F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických"

Transkript

1 F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození mozku o mechanický faktor (úrazy) - krvácení, hydrocefalus, hematom, krevní sraženiny o neoplazmata - onkologická onemocnění, nádory, karcinomy mohou metastazovat do mozku -> duševní poruchy o infekce a paraziti léčitelné - meningitida, encefalitida, borelióza špatná prognóza - HIV, Creutzfeldt-Jakobova choroba o další - onemocnění štítné žlázy, hypotyreoza, hypoglykémie, hypoxie, poruchy metabolismu vitaminu B změny kvality psychických funkcí symptomatické = organické duševní poruchy, u nichž je mozkové postižení sekundárkní k systémové nemoci bez mozkové patologie 4D Gerongopsychologie demence deprese delirium drogové závislosti (na lécích) F04 - AMNESTICKÝ SYNDROM příčiny o léze na mozku klasifikace - projevy a symptomy o syndrom výrazného narušení recentní a dlouhodobé paměti o okamžité vybavování je zachováno o snížení schopnosti naučit se novou látku o anterográdní a retrográdní amnézie o dezorientace v čase o konfabulace léčba o je možné úplné uzdravení diferenciální diagnóza o demence a delirium o disociativní amnézie o zhoršení paměti u deprese o simulace ztráty paměti F05 - DELIRIUM PŘÍČINA NENÍ JASNÁ KLASIFIKACE- PROJEVY A SYMPTOMY o PORUCHY VĚDOMÍ (HALUCINACE, ZKRESLENÉ VNÍMÁNÍ, ILUZE - NEJČASTĚJI ZRAKOVÉ) o PORUCHY POZORNOSTI A VNÍMÁNÍ (ČASOVÁ, NĚKDY I MÍSTNÍ A OSOBNÍ DEZORIENTACE) o PORUCHY MYŠLENÍ (PŘECHODNÉ BLUDY, ZHORŠENÍ ABSTRAKTNÍHO MYŠLENÍ) o PORUCHY PAMĚTI (ZHORŠENÍ OKAMŽITÉHO ZAPAMATOVÁNÍ A KRÁTKODOBÉ PAMĚTI) o PORUCHY PSYCHOMOTORICKÉHO CHOVÁNÍ (HYPO NEBO HYPERAKTIVITA, ZVÝŠENÝ REAKČNÍ ČAS, SNÍŽENÝ NEBO PRODLOUŽENÝ TOK ŘEČI, ZVÝŠENÁ ÚLEKOVÁ REAKCE) o PORUCHY EMOCÍ (DEPRESE, ÚZKOST, STRACH, IRRITABILITA, EUFORIE, APATIE) o PORUCHY CYKLU SPÁNEK-BDĚNÍ (NESPAVOST, DENNÍ OSPALOST, NOČNÍ ZHORŠOVÁNÍ PŘÍZNAKŮ) ~ 1 ~

2 o VÝSKYT NEJČASTĚJI PO 60 ROCE o ZAČÁTEK JE OBVYKLE RYCHLÝ o PŘECHODNÝ STAV S KOLÍSAVOU INTENZITOU BĚHEM DNE o UZDRAVENÍ DO 4 TÝDNŮ (MŮŽOU ALE TRVAT AŽ 6 MĚSÍCŮ) o DEMENCE MŮŽE PŘEKRÝVAT DEMENCI NEBO DO NÍ PŘEJÍT o DELIRIÓZNÍ STAVY VYVOLANÉ INTOXIKACÍ (DELIRIUM TREMENS) o PSYCHOTICKÉ PORUCHY o SCHIZOFRENIE o PORUCHY NÁLADY Demence PŘÍČINA organické poškození mozku zhoršení kortikálních funkcí o paměť mírná porucha drobná překážka v denních činnostech zapomínání, které ale neomezuje v běžném fungování sociální soběstačnost a funkčnost středně těžká porucha pokles paměti je už vážným handicapem pro soběsačnost hluboce vštípené informace zůstávají nepoškozeny (jména, data) schopnost sebeidentifikace a identifikace svého okolí zůstává je vhodný dozor, například pravidelná docházka ošetřovatelky těžká porucha celkové utlumení vštípivosti i základních informací zůstávají pouze fragmenty paměti ztráta samostatnosti nepoznává lidi ze svého okolí o kognitivní funkce mírná porucha mírný pokles běžného výkonu, který nezasahuje do života schopnost sociálního zařazení, plánování, docházky do nějakého zařízení problémy s myšlením, úsudkem, fantazií středně těžká porucha omezení zvládání běžných situací a aktivit bez pomoci dochází k selhání těžká porucha úplná závislost na okolí abstraktnost myšlení je nesrozumitelná o myšlení až patologie, nastraženost, podezíravost, paranoia o vnímání iluze (spíše halucinace) poruchy orientace (místo, čas, osoba) ~ 2 ~

3 o schopnost učení o řeč a úsudek o motorické poruchy poruchy koordinace drobné motoriky, parestézie (necitlivost), motorické výpadky (při iktu může dojít k ochrnutí) o výkonová složka změna fyzické a psychické výkonnosti běžné úkony trvají mnohem déle, než obvykle a mohou být prováděny zmateně (oblékne si tričko na svetr) o změna premorbidní osobnosti ze vzdělaného a slušného člověka se může stát člověk ztrácející sociální zábrany není porušeno vědomí může se projevit zhoršení o kontroly emocí záleží na lokalitě poškození mozku emoční stabilita se může změnit v labilitu, plačtivost, popudlivost a sklony k agresivitě o sociálního chování o motivace STÁLÝ, CHRONICKÝ, SE ZHORŠUJÍCÍ SE TENDENCÍ PROGNÓZA ZÁLEŽÍ NA TYPU DEMENCE zhoršení paměti a myšlení narušuje každodenní život o mytí, oblékání, jídlo, osobní hygiena, vyměšování, toaleta zhoršení přijímání, uchování a vybavování nových informací problém s vnímáním více stimulů současně, potíže s přesunem pozornosti příznaky by měly trvat nejméně 6 měsíců může se vyskytnout současně s deliriem deprese o začátek u demence je začátek pozvolný (kromě iktu) u deprese není člověk schopen určit kdy jeho problémy začaly o kognitivní deficit u demence je kognitivní deficit pozvolný, pomalý, bez možnosti datování u deprese je kognitivní deficit rychlý (problémy se čtením apod.) o poruchy příjmu potravy při depresi dochází k úbytku váhy při demenci většinou nevznikají problémy s jídlem, pouze v těžkém stadiu se může stát, že se člověk zapomene najíst (nebo naopak zapomene, že se už najedl a znovu si řekne o jídlo) o spánek člověk s demencí nemá problémy se spánkem (může dojít pouze k přehozením rytmu) u depresí se objevují problémy se spánkem, člověk spí málo a je unavený o stagnace ~ 3 ~

4 u deprese dochází ke stagnaci - člověk je přesvědčený že různé činnosti neumí, není schopen něco udělat u demencí se člověk snaží své nedostatky zamaskovat - například při vyšetření mnohem lépe spolupracují, než depresivní pacienti o sebevraždy sebevraždy u demencí téměř nehrozí, na rozdíl od depresí úrazy u depresí jsou podivné a budí dojem úmyslného sebepoškození, opakují se delirium mírná nebo stredně těžká mentální retardace o mentální retardace vzniká do 2 let věku, demence od 2 let podprůměrnost kognitivních funkcí způsobená ochuzeným sociálním prostředím simulace demence o bývá zde prokazatelný sekundární zisk, nějaký motiv o o nerovnoměrnost výkonu v jednotlivých složkách a při opakování testů u demence se nedostatky projeví stejnoměrně ve všech složkách a to se zhoršující se tendencí LÉČBA je možná pouze stabilizace stavu podávání kognitiv (ovlivnění acetylcholinu) pro zlepšení kognitivních funkcí o důležité je nasazení kognitiv co nejdříve, po zjištění dané diagnózy Atroficko-degenerativní demence F00 - Alzheimerova demence DĚLENÍ Rozdělení podle začátku o F S časným začátkem o F S pozdním začátkem PŘÍČINA změna kvality bílkoviny v mozkové tkáni -> změna struktury mozkové tkáně v mozku je výrazné snížení počtu neuronů a neurotransmiterů (hlavně acetylcholinu) viz. všeobecné projevy demence zde nejvíce jsou postiženy korové funkce o afázie, apraxie, agnozie, uvolnění sociálních zábran, spontaneita, extrapyramidové příznaky smrt většinou způsobí primární selhání organismu (celková sepse) o dochází totiž k úbytku psychické i fyzické aktivity -> upoutání na lůžko, inkontinence, umělé dýchání začíná plíživě a pomlu nepřetržitý rozvoj během několika let o krátké období 2-3 roky o delší vznik ~ 4 ~

5 o o o riziko vzniku je vyšší u pacientů s Downovým syndromem střední věk (před 65 rokem) většinou se již vyskytla v rodině rychlejší průběh brzy začíná afázie, agrafie, alexie a apraxie vyšší věk (po 65 roce) pomalejší průběh zhoršení paměti je základním rysem plíživý začátek s obtížně určitelným přesným začátkem onemocnění vyloučení somatického onemocnění (hypotyreóza, neurosyfilis, hydrocefalus apod.) oficiální diagnózu lze stanovit až pitvou (patologie mozkové tkáně) deprese delirium organický amnestický syndrom jiné primární demence (Pickova choroba, Creutzfeldt-Jakobova choroba, Huntingtonova choroba) sekundární demence (způsobené somatickou nemocí, intoxikací apod.) mentální retardaci F01 - Vaskulární demence PŘÍČINA ucpání cév v mozu (infarkt mozu = ischemie = mrtvice) způsobené vaskulární chorobou (hypertenze apod.) o vaskulární demence s akutním začátkem větší záchvaty (ucpání větší cévy v mozku) o multiinfarktová demence ischemické ataky přechodného rázu (několikanásobné ucpání menších cév v mozku) příčiny ucpávání cév - obezita, kouření, alkohol, diabetes zhoršení paměti a myšlení náhled a úsudek bývá zachován začátek o náhlý (po jedné určité ischemické epizodě) o postupný někdy může být stanovena jen počítačovou tomografií současně se vyskytuje o hypertenze, karotick šelest o emoční labilita o epizody zastřeného vědomí nebo delirium ~ 5 ~

6 osobnost bývá zachovaná, ale může dojít ke změnám o apatie, desinhibice, zvýraznění egocentrismu, paranoidních rysů nebo podrážděnosti afektivní poruchy mentální retardace Alzheimerova demence o na CT je vidět jen ložisková změna tkáně (u Alzheimerovy demence je to fokální změna) F02 - Demence u jiných nemocí zařazených jinde F Demence u Pickovy choroby zhoršení intelektu, paměti a řečových funkcí apatie, euforie a někdy extrapyramidové příznaky dřívější začátek mívá tendenci k horšímu průběhu typický je emoční a osobnostní úpadek o hrubost, inhibice, nedodržení sociálních pravidel frontální lalok - hrubé sociální chování, neklid, ztráta zábran (vulgarismy, obnažování, afázie) později poruchy paměťi - temporálního laloku prefrontální syndrom - oploštělost, zhrubělost, odbržděnost, ztráta sociálních zábran, afázie, apatie temporální syndrom - defekty paměti a řeči mohou předcházet motorické poruchy o při časném vzniku - striátová rigidita o při vzniku ve stáří - intenční třes (počítání peněz) obvykle začíná mezi lety pomalu postupující změny charakteru a společenský úpadek zhoršení paměti příznaky euforie, emoční otupělosti, zhorení sociálního chování, desinhibice, apatie nebo neklid F Demence u Creutzfeldt-Jakobovy choroby nemoc šílených krav subakutní - něco mezi chronickým průběhem a akutním začátkem o trvá spíše roky než desítky let, začíná ale postupně, ne během několika dní spongiformní - agens, které to způsobuje, je houba, nebo nejasný patogen encefalopatie - organické poškození, změna mozkové tkáně tato demence se může objevit v jakémkoli věku poškození vyšších nervových funkcí rozvoj a přidání se neurologických poruch do dvou let končí porucha smrtí ~ 6 ~

7 člověk se dostane na nějakou mentální úrovep - z této úrovně začnou ubývat kognitivní schopnosti, přidávají se neurologické potíže o přestane číst i psát o nakonec akinetický, hypomimický, mutistický (jakoby návrat věkem) F Demence u Huntingtonovy choroby PŘÍČINY je vzácná, dědičná (změny v chromozomech) postihuje především frontální lalok porucha sekrece dopaminu a bazálních ganglií psychické - paměť, kognitivní funkce specifické - chorea, ateóza, balismus, poruchy motoriky počátek v letech, úmrtí přichází do let F Demence u Parkinsonovy choroby Parkinzonova porucha není demence, ale demence se stane součástí parkinzonovy poruchy o primární diagnózou je tedy parkinzonova choroba dochází k degeneraci bazálních ganglií (substancia nigra a neurotransmiter dopamin) projevy o intenční třes, maskovitý obličej, třes (tzv. počítání peněz), zpomalení, flexní držení těla, nahrbení, šouravá chůze, padání dopředu, cupitání, hypomimie, zvýšení mazotoku, hypersalivace na počátku parkinzonovy choroby se může objevit parkinzonova deprese o může být obtížné odlišit parkinzonovu demenci od parkinzonovy deprese o chorobu si člověk uvědomuje, proto mohou mít depresi F Demence u HIV zapomětlivost, špatné soustředění potíže při řešení problémů a čtení apatie, snížená spontaneita a sociální stažení může se projevovat jako afektivní porucha, psychóza nebo záchvaty objevuje se tremor, poruchy rovnováhy, ataxie, hypertonie, poruchy očních pohybů většinou rychle (několik týdnů až měsíců) progreduje k těžké globální demenci, mutismu a smrti ~ 7 ~

8 F1 - Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek PŘÍČINA užívání jedné nebo více psychotických látek, které mohou a nemusí být předepsány lékařem viz. klinický stav viz. jednotlivé látky zjištění užité psychoaktivní látky Klinický stav (stupeň užívání) F1X.0 - AKUTNÍ INTOXIKACE přechodný stav po aplikaci alkoholu nebo jiné psychoaktivní látky poruchy na úrovni vědomí, poznávání, vnímání, emotivity, chování, psychofyziologických funkcí diagnostikuje se tam, kde zárovep nejsou trvalé problémy způsobené užíváním drog závislá na výši dávky o v některých případech (onemocnění ledvinovou nebo jaterní insufifiencí) mohou už malé dávky vyvolat silnou intoxikaci je přechodná, účinky časem mizí projevy mohou být i opačné, než jsou běžné projevy užité látky o tlumivé látky - příznaky agitace a hyperaktivity o stimulancia - sociálně stažené a introvertní chování diferenciální diagnóza o poranění hlavy o hypogykémie komplikace - traumata a tělesné poškození, zdravotní komplikace, delirium, poruchy vnímání, koma, křeče F1X.1 - ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ užívání poškozující zdraví somaticky, nebo duševně nepříznivé sociální důsledky, kritika okolí dochází k podhodnocování dávek, bagatelizaci dlouhodobého užívání, zastírání problémů, manipulaci F1X.2 - SYNDROM ZÁVISLOSTI škodlivé užívání látky má mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si jedinec kdysi cenil více touha užívat látku během posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů o silná touha nebo pocit puzení užívat látku o potíže v kontrole užívání látky (začátek, ukončení i množství) o somatický odykací stav - snaha zmenšit příznaky odvykacího stavu o tolerance k účinkům látky - vyžadování vyšších dávek pro dosažení původních účinků o zanedbávání jiných zájmů, zvýšení množství času k získání nebo užívání látky ~ 8 ~

9 o pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků F1X.3 - ODVYKACÍ STAV skupina symptomů, ke kterým dochází při úplném nebo částečném vysazení látky, která byla pravidelně užívána začátek i průběh jsou časově omezeny, závisí n typu látky a dávce může být komplikován křečovými záchvaty F1X.5 - PSYCHOTICKÁ PORUCHA vzniká během nebo bezprostředně po požití látky v (do 48 hodin) o u stimulancií bývají způsobeny hlavně vysokými dávkami, nebo dlouhodobým užíváním projevy o smyslově živé, hlavně sluchové halucinace o záměna osob o bludy o vztahovačnost (paranoidní nebo persekuční) o psychomotorické poruchy (vzrušení nebo stupor) o abnormní emoce (strach až extáze) částečné vymizení do 1 měsíce, úplné do 6 měsíců diferenciální diagnóza o akutní intoxikace halucinogeny o schizofrenie o afektivní poruchy o paranoidní nebo schizoidní poruchy osobnosti F1X.6 - AMNESTICKÝ SYNDROM výrazné chronické zhoršení krátkodobé paměti, přičemž bezprostřední paměť je zachována poruchy časového smyslu a řazení událostí zhoršení schopnosti učit se novou látku konfabulace diferenciální diagnóza o organický amnestický syndrom (nealkoholický) o demence a delirium o depresivní porucha F1X.70 - PSYCHOTICKÉ REMINISCENCE - FLASHBACKY epizodický charakter krátkého trvání (několik sekund až minut) opakování (někdy přesné) dřívějších zážitků, vyvolaných drogami F10 - Poruchy vyvolané požíváním alkoholu Patologická intoxikace náhlý počátek agrese, násilné chování netypické pro střízlivý stav vzniká po vypití i nepatrného množství alkoholu F1X.4 - ODVYKACÍ STAV S DELIRIEM krátký, ale někdy žvot ohrožující stav zmatenosti s přidruženými somatickými poruchami důsledek úplného nebo částečného vysazení alkoholu prodromální příznaky ~ 9 ~

10 o nespavost, ulekanost a strach o odvykací křečové záchvaty základní příznaky o zastřené vědomí a zmatenost o smyslově živé halucinace a iluze o výrazný tremor další příznaky o bludy, agitovanost, nespavost, obrácený spánkový cyklus, zvýšená autonomní činnost neexistuje vyléčený alkoholik, pouze abstinující problémem není pravidelné pití, ale narušení sociálního chování a interakce - pokud ano, jde o škodlivé užívání a lidé se nechtějí léčit fáze akutní intoxikace o fáze excitace do 1 promile veselost, rozjařenost, snížené zábrany, komunikace, smích nenarušuje smyslové funkce ani motoriku laicky označováno za stav podnapilosti prohloubená excitace do 1,5 promile zhoršení motoriky, zhoršení koordinace sluchové, zrakové a motorické činnosti emoce jsou stále pozitivní hrubá a hlučná euforie, patologická veselost, ztráta sebekontroly, družnost za všech okolností, ztráta jemné motoriky, koordinace, zpomalení reakčního času na sluchové a zrakové podněty o stav střední opilosti do 2 promile vytrácí se euforie i veselost vznětlivost, agresivita, zlost, popudlivost narušení i hrubé motoriky (vrávorání, padání, narážení, ale dokáže ještě jít) kolísavé emoce hypnotický stav - upadání do lehkého stavu změny vědomí, usínání o těžká opilost do 3 promile 2-2,5 promile - otupělost, těžké poruchy motoriky, padání, neudrží se na nohou, špatná artikulace, neschopnost navázat kontakt, ztráta kontroly nad reflexí (pomočení, upadání do krátkodobého spánku) 2,5-3 promile - těžká prohloubená opilost, nekomunikuje nebo komunikuje pouze ve skřecích, brání se, neschopnost chodit ani mluvit stadium narkotizační - útlum vědomí je hlubší, mohou být potlačeny reflexy asfiktická fáze nad 3 promile těžká intoxikace, porušení vědomí, hrozb komatu a asfixie (vdechnutí zvratků) ~ 10 ~

11 možnost úmrtí (snížení kariorespiračního reflexů), selhání kardiovaskulárního a dýchacího systému zvláštní případy akutní intoxikace o palimpsest okénko ve vědomí člověk vypadá jako že je při vědomí, odpovídá, ale jde pouze o automatické chování - amnézie na toto chování krátký časový úsek úplné intoxikace s úplnou, nebo částečnou anterográdní amnézií narušení kvality (nikoli kvantity) vědomí chování se zdá normální, ale je tu amnézie predispoziční - pouze někdy jde o reakci těla na množství látky o patická opilost patologická intoxikace krátkodobý stav poruchy vědomí, který vzniká jako patické reakce i na malé množství alkoholu alkohol je odbouráván enzymy v játrech - patická opilost se objevuje u lidí, kteří tyto enzymy nemají, nebo je jejich sekrece narušena pro odbourávání alkoholu i po požití malého množství alkoholu (kapky proti kašli) dochází k intoxikaci a stavu těžké až hrubě těžké opilosti takoví lidé nesmí požívat alkohol ani v nepatrném množství ke zjištění tohoto problému dochází až při prvním požití alkoholu okamžitě dochází ke změně chování, agresivitě, popudlivosti, přechodným změnám osobnostního chování, emočním reakcím, úzkosti, paranoie není porušena motorika, ale člověk upadá do deliriózního mrákotného stavu trvá několik minut, maximálně hodin, ukončení spánkem a následně úplnou amnézií spirála o nejdříve abstinence a následně škodlivé užívání o člověk pravidelně požívá alkohol, ale normálně funguje o pak dochází k syndromu závoslosti, která narušuje sociální interakce, ale člověk není schopen tento problém řešit o problémem je duální svět určitý čas je abstinující, následně opět užívající je to poslední období, kdy je možné přimět člověka k léčení pokud nedojde k léčení, je dalším stadiem úplný drogový svět a následně stav těžkého poškození LÉČBA abstinenční příznaky nastávají 24 hodin po odejmutí látky nastává abstinenční stav - třes, bušení srdce, pocení, tlaky v hlavě, zvýšení tlaku, křeče v břiše, pocity na zvracení, celková slabost těla, motání hlavy, závratě, úzkost tento stav není nebezpečný, ale je pro člověka nepříjemný během 2 dnů může dojít k rozvinutí deliria, ale ne u každého ~ 11 ~

12 alkoholismus může být změněn na závislost na benzodiazepinech - je třeba provést zkoušku alkoholu v dechu je možné potkat alkoholika, který se alkoholem snaží vyřešit úzkost nebo deprese - pak není nutné léčit závislost, ale úzkost a depresi F11 - Poruchy vyvolané požíváním opioidů PŘÍČINY vzniká fyzická i psychická závislost - vstupuje do tělesného procesu, do metabolismu, proto jsou s vysazením problémy léčbou jsou metadonové programy život ohrožující - indikována na JIP nebo ARO pro její potlačení jsou podávány antagonisté opioidů, které blokují receptory, na které se opioidy navazují, a opioidy jsou tak vyplavovány ven z organismu jsou ohroženy vitální funkce - hrozí zástava kardiorespiračního systému na počátku intoxikace je nejprve euforie, pak přichází útlum, zpomalení, otupělost, apatie, zhoršení úsudku, těžká myóza (bodové zorničky), červenání, svědění kůže, ospalost, zpomalení dechové a tepové frekvence intoxikace je většinou náhodná, dochází k ní z důvodu neodhadnutí, nebo vyšší čistoty dávky po předávkování heroinem pacienti často z nemocnice utečou - strach z problémů se zákonem o ve chvíli kdy odcházejí jsou většinou ve stabilizovaném stavu, nejsou si vědomi důsledků, které jim hrozily, a chtějí si zajistit novou dávku o v jejich těle jsou ale stále blokátory, které způsobí, že i obvyklá dávka způsobí předávkování (vyplavování opiátů trvá několik dní, ale do 24 hodin je pacientovi už lépe) podobá se intoxikaci alkoholem - excitace, útlum a následně koma LÉČBA trvá hodiny až dny je fyzicky nepříjemný, podobá se chřipce - únava, bolest kloubů, svalů, slzení očí, výtok z nosu, křeče svalů a v břiše, nevolnost, zívání není životu nebezpečný, ale velmi nepříjemný záleží na délce užívání a síle užívané dávky - při dlouhodobém užívání není možné látku náhle vysadit o tělo je na látku zvyklé, proto je využíván metadon o metadon se dobře dávkuje, je tedy snadné hlídat velikost dávky o dávka metadnu je postupně snižována o metadon nemá stejné účinky jako heroin o je synteticky vyráběný, proto je možné aby jeho čistota, na rozdíl od heroinu, byla stále stejná o metadon je tekutina, která se pije o někdy jsou abstinenční příznaky korigovány subutexem (buprenorfin) - zlepšuje prožitek odvykacího stavu, je vydáván na lékařský předpis, jde pouze o částečného opioidního antagonistu ~ 12 ~

13 F12 - Poruchy vyvolané požíváním kanabioidů PŘÍČINY marihuana, hašiš hlavní složkou je THC (tetrahydrokanabidol) čím dříve člověk s užíváním kanabioidů začne, tím jsou následné problémy horší o záleží na stáří, mozkové vyzrálosti, osobních dispozicích marihuana může provokovat rozvoj schizofrenie o není ale jisté, zda pouze dochází k urychlení projevů dispozic, nebo je nemoc přímo způsobena při dlouhodobém užívání jsou zasažena emoční centra, což může způsobit oploštělost o působí na dopamin a serotonin v mozku o nevznikají deprese po poklesu neurotransmiterů, ale emoce nejsou plně prožívány, jsou zastřené, nejsou ostré o vznikají stavy úzkostně-depresivní-apatické-abulické depersonalizace o následně bývá nutné užívání antidepresiv, pro podpoření hladiny dopaminu a serotoninu o není jisté, zda se dokáže mozek sám zregenerovat - většinou ale k úpravě emocí nedojde marihuana má schopnost odkrýt emoce, které jsou hluboké, ukryté o pokud člověk užije marihuanu ve špatné náladě, pravděpodobně se ještě prohloubí, i když tato špatná nálada nebyla původně vidět jakákoli změna do plusu i minusu, velmi široká škála projevů Kanabisová psychóza o může trvat hodiny až týdny o neliší se od normální psychózy projevuje se halucinacemi, bludy, změnou psychomotorického tempa, afektivitou, stavy depersonalizací apatie > dysforie > poruchy chování > paranoidita (podezíravost, nastraženost) > úzkostnost, strach a panika F13 - Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik PŘÍČINY farmaka skupiny benzodiazepinu (diazepan, rohypnol, lexaurin, neurol), které mají zklidpující a sedativní efekt většinou léky, které jsou často předepisovány často dochází k závislostí - ta je způsobena hlavně svévolným zvyšováním dávek u pacientů, které může způsobit rozvoj závislosti i během jednoho měsíce o čím větší dávku tělo dostává, tím větší dávku potřebuje, aby dosáhl očekávaného účinku záleží na dávce léku podobá se intoxikaci alkoholem, včetně stadií - excitace, uvolnění, sedace až narkotizační a asfixická fáze ~ 13 ~

14 dochází k vzájemné potenci s alkoholem - vzniká dvojí závislost (současně na alkoholu a na lécích) LÉČBA abstinenční syndrom je podobný jako u alkoholu neklid, úzkost, strach, spektrum fyziologických projevů jako nauzea, tachykardie, točení hlavy, malátnost, bolesti v kloubech možnost způsobení pseudoepileptických záchvatů - zvláště při závislosti na sedativech, či hypnoticích - není ale možné ukončit užívání okamžitě, protože by mohlo dojít k epileptickému záchvatu, nebo nastat delirium na počátku se dávka sníží na polovinu, pak postupně každý týden o půl miligramu dalším problémem je metabolizace přes stejné systémy, jako alkohol - potencují se - po zkombinování léků s alkoholem se efekt útlumu léků znásobí o často zneužíváno v rámci sebevražd F14 - Poruchy vyvolané požíváním kokainu PŘÍČINA kokain, crack, pervitin silný euforizující a stimulující efekt rychle vzniká psychická závislost o euforie nastává rychle - závislost může vzniknout už při prvním užití o pocity velké psychické aktivity, snížení potřeby spánku i hladu kokain je velkou finanční zátěží (až 5000kč/dávka), pervitin je levnější (stovky korun) kokain je užíván špupáním, pro svou hořkost se neužívá peronálně, nepíchá se - kvůli ceně jde spíše o jednorázové užití po "užívání v tahu" (několik dní v kuse) - nejí, nespí, euforie - nastává období letargie, spánku, vyčerpání při dlouhodobém užívání vzniká tolerance o na euforizující a anorektické stavy zvýšení dávek, aby těchto stavů dosáhli o též tolerance vůči kardiovaskulárním a hypertermickým stavům při akutní intoxikaci je člověk ohrožen kardiovaskulárním selháním a hypertermií podávají se léky na zklidnění, snaha o snížení teploty předávkování je podobné předávkování u heroinu - selhání kardiovaskulárního aparátu hrozí riziko toxické psychózy o diagnostikována v návaznosti na užívání nějaké drogy (zde kokain, jinak i heroin, marihuana) o z hlediska diferenciální diagnózy se od klasické psychózy liší časovým hlediskem toxická psychóza zcela vymizí do půl roku - mnohem kratší období než u klasické psychózy pokud ale dojde během tohoto půl roku k nové atace, může už být diagnostikována klasická schizofrenie LÉČBA závislost je převážně psychická, takže i odvykání je na psychické úrovni ~ 14 ~

15 při odvykání je narušena chuť k jídlu, termoregulace, kardiovaskulární systém, problémy s vyrovnáváním euforizujícího účinku dochází k nabourávání dopaminertních struktur o může dojít ke snížení hladiny dopaminu a rozvoji deprese, která je podpořena předchozí nabuzeností a euforií o jsou preventivně podávána antidepresiva F15 - Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií včetně kofeinu PŘÍČINA všechny amfetaminy, kofein podobají se závislosti na kokainu (i v intoxikaci, odvykacích stavech, depresích) riziko toxické psychózy jako u předchozích skupin F16 - Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů PŘÍČINA taneční drogy, LSD, psylocibin (extrakt z lysohlávek), PCP (pencyklidin, adnělský prach), mezkalin (z kaktusů) vážná patologie těžké, úporné a nepříjemné halucinace o zrakové, sluchové, depersonalizace, pocity manipulace s myšlenkami zvenčí o paranoia, nastraženost, senzitivní vztahovačnost, pocit ohrožení života, strach, panika, labilita o nepříjemné do té míry, že může dojít k sebepoškozování, nebo sebevražednému chování závislost je sporná - kdo prožije zážitek akutní intoxikace, většinou se k halucinogenům již nevrátí (pocity při akutní intoxikaci si pamatují) velké riziko flashbacků o i po 6 měsících abstinence o jsou epizodické, většinou se stejnou inteznitou a prožitkem o mohou trvat i několik dní - možnost nutnosti opětovného nasazení antipsychotik o flashback je znovuprožití akutní intoxikace bez požití dané látky o mohou vznikat v návaznosti na vypětí, stres stírá se náhled na realitu nedochází k úmrtí v následku užití drogy, ale na následné psychické problémy hrozba toxické psychózy LÉČBA odvykací stav není popsán, protože po předchozích zkušenostech obvykle nikdo znovu drogu neužije F17 - Poruchy vyvolané požíváním tabáku PŘÍČINA závislost na nikotinu ~ 15 ~

16 neklid, depersonalizace, derealizace, emoční labilita, iluze (zkreslené vnímání) LÉČBA závislost vzniká rychle, většinou je spíš psychického, než fyzického rázu trvání záleží na typu psychické závislosti o někdy je možné ukončit užívání drogy téměř ihned, někdy vůbec o i po delší době může hrozit riziko recidivy - jedna cigareta způsobí návrat k zlozvyku Champix - preparát stabilizující nikotinové receptory (tělesně blokuje receptory) F18 - Poruchy vyvolané požíváním organických rozpouštědel PŘÍČINA toluen, aceton, ředidla často jsou jako náhražka zneužívány alkohol, halucinogeny a pervitin často jsou použity pro experimenty (ojedinělé pokusy s užíváním drog) jde spíše o vstupní, náhradní drogy příznaky se podobají příznakům zneužívání halucinogenů akutní intoxikace je často smrtelná pro zvýšení vzdechovaného množství drogy jsou používány igelitové sáčky, natažené přes hlavu - po rozvinutí stavu intoxikace nedokáží sáček sundat - udušení LÉČBA odvykací stav není popisován, protože jde pouze o náhradní nebo startovací drogy rozkládají nervovou tkáp - závažná a rozsáhlá poškození mozku ~ 16 ~

17 F2 - Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy F20 - Schizofrenie zásadní rozdělení o hlavní (pozitivní) poruchy myšlení (bludy) zvláštnosti myšlenek o vkládání o odnímání o vysílání bludy o ozvučování o kontrolování o ovlivpování poruchy vnímání (iluze a halucinace) sluchové o vedlejší (4A) poruchy afektivity - nepřiměřené nebo oploštělé, v kontextu s myšlenkovým projevem poruchy asociací autismus - staženost, izolace, odmítání apatie další projevy o myšlení nepřesné, paranoidní, nespojité, nepochopitelné zárazy, interpolace o nálada oploštělá, vrtošivá, nepřiměřená o ambivalence, volni poruchy o negativismus, stupor, katatonie o výrazné projevy v chování ztráta zájmů, bezcílnost, nečinnost, ztráta vztahů k okolí, sociální zatížení chronický průběh (málokdy jen jedna ataka) 99% případů schizofrenie končí v ID hned po první atace každá ataka zasahuje do receptorového systému, celkově člověk strádá, chátrá, důležité je nastavit režim začátek může být o akutní - vážně narušené chování o plíživý - postupný rozvoj myšlenek a podivného chování o u žen bývá pozdější formy o F20.x0 - chronický o F20.x1 - V atakách s postupným defektem o F20.x2 - v atakách se stabilním defektem o F20.x3 - v atakách s remisemi o F20.x4 - neúplná remise o F20.x5 - úplná remise ~ 17 ~

18 schizoafektivní porucha o společný vývoj schizofrenie a afektivní poruchy intoxikace nebo abstinence, poruchy vyvolané drogami epilepsie a jiná onemocnění mozku schizoidní a paranoidní porucha osobnosti o poruchy osobnosti se projevují už od puberty (lze je diagnostikovat až od 18 let) pacienti se schizofrenií se většinou do 18 let projevují zcela normálně o poruchy osobnosti nikdy nemají základní příznaky schizofrenie pokud dospějí do stádia psychoticismu, tak jde jen o krátkodobý stav (trvá několik dní), velmi rychle vymizí projevy jsou povrchové (není zde ucelený bludný kruh, ani monstrózní halucinace) LÉČBA neléčitelné onemocnění léky ovlivpujeme pouze důsledky zkvalitpujeme fungování, zklidpujeme, stabilizujeme o po první atace by měl pacient užívat léky po 3 roky, a pokud se během těch 3 let neobjeví žádná další ataka, dá se říct, že se průběh nemoci zastavil o pokud se objeví další ataka, měl by léky užívat dalších 5 let, pokud se během těch pěti let neobjeví další ataka, dá se říct, že se průběh nemoci zastavil o jestliže proběhnou více než 2 ataky, jde o chronický stav a léky se berou doživotně režim o musí se vyhnout práci na plný úvazek a práci ve směnném provozu nabourává cirkadiální rytmy lepší jsou chráněné dílny stresu alkoholu a drogám o pravidelný spánkový režim (ve stejnou dobu jít spát a vstávat) schizofrenie a ataka schizofrenie je indikací k interrupci, gravidita zhoršuje stav pacientky a pacientka musí i během těhotenství brát léky prognóza o nejasná, nejistá a individuální o ataka trvá týdny až měsíce o může dobře reagovat na farmaka, ale stejně se může objevit další ataka - nutná spolupráce v užívání léků o při pravidelném užívání léků a dodržování režimu je mnohem větší pravděpodobnost zlepšení stavu o záleží také na sociálním okolí - lépe jsou na tom lidé, kteří mají dobré sociální a rodinné zázemí F Paranoidní schizofrenie nejobvyklejší typ schizofrenie převládají stálé bludy, většinou paranoidní o perzekuční, vztahovačnosti, originální, mesiášského poslání, transformační, emulační (žárlivosti) sluchové halucinace a poruchy vnímání ~ 18 ~

19 o někdy i čichové nebo chuťové halucinace, tělové pocity poruchy myšlení často změny emoční (nepřiměřené emoce, inkoherentní emoce) je to spíše schizofrenie staršího věku (18-24 let) psychózy při epilepsii a požívání drog F Hebefrenní schizofrenie významné změny afektivity bludy halucinace chování nezodpovědné a nepředvídatelné povrchní nálada nepřiměřená situaci o často provázena chichotáním nebo samolibým úsměvem, nadneseným chováním grimasováním, manýrováním, nezbedností hypochondrické stížnosti desorganizované myšlení a nespojitá řeč o často se povrchně zabývá náboženskými, filozofickými a jinými abstraktními tématy tendence k samotářství, bezesmyslnému a bezcílnému chování těžké diagnostikovat, protože jedinec v pubertě se chová rozporuplně, drzost, nevhodnost chování, nepřiměřenost chování, staženost, vyčlepování se z kolektivu začíná velmi brzy let premorbidní osobnost bývá plachá a samotářská špatná prognóza rychlý rozvoj negativních příznaků (oploštění afektivity, ztráta vůle) F Katatonní schizofrenie typické katatonní příznaky o stupor nebo mutismus - snížení reaktivity vůči okolí, snížení spontánních pohybů o excitace (katatonní vzrušení)- zřetelně bezúčelná motorická aktivita neovlivnitelná vnějšími podněty o nástavy - volní zaujímání a udržování nevhodných nebo nezvyklých poloh o negativismus - odpor vůči instrukcím nebo pokusům pohnout pacientem o rigidita - zaujímání ztuhlých poloh při pokusu pacientem pohnout o flexibilitas cerea - udržování končetin a těla v polohách, do nichž byl pacient uveden o jiné příznaky povelový automatismus - automatické plnění instrukcí perseverace - opakování slov a vět katatonní příznaky mohou být vyvolány také o mozovým onemocněním o metabolickými poruchami o alkoholem a drogami ~ 19 ~

20 o jako součást afektivních poruch F Postschizofrenní deprese depresivní ataka vznikající po odeznění schizofrenní psychózy o pacient měl posledních 12 měsíců schizofrenní psychózu pozitivní nebo negativní schizofrenní příznaky o nejsou už ale dominantní o obvyklejší jsou negativní výrazné depresivní příznaky o doprovázené pocity tísně o trvají alespop 2 týdny zvýšené riziko sebevraždy deprese o příznaky nesplpují vážnost příznaků u depresivní fáze o přítomnost schizofrenních příznaků schizofrenie o zde jsou dominantní schizofrenní příznaky F Reziduální schizofrenie chronické stadium ve vývoji schizofrenie dlouhodobé, negativní příznaky o psychomotorické zpomalení, snížená aktivita, otupělá afektivita, pasivita, ochuzená řeč, chudá nonverbální komunikace, zanedbávání zevnějšku, chudé sociální vztahy alespop 1 rok byla minimální intenzita a frekvence pozitivních příznaků není přítomna demence, chronická deprese ani hospitalismus residuum o zpomalený, pasivní, snížená reaktivitu, bez iniciativy o emočně otupělý, oploštělý, nedocházejí mu některé emoční věci o má omezené vyjadřovací schopnosti, omezená slovní zásoba, celkově hypomimický o hlas v jedné intonační rovině (hlas jakoby bez emocí), problém s očním kontaktem (uhýbá očima, nebo oční kontakt nenaváže) o selhává v sociálním kontextu, selhává hygiena ostatní schizofrenie o tato porucha je diagnostikována až po projevech jiné schizofrenie F Simplexní schizofrenie (schizophrenia simplex) vzácná psychóza převládají negativní příznaky plíživě, ale progresivně se rozvíjející o bizarní chování o neschopnost vypořádat se se sociálními požadavky ~ 20 ~

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

Vybrané kapitoly z psychopatologie

Vybrané kapitoly z psychopatologie UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Vybrané kapitoly z psychopatologie Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

7. Tiky a Touretteův syndrom

7. Tiky a Touretteův syndrom 167 7. Tiky a Touretteův syndrom Evžen Růžička a Joseph Jankovic Tiky jsou náhlé, nepravidelně se opakující, ale stereotypní pohyby (pohybové tiky) nebo zvuky (zvukové tiky), rušící normální aktivitu.

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková,

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Město Třinec Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Motto: Prevence nesmí sloužit k propagaci, informovanosti a vzbuzení zájmu široké veřejnosti a zejména dětí a mladistvých o

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Autor: Mgr.Lenka Jonová 11. 4. 2011 Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1 OBSAH : Strana Edukace

Více

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ

Více

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu.

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu. Úvod ÚVOD Měli bychom si být vědomi nebezpečí, kterým nás všechny ohrožuje stres, i nutnosti něco s tím dělat. Náklady a výdaje na nezodpovědnost v řešení této otázky jsou děsivé. J. Knowles Těžké životní

Více

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií HANA PETERKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika komunikační techniky VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci nervové soustavy Označení materiálu:

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE strana 1 z 143 takže opět se jedná o jakýsi kompilát z níže uvedené literatury...naprosto nekorektně neuvedené přímé

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více