VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C."

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. fotografie k článku na straně 6 (další fotografie na straně 39) - autor Antonín Fibigr Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rukám hejtmana Ing. Pavla Bradíka Wonkova HRADEC KRÁLOVÉ V Chlumci nad Cidlinou Vážený pane hejtmane, obracím se na Vás se závažným sdělením ohledně havarijní situace, týkající se tranzitní dopravy v centru města Chlumce nad Cidlinou. Všichni napjatě sledujeme postup prací na dostavbě dálnice D 11, která je jediným a skutečným východiskem z krizové situace. Naším městem projede denně po mezinárodní silnici E 67 více než automobilů, z toho je automobilů nad 3,5 tuny. Jak je známo z kvalifikovaných odhadů, doprava po spojnici Praha - Wroclav je ročně navyšována cca o 7 % a navíc je dle odhadů dopravních odborníků toto číslo násobeno dalším zvyšováním nákladní dopravy po vstupu naší republiky do Evropské unie. V konečném důsledku to znamená, že dopravní situace v našem městě hrozí absolutním kolapsem v závěru roku I proto jsou stavební práce na jednotlivých úsecích dálnice D 11 urychlovány rozhodnutím a tlakem Ministerstva dopravy ČR na nejvyšší únosnou míru, samozřejmě s ohledem na kvalitu stavby, především v úsecích, kde je nutno navážet tisíce tun materiálu na náspy a kde je vyžadováno bezpečné hutnění. Těchto úseků je bohužel hodně, protože těleso D 11 v desítkách kilometrů kopíruje řeku Cidlinu a leží v inundačním území. Rozhodnutím Ministerstva dopravy a ŘSD ČR by měl být do konce letošního roku dokončen tzv. poloviční profil D 11, aby se v krizových úsecích odlehčilo neúměrně zatížené dopravě na E 67. To se týká i nejproblematičtějšího úseku D 11 na jihu od Chlumce nad Cidlinou. I proto byly v předstihu vybudovány dva kruhové objezdy v Chlumci nad Cidlinou a v Novém Městě nad Cidlinou, které nyní plní funkci zpomalovacích retardérů, ale jejich hlavní funkce se naplní v okamžiku vybudování dálničních přivaděčů, konkrétně propojením E 67 s dálniční křižovatkou Chýšj a především zhotovením přeložky komunikace 327/II, která propojí dálniční křižovatku Levín s E 67 na vjezdu do Chlumce nad Cidlinou směrem od Prahy. Investorem přeložky komunikace 327/II je Královéhradecký kraj, investice na potřebný tříkilometrový úsek je dle PD odhadována na Kč. Zbývající 1 km trasy činí vlastní křižovatka s D 11 a dálniční sjezd, který je v rozpočtu D 11. Do konce roku 2004 bylo počítáno i přes naše opakované upozorňování s investičními pracemi na přeložce 327/II v dvouletém horizontu Takto byly i orientovány účelové finance ze SFDI ČR, konkrétně ve výši 40 milionů v roce 2005 a 70 milionů v roce 2006 ve prospěch KHK. Schválením Rozpočtového určení daní pro kraje však dochází k situaci, že KHK by měl veškerou investici uhradit ze svého rozpočtu v roce 2005, aby se naplnilo očekávané vyřešení krizové dopravní situace v Chlumci nad Cidlinou. Za obyvatelstvo našeho nešjastného města vyslovuji poděkování a vděčnost zastupitelstvu KHK, že je urychlené vybudování dálničního přivaděče prioritou našeho kraje. KHK vypsal již výběrové řízení na dodavatele stavby přeložky 327/II s velmi tvrdými termíny dokončení stavebních prací do konce roku 2005, aby bylo možné snahu Ministerstva dopravy ČR ve formě vybudování polovičního profilu části dálnice D 11 znásobit ve veřejné prospěšnosti. Pouze tak je totiž možné odvrátit hrozící absolutní dopravní kolaps na silnici E 67 u Chlumce nad Cidlinou. Nákladní doprava s hmotností nad 3,5 tuny by byla počátkem roku 2006 z města odkloněna dopravním značením právě na dálniční přivaděče. Jiné řešení z této hrozivé situace v podstatě neexistuje, protože v budovaném dálničním úseku u obce Žehuň došlo k průtahům při vydávání stavebního povolení, a proto přes enormní snahu dodavatele díla na tomto úseku nebude dálnice vyhotovena ani v polovičním profilu. Odklánět veškerou dopravu včetně těžké nákladní po hrázi Žehuňského rybníka přes lokalitu Stará báň je nemožné ze dvou velmi závažných důvodů: Žehuňský rybník i Stará báň tvoří velmi významný chráněný ekosystém a rovněž serpentinový úsek se značným výškovým převýšením úplně vylučuje tranzit těžké kamionové dopravy. Tímto dokladujeme, že urychlené vybudování přeložky komunikace 327/II a současné vybudování provizorního polovičního profilu dálnice D 11 do konce roku 2005 je jediným logickým řešením hrozícího dopravního kolapsu. Pane hejtmane, tento dopis je určen i panu ministrovi dopravy Ing. Šimonovskému, panu řediteli SFDI ČR Ing. Švagrovi i členům Dozorčí rady SFDI ČR, stejně tak i generálnímu řediteli ŘSD ČR Ing. Laušmanovi. Prosím Vás velmi naléhavě, abyste se připojil vahou své osobnosti k řešení problému, který oba podrobně známe z periodických kontrolních dnů dostavby dálnice D 11. Nejen jako starosta Chlumce nad Cidlinou, ale i jako zastupitel Královéhradeckého kraje jsem pochopitelně podrobně seznámen s velmi tíživou situací krajského rozpočtu i s tím, že zjištěný deficit stavu komunikací II. a III. třídy ve správě KHK činí více než pět miliard korun. Proto vyslovuji naději, že náš Královéhradecký kraj by mohl na základě dalších jednání s Ministerstvem dopravy i se SFDI ČR obdržet zcela výjimečně a účelově potřebných 70 milionů korun, se kterými bylo počítáno od SFDI ČR na výstavbu přeložky komunikace 327/II až v roce V opačném případě by mohlo dojít již od příštího roku k vynuceným uzavírkám především podhorských silnic v severních okresech Královéhradeckého kraje, protože investice zde budou chybět a narušené silnice se vlivem velkých teplotních výkyvů brzo rozsypou nad únosnou mez. Věřím, že právě díky tomuto faktu bude ze strany MD ČR a SFDI ČR přihlédnuto k mimořádné účelové dotaci na přeložku komunikace 327/II, abychom mohli s dobrým svědomím zbývající peníze orientovat do potřebných podhorských oblastí dříve, než bude pozdě. Bez nadsázky lze zdokladovat již dnes vpravdě havarijní stav tranzitní dopravy a její neblahý vliv na centrum města Chlumce nad Cidlinou a její obyvatele: narušená statika obytných domů podél komunikace E 67 (více než 30 domů), překračování povolených limitů imisí z dopravy (je k dispozici screeningová studie vyhotovená Zdravotnickým ústavem Ostrava na doporučení hlavního hygienika ČR MUDr. Víta z roku 2003), studie hluku z tranzitní dopravy, která dokladuje aktuální průjezdnost automobilů a ve dne dvojnásobné překročení limitů hladiny akustického hluku, v nočních hodinách desetinásobné!!! překračování povolené hladiny akustického hluku (studie Zdravotního ústavu Hradec Králové 2003). Nálada obyvatel Chlumce nad Cidlinou, především těch, kteří bydlí bezprostředně v okolí přetížené silnice smrti E 67, je výbušná a nemohu zabránit případným zoufalým demonstracím, 2 Chlumecké listy 3 /

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU spojeným s blokádou mezinárodní silnice. Protože v případě, že by došlo i v roce 2006 k nevyřešení naší zoufalé situace, mají na to chlumečtí obyvatelé právo a já bych měl jít v čele těchto protestů. Pane hejtmane, prosím Vás znovu o podporu v nastávajících těžkých jednáních s dalšími zainteresovanými institucemi. Věřím, že společným úsilím dosáhneme úspěchu. Když nám totiž stát jednorázově pomůže, i on vlastně ušetří: rozpadá se totiž pod často přetíženými kamiony kryt silnice E 67 i v okolí našeho města a ve městě samém. Když bude realizován odklon nákladních automobilů z E 67, stát ušetří na své komunikaci I. třídy v tomto úseku několikanásobně více finančních prostředků na její opravy, než by byla zmíněná účelová dotace ve prospěch Královéhradeckého kraje, toto tvrzení si lze snadno ověřit. Jako smutnou přílohu Vám zasílám několik příloh, které dokladují neutěšený stav dopravy a jejího vlivu na naše město, Vážený pan Ing. Milan Šimonovský ministr dopravy Praha USNESENÍ Z 56. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 7. února 2005 Rada města:! Uložila TSBH předložit do příští rady návrh upraveného provozního řádu městského koupaliště.! Zrevokovala bod 4/55/05. Nové znění: RM trvá na zachování pěší zóny u kostela s tím, že MP může v této zóně udělit na základě žádosti výjimku pro parkování za úplatu.! Uložila MP zadat zpracování jednoduchého projektu nutného k instalování dopravního zrcadla při výjezdu z ul. Čelakovského u kostela. V Hradci Králové 9. března 2005 Vážený pane ministře, obdržel jsem od starosty Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila dopis z , ve kterém informuje o situaci s tranzitní dopravou v centru města, v jehož čele stojí. V dopise současně žádá o řešení této situace, a to výstavbou dálničního přivaděče, tj. přeložky II/327 Chlumec nad Cidlinou - Levín. Vzhledem k tomu, že souhlasím s panem starostou a dopravní situaci v centru Chlumce nad Cidlinou považuji za vážnou, prosím Vás o uvolnění částky 70 mil. Kč k dofinancování! Doporučila zastupitelstvu ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí grantu - Rekonstrukce komunikace v ulici Spravedlnost.! Uložila OSMI předložit do příští rady návrh dodatku nájemní smlouvy na pronájem koupaliště.! Schválila záměr pronájmu pozemku (4 m 2 na koupališti) pro stánek s cukrovou vatou a uložila OSMI vyvěsit nabídku.! Schválila zvýšení nájmu za pronájem prostranství (pořádání posvícení) na ,- Kč.! Uložila místostarostovi a radnímu Hasprovi dále jednat ve věci využití pozemků v lokalitě Zapeč včetně stanovení ceny pozemků. a to jsem se nezmínil ani o obrovských ročních materiálních škodách a újmě na životech a zdraví posádek vozidel, které užívají děsivou komunikaci E 67. Přeji Vám úspěch ve Vaší těžké práci a věřím pevně ve společný úspěch. Ing. Miroslav Uchytil starosta města Na vědomí: 1x ministr dopravy, 1x ředitel SFDI ČR, 1x dozorčí rada SFDI ČR, 1x generální ředitel ŘSD ČR Přílohy: 1x hodnocení hluku z dopravy - závěr, 1x bilance dopravních nehod na úseku silnice E 67 v oblasti KHK, 1x foto (příklad popraskaných domů podél silnice E 67 v Chlumci nad Cidlinou), 1x závěr screeningové studie vlivu dopravy na zdraví obyvatel výstavby výše zmíněné přeložky ještě v letošním roce. Celková částka na výstavbu komunikace je odhadována na 110 mil. Kč. Z toho 40 mil. Kč má Královéhradecký kraj k dispozici. Královéhradecký kraj má tuto stavbu po technické stránce zabezpečenou. Na zhotovitele stavby již bylo vyhlášeno výběrové řízení. Výše zmíněný dopis byl adresován také Vám a plně popisuje neudržitelný stav v Chlumci nad Cidlinou. Proto věřím, že se zasadíte o uvolnění zbývajících 70 mil. Kč, a to ještě v letošním roce. S úctou Ing. Pavel Bradík hejtman Královéhradeckého kraje Na vědomí: Ing. Pavel Švagr, CSc., ředitel SFDI Ing. Miroslav Uchytil, starosta Města Chlumec nad Cidlinou ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA! Zrevokovala bod 3/55/05. Nové znění: RM schvaluje opravu opony uložené v Muzeu východních Čech odbornou pracovnicí muzea za cenu ,- Kč s tím, že oprava proběhne v letošním roce a opona zůstane v muzeu uložena do doby dokončení rekonstrukce kina.! Schválila s platností od cenu za kuchyňské zbytky ve Školní jídelně, Chlumec n.c. ve výši 10,- Kč/1 kg kuchyňských zbytků.! Schválila pro výpočet věcných nákladů na výrobu obědů ve Školní jídelně, Chlumec n.c. za rok 2004 a pro další roky variantu č. 1, tj. variantu započítávající náklady včetně odpisů.! Doporučila rozpočet Města na rok 2005 k dalšímu projednání.! Schválila propůjčení zasedací místnosti radnice asi 1x týdně zdarma p. Fibigrovi za účelem fotografování občanů na občanské průkazy a pasy vzhledem k tomu, že tato služba ve městě chybí.! Schválila firmu C.P.A. audit, spol. s r.o. Liberec jako zpracovatele externího auditu u projektu Rekonstrukce komunikace ul. Spravedlnost z národního programu Phare 2003.! Schválila založení účtu pro potřeby projektu Rekonstrukce komunikace ul. Spravedlnost z národního programu Phare 2003 u Komerční banky, a.s. Hradec Králové.! Vzala na vědomí předložené vyúčtování příjmů a nákladů za Chlumecké listy 2004.! Schválila v souvislosti s přeložkou silnice II/327 Levín - Chlumec nad Cidlinou instalaci veřejného osvětlení, která bude totožná s výstavbou chodníku.! Schválila předložený návrh Provozního řádu separačních dvorů. USNESENÍ Z 57. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 21. února 2005 Rada města:! Doporučila zastupitelstvu ke schválení vyhlášku č. 1/2005, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/1998 (vyhláška, kterou se stanoví poplatek za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla).! Schválila návrh provozního řádu koupaliště Chlumec nad Cidlinou (umělé vodní plochy určené ke koupání).! Schválila odpuštění poplatku za ubytování účastníků letního hudebního tábora na koupališti v týdnu od do Ubytování bude poskytnuto pouze za úhradu režijních nákladů ve výši 4.000,- Kč + 19 % DPH s tím, že účastníkům tábora nebudou poskytnuty tři chatky, které jsou již k dnešnímu dni zadány. Schválila výpůjčku prostor ZUŠ ve stejném termínu za podmínky dohody s vedením Základní umělecké školy Chlumec n.c.! Schválila návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne pronájem restaurace na koupališti.! Schválila hostování cirkusu MILÁ- NO ve městě na veřejném prostranství u koupaliště. Nájemní smlouva bude uzavřena na částku 3.000,- Kč.! Uložila starostovi a tajemníkovi jednat ihned ve věci terénních úprav za Bystřicí u Teromu.! Vzala na vědomí Zprávu o činnosti Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. za rok 2004.! Doporučila zastupitelstvu ke schválení předložený návrh rozpočtu na r s jednou úpravou uvedenou v zápise.! Schválila použití výtěžku z výherních hracích přístrojů pro rok 2005 na financování Městského muzea Loreta a Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Chlumci nad Cidlinou.! Vzala na vědomí Zprávy o závěrečných výsledcích inventarizace majetku a závazků za rok 2004 u těchto příspěvkových organizací: MŠ Beruška, MŠ U Zámku, ŠJ Smetanova 115/IV, ZUŠ, DDM a ZŠ Chlumec nad Cidlinou.! Schválila Zprávu o závěrečných výsledcích inventarizace majetku a závazků města za rok 2004.! Schválila pořízení digitální mapy čísel popisných v ceně ,- Kč od firmy Gplus data v.o.s., Pardubice.! Schválila zadání zpracování výběrového řízení na pořízení CAS 16 M2R (cisternová automobilová stříkačka) firmě Raven Consulting, a.s., Brno.! Schválila zadání zpracování výběrového řízení na Rekonstrukci komunikace v ul. Spravedlnost firmě Raven Consulting, a.s., Brno.! Schválila zadání zpracování výběrového řízení na Zajištění svozu, třídění a zneškodňování komunálního odpadu firmě Raven Consulting, a.s., Brno.! Vzala na vědomí informace o grantových programech Královéhradeckého kraje a uložila požádat Krajský úřad KHK Hradec Králové o dotaci na kamerový systém z Programu prevence kriminality.! Uložila tajemníkovi jednat s p. Zmítkem ve věci zpracování žádosti o grant Krajského úřadu KHK Hradec Králové pro ochotnický soubor Klicpera.! Schválila návrh Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené dne (pronájem nebytových prostor v ul. Komenského - Kadeřnictví) tak, jak je uvedeno v zápise.! Schválila předložený návrh osvětlení kostela Sv. Voršily v ceně ,- Kč za rok včetně DPH s tím, že bude zajištěn celoroční provoz reflektorů VR osvětlujících obvodový plášj kostela a osvětlení věže + věžičky budou mít omezený provoz pouze o adventu (cca 45 dnů za rok). USNESENÍ Z 23. MIMO- ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA konaného dne 9. února 2005 Zastupitelstvo města:! Schválilo návrh Smlouvy o poskytnutí grantu mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Praha a Městem Chlumec n. Cidlinou v rámci Národního programu Phare 2003 (část II) 2.1. grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury CZ2003/ Předmětem této smlouvy je grant od poskytovatele grantu na realizaci projektu s názvem Rekonstrukce komunikace v ulici Spravedlnost. USNESENÍ Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA konaného dne 2. března 2005 Zastupitelstvo města:! Schválilo změnu ÚPO na nízkopodlažní obytnou výstavbu na pozemcích parc.č. 531, 532, 530, 529, 526, 522, 533/3, část 525/3, část 525/2, část 548/12, 548/5, část 548/11, část 548/2, část 548/1 a část 1392/1 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou.! Schválilo změnu ÚPO na nízkopodlažní obytnou zástavu na pozemku parc.č. 356/1 v k.ú. Chlumec n. Cidlinou.! Schválilo změnu ÚPO na nízkopodlažní bydlení na pozemku parc.č. 308 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou.! Schválilo změnu ÚPO na bydlení venkovského typu na pozemku parc.č. 514/1 (KN) v k.ú. Lučice.! Neschválilo změnu ÚPO na nízkopodlažní bydlení na pozemku parc.č. 747/1 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou.! Neschválilo změnu ÚPO na nízkopodlažní bydlení na pozemku parc.č. 819/7, 819/13 a 819/14 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou.! Rozhodlo vyčkat se zahájením prací na 6. změně ÚPO Chlumec nad Cidlinou do s tím, že na prvním zasedání zastupitelstva po tomto termínu bude v této věci učiněno konečné rozhodnutí.! Schválilo návrh vyhlášky č. 1/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1998.! Schválilo výklad vyhlášky č. 8/ komunální odpad. 4 Chlumecké listy 3 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU! Schválilo kupní smlouvu s ŘSD na p.p.č. 952/19 v k. ú. Chlumec n. C.! Schválilo koupi pozemku p.č. 714/7 o výměře 387 m 2 v k. ú. Chlumec n. C. za kupní cenu 60,- Kč/m 2.! Schválilo prodej p.p.č. 837/4 v k. ú. Lučicích za cenu 50,- Kč/m 2 vlastníkovi čp. 1 v Lučicích s tím, že geometrický plán a kolek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí nabyvatel a Město zaplatí daň z převodu nemovitostí.! Schválilo záměr prodeje nemovitostí čp. 19/III, 55/III, 49/III a 20/III včetně zahrad v Palackého ulici jednomu investorovi za účelem demolice a následné nové výstavby objektů k bydlení s minimální kupní cenou 200,- Kč/m 2.! Schválilo k dosud schválené variantě 6.a urbanistické studie Chlumec n. C. - Palackého ulice i variantu 6.b a variantu 6.c jako závazný podklad pro povolování staveb v dané lokalitě (odsazení budoucí zástavby v Palackého ulici - lokalita Podkatovna na odstupovou vzdálenost 6 m na jižní straně (stavební čára) od hranice pozemku u nově budovaných staveb byla 8. ZM ze dne pod bodem 18. schválena).! Schválilo prodej části st.p. 101/1 a p.p.č v k. ú. Chlumec n. C. o celkové výměře 22 m 2 za cenu 600,- Kč/m 2 Stavoslužbě s.r.o. s tím, že geometrický plán uhradí obě strany rovným dílem, kolek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí Stavoslužba s.r.o. a Město zaplatí daň z převodu nemovitostí.! Neschválilo záměr prodeje části parcely 940 dle PK v k. ú. Chlumec n. C.! Schválilo pro prodej stavebních parcel na Krašově formu úhrady kupní ceny a vratné kauce ,- Kč takto: - úhrada části kupní ceny ve výši ,- Kč ,- Kč při podpisu smlouvy - zbývající část kupní ceny do 3 měsíců po podpisu kupní smlouvy a poté návrh na vklad do katastru nemovitostí - v případě odstoupení od smlouvy z důvodu nezaplacení zbývající části kupní ceny sankce ve výši 20 % celkové kupní ceny - v případě pozdní splátky 0,05 % z nezaplacené částky /den.! Schválilo kromě již schváleného záměru prodeje i záměr pronájmu p.p.číslo 362/3 v k. ú. Chlumec nad Cidlinou.! Schválilo v návaznosti na bod číslo 4. usnesení 11. MZ ze dne prodej stavebních parcel st. 1854/1, zastavěná plocha o výměře 208 m 2, st. 1854/2, zastavěná plocha o výměře 220 m 2, st. 1854/3, zastavěná plocha o výměře 227 m 2, pozemkových parcel 726/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 a 726/19, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 288 m 2 (stavební parcely a okolní pozemky domu čp /IV v Mládežnické ulici).! Schválilo v návaznosti na bod číslo 4. usnesení 11. MZ ze dne prodej stavební parcely st. 1605, zastavěná plocha o výměře 406 m 2 a pozemkové parcely 723/5, ostatní plocha o výměře m 2 (stavební parcela a okolní pozemek domu čp. 661/IV v Mládežnické ulici).! Vydalo souhlas s dočasným a trvalým záborem pozemků v majetku Města Chlumec n.c. v souvislosti se stavbou přeložky silnice II/327 Levín - Chlumec n.c.! Odložilo, na základě jednání s Krajskou hygienickou stanicí Hradec Králové, rozhodnutí ve věci výstavby či rekonstrukce městských lázní, krytého bazénu, či venkovního koupaliště do doby, než bude Město mít k dispozici dostatek finančních prostředků.! Schválilo v souladu s 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128//2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozpočet Města Chlumec nad Cidlinou na rok 2005.! Schválilo předložený výsledek hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2004.! Schválilo předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy - výplata jednorázových sociálních dávek, která bude uzavřena s obcí Převýšov.! Vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. za rok Jana Tučková LOKALITA KRAŠOV Nové informace k výše uvedené lokalitě: " Město Chlumec nad Cidlinou získalo dotaci na zainvestování této lokality ve výši ,- Kč na jednu parcelu po podpisu kupní smlouvy a poté bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí; v případě odstoupení od smlouvy z důvodu nezaplacení zbývající části kupní ceny sankce ve výši 20 % celkové kupní ceny a v případě pozdní splátky 0,05 % z nezaplacené částky/den. " zájemce žádáme, aby do písemně potvrdili Městu Chlumec nad Cidlinou, že za výše uvedených podmínek mají o stavební parcelu zájem VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. V sobotu dne 26. února proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Chlumci nad Cidlinou vítání občánků. Při této příležitosti jsme přivítali 13 miminek, která se narodila v Chlumci nad Cidlinou od měsíce července do prosince roku I když se vítání občánků konalo v chřipkovém období, slavnosti bylo přítomno 12 dětí. Naše nejmenší občánky s jejich rodiči a prarodiči přivítal starosta města Ing. Miroslav Uchytil. S krátkým programem přišly pozdravit své malé kamarády děti z Mateřské školy BERUŠKA za doprovodu učitelek paní Kholové a Vilgošové. Rodiče dětí obdrželi od Města peněžitý dárek ve výši 1.000,- Kč formou založeného spoření u Komerční banky a malou plyšovou berušku. Maminky byly obdarovány růží. Dále se rodiče zapisovali do pamětní knihy Města a děti byly vyfoceny v kolébce. Všem malým občánkům přejeme hodně zdraví, a aby vyrůstali ve spokojené rodině. Dana Dědková sociální oddělení " v současné době již probíhají stavební práce na vybudování inženýrských sítí " předpokládaný termín kolaudace inženýrských sítí je červen 2005 " prodej zainvestovaných parcel se předpokládá v červenci-srpnu 2005 (do doby kolaudace inženýrských sítí včetně komunikací musí být Město Chlumec nad Cidlinou vlastníkem pozemků) " prodej bude realizován formou dražby s vyvolávací cenou 500,- Kč/m 2 " vlastník budoucí stavební parcely musí při složení kupní ceny složit i vratnou kauci ve výši ,- Kč, která propadá Městu Chlumec nad Cidlinou v případě, že nebude novostavba rodinného domu zkolaudována do 5 let po kolaudaci inženýrských sítí včetně komunikací (jedná se o kauci ve výši dotace, kterou by Město Chlumec n. C. vracelo v případě nezkolaudování novostavby rodinného domu do 5 let) " kauce bude vrácena včetně úroku dle podmínek úročení termínovaného účtu, na kterém bude částka složena, a to do 1 měsíce po předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí na novostavbu rodinného domu " úhrada kupní ceny včetně kauce je možná bu} jednorázově, nebo část kupní ceny ve výši ,- Kč + kauci ,- Kč při podpisu smlouvy, zbývající část kupní ceny do 3 měsíců " v květnu 2005 budou vážní zájemci obesláni s bližšími informacemi o konkrétních parcelách, jejich dražbě a následném převodu do jejich vlastnictví Ing. Uchytilová ŽIVOTNÍ MOUDRA # Šjastná ruka muže, který dovede vypěstovat z ženy růži bez trní. Louis de Boissy # Chybovati je lidské - odhalit chybu na druhém ještě lidštější. # I když spí muž a žena na stejném polštáři, nemají nikdy stejné sny. Mongolské přísloví # Definice pesimisty: optimista s životní praxí. # Žena má být jako květina - krásná, voňavá a mlčící. # Co nás jenom v paneláku sbližuje, jsou drby a společná anténa. LV 6 Chlumecké listy 3 /

5 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLICIE ČR NABÍDKA PRODEJE NEMOVITOSTÍ PRO ZÁSTAVBU RODINNÝMI DOMKY, DVOJDOMKY ČI ŘADOVÝMI DOMY Město Chlumec nad Cidlinou zveřejňuje na základě usnesení 24. zastupitelstva města ze dne záměr prodeje nemovitostí v Palackého ulici za účelem zástavby rodinnými domky, dvojdomky či řadovými domy. Nabídka prodeje se týká domů číslo popisné 19/III, 55/III, 49/III a 20/III k demolici na stavebních parcelách st. 384, st. 383, st. 382/2 a st. 382/1 včetně části stavebních parcel st. 384, st. 383, st. 382/2 a st. 382/1 a zahrad p.p.č. 212, 213, 211/2 a 211/1 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou jednomu investorovi za účelem demolice a následné nové výstavby objektů k bydlení s minimální kupní cenou 200,- Kč/m 2. Uzávěrka přihlášek, které musí obsahovat konkrétní nabídku zájemce, bude Bližší informace poskytne odbor správy majetku a investic. Nabídky na koupi nemovitostí přijímá podatelna MěÚ Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64/I, Chlumec n. C. do Ing. Uchytilová SEDADLA Z KINA V souvislosti s ukončením provozu kina a zahájením jeho rekonstrukce sdělujeme občanům, že od 29. března 2005 si budou moci odebrat za odvoz, popř. demontáž, stávající sedadla. Bližší informace podá na tel. č pan Zeman MěÚ Chlumec n. C. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY OBVODNÍ ODDĚLENÍ CHLUMEC NAD CIDLINOU BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V OBVODU OOP CHLUMEC N.C. ZA ROK 2004 Z POLICEJNÍCH ZÁZNAMŮ $ Dne v hod. byl ve Vrchlického ulici kontrolován hlídkou OOP Chlumec n. C. 48letý řidič osobního auta zn. Š 120 a bylo zjištěno, že má Okresním soudem v Hradci Králové vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Z tohoto důvodu mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí dle 171 odst. 1 tr. zákona a věc bude mít opět dohru před soudem. $ Při silniční kontrole v Chlumci n. C. dne v hod. byl hlídkou OOP Chlumec n. C. kontrolován 23letý řidič z Vlkova nad Lesy okr. Nymburk a bylo zjištěno, že řídí vozidlo v době zákazu řízení motorových vozidel vysloveným Okresním soudem v Hradci Králové. Věc bude prošetřena ve zkráceném přípravném řízení a předána soudu v Hradci Králové. $ Z trestného činu neplnění vyživovací povinnosti byl obviněn policejním radou PČR 38letý muž ze Žiželic, který neplní vyživovací povinnost na své dvě nezletilé děti bydlící se svojí matkou v Chlumci n. C. Na výživném dluží částku ,- Kč. $ Policejní rada PČR dne sdělil obvinění dvěma mužům z Chlumce n. C. ve věku 19 a 20 let, kteří se vloupali do domu v Chlumci n. C. Palackého ulici a zde odcizili různé věci v hodnotě 3 256,- Kč. Ze svého činu se budou zodpovídat před soudem. Zpráva vychází z podkladů OOP Chlumec nad Cidlinou. V roce 2004 byla kriminalita následující: celkem 312 trestných činů, v porovnání s rokem 2003 nárůst o 15 trestných činů. Bylo objasněno 142 tr.č., což v porovnání s rokem 2003 je o 24 tr.č. více, a celková objasněnost byla 45,51 %. Proti roku 2003 je objasněnost lepší o 5,78 %. Zkrácené přípravné řízení bylo konáno celkem v 10 případech proti 10 pachatelům. Na úseku přestupků bylo celkem prošetřováno 582 věcí, z tohoto počtu se jednalo o 316 dopravních nehod. V porovnání s předešlým rokem se jedná o nárůst o 22 přestupků, ale objasněnost přestupků vzrostla o 6,5 %. Za rok 2004 byla v blokových pokutách uložena částka ve výši ,- Kč. Situace v oblasti veřejného pořádku je srovnatelná s rokem 2003 a nedošlo k závažnějšímu narušení. Na tomto úseku bylo provedeno vlastní opatření při konání srazu motorkářů počátkem měsíce srpna 2004 a na tomto opatření se dále podílelo OHS Hradec Králové, DI Hradec Králové a Obvodního oddělení Nový Bydžov. Během opatření byl prověřován 1 trestný čin a 8 přestupků, zejména jízdy po požití alkoholu, kterých se dopustili účastníci srazu. Hlavní priority a úkoly jsou v souladu s úkoly PČR, a tudíž je naší snahou a odpovědným přístupem k výkonu služby, prevencí a represí aktivně postupovat proti pachatelům tr. činů a přestupků. Naše práce je službou veřejnosti, a tak ji musí chápat všichni policisté zdejšího obvodního oddělení. mjr. František Podnecký vedoucí oddělení $ Z fyzického napadení manželky byl obviněn policejním radou PČR 58letý muž z Nepolis, který po předchozí slovní rozepři ženu napadl a způsobil jí zranění s pracovní neschopností trvající od do Svým jednáním se tak dopustil trestného činu ublížení na zdraví dle 221 odst. 1 tr. zákona. $ Pro trestný čin porušování domovní svobody a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci byl ve zkráceném přípravném řízení stíhán 50ti letý muž z Chlumce n. C., který dne kolem hodiny neoprávněně vnikl do domu jiného a zde fyzicky napadl majitele domu, kterému způsobil zranění, které si vyžádalo pracovní neschopnost. npor. Karel Zima V Chlumci n. C. dne Chlumecké listy 3 /

6 NAPSALI NÁM NAPSALI NÁM ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ... V Chlumeckých listech č. 1 informoval pan ing. Kodejška velmi podrobně občany našeho města o, dle mého názoru, velmi vysokých poplatcích za odvoz popelnic. Zapomněl však na jednu velmi podstatnou věc - a sice informovat o tom, že občan, který bydlí v domě sám, má nárok na slevu. To jsem se dozvěděl až při placení na MěÚ, kde mě na to upozornila paní Fölklová. Jsem rád, že jsem mohl tuto slevu využít a zaplatit místo připravených 1 120,- Kč jen 870,- Kč. Jsem totiž důchodce a každá koruna dobrá. Ale proč jsme nebyli informováni včas a oficiálně prostřednictvím Chlumeckých listů? Kdybych šel platit složenku na poštu, kdo by mě na to upozornil? A možná tahle sleva platila i vloni, ale já jsem se o ní nedozvěděl. Žádám pana tajemníka o vysvětlení - a možná nebudu sám. JEŠTĚ ZNOVA K POPELNICÍM - VYSVĚTLENÍ PRO OSAMĚLÉ DŮCHODCE Anonymem z řad důchodců jsem byl nařčen, že v článku Na vysvětlenou k ceníku popelnic jsem neupozornil na možnost slevy pro důchodce. Prosím všechny, aby četli pozorněji: V CHL č. 1/2005 na straně 6 je Ceník poplatků za komunální odpad, kde je pro občany uvedena možnost 70 l nádoby - 26 svozů ročně za 870 Kč. Na straně 7 v příspěvku, který jsem napsal, je v třetím odstavci odzdola uvedeno: Aby se ulevilo starým a osamělým občanům, kteří nejvíce kritizují tento systém, prosadilo město... pouze pro tyto osoby možnost objednat 70 litrovou popelnici... Domníval jsem se, že to jsou postačující informace, navíc na dvou sousedních stránkách CHL, aby si jich všimli všichni, kterých se to týká. Tímto prosím redakční radu, která všechny příspěvky projednává, aby mne příště na nesrozumitelnost upozornila. Ing. Čeněk Kodejška, tajemník MěÚ BYLA BYCH RÁDA, KDYBY RADA CHLUMECKÝCH LISTŮ ZJISTILA ODPOVĚĎ NA 2 MÉ OTÁZKY. 1) Nejsem jistě jediná z občanů našeho města, kterou přímo dohání k šílenství otevírací (nebo spíš zavírací) doba naší České pošty! Aj se na mě nikdo z vedení pošty nezlobí, ale mít polední přestávku od do hodin, to mi připadá až nehorázné! Možná, že k tomu mají vážné důvody, o kterých nevím, a proto tuto skutečnost nechápu. Byla bych ráda, kdyby se k tomu někdo z pošty mohl vyjádřit. Nešlo by tu polední pauzu přece jenom zkrátit? Myslím, že většina občanů by tuto skutečnost uvítala. Živnostníci si také nemohou dovolit ve svém obchůdku udělat dvouhodinovou polední přestávku, proč tedy Česká pošta, která tu má být pro nás, pro občany? 2) Ráda bych vás požádala o vysvětlení třídění odpadu v Chlumci n. C. Je možné, že jste to již vysvětlovali a mně tato skutečnost unikla, v tom případě se omlouvám. Například v okolí svého bydliště postrádám kontejner na papír. Kam s ním? Kontejnery na sklo chápu, SKLO BÍLÉ, SKLO BAREVNÉ - nic složitého. Ale co kontejnery na plasty? Patří tam jenom PET lahve, nebo i jiný plastový odpad? Jezdím do malé vesničky o pár desítkách obyvatel. Člověk by si řekl, že tam se asi netřídí, ale omyl. Přímo na návsi jsou 3 kontejnery. Jeden na sklo, jeden na papír a jeden na plasty. To není nic neobvyklého, ale mile mě překvapily popisy těchto kontejnerů. Např. u kontejneru na plast je přesně vypsáno co tam patří (PET lahve, kelímky od jogurtů a jiných výrobků, igelitové tašky a sáčky, hračky,...) a co tam zaručeně nepatří! Pro mě jako laika informace, kterou ocením. Ale můžu takto třídit i v našem městě? Na některých kontejnerech jsou symboly kelímků od jogurtů a jiných výrobků přeškrtnuty, že tam nepatří, jiné kontejnery jsou však pouze žluté barvy a bez jakéhokoli označení. Jak mám tedy třídit? Kam s ostatním plastovým odpadem? Do žlutých kontejnerů bez označení nebo do popelnice? Děkuji za odpovědi na mé otázky. S pozdravem Michaela Suchánková. 1) ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST Úřední hodiny pošty v Chlumci n. C. jsou stanoveny GŘ České pošty, s.p. na základě vytíženosti a velikosti jednotlivých pošt. Doposud nebyly vzneseny žádné připomínky ze strany veřejnosti. Provozní doba pošty v Chlumci n. C. byla stanovena v Po-Pá od do hodin a od do hodin a v So od do hodin. S pozdravem Hlaváčková, ved. pošty Chlumec n. C. 2) JEŠTĚ K TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Třídění složek komunálního odpadu prostřednictvím zvláštních kontejnerů na separované složky komunálního odpadu umožňuje jednak snížit množství odpadu ukládaného na skládky, jednak využít takto vytříděné složky jako druhotné suroviny. V Chlumci jsou tyto zvláštní kontejnery na sklo bílé, sklo barevné a plasty. Sklo opravdu není problém. Pokud občan nechce dělat úmyslné problémy, vytřídí je snad i barvoslepý. S plasty je to o něco složitější. Ne všechny druhy plastů se do těchto kontejnerů mají odkládat a dokážu si představit, že s tím někdo může mít problém. Některé z kontejnerů jsou ještě označeny informační samolepkou, co do kontejneru patří a co nikoliv. Je chyba svozové firmy, že připustila po opravě umístění neoznačených kontejnerů, protože především firma pak musí ručně dotřídit obsah vysypaného kontejneru a odstranit vše, co tam nepatří. Je to i chyba zaměstnanců Města Chlumec n. C., že si toho nevšimli; již jsme učinili kroky k nápravě a až se oteplí, budou všechny kontejnery označeny informačními štítky. Pokud se týká kontejnerů na papír, ty v Chlumci nejsou a zatím nebudou. Důvodů je několik: a) Občan má možnost vytříděný papír odevzdat (prodat) ve výkupně druhotných surovin v ul. Palackého (sběrna pana Pernta). Kromě toho ti, co mají malé děti, mohou sběrový papír odevzdat v základní nebo mateřské škole, kam jejich dítě chodí. b) Pronájem a obsluha (vysypání) kontejnerů na papír stojí nějaké peníze, které jsou v současné situaci větší, než to, co se za takto sebraný papír utrží. Tedy tento způsob sběru by finančně zatěžoval město a v konečném důsledku i jeho občany (větší poplatek za komunální odpad). c) Jsou špatné zkušenosti s tříděním podle jednotlivých druhů papíru (noviny, časopisy, karton-lepenky, ostatní papír) při sběru prostřednictvím kontejnerů, do kterých lidé naházejí vše bez roztřídění. Ruční dotřídění je takřka neproveditelné a tato pestrá směs je v současných podmínkách téměř neprodejná. Nakonec ještě podotýkám, že je schválen Plán odpadového hospodářství kraje, město zpracovává na něj navazující plán, v němž bude separovanému sběru věnována zvláštní pozornost. Bude posouzena možnost rozmístění dalších kontejnerů na separovaný odpad. Na druhé straně by se nikdo neměl domnívat, že bude hnízdo kontejnerů na každém rohu, v každé ulici. Na to město nemá peníze. Takže moje doporučení na závěr: nevratné skleněné lahve a sešlapané PET lahve od nápojů s sebou do nákupní tašky, většinou stejně jdete okolo nějakého hnízda kontejnerů. Jestli ne, tak jednou týdne zdravotní procházka ke kontejnerům se stejným nákladem. Noviny zvlášj, časopisy a reklamní letáky zvlášj, na hromádku, když to má tak okolo 5 kg, svázat a zdravotní procházka k panu Perntovi. Nesmí být občan líný dojít s tím starým papírem do sběrny! Ing. Čeněk Kodejška, tajemník MěÚ INFORMACE VZP Všeobecná zdravotní pojišjovna oznamuje svým klientům, že od 1. března 2005 rozšiřuje činnost na pobočce VZP v Chlumci nad Cidlinou. Úřední hodiny pro veřejnost se mění takto: Pondělí: hodin Úterý: hodin Středa: hodin Čtvrtek: hodin Pátek: zavřeno VZP v rámci svých rozšířených služeb nabízí svým klientům: % cestovní pojištění do zahraničí % pro nově narozené děti dárek % příspěvek na očkování proti klíšjové encefalitidě % příspěvek na zhotovení fixního ortodontického aparátu pro děti % příspěvek na antikoncepci ženám do 35 let % pro těhotné matky vitamínový balíček % příspěvek na kurzy plavání kojenců a batolat % zdarma pravidelné plavání v 50 m bazénu v HK % bezplatné členství v Klubu pevného zdraví % léčebné a ozdravné pobyty u moře pro děti % prodej tiskopisů lékařům a zdravotnickým zařízením a další. Jana Šrytrová úřadovna VZP Chlumec n. C. LÍBÍ SE NÁM V MŠ PŘEVÝŠOV Po roce opět proběhly zápisy do mateřských škol. Rodiče z Chlumce nad Cidlinou a blízkého okolí si mohou vybrat z několika možností. Malé školáčky lze zapsat do chlumecké MŠ Beruška nebo do MŠ U Zámku, anebo do školky v některé nedaleké obci. My jsme se již loni rozhodli pro MŠ v Převýšově. Zatím tam Járu vozíme jen na pět dní v měsíci, ale jsme přesvědčeni, že jsme vybrali dobře. Pokud školku pro nedostatek dětí nezruší, bude tam Jára od září chodit každý den. Ve školce se od první chvíle líbilo i Járovi. První hodiny a dny jsme tam byli spolu. Teprve když si zvykl na nové prostředí, skamarádil se s dětmi i paní učitelkou, zůstal ve školce bez maminky. Loučení se tedy obešlo bez slziček. Tato malá jednotřídní školka asi nemá takové materiální vybavení jako větší školky, zato může nabídnout pohodovou atmosféru malého věkově smíšeného kolektivu, kde se ti mladší přirozeně rozvíjejí vedeni příkladem starších kamarádů, kteří se naopak naučí pomáhat menším. Společně oslaví svátky a narozeniny, zajedou do kina, do divadla nebo do knihovny. Pod vedením paní učitelek se naučí hrát na flétničku, různé tanečky a básničky, stanou se herci a zahrají si pohádku. Není zanedbána ani příprava na první třídu, při které se předškoláci musejí naučit hlavně soustředit a nenechat se rozptýlit menšími dětmi, které dělají úplně něco jiného. Protože školka disponuje velkou zahradou a do lesa jen kousek, je výchovně vzdělávací plán zaměřen na ekologickou výchovu a poznávání přírody. A tak když to počasí dovolí, odehrává se denní program na čerstvém vzduchu. Děti přivítají jednotlivá roční období vycházkou k velkému dubu, vypraví se na výlet za kamarády do MŠ Lovčice. Na různé akce jsou zváni i rodiče např. na sportovní odpoledne s opékáním párků, Mikulášskou a vánoční nadílku, společné zdobení velikonočních kraslic, Čarodějnice, besídku ke Dni matek, oslav MDD, rozloučení s nastávajícími školáky Malá maturita. Z každé akce mají děti spoustu fotografií, takže se o zážitky mohou podělit i s ostatními členy rodiny. Během uplynulého roku jsme se přesvědčili, že režim dne je skutečně přizpůsobený potřebám dětí a učení je hrou. Personálu školky se daří naplnit jimi zvolené motto: Nemůžeme všechny děti všechno naučit, ale můžeme všechny děti udělat šjastné. Děkujeme a do budoucna přejeme hodně štěstí a skvělých nápadů. J. a V. Šandovi Chlumec n. Cidl. TROCHA HUMORU Po novoročním přípitku manželka náhle zesmutní. Co je ti? ptá se manžel. Ale, právě jsem si uvědomila, že všechny šaty mám od loňska. LV 10 Chlumecké listy 3 /

7 NAPSALI NÁM NAPSALI NÁM CHLUMECKÉ MAŽORETKY S ORCHESTREM NA SICÍLII Chtěla bych Vám přiblížit reprezentaci chlumeckých mažoretek a orchestru, pod vedením Jana Molingera, dirigenta Petra Raška, umělecké vedoucí mažoretek Jany Gogové, překladatele Tadeáše Paříka a zdravotnice v mé osobě. Řidiči Krputa Zdeněk a Hladík Miroslav nás bezpečně dovezli do Itálie na Sicílii - oblast Katonie. V plném obsazení a dobré náladě absolvujeme náročnou cestu. První zastávka, osmihodinová, je v Římě, zde je vystoupení mažoretek a orchestru v kostele sv. Lukáše s pochodem skrz město a dále program dle přání každého. Nejvíce se nás sešlo před Koloseem, které na nás mocně zapůsobilo. Další památky Forum Romanum, Forum Trojanum, z dálky chrám sv. Petra. Unaveni dosedneme do autobusu na další pokračování k cíli cesty, trajektem, na Sicílii a již nás vítá hotel pod Etnou Gemmellaro v městečku Nicolosi. Hotel velmi pěkný, ale všude zima, nikdo nečekal takové zhoršení počasí. Užili jsme si špaget na různé způsoby. Za zmínku stojí výlet na Etnu m, jeli jsme místním autobusem a lanovkou. Bylo krásné, slunné počasí, odrážející se sníh umocňuje krásný výhled. Každý si odnáší vzpomínku v lávovém kamínku. Odpoledne od 15 do 22 hod. je vystoupení mažoretek a orchestru v nedalekém městě Acireale. Pěkné mažoretky a perfektní vystoupení za doprovodu orchestru učarovaly Siciliánům. Myslím, že naše skupina měla největší úspěch, vystoupení natáčela televize. Další den již bylo horší počasí, takže vystoupení před historickou částí radnice bylo kratší, ale o nic méně působivé než předešlý den. Večer odjezd domů. Mírná viróza se projevuje na třetině lidí, nastoupila i antibiotika. U Říma nás čekal náš italský manažer Trifelly se zásobami jídla na cestu domů. Další zastávka byla v kolébce rané renesance ve Florencii. Nejdůležitější je katedrála Santa Maria del fiore - dóm s kopulí ( ). Dveře baptistaria zobrazují výjevy ze starého zákona z ráje od Ghibrrtiho, Giottova Zvonice, budova Akademie se sochami Davida od Michelangela, Persea od Giambologna, Neptun, Palázzo Vecchio atd. Po osmihodinové přestávce pokračujeme přes hranice a již dýcháme český vzduch. Nemoce se lepší, možná dojedeme i zdrávi. Zájezd hodnotím jako velice úspěšný a taktéž i reprezentaci naší republiky. Budeme se těšit na další zájezd v měsíci březnu, a to do Francie, o čemž bych Vás zase ráda informovala. Každého z nás jistě potěší, že o Česku a městu Chlumec nad Cidlinou se mluví i v zahraničí. Věra Kopecká STOPĚTAPADESÁTÉ VÝROČÍ CENTRUM KULTURY ŘÍHŮV DŮM DISKOTÉKA - začátek od hodin DISKOTÉKA - začátek od hodin Jarní část 58. Klicperova Chlumce AMATÉŘI úspěšná černá komedie Josefa Tejkla DS Černí šviháci Kostelec n. O. - od hodin Připravujeme: Medvídek Řupínek - Divadlo Matěje Kopeckého Centrum kultury nabízí využití kapacity velkého sálu ke svatbám a absolventským setkáním. INFO: O našem prvním prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi, jeho zásluhách a významu pro náš stát, bylo již mnohé napsáno. Ohlédněme se dnes na začátek jeho života, vždyj se 7. března r narodil Můj domov, to byl kraj kolem Hodonína; tam všude byly císařské statky a otec byl na těch statcích kočím. Tam jsem se narodil.... Matka měla na mne větší vliv než otec. Byla chytrá a moudrá, znala kus světa, žila déle v lepší společnosti, třebaže jen ve službě - byla kuchařkou u pánů v Hodoníně. Z té panské společnosti jí zůstala touha, abychom se my děti dostaly trochu výš na té společenské stupnici. Matka byla zbožná.... Otec byl Slovák z Kopčan, narodil se jako nevolník. Byl nadaný od přírody, ale do škol nechodil. Naučil se číst u jedné staré ženy, vdovy po vojákovi. Sám byl neučený, ale schvaloval, abych se učil a nestyděl se učit se mnou.... My tři bratři jsme se měli rádi. Martina, stářím prostředního, jsem neměl jenom rád, ale ctil jsem ho pro jeho povahu. Nejmladšího Ludvíka jsem dost komandoval. Bratři mně nebyli kamarády - šli jsme každý po svém. Z knihy K. Čapka Hovory s T.G.M. vybrala Vá VÝZNAMNÉ DNY Duben Mezinárodní den ptactva Mezinárodní den dětské knihy Světový den zdraví Mezinárodní den solidarity osvobozených politických vězňů Mezinárodní den letectví a kosmonautiky Mezinárodní den boje proti hluku Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel Světový den grafiky Mezinárodní den tance Jana Holanová OHLÉDNUTÍ ZA ZIMOU Letošní zima, dá se říct, nás ničím nepřekvapila. Od meteorologů slibované bílé Vánoce se nekonaly. Kdo se na Štědrý den rozhodl pro procházku, aj už z tradice nebo z nutnosti, mohl mít pocit, že je říjen, případně listopad, ale ne prosinec. Teplé počasí téměř nevyžadovalo zimní oblečení, pouze nekončící déšj vybízel k použití deštníku. Leden se nám už o sněhovou nadílku postaral, ale počasí si z nás dále dělalo legraci - týden mrazy, týden obleva a teplo. Nelze se divit přibývajícímu počtu nemocných. Nejvydařenějším měsícem této zimy byl únor. Děti se mohly těšit ze zimních radovánek jako je sáňkování, stavění sněhuláka či bruslení. Zasněžená krajina a svítící sluníčko lákaly k procházkám. Ti vytrvalejší navštívili třeba les Na Františku, někdo se jen tak potuloval ulicemi města, avšak téměř pohádkovým zážitkem byla návštěva zámeckého parku. Pokud jste neměli čas nebo se Vám pouze nechtělo opustit teplo domova, nabízím několik fotografií. Veronika Svobodová 12 Chlumecké listy 3 /

8 VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ VELIKONOCE V LIDOVÝCH TRADICÍCH Velikonoce mají své kořeny v předkřesjanské době. Lidé oslavovali návrat sluneční síly a probouzející se přírodu. S příchodem křesjanství se Velikonoce staly největšími svátky církevního roku. Těmto svátkům předcházel čtyřicetidenní půst. Ten ukládal dospělým lidem nejíst tučná a masitá jídla. Platil přísný zákaz pořádání hlučných zábav. Zákaz se vztahoval i na svatby. Postní jídla určovaly zvyklosti určitého kraje. Lidé se měli dosyta najíst jen jednou denně a měli v jídle dodržovat zdrženlivost - nepřejíst se. Protože předvelikonoční půst je dlouhodobý, byly povoleny i výjimky: mohlo se jíst maso rybí a drůbeží. Přísný půst se však musel držet na Popeleční středu, Zelený čtvrtek, všechny čtyři pátky a na Bílou sobotu. Nejvíce se v této době připravovaly polévky, kaše, pokrmy z brambor, vajec a z kynutého těsta. Nikdy nesměl na stole chybět chléb. Postní jídla Polévky patřily v minulosti k nejčastějším jídlům, zejména ty zasmažené. Jedly se často ráno ke snídani, v poledne k obědu i večer k večeři. Přikusoval se chléb (většinou domácí). Zkusme si uvařit některou z postních polévek. Praženka: obilná zrna opraž na plechu v troubě a pak umel na ručním mlýnku. Rozemleté obilí osmaž na másle a tuto jíšku zavař do vody. Zelená, jarní polévka: připrav si máslovou jíšku, zavař ji do vroucí vody a přidej do ní jarní byliny - list kopřivy, chudobek apod. Kacafrňousková polévka: usmaž máslovou jíšku, zavař ji do vroucí vody a pak přidej zelí. Důkladně povař! Po celý rok byly oblíbené pokrmy z kynutého těsta. Připravovaly se: jidáše, mazance, rohlíky, karásky i pečivo zapečené s vejci. V Čechách se pekli i ptáčci, uzlíky, věnečky a ty dostávaly hlavně děti při pomlázce. Věřilo se, že pojídáním pokrmu z kynutého těsta si člověk rozhojní majetek. Jidáše - připrav kvásek z 20 g droždí, trošky mléka a cukru. Mezitím v míse smíchej 500 g mouky hladké, trochu soli, 80 g cukru, přidej 100 g másla a 2 žloutky. Vzešlý kvásek přidej do mísy a vypracuj hladké těsto. Nech v teple kynout. Vzešlé vyklop na vál, rozděl na díly, vyválej válečky a z nich stáčej různé tvary jidášů. Dej na vymaštěný plech, nech chvilku kynout a pak potři žloutkem. Upeč v dobře vyhřáté troubě dozlatova. Boží hod velikonoční (neděle) Ke slavnostnímu jídelníčku Božího hodu velikonočního patřil v mnoha krajích i velikonoční svítek (někde jen velikonoční nádivka) - hlavička: Ta chutnala všem. A co teprve když se upeklo hostům kůzlátko! Hlavička - uvař zvlášj půl kg uzeného a půl kg vepřového masa. Potom maso rozsekej na hrubší kousky, přidej strouhanku, spař vývarem z jednoho masa, přidej 6 vajec, utřený česnek, sůl, kopřivy a pažitku, vše promíchej a pěkně upeč ve vymaštěném pekáči. Věřím, vážení čtenáři, že jsem mnohé z Vás nalákala k vyzkoušení některého z uvedených předpisů, hlavně tou jednoduchostí a lehkostí. Zároveň byste se přesvědčili o skromném žití vesničanů. A pokud si chcete připomenout život našich předků, navštivte výstavu Velikonoce na Veselém Kopci. Chlapci, nezapomeňte na Velikonoční pondělí! Toho dne je neodpustitelná pomlázka, mrskut, šmigrus (na Moravě). Toto veselé velikonoční hodování má mnoho podob, ale ty jsou všeobecně známy. Hezké Velikonoce a brzké opravdové jaro! Vá K VELIKONOCŮM PATŘÍ ZAJÍČCI. ALE PROČ? Velikonoční zajíčci a zajíci zaplavili obchody krátce po Vánocích. Pravděpodobně se poučili u Mikulášů, kteří se objevují se železnou pravidelností na pultech zanedlouho po začátku školního roku. Marketingoví specialisté se nám snaží namluvit, že Vánoce trvají od října do konce prosince a že na ně navazuje velikonoční období, přechodně rozšířené o masopust. Nicméně zajíci jsou tady a naskýtá se otázka, jak vlastně ti sympatičtí ušáci přišli ke cti stát se vedle tradičního beránka - kterého mimochodem úspěšně vytlačují - atributem Velikonoc. Zajíc je v mnoha náboženstvích a mytologiích symbolem štěstí, krátkosti života, plynoucího času a koloběhu života. Jako zvířecí symbol byl přiřazen jak řecké bohyni lásky Afrodité, tak Osteře, germánské bohyni plodnosti a hojnosti. Od jejího jména je odvozen název německých Velikonoc, Ostern. V Byzanci zajíc ve zvířecí symbolice reprezentoval dokonce Ježíše Krista. V Bibli zastupuje chudé, skromné a pracovité. Přesto má křesjanství k němu výhrady. Důvodem je jeho používaní jako symbolu smyslnosti. Zajíček, někdy zvaný ostrházi, podle německého Osterhase, se k nám dostal od našich západních sousedů teprve na počátku minulého století. V Německu pochází první doložená zmínka o zajíci malujícím velikonoční vejce již z roku Heidelberský profesor medicíny Georgius Francus (Franc von Franckenau) ve své knize De ovis paschalibus ( O velikonočních vejcích ) poprvé zmiňuje zajíce v souvislosti s vejci. Píše, že na jihu Německa, ve Falcku, v Alsasku, ale i ve Vestfálsku bývají velikonoční vejce nazývána také zaječí. Malým dětem se dospělí snaží namluvit, že vejce snesl zajíc a schoval je na zahradě nebo v lese v trávě, keřích, pod listím. Jelikož děti tuší, že se jedná o něco zvláštního, hledají je s velkým zanícením a horlivostí. Tento zvyk se v Německu udržel dosud. O Velikonočním pondělí rodiny s malý- mi dětmi vyzbrojenými košíčky vyrážejí do přírody hledat vejce. U nás tuto tradici trochu připomíná první postní neděle zvaná Pučálka nebo Liščí. (V některých oblastech to bývá neděle čtvrtá, Družebná.) Tehdy maminky v noci pekou preclíky, navlékají je na vrbové proutky a rozvěšují po stromech na zahradě. Dětem ráno říkají, že jim je tam nechala liška. Z roku 1758 pochází zaprotokolovaná zpráva lesníka J. Friedricha Fuhrmanna von Solnhofen, že 1756 chytil zajíčka a krmil ho obilím a semeny. V březnu téhož roku zajíc snesl pět vajec velikosti slepičích. Autor výroku byl ochoten svou výpově} potvrdit přísahou. Spojení zajíce s Velikonocemi samozřejmě zajímá i badatele. Dopracovali se několika možností výkladu, k nimž mezi jinými patří následující: " Zajíc je první zvíře, které má na jaře mlá- }ata. Jejich narození lze interpretovat jako symbol nového začátku v přírodě. " V oblastech, kde se z nějakého důvodu nedařilo chovu ovcí (beránků), jejich velikonoční poslání přejímali zajíci. VELIKONOCE - SVÁTKY JARA Po nekonečně dlouhé zimě se už jistě všichni těšíme na jaro. To nastává každoročně - kalendářně března - v den jarní rovnodennosti. A pak už přicházejí velikonoční svátky. Letos to bude poměrně brzy a 28. března. Velikonoce jsou totiž svátky pohyblivé a nastávají vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Mohou probíhat v době od 21. března až do 25. dubna. Uctívání Velikonoc patří k nejstarším tradicím, které vznikaly v již dobách pohanských, kdy se lidstvo ještě řídilo převážně pochody v přírodě. Jako křesjanské svátky jsou spjaty se smrtí a vzkříšením Ježíše Krista a jsou to svátky nejvýznamnější. Svým významem převyšují i Vánoce, které jsou podle křesjanské věrouky symbolem Ježíšova narození. V lidových zvycích se uchovaly z dávných dob pohanských symboly obnovující se přírody - malování vajíček, polévání děvčat, šlehání mladými proutky - pomlázkami. Zalistujeme-li v nám nejbližší a nejsrozumitelnější kronice lidových zvyků, udržovaných na českém venkově, totiž v Babičce Boženy Němcové, dozvíme se o postním období, které Velikonocům předcházelo, o Smrtné neděli a o zvycích a obřadech s ní spojených. Týden před Velikonoční nedělí - na Květnou neděli - se dávaly světit kočičky. Středa měla přívlastek Škaredá a patřilo se vynést kolovrat na půdu. Čtvrtek byl Zelený - jedly se jidáše s medem a všechny zvony v ten den odletěly do Říma. Pátek před Velikonocemi nesl označení Velký. Byl to den modlení se v přírodě ještě před východem slunce. Chlapci nahrazovali zvuk zvonů rachotem svých řehtaček. Podle Bible byl v tento den ukřižován Ježíš Kristus. Sobotě se říkalo Bílá, vrcholila navečer " V 17. století povolaly v život velikonočního zajíce jako dodavatele vajec, která nejen snášel, ale i maloval a schovával, evangelické rodiny. Tím se chtěly odlišit od katolíků, jejichž velikonoční obyčeje, zvláště svěcení vajec, zásadně odmítaly. " Zajíc platí za měsíční zvíře a není tedy náhodou, že je přisuzován Velikonocům, které se slaví první neděli po jarním úplňku. " Zelený čtvrtek bylo poslední datum, kdy dlužníci mohli splatit věřitelům dluhy a úroky. Platit bylo možno i vejci a zajíci. Poslední vysvětlení se zdá z čistě praktického hlediska nejpřijatelnější, spojení zajíce s Velikonocemi však jednoznačně vysvětleno není. Figurky velikonočních zajíců jsou sběratelsky atraktivní. Velmi ceněna je často otiskovaná a z obrázků a ilustrací známá zaječí škola. Zobrazuje v několika školních škamnách sedící zajíčky vyzbrojené břidlicovými tabulkami s pisátky a kuličkovými počitadly. Na svačinu je maminka zásobila mladou mrkvičkou. Před nimi u velké tabule stojí starý zajíc ve fraku a ukazovátkem určuje slova, která mají žáčci přečíst. Cena takového souboru vyrobeného ze dřeva dosahuje v Německu - podle počtu zajíců a jejich velikosti - až Kč, za starožitné exempláře nabízejí sběratelé i desetinásobek. Zajíc není ale jediný, kdo nosí ve světě velikonoční vejce. Ve Švýcarsku, zvláště v Ementálském údolí, byla tímto úkolem pověřena kukačka. V Austrálii je to hraboš Bilby, ve Šlesvicko-Holštýnsku, v Sasku, na jihu Bavorska a v Rakousku je to kohout, v Durynsku čáp a ve Vestfálsku na některých místech - podobně jako u nás - liška. A v Chlumci? Zda zajíc nebo liška, není rozhodující. Důležité je, aby nalezené či darované vajíčko způsobilo radost, aby si dlužníci vzpomněli na své věřitele a jaro, které vajíčko ohlašuje, na sebe nedalo dlouho čekat. Hana Tomsová slavnou mší - vzkříšením. I druhý den - na Boží hod velikonoční - se chodilo do kostela. Ke svěcení byl připraven mazanec, každý z rodiny dostal kousek, víno a vejce. V pondělí byla dynovačka - pomlázka a koleda. A co nám zůstalo z těchto krásných lidových tradic a obyčejů? Pomlázky, překrásně barevné kraslice, zdobené nejrůznějšími výtvarnými technikami, velikonoční beránci, mazance, jidáše a koledy. Udržujme oslavu nadcházejícího nového jara, probouzející se přírody, obnovy všech sil, vzniku nového života, návratu nám tolik potřebného sluníčka. Velikonoce nám k tomu dávají příležitost. Mgr. Milena Komárková DOPLŇOVAČKA 1 - vlhko 2 - hodně 3 - otlak 4 - české město 5 - terénní hrbol na sjezdovce 6 - market pro podnikatele 7 - oblaka Rozluštění na str.: 34 LV 14 Chlumecké listy 3 /

9 HISTORIE CHLUMECKÉHO DIVADLA HISTORIE CHLUMECKÉHO DIVADLA V LETECH NĚMECKÉ OKUPACE A DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V tíživé dusné atmosféře roku 1939, kdy jsme už všichni cítili stahující se oprátku německé expanze nad naší svobodou, se 16. února konala valná hromada naší jednoty Klicpera, při níž byl přečten projev starosty ÚMDOČ Mitlöhnera, kterým nabádal k nové práci pro lepší zítřky našeho národa. Při volbách na nové dvouleté období byli zvoleni: Předsedou MUDr. Ant. Kryže, místopředsedou V. Stříbrný, jednatelem O. E. Lesk, pokladníkem E. Bénová. Předsedou dram. odboru JUDr. Fr. Kraus, režisérem Sl. Cón. Členy výboru se stali: JUDr. Makeš, Starý, Kotasová, Loudová, Tublová, Žáková, Švanda a Vamberský. Už v neděli 22. ledna odpoledne a večer jednota Klicpera sehrála v režii a scéně O. Leska Babičku od B. Němcové. V Pokroku se objevila tato kratičká zpráva. Vrcholným úspěchem Pěvecko-ochotnické jednoty Klicpera v Chlumci n.c. v letošní zimní sezoně zůstane desetiobrazová hra Babička Boženy Němcové, předvedená minulou neděli. Chlumečtí ochotníci tentokráte podali kus opravdového nadšení pro starou věc. Smíme-li zhodnotit jednotlivé úlohy, obvyklý umělecký průměr silně předstihla Božena Němcová, interpretovaná sl. učitelkou Sobotkovou, a Paní kněžna sl. učitelkou Klapkovou. Jejich hereckým podáním by se mohla pochlubit kterákoli větší scéna. Ač v posledním okamžiku byly v obsazení úloh provedeny velké změny, byla hra dobře propilována a všichni představitelé na svých místech. O zájmu svědčí dvě vyprodaná představení. Velký podíl na návštěvě měl venkov. Režie Leskova byla lepší než dobrá, uvážíme-li, že nastudováním hry bylo nutno překonat mnoho překážek technického rázu. Gratulujeme k novému úspěchu Klicpery bez nadsázky. Přinesl nám ve dvou minulých letech tolik bo- V roli B. Němcové M. Sobotková hatství z dramatické tvorby, jež by našemu životu zůstala nepoznána. Potom však, v důsledku politických událostí, které vyvstaly, neměla jednota volné divadlo a její činnost se zastavila. Zatím jsme připravovali hru K. Světlé Kříž u potoka a třetí Klicperův Chlumec. Přišel však tragický březen. Osud okleštěného Česko-Slovenska se naplnil. Dne 14. března se Slovensko odtrhlo jako samostatný stát a 15. března prezident českého státu položil osud českého národa a české země s plnou důvěrou do rukou Vůdce Německé říše. Česko-Slovenská republika přestala existovat. Zřízen byl protektorát Čechy a Morava. Na základě této dohody započal v ranních hodinách nástup říšského vojska na území České a Moravské země. Teprve až 7. května došlo na připravovanou hru Karolíny Světlé Kříž u potoka v režii S. Cóna a scéně O. Leska. Po dvou měsících byl zahájen podnik, který rázem zařadil naši jednotu a město Chlumec n. C. mezi města s velkou divadelní potencí. Otevřen byl III. KLICPERŮV CHLUMEC od 1. do 16. července. Pořádán byl pod záštitou Dr. Františka prince Schwarzenberga, Městské rady a místního výboru Národního souručenství v Chlumci n. C. Letošní III. Klicperův Chlumec, týden divadelních oslav vynikajícího dramatického spisovatele doby probuzenské, V. K. Klicpery, se setkal s dokonalým úspěchem. Město Chlumec a okolí uctily manifestační účastí na divadelních představeních velmi okázale památky slavného rodáka, od jehož úmrtí uplynulo v září právě 80 let. Klicperův Chlumec měl víceméně i letos ráz místní oslavy, i když v něm hostovaly již ochotnické soubory ze tří jiných měst. Chlumecké Klicperovy oslavy byly zahájeny v sobotu 1. července náladovým večerem v zahradě Dělnického domu, při čemž zazpívala M. Petráčková za doprovodu p. řed. S. Drbohlava Libušinu modlitbu od B. Smetany a Českou besedu zatančily dorostenky TJ Sokol za vedení sl. V. Černé. Tančily: 16 Chlumecké listy 3 /

10 HISTORIE CHLUMECKÉHO DIVADLA HISTORIE CHLUMECKÉHO DIVADLA Z. Bourová, J. Bradnová, J. Drahokoupilová, M. Líbalová, L. Stará, M. Stielová, M. Vojtíšková, L. Vošoustová. Chlumečtí studenti za režie JUC Z. Poláka a scéně O. Leska sehráli zahajovací představení Klicperovou fraškou Rohovín Čtverrohý. Úspěch byl značný. Jako slavnostní představení chlumeckých ochotníků z Klicpery byla uvedena v neděli dne 2. července Klicperova čtyřaktová rytířská veselohra Hadrián z Římsů. Hrálo se na velkém prostranství cvičiště Sokola s velkým úspěchem a za krásného počasí. Tomuto představení byli přítomni také členové českých šlechtických rodů. Čtyři členové rodiny Z. R. Kinského z Chlumce n. C., Frant. Kinský z Kostelce, princezna El. Lobkovicová s třemi bratry z Křimic u Plzně, komtesy Gabriela Czerninová, Žofie Schönbornová a dr. Bedřich Jerie z Pardubic. Hru režíroval O. Lesk a scénu stavěl O. Döbert. S velkými ovacemi se setkalo v úterý dne 4. července pohostinné vystoupení divadelního spolku Hálek z Nymburka, který sehrál za režie Jos. Hudečka E. F. Šamanův Neviditelný most. Nymburský Hálek se představil jako neobyčejně vyrovnaný celek výborných ochotnických sil. Slavnostní premiéra vlastenecké operety To bylo tenkrát ze života V. K. Klicpery, od chlumecko-bydžovských autorů Cón, Lesk, Drašner, Matějovský a komponisty O. Vaníčka, byla provedena poprvé ve středu dne 5. července za obrovské účasti občanstva. Úspěch byl dokonalý, diváci si v závěru vynutili několikráte opakování vlasteneckého pochodu. Ve zpěvohře účinkoval též chlumecký rodák tenorista Fr. Vohnout-Voborský. Premiéře byla přítomna opět rodina hraběte Kinského, Karel Schwarzenberg z Orlíku, Edmund Czernin z Prahy a hr. Norbert Trauttmansdorf z Vídně. Pro velký úspěch byla opakována ve čtvrtek dne 6. července. Karel - Fr. Vohnout-Voborský, Libuše - V. Sehnoutková, Anna Švamberková - U. Netolická, V. K. Klicpera - S. Cón Ve čtvrtek 6. července odpoledne byla uvedena nejmladšími členy Klicpery od J. Karafiáta Broučci v režii O. Leska. Ježto v pátek dne 7. července byl volný večer, byl využit pro opakování, již po třetí, úspěšné vlastenecké operety To bylo tenkrát. V sobotu dne 8. července sehrála divadelní jednota Jirásek z N. Bydžova Stroupežnického Mikuláše Dačického z Heslova za režie L. Hezkého. Úspěch byl značný, představení bylo předem vyprodáno. Ministra školství a osvěty zastupoval školní inspektor J. Strůpek z N. Bydžova. V neděli 9. července sehrál divadel. spolek Kolár z Ml. Boleslavi Klicperovu veselohru Divotvorný klobouk v dram. úpravě V. Zimy. Prostorný sál byl zcela zaplněn vybraným obecenstvem, jež spontánně aklamovalo výkony účinkujících, takže byla vytvořena od počátku hry krásná atmosféra přátelské spolupráce mezi jevištěm a hledištěm. Po ukončení druhého aktu oslovil Mladoboleslavské na jevišti jednatel spolku Klicpera učitel Lesk. Srdečnými slovy zhodnotil provedení Divotvorného klobouku v moderním pojetí a podaroval hosty krásně vázanou knihou Dějiny města Chlumce a květinovým darem. Tento akt byl znovu provázen spontánní pochvalou obecenstva. Na závěr tohoto festivalu byla na den 16. července připravena hra zesnulého chlumeckého děkana K. Khuna Pokřik. Sehrána byla na prostranství před kostelíkem Nejsv. Trojice v parku, tedy na témže místě, kam autor děj své hry původně umístil. U příležitosti III. Klicperova Chlumce byl poprvé vydán desetistránkový program. Dále je třeba poznamenat, že z celkového počtu 8 premiér, bylo 5 premiér plně v režii chlumeckých ochotníků. Tento počet se doposud ještě nepodařilo překonat. V neděli 6. srpna byla v divadle Dělnický dům po čtvrté reprízována opereta To bylo tenkrát. Ve čtvrtek dne 19. října hostoval náš Klicpera na divadelních hrách v Jaroměři s nově nastudovanou a upravenou hrou V. K. Klicpery Hadrián z Římsů. Bylo o ní zaznamenáno. Soutěž byla zahájena velmi šjastně jednotou Klicpera z Chlumce n. C., která předvedla Klicperovu hru Hadrián z Římsů. Talentovaný Döbert uzpůsobil scénu velmi průbojně v novodobém jevištním stylu, režisér O. Lesk dal hře, hrané v Honzlově úpravě, lyricky zabarvené scénickou hudbou O. Vaníčka, maximum působivosti, prudký ruch a spád, takže měla v přeplněném divadle dokonalý úspěch. Zasloužili se o něj stejnou měrou všichni mladí představitelé a přispěli k němu i techničtí spolupracovníci, především B. Šustrová s nevšedně řešenými kostýmy. Hře byli přítomni členové jury Julius Milůhner starosta ÚMDOČ, Břetislav Kavan ze Rtyně, Ph.Dr. Rektorisová, Václav z Olomouce a spisovatelka Volfová. Našemu souboru bylo porotou vysloveno pochvalné uznání. Oceněna byla i Vl. Sehnoutková za Jenofefu a O. Döbert za Hadriána z Římsů. Za vynikající režii byl pochválen O. Lesk. Hrálo se u příležitosti 120 let divadla v Jaroměři. Dne 5. listopadu chlumecký Klicpera zajel do Nymburka, kde Hálek oslavoval 80leté trvání spolku. Chlumečtí tam přivezli Hadriána z Římsů. Na ukončení divadelní sezony v tomto roce byla vybrána hra o dobré ženě v překladu J. Havlasy od Oscara Wilde Vějíř lady Windrmerové. Neblahé politické poměry vzaly vítr z plachet dalším naším chlumeckým divadelním amatérům, takže na rampu se jich toho roku dostalo jen velmi málo. Lidová akademie zvolila pro své vystoupení zpěvohru dle rozkošné hry dramatika J. K. Tyla Perle panny Serafínky, kterou dne 12. března odpoledne a večer nabídla svým příznivcům. V březnu zahájil svou tradiční stagionu činoherní soubor Jarky Bittla, který do svého bohatého programu hodnotných her zařadil pro zvýšení návštěvnosti vystoupení předních pražských herců. Tak v úterý dne 23. května se našemu publiku představil v úspěšné hudební komedii Vrabčák náš rodák tenorista Fr. Vohnout-Voborský. A 10. června jsme se s ním opět shledali ve hře Bílá vrána za spoluúčinkování M. Černohorské, subrety Městského divadla na Kladně. Lidová akademie v úterý dne 15. srpna vystoupila s hrou se zpěvy od J. Berana Rebulant. Ozval se i podpůrný spolek Lidumil, který na den 25. prosince připravil v Dělnickém domě představení bratří Branaldů Pokání sv. Bolfánka, jímž zároveň oslavil 40letou ochotnickou práci bývalého ochotníka z Pokroku p. Jos. Kutzendorfera. A. Lauterbach 2. Tomáš - A. Lauterbach, Stefi - B. Bedrníčková Srpoš - O. Lesk, Soběbor - Sl. Cón 18 Chlumecké listy 3 /

11 LIDÉ KOLEM NÁS A LÉTA BĚŽÍ... Oldřich Eda LESK Loni, ve dnech, kdy Chlumec n. C., který se jednu dobu snažil být po vzoru Havlíčkova Brodu nazýván Klicperovým Chlumcem, žil opět festivalem toho jména, nemohli jsme nevzpomenout muže, který býval kdysi duší Klicperových Chlumců, Oldřicha Edu Leska. Patřil nepochybně k oporám chlumeckého divadla. Byl to vynikající organizátor, režisér i herec. A také pilný autor divadelních her, které se hrály nejenom na chlumeckém jevišti, ale i v provedení jiných ochotnických souborů. Jeho hra Peldramové z dob roboty na Chlumecku se hrála nejméně třicetkrát. Jezdili jsme s ní po celých severovýchodních Čechách. Hráli jsme ji dokonce na jubilejní Zemědělské výstavě v Praze na výstavišti, a to s velkým úspěchem. Na Jiráskově Hronovu jsme s ní vybojovali 3. cenu. Věhlasný divadelní kritik A. M. Brousil tehdy napsal do novin obsáhlou recenzi, v níž nešetřil chválou pro autora i celý soubor. V hradeckém rozhlase jsme svého času sehráli Leskovu hru Dramatikova noc o V. K. Klicperovi. Příběh o tom, jak napsal pro vystoupení na zámku hru Rohovín Čtverrohý, úmyslně bez jediné ženské role, když poněmčelé chlumecké slečinky odmítaly hrát česky. S úsměvem si často s Toníčkem Lauterbachem zavzpomínáme, jak jsme před mikrofonem ve studiu vyluzovali všemožným způsobem potřebné zvuky, například vrzání dveří, nebo kroky na dlažbě chlumeckého náměstí a v jednu chvíli, kdy scénář předpisoval zašustění popsanými papíry, které jsme si zapomněli připravit k mikrofonu, Toník neuvědomiv si citlivosti aparatury, zašeptal úpěnlivě: Papír! O. E. Lesk spolu s A. Lauterbachem představoval svého času absolutní špičku dramatických dispozic dosahujících profesionální úrovně. Poznal jsem ho blíže v roce 1940 jako žák páté třídy obecné školy, která měla učebnu v prvním patře sokolovny. Byl naším třídním a všichni jsme ho zbožňovali. Velice se nám líbil. Vysoký, štíhlý, s mužně pohlednou tváří, pod nosem elegantní knírek, černé vlasy na pěšinku... Venku nosil klobouk, každou chvíli smekal s pozdravem Moje úcta. Pohyboval se rychlou, spěchavou chůzí, lehký béžový převlečník za ním vlál. Při hodinách četby a české literatury hojně využíval úryvků z knih, recitoval básně, poutavě vyprávěl příběhy ze života spisovatelů a básníků. Poprvé v životě jsem jeho zásluhou zažil, co to je těšit se do školy. Nadchl mě pro studium na gymnáziu a probudil ve mně hluboký zájem o dějiny, literaturu, poezii i divadlo. I jako student jsem za ním chodíval pro rady, jak se připravovat k recitačním soutěžím. Ochotně se mnou nastudoval přednes soutěžních básní. S Šrámkovým Věčným vojákem jsem se jeho přičiněním umístil jako první v kraji. Získal mě pro činnost v Pěvecko- -ochotnické jednotě Klicpera. Poznal jsem tu nádherné lidi, s nimiž byla radost se týden co týden setkávat na zkouškách a pak prožívat napětí plakátovaného představení před chlumeckým publikem. Každý měl trému, ještě si narychlo opakoval některé pasáže své role. V kufříku si přinesl z domova nažehlený kostým. Pan Samek a paní Krsková dole v kumbálku maskérny nás všemožně zkrášlovali, všecko to vonělo líčidly a vlasy natáčenými kulmou do ruliček. Dnes už je z tehdejšího souboru naživu jediný pamětník, Toníček Lauterbach. Zaplajbůh, že své bohaté vzpomínky zaznamenal, jinak by klicperácká historie zanikla jako historie celé řady chlumeckých spolků. Vtipný, družný, veselý, spolehlivě přátelský. Takový byl O. E. Lesk, stejně jako zmíněný Lauterbach i další z předních hereckých osobností POJ Klicpera: Jirka Matějka, Vašek Starý, Míla Liška, Miládka Andrová, Honza Kubů... Soubor měl vysokou úroveň. Mohl si troufnout i na vrcholně náročná představení z repertoáru Národního divadla. Hrály se v režii O. E. Leska nebo A. Lauterbacha. Představení byla nezřídka ozdobena pohostinskými vystoupeními Karla Högra nebo Vlasty Fabiánové v hlavních rolích. Oba jmenovaní velikáni české divadelní scény získali prostřednictvím rodáka pana Haltufa, prvotřídního cukráře, který provozoval prodejnu a výrobnu naproti Stavovskému divadlu, k Chlumci vřelý citový vztah a s chlumeckými ochotníky udržovali čilé styky. Zajížděli jsme se často podívat na ně do Stavovského divadla. Kusy, které se pak dávaly u nás za jejich ochotné účasti, přitahovaly diváky ze široka daleka. Vybavuje se mi slavnostní představení Tylova Jana Husa v Leskově režii s Karlem Högrem v titulní roli. V Dělnickém domě bylo nabito a lidé ani nedýchali. Zahrál jsem si tu Husova žáka Havlíka, takže jsem Mistra viděl zblízka, když se strojil do kostýmu a líčil. Sledoval jsem, jak se soustře}uje a ponořuje do role, jak se vcijuje do postavy kněze Jana Husa. Na jevišti jsem s úžasem spatřil, když se mi v roli mého učitele svěřoval s nevděkem přítele Štěpána z Palče, který ho ohavně zradil, měl v očích opravdové, nepředstírané slzy lítosti. Totéž se dá vyprávět o Vlastě Fabiánové, s kterou jsme hráli Kruté štěstí. Hlubokým prožitkem role se jim z nás, ochotníků, dokázali přiblížit při vší snaze jen Lesk a Lauterbach a předtím Klemensové a Sláva Cón, kteří uměli hrát tak opravdově, že když měli na scéně někoho zabít, šel z nich věrohodný strach, aby to neudělali doopravdy. Ve chvílích oddechu při zkouškách, ale i společenských setkáních se v družné partě rozvíjely zajímavé rozhovory o divadle, ale i kultuře, politice a vůbec o všem možném. Bylo to obohacující. Lesk mě přiměl, abych v rámci Klicpery založil a vedl Mladou scénu. Dali jsme dohromady studentský soubor, který nacvičil celou řadu představení; Popelku, O rozmazlené Pamele, Polibek královský. Sám jsem napsal pro Mladou scénu a s Leskovou pomocí zrežíroval romantický příběh Krásná Helena... Musím říci, že O. E. Lesk byl noblesní, kultivovaný člověk velkého nadání pro divadlo. Jeho duši však zřejmě jitřila ctižádost, která bývá zdravá jen do určitého stupně. Poúnorové poměry, kdy mu vládnoucí funkcionáři strany zpočátku nedůvěřovali, tuto jeho ctižádost roz- A LÉTA BĚŽÍ... Redakce Chlumeckých listů děkuje panu Václavu Sokolovi z Brna, dlouholetému odběrateli a čtenáři našich listů, za rychlou reakci na náš požadavek a zapůjčení pěti fotografií se sokolskou tematikou. Naše čtenáře opět žádáme o pomoc v identifikaci jednotlivých osob dmýchaly jako plamen, který ho nakonec pohltil. Chytal se dychtivě příležitostí k budování kariéry. Dal se vtáhnout do mocenských intrik. Ztrácel důvěru přátel a ocital se v čím dál větší izolaci, kterou nakonec neunesl. Skončil zbytečnou, teatrální sebevraždou na chlumeckém hrobě své matky. Byla ho škoda. Pro chlumeckou kulturu vykonal mnoho. A mohl vykonat ještě víc, kdyby... Kdyby. Karel Richter Poznali jste alespoň někoho? Napište na kousek papíru číslo fotografie, místo a jméno osoby, eventuálně i svoje jméno a vložte dopis do naší schránky v průjezdu na MěÚ. Děkujeme Vám. red. 20 Chlumecké listy 3 /

12 CHLUMECKÁ ŠKOLA SE HLÁSÍ PŘEDNESY V NOVÉM BYDŽOVĚ Ve čtvrtek 10. února jsme se jako zástupci chlumecké školy zúčastnili recitační soutěže v Novém Bydžově. Naši připravenost potvrdila hned dvě umístění. Šárka Kleinanderová se ve své kategorii umístila na výborném 3. místě. Síla Šárčina hlasu je totiž zcela neúměrná jejím 130 cm výšky. Stanislav Petřina vybojoval místo druhé. Ohromil porotu rychlostí části svého nápaditého projevu. Myslím, že se za svůj výkon nemusel nikdo stydět. Odjížděli jsme s dobrým pocitem a s vírou, že příští rok jim to natřeme. Eva Strnadová, 8.B LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 7. TŘÍD Tak jako každý rok jsme ledna absolvovali lyžařský výcvik 7. tříd. Letos jelo 50 dětí a s nimi tři učitelé naší školy p. Kárník, pí Lochmanová, pí Dostálová a dva učitelé lyžování p. Khorel a slečna Rosůlková. Naše škola nabízí zapůjčení lyží na lyžařský výcvik zdarma, a tak se mohli zúčastnit i žáci, kteří nemají vlastní vybavení. Všem se nám celý výcvik velice líbil, už díky sněhové nadílce, večerním hrám s dětmi, ale hlavně díky skvělé partě učitelů i dětí. K všeobecné pohodě přispělo i tradiční ubytování s rodinným zázemím hotelu Zemská brána manželů Peškových, kteří se o nás starají jako o vlastní, a tudíž nám ani nepřišlo, že jsme týden od maminek. Vyvrcholením celého výcviku byly sjezdové i běžecké závody, které úspěšně zvládli i všichni, kteří stáli na lyžích poprvé v životě. Rád bych všem lyžařům, i těm, co lyžovat teprve začínali, popřál, aj jim nadšení k zimním sportům vydrží, a všem kolegům děkuji za odvedenou práci. Za učitele TV Mgr. Vladan Kárník PŮJČOVÁNÍ LYŽÍ A TĚLESNÁ VÝCHOVA V ZIMĚ I když už jaro pomalu zaklepe na dveře, zimní sezóna ještě zdaleka nekončí. Ještě stále je zájem o lyžařskou výzbroj, kterou si může kdokoliv v naší škole zapůjčit. Už od roku 2002 máme na skladě 8 párů sjezdových lyží a lyžáků a 16 párů běžeckých lyží a běžeckých bot. Poplatek za půjčení je 50 Kč za jeden den. Peníze takto získané použijeme na údržbu a opravu tohoto sportovního materiálu. Nejčastěji tuto službu využívají bývalí žáci, kteří v 1. ročnících středních škol absolvují lyžařské kurzy, a o jarních prázdninách i žáci a učitelé naší školy. Nejvíce však žáci 7. tříd, kteří každým rokem jezdí na lyžařský kurz. Tito žáci za půjčení lyží nic neplatí. Je pravda, že díky tomu je některým žákům týdenní pobyt na horách a možnost naučit se lyžovat umožněn. Protože jsme delší dobu museli spojovat tělesnou výchovu do jedné tělocvičny (stará tělocvična byla v rekonstrukci), využívali jsme v hodinách Tv v době mrazů kluziště, a když napadl sníh, i běžeckých lyží. Několik děvčat mělo možnost si jízdu na těchto lyžích vyzkoušet a některé z nich úplně poprvé v životě. V zámeckém parku, a není to od školy daleko, jsou ideální podmínky pro tuto zimní radovánku. Děvčata z 9.B budou určitě vzpomínat, jak jsme všichni společně za mrazivého slunečného počasí vyrazili s lyžemi a hůlkami ze školy, kousek dál nasadili lyže a pak už jenom vychutnávali pocit z jízdy a z toho, že jde mezi matematikou a chemií zažít něco příjemného, legračního a nezapomenutelného. Škoda, že i hodina Tv trvá jen 45 minut. Eva Lochmanová, uč. Tv STARÁ-NOVÁ TĚLOCVIČNA Po problémech v minulém školním roce s padajícím stropem a stoupající vlhkostí ve staré tělocvičně se tento měsíc podařilo zkolaudovat její staronovou podobu. Ve spolupráci s Městem firma Kobla zrealizovala rekonstrukci stavební části i vybavení k všeobecné spokojenosti všech sportovců. Na nově položené parketové podlaze je nově namalováno oficiální hřiště na badminton a zmenšené hřiště na basketbal a volejbal. Za hodinový nájem, 150,- Kč do malé tělocvičny a 200,- Kč do velké haly včetně sprch (bez sprch o 50,- Kč méně), má veřejnost k dispozici dvě krytá sportoviště. Dále jsme získali i dotaci na vybudování nové U-rampy a horolezecké stěny, tak se máme na co těšit. Bohužel, i přes finanční spoluúčast Města, nebude asi možno celou akci z dotace pokrýt, a tudíž bychom uvítali i případné sponzory. Za učitele TV Mgr. Vladan Kárník 22 Chlumecké listy 3 /

13 AKCE PRO MLÁDEŽ AKCE PRO MLÁDEŽ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, Chlumec n. Cidl. ul. 9. května O Palečkovi (sobota) NABÍDKA AKCÍ NA MĚSÍC DUBEN 2005 Zájezd na pohádku do Adalu v Hradci Králové. Autor na klasickém pohádkovém příběhu ukazuje, jak pevné je pouto mezi rodiči a dítětem. V pohádce je využita kombinace živého herce a loutek. Písničky jsou doprovázeny živě - kytara, zobcová flétna. Hraje Malé divadélko Praha, pokračovatelé loutkářské dynastie Matěje Kopeckého. Pohádka je určena dětem MŠ, I. stupeň ZŠ a ostatním zájemcům. Odjezd: v 9.00 hodin od lovčické prodejny na náměstí v Chlumci n.c. Návrat: kolem hod. Poplatek: 100,- Kč (děti i dospělí, doprava + + vstupenka) + 5,- Kč šatna Přihlášku společně s poplatkem odevzdejte nejpozději do ! Všeobecné rybářské závody (sobota) Soutěž je určena dětem od 8 do 15ti let. Ryby budou vráceny zpět do vody (1 cm - 1 bod). Místo: písník Pamětník Velkou hodovní síň osvětlují tisíce svící, studenti sedí u stolu svých kolejí a netrpělivě očekávají vyhlášení výsledků Školního poháru za rok Bude to Nebelvír, Havraspár, Mrzimor nebo Zmijozel? O tom se budete moci přesvědčit v dubnu. Místní dům dětí a mládeže se už podruhé neznámou čarovnou formulí přemění na hrad Bradavice a v dosud přísně utajovaném termínu přivítá studenty, mezi nimiž jistě ani letos nebude chybět Ron, Hermiona, ani samotný Harry Potter! Cítíte, že byste titul se jménem svých oblíbených literárních hrdinů mohli získat právě vy? Znáte své kouzelnické kamarády jako své boty, kouzlíte doma pod peřinou, v maminčině kuchyni patláte kouzelné lektvary a ve sklepě potají krotíte čarovná zvířata? Pak jste to právě vy, kdo byste se měli bez otálení přihlásit do 2. ročníku kouzelnického turnaje Harryho Pottera! Výzva platí pro žáky tříd ZŠ. Tak neváhejte a poj}te s námi opět zažít kouzelný den s Harry Potterem!!! Těšíme se na vás... a te} prozatím Finite incantatem (kouzlo ukončeno). & / fax: , Začátek: od hodin prezentace účastníků, ukončení ve hod. Startovné: 20,- Kč (nerybáři 30,- Kč) Vítězové obdrží diplomy a odměny Krajská modelářská soutěž (sobota) - postupová soutěž leteckých modelářů DDM pořádá ve spolupráci s modelářským klubem Kopidlno Plánujeme: Místo: letiště aeroklubu Hořice v Podkrkonoší - Domoslavice Začátek: hodin - prezentace v místě konání soutěže Zveme rodiče a veřejnost. % ve spolupráci se ZŠ znalostní a dovednostní soutěž pro žáky II. stupně PARAGRAF 11/55 % Májovou pouv- areál DDM, ul. 9. května (sobota) od hodin Přihlášky na zájezdy, informace: DDM (směr Kladruby): pondělí, středa hod.; ZŠ - jazyk. učebna v přízemí budovy II. stupně: středa hod. POZVÁNKA NA II. KOUZELNICKÝ TURNAJ HARRYHO POTTERA TÁBORY 2005 CHLUMECKÁ ZAHRADNÍ ŽELEZNICE (CH.Z.Ž.) - TŘI ROZCHODY POD ŠIRÝM NEBEM Všem zájemcům o železnici představujeme Ch.Z.Ž. v Chlumci nad Cidlinou (na trati ČD č. 020). Nachází se na jihozápadním okraji města v Rooseveltově ulici. Celý areál se rozprostírá na soukromém pozemku a je zaměřen především na úzkorozchodné železnice. Hlavním tématem jsou lesní železnice, především Čiernohronská železnice (ČHŽ), na které se také Ch.Z.Ž. podílí na muzejním provozu. Ne nadarmo se našemu areálu také říká malý Balog. Náš první rozchod je 250 mm, což je model sedmsetšedesátky v měřítku cca 1:3. Najdete zde dvě depa (Čierny Balog a Štiavničku), zastávky např. Chvatimech a Hronec, dále odbočky Klementka a Tri Vody, nákladiště Vydrovo a mnoho dalšího na (zatím) stovce metrů kolejí. V depu Štiavnička je model parní ma}arky U , která jezdívala pod číslem 2 na ČHŽ a v současnosti je na historické lesní úvrajové železnici (HLÚŽ) na Vychylovce. Vozový park doplňují další dvě lokomotivy ( a ) a osobní i nákladní vozy (ŘOs/V2 v OsP/ /V1). Návštěvníci našeho areálu mají možnost svezení vláčkem, dále si můžou projít naučnou ministezku a navštívit muzeum CHZŽ a muzeum těžby a dopravy dřeva na lesních železnicích. Že to je málo, ano nabízíme další lahůdky: těleso zrušené tratě, rampa na nakládku dřeva, telegrafní sloupy, Kamenistý potok z Kamenisté doliny, U a braní vody, nákladiště dřeva Vydrovo, tajch Hrončok a miniaturní lesík. Každý obdrží originální lepenkovou jízdenku z ČHŽ, pamětní vstupenku a informační materiály o CH.Z.Ž. a ČHŽ. Děti navíc samolepku s lokomotivou. Od začátku sezóny 2005 bude také možnost občerstvení z bufetového vozu CH.Z.Ž. Ale to není zdaleka vše. Naším druhým rozchodem je 45 mm - kolejiště zahradní železnice LGB. Na ploše cca 20 x 3 m jsou v provozu vláčky v měřítku 1:22,5. Kolejiště je vybudováno alpským stylem a vlaky při jízdě překonávají značná stoupání velkými oblouky či serpentinkami, jízdou tunelem či po mostě a zpět dolů klesají po kruhovém viaduktu, který jsme zhotovili podle předlohy z RhB u Brussia. Okolní zeleň je přírodní, modely budov od fi. Pola G i vlastní výroby. Kolejiště i vozový park se každoročně rozrůstá, nyní máme tři lokomotivy - zatím největší i nejnovější dieselová úzkorozchodná z Rakouska. Vše doplňuje desítka vozů osobních i nákladních. Večer je celý areál osvětlen miniaturními žárovičkami. Náš třetí rozchod je šestistovka, kterou jsme začali budovat v loňském roce. Naše plány s tímto rozchodem jsou velké a pokud se vše podaří, měla by být v provozu již od letošní sezóny. Už dnes (tj. únor 2005) máme položeno cca 60 m kolejí, dále máme 3 výhybky a vozidlový park nám tvoří průmyslové kiplory (2 ks), Lokomotiva u mostu přes tajch Hrončok Lokomotiva U u rampy, právě se nakládá dřevo Rozchod 600 mm a kiplory odstavené u depa Štiavnička dále už zmíněný bufetový vůz s označením Osú/V3 a jeden podvozek z kiplory, předělaný jako osobní vozík. Těmto vozům by měla dělat společnost motorová lokomotiva BN 15 nebo BN 30. Naše šestistovka bude křížit rozchod 250 mm a povede uměle vytvořeným zářezem - nedaleko muzea dopravy a těžby dřeva. Návštěvníky zde čeká mnoho překvapení - např. kolejnice z roku 1881! Takže všechny Vás zveme na návštěvu naší zahradní železnice! Otevírací doba je v hlavní sezóně - duben až září (soboty, neděle a svátky hodin), mimo sezónu každou první sobotu v měsíci od 12 do 16 hodin. Ještě více informací je na našich webových stránkách Informace Vám rádi poskytneme na tel. číslech (Miloš Špecinger), nebo (Bohumil Špecinger) zde je možný kontakt i na telefonu ČD číslo Občanské sdružení Chlumecká zahradní železnice 24 Chlumecké listy 3 /

14 SKAUTING SKAUTING SKAUTSKOU STEZKOU DUBEN - MĚSÍC TRÁVY Jaro je tady! Příroda se zazelenala a svádí k toulkám mladé i staré - skautíci jsou mezi prvními! V zimě sice nezaháleli, ale jarní příroda je nádherná 85 LET CHLUMECKÉHO SKAUTINGU - 3. ČÁST Koncem letošního května si připomeneme 85. výročí vzniku skautského hnutí v našem městě. Br. Václav Hájek - Akela, již odpočívající ve Věčných lovištích, sepsal před lety počátky chlumeckého skautingu Rok 1934 přinesl další nečekaný rozvoj skautského hnutí v našem městě. Br. Karel Felgr (skautským jménem Černý Havran), který vedl první oddíl junáků, absolvoval Lesní školu ve Štěnkově a na závěr složil jako první skautský vedoucí vůdcovskou zkoušku. Nadšení pro skautskou činnost bylo veliké a nijak je neoslabila ani skutečnost, že se družiny i oddíl scházely v bývalém skladu rákosu na dvoře u Felgrů. Udusaná hlína místo podlahy, krb, stůl a lavice vlastní výroby, první tábornická výzbroj z vlastních prostředků - to vše patřilo a patří k nejhezčím vzpomínkám průkopníků skautingu u nás. A co teprve skautský tábor na břehu rybníka Flejšar nedaleko obce Štít - několik stanů jehlanů (zv. rakušák ) a dvě áčka, tehdy ještě bez podsad. Přeprava do tábora se uskutečnila pěšky s vozíkem vrchovatě naloženým nejnutnějším táborovým vybavením. Tehdy ještě stačilo povolení lesní správy velkostatku a být zadobře s panem hajným. Pitnou vodu donášela služba z vesnice, ranní a večerní očista se odbývala ve vodách rybníčku a i latrina odpovídala polním podmínkám. Rovněž s první pomocí si museli skauti sami poradit, získaná kvalifikace byla vyznačena na rukávu skautské košile přišitou odborkou s červeným křížem - byla uznávána za potřebnou a plně oceňována. O bezpečnost a zdraví táborníků neměl nikdo obavy, rodiče vedoucím plně důvěřovali. V roce 1935 byl vyvrcholením celoroční junácké činnosti opět letní tábor u obce Štít, na místě důvěrně známém. Pod vedením br. Černého Havrana zde strávili nezapomenutelné chvíle prázdnin jak junáci, tak i jejich mladší bratříčkové - vlčata. V květnu 1936 se uskutečnil slavnostní slib vlčat, junáků, šotků (později nazvaných světlušky) a skautek, jejichž oddíly vyvíjely pravidelnou a velmi aktivní činnost.tradičním místem skautských slibů byl prostor v lese na Mračňovce nebo místo v prohlubni v blízkosti studánky Anežčin pramen. Hezké chvíle strávili starší junáci - roveři a nejstarší - oldskauti, v domečku na samém vrcholu Mračňovky. Schůzky, spojené s vyprávěním, vařením čaje a se zpěvem skautských a trampských písní za doprovodu kytar, měly své kouzlo a utužovaly vzájemné bratrské vztahy. Jak přibývalo skautských oddílů, vznikala potřeba koordinace jejich činnosti. A tak v Chlumci n. C. vzniklo první centrum - Sbor (později středisko) Svazu junáků - skautů a skautek ČSR. Do jeho čela byl činovníky i rodiči postaven br. Karel Felgr - Černý Havran. V letech 1938 až 1940 odešel br. Felgr za povoláním do Plzně a funkci sborového vedoucího převal odborný učitel Josef Veselý, který jako sportovec a letec v záloze splňoval pro tuto funkci předpoklady. Jeho zástupcem se stal velmi obětavý br. Olda Veselý st., v jehož holičství se odbývala nejedna skautská schůzka či porada. Ve stejné době dochází k ustavení Sdružení rodičů a přátel Junáka v čele s ředitelem měšjanské školy Františkem Prágrem ve funkci starosty. S ním velmi úzce a neméně obětavě spolupracoval jednatel Alois Tesařík (úředník ČSD) a pokladník Bohumil Chaloupecký (úředník Okresní hospodářské záložny). Těch, kteří pomáhali ochotně a kdykoliv bylo třeba, bylo mnoho. Vzpomeňme alespoň Ladislava Janečka a jeho paní, Vítězslava Klemense, Václava Petrovického, Karla Veselého a dalších (pokračování příště) VZPOMÍNKA NA SCHŮZKY S ČOCHTANEM Na Jana Wericha vzpomíná Ing. Jan Žáček - Gog, tiskový zpravodaj náčelnictva kmene dospělých Junáka, který prožil část dětství u dědečka v Chlumci n. C. Skauti z našeho 25. oddílu Polárka (25. středisko Junáka Vatra v Praze 8) chodili týden co týden za J. Werichem a hlásili se smluveným heslem Schwarzbach... Tenkrát v roce 1949 bylo jasné, že Junák má své dny již sečteny. Všichni nad 17 let museli z oddílu odejít - bez vedoucích jsme se měli zhroutit. A tehdy se ukázalo, jak dobrý je skautský družinový systém. Jeli jsme na svůj poslední oddílový tábor, poslední proto, že když nepomohl zákaz činnosti dospělých, následovalo rozpuštění oddílů... Celý tábor u Prášil nedaleko Sušice byl ve znamení komárů, tiplic a jiné bodavé havěti. I plískanice v této části Šumavy byly toho roku na denním pořádku. Kolem naší mýtiny se klikatil pěkný pstruhový potok zvaný Schwarzbach. Jednoho dne, kdy jsme se vrátili pro déšj z lesa poněkud dříve, se objevili v našem táboře dva muži oblečení v pláštěnkách a rybářských kloboucích, bohatě vybaveni rybářskou výstrojí. Jeden velký, silný a vousatý, druhý naopak drobný usměvavý človíček - Tak co, máte dost čaje i pro dva uondané a zmáčené rybáře? Čaje i vyprávění pod celtou kuchyně bylo dost a dost, protože nečekanými návštěvníky byl Jan Werich a jeho kamarád dirigent Karel Vlach. Do tábora chodili potom rádi, i když nepršelo, a pro nás skautíky to byl obrovský svátek. Při jedné z posledních návštěv řekl Werich, že nás musí za ty čajové dýchánky nějak odměnit. Nabídl nám, že za ním můžeme chodit do Hudebního divadla v Karlíně, kde v té době hrál vodníka Čochtana v Divotvorném hrnci, podívat se na představení. Spiklenecky nám řekl, abychom dva až tři čekali u vchodu pro herce a hlásili se mu heslem Schwarzbach. A tak jsme celou zimní sezónu chodili postupně za Čochtanem a chodili jsme opět a opět, až Werich jednou pronesl: To jsem si ani nevšiml, že vás na tom táboře bylo tolik, ale na druhou stranu je to dobře, že vás skautů je vlastně tolik. Nedočkavě jsme vždy čekali, až uslyšíme právě z jeho úst to naše, v té době již zakazované nebo překrucované heslo Bu} připraven. Při této scéně jsme měli dojem, že mluví jen k nám - skautům - on se vždy podíval na naše místa v ředitelské lóži... SKAUTSKÝM SVĚTEM Světlušky přivítaly ve svých řadách Štěpánku Pavlíkovou, Táňu Horákovou a Terezku Markovou. Věříme, že se jim mezi kamarádkami ve skautském oddílu bude líbit. Oslavy 85. výročí skautingu v Chlumci n.c. proběhnou zejména o víkendu v areálu ve Slavíčkově ulici, kde bude pro návštěvníky připraven vzorový skautský tábor i otevřené skautské klubovny. Skautský muzikál 2005 bude letos ve Veselí n. M. Naše skautky a světlušky se na něm představí vlastním pásmem, které nazvaly The fire devills. XI. valný sněm Junáka proběhl ve dnech v Třebíči za účasti 500 delegátů a četných hostů - zaujaly projevy vnučky A. B. Svojsíka, br. poslance Bratského (rádce družiny Junáka v parlamentu), předsedů KČT, Ligy lesní moudrosti a dalších. Sněm schválil Chartu českého Junáka na počátku 21. století a zvolil nové členy náčelnictva Junáka, členy revizní a rozhodčí komise. Velikonoční kuřátko je sbírka v rámci celostátního projektu Pomozte dětem, jehož se účastní i Junák. Pokud potkáte skautky a světlušky ve středu a přispějete do pokladničky, dostanete nejen chlumeckými děvčaty vyrobené kuřátko, ale hlavně přispějete ke zlepšení osudu postižených dětí. Výpravy dospělých jsou oznamovány ve skautské skřínce na křižovatce. Výprav se pravidelně účastní skauti i neskauti a rádi přivítáme mezi sebou i další zájemce. Trasy jsou nenáročné, nezávodíme ani nehltáme kilometry - jsme na čerstvém vzduchu v přírodě a to je hlavní cíl. Potřeby pro camping i outdoor nabízí i Camping Market, obchodní dům Technolenu v Lomnici n. P., PSČ , Palackého 618; tel.: , MOUDRA Řekni mi, s kým se stýkáš, a já ti povím, jaký jsi. Anglické přísloví Popovídat si - v tom jsme většinou mistry. A někteří dovedou dokonce i ledacos napsat. Ale není dobré, aby někdo využil tyto prostředky pouze k informaci o sobě, o svém způsobu myšlení nebo dokonce nám dával najevo, jakého bychom ho měli vidět. Jestliže včas nerozpoznáme tyto vlastnosti a začneme se častěji stýkat, můžeme sice ještě vždy poněkud poodstoupit, ale na našem vztahu to přece jen zanechá stopu - asi již nebudeme mít jeden druhého v takové vážnosti a úctě jako dříve. Říká se tomu krize nenaplněného očekávání. A naše moudro? K vzájemnému poznání je třeba obousměrné komunikace. A jestliže se nakonec i shodneme, získáme možná i přátele. A nezapomeňme, že i české okolí nás hodnotí nejen podle naší osoby, ale i podle těch, s kterými se stýkáme. Skautskou stezku připravil Vlad. Köhler - Mika TROCHA HUMORU Tati, zeptal se Pepík, kdo je to bigamista? To je, Pepčo, chlap, který udělal stejnou chybu dvakrát. Učitel v hodině chemie říká: Sublimace je přeměna tuhé látky přímo v plyn. Copak chceš, Nováku? Prosím, Eda sublimuje! Vrhač koulí říká trenérovi: Dnes si musím dát záležet, na můj trénink se přišla podívat tchyně, sedí támhle na tribuně. Trenér opáčí: Marná snaha, tak daleko nedohodíš! Přijde babička od kadeřníka a říká vnukovi: Mirečku, že už nevypadám jako babička? Mireček se zadívá a zhodnotí nový sestřih: Ne, jako dědeček! LV 26 Chlumecké listy 3 /

15 SPORT SPORT JAKÝ JE ROZDÍL MEZI BILLIARDEM A KULEČNÍKEM? S oblibou na tento dotaz odpovídám: Jako mezi fotbalem a kopanou. Tedy název billiard je slovo pocházející z francouzštiny a kulečník je jeho český překlad. Mnoho lidí ovšem mate skutečnost, že vidí hrací stoly bu} se šesti děrami kolem hrací plochy, anebo s hladkými mantinely. Na děravých stolech se hraje POOL, nebo větší SNOOKER. Kulečník (billiard) na hladkých stolech se nazývá KARAMBOL. Billiardový oddíl chlumeckého SOKOLA hraje již šest let karambolové soutěže organizované Českomoravským billiardovým svazem. Naše družstvo ve složení: Petr Kolembář, Miroslav Černý, Vladimír Koníček a Petr Vokatý momentálně bojuje o udržení ve třetí nejvyšší soutěži v tzv. technických disciplínách (volná hra, kádr 52/2, jednoband), kdežto v turnajích ve 3B (trojband = kvarty) jsme na postup do nejvyšší soutěže. Jsem rád, že už začínáme fungovat jako klub a scházíme se v tak hojném počtu. V současné době máme již 21 členů, z toho 11 registrovaných hráčů. Pro případné zájemce máme k dispozici tři perfektní stoly, půjčení potřebného vybavení a příjemné posezení v prostorách naší herny, ve které jsme mimo jiné uspořádali v loňském roce mistrovství České republiky v kvartách i v technických disciplínách. Otevírací doba herny v sezóně od září do dubna je: ve středu, v pátek a v neděli od 18 do 23 hodin. Na nové hráče se těší předseda oddílu Miroslav Černý. 28 Chlumecké listy 3 /

16 ŽIVOT V DOMOVĚ DŮCHODCŮ ŽIVOT V DOMOVĚ DŮCHODCŮ Jste nezaměstnaní, máte volný čas a chuť pomoci? Chcete být přijati na vysokou školu? Zajímají Vás dobrovolnické aktivity? Vysoké školy humanitních směrů vyžadují od roku 2003 u přijímacích zkoušek dobrovolnické aktivity Přij te pomoci, staňte se společníky, pomáhejte s výchovnou činností, vymýšlejte své vlastní programy, pro každý Váš nápad najdeme uplatnění V šesti zařízeních sociální péče na Chlumecku a Novobydžovsku: ' ' ' ' ' ' Domov důchodců V Podzámčí Středisko sociálních služeb o.p.s. Domov důchodců Pohoda Duha o.p.s. Ústav sociální péče Skřivany Ústav sociální péče Chotělice Za 1-2 hodiny dobrovolnické činnosti týdně Vám poskytneme hodnocení, certifikát dobrovolníka a Program péče o dobrovolníky. Vaše pojištění a cestovné v režii organizace. Více informací na tel.: Daniela Lusková DOBROVOLNICKÉ CENTRUM REPREZENTOVALO REGION Nejen v oblasti sportovní lze reprezentovat klub, sdružení, město či region. Chlumecké Dobrovolnické centrum bylo před pár týdny osloveno přátelskou organizací z Pardubicka, aby se připojilo k nominacím na Den D, jinými slovy na cenu Pardubického kraje v oblasti dobrovolné služby. Z padesáti nominovaných lidí se srdcem na dlani bylo vybráno deset dobrovolníků, kteří první březnový den v pardubickém divadle převzali ceny za rok Mezi oceněnými byla i dobrovolnice z našeho centra - Maruška Ouzká, která kromě tohoto ocenění získala v prosinci i interní cenu Dobroman roku 2004 za 768 hodin strávených se seniory z chlumeckých domovů. Dobrovolnické centrum Občanského sdružení Podzámčí pracuje s dobrovolníky již čtvrtým rokem. Z počáteční iniciativy, která se narodila v chlumeckém Domově důchodců V Podzámčí, vznikla profesionální organizace, která nyní vysílá svých čtyřicet dobrovolníků do šesti zařízení sociální péče na Chlumecku a Novobydžovsku. Ve čtyřech interních programech pracují bez nároku na finanční odměnu lidé, kteří mají co dát druhým, mají čas, ochotu a pochopení. Doprovází klienty k lékaři, na plavání, dělají společníky u lůžka, při procházkách i společenských akcích. Těší klienty domovů důchodců speciální zvířecí tera- UKŘIŽOVÁNÍ Trest smrti ukřižováním byl v antice jedním z nejtěžších trestů, proto jej mohl Cicero označit jako nejukrutnější a nejohavnější trest. Římané jej převzali od Peršanů a Foiničanů a užívali jej především pro potrestání bojovníků za svobodu politickou a sociální. Byl to trest, jímž byli postihováni především příslušníci nižších společenských vrstev, proto se o něm mluvilo jako o trestu pro otroky. Trest smrti ukřižováním nebyl však jen výsadou Římanů. Je známo, že Alexandr Jannaj, židovský vládce v době př. Kristem, který vedl války nejenom s okolními národy, ale který se pustil i do občanské války se stranou farizeů, trestal přemožené farizee krutým a do té doby v Palestině neznámým způsobem: dával je křižovat. Při pročítání děl Josefa Flavia (Válka židovská, Židovské starožitnosti) lze nalézt celou řadu zpráv o trestu smrti ukřižováním, jímž Římané trestali židovské obyvatelstvo Palestiny. Tak např. Varus, římský legát v Sýrii, r. 6 po Kr. zajal mnoho židů a kolem dvou tisíc jich nechal ukřižovat. Za římského prokurátora Tiberia Alexandra (r ) byli zajatí synové zakladatele sekty zélótů Judy Galilejského, Jakub a Šimon, a oba byli přibiti na kříž. Prokurátor Felix (52-60) dával denně ve velkém počtu ukřižovat politické provinilce. - Gessius Florus, poslední římský prokurátor před vypuknutím židovské války v Palestině (r ), vzal z chrámu 17 talentů (hřiven), což byl zásah, který vedl k velkým nepokojům v Jeruzalémě (1 hřivna = asi 36 kg stříbra). Florus pak přišel do Jeruzaléma ze svého sídla v Cesareji s kohortou vojska (asi 500 mužů), aby svou moc upevnil. Počínal si při tom neobyčejně krutě. Dal pochytat i mnoho umírněných, které dal nejprve zbičovat a pak ukřižovat. Celkový počet těch, kteří onoho dne přišli o život, činil s ženami a dětmi (ani těch neušetřil) asi 3600 osob. Tehdy se ukázala tvář římské ukrutnosti. Z uvedených příkladů je zřejmé, že ukřižování bylo trestem běžným, ne mimořádným. Tím směrem ukazují i evangelní zprávy o ukřižování dvou jiných spolu s Ježíšem (Jan 19,18). Utrpení odsouzených k trestu smrti ukřižováním bylo hrozné a bylo pií, pomáhají při výchovné činnosti, pečují o kapli i zimní zahradu. Z třiceti osmi žen a tří mužů je nejmladšímu dobrovolníkovi šestnáct a nejstaršímu sedmdesát šest let. V minulém roce se do této činnosti zapojilo čtrnáct nových lidí. Za rok strávili s klienty sociálních služeb hodin, což je úctyhodný čas, který by přepočtený vydal na 1,8 pracovníka v plném pracovním úvazku. Občanské sdružení Podzámčí se v loňském roce podílelo na dvou významných projektech. Na Chlumecku to byla Prezentace neziskového sektoru místní samosprávě a veřejnosti. Sdružení získalo grant Nadace ICN a Města Chlumec n.c., díky němuž vznikl informační leták o neziskovém sektoru a sociálních službách v regionu. Na Novobydžovsku Dobrovolnické centrum spolupracovalo na sociologickém výzkumu Města Nový Bydžov Životní úroveň Romů v Novém Bydžově. Krom toho sdružení pořádalo několik zájezdů do divadel, zimní zájezd na hory, vlastní seminář o dobrovolnictví, kterého se zúčastnilo 80 pracovníků sociálních služeb a neziskového sektoru a získalo grant Nadace Via na šíření dobrovolnictví na Novobydžovsku v roce I přesto, že dobrovolníci pracují zadarmo, celá organizace této veřejně prospěšné činnosti stojí nemalé peníze. Je třeba dobrovolníkům zaplatit cestovné a pojištění, je zapotřebí být s nimi v telefonním,písemném a hlavně osobním styku, je třeba o dobrovolníky pečovat. Finanční prostředky pro činnost v loňském roce poskytl Královéhradecký kraj, Město Chlumec n.c., Město Nový Bydžov, Národní dobrovolnické centrum Hestia a devět sponzorů. Tento rok hodlá sdružení rozšiřovat svoji činnost a přijímat další dobrovolníky. Poslední týden v březnu se do chlumeckého domova důchodců na seminář Dobrovolníci v sociálních službách sjedou další zájemci o novinky z oblasti dobrovolné činnosti, aby společně pohovořili o nových trendech v práci s dobrovolníky. Daniela Lusková předseda občanského sdružení umocňováno délkou umírání, které trvalo někdy řadu hodin. Kříž se zpravidla skládal ze dvou částí: z kolmého a z příčného břevna. Kolmé břevno bývalo stále připraveno v zemi na popravním místě, zatímco příčné břemeno si musel odsouzený nést sám; bylo obvykle připevněno k jeho pažím vzadu přes krk. Na příčném břevně bylo zvykem umístit nápis provinění. Tradovaná podoba Ježíšova kříže dává poznat, že někdy byl v kolmém břevně zasazen kolík, na nějž byl ukřižovaný posazen, aby tělo na kříži mělo pevnou polohu. Také bývaly podepřeny nohy odsouzence nástavcem na kolmém břevně. Janovo evangelium má údaj o známkách po hřebech na Ježíšových rukou (20,25n). Nalezené hřeby o délce cm, jsou ostré, čtyřboké bodce z hrubého železa. Zdá se, že křesjané nezpodobňovali v prvních stoletích Kristovu smrt. První krucifix (kříž s tělem Kristovým), který se nám dochoval, je ze slonové kosti; byl zhotoven v pátém století a je uložen v Britském muzeu v Londýně. Má tradiční podobu: příčné břevno je upevněno na kolmém břevně o něco níže. Totéž platí o nejstarším zobrazení ukřižování, hrubší miniatuře v syrském evangeliáři, který pochází z r. 586 a je nyní uložen v Laurentiánské knihovně ve Florencii. Trest smrti ukřižováním císař Konstantin zrušil mezi rokem J. Tesař, farář TERMÍN UZÁVĚREK A VYDÁNÍ VÝTISKŮ CHLUMECKÝCH LISTŮ Číslo Datum uzávěrky Datum vydání 4 čtvrtek čtvrtek čtvrtek čtvrtek čtvrtek čtvrtek čtvrtek čtvrtek čtvrtek čtvrtek Chlumecké listy 3 /

17 ZDRAVÍ POVĚSTI CHLUMECKÉHO KRAJE KLIMAKTERIUM NEOBÁVEJTE SE HORMONŮ Pro kterou ženu je vhodné užívání hormonů a jak si při lehkých obtížích spojených s klimakteriem můžete pomoci samy? Špatný spánek, deprese, napětí - pro tisíce žen v klimakteriu to je normální stav. K tomu se přidávají další potíže, které často tyto ženy znervózňují a znepříjemňují jim život. Trápí je návaly horka, nadměrné pocení, bolesti hlavy nebo bušení srdce. Jiné ženy naopak žijí bez problémů, a že jsou v klimakteriu, zjistí pouze podle toho, že jejich menstruace je nepravidelná. Průběh klimakteria je velmi individuální. Kolem 50. roku věku přestávají vaječníky produkovat ženské pohlavní hormony a měsíční krvácení se již neobjevuje pravidelně a časem zcela ustane. Hormonální změny však nezpůsobují pouze potíže v klimakteriu. Jelikož hormony regenerují cévy a posilují kostní substanci, zvyšuje se po klimakteriu riziko osteoporózy a arteriosklerózy. Tím stoupá i nebezpečí infarktu a mozkové mrtvice. HORMONÁLNÍ LÉČBA Především ženy se zvýšeným rizikem osteoporózy nebo srdečního infarktu (tj. ty, u kterých se jmenované nemoci často objevují v rodině nebo které trpí vysokým tlakem, nadváhou či poruchou látkové výměny) by se měly poradit s lékařem o možné hormonální léčbě. Totéž platí pro ženy, které mají velmi silné potíže spojené s klimakteriem a nemohou je zvládnout ani pomocí rostlinných preparátů. O výběru vhodného přípravku rozhodne lékař na základě zdravotního stavu pacientky. Při hormonální léčbě většinou předepíše kombinovaný preparát, který obsahuje estrogen a gestagen. Důvodem je skutečnost, že estrogen může podnítit nárůst děložní sliznice a užíváním gestagenu je tento nechtěný efekt opět potlačen, aniž by byl ovlivněn pozitivní účinek estrogenu. U žen, kterým byla odstraněna děloha, může být podáván pouze estrogen. Hormony lze užívat ve formě tablet nebo prostřednictvím speciálních náplastí. Lékař doporučí, která forma je pro ženu vhodnější, popřípadě může hormony podávat i injekčně. Ustupující produkce hormonů v klimakteriu může vést k vysychání sliznice pochvy a močových cest. Následkem mohou být bolesti při pohlavním styku a samovolný únik moči. Tyto problémy pomáhají zmírnit poševní čípky a krémy s obsahem estrogenů, které brání ubývání sliznice. PŘIROZENÁ OCHRANA Nenahraditelná je - a to nejen v tomto období - vyvážená strava bohatá na ovoce a zeleninu. Příliš mnoho cholesterolu v potravě může mít pro cévy výrazně nepříznivější následky než klimakterium samotné. Spotřeba vápníku je v klimakteriu i po něm zvýšená, na mg denně. Proto je důležitá strava bohatá na vápník (jogurty, mléko, sýry). Ženy, které mléko nesnesou nebo u kterých je využití vápníku sníženo, např. onemocněním zažívacího traktu, mohou sáhnout po preparátech z lékárny. POMOC PŘI LEHKÝCH POTÍŽÍCH Lehké potíže se dají zvládnout pomocí určitých zásad a přípravků na bázi rostlinných extraktů. Návaly horka Sprchování (střídavě teplou a studenou vodou), návštěvy sauny a pravidelný pohyb posilují krevní oběh, a potlačují tak návaly horka. Vyvarujte se nápojů, jako je alkohol, káva, čaj. Noste pohodlný oděv z bavlny nebo z hedvábí. Během návalu nechte na ruce téct studenou vodu, a to v místech, kde nahmatáte puls. Pomáhají rostlinné preparáty s obsahem extraktu z ploštičníku a s pupalkovým olejem. V lékárně jsou k dostání sójové preparáty, které obsahují látky nazývané fyto-estrogeny. To jsou rostlinné látky s podobným účinkem, jako má estrogen, a výrazně pomáhají i při návalech horka. Depresivní nálady Tělesný pohyb (plavání, běh) uvolňuje z mozku látky, které vám zlepší náladu. Také sluníčko má pozitivní účinek. Když ani to nepomáhá, jsou tu preparáty z třezalky nebo kavy-kavy. Bolesti hlavy Při lehkých bolestech pomůže masáž spánků olejem z máty. V těžších případech je možno podat analgetika. Poruchy spánku Dobře spát může pouze ten, kdo je unavený a uvolněný. Prospívá večerní procházka nebo příjemná hudba. Nejezte v pozdních večerních hodinách. Ložnice by měla být dobře větraná a chráněná před světlem. Lze též užívat rostlinné preparáty - sedativa - z lékárny. Přetištěno z časopisu Zdravý život POVĚSTI CHLUMECKÉHO KRAJE Snad každé místo našeho kraje je opředeno tajemstvím minulosti, tajemnem mýtů starých pověstí a dávných vyprávění. Mnohé je již zapomenuto a navždy ztraceno. Není již nikdo, kdo by přenesl vyprávění z otce na syna tak, jak to dříve bývalo zvykem. Dnešní doba přinášející denně tisíce komerčních informací z celého světa nepřeje zdánlivě nedůležitému a nezáživnému povědomí minulosti. A to je škoda, protože každý z nás by měl znát minulost svého kraje, kde žije. Proto jsme se rozhodli zveřejnit několik dochovaných pověstí, které zaznamenal Václav Horyna ve své sbírce Pověsti kraje Malátova a Klicperova vydané v roce Každá z pověstí má své místo vyprávění, a proto ji doprovází fotografie připomínající konkrétní místo děje pověsti v dnešní krajině. DÍVČÍ VOJNA (POVĚST O ZALOŽENÍ CHLUMCE N. C.) Když potomci praotce Čecha již dosti místa kolem své malé vlasti nenalézali, aby všichni pohromadě živi býti mohli, odcházeli jeden po druhém hlouběji a hlouběji do vyvolené země české a tu hledali své domovy. Každý stařešina vzal s sebou všecku čeládku i dobytek, aby mu v novém domově bylo dobře a veselo. Do našeho kraje přicházeli první čeští osadníci od západu. Loučíce se se svými drahými a dávajíce jim znamení své cesty = zapalovali velké ohně, odkudž jména Kouřim a Dymokury vznikla. Usídlili se na výšině, již nazvali po svém vladykovi Býdovi. Tak byl založen Starý Bydžov. Avšak Býdova žena byla povahy zarputilé a na manželku neslušné. Jmenovala se Kráska. Byla sice ve tváři spanilá, ale svého muže nechtěla poslouchat. Slýchávala často o hrdinné Vlastě a jejích družkách, jež zanevřely na všecky muže, a záviděla jim jejich samostatné jednání. Chtěla také bojovat proti mužům, ne jim být po vůli. Velmi lituji, prohlašovala často na bydžovském dvorci, že jsem Vlastu a její panny na své vlastní oči neviděla. Kdybych já byla bývala na jejím místě, ještě ukrutněji bych dala pocítit svou moc mužům. Býd měl s manželkou mnoho starostí. Její konání bylo vyzývavé a pro jeho dvorec neslušné. Paní domu, místo aby šla čeledi příkladem, reptala na muže, kde jen mohla, a sváděla ženy k neposlušnosti vůči mužům. Tu se vladyka přistihl ve velké zlosti. Mezi oběma manžely vypukl svár. Žena nechtěla o poslušnosti ani slyšeti. Shromáždila kolem sebe roku 763 své věrné služebnice z Býdova dvorce a odešla s nimi na polední stranu. Někteří mužové prosili, aby jim ženy zůstaly věrny, ale co Kráska rozkázala, tak se musilo státi. Průvod Krásčiných žen přišel se svou paní na zalesněný chlum. Vrch byl dosti vysoký a skulinami mezi staletými stromy bylo odtud vidět na půlnoc k Bydžovu. Ženy se ihned daly do práce. Vyklučily kus lesa, narubaly silných klád a vystavěly na tom místě hrad. Bude se jmenovati Chlumec, to jest jako bychom hrad na chlumu řekly, rozhodla mužatka. Když hrad znovu dalšími záseky zesílil, žen na něm přibylo a také jejich odvaha vzrostla, vytáhly často chlumecké nepřítelkyně mužů na půlnoc, aby tu vladykovi Býdovi a všem jeho sousedům veliké škody činily, krávy odváděly, ovce odháněly a jejich pastýře zabíjely. Služebnice mužné Krásky ctily svou paní jako svou velitelku i ochránkyni a měly ji ve velké vážnosti. Čím více jí sloužily, tím rostla její zpupnost a nenávist vůči mužům a v jejích bojích jí vždy štěstí přálo. Býd si se svými lidmi nebyl nakonec jist ani vlastním životem. Svolal válečnou poradu: Pora}te, bratří, jak jest se nám zachovati! Majetku nám Kráska stále ubírá a také naše životy jsou v nebezpečí. Život za život, náš pane, lest za lest! Zaskočíme dav chlumeckých žen na jejich výpravě proti nám a pomstíme, co jsme již dlouho dlužni. Tak se také stalo. Když opět jednou jela Kráska na koni před svými družkami, aby poškodila Býdův majetek, byla služebníky Býdovými na cestě zaskočena a zavražděna. Její panství trvalo pouhý rok. Dnes již málokdo ví, že dívčí válka pokračovala i v našem kraji... převzato z knihy Václava Horyny Pověsti z kraje Malátova a Klicperova fotografie Antonín Fibigr 32 Chlumecké listy 3 /

18 ČASY MINULÉ ČASY MINULÉ PUTOVÁNÍ PO MÍSTECH ZANIKLÝCH LÁZNÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH Všude, v každé vsi, tryská z české půdy blahodárná pramenitá voda, kterou můžeme bez obav pít. U nás není, jak vím, jediný pramen, který by škodil hltanu nebo chřtánu, svíral hrdlo nebo obtěžkával visícím voletem, který by otupoval ostří zraku, působil trnutí nervů či přinášel jiná zla pro člověka, neřku-li smrt. Nic takového jsem neviděl, ani o tom neslyšel mluvit. Naopak vyráží z české půdy množství pramenů, které poskytují lék těžce nemocným, které bystří oči, zahánějí žaludeční nemoci a jemností svého složení pronikají do žil. To napsal v 17. století vlastenec a kněz Bohuslav Balbín. Jak by se asi autor předcházejících vět podivil, kdyby se dnes mohl rozhlédnout po české zemi, kterou tolik miloval? Nestačil by se divit, co se stalo s těmi čistými prameny, z nichž bylo možno pít, i s prameny, které už v době, kdy žil, poskytovaly úlevu nemocným. Vždyj z asi 250 lázní, které u nás existovaly v první polovině 20. století, jich dnes není v provozu ani padesát. Jistě, můžeme říci, že některé prameny ztratily v průběhu let svoje léčebné účinky, u jiných moderní věda dokázala, že se jednalo jen o prameny prosté vody. Některé malé lázničky zanikly i proto, že lidé o ně ztratili zájem, jiné se v průběhu času změnily na cíle výletů či oblíbená místa letních dovolených. Ale přesto všechno - hlavní vinu na devastaci přírody a s ní související zánik pramenů čisté, zdravé vody i pramenů s léčebným účinkem mají lidé a jejich bezcitný, mnohdy až arogantní přístup k darům, které nám příroda nezištně poskytuje a kterých si my neumíme vážit. Dříve než se vydáme na cestu, která nás seznámí s některými zaniklými lázeňskými místy ve východních Čechách, snad ještě malé ohlédnutí. Dějiny lázní a lázeňství jsou velmi staré a pestré. I když musíme uznat, že v tomto oboru naše země nemohou zdaleka soupeřit třeba se zeměmi Středomoří, máme i u nás co nabídnout. Postupně bylo zveřejněno množství spisů o jednotlivých lázeňských místech, léčení koupelemi i pitím vody. Dokonce i ve starých náboženských spisech je možno najít ilustrace vztahující se k lázeňství. Archeologové zase objevili některé pozůstatky lázeňských zařízení. Dobou rozvoje lázeňství u nás se stalo 18. a 19. století. Tehdy se snažily šlechta, obce i města zřizovat u kvalitních pramenů vody lázně, případně alespoň stáčírnu vody. Zakládání lázní velmi podporovala i církev. Ta se výrazně podílela na propagaci zázračných studánek, u nichž byly budovány kaple, někde i poutní kostely. Také šlechtické rodiny podporovaly na svých panstvích stavbu lázní, aj již z důvodů obchodních či zvýšení společenské vážnosti. Stejně jako v ostatních oblastech byly lázně zakládány i na východě Čech. Jen nemnohé z nich si zachovaly svůj význam do dnešní doby. O to snad zajímavější bude putování po místech těch zaniklých. Vždyj mnohá z nich známe a přitom ani netušíme, že měla lázeňskou minulost. LUHY - ZANIKLÁ OBEC U CHLUMCE N. C. Pomyslně se vrátíme do roku 1911, kdy v okresním městě Chlumci n. C. právě probíhala zemědělská výstava a sjezd včelařů. Díky některému z jeho členů, případně jinému písmákovi, se nám podařilo dochovat zajímavou zprávu, ačkoliv nevím, proč byla zvolena právě tato témata. Asi půl hodiny pěší chůze od Chlumce n. C. směrem severovýchodním se rozprostírá les s bažantnicí, který dostal název po zaniklé obci Luhy. Historikové připomínají tuto osadu již na konci 13. století. Obec Luhy nebyla zřejmě bezvýznamnou osadou, neboj prameny dokládají i kostel, ze kterého měl místní farář docházeti do právě vybudovaného kostela v Nepolisech. Vše se mělo udáti kolem roku 1359, kdy nepoliský kostel nechal zbudovati Tas ze Skuhrova. Lužský farář si však stěžoval, že pro časté rozvodnění Cidliny tam jíti nemůže pro velkou vodu. O kostele v Luhách dále víme, že býval farním. V obci Luhy se vystřídalo několik majitelů. Mezi posledními se nachází Václav Bořek z Dohalic, který roku 1528 prodal Luhy a Mlékosrby Vojtěchu z Pernštejna, který je připojil k panství chlumeckému. Bližším ohledáním bylo zjištěno, že bývalá zaniklá obec se nacházela na prostranství kolem dnešní myslivny. Dle nalezených základů bylo možné určit i místo, kde stával lužský kostel. V okolí bylo nalezeno množství kosterních pozůstatků, což vše nasvědčuje, že kolem kostela byl hřbitov a jakási kostnice. Osada Luhy mohla býti na svou dobu i dosti rozsáhlá. Z dalších nálezů nutno poznamenat mlýnský kámen ze slepence, používaný pro ruční pohon ku mletí. Také zde byly nalezeny různé zbraně, meč i ostruhy. Nesnadno dnes určiti příčinu zániku této osady i farnosti v Luhách. Příčin mohlo být hned několik, bu} pohroma za války třicetileté, neb časté povodně Cidliny a Bystřice. Já sám si pamatuji několik povodní, které postihly lužní les. Jeden rok bylo v lese tolik vody, že jsme se mohli na kanoích plavit po lesních pěšinkách. Mělo to svoji neopakovatelnou romantiku. Jestliže právě povodně donutily občany Luhů odejít, zřejmě si odnesli vše, co se odnést dalo. Možná, že jejich nová obydlí byla vyhledána na kopečku v Mlékosrbech, neboj sem byl převezen i kostel lužský. Také pozemek, na němž bývala zaniklá obec, kde nyní stojí myslivna a pastviny, byl majetkem mlékosrbským tzv. zádušním, až do roku Ještě nutno zaznamenati, že z dob pohanských bylo dochováno jméno Morana, kdysi mohutný vaz v blízkosti kapličky sv. Jana a tůně, k níž se váže pověst o potopeném zvonu a pověsti Jan za chrta dán. Příště se pokusím popsat bažantnici v Luhách na začátku minulého století a jak vypadá její provoz dnes. Jindřich Celler CHLUMEC NAD CIDLINOU - KRAŠOV O otevření lázní v těsné blízkosti Chlumce nad Cidlinou se přičinil vrchní regent zdejšího panství, rytíř František Antonín Trippenbach. Byl to člověk nemocný, a to tak vážně, že občas nemohl vůbec chodit. Jako osoba, která měla kontrolovat hospodaření po celém panství, se musel nechat nosit v upraveném nosítku. Neměl totiž ve zvyku sedět v kanceláři. Svoji funkci vykonával přímo vzorně. Protože znal, co je bolest, hledal možnosti, jak ji zeslabit či úplně odstranit. Věděl o pramenu pod Krašovskou strání, kde se podle ústní tradice lidé zbavovali neduhů již někdy od 16. století. Šel a vyzkoušel ho na sobě. Ke svému překvapení pocítil úlevu. Jako věrný zaměstnanec Františka Ferdinanda Kinského zde vytušil možný zdroj peněz do vrchnostenské pokladny. Bez odkladů se pustil do založení lázní. Na vlastní náklady dal vedle pramene v roce 1731 postavit dřevěný lázeňský dům se čtyřmi vanami. Při svých cestách lázně propagoval. Zdá se, že velice úspěšně. Ze starého zápisu vyplývá, že za necelé tři měsíce se tady vystřídalo lidí. Bylo jasné, že čtyři vany nebudou stačit. Do věci se vložil sám F. F. Kinský. Dal zbořit dřevěný dům a místo něj vyrostla zděná budova. Měla jedenáct van a panskou lázeň, ohřívárnu vody, pokoje k odpočinku po koupeli i s kamny, čekárnu, sklep, komoru i WC. Okolí lázeňského domu dostalo parkovou úpravu. Zde si mohli návštěvníci zacvičit, nebo zahrát nějakou hru k ukrácení času. Je neuvěřitelné, že právě tato skutečnost byla příčinou zrušení prosperujících lázní. Návštěvníci byli zřejmě při hrách hluční. Bažantník sousední lučinské obory si proto opakovaně stěžoval vrchnosti, že hluk plaší a obtěžuje bažanty v oboře. Syn zmíněného F. F. Kinského Leopold byl v roce 1744 jmenován zástupcem nejvyššího lovčího království. Protože měl ze své funkce pečovat o zdárný vývoj zvěře, byl donucen funkcí i bažantníkem učinit rázné opatření k nastolení klidu. Bylo, bohužel, jediné - zrušení hlučného provozu lázní. Lázně byly přestěhovány na východ od Chlumce nad Cidlinou do Kosiček. Přestěhování se však nevydařilo. Lázeňský provoz jen skomíral a nakonec nedlouho po přestěhování ustal zcela. Tak skončila patnáct let trvající lázeňská činnost v těsné blízkosti Chlumce nad Cidlinou. O vydatný pramen pod Krašovskou strání se zajímal a své poznatky o něm uložil do knihy v roce 1733 doktor medicíny Václav Baltazar Petrželka. Kniha byla vydána v Hradci Králové a věnována F. F. Kinskému. Původní pramen pod Krašovskou strání vyvěrá pod kaplí a jeho vývod najdete pod svahem se silnicí z Chlumce nad Cidlinou do sousední Olešnice. Jaroslav Duchoň Přetištěno z Hradeckých novin DOPLŇOVAČKA Rozluštění ze str. 15: Kozelka 34 Chlumecké listy 3 /

19 ČASY MINULÉ ČASY MINULÉ KLAMOŠSKÉ VZPOMÍNKY EPILOG Je velikonoční pondělí. Maminka odtrhla lístek s minulým týdnem. Odešli malí koledníci s pomlázkami. Jemný, přece jen chladný větřík na nich cuchal barevné mašle. Nebe bylo vyglančené do chladné modři. Vlastně jsem tyto svátky nemilovala. Slunce zářilo, ale vzduch byl ledově prochladlý. Ve všech místnostech byla téměř zima, a protože bylo kalendářní jaro, maminka všude větrala. Celý dům byl tichý. Jakoby nemocný. Věděla jsem, že to u nás už nikdy nebude takové jako dřív a že nikdo další nepřijde. Spolužáci a kamarádi byli většinou ženatí nebo komunisté a ti by do kulackého obydlí nevstoupili. Chlad prostupoval i dvě mé nejdražší bytosti, které se k sobě chovaly cize a s nenávistí. V chalupě, kde bývalo pravidelně k práci minimálně šest lidí, na to tady zůstali jen oni dva. Byla padesátá léta, roky nejtvrdších represí na selský stav. Miloše předčasně odvedli na vojnu, aby i ten zmizel z počtu. Třetím rokem sloužil u složek PTP, což byly kárné oddíly, a jejich příslušníci kopali na Ostravsku uhlí. Černé zlato republiky. Maminka měla ruce oteklé od ramen až po zápěstní kůstky a u kloubů na prstech měla rosolovité výrůstky, které jí ruce silně znetvořovaly. V obličeji byla hodně prožloutlá, spíš od nervového přepětí z nejistoty, co bude za chvíli, co bude zítra. Asi před měsícem přijela sestřenice Venuška, měli továrnu na zemědělské strojní zařízení v Přelouči. Zburcovali je v noci, ji naložili s trochou nábytku a čtyřmi malými dětmi do přistaveného nákla- }áku a odvezli je do horského Tanvaldu, do nevytopitelného podkrovního minibytečku. V únoru! Živ děti, jak umíš! Schovali si u nás šicí stroj a nějaké šaty - věděli předem, co je asi čeká. S čím nepočítali, že strýce odvezou do vězení, pro změnu kutat uranovou rudu do Jáchymova. Pochopitelně museli pracovat bez jakýchkoliv ochranných pomůcek. Pokud tihle mukli pojdou, - proklaté buržoazní živly, - bude jedině dobře. To byly zase naše gulagy. A minulý týden přišel dopis zase od její sestry Bedřišky, abychom věděli, co s nimi je. Ty pro změnu, aby vystupňovali dramatičnost událostí, přepadli v pravou půlnoc. Směli si naložit jen to nejnutnější. A odvezli je až k moravsko-polským hranicím na zpustlý statek. Strejdu také hned, samozřejmě, zavřeli do vězení, - jako mukli pracovali na opuštěných statcích a pod dozorem. Bylo to výhodné. Nemuselo se jim platit. Měli jsme doma sbalené kufry a koše s peřinami. Ostatně cennější věci už sfendovali a nábytek? Židle, stůl, jen to nejnutnější. Na hrudi mi seděla tíha a krk jsem měla stažený k nedýchání. Rozběhla jsem se přes zahradu do polí. Proběhla jsem Borek z kopce dolů ke stavidlu v lukách. Na závětrné straně potoka měly blatouchy velká, žlutá poupata. Jinak kvetl žlutými terčíky jen podběl, také pouze na stráňkách obrácených k jihu, ponejvíce u příkopů silnice. Pole byla vybělená a jen jemně probarvená od okrových do jemně růžových tónů. Potok te} z jara spěchal a byl průzračně čistý. Nikde ani živáčka. V polích mi bylo vždycky dobře, všechny potíže zmizely a vstupoval do mne stejný klid, jaký prostupoval jejich prostory. Rozešla jsem se spodní částí pole Pod Břehem a chtěla zamířit do dubového lesa. Asi mne viděl otec - byli jsme jediní v opuštěné krajině a zřejmě ve stejném rozpoložení - a zastavil mne ještě v polích. Neřekli jsme si však téměř nic - i když si chtěl otec postěžovat, chtěl slyšet povzbuzující slovo, mít pocit, že není úplně sám. Byli jsme však úplně stejní. V přílišném dojetí a strachu z nesmírného množství toho, co by mělo být řečeno, předem jsme oba cítili, že něčeho takového stejně nejsme schopni. Že jsou slova zbytečná - ostatně jsme spolu po celý život mluvili tak málo, že jsme jeden před druhým trpěli proto rozpaky - nebyli jsme schopni spontánního rozhovoru, jaký s každým jiným snadno navážu, jak já, tak jistě i on. A v touze drásat se ještě víc, chtěl se jistě zeptat a ujistit se, že jej mám asi méně ráda jak maminku. Ve své pravdomluvnosti bych musela říci, že ano, - ale musela bych - a těžce by se mi říkalo, jak si jej vážím, že je pro mne mírou ctností, že pokud bych je měla oba srovnávat, převážil by svým charakterem maminčinu strakatinu spontánních projevů, na které mám ale od dětství citovou závislost. Proč je mladý člověk vyzbrojen jen tak chabou schopností pohladit a uchlácholit povzbuzujícími slovy rozbolavělou duši, která to navíc potřebuje s úzkostnou naléhavostí - na rozhraní života a smrti? Rozešli jsme se každý svým směrem. Zalehla jsem do sedátka v kořenech dubu, a protože bylo silně chladno, přihrnula jsem si na sebe načechrané suché loňské listí. Nebylo mi valně. Viděla jsem otce v opuštěnosti polí, jak je silně zbědovaný, jak na sebe téměř zleva: teti, otec, mlynář Kasal, Bedřiška, Mařenka Kasalová, Vendulka, babička, Míla nedbá. V rozbitém kabátu, vyhublý tak, že jsem měla spíše pocit pohybu hmoty kabátu bez lidské přítomnosti, a jen z roztřepených rukávů vyčnívaly velké ruce. Ty ruce! Nedávno jsem plácla jistě cosi hloupého a v odpově} ke mně otec u stolu natáhl jen své ruce. Budu je vidět do konce života! Ty velké ruce, s prsty spíše hranatými, obrátil dlaněmi vzhůru. Na rukou jako lopaty byly čáry osudu rozpraskané do hlubokých rýh, silně krvavých. Od stlačování pluhu, od lopoty s vidlemi, od zápolení s lopatou, s kosou, s motykami - těch úkonů každý den! Bolestné ruce sedláka padesátých let! Ten obraz jeho rukou mi zadrhne dech a ucpe slzami, kdykoliv si na ně vzpomenu. Je zase jaro, rok poté. Na koleji v Praze, brzy ráno, mne stihl telegram. Krátký text. Otec umírá. Přije}. Vlak se vlekl pomalu jako vždy a za oknem jen změj čar, silných a slabých, stále nahých keřů a stromů. V lese u Lysé před ně předstoupili dva andělé. Anděl života v radostném gestu, anděl smrti s lebkou v ruce. Vždycky jsem je vyhlížela, ale dnes mi vstoupili do paměti jako skutečná existence, všudypřítomná pravda. Celá rodina byla přestěhovaná na výměnku. Bylo tu celé rodinné společenství - maminka, Miloš, přijely i obě otcovy sestry, Mařenka i teti, aby svému nejmladšímu posloužily k smrti. Mařenka mne dovedla k otci ležícímu v naší velké slunné kuchyni, aby měl pocit jistoty, že se nic nemění, a aby jej nic nerušilo. Zděsilo mne, co s ním v krátké době ta neúplatná paní udělala. V prozářených, bílých povlacích tu ležel vyhublý na kost, bílý, jen oči měl stále jasné a vědomé. Vlčku můj. Natáhl ke mně po přikrývce ruku. Snažila jsem se nedat na sobě znát, co vidím, co cítím, a políbila jsem jej povzbudivě na čelo. Lámalo se ale a bortilo se ve mně všechno - neodvolatelné a neodvratitelné, jakoby šlapalo po všem, co bylo. Po všech jistotách, které jsem doposud od dětství měla. Z poznání, že i mí nejbližší jsou smrtelní a mohou mne opustit. Zmáhal mne pocit chůze po polámaných krách, které se vrší, kupí - jak po nich přejít? Poj}, tatínek musí mít klid, vzala mne Mařenka za ruku. K večeru měla Mařenka vidění. Šla ven, bylo už šero a zdálo se jí, že v otevřených vrátkách někdo stojí. Postava se rozplývala, ale přece rozeznávala tak známou siluetu paní v hnědém šátku a s povzbudivým úsměvem. Volala a protírala si oči - je to přelud? Ne, je to maminka, v jejím parádním šátku, svátečních šatech. Mařenka chtěla zavolat, ale přelud zmizel. Vyprávěla své vidění otci. Přišla si pro mne, řekl slabě a po jeho tváři se rozlila šjastná a vyrovnaná zář, zmizelo napětí. Věděl konečně, že se nemusí bát, jeho maminka na něho láskyplně čeká. V týdnu prý u něho byl notář. Vyrovnaně odevzdal, co měl, a stvrdil listiny svým posledním, nádherným podpisem. Požádal i o kněze, aby se usmířil s Bohem. Druhý den v noci odešel. Byl statečný, jako po celý svůj život. Na pohřeb šla celá ves. Průvod byl prý veliký. Jakoby smrt stmelila rozdělenou obec. K večeru, kdy se už smuteční hosté rozjížděli ze smuteční hostiny, jsme s bráchou museli ještě na zelené, aspoň pro to nejnutnější. Zapřáhl do bryčky, do korby jsme hodili kosu, hrábě a vidle, usedli na kozlík a vyjeli jsme přes zahradu naší cestou k Vápenské. Na nejvyšším místě naší cesty stál keř plané růže, už krásně narašený. Kapitola Epilog uzavírá cyklus vzpomínek, shrnutý do knihy Klamošské vzpomínky. V současné době prochází redakční úpravou v nakladatelství Rodiče a do prodeje bude připravena v červnu. Bude doplněna bohatou fotografickou dokumentací a grafickou úpravou. Najdete ji jistě v chlumeckém knihkupectví. Adamcová 36 Chlumecké listy 3 /

20 SPOLEČENSKÁ KRONIKA NAROZENÉ DĚTI S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V CHLUMCI N. C. Eliška Slováková nar Jakub Sčučka nar Aneta Špecingerová nar VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. Miroslava Řeháková * Václav Koubek * ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD SŇATKY UZAVŘENÉ V OBŘADNÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU Fausto Rossi Naděžda Nováková Itálie Tatobity Růžena Hodačová * František Výtvar Věra Zavadilová Harrachov Řečany nad Labem Dušan Celler Petra Váňová 80 let Chlumec nad Cidlinou Chlumec nad Cidlinou Pan Rudolf Netušil nar Chlumec nad Cidlinou, Na Hatích 8 Milan Hradecký Drahomíra Pušková VÝROČÍ NAROZENÍ - DUBEN let Nový Hrádek Luková za matriku a evidenci obyvatel: I. Uchytilová Paní Božena Křepelová nar Chlumec nad Cidlinou, Pražská 93/IV Pan Josef Šimůnek nar Chlumec nad Cidlinou, Spravedlnost 475/IV 97 let 90 let Pan František Novák nar Chlumec nad Cidlinou, Palackého 42/III Pan Josef Volejník nar Chlumec nad Cidlinou, Říhova 556/IV Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. Mgr. Zdena Valentová, sociální oddělení 90. narozenin se v plné svěžesti v měsíci březnu dožívá naše bývalá dlouholetá spoluobčanka paní Josefa DAŇKOVÁ, rozená Půstová (bývalá poštovní doručovatelka). Přejeme jí pevné zdraví a aby ji i nadále provázel humor a pohoda. Své přání jí posíláme do Kostelce nad Labem, kde tráví podzim svého života. rodiny Hlaváčovy Dne 30. března 2005 uplyne 20 let od úmrtí našeho otce pana Bohumila HOLASE z Chlumce nad Cidlinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nikdy nezapomenou děti Dana Vidiečanová, Jiří Holas a Iveta Steklá. Dne 4. dubna 2005 tomu bude 5 let, co nás navždy opustil můj milovaný manžel a náš tatínek pan Josef TUČEK. S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami. Děkujeme všem přátelům a známým za květinové dary a za účast na posledním rozloučení s naší milovanou manželkou, maminkou, babičkou, sestrou, tchýní a tetou paní Růženou HODAČOVOU. Děkujeme panu faráři Tesařovi a panu Netíkovi za vypravení pohřbu. rodina Hodačova a Liškova Chlumecké listy - vydává Město Chlumec nad Cidlinou - řídí redakční rada - vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady - vychází pravidelně dvanáctkrát ročně - příspěvky nejsou honorovány a nevracejí se - příspěvky zasílejte psané na stroji ob řádek nebo v digitální formě (na disketě) na adresu: Městský úřad - správní odbor, Chlumec nad Cidlinou, telefon nebo elektronickou poštou na adresu: - povoleno Okresním úřadem v Hradci Král. reg. zn. MK ČR E Uzávěrka příštího čísla je Cena 14,- Kč. Foto na první straně obálky Ant. Fibigr. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. fotografie k článku na straně 6 (další fotografie na straně 2) - autor Antonín Fibigr 38 Chlumecké listy 3 /

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I Usnesení z 11. zasedání rady města konaného dne 21.03.2011 od 16 hodin v kanceláři starosty R a d a m ě s t a: 1/11/11 Schvaluje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I Usnesení z 5. zasedání rady města konaného dne 10.01.2011 od 16 hodin v kanceláři starosty R a d a m ě s t a: 1/5/11 Schvaluje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová Velikonoční pečení Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Z Á P I S č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 20. 11. 2013 v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni : dle presenční listiny, 6 zastupitelů Program : 1.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová A ZM_05_M4b4 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 23.11.2015 Zpracovala Ing. Miroslava Šormová Datum projednání v RM 02.11.2015 odbor 30.11.2015 majetku města Mgr. Michal

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 19.8.2010 Přítomni: Členové ZO: Pejcha Jiří ing., Weselý Aleš ing., Hrdinová Vladimíra, Seknička Pavel, Pavelka Stanislav, Záškoda Miroslav,

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 1.3.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: --------------- Neomluveni:

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis ze VIII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne na Obecním úřadě v Sokolči

Zápis ze VIII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne na Obecním úřadě v Sokolči Zápis ze VIII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne 4.8.2010 na Obecním úřadě v Sokolči Přítomni : Mráz Jiří, Boumová Jana, Junková Eva, Ing. Sipajda Marian, Dymeš František Řehák Miloslav,

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zápis č. 6/2016. z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016

Zápis č. 6/2016. z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016 Zápis č. 6/2016 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016 Schůze zahájena: 17:01 hodin Schůze ukončena: 18:35 hodin Přítomni: Helena Večeřová, Tomáš Prokop, Ing. Zlata Lakomá,

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více