Lyžaský kurz v Orlických horách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lyžaský kurz v Orlických horách"

Transkript

1 asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou ped pár lety ásten strhla voda. Z tohoto dvodu majitelé pension rekonstruovali a zvelebili. Potom jsme šli do msteka, kde práv probíhalo ukonení sezóny s Rampušákem a populárními hosty jako Petr Muk, Michal Nesvadba, Druhý den nás uitelé rozadili do družstev podle schopností. Pak už zaal výcvik. Druhá a tetí skupina první dny vyšlapávaly cvinou louku. Pozdji všichni mohli jet na vlek (až na mistra Švíkovského ). O veerní program se postarali uitelé. Nkolikrát jsme se bavili na diskotéce a jednou se poádala soutž mezi družstvy. Skupiny se prezentovaly scénkami a parodiemi. Nejvtší úspch sklidil Jára Matuška, který imitoval p. u. Špejtka. Po týdnu se nikomu nechtlo vracet do Jihlavy. Na horách se nám líbilo a rádi bychom tam jeli znovu. K. Málková, P. Milnerová 7.A K. Vondráková, V. Kováová 9.D

2 Pijímací zkoušky pro školní rok 2004 / 2005 Více než šest tisíc žák ze základních škol v kraji Vysoina eká v nejbližších dnech dležitý krok v život. V pondlí 19. dubna budou skládat pijímací zkoušky na školy, které si vybrali pro své další studium. Ti šastnjší absolvují jen jedno kolo, ostatní ješt kolo druhé, které se bude konat ve tvrtek 20. kvtna. Období pijímacích zkoušek je zápahem na nervy nejen dtí, ale i jejich rodi. Pro vaše uklidnní se dá íct jediné: na školu se dostane úpln každý (problém je však v tom, že ne všichni budou pijati tam, kam chtjí). Na naší škole máme ve tyech devátých tídách 74 žák. Jedna žákyn byla pijata již v lednu, když úspšn vykonala talentové zkoušky na SPŠ textilní v Helenín. Škola 1. kolo 2. kolo Gymnázium Jihlava - víceleté 1 0 Gymnázium Jihlava 6 1 Gymnázium Tel 1 1 Gymnázium a SŠ pedagogická Znojmo 0 1 Obchodní akademie Jihlava 9 10 Obchodní akademie Havlíkv brod 0 1 SPŠ Havlíkv Brod 1 1 SPŠ Jihlava 6 3 Manažerská akademie 1 0 Škola ekonomiky a cestovního ruchu 1 3 Stední zdravotnická škola 1 3 Stední zdravotnická škola eské Budjovice 0 1 FARMEKO 1 0 ISŠ obchodní 7 14 ISŠ stavební 7 4 SOU opravárenské 7 7 SOŠ technická a SOU 6 8 SOŠ a SOU Teš 2 4 SOŠ Jihlava 1 0 SOŠ Tel 0 1 SOŠ sociální Matky Boží 3 3 SOŠ služeb 1 1 Stední zemdlská škola Humpolec 1 1 SOŠ dopravy a služeb Nové Msto na Morav 1 0 SOU technické Praha 1 1 Hotelová škola Velké Meziíí 5 0 Hotelová škola Pelhimov 0 1 Stední lesnická škola Písek 1 0 ISŠ lesnická Vimperk 0 1 SOŠ informaních a knihovnických služeb 1 0 SOU služeb eské Budjovice 1 0 Stední policejní škola Holešov 1 0 SŠ pro tlesn postiženou mládež Brno 0 1 SOŠ ochrany osob a majetku 0 1

3 Poet pihlášek Poet žák 9. roníku 74 Talentové zkoušky 1 Víceleté gymnázium 1 Studijní obory 1. termín 54 Uební obory 1. termín 19 Studijní obory 2. termín 49 Uební obory 2. termín 24 Mgr. Veronika Jelínková (výchovný poradce) Roníkové dny 6.tíd Ve tvrtek se v divadelním sále ZŠ Demlova konal roníkový den 6.tíd. Pedstavení zahájila písnika My jsme žáci 6.E zazpívaná sborem všech šestek. Poté se na jevišti objevil Mach a jelikož nenašel Šebestovou, poídil si Šebestu. Po celé pedstavení nás bavili svými dotazy a páními, které jim plnilo kouzelné sluchátko. Takto jsme mohli vidt soutž Rejžuj, pohádku O ervené karkulce, TELE TELE, módí pehlídku nebo aerobic a tanení vystoupení. Také jsme slyšeli spoustu písniek, básniek, vystoupení fléten a navíc se na pódiu objevily ti hudební skupiny: Karma, Linkin Park a nakonec se s námi rozlouila oblíbená skupina Kabát. Žáci 6.tíd

4 TO JSEM JÁ Ze slohových prací Jsem velmi pátelský, otevený. Vždy když vidím nkoho, kdo má špatnou náladu, tak se mu ji snažím zlepšit. Také si myslím, že jsem velmi klidný, neboli flegmatik, ale stane se, že mám nkdy tzv. cholerickou náladu. Okolí o m íká, že jsem uzavený, ale to není pravda, všem se snažím naslouchat a poradit. Nemiluji zrovna povinnosti, ale snažím se je plnit. Nkdy se však stane, že nco zapomenu. V koneném dsledku jsem z toho nešastný a snažím se to napravit. Mezi moje koníky patí hlavn jízda na kole, dále rád pracuji na poítai a chodím se psem, který se jmenuje Ferdík, na procházky. Také se starám ásten o zahradu a jsem rád, když všechno mám splnné a mohu si odpoinout. Narodil jsem se ve znamení Býka, v ínském horoskopu jsem Drak. Jsem paliatý, tvrdohlavý. Se spolužáky vycházím vcelku dobe, i když jsem upovídaný a všechno musím komentovat. Nkterým už ty moje ei vadí a dávají to asto najevo. Mám rád lidi, kterým se snažím pomáhat. Mezi moje záliby patí píroda, myslivost, které se vnuji už od svých tí let. Také rád rybaím, sportuji a hraji na trubku. asto mívám rzné nálady, které ovlivují mé vlastnosti. Ptáte se, jaké mám vlastnosti? Jako každý druhý. Dobré i špatné. Mám hodn ráda lidi. Ráda jim pomáhám a spolupracuji s nimi. Pokud jsou moji kamarádi v nouzi, snažím se jim pomoci! Platí to i naopak. Jen málokdy se ke mn obrací zády. Jsem citlivá, když jde o komentování mých nápad. Výbušná, jestliže se mi nco nelíbí a žárlím na úspšné lidi. Umím být vdná za každou malikost. Myslím si, že jsem skromná, cílevdomá a trplivá. Mezi moje koníky patí jízda na koni. Mám dny, kdy se zapojím do práce a nezastavím se, ale nkdy se do té práce tak nehrnu. Snažím se vnímat svt kolem sebe rozumn a všímav. Mám ráda lidskou spolenost, proto si vybírám lidi podle mého gusta. Když se ke mn nkdo chová dobe, i já mu chci porozumt a mít ho ráda, takový jaký je. Když se mi mí pátelé s ním sví, pokouším se jim nejen dobe poradit, ale i pomoct. K mým zálibám patí tení, poslech moderní hudby, hlavn Hip-Hopu, nkdy si ráda zasportuji. Prospívám s vyznamenáním a po škole chci jít na gymnázium. Vtšinou si své povinnosti snažím splnit co nejrychleji a nejsvdomitji, ale nkdy se na m projeví malá lenost, takže se i stává, že nco nesplním, tak jak mám. Jsem narozená ve znamení Raka, toto znamení je charakterizováno takto: Rak je citlivý, rodinný typ, mže se u nj projevit mírná lenost, dokáže dobe soucítit s lidmi, ale málokdy žije v realit. Mohu piznat, že tyto vlastnosti na m opravdu padnou. Snažím se být optimistická, když to v dané situaci jde, ale obas spadnu až k pesimismu. Mé nálady se mní v prbhu dne a to m na sob asi nejvíce mrzí.

5 Narodila jsem se na Nový rok, takže jsem takové novoroní dít, ve znamení Kozoroha, který vlastn charakterizuje m samou. Jsem trošku výbušnjší a hádavjší povahy. Nkdy dokážu být také pkn tvrdohlavá, což mé pátele, ale i rodie obas dovádí k šílenství. Nepotebuji také být stedem pozornosti, zvlášt v prostedí, kde nikoho neznám. Nikdy bych se nepedvádla ped lidmi, které vidím prvn v život a teprve jsem se s nimi seznámila. Se svými páteli se cítím velmi dobe a teprve tady mohu být sama sebou. Na jednu stranu vyhledávám spolenost, ale nkdy také existují chvíle, kdy potebuji být sama. K mým lepším vlastnostem patí kamarádství a starost o druhé. Nkdy jednám velmi impulzivn podle toho, co m zrovna napadne a pak toho po chvíli lituji. Snažím se lidem kolem sebe co nejvíce pomáhat, ale nkdy jsem pes své vlastní problémy nevrlá, místo toho, abych jim pomohla. Samozejm se i ráda smji a bavím své kamarády. Mým velkým snem je studium žurnalistiky a také moderování. Chtla bych se tomu i nadále vnovat a pro svj sen udlat to, co bude možné. Myslím si, že jsem ásten flegmatik a ásten cholerik. Jsem klidná a vyrovnaná. V nkterých situacích ale reaguji vzntliv a energicky. Nkdy psobím tak, že je mi všechno jedno, ale opak je pravdou. Za tvrdou slupkou se skrývá i citlivé jádro. Dojde-li k situacím, se kterými se nemohu smíit, dojde i na plá. K dosplým lidem se vždy snažím chovat slušn. Mám pkný vztah ke starým lidem, protože mým prarodim je devadesát let a obas se o n starám. Se svými vrstevníky vycházím dobe, nkdy mi vyítají, že jsem urážlivá. Ale nedokážu se na nikoho dlouho zlobit. Jsem kamarádská, mám ráda kolem sebe spolenost. Na druhou stranu mi nevadí být chvíli sama. Poslouchám hudbu, hraji na PC a relaxuji. Dost asto se stává, že si nevím a podceuji se. Rodie mi vytýkají, že nejsem ctižádostivá a nemám žádnou pedstavu o budoucnosti. Nejvtším koníkem jsou domácí zvíátka, pedevším koky. Mým snem je stát se veterinákou. Nemám zrovna kladný vztah k domácím pracím, pesto vaím. Každý lovk má své klady a zápory. Také já nejsem výjimkou. Žáci z 9.B Ta bota m tlaí! Pi hodin tlocviku jsem zjistil, že boty, které mám na cviení, jsou malé. Tak jsem se odpoledne vydal koupit nové. Myslel jsem si, že je to jednoduché. Vejdu do obchodu, vyzkouším boty, zaplatím a odejdu. Ale to jsem se spletl! V prvním obchod nemli moji velikost, ve druhém zase žádný výbr a ve tetím už bylo zaveno.,,tak to nechám na zítra, '' ekl jsem si. Následující den jsem vzal na pomoc maminku. ekla mi:,,které boty se ti nejvíce líbí?'' Do oka mi padly boty v modrobílém provedení. Paní prodavaka mi pinesla moji velikost a ta mi hned padla. Vždy jsem to íkal, že koupit boty je hraka! Jaroslav Šabatka 7.C

6 Kdo by je neznal?! Milan ezníek Milan ezníek jeden z nejoblíbenjších moderátor Rádia Vysoina. Já jsem se za ním vypravil, abych mu položil pár otázek. Protože nenašel ve svém diái volné místo, dali jsme se sraz ped rádiem. Bylo 19.ledna 2004, kolem pl deváté veer. Byla velká zima a Milan prohlásil na zaátku našeho rozhovoru: Doufám, že nezmrzneme, protože je fakt velká zima. Nezmrzli jsme a já mám pro vás exkluzivní rozhovor. Lukáš: Jak ses vlastn dostal k moderování v rádiu? Milan: Nejprve bych Tebe a všechny tenáe Vašeho školního asopisu chtl pozdravit. A jak jsem se dostal do rádia? Když rádio zaínalo(cca rok 1995), zkoušel jsem se uplatnit, ale nevyšlo to, a tak jsem si nechal zadní vrátka a zkusil jsem to za pár let. A asi v roce 1997 jsem po hlasových zkouškách dostal odpov, že to nebylo špatný. Potom celý Vánoce jsem ekal na rozhodnutí programového editele, což je Kouda. Ten souhlasil a já se zaal zauovat a od roku 1998, jsem byl víkendovej moderátor. A te už jsem dva roky na pravidelné frekvenci (všední den hod.). Lukáš: Míváš trému, nebo býváš v pohod? Milan: Musím íct, že když dneska pijdu do studia, tak trému nemívám, ale když zaíná njaká nová rádiová soutž, tak nkdy bývá. Než se totiž sžiju s tou soutží, chvíli to trvá. Snad potom na njakých rádiových akcích, ale to je taková zdravá tréma. Lukáš: Pamatuju si T z programu na TV Stela(pedchdkyn TV Vysoina), tam jsi uvádl poad Ptka. Pineslo Ti to nco do budoucí práci v rádiu? Milan: Já jsem se tam dostal pes ségru, která tam pracovala. Jednou pišla dom s tím, že budou v televizi rozjíždt novou soutž a jestli bych ji nechtl uvádt. Šel jsem tam a domluvili jsme se na spolupráci. Jsem televizi vdný, že jsem se nauil mluvit na lidi, vystupovat ped kamerou. Rád na tu dobu vzpomínám. Lukáš: Jak ses cítil, když jsi pišel do rádia? Byli k tob kolegové hodní, nebo si o tob mysleli kdoví co? Milan: Na to by ses musel zeptat mých koleg. Když jsem je všechny poprvé vidl, byl jsem pekvapenej, protože jsem si je pedstavoval úpln jinak a v nkterých pípadech jsem byl mile pekvapen. Ten hlas totiž hrozn zkresluje. Ale musím íct, že se ke mn chovali pkn. Lukáš: Prozradíš nám njaký drb? Milan: No, nemžu íct nco, za co by m kolegové ukamenovali, ale taky nemžu íct nco, co nechci, aby o m nkdo vdl.snad, že s kolegyní Markétou Ostrou pravideln chodíme k automatu na kafe, který máme v rádiu. Nkdy zvu já ji, nkdy ona m. Dáváme si bílou kávu. Ona bez cukru a já klasickou bílou kávu. Stojí to 5 korun. To je snad nco, co ne každej ví. Lukáš: ím jsi chtl být jako malej kluk? Milan: Chtl jsem být uitelem. Dokonce jsem to zkoušel na uitelství, ale nevyšlo to. Nakonec stejn nco spoleného s uitelstvím dlám, protože ješt pracuju ve Vrak Baru. Tam dláme takové programy pro dti. Takže se mi to trochu splnilo.

7 Lukáš: Jakou muziku rád posloucháš? Milan: Njaký vyhranný, oblíbený styl nemám. Každý typ muziky je vhodný k nemu jinému (tancování, relax ) Musím íct, že když se mi njaká písnika líbí, jsem schopný si ji pouštt i desetkrát dokola. Takže nco konkrétního není. Jedin snad populární, melodické písniky. Lukáš: Co jsi íkal na Tatumánii, která tu byla? Milan: No, Tatu m nijak zvláš neohromily. Samozejm znám jejich písniky, ale že bych si lepil jejich plakáty na ze a nosil jejich trika, to ne. Z toho už jsem vyrostl. Lukáš: Tak na to mám odlišný názor. Já bych Ti chtl podkovat za tento rozhovor a peju Ti hodn štstí v práci. Zárove ti peju, aby ses teba dostal dál a postoupil o njaký schdek výš. Milan: Já taky dkuju za rozhovor a slibuju, že až budu o ten schdek dál, jak jsi íkal, dám Vám jako prvním exkluzivní rozhovor. Lukáš Kundera 8.A Roníkové dny 8. tíd Roníkové dny 8. tíd se konaly v divadelním sále ZŠ Demlova. Žáci pedvedli nkolik komických scén a hudebních ísel. O zábavu se postaral nap. Karel Gott, Petr Kotvald a další výborní herci. V programu jste mohli vidt parodii na uitele, kteí uí naše 8. tídy nebo perfektní Novambu (hlavn kluci byli fakt bezva). O suprovou písniku od Petra Kotvalda se postaral Lukáš Kundera se svým doprovodem. Bhem celého veera se všichni bájen bavili, jedna salva smíchu stídala druhou. Doufáme, že práv to bylo tou nejlepší pozvánkou pro rok píští. Šárka Šimanská 8.A

8 Zemní plyn Zemní plyn je dnes oznaován za palivo, které nejmén ze všech fosilních paliv zneišuje životní prostedí. To je pro nás dležité mže to totiž být cesta, jak znovu oživit naši pírodu, kterou jsme si tak nezodpovdn zniili. Je dobe, že si toho jsou vdomi i naši zastupitelé. Všimli jste si, v kolika obcích (i tch nejmenších) byl v posledních letech zízen rozvod plynu?! Co je zemní plyn? Zemní plyn je tvoen smsí plynných a tkavých n-alkan s dalšími plyny. V surové tžb bývá uritá píms ropy, vodíku a písku. V R jsou rozlišovány 3 základní druhy zemního plynu: suchý plyn ( s obsahem CH % ), vlhký plyn ( 85-95% CH4 a píms uhlovodík ), plyn se zvýšeným podílem interních složek ( 50-65% CH4, pes 10% N2 a pes 20% CO2 ) Zdroje zemního plynu Hlavním dodavatelem zemního plynu je ruská spolenost Gazexport. Transgas, a.s. odebírá v souasné dob zemní plyn i od norských producent ( Statoil, Norsk Hydro, Total Fina Elf, Mobil Exploration Norway, Norske Conoco, Norsk Agip ). Tžba zemního plynu v eské republice je ve srovnání s celkovou spotebou minimální, tvoí pibližn 1% celkové poptávky. Z tohoto dvodu je eská republika závislá na dovozu zemního plynu ze zahranií. Zemní plyn je nakupován na základ dlouhodobých kontakt uzavených se spoleností Gazexport a s 6 norskými producenty. Transgas, a.s. je jediným dovozcem zemního plynu do eské republiky. V souasné dob dodává zemní plyn na základ uzavených smluv o prodeji zemního plynu devíti distribuním spolenostem a sedmi pímým odbratelm. Vnuje se ale také ad dalších aktivit. Podporuje rzné veejn prospšné akce: eský paraolympijský tým, Nadaci Terezy Maxové, která se zamuje na pomoc dtem. S firmou Transgas jste si také mohli zasoutžit v naší Oblastní galerii Vysoina, kde firma vystupovala jako sponzor putovní výstavy o historii lidstva. Iveta Valenová, Anna Matjková 8.A (chemicko-biologický kroužek) 1. Kdo uí tídu? 2. Je v teplomru. 3. Opak velkého. 4. Potebujeme to doma k vaení. 5. tynohé zvíe. 6. První lovk ve vesmíru? 7. V lét se vnm dá koupat. 8. Jiný výraz pro bát se.

9 Buch Žil byl jednou jeden plyn který se jmenoval zemní plyn Ten plyn byl potebný jako žádný jiný Ostatní plyny na nj koukaly a pitom strašn bouchaly A takovej plyn když bum udlá velkou škodu nadlá Ale plyny poád bouchaly i když jim lidi íkali: Poád jen buch buch pak tu po vás nezbude ani puch Ludk Doubek 9.A Pro plyn bouchá? Když se kdysi setkali první Plyn a první Jiskra, na první pohled se do sebe zamilovali. Byli poád spolu, žili jeden pro druhého. Bhali spolu po trubkách, škádlili se, hráli si. Bylo jim tak dobe, proto si pede všemi slíbili, že zstanou navždy spolu. Jenže jako v každém manželství, po ase se objevily první trhliny. Jiske vadilo, že plyn poád nkde lítá a zanedbává ji. Zaali se hádat a hádali se tak dlouho, že už nemohli zstat spolu. Rozvedli se. Samozejm došlo i na vzájemné pomluvy. A i když se po rozvodu každý usadil nkde jinde, pomluvy neustaly. Šly dál, z generace na generaci. Proto se te plyn s jiskrou nemžou ani vidt! A vy si nehrajte na spasitele, kteí zachraují své okolí. Nepejte si vidt, co by se stalo, kdyby se plyn s jiskrou opt usmíili!!! Lukáš Kundera 8.A Perliky z hodin eského jazyka Zadání: Vytvo vtu dle zadaného schématu. PO = P PKS PT PU a výsledek? Potkal podmt písudek a dali si mezi sebe rovná se. Podmt potkal chlápka, který se jmenoval PKS, ale jelikož byl podmt namyšlený, vyhoupl se na vrchní ádek a PKS musel být vespod. Písudek byl taktéž namyšlený a arogantní, a tak když potkal dvojata PT a PU, oba musely zstat pod ním. Písudek by nepipustil, aby PT a PU byly na stejné úrovni, a tak PO a P panovaly jako dva králové šastn až do smrti. Robert Šesták 8.B

10 Výsledky v soutžích Oblastní kolo olympiády eského jazyka Kateina Vondráková.. 5. místo Roman Milner.. 9. místo Oblastní kolo recitaní soutže - kat tíd Michaela Kížová. 3. místo Oblastní kolo djepisné olympiády Veronika Krebsová..14. místo Dominika Ficeriová. 20. místo Oblastní kolo soutže z jazyka anglického Kategorie I. A Martina Oherová. 1. místo Daniela Kosová místo Kategorie II. A Lukáš Kundera 3. místo Kateina Nosková 11. místo Oblastní kolo soutže z jazyka nmeckého Kategorie I. A Vojtch Fuks místo Bohuslav Vepek. 19. místo Kategorie II. A Vít Savický místo Lucie Krejová místo Florbal Starší žáci.. 1. místo Nejzdatnjším prvákem je z naší školy Aneta Hegerová Soutž mladých chovatel ( ro.) Miroslav Bláha 8. místo Pírodn ochranáská soutž Jihlavský lístek Petr Touš.. 1. místo

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více