Sborník příspěvků z krajské konference DC 1990 Topolany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příspěvků z krajské konference 9. 4. 2011 DC 1990 Topolany"

Transkript

1 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy krajské organizace Zelení-třetí rozměr politiky Mravně konzervativní platforma Program SZ z hlediska mravně konzervativní platformy Potřebnost vzniku filozoficko-náboženské sekce Úspěchy a neúspěchy Strany zelených (SZ dříve a dnes aneb jak jsme vyhráli a zase nevyhráli) Jak nebýt odborníkem a přitom být dobrým zeleným Ropný zlom Trvale udržitelný vývoj a politická orientace Fukušima a my-o české zálibě v jádru Důchodová a ekonomická reforma vlády ČR Ochrana hospodářských zvířat Rozvojová pomoc (přepis z PowerPointové prezentace) Pojetí vlády práva (právního státu) v ČR (ČSR) po roce 1989 historická zkušenost a perspektiva Kvalita školství Motoristický populismus Největší bludy rušitelů železničních tratí

2 1. Úvodní slovo předsedy krajské organizace Autor: Jiří Roubík Váţení přátelé zelené politiky, dostává se vám dnes do rukou Sborník příspěvků z historicky první krajské ideové konference Strany zelených v Olomouckém kraji. Jejím účelem bylo projednat vybrané programové cíle SZ na celostátní úrovni, potvrdit současná stanoviska či navrhnout nová řešení a přístupy. Aby názorové spektrum bylo co nejpestřejší, umoţnili jsme s referátem vystoupit a přispět do diskuse jakýmkoli návrhem nejen všem členům Strany zelených, ale i jejím příznivcům. Příspěvky, které v rámci konference zazněly, tedy odráţejí výhradně názory svých autorů. Jedinou podmínkou pro vystoupení byla formulace návrhu na usnesení. O tom, která myšlenka je členům krajské organizace SZ v Olomouckém kraji nejbliţší, pak rozhodovali hlasováním zvolení delegáti. Referáty byly rozděleny do tematických bloků. Několik příspěvků se věnovalo obecnému ideovému směřování, další se zaměřují na typicky zelená témata týkající se ţivotního prostředí, zaznělo ale i několik konkrétních příspěvků k ostatním dílčím problémům dnešní naší společnosti. S iniciativou krajské ideové konference přicházíme po období, v němţ byla debata o programovém směřování značně opomíjena. Ti, kteří stranu ještě v nedávné minulosti vedli, se zabývali ochranou vlastní moci více neţ idejemi. Vnímal jsem sice, ţe i v této situaci prosakují zelené myšlenky, byly však překřičeny vzájemnými osobními výpady proti přívrţencům jiných názorových proudů. Vedení strany, zvolené delegáty sjezdu v Praze v roce 2010, však dává naději, ţe se tato neradostná situace změní. Zdá se, ţe se konečně v rámci naší strany podařilo najít rovnováţný stav v osobních vztazích a ţe konečně nastala chvíle, kdy se dokáţeme společně věnovat věcným politickým debatám i filosofickým tématům. Chceme proto vyuţít uvolnění atmosféry, abychom se pokud moţno bez emocí a zcela určitě bez osobních výpadů zamysleli nad tím, co nás všechny spojuje a porozuměli tomu, co nás rozděluje. Mám pocit, ţe kdysi bylo mezi členy naší strany více přátelství a pochopení. Vstup do vysoké politiky nás však změnil někdo můţe říct, ţe nám otevřel oči, jiný, ţe nám vzal ducha. V minulosti jsme byli vnímáni mimo pravolevé spektrum politických stran. Rozumím tomu, ţe v parlamentu a potaţmo ve vládě je velmi sloţité zůstat stát mimo toto dělení. Mnohým z nás řadových členů SZ se však zdálo, ţe tehdejší vedení dokonce ani zájem budovat stranu na ideových základech nemá, ale pod heslem, ţe kdo není pravicový, je komunista, stahovali Zelené na platformu ekonomických stran, kde jsme před daleko silnějšími politickými predátory nemohli obstát. Uţ pouhý fakt sníţení našeho statusu na úroveň pravolevé politiky nám během jednoho volebního období odehnalo všechny voliče, kteří byli ochotni se rozhodnout i pro Stranu zelených. Zůstali jsme jen my, kteří i ve špatně namíchané zelené vidíme pořád větší naději neţ v jakékoli jiné barvě. Dokud však budeme mít ve straně lidi, kteří jsou ochotni věnovat svůj veškerý čas vyhrazený pro stranickou práci přemýšlením nad tím, co kdo dělá špatně, tak se budeme jen dál propadat do nicoty. A pokud nezazní jednoznačné a jednomyslné odsouzení takovým praktikám, tak si snad ani nic jiného Strana zelených nezaslouţí. A právě proto bych si přál, aby motivací pro členství ve straně přestalo být zajišťování podpory kamarádům či pomáhání při odstraňování jejich nepřátel. 2

3 Motivací ke členství by měla být potřeba prosazovat svoje témata ve shodě s volebním programem SZ a touha přispět k tomu, aby byl náš svět stále dobrým místem k ţivotu. Musíme tedy vědět, čeho chceme dosáhnout a jak toho dosáhneme. Tento sborník by nám měl pomoci při hledání společných zájmů, které chceme jako Strana zelených v příštích letech prosazovat, a posunout nás blíţ ke konkrétnímu obsahu našich politických cílů. Věřím, ţe náš pokus o otevření široké celostranické debaty, nezůstane osamocený, ale stane se vzorem, který bude všeobecně následován. Přijaté usnesení: Delegáti ideové konference SZ OK oceňují práci Jana Korytáře na místě primátora města Liberce a žádají všechny členy SZ, aby v této věci respektovali stanovisko PSZ. 2. Zelení-třetí rozměr politiky Autor: Milan Mátl Pomyslná čára levice pravice je zjednodušující, v současnosti především publicistický trik. Vychází z předpokladu, ţe objekt manipulace, tedy apolitický průměrný občan, neví o obsahu pojmů nic nebo jen to, co se mu k věření předkládá v mainstreamových sdělovacích prostředcích. Pojmy levice pravice mají původ v dobách Velké francouzské revoluce, kdy reprezentace šlechty a duchovenstva seděla v Národním shromáţdění vpravo, zástupci třetího stavu, demokratická a liberální část shromáţdění nalevo. Zatímco pravice obhajovala status quo a vyvinula se v protipokrokové hnutí, levice hájila zájmy středních a niţších vrstev společnosti a poţadovala zrovnoprávnění. Dlouhou dobu se pravice ztotoţňovala s (neo)konservatismem; zastává zejména zájmy vlastníků výrobních prostředků, obhajuje svobodné podnikání, základní (především ekonomické) svobody a obhajuje nezadatelná práva jednotlivce proti celku. Hlavní proud pravice dnes v Evropě představují (neo)liberálové s cíli podobnými konzervativcům; liší se především snahou odbourat společenské příjmy z podnikání a ponechat v rukou státu výhradně ekonomicky ztrátové činnosti (totální privatizace). (V USA se za liberály stále ještě označují ti, kdo povaţují svobodu za nedělitelnou, tedy poţadují větší svobodu pro všechny, aby i příslušníci méně majetných vrstev měli moţnost svobodněji volit svůj osud; např. tím, ţe budou mít lepší moţností uplatnění prostřednictvím vyšší míry solidarity.) Doba francouzské revoluce je pryč, teď uţ nejde o rozsah svobody myšlení, slova, činnosti. Jde o svobodu kořistit na společnosti a přírodě. Svobodně, liberálně, nebo setrvale, konzervativně. Dnešní levice hájí především zájmy zaměstnanců, podporuje odbory, usiluje o vytvoření sociálně odpovědného a spravedlivého státu; někde ţádá spoluúčast lidu nejen na vládě, ale prostřednictvím státu i na správě výrobních prostředků (prvky socialismu). Pravolevé soupeření je výrazem černobílého vidění. Abychom si mohli udělat názornější schematickou představu, museli bychom ideologie a běţné politické směry přemístit z geometrické osy někam do roviny znázorňující základní ţivočišné postoje, tedy existenci a vlastnictví, být mít (obr. 1). 3

4 Proti sobě by musel být postaven egoismus a altruismus, ekonomický zájem jednotlivce a společnosti (obr. 2). Anarchismus Socialismus Bolševismus Liberalismus politická práva být Totalitarismus Divoký západ západ Ekonomický liberalismus Fašismus Obrázek 1: Vztah individualismu a kolektivismu na příkladu politických a hospodářských práv. Osa X (červená): Politická práva za předpokladu formální rovnosti občanů od neomezených práv, tj. plné nezávislé existence jednotlivce (vlevo) po úplné podřízení se vůli společnosti (vpravo). Osa Y (fialová): Vlastnická práva za předpokladu rovné možnosti přístupu k majetku, především k výrobním prostředkům, a to od plného rozdělení majetku mezi individua (vpředu) po úplné kolektivní vlastnictví (vzadu). Schéma nebere v úvahu skutečné, tj. nerovnoměrné rozdělení práv a majetku v reálných podmínkách existujících lidských společností. Umístění extrémních společností, -ismů, na plochách je proto také jen schematické. Ze schématu je ale patrné, že žurnalistické pojetí levice pravice není ani v takto zjednodušených podmínkách jednoznačně definovatelné: snad by takovému dělení nejlépe odpovídala myšlená čára anarchismus fašismus či absolutní liberalismus - bolševizmus. Z obou schémat je patrné, ţe stanoviska, která SZ s ohledem na své priority smí zaujímat, nemohou být jako celek totoţná se stanovisky tzv. levice či pravice, tím méně s politicky neutrálními stanovisky tzv. středu. Mezi Zelenými a tradičními politickými stranami je zásadní rozdíl. Aţ dosud politické strany (kromě pouhého boje o moc) řešily v praxi výhradně filozofické otázky lidské (občanské) společnosti otázky míry svobody jednotlivce a společnosti (státu), rovnosti občanů, rozdělení majetku apod. Zelení staví na stejnou úroveň významnosti také okolí (prostředí) lidské společnosti a přiznávají mu vcelku i v jeho jednotlivých sloţkách přirozené právo na existenci. Měřítkem tohoto práva je zachování diverzity, konkrétně zajištění ţití a přeţití všech druhů ţivých bytostí v přírodních (přirozených příp. alespoň quasi přirozených) podmínkách (obr.3). 4

5 Ideální (extrémní) socialismus Bolševismus, reálný socialismus Ideální liberalismus Kapitalismus Demokratické systémy Oligarchie, plutokracie Obrázek 2: Ideál společenských systémů a reálný stav v postfeudálních společnostech. Oranžová barva znázorňuje kolektivní práva (včetně vlastnických), bílá jsou individuální práva. Vlevo jsou rovnostářské systémy se zcela svobodným, na společnosti nezávislým jedincem, jehož jediným omezením je svoboda druhého, nebo s jedincem, který svá práva zcela podřídil společnosti a ponechal si jen zcela nezbytné minimum. Vpravo jsou společnosti, jak se reálně vyvinuly: deklarované demokracie jsou ve skutečnosti plutokracie s tenčím či tlustším demokratickým nátěrem, tzv. socialistické státy jsou ve skutečnosti ovládány stranickou oligarchií, která ohrožuje i nejzákladnější občanská práva, někdy i samotné bytí. Je patrné, ţe se některé postoje SZ promítají do společenské roviny. SZ má socialistické prvky, jako je rovnost občanů (jejich šancí), společenská odpovědnost a společenské rozhodování (referenda), omezení práv jednotlivců (např. okrádat společnost, pustošit přírodu, týrat zvířata v tomto ohledu dokonce rozšiřuje socialistické omezení práv jednotlivce na celou lidskou společnost). Má konzervativní prvky jako ochranu přirozeného stavu, zachovávání přírodní diverzity a přírodní dynamické rovnováhy, ochranu osobnosti, zachovávání kulturních tradic; snad i solidnost v jednání s jinými subjekty, coţ u nás jiné tzv. konzervativní subjekty naprosto postrádají. Zajímavé je, ţe pro zakonzervování původního stavu prostředí prosazují zelené strany antiindividuální ekologickou daň. Přístup k ţivotu je liberální v tom rozsahu, ţe svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda jiného. Liberální je postoj k prostituci, k homosexualitě, k ochraně před početím, apod. Na druhé straně SZ nemůţe souhlasit s hospodářským liberalismem prosazovaným českými liberály i konzervativci, s rozšiřováním nekontrolovatelné moci nadnárodních společností nebo s hospodářskou globalizací pod diktátem ekonomiky jednoho státu. 5

6 přirozené prostředí právo okolí na existenci Socialismus Liberalismu s ekonomická práva politická práva Totalitarismus Ekonomický liberalismus Umělé prostředí Obrázek 3 Vodorovná základna odpovídá schematicky vybraným politickým a hospodářským kritériím života společnosti (viz schéma č.1). Nová osa Z znázorňuje vzájemné ovlivňování člověka a okolí: Nahoře jsou podmínky přirozené, tj. neovlivněné člověkem; je tu více nebo méně uznáváno právo všech druhů živých organismů na život v původním (= nevýznamně ovlivněném) prostředí. Dole jsou podmínky převážně vytvářené člověkem a jeho činností s klesající diverzitou prostředí a druhů. SZ se musí snaţit být programově racionální. Být racionální, to není centristický guláš, to je pouze pouţívání vlastního mozku bez ohledu na to, kam nás šuplíkoví experti zařadí. Mezi Zelenými a tradičními politickými stranami je zásadní rozdíl. Zelené strany přinášejí do politiky zcela nový rozměr: nejde jiţ výlučně jen o vztahy uvnitř lidské společnosti, mezi jednotlivcem a společností, ale také o řešení souţití člověka s přírodním prostředím a o uznání přirozeného práva všech druhů ţivých bytostí ţít a nebýt vyhuben. To je také důvod, proč zelená politika nemůţe být ani pravicová, ani levicová, tím méně politikou jakéhosi nedefinovatelného středu. Zelenou politiku prostě není moţné umístit na zjednodušující ose levice pravice. Navrhovaný postulát zřetelně odlišuje Zelené od jiných politických subjektů, protože deklaruje i právo jiných živých bytostí na existenci a faktickou povinnost člověka, jejich druhovou existenci přinejmenším respektovat a chránit. Současně vymezuje kvalitativně i kvantitativně prostor, který musí být pro přežití druhů vyhrazen. 6

7 Požadavek na zachování alespoň současné různorodosti živých forem není jen gestem vůči jiným organismům. Je krajně potřebný i pro samotnou lidskou společnost a její přežití. S každým vymřelým druhem ztrácíme plnost života, estetiku forem či (nenávratně) dosud třeba neobjevenou možnost využití vlastností takového druhu pro naše vlastní estetické, stravovací či léčebné účely. Na začátku devadesátých let jsme odpovídali, ţe SZ není ani vlevo, ani vpravo, ale vpředu. Heslo zní trochu nadneseně, ale má racionální jádro: drtivá většina politických subjektů získává voliče a přívrţence na sliby v krátkodobém horizontu po nás potopa, zatímco SZ si je vědoma, ţe neomezený růst spotřeby není globálně moţný a snaţí se o trvale udrţitelný vývoj ekonomiky i sociálních vztahů. Abstrakt: EN: There is an essential difference between the Greens and the traditional political parties. The Green parties bring perhaps unconsciously- into the policy an entirely new dimension: Not only interest in the life of the human society, the mutual relations between the society and the individual, but also in trying to find solutions to the coexistence-problem between the human society and the environment, with recognition of the natural right of all species of living creatures to live and survive in natural conditions. That s also the reason why the green policy can be neither rightist nor leftist, not to speak about a kind of central, and why its real presentation can t be found on a simplified axis from left to right. DE: Zwischen den Grünen und den traditionellen politischen Parteien gibt es einen wesentlichen Unterschied. Die Grünen Parteien bringen bewusst oder unbewussteinen völlig neuen Ausmaß in die Politik: es handelt sich nicht mehr ausschließlich um Modalitäten des Lebens in der menschlichen Gesellschaft, sondern auch um Probleme des Zusammenlebens mit der Umwelt, um das naturgemäße Recht aller lebendlicher Wesensarten zu Leben und Überleben unter natürlichen Bedingungen. Das ist auch der Grund, warum die grüne Politik weder als Links noch als Rechtspolitik zu betrachten ist (von einer Mitte gar nicht zu reden) und warum die grünen Standpunkte auf einer vereinfachten Achse von Links nach Rechts nicht darzustellen sind. CS: Mezi Zelenými a tradičními politickými stranami je zásadní rozdíl. Zelené strany přinášejí do politiky vědomě či nevědomě- zcela nový rozměr: nejde již výlučně jen o vztahy uvnitř lidské společnosti, mezi jednotlivcem a společností, ale také o řešení soužití člověka s přírodním prostředím a o uznání přirozeného práva všech druhů živých bytostí žít a přežít v přírodních podmínkách. To je také důvod, proč zelená politika nemůţe být ani pravicová, ani levicová, tím méně politikou jakéhosi nedefinovatelného středu. Zelenou politiku prostě není moţné umístit na zjednodušující ose levice pravice. Přijaté usnesení: KO SZ navrhuje, aby následující text byl zapracován do politického programu SZ: Mezi zelenými a tradičními politickými stranami je zásadní rozdíl. Zelené strany přinášejí do politiky zcela nový rozměr: nejde již výlučně o vztahy uvnitř lidské 7

8 společnosti, mezi jednotlivcem a společností, ale také o řešení soužití člověka s přírodním prostředím a o uznání přirozeného práva všech živých druhů žít a nebýt vyhuben. 3. Mravně konzervativní platforma Autor: Tomáš Hradil Odpověď na otázku, proč vznikla Mravně konzervativní platforma, můţe nabídnout různé úhly pohledu. Mohlo by se hovořit o protiváze k převaţujícímu obecnému trendu v kultuře dnešní doby, který uţ mnohým lidem připadá únavný. Mohly by se vyjadřovat pochybnosti o slučitelnosti dlouhodobých postojů, s určitou extrémností postojů Stany zelených v oblasti mravního liberalismu. Mohly by se předloţit poměrně rozšířené názory o neslučitelnosti ultraliberálních postojů s principy trvale udrţitelného ţivota. Dovolte proto, abych vyjádřil pár myšlenek k tomuto tématu ryze z mého osobního úhlu pohledu. Kdyţ mi mylo 18 let, potkal jsem partu mladých lidí, kteří právě uklízeli černou skládku. Být prospěšný společnosti i ţivotnímu prostředí a být k sobě navzájem přátelští a dobří tyto myšlenky mě získaly. Tak jsem se k Hnutí Brontosaurus přidal i já. Dvě desetiletí jsem pořádal dobrovolnické akce pro mládeţ, a velmi mě těšilo, ţe se potvrdilo, ţe stále existuje mnoho mladých lidí, kteří jsou ryzí jak ve vzájemných vtazích, tak i v postoji např. k návykovým látkám. Po letech práce v neziskovém sektoru přišel ţivotní impuls, abych vstoupil do politiky. Stranou, u které jsem vnímal, ţe by mohla mít podobný pohled na svět jako já, byla Strana zelených. Nešlo jen o její program. Podstatná pro mě byla i určitá ryzost, které jsem ji a jejím lidem připisoval. Ve straně Zelených jsem proţil několik období s odlišným vnitřním klimatem. Původně ještě pod vedením strany M. Rokose (do r. 2002), následně včele s Janem Beránkem, později za Martina Bursíka a dál. Měnilo se mnoho věcí. V posledních letech se ale rétorika a část programu české Strany zelených vyvinula do silně liberálních akcentů. Ty v ní tolik nepřevládaly, kdyţ jsem do ní vstupoval. Za celou doby mého setrvávání v ní jsem si nevšiml momentu, kdy by se oficiálně odsouhlasila změna stylu strany od všeobecného na silně mravně liberální. Politika Strany zelených začala akcentovat tento styl samovolně, jaksi plíţivě. Já jsem o tom nebyl nijak vyrozuměn a nikdo se na můj názor neptal. Není pravděpodobné, ţe by takto vymezené postoje mohly získat sympatie velké části národa, či alespoň environmentálně uvaţujících jedinců. Mé sympatie nikdy neměly a znám celou řadu lidí, kterých také ne. Pro mnoho lidí není přirozené spojovat rozšiřování prostoru pro homosexualitu, či snahy o dekriminalizaci drog, s ochranou přírody. Současné postoje Strany zelených si můţe mnoho lidí vyloţit tak, ţe environmentálně myslící a jednající jedinec v Česku, kterého reprezentuje tato strana, má morální povinnost akceptovat, ba i samostatně podporovat, iniciativy pro legalizaci marihuany i mezi dětmi a mládeţí, stále další rozšiřování práv homosexuálů, či povinný důraz na práva ţen ve straně (pozitivní diskriminace, tzv. Gender princip). To je přirozeně pro spoustu lidí nepřijatelné, a velmi je chápu, protoţe je to nepřijatelné i pro mě. Podobně cítících lidí se najde v naší společnosti celá řada. Je zbytečné, aby o ně Strana zelených přicházela, pokud toho podstatného, co nás spojuje, je daleko víc. Pokud Strana zelených chce být mluvčím environmentálně myslících a jednajících lidí širokého spektra naší společnosti, je 8

9 potřeba, aby její postoje tlumočily především environmentální principy trvalé udrţitelnosti s kterými je přirozeně spojena oblast školství a výchovy, skutečných lidských práv a občanských svobod, rozvoje občanské společnosti a aby za ni hovořili i jiní, neţ jen mravně liberální aktivisté. I proto jsem rád, ţe vznikla Mravně konzervativní platforma Strany zelených. Mravně konzervativní proud také odmítá jakoukoliv klasickou šikanu homosexuálů (na pracovišti, či kdekoliv jinde). Propagace homosexuální kultury, či zvýhodňování homosexuálních párů při adopci dětí (i zdravá manţelství mívají mnohdy problém splnit kritéria pro adopci), však povaţuje za společensky nezdravý trend. Mravně konzervativní platforma se vším respektem k poslání Strany zelených vytváří mravně liberální rétorice protiváhu. Je inspirována jak tradičními křesťanskými hodnotami, tak i modelem plurality názorů. Její signatáři nemají za cíl vytlačit mravně liberálně smýšlející jedince, ale naopak, hledat s nimi společná témata v oblasti péče o ţivotní prostředí, či na rozvoj občanské společnosti. Zásadně odmítá ultraliberální mravní postoje jako jediné ideové východisko Strany zelených. Strana Zelených má být pestrou směsicí lidí, spojených za účelem nalezení cesty k trvale udrţitelnému ţivotu. Otázky mravního výkladu světa povaţují za soukromý názor kaţdého člověka, který můţe být svobodně diskutován, ale nemůţe být nikomu vnucován. Odhození falešných rétorik, a zaměření se na skutečně podstatné společné zelené a společenské cíle, to je to, co Strana zelených potřebuje, a co ocení i její voliči. Přijaté usnesení: Ideová konference SZ OK vyjadřuje podporu existenci mravně-konzervativní platformy ve Straně zelených a uvědomuje si její moţný vliv na rozšíření názorového spektra a tím i členského a voličského elektorátu. 4. Program SZ z hlediska mravně konzervativní platformy Autor: Blanka Roubíková Kaţdý z nás je originál. Kaţdý má svou ţivotní zkušenost a svou ţivotní filosofii. Strana Zelených sdruţuje lidi podobného zaměření, přesto existují témata, ve kterých nenajdeme úplnou shodu. Konkrétní jedno téma můţe být pro někoho marginální a pro jiného můţe stejné téma znamenat otázku zcela zásadní. Naše volební programy vycházely vţdy z předpokladu, ţe musíme pokrýt celou šíři témat všech ministerstev. Malé mnoţství lidí se tak vyčerpávalo nad mnoţstvím různorodých témat a přitom nám začalo unikat to podstatné. A v praxi jsme pak nuceni se vyčerpávat prosazováním bodů, které mnozí z nás mohou povaţovat za zbytečné, ale jejich nesplnění by nahrálo kritikům dodrţování volebního programu a moţná by to i zklamalo několik konkrétních voličů. Mnohokrát zaznělo v našich řadách, ţe někdo táhne stranu příliš doleva a jiný zas příliš doprava. ALE MY NEMŮŢEME být levicoví nebo pravicoví uvedu příklad ţeleznicní trať na zrušení jsou dvě moţnosti záchrany 1. pravicové řešení - privatizace 2. levicové řešení zadotování provozu ze státní kasy. Nemůţeme být levicově proti privatizaci, pokud je zájemce, který nechce trať pouze sešrotovat. Ale pokud takový zájemce neexistuje nemůţeme být pravicově pro zrušení jenom proto, ţe na sebe trať nevydělá. Pokud stanovíme ţelezniční dopravu jako ekologickou 9

10 prioritu, nemůţeme ji pak posuzovat z hlediska rentability, stejně jako tak neposuzujeme výsadbu stromořadí kolem cest. Navrhuji zde nazírání kaţdého tématu, pokud to jen trochu lze, optikou ochrany ţivotního prostředí. Politické programy by měly být koncipovány volně v tématech, která se netýkají ochrany ţivotního prostředí proto, abychom měli širší koaliční potenciál a větší manévrovací prostor pro prosazení ekologických priorit. Téma, do kterého lze jen těţko promítnout ekologické hledisko je podle mého například otázka placení školného. Pokud bychom byli v parlamentu a kterákoli strana by byla ochotna s námi prohlasovat zákaz jakékoli těţby kůrovcového dříví v prvních zónách Národního parku, pak ji my můţeme pomoci prohlasovat placení nebo neplacení školného podle jejího programu. V první části svého příspěvku jsem tedy vyslovila svůj názor, ţe progam SZ by se měl zabývat především ochranou ţivotního prostředí. Přesto k tomuto bodu nedávám návrh na usnesení, neboť toto téma nepovaţuji za natolik důleţité. Začala jsem trochu od tématu v názvu mého příspěvku tedy Program SZ z hlediska mravně konzervativní platformy - právě proto, abych uvedla smysl fungování mravně konzervativní platformy, která vznikla v roce 2008 jako reakce na určitá prosazovaná témata v politickém programu, která se dostala do rozporu s ţivotní filosofií signatářů MKP. MKP nechce do programu prosazovat křesťanské zásady, které jsou proti přesvědčení většinové části naší společnosti nechceme zakazovat potraty, nechceme nikoho nutit, aby uzavíral sňatek před narozením dítěte ani aby homosexualita byla povaţována za nemoc nebo dokonce úchylku. Chceme mít pouze moţnost postavit se za politický program, který je v souladu s křesťanskými zásadami. Evropská civilizace stojí na křesťanských základech. Morálka, kterou uznávají i nevěřící stále vychází z Desatera. Má-li být SZ vnímána jako mravná, musí tyto základy respektovat. V situaci, kdy jsem věřící člověk a zároveň chci kandidovat za Stranu Zelených, protoţe chci prosazovat ochranu ţivotního prostředí a nekonzumní kvalitu ţivota vůbec, nechci být odstavena z politické práce kvůli svému náboţenskému přesvědčení. Přestoţe můj osobní důvod pro členství ve SZ je ochrana ţivotního prostředí, vnímám a povaţuji za zcela legitimní zelené téma rovnoprávnost. Je jedním ze tří pilířů, na kterých stojí zelená hnutí v celé Evropě od počátku své existence. Jsou to kvalita ţivotního prostředí, rovnoprávnost a fungující občanská společnost. Strana zelených by měla být vnímána jako obránce rovných příleţitostí nikoli jako obránce menšin. Souhlasím s tím, aby ţeny byly v politice nebo aby se věnovaly plně své profesi já sama jsem toho příkladem. Musí to být ale rozhodnutí podloţené skutečným zájmem a profesními předpoklady, nikoli moţnost se prosadit díky pohlaví. Strana Zelených v naší komunální politice učinila krok, který můţe nezasvěcený člověk posuzovat jako podporu nerovnoprávnosti ţen. V našem městysi kandidovali na post místostarosty ţena a muţ uvádím ţenu na prvním místě, protoţe naše civilizace nesmí zapomenout umění galantně dávat přednost ţenám v běţných ţivotních situacích. Ţena aktivní a velice schopná pedagoţka, plně se věnující práci s dětmi nejen ve škole, ale i v mimoškolních aktivitách 10

11 Muţ který právě ukončil aktivní a úspěšnou kariéru ve státních sluţbách odchodem do důchodu Svými schopnostmi pro tento post naprosto rovnocenní kandidáti. Zastupitelé za Stranu Zelených svými hlasy pomohli prosadit muţe. Důvod pro městys je paní učitelka mnohem přínosnější ve škole, kde ji čeká ještě mnoho aktivních let. Pan inţenýr by naopak své schopnosti realizoval hlavně v soukromí, byla by škoda jich nevyuţít pro prospěch městyse. Člověk by měl zastávat to místo ve společnosti, kde přináší nejvíce prospěchu druhým. A pro mnoho ţen to můţe být i v politice. Ne však za kaţdou cenu. Navrhuji proto, aby ve vnitřních předpisech nebyl zakotven princip gender jako povinnost. Přijaté usnesení KO SZ Ol. Schvaluje poţadavek, aby ve vnitřních předpisech SZ nebyl zakotven princip gender jako povinnost. 5. Potřebnost vzniku filozoficko-náboženské sekce Autor: Milan Mátl Řada stanovisek vyplývajících z náboţenského a z environmentálního myšlení, přesvědčení a cítění je shodná a je škoda, ţe dosud neexistuje základna, kde by bylo moţné sjednotit i odpovídající politická stanoviska. Řešení vidíme v zaloţení odborné sekce (s některým z názvů uvedených v hlavičce příspěvku), kde by bylo moţné vytvořit trvalé kontakty a pracovat na vzájemném porozumění, propojení a podpoře společných cílů. Náboţenství je definováno jako teoretický a praktický vztah člověka k transcendentní skutečnosti; tímto vztahem se zabývá teologie a věrouka, prakticky se projevuje v etice a kultu. Etika jako nauka o správném jednání se snaţí najít a zdůvodnit společné základy, na nichţ stojí obecně morálka společnosti; aplikuje v praxi filozofické koncepce na jednání a ţivot člověka. Etické zásady si stanovuje společnost či člověk sám, nebo jsou chápány jako mravní zásady a pravidla daná zvnějšku, vyšší bytostí, bohy či Bohem. Sociologicky je náboţenství (při nejmenším do určité míry) sociální výtvor a sociální procesy jsou základním prvkem při objevení, vývoji a šíření náboţenských přesvědčení a praktik. Kořeny víry pak lze najít jednak v individuálních potřebách (Intelektualismus předvědecké pokusy o pochopení světa a lidské zkušenosti, Emocionalismus pokus vyrovnat se s intenzivní emocionální zkušeností), jednak v sociálních procesech. Náboţenství je výrazem podřízenosti člověka společnosti (Émile Durkheim) či vládnoucí třídě (Karel Marx) a sociálním tlakům, které překonávají individuální záliby. Podle významové teorie je náboţenství vysvětlením a ospravedlněním dobrého a zlého osudu, protoţe jej začleňuje do širšího světa i mimo naše bezprostřední kaţdodenní vnímání (Max Weber). Teorie racionální volby říká, ţe náboţenské organizace a vůdci nabízejí své zboţí spotřebitelům, kteří si mezi nimi volí zboţí, nejlépe vyhovující jejich potřebám. Moderní sociologický přístup definuje kritická teorie náboţenství. Jde o způsob zkoumání (náboţenství) prostřednictvím kritických otázek týkajících se světa a 11

12 zkoumaných idejí. Snaţí se o určení skrytých stanovisek v rámci našeho poznávání, poněvadţ kaţdý přístup k náboţenství v sobě nese teoretické stanovisko, byť by bylo popíráno nebo nebylo zjevné; ţádné neutrální představení náboţenských idejí neexistuje. Náboţenství obvykle tak či onak čelí kritice, ţe jsou zaloţena na mytologické tvořivosti. Mýty jsou symbolické příběhy vyprávějící starou lidskou zkušenost v přírodě a historii. Smyslem mýtu je harmonizace člověka a společnosti s přírodním a společenským řádem. Funkce mýtu je zdůraznění ţivotně důleţité otázky a hodnoty v té které společnosti. Mýty jsou výsledky uvaţování o nich, které praktikuje národ či skupina. Můţeme je povaţovat za mosty mezi rozumem a citem, mezi myslí a srdcem. Od samého vzniku myšlenky na zaloţení politické strany, pro kterou by péče o přírodní či ţivotní prostředí byla předním posláním, pomáhali teologové i prostí věřící takové strany organizovat. Důvodem bylo, ţe řada stanovisek náboţenského a environmentálního myšlení, přesvědčení a cítění je zřejmě tak stará jak lidstvo samo. Zaniklá náboţenství slovanská, germánská či baltická byla neodmyslitelně spjata s přírodou - posvátné háje, stromy, prameny. A není to tak dávno, co existovala podobná náboţenství u tzv. primitivních kmenů v Severní Americe, Rovníkové Africe, Polynésii atd. Přesvědčení (tzv. primitivních národů) jsou logická, pochopíme-li ideový systém, na němţ je daná společnost zaloţena (Edward Evan Evans-Pritchard ( )). Původní náboţenství v mnoha částech světa znovu oţívají a je zajímavé sledovat, co si o nich myslí jejich dnešní věřící (John Lame Deer, šaman Siouxů): Kdyţ jsme zabíjeli bisona, věděli jsme, co děláme. Omlouvali jsme se jeho duchovi a chtěli, aby pochopil, proč to děláme. Modlitbou jsme vzdávali poctu těm, kteří nám dali své maso, abychom mohli ţít. Modlili jsme se za jejich návrat, za ţivot svých bratrů národa bizonů stejně jako za náš vlastní. Animismus je zaloţen na posvátném spojení člověka a světa. Svět ovládají duchové nebe, půdy, vody a stromů. Nebe, lidstvo a příroda vytvářejí harmonii protikladů, síly jin a jang, nebytí a bytí. Animistický přístup ţivé nadpřirozené síly v přírodních objektech, v horách, stromech, zvířatech je také na počátku šintoismu. Z původního náboţenství Árijců (= vznešení, Indoíránci) vznikl v Persii Zoroastrismus. Nesmrtelní svatí (synové a dcery Boţí) ochraňují dobré Boţí stvoření nebesa, vodu, zemi, rostliny, zvířata, člověka a oheň. Pársové se učí vnímavosti, svědomitosti a zodpovědnosti vůči těmto sedmi výtvorům Boha (Ohrmazd = Ahura Mazda = Moudrý Pán). Nepodílejí se na bezohledném ničení přírody a nesmějí si dopřát nadbytku (ani nedostatku), protoţe jsou lákadlem a lstí zlého ducha (Ahriman = Angra Mainju). Hinduismus nachází posvátno všude, nejen v chrámech: v horách, řekách, kamenech, stromech. Věří na zjevení v podobě skály, vody, pramene, které se pak stávají poutními místy se zázračnými vlastnostmi. Takovým místem tírthy (= přechodu mezi světským a posvátným, světem ţivých a mrtvých) je např. Ganga. Posvátno se zjevuje i ve zvířatech, nejčastěji v kravách, opicích či hadech. Zajímavé jsou hinduistické, ale i dţinistické a buddhistické představy o vesmíru a o čase. Klasický hinduistický svět začíná nerozlišeným stavem, rozvíjí se a spěje zpět do nerozvinutého stavu; děj se cyklicky opakuje. V současnosti jsme uprostřed posledního a nejhoršího věku, kalijugy, provázeném mravním úpadkem, utrpením, hladomorem a válkami. 12

13 Dţinismus věří v nesmrtelnou duši osvobozenou duší (=siddhou) se můţe stát v budoucích vtěleních (jakákoliv) ţivá bytost a je proto nutné prokazovat úctu všemu ţivému. Všechno ţivé má duši a tudíţ vědomí. Způsobí-li někdo jiné duši bolest, vstupuje mu do duše karma. Pro buddhismus přichází po smrti vţdy znovuzrození, dokud se z duše nevymýtí nenasytnost, nenávist a klam. Prvním z pěti mravních předpisů pro buddhistu je neubliţovat ţivým bytostem, tj. projevovat jim laskavost a soucit. Buddhismus bývá spolu s taoismem příp. konfucianismem řazen k tzv. neteistickým náboţenstvím. Judaismus, křesťanství a islám mají společné kořeny. Ve zkratce se dá říci, ţe judaismus vychází z Tenachu (hebrejské Písmo), Mišny (sbírka traktátů) a Talmudu (nejčastěji výklad), křesťanství k Tóře/Starému zákonu přidává Nový zákon a islám k Tóře, Ţalmům a Novému zákonu ještě Korán. Určující je v křesťanství Nový zákon, u islámu Korán. V základních spisech (Tóra, Nový zákon, Korán) je přírodnímu prostředí věnováno překvapivě málo místa. Starý zákon charakterizuje poměr Stvořitele k člověku a ţivým tvorům slovy Genesis: Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem a nad celou zemí (Gen. 1.26) nebo Bůh také řekl: Hle, dal jsem vám na celé zemi kaţdou bylinu nesoucí semena i kaţdý strom, na němţ rostou plody se semeny. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je ţivá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. (Gen. 1.29). A dále: Řekl Bůh Noemu a jeho synům: Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vašim potomstvem i s kaţdým ţivým tvorem,.nedojde k potopě, která by vyhladila tvorstvo a zahladila zemi. (Gen. 9.8.). I kdyţ základ učení je jinde a citáty vyjadřují vyhraněně antropocentrické stanovisko k přírodě, povinnost člověka chránit veškerý ţivot je zcela zřetelně stanovena. Rozpor s cíly zelené politiky nastane tehdy, kdyţ člověk nedbá na svou odpovědnost a z moudrého vládce či partnera se stane sobecký, poţitkářský, bezohledný a krvelačný tyran. Evangelia se okolím zaobírají ještě méně, o to více ale způsobem ţivota: Neskládejte sobě pokladů na zemi. (Mat ), Nemůţete Bohu slouţit i mamoně (Mat.6.24.), Povaţte kvítí polního, kterak roste, nepracuje, ani přede. Pravímť pak vám, ţe ani Šalamoun ve vší slávě své tak odín nebyl, jako jedno z nich. (Mat ). To neznamená, ţe by tato náboţenství opomíjela vztah k přírodě dnes. V Encyklice Sollicitudo rei socialis č.24 Jan Pavel II. uvádí: je třeba brát v úvahu přirozenost kaţdé bytosti: rostlin, zvířat, přírodních prvků, a jejich vzájemnou propojenost v uspořádaném světě. V témţ smyslu nelze pánovitě zacházet s přírodními zdroji, jakoby byly nevyčerpatelné. Tím jsme se dostali k době nedávno minulé a přítomné. Označíme-li za nová náboţenská hnutí ta, jeţ vznikla v posledních 150 letech, pak jejich počet bude v desítkách tisíc. Větší z nich vycházejí z hinduismu, buddhismu, křesťanství, islámu. Někdy je souvislost méně zřetelná, jako u různých skupin hnutí Lidského potenciálu (New Age, UFO-náboţenství ), jinde více (Rastafariáni). Je zajímavé, ţe rastafariánství, přestoţe původně vycházelo z hnutí černé moci, učí dnes o přímém spojení člověka s ostatními ţivými bytostmi, přírodou, vesmírem. Ve výčtu nových náboţenství nesmí chybět baháismus. Podle něj nelze vyřešit světové problémy jinak neţ globalizací. Znečišťování ovzduší, propast mezi bohatými a chudými národy, globální oteplování, obchod s drogami, ale také činnost 13

14 nadnárodních společností, světového obchodu a financí jsou globální problémy, které je moţné účinně řešit zase jen na globální úrovni. Na druhé straně nakolik je to moţné musí rozhodování probíhat na místní aţ státní úrovni. Je důleţité zachovat kulturní a přírodní rozmanitost, bohatství jazyků, kultur, tradic a myšlení, zároveň však odstranit příčiny sporů a svárů. Mohlo by se tvrdit, ţe baháističtí snílci chtějí nemoţné. Baháisté odvětí, ţe vůbec nesní, naopak se probudili do dnešního skutečného vzájemně propojeného a vzájemně závislého světa. Snílci jsou ti, kdo si představují, ţe lze vést svět současným způsobem, aniţ by skončil pohromou. 6. Úspěchy a neúspěchy Strany zelených (SZ dříve a dnes aneb jak jsme vyhráli a zase nevyhráli) Autor: Martin Tichý Nechci, a ani by nebylo správné, abych personifikoval naše prohry a výhry. Pokusím se oprostit i od většiny mých emocionálních pohledů. A mám jich víc neţ dost. Bohuţel jsem byl u většiny proher a vítězství SZ. Přeskočím historii, tedy dobu minulého století. Zajímá nás přece nejvíce poslední doba. SZ v roce 2006 zazářila. Bylo to souzněním vnitřních i vnějších i speciálních vlivů. Vnější vlivy jsou známé. Dílčí znechucení politikou scénou. Absence kvalitních lídru i klasických politických stran. Tuţba voliče po novém a neušpiněném subjektu. Část liberálních voličů ztratilas své zástupce vypařením se Unie svobody a Občanských demokratu. Vnitřní vlivy se projevovaly jiţ od počátku tohoto století. Po roce 2000 Strana se začala z určité zakonzervovanosti rozvíjet. Do strany začalo vstupovat velké mnoţství zajímavých lidí. Jednalo se o široké spektrum od mladých členů neziskovek, aţ po staré levicové intelektuály. Byla to doba reprezentovaná J. Patočkou a Beránkem. Přestoţe měli nejednoho kritika tak nastartovali vnitřní dynamiku. Dobu střetu, kvasu a rozvoje. Abych jenom nechválil, objevily se i první stranické tresty a vylučování. V roce 2004 jsme získali prvního senátora. Můţeme mít na osobu Štětiny různé názory, ale pod jeho jménem SZ vstoupila do senátu. SZ byla na vzestupu. Speciální vlivy byly zafinancování volební kampaně v době, kdy strana měla značné dluhy. A kromě zajímavé podpory vlastně konkurenčních stran, měly na náš úspěch velký dopad dva výzkumy veřejného mínění, které přesvědčily voliče, ţe hlas pro SZ nepropadne, ţe máme více neţ 5 % voličů. Nezanedbatelný vliv měla i celkem slušná volební kampaň. Zvolení určitě pomohl i lídr celé kampaně Martin Bursík. Jsem si jist, ţe pokud by nebyly ony dodatkové faktory, do parlamentu by se SZ nedostala, získala by však přes 4 %, uhradily dluhy, a nachystala na další volební období, kde by jiţ vstup do parlamentu byl logický. I kdyţ jsme urychlili vstup do parlamentu, nebylo nic ztraceno. Mohli jsme dobudovat stranu, oslovovat voliče prezentovat stranická témata. Bylo na čem stavět. Ale náš postup byl opačný. To, ţe jsme byli v koalici a v přeběhlické vládě nám sice uškodilo, ale i to by snad šlo zachránit. 14

15 Voliče jsme však dokonale znechutili. Témata prodali. Stali jsme se důvěryhodným koaličním partnerem, nikoli však důvěryhodnou politickou stranou. Kam se poděly kamiony na koleje, jak jsme ovlivnili podporu hromadné dopravy? Náš pel čisté a nezkorumpované strany přivádějící svěţí vítr do politiky rychle vzal za své. Mimo obzvláště nešťastného vystupování našich představitelů, nám hodně pomohla kauza Čunek, radar i mnoho malých kauziček např. Nošovice, sjezdovky v Jeseníkách atd. a pak tzv. vnitrostranické boje. Samozřejmě i účast na přeběhlické vládě, kterou vedl sice chlap s gulama ale ideově opravdu prázdný Topol. Tuto vládu spočítali voliči všem zúčastněným. Pokud někdo tvrdí, ţe problém byl či je v levicovosti, či pravici tak se mýlí. Našemu voliči je to většinou fuk. Nás vyneslo hledání slušného politického subjektu, nikoliv potřeba další levice, či pravice. Ano měli jsme jednoznačně více akcentovat sociální aspekt, ale to není to, co nás poloţilo a ani to co nás řadí na levici. Arogance moci, a ne pravicové kydy, byla naše smrt. Druhý náš problém bylo umrtvení strany. Byli jsme opiti úspěchem. Těsně po volbách jsme hovořili všichni stejnou řečí. Předsedu a předsednictvo bychom nosili na rukou. Personální práce ve straně byla odjaktěţiva špatná, ale začala se hroutit. Neexistovalo něco jako kariérní růst. První byla podpora některých kandidátů do voleb, například zapomínáme, ţe O. Zubová a V. Jakubková, byly na svá místa zvoleny pod tlakem předsedy strany. Jinak by ve středních Čechách byl lídrem Čejka, a na Ostravsku dvakrát kraj nominoval Holubovou, ačkoliv byla předsedkyní RR, tak se povedlo předsedovi přesvědčit ostatní, ţe není vhodná. Druhý takový krok bylo nominace Schwarcenbergra na ministra zahraničí. To byly počátky. Straníci byli prohlášeni za neschopné a pod heslem Stát není naše kořist se do funkcí ve státní správě dosazovali kamarádíčci se stranou nespojení. Závěry byly takové, ţe býti člen strany bylo spíše diskvalifikující na jakýkoliv post ve státní správě. Volič z toho zjistil, ţe členové strany jsou neschopní. Diskuse v kaţdé politické straně je normální. Jenom u zelených to znamenalo, ţe jsme rozhádaní. Tento dojem vytvořilo vedení, veřejným prohlašováním, ţe nejsme jednotní. Sjednotili jsme se na teplickém sjezdu. To nám voliči téţ spočetli. Nejslavnější čin však bylo vylučování opozice na Mezinárodní den ţen. Tím jsme stranu dokonale sjednotili. A nastal opačný trend neţ na počátku. Lidé začali opouštět zmrtvělou stranu. Mnoho vysoce kvalitních lidí odešlo. Ještě více jen tak přestalo něco dělat. Cesta z průšvihu existuje. První a hlavní bod popsat stav. K tomu směřuje i můj příspěvek, byť velmi stručný. Další je napravit chyby, třeba i omluvit se voličům. A pak začít budovat zelené ode dna. Bohuţel se tomu stále urputně bráníme. Pokud se to povede, tak jsme byli v rozvoji zastaveni na 10 let, ale pozvedneme se. Naše místo obsadily Veverky, ale ani jim to moc nejde. SZ je první polistopadová strana. V našem politickém spektru má své místo. Pokud ji sami znovu nepohřbíme tak má i svou budoucnost. 15

16 Přijaté usnesení: KO SZ Ol. Kraje doporučuje poučit se z předchozích chyb a začít širokou diskuzi o směřování strany. Podmínkou dalšího růstu strany je návrat všech, kteří mají zájem na jejím rozvoji. 7. Jak nebýt odborníkem a přitom být dobrým zeleným Autor: Pavel Svoboda, místopředseda MOSZ Šternberk Myslím si, ţe se SZ v posledních letech příliš nekriticky a troufám si říci, aţ kolektivně-stádně zeleně zideologizovala. Odstín této zelené barvy však většině voličstva zjevně nelahodí. Jak se toto zideologizování projevuje v praxi? Uvedu několik příkladů: - Aniţ bychom více rozuměli problematice jaderných elektráren, budeme je odsuzovat - Aniţ bychom více rozuměli změnám klimatu, budeme tvrdit, ţe za ně můţe hlavně člověk - Aniţ bychom rozuměli problematice kůrovce na Šumavě, budeme brojit proti kácení lesů v 1. ochranné zóně NP. - atd. atd. Nelze doporučit jednoduchý recept, jak se vyrovnat se záplavou často protichůdných informací a s často polarizovanými postoji. Názory vědců, ekonomů a politiků jsou však plně legitimní a mnohdy i přes své vzájemné protiřečení dobře zdůvodněné. Strana zelených by si měla proto v prvé řadě uvědomit, ţe teprve svobodná diskuze argumentů a a protiargumentů otevírá prostor pro hledání objektivních faktů a jejich smysluplnou interpretaci! Váţení zelení, nerad bych se ještě jednou doţil okamţiku, kdy budu nucen v rámci stranické poslušnosti volit za prezidenta Jana Švejnara. Buďme především stranou svobodných lidí se zdravým individuálním uvaţováním. Odvrhněme nezdravou stranickou disciplínu a odvaţme se mít občas i svůj vlastní názor. Nekopírujme rovněţ bez hlubšího rozboru stranická stanoviska a usnesení z jiných krajů. V opačném případě se přes 5 volebních procent nikdy nedostaneme. Přijaté usnesení: Strana zelených KO SZ Olomouckého kraje odmítá fundamentalistická stanoviska, která jsou mnohdy důvodně i bezdůvodně připisována SZ. KO SZ Olomouckého kraje podporuje svobodnou výměnu názorů všech zainteresovaných a povaţuje vytvoření rovných podmínek k této diskuzi za stěţejní cíl svého působení v oblasti ochrany přírody a člověka. 8. Ropný zlom Autor: Martin Kolařík 16

17 Ropný zlom dle Hubberta (Marion King Hubert, geolog, který vytvořil teorii peak oil), je okamţik, kdy vyvrcholí světová těţba ropy, následuje krátké období stabilizace a pak nevyhnutelný pokles. Podle posledních kvalifikovaných odhadů nastal vrchol jiţ v roce Přesné datum ovšem není rozhodující, důleţitá je následná rychlost poklesu. Jaká bude cena ropy? Rozkolísaná, znemoţňuje odhad návratnosti investic, nízká cena ropy znamená, ţe většina ropných společností neinvestuje dost do nových nalezišť a budování alternativních zdrojů energie se nevyplácí, vysoká cena zase způsobuje problémy na straně spotřebitelů způsobuje okamţité zdraţení paliv z ropy vyrobených a se zpoţděním také všech plastických hmot a chemikálií. Na ceně ropy závisí i ceny všech ostatních burzovních komodit těţba surovin, výroba čehokoliv, doprava ani zemědělství se bez ropy neobejdou. 17

18 Ropa je pro současnou společnost základní surovinou, je na ni adaptovaná, dostatek energie je nezbytný pro hospodářský růst. Pokles těţby ropy se ale můţe přiblíţit číslu aţ 9 % ročně, jak předpovídá International Energy Agency (IEA). Tak rychlý pokles by přivedl ekonomiku téměř okamţitě do série krizí. 84 % jde na výrobu energie, z toho více neţ jedna polovina na dopravu, zbylých 16 % ropy jde jinam neţ do energetiky (např. chemický průmysl). Zhruba 95 procent veškerých potravin je pěstováno s pomocí ropných produktů (hnojiva, herbicidy, pesticidy, pohon strojů). V minulosti přecházela společnost nenuceně z horší formy energie na lepší (dřevo uhlí ropa + plyn). Alternativy k ropě ale zdaleka nejsou tak energeticky výhodné ani skladovatelné. Pro překonání úbytku ropy bude třeba rychlé a masivní restrukturalizace mnoha odvětví průmyslu, zemědělství a dopravy. Veřejnost na toto téma reaguje širokým spektrem názorů od superoptimistických (ropa je obnovitelná nebo najdeme rychle něco lepšího), přes optimistické (nastanou drobné obtíţe, ale technika to vyřeší) aţ po pesimistické (totální kolaps, survivalist). David Holmgren - permakulturní náhled na ubývání zdrojů. Nastínil 4 scénáře podle kombinace hrozeb ropného zlomu a globálního oteplování a jejich závaţnosti (hnědé technologie Brown Tech - nadnárodní úroveň, vnucování řešení shora, hnědá totalita / zelené technologie Green Tech národní úroveň / péče o zemi Earth Steward - úroveň obcí / záchranné čluny Lifeboats - rozpad společnosti na malé komunity). Scénáře se mohou na různých místech světa lišit a mohou být všelijak místně vnořené. Dmitrij Orlov přináší na zajímavá srovnání ekonomického a politického rozpadu Sovětského svazu s nadcházejícím ekonomickým kolapsem USA a světa. Vlastní zkušenost mu umoţnila vytvořil škálu 5 stupňů hroucení civilizace kolaps finanční, ekonomický, politický, sociální, kulturní. Na kterémkoliv stupni lze spojeným úsilím hroucení zastavit nebo naopak urychlit. My 18

19 dnes stojíme někde mezi finančním a ekonomickým! Můţeme situaci ovlivnit? Musíme, na místní a krajské úrovni, trvalým diskutováním a zviditelňováním tématu. Transition Towns (http://www.transitiontowns.org/) města v přechodu města a obce, které se aktivně připravují na ropný zlom a ostatní globální problémy. Činí tak odspoda nahoru, formou úplného zapojení obyvatel obce do procesu přeměny. Přináší nový jazyk, způsob, jak téma přenést k politikům, má pozitivnější náboj neţ jen chmurné předpovědi ropného zlomu. Diskuze, Oskar Kjellberg: sniţuje-li se mnoţství surovin a energie do produkce, sniţuje se také naše schopnost udrţovat kapitál (cesty, infrastruktura apod.). Tím se zase sniţuje naše produkce a zvyšuje opotřebení materiálu. Jaderná energie vyţaduje rozsáhlou infrastrukturu a lidský kapitál a nebudeme ji pravděpodobně schopni udrţet. Závěr: Krize postupně zasáhne všechna odvětví lidské činnosti. Co s tím můţeme dělat na úrovni jednotlivce, města, státu? Je třeba se zaměřit na formy průmyslu, zemědělství a energetiky udrţitelné v místním, nikoliv globálním měřítku. Informovat o problému pozitivní formou a nenabízet hotová řešení, ale vtahovat do tvorby řešení posluchače. Postupně bude růst důleţitost obecních a krajských samospráv, stejně jako místních občanských iniciativ. Odkazy na další informace: Česky: cs.wikipedia.org/wiki/ropný_vrchol cs.wikipedia.org/wiki/permakultura Anglicky: Přijatá usnesení: SZ KO Ol. Kraje doporučuje PSZ uspořádat konference na konkrétní i obecná zelená témata jaderná energie, klimatické změny, ekonomická paradigmata, obnovitelné zdroje energie apod. SZ by se měla rázněji distancovat od FV elektráren umístěných na zemědělské půdě a vysvětlovat široké veřejnosti, zda a jakou odpovědnost za tyto realizace nese. SZ Ol. kraje si je vědoma faktu, ţe bezproblémové fungování současné ekonomiky je zaloţeno na stále vzrůstající výrobě a spotřebě, zabezpečované především z fosilních zdrojů. SZ Ol. kraje si je vědoma neudrţitelnosti této závislosti a bude aktivně podporovat cesty, jak sníţit spotřebu fosilních zdrojů na minimum. 9. Trvale udržitelný vývoj a politická orientace Autor: Milan Mátl 1. ÚVOD TRVALE UDRŽITELNÝ VÝVOJ Můj příspěvek k trvale udrţitelnému vývoji (TUV) společnosti a k jeho souvislosti s politickou orientací je motivován neujasněností často pouţívaných 19

20 pojmů nejen v občanských politických stranách a masmédiích, ale i ve Straně zelených a občanských sdruţeních, zabývajících se ekologickými problémy, a to dokonce i v jejich nejvyšších orgánech. Text by měl být co nejobjektivnější, a proto se přidrţuji hlavně obecných definic a zdrţuji se obsáhlejších komentářů. Pouţívané definice pocházejí z nejrůznější literatury; snaţil jsem se upravovat a komentovat je co nejméně. Nejprve ale, proč vývoj a ne obvyklý rozvoj. Anglický termín development se můţe přeloţit do češtiny oběma způsoby; zatímco však samotné slovo vývoj nenaznačuje směr, je neutrální k rozsahu, velikosti a dopadu změny, výraz rozvoj v sobě skrývá expanzi; ţivé bytosti a jejich organizace se nepochybně vyvíjí, po jejich rozvojové fázi přichází ale neodvratný úpadek a případný rozvoj něčeho jiného či někde jinde. Nemoţnost trvalého růstu či rozvoje souvisí s druhým zákonem termodynamiky, podle nějţ při kaţdém procesu narůstá entropie a ubývá volné energie sledovaného celku; čím více a rychleji tedy spotřebováváme přírodní materiály (např. uhlí, ropu, kyslík...) naší soustavy, tím více a rychleji roste její entropie a sniţují se zásoby volné energie. Při omezených přírodních zdrojích naší planety nejsou neomezená expanze a růst výroby, populace a spotřeby trvale udrţitelné - objektivně existují meze stálého a celkového růstu. Logickým důsledkem je tedy spíše vývoj, který bychom mohli či měli usměrňovat, neţ rozvoj, který pro celé lidstvo a přírodní prostředí stejně nemůţeme (pokud vůbec chceme) zajistit. V dalších částech příspěvku se proto budu drţet navrhované změny terminologie. 2. TRVALE UDRŽITELNÉ ŽITÍ, VÝVOJ A SPOLEČNOST Existuje řada definic TUV společnosti, z nichţ asi nejvýstiţnější je tato: TUV trvale udrţitelný vývoj je ekonomicky, sociálně a environmentálně vyváţený vývoj společnosti, který současným i budoucím generacím zachovává moţnost uspokojovat své základní ţivotní potřeby a přitom nesniţuje rozmanitost přírody, zachovává přirozené funkce ekosystémů a udrţuje kulturní rozmanitost. Tato definice TUV zahrnuje péči o integritu ŢP, kvalitu ţivota, rovné moţnosti pro všechny lidi, rovná práva pro současnou i následující generace, sociální, kulturní a etickou dimenzi lidské prosperity. V daných mezích umoţňuje různé interpretace a svobodnou soutěţ alternativ. Cestou k TUV je hledání optimálního vztahu mezi environmentálním, ekonomickým a sociálním vývojem, mezi produktivitou a únosným zatíţením přírodních systémů, mezi lidskou svobodou a zodpovědností, efektivní ekonomikou a solidaritou, uspokojováním potřeb a poznáním, kdy uţ spotřebováváme příliš. Z hlediska klasických ekonomů se teorie TUV vyznačuje nereálností, eklekticizmem, nesourodostí, nepragmatičností. (Z hlediska prognostického lze ovšem pochybovat, zda ekonomie je vůbec věda.) Na druhé straně z hlediska hlubinné ekologie je TUV zaměřen příliš antropocentristicky: od původních idejí ochrany přírody přechází k trvale udrţitelné správě. Z ideje trvale udrţitelného vývoje vycházejí definice trvale udrţitelného ţití a trvale udrţitelné společnosti. TUS trvale udrţitelná společnost je taková společnost, kde intenzita vyuţívání obnovitelných zdrojů nepřesahuje rychlost jejich regenerace, intenzita vyuţívání neobnovitelných zdrojů nepřesahuje rychlost, s jakou jsou vyvíjeny jejich trvale udrţitelné obnovitelné náhrady a intenzita znečišťování nepřesahuje asimilační kapacitu prostředí. Vzájemný vztah populace, půdy, kapitálu a technologií je 20

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje POLITICKÉ IDEOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PaedDr. Zdena Kačírková Únor 2011 IDEOLOGIE Soubor idejí myšlenek, názorů a teorií

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Martin Potůček CESES FSV UK Praha, Česká republika http://martinpotucek.cz, http://ceses.cuni.cz Beseda Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Veřejná politika a veřejný zájem

Veřejná politika a veřejný zájem Veřejná politika a veřejný zájem Veřejné politiky VSFS 10.10.2011 1 Hájíme veřejný zájem LOGO POLITICKÉ STRANY Komunální volby 2010 10.10.2011 2 Definice veřejného zájmu Neurčitý právní pojem Zahrnuje

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY HISTORIE - STAROVĚK Původem ze zchudlé šlechtické rodiny Zkušenosti z cest do Egypta a na Kypr Athény v krizi Válka s Megarou 594 př.n.l. zvolen archontem Rozsáhlé reformy - rozsáhlá

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy - příčiny primární postupná dominance člověka jako druhu, jeho nadvláda nad predátory, oslabení přirozených

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika 13.10.2016 Etická dimenze základních ekonomických problémů Člověk vnímá svět jako hodnotový systém Jeho jednání je korigováno hodnotovým kontextem Tato korekce

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Ing. Josef Novák Veolia Energie ČR, a.s. Pražské evropské energetické fórum 2016 Praha, 21. 4. 2016 Jak může Strategie pro vytápění

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR

HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR Ing. František Morávek Stav lesnické politiky před revolucí 1989 Státní lesnická politika neexistovala Existence resortních výhledů ze statistik a SLHP

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Západ na rozcestí: "Systém vás nepotřebuje". Aneb "Základní příjem" pro uprchlíky? Videa

Západ na rozcestí: Systém vás nepotřebuje. Aneb Základní příjem pro uprchlíky? Videa AE News Alternativní zpravodajství a komentáře na aktuální témata z našeho (ro)zvráceného světa http://aeronet.cz/news Západ na rozcestí: "Systém vás nepotřebuje". Aneb "Základní příjem" pro uprchlíky?

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 1. března 2015 Programové cíle Naším hlavním cílem je dobře fungující, stabilní a prosperující společnost, ve které demokratická

Více

Sociální stát náklady a výnosy

Sociální stát náklady a výnosy Sociální stát náklady a výnosy Prof. Martin Potůček Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova www.martinpotucek.cz Na úvod: Sociální stát (Welfare State) je stát, v němž se v zákonech, ve vědomí a postojích

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Etika a ekonomie JITKA MELZOCHOVÁ NF VŠE

Etika a ekonomie JITKA MELZOCHOVÁ NF VŠE Etika a ekonomie JITKA MELZOCHOVÁ NF VŠE Obsah prezentace 1. Vymezení pojmu etika 2. Důvody hodnotových soudů v ekonomii 3. Amartya Sen a jeho pojetí etické ekonomie 4. AmitaiEtzioni: paradigma JÁ a MY

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie MÝTY 1. Neustále se z médií dozvídáme, že existují obnovitelné zdroje energie, které ke svému provozu nepotřebují žádných vstupů a budou nám moci zajistit

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu SVĚT (A) ENERGIE Dana

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje ţáky praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro ţivot a umoţňuje jim aktivně se zapojit do řešení běţných ţivotních

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více