ÈERVEN. roèník XV/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÈERVEN. roèník XV/2005"

Transkript

1 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské myslivny. Akce je poøádána v rámci kulturní spolupráce mezi mìstskými èástmi Brno-Žebìtín a Brno-Bystrc a obcemi Ostrovaèice a Veverské Knínice. V kulturním programu vystoupí dìti z výše uvedených mìstských èástí a obcí. Obèerstvení zajištìno. Doc. RNDr. František Vižïa, Ph.D. Pamìtní deska pro hrad Veveøí odlita Slavnostní odlévání pamìtní desky Winstonu Churchilovi pro hrad Veveøí probìhlo Dìlo se tak v dílnì autora desky, Mistra Otmara Olivy na Velehradì. Odlévání je velká událost, která se koná 2x do roka. To se roztápìjí obrovské hoøáky, aby s jejich pomoci pøemìnily za velké teploty bronzové odlitky na plastiky èi pamìtní desky. Odlévání zaèalo brzy ráno ve 3 hodiny. To se zažehly hoøáky a po urèité dobì, až má bronz správnou teplotu a konzistenci, se rozžhavený bronz lije do forem zakopaných v písku. Pokryje roztavený model plný dùmyslných kanálku pro rozvod bronzu a pak se v peci vypálí tak, aby vosk vytekl a zùstala pevná forma. Formy se po èásteèném vychlazení rozbijí a odhalí se bronzový odlitek. Ten se pak ruènì èistí, odstraòuje se z nìho sádra, písek a rùzné pøímìsi. Ale ani po dùkladném oèištìní není vyhráno. Odlitek se musí oèistit vodou a také mistøi pasíøi mají s odlitkem plno práce, aby se nakonec deska zaskvìla v plné kráse. Byl to zajímavý a velký zážitek, èlovìk žasne kolik práce a èasu dá taková deska. Od poèátku, kdy vzniknou první návrhy až do konce díla, kdy je deska hotová. Pøipomínám, že deska bude na hradì Veveøí instalována v záøí Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka Statutární mìsto Brno, Mìstská èást Brno-Bystrc, Vás ve dnech 25. a 26. èervna 2005 srdeènì zve na BYSTRCKÉ HODY sobota nedìle Desatero k vodì q Nechoï se koupat sám, nepodceòuj nebezpeèí vody. q Neplav hned po jídle, nechej si alespoò hodinu odstup. q Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený. q Neplav a neskákej do vody v neznámých místech. q Neplav v blízkosti plavidel a plavební dráhy. q Plav ve vyznaèeném prostoru, máš záruku záchrany života v pøípadì, že se dostaneš do potíží. q Neplav daleko od bøehu, máš-li tuto potøebu, zajisti si doprovod lodièky. q Pamatuj, že na plavidla nepatøí dìti bez øádnì obleèených a upevnìných záchranných vest. q Nebuï ve vodì hrubý a bezohledný. q Dùvìøuj èlenùm Vodní záchranné služby ÈÈK, poslechni jejich pokynù a nepøekážej jim v práci. Pøevzato z: Hodová veselice Taneèní zábava s kapelou BRILANT Jany Vyziny a vystoupení krojovaných párù v sále Spoleèenského centra. Zaè.: hod. Pøedprodej vstupenek od v pokladnì SC. Prùvod krojovaných párù Prùvod vychází ve 14 hod. od Spoleèenského centra. Hodová zábava - volné prostranství pøed Spoleèenským centrem. Taneèní zábava u máje s dechovkou DAMBOØANKA, vystoupení krojovaných párù a dìtí ze souboru Skøivánek pøi MŠ Kachlíkova 19, øemeslný jarmark a atrakce pro dìti. Vstup volný. Zaè.: hod. Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva MÈ Brno Bystrc, které se uskuteèní ve støedu 8. èervna 2005 v 16 hod. ve Spoleèenském centru. Pøedbìžný program jednání: l Pohøbívání obèanù MÈ Brno- Bystrc, zmìny ÚPmB l Zámìr vybudování obchodního støediska pøi ulici Odbojáøská, zmìna ÚPmB l Hospodaøení Svazku obcí Panství hradu Veveøí za rok 2004 l Povìøený èlen ZMÈ ve Svazku obcí Panství hradu Veveøí l Zpráva o èinnosti Bytasenu, s.r.o., za rok 2004 l Mìsíèní odmìny neuvolnìných èlenù ZMÈ, zmìna dle naøízení vlády l Finanèní dary z rozpoètu MÈ Brno-Bystrc l 2. zmìna rozpoètu MÈ Brno-Bystrc za rok 2005 l Žádost o pøevod financí z fondu rezervního do fondu investièního u MŠ Laštùvkova 57/59 l Dodatky ke zøizovacím listinám školských zaøízení l Kontrola hospodaøení s bytovým fondem, zpráva V KON l Svazek obcí Panství hradu Veveøí, zpráva o èinnosti Obèané Bystrce mohou k tìmto bodùm jednání zastupitelstva vyjádøit na jednání svá stanoviska. Srdeènì zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta Pøíští 4/18. zasedání ZMÈ Brno Bystrc se bude konat dne

2 2 Bystrcké noviny è. 5 / 2005 INFOSERVIS Upozornìní obèanùm Provoz ÚMÈ Brno - Bystrc ve dnech Upozoròujeme obèany, že dne není úøední den. Náhradou bude úøední den mimoøádnì v úterý dne Dìkujeme za pochopení a pøejeme krásnou dovolenou. RNDr. Jiøí Kroupa Podìkování Dìkujeme touto cestou pracovníkùm Úøadu mìstské èásti Brno-Bystrc za jejich pìkný a lidský pøístup pøi projednávání naší záležitosti, kterou nám vyøešili k naší spokojenosti. Zvláštì dìkujeme paní Mgr. Elišce Kováøové a paní Mgr. Stanislavì Zimmermannové. Dìkujeme také panu JUDr. Pavlovi Veselému a paní Romanì Rajdové. Jejich pøíkladné jednání nás velmi potìšilo. Marie a Josef Cihláøovi Nabídka akcí V sobotu 11. èervna zveme všechny na 9. narozeniny Lišky Bystroušky - den plný her, soutìží, zvíøátek a zajímavých èinností pro dìti od 1. do 9. tøídy i pro rodièe s menšími dìtmi. Tìšte se na narozeninový dort! Souèasnì probìhne výstava prací výtvarných kroužkù. Vlastnoruènì vyrobené mlsy pro Lišku Bystroušku vítány. Od do 17.00, cena: 30,-Kè. O letních prázdninách pøipravujeme dva dvoutýdenní pøímìstské tábory pro dìti z 1. až 5. tøídy ZŠ. Tábor Velké výpravy v termínu èervence a tábor Safari v termínu srpna. Program v pracovní dny od 8.30 do 15 hodin, cena 300,- Kè na týden. Pøihlášky a platby v kanceláøi do 17. èervna. Michaela Jelenová, CVC Bystrouška Místní sdružení ODS upozoròuje všechny ètenáøe na text a informace ohlednì Euroústavy na Zájemci o èlenství bližší informace získají tamtéž. Svatopluk Beneš pøedseda MS ODS v Bystrci Chutná z vlastnoruènì vyrobeného hrneèku lépe? Od záøí 2005 bude zahájena výuka keramiky a práce na hrnèíøském kruhu. Zájemci o výuku keramiky (i dospìlí) se mohou hlásit 8. a 15. èervna od 17 hod. na Kubíèkovì 8. Dìti se mohou hlásit v pondìlí a úterý od do hod. do výuky výtv. oboru všeobecného (kresba, malba, keramika ) Zájemci o výuku taneèního oboru se ještì mohou hlásit na zrcadlovém taneèním sále v Bystroušce vždy v pondìlí od hod. a ve ètvrtek od hod. Výuka probíhá i pro dìti od 3. let. Bližší informace na tel Zveme vás na taneèní vystoupení od hod. u Helenèiny studánky. Radmila Chmelová HOSPODAØENÍ MÈ BRNO - BYSTRC ZA ROK 2004 Vážení obèané, formou níže uvedených tabulek bych vás ráda seznámila s pøíjmy a výdaji MÈ Brno - Bystrc za rok 2004, tak jak byly schváleny na 4/16.zasedání zastupitelstva MÈ dne v rámci bodu 3.08 Hospodaøení MÈ Brno - Bystrc za rok Bližší informace je možno získat na finanèním odboru ÚMÈ. Hospodaøení MÈ Brno-Bystrc za rok pøíjmy v tis. Kè odd. text rozpoèet skuteèné % r pøíjmy plnìní 1012 Podnikání a restr. v zemìdìlství a potravináøství , Pøedškolní zaøízení , Základní školy , Gymnázia , Ostatní záležitosti kultury - Spoleèenské centrum , Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , Bytové hospodáøství , Nebytové hospodáøství , Pohøebnictví , Komunální služby a územní rozvoj , Peèovatelská služba , Èinnost místní správy , Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , Finanèní vypoøádání minulých let ,00 1xxx Daòové pøíjmy ,24 2xxx Nedaòové pøíjmy ,00 4xxx Pøijaté dotace ,73 8xxx Financování 8115 Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bankov. úètech ,00 z toho: bytové hospodáøství ,00 ostatní ,00 Pøíjmy celkem ,22 z toho: pøíjmy byt.hospodáøství a hosp. výsledek bytù ,00 pøíjmy soc.dávek a peèovatelské služby ,58 pøíjmy bez byt.hosp.,sociál.dávek a peèovatel.služby ,01 1xxx - technické rozlišení daòových pøíjmù, které nemají odd.. 2xxx - technické rozlišení nedaòových pøíjmù, které nemají odd.. 4xxx - technické rozlišení pøijatých dotací, které nemají odd.. odd. text rozpoèet skuteèné % r výdaje plnìní Silnice , Pøedškolní zaøízení , Základní školy , Gymnázia , Škol. stravování pøi pøedšk. a zákl. vzdìlávání , Ostatní záležitosti kultury , Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , Tìlovýchovná èinnost j.n , Využití volného èasu dìtí a mládeže , Bytové hospodáøství , Nebytové hospodáøství , Pohøebnictví , Územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj , Sbìr a svoz komunálních odpadù , Ostatní nakládání s odpady , Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , Dávky sociální péèe pro staré obèany , Dávky sociální péèe pro rodinu a dìti , Pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou , Pøíspìvek na zvláštní pomùcky , Peèovatelská služba , Ostatní sociální péèe a pomoc starým obèanùm , Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mládeži , Ochrana obyvatelstva , Ostatní záležitosti požární ochrany , Zastupitelstva obcí , Volby do zastupitelstev ÚSC , Volby do Evropského parlamentu , Èinnost místní správy , Místní referendum , Obecné pøíjmy a výdaje z finanè.operací , Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì , Finanèní operace j.n , Finanèní vypoøádání minulých let , Ostatní èinnosti j.n ,00 TØÍDA 8 - Financování Uhrazené splátky dlouhod. pøij. pùjèek - byt. hosp ,00 Výdaje celkem ,43 z toho: výdaje bytového hospodáøství ,77 výdaje sociálních dávek a peèovatelské služby ,65 výdaje bez byt. hospodáøství, sociálních dávek a PS ,49 Zpracovala: O. Davidová Hospodaøení MÈ Brno-Bystrc za rok výdaje v tis. Kè Ing. Olga Vašková, Odbor finanèní ÚMÈ Brno - Bystrc

3 Zámìr Statutárního mìsta Brna, Mìstské èásti Brno-Bystrc pronajmout byt Bystrcké noviny è. 5 / SPOLEÈENSKÉ CENTRUM Odbojáøská 2, Brno Bystrc V souladu s vyhláškou mìsta Brna è. 4/1996 o pronájmu bytù v domech v majetku mìsta Brna a o podmínkách zajiš ování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výbìr žadatelù o byt a bytovou náhradu v Brnì-Bystrci zveøejòujeme tento zámìr Mìstské èásti Brno-Bystrc. 1. pronajmout na dobu neurèitou byt è. 1 v domì Èerného 16, vel. 2+1 o celkové výmìøe 60 m 2 v 1. podlaží, I. kategorie. Na bytì vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,- Kè a opravy vlastním nákladem ve výši ,- Kè. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ) 2. pronajmout na dobu neurèitou byt è. 32 v domì Vondrákova 21, vel. 3+1 o celkové výmìøe 76,50 m 2 v 8. podlaží, I. kategorie. Na bytì vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,- Kè a opravy vlastním nákladem ve výši ,- Kè. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ) 3. pronajmout na dobu neurèitou byt è. 8 v domì Kachlíkova 6, vel. 3+1 o celkové výmìøe 72,30 m 2 ve 2. podlaží, I. kategorie. Na bytì vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,- Kè a opravy vlastním nákladem ve výši ,- Kè. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ). Zámìr MÈ Brno - Bystrc pronajmout byty bude vyvìšen na úøedních deskách MÈ Brno - Bystrc po dobu 30-ti dnù od Písemné nabídky na formuláøi Žádost o pronájem bytu, na kterém je úèetnì vykázán dluh (formuláøe žádosti jsou k vyzvednutí na podatelnì ÚMÈ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou obèané zasílat v termínu na odbor bytového hospodáøství ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Pøedpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a zpùsob výbìru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výbìr žadatelù o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MÈ Brno-Bystrc. Žadatel musí splòovat vyhlášku mìsta Brna è. 4/1996 v platném znìní. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodáøství PÁLENÍ SE PODAØILO Hotel Santon a MÈ Brno-Bystrc uspoøádali poprvé a hned zdaøile Pálení èarodìjnic. V sobotu 30. dubna pøed Filipojakubskou nocí se pøed hotelem Santon vyrojilo nebývalé množství èarodìjnic od tìch nejmenších až po ty co nahánìly strach i poøádným chlapùm. Scenérie byla pohádková, stejnì tak jako poèasí. Nálada a množství lidí poøadatele velmi pøíjemnì pøekvapili. Kdo chybìl, o mnoho pøišel. Svatopluk Beneš, starosta Starosta Beneš a místostarostka Kováøová v zajetí èarodìjnického výkvìtu. Fotografie z pálení èarodejnic lze objednat na tel nebo ve FOTO, Eèerova 8. nedìle Slavnost v Pohádce máje viz pozvánka. Zaè.: hod. Doprava z Bystrce - autobus è. 54 smìr Žebìtín, výstup na zast. Kamechy (Køivá borovice), pìšky po èervené turist. znaèce (5 km) - autobus è. 54 do Žebìtína, pìšky po žluté turist. znaèce (5 km) - pìšky z Rakovce Koèièím žlebem kolem Ríšovy studánky støeda Èaj o pùl páté Taneèní podveèer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, uvádí a zpívají Kvìta Navrátilová a Karel Zelníèek. Zaè.: hod. (pøedprodej od ) BYSTRCKÉ HODY viz pozvánka na str. 1 úterý Toulky Brnem Pøednáška Jaroslavy Vrbické. Zaè.: hod. Pøedprodej vstupenek v pokladnì Spoleèenského centra po-èt hod., ostatní dny hodinu pøed zaèátkem pøedstavení (tel.: ). Doprava tramvajemi è. 1, 3 zast. ZOO, autobusy 50, 54 a trolejbus 30 zast. Vondrákova. Oznamování vypínání elektøiny a jiných medií V nìkterých pøípadech (opravy, poruchy a pod.) je v prùbìhu roku nutno ze strany distributora pøerušit v urèité oblasti dodávku elektøiny, plynu nebo vody. V døívìjší dobì byla praxe taková, že distributoøi tìchto medií (JMP, BVaK, døíve JME, nyní E-ON) v pøíslušné lokalitì na domovní dveøe pøipevnili oznámení, v který den a v které hodiny dojde k pøerušení dodávky. Tento žádoucí postup však v souèasné dobì dodržuje pouze JMP a BVaK. Distributor elektøiny (dnes E-ON Èeská republika a.s.), s platností energetického zákona od roku 2000 (zák. è. 458/2000 Sb.) pøistoupil ke zcela jinému zpùsobu oznamování. Citace pøíslušných ustanovení výše uvedeného zákona: 25 Provozovatel distribuèní soustavy (4) Provozovatel distribuèní soustavy má právo d) omezit nebo pøerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektøiny odbìratelùm 6. pøi provádìní plánovaných prací na zaøízení distribuèní soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí. e) zmìnit nebo pøerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektøiny z výroben a dovoz elektøiny ze zahranièí nebo vývoz elektøiny do zahranièí s ohledem na spolehlivý provoz distribuèní soustavy 6. pøi provádìní plánovaných prací na zaøízení distribuèní soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí. (6) V pøípadech uvedených v odstavci 4 písm. d) bodu 6 a písm. e) bodu 6 je provozovatel distribuèní soustavy povinen oznámit zapoèetí a skonèení omezení nebo pøerušení dodávek elektøiny zpùsobem v místì obvyklým, nejménì však 15 dnù pøedem. Ohlašovací povinnost nevzniká pøi provádìní nutných provozních manipulací, pøi nichž omezení nebo pøerušení dodávky elektøiny nepøekroèí 20 minut. Tolik øeè zákona. A jak to vypadá v praxi? Ohlašovací povinnost provozovatel distribuèní sítì (E-ON Èeská republika a.s.) zajiš uje následujícími zpùsoby: - velkoodbìratelùm rozešle samostatné dopisy (v naší mìstské èástí se to týká napø. vìtších rekreaèních objektù v okolí Brnìnské pøehrady), - maloodbìratele informuje pøes místo obvyklé, za což je považována úøední deska mìstské èásti. Prakticky to probíhá tak, že E-ON zašle oznámení o vypínání na adresu ÚMÈ s požadavkem, aby ÚMÈ zajistil zveøejnìní na úøední desce. Tento postup však nepovažujeme za postaèující, proto vždy vyvìsíme toto oznámení ještì i v našich informaèních vývìskách, které máme rozmístìny v rùzných èástech Bystrce. Bohužel ne vždy je z oznámení E-ONU patrné, které lokality se vypínání týká, nebo se vypínání týká lokality, kde MÈ žádnou vývìsku nemá. Dále zveøejòujeme veškerá oznámení o vypínání elektrického proudu na naší webové stránce (www.bystrc.cz), a to tak, aby to byla první informace, na kterou obèan pøi jejich otevøení narazí. Vzhledem k pøipomínkám obèanù jsem uèinili ještì následující kroky pro zlepšení situace v informovanosti o tìchto záležitostech. Požádali jsme E-ON o poskytnutí údajù o dlouhodobém (roèním) plánu výluk jednotlivých trafostanic. Pokud tyto údaje obdržíme, zveøejníme je v Bystrckých novinách, na webové stránce, na úøední desce a ve všech vývìskách. Stejnì tak budeme potom stejným zpùsobem informovat o aktuálních výlukách. Zveøejòování tìchto aktuálních informací v Bystrckých novinách je však závislé na termínech obdržení oznámení a termínech uzávìrek. Je pro nás velmi obtížné jinou formou informovat bystrckých obyvatel. Pøesto se pokusíme, v pøípadì, že informaci o pøerušení dodávky elektrické energie obdržíme v dostateèném èasovém pøedstihu, roznést informace v ulicích, kterých by se pøípadný výpadek mohl týkat. Toto však nelze provádìt v rozsáhlých chatových oblastech v okolí Brnìnské pøehrady. Doporuèujeme proto sledovat všechny bystrcké vývìsní skøíòky oznaèené ÚMÈ Brno-Bystrc a znakem mìstské èásti, bystrcké webové stránky a Bystrcké noviny. Pro úplnost ještì uvádíme kontakt na: E-ON Èeská republika, a.s., Lidická 36, BRNO, tel , Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitøních vìcí

4 4 Bystrcké noviny è. 5 / 2005 Oprava námìstí 28. dubna v Bystrci nabývá konkrétní obrysy Dne 2. dubna oslavila kulturní veøejnost celého svìta 200. výroèí narození dánského pohádkáøe a spisovatele Hanse Christiana Andersena. K oslavám tohoto významného výroèí se øadou zajímavých akcí pøipojila také KJM v Brnì. Vyvrcholením tìchto oslav je celostátní akce, vysazování pohádkových stromù - Pohádkovníkù Andersenových (latinsky: Fabularius Anderseni). Také naše bystrcká knihovna, poboèka KJM v Brnì, se k této akci pøipojila. Ve spolupráci s ing. Kubátovou z Odboru životního prostøení ÚMÈ Bystrc bylo vybráno vhodné místo v blízkosti knihovny a zahradníkem vše peèlivì pøipraveno na tento slav- Probíhající generální rekonstrukce námìstí 28. dubna v Bystrci, která zapoèala na podzim loòského roku 2004, dospìla do závìreèných etap. Podnik Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s., hodlá dokonèit vìtšinu prací na rekonstrukci kanalizace do konce øíjna tohoto roku. Znamená to výrazné urychlení prací oproti pùvodnímu pøedpokladu. Pùvodní termín byl nastaven na podzim roku Na jaro 2006 zùstanou BVAK, a.s., dokonèovací práce, napøíklad zatravnìní po výkopech v blízkosti øeky Svratky. Vèasné dokonèení prací umožní plynulé navázání další samostatné akce realizované spoleèností Brnìnské komunikace, a.s. Ta spoèívá v rekonstrukci komunikací vèetnì chodníkù a dalších prostranství na nám. 28. dubna. Tyto práce by mìly skonèit pøevážnì v roce Pro tuto akci již byl povìøeným investorem - BKOM, a.s., vybrán dodavatel. Práce tedy mohou zaèít v létì tohoto roku. Brnìnské komunikace, a.s., provedou navíc vlastními prostøedky opravu spojovací komunikace mezi autobusovou smyèkou u ZOO a køižovatkou u støediska Javor. V souèasnosti probíhají rovnìž jednání s výše zmínìnými spoleènostmi o možnosti výstavby deš ové kanalizace ve støední èásti ulice Výhon tak, aby byly odvodnìny rozsáhlé plochy ve støední a horní èásti této ulice. Alespoò èásteèné odvodnìní tìchto ploch kanalizací je nutnou podmínkou pro opravu celé ulice Výhon vèetnì její vedlejší vìtve v horní èásti. Jednání probíhají dobøe, obì firmy - BKOM, a.s., i BVAK, a.s., jsou této akci naklonìny a dìlají vše potøebné pro její pøípravu. Pokud budou pøípravné práce pokraèovat úspìšnì, doèkáme se realizace rovnìž v roce Na popsané úpravy navazuje pøestavba uzlu Integrovaného dopravního systému u ZOO vèetnì zaslepení podchodu a úpravy tramvajové zastávky. Podklady pro èerpání prostøedkù z fondù EU byly spoleèností KORDIS, a.s., vèas podány, probíhá proces vyhodnocování žádosti. Realizaci projektu pøedpokládá KORDIS, a.s., v roce Náklady na soubor tìchto akcí vysoce pøesáhnou èástku sto milionù korun. Bystrc tak získá v prùbìhu tøí let bezpochyby jeden z nejvìtších, ne-li nejvìtší, objem finanèních prostøedkù vložených do komunální infrastruktury v pomìrech mìsta Brna. Tím spíše, že se nejedná o úplný výèet oprav a investic v Bystrci. PhDr. Jiøí Altman, místostarosta SÁZENÍ STROMU POHÁDKOVNÍKU nostní akt, který se uskuteènil Kmotrem našeho stromu se stal starosta ing. Svatopluk Beneš, kterému však pracovní povinnosti neumožnily se osobnì úèastnit. Žáci 2.tø. ZŠ Pramínek v doprovodu paní uèitelky Kristenové pøinesli Pohádkovníku svá pøáníèka. Zde bych ráda citovala alespoò jedno z nich: Milý stromeèku, pro veverky domeèku, lípo ty náš národní strome, pro veverky dome. A máš na sobì hodnì kvítí a v zemi máš hodnì pití, a do tebe èervi nelezou a do døevaøství tì nevezou. Slavnostním zasazením stromu akce nekonèí, pøíležitostnì se pod ním budeme spoleènì s dìtmi scházet ke kulturním akcím poøádaným naší poboèkou KJM. Za pøispìní k úspìšnosti akce bych ráda podìkovala ÚMÈ Bystrc a paní uèitelce Kristenové ze ZŠ Pramínek. Libuše Pelánová vedoucí poboèky KJM Brno-Bystrc ZMÌNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MÌSTA BRNA Na ZŠ Vejrostova 1 probìhly dvì soutìže k 60. výroèí osvobození. Uèitelé pøipravili úkoly, které žáci plnili už od poloviny bøezna. Dìti prvního stupnì osvobozovaly na mapì vyvìšené ve vestibulu èásti mìsta tím, že vyhledávaly údaje o osvobození, luštily køížovky, vyrábìly modely letadel, tankù, vojákù. Nadšenì komentovaly své výsledky, sledovaly svùj postup. Za odmìnu si mùže vítìzná tøída vybrat jeden den bez uèení, který stráví se svou uèitelkou podle vlastních pøedstav. Podobnì se zapojili i žáci druhého stupnì, nejdøíve vymýšleli køížovky, doplòovaèky a rébusy s tématikou 2. svìtové války. Dokázali jich sestavit tøi stovky. Druhým úkolem bylo sbírání vzpomínek pamìtníkù. V rodinných zásuvkách našly dìti øadu pokladù, napø: originál JE VAŠE DÍTÌ nadmìrnì živé a nedaøí se mu ve škole tak, jak by si pøálo? Dostalo od uèitelù nálepku zlobivé? V takovém pøípadì jsme tu právì pro Vás! Naše škola nabízí: - tøídy s malým poètem žákù - výuku pod vedením speciálního pedagoga - vysoce individuální pøístup - spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a støediskem výchovné péèe - 6leté zkušenosti s dìtmi se specifickými vývojovými poruchami BOJ O BRNO Mìsto Brno pøipravuje nový územní plán, dokumentaci, protože od poslednì schváleného uplynula delší doba a každý dokument je zapotøebí èas od èasu aktualizovat. Dùvody aktualizace jsou rùzné. Poèet obyvatel mìsta Brna postupnì klesá a jeho prùmìrný vìk roste. Množství dopravy a možnosti nejsou v souladu. Pøedpoklady prùmyslových oblastí se pøíliš nepotvrdily. Atd. Souèasná doba pøináší technické zmìny takovou rychlostí, že odhad vývoje je obtížný. Informaci o tom, že mìsto pøipravuje nový ÚpmB, se vìtšina z vás již jistì dozvìdìla z denního tisku, pøípadnì rozhlasu. Schvalování územní dokumentace má pøesná pravidla. Nejprve je formulováno zadání, následnì je vypracován koncept a proces konèí schválením návrhu Územního plánu mìsta Brna. Každá etapa má fázi veøejného projednávání. Etapa veøejného projednávání zadání se pøedpokládá na rozhraní kvìtna a èervna tohoto roku. Schválení ÚpmB se pøedpokládá v roce Územní plán má dopad na vlastnické vztahy k nemovitostem, má vliv na stavební aktivity a dle nìho se dá oèekávat na pøíklad i kvalita bydlení, možnosti podnikání ad. Doporuèuji všem obèanùm, aby se vèas s navrhovaným stavem nebo zmìnami seznámili. Výhrady k územnímu plánu, pøedevším vùèi realizaci staveb v místì, v období, kdy je již schválen, nemohou být úspìšné. To je již pozdì! Podrobnosti lze získat pøedevším na Magistrátu mìsta Brna Odboru územního plánování a rozvoje na Kounicovì ulici. Svatopluk Beneš, starosta dopisu z koncentraèního tábora v Dachau, potravinové lístky, protektorátní šalinkartu, deník mechanika našeho letectva v Anglii. Také se øada dìtí zapojila do hledání údajù o odbojáøích, po nichž jsou pojmenovány bystrcké ulice. Všechno vyvrcholilo køížovkáøskou soutìží se stejnou odmìnou pro celou tøídu jako na prvním stupni. Výrobky a výkresy, které vznikly v rámci soutìže, byly vystaveny ve Spoleèenském centru. Všechny nás pøekvapil velký zájem dìtí, jejich nadšení a úsilí. Vìøíme, že tato akce pøispìla k pochopení významu boje proti fašismu naší nejmladší generací, že 2. svìtová válka a osvobození nebudou pro dìti jenom bezobsažným pojmem z dìjepisu. Mgr. S. Jahodová, Mgr. O. Ficová uèitelky ZŠ Vejrostova 1 NOVÁ ŠANCE PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI chování (ADHD) a uèení - diagnostický pobyt s možností návratu na kmenovou školu - servis ZŠ - školní družinu a zájmové kroužky (keramický, sportovní, poèítaèový) Navštivte nás nebo zatelefonujte a my Vám rádi poskytneme bližší informace! Naše adresa je: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, PALACKÉHO TØ. 68 TEL.: Na Vaši návštìvu se tìší Jitka Stejskalová, øeditelka školy

5 Závìr školního roku v MŠ Laštùvkova 57/59 Jazykové kurzy v Bystroušce Školní rok ubìhl jako voda. Na konci èervna na èas osiøí nejen místní školy, ale také uèebny v Bystroušce, kde se pravidelnì scházejí zájemci o studium anglického jazyka. A už jde o dìti, dospívající mládež, jejich rodièe èi prarodièe, všechny spojuje snaha zvládnout základy nebo vyšší stupeò angliètiny (vèetnì státní zkoušky), dále pøání seznámit se s historií i souèasností anglicky mluvících zemí. Nedílnou souèástí všech kurzù je pøátelská atmosféra, humor, vzájemná pomoc a podpora. Máme pøed sebou zasloužené prázdniny, kdy mnozí z nás uplatní nabyté dovednosti v praxi, zejména na zahranièních dovolených. Frek- Bystrcké noviny è. 5 / 2005 ním byl dáreèek a pøáníèko, které si dìti pro maminky vyrobily. Oslavy MDD byly spojeny se spoustou her, soutìží a sportovní olympiádou, kterou jsme uspoøádali na høišti ZŠ Laštùvkova. Z dìtí se stali opravdoví malí sportovci na opravdovém sportovišti. Soutìžilo se ve tøech disciplinách - bìhu, skoku, hodu. Odmìnou za jejich snahu byly opravdové sportovní medaile a diplomy. Všichni jsme odcházeli s pocitem pøíjemnì prožitého dopoledne,kdy si dìti vyzkoušely být opravdovými sportovci. Zkouškou odvahy pro naše dìti bylo pøespání v mateøské škole, kterému pøedcházel táborák spoleènì s rodièi, na který se dìti velice tìšily. Po pìknì prožitém odpoledni u táboráku, dìti ulehly do pøipravených postýlek v mateøské škole. Po snídani, na kterou maminky napekly spoustu dobrot, se všichni rozešli do svých domovù. Na závìr školního roku probíhá ve všech tøídách naší mateøské školy stužkování a rozlouèení s pøedškoláky. Na památku dostal každý školáèek malý dáreèek. Kolektiv MŠ Laštùvkova 57/59 Exkurze žákù do Moravského krasu ta uvnitø hladomorny, jak jsme se pozdìji dozvìdìli, je 5 C. Lidé do ní byli vhazováni komínem. Zjistili jsme, že námi navštívená oblast je bohatá nejen na pøírodní zajímavosti, ale má i plno skalních útvarù, které døíve využívali lidé. Co dodat? Poznali jsme minulost a souèasnost Moravského krasu, exkurze pro nás byla velmi zajímavá a pouèná, a proto nás rozhodnì tato tajemná místa pøilákají i pøíští školní rok. O prožitky se s vámi podìlili žáci 8. a 9. tøíd Základní školy Vejrostova 1 ventanti kurzù mají možnost zúèastnit se pobytu v zajímavých oblastech Velké Británie, který na základì zájmu pøipraví vyuèující kurzu. Máte-li zájem o návštìvu nìkterého kurzu v pøíštím školním roce, pøijïte se informovat už nyní (pondìlí èi ètvrtek naveèer kolem 18. hodiny pøímo u Dr. Hanzíkové, nebo na vývìsní tabuli u vchodu do Bystroušky). V srpnovém èísle BN pak bude zveøejnìn program všech aktivit centra volného èasu Bystrouška. Nebude chybìt ani nabídka kurzu španìlštiny pro zaèáteèníky èi mírnì pokroèilé a nabídka speciální pøípravy k maturitì èi pøijímaèkám na VŠ z anglického jazyka. Ludmila Hanzíková, vyuèující kurzù Skupina studentù bystrckého gymnázia se pod vedením dr. Ludmily Hanzíkové již po nìkolikáté zapojila do akce STROM ŽIVOTA, organizované ekologickou organizací Partnerství. U pøíležitosti svátku Den zemì studenti po dvì odpoledne nabízeli brnìnským obèanùm speciální Stromeso (tj. pexeso stromù). Tímto zpùsobem vybrali témìø 20 tis. Kè, které jsou vìnovány na ochranu a výsadbu zelenì v Èeské republice. Øeditel organizace Partnerství spoleènì s ministrem životního prostøedí Ambrozkem slíbili Dr. Hanzíkové dva stromky. Ve ètvrtek odpoledne dne 28. dubna 2005, za poèetné a aktivní úèasti studentù a dvou profesorù školy, probìhlo slavnostní zasazení štíhlé lípy a statného buku v Centrálním parku, po- V mìstském parku Brno-Lužánky probìhne 11. èervna 2005 již jedenáctý roèník Bìhu Terryho Foxe. Start bude v u Centra volného èasu Lužánky. Bìh Terryho Foxe je humanitární bìh a všechny prostøedky z nìj získané jsou vìnovány na podporu výzkumu léèby rakoviny. Letošní roèník se uskuteèní za podpory mìsta Brna v rámci projektu Brno - Zdravé mìsto. Jedná se o bìh nesoutìžní a tra je možno absolvovat libovolným zpùsobem - chùzí, bìhem, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, s koèárkem, se psem - dle vlastních sil a nálady. Bìhu se mùže zúèastnit kdokoliv bez rozdílu vìku. Pøichystány budou dvì tratì; jedna kratší a druhá delší pro vyspìlejší bìžce. Za vložený vklad, který poputuje na konto boje proti rakovinì, budou pøichystány podle jeho výše èelenky, trièka, šòùrky na krk, lahve, pøívìšky na klíèe, tašky, balónky atd. Obèerstvení bude zajištìno od sponzorù a pøichystán bude také kulturní program: 5 DVA STROMY ŽIVOTA PRO OBÈANY BYSTRCE blíž bystrckého gymnázia. Sazenice pøivezli na místo pracovníci Rezekvítku, pod jejichž odborným vedením práci vykonali sami studenti. Stromky byly øádnì pokøtìny a oznaèeny seznamy studentù, kteøí se o nì zasloužili a budou o nì peèovat. Pøedstavitelé Nadace partnerství, Jana Dlábková a Michal Veselý, pøivezli velký dort ve tvaru stromu, na nìmž si všichni úèastníci akce pochutnali. Škoda, že jsme nemohli kousek nabídnout také pøedstavitelùm bystrcké radnice, kteøí byli v dané chvíli na služební cestì v Rakousku a nemohli pøijmout naše pozvání. Vìøíme, že naše dva Stromy života ve zdraví zakoøení a zdárnì porostou k radosti nás všech. Mìjme je rádi. Dr. Ludmila Hanzíková BÌH TERRYHO FOXE SE PØESOUVÁ Dne jsme se sešli pøed školou, kde na nás již èekal autobus. A tak jsme nasedli a vydali se za poznáním Moravského krasu. Prùvodci nám byli Petr a Kik (pracovníci Centra ekologické výchovy Krásensko), kteøí vyzaøovali nejen dobrou náladou, ale i nadšení pro vìc. Našimi cíli byly: Hádecká planinka, která je známa záplavou koniklecù, Stará hu u Adamova, jeskynì Jáchymka, Býèí skála, Stará Rasovna a zøícenina hradu Holštejn. Nejvìtší zájem v nás budila hladomorna na hradì, protože byla propojena s jeskyní i s hradem. Teploje již tradiènì spojen se školou v pøírodì, pobytem dìtí s rodièi v Chorvatsku, s výlety, besídkami, táboráky, stužkováním a rozlouèením s pøedškoláky, s pøenocováním dìtí v MŠ, oslavami MDD spojených se spoustou her, soutìží a sportovní olympiádou. Týdenní pobyt dìtí na škole v pøírodì, v pøekrásné pøírodì na Vysoèinì, obohatil naše dìti o spoustu nových zážitkù. Byl také zkouškou odvahy a samostatnosti dìtí, kdy vìtšina malých školáèkù byla poprvé bez rodièù. Všechny ovšem obstály na jednièku. Po týdenním pobytu se vracely nadšené, spokojené, plné zážitkù a ujištìné,že pøíští rok pojedou opìt. K utužení zdraví našich dìtí pøispívá také ètrnáctidenní ozdravný pobyt dìtí s rodièi u moøe v Chorvatsku, poøádaný p. uèitelkami z naší MŠ, které tam pro dìti pøipravují hry, soutìže, výtvarné èinnosti. Spoustu zážitkù si také dìti odnesly z výletù do lesa za zvíøátky, do zoologické zahrady, z projížïky parníkem. Besídky s jarní tématikou byly spojené s oslavami Svátku matek, pro které si dìti pøipravily mnoho písnièek, básní, taneèkù. Nejmilejším pøekvapevystoupení taneèní skupiny èi autogramiáda brnìnských sportovcù a známých osobností. V roce 1995 se tento legendární bìh konal poprvé v Brnì-Bystrci a zaøadil se tak historicky mezi prvních šest mìst v Èeské republice, kde se BTF konal. Dnes se zavodí na více než 200 místech v ÈR a roènì se vybere èástka 2-4 milióny korun. Po prvních deseti roènících konaných v Brnì-Bystrci se letošní roèník pøesouvá do mìstského parku Lužánky. Letos jsme jediní poøadatelé BTF pro Brno a tudíž využíváme možnosti oslovit co nejvìtší poèet lidí. Akci však i nadále zasvìcuje kvalitní bystrcký Walter team, tj. jde o bystrckou akci v centru Brna. Pøijïte podpoøit myšlenku Terryho Foxe a zabìhat si pro zdraví na èerstvém vzduchu! Veškeré informace o poøádání brnìnského BTF naleznete na Za organizaèní výbor BTF v Brnì Karel Walter, hlavní organizátor

6 6 Bystrcké noviny è. 5 / 2005 Od jsme Vám blíž. V rámci zkvalitnìní našich služeb otevíráme pro Vás obchodní a servisní místo. Cestovní pojištìní Pojištìní majetku Povinné ruèení Havarijní pojištìní Životní pojištìní Penzijní pøipojištìní ØÁDKOVÁ INZERCE n Tìhotenské centrum POUPÌ v Komínì poøádá cvièení a plavání pro tìhotné. Tel.: , n Obkladaèské práce. Tel.: n Malíø pokojù. Tel.: , n Èištìní kobercù, servis žaluzií. Tel.: , n Pøepisy 8mm filmù. Tel.: n Autodílna a pneuservis, Brno-Otevøená 51, Žebìtín, Tel.: , Provádíme: mechanické práce, pøíprava na STZ+EM., vèetnì Realizace dokl., montáž nových PNEU zdarma, montáž 4ks PNEU od zákazníka 250,- Kè. n Provedu zednické, obkladaèské a instalatérské práce. Rychle a kvalitnì. Tel.: n Vymìním OB 1+1 (vìtší typ 41 m 2 ) v Bystrci za vìtší. Tel.: n Stavíte, rekonstruujete? Vypracuji projektovou dokumentaci. Vyøídím všechna povolení. Rovnìž návrhy koupelen a stavební dozor. Tel.: n Prodám garáž v OV v horní èásti ulice Výhon v Bystrci. Tel.: n Vymìním státní byt 1+1 ve Slatinì + doplatek za vìtší v Bystrci. Tel.: nebo n Vymìním SB 1+1 v privatizaci za 3+1 SB Bystrc. Tel.: n DRAK - dìtské tábory (7-18 let), minitábory pro rodièe s dìtmi (1-9 let). Vysoèina - pestrý program pro malé i velké. Tel.: , n Tìhotenské centrum POUPÌ Komín nabízí cvièení, plavání, pøedporodní kurzy, masáže kojencù, cvièení po porodu. Tel.: , n Pronajmu garáž na Valouškové ul. Tel.: n Prodám zemní vyzdìný sklep, cca 10 m dlouhý, 40 m 3 v lokalitì Chaloupky. Tel.: po 12 hod n Koupím DB 1+1, Bystrc, Fleischnerova, Eèerova, Lýskova, Kuršova. Tel.: n Prodám obytný pøívìs polský typ 350 kg pro 3 osoby. Tel.: n pokud si nevíte rady s údržbou a drobnými opravami v bytì nebo domku, jsme tu pro vás. Tel.: n Poèítaè opravím a nastavím i u Vás doma. Tel.: , n Klasické a relaxaèní masáže. Každá 5. masáž 50% sleva. Provozovna støed mìsta, ul. Veselá. V blízkém okolí Bystrce u Vás doma nebo ve vaší firmì. Objednávky tel.: dennì 9-21 hod. n Koupím byt 2+1 nebo 3+1 do ,- Kè i s dluhem. Rychlé jednání, platím hotovì. Tel.: n Za 2+1 dám 3+1 Kohoutovice, za DB èi OV doplatím. Tel.: n Pronajmu garáž dlouhodobì vážnému zájemci. Tel.: n Prodám lednici GORENJE 192 l s mrazákem 68 l. Témìø nová, 1500 Kè. Tel.: , Ulice Kubíèkova - MAX (døíve AKÁT) naproti poštì Brno Bystrc, tel otevøeno Po-Pá 9-18 hod. Pojištìní odpovìdnosti a další druhy zajištìní n Prodám psací stùl v dobrém stavu a levnì. Tel.: , n Koupím garáž v okolí ul. Vìtrná nebo vymìním za Bohunice. Tel.: n Prodám pánské kolo Kalahari 550 ve velmi dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.: n Med pøímo od vèelaøe 1 kg 75,- Kè. Tel.: , mob: n Vymìním státní byt 3+1se zahradou ve støedu mìsta za družstevní 1+1 v Bystrci. Tel.: n Prodám 2 zachovalá pánská jízdní kola Favorit - berany. Tel.: n Reklamní grafika na: auta, tabule, výlohy, transparenty, orient.systémy aj. samolepky, vizitky, malonákladový tisk. Zuzana Kroupová, U ZOO 37. Tel.: n Pronajmu garáž. Tel.: n Dám do dobrých rukou 5letou pokojovou, vykastrovanou koèku. Rodinné dùvody. Tel.: n Hledám milou a spolehlivou paní/sleènu na hlídání dcer 6 a 7 let v odpoledních hodinách a v dobì nemoci. Tel.: n Výhodný úvìr nejen na nemovitosti. Splatnost až 30 let. Tel.: n Evangelická církevní metodistická si vás dovoluje pozvat na pravidelná shromáždìní, která se konají každou nedìli v 9 hodin v køes anském centru ARCHA, Lýskova 2. Tel.: n Hotovostní pùjèky bez ruèitele. Peníze ihned! Tel.: n Hledám pronájem bytu v Bystrci. Volejte (nebo sms): n Koupím byt v Bystrci. Hotovost. Tel.: n S-reality RK se 14letou pùsobnosti v Bystrci. Tel.: , , Nabízíme Bystrc a okolí: DB gars. Èerného 2 P/8 630 tis. DB 1+1 Eèerova 3P/7, šatna balkon, velký typ tis. OV 1+1 Laštùvkova 4P/4... cena RK DB 1+1 Štouraèova 5P/ tis. DB 2+1 Opálkova, zvýš. pøíz., zasklená lodžie, velký, jedn tis. DB 3+1 J. Obrovského, cihla, 2 lodžie, kompl. rekonstrukce tis. DB 3+1 Píškova, zvýš. pøíz tis. DB 4+1 Teyschlova, 2 lodžie 100 m 2, kompl. rekonstrukce 11. P tis. Zahrada se zahr. chatkou Rozdrojovice 450 m 2. Jedn tis. Hledáme: Pro evid. klienty nemovitosti všeho druhu ke koupi i nájmu. Nabízejícím služby zdarma. n Prodám dlažební betonové kostky 30x30 asi 120 kusu. Levnì. Tel.: n Osamìlá matka dvou dìtí hledá možnost uskladnìní nìkolika kusù nábytku v domku v Bystrci na cca 3 roky. Pomùže mi nìkdo? Menší odmìna možná. Tel.: po 14 hodinì n Prodám chatu v klidném prostøedí na Brnìnské pøehradì 2+1, elektøina, voda. Tel.: Zve dìti na tyto akce: n hod. DEN OTEVØENÉ ZAHRADY - pro malé i velké dìti - slavnost plná pøekvapení s diskotékou k ukonèení školního roku. Vstup volný. n hod hod. PØÍMÌSTSKÉ TÁBORY rozmanitá zájmová a sportovní èinnost, soutìže a hry v pøírodì i klubovnì pro dìti od 7-13 let. V polední pøestávce je podávána polévka s peèivem. Cena za pobytový den 70,- Kè, nezahrnuje jízdné a vstupné na koupalištì apod. Pøihlášky s platbou pøijímáme od Nabídka pomoci pro zdravotnì postižené Lidé se zdravotním postižením èasto získávají pracovní uplatnìní jen s velkými obtížemi. Od dubna mají možnost využít pøi hledání zamìstnání služeb obèanského sdružení AGA- PO. V nových prostorách na Cejlu 68 mohou lidé z Brna mìsta a Brna venkova nalézt odbornou podporu celkem pìti pracovních konzultantù vyškolených v metodice takzvaného podporovaného zamìstnávání. Brnìnská agentura je jednou z celkem tøiceti dvou nevládních organizací, které poskytují podporované zamìstnávání v Èeské republice. Našim cílem je prostøednictvím intenzívní individuální podpory pomoci lidem se zdravotním postižením najít si a udržet zamìstnání na otevøeném trhu práce, aby odpovídalo jejich zájmùm, schopnostem, nadání i osobním možnostem, upøesnila vedoucí agentury Jitka Komendová. Podporu poskytují pracovní konzultanti klientùm nejen pøi hledání pracovního místa a pøi orientaci na pracovním trhu, ale podle potøeby i pøímo na pracovišti pøi zapracování. Snažíme se ale také pomoci co nejvíc zamìstnavatelùm, napøíklad s vyøizováním žádosti o dotace od úøadu práce, formalit spojených s nástupem do zamìstnání nebo právì pracovní asistencí pøi zauèení na pracovišti, dodala Komendová. Podporované zamìstnávání vzniklo v sedmdesátých letech ve Spojených státech, kde bylo v roce 1984 legislativnì upraveno zákonem. Postupnì se rozšíøilo do Kanady a Austrálie, v devadesátých letech pak i do Evro- DDM Kominíèek Brno-Komín, Vavøinecká 13 telefon , kvìtna do 25. èervna - do naplnìní kapacity. Dospìlí a mládež od 15 let se mohou pøihlásit do kurzù: n KERAMIKY- probíhá každý ètvrtek od hod. v kvìtnu a èervnu - kurzovné 200 Kè/mìsíc. n TOÈENÍ NA HRNÈÍØSKÉM KRU- HU - každé pondìlí od hod. - kurzovné 250 Kè/mìsíc. n MALBY NA HEDVÁBÍ hod. - pro veøejnost a vychovatelky ŠD. V kurzovném 200 Kè jsou zahrnuty barvy na jeden výrobek, hedvábí lze zakoupit po pøedchozí domluvì, pøihlášky nutné pøedem. Informace o všech akcích vám rádi poskytneme na výše uvedené adrese èi tel. py. Napøíklad v Norsku patøí od roku 1996 mezi standardní služby státní politiky zamìstnanosti, národní sytém podporovaného zamìstnávání mají napøíklad i v Nìmecku, legislativnì zakotveno je i na Slovensku. V Èeské republice je poskytována zatím výhradnì nevládními organizacemi, v souèasné dobì ve tøinácti ze ètrnácti krajù. Prùmìrnì je schopen jeden pracovník zabìhlé agentury pracovat s pìti až sedmi uživateli, což znamená, že naše agentura má momentálnì kapacitu zhruba pro tøicet pìt uchazeèù o zamìstnání, doplnila metodická vedoucí agentury Romana Jiráková. Kontakt: AGAPO, o.s., Mgr. Libor Dánský Cejl 68, Brno mobil: SLUŽBY VÝPOÈETNÍ TECHNIKY n technický servis PC n sestavy PC nové i repasované n zapùjèení PC n pøipojení k internetu n antivirová ochrana n pøepis z VHS na CD a DVD n støih videa Kontakt: Ing. Karel Minol K dálnici 12 tel: Uzávìrka pøíštího èísla je 17. èervna Bystrcké noviny vydává MÈ Brno Bystrc, reg. è. MK ÈR E Øídí redakèní rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí Klimešová, tel , fax: Sbìr inzerce na podatelnì ÚMÈ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakèní rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálù. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtiskù. Uzávìrka 13. kvìtna Zdarma.

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

PROSINEC roèník XIV/200410

PROSINEC roèník XIV/200410 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii Svoboda je jedním z nejzákladnìjších lidských práv. Nesvoboda èlovìka, zotroèení, nebo již pouhé omezování svobody, vždy vedlo a vede k pošlapání lidské

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

ZÁØÍ. Informace k posouzení vlivu stavby R 43 na životní prostøedí. Brnìnský plenér 2004 MÌSTSKÁ POLICIE BRNO - POØÍÈNÍ JEDNOTKA.

ZÁØÍ. Informace k posouzení vlivu stavby R 43 na životní prostøedí. Brnìnský plenér 2004 MÌSTSKÁ POLICIE BRNO - POØÍÈNÍ JEDNOTKA. Dne 2. 8. 2004 bylo Mìstské èásti Brno-Bystrc doruèeno Posouzení vlivu stavby rychlostní komunikace R 43 na životní prostøedí. Pùvodní posouzení bylo vráceno k pøepracování. Nyní se jedná o posouzení,

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM BØEZEN 2 roèník XV/2005 Redakèní rada Bystrckých novin pøeje všem ètenáøùm veselé v v velikonoce SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU Mobilní sbìr drobného chemického odpadu v roce 2005 probìhne v Bystrci ve

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

O informacích a také informacích v Èeské televizi LISTOPAD. Pozvání na výstavku. 7. zasedání zastupitelstva MÈ. Telefonní seznam služeb v Bystrci

O informacích a také informacích v Èeské televizi LISTOPAD. Pozvání na výstavku. 7. zasedání zastupitelstva MÈ. Telefonní seznam služeb v Bystrci LISTOPAD 9 roèník XIII/2003 Pozvání na výstavku Zveme všechny pøíznivce na veøejnou výstavku ruèních prací klientù Domova penzionu pro dùchodce, Foltýnova 21, která se uskuteèní ve dnech 5. 12. prosince

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více