Kolektivní smlouva od na dobu neurčitou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou"

Transkript

1 Kolektivní smlouva od na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod č. F9437/2001/24, Pr 119/1 Na Sadech 26-27, České Budějovice zastoupená ředitelem Mgr. Ivo Karešem IČO (dále jen zaměstnavatel) a Odborový svaz pracovníků knihoven, základní organizace v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, registrační číslo , oprávněna dle Stanov Odborového svazu pracovníků knihoven z 22. března 2005, článek 1, odst.3, písm.d) uzavírat kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem, zastoupená předsedkyní základní organizace paní Martinou Bílkovskou (dále jen odborová organizace) uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení 22 Zákoníku práce a Zákona o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb. tuto Kolektivní smlouvu Část I Všeobecná ustanovení Článek 1 Účastníci, účel a rozsah 1) Tato Kolektivní smlouva (dále jen KS ) je uzavřena mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací odborového svazu knihoven v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (dále jen odborová organizace), která zastupuje všechny zaměstnance zaměstnavatele. 2) KS upravuje individuální a kolektivní pracovní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran. 3) KS uzavírají obě smluvní strany v souladu se zákony a dalšími právními předpisy. Podmínky v pracovních smlouvách jednotlivých zaměstnanců mohou být sjednány pouze shodně nebo výhodněji, než stanoví tato KS. 4) Obě smluvní strany budou usilovat o zachování sociálního smíru. Článek 2 Rozsah, platnost a účinnost 1) Tato KS se uzavírá pro období od na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce 6 měsíců, která začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhému účastníku.

2 2) Kterákoliv ze smluvních stran může navrhnout jednání o změně nebo doplnění této KS. O návrhu je druhá strana povinna jednat nejpozději do 7 dnů od doručení návrhu. Návrh na jednání o změně nebo doplnění se doručuje v písemné podobě do rukou statutárního zástupce Jihočeské vědecké knihovny a předsedy/předsedkyně odborové organizace v Jihočeské vědecké knihovně. 3) KS je možné vypovědět nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data její účinnosti 4) Tato KS je závazná pro obě smluvní strany, které ji podepsaly a rovněž pro jejich případné právní nástupce. 5) Účinnost KS začíná prvním dnem období, na které byla KS uzavřena a končí uplynutím tohoto období, pokud dále není stanoveno jinak. Článek 3 Závazky zaměstnavatele 1) Zaměstnavatel uznává odborovou organizaci jako partnera při obhajobě práv, oprávněných zájmů a požadavků zaměstnanců. 2) Zaměstnavatel se zavazuje poskytovat výboru odborové organizace informace a podklady nutné pro uplatňování práv odborové organizace podle právních předpisů a této KS, a to vždy v dostatečném předstihu nejméně 14 dnů před provedením rozhodnutí, které se přímo dotýká většího počtu (patnácti a více) zaměstnanců. 3) Zaměstnavatel se zavazuje v souladu s právními předpisy podávat výboru odborové organizace požadované vysvětlení a přihlížet ke stanoviskům odborové organizace ve věcech, které se dotýkají zájmů zaměstnanců, pokud tato stanoviska nebudou v rozporu s právními předpisy. 4) Zaměstnavatel se zavazuje respektovat ústavní právo každého zaměstnance být odborově organizován a zabránit jakékoliv diskriminaci zaměstnanců pro odborovou práci. 5) Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci a) o zamýšlených organizačních změnách, v jejichž důsledku dojde k uvolňování zaměstnanců b) o zásadních otázkách rozvoje a výsledcích hospodaření c) o čerpání nařízené i dohodnuté práce přesčas v hodinách d) o možnostech zvyšování kvalifikace a rekvalifikačních záměrech e) o stavu a výsledku probíhajících kontrol f) o ročním vývoji platů a nákladech na platy celkem g) o přepočteném stavu zaměstnanců a průměrném platu h) o uzavíraných a ukončovaných pracovních poměrech i) o volných pracovních místech 6) Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko způsobem obvyklým u zaměstnavatele. 7) Zaměstnavatel projedná s odborovou organizací a) ekonomickou situaci b) změny organizace práce c) systém školení a vzdělávání zaměstnanců, opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance d) opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí e) další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců (min. 15 zaměstnanců)

3 f) zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců g) bezpečnost a ochranu zdraví při práci 8) Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a výborem odborové organizace, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby odborová organizace mohla na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu před uskutečněním opatření. Odborová organizace má právo obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď. Totéž platí i požaduje-li projednání zaměstnavatel. 9) Neplnění ustanovení této KS bude zaměstnavatel považovat za neplnění pracovních povinností odpovědných zaměstnanců. Způsob nápravy včetně termínů bude oznámen výboru odborové organizace neprodleně. Článek 4 Závazky odborové organizace 1) Odborová organizace bude respektovat záměry zaměstnavatele, které mají za cíl plnění poslání zaměstnavatele dle zřizovací listiny, prosperitu, technický, personální a sociální rozvoj, pokud realizace těchto záměrů nebude v rozporu s právy zaměstnanců, odborové organizace a touto KS. 2) Odborová organizace bude organizovat svou práci tak, aby bylo dosaženo plnění ustanovení této KS a pracovněprávních předpisů. 3) Odborová organizace může zvát pověřené zástupce zaměstnavatele na jednání výboru odborové organizace k řešení záležitostí společného zájmu nebo se zúčastnit jednání zaměstnavatele při řešení záležitostí společného zájmu. 4) Odborová organizace bude vést své členy k maximálnímu dodržování pracovní kázně a ochraně majetku zaměstnavatele. 5) Odborová organizace bude práci nevolených členů výboru odborové organizace vykonávat zejména mimo pracovní dobu. 6) Členové odborové organizace se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, o kterých se dovědí při výkonu funkce v odborové organizaci, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k prozrazení utajovaných skutečností, osobních údajů zaměstnance, či poškození dalších zájmů zaměstnavatele nebo zaměstnanců. 7) Neplnění KS ze strany odborové organizace bude řešeno dle stanov odborového svazu pracovníků knihoven a zaměstnavatel bude informován o způsobu nápravy neprodleně. Článek 5 Právo odborové organizace na spolurozhodování a na kontrolu 1) Kontrola plnění této KS bude prováděna každoročně vždy k datu společně oběma smluvními stranami. 2) Odborová organizace má právo kontroly v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů a závazků vyplývajících ze ZP a této KS včetně oblasti dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP ). Článek 6 Materiální a organizační zajištění činnosti odborové organizace 1) Pro návštěvy odborové organizace platí při vstupu do prostorů zaměstnavatele stejné předpisy jako pro návštěvy zaměstnavatele. 2) Pracovní volno s náhradou platu ve výši průměrného výdělku poskytne zaměstnavatel

4 a) členu orgánu odborové organizace k výkonu funkce podle Zákoníku práce (dále ZP) b) členu odborové organizace při účasti na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu 5 dnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody c) členu odborové organizace k účasti na sjezdu Odborového svazu pracovníků knihoven nebo k účasti na zasedání výkonného výboru nebo revizní komise Odborového svazu pracovníků knihoven na základě prokázání se pozvánkou d) členu odborové organizace k účasti na členské schůzi základní organizace maximálně na dobu 2 hodin 3) Zaměstnavatel hradí náklady spojené a) s kolektivním vyjednáváním b) s provozem odborové organizace v přiměřeném rozsahu dohodnuté místnosti s nezbytným vybavením a údržbou. Dále poskytne odborové organizaci v potřebném rozsahu kancelářské potřeby, rozmnožovací, spojovací a výpočetní techniku. Článek 7 Stížnosti zaměstnanců, předcházení soudním sporům 1) Stížnosti zaměstnanců na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů a spory, které vzniknou z výkladů nebo plnění KS, ze kterých vznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, řeší nadřízený stěžovatele spolu s odborovou organizací. 2) Jednání o vyřešení stížnosti nebo sporu svolává nadřízený stěžovatele z podnětu zaměstnance přizváním druhé strany. 3) Nedojde-li k vyřízení stížnosti nebo k vyřešení sporu do 15 pracovních dnů ode dne doručení podnětu zaměstnance, sdělí mu nadřízený tuto skutečnost písemně a postoupí spor ustavené komisi (viz čl. 8 odst. 1). 4) Postupem podle výše uvedených bodů není dotčeno právo zaměstnance kdykoliv se domáhat svých práv u soudu. 5) Zaměstnavatel i odborová organizace poskytne na žádost druhé strany náležité podklady k řešení sporu. Článek 8 Předcházení individuálním a kolektivním sporům 1) Smírčí komise k řešení sporů, které vzniknou o plnění závazků vyplývajících z KS, bude ustavena do 15 pracovních dnů a to ze tří zástupců zaměstnavatele a odborové organizace. 2) Nebude-li ve smírčí komisi spor vyřešen do 15 pracovních dnů ode dne jeho ustanovení, může být spor předložen k řešení prostřednictvím zprostředkovatele a rozhodce. 3) Komise se schází z podnětu jedné ze stran nebo při postoupení sporu ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 3 s cílem vyřešit předmět sporu do 15 pracovních dnů. Část II Pracovněprávní nároky a podmínky Článek 9 Stanovení pracovní doby Týdenní pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně. Evidenci pracovní doby zajišťuje zaměstnavatel v elektronickém docházkovém systému. Pracovní doba: - V JVK se uplatňuje pružné rozvrženi pracovní doby, kdy musí byt průměrná týdenní pracovní doba naplněna nejdéle v čtyřtýdenním vyrovnávacím období

5 - Časová rozmezí pracovní doby, základní pracovní doby a volitelné pracovní doby jsou stanovena v platném znění Pracovního řádu JVK - Přestávku,kterou zaměstnanec čerpal na jídlo a oddech, je povinen v plné délce napracovat tentýž den. - Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatňuje u zaměstnanců v den služební cesty, v den dovolené a v den pracovní neschopnosti - Za rozpis směn ve službách zodpovídá zaměstnavatel. - Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci na jeho žádost kratší pracovní dobu, pokud to bude pro obě strany výhodné. Práce přesčas: - Zaměstnavatel může nařídit práci přesčas nad rámec stanovené pracovní doby. - Práci přesčas je oprávněn zaměstnanci nařídit nebo povolit přímý nadřízený, vedoucí příslušného odboru nebo ředitel knihovny - Nařízená práce přesčas u jednotlivých zaměstnanců nesmí činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce - Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas v roce se nezahrnují práce přesčas, za které bylo zaměstnanci poskytnuto pracovní volno. - Práci přesčas nelze nařídit ani povolit zaměstnanci, jemuž je zkrácena pracovní doba ze zdravotních důvodů bez snížení platu. Noční práce: - Noční prací je práce konaná v době mezi a 6.00 hodinou. Článek 10 Nepřetržitý odpočinek mezi směnami 1) Zaměstnavatel se zavazuje rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Tento odpočinek může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let v případech a) naléhavých prací souvisejících s předmětem činnosti zaměstnavatele b) naléhavých opravných prací, jde-li o odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců c) živelních událostí a jiných obdobných mimořádných událostech d) při práci přesčas e) při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby za předpokladu, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. Článek 11 Dny pracovního klidu 1) Práce v den pracovního klidu a nepřetržitého odpočinku v týdnu je řešena dle ZP 2) Ve svátek může zaměstnavatel nařídit jen výkon prací, které je možné nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu. Zaměstnavatel se zavazuje, že nenařídí práce a) na Štědrý den b) na 1. a 2. svátek vánoční c) na 1.1. Článek 12 Dovolená 1) Základní výměra dovolené činí 5 týdnů z a kalendářní rok. Poměrná část dovolené činí za každý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Pro vznik nároku na poměrnou část dovolené se považuje i to,

6 že je pracovní poměr uzavřen až od prvního pracovního dne v kalendářním měsíci nebo je uzavřen do posledního pracovního dne kalendářního měsíce. 2) Dovolená na zotavenou je čerpána v plné výši za příslušný rok, ve kterém nárok vznikl a to vždy k toho roku, kdy nárok vznikl. Poskytne-li zaměstnavatel dovolenou na zotavenou v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku. Při stanovení plánu čerpání dovolené přihlíží zaměstnavatel k návrhu zaměstnance na termín čerpání dovolené, nebrání-li tomu závažné provozní důvody knihovny. 3) Dovolená se čerpá v celých dnech. Tři dny dovolené může zaměstnance čerpat po půl dnech s tím, že v jednom kalendářním měsíci musí být vždy vyčerpán celý den dovolené. 4) Dobu čerpání dovolené oznámí zaměstnavatel, po schválení odborovou organizací, zpřístupněním v elektronické podobě v docházkovém systému čtvrtletně a to vždy do 15. dne posledního měsíce předcházejícího čtvrtletí (tedy do 15.3., 15.6., a každého kalendářního roku, 5) Zaměstnavatel může určit i hromadné čerpání dovolené v rozsahu 2 týdnů v termínu, na kterém se dohodne s odborovou organizací a který bude vyhovovat provozním podmínkám a potřebám zaměstnavatele. 6) Za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnancům náhrada platu ve výši průměrného výdělku, odpovídajícího průměrné délce směny. Článek 13 Cestovní náhrady 1) Problematika cestovních náhrad je upravena zákoníkem práce a příslušnými vyhláškami v platném znění. 2) Zaměstnavatel se souhlasem odborové organizace vydává vnitřní předpis o poskytování a účtování cestovních náhrad Část III Péče o zaměstnance Článek 14 Pracovní podmínky zaměstnanců 1) Lhůta k informování odborové organizace o strukturálních změnách, racionalizačních nebo organizačních opatřeních, v důsledku kterých dojde k uvolňování zaměstnanců, nesmí být kratší než 14 dnů před doručením výpovědi zaměstnancům. Jmenný seznam zaměstnanců s výpovědí musí být doručen odborové organizaci ve stejné lhůtě před doručením výpovědí zaměstnancům. 2) Každý zaměstnanec má právo se ucházet o volné místo u zaměstnavatele ještě předtím, než bude nabídnuto mimo zaměstnavatele. Článek 15 Odborný rozvoj zaměstnanců 1) Problematika bude řešena ve shodě se ZP. Článek 16 Zabezpečení zaměstnanosti 1) Zaměstnavatel zajistí při organizačních změnách v případě potřeby zaměstnavatele rekvalifikaci zaměstnanců, umožňující jejich další zaměstnání v organizaci a navrhne příslušným zaměstnancům uzavření dohody o jejich účasti na rekvalifikaci.

7 Článek 17 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců 1) Ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi uvedenými v ZP. 2) Těhotné ženy a ženy pečující o dítě mladší než 1 rok nesmějí být vysílány na pracovní cesty mimo obvod svého pracoviště nebo bydliště. 3) Zaměstnanci pečující o dítě mladší 8 let smějí být vysíláni na pracovní cesty, popř. přeloženi, jen se svým souhlasem. Toto platí i pro osamělého zaměstnance pečujícího o dítě mladší 15 let. 4) V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží zaměstnanci nebo zaměstnankyni mateřská a rodičovská dovolená podle ZP. 5) Mladiství jsou zaměstnáváni pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a mentálnímu vývoji. Mladiství nejsou zaměstnáváni pracemi přesčas a prací v noci. Mladiství nejsou zaměstnáváni pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Článek 18 Stravování zaměstnanců 1) Zaměstnavatel umožní zaměstnancům stravování poskytnutím stravenky na jedno hlavní jídlo a jeden den ve výši, která bude stanovována vnitřní směrnicí, po předchozím projednání ve výboru odborové organizace. Náklady na závodní stravování a jejich úhradu upravuje příslušná vyhláška číslo v platném znění. 2) Stravenka bude poskytnuta zaměstnanci pouze v době, kdy je přítomen na pracovišti v průběhu pracovní směny a výkon jeho práce byl delší než tři hodiny a který nebyl během stanovené směny na pracovní cestě trvající více než 5 hodin. Část IV. Pracovní poměr Článek 19 1) Zaměstnavatel je povinen při nástupu do práce seznámit zaměstnance a) s kolektivní smlouvou b) s pracovním řádem /pokud je/ a s evidencí docházky c) s vnitřními předpisy d) s předpisy k zajištění BOZP a PO 2) Každé opatření, na jehož základě by mělo dojít ke zrušení pracovního místa, zaměstnavatel projedná předem s odborovou organizací. 3) Jestliže se u zaměstnavatele bude uvolňovat pracovní místo na dobu neurčitou, zaměstnavatel nejméně 14 dnů před jeho uvolněním zveřejní nabídku volného pracovního místa před tím, než bude jeho obsazení nabídnuto jiným zájemcům. 4) Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru se zaměstnancem zaměstnavatel projedná s odborovou organizací nejpozději 5 dnů před jejich podáním. 5) V případě rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem se postupuje podle ZP včetně vyplacení příslušejícího odstupného. 6) V případě rozvazování pracovních poměrů pro nadbytečnost bude zaměstnavatel při rozhodování o zaměstnancích, s kterými má být z tohoto důvodu pracovní poměr rozvázán, přihlížet ke kvalifikaci, pracovním výsledkům, délce zaměstnání. Tím není dotčen postup zaměstnavatele při hromadném propouštění.

8 7) Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu. 8) V případě hromadného propouštění se postupuje podle ZP Část V. BOZP Článek 20 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 1) Zaměstnavatel projedná s odborovou organizací všechny otázky týkající se BOZP a přijme konkrétní termínovaná technická, organizační a jiná opatření k zajištění bezpečného pracovního výkonu, bezpečnosti technických zařízení a bezpečného pracovního prostředí. 2) Zaměstnavatel bude průběžně zavádět systém účinně zajišťující BOZP a přijme opatření k prevenci rizik. 3) Zaměstnavatel bude provádět rozbory pracovních úrazů a bude provádět opatření k jejich dalšímu postupnému snižování. S touto agendou vždy seznámí odborovou organizaci. 4) Zaměstnavatel, po projednání způsobu a rozsahu náhrady škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání s odborovou organizací, sdělí písemně své rozhodnutí postiženému do 30 dnů ode dne projednání. 5) Zaměstnavatel zajistí cestovní pojištění pro všechny zaměstnance pro pracovní činnost v zahraničí. Toto pojištění bude pokrývat i léčebné výlohy. 6) Zaměstnavatel bude bezplatně poskytovat zaměstnancům podle vnitřního předpisu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, pracovní prostředky, mycí, čistící a desinfekční prostředky. 7) Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zaměstnavatel zajišťovat 1x za dva roky a to ve IV.čtvrtletí příslušného kalendářního roku, pro vedoucí zaměstnance 1x za rok. 8) Prověrky BOZP bude zaměstnavatel provádět jednou ročně na všech pracovištích za přítomnosti zástupce odborového orgánu a to vždy do konce II.čtvrtletí každého kalendářního roku. 9) Zaměstnavatel umožní a bude vyžadovat přítomnost člena odborové organizace při kontrolách orgánů, kterým přísluší provádět kontroly BOZP. 10) Odborová organizace se zavazuje, že bude své připomínky a náměty k řešení otázek BOZP podávat zaměstnavateli neprodleně po jejich zjištění a vždy písemně. Zaměstnavatel se zavazuje, že tyto písemné připomínky projedná bez prodlení a zajistí do 7 dnů písemnou odpověď odborové organizaci. 11) Zaměstnanci jsou povinni: a) absolvovat školení předpisů a požadavků k zajištění BOZP 1x za dva roky, vedoucí zaměstnanci 1x ročně. V případě změny právních předpisů po jejich vyhlášení do doby nabytí jejich účinnosti či v nejbližším možném termínu b) podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám dle výzvy lékaře pracovně lékařské péče c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy e) používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, OOPP a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu

9 f) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště g) nekouřit v celém objektu zaměstnavatele h) oznámit svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit BOZP a podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování i) bezodkladně oznámit svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a pracovní nebo jiný úraz jiné osoby v objektu zaměstnavatele, jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetření jeho příčin i) podrobit se na pokyn zaměstnance, který se prokáže zmocněním ředitele, zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 12) Zaměstnavatel zajistí, z důvodů zajištění bezpečnosti zaměstnanců, rozpisy směn do večerních výpůjčních hodin tak, aby v pobočkách a na pracovištích, kde je to účelné, byli přítomni až do konce výpůjčních hodin nejméně 2 zaměstnanci. Článek 21 Pracovnělékařská péče 1) Zaměstnavatel zajistí s příslušným lékařem, se kterým má uzavřenou smlouvu o pracovnělékařské péči, pravidelné návštěvy pracovišť podle požadavků vyplývajících z kontroly BOZP. 2) Zaměstnavatel hradí, po předložení řádného potvrzení, nezbytně nutnou dobu strávenou u lékaře ve zdravotním zařízení v době základní pracovní doby, pokud nemohl zaměstnanec vyhledat lékařskou péči v době mimopracovní a zdravotnické zařízení je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance. Část VI Platy Článek 22 Obecné ustanovení o platu 13) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci plat. Plat určuje zaměstnavatel podle ZP a nařízení vlády, vydaného k jeho provedení a vnitřního platového předpisu, který vydá zaměstnavatel po projednání ve výboru odborové organizace. 14) Plat je splatný po vykonání práce a to nejpozději 18. dne v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na plat nebo některou jeho 1. složku. Připadá-li datum 18. na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je výplatním 2. dnem nejbližší pracovní den, předcházející dni 18. V den výplaty je vydáván zaměstnanci i příslušný doklad o způsobu a výši výplaty. Pokud není výplata zasílána zaměstnanci na jím určený účet, je plat v hotovosti vydáván zaměstnanci proti jeho podpisu v budově Na Sadech v Č.Budějovicích. Jiné osobě není plat zaměstnance vydán, pokud se tato osoba neprokáže plnou mocí podepsanou zaměstnancem. 15) Zaměstnavatel uvádí složky platu v platovém výměru. 16) Zaměstnanci může být přiznán osobní příplatek. 17) Zaměstnanci mohou být poskytnuty odměny za : a) úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu b) umístění na prvních třech místech vyhlášeného vnitropodnikového projektu zaměřeného k rozvoji odborných činností knihovny a rozvoji služeb uživatelům

10 c) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelným pohromám, jejich likvidaci nebo odstraňování následků nebo při jiných mimořádných událostech d) za zlepšený hospodářský výsledek 6) Osobní příplatky a odměny jsou též závislé na rozpočtu zaměstnavatele v oblasti mzdových prostředků. Část VII Překážky v práci Článek 23 Překážky v práci na straně zaměstnavatele 1) Jsou-li překážky v práci na straně zaměstnavatele, přísluší zaměstnanci náhrada platu dle ZP Překážky v práci na straně zaměstnance 1) Pracovní volno s náhradou či bez náhrady platu při překážkách na straně zaměstnance poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci dle ZP a příslušného nařízení vlády. 2) Požaduje-li zaměstnanec pracovní volno bez náhrady platu na překážku v práci, která není uvedena v ZP a nařízení vlády, může mu být toto pracovní volno poskytnuto se souhlasem zaměstnavatele na dobu nezbytně nutnou, vyčerpal-li zaměstnanec všechny dny své dovolené v kalendářním roce. Tento požadavek posuzuje nejbližší nadřízený zaměstnance. 3) Nepřítomnost zaměstnance z důvodů překážek v práci na straně zaměstnance, doloží ve všech případech zaměstnanec potvrzením, na kterém bude uveden datum a doba od...do a důvod, pro který nebyl přítomen v práci, razítko a podpis např. lékaře, pohřebního ústavu atd. 4) Zaměstnanec, který provádí přednáškovou činnost ( i s finanční úhradou) pro zaměstnance JVK, knihovníky či jiné odborné pracovníky knihoven a informačních institucí v EU ( pokud toto není služební cestou), může na tuto činnost včetně doby, při které je přítomen skládání závěrečných testů či zkoušky absolventů, čerpat placené volno v celkové výši 40 hodin za kalendářní rok. Evidenci takto čerpaného placeného volna provádí vedoucí odboru knihovnictví a odborného vzdělávání a v docházkovém systému označuje vedoucí odboru jako výkon práce. 5) Zaměstnanec, který se zúčastní jednání výkonného orgánu Svazu knihovníků a informačních pracovníků, může na výkon této činnosti čerpat placené volno v celkové výši 16 hodin za kalendářní rok. Evidenci takto čerpaného volna provádí na základě předložené pozvánky k jednání vedoucí odboru. Část VIII Náhrada škody Odpovědnost zaměstnance za škodu Článek 24 Předcházení škodám, náhrada škody a odpovědnost za škodu U předcházení škodám, u náhrad za škody a odpovědnosti za škody se postupuje dle ustanovení ZP v platném znění. Část IX Závěrečná ustanovení

11 Článek 25 Zaměstnavatel je oprávněn vydat se souhlasem odborové organizace a ve smyslu vyhlášky č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb vnitřní předpis o tvorbě a užití tohoto fondu. Zaměstnavatel vydá pracovní řád. Zaměstnavatel seznámí zaměstnance s obsahem KS nejpozději do 15 dnů od jejího podpisu tím, že zveřejní KS na i stránkách. Tato Kolektivní smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Odborová organizace obdrží jeden stejnopis a zaměstnavatel dva stejnopisy, přičemž jeden uloží do spisů knihovny a druhý bude mít k dispozici pro provádění kontrol. Tato Kolektivní smlouva má podpisem obou stran platnost dnem Zrušuje se Kolektivní smlouva platná od Předsedkyně základní organizace Martina Bílkovská ředitel Jihočeské vědecké knihovny Mgr. Ivo Kareš

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, S. P. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 1 OBSAH: ČÁST I. ROZSAH A PLATNOST ČÁST II. VZÁJEMNÉ VZTAHY SMLUVNÍCH STRAN ČÁST III. PRACOVNÍ POMĚR ČÁST IV. PRACOVNÍ DOBA

Více

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky Sbírka interních aktů řízení PP ČR čá. 188/2009 (část II) 33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru Policejního prezidia České republiky, kterým se uveřejňuje Kolektivní smlouva (1)

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30. Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30 Mzdová dohoda uzavřená mezi zaměstnavatelem: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi:

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi: Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou zastoupenou ředitelkou školy Mgr. Ivanou Vitiskovou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 155/13 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více