ROÈNÍK XXIV DUBEN 2005 ÈÍS. 1 Z O B S A H U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROÈNÍK XXIV DUBEN 2005 ÈÍS. 1 Z O B S A H U"

Transkript

1 Zpravodaj ROÈNÍK XXIV DUBEN 2005 ÈÍS. 1 Z OBSAHU : Pilotní projekt domácí plicní ventilace Spinální svalová atrofie - nové mo nosti léèby Pozvánky a pøihlášky na rehabilitaèní pobyty AMD Nebojte se soutì it Z vašich dopisù Duchennùv úsmìv Barevná setkání Stanice pra ského metra pøístupné pro vozíèkáøe ASOCIACE MUSKULÁRNÍCH DYSTROFIKÙ V ÈR

2 A M D je èlenem E A M D A - Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí, Èeské rady humanitárních organizací a Národní rady zdravotnì posti ených Èeské republiky Asociace muskulárních dystrofikù v ÈR, která sdru uje posti ené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími nervosvalovými nemocemi, je celonárodní nevládní nezisková organizace pùsobící v Èeské republice. Muskulární dystrofici patøí k nejtí e posti eným, z nich mnozí jsou odkázáni na pou ívání vozíku a na pomoc jiných osob se všemi negativními dùsledky, které z této skuteènosti vyplývají. Asociace muskulárních dystrofikù reprezentuje specifické zájmy a potøeby svých èlenù, poøádá rehabilitaènì výchovné kurzy, tuzemské i zahranièní ozdravné pobyty, semináøe, šachové turnaje atd., spolupracuje se zdravotnickými institucemi a se zahranièmími asociacemi obdobného charakteru, které dnes existují ve vìtšinì zemí svìta jako významná souèást v boji proti nervosvalovým chorobám a jejich následkùm. Poskytuje té sociálnì právní a jinou pomoc svým èlenùm. Dùle itou souèástí èinnosti Asociace muskulárních dystrofikù je vydávání èlenského èasopisu ZPRAVODAJ AMD, který vychází ètvrtletnì a je urèen pro poskytování informací èlenùm jak z oblasti vlastní èinnosti AMD, tak i z oblasti lékaøské vìdy a výzkumu nervosvalových chorob. Èasopis pøináší také novinky ze zahranièí, je souvisejí s nervosvalovými nemocemi, a je základem pro vzájemnou výmìnu zkušeností a názorù posti ených. Cílem AMD v ÈR je trvale sledovat a pomáhat øešit širokou problematiku posti ených nervosvalovými nemocemi vèetnì dìtí a mláde e. Tato èinnost je finanènì znaènì nákladná a závisí na podpoøe veøejnosti. Všem dárcùm a sponzorùm pøedem dìkujeme. Naše adresa: Kanceláø: Úøední hodiny: Asociace muskulárních dystrofikù v ÈR Petýrkova 1953/24, Praha 414 tel./ fax: Petýrkova 1950 (suterén ), Praha 414 Po, Út, St, Èt hodin Konto u Komerèní banky, Praha 4: / 0100

3 Vážení čtenáři Zpravodaje AMD! Po dlouhých měsících zimy začínají s jarními dny ožívat nejen semínka rostlin, první jarní květy a stromy svými rašícími pupeny a květenstvím, ale i my, které trápí různá postižení a neduhy. A s ožíváním přírody nastává čas zamyslet se, co pro svoje zdraví uděláme, na jaký rehabilitační pobyt se letos přihlásíme. AMD má pro vás lákavou nabídku pěti pobytových akcí včetně jednoho zahraničního ozdravného pobytu u moře. Zájemců je však mnoho a počet míst omezen, proto neváhejte přihlásit se co nejdříve. Pozvánky s bližšími informacemi a přihlášky najdete v tomto čísle Zpravodaje. Novinky ve výzkumu potěší tentokrát zejména ty členy AMD, kteří jsou postiženi spinální svalovou atrofií. Jak vyplývá z článku, který nám do Zpravodaje AMD zaslala Doc. MUDr. M. Havlová, CSc., blíží se určitá naděje na cílenou léčbu tohoto onemocnění. Kromě této zprávy zde uvádíme další zajímavé informace o nervosvalových nemocech, např. o myastenii gravis a roztroušené skleróze. Vynecháváme tentokrát zprávy z EAMDA. Zpráva o její výroční konferenci nebyla členským organizacím rozeslána s dostatečným předstihem a nebylo ji možno do tohoto čísla přeložit a zpracovat. Informace o loňské listopadové konferenci EAMDA proto uvedeme až v příštím čísle Zpravodaje AMD. Jistě si pro sebe něco zajímavého vyberete i z částí Zpravodaje věnovaných sociálně právnímu poradenství a zdraví např. jak je dobrý spánek důležitý pro celkovou imunitu organismu. Pro tělesně postižené návštěvníky Prahy uvádíme seznam stanic metra přístupných pro vozíčkáře a další informace. Vážení čtenáři Zpravodaje AMD, přeji vám pěkné a podnětné chvíle nad četbou našeho časopisu, hodně slunečných jarních a podletních dní, a pokud se zúčastníte některého rehabilitačního pobytu AMD, dobré zotavení a jen krásné zážitky! Ráda bych tento úvodník zakončila zamyšlením z pera Matky Terezy, řádové sestry, nositelky Nobelovy ceny za mír, která žila v Indii a celý svůj život zasvětila pomoci chudým, nemocným a postiženým. Hovoří o kapičkách oleje v našem životě, rozuměj, vnitřní plnosti a životní radosti: Co je těmito kapičkami oleje v našem životě? Jsou to drobné věci každodenního života: věrnost, přesnost, drobné zdvořilé slůvko, myšlenka na drahé, naše umění mlčet, dívat se, promluvit a jednat. Eva A. Schmidtová 3

4 INFORMACE O ČINNOSTI AMD Půvabná vánoční a novoroční přání nám zaslali: A. Bartoň, předseda ČRHO Ing. P. Dušek, Ing. P. Dzido, J. Ertelová, firma genzyme CEE GmbH, hotel Globus, P. Habán, M. Horký, Klub vozíčkářů Petýrkova, Koalice pro zdraví, předseda NRZP V. Krása, A. Kratochvílová s rodinou, Landovi, Z. Marousková, K. Martinovská, A. Mrázová, OMD v SR, ORTOSERVIS, vedoucí odboru Úřadu MČ Praha 11 H. Preislerová, Ing. J. Procházková, P. a M. Raisnerovy, A. Rambousková s otcem, J. Šandera, zástupce starosty MČ Praha 11 Ing. Ivan Škoda, 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Z. Škromach, P. Šnábl, M. Šnajdar, starostka MČ Praha 11 M. Šorfová, M. a J. Štěpánkovy, J. Totzauer, Türkiye kas hastaliklari dernegi, Z. a J. Tytorovi, za odbor kultury MČ Praha 11 Mgr. M. Vencová, B. Vystrčilová, P. Zákostelna. Za všechna přání a pozdravy AMD v ČR děkuje. Důležité upozornění Upozorňujeme členy AMD, kteří dosud neuhradili členský příspěvek za rok 2005 ve výši 200,- Kč, aby tak obratem učinili. V kolonce variabilní symbol uveďte své členské číslo a poslední dvě číslice roku, za který čl. příspěvek hradíte (např. pro členské číslo 123 je v.s ). Své členské (evidenční) číslo najdete na adresce přepravní obálky Zpravodaje AMD. Můžete se na ně též zeptat v kanceláři AMD, nebo nechat vzkaz na záznamníku. Pražští členové mohou členský příspěvek uhradit v úředních hodinách přímo v kanceláři AMD, Petýrkova 1950 (v suterénu), Praha 4 Chodov. Odpověď ze Sněmovny ČR Na dopis zaslaný poslankyni J. Vojtilové do Parlamentu ČR proti přijetí navrhované změny úpravy příspěvku při péči o osobu blízkou, který byl otištěn minulého roku v prosincovém čísle Zpravodaje AMD, dostala předsedkyně AMD v ČR S. Rédlová tuto předběžnou odpověď: 4

5 Vážená paní předsedkyně, děkuji Vám za Váš názor. Nemusíte se obávat žádného zhoršení podmínek pro lidi pobírající příspěvek při péči o osobu blízkou. Vládní návrh podmínky zlepšuje, ale pouze pro ty, kteří pečují o dítě do 18 let. Všichni si pak mohou přivydělat vyšší částku. Jsem zpravodajem Sněmovny a pokusím se navrhnout zlepšení podmínek i pro ostatní. Zákon se bude projednávat ve Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví ve středu 26. ledna v 15 hodin. V příloze Vám zákon a stenografický záznam z jeho projednávání ve Sněmovně posílám. Přeji Vám hodně zdraví a stálou přízeň osudu. S přátelským pozdravem Alena Páralová K protestu NRZP ČR proti schválení navrhované úpravy příspěvku při péči o osobu blízkou, který zaslal v lednu její předseda Václav Krása všem členským organizacím NRZP, se připojila dopisem i předsedkyně AMD v ČR Stanislava Rédlová. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, tisk. č. 786, předpokládal účinnost ode dne Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví poslanecké sněmovny dne přerušil jednání o novele tohoto zákona. Tímto přerušením se odkládá slíbené zvýšení částek příspěvku při péči o osobu blízkou či jinou na neurčito. V konečném důsledku lze zvýšení příspěvku očekávat nejdříve v polovině letošního roku. Doufejme, že přerušení jednání bude znamenat i vyšší příspěvky pro pečující o dospělé a jiná vylepšení. Podě kování AMD v ČR vyjadřuje upřímné poděkování za poskytnutí finančních darů těmto sponzorům: MEYRA s.r.o. OPATSTVÍ RAJHRAD OPTREAL s.r.o. ORTOSERVIS Zároveň děkujeme všem členům, kteří ve prospěch AMD v ČR uhradili vyšší částku než je členský příspěvek. 5

6 Z VAŠICH DOPISŮ Vážení přátelé, úvodem Vás srdečně zdravím a přeji vše dobré v novém roce. Jsem dlouholetým členem AMD a rád bych Vám napsal příběh své manželky. V roce 1982 jsem v lázních Velké Losiny poznal budoucí manželku Olgu Petrekovou, která se od svých 15 let léčila na myopatii a byla do svých 30 let odkázána na vozík. Pak začala chodit, ale po příchodu do Čech a uzavření manželství se u ní začaly objevovat mimovolné pohyby očí a tváře. V 47 letech byla léčena na neurologické klinice Plzeň Lochotín, kde mi po čtrnáctidenním vyšetření oznámili, že nikdy nemohla mít myopatii, kterou mám já a můj bratr, ale že se u ní jedná o poruchu mozku, tzv. Huntigtonovu chorobu, která se bude zhoršovat. V roce 2001 po umístění do ÚSP Mirošov je opět bezvládná, nemůže mluvit ani jíst, potravu přijímá sondou. Divím se jen, proč neurologové v nemocnicích a lázních Janské Lázně a Velké Losiny nemoc nepoznali. Jedná se stejně jako u myopatie o neléčitelnou chorobu, proti které není léku. Já po příchodu do ÚSP Mirošov používám vozík a můj stav se také zhoršuje. Tak jsme s manželkou i v ústavu rozděleni. Josef Totzauer, ÚSP Mirošov Díky za Zpravodaj, na který se vždy moc těším. Velký obdiv všem. Zdeňka Marousková, Velké Hamry Patřím k pacientům paní docentky Havlové, s níž připravil rozhovor v novinách Můžeš č. 4 Jan Nouza. Léčím se u ní spolu s bratrem a maminkou. Chci vám napsat, že jsme šťastni, že jsme se s ní potkali. Paní docentka je vzácný člověk, jakých je málo. Skvělá lékařka s obrovským zájmem a pochopením pro své pacienty, s obrovským vcítěním a snahou pomoci. Je to člověk, který se rozdává druhým bez ohledu na sebe sama. Na čas, na vlastní zdraví. Myslím, že každý student medicíny i každý začínající lékař by se právě u ní mohl a měl učit, co je to být lékařem a zůstat přitom člověkem. Nesmírně si paní docentky vážím. Miloslav Šnajdar, Šumná Přetištěno z novin Můžeš, č. 6, prosinec

7 Zúčastnili jsme se: slavnostního večera na pražském Žofíně u příležitosti předávání cen Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce, zaměřené na problematiku zdravotně postižených. Za AMD v ČR se zúčastnila E. A. Schmidtová, spoluautorka sborníku Každý běží svou míli, který získal 1. cenu v kategorii písemných děl veřejně publikovaných úspěšné vernisáže výtvarných prací pražského zájmového kroužku arteterapie AMD v PC klubu Zelený pták v Praze 4. Výstavu s názvem Barevná setkání uvedla starostka Prahy 11 paní Marta Šorfová, vernisáž natáčela televizní stanice UPC, speciál Prahy slavnostního předání výroční ceny Národní rady zdravotně postižených ČR Mosty Cenou Mosty jsou každoročně oceňovány projekty, které mimořádným způsobem pomáhají k samostatnému životu občanů se zdravotním postižením. Za AMD v ČR se zúčastnila předsedkyně Stanislava Rédlová Non Handicap 2005 Tak se bude od IX. ročníku nově jmenovat specializovaná výstava pro zdravotně postižené, kterou na pražském Výstavišti v Holešovicích pořádá společnost INCHEBA Praha. IX. ročník této výstavy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a služeb pro zdravotně postižené se bude konat ve dnech dubna 2005 společně s 27. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOME- DICA Volné vstupenky budou k dostání v Centrech pro zdravotně postižené po celé ČR nebo ve spolupořadatelské společnosti ORFEUS, ul. Sdružení 39, Praha 4. Kontakt: , , 7

8 PROFILY NAŠICH ČLENŮ V této rubrice čtenáře našeho časopisu seznamujeme se členy AMD, kteří se aktivně podílejí na její činnosti nebo na činnosti jiných organizací, se členy, kteří mají zajímavé zaměstnání či koníčka, a konečně s rodiči, kteří se starají o dítě postižené nervosvalovou nemocí. Darja Mouchová Věk: 45 let Stav: svobodná Druh postižení: muskulární dystrofie Původní povolání: domácí pracovnice Jablonecké bižuterie Nynější zaměstnání: invalidní důchodkyně Členka AMD od r.: od jejího založení Jak se ti jako muskulární dystrofičce žije ve své obci z hlediska architektonických bariér? Docela dobře, bydlím v rodinném domku v menší vesnici v Podkrkonoší, obklopenou lesy. Je tu krásná krajina a na elektrickém vozíku se dá dobře jezdit po okolí. V obci máme bezbariérový smíšený obchod a hostinec. Jaké máš zkušenosti se stykem se zdravými lidmi a s jednáním na úřadech? Obecní úřad a pošta mají schody, ale nepociťuji to jako problém. Stačí zatelefonovat a jak na obecním úřadu, tak na poště mi vycházejí ochotně vstříc. Sociální odbor ve Dvoře Králové, kam naše obec spadá, je bezbariérový a s úřednicemi jsem zatím žádné problémy neměla. Mám jen dobré zkušenosti. Máš nějakého koníčka, který významně ovlivnil tvůj život? Můj život hodně ovlivnilo paličkování. V roce 1988 jsem byla na léčení v Janských Lázních a naučila jsem se tam během týdne paličkovat. Doma jsem potom pokračovala podle knížek. Bavilo mě to stále více, a tak jsem u paličkování zůstala. 8

9 Co pro tebe paličkování jako určitá forma výtvarné tvorby znamená? Již od dětství mě bavilo kreslení tužkou či uhlem. A paličkování je vlastně takové kreslení, ale nití. Sice to trvá déle, ale výsledek je zajímavější. Není pro mne nic hezčího, než si sama nakreslit motiv a potom ho upaličkovat. Je to časově náročný koníček, ale jsem ráda, že se mi připletl do života. Cestuješ ráda? Poznávání cizích zemí by bylo mou vášní! Kupodivu mi v tom nebrání zdravotní stav, ale nedostatek peněz. Miluji moře a teplo. To obojí je pro mne ideální v Řecku. Zatím jsem byla na ostrovech Thasos, Zakynthos a Kréta. Absolvovala jsi nějakou cestu nebo zájezd, které v tobě zanechaly nezapomenutelné dojmy? V roce 2003 jsem měla velké štěstí a v rádiu Frekvence 1 jsem vyhrála 14denní pobyt na Krétě s Petrem Novotným. (Rada pro všechny: Nebojte se soutěžit!) Jela jsem se sestrou a kamarádkou. Petr Novotný se svou dcerou Lenkou mi zajistili bezbariérové ubytování v městečku Stalida. Během pobytu jsme navštívili Knossos s Minojským palácem. V hlavním městě Heraklionu jsme byli v muzeu, kde jsou uloženy archeologické nálezy z celé Kréty. A je jich opravdu hodně! Minojská kultura byla úžasná. Jeden den jsme projeli východní část Kréty v džípech. Jelo se jak pobřežní divočinou, tak přímořskými městečky a horskými vesničkami. V dalších dnech jsme navštívili třeba skanzen v Lychnostatisu, kde to úžasně vonělo kořením a kde jsme se seznámili s životem na Krétě v 19. a 20. století. Samozřejmě jsme si nenechali ujít krétský večer se strhujícími tanci a chutným jídlem. Užívali jsme si na tzatziki párty i na ochutnávce mořských potvůrek. Řecké jídlo je výborné. Kréta se musí prostě vidět a cítit. Krásně voní po šalvěji, tymiánu a divoké levanduli. Všem doporučuji. Co tě v životě nejvíce obohatilo a obohacuje? Knihy. Bez nich bych si život opravdu nedovedla představit. Mám ráda příběhy, ale i encyklopedie. Nasávat vědomosti se mi líbí, ale horší je udržet si je v hlavě. 9

10 Co považuješ za největší životní štěstí? To, že jsem se narodila právě do té své rodiny. Že jsem měla díky rodičům možnost každý den dojíždět do základní školy ve Dvoře Králové mezi zdravé děti. Že mám sestru s její rodinou, která je milující a spolehlivá. Že mám už od dětství bezvadnou kamarádku Stáňu, na kterou se mohu spolehnout a díky které mohu cestovat a poznávat cizí kraje. Myslím, že jsem měla doposud v životě štěstí a jen doufám, že jsem to právě nezakřikla. Ptala se E. A. Schmidtová Paličkovaná krajka Darji Mouchové 10

11 Nebojte se soutěžit Určitě mnozí z vás, kteří máte nějaký handicap, jste se někdy zamysleli nad tím, proč existuje stále tolik architektonických bariér, ale nejenom jich. Když o tom člověk přemýšlí hlouběji, uvědomí si, že hodně záleží především na nás samotných, kteří žijeme se svým postižením a potýkáme se s mnoha překážkami způsobujícími, že řada věcí je pro nás nepřístupných. Ano, opakuji, záleží opravdu na nás, abychom poukázali na bariéry, ať už jsou jakékoliv, a tím učili ostatní společnost, že je třeba je odstraňovat a v nejlepším případě je vůbec nestavět. Nedávno jsem se stoprocentně přesvědčila o tom, co jsem se v úvodu pokusila naznačit. Po předchozím odesílání SMS zpráv do soutěže 1 proti 100 se stalo, že mi zazvonil mobil a bylo mi oznámeno, že jsem se do této soutěžní hry probojovala. Počáteční nadšení však postupně opadávalo, když mi na můj dotaz na bezbariérovost prostředí, kde se odehrává natáčení, bylo sděleno, že bohužel nikoliv. Když jsem dávala návrhy, jakým způsobem by se tato situace dala řešit, dostalo se mi od telefonistek odpovědi, že je vše složité, do dekorace nelze jen tak zasahovat vzhledem k licenci a hernímu řádu. Nebudu zde popisovat, co se mi tehdy honilo hlavou, jen jedno bych chtěla říci. Své snažení jsem nevzdala. Ne kvůli mně samotné, ale především kvůli všem ostatním, kteří jsou na tom podobně jako já. Obrátila jsem se proto přímo na sekretariát ředitele TV Nova, vysvětlila jsem svoji situaci a vše se najednou začalo řešit. Počínaje sekretářkou ředitele a konče dramaturgyní soutěžní hry jsem se setkala s nečekanou vstřícností v řešení této zpočátku neřešitelné situace. Do problému bylo zasvěceno i právní oddělení, které vypracovalo dílčí změnu herního řádu. A tak se stalo, že jsem si zasoutěžila. Sice jsem nevyhrála žádné finance, ale přesto jsem bohatší. Bohatší o nevšední zážitek a hlavně o pocit, že se mi podařilo prošlapat cestičku dalším vozíčkářům. Ti, kteří soutěžní hru 1 proti 100 připravují, již budou o nich vědět a připraví podmínky ve studiu i těm nejtíže postiženým. Myslím si, že tak, jak se TV Nova zachovala v mém případě, si zaslouží uznání. Stanislava Rédlová (foto z TV obrazovky Fr. Újezdský) 11

12 Barevná setkání Pod tímto názvem byla 16. února 2005 zahájena výstava prací členů pražského zájmového kroužku arteterapie AMD z Petýrkovy ulice na Jižním Městě II. Prostor pro výstavu, která trvala do 12. dubna, poskytl PC klub Zelený pták, který sídlí v ulici U zeleného ptáka 1158 v Praze-Kunraticích. Slavnostní vernisáž výstavy zahájila Mgr. Jana Žižková a Mgr. Štěpán Weber z PC klubu Zelený pták. Dále se ujala slova starostka MČ Praha 11 paní Marta Šorfová, o AMD v ČR informovala přítomné předsedkyně Stanislava Rédlová a o vystavujících autorech pohovořila E. A. Schmidtová. Vernisáže se zúčastnili další významní hosté, např. starostka Kunratic paní Ivana Kabelová, místostarostka Kunratic paní Lenka Alinčová a okrsková sestra Centra sociálních služeb paní Alena Třebínová. Průběh vernisáže natáčela televize UPC aktuál Prahy 11 a kytarovými skladbami ji doprovodil student Michal Hadrabec. Na výstavě představili svou tvorbu Pavel Soukup, Stanislava Rédlová, Vlastimil Rédl, Eva. A. Schmidtová, František Újezdský, Blanka Jedličková a Veronika Nesměráková. Vedle obrazů, kreseb a fotografií byly zde k nahlédnutí i pozoruhodné háčkované a vyšívané práce spolu se speciální technikou malování na sklo. Výstava byla pro návštěvníky otevřena každý všední den od do hodin. Vystavující vyjadřují Mgr. Janě Žižkové, Mgr. Štěpánu Weberovi a panu Zemanovi poděkování za vzornou instalaci výstavy. Poděkování patří i všem dalším spolupracovníkům PC klubu Zelený pták, kteří se podíleli na zajištění propagace, výborného občerstvení a vytvoření příjemného prostředí v průběhu celé vernisáže a trvání výstavy. Eva A. Schmidtová Z vernisáže výstavy úvodní projev a natáčení pro kabelovou televizi UPC (foto Fr. Újezdský) 12

13 POZVÁNKY NA REHABILITAČNÍ POBYTY AMD V ČR Rehabilitační pobyt AMD v Hodoníně u Kunštátu Místo pobytu: Termín: RZ Zámeček začíná obědem, končí snídaní Pobytový poplatek: 1550 Kč za osobu Doprava: nebude hrazena. Z Brna bude zajištěn autobus Přihlášky: do zasílejte na adresu: Pavlína Riglová, Velatická 9, Brno-Líšeň, tel Čtyřdenní rekondiční pobyt TŘEMOŠNÁ a okolí Místo pobytu: Bezbariérový dům Exodus v Třemošné u Plzně. Ubytování je zajištěno v dvou a třílůžkových pokojích přizpůsobených našim potřebám Termín: od do Pobytový poplatek: od 245 do 300 Kč na den a osobu Cestovné: Přihlášky: bude propláceno ve snížené výši tel. číslo , nebo na adresu Zuzana Vojáčková, Chříč. Přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 6. května. O překvapení opět nebude nouze, jelikož spolupořadatelé jsou naši kamarádi ze skupiny Vandrboys a jejich přátelé. Pokud se nemůžete rozhodnout a potřebujete pro vás důležité podrobnější informace o ubytování, stravování a o programu této akce, neváhejte obrátit se na výše uvedené kontaktní adresy 13

14 Rehabilitační pobyt AMD v Hodoníně u Kunštátu Místo pobytu: RZ Zámeček Termín: začíná 2.7. večeří, končí 9.7. obědem Pobytový poplatek: 1600 Kč za osobu (předběžná cena) Doprava: Přihlášky: nebude hrazena. Z Prahy a Kladna bude doprava organizačně zajištěna do zasílejte na adresu: Jiří Šandera, Habrovany 1, Rousínov, tel Rekondiční pobyt ve Velkých Losinách Místo pobytu: Termín: Hotel Praděd července 2005 začíná sobotní večeří a končí přesně za týden sobotní snídaní Pobytový poplatek: 3400 Kč na jednu osobu vzhledem k vyšším cenám ubytování a služeb a zatím jediné finanční dotace od MZ ČR. V částce je zahrnuta cena za ubytování, stravování (polopenze, snídaně a večeře), bazén a určitý počet masáží, který bude ještě upřesněn Doprava: Přihlášky: Hradí si každý sám. Pro účastníky, kteří budou potřebovat dopravu mikrobusem z Prahy a nejbližšího okolí, organizačně zajistíme Předběžná přihlášení, která jste zasílali již počátkem roku, akceptujeme a máme v evidenci. Přihlášku berte již jako závaznou a zašlete ji nejpozději do 30. dubna na adresu: Petr Procházka, Hřebečská 2674, Kladno, tel , V případě vaší účasti dostanete podrobnější informace nejpozději do 15. května zvacím dopisem. Při odřeknutí přihlášky v době kratší než jeden měsíc před nástupem platí dále uvedené stornopoplatky, schválené VAMD 14

15 Ozdravný pobyt u moře v Makarské v Chorvatsku Místo pobytu: Termín: Hotel Biokovka v Makarské začíná 3.9. večeří a končí snídaní Předběžná cena: 9400 Kč na jednu osobu. Cena zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/ 1999 Sb. a cestovní pojištění zákazníka, dále dopravu, ubytování v pokojích s balkonem vhodných pro vozíčkáře (nízké postele, do koupelny a na WC možno vjet na vozíku, WC nízké s madly), stravu formou polopenze (snídaně švédský stůl, večeře - výběr z několika jídel). Delegát v místě pobytu, k dispozici bude zdravotník a jeden pomocník pro potřeby asistence. Potřebujete-li celodenní péči, je nutné, abyste měli svůj doprovod, který asistent nenahrazuje, pouze doplňuje Doprava: Přihlášky: Bezbariérovým vozíčkářským autobusem. Odjezd z Prahy 2.9. v odpoledních hodinách, plánovaný návrat Při individuální dopravě se neproplácí cestovné Zasílejte nejpozději do 15.května 2005 na adresu: Blanka Jedličková, Petýrkova 1949, Praha 414. Vybraní účastníci obdrží dopis se složenkou a podrobnými informacemi. S případnými dotazy se obracejte na tel Stornopodmínky pro všechny výše uvedené pobyty: Pokud přihlášený zájemce o pobytovou či jinou akci zruší účast jeden měsíc předem, bude mu vrácena plná částka ceny pobytu. V ostatních případech je přihlášený povinen uhradit podle data ohlášení změny tyto stornopoplatky: 21 dnů až 8 dnů 30 % z ceny pobytu 7 dnů až 2 dny 50 % z ceny pobytu den předem 80 % z ceny pobytu v den konání 100 % z ceny pobytu Tyto stornopodmínky se nevztahují na zrušení účasti na pobytové či jiné akci z důvodu náhlého onemocnění (nutno doložit lékařským potvrzením) nebo ze závažných rodinných důvodů. 15

16 16

17 Příloha A Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Petýrkova 1953/24, Praha 414 P Ř I H L Á Š K A na rehabilitační pobyt konaný ve dnech v RZ Zámeček v Hodoníně u Kunštátu Jméno a příjmení: Datum narození: Číslo OP: Adresa bydliště: PSČ: Telefon: Jsem držitelem průkazky: TP - ZTP - ZTP/P č.: Používám: mechanický vozík - elektrický vozík - zvedák Budu mít průvodce: ano - ne Jméno a příjmení průvodce: Datum narození: Číslo OP: Adresa bydliště: PSČ: Telefon: Je držitelem průkazky: TP - ZTP - ZTP/P č.: Použiji dopravu: speciální (mikrobus) - vlastní Dne: podpis: Týdenní Hodonín u Kunštátu až

18 Příloha B Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Petýrkova 1953/24, Praha 414 P Ř I H L Á Š K A na čtyřdenní rekondiční pobyt 2. ročník národního putování Třemošná a okolí až Jméno a příjmení: Datum narození: Číslo OP: Adresa bydliště: PSČ: Telefon: Jsem držitelem průkazky: TP - ZTP - ZTP/P č.: Používám: mechanický vozík - elektrický vozík - zvedák Budu mít průvodce: ano - ne Jméno a příjmení průvodce: Datum narození: Číslo OP: Adresa bydliště: PSČ: Telefon: Je držitelem průkazky: TP - ZTP - ZTP/P č.: Použiji dopravu: speciální (mikrobus) - vlastní Dne: podpis: Čtyřdenní Třemošná u Plzně až

19 Příloha C Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Petýrkova 1953/24, Praha 414 P Ř I H L Á Š K A na rehabilitační pobyt konaný ve dnech v RZ Zámeček v Hodoníně u Kunštátu Jméno a příjmení: Datum narození: Číslo OP: Adresa bydliště: PSČ: Telefon: Jsem držitelem průkazky: TP - ZTP - ZTP/P č.: Používám: mechanický vozík - elektrický vozík - zvedák Budu mít průvodce: ano - ne Jméno a příjmení průvodce: Datum narození: Číslo OP: Adresa bydliště: PSČ: Telefon: Je držitelem průkazky: TP - ZTP - ZTP/P č.: Použiji dopravu: speciální (mikrobus) - vlastní Dne: podpis: Týdenní Hodonín u Kunštátu až

20 20 Příloha D

21 Příloha E Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Petýrkova 1953/24, Praha 414 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A na ozdravný pobyt u moře v Makarské v Chorvatsku konaný ve dnech Jméno a příjmení: Datum narození: Číslo zdrav. pojišťovny: Číslo pasu: Číslo OP: Rodné číslo: platnost do: Adresa bydliště: PSČ: Telefon: Jsem držitelem průkazky: TP - ZTP - ZTP/P č.: Budu používat: mechanický vozík - elektrický vozík - zvedák Budu mít průvodce: ano - ne Jméno a příjmení průvodce: Datum narození: Číslo zdrav. pojišťovny: Číslo pasu: Číslo OP: Rodné číslo: platnost do: Adresa bydliště: PSČ: Telefon: Je držitelem průkazky: TP - ZTP - ZTP/P č.: Požaduji dietní stravování - ano - ne Jaké? Dne: podpis: 21

22 Duchennův úsměv Guglielmo Beniamino Duchenne se narodil v Boulognesur-Merve ve Francii a zaujímá důležité postavení v dějinách medicíny a vědecké fotografie. Byl průkopníkem ve využívání elektřiny jako nástroje ve fyziologickém bádání. Použití střídavého proudu mu umožnilo s velkou přesností dráždit jen jediný svalový svazek. Díky této technice vymyslel elektrodiagnostiku, dokázal lokalizovat některá onemocnění a popsat jejich původ. Je to např. případ smutně známé dětské pseudohypertrofické paralýzy, myopatie, která má dodnes jeho jméno. Duchenne se věnoval též poliomyelitidě, jako první popsal všechny lícní svaly a použil techniku biopsie, když vymyslel nástroj, který umožňoval odebrat malé vzorky svalového vlákna uvnitř těla. Zaalpský neurolog publikoval víceré svazky o aplikaci elektřiny v medicínské oblasti, o mnohých patologiích, např. o lokomotorické ataxii a různých jiných formách paralýzy, o fyziologii pohybů a uvedl do života důležitou medicínskou ikonografii. Zemřel v Paříži roku Duchenne byl nepopiratelným otcem lékařské fotografie. Již v r zobrazil pohyb svalů pomocí tehdejších fotografických aparátů. Jeho první uveřejněné obrázky zvěčnily poznatky o projevech lidského utrpení. Vytvořil teorii, že existuje souvislost mezi stahem určitého lícního svalu a výrazem určitého pocitu. Např. dokázal, že úsměv způsobený spontánní radostí je tvořený kombinovaným mimovolním stahem orbikulárního svalu oka a velkého zygomatického svalu (tzv. Duchennův úsměv, právě nedávno pozorovaný i u novorozenců a předčasně vyspělých dětí; je tedy cenným svědectvím existence vrozeného výrazového projevu). Výsledky jeho pokusů, které konal podle vlastní mimořádně přesné metodologie, měli a mají k dispozici lékaři, vědci a učitelé. Badatelské práce francouzského vědce využívali a využívají i umělci, zejména pokud jde o analýzu a realizaci výrazu lidské tváře. Duchenne byl geniální lékař, proto byl plným právem zařazený mezi zakladatele moderní neurologie. Klidně lze tvrdit, že jeho nadání využívat elektřinu pro lékařské účely poznamenalo dějiny moderní medicíny. Distrofia muscolare č. 152/ Přel. L. Lazoríková, Ozvena 4/

23 NOVINKY VE VÝZKUMU MD Spinální svalová atrofie nové možnosti léčby? Do Centra pro nervosvalová onemocnění v Praze stále přicházejí z různých míst ČR pacienti s diagnosou myopatie (většinou již v dospělém věku), u nichž se však nejedná o vrozené svalové onemocnění, jak se dosud domnívali, ale o onemocnění míšní. Spinální muskulární atrofii (SMA) odhalí pečlivé klinické vyšetření včetně anamnézy a hlavně elektromyografie (EMG). Jednoznačné potvrzení pak dává relativně nové moderní genetické vyšetření molekulární genová analýza DNA, vylučující či potvrzující deleci 7., event. i 8. exonu SMN1 genu. Jde o onemocnění autosomálně recesivně dědičné, které spočívá v postupné degeneraci motorických buněk předních rohů míšních, někdy i mozkového kmene, což vede k narůstající periferní kvadruparese, více na DK, a podobně pak jako u myopatií s větším postižením kořenového, pletencového svalstva. SMA se podle začátku a rychlosti průběhu dělí podle nové klasifikace do 4 skupin: Forma Klinický obraz I. akutní infantilní od narození hypotonický, časté dýchací (M. Werdnig-Hoffmann I) obtíže, začátek do 6 měs., nikdy sám nesedí bez opory II. pozdně infantilní sedí bez opory, staví se, nikdy sám ne- (M. Werdnig-Hoffmann II) chodí bez opory, začátek mezi měs., pak postupné horšení hybnosti III. juvenilní (M. Kugelberg-Welander) IV. adultní (M. Aran-Duchenne) chodí bez opory, začátek v předškolním věku, postupné pomalé horšení chůze (kolébavá v hyperlordose ) začátek po 30. roce věku 23

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2009

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2009 3 Poslání a cíle asociace AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady zdravotně žených České republiky, EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí, CEEGN, TREA-NMD. Asociace

Více

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR Asociace muskulárních dystrofiků v ČR Výroční zpráva za rok 2008 Poslání a cíle asociace Asociace muskulárních dystrofiků v ČR je celostátní organizace působící v České republice, která sdružuje občany

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2010 1

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2010 1 Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2010 1 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových

Více

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. (dále též AMD). 2. Sídlo spolku: Petýrkova 1953, 148 00 PRAHA

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2012

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2012 1 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Filípek má nový zdravotní kočárek Malý Filípek prodělal obrnu, která ho poznamenala na celý

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt.

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt. Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s mimořádnou nabídkou léčebně-ozdravných pobytů pro děti s názvem Mořský koník, které pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s naší společností. Tyto mimořádně

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY

Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY Tímto prohlašuji, že mé dítě mohou vyzvedávat osoby níže uvedené 1 OSOBA OP: Popis osoby: Příjmení: Adresa: 2 OSOBA OP: Popis osoby: Příjmení: Adresa: 3 OSOBA OP:

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 13.1.2017 6. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2017 31.1.2020 Počet stran dokumentu

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY REKONDICE 2014 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 16. 22. února, 23. 1. března, 2. 8. března 2014 Ubytování: 2 lůžkové

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Název IČO Neurologie Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Neurologie Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 1 2 4 8 0 8 IČZ smluvního ZZ 4 4 6 8 7 0 0 0 Číslo smlouvy 5 P 4 4 A 0 4 8 Název IČO Neurologie Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk: Místo

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

07.01 vozíky + příslušenství 07.01.01 mechanické vozíky 07.01.01.01 mechanické vozíky - základní

07.01 vozíky + příslušenství 07.01.01 mechanické vozíky 07.01.01.01 mechanické vozíky - základní Kategorizační strom zdravotnických prostředků viz http://szpcr.cz/aktuality/20130919.pdf doplněný o odborná kritéria (indikační omezení) vynechány preskripční omezení, množstevní a finanční limity, vlastnictví

Více

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 5/2017 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Účinnost od 01.06.2017

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Ž á d o s t o p r o n á j e m

Ž á d o s t o p r o n á j e m Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m bezbariérové bytové jednotky v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více

FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU

FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU FORMULÁŘ K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU Podmínkou schválení úhrady elektrického vozíku je schopnost pojištěnce jej bezpečně samostatně ovládat při splnění následujících kritérií: 1) Postižení obou dolních

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 2. a 3. března 2012 Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Společnost radiační onkologie,

Více

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

invalidní vozíky MEYRA«

invalidní vozíky MEYRA« »Elektrické invalidní vozíky MEYRA«E-POWER VŠESTRANNÉ, OSVĚDČENÉ A POHODLNÉ Naše elektrické invalidní vozíky jsou na trhu řadu let, což nám ovšem nebrání v úsilí o neustálé vylepšování. Při vývoji komunikujeme

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 11.9. 13.9. 2015 chata Juráška Olešnice v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický kraj PŘIHLÁŠKA:

Více

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře A) Obecná ustanovení 1. Denní a týdenní stacionář Klíček poskytuje svým uživatelům fakultativní služby, které jsou

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 7 7 2 0 0 6 9 IČZ smluvního ZZ 4 1 2 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 5 K 4 1 A 0 2 9 Název IČO MUDr. Vladimír Václavů PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Permobil X850 Corpus 3G

Permobil X850 Corpus 3G Elektrický vozík PERMOBIL, typ Permobil X850 Corpus 3G verze 1/2016 Zákazník: CODE:. Jméno: Bydliště:. Telefon:.. Seznamte se prosím se skladbou základního provedení vozíku. Náš technik pak po dohodě s

Více

Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou (Dvojice)

Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou (Dvojice) Městský úřad Český Krumlov Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 111, fax 380 766 810 Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou (Dvojice) DP (označte

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy Tel: 371 593 121, Fax: 371 593 113, Email: dks@dkszinkovy.cz Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel DOTAZNÍK, který je prvním krokem k tomu, abyste se stal

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE 1. Vyplní žadatel Příjmení a jméno:........ Nar..... Trvalé bydliště:... Telefon: Stav:. Žádám o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou

Více

Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem

Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem www.klenci.cz Klenčí pod Čerchovem č.p. 118 PSČ : 345 34 Tel. : 379 794 231 IČO : 00253472 e-mail : urad.mestyse@klenci.cz Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

ŢÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO NOVÝCH ZÁMKŮ POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŢEB

ŢÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO NOVÝCH ZÁMKŮ POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŢEB NOVÉ ZÁMKY Nové Zámky poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Vyplňuje zařízení: Mladeč, Nové Zámky 2 784 01 Litovel Podací razítko: IČ: 70890871 tel: 585 155 821 FAX: 585 342 079 e-mail:

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na úpravu bytu

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na úpravu bytu Městský úřad v Jindřichově Hradci - odbor sociálních věcí, Klášterská 135/II pracoviště Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. 384/351303 Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na úpravu bytu podle

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Žádost o umístění do DPS Žebrák

Žádost o umístění do DPS Žebrák Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: Telefon: Rodinný stav: Druh příjmu: (invalidní, starobní důchod, jiný) Žádost o umístění do DPS Žebrák Využívám sociální službu: (dovoz oběda, úklid domácnosti,

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY Byt zvláštního určení čp.1550 čp. 1551 Malometrážní

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2011

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2011 1 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 3 7 2 2 8 8 1 IČZ smluvního ZZ 4 7 2 2 6 0 0 0 Číslo smlouvy 5 P 4 7 A 0 1 2 Název IČO Synmed s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k převážení v interiéru a v exteriéru

středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k převážení v interiéru a v exteriéru Kategorizační strom Popis Preskripční omezení Indikační omezení Množstevní limit Finanční limit Vlastnictví 07 ZP pro pacienty s poruchou mobility 07.01 vozíky + příslušenství 07.01.01 mechanické vozíky

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na : zakoupení* - celkovou opravu*- zvláštní úpravu* motorového vozidla

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na : zakoupení* - celkovou opravu*- zvláštní úpravu* motorového vozidla Městský úřad v Jindřichově Hradci - odbor sociálních věcí 377 01 J.Hradec, Klášterská 135/II, pracoviště Janderova 147/II, tel. 384/351303 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 PROGRAM 1) Přivítání hostů pana Vedrala, Pana Blažka a Dr. Karpíškové 2) Činnost KB HK Milada Jirečková 3) Příspěvek p. Vedral 4) Diskuse

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Smluvní strany Vy jako uživatel služby Pan/Paní nar.., trvalé bydliště.. a My jako poskytovatel služby Domov důchodců Sloup

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Společnost pro mukopolysacharidosu (1994 2010) společenství rodin dětí nemocných nevyléčitelnou a smrtelnou nemocí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Chaloupky 35, 772 00 Olomouc, IČO: 61985112, bank.spojení:

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 4 8 3 7 3 3 4 IČZ smluvního ZZ 0 1 3 5 8 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 1 A 3 5 8 Název IČO Neurologie Praha s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více