Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv"

Transkript

1 ČEZ Distribuce E.ON ČR E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh PNE odsouhlasily tyto organizace: ČEZ Distribuce, a. s.; E.ON Distribuce, a. s.; E.ON ČR, s.r.o. Obsah strana 1. Všeobecně Předmět normy Rozsah platnosti Normativní odkazy Vypracování normy Termíny a definice Příhradový stožár Dřík stožáru Výzbroj stožáru Hlava stožáru Vrchol stožáru Pata stožáru Konzola Držák zemnícího lana (dále jen DZL) Délka stožáru Typová délka stožáru Vrcholová síla Typová vrcholová síla Typová vodorovná síla konzoly Typová svislá síla konzoly Typová svislá síla DZL Charakteristické zatížení Návrhové zatížení Charakteristická (jmenovitá) únosnost Mezní stav použitelnosti Mezní stav únosnosti Technické požadavky Předpoklady návrhu Požadavky na materiály Mezní stavy použitelnosti a únosnosti Požadavky na hotové výrobky Geometrické vlastnosti Povrchové charakteristiky Mechanická odolnost Základní unifikované parametry Detailní specifikace Zkoušení a kontrola Hodnocení shody a kritéria jejího posuzování Značení Značení dříku stožáru Značení konzol Značení DZL Technická dokumentace Všeobecně Požadované technické parametry Parametry dříků Parametry konzol Parametry DZL Skladování, doprava a manipulace Identifikovatelnost Dodatečné specifikace a přílohy Dodatečné specifikace Montáž a stavba Základy Přílohy Nahrazuje PNE z Účinnost od

2 PNE ed. 3 1 Všeobecně 1.1. Předmět normy Tato norma obsahuje požadavky na příhradové ocelové stožáry, užívané jako konstrukční prvky při stavbě elektrických venkovních vedení s napětím do 45 kv. Norma navazuje na nově revidovanou ČSN EN 50341, PNE Norma neřeší konkrétní konstrukční a výrobní detaily, které jsou obsaženy v příslušných typových podkladech výrobců Rozsah platnosti Tato norma platí pro venkovní distribuční sítě do napětí 45 kv provozované společnostmi ČEZDistribuce, a.s, E.ON Distribuce, a.s a, E.ON Česká republika, s.r.o Normativní odkazy ČSN EN ISO 1461 ČSN EN ISO 9223 ČSN EN ISO 9224 ČSN EN A1 ČSN EN 1990 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN PNE PNE Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky Specifikace a zkušební metody Koroze kovů a slitin. - Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace, stanovení a odhad. Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity. Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 1-3: Obecná pravidla- Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-část 3-1: Stožáry a komíny- Stožáry Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly Činnost na elektrických zařízeních-část 1: Obecné požadavky Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kv Část 1: Všeobecné požadavky Společné specifikace. Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kv Část 2: Soubor Národních normativních aspektů Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kv AC do 45 kv včetně Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kv AC 1.4. Vypracování normy Zpracovatel Pracovník ČSRES 1.5. Termíny a definice : Ing. Petr Lehký, EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a, Brno-Medlánky : Ing. Jaroslav Bárta Pro účely této normy platí názvy a definice uvedené v ČSN EN , ČSN EN a následující. Pro sladění pojmů mezi touto normou a nově zavedenými ČSN a EN jsou některé užívané názvy nahrazeny novými Příhradový stožár Nosná ocelová konstrukce (dřík a výzbroj) sloužící pro upevnění vodičů, která je osazená do terénu prostřednictvím základu Dřík stožáru Příhradový ocelový stožár bez konzol a držáku zemnícího lana Výzbroj stožáru Představuje díly: konzoly, držák zemnícího lana atd. 2

3 Hlava stožáru Horní část dříku stožáru, nesoucí výzbroj stožáru Vrchol stožáru Horní hrana dříku stožáru Pata stožáru Dolní hrana dříku stožáru Konzola Ocelová konstrukce pro upevnění vodičů na stožár Držák zemnícího lana (dále jen DZL) Ocelová konstrukce pro upevnění zemnícího lana Délka stožáru Celková délka dříku, měřená v jeho ose Typová délka stožáru Délka stožáru přiřazená k rozměru z typové řady délek 3 PNE ed Vrcholová síla Náhradní síla, působící ve vrcholu stožáru, kolmo k jeho svislé ose, která vyvozuje v posuzovaném místě stejné ohybové momenty jako uvažované zatížení Typová vrcholová síla Vrcholová síla přiřazená k rozměru z typové řady sil Typová vodorovná síla konzoly Maximální vodorovná síla kolmá na podélnou osu konzoly působící současně se svislou sílou v místě upevnění vodiče Typová svislá síla konzoly Maximální svislá síla kolmá na podélnou osu konzoly působící současně s vodorovnou sílou v místě upevnění vodiče Typová svislá síla DZL Maximální svislá síla kolmá na podélnou osu DZL působící současně s vodorovnou sílou v místě pro upevnění zemnícího lana Charakteristické zatížení Hodnota zatížení stanovená podle ČSN EN 50431, PNE a PNE Návrhové zatížení Hodnota zatížení stanovená jako součin hodnoty charakteristického zatížení a součinitele zatížení podle zvolené úrovně spolehlivosti Charakteristická (jmenovitá) únosnost Hodnota únosnosti, vypočtená s použitím charakteristických hodnot vlastností materiálu Mezní stav použitelnosti Stav, při jehož překročení již nejsou splněna stanovená provozní kritéria (vychýlení vrcholu stožáru) Mezní stav únosnosti Stav, související se zkroucením nebo jinými formami konstrukčních poruch, které mohou ohrozit bezpečnost osob. 2 Technické požadavky 2.1. Předpoklady návrhu Při navrhování konstrukce příhradových stožárů se vychází z požadavků uvedených v ČSN EN 50341, PNE a PNE Pro určení klimatických zatížení se používá statický přístup se stanovenými úrovněmi spolehlivosti. Referenční úrovní spolehlivosti je úroveň 1 s dobou návratu 50 let. Tato norma stanovuje typové hodnoty vrcholových sil, délky, základní rozměry a výstroj stožárů pro běžné použití při výstavbě venkovních sítí. V případech, kdy je třeba použít stožáry s jinými parametry, musí se při jejich návrhu zohlednit požadavky uvedené v této normě.

4 PNE ed. 3 Styky jednotlivých dílů konstrukce dříku jsou šroubové, jednostřižné nebo dvoustřižné se stykovými plechy. Při návrhu jednotlivých částí dříku je třeba zohlednit výšku nadzemní části betonového základu (minimálně 0,3 m), pro správný návrh spoje mezi základovým a prvním nadzemním dílem dříku. V případech, kdyto odběratel požaduje, musí konstrukce dříku umožnit dělení stožáru nad základem Požadavky na materiály Materiály použité pro výrobu příhradových stožárů musí odpovídat požadavkům uvedeným v ČSN EN , kapitola Mezní stavy použitelnosti a únosnosti Mezní stavy únosnosti a použitelnosti se určí podle požadavků uvedených v kapitole 7 ČSN EN , ČSN EN a PNE Požadavky na hotové výrobky Geometrické vlastnosti Výrobní tolerance rozměrů stožárů, konzol a DZL nesmí překročit následující hodnoty : v délce 100 mm, ve vnějších rozměrech 5 mm, v hmotnosti +10%, 5% Povrchové charakteristiky Povrch konstrukcí musí být před povrchovou úpravou očištěn minimálně na St 2 dle ČSN EN ISO Mechanická odolnost Mezní stavy únosnosti a použitelnosti se určí podle požadavků uvedených v ČSN EN , a PNE Podmínky pro stanovení mezního stavu použitelnosti jsou stanoveny v závislosti na způsobu použití příhradových stožárů, velikostí vychýlení vrcholu stožáru : u stožárů bez výztužné funkce 4% volné výšky stožáru u stožárů s výztužnou funkcí 2% volné výšky stožáru Stožáry musí být navrženy na požadovanou únosnost a musí vykazovat trvalou použitelnost a tvarovou stálost. Ověření těchto požadavků se prokáže statickými výpočty nebo experimentální zkouškou podle kapitoly 7 ČSN EN , ČSN EN a PNE Základní unifikované parametry Parametry stožárů Příhradové stožáry se rozlišují podle hodnoty charakteristického zatížení vyvolaného vrcholovou silou a celkové délky. Běžně užívaný sortiment příhradových stožárů uvádí tabulka 1. Tabulka 1 Typové parametry běžně užívaných stožárů typová síla [ kn ] typová délka příhradového stožáru [ m ] 12,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 20,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 30,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 40,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 50,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 60,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 70,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 80,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 Pro typové značení příhradových stožárů se užívá zlomku - typová délka/ typová vrcholová síla (16,5/80). V případě použití zesílených příček, se za označení připojí písmeno z. Je-li třeba použít stožáry s vyšší vrcholovou silou nebo větší délkou, doporučuje se volit : zvýšení vrcholové síly po 20 kn, zvětšení délky stožáru po 3 m. Další požadavky na stožáry jsou uvedeny v normativních přílohách 1A a 1B. Typové hloubky založení běžně užívaného sortimentu příhradových stožárů uvádí tabulka 2. 4

5 Tabulka 2 Hloubky založení stožárů v metrech. PNE ed.3 typová síla [ kn ] typová délka příhradového stožáru [ m ] 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 21,0 24,0 12,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,2 20,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,4 30,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 40,0 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 50,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 60,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 70,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 80,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 Uvedené hloubky založení jsou stanoveny z hlediska optimalizace objemu betonových základů. Prokáže-li se výpočtem jiná optimální hloubka založení nebo nelze-li ji realizovat, lze užít jiné hloubky založení. Přitom je však třeba staticky prověřit konstrukci dříku a únosnost stožáru Typy užívaných konzol Konzoly slouží k upevnění jednoduchých vodičů, závěsných kabelů, kabelových svodů nebo optických kabelů. Požadované typové síly konzol od 1 vodiče jsou : typová vodorovná síla konzoly jednostranné a oboustranné lehké 15 kn, typová vodorovná síla konzoly jednostranné a oboustranné těžké 30 kn, typová svislá síla konzoly jednostranné a oboustranné lehké i těžké 6 kn, typová vodorovná síla konzoly vrcholové lehké 15 kn, typová vodorovná síla konzoly vrcholové těžké 30 kn, typová svislá síla konzoly vrcholové lehké i těžké 5 kn, typová vodorovná síla konzoly odbočné 5 kn, typová svislá síla konzoly odbočné 5 kn, typová vodorovná síla konzoly nosné a rohové pro 4-násobné vedení 3 kn, typová vodorovná síla konzoly kotevní pro 4-násobné vedení 10 kn, typová svislá síla konzoly nosné, rohové i kotevní pro 4-násobné vedení 5 kn. Běžně užívaný sortiment konzol uvádí tabulka 3A. Běžně užívaný sortiment konzol pro vícenásobná vedení uvádí tabulka 3B. 5

6 PNE ed. 3 Tabulka 3A Typy běžně užívaných konzol 6

7 PNE ed.3 Tabulka 3B Typy běžně užívaných konzol pro vícenásobná vedení Další požadavky na konzoly jsou uvedeny v normativní příloze Parametry DZL DZL slouží k upevnění zemnících lan. K jejich typovému označení se stejně jako u stožárů používá délka a vrcholová síla odpovídající charakteristickému zatížení. Ve spodní části jsou přivařeny příložky pro uchycení k vrcholu stožáru. Vrchol DZL je opatřen čtyřmi otvory ve čtvercovém uspořádání o Ø 18 mm s osovou roztečí 90 x 90 mm pro upevnění armatury šrouby. Běžně užívaný sortiment DZL uvádí tabulka 4 7

8 PNE ed. 3 typ Tabulka 4 Typové parametry běžně používaných DZL označení typová délka [ mm ] typová vrcholová síla [ kn ] DZL o délce 1,4 metru a únosností 5 kn DZL-1,4-X00-5kN 1,4 5,0 DZL o délce 1,4 metru a únosností 12 kn DZL-1,4-X00-12kN 1,4 12,0 DZL o délce 2,2 metru a únosností 12 kn DZL-2,2-X00-12kN 2,2 12,0 DZL o délce 2,2 metru a únosností 16 kn DZL-2,2-X00-16kN 2,2 16,0 typová svislá síla DZL 6 kn označení -X00- doplnění dle velikosti hlavy stožáru v mm Další požadavky na DZL jsou uvedeny v normativní příloze Detailní specifikace Doporučené typy hlav příhradových stožárů Typy hlav stožárů pro jednoduchá, dvojitá nebo vícenásobná vedení na nosných i kotevních závěsných izolátorech jsou schematicky zobrazeny v informativních přílohách5a, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G. Vzdálenosti hlavních konzol v2, v3 a odbočných konzol v22, v33 se volí v řadě po 500 mm. Vzdálenost první konzoly v1, v11 se volí v řadě 100, 600, 1100 mm a dále po 500 mm až do vzdálenosti 4,5 m od vrcholu stožáru Konstrukční zásady Dříky, konzoly a DZL mohou být : šroubované, svařované, kombinace šroubovaných a svařovaných. Dřík je proveden v čtvercovém průřezu z ocelových profilů (stojiny, příčky). Horní část dříku je prizmatická. Od prizmatické části se rovnoměrně se rozšiřuje směrem k patě. Podle délky se skládá z jednotlivých dílů až 12 m dlouhých. Stožáry o délce do 12 m mohou být z jednoho kusu. Základové díly jsou odděleny jen v případech, kdy je tato podmínka uvedena ve specifikaci. Příčky dříku musí být pro zajištění bezpečnosti při výstupu na stožár otočeny do vnitřního prostoru dříku. Při návrhu konstrukce musí být zohledněna technologie stavby a případné požadavky odběratele. Konstrukce stožárů musí umožnit upevnění konzol a DZL podle uvažovaných typů hlav Ochrana proti korozi Příhradové stožáry včetně příslušenství (konzoly, DZL) se proti atmosférické korozi chrání žárovým zinkováním všech konstrukčních prvků. Minimální tloušťka povlaku musí být provedena v souladu s ČSN EN ISO Případné vyšší požadavky na ochranu proti korozi lze řešit vhodným duplexním nátěrem s ohledem na stupeň korozní agresivity atmosféry v prostoru vedení. Způsob stanovení korozní agresivity se určí podle ČSN EN ISO 9223 a ČSN ISO 9224, kde je uvedena účinnost ochrany konstrukce pozinkováním. Technické požadavky na zinkový povlak uvádí ČSN EN ISO Technologický návrh a postup při realizaci antikorozní ochrany příhradových stožárů musí vycházet z požadované minimální životnosti konstrukce 50 let Příslušenství stožárů Podkladový pozinkovaný plech viz normativní příloha 4 pro upevnění bezpečnostních výstražných tabulek na dřík stožáru ve výšce 1,5 2,0 m nad hlavou základu. K upevnění podkladového plechu budou v příčkách ze všech stran dříku vyvrtány před žárovým zinkováním otvory. Podkladový plech viz normativní příloha 4 pro upevnění uzemňovacího pásku na základový díl stožáru. je opatřen dvěma otvory pro šrouby M10 a přivařen ve výšce cca 400 mm nad hlavou základu na dva úhlopříčně protilehlé nárožníky. Zábrany proti výstupu na stožár není-li splněna podmínka odstavce PNE

9 3 Zkoušení a kontrola Pro kontrolu rozměrů a tvaru příhradových stožárů platí ČSN EN Před odesláním stožáru s příslušenstvím musí výrobce provést: měření a kontrolu rozměrů, kontrolu značení, kontrolu kompletnosti stožáru, kontrolu povrchové úpravy, kontrolu sestavitelnosti. Součástí dodávky příhradových stožárů je montážní a spojovací materiál. PNE ed.3 V případě, že je požadováno experimentální ověření návrhové únosnosti dříku stožáru, postupuje se podle bodu ČSN EN Hodnocení shody a kritéria jejího posuzování Pro hodnocení shody a kritéria jejího posuzování, zda sloupy vyhovují požadavkům této normy, se použije čl. 7 uvedený v ČSN EN Značení Každý stožár nebo jeho samostatná část musí být identifikovatelná pomocí vhodného trvanlivého označení Značení dříku stožáru Dříky se označují ve vzdálenosti 4,0 až 4,5 m od paty stožáru: typovou délkou [ m ] / typovou vrcholovou silou [ kn ], typem příček (normální bez označení, zesílené z), rokem výroby, názvem nebo značkou výrobce. Příklad značení Dřík o typové délce 18 m a typové vrcholové síle 50 kn s normálními příčkami vyrobený v roce 2015 výrobcem 18/ výrobce 5.2. Značení konzol Označují se : označením typu dle tabulek č. 3A a 3B v případě více možností typovou vrcholovou sílou konzoly v případě více možností rozměrem hlavy stožáru rokem výroby, názvem nebo značkou výrobce. Příklady značení Konzola oboustranná s vyložením 1500 mm, lehká (typová vrcholová síla konzoly 15 kn) na dřík s hlavou 600x600 mm vyrobená v roce 2015 výrobcem : A3L výrobce Konzola rohová delší pro 4-násobné vedení s holými vodiči na dřík s hlavou 600x600 mm vyrobená v roce 2015 výrobcem : A2 4xV RZ výrobce Značení DZL Označují se: označením dle tabulky 4, rokem výroby, názvem nebo značkou výrobce. 9

10 PNE ed. 3 6 Technická dokumentace 6.1. Všeobecně Každý výrobce příhradových stožárů poskytne uživateli typový podklad pro nabízený sortiment stožárů včetně související výstroje. Obsahem typového podkladu jsou potřebné technické informace týkající se výroby, manipulace, transportu, montáže a způsobu výstavby, jako i další technicko-ekonomické informace potřebné pro navrhování stožárů venkovních vedení Požadované technické parametry Požadované technické parametry slouží projektantům a provozním pracovníkům pro výběr vhodného příhradového stožáru na konkrétní místo v trase vedení, včetně plánování a realizace činností souvisejících s provozem a údržbou vedení Parametry dříků Pro výběr vhodného typu dříku příhradového stožáru se vyžadují následující údaje: typové označení (typová vrcholová síla/typová délka) [ m / kn ], schematické znázornění s uvedením označení jednotlivých dílů, z nichž je složen, základní rozměry jednotlivých dílů a celého dříku, použité profily nárožníků, normálních příček a zesílených příček, včetně použité třídy oceli, provedení šroubových spojů, vodorovná vrcholová síla, vodorovná vrcholová síla odpovídající vychýlení nadzemní části o 2%, vodorovná vrcholová síla odpovídající vychýlení nadzemní části o 4%, svislá síla působící ve vrcholu, stěnová síla H působící ve stěně 2,1 m pod vrcholem dříku, při použití normálních příček, stěnová síla H působící ve stěně 2,1 m pod vrcholem dříku, při použití zesílených příček, celková hmotnost dříku s normálními příčkami, celková hmotnost dříku se zesílenými příčkami, orientační hmotnost jednotlivých dílů dříku s normálními příčkami, orientační hmotnost jednotlivých dílů dříku se zesílenými příčkami, celková nátěrová plocha dříku s normálními příčkami, celková nátěrová plocha dříku se zesílenými příčkami, plocha vystavená větru při použití normálních a zesílených příček, rozteče děr v nárožnících pro upevnění konzol Parametry konzol Vyžadují se následující údaje: název konzoly a typové označení, schematické znázornění tvaru, základní rozměry a použité profily, včetně třídy oceli, rozměrový detail konce s rozměry pro upevnění izolátorového závěsu, typová vodorovná a svislá síla působící současně v místě pro upevnění vodiče, celková hmotnost a nátěrová plocha, provedení šroubových spojů, plocha vystavená větru Parametry DZL Vyžadují se následující údaje: typové označení, schematické znázornění tvaru, hlavní rozměry a použité profily, včetně třídy oceli, rozměrový detail konce s rozměry pro upevnění závěsu, 10

11 typová vrcholová síla, celková hmotnost a nátěrová plocha, provedení šroubových spojů, plocha vystavená větru. PNE ed Skladování, doprava a manipulace Při skladování, dopravě a manipulaci se stožáry a jejich příslušenstvím je třeba postupovat tak, aby se zamezilo poškození jednotlivých dílů, které by omezilo nebo úplně vyloučilo jejich použitelnost. Postupuje se podle pokynů uvedených v technických podmínkách, zpracovaných konkrétním výrobcem stožárů Identifikovatelnost Každý dodaný stožár nebo jeho samostatná část musí být jednoznačně identifikovatelná. Za tím účelem se v dokumentu ověřeným technickou kontrolou výrobce uvede: výrobce, typ výrobku viz tabulky 1 až 4 této normy, množství, číslo normy PNE Po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem mohou být pro dodávku specifikovány další parametry. 7 Dodatečné specifikace a přílohy 7.1. Dodatečné specifikace Velikost využitelné stěnové síly H musí být stanovena při současném zatížení vodorovné a svislé síly působící ve vrcholu stožáru. V konkrétním případě mohou být hodnoty vodorovné a svislé síly sníženy o podíl vyvozený přetržením jednoho vodiče, který způsobí nejvyšší torzní namáhání Montáž a stavba Na stožáry se montuje výzbroj, pro kterou byl stožár navržen. Použije-li se atypická výzbroj, je třeba zvážit nutnost provedení kontroly stožáru statickým výpočtem. Při montáži stožárů se postupuje tak, aby nedošlo k jejich mechanickému přetížení. Každý výrobce stožáru ve svém typovém podkladu uvede postupy při manipulaci a výstavbě, které byly uvažovány při návrhu konstrukce stožárů. Mechanicky poškozené stožáry ani příslušenství se nesmějí používat. Opravovat poškození stožárů, které může ovlivnit spolehlivost nebo bezpečnost provozu, je bez souhlasu odborně způsobilé osoby zakázáno. Při opakovaném použití stávajících nebo demontovaných stožárů je třeba s ohledem na úroveň jejich opotřebení provést jejich statické posouzení. Pro výstup na stožáry je třeba použít pouze schválené způsoby, pomůcky nebo mechanizmy Základy Pro navrhování základů platí ČSN EN a PNE Jejich zhotovení se provede podle PNE Hloubky založení uvádí tabulka č. 2. Rozměry tělesa betonového základu je třeba přizpůsobit rozměrům základového dílu z hlediska zajištění dostatečné tloušťky krycí vrstvy betonu k ocelové konstrukci základového dílu. Doporučuje se používat hranolové základy betonované přímo do rostlé zeminy. V případě stupňových základů z prostého betonu je třeba kontrolovat ohybovou a smykovou pevnost vyložení spodního stupně základu Přílohy Příloha 1A normativní ČEZ specifikace hlavních parametrů stožárů skupiny ČEZ Příloha 1B normativní E.ON specifikace hlavních parametrů stožárů E.ON Příloha 2A normativní ČEZ dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol Příloha 2B normativní ČEZ dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol Příloha 3 normativní ČEZ dodatečné specifikace hlavních parametrů DZL 11

12 PNE ed. 3 Příloha 4 normativní podkladový plech bezpečnostních tabulek, plech pro upevnění uzemňovacího pásku Příloha 5A informativní Příloha 5B informativní Příloha 5C informativní Příloha 5D informativní Příloha 5E informativní typy hlav stožárů typy hlav stožárů typy hlav stožárů typy hlav stožárů typy hlav stožárů Příloha 5F informativní typy hlav stožárů Příloha 5G informativní typy hlav stožárů 12

13 FV Příloha 1A normativní Specifikace hlavních parametrů stožárů skupiny ČEZ typ F [ kn ] l [ m ] h [ m ] H [ ] c VET [ m ] F V [ kn ] F ST [ kn ] m MAX [ kg ] 12/20 20,0 11,4 2,0 I. 0,5 0,9 20,0 20, /30 30,0 11,8 2,2 II. 0,5 0,9 25,0 20, /40 40,0 11,8 2,2 II. 0,5 0,9 30,0 26, /60 60,0 11,8 2,4 II. 0,5 0,9 35,0 42, /80 80,0 11,8 2,4 II. 0,5 0,9 40,0 62, ,5/20 20,0 12,9 2,0 I. 0,6 1,0 20,0 20, ,5/30 30,0 13,3 2,2 II. 0,6 1,0 25,0 20, ,5/40 40,0 13,3 2,2 II. 0,6 1,0 30,0 26, ,5/60 60,0 13,3 2,4 II. 0,6 1,0 35,0 42, ,5/80 80,0 13,3 2,4 II. 0,6 1,0 40,0 62, /20 20,0 14,4 2,0 I. 0,7 1,1 20,0 20, /30 30,0 14,4 2,2 II. 0,7 1,1 25,0 20, /40 40,0 14,8 2,4 II. 0,7 1,1 30,0 26, /60 60,0 14,8 2,4 II. 0,7 1,1 35,0 42, /80 80,0 14,8 2,4 II. 0,7 1,1 40,0 62, ,5/20 20,0 16,1 2,2 I. 0,7 1,1 20,0 20, ,5/30 30,0 16,1 2,2 II. 0,7 1,1 25,0 20, ,5/40 40,0 16,3 2,4 II. 0,7 1,1 30,0 26, ,5/60 60,0 16,3 2,4 II. 0,7 1,1 35,0 42, ,5/80 80,0 16,3 2,4 II. 0,7 1,1 40,0 62, ,5/ ,0 16,3 2,4 II. 0,7 1,1 40,0 60, /20 20,0 17,5 2,2 I. 0,8 1,2 20,0 20, /30 30,0 17,9 2,2 II. 0,8 1,2 25,0 20, /40 40,0 17,9 2,4 II. 0,8 1,2 30,0 26, /60 60,0 17,9 2,6 II. 0,8 1,2 35,0 42, /80 80,0 17,9 2,6 II. 0,8 1,2 40,0 62, / ,0 17,9 2,6 II. 0,8 1,2 40,0 60, /20 20,0 20,5 2,2 I. 0,9 1,3 20,0 20, /30 30,0 20,9 2,4 II. 0,9 1,3 25,0 20, /40 40,0 20,9 2,4 II. 0,9 1,3 30,0 26, /60 60,0 20,9 2,6 II. 0,9 1,3 35,0 42, /80 80,0 20,9 2,6 II. 0,9 1,3 40,0 62, / ,0 20,9 2,6 II. 0,9 1,3 40,0 60, /20 20,0 23,7 2,4 I. 1,0 1,5 20,0 20, /30 30,0 23,8 2,4 II. 1,0 1,5 25,0 20, /40 40,0 23,8 2,6 II. 1,0 1,5 30,0 26, /60 60,0 23,9 2,6 II. 1,0 1,5 35,0 42, /80 80,0 23,9 2,6 II. 1,0 1,5 40,0 62, / ,0 23,9 2,6 II. 1,0 1,5 40,0 60, /20 20,0 28,0 2,6 I. 1,2 1,7 20,0 20, /40 40,0 28,0 2,6 II. 1,2 1,7 30,0 26, /60 60,0 28,0 2,6 II. 1,2 1,7 35,0 42, ,5/60 60,0 34,5 2,6 II. 1,6 2,1 35,0 42, F typová vrcholová síla l délka stožáru h hloubka založení cvet rozměr včetně tolerance ± 5 mm dříku v místě vetknutí do betonového základu H typ (rozměry) hlavy minimální svislá síla působící ve vrcholu dříku FST minimální stěnová síla H působící ve stěně 2,1 m pod vrcholem dříku mmax maximální hmotnost dříku včetně tolerance +10% Výrobní tolerance rozměrů stožárů nesmí překročit hodnoty viz bod PNE ed.3 13

14 PNE ed. 3 Příloha 1B normativní Specifikace hlavních parametrů stožárů E.ON F L h P S typ F L h P S m ZÁKLAD m ZESIL [ kn ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ kg ] [ kg ] 12/ ,07 2,25 2,95 1, ,9 696,9 12/ ,07 2,25 2,95 1, ,5 797,7 12/ ,42 2,60 3,30 1, , ,7 12/ ,42 2,60 3,30 1, , ,6 13,5/ ,90 1,65 2,35 1, ,6 646,9 13,5/ ,50 2,25 2,95 1, ,8 777,8 13,5/ ,50 2,25 2,95 1, ,1 933,9 13,5/ ,50 2,25 2,95 1, , ,2 13,5/ ,85 2,60 3,30 1, , ,0 13,5/ ,85 2,60 3,30 1, , ,5 13,5/ ,85 2,60 3,30 1, , ,5 15/ ,15 1,65 2,35 1, ,2 734,6 15/ ,75 2,25 2,95 1, ,4 869,4 15/ ,75 2,25 2,95 1, , ,9 15/ ,75 2,25 2,95 1, , ,4 15/ ,10 2,60 3,30 1, , ,6 15/ ,10 2,60 3,30 1, , ,8 15/ ,60 3,10 3,80 1, , ,5 16,5/ ,85 1,65 2,35 1, ,5 852,1 16,5/ ,45 2,25 2,95 1, ,7 998,2 16,5/ ,45 2,25 2,95 1, , ,6 16,5/ ,45 2,25 2,95 1, , ,5 16,5/ ,80 2,60 3,30 1, , ,6 16,5/ ,80 2,60 3,30 1, , ,7 16,5/ ,30 3,10 3,80 1, , ,1 18/ ,37 1,65 2,35 1, ,0 950,9 18/ ,97 2,25 2,95 1, , ,7 18/ ,97 2,25 2,95 1, , ,2 18/ ,32 2,60 3,30 1, , ,9 18/ ,32 2,60 3,30 1, , ,7 18/ ,32 2,60 3,30 1, , ,8 18/ ,82 3,10 3,80 1, , ,2 21/ ,05 1,65 2,35 1, , ,8 21/ ,65 2,25 2,95 1, , ,1 21/ ,65 2,25 2,95 1, , ,9 21/ ,00 2,60 3,30 1, , ,1 21/ ,00 2,60 3,30 1, , ,1 21/ ,00 2,60 3,30 1, ,4 2525,6 21/ ,50 3,10 3,80 1, , ,0 24/ ,00 1,65 2,35 1, , ,5 24/ ,60 2,25 2,95 1, , ,1 24/ ,60 2,25 2,95 1, , ,1 24/ ,95 2,60 3,30 1, , ,2 24/ ,45 3,10 3,80 1, , ,2 mzáklad mezní výpočtová síla délka stožáru hloubka založení délka základového dílu šířka paty stožáru maximální hmotnost dříku se základními diagonálami včetně tolerance +5% mzesil maximální hmotnost dříku se zesílenými diagonálami včetně tolerance +5% Výrobní tolerance rozměrů stožárů nesmí překročit hodnoty viz bod

15 PNE ed.3 Příloha 2A normativní ČEZ Dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol obrázek 1 Konzoly A0, B0 (rozměry v mm) Obrázek 2 Konzoly A1, A2, A3, A4, A5 (rozměry v mm) Obrázek 3 Konzoly B1, B2, B3 (rozměry v mm) 15

16 PNE ed. 3 Příloha 2B normativní ČEZ Dodatečné specifikace hlavních parametrů konzol Obrázek 4 Konzoly C0, C1 (rozměry v mm) Obrázek 5 Konzola K3 Obrázek 6 Konzola P-a, P-a L (rozměry v mm) Obrázek 7 Konzola P-a T (rozměry v mm) Obrázek 8 Konzoly pro 4-násobná vedení (rozměry v mm) 16

17 Příloha 3 normativní ČEZ Dodatečné specifikace hlavních parametrů DZL Obrázek 1 DZL-1,4 (rozměry v mm) PNE ed.3 Obrázek 2 DZL-2,2 (rozměry v mm) 17

18 PNE ed. 3 Příloha 4 normativní Podkladový plech bezpečnostních tabulek, plech pro upevnění uzemňovacího pásku Obrázek 1 Podkladový plech pro upevnění bezpečnostních výstražných tabulek na dřík stožáru (rozměry v mm) Obrázek 2 Plech pro upevnění uzemňovacího pásku na základový díl stožáru (rozměry v mm) 18

19 Příloha 5A informativní Typy hlav stožárů PNE ed.3 19

20 PNE ed. 3 Příloha 5B informativní Typy hlav stožárů 20

21 Příloha 5C informativní Typy hlav stožárů PNE ed.3 21

22 PNE ed. 3 Příloha 5D informativní Typy hlav stožárů 22

23 Příloha 5E informativní Typy hlav stožárů PNE ed.3 23

24 PNE ed. 3 Příloha 5F informativní Typy hlav stožárů 24

25 Příloha 5G informativní Typy hlav stožárů PNE ed.3 25

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ÚVOD je výrobcem ocelových konstrukcí pro výstavbu venkovních vedení VN. Klade velký důraz na jakost a kvalitu výrobků, kterou prokazuje vydáním příslušných prohlášení o vlastnostech výrobku v souladu

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části s určitými technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures

Execution of steel structures - Part 4: Supplementary rules for hollow section structures PŘEDBĚŽNÁ NORMA ICS 91.080.10 Říjen 1998 Provádění ocelových konstrukcí Část 4: Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů ČSN P ENV 1 090-4 73 2601 Execution of steel structures - Part 4: Supplementary

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL Podceňovat problematiku jeřábových drah se nemusí vyplatit! Princip pružného uložení jeřábových kolejnic GANTRAIL Rotace kolejnice Nezatížený jeřáb Zatížený jeřáb Kolejnice

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

Kovové regály Metal Point

Kovové regály Metal Point Kovové regály Metal Point Regály Metal Point Procesy spojené se skladováním se staly klíčovým prvkem v řízení dodavatelského řetězce, a proto mají v činnosti firmy strategický význam. Provedení hloubkové

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 911111 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M 2 750 Kč Hmotnost zábradlí do 20kg/m přes 20kg/m do 25kg/m přes 25kg/m

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více