Kolektivní smlouva od na dobu neurčitou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou"

Transkript

1 Kolektivní smlouva od na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod č. F9437/2001/24, Pr 119/1 Na Sadech 26-27, České Budějovice zastoupená ředitelem Mgr. Ivo Karešem IČO (dále jen zaměstnavatel) a Odborový svaz pracovníků knihoven, základní organizace v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, registrační číslo , oprávněna dle Stanov Odborového svazu pracovníků knihoven z 22. března 2005, článek 1, odst.3, písm.d) uzavírat kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem, zastoupená předsedkyní základní organizace paní Martinou Bílkovskou (dále jen odborová organizace) uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení 22 Zákoníku práce a Zákona o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb. tuto Kolektivní smlouvu Část I Všeobecná ustanovení Článek 1 Účastníci, účel a rozsah 1) Tato Kolektivní smlouva (dále jen KS ) je uzavřena mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací odborového svazu knihoven v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (dále jen odborová organizace), která zastupuje všechny zaměstnance zaměstnavatele. 2) KS upravuje individuální a kolektivní pracovní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran. 3) KS uzavírají obě smluvní strany v souladu se zákony a dalšími právními předpisy. Podmínky v pracovních smlouvách jednotlivých zaměstnanců mohou být sjednány pouze shodně nebo výhodněji, než stanoví tato KS. 4) Obě smluvní strany budou usilovat o zachování sociálního smíru. Článek 2 Rozsah, platnost a účinnost 1) Tato KS se uzavírá pro období od na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce 6 měsíců, která začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhému účastníku.

2 2) Kterákoliv ze smluvních stran může navrhnout jednání o změně nebo doplnění této KS. O návrhu je druhá strana povinna jednat nejpozději do 7 dnů od doručení návrhu. Návrh na jednání o změně nebo doplnění se doručuje v písemné podobě do rukou statutárního zástupce Jihočeské vědecké knihovny a předsedy/předsedkyně odborové organizace v Jihočeské vědecké knihovně. 3) KS je možné vypovědět nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data její účinnosti 4) Tato KS je závazná pro obě smluvní strany, které ji podepsaly a rovněž pro jejich případné právní nástupce. 5) Účinnost KS začíná prvním dnem období, na které byla KS uzavřena a končí uplynutím tohoto období, pokud dále není stanoveno jinak. Článek 3 Závazky zaměstnavatele 1) Zaměstnavatel uznává odborovou organizaci jako partnera při obhajobě práv, oprávněných zájmů a požadavků zaměstnanců. 2) Zaměstnavatel se zavazuje poskytovat výboru odborové organizace informace a podklady nutné pro uplatňování práv odborové organizace podle právních předpisů a této KS, a to vždy v dostatečném předstihu nejméně 14 dnů před provedením rozhodnutí, které se přímo dotýká většího počtu (patnácti a více) zaměstnanců. 3) Zaměstnavatel se zavazuje v souladu s právními předpisy podávat výboru odborové organizace požadované vysvětlení a přihlížet ke stanoviskům odborové organizace ve věcech, které se dotýkají zájmů zaměstnanců, pokud tato stanoviska nebudou v rozporu s právními předpisy. 4) Zaměstnavatel se zavazuje respektovat ústavní právo každého zaměstnance být odborově organizován a zabránit jakékoliv diskriminaci zaměstnanců pro odborovou práci. 5) Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci a) o zamýšlených organizačních změnách, v jejichž důsledku dojde k uvolňování zaměstnanců b) o zásadních otázkách rozvoje a výsledcích hospodaření c) o čerpání nařízené i dohodnuté práce přesčas v hodinách d) o možnostech zvyšování kvalifikace a rekvalifikačních záměrech e) o stavu a výsledku probíhajících kontrol f) o ročním vývoji platů a nákladech na platy celkem g) o přepočteném stavu zaměstnanců a průměrném platu h) o uzavíraných a ukončovaných pracovních poměrech i) o volných pracovních místech 6) Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko způsobem obvyklým u zaměstnavatele. 7) Zaměstnavatel projedná s odborovou organizací a) ekonomickou situaci b) změny organizace práce c) systém školení a vzdělávání zaměstnanců, opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance d) opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí e) další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců (min. 15 zaměstnanců)

3 f) zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců g) bezpečnost a ochranu zdraví při práci 8) Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a výborem odborové organizace, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby odborová organizace mohla na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu před uskutečněním opatření. Odborová organizace má právo obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď. Totéž platí i požaduje-li projednání zaměstnavatel. 9) Neplnění ustanovení této KS bude zaměstnavatel považovat za neplnění pracovních povinností odpovědných zaměstnanců. Způsob nápravy včetně termínů bude oznámen výboru odborové organizace neprodleně. Článek 4 Závazky odborové organizace 1) Odborová organizace bude respektovat záměry zaměstnavatele, které mají za cíl plnění poslání zaměstnavatele dle zřizovací listiny, prosperitu, technický, personální a sociální rozvoj, pokud realizace těchto záměrů nebude v rozporu s právy zaměstnanců, odborové organizace a touto KS. 2) Odborová organizace bude organizovat svou práci tak, aby bylo dosaženo plnění ustanovení této KS a pracovněprávních předpisů. 3) Odborová organizace může zvát pověřené zástupce zaměstnavatele na jednání výboru odborové organizace k řešení záležitostí společného zájmu nebo se zúčastnit jednání zaměstnavatele při řešení záležitostí společného zájmu. 4) Odborová organizace bude vést své členy k maximálnímu dodržování pracovní kázně a ochraně majetku zaměstnavatele. 5) Odborová organizace bude práci nevolených členů výboru odborové organizace vykonávat zejména mimo pracovní dobu. 6) Členové odborové organizace se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, o kterých se dovědí při výkonu funkce v odborové organizaci, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k prozrazení utajovaných skutečností, osobních údajů zaměstnance, či poškození dalších zájmů zaměstnavatele nebo zaměstnanců. 7) Neplnění KS ze strany odborové organizace bude řešeno dle stanov odborového svazu pracovníků knihoven a zaměstnavatel bude informován o způsobu nápravy neprodleně. Článek 5 Právo odborové organizace na spolurozhodování a na kontrolu 1) Kontrola plnění této KS bude prováděna každoročně vždy k datu společně oběma smluvními stranami. 2) Odborová organizace má právo kontroly v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů a závazků vyplývajících ze ZP a této KS včetně oblasti dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP ). Článek 6 Materiální a organizační zajištění činnosti odborové organizace 1) Pro návštěvy odborové organizace platí při vstupu do prostorů zaměstnavatele stejné předpisy jako pro návštěvy zaměstnavatele. 2) Pracovní volno s náhradou platu ve výši průměrného výdělku poskytne zaměstnavatel

4 a) členu orgánu odborové organizace k výkonu funkce podle Zákoníku práce (dále ZP) b) členu odborové organizace při účasti na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu 5 dnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody c) členu odborové organizace k účasti na sjezdu Odborového svazu pracovníků knihoven nebo k účasti na zasedání výkonného výboru nebo revizní komise Odborového svazu pracovníků knihoven na základě prokázání se pozvánkou d) členu odborové organizace k účasti na členské schůzi základní organizace maximálně na dobu 2 hodin 3) Zaměstnavatel hradí náklady spojené a) s kolektivním vyjednáváním b) s provozem odborové organizace v přiměřeném rozsahu dohodnuté místnosti s nezbytným vybavením a údržbou. Dále poskytne odborové organizaci v potřebném rozsahu kancelářské potřeby, rozmnožovací, spojovací a výpočetní techniku. Článek 7 Stížnosti zaměstnanců, předcházení soudním sporům 1) Stížnosti zaměstnanců na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů a spory, které vzniknou z výkladů nebo plnění KS, ze kterých vznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, řeší nadřízený stěžovatele spolu s odborovou organizací. 2) Jednání o vyřešení stížnosti nebo sporu svolává nadřízený stěžovatele z podnětu zaměstnance přizváním druhé strany. 3) Nedojde-li k vyřízení stížnosti nebo k vyřešení sporu do 15 pracovních dnů ode dne doručení podnětu zaměstnance, sdělí mu nadřízený tuto skutečnost písemně a postoupí spor ustavené komisi (viz čl. 8 odst. 1). 4) Postupem podle výše uvedených bodů není dotčeno právo zaměstnance kdykoliv se domáhat svých práv u soudu. 5) Zaměstnavatel i odborová organizace poskytne na žádost druhé strany náležité podklady k řešení sporu. Článek 8 Předcházení individuálním a kolektivním sporům 1) Smírčí komise k řešení sporů, které vzniknou o plnění závazků vyplývajících z KS, bude ustavena do 15 pracovních dnů a to ze tří zástupců zaměstnavatele a odborové organizace. 2) Nebude-li ve smírčí komisi spor vyřešen do 15 pracovních dnů ode dne jeho ustanovení, může být spor předložen k řešení prostřednictvím zprostředkovatele a rozhodce. 3) Komise se schází z podnětu jedné ze stran nebo při postoupení sporu ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 3 s cílem vyřešit předmět sporu do 15 pracovních dnů. Část II Pracovněprávní nároky a podmínky Článek 9 Stanovení pracovní doby Týdenní pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně. Evidenci pracovní doby zajišťuje zaměstnavatel v elektronickém docházkovém systému. Pracovní doba: - V JVK se uplatňuje pružné rozvrženi pracovní doby, kdy musí byt průměrná týdenní pracovní doba naplněna nejdéle v čtyřtýdenním vyrovnávacím období

5 - Časová rozmezí pracovní doby, základní pracovní doby a volitelné pracovní doby jsou stanovena v platném znění Pracovního řádu JVK - Přestávku,kterou zaměstnanec čerpal na jídlo a oddech, je povinen v plné délce napracovat tentýž den. - Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatňuje u zaměstnanců v den služební cesty, v den dovolené a v den pracovní neschopnosti - Za rozpis směn ve službách zodpovídá zaměstnavatel. - Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci na jeho žádost kratší pracovní dobu, pokud to bude pro obě strany výhodné. Práce přesčas: - Zaměstnavatel může nařídit práci přesčas nad rámec stanovené pracovní doby. - Práci přesčas je oprávněn zaměstnanci nařídit nebo povolit přímý nadřízený, vedoucí příslušného odboru nebo ředitel knihovny - Nařízená práce přesčas u jednotlivých zaměstnanců nesmí činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce - Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas v roce se nezahrnují práce přesčas, za které bylo zaměstnanci poskytnuto pracovní volno. - Práci přesčas nelze nařídit ani povolit zaměstnanci, jemuž je zkrácena pracovní doba ze zdravotních důvodů bez snížení platu. Noční práce: - Noční prací je práce konaná v době mezi a 6.00 hodinou. Článek 10 Nepřetržitý odpočinek mezi směnami 1) Zaměstnavatel se zavazuje rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Tento odpočinek může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let v případech a) naléhavých prací souvisejících s předmětem činnosti zaměstnavatele b) naléhavých opravných prací, jde-li o odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců c) živelních událostí a jiných obdobných mimořádných událostech d) při práci přesčas e) při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby za předpokladu, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. Článek 11 Dny pracovního klidu 1) Práce v den pracovního klidu a nepřetržitého odpočinku v týdnu je řešena dle ZP 2) Ve svátek může zaměstnavatel nařídit jen výkon prací, které je možné nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu. Zaměstnavatel se zavazuje, že nenařídí práce a) na Štědrý den b) na 1. a 2. svátek vánoční c) na 1.1. Článek 12 Dovolená 1) Základní výměra dovolené činí 5 týdnů z a kalendářní rok. Poměrná část dovolené činí za každý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Pro vznik nároku na poměrnou část dovolené se považuje i to,

6 že je pracovní poměr uzavřen až od prvního pracovního dne v kalendářním měsíci nebo je uzavřen do posledního pracovního dne kalendářního měsíce. 2) Dovolená na zotavenou je čerpána v plné výši za příslušný rok, ve kterém nárok vznikl a to vždy k toho roku, kdy nárok vznikl. Poskytne-li zaměstnavatel dovolenou na zotavenou v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku. Při stanovení plánu čerpání dovolené přihlíží zaměstnavatel k návrhu zaměstnance na termín čerpání dovolené, nebrání-li tomu závažné provozní důvody knihovny. 3) Dovolená se čerpá v celých dnech. Tři dny dovolené může zaměstnance čerpat po půl dnech s tím, že v jednom kalendářním měsíci musí být vždy vyčerpán celý den dovolené. 4) Dobu čerpání dovolené oznámí zaměstnavatel, po schválení odborovou organizací, zpřístupněním v elektronické podobě v docházkovém systému čtvrtletně a to vždy do 15. dne posledního měsíce předcházejícího čtvrtletí (tedy do 15.3., 15.6., a každého kalendářního roku, 5) Zaměstnavatel může určit i hromadné čerpání dovolené v rozsahu 2 týdnů v termínu, na kterém se dohodne s odborovou organizací a který bude vyhovovat provozním podmínkám a potřebám zaměstnavatele. 6) Za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnancům náhrada platu ve výši průměrného výdělku, odpovídajícího průměrné délce směny. Článek 13 Cestovní náhrady 1) Problematika cestovních náhrad je upravena zákoníkem práce a příslušnými vyhláškami v platném znění. 2) Zaměstnavatel se souhlasem odborové organizace vydává vnitřní předpis o poskytování a účtování cestovních náhrad Část III Péče o zaměstnance Článek 14 Pracovní podmínky zaměstnanců 1) Lhůta k informování odborové organizace o strukturálních změnách, racionalizačních nebo organizačních opatřeních, v důsledku kterých dojde k uvolňování zaměstnanců, nesmí být kratší než 14 dnů před doručením výpovědi zaměstnancům. Jmenný seznam zaměstnanců s výpovědí musí být doručen odborové organizaci ve stejné lhůtě před doručením výpovědí zaměstnancům. 2) Každý zaměstnanec má právo se ucházet o volné místo u zaměstnavatele ještě předtím, než bude nabídnuto mimo zaměstnavatele. Článek 15 Odborný rozvoj zaměstnanců 1) Problematika bude řešena ve shodě se ZP. Článek 16 Zabezpečení zaměstnanosti 1) Zaměstnavatel zajistí při organizačních změnách v případě potřeby zaměstnavatele rekvalifikaci zaměstnanců, umožňující jejich další zaměstnání v organizaci a navrhne příslušným zaměstnancům uzavření dohody o jejich účasti na rekvalifikaci.

7 Článek 17 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců 1) Ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi uvedenými v ZP. 2) Těhotné ženy a ženy pečující o dítě mladší než 1 rok nesmějí být vysílány na pracovní cesty mimo obvod svého pracoviště nebo bydliště. 3) Zaměstnanci pečující o dítě mladší 8 let smějí být vysíláni na pracovní cesty, popř. přeloženi, jen se svým souhlasem. Toto platí i pro osamělého zaměstnance pečujícího o dítě mladší 15 let. 4) V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží zaměstnanci nebo zaměstnankyni mateřská a rodičovská dovolená podle ZP. 5) Mladiství jsou zaměstnáváni pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a mentálnímu vývoji. Mladiství nejsou zaměstnáváni pracemi přesčas a prací v noci. Mladiství nejsou zaměstnáváni pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Článek 18 Stravování zaměstnanců 1) Zaměstnavatel umožní zaměstnancům stravování poskytnutím stravenky na jedno hlavní jídlo a jeden den ve výši, která bude stanovována vnitřní směrnicí, po předchozím projednání ve výboru odborové organizace. Náklady na závodní stravování a jejich úhradu upravuje příslušná vyhláška číslo v platném znění. 2) Stravenka bude poskytnuta zaměstnanci pouze v době, kdy je přítomen na pracovišti v průběhu pracovní směny a výkon jeho práce byl delší než tři hodiny a který nebyl během stanovené směny na pracovní cestě trvající více než 5 hodin. Část IV. Pracovní poměr Článek 19 1) Zaměstnavatel je povinen při nástupu do práce seznámit zaměstnance a) s kolektivní smlouvou b) s pracovním řádem /pokud je/ a s evidencí docházky c) s vnitřními předpisy d) s předpisy k zajištění BOZP a PO 2) Každé opatření, na jehož základě by mělo dojít ke zrušení pracovního místa, zaměstnavatel projedná předem s odborovou organizací. 3) Jestliže se u zaměstnavatele bude uvolňovat pracovní místo na dobu neurčitou, zaměstnavatel nejméně 14 dnů před jeho uvolněním zveřejní nabídku volného pracovního místa před tím, než bude jeho obsazení nabídnuto jiným zájemcům. 4) Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru se zaměstnancem zaměstnavatel projedná s odborovou organizací nejpozději 5 dnů před jejich podáním. 5) V případě rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem se postupuje podle ZP včetně vyplacení příslušejícího odstupného. 6) V případě rozvazování pracovních poměrů pro nadbytečnost bude zaměstnavatel při rozhodování o zaměstnancích, s kterými má být z tohoto důvodu pracovní poměr rozvázán, přihlížet ke kvalifikaci, pracovním výsledkům, délce zaměstnání. Tím není dotčen postup zaměstnavatele při hromadném propouštění.

8 7) Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu. 8) V případě hromadného propouštění se postupuje podle ZP Část V. BOZP Článek 20 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 1) Zaměstnavatel projedná s odborovou organizací všechny otázky týkající se BOZP a přijme konkrétní termínovaná technická, organizační a jiná opatření k zajištění bezpečného pracovního výkonu, bezpečnosti technických zařízení a bezpečného pracovního prostředí. 2) Zaměstnavatel bude průběžně zavádět systém účinně zajišťující BOZP a přijme opatření k prevenci rizik. 3) Zaměstnavatel bude provádět rozbory pracovních úrazů a bude provádět opatření k jejich dalšímu postupnému snižování. S touto agendou vždy seznámí odborovou organizaci. 4) Zaměstnavatel, po projednání způsobu a rozsahu náhrady škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání s odborovou organizací, sdělí písemně své rozhodnutí postiženému do 30 dnů ode dne projednání. 5) Zaměstnavatel zajistí cestovní pojištění pro všechny zaměstnance pro pracovní činnost v zahraničí. Toto pojištění bude pokrývat i léčebné výlohy. 6) Zaměstnavatel bude bezplatně poskytovat zaměstnancům podle vnitřního předpisu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, pracovní prostředky, mycí, čistící a desinfekční prostředky. 7) Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zaměstnavatel zajišťovat 1x za dva roky a to ve IV.čtvrtletí příslušného kalendářního roku, pro vedoucí zaměstnance 1x za rok. 8) Prověrky BOZP bude zaměstnavatel provádět jednou ročně na všech pracovištích za přítomnosti zástupce odborového orgánu a to vždy do konce II.čtvrtletí každého kalendářního roku. 9) Zaměstnavatel umožní a bude vyžadovat přítomnost člena odborové organizace při kontrolách orgánů, kterým přísluší provádět kontroly BOZP. 10) Odborová organizace se zavazuje, že bude své připomínky a náměty k řešení otázek BOZP podávat zaměstnavateli neprodleně po jejich zjištění a vždy písemně. Zaměstnavatel se zavazuje, že tyto písemné připomínky projedná bez prodlení a zajistí do 7 dnů písemnou odpověď odborové organizaci. 11) Zaměstnanci jsou povinni: a) absolvovat školení předpisů a požadavků k zajištění BOZP 1x za dva roky, vedoucí zaměstnanci 1x ročně. V případě změny právních předpisů po jejich vyhlášení do doby nabytí jejich účinnosti či v nejbližším možném termínu b) podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám dle výzvy lékaře pracovně lékařské péče c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy e) používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, OOPP a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu

9 f) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště g) nekouřit v celém objektu zaměstnavatele h) oznámit svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit BOZP a podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování i) bezodkladně oznámit svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a pracovní nebo jiný úraz jiné osoby v objektu zaměstnavatele, jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetření jeho příčin i) podrobit se na pokyn zaměstnance, který se prokáže zmocněním ředitele, zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 12) Zaměstnavatel zajistí, z důvodů zajištění bezpečnosti zaměstnanců, rozpisy směn do večerních výpůjčních hodin tak, aby v pobočkách a na pracovištích, kde je to účelné, byli přítomni až do konce výpůjčních hodin nejméně 2 zaměstnanci. Článek 21 Pracovnělékařská péče 1) Zaměstnavatel zajistí s příslušným lékařem, se kterým má uzavřenou smlouvu o pracovnělékařské péči, pravidelné návštěvy pracovišť podle požadavků vyplývajících z kontroly BOZP. 2) Zaměstnavatel hradí, po předložení řádného potvrzení, nezbytně nutnou dobu strávenou u lékaře ve zdravotním zařízení v době základní pracovní doby, pokud nemohl zaměstnanec vyhledat lékařskou péči v době mimopracovní a zdravotnické zařízení je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance. Část VI Platy Článek 22 Obecné ustanovení o platu 13) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci plat. Plat určuje zaměstnavatel podle ZP a nařízení vlády, vydaného k jeho provedení a vnitřního platového předpisu, který vydá zaměstnavatel po projednání ve výboru odborové organizace. 14) Plat je splatný po vykonání práce a to nejpozději 18. dne v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na plat nebo některou jeho 1. složku. Připadá-li datum 18. na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je výplatním 2. dnem nejbližší pracovní den, předcházející dni 18. V den výplaty je vydáván zaměstnanci i příslušný doklad o způsobu a výši výplaty. Pokud není výplata zasílána zaměstnanci na jím určený účet, je plat v hotovosti vydáván zaměstnanci proti jeho podpisu v budově Na Sadech v Č.Budějovicích. Jiné osobě není plat zaměstnance vydán, pokud se tato osoba neprokáže plnou mocí podepsanou zaměstnancem. 15) Zaměstnavatel uvádí složky platu v platovém výměru. 16) Zaměstnanci může být přiznán osobní příplatek. 17) Zaměstnanci mohou být poskytnuty odměny za : a) úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu b) umístění na prvních třech místech vyhlášeného vnitropodnikového projektu zaměřeného k rozvoji odborných činností knihovny a rozvoji služeb uživatelům

10 c) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelným pohromám, jejich likvidaci nebo odstraňování následků nebo při jiných mimořádných událostech d) za zlepšený hospodářský výsledek 6) Osobní příplatky a odměny jsou též závislé na rozpočtu zaměstnavatele v oblasti mzdových prostředků. Část VII Překážky v práci Článek 23 Překážky v práci na straně zaměstnavatele 1) Jsou-li překážky v práci na straně zaměstnavatele, přísluší zaměstnanci náhrada platu dle ZP Překážky v práci na straně zaměstnance 1) Pracovní volno s náhradou či bez náhrady platu při překážkách na straně zaměstnance poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci dle ZP a příslušného nařízení vlády. 2) Požaduje-li zaměstnanec pracovní volno bez náhrady platu na překážku v práci, která není uvedena v ZP a nařízení vlády, může mu být toto pracovní volno poskytnuto se souhlasem zaměstnavatele na dobu nezbytně nutnou, vyčerpal-li zaměstnanec všechny dny své dovolené v kalendářním roce. Tento požadavek posuzuje nejbližší nadřízený zaměstnance. 3) Nepřítomnost zaměstnance z důvodů překážek v práci na straně zaměstnance, doloží ve všech případech zaměstnanec potvrzením, na kterém bude uveden datum a doba od...do a důvod, pro který nebyl přítomen v práci, razítko a podpis např. lékaře, pohřebního ústavu atd. 4) Zaměstnanec, který provádí přednáškovou činnost ( i s finanční úhradou) pro zaměstnance JVK, knihovníky či jiné odborné pracovníky knihoven a informačních institucí v EU ( pokud toto není služební cestou), může na tuto činnost včetně doby, při které je přítomen skládání závěrečných testů či zkoušky absolventů, čerpat placené volno v celkové výši 40 hodin za kalendářní rok. Evidenci takto čerpaného placeného volna provádí vedoucí odboru knihovnictví a odborného vzdělávání a v docházkovém systému označuje vedoucí odboru jako výkon práce. 5) Zaměstnanec, který se zúčastní jednání výkonného orgánu Svazu knihovníků a informačních pracovníků, může na výkon této činnosti čerpat placené volno v celkové výši 16 hodin za kalendářní rok. Evidenci takto čerpaného volna provádí na základě předložené pozvánky k jednání vedoucí odboru. Část VIII Náhrada škody Odpovědnost zaměstnance za škodu Článek 24 Předcházení škodám, náhrada škody a odpovědnost za škodu U předcházení škodám, u náhrad za škody a odpovědnosti za škody se postupuje dle ustanovení ZP v platném znění. Část IX Závěrečná ustanovení

11 Článek 25 Zaměstnavatel je oprávněn vydat se souhlasem odborové organizace a ve smyslu vyhlášky č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb vnitřní předpis o tvorbě a užití tohoto fondu. Zaměstnavatel vydá pracovní řád. Zaměstnavatel seznámí zaměstnance s obsahem KS nejpozději do 15 dnů od jejího podpisu tím, že zveřejní KS na i stránkách. Tato Kolektivní smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Odborová organizace obdrží jeden stejnopis a zaměstnavatel dva stejnopisy, přičemž jeden uloží do spisů knihovny a druhý bude mít k dispozici pro provádění kontrol. Tato Kolektivní smlouva má podpisem obou stran platnost dnem Zrušuje se Kolektivní smlouva platná od Předsedkyně základní organizace Martina Bílkovská ředitel Jihočeské vědecké knihovny Mgr. Ivo Kareš

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI Článek 1 Smluvní strany Tato kolektivní smlouva se uzavírá mezi smluvními stranami Odborová organizace

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0113.docx Autor Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi organizací s názvem: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527, se sídlem: U Hřiště 527, 382 32 Velešín, identifikační číslo: 00583855, zastoupenou

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Konzervatoří a VOŠ Jaroslava Ježka, zastoupenou ředitelem p. Mgr. Milanem Purnochem ( dále jen zaměstnavatel ) a Základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků

Více

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková Identifikace nové normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní smlouva 2010 1 0 0 Identifikace nahrazované normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_10 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP )

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ) Ústav experimentální botaniky AVČR, v. v. i., Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje IČO: 61389030 zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem ÚEB AV ČR, v. v. i. (dále zaměstnavatel nebo

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami. zaměstnavatelem: se sídlem. IČ:.. O B S A H :

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami. zaměstnavatelem: se sídlem. IČ:.. O B S A H : KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi smluvními stranami zaměstnavatelem:.. se sídlem IČ: a odborovou organizací : Základní organizace při... se sídlem. IČ:.. O B S A H : A) Základní ustanovení A1. Účel, obsah

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, zastoupenou děkanem Prof. PhDr. Ivo Bartečkem, CSc., (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací Vysokoškolského

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy..

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi Svaz dopravy České republiky Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství K O L E K T I V N Í

Více