Moudrost nedokonalosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moudrost nedokonalosti"

Transkript

1 DharmaGaia Knížky pro přemýšlivé lidi Rob Preece Moudrost nedokonalosti Proces individuace v životě buddhisty

2 Rob Preece Moudrost nedokonalosti Proces individuace v životě buddhisty DharmaGaia 2009

3 Z angličtiny přeložil Petr Lisý KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Preece, Rob Moudrost nedokonalosti : proces individualizace v životě buddhisty / Rob Preece ; [z anglického originálu přeložil Petr Lisý]. 1. vyd. Praha : DharmaGaia, s. Název originálu: Wisdom of imperfection : the challenge of individuation in Buddhist life * * * /-587 * * * * 24 1/ 9 * * individuace (psychologie) duchovní cesta psychologické aspekty sebepoznání životní fáze psychická traumata duchovní překážky učení buddhismu tibetský buddhismus analytická psychologie studie Zvláštní duševní stavy a procesy [17] Text copyright by Rob Preece, 2006 Illustrations copyright by Rob Preece, 2006 Translation by Petr Lisý, 2009 Czech edition by DharmaGaia, 2009 ISBN

4 Úvod Smíření dvou pohledů na svět konkrétně buddhistického a Jungova bylo jednou z největších výzev v mé třicetileté praxi tibetského buddhismu. Shodou okolností jsem se s oběma setkal ve stejnou dobu, totiž během studia na universitě. Protože jsem zjistil, že mi oba pohledy poskytují cosi velice důležitého pro porozumění vlastnímu životu, nikdy jsem si nepřál zříci se jednoho kvůli druhému, a tak jsem potřeboval nalézt způsob, jak je spojit. Během obšírnějšího zkoumání těchto přístupů k sebeuskutečnění jsem si stále jasněji uvědomoval rozdíly mezi tím, co můžeme nazývat cestou, stezkou a procesem. Mé rané setkání s Jungem mi poskytlo nedocenitelné zjištění, že na život lze pohlížet jako na cestu zahrnující etapy a přechodové rituály, které jsou klíčem k našemu dalšímu zrání. Když jsem se setkal s tradicí tibetského buddhismu, zjistil jsem, že nabízí stezku, po níž je možné kráčet jasnou a systematickou metodu sebetransformace. Později, během výcviku v psychoterapii, jsem si začal stále jasněji uvědomovat, že neustále procházíme psychologickým procesem, podobně jako to zaznamenal Jung při svém zkoumání alchymie. Každé z těchto jemně rozdílných pojetí pohlíží na naši seberealizaci odlišným způsobem. V Jungově náhledu vyjadřuje cesta, odnepaměti znázorňovaná v mýtech a legendách, archetypický vývoj jedince během života cestu individuace. To kontrastuje s filosofickou precizností a systematickou metodičností, s níž buddhistická praxe přistupuje ke stezce vedoucí k probuzení. Předpokládá se tu, že jedinec vstupující na tuto stezku již dosáhl ve svém životě jisté úrovně vývoje. Oba přístupy pak kontrastují s důrazem psychoterapie na proces proměny neboli alchymický proces, který se v kontextu terapie objevuje. Klasické buddhistické nauky, zejména v tibetské tradici, vymezují stezku, v jejímž rámci se rozvíjí zkušenosti a vhledy v souvislosti s jistými praxemi, jež provádíme. Výjimečná je na tibetské tradici obzvláštní hojnost těchto metod spojená s naukami osvětlujícími Úvod 7

5 přirozenou podstatu mysli a reality, kterou zakoušíme. V tomto smyslu nabízí buddhistická tradice to, co mnoho z nás hledá: jasný a srozumitelný způsob, jak kultivovat mysl a osvobodit svůj život od zbytečných zmatků a utrpení. Ačkoli nám však buddhistické nauky poskytují prostředky k řešení našich životních problémů, mají méně co říci o subjektivním prožívání této stezky a možných psychologických důsledcích jejího následování. Vhledy či zkušenosti, jež je tu možné získat, se objevují v rámci psychologického procesu, který u každého z nás probíhá odlišně. Například v tibetské tradici existují instrukce k invokaci určitého tantrického božstva či k dosažení prožitku prázdnoty (šúnjatá), ale zřídkakdy zde najdeme vysvětlení, jak jedinec důsledky praxe zakouší. Takové porozumění můžeme nabýt pouze stykem se zkušenými meditujícími ochotnými sdílet své vlastní zkušenosti. Bohužel se však většina Tibeťanů, s nimiž jsem se setkal, zdráhá o svém vnitřním procesu hovořit. Zčásti je to proto, že nepoužívají psychologický jazyk, ale také proto, že málokdy připustí tak důvěrné dotazy. Toto dilema vynáší na světlo významný rozdíl mezi stezkou a procesem. Dá se říct, že duchovní stezka je strukturovanější a založená více na doktríně, zatímco psychologický proces, který probíhá pod jejím povrchem, je organičtější a záleží více na jedinci. Ačkoli se tedy stezka a proces zásadně liší, existuje mezi nimi vnitřní propojení. To mne přivedlo k otázce, jak bychom mohli zmapovat podpovrchový psychologický proces, respektive cestu někoho, kdo praktikuje stezku buddhismu. S jakými problémy se tu můžeme setkat? A najdeme na této cestě nějaké společné prvky, z nichž bychom se mohli my, kteří na Západě zkoušíme zapojit buddhismus do svého života, poučit? Protože jsem jak psychoterapeut, tak praktikující buddhismu, nevyhnutelně se mne zmíněné otázky silně dotýkají. Během let bylo mezi mými klienty mnoho buddhistů usilujících o integraci buddhistických principů do svého života. Částečným záměrem při psaní této knihy bylo tedy spojení těchto dvou světů: západního chápání psychologických procesů a buddhistické praxe. Jedním z rozměrů této práce bude pozorování, jak buddhistický náhled a praxe ovlivňují 8 Úvod

6 a umocňují náš psychický vývoj. Jiný rozměr bude zahrnovat zkoumání, jak se psychický proces individuace (popsaný mysliteli, jako byl C. G. Jung) odráží ve stezce buddhismu. Individuace (v Jungově pojetí) je v podstatě proces, v jehož průběhu se stáváme psychologickým individuem, které je samostatnou, nedělitelnou jednotou či celkem. Individuovat se znamená uskutečnit svou vrozenou povahu a projevit ji jako jednotlivec ve svém životě. Individuace znamená být vždy stále vědomější a plně otevřen všemu, čím jsem, dobrému i špatnému, abych se tak stal celistvějším. Je to cesta, která oceňuje naše individuální kvality a potenciál i se vší lidskou křehkostí a omylností. Individuace jako proces sebeuskutečňování je podstatou stezky bódhisattvy, který věnuje svůj život dosažení buddhovství pro blaho všech cítících bytostí. Buddhistický náhled poskytuje stezku praxe, která zásadně podporuje individuační proces, ačkoli to nevyjadřuje jeho jazykem. Buddhův život toho byl jasným dokladem. Jeho nauky popisují stezku postupné sebetransformace a seberealizace probouzení jeho skutečné vrozené podstaty. Postavíme-li stezku bódhisattvy po bok západního náhledu na individuaci, umožní nám to vytvořit cenné propojení obohacující oba přístupy. Buddhismus má díky svému neteistickému pohledu na seberealizaci se světem psychoterapie společného více nežli většina ostatních duchovních tradic. Odráží se to v rostoucím množství případů začleňování buddhistických principů do kontemplativnějších směrů psychoterapie. Duchovně-psychologická cesta ovšem není snadná. Příliš často nerozpoznáme svou schopnost sebeklamu. Po mnoho let své buddhistické praxe neustále žasnu nad tím, nakolik jsme já a někteří z mých druhů schopni překrucovat své chápání buddhismu tak, aby vyhovovalo našim osobnostním sklonům. Často se to děje za účelem potvrzení a ospravedlnění návyků a názorů, které nám zajišťují důvěrně známý pocit identity v tomto světě. Freud tvrdil, že neuróza je cosi jako osobní náboženství. Stejně tak bychom mohli říct, že jako kolektiv i jako jednotlivci utváříme své náboženské přesvědčení tak, aby potvrzovalo naši neurózu. Nejzjevněji je tato tendence viditelná v náboženském dogmatismu a fundamentalismu. Úvod 9

7 Chögyam Trungpa ve své zásadní knize Cutting through Spiritual Materialism (Protnutí duchovního materialismu, česky: Jablonec nad Nisou: Vadžra 1995) odhaluje lidem ze Západu jejich tendenci přebírat východní a zejména buddhistické praxe a náhledy tak, že je promění v exotické tretky, s nimiž je možno si hrát a sbírat je. Můj vlastní učitel Lama Thubten Yeshe často mluvil o západní supermarketové mentalitě, která vyžaduje rychlá a snadná řešení problémů. Západní sklon ochutnávat trochu od všeho stvořil jakousi duchovní polévku, v níž je vše smícháno dohromady. Přeměnit koncepty a praxe duchovních tradic Východu ve zkušenost není pro lidi ze Západu záležitost přímá a samozřejmá. Když jsem byl členem buddhistické komunity, všímal jsem si, jak snadno překrucujeme a zamlžujeme podstatu praxe a chybně vykládáme základní principy nauky. Také se jasně ukazovalo, jak si snadno navlékáme ochranný plášť duchovní korektnosti a praxe, pod nímž se skrývají vážné a neřešené osobní problémy, a vytváříme tak jistý druh duchovní patologie. Během své osmnáctileté psychoterapeutické praxe jsem se setkal s mnoha buddhistickými praktikujícími. Většina z nich upřímně usilovala o smíření západního života s tradicí buddhismu. Nejde tu však pouze o rozpor mezi buddhistickými ideály a západním stylem života. Stále jasněji se ukazuje, že západní psýcha se svým specifickým kulturním dědictvím a emočními zraněními ne vždy uspokojivě souzní s východním přístupem k duchovní praxi. Z toho nevyplývá, že by se pro nás východní tradice nehodily ani že bychom byli duchovně méněcenní. Je však pravda, že západní výchova utváří náš emoční život a pocit identity velmi odlišně od Východu. Ať už jsme si toho vědomi či nikoli, žijeme zde na Západě pevně zakotveni v židovsko-křesťanských hodnotách, které naši kulturu prostupují mnohdy velmi nenápadným a sofistikovaným způsobem. Ovlivňují náš světonázor, hodnoty i prožívání tělesnosti, sexuality a pohlavních rolí. Formují hluboce zakořeněné postoje vůči dobru a zlu, duchu a hmotě, sexualitě a spiritualitě a podbarvují naše vnímání reality. Východní učitelé jsou často překvapeni hloubkou citových zranění, s níž se u lidí ze Západu setkávají. Je pro ně těžké pochopit 10 Úvod

8 tlak a stresy, jimž je naše psýcha od raného dětství vystavována. Jejich odpovědi na otázky týkající se našich problémů se proto někdy zdají překvapivě zjednodušující. Buddhismus nemá žádný model vývoje osobnosti a ego-identity během dětství. Není proto snadné vysvětlit v buddhistických pojmech povahu vývoje ega a jeho možných narušení. Vliv takových narušení na dospělého je navíc těžko objasnitelný a mnohdy komplexnější než jakýkoli model nacházející se v tradičních naukách. Západní psychoterapie vytvořila mapu psychických poruch, jimiž trpíme, ale nemůžeme předpokládat, že s ní východní učitelé budou operovat. Potřebují čas na to, aby vůbec začali chápat, jaký způsob života vedeme na Západě a jaké tlaky, nejistoty a stresy nás ovlivňují. Naštěstí jsou někteří východní učitelé ochotni namísto pouhého následování tradice věnovat svůj čas na pochopení naší zkušenosti a upravit své učení podle západních potřeb. Mnoho lidí na Západě zkoumá spirituální tradice, protože hledají řešení své duševní nouze. Z mé psychoterapeutické zkušenosti nicméně jasně vyplývá, že tato duchovní řešení nesměřují vždy ke kořeni problému. Mnozí lidé na duchovní cestě mají větší problémy se zakořeněním své identity v tomto světě než se vztahem k božskému. Duchovní organizace rovněž přitahují zoufalé lidi hledající duchovní řešení, která nemusí nutně zasahovat podstatu jejich utrpení. Abychom poznali kořeny svých emočních zranění a vzorce chování a obranné mechanismy, jež je obklopují, potřebujeme hluboký vhled a porozumění. Proto možná není moudré předpokládat, že duchovní praxe automaticky vyřeší tak zásadní psychické problémy. Při pátrání po řešení těchto dilemat jsem se mnoho naučil z vlastních vnitřních procesů a procesů svých klientů. Navíc vyvstala určitá témata, u nichž jsem cítil, že vyžadují hlubší vhled. Pokud blíže zkoumáme svou osobní patologii, můžeme objevit cestu k osvobození. Nepodaří-li se to, neuvědomované problémy mohou ovlivňovat naši spiritualitu a křivit naše porozumění. Slepotou a nevědomým klamáním sebe sama rozhodně ničeho nedosáhneme, často však tyto své slabosti nedokážeme vidět. Stín použijme jméno, které dal našim slepým skvrnám Jung je notoricky prchavý. Žije z našeho odmítání a nedostatku bdělosti. Úvod 11

9 V této knize bych chtěl některé z těchto slepých skvrn prozkoumat ne proto, abych nabídl řešení, ale abych pomohl zahlédnout případná úskalí naší cesty. Mnohé z toho, co uvádím, pochází z mé vlastní, často bolestné zkušenosti. Moje duchovní cesta byla jen málokdy lemována skvělými realizacemi, vizemi či magickými vhledy. Možná by se rozpoznání vlastní slepoty a chyb dalo považovat za jistý druh vhledu. Já v to alespoň doufám, ačkoli to nikdy nezapůsobí tak exoticky jako hluboké realizace popisované v naukách. Potřebujeme hluboko zakořeněný soucit se sebou samými, abychom si připustili svou omylnost a zranitelnost na cestě. Nemá smysl pokoušet se stavět svůj život na nereálných ideálech, které nás pouze mrzačí. Má zkušenost mne přivedla k závěru, že zásadním aspektem cesty je odhalení naší osobní duchovní patologie a její postupné řešení. V každém stadiu stezky se mohou objevit nové aspekty této patologie, jejichž řešení nám umožní jít dál. Naše ochota učit se a růst prostřednictvím tohoto procesu je možná jednou z nejpozoruhodnějších kvalit lidské přirozenosti. Z našeho stavu nedokonalosti povstává nemalá moudrost. Rob Preece 12 Úvod

10 Část první. Výzva k probuzení Buddha Šákjamuni

11 1. Výzva života Život je krásné, ale křehké mysterium. Od okamžiku početí nás svírá v čelistech Jama, král smrti, jak to zobrazují tibetské malby na Kole života. Nejzázračnější na tom možná je, že někteří z nás vůbec přežijí a jsou schopni se do života zapojit. V děloze totiž není velká pravděpodobnost, že plod dobu těhotenství přečká. Instinktivní křik novorozeněte je pak projevem mocného pudu k životu. Kolem desátého roku věku bývá tato výzva k přežití již silně opomíjenou skutečností a v dospělosti vyvineme sofistikované strategie a modely, jak se vyrovnat s životními nejistotami a nepředvídatelností. Tyto strategie formují naši osobnost, mnohdy však omezujícím a rigidním způsobem. Během posilování naší osobnosti a ega může docházet k omezování jejich flexibility a naše přizpůsobivost klesá. Kdysi přirozené mechanismy adaptace, růstu a přežití se mohou změnit v omezení, která ve skutečnosti zesilují naše utrpení. Život nás tedy staví před další výzvu. Jsme připraveni a ochotni probudit se, uvolnit, otevřít své vlastní pomíjivé a iluzorní podstatě? Dovolíme si změnu? Pokud to neuděláme dobrovolně, životní okolnosti si nevyhnutelně vyžádají, abychom čelili sami sobě, svlékli kůži omezujících sebepojetí a objevili svou pravou podstatu. Někteří přijmou tuto výzvu, toto volání, zatímco jiní se rozhodnou odmítnout. Může být složité představit si vnitřní boj odehrávající se v mladém muži, jenž je uvězněn v dusivém luxusu a zoufale touží osvobodit se a hledat pravdu. Siddhártha, syn bohatého nepálského krále, byl hýčkán v podmínkách, jež byly určeny zejména k tomu, aby mu zabránily vidět svět venku. Jeho otec se obával stezky, po níž by se jeho syn mohl vydat, kdyby v něm takový sklon vyvstal. V čase Siddhárthova narození bylo totiž proneseno proroctví, že se stane buď velkým králem, anebo se království zřekne, bude následovat stezku žebravých mnichů a stane se plně probuzeným, buddhou. Aby předešel druhé možnosti, vytvořil král podmínky, které Siddhárthu uzavíraly ve světě, jenž byl fakticky vězením. Časem se 14 Část první. Výzva k probuzení

12 tyto okolnosti ukázaly jako nesnesitelné. Siddhártha se začal tajně vydávat za hranice svého výběhu, aby toho víc zjistil o světě venku. To jen prohloubilo jeho frustraci a zklamání z falešného světa, který obýval. Můžeme si jen představovat muka, jež musel Siddhártha podstoupit, než zareagoval na sílící volání z nitra. Myslím, že opustit otce, ženu a dítě pro něj bylo nesmírně těžké, ale byl puzen k tomu, aby to udělal. Protože věděl, že by nikdy nezískal souhlas svého otce, musel Siddhártha Gautama, budoucí Buddha Šákjamuni, odejít za noční tmy s vědomím, že se pravděpodobně nikdy nevrátí. Málokdo je předurčen stát se vládcem bohatého království, nicméně je pro nás běžné zjistit, že jsme se ocitli v rozporu s okolnostmi, v nichž se nacházíme. Jako psychoterapeut se často setkávám s lidmi, kteří se trápí a jsou v depresi, protože mají pocit, že jejich život postrádá smysl a směr. Bývají to velmi schopní a úspěšní lidé, kteří toho po materiální stránce v životě hodně dosáhli. Dospívají však posléze k pocitu, že jsou lapeni světem, který pro sebe vytvořili tvrdě pracují, ale nikam nesměřují. Neměli bychom sílící puzení osvobodit se chápat jako únik. Může nás to svádět k cynickému názoru, že Siddhártha jako mnoho jiných mladíků neunesl rodičovskou zodpovědnost a prostě utekl. Opravdu jsem se setkal s řadou klientů s tendencí k takovým únikům. Vnitřní výzva ke změně se však ozývá zejména v lidech, kteří tvrdě pracují. Možná ale svou pozornost úzkoprse omezovali např. na udržování vztahu, výchovu dětí či kariérní postup. Na druhou stranu zde najdeme lidi, kteří náhle procitnou k vědomí, že se dosud životem jen bezcílně potulovali. Výzva k probuzení a změně se objevuje v různých podobách a může přijít takřka v každém věku. Možná nejnápadnější součástí jakékoli výzvy je hluboký pocit neuspokojení rostoucí uvědomění toho, co Buddha nazval pravda o utrpení. Buddhův náhled na utrpení není žádná zjednodušující zmínka o bolesti a nepohodlí. Utrpení (v sanskrtu dukkha) se vztahuje zejména k rozpoznání zásadní neuspokojivosti a marnosti toho, co zažíváme. Můžeme věnovat čas a úsilí záležitostem, které se zprvu zdají smysluplné, ale v jisté fázi nutně začneme mít pocit, že jsou plané a neuspokojivé. Můžeme se 1. Výzva života 15

13 náhle zastavit a ptát se, proč se o ně vůbec staráme. Seznam možných odpovědí je nekonečný peníze, status, sebeúcta, pověst, jistota, materiální úspěch, sebeobraz, sebehodnota, uznání, čest. Život může trvat na tom, abychom na sebe pohlédli a přiznali si omezení a hranice, jež jsme sami vytvořili. Já jsem tuto první výzvu, která postupně změnila můj život, obdržel kolem devatenáctého či dvacátého roku. Školu jsem opustil v šestnácti a poté jsem byl několik let učněm oboru elektronika v jednom britském novém městě v Sussexu. Byl jsem hluboce znechucený a zklamaný továrním prostředím, v němž jsem pracoval. Rutinní práce stovek lidí pracujících od brzkého rána u výrobních linek mi začala připadat ubíjející a nesmyslná. Jako adolescent jsem svou tehdejší vnitřní nouzi vyjadřoval ve formě básnických monologů, z nichž některé mi při zpětném pohledu připadaly trapně naivní, zatímco jiné byly překvapivě hluboké. Každopádně předznamenávaly zjištění, že život továrního dělníka není nic pro mě. Připadal mi depresivní a odpudivý. Můj tehdejší učitel byl překvapivě všímavý a měl významný vliv na výzvu, jež se ve mně probouzela. Viděl můj vnitřní boj se světem, v němž jsem se nacházel, a postupně rozšiřoval mé obzory tak, abych zahlédl možnosti, jež jsem do té doby neviděl. Omezený pohled na život, v němž jsem byl vychován a veden, se v už tak raném věku začal rozpadat a otevíral mi nové možnosti. Došlo mi, že musím pryč. Ukončil jsem po čtyřech letech učení a šel na universitu, což nebylo v mé rodině obvyklé. Tam jsem našel odpověď na své niterné hledání v podobě jungovské psychologie a buddhismu. Zatímco v mém případě se výzva objevila v relativně raném věku, mnohým se tak děje v pozdějších fázích života, kdy už mají za sebou mnohaletou cestu určitým směrem. Typickým příkladem může být zkušenost mého klienta, který pracoval jako účetní a zvenčí se jevil jako solidně usazený rodinný typ s manželkou a dvěma dětmi. Zjištění, že jeho manželka má několikaletý mimomanželský vztah, mu způsobilo ničivý otřes, prohloubený jejím prohlášením, že chce být se skutečným mužem. To ho donutilo prozkoumat podmínky, jimiž se obklopil, zahrnující jisté, ale nenáročné zaměstnání zvolené v souladu s přáním jeho rodičů. Za manželku měl cílevědomou, na 16 Část první. Výzva k probuzení

14 kariéru orientovanou ženu, jejíž příjem tvořil větší část rodinného rozpočtu, zatímco on se staral o děti. V souvislosti s odhalením manželčiny nevěry začal procitat do života, který pro sebe stvořil odříznutého od citů, zabezpečeného a postrádajícího jakýkoli reálný prožitek mužské identity. Začal si bezprostředně uvědomovat svůj pocit nenaplnění a svůj nezájem o to, co dělal. Cítil se bezmocný a jako by byl nikdy doopravdy nevstoupil do svého života. Bolestná výzva k probuzení jej otevřela emočnímu životu a zjištění, že aby měl jeho život a vztahy opravdový smysl, musí se pustit do sebepoznání. Začal chápat, že zůstal hluboko vězet v nevědomé potřebě ochranného mateřského bezpečí a unikal tak před aktivním a vášnivým životem. Dalším příkladem je příběh klientky, která setrvávala v dusivém a potenciálně destruktivním vztahu, protože se bála změny. Kombinace chronického nedostatku sebeúcty, hlubokého smyslu pro zodpovědnost a strachu z osvobození ji udržovala v nehybnosti. Postupně onemocněla, což ji donutilo si uvědomit, nakolik vytěsňuje svou schopnost být k sobě upřímná. Nakonec pro ni konflikt mezi tím, jaká by mohla být, a tím, jakou se nutila být, začal být tak bolestný, že se pustila do potřebných změn. Pak našla odvahu opustit svého partnera. Výzva mnohdy přichází proto, že jsme si bezděčně vykopali jámu, která stále nezdravěji omezuje a dusí náš niterný potenciál. A tak se vnitřní podnět ke změně stává v určitém okamžiku nevyhnutelným. Je to projev našeho hlubinného pudu uzdravit se a scelit. Vnitřní hlas nás staví před nutnost změny. Někdy je zprostředkována vnějšími okolnostmi, jako je nemoc anebo ztráta zaměstnání či partnera, ale může vyplynout i z něčeho méně konkrétního. Život může znehybnět a ztratit smysl anebo můžeme pociťovat hluboký nesoulad mezi svými niternými potřebami a vnějšími podmínkami, jež nás obklopují. Když lidé mluví o nutnosti změny, často se zdá, že tu působí impuls, jemuž nelze odolat. Jako by byli do svého života puzeni větší silou, než mají oni sami. Jung v této souvislosti mluví o síle bytostného Já, niterného archetypu celosti, která náš život rozvíjí. Důsledky nemusí být nicméně vždy příjemné. Vnitřní puzení k celistvosti 1. Výzva života 17

15 může vytvořit takřka nesnesitelný tlak, jehož cílem je probourat se ze stávající situace do nového způsobu bytí. Mnohdy se tak uspíší zážitek zhroucení. Pro mne bylo konečným impulsem povolávajícím mne na stezku, po níž jsem měl kráčet, období intenzivního utrpení doprovázené sílícím poznáním, že se musím vydat na cestu. Musel jsem opustit známé prostředí a sám se vydat do světa. Během studia na universitě jsem vstoupil na stezku, jež mne postupně vedla kolem světa, až jsem dorazil do Nepálu, kde jsem se o několik měsíců později ocitl u nohou tibetského lamy předávajícího instrukce k buddhistickým meditačním praxím. Měl jsem hluboký pocit, že jsem dorazil domů. V knize Man and His Symbols (Člověk a jeho symboly) píše Jung o cestě jako o ústředním motivu individuačního procesu. 1 Cesta, jež se objevuje jako odpověď na výzvu, nemusí znamenat cestování ve fyzickém smyslu cestovat musíme v nitru. Každopádně tato cesta vyžaduje, abychom se začali ptát po nevědomých předpokladech, na nichž jsme založili svůj život. Opustit domov a navštívit cizí země je jedna z možností, jak otřást svými předsudky. Setkávání s jinými kulturami nám pomáhá získat odstup od sociální a kulturní podmíněnosti, v níž jsme byli uvězněni. Pokud reálně nikam necestujeme, můžeme tento odstup stejně dobře získat skrze proces sebezkoumání, např. v terapii. V každém případě je klíčové, abychom si dovolili osvobodit se od známého a vstoupit do říše nejistoty, kde nemusíme udržovat sebeobraz, na němž jsme dříve lpěli. Můžeme to udělat dobrovolně a vědomě, anebo nás do toho uvrhnou okolnosti, jako např. nemoc nebo smrt blízké osoby. Abychom se měnili a rostli, musíme být flexibilní, a ne statičtí a zkostnatělí. Pak můžeme měnit tvar podle potřeby. Potřebujeme také, aby nám ostatní změnu dovolili. V naukách o bódhisattvovském způsobu života jsou občas zmínky o tom, že může vyvstat nutnost změnit místo pobytu, pokud naše setrvávání na jednom místě způsobí, že nás ostatní začnou vnímat rigidním způsobem. 2 Pokud k tomu dojde, požadavky, očekávání a názory jiných mohou změnu silně ztěžovat. V terapii často od klientů slýchám, že se začínají měnit, a jejich přátelům či rodinám se to nelíbí. 18 Část první. Výzva k probuzení

16 Výzva vydat se na cestu, ať už v nitru anebo navenek, je součástí volání po osvobození se z omezení psychického prostředí, jež nás brzdí všemi možnými předsudky a očekáváními. Z toho plynoucí pocit uvěznění vyvolává z hloubi nitra cosi, co vyžaduje, abychom rozbili, strhli či narušili pevné základy své reality a umožnili tak další růst. Tato niterná síla je přirozeným projevem našeho potenciálu být zdraví. Připomíná mi to mou návštěvu barmského Rangúnu v roce Nacházely se tam zbytky pověstných viktoriánských budov, které tam Britové zanechali. Nezvyklé však bylo, že stromy, popínavé rostliny a liány už v tu dobu prorůstaly chodníky, zdmi a stropy a hledaly si cestu vrstvami cihel a zdiva. Příroda se svou neodolatelnou silou zabírala město zpět do své moci. Nasloucháme-li hlasu promlouvajícímu z hlubin nitra, můžeme začít důvěřovat procesu, který nás dovede ke zdraví a celistvosti, k individuaci. Pokud tak nečiníme, následky mohou být hrozné. V našich životech jsou období, kdy výzva přichází. Pokud na ni nedokážeme reagovat, bráníme změnám, ucpáváme skuliny a snažíme se udržet dosavadní stav věcí, výzva se vrátí později. V tom případě bývá důraznější, dramatičtější a ničivější. Okolnosti nebývají v takových obdobích tak snadno řešitelné. Příroda může podpořit své úsilí zaujmout naši pozornost například dlouhodobou tělesnou nemocí. Typickým případem bývá srdeční příhoda ve středním věku. Výzva nemusí přicházet nutně prostřednictvím utrpení, ale často to tak bývá. V pohádkách bývá obvykle doma nouze. Král je starý a nemocný, země neplodná a v království jsou potíže. Nejmladší syn, který má nejmenší vážnost, je obvykle tím, kdo je povolán, aby nemoc uzdravil. Možnost uzdravení je obvykle spjata se zjištěním, že království může být obnoveno pouze nalezením posvátné perly, zázračného elixíru či vzácného ohnivého ptáka. Tento symbolismus je znovu a znovu rozebírán v jungovské literatuře. Král představuje ego uprostřed svého stále méně zdravého světa. Ego se musí rozvíjet, postupně se pozdvihnout ze svých počátků ve světě primitivních, instinktivních potřeb a dorůst k zaujetí vědomějšího a zdravějšího vztahu k životu. Je to riskantní cesta cesta probouzení a rozšiřování vědomí.výzva nás nutí čelit zranění, jež se nevyhnutelně objevuje v procesu další inkarnace do této materiální 1. Výzva života 19

17 existence. Z dřívějších životů jsme si možná přinesli rány, z nichž některé se v prvních chvílích tohoto života znovu otevřely. Barbara Somersová, s níž jsem se učil psychoterapii, říká, že mnozí z nás jsou jako květiny vyrostlé v drsné, chudé, kamenité hlíně, poničené, pokroucené a nezdravé, jež však přesto dokázaly vykvést. Podobně jako tyto květiny jsme i my, než jsme dosáhli dospělosti, mohli být poničeni v rozsahu, jaký sami sotva můžeme nahlédnout. Cesta začíná v okamžiku, kdy si začínáme uvědomovat svá zranění a pomalu kráčet k uzdravení. Jedna z nejběžnějších odpovědí na výzvu k ozdravení našeho vztahu k sobě samým je hledání takzvané spirituality. Zdá se, že jde o svého druhu instinkt, který je součástí naší lidské přirozenosti. Pro Junga je bytostné Já skutečným jádrem bytí, které ač nevědomé, nás zneklidňuje hluboce prožívanou touhou po celistvosti. Buddhova pravda o zániku utrpení 3 může být nahlížena jako archetypická, primární znalost buddhovské podstaty, kterou jsme každý v sobě uzavřeli jako drahokam zakopaný pod domem. 4 Tato pradávná vzpomínka se může přenášet nespočetnými životy a generacemi. Když přijde výzva, něco se v nás pohne a tato vzpomínka a touha po jejím obnovení se v nás probudí. Instinktivně jsme přitahováni zkušenostmi, jež nám nabídnou řešení naší životní nouze. Mnozí z nás se dají na duchovní cestu, jak jsme si ji zvykli nazývat. Zda to skutečně vyléčí naši nouzi, to se teprve ukáže. 20 Část první. Výzva k probuzení

18 2. Duchovní hledání Pocit neuspokojení nás může vést k hledání řešení ve světě duchovních tradic. Přesně z tohoto důvodu jsem se také já jako dvacetiletý ocitl u v Nepálu v klášteře tibetského buddhismu, naslouchaje sametovému hlasu lamy oděného v rouše kaštanové barvy. Byl jsem jako houba nasávající jeho moudrost a jemnou krásu jeho způsobu bytí. Byl jsem emocionálně narušený člověk ze Západu, jehož potřeba nalézt řešení svých konfliktů a hluboká duchovní touha učinily zralým pro tento úžasně bohatý a inspirující zážitek. A nebyl jsem sám. Mnozí lidé, kteří zakoušeli svou emocionální křehkost a nedostatečnou sílu ega způsobené zraněními z dětství, hledali duchovní řešení svých potíží. Nakonec mne to s několika druhy vedlo k založení duchovní komunity, která by nabízela útočiště, kde by bylo možné žít a praktikovat nauky, které nám byly předány. V dnešní době existuje mnoho duchovních organizací shromažďujících lidi hledající duchovní azyl, částečně jako místo léčení, ale také což je možná ještě významnější jako bezpečný přístav, který by je ochránil před odcizeností a nepřátelstvím okolního světa. Může to být velká úleva, když někdo dokáže částečně upustit od světských bojů a žít pod vedením učitele v bezpečném společenství. Ačkoli jsou však v životě každého z nás chvíle, kdy je nalezení takové oázy životně důležité, zůstává nicméně otázkou, zda se toto prostředí dotýká hlavního tématu. Uzdravuje tento duchovní proces opravdu naše psychické obtíže? Z mé psychoterapeutické praxe postupně vyplynulo, že u některých lidí, kteří se vydali na duchovní stezku, se obtíže nevztahují jen k potřebě duchovnosti, ale také ke způsobu, jak se vtělují do normální pozemské identity. To nás vede k další otázce týkající se toho, jak svou duchovnost přenášíme na zem. Máme-li relativně slabý pocit identity, máme též tendenci se nedostatečně vztahovat ke konkrétnímu, hmotnému světu, a zejména k tělu. Spiritualita pak může být závažným způsobem neuzemněná. Je-li naše ego-identita slabá, takzvané duchovní hledání nás může poměrně snadno odvést 2. Duchovní hledání 21

19 ještě dál od naší normální, konvenční, každodenní reality. U někoho se to může projevit jako idealistická, mystické hysterie, v níž je vše úžasně pozitivní, magické a nádherné, ale která má málo společného s reálným světem a absolutně nezvládá pojmout temné a bolestné stránky života. U jiných to může vést k fanatismu, jenž je nutí přísně a intenzivně provádět praxe za účelem dosažení duchovní realizace. Sám jsem rozhodně vůči této druhé tendenci nebyl imunní a domnívám se, že tento sklon zoufale hledat duchovní řešení mnohdy zakrývá hluboko zakořeněné nevyřešené problémy. Jako příklad uvedu případ klientky, která ke mně před několika lety začala docházet na terapii. Byla to žena středního věku ze střední třídy a trpěla stále silnější depresí. Tuto depresi však skrývala pod pláštíkem pozitivní spirituální milosti obracející jakékoli utrpení, s nímž se mohla setkat, ve snahu být ještě duchovnější, což znamenalo ještě pozitivnější. Hodně se usmívala, a to i když se dotýkala něčeho potenciálně bolestného, a mluvila o lásce a světle a o svém pochopení toho, že vše, co zažívá, jí bylo zjevně sesláno, aby otestovalo její spiritualitu. Kdykoli jsme se přiblížili nějakému jejímu vnitřnímu konfliktu, rychle unikala a hledala duchovní racio nalizaci. Její duchovní hledání bylo hledání světla a transcendence, protože nedokázala unést přímou konfrontaci s vlastní bolestí. Zatímco jí důraz na světlo a transcendenci propůjčoval povrchový pocit, že je vysoce spirituální, uvnitř se skrývalo hluboko zakořeněné zranění, které mělo mnoho co dělat s její neschopností přijmout vlastní Stín, tj. svou odvrácenou stranu. Odmítala na svou temnotu pohlédnout, protože neodpovídala jejímu ideálnímu duchovnímu sebeobrazu. Ode mne chtěla, abych potvrzoval její poněkud grandiózní pozitivně-spirituální identitu, a ona se tak mohla udržovat v iluzi, že je v pořádku. Její deprese ji přesto pronásledovaly jako démoni. Teprve když si začala uvědomovat, že její božské ideály a plášť pozitivnosti a světla jsou ve skutečnosti únikem, dovolila terapeutickému procesu dále se rozvíjet. Potřebovala někoho, kdo by jí pomohl nahlédnout, že je akceptovatelná i se svým Stínem a že je normální mít nepříjemné emoce. Pokud by mohla uzdravit svou rozpolcenost mezi duchovní dobrotou a nepřijatelným Stínem, mohla by se též více uzemnit jako někdo, kdo má pozitivní vlastnosti i chyby a dokáže 22 Část první. Výzva k probuzení

20 se s tím smířit. Součástí její rozpolcenosti byl i konflikt s tělem a jeho základními potřebami. Její duchovní hledání bylo založeno na touze transcendovat své potíže, aniž se s nimi skutečně obeznámila, a na určité závislosti na světlém a pozitivním. Takové zmatky nás vedou k závažné otázce, co vlastně míníme výrazem duchovní. Toto slovo, které postrádá buddhistický ekvivalent, může být silně zavádějící. Západní pojetí spirituality významně přispívá k rozštěpu, jenž se často vytváří mezi každodenním životem a takzvaným duchovním životem. Mnoho lidí mluví o potížích se zahrnutím své duchovní praxe do života. Pokud jde o buddhismus, neexistuje naštěstí žádná zmínka o tom, že by se spiritualita nějak odlišovala od normálního života. Důraz zde není na nějakém transcendentálním, paranormálním či okultním otevření se vyšším stavům. Pro buddhisty neexistuje žádná vnější božská bytost, která by jim poskytovala spásu. Buddhismus se zaměřuje spíš na neustálé prohlubování bdělého uvědomění přirozené povahy skutečnosti, prožívaného v každém okamžiku. V tomto smyslu je tedy spiritualita zakořeněna ve schopnosti být plně přítomen v každodenním životě. Zdá se, že naše západní pojetí spirituality ve skutečnosti utváří naše očekávání toho, co budeme zažívat. Náš koncept spirituality jako čehosi mírumilovného, světlého a transcendentního spolu s představami zbožnosti, čistoty a svatosti hluboce ovlivňuje naše zaměření. Historicky zapříčinil oddělení spirituality od těla, sexuality a pozemského, světského života. Pojem spásy a přítomnost všemohoucí autority v monoteistických věroukách může také přispívat k nedostatku osobní zodpovědnosti za emoční a psychickou sebetransformaci. Spiritualita pak může být jak neukotvená ve své snaze o překročení každodennosti, tak do jisté míry infantilní ve smyslu přenášení zodpovědnosti na vyšší moc. Většina lidí se zapojuje do nějaké formy duchovního života, protože hledá řešení svých životních problémů a hlubší smysl. Monoteistická náboženství se od neteistických náboženství, jako je buddhismus, liší v náhledu na cestu ke spáse a její zdroj. V buddhismu existuje pojem osvobození se od utrpení, ale ne ve smyslu úniku před běžným životem. Nirvána jako stav prostý utrpení není nebeskou dimenzí 2. Duchovní hledání 23

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas

Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas DIAMANTOVÉ SRDCE ČTVRTÁ KNIHA Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas Přeložila Jana Žlábková KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Almaas, A. H. [Diamondhearth. Book 4. Česky] Diamantové srdce. IV, Nezničitelná

Více

ROZUMNÝ ŽIVOT 3. Obsah. PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?...

ROZUMNÝ ŽIVOT 3. Obsah. PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?... --------------------------------------------------- ROZUMNÝ ŽIVOT 3 Obsah PRVNÍ ČÁST Láska, rodina, děti co může být důležitější?... 11 První kapitola: Jak si lze vytvořit samotu... 12 Strach a pochybnosti...12

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému. - Konzultace a terapie Individuální konzultace a poradenství individuální terapeutická práce dle potřeb klienta Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Obranné mechanismy. Emmanuela Giordano CSTF

Obranné mechanismy. Emmanuela Giordano CSTF Obranné mechanismy Emmanuela Giordano CSTF Zčeho vlastně vyvozujeme, že v nás vůbec existuje určitá oblast, která obsahuje aspekty naší osobnosti, jež zůstávají nevědomé nám i lidem kolem nás a tvoří jakýsi

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či Rodinná KBT Vranov 3. 6. 2010 Mgr. Alena Mikulová Motto Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ Psychologie výchovy a vzdělávání Úkoly pedagogické psychologie vysvětlovat, ovlivňovat, projektovat. Hlavním poslání oboru tedy není objevovat věci jaké jsou,

Více

Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Opakování Jaké hlavní rozdíly ve vnímání mužů a žen vám utkvěly? Jaké si vybavujete rozdíly v komunikaci (verbální i neverbální? Jak

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. Jak ho poznat a co s tím? Lucie Žalská Kneslová. Integrální kouč 2017 OPRAVDOVOST

SYNDROM VYHOŘENÍ. Jak ho poznat a co s tím? Lucie Žalská Kneslová. Integrální kouč 2017 OPRAVDOVOST SYNDROM VYHOŘENÍ Jak ho poznat a co s tím? Lucie Žalská Kneslová Integrální kouč 2017 OPRAVDOVOST Zvonící budík ukončuje další bezesnou noc. Cítím se úplně mimo. Už zase mám vstávat a fungovat!!! Nemám

Více

Přizpůsobivost. První kapitola. Druh, který přežije, není nejsilnější a není ani nejinteligentnější. Je to druh, který se nejlépe přizpůsobuje změně.

Přizpůsobivost. První kapitola. Druh, který přežije, není nejsilnější a není ani nejinteligentnější. Je to druh, který se nejlépe přizpůsobuje změně. První kapitola Přizpůsobivost Druh, který přežije, není nejsilnější a není ani nejinteligentnější. Je to druh, který se nejlépe přizpůsobuje změně. Charles Darwin Přizpůsobivost je líbivá vlastnost. Všichni

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM TEXT VLADIMÍR MÜNZ FOTO??????????? MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM THOMAS GREINER (1958) vyrůstal podle svých slov v normální německé rodině. Problém byl ale v tom, že nemohl

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Brian L. Weiss. Zrcadla času

Brian L. Weiss. Zrcadla času Brian L. Weiss Zrcadla času 1 2 Zrcadla času Od tohoto autora již vyšlo Mnoho životů, mnoho Mistrů Poselství Mistrů Jedna duše, mnoho těl Jen láska je skutečná Minulými životy k uzdravení Zázraky se dějí

Více

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím.

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím. Psychologie 08 Otázka číslo: 1 To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím sebevědomím nevědomím Otázka číslo: 2 Prožívání je absolutně vždy: subjektivní

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de traumata ve vztazích nové přístupy v konstelační práci Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de konstelace ženy (začátek) muž konstelační záměr ženy : proč mám pocit, že mezi mnou a jím je skleněná

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Brian L. Weiss. Meditace

Brian L. Weiss. Meditace Brian L. Weiss 1 2 Od tohoto autora již vyšlo Mnoho životů, mnoho Mistrů Poselství Mistrů Jedna duše, mnoho těl Jen láska je skutečná Minulými životy k uzdravení Zázraky se dějí Zrcadla času Uvolnění stresu,

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Mléka (dr. Farokh Master) Napsal uživatel vilcakul Středa, 14 Duben :41. Mléka v homeopatii

Mléka (dr. Farokh Master) Napsal uživatel vilcakul Středa, 14 Duben :41. Mléka v homeopatii Mléka v homeopatii Dr. Samuel Swan byl prvním homeopatem 18. století, který se zabýval homeopatickými léky z mléka. Představil homeopatické komunitě léky Lac caninum, Lac vaccinum, Lac defloratum, Lac

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná?

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná? THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

Naučme se žít v souladu se svým měsíčním cyklem a mějme rády všechny části nás samých!

Naučme se žít v souladu se svým měsíčním cyklem a mějme rády všechny části nás samých! ŽIVOT S CYKLEM Naučme se žít v souladu se svým měsíčním cyklem a mějme rády všechny části nás samých! C y k l i c k á ž e n a j e 4 x j i n á V průběhu měsíce, když procházíme jednotlivými fázemi měsíčního

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Touha po spojení a jednotě

Touha po spojení a jednotě Touha po spojení a jednotě V rodině, kde jsem vyrůstal, jsem nejstarší ze dvou dětí. Otec poskytoval peníze a moje matka se starala o mojí sestru a o mě. Otec nebyl přes týden skoro vůbec doma, matka tu

Více

Zákonitosti vývoje. Periodizace Vývojové úkoly v jednotlivých obdobích

Zákonitosti vývoje. Periodizace Vývojové úkoly v jednotlivých obdobích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zákonitosti vývoje Periodizace Vývojové úkoly

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Sútry Božského bláznovství

Sútry Božského bláznovství Vātūlanātha Sútry Božského bláznovství (Vātūlanātha sútry) Překlad a komentář Jiří Krutina Nakladatelství Krutina Jiří Vacek Edice Jóga a východní spiritualita Svazek 9 ISBN 987-80-87493-51-9 Ing. Jiří

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

1., 2., 3. uzel čím se liší?

1., 2., 3. uzel čím se liší? Další poselství od Ariů, která pravidelně přijímáme k aktuálním situacím v našich životech, se týká prvních tří uzlů vývojové spirály. V letošním Mayském roce projde každý z nás svými 9 uzlovými body a

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více