1. část výroční zprávy školní rok 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. část výroční zprávy školní rok 2005/2006"

Transkript

1 1. část výroční zprávy školní rok 2005/2006 1

2 Dělnická 1, Jihlava, PSČ Telefon: , mobil: , Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava, Dělnická 1 Na základě ustanovení 17 odst. 2 a 3 Zákona č. 139/95 Sb. podávám Výroční zprávu (1. Část) o činnosti zařízení ve školním roce 2005/2006. Charakteristika zařízení Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava, Dělnická 1 je zařízením pro výkon ústavní a ochranné výchovy (eventuálně předběžného opatření) pro děti do skončení základní školní docházky, od v souvislosti se vstoupením v platnost nového zákona o ústavní a ochranné výchově pak i pro děti do ukončení přípravy na zaměstnání.. Součástí zařízení je základní škola a školní jídelna. Metodicky podléhá DDÚ Brno Hlinky, s jehož souhlasem jsou děti do DDsŠ umisťovány. Zařízení má kapacitu 34 dětí ve třech třídách (dle programu zvláštní škola 1 třída, dle programu základní škola 2 třídy) a čtyřech rodinných skupinách. Již 6 let zařízení funguje jako koedukované tato forma se nám velmi osvědčila. V současné době jsme tedy schopni pokrýt veškerou dětskou problémovou populaci. Děti jsou po skončení základní školní docházky přeřezováni prostřednictvím DÚM Brno Veslařská do příslušných VÚ s učebními obory dle zájmu a výběru jednotlivců. Ti, kteří mají zrušenu ÚV, či jsou podmíněně propuštěni, odchází zpět do rodin, v letošním roce se jedná o 3 děti. Rodinná skupina na elokovaném pracovišti pak slouží pro děti, které u nás zůstávají i po ukončení povinné školní docházky (většinou děti plně adaptované na naše zařízení s absentujícím či zcela afunkčním rodinným prostředím a přitom relativně dobrou prognózou z pohledu budoucí integrace do společnosti). Práce v rodinné skupině na elokovaném pracovišti je odlišným způsobem organizovaná (děti vedeme k plné samostatnosti vaření, nákupy, praní, příprava do školy, ) a možnost kontinuity výchovného prostředí pro tyto děti, kterou nám umožnil zákon 109/2002 to vše jsou faktory, jež vnímáme velmi pozitivně a jsou výrazným přínosem pro resocializační a reedukační proces v našem zařízení. Základní škola je elokována v samostatné budově, což z resocializačního hlediska považuji za velmi příznivý prvek.. Děti do školy docházejí pěšky pod dozorem pedagogů (cca 20 min). Toto má velmi příznivý vliv na jak proces učení, tak i na vlastní resocializaci, neboť jsou tak vytvořeny podmínky co nejpodobnější standardnímu prostředí. Pozitivně lze hodnotit i koedukaci zařízení. Prostředí převýchovy dětí je nyní daleko podobnější prostředí standardnímu a heterogennost uvnitř zařízení je prvkem, jenž se nám již čtvrtým rokem osvědčuje. S ohledem na proběhlou rozsáhlou stavební rekonstrukci zařízení ukončenou v roce 2001 jsme se následně prostřednictvím vlastních zdrojů (FRM) a sponzorských aktivit zaměřily na úpravu exteriéru. Provedli jsme opravu části oplocení a položili jsme zámkovou dlažbu na příjezdovou komunikaci, čímž došlo k výraznému zestetičnění celkového prostředí. Přes 2

3 všechny úpravy však zařízení nebylo připraveno plně pracovat dle zákona 109/2002 a tak jsme v roce 2002 přistoupili k realizaci dalších stavebních úprav, zaměřených zejména na úpravy interiérů tedy vnitřních dispozic zařízení byla zahájena rekonstrukce, která byla ukončena k od tohoto data je ukončena definitivní transformace původně Dětského výchovného ústavu na dětský domov se školou (dle zákona 109/2002). V roce 2005 pak byla dokončena i rekonstrukce vnitřní komunikace a přestavba garáže na dvojgaráž. V oblasti nemovitostí došlo v roce 2005 k výraznému rozmachu zařízení. Na jaře 2005 jsme koupili zahradní chatku v obci Klučov, využívanou na rekreaci dětí. Od máme pronajat od města byt, který využíváme v rámci projektu postpenitenciární péče. Je v něm ubytován chlapec, který je u nás již na dobrovolném pobytu. V roce 2005 došlo k dokončení převodu budovy Matky Boží na naše zařízení. Tato budova je pronajímána a slouží jako záloha k přesunu naší školy. V roce 2005 jsme rovněž nakoupili objekt SOU Rouchovany, kde bude v budoucnu zřízeno detašované pracoviště našeho zařízení. V oblasti personální se podařilo stabilizovat jak kádr učitelského sboru, tak kádr vychovatelský a asistentů pedagoga..rovněž plně stabilizovaný (dlouhodobě) je úsek provozních a administrativních pracovníků, rovněž pracovníků odborných, stabilizované personálně je i vedení ústavu. Noví pracovníci dostávají smlouvu na dobu určitou s podmínkou doplnit si speciálně pedagogické vzdělání. Nadále pokračujeme v několika alternativních resocializačních projektech (projekt MOST, projekt Partnerství, projekt postpenitenciární péče a integrovaného tábora), které vhodným způsobem doplňují strukturu resocializačních programů v DDsŠ. Úzce spolupracujeme rovněž s VOŠ sociální (zajišťování praxe, participace na projektech). Nová filozofie zařízení otevření se světu a průnik do standardní společnosti v rámci zvýšení efektu reedukace se plně osvědčila. V průběhu roku jsme absolvovali celou řadu aktivit, při nichž jsme preferovali ty, které probíhaly za účasti dětí ze standardního prostředí. Menší důraz jsme kladli na společné aktivity s ostatními DDsŠ. Za zmínku stojí: škola v přírodě, ozdravný pobyt v Chorvatsku, sjíždění Vltavy na raftech, čtrnáctidenní diagnostický tábor, reciproční pobyty se slovenským dětským domovem v Liptovském Hrádku, atd. Souhrn všech těchto faktorů vede k vytváření stále příznivější atmosféry v zařízení, jež se projevila například snížením útěkovosti. Koedukovaná skupina dětí při zájmové činnosti: děvčata vytváří výzdobu z kaštanů a v pozadí hraje malý Jirka počítačové hry. 3

4 Přehled učebních plánů Základní škola vyučuje dle vzdělávacího programu Základní škola, schváleného MŠMT ČR dne pod č. j.: /96 2 s platností od a dle vzdělávacího programu Zvláštní škola, schváleného MŠMT ČR pod č. j.: /97-22 Ostatní činnosti se řídí zejména Zákonem 109/2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Údaje o výsledcích inspekce V průběhu roku v našem zařízení neproběhla žádná inspekce. Komplexní inspekce u nás proběhla na jaře roku 2003 s velmi dobrým výsledkem. Údaje o mimoškolní činnosti V uplynulém školním roce byl kladen mimořádný důraz na rozšíření podmínek pro co nejširší spektrum zájmové činnosti dětí, což se do značné míry podařilo. Vznikla celá řada nových zájmových kroužků, jež flexibilně reagují na potřeby dětí. Snaha byla zejména začleňovat děti do zájmových kroužků mimo zařízení tedy mezi děti z mimoústavního prostředí. - keramický kroužek (byla zřízena učebna výtvarné výchovy, vybavená keramickou pecí) - sportovní kroužek (včetně účasti na zimní i letní olympiádě DVÚ) - aerobik pro dívky - sebeobrana pro chlapce - kynologický kroužek Přetrvávajícím nedostatkem v oblasti zájmové činnosti dětí je nedostatečné zastoupení hudební výchovy, jež je determinováno pedagogickým sborem, v němž se nenachází člověk k této výchově inklinující. Pořádáme i každoročně turnaj O jihlavský stříbrný míč, tedy turnaj všech DDsŠ v halové kopané. Součástí turnaje je i dlouhodobá příprava našich dětí v této oblasti. V letošním roce jsme organizovali celostátní kolo ZUČ pro děti z dětských domovů. V loňském roce se nám dařilo i zapojit řadu dětí do zájmových kroužků v DDM Jihlava dle jejich zájmů (počítačové kroužky, rybářství, ) V tomto trendu bychom rádi pokračovali i nadále. Z jednorázových akcí mimoškolní výchovy bylo v uplynulém roce realizováno: - ozdravný pobyt v Chorvatsku - sjezd řeky Vltavy - čtrnáctidenní diagnostický tábor 4

5 - organizace turnaje DDsŠ v malé kopané - velké množství krátkodobějších výletů či akcí - řada sportovních klání se školami Jihlavska Součástí mimoškolní výchovy byly i periodické pololetní dny otevřených dveří, na nichž děti prezentovaly výsledky své zájmové činnosti v obsáhlých kulturních pásmech. S dětmi jsme rovněž navštívili dětské domovy v okolí sehráli jsme s nimi přátelské fotbalové zápasy, navštívili jsme i krumlovský výchovný ústav. V rámci činností organizovaných individuálně vychovateli děti navštívili řadu kulturních pořadů, historických památek i spoustu zajímavých přírodních oblastí celé ČR. V rámci pracovní terapie děti absolvovaly řadu brigád (sběr kamene, a další individuální brigády). V rámci mimoškolní činnosti jsem rovněž rozvíjeli vztahy s partnerským dětským domovem na Slovensku (Liptovský Hrádok), s nímž spolupracujeme na recipročních výměnných pobytech dětí. Z recipročního pobytu našich dětí na Slovensku (DD Liptovský Hrádok) 5

6 Údaje o pracovnících Zařízení pracuje jako příspěvková organizace MŠMT ČR a respektuje závazné limity. Limit pracovníků je 33,79 a k již nekoresponduje se skutečným stavem pracovníků. Skutečný stav přepočtených pracovníků činí 35,29, tento byl navýšen na základě zákona 109/2002 a v současné době čekáme na navýšení limitu pracovníků. V současné době v zařízení pracují: - ředitel (plná kvalifikace, VŠ+spec. ped) - zástupce ředitele pro mimoškolní činnost (plná kvalifikace, VŠ + spec. ped) - zástupce ředitele pro školu a 4. RS (plná kvalifikace, VŠ + spec. ped.) - 4 učitelé (tři VŠ s ped. kvalifikací, jeden SŠ studuje spec. ped.) - 12 odborných vychovatelů ( SŠ,VOŠ, VŠ vzdělání, vychovatelé, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady si doplňují vzdělání) - 1 psycholožka (plně kvalifikovaná, doktorát) - 1 etopedka (plně kvalifikovaná VŠ + spec. ped) - 8 asistentů pedagoga - 1 referent správy majetku (plná kvalifikace) - 1 rozpočtář (plná kvalifikace) - 1 sociální (plná kvalifikace) - 0,2 vedoucí školní jídelny (plná kvalifikace) - 2 kuchařky (plná kvalifikace) - 1 krejčí, uklízečka - 1,2 domovník - 1 personalista Struktura ped. pracovníků dle pohlaví s ohledem na skutečnost, že necelá třetina dětí jsou dívky a více než dvě třetiny jsou chlapci odpovídá tomuto poměru. Při náboru nových pedagogických pracovníků byl posílen mužský prvek v zařízení z původního poměru 50:50. V ostatních profesích (s výjimkou údržby) odborní pracovníci, administrativní pracovníci, kuchařky, švadlenka pak pracují výhradně ženy. Tato struktura pracovníků dle pohlaví se osvědčila v praxi a i nadále v tomto modelu míníme pokračovat. Pracovníci, kteří nesplňují požadované kvalifikační předpoklady mají uzavřeny pracovní smlouvy na dobu neurčitou, v nich mají ukotven termín pro doplnění vzdělání. Nebude-li tento termín respektován, bude s nimi rozvázán pracovní poměr. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V zařízení je zpracován plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků. V letošním roce však nebyly přiděleny zařízení finanční prostředky na DVPP a tak i aktivity v této oblasti nebyly zcela ideální, neboť zařízení muselo jednotlivá studia hradit z provozních prostředků, jejichž příděl je omezený. Jedinou vyjímkou byl projekt Brána jazyků otevřená, do kterého se zapojila řada našich pedagogů.. 6

7 Studium v roce 2004/2005: 1. Ředitel (Mgr. Vovsík) - zahájení studia vedoucích pedagogických pracovníků 2. Etoped (Mgr. Švestková) - Psychoterapeutický výcvik - Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách 3. Vedoucí pracovníci Mgr. Floriánová - Zahájení studia vedoucích pedagogických pracovníků - Alternativní způsoby vyučování - Zavádění RVP pro základní vzdělávání do praxe Mgr. Kozdasová - Zahájení studia vedoucích pedagogických pracovníků - Kurz pro vedoucí vychovatele školských zařízení pro výkon ÚV nebo OV - Projevy drogových závislostí v sociálním styku 4. Učitelé Bc. Honzárek - UK Praha Učitelství pro střední školy, tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených 5. Ročník - Tvorba a realizace ŠVP pro ZŠ Bc. Šabacká - magisterské studium spec. ped. Ing. Krča - Inovace ve vzdělávacím procesu agrese a agresivita u dětí a mládeže p. Wendl - VŠ studium speciální pedagogiky ( 2. ročník) 5. Vychovatelé Sl. Vacková Vysoká škola J.A.Komenského - bakalářské studium spec. ped. ICT kurz Projevy drogových závislostí v sociálním styku P. Nachlinger p. Chládková p. Ságl 7

8 - výcvik instruktora vodáctví p. Sychra p. Vávra p. Chudoba p. Moláková p. Hron p. Čech p. Kovář - 4 rokem VOŠ sociální Pí. Skořepová P. Kuchař - VŠ magisterské studium etopedie, TV zdravotně postižení P. Kadlecová - aktuální problémy ochrany dětí - Projevy drogových závislostí v sociálním styku Pí. Habermanová - Univerzita J.A.-K. speciální pedagogika p. Bočková p. Trávník - VŠ J.A.K. obor speciální pedagogika 1. ročník - Projevy drogových závislostí v sociálním styku - Detekce násilí na dítěti p. Zápotočný - aktuální problémy ochrany dětí - Projevy drogových závislostí v sociálním styku Sl. Doleželová - Jihočeské univerzita České Budějovice zdravotně sociální fakulta rehabilitace - ICT kurz - Projevy drogových závislostí v sociálním styku 8

9 Honzárek Michal - instruktor vodní turistiky - ICT kurz - Projevy drogových závislostí v sociálním styku 6. Psycholog (PhDr. Prošková) Romské děti v české škole Inovace ve vzdělávacím procesu genetická metoda čtení a psaní Když je jídlo nepřítel poruchy příjmu potravy Kariérové poradenství pro žáky se SPUCH Inovace ve vzdělávacím procesu Agrese a agresivita u dětí a mládeže Nadané děti Práce s výchovnými problémy ve třídě 7. ICT koordinátor (Vávra) - Návrh www stránek školy 8. Rozpočtář (Hrušková) - archivace 9. Referent správy majetku (Vincencová), kuchařky (Kuňasová) - školní hygienické minimum 10. sociální pracovnice (H. Jarošová) - Odstraňování tvrdosti zákona v oblasti poskytování sociálních dávek - Sociálně právní ochrana dětí novela zákona - Soudní spor o dítě, jednání s rodiči a dítětem 11. Personalista (Zábranová) - Cestovnmí náhrady ve školství po novelách zákonů v roce 2005 V rámci interního vzdělávání byla zorganizována exkurze pedagogických pracovníků a dětí do VÚ Černovice, exkurze do věznice v Kuřimi (pro pedagogické pracovníky) a dvoudenní exkurze pro pedagogy po obdobných zařízeních v rámci ČR. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2005/2006 bylo na konci 2. pololetí vedeno v evidenci celkem 39 dětí. Z toho 6 dětí se vzdělávalo podle vzdělávacího programu Zvláštní škola a 26 dětí se vzdělávalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Ostatní děti se vzdělávali na civilních školách či učilištích následovně: 1 chlapec SOŠ, 1 dívka SOŠ, 3 chlapci SOU, 1 chlapec OU a 1 dívka OU. 9

10 ZŠ ZŠ (vzdělávací program Základní škola) (vzdělávací program Zvláštní škola) 6. ročník 2 žáci 5. ročník 1 žák 7. ročník 9 žáků 6. ročník 1 žák 8. ročník 9 žáků 7. ročník 2 žáci 9. ročník 6 žáků 8. ročník 2 žáci Vzdělávání dětí s ukončenou povinnou školní docházkou (zajišťované civilními školami): 1 chlapec SOŠ hotelová odmaturoval, nastupuje jednoleté pomaturitní studium jazyka 1 dívka SOŠ zemědělská 3. ročník 1 chlapec SOU obor zedník 2. ročník 2 chlapci SOU obor opravář zemědělských strojů 2. ročník 1 chlapec OU obor prodavačské práce 2. ročník 1 dívka OU obor cukrářské práce 2. ročník Všichni úspěšně absolvovali. Povinnou školní docházku ukončilo 14 dětí, z toho: ZŠ (vzdělávací program Základní škola) v 9. ročníku 6 žáků v 8. ročníku 6 žáků ZŠ (vzdělávací program Zvláštní škola) v 8. ročníku 2 žáci Výsledky klasifikace: - 4 žáci propadli z jednoho či dvou předmětů byli pozváni k opravným zkouškám (všichni vzd. program Základní škola). U opravných zkoušek prospěli 3 žáci. - 1 žák propad z více jak dvou předmětů a bude opakovat 7. ročník - 1 žák byl nehodnocen - 16 dětem byla snížena známka z chování (nejčastější důvody:neomluvená absence, trestná činnost, abúzus návykových látek) - 0 žáků bude v naší škole pokračovat desátým rokem a dokončí si povinnou školní docházku - všichni vycházející žáci byli přijati na učební obory dle jejich zájmu - jedno děvče je zařazeno na naše detašované pracoviště a je přijato na SOŠ obor kosmetička Údaje o zařazování dětí, propouštění V letošním školním roce prošlo naším zařízením celkem 52 dětí, což je o 3 méně, než v loňském roce. Naše kapacita je prakticky nepřetržitě naplněna i přesto, že nám byla udělena výjimka pro následující školní rok v překročení kapacity o jedno dítě na rodinnou skupinu. 10

11 Zařazování dětí probíhá prostřednictvím DDÚ Brno Hlinky. V průběhu školního roku a letních prázdnin k nám bylo zařazeno celkem 18 dětí což je přesně stejně, jako loni, ale méně, než v letech minulých. Je to důsledek stále se prodlužující délky pobytu dětí v našem zařízení. 9 dětí bylo v průběhu roku přeřazeno do jiného VÚ důvodem bylo převážně to, že se jednalo o agresory šikany, děti závislé na drogách, v jednom případě nám selhala dívka na civilním učilišti a v jednom případě selhal chlapec na podmínce. 1 chlapec byl převezen do Boletic nad Labem (EPCHO vrah). Jedno dítě bylo přeřazeno do DD. Žádné dítě nekončilo z důvodu plnoletosti, v zařízení je však 6 starších dětí 18ti let (1 prodloužená ÚV, 5 dobrovolný pobyt). 3 dětem byla zrušena nebo nenařízena ÚV. 5 dětí odcházelo na konci školního roku do učení do VÚ. Dislokace: 3 děti byly podmínečně propuštěni k (zůstávají administrativně v našem zařízení, celkem se již jedná o 6 dětí na podmínce) 1 dítě po ukončení povinné školní docházky zůstává v našem zařízení a bude studovat na SOŠ v Jihlavě 1 dívka VÚ Žulová 2 chlapci VÚ Střílky 2 dívky VÚ Velké Meziříčí Jedná se o děti,které ukončily v našem zařízení povinnou školní docházku. Absolventi naší základní školy, nyní žijí v rodinné skupině a vzdělávají se na civilních školách. Chlapec střední hotelová škola, dívka SOU kuchař číšník. Koncepce zařízení Od je naše zařízení plně transformováno v Dětský domov se školou dle zákona 109/2002. S tím souvisely i stavební úpravy v zařízení (zejména vybudování rodinných buněk), pokles kapacity zařízení (z 37 na 34 ve školním roce 2003/2004. Na výjimku MŠMT byla tato kapacita prodloužena i na školní rok 2004/2005 a tato vyjímka bude zatím pokračovat i v letech dalších. Konečná kapacita zařízení by měla být 31). Rovněž se změnila organizace práce s dětmi, kdy tyto jsou vedeny k větší samostatnosti, odpovědnosti a sebeobsluze. Se všemi uvedenými změnami souvisí i kompletní změna vnitřního řádu zařízení a ostatních organizačních řádů a směrnic ke dni a její následné úpravy včetně 11

12 přechodu k samofinancování rodinných buněk od poslední aktualizace dokumentace DDsŠ proběhla k Personální záležitosti Postupně se podařilo stabilizovat tým pedagogických pracovníků, i když k jisté zdravé fluktuaci ještě dochází. S postupnou stabilizací souvisí i průběžné zvyšování kvalifikace našich pedagogických zaměstnanců, neboť řada již ukončila své vzdělávání při zaměstnání a řada jich studuje potřebné školy. Struktura pedagogických zaměstnanců se ustálila následovně: zástupce ředitele koordinuje činnost na RS, vedoucí detašovaného pracoviště koordinuje činnost školy a 4. RS. Každá rodinná skupina je obsazena 5 lidmi (3 vychovatelé, 2 asistenti pedagoga). Nedochází k prolínání služeb v jiných rodinných skupinách. V budoucnosti očekáváme mateřské dovolené a plánovitě budeme uvolněná místa obsazovat vychovateli muži, tak aby poměr denních vychovatelů byl 2 muži a 1 žena na RS. Škola je posílena o místo 1 učitele, v současné době zde tedy působí 4 učitelé na plný úvazek, což je dostatečný počet. Personální politika pedagogických pracovníků je nastavena tak, že v současných podmínkách je optimální. Úsek odborných a průřezových pracovníků je dlouhodobě optimální, stabilizovaný a není třeba do něj zasahovat. Personálně stabilizovaný je i úsek nepedagogických pracovníků. Investiční záměry V oblasti investic došlo ke značnému rozvoji. Zařízení získalo chatu, byt pro postpenitenciární péči, budovu Sokolovská 30, Matky Boží 15 a objekt SOU Rouchovany. Rovněž byly dokončeny některé práce na Dělnické 1, byl posílen vozový park o 1 devítimístné vozidlo. Dělnická 1 Nejpalčivějším problémem tohoto objektu je venkovní sportovně relaxační areál a oplocení. Uvnitř budovy byly všechny základní úpravy dokončeny, rovněž byla dokončena vnitřní komunikace a rekonstrukce garáží. Do budoucna budeme žádat MŠMT o investici do sportovně relaxačního areálu a do rekonstrukce oplocení Sokolovská 30 Budova je v nájmu od města na dobu do r Je po rekonstrukci z roku Výhledově nepočítáme s většími investicemi (s výjimkou dobudovávání zázemí školy). Po ukončení nájmu budeme jednak jednat o možnosti prodloužení, odkupu budovy či přemístění školy do objektu Matky Boží. Matky Boží 15 Objekt poskytuje rezervu pro zařízení v případě nutnosti přesunu školy. Rovněž je i rezervou z hlediska budoucího koncepčního rozvoje zařízení. V současné době je pronajímán za částku ,- Kč ročně SVOŠ sociální. Smlouva je s roční výpovědní lhůtou. Část prostředků ve výši ,- Kč ročně je zpětně investována do oprav budovy. 12

13 Byt Benešova 31 Slouží v rámci projektu postpenitenciární péče. Je v majetku města, pronajatý za regulované nájemné. Nově vybavený, nepočítáme zde v nejbližší budoucnosti s žádnými investicemi. V delším horizontu bude nutno jednat o nákupu tohoto bytu do vlastnictví DDsŠ (např. v rámci privatizace městských bytů). Chata Klučov Rekreační objekt zakoupený v roce Dle stanoviska hygieny bude nutno investovat do uvedení objektu do souladu s hygienickými předpisy. Tyto investice budou primárně realizovány z rozpočtu DDsŠ a zároveň o část budeme žádat MŠMT. Jedná se o vybudování toalet, sprchy, napojení objektu na inženýrské sítě, vyřešení odpadového hospodářství. Objekt SOU Rouchovany Záměrem je zřídit zde detašované pracoviště DDsŠ Jihlavy dle nejnovějších trendů v našem oboru. Toto pracoviště by napomohlo i vnitřní diferenciaci našeho zařízení z pohledu dětské klientely. V současné době je zpracována studie pro projekt, a je předložena MŠMT ČR k registraci. Odhadované náklady na první etapu rekonstrukce činí 96 mil. Kč. Legislativa Ve školním roce 2006/2007 bude nutno přizpůsobit vzdělávací a výchovný proces novým podmínkám vyplývajícím ze školského zákona a ze souvisejících předpisů. Budeme dopracovávat ŠVP, podle nějž začneme pracovat Dojde i k dalším dílčím úpravám např. v oblasti IUP atd. Postupně bychom měli přecházet i na maximální komunikaci prostřednictvím internetu případně intranetu, což je výrazný úkol pro ICT koordinátora. Závěr Nový zákon 109/2002 umožnil našemu zařízení transformaci na dětský domov se školou. S ohledem na skutečnost, že jsme se na tuto transformaci dlouhodobě koncepčně připravovali, a postupně jsme se k novému modelu reedukace propracovávali dílčími změnami koedukace našeho zařízení, odloučení školy od internátu, rozšíření speciální ZŠ o ZvŠ, vytvoření rodinné buňky na detašovaném pracovišti až po loňskou realizaci zabezpečení dětí po ukončení povinné školní docházky, pracujeme nyní již plně v souladu s tímto zákonem. Tato výroční zpráva bude projednána na pedagogické radě 13. září Za DDsŠ Jihlava dne Mgr. Radek Vovsík Ředitel DDsŠ 13

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007-1 - OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika Dětského domova se školou v Jihlavě 3 2.1 Domov 4 2.2 Základní škola 7 3. Výsledky vzdělávání žáků 8 3.1 Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dětský domov, Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

K. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 19. N. Spolupráce s odborovou organizací 19. O. Spolupracující organizace 19. P.

K. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 19. N. Spolupráce s odborovou organizací 19. O. Spolupracující organizace 19. P. OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy A. Základní údaje o školském zařízení 2 B. Obory vzdělání 4 C. Personální zabezpečení 4 D. Zařazování a propouštění dětí 6 E. Výsledky vzdělávání žáků 7 F. Prevence

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

A. Základní údaje o školském zařízení 2. B. Obory vzdělání 4. C. Personální zabezpečení 4. D. Zařazování a propouštění dětí 6

A. Základní údaje o školském zařízení 2. B. Obory vzdělání 4. C. Personální zabezpečení 4. D. Zařazování a propouštění dětí 6 OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy A. Základní údaje o školském zařízení 2 B. Obory vzdělání 4 C. Personální zabezpečení 4 D. Zařazování a propouštění dětí 6 E. Výsledky vzdělávání žáků 7 F. Prevence

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

K. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů. L. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

K. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů. L. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy A. Základní údaje o školském zařízení B. Obory vzdělání C. Personální zabezpečení D. Zařazování a propouštění dětí E. Výsledky vzdělávání žáků F. Prevence sociálně

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, Unhošť 273 51 č.j.:dd/452/2012 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2012 říjen 2012 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. VIZE ROZVOJE DĚTSKÉHO DOMOVA...4 2.1 Odborná pomoc

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 436/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více