Sylabus. Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři. Anna Sylwia Czyż

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus. Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři. Anna Sylwia Czyż"

Transkript

1 Sylabus Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři V sedmnáctém století sdílelo Slezsko osudy Čech a celé Habsburské monarchie. V r se v Evropě v důsledku rozporů týkajících se svobody náboženského vyznání, opozice stavů Království českého, ke kterému formálně náleželo i Slezsko, vůči rozvíjející se myšlence absolutistické vlády a také snah evropských monarchií o oslabení moci Habsburků rozpoutal dramatický konflikt (třicetiletá válka) znemožňující rozvoj umění v regionu. Zvláště nepříznivé podmínky panovaly ve Slezsku po roce 1635, kdy sem dorazila švédská vojska těžce ruinující jeho obyvatele kontribucemi a rabováním. Vestfálský mír přinesl v roce 1648 vytoužený mír a spolu s tím i možnost obnovy zničených měst a vsí. 1 S novými fundacemi se na území Slezska setkáváme až po ekonomickém oživení po roce Přebudováváním starých či výstavbou nových budov a jejich uměleckou výzdobou se zabývali především aristokraté cizího původu spojení s Habsburky (např. rezidence v Gorzanowie/Grafenort). Dřívější představitelé šlechty, chtíc upevnit svou pozici, se rovněž zabývali zvelebováním svých sídel (např. zámek v Prószkowie/Proskau) či vytvářením rodových hrobek/mauzoleí spojených s církevními řády nebo farní sítí. 2 Zároveň se začaly rozvíjet mecenášské aktivity katolické církve, a to zvláště po roce 1655, kdy byl vyhlášen tzv. Restituční edikt navracející jí majetek odejmutý v dobách dominance protestantismu. Podstatný význam měl především mecenát církevních řádů, majících ohromné hospodářské zázemí v podobě pozemkové držby hlavně cisterciáků (např. Lubuš/ Lubiąż/Leubus, Křešov/Krzeszów/Grüssau, Henrykov/Henryków/Heinrichau bei Münsterberg), ale také jezuitů (např. Nisa/Nysa/Neisse), či premonstrátů (např. Vratislav/Wrocław/Breslau). Rozsáhlé fundátorské aktivity rozvíjeli rovněž vratislavští biskupové a tamější kapitula, dbajíc také o vlastní posmrtnou památku prostřednictvím objednávek náhrobků. 3 Na počátku 17. století se ve Slezsku objevují realizace navazující na umělecké formy šestnáctého století. V období mezi léty 1640 a 1670 vznikala díla prozrazující první vědomé, sice s jistými rezervami, aplikace barokních forem především italské provenience či přefiltrovaných přes pražské a vídeňské umělecké prostředí. Po roce 1680, kdy se fundace stávají stále četnější, došlo k plnému přijetí barokních forem, což vedlo k významnému rozkvětu slezského umění v 18. století. Stejně jako v celé habsburské monarchii udávali i ve Slezsku umělecký tón především italští umělci, mezi nimi např. oceňovaní štukatéři Carlo Lurago a Geronimo Falconi. Ke konci 17. století však stále většího významu dosahovali i místní umělci (např. křešovský rodák Georg Schrötter) či příchozí umělci z německých zemí, z nichž k nejvýznamnějším patřili Michael Lucas Leopold Willmann, Matthias Rauchmiller a Matthias Steinl. Je třeba také připomenout, že ve druhé polovině 17. století dochází k oslabení cechovního systému a při jednotlivých klášterech vznikají velmi dobré umělecké dílny produkující pro místní potřebu. 4 Ve druhé polovině 17. století se běžně setkáváme s barokizací gotických svatyní, především 1 Jerzy Maroń, Wojna trzydziestoletnia na Śląsku. Aspekty militarne, Wrocław-Racibórz Antje Kempe, Etos wojskowy i drogi kariery. O dwóch nagrobkach marszałka Melchiora von Hatzfeldta, Rocznik Historii Sztuki 2007, t. 22, s ; Małgorzata Wyrzykowska, Śląsk w orbicie Wiednia. Artystyczne związki Śląska z Arcyksięstwem Austriackim w latach , Wrocław 2010, s Krzeszów uświęcony łaską, ed. Henryk Dziurla, Kazimierz Bobowski, Wrocław 1997; Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści, ed. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008; Małgorzata Wyrzykowska, op. cit.; Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu Jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Wrocław, 6-8 X 2011 r.) dedykowane pamięci profesora Henryka Dziurli, ed. Dariusz Galewski, Anna Jezierska, Wrocław Mariusz Smoliński, Pochodzenie artystów włoskich czynnych na Śląsku w 2 połowie XVII wieku, in Slezsko země Koruny České. Historie a kultura , ed. Helena Dáňová, Jan Klípa, Lenka Stolárová, Praha 2008, s ; Opactwo Cystersów w Lubiążu ; Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, ed. Andrzej Kozieł, Beata Lejman, Wrocław 2002; Małgorzata Wyrzykowska, op. cit., s Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři

5 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ těch navrácených katolíkům. Modelovými příklady uvedené barokizace mohou být kostely ze Svídnice/Świdnica/Schweidnitz a Kladska/Kłodzko/Glatz, které byly svěřeny jezuitům. 5 Důležitým prvkem svatyní v rekatolizovaném Slezsku byly samozřejmě oltáře, které se ve zmíněné době staly víceosými a mnohopodlažními architektonickými konstrukcemi, černě či zřídka tmavě hnědě polychromovanými s pozlacenými detaily (např. oltář ve farním kostele v Ratiboři/Raciborz/Ratibor z poloviny 17. století). Od 70. let 17. století se, také na základě materiálové iluze, objevuje mramorování architektonických prvků se stále častěji bíle polychromovanými figurálními prvky se zlacenými atributy. V té samé době se rovněž setkáváme s novým architektonickým typem oltáře s výraznou redukcí členění, kde jsou na pozadí, mezi sloupky, rozestavěny figury. Jedná se o oltáře většinou kompozičně spojené s jinými prvky vybavení svatyně (boční oltáře, zastavení) nebo vzniklé na zakřivené linii (např. soubor oltářů v kostele v Lubuši, projektovaný Matthiasem Steinlem mezi léty ; soubor oltářů v kostele v Henrikově, okolo ). Na přelomu 80. a 90. let zas spolu s autonomizací akantu vznikají atektonické oltáře ve formě rámů vytvořených z ornamentu. Jsou to tzv. akantové oltáře s bílo-zlatou polychromií (např. Georg Schrötter, boční oltář v parafiálním kostele v Křešůvku/Krzeszówku/Neuen, 1686; boční oltář v kostele v Lubuši, 90. léta 17. století). Je také důležité zdůraznit, že do řádových kostelů bývala objednávána dřevěná zastavení, která byla shodně s tradicí společných modliteb umístěna v chórech. Mezi nejvýznamnější realizace tohoto typu náleží zastavení z cisterciáckých svatyní v Lubuši ( , projektoval Matthias Steinl) a v Henrikově ( ). 6 Výjimečně dlouho se na slezském území udržely sepulkrální formy vytvořené v období renesance a manýrismu. Ještě po polovině 17. století dominovaly náhrobky se stojícími postavami, ale při upouštění od frontálního, nehybného pojetí za současného dodání pohybu skrze kontrapozici a při téměř úplné extrakci postavy z pozadí (např. náhrobek Wolfganga von Frankenberga, farní kostel v Bukové/Bukowa/Buchelsdorf, 1683). V tomto kontextu představuje úplnou výjimku náhrobek Melchiora Hatzfeldta (zemř. 1658), který za své vojenské zásluhy v dobách třicetileté války obdržel majetky zahrnující mimo jiné Prusice/Prausnitz. V souladu s přáním Hatzfeldta vystavěl Giovanni Domenico Rossi roku 1664 při tamním kostele kapli-mauzoleum. Jejím ideovým centrem se stal náhrobek vytvořený v letech Achillem Kernem. Pomník má formu sarkofágu s ležící postavou mrtvého zpodobeného ve spánku. Tímto způsobem bylo navázáno jak na schéma známé ve středověku, tak také na římské realizace Andreji Sansovino z první čtvrtiny 16. století či styl náhrobku biskupa Jana Turzy z vratislavské katedrály náhrobek představuje Melchiora Hatzfeldta jako personifikaci ideálu miles christianus. 7 Ve druhé polovině 17. století, především v protestantském prostředí, získaly na popularitě dřevěné epitafy ve formě nápisových tabulí, doplněné oválným malovaným portrétem mrtvého. Celek doplňoval ornamentálně bohatý rám. Od roku 1610 až do konce 17. století bylo nejčastěji užíváno motivů lalůčku a chrupavky (ornament využívající tvarů ušního lalůčku a chrupavky, pozn. překladatele), vytvářejících v letech rozmanité formy, prolamované i formy šerosvitu (např. epitaf Jeremiáše Karla Ketzlera, zemřel 1665, kostel sv. Máří Magdaleny ve Vratislavi). Od 70. let 17. století byl ornament připomínající ušní lalůček a chrupavku pod vlivem činnosti italských štukatérů ve Slezsku doplněn přírodními motivy (např. epitaf Valentina Spremberga von der Arnoldmühle, zemřel 1666, kostel sv. Alžběty ve Vratislavi). V letech 17. století se objevuje volně tvarovaný akant, skládající se v esovité formy, dužnaté, často spojené s girlandami ovoce a květů, andílky (putti) a orly (např. epitaf Daniela Carla, zemřel 1674, kostel sv. Barbory ve Vratislavi/Národní muzeum 5 Dariusz Galewski, Kościół Jezuitów w Świdnicy na tle pozostałych gotyckich świątyń prowincji czeskiej Towarzystwa Jezusowego, in Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi, ed. Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski, Wrocław 2007, s ; Dariusz Galewski, Barokizacja kościołów jezuickich na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim, in Barok i barokizacja, ed. Katarzyna Brzezina, Jolanta Wolańska, Kraków 2007, s Kalinowski Konstanty, Działalność rzeźbiarska Macieja Steinla, Roczniki Sztuki Śląskiej 1967, t. 7, s ; Konstanty Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986, s , 67-76, Konstanty Kalinowski, op. cit., s ; Antje Kempe, op. cit., Artur Kolbiarz, Lubiąski warsztat rzeźbiarski w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XVII wieku, in Opactwo Cystersów w Lubiążu, s ; Adam Organisty, Józef Skarbski, Rola i znaczenie projektów architektonicznych Matthiasa Steinla przegląd dotychczasowych ustaleń, nowe spostrzeżenia, in Opactwo Cystersów w Lubiążu, s

6 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ve Vratislavi). Na druhou stranu v prostředí vratislavských biskupů a tamějších kanovníků byly formy náhrobků značně více rozpracovány. Většinou se jednalo o epitafy a náhrobky vytesané z kamene, kde se kromě architektonického rámu objevil i sochařský portrét mrtvého (např. v katedrále ve Vratislavi náhrobky biskupů Jana Baltazara Lischa von Hornau, zemřel 1661, a Sebastiana Rostocka, zemřel 1672). 8 Na poli slezského umění tvořila pozoruhodnou výjimku práce Matthiase Rauchmillera, který zhotovil v kostele sv. Máří Magdalény ve Vratislavi dva náhrobky Adama Kašpara von Arzata ( ) a Oktávia Pestaluzziho (1679). První z monumentů přinesl do slezského sepulkrálního sochařství druhé poloviny 17. století typ rozšířeného architektonického přístěnného monumentu, který vytvářel rámec pro podobiznu zemřelého a pozadí pro alegorické figury. Novinkou byla také antikizace formy a obsahu, což vedlo k úplné absenci křesťanských eschatologických motivů. Stejný charakter má i náhrobek Oktávia Pestaluzziho, kde, kde narativnost vyvolává elegický smutek a hluboké zamyšlení nad smrtí chlapce. Ona světskost Rauchmillerových náhrobků vyplývá ze dvou zdrojů: protestantského vyznání a fascinace antikou tvůrce projektu Daniela Caspra von Lohensteina, významného slezského básníka. 9 Lohenstein byt také tvůrcem ideového programu mauzolea posledních slezských Piastovců v Lehnici/Legnica/Liegnitz, fundátorského počinu kněžny Louise von Anhalt-Dessau. Mauzoleum přijalo novodobou formu pozorovatelnou pouze zevnitř centrální část a kopule, z vnějšku zůstal zachován gotický presbytář svatyně užívaný potom kalvinisty. Práce na mauzoleu započaté v roce 1677 byly svěřeny italským štukatérům pod vedením Carla Rossiho, malířům, litcům a hlavně vídeňskému sochaři Matthiasovi Rauchmillerovi, který zde vytvořil své nejvýznamnější dílo. Lehnické náhrobky posledních Piastovců: Louisi von Anhalt-Dessau a jejího muže Christiana i jejich dětí Georga Wilhelma a Charlotte von Liegnitz-Brieg-Wohlau byly umístěny na ozdobných konzolích při stěnách předělených arkádami, pod nimiž byly umístěny dekorativní kovové rakve. Postavy posledních Piastovců byly zpodobeny en pied, v podobě typu heroizovaných portrétů v čase posledního rozhovoru. Jejich pózy působí neobvykle sofistikovaně, jsou plné elegance, a přitom s živou dynamickou gestikulací rukou, protože prostřednictvím gesce a pohledem spolu jednotlivé postavy komunikují. Všechny tyto znaky nám dovolují uvažovat o tom, že již máme co dočinění s barokní redakcí středověkého motivu communio sanctorum, nebo též specifickým communio familiae posledních Piastovců. Doplněním figur jsou malované podobizny jejich bájných předků a scény z historie vlády Piastovců ve Slezsku. Ta nebude pokračovat, což dokládá zpodobení Helia symbolizujícího světlo a život, ale také regulujícího běh času. Zastavení se jeho vozu, to znamená zastavení se času v tomto případě vymření rodu. 10 Ještě větší význam pro vývoj umění ve Slezsku měla kaple sv. Alžběty při vratislavské katedrále, která vznikla v letech na popud fundátora Fryderyka Hesskeho. Kardinál nechtěl pouze uctít památku svaté a přidat se tímto způsobem k protireformačnímu proudu, ale rovněž zdůraznit svou rodovou spřízněnost se sv. Alžbětou. Jednotlivé elementy kaple byly vytvořeny v Římě umělci z okruhu Gianlorenza Berniniho a Alessandra Algardiho, díky tomu se zde také objevuje na jedné straně dynamismus, využití situačního světla i trojjedinost umění a na druhé tendence k idealismu i objektivismu při zachycení dojmů. Na expresivním základě bylo pojato již samotné architektonické provedení kaple prostřednictvím ustavení příčně eliptické kopule a také prolámáním pláště stěn, užitím ostrých i tupých úhlů, kontrastní juxtapozicí rovných linií a křivek, konkávních s vyklenutými. Dynamismus umocňuje ostré světlo, pod jehož vlivem se proměňuje architektonický i sochařský detail. Dovnitř proudí skrze okna v kopuli, kde Giacomo Scianzi namaloval pohled na otevřená nebesa vlévající se dovnitř kaple, rozbíjejíc architektonické rozčlenění prostoru. K symbolickému Božímu světlu se obrací sv. Alžběta, jejíž sochu vytvořil Ercole Ferrata. Zázračné vidění svaté pozoruje zase kardinál zpodobený na náhrobku ve chvíli modlitby, dílo sochaře Domenica Guidiho. 11 Jak významnou úlohu hrála kaple sv. Alžběty v rámci uměleckého prostředí Slezska, dokládá případ Karla Dankwarta, který nikdy nebyl v Itálii, přesto však si osvojil italskou ideu troj- 8 Konstanty Kalinowski, op. cit., s Konstanty Kalinowski, op. cit., s Konstanty Kalinowski, op. cit., s Konstanty Kalinowski, Kaplica św. Elżbiety przy katedrze we Wrocławiu, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 1969, s Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři

7 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ jedinosti umění. Malíř často spolupracoval se štukatérem Pietrem Simmonettim dekorujíc na přelomu 80. a 90. let 17. století mimo jiné interiér kostelů v Nise, Kladsku a Otmuchově. 12 V úplně jiném stylu pracoval Michael Lucas Leopold Willmann významný tvůrce fresek a malíř tvořící především ve službách slezských cisterciáků, zůstávající pod vlivem holandského a flanderského umění i pražského uměleckého prostředí. Jeho styl charakterizuje dynamismus, monumentalita, teatrálnost i smyslová materiálnost světa, realismus i doslovné prezentování detailu. Malíř zobrazoval postavu živou, jakoby zastiženou v pohybu odtud nevýrazné kontury a rozevláté pláště hrdinů jeho pláten. Důležité je rovněž připomenout, že Willmann maloval často alla prima, užívajíc zjednodušenou barevnou škálu, což přinášelo požadovaný efekt expresivnosti a hravosti očekávaný soudobými pozorovateli svatých obrazů. 13 Umění ve Slezsku prodělalo během 17. století vývoj od forem pozdně renesančních a manýristických, až po ty dozrálé barokní. Umělecké osobnosti tvůrců působících na tomto území byly konfrontovány s požadavky a očekáváními objednavatelů a zadavatelů z řad šlechty, církevních představitelů a v menší míře rovněž měšťanů, a to především vratislavských. Ve druhé polovině 17. století vytvořené umělecké prostředí Slezska se stalo základem pro rozkvět umění tohoto regionu ve století následujícím. OBRAZOVÝ MATERIÁL 1. Geronimo Falconi, Štuková výzdoba klenby kostela Nanebevzetí Nejsvětější Marie Panny v Kladsku. 2. Matthias Steinl, Sochařská výzdoba hlavního oltáře v cisterciáckém kostele v Henrykowie. 3. Stally v cisterciáckém kostele v Henrykowie. 4. Matthias Rauchmiller, Figurální výzdoba z Mauzolea slezských Piastovců v Lehnici. Fot. 5. Karol Dankwart, Fragment výmalby sklepení kostela sv. Mikuláše a Františka Xaverského v Otmuchowie. Fot. 6. Michael Lucas Leopold Willmann, Fragment malířské výzdoby kostela sv. Josefa v Krzeszowie. Fot. 12 Anna Ptak-Gusin, Karola Dankwarta podróże artystyczne z Nysy do Krakowa, in Barok i barokizacja, s ; Anna Ptak-Gusin, Kilka uwag o Szwedzkim malarzu Karolu Dankwarcie i jego sygnowanym obrazie ze sceną św. Barbary w kościele św. Michała w Znojmie, in Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową, ed. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, vol. 1, Wrocław 2006, s ; Andrzej Kozieł, Szwed i jezuici. Karol Dankwart i jego nieznane prace malarskie dla nyskich i kłodzkich jezuitów, in Po obu stronach Bałtyku, s Materiały konferencji poświęconej sztuce Michaela Willmanna, Wrocław, 22 października 1994 r., Wrocław 1995; Andrzej Kozieł, Rysunki Michaela Willmanna ( ), Wrocław 2000; Willmann i inni Zob. także artykuły autorstwa Andrzeja Kozieła, ks. Stanisława Szupieńki, Kataríny Chmelinovej, Rainera Sachsa poświęcone Willmanowi w książce Opactwo cystersów w Lubiążu (s ). 7

8 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 2: Obrázek 1: Geronimo Falconi, Štu- ková výzdoba klenby kostela Nanebevzetí Nejsvětější Marie Panny v Kladsku. Matthias Steinl, Sochařská výzdoba hlavního oltáře v cisterciáckém kostele v Henrykowie. Obrázek 3: Stally v cisterciáckém kostele v Henrykowie. Obrázek 4: Matthias Rauchmiller, Figurální výzdoba z Mauzolea slezských Piastovců v Lehnici. Fot. 8 Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři

9 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 5: Karol Dankwart, Fragment výmalby sklepení kostela sv. Mikuláše a Františka Xaverského v Otmuchowie. Fot. Anna Sylwia Czyż Obrázek 6: Michael Lucas Leopold Willmann, Fragment malířské výzdoby kostela sv. Jose- fa v Krzeszowie. Fot. 9

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01 BAROKNÍ SLOH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/01 Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance UMĚNÍ BAROKNÍ RENESANCE A BAROK Epochu evropského umění označovanou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ZAALPSKÁ RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen2012. Obrazová dokumentace, postup renesančních tradic mimo Itálii VY_32_INOVACE_DVK22/11

ZAALPSKÁ RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen2012. Obrazová dokumentace, postup renesančních tradic mimo Itálii VY_32_INOVACE_DVK22/11 ZAALPSKÁ RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen2012 VY_32_INOVACE_DVK22/11 Obrazová dokumentace, postup renesančních tradic mimo Itálii Francie ve francouzském renesančním malířství se prosazoval

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 1. Antonio Maria Nicolao Beduzzi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, průčelí. Po 1726. (I. Krsek Zd. Kudělka M. Stehlík J. Válka, Umění baroka

Více

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/02 Obrazová dokumentace, malířství mimo Itálii představitelem freskové malby byl SIMONE MARTINI (1280 1344) italský

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 9. 11. 2011 Slovníček XII. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Sylabus. Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu

Sylabus. Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu Sylabus Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., Seminář dějin umění FF MU projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Sylabus Slezská grafika 16. 18. století

Sylabus Slezská grafika 16. 18. století Sylabus projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037 (2012-2014): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Obrazová příloha. Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová

Obrazová příloha. Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová Obrazová příloha Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová 72 Objednavatel 1. Rodový a povýšený znak Hynka Jetřicha Vitanovského a jeho

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744)

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) Baroko ožívá v Liechtensteinském muzeu II LIECHTENSTEIN MUSEUM Die Fürstlichen Sammlungen www.liechtensteinmuseum.at 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 8.A Datum: 23.3.

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_30_Josef Václav Myslbek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Pap020 Vypracoval(a),

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03 Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: 2.4. 2012 Datum ověření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

BAROKNÍ KULTURA. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009

BAROKNÍ KULTURA. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009 BAROKNÍ KULTURA Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. října 2009 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA poslední komplexní umělecko-kulturní směr ( Gesamtkunstwerk ) vznik v 16. století v Itálii v 17. a 18. stol. rozšíření

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

Sylabus Živé obrazy /tableaux vivants/ v 19. století

Sylabus Živé obrazy /tableaux vivants/ v 19. století Sylabus Živé obrazy /tableaux vivants/ v 19. století projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Živé obrazy /tableaux vivants/ v 19. století OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce:

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce: Jméno: BcA. Petra Zítková Obor studia a ročník: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, ročník 1. Termín: 18. 8. - 18. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži:

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR THEODORIK EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky MISTR THEODORIK Theo = Bůh => božský mistr první český umělec, kterého známe

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Renezance základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh

Více

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec Sousoší Nanebevzetí Panny Marie sloup Nejsvětější trojice Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Renesance a humanismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Renesance a humanismus Renesance znovuzrození antiky umělecký

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY FRANCIE V. EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Přehled katedrál ve Francii Katedrála Notre-Dame v Amiensu /amión/ Jedna z největších

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově II. etapa (dokončení)

Restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově II. etapa (dokončení) Restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově II. etapa (dokončení) Dílo: Autor: hlavní oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově neznámý Datace: Materiál:

Více

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka ZÁTIŠÍ Zátiší je umělecké dílo, které vkusně zobrazuje neživé

Více

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána.

ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU. aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. ROZDĚLENÉ OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z DĚJIN RANÉHO NOVOVĚKU aneb jaké bude zadání otázky, kterou si můžete vytáhnout nebo vám bude zadána. Zkouší: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. Ústní zkouška: Při ní si student

Více

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_3 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Pap015 Vypracoval(a),

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

DU 1252 Gotické sochařství

DU 1252 Gotické sochařství DU 1252 Gotické sochařství Internacionální a krásný sloh 10. 12. 2010 Literatura: Milena Bartlová, Strategie vladařské reprezentace Lucemburků na českém trůně, in: Vít Vlnas (ed.), Slezsko, Perla zemí

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV.

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV. PIETA MALTÉZSKÝCH RYTŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Anna Seimlová, Lenka Nyklová, Petr Šťovíček pod vedením Ing. arch. Nikolaye Brankova Současný

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter Adéla Šmilauerová Claus Sluter Sochař Claus Sluter se narodil kolem roku 1360 v Haarlemu, kde pravděpodobně získal i své sochařské vzdělání v rámci rodinné dílny. Jeho jméno je poprvé uvedeno roku 1379

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více