ÈERVEN. roèník XV/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÈERVEN. roèník XV/2005"

Transkript

1 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské myslivny. Akce je poøádána v rámci kulturní spolupráce mezi mìstskými èástmi Brno-Žebìtín a Brno-Bystrc a obcemi Ostrovaèice a Veverské Knínice. V kulturním programu vystoupí dìti z výše uvedených mìstských èástí a obcí. Obèerstvení zajištìno. Doc. RNDr. František Vižïa, Ph.D. Pamìtní deska pro hrad Veveøí odlita Slavnostní odlévání pamìtní desky Winstonu Churchilovi pro hrad Veveøí probìhlo Dìlo se tak v dílnì autora desky, Mistra Otmara Olivy na Velehradì. Odlévání je velká událost, která se koná 2x do roka. To se roztápìjí obrovské hoøáky, aby s jejich pomoci pøemìnily za velké teploty bronzové odlitky na plastiky èi pamìtní desky. Odlévání zaèalo brzy ráno ve 3 hodiny. To se zažehly hoøáky a po urèité dobì, až má bronz správnou teplotu a konzistenci, se rozžhavený bronz lije do forem zakopaných v písku. Pokryje roztavený model plný dùmyslných kanálku pro rozvod bronzu a pak se v peci vypálí tak, aby vosk vytekl a zùstala pevná forma. Formy se po èásteèném vychlazení rozbijí a odhalí se bronzový odlitek. Ten se pak ruènì èistí, odstraòuje se z nìho sádra, písek a rùzné pøímìsi. Ale ani po dùkladném oèištìní není vyhráno. Odlitek se musí oèistit vodou a také mistøi pasíøi mají s odlitkem plno práce, aby se nakonec deska zaskvìla v plné kráse. Byl to zajímavý a velký zážitek, èlovìk žasne kolik práce a èasu dá taková deska. Od poèátku, kdy vzniknou první návrhy až do konce díla, kdy je deska hotová. Pøipomínám, že deska bude na hradì Veveøí instalována v záøí Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka Statutární mìsto Brno, Mìstská èást Brno-Bystrc, Vás ve dnech 25. a 26. èervna 2005 srdeènì zve na BYSTRCKÉ HODY sobota nedìle Desatero k vodì q Nechoï se koupat sám, nepodceòuj nebezpeèí vody. q Neplav hned po jídle, nechej si alespoò hodinu odstup. q Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený. q Neplav a neskákej do vody v neznámých místech. q Neplav v blízkosti plavidel a plavební dráhy. q Plav ve vyznaèeném prostoru, máš záruku záchrany života v pøípadì, že se dostaneš do potíží. q Neplav daleko od bøehu, máš-li tuto potøebu, zajisti si doprovod lodièky. q Pamatuj, že na plavidla nepatøí dìti bez øádnì obleèených a upevnìných záchranných vest. q Nebuï ve vodì hrubý a bezohledný. q Dùvìøuj èlenùm Vodní záchranné služby ÈÈK, poslechni jejich pokynù a nepøekážej jim v práci. Pøevzato z: Hodová veselice Taneèní zábava s kapelou BRILANT Jany Vyziny a vystoupení krojovaných párù v sále Spoleèenského centra. Zaè.: hod. Pøedprodej vstupenek od v pokladnì SC. Prùvod krojovaných párù Prùvod vychází ve 14 hod. od Spoleèenského centra. Hodová zábava - volné prostranství pøed Spoleèenským centrem. Taneèní zábava u máje s dechovkou DAMBOØANKA, vystoupení krojovaných párù a dìtí ze souboru Skøivánek pøi MŠ Kachlíkova 19, øemeslný jarmark a atrakce pro dìti. Vstup volný. Zaè.: hod. Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva MÈ Brno Bystrc, které se uskuteèní ve støedu 8. èervna 2005 v 16 hod. ve Spoleèenském centru. Pøedbìžný program jednání: l Pohøbívání obèanù MÈ Brno- Bystrc, zmìny ÚPmB l Zámìr vybudování obchodního støediska pøi ulici Odbojáøská, zmìna ÚPmB l Hospodaøení Svazku obcí Panství hradu Veveøí za rok 2004 l Povìøený èlen ZMÈ ve Svazku obcí Panství hradu Veveøí l Zpráva o èinnosti Bytasenu, s.r.o., za rok 2004 l Mìsíèní odmìny neuvolnìných èlenù ZMÈ, zmìna dle naøízení vlády l Finanèní dary z rozpoètu MÈ Brno-Bystrc l 2. zmìna rozpoètu MÈ Brno-Bystrc za rok 2005 l Žádost o pøevod financí z fondu rezervního do fondu investièního u MŠ Laštùvkova 57/59 l Dodatky ke zøizovacím listinám školských zaøízení l Kontrola hospodaøení s bytovým fondem, zpráva V KON l Svazek obcí Panství hradu Veveøí, zpráva o èinnosti Obèané Bystrce mohou k tìmto bodùm jednání zastupitelstva vyjádøit na jednání svá stanoviska. Srdeènì zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta Pøíští 4/18. zasedání ZMÈ Brno Bystrc se bude konat dne

2 2 Bystrcké noviny è. 5 / 2005 INFOSERVIS Upozornìní obèanùm Provoz ÚMÈ Brno - Bystrc ve dnech Upozoròujeme obèany, že dne není úøední den. Náhradou bude úøední den mimoøádnì v úterý dne Dìkujeme za pochopení a pøejeme krásnou dovolenou. RNDr. Jiøí Kroupa Podìkování Dìkujeme touto cestou pracovníkùm Úøadu mìstské èásti Brno-Bystrc za jejich pìkný a lidský pøístup pøi projednávání naší záležitosti, kterou nám vyøešili k naší spokojenosti. Zvláštì dìkujeme paní Mgr. Elišce Kováøové a paní Mgr. Stanislavì Zimmermannové. Dìkujeme také panu JUDr. Pavlovi Veselému a paní Romanì Rajdové. Jejich pøíkladné jednání nás velmi potìšilo. Marie a Josef Cihláøovi Nabídka akcí V sobotu 11. èervna zveme všechny na 9. narozeniny Lišky Bystroušky - den plný her, soutìží, zvíøátek a zajímavých èinností pro dìti od 1. do 9. tøídy i pro rodièe s menšími dìtmi. Tìšte se na narozeninový dort! Souèasnì probìhne výstava prací výtvarných kroužkù. Vlastnoruènì vyrobené mlsy pro Lišku Bystroušku vítány. Od do 17.00, cena: 30,-Kè. O letních prázdninách pøipravujeme dva dvoutýdenní pøímìstské tábory pro dìti z 1. až 5. tøídy ZŠ. Tábor Velké výpravy v termínu èervence a tábor Safari v termínu srpna. Program v pracovní dny od 8.30 do 15 hodin, cena 300,- Kè na týden. Pøihlášky a platby v kanceláøi do 17. èervna. Michaela Jelenová, CVC Bystrouška Místní sdružení ODS upozoròuje všechny ètenáøe na text a informace ohlednì Euroústavy na Zájemci o èlenství bližší informace získají tamtéž. Svatopluk Beneš pøedseda MS ODS v Bystrci Chutná z vlastnoruènì vyrobeného hrneèku lépe? Od záøí 2005 bude zahájena výuka keramiky a práce na hrnèíøském kruhu. Zájemci o výuku keramiky (i dospìlí) se mohou hlásit 8. a 15. èervna od 17 hod. na Kubíèkovì 8. Dìti se mohou hlásit v pondìlí a úterý od do hod. do výuky výtv. oboru všeobecného (kresba, malba, keramika ) Zájemci o výuku taneèního oboru se ještì mohou hlásit na zrcadlovém taneèním sále v Bystroušce vždy v pondìlí od hod. a ve ètvrtek od hod. Výuka probíhá i pro dìti od 3. let. Bližší informace na tel Zveme vás na taneèní vystoupení od hod. u Helenèiny studánky. Radmila Chmelová HOSPODAØENÍ MÈ BRNO - BYSTRC ZA ROK 2004 Vážení obèané, formou níže uvedených tabulek bych vás ráda seznámila s pøíjmy a výdaji MÈ Brno - Bystrc za rok 2004, tak jak byly schváleny na 4/16.zasedání zastupitelstva MÈ dne v rámci bodu 3.08 Hospodaøení MÈ Brno - Bystrc za rok Bližší informace je možno získat na finanèním odboru ÚMÈ. Hospodaøení MÈ Brno-Bystrc za rok pøíjmy v tis. Kè odd. text rozpoèet skuteèné % r pøíjmy plnìní 1012 Podnikání a restr. v zemìdìlství a potravináøství , Pøedškolní zaøízení , Základní školy , Gymnázia , Ostatní záležitosti kultury - Spoleèenské centrum , Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , Bytové hospodáøství , Nebytové hospodáøství , Pohøebnictví , Komunální služby a územní rozvoj , Peèovatelská služba , Èinnost místní správy , Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , Finanèní vypoøádání minulých let ,00 1xxx Daòové pøíjmy ,24 2xxx Nedaòové pøíjmy ,00 4xxx Pøijaté dotace ,73 8xxx Financování 8115 Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bankov. úètech ,00 z toho: bytové hospodáøství ,00 ostatní ,00 Pøíjmy celkem ,22 z toho: pøíjmy byt.hospodáøství a hosp. výsledek bytù ,00 pøíjmy soc.dávek a peèovatelské služby ,58 pøíjmy bez byt.hosp.,sociál.dávek a peèovatel.služby ,01 1xxx - technické rozlišení daòových pøíjmù, které nemají odd.. 2xxx - technické rozlišení nedaòových pøíjmù, které nemají odd.. 4xxx - technické rozlišení pøijatých dotací, které nemají odd.. odd. text rozpoèet skuteèné % r výdaje plnìní Silnice , Pøedškolní zaøízení , Základní školy , Gymnázia , Škol. stravování pøi pøedšk. a zákl. vzdìlávání , Ostatní záležitosti kultury , Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , Tìlovýchovná èinnost j.n , Využití volného èasu dìtí a mládeže , Bytové hospodáøství , Nebytové hospodáøství , Pohøebnictví , Územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj , Sbìr a svoz komunálních odpadù , Ostatní nakládání s odpady , Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , Dávky sociální péèe pro staré obèany , Dávky sociální péèe pro rodinu a dìti , Pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou , Pøíspìvek na zvláštní pomùcky , Peèovatelská služba , Ostatní sociální péèe a pomoc starým obèanùm , Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mládeži , Ochrana obyvatelstva , Ostatní záležitosti požární ochrany , Zastupitelstva obcí , Volby do zastupitelstev ÚSC , Volby do Evropského parlamentu , Èinnost místní správy , Místní referendum , Obecné pøíjmy a výdaje z finanè.operací , Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì , Finanèní operace j.n , Finanèní vypoøádání minulých let , Ostatní èinnosti j.n ,00 TØÍDA 8 - Financování Uhrazené splátky dlouhod. pøij. pùjèek - byt. hosp ,00 Výdaje celkem ,43 z toho: výdaje bytového hospodáøství ,77 výdaje sociálních dávek a peèovatelské služby ,65 výdaje bez byt. hospodáøství, sociálních dávek a PS ,49 Zpracovala: O. Davidová Hospodaøení MÈ Brno-Bystrc za rok výdaje v tis. Kè Ing. Olga Vašková, Odbor finanèní ÚMÈ Brno - Bystrc

3 Zámìr Statutárního mìsta Brna, Mìstské èásti Brno-Bystrc pronajmout byt Bystrcké noviny è. 5 / SPOLEÈENSKÉ CENTRUM Odbojáøská 2, Brno Bystrc V souladu s vyhláškou mìsta Brna è. 4/1996 o pronájmu bytù v domech v majetku mìsta Brna a o podmínkách zajiš ování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výbìr žadatelù o byt a bytovou náhradu v Brnì-Bystrci zveøejòujeme tento zámìr Mìstské èásti Brno-Bystrc. 1. pronajmout na dobu neurèitou byt è. 1 v domì Èerného 16, vel. 2+1 o celkové výmìøe 60 m 2 v 1. podlaží, I. kategorie. Na bytì vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,- Kè a opravy vlastním nákladem ve výši ,- Kè. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ) 2. pronajmout na dobu neurèitou byt è. 32 v domì Vondrákova 21, vel. 3+1 o celkové výmìøe 76,50 m 2 v 8. podlaží, I. kategorie. Na bytì vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,- Kè a opravy vlastním nákladem ve výši ,- Kè. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ) 3. pronajmout na dobu neurèitou byt è. 8 v domì Kachlíkova 6, vel. 3+1 o celkové výmìøe 72,30 m 2 ve 2. podlaží, I. kategorie. Na bytì vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,- Kè a opravy vlastním nákladem ve výši ,- Kè. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ). Zámìr MÈ Brno - Bystrc pronajmout byty bude vyvìšen na úøedních deskách MÈ Brno - Bystrc po dobu 30-ti dnù od Písemné nabídky na formuláøi Žádost o pronájem bytu, na kterém je úèetnì vykázán dluh (formuláøe žádosti jsou k vyzvednutí na podatelnì ÚMÈ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou obèané zasílat v termínu na odbor bytového hospodáøství ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Pøedpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a zpùsob výbìru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výbìr žadatelù o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MÈ Brno-Bystrc. Žadatel musí splòovat vyhlášku mìsta Brna è. 4/1996 v platném znìní. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodáøství PÁLENÍ SE PODAØILO Hotel Santon a MÈ Brno-Bystrc uspoøádali poprvé a hned zdaøile Pálení èarodìjnic. V sobotu 30. dubna pøed Filipojakubskou nocí se pøed hotelem Santon vyrojilo nebývalé množství èarodìjnic od tìch nejmenších až po ty co nahánìly strach i poøádným chlapùm. Scenérie byla pohádková, stejnì tak jako poèasí. Nálada a množství lidí poøadatele velmi pøíjemnì pøekvapili. Kdo chybìl, o mnoho pøišel. Svatopluk Beneš, starosta Starosta Beneš a místostarostka Kováøová v zajetí èarodìjnického výkvìtu. Fotografie z pálení èarodejnic lze objednat na tel nebo ve FOTO, Eèerova 8. nedìle Slavnost v Pohádce máje viz pozvánka. Zaè.: hod. Doprava z Bystrce - autobus è. 54 smìr Žebìtín, výstup na zast. Kamechy (Køivá borovice), pìšky po èervené turist. znaèce (5 km) - autobus è. 54 do Žebìtína, pìšky po žluté turist. znaèce (5 km) - pìšky z Rakovce Koèièím žlebem kolem Ríšovy studánky støeda Èaj o pùl páté Taneèní podveèer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, uvádí a zpívají Kvìta Navrátilová a Karel Zelníèek. Zaè.: hod. (pøedprodej od ) BYSTRCKÉ HODY viz pozvánka na str. 1 úterý Toulky Brnem Pøednáška Jaroslavy Vrbické. Zaè.: hod. Pøedprodej vstupenek v pokladnì Spoleèenského centra po-èt hod., ostatní dny hodinu pøed zaèátkem pøedstavení (tel.: ). Doprava tramvajemi è. 1, 3 zast. ZOO, autobusy 50, 54 a trolejbus 30 zast. Vondrákova. Oznamování vypínání elektøiny a jiných medií V nìkterých pøípadech (opravy, poruchy a pod.) je v prùbìhu roku nutno ze strany distributora pøerušit v urèité oblasti dodávku elektøiny, plynu nebo vody. V døívìjší dobì byla praxe taková, že distributoøi tìchto medií (JMP, BVaK, døíve JME, nyní E-ON) v pøíslušné lokalitì na domovní dveøe pøipevnili oznámení, v který den a v které hodiny dojde k pøerušení dodávky. Tento žádoucí postup však v souèasné dobì dodržuje pouze JMP a BVaK. Distributor elektøiny (dnes E-ON Èeská republika a.s.), s platností energetického zákona od roku 2000 (zák. è. 458/2000 Sb.) pøistoupil ke zcela jinému zpùsobu oznamování. Citace pøíslušných ustanovení výše uvedeného zákona: 25 Provozovatel distribuèní soustavy (4) Provozovatel distribuèní soustavy má právo d) omezit nebo pøerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektøiny odbìratelùm 6. pøi provádìní plánovaných prací na zaøízení distribuèní soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí. e) zmìnit nebo pøerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektøiny z výroben a dovoz elektøiny ze zahranièí nebo vývoz elektøiny do zahranièí s ohledem na spolehlivý provoz distribuèní soustavy 6. pøi provádìní plánovaných prací na zaøízení distribuèní soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí. (6) V pøípadech uvedených v odstavci 4 písm. d) bodu 6 a písm. e) bodu 6 je provozovatel distribuèní soustavy povinen oznámit zapoèetí a skonèení omezení nebo pøerušení dodávek elektøiny zpùsobem v místì obvyklým, nejménì však 15 dnù pøedem. Ohlašovací povinnost nevzniká pøi provádìní nutných provozních manipulací, pøi nichž omezení nebo pøerušení dodávky elektøiny nepøekroèí 20 minut. Tolik øeè zákona. A jak to vypadá v praxi? Ohlašovací povinnost provozovatel distribuèní sítì (E-ON Èeská republika a.s.) zajiš uje následujícími zpùsoby: - velkoodbìratelùm rozešle samostatné dopisy (v naší mìstské èástí se to týká napø. vìtších rekreaèních objektù v okolí Brnìnské pøehrady), - maloodbìratele informuje pøes místo obvyklé, za což je považována úøední deska mìstské èásti. Prakticky to probíhá tak, že E-ON zašle oznámení o vypínání na adresu ÚMÈ s požadavkem, aby ÚMÈ zajistil zveøejnìní na úøední desce. Tento postup však nepovažujeme za postaèující, proto vždy vyvìsíme toto oznámení ještì i v našich informaèních vývìskách, které máme rozmístìny v rùzných èástech Bystrce. Bohužel ne vždy je z oznámení E-ONU patrné, které lokality se vypínání týká, nebo se vypínání týká lokality, kde MÈ žádnou vývìsku nemá. Dále zveøejòujeme veškerá oznámení o vypínání elektrického proudu na naší webové stránce (www.bystrc.cz), a to tak, aby to byla první informace, na kterou obèan pøi jejich otevøení narazí. Vzhledem k pøipomínkám obèanù jsem uèinili ještì následující kroky pro zlepšení situace v informovanosti o tìchto záležitostech. Požádali jsme E-ON o poskytnutí údajù o dlouhodobém (roèním) plánu výluk jednotlivých trafostanic. Pokud tyto údaje obdržíme, zveøejníme je v Bystrckých novinách, na webové stránce, na úøední desce a ve všech vývìskách. Stejnì tak budeme potom stejným zpùsobem informovat o aktuálních výlukách. Zveøejòování tìchto aktuálních informací v Bystrckých novinách je však závislé na termínech obdržení oznámení a termínech uzávìrek. Je pro nás velmi obtížné jinou formou informovat bystrckých obyvatel. Pøesto se pokusíme, v pøípadì, že informaci o pøerušení dodávky elektrické energie obdržíme v dostateèném èasovém pøedstihu, roznést informace v ulicích, kterých by se pøípadný výpadek mohl týkat. Toto však nelze provádìt v rozsáhlých chatových oblastech v okolí Brnìnské pøehrady. Doporuèujeme proto sledovat všechny bystrcké vývìsní skøíòky oznaèené ÚMÈ Brno-Bystrc a znakem mìstské èásti, bystrcké webové stránky a Bystrcké noviny. Pro úplnost ještì uvádíme kontakt na: E-ON Èeská republika, a.s., Lidická 36, BRNO, tel , Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitøních vìcí

4 4 Bystrcké noviny è. 5 / 2005 Oprava námìstí 28. dubna v Bystrci nabývá konkrétní obrysy Dne 2. dubna oslavila kulturní veøejnost celého svìta 200. výroèí narození dánského pohádkáøe a spisovatele Hanse Christiana Andersena. K oslavám tohoto významného výroèí se øadou zajímavých akcí pøipojila také KJM v Brnì. Vyvrcholením tìchto oslav je celostátní akce, vysazování pohádkových stromù - Pohádkovníkù Andersenových (latinsky: Fabularius Anderseni). Také naše bystrcká knihovna, poboèka KJM v Brnì, se k této akci pøipojila. Ve spolupráci s ing. Kubátovou z Odboru životního prostøení ÚMÈ Bystrc bylo vybráno vhodné místo v blízkosti knihovny a zahradníkem vše peèlivì pøipraveno na tento slav- Probíhající generální rekonstrukce námìstí 28. dubna v Bystrci, která zapoèala na podzim loòského roku 2004, dospìla do závìreèných etap. Podnik Brnìnské vodárny a kanalizace, a.s., hodlá dokonèit vìtšinu prací na rekonstrukci kanalizace do konce øíjna tohoto roku. Znamená to výrazné urychlení prací oproti pùvodnímu pøedpokladu. Pùvodní termín byl nastaven na podzim roku Na jaro 2006 zùstanou BVAK, a.s., dokonèovací práce, napøíklad zatravnìní po výkopech v blízkosti øeky Svratky. Vèasné dokonèení prací umožní plynulé navázání další samostatné akce realizované spoleèností Brnìnské komunikace, a.s. Ta spoèívá v rekonstrukci komunikací vèetnì chodníkù a dalších prostranství na nám. 28. dubna. Tyto práce by mìly skonèit pøevážnì v roce Pro tuto akci již byl povìøeným investorem - BKOM, a.s., vybrán dodavatel. Práce tedy mohou zaèít v létì tohoto roku. Brnìnské komunikace, a.s., provedou navíc vlastními prostøedky opravu spojovací komunikace mezi autobusovou smyèkou u ZOO a køižovatkou u støediska Javor. V souèasnosti probíhají rovnìž jednání s výše zmínìnými spoleènostmi o možnosti výstavby deš ové kanalizace ve støední èásti ulice Výhon tak, aby byly odvodnìny rozsáhlé plochy ve støední a horní èásti této ulice. Alespoò èásteèné odvodnìní tìchto ploch kanalizací je nutnou podmínkou pro opravu celé ulice Výhon vèetnì její vedlejší vìtve v horní èásti. Jednání probíhají dobøe, obì firmy - BKOM, a.s., i BVAK, a.s., jsou této akci naklonìny a dìlají vše potøebné pro její pøípravu. Pokud budou pøípravné práce pokraèovat úspìšnì, doèkáme se realizace rovnìž v roce Na popsané úpravy navazuje pøestavba uzlu Integrovaného dopravního systému u ZOO vèetnì zaslepení podchodu a úpravy tramvajové zastávky. Podklady pro èerpání prostøedkù z fondù EU byly spoleèností KORDIS, a.s., vèas podány, probíhá proces vyhodnocování žádosti. Realizaci projektu pøedpokládá KORDIS, a.s., v roce Náklady na soubor tìchto akcí vysoce pøesáhnou èástku sto milionù korun. Bystrc tak získá v prùbìhu tøí let bezpochyby jeden z nejvìtších, ne-li nejvìtší, objem finanèních prostøedkù vložených do komunální infrastruktury v pomìrech mìsta Brna. Tím spíše, že se nejedná o úplný výèet oprav a investic v Bystrci. PhDr. Jiøí Altman, místostarosta SÁZENÍ STROMU POHÁDKOVNÍKU nostní akt, který se uskuteènil Kmotrem našeho stromu se stal starosta ing. Svatopluk Beneš, kterému však pracovní povinnosti neumožnily se osobnì úèastnit. Žáci 2.tø. ZŠ Pramínek v doprovodu paní uèitelky Kristenové pøinesli Pohádkovníku svá pøáníèka. Zde bych ráda citovala alespoò jedno z nich: Milý stromeèku, pro veverky domeèku, lípo ty náš národní strome, pro veverky dome. A máš na sobì hodnì kvítí a v zemi máš hodnì pití, a do tebe èervi nelezou a do døevaøství tì nevezou. Slavnostním zasazením stromu akce nekonèí, pøíležitostnì se pod ním budeme spoleènì s dìtmi scházet ke kulturním akcím poøádaným naší poboèkou KJM. Za pøispìní k úspìšnosti akce bych ráda podìkovala ÚMÈ Bystrc a paní uèitelce Kristenové ze ZŠ Pramínek. Libuše Pelánová vedoucí poboèky KJM Brno-Bystrc ZMÌNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MÌSTA BRNA Na ZŠ Vejrostova 1 probìhly dvì soutìže k 60. výroèí osvobození. Uèitelé pøipravili úkoly, které žáci plnili už od poloviny bøezna. Dìti prvního stupnì osvobozovaly na mapì vyvìšené ve vestibulu èásti mìsta tím, že vyhledávaly údaje o osvobození, luštily køížovky, vyrábìly modely letadel, tankù, vojákù. Nadšenì komentovaly své výsledky, sledovaly svùj postup. Za odmìnu si mùže vítìzná tøída vybrat jeden den bez uèení, který stráví se svou uèitelkou podle vlastních pøedstav. Podobnì se zapojili i žáci druhého stupnì, nejdøíve vymýšleli køížovky, doplòovaèky a rébusy s tématikou 2. svìtové války. Dokázali jich sestavit tøi stovky. Druhým úkolem bylo sbírání vzpomínek pamìtníkù. V rodinných zásuvkách našly dìti øadu pokladù, napø: originál JE VAŠE DÍTÌ nadmìrnì živé a nedaøí se mu ve škole tak, jak by si pøálo? Dostalo od uèitelù nálepku zlobivé? V takovém pøípadì jsme tu právì pro Vás! Naše škola nabízí: - tøídy s malým poètem žákù - výuku pod vedením speciálního pedagoga - vysoce individuální pøístup - spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a støediskem výchovné péèe - 6leté zkušenosti s dìtmi se specifickými vývojovými poruchami BOJ O BRNO Mìsto Brno pøipravuje nový územní plán, dokumentaci, protože od poslednì schváleného uplynula delší doba a každý dokument je zapotøebí èas od èasu aktualizovat. Dùvody aktualizace jsou rùzné. Poèet obyvatel mìsta Brna postupnì klesá a jeho prùmìrný vìk roste. Množství dopravy a možnosti nejsou v souladu. Pøedpoklady prùmyslových oblastí se pøíliš nepotvrdily. Atd. Souèasná doba pøináší technické zmìny takovou rychlostí, že odhad vývoje je obtížný. Informaci o tom, že mìsto pøipravuje nový ÚpmB, se vìtšina z vás již jistì dozvìdìla z denního tisku, pøípadnì rozhlasu. Schvalování územní dokumentace má pøesná pravidla. Nejprve je formulováno zadání, následnì je vypracován koncept a proces konèí schválením návrhu Územního plánu mìsta Brna. Každá etapa má fázi veøejného projednávání. Etapa veøejného projednávání zadání se pøedpokládá na rozhraní kvìtna a èervna tohoto roku. Schválení ÚpmB se pøedpokládá v roce Územní plán má dopad na vlastnické vztahy k nemovitostem, má vliv na stavební aktivity a dle nìho se dá oèekávat na pøíklad i kvalita bydlení, možnosti podnikání ad. Doporuèuji všem obèanùm, aby se vèas s navrhovaným stavem nebo zmìnami seznámili. Výhrady k územnímu plánu, pøedevším vùèi realizaci staveb v místì, v období, kdy je již schválen, nemohou být úspìšné. To je již pozdì! Podrobnosti lze získat pøedevším na Magistrátu mìsta Brna Odboru územního plánování a rozvoje na Kounicovì ulici. Svatopluk Beneš, starosta dopisu z koncentraèního tábora v Dachau, potravinové lístky, protektorátní šalinkartu, deník mechanika našeho letectva v Anglii. Také se øada dìtí zapojila do hledání údajù o odbojáøích, po nichž jsou pojmenovány bystrcké ulice. Všechno vyvrcholilo køížovkáøskou soutìží se stejnou odmìnou pro celou tøídu jako na prvním stupni. Výrobky a výkresy, které vznikly v rámci soutìže, byly vystaveny ve Spoleèenském centru. Všechny nás pøekvapil velký zájem dìtí, jejich nadšení a úsilí. Vìøíme, že tato akce pøispìla k pochopení významu boje proti fašismu naší nejmladší generací, že 2. svìtová válka a osvobození nebudou pro dìti jenom bezobsažným pojmem z dìjepisu. Mgr. S. Jahodová, Mgr. O. Ficová uèitelky ZŠ Vejrostova 1 NOVÁ ŠANCE PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI chování (ADHD) a uèení - diagnostický pobyt s možností návratu na kmenovou školu - servis ZŠ - školní družinu a zájmové kroužky (keramický, sportovní, poèítaèový) Navštivte nás nebo zatelefonujte a my Vám rádi poskytneme bližší informace! Naše adresa je: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, PALACKÉHO TØ. 68 TEL.: Na Vaši návštìvu se tìší Jitka Stejskalová, øeditelka školy

5 Závìr školního roku v MŠ Laštùvkova 57/59 Jazykové kurzy v Bystroušce Školní rok ubìhl jako voda. Na konci èervna na èas osiøí nejen místní školy, ale také uèebny v Bystroušce, kde se pravidelnì scházejí zájemci o studium anglického jazyka. A už jde o dìti, dospívající mládež, jejich rodièe èi prarodièe, všechny spojuje snaha zvládnout základy nebo vyšší stupeò angliètiny (vèetnì státní zkoušky), dále pøání seznámit se s historií i souèasností anglicky mluvících zemí. Nedílnou souèástí všech kurzù je pøátelská atmosféra, humor, vzájemná pomoc a podpora. Máme pøed sebou zasloužené prázdniny, kdy mnozí z nás uplatní nabyté dovednosti v praxi, zejména na zahranièních dovolených. Frek- Bystrcké noviny è. 5 / 2005 ním byl dáreèek a pøáníèko, které si dìti pro maminky vyrobily. Oslavy MDD byly spojeny se spoustou her, soutìží a sportovní olympiádou, kterou jsme uspoøádali na høišti ZŠ Laštùvkova. Z dìtí se stali opravdoví malí sportovci na opravdovém sportovišti. Soutìžilo se ve tøech disciplinách - bìhu, skoku, hodu. Odmìnou za jejich snahu byly opravdové sportovní medaile a diplomy. Všichni jsme odcházeli s pocitem pøíjemnì prožitého dopoledne,kdy si dìti vyzkoušely být opravdovými sportovci. Zkouškou odvahy pro naše dìti bylo pøespání v mateøské škole, kterému pøedcházel táborák spoleènì s rodièi, na který se dìti velice tìšily. Po pìknì prožitém odpoledni u táboráku, dìti ulehly do pøipravených postýlek v mateøské škole. Po snídani, na kterou maminky napekly spoustu dobrot, se všichni rozešli do svých domovù. Na závìr školního roku probíhá ve všech tøídách naší mateøské školy stužkování a rozlouèení s pøedškoláky. Na památku dostal každý školáèek malý dáreèek. Kolektiv MŠ Laštùvkova 57/59 Exkurze žákù do Moravského krasu ta uvnitø hladomorny, jak jsme se pozdìji dozvìdìli, je 5 C. Lidé do ní byli vhazováni komínem. Zjistili jsme, že námi navštívená oblast je bohatá nejen na pøírodní zajímavosti, ale má i plno skalních útvarù, které døíve využívali lidé. Co dodat? Poznali jsme minulost a souèasnost Moravského krasu, exkurze pro nás byla velmi zajímavá a pouèná, a proto nás rozhodnì tato tajemná místa pøilákají i pøíští školní rok. O prožitky se s vámi podìlili žáci 8. a 9. tøíd Základní školy Vejrostova 1 ventanti kurzù mají možnost zúèastnit se pobytu v zajímavých oblastech Velké Británie, který na základì zájmu pøipraví vyuèující kurzu. Máte-li zájem o návštìvu nìkterého kurzu v pøíštím školním roce, pøijïte se informovat už nyní (pondìlí èi ètvrtek naveèer kolem 18. hodiny pøímo u Dr. Hanzíkové, nebo na vývìsní tabuli u vchodu do Bystroušky). V srpnovém èísle BN pak bude zveøejnìn program všech aktivit centra volného èasu Bystrouška. Nebude chybìt ani nabídka kurzu španìlštiny pro zaèáteèníky èi mírnì pokroèilé a nabídka speciální pøípravy k maturitì èi pøijímaèkám na VŠ z anglického jazyka. Ludmila Hanzíková, vyuèující kurzù Skupina studentù bystrckého gymnázia se pod vedením dr. Ludmily Hanzíkové již po nìkolikáté zapojila do akce STROM ŽIVOTA, organizované ekologickou organizací Partnerství. U pøíležitosti svátku Den zemì studenti po dvì odpoledne nabízeli brnìnským obèanùm speciální Stromeso (tj. pexeso stromù). Tímto zpùsobem vybrali témìø 20 tis. Kè, které jsou vìnovány na ochranu a výsadbu zelenì v Èeské republice. Øeditel organizace Partnerství spoleènì s ministrem životního prostøedí Ambrozkem slíbili Dr. Hanzíkové dva stromky. Ve ètvrtek odpoledne dne 28. dubna 2005, za poèetné a aktivní úèasti studentù a dvou profesorù školy, probìhlo slavnostní zasazení štíhlé lípy a statného buku v Centrálním parku, po- V mìstském parku Brno-Lužánky probìhne 11. èervna 2005 již jedenáctý roèník Bìhu Terryho Foxe. Start bude v u Centra volného èasu Lužánky. Bìh Terryho Foxe je humanitární bìh a všechny prostøedky z nìj získané jsou vìnovány na podporu výzkumu léèby rakoviny. Letošní roèník se uskuteèní za podpory mìsta Brna v rámci projektu Brno - Zdravé mìsto. Jedná se o bìh nesoutìžní a tra je možno absolvovat libovolným zpùsobem - chùzí, bìhem, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, s koèárkem, se psem - dle vlastních sil a nálady. Bìhu se mùže zúèastnit kdokoliv bez rozdílu vìku. Pøichystány budou dvì tratì; jedna kratší a druhá delší pro vyspìlejší bìžce. Za vložený vklad, který poputuje na konto boje proti rakovinì, budou pøichystány podle jeho výše èelenky, trièka, šòùrky na krk, lahve, pøívìšky na klíèe, tašky, balónky atd. Obèerstvení bude zajištìno od sponzorù a pøichystán bude také kulturní program: 5 DVA STROMY ŽIVOTA PRO OBÈANY BYSTRCE blíž bystrckého gymnázia. Sazenice pøivezli na místo pracovníci Rezekvítku, pod jejichž odborným vedením práci vykonali sami studenti. Stromky byly øádnì pokøtìny a oznaèeny seznamy studentù, kteøí se o nì zasloužili a budou o nì peèovat. Pøedstavitelé Nadace partnerství, Jana Dlábková a Michal Veselý, pøivezli velký dort ve tvaru stromu, na nìmž si všichni úèastníci akce pochutnali. Škoda, že jsme nemohli kousek nabídnout také pøedstavitelùm bystrcké radnice, kteøí byli v dané chvíli na služební cestì v Rakousku a nemohli pøijmout naše pozvání. Vìøíme, že naše dva Stromy života ve zdraví zakoøení a zdárnì porostou k radosti nás všech. Mìjme je rádi. Dr. Ludmila Hanzíková BÌH TERRYHO FOXE SE PØESOUVÁ Dne jsme se sešli pøed školou, kde na nás již èekal autobus. A tak jsme nasedli a vydali se za poznáním Moravského krasu. Prùvodci nám byli Petr a Kik (pracovníci Centra ekologické výchovy Krásensko), kteøí vyzaøovali nejen dobrou náladou, ale i nadšení pro vìc. Našimi cíli byly: Hádecká planinka, která je známa záplavou koniklecù, Stará hu u Adamova, jeskynì Jáchymka, Býèí skála, Stará Rasovna a zøícenina hradu Holštejn. Nejvìtší zájem v nás budila hladomorna na hradì, protože byla propojena s jeskyní i s hradem. Teploje již tradiènì spojen se školou v pøírodì, pobytem dìtí s rodièi v Chorvatsku, s výlety, besídkami, táboráky, stužkováním a rozlouèením s pøedškoláky, s pøenocováním dìtí v MŠ, oslavami MDD spojených se spoustou her, soutìží a sportovní olympiádou. Týdenní pobyt dìtí na škole v pøírodì, v pøekrásné pøírodì na Vysoèinì, obohatil naše dìti o spoustu nových zážitkù. Byl také zkouškou odvahy a samostatnosti dìtí, kdy vìtšina malých školáèkù byla poprvé bez rodièù. Všechny ovšem obstály na jednièku. Po týdenním pobytu se vracely nadšené, spokojené, plné zážitkù a ujištìné,že pøíští rok pojedou opìt. K utužení zdraví našich dìtí pøispívá také ètrnáctidenní ozdravný pobyt dìtí s rodièi u moøe v Chorvatsku, poøádaný p. uèitelkami z naší MŠ, které tam pro dìti pøipravují hry, soutìže, výtvarné èinnosti. Spoustu zážitkù si také dìti odnesly z výletù do lesa za zvíøátky, do zoologické zahrady, z projížïky parníkem. Besídky s jarní tématikou byly spojené s oslavami Svátku matek, pro které si dìti pøipravily mnoho písnièek, básní, taneèkù. Nejmilejším pøekvapevystoupení taneèní skupiny èi autogramiáda brnìnských sportovcù a známých osobností. V roce 1995 se tento legendární bìh konal poprvé v Brnì-Bystrci a zaøadil se tak historicky mezi prvních šest mìst v Èeské republice, kde se BTF konal. Dnes se zavodí na více než 200 místech v ÈR a roènì se vybere èástka 2-4 milióny korun. Po prvních deseti roènících konaných v Brnì-Bystrci se letošní roèník pøesouvá do mìstského parku Lužánky. Letos jsme jediní poøadatelé BTF pro Brno a tudíž využíváme možnosti oslovit co nejvìtší poèet lidí. Akci však i nadále zasvìcuje kvalitní bystrcký Walter team, tj. jde o bystrckou akci v centru Brna. Pøijïte podpoøit myšlenku Terryho Foxe a zabìhat si pro zdraví na èerstvém vzduchu! Veškeré informace o poøádání brnìnského BTF naleznete na Za organizaèní výbor BTF v Brnì Karel Walter, hlavní organizátor

6 6 Bystrcké noviny è. 5 / 2005 Od jsme Vám blíž. V rámci zkvalitnìní našich služeb otevíráme pro Vás obchodní a servisní místo. Cestovní pojištìní Pojištìní majetku Povinné ruèení Havarijní pojištìní Životní pojištìní Penzijní pøipojištìní ØÁDKOVÁ INZERCE n Tìhotenské centrum POUPÌ v Komínì poøádá cvièení a plavání pro tìhotné. Tel.: , n Obkladaèské práce. Tel.: n Malíø pokojù. Tel.: , n Èištìní kobercù, servis žaluzií. Tel.: , n Pøepisy 8mm filmù. Tel.: n Autodílna a pneuservis, Brno-Otevøená 51, Žebìtín, Tel.: , Provádíme: mechanické práce, pøíprava na STZ+EM., vèetnì Realizace dokl., montáž nových PNEU zdarma, montáž 4ks PNEU od zákazníka 250,- Kè. n Provedu zednické, obkladaèské a instalatérské práce. Rychle a kvalitnì. Tel.: n Vymìním OB 1+1 (vìtší typ 41 m 2 ) v Bystrci za vìtší. Tel.: n Stavíte, rekonstruujete? Vypracuji projektovou dokumentaci. Vyøídím všechna povolení. Rovnìž návrhy koupelen a stavební dozor. Tel.: n Prodám garáž v OV v horní èásti ulice Výhon v Bystrci. Tel.: n Vymìním státní byt 1+1 ve Slatinì + doplatek za vìtší v Bystrci. Tel.: nebo n Vymìním SB 1+1 v privatizaci za 3+1 SB Bystrc. Tel.: n DRAK - dìtské tábory (7-18 let), minitábory pro rodièe s dìtmi (1-9 let). Vysoèina - pestrý program pro malé i velké. Tel.: , n Tìhotenské centrum POUPÌ Komín nabízí cvièení, plavání, pøedporodní kurzy, masáže kojencù, cvièení po porodu. Tel.: , n Pronajmu garáž na Valouškové ul. Tel.: n Prodám zemní vyzdìný sklep, cca 10 m dlouhý, 40 m 3 v lokalitì Chaloupky. Tel.: po 12 hod n Koupím DB 1+1, Bystrc, Fleischnerova, Eèerova, Lýskova, Kuršova. Tel.: n Prodám obytný pøívìs polský typ 350 kg pro 3 osoby. Tel.: n pokud si nevíte rady s údržbou a drobnými opravami v bytì nebo domku, jsme tu pro vás. Tel.: n Poèítaè opravím a nastavím i u Vás doma. Tel.: , n Klasické a relaxaèní masáže. Každá 5. masáž 50% sleva. Provozovna støed mìsta, ul. Veselá. V blízkém okolí Bystrce u Vás doma nebo ve vaší firmì. Objednávky tel.: dennì 9-21 hod. n Koupím byt 2+1 nebo 3+1 do ,- Kè i s dluhem. Rychlé jednání, platím hotovì. Tel.: n Za 2+1 dám 3+1 Kohoutovice, za DB èi OV doplatím. Tel.: n Pronajmu garáž dlouhodobì vážnému zájemci. Tel.: n Prodám lednici GORENJE 192 l s mrazákem 68 l. Témìø nová, 1500 Kè. Tel.: , Ulice Kubíèkova - MAX (døíve AKÁT) naproti poštì Brno Bystrc, tel otevøeno Po-Pá 9-18 hod. Pojištìní odpovìdnosti a další druhy zajištìní n Prodám psací stùl v dobrém stavu a levnì. Tel.: , n Koupím garáž v okolí ul. Vìtrná nebo vymìním za Bohunice. Tel.: n Prodám pánské kolo Kalahari 550 ve velmi dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.: n Med pøímo od vèelaøe 1 kg 75,- Kè. Tel.: , mob: n Vymìním státní byt 3+1se zahradou ve støedu mìsta za družstevní 1+1 v Bystrci. Tel.: n Prodám 2 zachovalá pánská jízdní kola Favorit - berany. Tel.: n Reklamní grafika na: auta, tabule, výlohy, transparenty, orient.systémy aj. samolepky, vizitky, malonákladový tisk. Zuzana Kroupová, U ZOO 37. Tel.: n Pronajmu garáž. Tel.: n Dám do dobrých rukou 5letou pokojovou, vykastrovanou koèku. Rodinné dùvody. Tel.: n Hledám milou a spolehlivou paní/sleènu na hlídání dcer 6 a 7 let v odpoledních hodinách a v dobì nemoci. Tel.: n Výhodný úvìr nejen na nemovitosti. Splatnost až 30 let. Tel.: n Evangelická církevní metodistická si vás dovoluje pozvat na pravidelná shromáždìní, která se konají každou nedìli v 9 hodin v køes anském centru ARCHA, Lýskova 2. Tel.: n Hotovostní pùjèky bez ruèitele. Peníze ihned! Tel.: n Hledám pronájem bytu v Bystrci. Volejte (nebo sms): n Koupím byt v Bystrci. Hotovost. Tel.: n S-reality RK se 14letou pùsobnosti v Bystrci. Tel.: , , Nabízíme Bystrc a okolí: DB gars. Èerného 2 P/8 630 tis. DB 1+1 Eèerova 3P/7, šatna balkon, velký typ tis. OV 1+1 Laštùvkova 4P/4... cena RK DB 1+1 Štouraèova 5P/ tis. DB 2+1 Opálkova, zvýš. pøíz., zasklená lodžie, velký, jedn tis. DB 3+1 J. Obrovského, cihla, 2 lodžie, kompl. rekonstrukce tis. DB 3+1 Píškova, zvýš. pøíz tis. DB 4+1 Teyschlova, 2 lodžie 100 m 2, kompl. rekonstrukce 11. P tis. Zahrada se zahr. chatkou Rozdrojovice 450 m 2. Jedn tis. Hledáme: Pro evid. klienty nemovitosti všeho druhu ke koupi i nájmu. Nabízejícím služby zdarma. n Prodám dlažební betonové kostky 30x30 asi 120 kusu. Levnì. Tel.: n Osamìlá matka dvou dìtí hledá možnost uskladnìní nìkolika kusù nábytku v domku v Bystrci na cca 3 roky. Pomùže mi nìkdo? Menší odmìna možná. Tel.: po 14 hodinì n Prodám chatu v klidném prostøedí na Brnìnské pøehradì 2+1, elektøina, voda. Tel.: Zve dìti na tyto akce: n hod. DEN OTEVØENÉ ZAHRADY - pro malé i velké dìti - slavnost plná pøekvapení s diskotékou k ukonèení školního roku. Vstup volný. n hod hod. PØÍMÌSTSKÉ TÁBORY rozmanitá zájmová a sportovní èinnost, soutìže a hry v pøírodì i klubovnì pro dìti od 7-13 let. V polední pøestávce je podávána polévka s peèivem. Cena za pobytový den 70,- Kè, nezahrnuje jízdné a vstupné na koupalištì apod. Pøihlášky s platbou pøijímáme od Nabídka pomoci pro zdravotnì postižené Lidé se zdravotním postižením èasto získávají pracovní uplatnìní jen s velkými obtížemi. Od dubna mají možnost využít pøi hledání zamìstnání služeb obèanského sdružení AGA- PO. V nových prostorách na Cejlu 68 mohou lidé z Brna mìsta a Brna venkova nalézt odbornou podporu celkem pìti pracovních konzultantù vyškolených v metodice takzvaného podporovaného zamìstnávání. Brnìnská agentura je jednou z celkem tøiceti dvou nevládních organizací, které poskytují podporované zamìstnávání v Èeské republice. Našim cílem je prostøednictvím intenzívní individuální podpory pomoci lidem se zdravotním postižením najít si a udržet zamìstnání na otevøeném trhu práce, aby odpovídalo jejich zájmùm, schopnostem, nadání i osobním možnostem, upøesnila vedoucí agentury Jitka Komendová. Podporu poskytují pracovní konzultanti klientùm nejen pøi hledání pracovního místa a pøi orientaci na pracovním trhu, ale podle potøeby i pøímo na pracovišti pøi zapracování. Snažíme se ale také pomoci co nejvíc zamìstnavatelùm, napøíklad s vyøizováním žádosti o dotace od úøadu práce, formalit spojených s nástupem do zamìstnání nebo právì pracovní asistencí pøi zauèení na pracovišti, dodala Komendová. Podporované zamìstnávání vzniklo v sedmdesátých letech ve Spojených státech, kde bylo v roce 1984 legislativnì upraveno zákonem. Postupnì se rozšíøilo do Kanady a Austrálie, v devadesátých letech pak i do Evro- DDM Kominíèek Brno-Komín, Vavøinecká 13 telefon , kvìtna do 25. èervna - do naplnìní kapacity. Dospìlí a mládež od 15 let se mohou pøihlásit do kurzù: n KERAMIKY- probíhá každý ètvrtek od hod. v kvìtnu a èervnu - kurzovné 200 Kè/mìsíc. n TOÈENÍ NA HRNÈÍØSKÉM KRU- HU - každé pondìlí od hod. - kurzovné 250 Kè/mìsíc. n MALBY NA HEDVÁBÍ hod. - pro veøejnost a vychovatelky ŠD. V kurzovném 200 Kè jsou zahrnuty barvy na jeden výrobek, hedvábí lze zakoupit po pøedchozí domluvì, pøihlášky nutné pøedem. Informace o všech akcích vám rádi poskytneme na výše uvedené adrese èi tel. py. Napøíklad v Norsku patøí od roku 1996 mezi standardní služby státní politiky zamìstnanosti, národní sytém podporovaného zamìstnávání mají napøíklad i v Nìmecku, legislativnì zakotveno je i na Slovensku. V Èeské republice je poskytována zatím výhradnì nevládními organizacemi, v souèasné dobì ve tøinácti ze ètrnácti krajù. Prùmìrnì je schopen jeden pracovník zabìhlé agentury pracovat s pìti až sedmi uživateli, což znamená, že naše agentura má momentálnì kapacitu zhruba pro tøicet pìt uchazeèù o zamìstnání, doplnila metodická vedoucí agentury Romana Jiráková. Kontakt: AGAPO, o.s., Mgr. Libor Dánský Cejl 68, Brno mobil: SLUŽBY VÝPOÈETNÍ TECHNIKY n technický servis PC n sestavy PC nové i repasované n zapùjèení PC n pøipojení k internetu n antivirová ochrana n pøepis z VHS na CD a DVD n støih videa Kontakt: Ing. Karel Minol K dálnici 12 tel: Uzávìrka pøíštího èísla je 17. èervna Bystrcké noviny vydává MÈ Brno Bystrc, reg. è. MK ÈR E Øídí redakèní rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí Klimešová, tel , fax: Sbìr inzerce na podatelnì ÚMÈ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakèní rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálù. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtiskù. Uzávìrka 13. kvìtna Zdarma.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více