! " # # $ % + & ' ( ) *+, -.# '! ',, %- 9' 0! :78, ' 8 5 #9 $ : ;* < 6 = #" : ;* < 6 = $ '

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! " # # $ % + & ' ( ) *+, -.# '! ',, %- 9' 0! :78, ' 8 5 #9 $ : ;* < 6 = #" : ;* < 6 = $ '"

Transkript

1 ! " # # $ % & '( ) '( & '( ) *! "##" $ "#%% + & ' ( ) *+, -.# '! + '( / + (( & (! ' ! "#, - #. / # 4. 5 /" # '( 678 $! % "!! " & ',, %- 9' 0! :78, ' 8 5 #9 $ : ;* < 6 = #" : ;* < 6 = $ ' ( & (,, "- 6 ' (! 8 8'5 - > #% #9 # 9 $ ;* =?- ( " ) $ ( - A % #9 # 9 $ ;* =?- " ) $ *

2 B * & ' - ' ' 8'0;! :, 6 ; # 18 C = $ ' & ( & ( '0 +, * & (( 8 & < ) * +, D, D3ED ", #-!.- /! - 0 1, 2 4" 2 3 " "#4 # - /! A, D# # > 4"9 ; # F G7 7F-G!= ( " + = 8 5 ' : $ ( #" 5,!.- /! 6! " "! 1 F"4 H4 % 1 : I " # J 1 1 K % 1 ( # * 8 > 5 '(? * 8 7 "#8# "9 # "!- 4 "

3 ! "# $ % & '# ( ) * & ( $ + # ' #, 3

4 "# $ % & - ) *,. * /#, # / / # 0 #! & ) (8 4 *! 9:42;6 # 1 ;4936 <7 ) (8 4 # 1 * / * # # /! ( # / 4 # A BC "# $ 7& 4

5 & ( %8 D * E / )! =7&C # 1F / =<7C # # /* /G! 1 1 =, # 1 * 1 C # ) F = #! * /! C H / & ( ) */ I?J $8 7 # 7K D"7D D 7D! = 7! LC 5

6 & ( %%%8 ) * /G < ( $ ' # =! J C - EM&N?? O PPP % * 7D % * # *! /G K ( $ 0 # # $ = # * K ( $ C H $ $ 7&D% <7D% 6

7 ( Q* 7 <7 %7 * H R! / #! #! ( ( # * % & 4 # ( # ( R # )! # K+S * ) *! = /F F *, <7C * G! #!, S%+ ) # ( Q* %7 1H ) # )/ H # /G # ( H $ T399 7&D%! "" # $ % & '( ) K' %"' U 93 )8 OK V4"+W'& O D +%E%+D )8 EN"? V D +%E%+D )8 *+ " &, & -. // + ( ) / ' 7

8 <7D% 0 % '1 " & "# $ # % & * '. * H =7&C ; - D"D = $ <7C / ( # < H % # - D D X4 ( # +Y 7"D / - F! ) # PPP "# $ # % & '. * H. * PPP ## ( ) S" X4Z 1 * * # / ( * F # 7& ' # F $ F # # * R =Z34Z; 6 99&4T ;+C * #G H / *,! F 1 = X C! 8

9 "# $ # % & E/ 0 # 9T6 4 # 1 7& # 23 & # #! 7& # 9 K [ ( # =D D % YC E/ *! (! & 1*! # #! ( 2345;6 # 1 7& K * $ /R T =?K T ;5C / =?K T :ZC $ R D D =?K 3 ;9C (,) % Y $ # # 7& X $! 1 '. # F / \, 0, # % Y <7 T39T] D&D * $$ - ) \, F H # * % Y47& ^/ 8R " $ / $$ / $ $. )! #/ $ 4 4 7! _! R K'D7^ # 4 ). 8 7 K?# 8 T399 `Ta=2CRX;94XT8 7 I 8R % $. )! #/! b! # 7! R ) $ K'D7^8 S 8 T33: D (`5:R9Z24:38 ^/ 8` K'D7^ " / S #R % $. )! #/ $! $ 4 4 7! _! 8 S (/8 T33a `92T=2CRZX24a28 9

10 % Y4<7 ^/ 8R D * # 4 ) #! 2 /! $ / $$ / $ $. ) # # b! ( $ '" S^D " % / T3998 ^/ " 8R? $ b ( $. )! #/! b! 8 D S 8 T393 `93;=XCR95234X8 + & 8R " # R # # / $ # $ # 8 S (/8 T393 `92Z=aCRTTZT4:98 D&D47& ^/ 8R % )! #/ $! $ 7! c! 8 X8 7 ( $ '77? & ) % T3998 K K 8R D! " / $ S (/ ^ # (/ / $! $$ $ / $ )! b! $ / ) b 8 D! +! 8 T399 D# `22=ZCR:5X4;28 K! K 8R K # ' $! " $ / '$$ $ D ) +! #/ =K'"'D+C # 7! _ 8 D S 8 T33: & `935=9TCR235T4:8 "# 4 ED 7% D7' H! H H! 1 H! /GG * ) % YJD D # # 2 49K, # E ^ E! #?, 10

11 & #, ' '77? ( R <7 =T33ZC 7& =T393C - A"# B + & 8R 7 $ ( (! R / b F $ '77? '" S^D! % & I ( S # $ '" S^D 8 D S 8 T399 D# `93X=5CR;a54ZZ8 + & 8 <7 ( - T39T8! < 8R " $! I 7 ( $ S (/ ( +! #/ $ % & b!! ' # 7! _ 7? ( R # ( / # 8 D S 8 T399 )`93X=TCRT954T28 "! 8R S $! ( $ % $ / b & 7!! < ( 8 S 8 T I & 8R "/ K b $! ' $! + $ % $ / b & 8 S 8 T

12 ! "!! " " " " # $ % & " # $% & # " '$( ' ' ( ' " ) ')*'%( '! & *&! +, -,. / " (0 1 & ' 2$ 34 ' '! " " + # # #! 1 5!&. 6 ", # '! $ 7! 8& 8. & ! & 98 ( '. " 4 ' ( ' 3 )& $ $ 8 2 : & 8& ' & ; 12

13 ! " " -. # / # < ' 2 1 ' & *'! & 34 & : : 3) = : ' / " # 01 B.<< & ' & % &. * >,,A: D= CEE+: >,,F/ " # 20 FBC,, B +? >>BC,, B >? 8 *G >,,A/! " " 3 4 # 5 * $%6 " # < '.& $ ' # '. &! ". 5 & # - & "/ " & " " 3) = " ' &: H! ". 7 ' 8 ' < 5 ' 8 " ) < '! '! ' 34 & 1 33 # I ) : % && D J = : >,,E I : 3 : >,,>! " " 2 8 # ' 2 +? ' 1 >0 & #! 1&! 2.<< ' 5 ' " KL ( ' 2! & # ; ' 2 +, A>M NNM ' 8 " # 9 < ' 2 " :; 20 ' 2$ & 1 & $ ' 8 13

14 ! " " 5 ' 2 0 " < & & $ H!. " ' ' AFM ; 5 ' >FM >,M '7 >, & " D >,,A # ++M ' 2 +, $ ' & < 01 " 5 ;! 8& & *! 1 : ' % 1.'/! 2 1 ' 2 A,! " " = " # # 8 " 0 # 9 ' A, # ' 7 $ 3 & # 7 & ' $. " ) '7! 8& 8 1 & ; I D :.: >,,+! " " 0 #! & & # 3! 1 5 ' 1 & # 9 ' AK $ "!! %. ' 7 < C, & I 3 $ : ; O ' : >,,- : ; &$ : )& : >,C, 14

15 ! " " 2 8 # # L ' 8 % 2 " = < 7 " #! 8 ' 8 % & " 9?, $ ; #" " :; 20 " # CB? ' 2 +, ' ' 1 0! I 3 $ : 3 : >,,E #! 8 ' 2 " 0! ; AEM ' 2 $ & +:? " FM & C >,M &? I : )& : >,,E! " " # " 3 # 3 4 # $) "5 & # " " "! 2 20! C:,E C,:F " & 01!, N:,A ' & #! 2 ' ' ' I : ;;: >,CC! " " 9 # # 8 " 3 " 0 # 7 " +, +C:EM = >A:NM = ' N+:FM # " 9 " A>:EM CA:EM CE:?M # & *! DC D>BDN $! D> DN/ ",M < ' 2? " >,:NM? N-:NM C, " CE:FM? >-:FM C, ' 8 15

16 ! " " 2 8 # " > $ ' #, 9 " 3 " " >,:-M * >>:-M: ' >+:NM/ " 8 +C:NM * A,M: ' AE:-M/ " (0! C-:EM * N-:NM: ' >AM/! " ". ; ; 20? ' C, # 3 % ' ' * < +:+M CN:NM? / # % 8. ' 8& * < +:+M ' F:+M? / " 9 # ' 2 ; ' < ' ' & & & C 9" #" " * >,M ' F:>M < A:-M/ " "& $.' ' ' ' ' < ' 2! " ". & # 3 % *?-:NM/ ' 8 *NE:FM/ ' < & ' 2& *C-M/ # A,M +, &' & ' 3 ". & " " # ;. ' ) " 9.! 1 -,M Q5 ; ' 3 ' 8 : ;)9( 8! & R '.& $ ' 2 #! 1& F, #? " 9 $ ' ' '. 34 *+F:EM A>:+M >F:+M/ # "! DS 1 & 7 2 " " ".<< & ' 5 < " 9 < ' " '!.< 1 < # " A7 16

17 ! " " 0 " & 3 " T " " " 7 < ' ' & & H! '! 2! 8< ' 5! # 9.<< 8. 7! *A-M >,M/ " 98! &.<< ' ' 5 &' & 8 # % : $ : # = < # 7 *>AE & >C> & / # = < # ' ' *CC:? -:C / " 9.!!2. 8! & 8 ' 5 < U& V ' & 8 # & $.: & I ) : % && D J = : >,,E I : 3 : >,,>! " " 0 " & 3 " ' $ " & 3 1 ' $ ' 8 < ' 2 +, #. 7 " 01 1 & 5 < ' 2 *'W 3/ #. 7 " 20 ' & 1! 8 < ' " 3 ' 5 & &! 8& < & '. $ 8! & * F:CM < C:EM/ #! 7 20 " D! %! &! 8& ' & # B # C % < ' < & 8 I : ;;: >,CC I 3 & : ;;: >,CC I 9 : = = : >,,E 17

18 ! " " # $ % & % ' ' () (&*))! " #! " #! " $%& '()! " $%& '() $ '!! (++,& -(,.-(* *% *% %%/ 0 1 ' ' 2 3 ) 4(* ' 9 ': #;' 1 % $' $ $ < $ $ 3 =: >? %%/ ' 9 3 * 4(*5 ).-8 18

19 + " # $%& + " # $%&,, -.. /.)' 0 /.)' 0 " '> $ 0" D2, 3 ' ' ; 3 EF ;3? # ' 9 : 3 = =,G ' A :,BB(C +&+7,.( 19

20 *% *% " $%& " $%& " + & %! & / "/,BB7 5 + # 6%! $ " 5 + # 6%! $ "!! 4!! 4 20

21 " "!" # $ / ,-,( + *"" %& # ' & () * ' : ' 21

22 &! " # * $ % & % ' ( ) + * * +,, - *. ;! ;! D 052 D 052 ' ' 052 D D / / H H,, 7* )* 07-2 )* *, *B2 6-0*B2,+,, ( ( +- )6 0*72 )6 0*72 ( ( * * * ) ), * * 2,,0).*+20).* ,20-.6,2, 0-.*)20-.*)2 I J,BB-C,&, (.,,* / ' B : 1 H B,),B B H,B 22

23 23

24 24

25 !!" # $ %&'(' )! "# * * ) $ %& '! * %&'(' ) +, -. -,/ 0 # 1 23& & $ 9:46 8&9 67 ; 5/ 2:9 67 ( < 1 93&= $> 5? 9 67 ) " 1A <, < B - C : D& E ) ( < 1 / $ ; A : 5. $ ; - < 5 ) " 1A A 5 F, 5 1 < 1 27

26 %&'(' ) < 1, ; 5 $ < 8?, ) < A 5 A / 5 A 8? 1 G&2 5 : ; 5 C A: 1 1. A 1 %&'(' ) 1A 5 < %&'(' 1 ; $ ' ; 1 &1 ;5-, - ' ' / H!I ) 1 A %&'(' 5 $ / / - B & 6 A 1? 1 %&'(' * - /A 5 %&'(', B%&'(': AE ) ( &) * +, - ). &) / +, ) !!! "# * 4! * * ) 5 5 / ) $ %&'(' 1 5 / 1 < ) J 1 < 5 $ %&'(' /A 1 ; <, ) ; 5? 5 5/ - A $ K $ %&'(' ) $ /A A / A A A %67 :, /A A A A 96 K 96 28

27 'L ) " "# 9 29 :; "# * * *< #= ** "# 2 17 > ) <&&? ) " 1 0 * > 2 * : * : * 6-5 M A ) $ - "# "# ) * +, + /& +! 2 9 ) A 9 "# B + ) A 9! 3 3 ) A 8 2 "# < M A ). 5 / A B A, ; $, * < : 5 E ' 1. ; - <? 5 / 5 : ) ; A A " B O1 : 6 5: E 5 & ; A $5 )

28 L$ A ) A! 6#: 2 - C,D >4 "# ) D >4 C "# 9 ) C D >4 * "# *! ) $ C < E +, +, D >4 * *) +, +,! L$ A ) /, -, $ $ A 1 ; -,/A 9P A 1 5 A =G ,/A 1 $ B <? 5 /: - $ / A: 5 E ), %&'(' 1 C ' ' 5 1 < 5 < : 5, - ) ( 6 A / A L #L < A 1 5 5A, A A ; 5 L #L: ; -?, 5 M L ) # $ B 5 ER L$ A ) + / ' '72&# ; 1 " ; -: 1 ; ' '72&# -. ) + : - ; ' ' / 2&# 5 ; / A A S S&H6 94 $ 5 5 / > $ ;, : 5 ) L ' '72&# ; ; A A5< 5 ; ) " ;. - 1 / ; A ) " ; 5 B' 'K%&'(': ' 'K E ) " ; & A ; ' '72&# A 1 30

29 #LI ) F! >:G "# ) >:G "#)!, 0 ) 2 ) >:G * +, <, 1 +, 1 * $ H: 1 < / 1 0 E 0 E #LI ) A A / A - 0 * ' "TG B84 ' '& < $: 83 ' '& $ 9 A $ E> #LI U G: M V /A. = Q: 2G Q %3 Q G: $ * 1 ; B"T=P * 1 $ ; % E ) " 1 F. 5 ) SA - 1. $ B 5 WE 6 -,/ ) I "# ) IJG ) F! 1 =!! "# # 31

30 6 -,/ ) /A H!I 1 $ ; $ & $ : /. ; / 6 $ A S -5 / H!I A 1 9&4 5 $ ) ; - 5 $ H!I: 5 /A ; $ / A. 5 $. $ 5 ) ( 6, -,/A /A 5 / $ 5 C. $ 2 " < / 6 /A 5 /, 1. 5 ) M, -,/A 1. - : ; C 8 $ / - 5 B -: / : 1, $ ; E ) 6 ; / A 5/ $ A C / 2&8 1 F,. 5 6 A * : - 5 A71 A V $ A ) / $ /; 1 $ - 5/ - B1 ;5- $ 5 1 < A5< 5 E H!I ) H!I ; 1 ;5- - $ 5 $ $ $ BX Y" 383E ) GG 5 -$ 6 H + /A H!I -, 8 : 9 5 $ 5 G4 Q: 8 5 ;. /A -, A BDA 5 '5 Y 383E B%2 QE 5 1 $ ; H!I 1. < 5 5 $ /A & < 7 ) DA 5 B / E 1 Z L. A H!I. 5 5 & ; - A $ B' L 8[ E GGQ $ 5 %9 -,/ '+' K / 6 ) '+' ; 1 ;5- - $ 5 $ $ $ BZ Z ' L 388E + /A / 1 5 $ ) " / 6 /A + - ; - $ 5 $ $ $ BX + Y" 388E /A $ / 32

31 & / 6 ) H!I B 38 E '+' <<& / ) A / ) ( '+' *, ;. H!I&< * $ A ) + R * '+' R * $5 W ) 6 5 $ R ) Z - 1 / ) F KLE 9 1! "# 2 M ) 4 ) " 1 0 "# - N3 A *?*O S( \G ) + S( \G - # 0 S B AE B/ 7 E 9&2 7 9%3? 83? P B8 $ E =&P 7 P33? 83? P B $ AE 88&89 7 8G%3? 83? P BG $ AE 8%&8= ? 83? P B9 $ AE ) J /A 5 / / ) $ /A A A A ) # 1, - " N S( \G

32 / ) ] " 8P8= $, - 8 % Q B27 ; $ # < Z G3Q BG783E %&'(' B8:%67 E T F, " /A A $ A " N ) S + &Z L /A S( \G A Z 5 0 8G789 / - 978% / 5 Z 8Z0 G789 / % / 5 5 ) ) P2 ) $ < 0 10 ) K2 )! 2 7 ) ) 5 / 5. ) SA 1 A:. 5 ; 1 < 5 ) ( A ; < ;, 5 ; 1-1 $, $ ) 5 & ;,, /. - A ) ]. A, ;. 5 5 ;5 ) < ; R: 5 6 &G7 5 6 &2 &!'R: $ A R 34

33 Odli!nosti v terapii IBD u d"tí a u dosp"l#ch (tandemová p$edná!ka) Pavel KOHOUT, Old!ich POZLER Definice a úvod: Crohnova choroba je chronické zán"tlivé onemocn"ní trávicího traktu, které postihuje jeho kteroukoliv #ást od úst po anus. Poprvé popsaná v oblasti terminálního ilea (1932) (Crohn, Ginzberg, Oppenheimer) do 50.let 20.stol. regionální enteritida synonymem Crohnovy choroby Lé%ebné modality! Konzervativní lé!ba :! 5-ASA! Kortikoidy systémové steroidy, budesonid! Imunosupresiva azathioprin, 6-MP, methotrexate! Biologická lé#ba anti-tnf (infliximab, adalimumab)! Nutri#ní lé#ba (parenterální, enterální v$%iva)! Probiotika, antibiotika, dal&í lé#ba! Chirurgická lé!ba : É Diversní operace! Resekce 35

34 Cíle terapie Navození a udr%ení remise Udr%ení hluboké remise Udr%ení dobré kvality %ivota Lé%ba 5-ASA: Relaps p.o. r'zné preparáty, lehká forma zán"tu dávka 4-6 g 5-ASA - ú#innost srovnatelná s placebem p.r. #ípky mg 5-ASA o Remise p.o. dávky kolem 2-3 g denn" É ECCO guidelines 2010 aminosalicyláty nejsou ú!inn"j#í ne$ placebo v lé!b" ileocékální!i kolické Crohnovy choroby Kortikosteroidy É Relaps onemocn"ní - systémové kortikoidy (Prednison 0,5-1 mg/kg, Medrol 0,8 mg/1 kg, Solu-Medrol) efektivní u st!edn" t"%ké a t"%ké Crohnovy choroby v&ech lokalizací postupná rychlá detrakce!! P'sobí proti fibrogenezi - topické kortikoidy budesonid 9 mg ú#inn$ u ileocékální formy É Remise onemocn"ní - kortikoidy nemají opodstatn"ní, jen kortikodependentní, kortikorezistentní pacienti 36

35 Kortikosteroidy ECCO 2010 kortikoidy jsou ú!inné v lé!b" akutní CD, topické kortikoidy (budesonid) je doporu!en u ileocékální formy CAVE ne$ádoucí ú!inky infek!ní, osteoporóza Imunosupresiva: Azathioprin, 6-merkaptopurin Vhodné k navození remise a jejímu udr%ení u v&ech forem Crohnovy choroby Dávka 1,5 2,5 mg/kg (AZA) 0,75 1,5 mg/kg (6-MP) Pozdní nástup ú#inku 6 T 3 M CAVE ne%ádoucí ú#inky anémie, jaterní léze Imunosupresiva: Methotrexát Vhodné k navození remise a jejímu udr%ení u v&ech forem Crohnovy choroby Dávka 25 mg s.c. nebo i.m. 1x t$dn" ECCO guidelines 2010 thiopuriny i methotrexát jsou vhodné k navození a udr%ení remise CD, vhodné #asné nasazení. Pozor je nutné dát na ne%ádoucí ú#inky, pe#liv" monitorovat. 37

36 Biologická lé%ba - infliximab: Step up.top-down terapie Efekt v navození hluboké remise (slizni#ní hojení) Dávka mg/kg induk#ní lé#ba 0., 2., 6. t$den, dále udr%ovací dtto za 8 t$dn' 81 % ú#innost v krátkodobé odpov"di 56 % ú#innost v 1 roce Sni%ování ú#innosti monitoring trough levels, p!i nízké hodnot" odb"r protilátek proti infliximabu Biologická lé%ba - adalimumab: Ú#inn$ v navození a udr%ení remise, slizni#ního hojení, a to jak preparát prvé, tak druhé linie (p!i selhání infliximabu). Dávka induk#ní re%im 160 mg 80 mg a 2 t$dny Udr%ovací lé#ba 40 mg s.c. za 2 t$dny p!i sní%ení ú#innosti m'%eme nav$&it dávku #i zkrátit interval CAVE ne%ádoucí ú#inky Malnutrice u pacient& s ISZ - p$í%iny sní%en$ p!íjem potravy (anorexie - TNF?) porucha motility st!eva, stenózy, mechanické obstrukce zv$&en$ energetick$ v$dej, zv$&en$ katabolismus (febrilie, zán"t) sní%ená absorpce %ivin - zmen&ení absorp#ní plochy (pí&t"l, resekce, sy krátkého st!eva) - zrychlení pasá%e GI traktem (transit time) - zán"tlivé zm"ny sliznice - syndrom slepé kli#ky ztráty tekutin, elektrolyt' a bílkovin p!i zvracení a pr'jmech deprese, vedlej&í ú#inky medikamentózní lé#by 38

37 Nutri%ní lé%ba bowel rest: É É É É É Crohnova choroba autoimunitní proces, p!i p!eru&ení p!íjmu potravy p.o. sní%ení efluxu antigenní nálo%e U dosp"l$ch nebyla prokázána efektivita bowel rest Mo%nost plné enterální #i parenterální v$%ivy Adjunktivní role enterální i parenterální v$%ivy, p!íprava k operacím, neú#innost lé!by #i její komplikace ECCO 2010 nutri!ní lé!ba v indikaci bowel rest u dosp"l%ch není ú!inná. Adjunktivní role u um"lé v%$ivy je podstatná. Antibiotika: Metronidazol Ciprofloxacin - ur#ené pro t"%k$ stav, lé#bu komplikací, nejsou modalitou, u které by byl prokázán efekt v navození #i udr%ení remise p!i samostatné lé#b" Dal!í lé%ba probiotika : ECCO guidelines 2010 nejsou dostate#né d'kazy o ú#innosti probiotik v udr%ení #i navození remise 39

38 P$echod konverze d"tsk#ch na dosp"lé Problémy : Zavedená lé#ba a fixace pacienta (rodi#') na stávající lé#bu (pan doktor!íkal ) P!ístup k pacient'm d"ti x dosp"lí Vzep!ení se autoritám rodi#e nemusí chodit na kontroly NAVÁZAT D(V)RU Cíle terapie Navození a udr%ení remise Korekce nutri#ního deficitu Návrat a udr%ení fyziologického t"lesného r'stu a v$voje Konven%ní terapie CD u d"tí systémové kortikosteroidy imunomodula#ní léky azathioprin 6-merkaptopurin methotrexat enterální v$%iva biologická terapie Aminosalicyláty Antibiotika Probiotika Thalidomid 40

39 Kortikosteroidy Akutní odpov"* u d"tí s CD 62% kompletní remise 27% #áste#ná remise 12% bez odpov"di/chirurgie Tung J., Inflamm Bowel Dis 2006;12: % kompletní odpov"* 24% #áste#ná odpov"* 17% bez odpov"di Markowitz J., Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4:1124 Kortikosteroidy Prolongovaná odpov"* u d"tí s CD 50% v remisi následujících 18 m"síc' 31% kortikodependence Markowitz J., Gastroenterology 2000;119:985 61% v remisi následujících 12 m"síc' Markowitz J., Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4: % v remisi následujících 12 m"síc' 20% kortikodependence Mal! J., "esko-slov Pediat 2009;64:310 Kortikosteroidy D"ti s CD jsou senzitivn"j&í ke kortikoid'm ne% dosp"lí 30.den 3. m"síc; m"síc Nov" diagnostikovaní pacienti Kortikoid-naivní pacienti 100% iniciální terapie do 4. t$dne od diagnózy 41

40 Kortikosteroidy u d"tí s CD nelze pova%ovat za terapeutick$ úsp"ch dosa%ení remise za cenu takov$ch dávek kortikoid', které vedou k r'stové retardaci Azahioprin a metabolity Akutní odpov"* u d"tí s CD 33% odpov"*/#áste#ná odpov"* 3. m"síc 50-67% odpov"*/#áste#ná odpov"* 6. m"síc V$znamné sní%ení celkové dávky kortikoid' Verhave M., J Pediatr 1990;117:809 Markowitz J., Gastroenterology 1990;99:1347 Mal! J., "esko-slov Pediat 2009;64:310 Azahioprin a metabolity Prolongovaná odpov"* u d"tí s CD 91% remise 18. m"síc po indukci prednison + 6MP 50% remise 18. m"síc po indukci prednison + placebo Markowitz J., Gastroenterology 2000;119:985 60% remise 12. m"síc po indukci prednison + placebo bez ohledu na: m"síc od dg m"síc od dg. Punati J., Inflamm Bowel Dis 2008;14:949 42

41 Azahioprin a metabolity Vy&&í procento d"tí ne% dosp"l$ch má prosp"ch z udr%ovací terapie thiopuriny Ni%&í kumulativní dávka kortikoid' 52. t$den Hlavní rozdíl mezi studiemi u d"tí a dosp"l$ch s CD Trvání choroby v dob" zahájení terapie Rozdílná p!edcházející terapie (mimo kortikoid') Enterální v#'iva EV Catch-up r'st, pubertální v$voj, nutrice 6ti t$denní kontinuální elementární EV Morin CL, Gastroenterology 1980; 114:1205 No#ní elementární EV(50-80kcal/kg/noc) 1 m"síc ka%dé 4 m"síce Belli DC, Gastroenterology 1988;94:603 Elementární EV + kortikoidy 4 t$dny Thomas AG, JPGN 1993; 17:75 Enterální v#'iva EV Primární terapie Úsp"&nost remise kortikod' a EV je shodná 70-85% Ni%&í u kolitidy Heuschkel RB JPGN 200;31:8 (Metanal!za 7 pediatrick!ch studií) 86% v remisi u nov" dg. pacient' 50% v remisi u recidivy/relapsu Seidman EG Gastroenterology 1993; 104:778 Semielementární dieta 4 t$dny ka%d$ch 16 t$dn' versus prednison 0,33mg/kg ob den Signifikantn" mén" relaps' a jednozna#n" vy&&í r'stová rychlost Seidman EG JPGN 1996;23:344 43

42 Enterální v#'iva EV Zlep&ení nutrice Urychlení r'stu Normalizace pubertálního v$voje Navození a udr%ení remise Indikace k terapii infliximabem u d"tí terapie t"%ké aktivní Crohnovy choroby u d"tí star&ích 6 let, které neodpovídají na konven#ní lé#bu nebo tuto lé#bu netolerují. REACH study Randomized, Multicenter, Open-label Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Anti-TNFalfa Chimeric Monoclonal Antibody (Remicade, Infliximab) in Pediatric Subjects with Moderate-to-Severe CD: REACH study Cíl studie : zjistit klinick! v!znam infliximabu v praxi "asté situaci, kdy po 8 t!dnech imunomodula"ní lé"by nedojde u d#tí s CN k remisi 44

43 REACH study 112 d"tí ve v"ku 6-17 let, pr'm"r 13,3 (SD 2,5 roku) PCDAI > 30 bod' (pr'm"r 41,2 SD 8,3 bod') p!ed vstupem do studie diagnóza CN min. 3 m"síce (pr'm"r 2,0 SD 1,4 rok') AZA/6MP nebo MTX min. 8 t$dn' bez anti-tnf terapie 45

44 REACH study Prospektivní, multicentrická, randomizovaná studie potvrdila p!edchozí zku&enosti, %e infliximab znamená pro d"ti s t"%kou formou CD novou nad"ji a perspektivu na podstatné zlep&ení kvality %ivota Terapie CD u d"tí (%) Terapie Celkem USA Evropa Kanada Izrael EV *** 46*** 30 Prednison *** 53 10*** Budesonid Infliximab AZA 8 15* Levine A JPGN 2003;36:464 46

45 Indikace k udr'ovací terapii AZA nebo 6-MP (%) Indikace Celkem USA Evropa Kanada Izrael Nov$ pac ** Steroidy * 50 Relaps Aktivita Levine A JPGN 2003;36:464 Odli!nosti v terapii IBD u d"tí a u dosp"l#ch (tandemová p$edná!ka) Poznatek, %e d"ti s CD mají vy&&í senzitivitu k terapii, vede k úvaze o top-down postupu, ve snaze maximalizovat pravd"podobnost dosa%ení remise 47

46 !"#$ %& '( )* +,-.+ /) 0 %)* $+)$* 1 0( 23! ($+)"! % (,. 48

47 %& ' + 134! " #$ % " &'& ( &) * % + +, / - " / + 0 )123 * + 4! 2 1! 5 4%. -6 # 78 5, /% 9:;<;= % 8 > %%!8 6? > 49

48 %& ' %! )( 2A +$! ( :9 ; < 2= 1 &> * &) = < 1= :923! 1 * &; *23 * =!'!9?; 50

49 / > % $ ( ( 23 %) B8 ; % 4% /A 7 #/ / B 8 9 #. 4% / # $# - / / % +CA. - CA 4 D 4 C $ / E+ F G HI* %7J E# $ # F 8K % $ ( ( (2) % /C)DE8 9/% / %7 # + /. L +7A 4 I - 4 $/J8 + M % A #/ E E $ F -6 #/ / -6 %NE C / # %NE 7 E# $, M 4 4 /%. $ B #/ / 8 ( # # + #/ # / E # # /$ - A / % $ E# $ % A E# $ #-6 E + $/ # + /A - E / 4 A % "% $E +, C E A + N# 4 I JA # % E E %NE 8 $++ %/ * #7-6 # / - * # # #, /6 = + $+/#8 = +, ; 8 OPQR ( $ %7 OSTHOK UU UP 51

50 ,.,* )/ *$F(4$ '& )A4 %)*$% F%)/ /B$ + % A+/ V % A 6 + % ;A # % ; A ; %# 7 / + "7, *$ + +- %8 8 + /, -, - #7-6 + " - + =6 % -/ % #/ -# / /, #/% - -% / H %$ # " K #7-6 # ; 8 OPRW ( X 4 OPHOK OXOS V % 6 2 Y 5 % X M, % X #/ % +# %A OPWW 52

51 % $ ( ( () %& ' 0$+$4$ ' % 8 0 % % Z / $ + #/A / / & " / % - 9 *2 3 2 < 9 [2? < 9 [2? O8 )9 53

52 : G4$ %)*$%/ (+0 \[ 12' 2 \[ 12' H G4$ %)*$%/ *$4(%)$+ $ I G4$ %)*$%/ F&E$* G+- := 8 ] / -6 + N H] "+$ %/ NA A % + %/ NK "+7 " +C A % / / 4 + # $#A + +C A + # +7, -7/NA% / - 7 # + H= 9 = 8 ] ] ] "+$ %/ N "+$ " A % / / 4 + # $#A % / /. LB 7 I= 8 7B % % % A $ $+ - % / / C-6 % $ /N 54

53 %$1&$ /.D1 1 0$+(G ( 23 %2 2J J2.&# %)/1 F 1 %& ' % (G1+- %)*$% %& ' 1 0( 2A ' * 2)$*(%)(2& ($+)" % /1 $*K ()(. / HUP 7F / C-6^WSS + /8K " + 1 /$ #, $+- % / - + / # 8 6 /$%, /6 #7-6 + " - % - ## #8 Y8 ( ; A OPRR OPHTK TUOXTRQ 55

54 %& ' 1 0( 2A ' * 2)$*(%)(2& 9 7 # 4 #/ #/%$ /$%7 + $6 7 $ $/ - 9 #+. 4 C%. / 67 # + #7-6 / + " $ / 7 2 L + C #7-6 # M$ + C E8 %& ' 1 0( 2A ' * 2)$*(%)(2& 9 B / - 4 % + # #/ # /$ - -6A 7 E# $ % + 4, / E 7 + B. + #. / 67 7 # + 4E E / 6 7A X+ - / A $, +#/ A 4 E A + A / &,+ / -6 # /$ / 6 / B 6 % $ # 4E $E E. #7-6 # / -. 7A F 4 + #/

55 %& ' 1 0( 2A ' * 2)$*(%)(2& L M? N L (,. ; Y #+ 7 ( A ; - 7 ; A # ;A / +8 6,, -/, -$/ #7-6 + " - #/% ## #7#/ - % -/ + $- # + #$% #,,+ / $+- % / - + / #8 #/% / % + "78 TSSQ OUOHTK _OSX_OP ' + # ` 6 OPQW )$ *($ #(F )+- ' /.G1 %)- 57

56 58 OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQ R ( S T R U :<< R * VI R * T WX R / L L WI R U? N WI R U T? L XI R %Y X< R 4 L JJ ZV R / S S T ZX R [ ZX R 4 L N ZZ R )L Z< R % T I; R S [? N I; R 4 L L I; R 4 N I\ R U? S IV R S S ] IW R 4 T? IX R []N ^^ T [ L N I:

57 R % []N I< R 4 L L L H; R % ^ H; R _ _ L _ H; R! S N H\ R! T _ ] N N L J HW R F ^ ] ] N HW R 4 L T HX R 4 L T HZ HI R 4 L H< R 4 L ^ L H< R 4 L ^ H< R 4 L? :; R 4 L :\ R []N ^ T [ L N :V R 4 L T :W R 4 L ^ ^ L 9 Y M ` = :X R 4 L :X R. :I R F :H R S ] ] :: apppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppb + # ` 6 % 4 4)*G)& +-#$+- '* #$+- () cf %)(d 59

58 " + 18 HOPWWK 6, % Y ", % 4-8 O P Q O T P O U Q 8 2 SSUQXaSWR H % /K b 2 O S P R X P T S U H Y 4 K * OS8OOTQb#- - 8a_W_QS 4 6 e B 1 e M!.A H +# Y #, 2 %/6 % % TTA OPT_ X * - 4 % USA OPPWK % N 9\<? =, T ] T 6 M [ S 6 M?N L ^ 91 e = %? S 9, = 60

59 < #7-6 # C $, $E - #/$ A # + % A $ =! 1) 23 $ + /$ N# 4 - E /+ C / H4 + " - $A #7-6 + " - $A # - + /$ + /. # % /$ + K8 # 7/$E / 7 # F / % / - C % E / C C + 8 Y # 6 % $"6+7 OQc - - % - Y /6 $+- % / - + / # # $-6 # $4+ /6 /, % =% 6 d# # # /# " (A! 7 2 A %# A / + $ 6 e $/ TSOO QSHOOK O WXO a OS8OOUQb"$/E +XTSOOX USSaS_ 2 $/. # / / # / %C #7-6 + " - C # %7 4 F + % - / # 4 " #/ - % / % *= H* " #/ - =% / %, % #7-6 # / - # %-6K E - #/ / C #7-6 # % / % #/ A / %. # +$$%B$E E /$ C 4% A / %N4 6 7L#/ E# $ / +.B4 8 M 9. *= 6 * M H<:< :H9I=8HZWfHXZ 61

60 . 6?! " # $%& ' (& # # ) 2 < / L $ 7F+ 47#/ 6+ /% C - f $B $ -A / 4 47#/ E 6+ / H% $A * A 8Kf % E /7/ 4 N+ % $f 62

61 2 < + E#/ 7 #/% -6 - # # %/ f 4 / # # E - 47#/ 6+ 4% 7 /f &76C4 / # F # /$ - N A / %. E # %/ H & % "% $ - # %/ A %$F %$6C-6A / +$ A 8Kf 5 = 2* * + / # %. #/ % #/ # NE % / #/ f ;7#+ / # EF + +. f 4 / # / % %N#/ - f! # +. $E #/ # E A / $f 63

62 ] M T ^ T T ] J > 23 9 / # %$B +. f " %$E / E 6 %$B f ;7#+ / # F % / #/ + CA E E E % / - A 4 F 4+ - f + / F -6 %$B +. f E#/ # 7# /+ / H E #/ + E#/ # KA F -6 A - # $ # # F % / #/ f 64

63 ; 9 = F + #7-6 / E E / # -A / % ; / E%N EF #/ 6. f #/ A L $A /% - A 4$F #% - A # 6%$ A 4 + #/ -6A C-6 A E. E.f ; / B #/ $- -6 LB Nf \9! * ; / %N. / + #. A / %. 6 %F$E F C A + e$e /A % #/f ; / # B 6 % #/f F / # - 4$ $- #/ f $ E# $ #+ / A E #/ 7F /. % # 8 65

64 (,. 20X* (,% ; - XV +$# % / /, #7-6 + " X %4 / # - " #/% / #/ + 6 / + " - # % %#8 V %+ ( #/% / #/ 6 % %8 TSOS % + Q OHTK Q_ WO g I< h > L g V< h > L S 66

65 % % i j ;Xh.0 L? L 4 ] L ^ 4 ^ M, 9 M M 0()M = 4 * ] ] ^ + 6 M L] % T? ` 2 * 2 * & [ #/ " #/% / % + "N * E$ / A F /+$ 4 + #/ # + +.B + 6B #/ % # 8 947/ E $E #7-6 /%N - E -6 4 <* 2 +. / + % = X; # %/% + $ - %NE E C-6 % - % + #$ - * LB 8 2 * 2 * & # 7. LB 7 V ++4$/% $A 6$ / % /8 2 + # M8 2 C6 $/ #/ T bt_ 6 8 & 6 C %N#/ + # M #/ E E $ E C-6 #7-6 / %!< C#+ 7 E# $ E B.8 7 % " #/% / 6+ / # 4 / - H E. $ % + - gk8 0 1 M k B*M, e 8 6 e. H<<; B :X9V=8::<Xf:\ 67

66 ! 2& 923 5; ;5 % + E#/ 7 %$ #/ %$ $ 4 6 $ H % /8K 4 C 7,$ - / %C-6 # 7#+ C-6 %" Nf ; / E E#/ + - /+ # 4 HI$ + B - + % $ f H&F / # 6 #/% #.6 A B A 4+ B K.S S ] 8 '&%)$*($ &' [23!= 2 / # 47 # / %C A % / %C # -6 % 4. 7# /+ 4E + % # C C f 2 + L %/ 4+. # 47f E. # -, -. + #/ f % # %/8 / # /. I/ 6 / #. J /-N8 68

67 *X 5 <C / B #/ #/ $E % # +. L# + / / /f &74$-6$E / B #/ f ; / # $/ $ 4 E A /F $ 4 B 7f $ # # + B #/ f = / / # + /F $ 4 f 69

68 X 5 <C / 7 B # /F $ E F/ f (#/ % $ #/ +$A E 6 / C # E + f 9 + / + L +N E $f B +$E # B f / 7 + %7-6+ /A + E /f B / # 4 f k *2' 1(2,D#-. 1(2,D#-. *G $ *G $ S S * ; 1 9 = ;7#+ / / # +6 + f Z E#/ # + + # B E 4+ C-6f ; / - + / +. % 4+. 7f ;7#+ / # 4 E#/ I4 E C / %Jf ; / E E 4$ $- #/ 4 E f 70

69 1 0 5; * #+ C + 2 [3 ; = / C B+,7 + " - C % - A + E E -6 #7-6 - $ /$8! # #/ -.6 A 4 F /.6 A E. / - /7f = / / f $E / # #. # # F / + #. - /7f ; / 6+. B C4$-67 4 B 7f!/ %. E# $ % + A + /. % #f 71

70 2 A + #/ A h % / - #/ B #/ 8.D2/B( FG! 4 4 *+ %) )* D1(F %) 72

71 ! " # " $ %& % ' & " # %& % ' & " & ( % ( " $ %& % ) * " # & "! ( % " +!, ( % 73

72 " - * %. / # & 0 '! ( % 0 * 123 % 45 "., ( 0 # & 45 $ %& % ) * " 6 " # & " # &.6 $ $ $76 5 " ( # & " # & ) #& *! 8 * 74

73 ! ( % " 9-2 * ( & %! % : ; " 61 " : * ( 6 & < = " # / 6 # % == 123 % " 1 <62 ', " >+ #? " 62 # %& ( 75

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD?

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a Interní klinika UVN a 1. LF UK Praha Obsah přednášky Jaká je současná situace?

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H.

Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H. Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H. III. Interní gastroenterologická klinika, FN Brno a Lékařská fakulta MU Přednosta Prof. MUDr. A. Hep,CSc. Téměř třetina pacientů indikovaných k anti-tnf

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Praktický přístup k pacientovi s dg. IBD Průběh nemoci, komentovaný, interaktivní případ Dr Stéphanie VIENNOT Fakultní nemocnice v Caen

Více

Možnosti konzervativní léčby IBD. Michal Konečný

Možnosti konzervativní léčby IBD. Michal Konečný Možnosti konzervativní léčby IBD Michal Konečný Etiopatogeneze IBD Genetické faktory Faktory prostředí Mikrobiální faktory Léčba IBD Konzervativní - režimová opatření - medikamentózní Miniinvazivní - endoskopie

Více

Farmakoterapie. MUDr. Katarína Mitrová 1 ; MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 2,3

Farmakoterapie. MUDr. Katarína Mitrová 1 ; MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 2,3 MUDr. Katarína Mitrová 1 ; MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 2,3 1 Pediatrická klinika FN Motol, 2. LF UK, Praha, 2 Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty ISCARE a 1. LF UK, Praha, 3 Interní

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z.

II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z. II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z. Copaxon - spouštěcí faktor ulcerózní kolitidy? hypotéza: může copaxon indukovat ulcerózní kolitidu?

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ. Ryska O, Šerclová Z Chirurgické odd., Nemocnice Hořovice

Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ. Ryska O, Šerclová Z Chirurgické odd., Nemocnice Hořovice Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ Ryska O, Šerclová Z Chirurgické odd., Nemocnice Hořovice Chirurgická léčba MC v éře biologik Nationwide Inpatient Sample 1993-2004? Nárůst incidence (Jones

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

STÁTNÍ ÚSTA Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 1 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTA Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 1 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl. STÁTNÍ ÚSTA Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 1 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS60152/2015 Vyřizuje/linka Mgr. Eva Forgáčová

Více

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev)

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev) OŠETŘOVATELSTVÍ ONEMOCNĚNÍ TENKÉHO STŘEVA Mgr. Hana Ottová Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky.

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. ODSTÍN SKUPINA CENOVÁ SKUPINA ODRÁŽIVOST A10-A BRIGHT A 1 81 A10-B BRIGHT

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

AKUTNÍ TĚŽKÁ KOLITIDA. Z. Šerclová Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice

AKUTNÍ TĚŽKÁ KOLITIDA. Z. Šerclová Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice AKUTNÍ TĚŽKÁ KOLITIDA Z. Šerclová Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice Terminologie: ECCO- Klasifikace aktivity IBD (ISZ): Remise- lehká- středně těžká kolitida Akutní těžká kolitida (Fulminantní kolitida-

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Kvalita života u pacientů s idiopatickými střevními záněty

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Kvalita života u pacientů s idiopatickými střevními záněty VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Kvalita života u pacientů s idiopatickými střevními záněty Bakalářská práce Autor: Michaela Zahradníková Vedoucí práce: Mgr. Petra Helmanová

Více

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3. Eozinofilní kolitida Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1 1 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.LFUK, Praha Úvod 29 -letý pacient byl přeložen z jiného pracoviště

Více

Karcinom kone!níku a radioterapie

Karcinom kone!níku a radioterapie Karcinom kone!níku a radioterapie Mezioborov" multidisciplinární seminá# Zhoubné nádory za$ívacího traktu projekt OPVK Eduka!ní a informa!ní platforma onkologick"ch center pro podporu a modernizaci vzd%lávání

Více

Klinická hodnocení s náborem pacientů

Klinická hodnocení s náborem pacientů Klinická hodnocení s náborem pacientů Dg. Název studie Léčebná ramena MM Panorama 3 Panobinostat, Bortezomib, Dexamethasone AGMT EMN-13 Ixazomib, Thalidomid, Dexamethasone R/R PCYC-1138 Ibrutinib, Pomalidomid,

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

Terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě

Terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě 218 Terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě MUDr. Jana Koželuhová, MUDr. Karel Balihar, MUDr. Eva Janská, MUDr. Lucie Fremundová, prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. Gastroenterologické a hepatologické

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e:

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: www.rehabps.com Základní kurz "B": Banská Bystrica 3.-5.10.2014 Místo konání: Hotel Holiday Inn!portová 2 010 01 "ilina Slovensko http://www.holidayinn-zilina.sk

Více

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby Petra Holečková Onkologický pacient Modality onkologické léčby Lokální Chirurgická léčba Radioterapie Systémová Chemoterapie Hormonální léčba Cílená

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

12/04 N/CZ 1.5.084.01

12/04 N/CZ 1.5.084.01 Kompaktní válce ISO 21287 Magnetický píst, dvojčinné Ø 20 až 125 mm Odpovídá ISO 21287 M/50 Spínače při upevnění nepřesahují roviny profilu Magnetický píst jako standard Těsnění zabezpečuje malé tření

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4. Hepatitida C 5. Léčba hepatitidy B 6. Léčba hepatitidy C 7. Transplantace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Adaptace nemocných na nespecifické střevní záněty

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Adaptace nemocných na nespecifické střevní záněty VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Adaptace nemocných na nespecifické střevní záněty Bakalářská práce Autor: Alice Mašková Vedoucí práce: Mgr. Radka Křepinská Jihlava 2015

Více

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e:

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: www.rehabps.com Základní kurz "B": Banská Bystrica 17. 5. - 19.5. 2013 Miesto konania: Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotnickej univerzity,

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY MUDr. Karin Malíčková Klinická imunologie a alergologie - laboratoř Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY pohledem imunologa Idiopatické střevní

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Myastenie gravis: Současné možnosti farmakoterapie. Stanislav Voháňka

Myastenie gravis: Současné možnosti farmakoterapie. Stanislav Voháňka Myastenie gravis: Současné možnosti farmakoterapie Stanislav Voháňka Farmakoterapie Symptomatická Inhibitory CHE Syntostigmin, Pyridostigmin, Distigmin,, (Ambenonium( Ambenonium) Kauzální Kortikoidy Zhoršení

Více

Maloobchodní ceník motorů Honda 2016 Platnost od do

Maloobchodní ceník motorů Honda 2016 Platnost od do Maloobchodní ceník motorů Honda 2016 Platnost od 1.1.2016 do 30.6.2016 Model Typ Verze Kód Doporučená cena Doporučená cena barvy bez DPH s DPH GCV140A N2 EE SD 8 339 Kč 10 090 Kč GCV160A0 A1 G7 SD 8 194

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 4317 4317, www.idsjmk.cz 610 ostěrádky-rešov 40 Brno 7 Brno 210 Ochoz u Brna 17 Vyškov zastávka 12 Kuřim 167 Vyškov 221 Okružní 221

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

Stopové prvky v intenzívní péči. Colours of Sepsis, Ostrava Miroslav Tomíška

Stopové prvky v intenzívní péči. Colours of Sepsis, Ostrava Miroslav Tomíška Stopové prvky v intenzívní péči Colours of Sepsis, Ostrava 7.2. 2017 Miroslav Tomíška 1 Metabolická charakteristika kritické nemoci a její důsledky Oxidační stres SIRS Endogenní antioxidační obranný systém

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://www.calgarycmmc.com/crohns_disease.jpg Crohnova choroba Morbus Crohn 1 Idiopatický zánět Chronický transmurální zánět trávicí

Více

Butterfly Care. Lé!ebn$ program d"tské nadváhy a nezáva#né obesity. Jedin" v!asn$ zásah proti nadváze má &anci na její lé!bu

Butterfly Care. Lé!ebn$ program dtské nadváhy a nezáva#né obesity. Jedin v!asn$ zásah proti nadváze má &anci na její lé!bu Butterfly Care D"tská obezitologická poradna ButterflyCare.sdetmiprotiobezite.cz Lé!ebn$ program d"tské nadváhy a nezáva#né obesity Jedin" v!asn$ zásah proti nadváze má &anci na její lé!bu V sou!asné dob"

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Crohnova choroba http://www.calgarycmmc.com/crohns_disease.jp g Morbus Crohn 1 Idiopatický zánět Chronický transmurální zánět trávicí

Více

Klinická hodnocení s náborem pacientů

Klinická hodnocení s náborem pacientů Klinická hodnocení s náborem pacientů Umožnění léčby současnou nejlepší možnou léčbou nebo novou léčbou, která by pro něj byla jinak nedostupná. Vývoj onemocnění je v průběhu studie pečlivě sledován specialisty

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE

AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Evžen Gregora XI. workshop Mnohočetný myelom, Mikulov, 26. 27. 4. 2013 Historie léčby MM 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

Thalidomid v léčbě MM

Thalidomid v léčbě MM Thalidomid v léčbě MM Straub J., Hájek R., Krejčí M., Špička I. I. Interní klinika VFN Praha FN Brno Bohunice 2.5.2005 Thalidomid Sedativum, hypnotikum - výsledek malformované plody imunomodulační účinek

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 04/2015. dil 16. místo. hájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 04/2015. dil 16. místo. hájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve řž, Kž žň - P 16 Hř, Lš K 14 é M M O úř P 04/2015 ž 15 č ž Nš ý 4 žů, č J P, Š Z Mň 16 P 625 1390 2015 , S V -1 V D, é E 803 B Č, é V ř ž ř ú 5 01 ý ů ř S š š č ů ů č 2 č é M 2015 N O ř 3 ř ř P P ř ž ů

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Zdeněk Kala Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Fakultní nemocnice

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

Farmakoterapie v dětské gastroenterologii:

Farmakoterapie v dětské gastroenterologii: Farmakoterapie v dětské gastroenterologii: akutní a chronická průjmová onemocnění. Astrid Šuláková KDL FN Ostrava Frýdlant n.o. 26.4.2014 AKUTNÍ PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ definice APO: náhlé onemocnění se obsahem

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Idiopatická proktokolitida je onemocněním s incidencí v ČR asi 3 5 a prevalencí 10,4 42. V průmyslových oblastech je prevalence 47 (2).

Idiopatická proktokolitida je onemocněním s incidencí v ČR asi 3 5 a prevalencí 10,4 42. V průmyslových oblastech je prevalence 47 (2). IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY Z POHLEDU PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDr. Petr Huvar Gastroenterologická ambulance Nemocnice v Bílovci Idiopatické střevní záněty (ISZ) patří mezi onemocnění s poměrně nízkou incidencí

Více

Přehled změn vybraných kapitol. Pacientský seminář život smnohočetným myelomem 3.6. 2013

Přehled změn vybraných kapitol. Pacientský seminář život smnohočetným myelomem 3.6. 2013 Přehled změn vybraných kapitol Pacientský seminář život smnohočetným myelomem 3.6. 2013 (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 18th edition, 2015

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 18th edition, 2015 Hana Lejdarová, Rita Pacasová TTO FN Brno Katedra laboratorních metod LF MU XI. Střešovickýý transfuzní den,, 29.11.2017,, Praha Granulocyty z aferézy definice: Guide to the preparation, use and quality

Více

Biologická léčba revmatických onemocnění

Biologická léčba revmatických onemocnění Biologická léčba revmatických onemocnění Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha CERGE 2010 infliximab etanercept adalimumab rituximab abatacept Biologická léčba revmatických onemocnění

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

FARMAKOEKONOMIKA v kostce Jak se jí daří v ČR?

FARMAKOEKONOMIKA v kostce Jak se jí daří v ČR? FARMAKOEKONOMIKA v kostce Jak se jí daří v ČR? Tomáš Doležal Farmakologie 3. LF UK Česká farmakoekonomická společnost (ČFES) Náklady Možnosti a limity financování zdravotnictví tzv. health gap Rozvoj technologií

Více

Viofor JPS System Classic

Viofor JPS System Classic Viofor JPS System Classic universální souprava k léb, regeneraci, fyzikální terapii, reflexní terapii Jednoduchá obsluha Možnost volby automatického ovládání Možnosti cíleného nastavení podle indikací

Více

Účelné začlenění klinických nutričních terapeutů do organizace péče o pacienta v nemocnici aneb hladoví naši pacienti?

Účelné začlenění klinických nutričních terapeutů do organizace péče o pacienta v nemocnici aneb hladoví naši pacienti? Účelné začlenění klinických nutričních terapeutů do organizace péče o pacienta v nemocnici aneb hladoví naši pacienti? Kreuzbergová Jaroslava, Oddělení klinické dietologie FN Plzeň Není hlad jako hlad

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii. Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii. Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida Vzestup incidence, závažnosti onemocnění a letality

Více

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU. MUDr. Evžen Gregora

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU. MUDr. Evžen Gregora PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Evžen Gregora VI. národnn rodní workshop Mnohočetný myelom, Velké Bílovice, 17. 19.4. 2008 KLINICKÉ STUDIE S UKONČENÝM NÁBOREM

Více

Sociální rehabilitace. Mgr.!árka Slavíková

Sociální rehabilitace. Mgr.!árka Slavíková Sociální rehabilitace Mgr.!árka Slavíková Systém ucelené RHB :!! Lé"ebné!! Psychické (n#kte$í auto$i neuvádí)!! Sociální!! Pedagogické!! Pracovní Zú%ení pohledu na sociální rehabilitaci v nemocnici:!!

Více

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská MORBUS CROHN MUDr. Denisa Pavlovská - definice: - chronický granulomatózní zánět nejasné etilogie s postižením všech vrstev stěny GIT - typické je segmentální postižení - skip leasions - etiopatogeneze:

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář,, Lednice, 8.9. 2007 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při

Více

Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči. Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1.

Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči. Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. Současná protidestičková léčba a důsledky pro perioperační péči Jan Bělohlávek Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. LF UK Praha Fatální koronární trombóza spontánní Koronární trombóza při vysazení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Lengyelová Martina Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Problémy biologické léčby u nemocných se zánětlivým onemocněním

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Resolor 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 mg prucalopridum (ve formě prucalopridi

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Obecního úřadu v Palkovicích 06/2015. ajská soutěž ve. Palk ice. let. na 16. místě. Štěpán Zeman na

Obecního úřadu v Palkovicích 06/2015. ajská soutěž ve. Palk ice. let. na 16. místě. Štěpán Zeman na O ú P 06/2015 15 N 4 ů - P 7 Š Z 16 P 625 1390 2015 ó ů M D T R ú R V ú ů 27 A ů f A V g T fg ů ů T ů N Š ů V 15 V J fgf K R G f J f T ů T N ú V K ó A S ů - S ů ů ů ů A B M M D K R ů ů Z K B V ů V g D

Více

O IDIO PATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTECH, ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT

O IDIO PATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTECH, ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT VŠECHNO, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O IDIO PATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTECH, ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT I. DÍL Pacienti IBD z.s. VŠECHNO, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O IDIO PATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTECH, ALE BÁLI JSTE SE

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42179/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ursofalk suspenze Souhrn údajů o přípravku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 5 ml Ursofalk suspenze

Více

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu Demyelinizační poruchy U pacientů s preexistujícími nebo nedávno vzniklými demyelinizačními poruchami, je nutné pečlivě zvážit prospěch a riziko anti-tnf terapie před zahájením léčby přípravkem INFLECTRA

Více

O nutriční předoperační přípravě prakticky a kriticky.

O nutriční předoperační přípravě prakticky a kriticky. O nutriční předoperační přípravě prakticky a kriticky. Petr Beneš interní oddělení, NNH Praha Objemová terapie a klinická výživa pro praxi Fresenus-Kabi & SKVIMP Senohraby, Listopad 2014 Předoperační příprava

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

Indikace diagnostické, screeningové a dispenzární kolonoskopie

Indikace diagnostické, screeningové a dispenzární kolonoskopie Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu Subkatedra gastroenterologie

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad stanoví podle 149 odst. 5 zákona č..../2004

Více

Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy

Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a stentingu pomocí sonotrombolýzy Martin Kuliha 1, David Školoudík 1,2, Martin Roubec 1, Goldírová Andrea 1, Roman Herzig 2,

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Příloha č. 4_A_1 ke Smlouvě č

Příloha č. 4_A_1 ke Smlouvě č Seznam smluvních lékáren provozovaných poskytovatelem lékárenské péče IČ 28511298 v působnosti Regionální pobočky VZP ČR Praha, pobočky pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, uzavřená s účinností od 1. 1.

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů.

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Milan Lukáš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Pavel Kohout, Michal Konečný, Jana Koželuhová, Aleš Novotný, Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová, Tomáš Douda,

Více