36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti"

Transkript

1 36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti června

2 Záštitu nad 36. ročníkem soutěže SOČ převzal předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. Záštitu nad 36. Celostátní přehlídkou SOČ převzali: náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa rektor Českého učení technického v Praze prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. Záštitu nad jednotlivými obory 36. celostátní přehlídky SOČ převzali: nad oborem 06 zdravotnictví ředitelka Fyziologického ústavu AV, v.v.i. RNDr. Lucie Kubínová, CSc. nad oborem 13 ekonomika a řízení rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc. nad obory 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a 18 informatika děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. 2

3 Vážené studentky, vážení studenti, postoupili jste do celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti a už to je úspěch, ke kterému se sluší vám poblahopřát. Uznání vám patří nejen za to, že jste obstáli v krajských kolech, ale i za to, že jste se rozhodli věnovat svůj volný čas dalšímu studiu a prostřednictvím zpracování odborných témat prohlubovat své znalosti. Zkušenosti získané při SOČce beze zbytku využijete při svém vysokoškolském studiu. Plzeňský kraj patří mezi regiony s průmyslovou tradicí, a proto i vedení Plzeňského kraje podporuje zejména technické obory, o jejichž absolventy je mezi zaměstnavateli velký zájem. Středoškolská odborná činnost je nepochybně velkou motivací k dalšímu studiu a zpracovávané téma často podnítí zájem studentů tak, že se danému oboru věnují celý život. Důležitou roli zde však mají i pedagogové, kteří studenty provází na jejich cestě poznáním a umí je nadchnout pro obor, k němuž mají předpoklady. Vážení účastníci 35. celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti, přeji vám nejen úspěch v soutěži, ale především radost z dalšího poznání a studia. Václav Šlajs hejtman Plzeňského kraje 3

4 Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, vážení hosté, milí soutěžící, dovolte mi, abych vás jménem Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti i svým jménem pozdravil při příležitosti 36. Celostátní přehlídky SOČ, před závěrečným kolem soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečované Národním institutem pro další vzdělávání MŠMT (NIDV), kromě dalších součástí především jeho oddělením Talentcentrum a ve spolupráci s kraji ČR. Účastní se vás téměř tři stovky autorů vítězných prací krajských kol soutěže a výsledky řešení jednotlivých témat představíte při obhajobách. Soutěž se rovněž v roce 2014 uskutečňuje v 18 oborech, kde v porotách zasedne devadesátka odborníků z mnoha institucí z celé České republiky, z vysokých a středních škol, z vědeckovýzkumných institucí, z praxe. Byli bychom rádi, aby naše společné setkání při této příležitosti bylo skutečným setkáním na odborné půdě, setkáním vás autorů, kteří přinášíte nová řešení s těmi, kteří vaše postupy a výsledky sledují a budou hodnotit. Prezentace výsledků vašich bádání, navrhovaných postupů, technických řešení atp. bude i v letošním ročníku jedinečnou příležitostí představit řešení a výstupy z nich vyplývající. Účelem je seznámit se s nimi navzájem a prodiskutovat je jak mezi autory, tak i s řadou odborníků, představit je tak i veřejnosti. Znamená to nejen pohled na to, co je mladými odborníky považováno za potřebné řešit, přispět k rozšíření dosavadního poznání. Je to i příspěvek, snaha, aby navrhované postupy měly odraz v možných variantách uplatnění. Členové odborných porot v jednotlivých soutěžních oborech mají jako každoročně nelehký a nepopulární úkol stanovit pořadí a určit tři laureáty v každém oboru. Vždyť, jak se mnohdy traduje, všechny soutěžní práce mají svou nespornou kvalitu, představují vložený nemalý objem času, úsilí, množství zpracovaného materiálu i řadu nezanedbatelných výsledků a výstupů. Studium soutěžních prací zaujímá v činnosti porotců etapu předcházející dnům vlastní celostátní přehlídky a obhajob, znamená řadu odborných diskusí, konzultací, jak si ostatně vyžaduje i nemálo témat, které profiluje řada mezioborových aspektů. S ohledem na mnohaletou tradici SOČ konstatujeme, že obhajoby prací a diskuse k nim jsou jedním z pilířů SOČ a také dobré úrovně prací. Obhajoba má určená pravidla (časový limit, doba na prezentaci a na diskusi). Autoři by v tomto omezeném prostoru neměli opomenout sdělit to nejpodstatnější (byť je to samozřejmě v textu práce uvedeno) představit sebe a autorský kolektiv, stručně zdůvodnit, proč jste práci zpracovávali (důvod volby tématu, jeho aktuálnost, jeho potřebnost), jak jste postupovali (cíl a metody práce, etapy řešení) a jakých výsledků, závěrů jste dosáhli (přínos řešení, k čemu jsou určené, vhodné). Řeknete možná, že vyhrazený limit času přece nestačí na představení všeho, co se týká vašeho tématu? I to má svoje řešení, prostě představit to nejpodstatnější o záměru, účelu, způsobu zpracování tématu, výsledcích a jejich významu. Vaše práce jsou pak k dispozici pro podrobnější studium, nejen při CP SOČ. Hovořte nejen k členům odborných porot, ale i k ostatním účastníkům soutěže, účastní se přece všech obhajob. A diskutujte, veďte rozpravu k tomu, co považujete za nosné, zajímavé, potřebné. 4

5 Je jistě potěšitelné, a připišme si tuto skutečnost k historii několika desítek ročníků SOČ, zejména posledních více než deseti let, že vybraní autoři se účastní se svými projekty, na základě navazujících výběrových řízení, významných zahraničních soutěží v Evropě i v zámoří a také že prakticky každoročně mnozí z nich získávají v mnohem silnější, mezinárodní konkurenci nejlepších středoškolských vědeckých projektů řadu ocenění. Proto i letos bude součástí hodnocení prací a obhajob SOČ návrh k výběru do širší nominace prací a autorů k případné účasti na významných tuzemských i zahraničních soutěžích. Setkáváme se tentokrát v Plzni, v zajímavém a významném středisku západní části naší republiky, historickém, kulturním i průmyslovém centru. A je to v historii celostátních přehlídek SOČ letos po druhé, poprvé to bylo v r. 1996, kdy se zde konal 18. ročník. 36. ročník Celostátní přehlídky SOČ hostí Plzeňský kraj, který významně podpořil celostátní kolo soutěže. CP SOČ organizuje Gymnázium Luďka Pika v Plzni, škola, která má dlouholetou tradici v organizaci krajských přehlídek SOČ i souvisejících aktivit. Poděkujme již na tomto místě všem, kteří podpořili 36. CP SOČ. V neposlední řadě těm, kteří mají podíl na organizaci rozsáhlé a náročné soutěže, kteří vzali celostátní kolo za své, věnovali v přípravném období a věnují v průběhu soutěže mnoho úsilí dobrým podmínkám soutěže. Přeji jim úspěšné završení jejich péče o zajištění soutěže. A vám, milí soutěžící, přeji hodně sil k obhajobám. Všem přeji dobrý pocit z účasti v 36. ročníku Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti v Plzni. PaedDr. Milan Škrabal, předseda Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti 5

6 Vážení přátelé vědy, ve dnech 13. až proběhne na našem Gymnáziu Luďka Pika v Plzni celostátní přehlídka 36. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Naše gymnázium tak navazuje na dlouholetou úspěšnou organizátorskou zkušenost z každoročního pořádání krajských přehlídek SOČ Plzeňského kraje. Celostátní přehlídku však Plzeň hostila naposledy před 18 lety. Na našem gymnáziu letos uvítáme 320 soutěžících z celé České republiky, 90 porotců a 10 členů ÚK SOČ. Na organizaci akce se v době trvání akce bude podílet přibližně 20 učitelů GLP včetně vedení školy a 40 žáků. Jako pořadatelé celostátní přehlídky SOČ 2014 se těšíme na obhajoby těch nejlepších prací ve všech oborech letošního ročníku. Chceme ale také všem účastníkům představit Plzeň město kultury a vědy. Pro soutěžící i porotce bude připraven doprovodný program ve spolupráci s kanceláří primátora města Plzně, dále s Techmánií, Biskupstvím plzeňským a ZČU. Záštitu nad celostátní přehlídkou SOČ 2014 rovněž převzal náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček. Akci spoluorganizuje vedoucí OŠMS Plzeňského kraje JUDr. Jaroslava Havlíčková. Za město Plzeň záštitu nad celostátní přehlídkou SOČ přijal primátor Martin Baxa. Plzeň jako město univerzitní a industriální má mladým talentům rozhodně co nabídnout. Třeba moderní interaktivní Techmania Science Center o.p.s. s 3D planetáriem založené Škodou Investments a.s. a Západočeskou univerzitou v Plzni, které si za svůj cíl kladou posílit zájem o vědu a techniku u dětí a mládeže pomocí expozic složených z interaktivních exponátů, které herní formou přibližují určitý matematický či fyzikální princip. Mladým badatelům a nejen jim představuje současné hranice lidského poznání a poukazuje na nezodpovězené otázky, na které je možné stále hledat odpovědi. Dalším pomocníkem pro nadané žáky a studenty je Západočeská univerzita a Vědecko-technologický park, které vytvářejí infrastrukturu pro podporu výzkumu. Gymnázium Luďka Pika je státní škola s právní subjektivitou, zřizovatelem je Plzeňský kraj. Budova školy je jednou z posledních funkcionalistických prací ing. arch. Hanuše Zápala a je významným článkem ve vývoji plzeňské meziválečné architektury. Budova školy byla kolaudována v roce 1932 a podle významného meziválečného starosty Plzně nesla název Pikova škola, doubraveckými starousedlíky nazývaná Pikovka. Naše gymnázium tu začalo psát svoji historii 1. září Zájemcům o studium v současné době nabízíme tři studijní obory: čtyřleté a osmileté všeobecné studium a jako jediné gymnázium v Plzeňském kraji nabízíme šestiletý bilingvní česko-španělský studijní obor akreditovaný MŠMT a Ministerstvem školství a vědy Španělského království. Učební plány jsou sestaveny pro všeobecné studium bez zaměření. Koncepce studia vychází z přesvědčení, že studenti si sestaví nejvhodnější kombinaci volitelných předmětů sami s ohledem na svoje budoucí studium. Široká paleta volitelných předmětů, které naše škola nabízí, umožňuje studentům vytvořit si individuální zaměření studia. Jsem si dobře vědom toho, jakou úlohu má vzdělání pro naši současnost i budoucnost, a jsem rád, že jsme dobrou školou s kvalitním pedagogickým sborem. Přijměte naše srdečné pozvání, těšíme se na Vás, Mgr. Aleš Janoušek, ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni 6

7 Přehled porot Předseda Ústřední poroty SOČ prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. chemie, matematická statistika, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická 01 - matematika a statistika předseda poroty doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. matematika, informatika, učitel VŠ Evropský polytechnický institut Kunovice doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. matematická statistika, aplikace statistiky, učitel VŠ, SŠ Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Slovanské gymnázium Olomouc Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. matematika, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství Mgr. Miroslav Otáhal, Ph.D. matematika, statistika, programování Český statistický úřad Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D. matematika, učitelka VŠ ČVUT v Praze, katedra matematiky FJFI 02 - fyzika předseda poroty prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. nedestruktivní zkoušení materiálu, radiační metody, fyzika, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební doc. Ing. Ondřej Michalko, CSc. aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT v Praze, Fakulta stavební RNDr. Vladimír Vícha fyzika, matematika, učitel SŠ Gymnázium Pardubice 7

8 Ing. Lukáš Opálka aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky Ing. František Fendrych, Ph.D. aplikovaná fyzika, materiálový výzkum, plazmové technologie, vedoucí vědecký pracovník Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i chemie předseda poroty doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. organická a materiálová chemie, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav organické chemie a technologie Ing. Tomáš Potěšil, CSc. organická a farmaceutická chemie, výzkumný pracovník Farmak, a.s. Olomouc doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. anorganická chemie, koordinační chemie, učitel VŠ Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie Mgr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. chemie, biologie, učitel SŠ Gymnázium Havířov Ing. Marcela Tkadlecová, CSc. analytická chemie, fyzikální chemie, analýza léčiv Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemického inženýrství, Zentiva a.s biologie předseda poroty RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. biochemie, molekulární biologie, učitel VŠ Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D. botanika, ekologie, fylogenetika, evoluční biologie, učitel VŠ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity RNDr. Roman Fuchs, CSc. zoologie obratlovců, ekologie obratlovců, etologie, učitel VŠ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Katedra zoologie 8

9 Mgr. Klára Farkačová biologie, životní prostředí Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D. ornitologie, odonatologie, biologie, ochrana životního prostředí AV ČR, v.v.i., Ústav biologie obratlovců 05 - geologie, geografie předseda poroty RNDr. Petr Rajlich, CSc., Ph.D. geologie Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D. geografie, kartografie, geodézie, statistika (matematika) Regia a.s. PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. paleontologie, školská geologie, učitel SŠ Mensa gymnázium Ing. Karel Janečka, Ph.D. geografické informační systémy, databázové systémy Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky Doc. RNDr. Katarina Holcová, CSc. geologie, paleontologie Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologie 06 - zdravotnicví předseda poroty MUDr. Roman Pajdlhauser onkolog, internista Fakultní nemocnice Motol, odd. radioterapie a onkologie PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. morfologie a fyziologie člověka, patologie Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařských věd MUDr. Eva Čehovská obecná a komunální hygiena Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 9

10 doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. experimentální medicína, biologie, farmakologie, toxikologie AV ČR, v.v.i., Ústav experimentální medicíny, Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav farmakologie a toxikologie PhDr. Květa Vachudová psychosociální aspekty péče o nemocné Fakultní nemocnice Plzeň, Radioterapeutická a onkologická klinika 07 - zemědělstí, potravinářství, lesní a vodní hospodářství předseda poroty doc. MVDr., Ph.D. Václav Páral veterinární anatomie, učitel VŠ Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Ing. Radoslav Bartůněk zemědělství - zootechnický obor, biologie, ekologie, učitel SŠ SZ a ZeŠ A.E. Komerce, Děčín - Libverda Ing. Libuše Hajná chemie, potravinářské a gastronomické technologie, učitel SŠ Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž PhDr. Mgr. Petr Němeček, Ph.D. biologie, přírodovědné obory, učitel SŠ, učitel VŠ Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Mgr. Marie Štěpničková biologie, matematika, enviromentální výchova, učitel SŠ Gymnáziium J. Barranda, Beroun 08 - ochrana a tvorba životního prostředí předseda poroty doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. zoologie, ekologie Katedra myslivosti a lesnické zoologie, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze Ing. Otto Hoffmann chemie, životní prostředí, ochrana přírody, meteorologie, statistika zastupitel MČ Praha 2 Ing. František Frola zahradní a krajinná architektura, obnovitelné zdroje, myslivost a ÚSES, autorizovaná osoba EIA/SEA Společnost Carabus Trade, a.s. Hradec Králové 10

11 RNDr. Hana Pokorná ekologie, matematika, fyzika, učitel SŠ EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s., Praha 10 Mgr. Václav Dvořák botanika-floristika, ochrana přírody, aplikovaná ekologie rostlin Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, oddělení biosystematiky a ekologie rostlin 09 - strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design předseda poroty Ing. Miloslav Hlaváček strojírenství Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, o.s. Ing. Stanislav Jansa, CSc. strojírenství, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování doc. Ing. Ladislav Němec, CSc. strojírenství, učitel VŠ ZČU v Plzni, Fakulta strojního inženýrství, Katedra konstruování Ing. Miroslav Pinka strojírenství PEGG spol s.r.o., Hradec Králové Ing. Martin Řezáč kybernetika, automatizace a měření CUTTER Systems, spol. s r. o., Prostějov 10 - elektrotechnika, elektronika, telekomunikace předseda poroty Ing. Jan Bortl, Ph.D. spotřební elektronika (R a TV), ICT, zabezpečovací systémy, expert na vyhl. 50/sb. OBP v elekt. učitel SŠ SŠE Lipník nad Bečvou Ing. Tomáš Doseděl telekomunikace, HW, IT Mobinfo.cz Ing. Jiří Nitsche siln. elektr., automatizace, inteligentní řízení TP SW-PC, HW a SW jednočipů firma CONDATA 11

12 Ing. Radim Špetík, Ph.D. fyzika polovodičů, mikroelektronika, číslicové zpracování signálů ON Semiconductor Czech Republic Ing. David Matoušek elektronika, číslicová a mikroprocesovová technika, programování Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 11 - stavebnictví, architektura a design interiérů předseda poroty Ing. Bc. Radek Štefan stavební inženýrství, statika, mechanika - vědecký pracovník a učitel VŠ ČVUT v Praze, Fakulta stavební Ing. Eva Koňaříková pozemní stavitelství, učitel SŠ Ing. Eva Slánská stavebnictví, učitel SŠ SPŠ stavební, Lipník n. Bečvou Ing. Marie Hrubošová pozemní stavitelství, ICT učitel SŠ SOŠ a Gymnázium Staré Město Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D. geodézie, kartografie, geoinformatika ČVUT v Praze, Fakulta stavební 12 - tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie předseda poroty Mgr. Vojtěch Horák fyzika, základy techniky, elektronika, pedagog volného času DDM, Hradec Králové Mgr. Vladislav Zubr fyzika, elektronika, informatika, základy průmyslové výroby, pedagog volného času DDM, Hradec Králové PaedDr. Vladimír Šimíček učitelství elektro, telekomunikace, didaktika Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno 12

13 Ing. PaedDr. Mgr. Otto Janda, Ph.D. didaktika elektrotechniky OSVČ RNDr. Jiřina Svobodová didaktik oboru biologie a chemie, učitel SŠ Gymnázium Oty Pavla, Praha 13 - ekonomika a řízení předseda poroty Ing. Zora Vazačová ekonomické předměty, učitel SŠ SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. ekonomika, marketing a management, mediálni komunikace, učitel VŠ Moravská vysoká škola Olomouc doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. ekonomická statistika, ekonomie, statistika VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Petr Mazouch, Ph.D. ekonomická statistika, ekonomie, demografie VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Milada Šosová ekonomické předměty, učitel SŠ SOŠ a SOU Beroun 14 - pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času předseda poroty doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. pedagogika, kinantropologie, společenskovědní obory Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, Katedra pedagogiky sportu PaedDr. Zdeňka Kašparová pedagogika, pedagogické, psychologické a právní poradenství Pedagogické a právní poradenství, Praha PhDr. Eva Havlíčková psycholožka, pedagogicko-psychologické poradenství Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje PaedDr. Bohuslava Vacková pedagogika volného času, prevnce sociálně negativních jevů Městská policie Praha útvar prevence 13

14 PhDr. Zdeněk Roll, CSc. sociologie, státní správa Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace 15 - teorie kultury, umění a umělecké tvorby předseda poroty PaedDr. Ivo Martinec, CSc. lingvistika, literatura, dějiny umění, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. česká literatura Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. PaedDr. Oldřich Kovář český jazyk a literatura, teorie vyučování, literatura pro děti a mládež Kulturní zařízení města Boskovice PhDr. Jaroslava Doušová teorie umění, odborná asistentka Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D. muzikologie Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 16 - historie předseda poroty prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. historie, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. historie - pozdní středověk, raný novověk, církevní dějiny, dějiny kultury, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. archeologie Muzeum Českého ráje v Turnově Mgr. Ludmila Bursíková historie, učitel SŠ Gymnázium Opatov, Praha Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. historik Moravské zemské muzeum Brno 14

15 17 - filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory předseda poroty PaedDr. Pavel Jankovský historie, český jazyk, literatura Ředitel SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D. politologie, mezinárodní vztahy, filozofie Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra politologie PhDr. Otakar Jíra andragogika, sociologie, psychologie, pedagogika Jihočeská univerzita, Teologická fakulta JUDr. Jiří Pleva, Ph.D. právo a právní věda Okresní státní zastupitelství v Bruntále Mgr. Gabriela Medveďová politologie, oborová didaktika, multikulturní výchova Univerzita Plalackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd 18 - Informatika předseda poroty Mgr. Roman Neruda, CSc. informatika, učitel VŠ Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Praha Ing. Robert Kohout informatika EDWARDS VACUUM s.r.o., Lutín Ing. Stanislav Jura, CSc. programátor technologických procesů Noliac Systems s.r.o. Ing. Ladislav Chmela facility management, energetický management, IT Honeywell Aerospace Olomouc Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D. informační technologie, výpočetní technika, kybernetika, programování, učitel SŠ SPŠ a VOŠ technická, Brno 15

16 Zahraniční hosté (soutěžící) Slovensko: Obor 13 ekonomika a řízení Název práce: Cvičná firma most medzi teóriou a praxou Mária Kullová Škola: Obchodná akadémia DMJ, Čadca Obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby Název práce: Poznaj kultúru svojich predkov Autoři: Lenka Macaláková, Denisa Ondríková Škola: HA Liptovský Mikuláš 16

17 Obor 1. matematika a statistika Název práce: Grupy transformací Michal Punčochář Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Jihočeský Název práce: Škola: Algoritmy k modelování mořských schránek Dominik Vašíček Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava Moravskoslezský Název práce: Modelování proudění krve v portálním řečišti jater Martin Hora Škola: Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Plzeňský Název práce: Statistická analýza nezávislosti ve čtyřpolních tabulkách dat Martin Vondrák Škola: Slovanské gymnázium Olomouc, Třída Jiřího z Poděbrad 13 Olomoucký Název práce: Aplikace diferenciálního a integrálního počtu Michaela Zachová Škola: Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou, U Klafárku 3 Vysočina Název práce: Hlavolamy v matematice Jan Ošmera Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno, Terezy Novákové 2 Název práce: Banachův-Tarského paradox Ondřej Kincl Škola: Gymnázium Oty Pavla, Praha 5-Radotín, Loučanská 520 Praha 17

18 Název práce: Conwayova hra života Marek Bařinka Škola: Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště, Nádražní 22 Název práce: Pravděpodobnost detekce vady povrchu ocelových koulí pomocí sondy ECT (metoda vířivých proudů) na kontrolních automatech typu Ball Scanner Alexandr Zaykov, František Gašpar, Radka Fléglová Škola: Gymnázium Teplice, Čs. dobrovolců 11 Ústecký Název práce: Matematické transformace na Rubikově kostce Pavel Sova, Jan Šůstek Škola: Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Školní 822 Název práce: Geometrie čtyřúhelníka Anh Dung Le Škola: Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 Plzeňský Název práce: Matematické modelování populační dynamiky potemníka Štěpán Hojdar Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Jihočeský Název práce: I 20 bez SETu Magdaléna Tydrichová Škola: Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod vrchem 3421 Středočeský Název práce: Praktické aplikace logaritmů Ondřej Ptáček Škola: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 18

19 Název práce: Racionální aproximace reálných čísel Marek Otýpka Škola: Gymnázium Židlochovice, Tyršova 400 Obor 2. fyzika Název práce: Měření gama radioaktivity minerálních vod v oblasti Lázní Jeseník Marie Hlavačková Škola: Gymnázium, Frýdlant n. Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260 Moravskoslezský Název práce: Pozorování Slunce H-alfa filtrem a afokální projekcí Vladimír Pokorný Škola: Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova 379 Název práce: Zvířetníková souhvězdí Dominika Vincourková Škola: Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově, Komenského 17 Olomoucký Název práce: Odporová pec Jan Bayer Škola: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Praha Název práce: Bezdrátová jiskrová telegrafie Kryštof Podskalský, Vojtěch Kudrna Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166/11 Středočeský Název práce: Změny ve slunečních skvrnách v průběhu silných slunečních erupcí Klára Brázdová Škola: Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou, U Klafárku 3 Vysočina 19

20 Název práce: Použití autonomních robotických dalekohledů v moderní astrofyzice a následné zpracování napozorovaných dat Ondřej Theiner Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Jihočeský Název práce: Kinematika pohybu dvou a více těles David Maryáš, Michal Holek Škola: Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Školní 822 Název práce: Konstrukce seismometru Tomáš Janecký Škola: Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 Jihočeský Název práce: Vliv stáří jehlic na účinnost fotochemických a nefotochemických procesů ve fotosyntetickém aparátu smrku pichlavého (Picea pungens) zkoumaný metodou PAM-fluorimetrie Pavlína Hucková Škola: Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická České Budějovice, Husova 3 Jihočeský Název práce: Řídce vzorkovaná data a jejich zpracování ve spektroskopii nukleární magnetické rezonance Benedikt Peťko Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Název práce: Střednědobé skladování vyhořelého jaderného paliva Pavel Vrbka Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116 Vysočina Název práce: Konverze nukleárních spinových izomerů v H 2 O Lucie Brichová Škola: První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Brandlova 875 Královéhradecký 20

21 Název práce: Pokusy s kapalným dusíkem a suchým ledem Pavla Bérešová Škola: Mendelovo gymnázium v Opavě, Komenského 5 Moravskoslezský Název práce: Ionizační komory v radioterapii Barbora Dršková Škola: Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969 Liberecký Název práce: Experimentální studium rytých hologramů Pavel Kůs Škola: Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, 28. října 170 Plzeňský Obor 3. chemie Název práce: Vliv prostředí na průběh chemiluminiscenčních reakcí Hana Janků Škola: Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 Název práce: Složení proteinových komplexů FtsH proteáz Zdeněk Chaloupka Škola: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Jihočeský Název práce: Škola: Nootropika a chemie kávy Ondřej Válek Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069 Název práce: Voltametrické stanovení 2-nitrofenolu na uhlíkové filmové elektrodě Anežka Kabátová Škola: Gymnázium, Říčany, Komenského náměstí 1/1280 Středočeský 21

22 Název práce: Příprava a vlastnosti bambusurilů Vít Všianský Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Název práce: Sledování obsahu kyseliny benzoové v hořčici pomocí kapilární elektroforézy Jana Hrnčířová Škola: Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy, Národních mučedníků 347 Plzeňský Název práce: MikroRNA jako potenciální nádorové markery a jejich stanovení pomocí elektrochemických metod Jáchym Kuba Škola: První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25 Karlovarský Název práce: Stanovení opiových alkaloidů v máku setém pomocí tenkovrstvé chromatografie Iva Laryšová Škola: Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ Opava, Purkyňova 12 Moravskoslezský Název práce: Syntéza biologicky aktivních látek s využitím stereoselektivní katalýzy Alena Budinská Škola: Gymnázium Nad Štolou, Nad Štolou 1, Praha 6 Praha Název práce: Studium liposomů a jiných agregátů z amfifilních molekul fyzikálněchemickými metodami Petr Hlaváč, Jan Jirátko Škola: Gymnázium a JŠ Zlín, Nám. T. G. Masaryka 2734/9 Název práce: Příprava kationického tenzidu využitelného k povrchovému pokrytí zlatých nanotyčinek Jan Zelený Škola: První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Brandlova 875 Královéhradecký 22

23 Název práce: Zvlákňování želatiny pomocí elektrospinningu Kateřina Slánská Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2 Název práce: Příprava funkcionalizovaných nanočástic využitelných ve fotodynamické teorii Martin Palkovský Škola: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 800 Olomoucký Název práce: Analýzy vlivu cholesterolu na vlastnosti biomembrán pomocí molekulového modelování Michaela Kajšová Škola: Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364 Název práce: Heterogenní katalýza na mezoporézních sítech SBA-15 a MCM-41 Roman Podhájecký Škola: SPŠST Panská, Praha 1, Panská 3 Praha Název práce: Obsah kyseliny L-askorbové ve vybraných vitaminových doplňcích a řízené uvolňování vitaminu C z kapslí a tablet Hana Jindrová Škola: Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 Pardubický Obor 4. biologie Název práce: Škola: Electromobility shift assay (EMSA) jako nástroj studia DNA-protein interakcí při výzkumu telomeras Veronika Šafářová Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského

24 Název práce: Škola: Etologie goril v podmínkách ZOO Praha Jan Bedřich Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a JŠ, Rudolfovská 92, České Budějovice Jihočeský Název práce: Med a pylová analýza Hana Kovalová Škola: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p. o., Františka Hajdy 1429/34 Moravskoslezský Název práce: Využití konfokální mikroskopie ve tkáňovém inženýrství srdeční chlopně Lenka Šimčíková Škola: Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146 Název práce: Fyzické mapování genu 28S rdna na chromosomy tří druhů rodu Coregonus metodou fluorescenční in situ hybridizace Quynh Giang Nguyen Škola: Gymnázium Cheb, Nerudova 7 Karlovarský Název práce: Měření křivek chlorofylové fluorescenční indukce v závislosti na fylogenetické příbuznosti rostlin Miroslav Peřina, Tereza Virglová Škola: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Olomoucký Název práce: Pozorování živých lidských embryonálních kmenových buněk v planárním a 3D prostředí Jiří Pavlacký Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2 Název práce: Fenotypová plasticita řasy Desmodesmus communis Klára Korschinská Škola: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Plzeňský 24

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Brno 14. 16. června 2013 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, 35. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) skončil

Více

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Praha 19. 21. června 2015 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru s výsledky 37. ročníku

Více

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 11. - 13. června 2010 1 Milí mladí kolegové, vážení přátelé,

Více

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 11. - 13. června 2010 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte

Více

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 12. - 14. června 2009 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti podle krajů Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Kraj Praha... 3 Kraj Jihomoravský... 8 Kraj Jihočeský... 13 Kraj Pardubický...

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem Strategie AV21 NOVÁ STRATEGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem nové strategie Akademie věd, která by se měla do budoucna výrazněji profilovat jako instituce, jejímž

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6 Obsah Partnerské školy Autodesk Autodesk Academia... 2 Digitální média... 2 Infrastruktura (GIS)... 2 Stavebnictví... 2 Strojírenství... 3 Profily škol Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice...

Více

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vážení přátelé, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která si v loňském roce připomněla 20

Více

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Ministerstvo životního prostředí České republiky ENERSOL 2009 Program vzdělávání Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Jedna z mnoha odpovědí na otázku Jak aktualizovat

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Zhodnocení činnosti... 3 3. Profil absolventa...

Více

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE 2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE Vážení přátelé, k publikaci dostáváte rovněž elektronickou verzi údajů o vzdělávací nabídce VOŠ na CD. Údaje mají stejnou strukturu jako kniha.

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Gymnázium Žďár nad Sázavou Neumannova 2 591 01 Žďár nad Sázavou www.gymzr.cz tel.: 566 653 812 fax.: 566 625 720 gymnazium@gymzr.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Obsah Obsah...2 Charakteristika

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2014 Cena: 29 Kč OBSAH Část oznamovací Vyhlášení soutěží a přehlídek..................................................................................

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s...

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s... Almanach 1990 2010 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Obsah Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České

Více

PROGRAM ENERSOL 2013

PROGRAM ENERSOL 2013 PROGRAM ENERSOL 2013 úspory energií - obnovitelné zdroje energií - snižování emisí v dopravě Program podpory odborného vzdělávání a talentovaných žáků středních škol Tento sborník vznikl zásluhou finanční

Více