1. část výroční zprávy školní rok 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. část výroční zprávy školní rok 2005/2006"

Transkript

1 1. část výroční zprávy školní rok 2005/2006 1

2 Dělnická 1, Jihlava, PSČ Telefon: , mobil: , Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava, Dělnická 1 Na základě ustanovení 17 odst. 2 a 3 Zákona č. 139/95 Sb. podávám Výroční zprávu (1. Část) o činnosti zařízení ve školním roce 2005/2006. Charakteristika zařízení Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava, Dělnická 1 je zařízením pro výkon ústavní a ochranné výchovy (eventuálně předběžného opatření) pro děti do skončení základní školní docházky, od v souvislosti se vstoupením v platnost nového zákona o ústavní a ochranné výchově pak i pro děti do ukončení přípravy na zaměstnání.. Součástí zařízení je základní škola a školní jídelna. Metodicky podléhá DDÚ Brno Hlinky, s jehož souhlasem jsou děti do DDsŠ umisťovány. Zařízení má kapacitu 34 dětí ve třech třídách (dle programu zvláštní škola 1 třída, dle programu základní škola 2 třídy) a čtyřech rodinných skupinách. Již 6 let zařízení funguje jako koedukované tato forma se nám velmi osvědčila. V současné době jsme tedy schopni pokrýt veškerou dětskou problémovou populaci. Děti jsou po skončení základní školní docházky přeřezováni prostřednictvím DÚM Brno Veslařská do příslušných VÚ s učebními obory dle zájmu a výběru jednotlivců. Ti, kteří mají zrušenu ÚV, či jsou podmíněně propuštěni, odchází zpět do rodin, v letošním roce se jedná o 3 děti. Rodinná skupina na elokovaném pracovišti pak slouží pro děti, které u nás zůstávají i po ukončení povinné školní docházky (většinou děti plně adaptované na naše zařízení s absentujícím či zcela afunkčním rodinným prostředím a přitom relativně dobrou prognózou z pohledu budoucí integrace do společnosti). Práce v rodinné skupině na elokovaném pracovišti je odlišným způsobem organizovaná (děti vedeme k plné samostatnosti vaření, nákupy, praní, příprava do školy, ) a možnost kontinuity výchovného prostředí pro tyto děti, kterou nám umožnil zákon 109/2002 to vše jsou faktory, jež vnímáme velmi pozitivně a jsou výrazným přínosem pro resocializační a reedukační proces v našem zařízení. Základní škola je elokována v samostatné budově, což z resocializačního hlediska považuji za velmi příznivý prvek.. Děti do školy docházejí pěšky pod dozorem pedagogů (cca 20 min). Toto má velmi příznivý vliv na jak proces učení, tak i na vlastní resocializaci, neboť jsou tak vytvořeny podmínky co nejpodobnější standardnímu prostředí. Pozitivně lze hodnotit i koedukaci zařízení. Prostředí převýchovy dětí je nyní daleko podobnější prostředí standardnímu a heterogennost uvnitř zařízení je prvkem, jenž se nám již čtvrtým rokem osvědčuje. S ohledem na proběhlou rozsáhlou stavební rekonstrukci zařízení ukončenou v roce 2001 jsme se následně prostřednictvím vlastních zdrojů (FRM) a sponzorských aktivit zaměřily na úpravu exteriéru. Provedli jsme opravu části oplocení a položili jsme zámkovou dlažbu na příjezdovou komunikaci, čímž došlo k výraznému zestetičnění celkového prostředí. Přes 2

3 všechny úpravy však zařízení nebylo připraveno plně pracovat dle zákona 109/2002 a tak jsme v roce 2002 přistoupili k realizaci dalších stavebních úprav, zaměřených zejména na úpravy interiérů tedy vnitřních dispozic zařízení byla zahájena rekonstrukce, která byla ukončena k od tohoto data je ukončena definitivní transformace původně Dětského výchovného ústavu na dětský domov se školou (dle zákona 109/2002). V roce 2005 pak byla dokončena i rekonstrukce vnitřní komunikace a přestavba garáže na dvojgaráž. V oblasti nemovitostí došlo v roce 2005 k výraznému rozmachu zařízení. Na jaře 2005 jsme koupili zahradní chatku v obci Klučov, využívanou na rekreaci dětí. Od máme pronajat od města byt, který využíváme v rámci projektu postpenitenciární péče. Je v něm ubytován chlapec, který je u nás již na dobrovolném pobytu. V roce 2005 došlo k dokončení převodu budovy Matky Boží na naše zařízení. Tato budova je pronajímána a slouží jako záloha k přesunu naší školy. V roce 2005 jsme rovněž nakoupili objekt SOU Rouchovany, kde bude v budoucnu zřízeno detašované pracoviště našeho zařízení. V oblasti personální se podařilo stabilizovat jak kádr učitelského sboru, tak kádr vychovatelský a asistentů pedagoga..rovněž plně stabilizovaný (dlouhodobě) je úsek provozních a administrativních pracovníků, rovněž pracovníků odborných, stabilizované personálně je i vedení ústavu. Noví pracovníci dostávají smlouvu na dobu určitou s podmínkou doplnit si speciálně pedagogické vzdělání. Nadále pokračujeme v několika alternativních resocializačních projektech (projekt MOST, projekt Partnerství, projekt postpenitenciární péče a integrovaného tábora), které vhodným způsobem doplňují strukturu resocializačních programů v DDsŠ. Úzce spolupracujeme rovněž s VOŠ sociální (zajišťování praxe, participace na projektech). Nová filozofie zařízení otevření se světu a průnik do standardní společnosti v rámci zvýšení efektu reedukace se plně osvědčila. V průběhu roku jsme absolvovali celou řadu aktivit, při nichž jsme preferovali ty, které probíhaly za účasti dětí ze standardního prostředí. Menší důraz jsme kladli na společné aktivity s ostatními DDsŠ. Za zmínku stojí: škola v přírodě, ozdravný pobyt v Chorvatsku, sjíždění Vltavy na raftech, čtrnáctidenní diagnostický tábor, reciproční pobyty se slovenským dětským domovem v Liptovském Hrádku, atd. Souhrn všech těchto faktorů vede k vytváření stále příznivější atmosféry v zařízení, jež se projevila například snížením útěkovosti. Koedukovaná skupina dětí při zájmové činnosti: děvčata vytváří výzdobu z kaštanů a v pozadí hraje malý Jirka počítačové hry. 3

4 Přehled učebních plánů Základní škola vyučuje dle vzdělávacího programu Základní škola, schváleného MŠMT ČR dne pod č. j.: /96 2 s platností od a dle vzdělávacího programu Zvláštní škola, schváleného MŠMT ČR pod č. j.: /97-22 Ostatní činnosti se řídí zejména Zákonem 109/2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Údaje o výsledcích inspekce V průběhu roku v našem zařízení neproběhla žádná inspekce. Komplexní inspekce u nás proběhla na jaře roku 2003 s velmi dobrým výsledkem. Údaje o mimoškolní činnosti V uplynulém školním roce byl kladen mimořádný důraz na rozšíření podmínek pro co nejširší spektrum zájmové činnosti dětí, což se do značné míry podařilo. Vznikla celá řada nových zájmových kroužků, jež flexibilně reagují na potřeby dětí. Snaha byla zejména začleňovat děti do zájmových kroužků mimo zařízení tedy mezi děti z mimoústavního prostředí. - keramický kroužek (byla zřízena učebna výtvarné výchovy, vybavená keramickou pecí) - sportovní kroužek (včetně účasti na zimní i letní olympiádě DVÚ) - aerobik pro dívky - sebeobrana pro chlapce - kynologický kroužek Přetrvávajícím nedostatkem v oblasti zájmové činnosti dětí je nedostatečné zastoupení hudební výchovy, jež je determinováno pedagogickým sborem, v němž se nenachází člověk k této výchově inklinující. Pořádáme i každoročně turnaj O jihlavský stříbrný míč, tedy turnaj všech DDsŠ v halové kopané. Součástí turnaje je i dlouhodobá příprava našich dětí v této oblasti. V letošním roce jsme organizovali celostátní kolo ZUČ pro děti z dětských domovů. V loňském roce se nám dařilo i zapojit řadu dětí do zájmových kroužků v DDM Jihlava dle jejich zájmů (počítačové kroužky, rybářství, ) V tomto trendu bychom rádi pokračovali i nadále. Z jednorázových akcí mimoškolní výchovy bylo v uplynulém roce realizováno: - ozdravný pobyt v Chorvatsku - sjezd řeky Vltavy - čtrnáctidenní diagnostický tábor 4

5 - organizace turnaje DDsŠ v malé kopané - velké množství krátkodobějších výletů či akcí - řada sportovních klání se školami Jihlavska Součástí mimoškolní výchovy byly i periodické pololetní dny otevřených dveří, na nichž děti prezentovaly výsledky své zájmové činnosti v obsáhlých kulturních pásmech. S dětmi jsme rovněž navštívili dětské domovy v okolí sehráli jsme s nimi přátelské fotbalové zápasy, navštívili jsme i krumlovský výchovný ústav. V rámci činností organizovaných individuálně vychovateli děti navštívili řadu kulturních pořadů, historických památek i spoustu zajímavých přírodních oblastí celé ČR. V rámci pracovní terapie děti absolvovaly řadu brigád (sběr kamene, a další individuální brigády). V rámci mimoškolní činnosti jsem rovněž rozvíjeli vztahy s partnerským dětským domovem na Slovensku (Liptovský Hrádok), s nímž spolupracujeme na recipročních výměnných pobytech dětí. Z recipročního pobytu našich dětí na Slovensku (DD Liptovský Hrádok) 5

6 Údaje o pracovnících Zařízení pracuje jako příspěvková organizace MŠMT ČR a respektuje závazné limity. Limit pracovníků je 33,79 a k již nekoresponduje se skutečným stavem pracovníků. Skutečný stav přepočtených pracovníků činí 35,29, tento byl navýšen na základě zákona 109/2002 a v současné době čekáme na navýšení limitu pracovníků. V současné době v zařízení pracují: - ředitel (plná kvalifikace, VŠ+spec. ped) - zástupce ředitele pro mimoškolní činnost (plná kvalifikace, VŠ + spec. ped) - zástupce ředitele pro školu a 4. RS (plná kvalifikace, VŠ + spec. ped.) - 4 učitelé (tři VŠ s ped. kvalifikací, jeden SŠ studuje spec. ped.) - 12 odborných vychovatelů ( SŠ,VOŠ, VŠ vzdělání, vychovatelé, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady si doplňují vzdělání) - 1 psycholožka (plně kvalifikovaná, doktorát) - 1 etopedka (plně kvalifikovaná VŠ + spec. ped) - 8 asistentů pedagoga - 1 referent správy majetku (plná kvalifikace) - 1 rozpočtář (plná kvalifikace) - 1 sociální (plná kvalifikace) - 0,2 vedoucí školní jídelny (plná kvalifikace) - 2 kuchařky (plná kvalifikace) - 1 krejčí, uklízečka - 1,2 domovník - 1 personalista Struktura ped. pracovníků dle pohlaví s ohledem na skutečnost, že necelá třetina dětí jsou dívky a více než dvě třetiny jsou chlapci odpovídá tomuto poměru. Při náboru nových pedagogických pracovníků byl posílen mužský prvek v zařízení z původního poměru 50:50. V ostatních profesích (s výjimkou údržby) odborní pracovníci, administrativní pracovníci, kuchařky, švadlenka pak pracují výhradně ženy. Tato struktura pracovníků dle pohlaví se osvědčila v praxi a i nadále v tomto modelu míníme pokračovat. Pracovníci, kteří nesplňují požadované kvalifikační předpoklady mají uzavřeny pracovní smlouvy na dobu neurčitou, v nich mají ukotven termín pro doplnění vzdělání. Nebude-li tento termín respektován, bude s nimi rozvázán pracovní poměr. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V zařízení je zpracován plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků. V letošním roce však nebyly přiděleny zařízení finanční prostředky na DVPP a tak i aktivity v této oblasti nebyly zcela ideální, neboť zařízení muselo jednotlivá studia hradit z provozních prostředků, jejichž příděl je omezený. Jedinou vyjímkou byl projekt Brána jazyků otevřená, do kterého se zapojila řada našich pedagogů.. 6

7 Studium v roce 2004/2005: 1. Ředitel (Mgr. Vovsík) - zahájení studia vedoucích pedagogických pracovníků 2. Etoped (Mgr. Švestková) - Psychoterapeutický výcvik - Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách 3. Vedoucí pracovníci Mgr. Floriánová - Zahájení studia vedoucích pedagogických pracovníků - Alternativní způsoby vyučování - Zavádění RVP pro základní vzdělávání do praxe Mgr. Kozdasová - Zahájení studia vedoucích pedagogických pracovníků - Kurz pro vedoucí vychovatele školských zařízení pro výkon ÚV nebo OV - Projevy drogových závislostí v sociálním styku 4. Učitelé Bc. Honzárek - UK Praha Učitelství pro střední školy, tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených 5. Ročník - Tvorba a realizace ŠVP pro ZŠ Bc. Šabacká - magisterské studium spec. ped. Ing. Krča - Inovace ve vzdělávacím procesu agrese a agresivita u dětí a mládeže p. Wendl - VŠ studium speciální pedagogiky ( 2. ročník) 5. Vychovatelé Sl. Vacková Vysoká škola J.A.Komenského - bakalářské studium spec. ped. ICT kurz Projevy drogových závislostí v sociálním styku P. Nachlinger p. Chládková p. Ságl 7

8 - výcvik instruktora vodáctví p. Sychra p. Vávra p. Chudoba p. Moláková p. Hron p. Čech p. Kovář - 4 rokem VOŠ sociální Pí. Skořepová P. Kuchař - VŠ magisterské studium etopedie, TV zdravotně postižení P. Kadlecová - aktuální problémy ochrany dětí - Projevy drogových závislostí v sociálním styku Pí. Habermanová - Univerzita J.A.-K. speciální pedagogika p. Bočková p. Trávník - VŠ J.A.K. obor speciální pedagogika 1. ročník - Projevy drogových závislostí v sociálním styku - Detekce násilí na dítěti p. Zápotočný - aktuální problémy ochrany dětí - Projevy drogových závislostí v sociálním styku Sl. Doleželová - Jihočeské univerzita České Budějovice zdravotně sociální fakulta rehabilitace - ICT kurz - Projevy drogových závislostí v sociálním styku 8

9 Honzárek Michal - instruktor vodní turistiky - ICT kurz - Projevy drogových závislostí v sociálním styku 6. Psycholog (PhDr. Prošková) Romské děti v české škole Inovace ve vzdělávacím procesu genetická metoda čtení a psaní Když je jídlo nepřítel poruchy příjmu potravy Kariérové poradenství pro žáky se SPUCH Inovace ve vzdělávacím procesu Agrese a agresivita u dětí a mládeže Nadané děti Práce s výchovnými problémy ve třídě 7. ICT koordinátor (Vávra) - Návrh www stránek školy 8. Rozpočtář (Hrušková) - archivace 9. Referent správy majetku (Vincencová), kuchařky (Kuňasová) - školní hygienické minimum 10. sociální pracovnice (H. Jarošová) - Odstraňování tvrdosti zákona v oblasti poskytování sociálních dávek - Sociálně právní ochrana dětí novela zákona - Soudní spor o dítě, jednání s rodiči a dítětem 11. Personalista (Zábranová) - Cestovnmí náhrady ve školství po novelách zákonů v roce 2005 V rámci interního vzdělávání byla zorganizována exkurze pedagogických pracovníků a dětí do VÚ Černovice, exkurze do věznice v Kuřimi (pro pedagogické pracovníky) a dvoudenní exkurze pro pedagogy po obdobných zařízeních v rámci ČR. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2005/2006 bylo na konci 2. pololetí vedeno v evidenci celkem 39 dětí. Z toho 6 dětí se vzdělávalo podle vzdělávacího programu Zvláštní škola a 26 dětí se vzdělávalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Ostatní děti se vzdělávali na civilních školách či učilištích následovně: 1 chlapec SOŠ, 1 dívka SOŠ, 3 chlapci SOU, 1 chlapec OU a 1 dívka OU. 9

10 ZŠ ZŠ (vzdělávací program Základní škola) (vzdělávací program Zvláštní škola) 6. ročník 2 žáci 5. ročník 1 žák 7. ročník 9 žáků 6. ročník 1 žák 8. ročník 9 žáků 7. ročník 2 žáci 9. ročník 6 žáků 8. ročník 2 žáci Vzdělávání dětí s ukončenou povinnou školní docházkou (zajišťované civilními školami): 1 chlapec SOŠ hotelová odmaturoval, nastupuje jednoleté pomaturitní studium jazyka 1 dívka SOŠ zemědělská 3. ročník 1 chlapec SOU obor zedník 2. ročník 2 chlapci SOU obor opravář zemědělských strojů 2. ročník 1 chlapec OU obor prodavačské práce 2. ročník 1 dívka OU obor cukrářské práce 2. ročník Všichni úspěšně absolvovali. Povinnou školní docházku ukončilo 14 dětí, z toho: ZŠ (vzdělávací program Základní škola) v 9. ročníku 6 žáků v 8. ročníku 6 žáků ZŠ (vzdělávací program Zvláštní škola) v 8. ročníku 2 žáci Výsledky klasifikace: - 4 žáci propadli z jednoho či dvou předmětů byli pozváni k opravným zkouškám (všichni vzd. program Základní škola). U opravných zkoušek prospěli 3 žáci. - 1 žák propad z více jak dvou předmětů a bude opakovat 7. ročník - 1 žák byl nehodnocen - 16 dětem byla snížena známka z chování (nejčastější důvody:neomluvená absence, trestná činnost, abúzus návykových látek) - 0 žáků bude v naší škole pokračovat desátým rokem a dokončí si povinnou školní docházku - všichni vycházející žáci byli přijati na učební obory dle jejich zájmu - jedno děvče je zařazeno na naše detašované pracoviště a je přijato na SOŠ obor kosmetička Údaje o zařazování dětí, propouštění V letošním školním roce prošlo naším zařízením celkem 52 dětí, což je o 3 méně, než v loňském roce. Naše kapacita je prakticky nepřetržitě naplněna i přesto, že nám byla udělena výjimka pro následující školní rok v překročení kapacity o jedno dítě na rodinnou skupinu. 10

11 Zařazování dětí probíhá prostřednictvím DDÚ Brno Hlinky. V průběhu školního roku a letních prázdnin k nám bylo zařazeno celkem 18 dětí což je přesně stejně, jako loni, ale méně, než v letech minulých. Je to důsledek stále se prodlužující délky pobytu dětí v našem zařízení. 9 dětí bylo v průběhu roku přeřazeno do jiného VÚ důvodem bylo převážně to, že se jednalo o agresory šikany, děti závislé na drogách, v jednom případě nám selhala dívka na civilním učilišti a v jednom případě selhal chlapec na podmínce. 1 chlapec byl převezen do Boletic nad Labem (EPCHO vrah). Jedno dítě bylo přeřazeno do DD. Žádné dítě nekončilo z důvodu plnoletosti, v zařízení je však 6 starších dětí 18ti let (1 prodloužená ÚV, 5 dobrovolný pobyt). 3 dětem byla zrušena nebo nenařízena ÚV. 5 dětí odcházelo na konci školního roku do učení do VÚ. Dislokace: 3 děti byly podmínečně propuštěni k (zůstávají administrativně v našem zařízení, celkem se již jedná o 6 dětí na podmínce) 1 dítě po ukončení povinné školní docházky zůstává v našem zařízení a bude studovat na SOŠ v Jihlavě 1 dívka VÚ Žulová 2 chlapci VÚ Střílky 2 dívky VÚ Velké Meziříčí Jedná se o děti,které ukončily v našem zařízení povinnou školní docházku. Absolventi naší základní školy, nyní žijí v rodinné skupině a vzdělávají se na civilních školách. Chlapec střední hotelová škola, dívka SOU kuchař číšník. Koncepce zařízení Od je naše zařízení plně transformováno v Dětský domov se školou dle zákona 109/2002. S tím souvisely i stavební úpravy v zařízení (zejména vybudování rodinných buněk), pokles kapacity zařízení (z 37 na 34 ve školním roce 2003/2004. Na výjimku MŠMT byla tato kapacita prodloužena i na školní rok 2004/2005 a tato vyjímka bude zatím pokračovat i v letech dalších. Konečná kapacita zařízení by měla být 31). Rovněž se změnila organizace práce s dětmi, kdy tyto jsou vedeny k větší samostatnosti, odpovědnosti a sebeobsluze. Se všemi uvedenými změnami souvisí i kompletní změna vnitřního řádu zařízení a ostatních organizačních řádů a směrnic ke dni a její následné úpravy včetně 11

12 přechodu k samofinancování rodinných buněk od poslední aktualizace dokumentace DDsŠ proběhla k Personální záležitosti Postupně se podařilo stabilizovat tým pedagogických pracovníků, i když k jisté zdravé fluktuaci ještě dochází. S postupnou stabilizací souvisí i průběžné zvyšování kvalifikace našich pedagogických zaměstnanců, neboť řada již ukončila své vzdělávání při zaměstnání a řada jich studuje potřebné školy. Struktura pedagogických zaměstnanců se ustálila následovně: zástupce ředitele koordinuje činnost na RS, vedoucí detašovaného pracoviště koordinuje činnost školy a 4. RS. Každá rodinná skupina je obsazena 5 lidmi (3 vychovatelé, 2 asistenti pedagoga). Nedochází k prolínání služeb v jiných rodinných skupinách. V budoucnosti očekáváme mateřské dovolené a plánovitě budeme uvolněná místa obsazovat vychovateli muži, tak aby poměr denních vychovatelů byl 2 muži a 1 žena na RS. Škola je posílena o místo 1 učitele, v současné době zde tedy působí 4 učitelé na plný úvazek, což je dostatečný počet. Personální politika pedagogických pracovníků je nastavena tak, že v současných podmínkách je optimální. Úsek odborných a průřezových pracovníků je dlouhodobě optimální, stabilizovaný a není třeba do něj zasahovat. Personálně stabilizovaný je i úsek nepedagogických pracovníků. Investiční záměry V oblasti investic došlo ke značnému rozvoji. Zařízení získalo chatu, byt pro postpenitenciární péči, budovu Sokolovská 30, Matky Boží 15 a objekt SOU Rouchovany. Rovněž byly dokončeny některé práce na Dělnické 1, byl posílen vozový park o 1 devítimístné vozidlo. Dělnická 1 Nejpalčivějším problémem tohoto objektu je venkovní sportovně relaxační areál a oplocení. Uvnitř budovy byly všechny základní úpravy dokončeny, rovněž byla dokončena vnitřní komunikace a rekonstrukce garáží. Do budoucna budeme žádat MŠMT o investici do sportovně relaxačního areálu a do rekonstrukce oplocení Sokolovská 30 Budova je v nájmu od města na dobu do r Je po rekonstrukci z roku Výhledově nepočítáme s většími investicemi (s výjimkou dobudovávání zázemí školy). Po ukončení nájmu budeme jednak jednat o možnosti prodloužení, odkupu budovy či přemístění školy do objektu Matky Boží. Matky Boží 15 Objekt poskytuje rezervu pro zařízení v případě nutnosti přesunu školy. Rovněž je i rezervou z hlediska budoucího koncepčního rozvoje zařízení. V současné době je pronajímán za částku ,- Kč ročně SVOŠ sociální. Smlouva je s roční výpovědní lhůtou. Část prostředků ve výši ,- Kč ročně je zpětně investována do oprav budovy. 12

13 Byt Benešova 31 Slouží v rámci projektu postpenitenciární péče. Je v majetku města, pronajatý za regulované nájemné. Nově vybavený, nepočítáme zde v nejbližší budoucnosti s žádnými investicemi. V delším horizontu bude nutno jednat o nákupu tohoto bytu do vlastnictví DDsŠ (např. v rámci privatizace městských bytů). Chata Klučov Rekreační objekt zakoupený v roce Dle stanoviska hygieny bude nutno investovat do uvedení objektu do souladu s hygienickými předpisy. Tyto investice budou primárně realizovány z rozpočtu DDsŠ a zároveň o část budeme žádat MŠMT. Jedná se o vybudování toalet, sprchy, napojení objektu na inženýrské sítě, vyřešení odpadového hospodářství. Objekt SOU Rouchovany Záměrem je zřídit zde detašované pracoviště DDsŠ Jihlavy dle nejnovějších trendů v našem oboru. Toto pracoviště by napomohlo i vnitřní diferenciaci našeho zařízení z pohledu dětské klientely. V současné době je zpracována studie pro projekt, a je předložena MŠMT ČR k registraci. Odhadované náklady na první etapu rekonstrukce činí 96 mil. Kč. Legislativa Ve školním roce 2006/2007 bude nutno přizpůsobit vzdělávací a výchovný proces novým podmínkám vyplývajícím ze školského zákona a ze souvisejících předpisů. Budeme dopracovávat ŠVP, podle nějž začneme pracovat Dojde i k dalším dílčím úpravám např. v oblasti IUP atd. Postupně bychom měli přecházet i na maximální komunikaci prostřednictvím internetu případně intranetu, což je výrazný úkol pro ICT koordinátora. Závěr Nový zákon 109/2002 umožnil našemu zařízení transformaci na dětský domov se školou. S ohledem na skutečnost, že jsme se na tuto transformaci dlouhodobě koncepčně připravovali, a postupně jsme se k novému modelu reedukace propracovávali dílčími změnami koedukace našeho zařízení, odloučení školy od internátu, rozšíření speciální ZŠ o ZvŠ, vytvoření rodinné buňky na detašovaném pracovišti až po loňskou realizaci zabezpečení dětí po ukončení povinné školní docházky, pracujeme nyní již plně v souladu s tímto zákonem. Tato výroční zpráva bude projednána na pedagogické radě 13. září Za DDsŠ Jihlava dne Mgr. Radek Vovsík Ředitel DDsŠ 13

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, 671 38 IČO: 49 438

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2009/2010 2 a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více