 S 8 T

12 ! "!! " " " " # $ % & " # $% & # " '$( ' ' ( ' " ) ')*'%( '! & *&! +, -,. / " (0 1 & ' 2$ 34 ' '! " " + # # #! 1 5!&. 6 ", # '! $ 7! 8& 8. & ! & 98 ( '. " 4 ' ( ' 3 )& $ $ 8 2 : & 8& ' & ; 12

13 ! " " -. # / # < ' 2 1 ' & *'! & 34 & : : 3) = : ' / " # 01 B.<< & ' & % &. * >,,A: D= CEE+: >,,F/ " # 20 FBC,, B +? >>BC,, B >? 8 *G >,,A/! " " 3 4 # 5 * $%6 " # < '.& $ ' # '. &! ". 5 & # - & "/ " & " " 3) = " ' &: H! ". 7 ' 8 ' < 5 ' 8 " ) < '! '! ' 34 & 1 33 # I ) : % && D J = : >,,E I : 3 : >,,>! " " 2 8 # ' 2 +? ' 1 >0 & #! 1&! 2.<< ' 5 ' " KL ( ' 2! & # ; ' 2 +, A>M NNM ' 8 " # 9 < ' 2 " :; 20 ' 2$ & 1 & $ ' 8 13

14 ! " " 5 ' 2 0 " < & & $ H!. " ' ' AFM ; 5 ' >FM >,M '7 >, & " D >,,A # ++M ' 2 +, $ ' & < 01 " 5 ;! 8& & *! 1 : ' % 1.'/! 2 1 ' 2 A,! " " = " # # 8 " 0 # 9 ' A, # ' 7 $ 3 & # 7 & ' $. " ) '7! 8& 8 1 & ; I D :.: >,,+! " " 0 #! & & # 3! 1 5 ' 1 & # 9 ' AK $ "!! %. ' 7 < C, & I 3 $ : ; O ' : >,,- : ; &$ : )& : >,C, 14

15 ! " " 2 8 # # L ' 8 % 2 " = < 7 " #! 8 ' 8 % & " 9?, $ ; #" " :; 20 " # CB? ' 2 +, ' ' 1 0! I 3 $ : 3 : >,,E #! 8 ' 2 " 0! ; AEM ' 2 $ & +:? " FM & C >,M &? I : )& : >,,E! " " # " 3 # 3 4 # $) "5 & # " " "! 2 20! C:,E C,:F " & 01!, N:,A ' & #! 2 ' ' ' I : ;;: >,CC! " " 9 # # 8 " 3 " 0 # 7 " +, +C:EM = >A:NM = ' N+:FM # " 9 " A>:EM CA:EM CE:?M # & *! DC D>BDN $! D> DN/ ",M < ' 2? " >,:NM? N-:NM C, " CE:FM? >-:FM C, ' 8 15

16 ! " " 2 8 # " > $ ' #, 9 " 3 " " >,:-M * >>:-M: ' >+:NM/ " 8 +C:NM * A,M: ' AE:-M/ " (0! C-:EM * N-:NM: ' >AM/! " ". ; ; 20? ' C, # 3 % ' ' * < +:+M CN:NM? / # % 8. ' 8& * < +:+M ' F:+M? / " 9 # ' 2 ; ' < ' ' & & & C 9" #" " * >,M ' F:>M < A:-M/ " "& $.' ' ' ' ' < ' 2! " ". & # 3 % *?-:NM/ ' 8 *NE:FM/ ' < & ' 2& *C-M/ # A,M +, &' & ' 3 ". & " " # ;. ' ) " 9.! 1 -,M Q5 ; ' 3 ' 8 : ;)9( 8! & R '.& $ ' 2 #! 1& F, #? " 9 $ ' ' '. 34 *+F:EM A>:+M >F:+M/ # "! DS 1 & 7 2 " " ".<< & ' 5 < " 9 < ' " '!.< 1 < # " A7 16

17 ! " " 0 " & 3 " T " " " 7 < ' ' & & H! '! 2! 8< ' 5! # 9.<< 8. 7! *A-M >,M/ " 98! &.<< ' ' 5 &' & 8 # % : $ : # = < # 7 *>AE & >C> & / # = < # ' ' *CC:? -:C / " 9.!!2. 8! & 8 ' 5 < U& V ' & 8 # & $.: & I ) : % && D J = : >,,E I : 3 : >,,>! " " 0 " & 3 " ' $ " & 3 1 ' $ ' 8 < ' 2 +, #. 7 " 01 1 & 5 < ' 2 *'W 3/ #. 7 " 20 ' & 1! 8 < ' " 3 ' 5 & &! 8& < & '. $ 8! & * F:CM < C:EM/ #! 7 20 " D! %! &! 8& ' & # B # C % < ' < & 8 I : ;;: >,CC I 3 & : ;;: >,CC I 9 : = = : >,,E 17

18 ! " " # $ % & % ' ' () (&*))! " #! " #! " $%& '()! " $%& '() $ '!! (++,& -(,.-(* *% *% %%/ 0 1 ' ' 2 3 ) 4(* ' 9 ': #;' 1 % $' $ $ < $ $ 3 =: >? %%/ ' 9 3 * 4(*5 ).-8 18

19 + " # $%& + " # $%&,, -.. /.)' 0 /.)' 0 " '> $ 0" D2, 3 ' ' ; 3 EF ;3? # ' 9 : 3 = =,G ' A :,BB(C +&+7,.( 19

20 *% *% " $%& " $%& " + & %! & / "/,BB7 5 + # 6%! $ " 5 + # 6%! $ "!! 4!! 4 20

21 " "!" # $ / ,-,( + *"" %& # ' & () * ' : ' 21

22 &! " # * $ % & % ' ( ) + * * +,, - *. ;! ;! D 052 D 052 ' ' 052 D D / / H H,, 7* )* 07-2 )* *, *B2 6-0*B2,+,, ( ( +- )6 0*72 )6 0*72 ( ( * * * ) ), * * 2,,0).*+20).* ,20-.6,2, 0-.*)20-.*)2 I J,BB-C,&, (.,,* / ' B : 1 H B,),B B H,B 22

23 23

24 24

25 !!" # $ %&'(' )! "# * * ) $ %& '! * %&'(' ) +, -. -,/ 0 # 1 23& & $ 9:46 8&9 67 ; 5/ 2:9 67 ( < 1 93&= $> 5? 9 67 ) " 1A <, < B - C : D& E ) ( < 1 / $ ; A : 5. $ ; - < 5 ) " 1A A 5 F, 5 1 < 1 27

26 %&'(' ) < 1, ; 5 $ < 8?, ) < A 5 A / 5 A 8? 1 G&2 5 : ; 5 C A: 1 1. A 1 %&'(' ) 1A 5 < %&'(' 1 ; $ ' ; 1 &1 ;5-, - ' ' / H!I ) 1 A %&'(' 5 $ / / - B & 6 A 1? 1 %&'(' * - /A 5 %&'(', B%&'(': AE ) ( &) * +, - ). &) / +, ) !!! "# * 4! * * ) 5 5 / ) $ %&'(' 1 5 / 1 < ) J 1 < 5 $ %&'(' /A 1 ; <, ) ; 5? 5 5/ - A $ K $ %&'(' ) $ /A A / A A A %67 :, /A A A A 96 K 96 28

27 'L ) " "# 9 29 :; "# * * *< #= ** "# 2 17 > ) <&&? ) " 1 0 * > 2 * : * : * 6-5 M A ) $ - "# "# ) * +, + /& +! 2 9 ) A 9 "# B + ) A 9! 3 3 ) A 8 2 "# < M A ). 5 / A B A, ; $, * < : 5 E ' 1. ; - <? 5 / 5 : ) ; A A " B O1 : 6 5: E 5 & ; A $5 )

28 L$ A ) A! 6#: 2 - C,D >4 "# ) D >4 C "# 9 ) C D >4 * "# *! ) $ C < E +, +, D >4 * *) +, +,! L$ A ) /, -, $ $ A 1 ; -,/A 9P A 1 5 A =G ,/A 1 $ B <? 5 /: - $ / A: 5 E ), %&'(' 1 C ' ' 5 1 < 5 < : 5, - ) ( 6 A / A L #L < A 1 5 5A, A A ; 5 L #L: ; -?, 5 M L ) # $ B 5 ER L$ A ) + / ' '72&# ; 1 " ; -: 1 ; ' '72&# -. ) + : - ; ' ' / 2&# 5 ; / A A S S&H6 94 $ 5 5 / > $ ;, : 5 ) L ' '72&# ; ; A A5< 5 ; ) " ;. - 1 / ; A ) " ; 5 B' 'K%&'(': ' 'K E ) " ; & A ; ' '72&# A 1 30

29 #LI ) F! >:G "# ) >:G "#)!, 0 ) 2 ) >:G * +, <, 1 +, 1 * $ H: 1 < / 1 0 E 0 E #LI ) A A / A - 0 * ' "TG B84 ' '& < $: 83 ' '& $ 9 A $ E> #LI U G: M V /A. = Q: 2G Q %3 Q G: $ * 1 ; B"T=P * 1 $ ; % E ) " 1 F. 5 ) SA - 1. $ B 5 WE 6 -,/ ) I "# ) IJG ) F! 1 =!! "# # 31

30 6 -,/ ) /A H!I 1 $ ; $ & $ : /. ; / 6 $ A S -5 / H!I A 1 9&4 5 $ ) ; - 5 $ H!I: 5 /A ; $ / A. 5 $. $ 5 ) ( 6, -,/A /A 5 / $ 5 C. $ 2 " < / 6 /A 5 /, 1. 5 ) M, -,/A 1. - : ; C 8 $ / - 5 B -: / : 1, $ ; E ) 6 ; / A 5/ $ A C / 2&8 1 F,. 5 6 A * : - 5 A71 A V $ A ) / $ /; 1 $ - 5/ - B1 ;5- $ 5 1 < A5< 5 E H!I ) H!I ; 1 ;5- - $ 5 $ $ $ BX Y" 383E ) GG 5 -$ 6 H + /A H!I -, 8 : 9 5 $ 5 G4 Q: 8 5 ;. /A -, A BDA 5 '5 Y 383E B%2 QE 5 1 $ ; H!I 1. < 5 5 $ /A & < 7 ) DA 5 B / E 1 Z L. A H!I. 5 5 & ; - A $ B' L 8[ E GGQ $ 5 %9 -,/ '+' K / 6 ) '+' ; 1 ;5- - $ 5 $ $ $ BZ Z ' L 388E + /A / 1 5 $ ) " / 6 /A + - ; - $ 5 $ $ $ BX + Y" 388E /A $ / 32

31 & / 6 ) H!I B 38 E '+' <<& / ) A / ) ( '+' *, ;. H!I&< * $ A ) + R * '+' R * $5 W ) 6 5 $ R ) Z - 1 / ) F KLE 9 1! "# 2 M ) 4 ) " 1 0 "# - N3 A *?*O S( \G ) + S( \G - # 0 S B AE B/ 7 E 9&2 7 9%3? 83? P B8 $ E =&P 7 P33? 83? P B $ AE 88&89 7 8G%3? 83? P BG $ AE 8%&8= ? 83? P B9 $ AE ) J /A 5 / / ) $ /A A A A ) # 1, - " N S( \G

32 / ) ] " 8P8= $, - 8 % Q B27 ; $ # < Z G3Q BG783E %&'(' B8:%67 E T F, " /A A $ A " N ) S + &Z L /A S( \G A Z 5 0 8G789 / - 978% / 5 Z 8Z0 G789 / % / 5 5 ) ) P2 ) $ < 0 10 ) K2 )! 2 7 ) ) 5 / 5. ) SA 1 A:. 5 ; 1 < 5 ) ( A ; < ;, 5 ; 1-1 $, $ ) 5 & ;,, /. - A ) ]. A, ;. 5 5 ;5 ) < ; R: 5 6 &G7 5 6 &2 &!'R: $ A R 34

33 Odli!nosti v terapii IBD u d"tí a u dosp"l#ch (tandemová p$edná!ka) Pavel KOHOUT, Old!ich POZLER Definice a úvod: Crohnova choroba je chronické zán"tlivé onemocn"ní trávicího traktu, které postihuje jeho kteroukoliv #ást od úst po anus. Poprvé popsaná v oblasti terminálního ilea (1932) (Crohn, Ginzberg, Oppenheimer) do 50.let 20.stol. regionální enteritida synonymem Crohnovy choroby Lé%ebné modality! Konzervativní lé!ba :! 5-ASA! Kortikoidy systémové steroidy, budesonid! Imunosupresiva azathioprin, 6-MP, methotrexate! Biologická lé#ba anti-tnf (infliximab, adalimumab)! Nutri#ní lé#ba (parenterální, enterální v$%iva)! Probiotika, antibiotika, dal&í lé#ba! Chirurgická lé!ba : É Diversní operace! Resekce 35

34 Cíle terapie Navození a udr%ení remise Udr%ení hluboké remise Udr%ení dobré kvality %ivota Lé%ba 5-ASA: Relaps p.o. r'zné preparáty, lehká forma zán"tu dávka 4-6 g 5-ASA - ú#innost srovnatelná s placebem p.r. #ípky mg 5-ASA o Remise p.o. dávky kolem 2-3 g denn" É ECCO guidelines 2010 aminosalicyláty nejsou ú!inn"j#í ne$ placebo v lé!b" ileocékální!i kolické Crohnovy choroby Kortikosteroidy É Relaps onemocn"ní - systémové kortikoidy (Prednison 0,5-1 mg/kg, Medrol 0,8 mg/1 kg, Solu-Medrol) efektivní u st!edn" t"%ké a t"%ké Crohnovy choroby v&ech lokalizací postupná rychlá detrakce!! P'sobí proti fibrogenezi - topické kortikoidy budesonid 9 mg ú#inn$ u ileocékální formy É Remise onemocn"ní - kortikoidy nemají opodstatn"ní, jen kortikodependentní, kortikorezistentní pacienti 36

35 Kortikosteroidy ECCO 2010 kortikoidy jsou ú!inné v lé!b" akutní CD, topické kortikoidy (budesonid) je doporu!en u ileocékální formy CAVE ne$ádoucí ú!inky infek!ní, osteoporóza Imunosupresiva: Azathioprin, 6-merkaptopurin Vhodné k navození remise a jejímu udr%ení u v&ech forem Crohnovy choroby Dávka 1,5 2,5 mg/kg (AZA) 0,75 1,5 mg/kg (6-MP) Pozdní nástup ú#inku 6 T 3 M CAVE ne%ádoucí ú#inky anémie, jaterní léze Imunosupresiva: Methotrexát Vhodné k navození remise a jejímu udr%ení u v&ech forem Crohnovy choroby Dávka 25 mg s.c. nebo i.m. 1x t$dn" ECCO guidelines 2010 thiopuriny i methotrexát jsou vhodné k navození a udr%ení remise CD, vhodné #asné nasazení. Pozor je nutné dát na ne%ádoucí ú#inky, pe#liv" monitorovat. 37

36 Biologická lé%ba - infliximab: Step up.top-down terapie Efekt v navození hluboké remise (slizni#ní hojení) Dávka mg/kg induk#ní lé#ba 0., 2., 6. t$den, dále udr%ovací dtto za 8 t$dn' 81 % ú#innost v krátkodobé odpov"di 56 % ú#innost v 1 roce Sni%ování ú#innosti monitoring trough levels, p!i nízké hodnot" odb"r protilátek proti infliximabu Biologická lé%ba - adalimumab: Ú#inn$ v navození a udr%ení remise, slizni#ního hojení, a to jak preparát prvé, tak druhé linie (p!i selhání infliximabu). Dávka induk#ní re%im 160 mg 80 mg a 2 t$dny Udr%ovací lé#ba 40 mg s.c. za 2 t$dny p!i sní%ení ú#innosti m'%eme nav$&it dávku #i zkrátit interval CAVE ne%ádoucí ú#inky Malnutrice u pacient& s ISZ - p$í%iny sní%en$ p!íjem potravy (anorexie - TNF?) porucha motility st!eva, stenózy, mechanické obstrukce zv$&en$ energetick$ v$dej, zv$&en$ katabolismus (febrilie, zán"t) sní%ená absorpce %ivin - zmen&ení absorp#ní plochy (pí&t"l, resekce, sy krátkého st!eva) - zrychlení pasá%e GI traktem (transit time) - zán"tlivé zm"ny sliznice - syndrom slepé kli#ky ztráty tekutin, elektrolyt' a bílkovin p!i zvracení a pr'jmech deprese, vedlej&í ú#inky medikamentózní lé#by 38

37 Nutri%ní lé%ba bowel rest: É É É É É Crohnova choroba autoimunitní proces, p!i p!eru&ení p!íjmu potravy p.o. sní%ení efluxu antigenní nálo%e U dosp"l$ch nebyla prokázána efektivita bowel rest Mo%nost plné enterální #i parenterální v$%ivy Adjunktivní role enterální i parenterální v$%ivy, p!íprava k operacím, neú#innost lé!by #i její komplikace ECCO 2010 nutri!ní lé!ba v indikaci bowel rest u dosp"l%ch není ú!inná. Adjunktivní role u um"lé v%$ivy je podstatná. Antibiotika: Metronidazol Ciprofloxacin - ur#ené pro t"%k$ stav, lé#bu komplikací, nejsou modalitou, u které by byl prokázán efekt v navození #i udr%ení remise p!i samostatné lé#b" Dal!í lé%ba probiotika : ECCO guidelines 2010 nejsou dostate#né d'kazy o ú#innosti probiotik v udr%ení #i navození remise 39

38 P$echod konverze d"tsk#ch na dosp"lé Problémy : Zavedená lé#ba a fixace pacienta (rodi#') na stávající lé#bu (pan doktor!íkal ) P!ístup k pacient'm d"ti x dosp"lí Vzep!ení se autoritám rodi#e nemusí chodit na kontroly NAVÁZAT D(V)RU Cíle terapie Navození a udr%ení remise Korekce nutri#ního deficitu Návrat a udr%ení fyziologického t"lesného r'stu a v$voje Konven%ní terapie CD u d"tí systémové kortikosteroidy imunomodula#ní léky azathioprin 6-merkaptopurin methotrexat enterální v$%iva biologická terapie Aminosalicyláty Antibiotika Probiotika Thalidomid 40

39 Kortikosteroidy Akutní odpov"* u d"tí s CD 62% kompletní remise 27% #áste#ná remise 12% bez odpov"di/chirurgie Tung J., Inflamm Bowel Dis 2006;12: % kompletní odpov"* 24% #áste#ná odpov"* 17% bez odpov"di Markowitz J., Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4:1124 Kortikosteroidy Prolongovaná odpov"* u d"tí s CD 50% v remisi následujících 18 m"síc' 31% kortikodependence Markowitz J., Gastroenterology 2000;119:985 61% v remisi následujících 12 m"síc' Markowitz J., Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4: % v remisi následujících 12 m"síc' 20% kortikodependence Mal! J., "esko-slov Pediat 2009;64:310 Kortikosteroidy D"ti s CD jsou senzitivn"j&í ke kortikoid'm ne% dosp"lí 30.den 3. m"síc; m"síc Nov" diagnostikovaní pacienti Kortikoid-naivní pacienti 100% iniciální terapie do 4. t$dne od diagnózy 41

40 Kortikosteroidy u d"tí s CD nelze pova%ovat za terapeutick$ úsp"ch dosa%ení remise za cenu takov$ch dávek kortikoid', které vedou k r'stové retardaci Azahioprin a metabolity Akutní odpov"* u d"tí s CD 33% odpov"*/#áste#ná odpov"* 3. m"síc 50-67% odpov"*/#áste#ná odpov"* 6. m"síc V$znamné sní%ení celkové dávky kortikoid' Verhave M., J Pediatr 1990;117:809 Markowitz J., Gastroenterology 1990;99:1347 Mal! J., "esko-slov Pediat 2009;64:310 Azahioprin a metabolity Prolongovaná odpov"* u d"tí s CD 91% remise 18. m"síc po indukci prednison + 6MP 50% remise 18. m"síc po indukci prednison + placebo Markowitz J., Gastroenterology 2000;119:985 60% remise 12. m"síc po indukci prednison + placebo bez ohledu na: m"síc od dg m"síc od dg. Punati J., Inflamm Bowel Dis 2008;14:949 42

41 Azahioprin a metabolity Vy&&í procento d"tí ne% dosp"l$ch má prosp"ch z udr%ovací terapie thiopuriny Ni%&í kumulativní dávka kortikoid' 52. t$den Hlavní rozdíl mezi studiemi u d"tí a dosp"l$ch s CD Trvání choroby v dob" zahájení terapie Rozdílná p!edcházející terapie (mimo kortikoid') Enterální v#'iva EV Catch-up r'st, pubertální v$voj, nutrice 6ti t$denní kontinuální elementární EV Morin CL, Gastroenterology 1980; 114:1205 No#ní elementární EV(50-80kcal/kg/noc) 1 m"síc ka%dé 4 m"síce Belli DC, Gastroenterology 1988;94:603 Elementární EV + kortikoidy 4 t$dny Thomas AG, JPGN 1993; 17:75 Enterální v#'iva EV Primární terapie Úsp"&nost remise kortikod' a EV je shodná 70-85% Ni%&í u kolitidy Heuschkel RB JPGN 200;31:8 (Metanal!za 7 pediatrick!ch studií) 86% v remisi u nov" dg. pacient' 50% v remisi u recidivy/relapsu Seidman EG Gastroenterology 1993; 104:778 Semielementární dieta 4 t$dny ka%d$ch 16 t$dn' versus prednison 0,33mg/kg ob den Signifikantn" mén" relaps' a jednozna#n" vy&&í r'stová rychlost Seidman EG JPGN 1996;23:344 43

42 Enterální v#'iva EV Zlep&ení nutrice Urychlení r'stu Normalizace pubertálního v$voje Navození a udr%ení remise Indikace k terapii infliximabem u d"tí terapie t"%ké aktivní Crohnovy choroby u d"tí star&ích 6 let, které neodpovídají na konven#ní lé#bu nebo tuto lé#bu netolerují. REACH study Randomized, Multicenter, Open-label Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Anti-TNFalfa Chimeric Monoclonal Antibody (Remicade, Infliximab) in Pediatric Subjects with Moderate-to-Severe CD: REACH study Cíl studie : zjistit klinick! v!znam infliximabu v praxi "asté situaci, kdy po 8 t!dnech imunomodula"ní lé"by nedojde u d#tí s CN k remisi 44

43 REACH study 112 d"tí ve v"ku 6-17 let, pr'm"r 13,3 (SD 2,5 roku) PCDAI > 30 bod' (pr'm"r 41,2 SD 8,3 bod') p!ed vstupem do studie diagnóza CN min. 3 m"síce (pr'm"r 2,0 SD 1,4 rok') AZA/6MP nebo MTX min. 8 t$dn' bez anti-tnf terapie 45

44 REACH study Prospektivní, multicentrická, randomizovaná studie potvrdila p!edchozí zku&enosti, %e infliximab znamená pro d"ti s t"%kou formou CD novou nad"ji a perspektivu na podstatné zlep&ení kvality %ivota Terapie CD u d"tí (%) Terapie Celkem USA Evropa Kanada Izrael EV *** 46*** 30 Prednison *** 53 10*** Budesonid Infliximab AZA 8 15* Levine A JPGN 2003;36:464 46

45 Indikace k udr'ovací terapii AZA nebo 6-MP (%) Indikace Celkem USA Evropa Kanada Izrael Nov$ pac ** Steroidy * 50 Relaps Aktivita Levine A JPGN 2003;36:464 Odli!nosti v terapii IBD u d"tí a u dosp"l#ch (tandemová p$edná!ka) Poznatek, %e d"ti s CD mají vy&&í senzitivitu k terapii, vede k úvaze o top-down postupu, ve snaze maximalizovat pravd"podobnost dosa%ení remise 47

46 !"#$ %& '( )* +,-.+ /) 0 %)* $+)$* 1 0( 23! ($+)"! % (,. 48

47 %& ' + 134! " #$ % " &'& ( &) * % + +, / - " / + 0 )123 * + 4! 2 1! 5 4%. -6 # 78 5, /% 9:;<;= % 8 > %%!8 6? > 49

48 %& ' %! )( 2A +$! ( :9 ; < 2= 1 &> * &) = < 1= :923! 1 * &; *23 * =!'!9?; 50

49 / > % $ ( ( 23 %) B8 ; % 4% /A 7 #/ / B 8 9 #. 4% / # $# - / / % +CA. - CA 4 D 4 C $ / E+ F G HI* %7J E# $ # F 8K % $ ( ( (2) % /C)DE8 9/% / %7 # + /. L +7A 4 I - 4 $/J8 + M % A #/ E E $ F -6 #/ / -6 %NE C / # %NE 7 E# $, M 4 4 /%. $ B #/ / 8 ( # # + #/ # / E # # /$ - A / % $ E# $ % A E# $ #-6 E + $/ # + /A - E / 4 A % "% $E +, C E A + N# 4 I JA # % E E %NE 8 $++ %/ * #7-6 # / - * # # #, /6 = + $+/#8 = +, ; 8 OPQR ( $ %7 OSTHOK UU UP 51

50 ,.,* )/ *$F(4$ '& )A4 %)*$% F%)/ /B$ + % A+/ V % A 6 + % ;A # % ; A ; %# 7 / + "7, *$ + +- %8 8 + /, -, - #7-6 + " - + =6 % -/ % #/ -# / /, #/% - -% / H %$ # " K #7-6 # ; 8 OPRW ( X 4 OPHOK OXOS V % 6 2 Y 5 % X M, % X #/ % +# %A OPWW 52

51 % $ ( ( () %& ' 0$+$4$ ' % 8 0 % % Z / $ + #/A / / & " / % - 9 *2 3 2 < 9 [2? < 9 [2? O8 )9 53

52 : G4$ %)*$%/ (+0 \[ 12' 2 \[ 12' H G4$ %)*$%/ *$4(%)$+ $ I G4$ %)*$%/ F&E$* G+- := 8 ] / -6 + N H] "+$ %/ NA A % + %/ NK "+7 " +C A % / / 4 + # $#A + +C A + # +7, -7/NA% / - 7 # + H= 9 = 8 ] ] ] "+$ %/ N "+$ " A % / / 4 + # $#A % / /. LB 7 I= 8 7B % % % A $ $+ - % / / C-6 % $ /N 54

53 %$1&$ /.D1 1 0$+(G ( 23 %2 2J J2.&# %)/1 F 1 %& ' % (G1+- %)*$% %& ' 1 0( 2A ' * 2)$*(%)(2& ($+)" % /1 $*K ()(. / HUP 7F / C-6^WSS + /8K " + 1 /$ #, $+- % / - + / # 8 6 /$%, /6 #7-6 + " - % - ## #8 Y8 ( ; A OPRR OPHTK TUOXTRQ 55

54 %& ' 1 0( 2A ' * 2)$*(%)(2& 9 7 # 4 #/ #/%$ /$%7 + $6 7 $ $/ - 9 #+. 4 C%. / 67 # + #7-6 / + " $ / 7 2 L + C #7-6 # M$ + C E8 %& ' 1 0( 2A ' * 2)$*(%)(2& 9 B / - 4 % + # #/ # /$ - -6A 7 E# $ % + 4, / E 7 + B. + #. / 67 7 # + 4E E / 6 7A X+ - / A $, +#/ A 4 E A + A / &,+ / -6 # /$ / 6 / B 6 % $ # 4E $E E. #7-6 # / -. 7A F 4 + #/

55 %& ' 1 0( 2A ' * 2)$*(%)(2& L M? N L (,. ; Y #+ 7 ( A ; - 7 ; A # ;A / +8 6,, -/, -$/ #7-6 + " - #/% ## #7#/ - % -/ + $- # + #$% #,,+ / $+- % / - + / #8 #/% / % + "78 TSSQ OUOHTK _OSX_OP ' + # ` 6 OPQW )$ *($ #(F )+- ' /.G1 %)- 57

56 58 OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQ R ( S T R U :<< R * VI R * T WX R / L L WI R U? N WI R U T? L XI R %Y X< R 4 L JJ ZV R / S S T ZX R [ ZX R 4 L N ZZ R )L Z< R % T I; R S [? N I; R 4 L L I; R 4 N I\ R U? S IV R S S ] IW R 4 T? IX R []N ^^ T [ L N I:

57 R % []N I< R 4 L L L H; R % ^ H; R _ _ L _ H; R! S N H\ R! T _ ] N N L J HW R F ^ ] ] N HW R 4 L T HX R 4 L T HZ HI R 4 L H< R 4 L ^ L H< R 4 L ^ H< R 4 L? :; R 4 L :\ R []N ^ T [ L N :V R 4 L T :W R 4 L ^ ^ L 9 Y M ` = :X R 4 L :X R. :I R F :H R S ] ] :: apppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppb + # ` 6 % 4 4)*G)& +-#$+- '* #$+- () cf %)(d 59

58 " + 18 HOPWWK 6, % Y ", % 4-8 O P Q O T P O U Q 8 2 SSUQXaSWR H % /K b 2 O S P R X P T S U H Y 4 K * OS8OOTQb#- - 8a_W_QS 4 6 e B 1 e M!.A H +# Y #, 2 %/6 % % TTA OPT_ X * - 4 % USA OPPWK % N 9\<? =, T ] T 6 M [ S 6 M?N L ^ 91 e = %? S 9, = 60

59 < #7-6 # C $, $E - #/$ A # + % A $ =! 1) 23 $ + /$ N# 4 - E /+ C / H4 + " - $A #7-6 + " - $A # - + /$ + /. # % /$ + K8 # 7/$E / 7 # F / % / - C % E / C C + 8 Y # 6 % $"6+7 OQc - - % - Y /6 $+- % / - + / # # $-6 # $4+ /6 /, % =% 6 d# # # /# " (A! 7 2 A %# A / + $ 6 e $/ TSOO QSHOOK O WXO a OS8OOUQb"$/E +XTSOOX USSaS_ 2 $/. # / / # / %C #7-6 + " - C # %7 4 F + % - / # 4 " #/ - % / % *= H* " #/ - =% / %, % #7-6 # / - # %-6K E - #/ / C #7-6 # % / % #/ A / %. # +$$%B$E E /$ C 4% A / %N4 6 7L#/ E# $ / +.B4 8 M 9. *= 6 * M H<:< :H9I=8HZWfHXZ 61

60 . 6?! " # $%& ' (& # # ) 2 < / L $ 7F+ 47#/ 6+ /% C - f $B $ -A / 4 47#/ E 6+ / H% $A * A 8Kf % E /7/ 4 N+ % $f 62

61 2 < + E#/ 7 #/% -6 - # # %/ f 4 / # # E - 47#/ 6+ 4% 7 /f &76C4 / # F # /$ - N A / %. E # %/ H & % "% $ - # %/ A %$F %$6C-6A / +$ A 8Kf 5 = 2* * + / # %. #/ % #/ # NE % / #/ f ;7#+ / # EF + +. f 4 / # / % %N#/ - f! # +. $E #/ # E A / $f 63

62 ] M T ^ T T ] J > 23 9 / # %$B +. f " %$E / E 6 %$B f ;7#+ / # F % / #/ + CA E E E % / - A 4 F 4+ - f + / F -6 %$B +. f E#/ # 7# /+ / H E #/ + E#/ # KA F -6 A - # $ # # F % / #/ f 64

63 ; 9 = F + #7-6 / E E / # -A / % ; / E%N EF #/ 6. f #/ A L $A /% - A 4$F #% - A # 6%$ A 4 + #/ -6A C-6 A E. E.f ; / B #/ $- -6 LB Nf \9! * ; / %N. / + #. A / %. 6 %F$E F C A + e$e /A % #/f ; / # B 6 % #/f F / # - 4$ $- #/ f $ E# $ #+ / A E #/ 7F /. % # 8 65

64 (,. 20X* (,% ; - XV +$# % / /, #7-6 + " X %4 / # - " #/% / #/ + 6 / + " - # % %#8 V %+ ( #/% / #/ 6 % %8 TSOS % + Q OHTK Q_ WO g I< h > L g V< h > L S 66

65 % % i j ;Xh.0 L? L 4 ] L ^ 4 ^ M, 9 M M 0()M = 4 * ] ] ^ + 6 M L] % T? ` 2 * 2 * & [ #/ " #/% / % + "N * E$ / A F /+$ 4 + #/ # + +.B + 6B #/ % # 8 947/ E $E #7-6 /%N - E -6 4 <* 2 +. / + % = X; # %/% + $ - %NE E C-6 % - % + #$ - * LB 8 2 * 2 * & # 7. LB 7 V ++4$/% $A 6$ / % /8 2 + # M8 2 C6 $/ #/ T bt_ 6 8 & 6 C %N#/ + # M #/ E E $ E C-6 #7-6 / %!< C#+ 7 E# $ E B.8 7 % " #/% / 6+ / # 4 / - H E. $ % + - gk8 0 1 M k B*M, e 8 6 e. H<<; B :X9V=8::<Xf:\ 67

66 ! 2& 923 5; ;5 % + E#/ 7 %$ #/ %$ $ 4 6 $ H % /8K 4 C 7,$ - / %C-6 # 7#+ C-6 %" Nf ; / E E#/ + - /+ # 4 HI$ + B - + % $ f H&F / # 6 #/% #.6 A B A 4+ B K.S S ] 8 '&%)$*($ &' [23!= 2 / # 47 # / %C A % / %C # -6 % 4. 7# /+ 4E + % # C C f 2 + L %/ 4+. # 47f E. # -, -. + #/ f % # %/8 / # /. I/ 6 / #. J /-N8 68

67 *X 5 <C / B #/ #/ $E % # +. L# + / / /f &74$-6$E / B #/ f ; / # $/ $ 4 E A /F $ 4 B 7f $ # # + B #/ f = / / # + /F $ 4 f 69

68 X 5 <C / 7 B # /F $ E F/ f (#/ % $ #/ +$A E 6 / C # E + f 9 + / + L +N E $f B +$E # B f / 7 + %7-6+ /A + E /f B / # 4 f k *2' 1(2,D#-. 1(2,D#-. *G $ *G $ S S * ; 1 9 = ;7#+ / / # +6 + f Z E#/ # + + # B E 4+ C-6f ; / - + / +. % 4+. 7f ;7#+ / # 4 E#/ I4 E C / %Jf ; / E E 4$ $- #/ 4 E f 70

69 1 0 5; * #+ C + 2 [3 ; = / C B+,7 + " - C % - A + E E -6 #7-6 - $ /$8! # #/ -.6 A 4 F /.6 A E. / - /7f = / / f $E / # #. # # F / + #. - /7f ; / 6+. B C4$-67 4 B 7f!/ %. E# $ % + A + /. % #f 71

70 2 A + #/ A h % / - #/ B #/ 8.D2/B( FG! 4 4 *+ %) )* D1(F %) 72

71 ! " # " $ %& % ' & " # %& % ' & " & ( % ( " $ %& % ) * " # & "! ( % " +!, ( % 73

72 " - * %. / # & 0 '! ( % 0 * 123 % 45 "., ( 0 # & 45 $ %& % ) * " 6 " # & " # &.6 $ $ $76 5 " ( # & " # & ) #& *! 8 * 74

73 ! ( % " 9-2 * ( & %! % : ; " 61 " : * ( 6 & < = " # / 6 # % == 123 % " 1 <62 ', " >+ #? " 62 # %& ( 75

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů.

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Milan Lukáš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Pavel Kohout, Michal Konečný, Jana Koželuhová, Aleš Novotný, Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová, Tomáš Douda,

Více

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání IBD: doporučené postupy Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání Guidelines for the administration of biological therapy in patients with inflammatory bowel

Více

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava Hereditárny IBD: doporučené angioedém postupyako príčina bolestí brucha doi: 10.14735/amgh201512 Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Více

Potřeby a kvalita ţivota klienta s Crohnovou chorobou Needs and quality of life for clients with Crohn s disease. Lucie Šutová

Potřeby a kvalita ţivota klienta s Crohnovou chorobou Needs and quality of life for clients with Crohn s disease. Lucie Šutová Potřeby a kvalita ţivota klienta s Crohnovou chorobou Needs and quality of life for clients with Crohn s disease Lucie Šutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním pilířem bakalářské práce je Crohnova

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Nezávislý informační bulletin VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI I Ročník X Číslo 1 Únor 2012 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie TC IKEM, Praha Členové:

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CROHNOVA CHOROBA Markéta Šťáhlavská Gymnázium Kladno Nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01 Poděkování Děkuji vedoucím

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

Využití imunoterapie v dětské onkologii

Využití imunoterapie v dětské onkologii 34 Využití imunoterapie v dětské onkologii MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno V současnosti lze vyléčit standardní léčbou (chemoterapií, radioterapií) většinu onkologicky nemocných

Více

Nežádoucí účinky léků specifické pro dětský věk

Nežádoucí účinky léků specifické pro dětský věk 137 Nežádoucí účinky léků specifické pro dětský věk Petra Langerová 1, Jiřina Zapletalová 2, Karel Urbánek 1 1 Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc 2 Dětská klinika LF UP a FN Olomouc Dobrá znalost nežádoucích

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Zdena Zádorová II. interní klinika 3. LF a FNKV, Praha Definice: termínem kolonoskopie je označováno vyšetření konečníku a tlustého

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

Karcinoid neuroendokrinní tumor mnoha příznaků, méně častá příčina průjmů

Karcinoid neuroendokrinní tumor mnoha příznaků, méně častá příčina průjmů 104 Karcinoid neuroendokrinní tumor mnoha příznaků, méně častá příčina průjmů MUDr. Dagmar Jackuliaková 1, doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. 1, MUDr. Ladislav Faltýnek, CSc. 1, MUDr. Tomáš Tichý 2, prof.

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Bohumil Skála Ondřej Sláma Jiří Vorlíček Blanka Misconiová Oponenti:

Více

Kombinaãní léãba po transplantaci srdce

Kombinaãní léãba po transplantaci srdce Kombinaãní léãba po transplantaci srdce Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC I. interní-kardioangiologická klinika, LF MU Brno Souhrn Špinarová L., Vítovec J.. Remedia

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více