Lyžaský kurz v Orlických horách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lyžaský kurz v Orlických horách"

Transkript

1 asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou ped pár lety ásten strhla voda. Z tohoto dvodu majitelé pension rekonstruovali a zvelebili. Potom jsme šli do msteka, kde práv probíhalo ukonení sezóny s Rampušákem a populárními hosty jako Petr Muk, Michal Nesvadba, Druhý den nás uitelé rozadili do družstev podle schopností. Pak už zaal výcvik. Druhá a tetí skupina první dny vyšlapávaly cvinou louku. Pozdji všichni mohli jet na vlek (až na mistra Švíkovského ). O veerní program se postarali uitelé. Nkolikrát jsme se bavili na diskotéce a jednou se poádala soutž mezi družstvy. Skupiny se prezentovaly scénkami a parodiemi. Nejvtší úspch sklidil Jára Matuška, který imitoval p. u. Špejtka. Po týdnu se nikomu nechtlo vracet do Jihlavy. Na horách se nám líbilo a rádi bychom tam jeli znovu. K. Málková, P. Milnerová 7.A K. Vondráková, V. Kováová 9.D

2 Pijímací zkoušky pro školní rok 2004 / 2005 Více než šest tisíc žák ze základních škol v kraji Vysoina eká v nejbližších dnech dležitý krok v život. V pondlí 19. dubna budou skládat pijímací zkoušky na školy, které si vybrali pro své další studium. Ti šastnjší absolvují jen jedno kolo, ostatní ješt kolo druhé, které se bude konat ve tvrtek 20. kvtna. Období pijímacích zkoušek je zápahem na nervy nejen dtí, ale i jejich rodi. Pro vaše uklidnní se dá íct jediné: na školu se dostane úpln každý (problém je však v tom, že ne všichni budou pijati tam, kam chtjí). Na naší škole máme ve tyech devátých tídách 74 žák. Jedna žákyn byla pijata již v lednu, když úspšn vykonala talentové zkoušky na SPŠ textilní v Helenín. Škola 1. kolo 2. kolo Gymnázium Jihlava - víceleté 1 0 Gymnázium Jihlava 6 1 Gymnázium Tel 1 1 Gymnázium a SŠ pedagogická Znojmo 0 1 Obchodní akademie Jihlava 9 10 Obchodní akademie Havlíkv brod 0 1 SPŠ Havlíkv Brod 1 1 SPŠ Jihlava 6 3 Manažerská akademie 1 0 Škola ekonomiky a cestovního ruchu 1 3 Stední zdravotnická škola 1 3 Stední zdravotnická škola eské Budjovice 0 1 FARMEKO 1 0 ISŠ obchodní 7 14 ISŠ stavební 7 4 SOU opravárenské 7 7 SOŠ technická a SOU 6 8 SOŠ a SOU Teš 2 4 SOŠ Jihlava 1 0 SOŠ Tel 0 1 SOŠ sociální Matky Boží 3 3 SOŠ služeb 1 1 Stední zemdlská škola Humpolec 1 1 SOŠ dopravy a služeb Nové Msto na Morav 1 0 SOU technické Praha 1 1 Hotelová škola Velké Meziíí 5 0 Hotelová škola Pelhimov 0 1 Stední lesnická škola Písek 1 0 ISŠ lesnická Vimperk 0 1 SOŠ informaních a knihovnických služeb 1 0 SOU služeb eské Budjovice 1 0 Stední policejní škola Holešov 1 0 SŠ pro tlesn postiženou mládež Brno 0 1 SOŠ ochrany osob a majetku 0 1

3 Poet pihlášek Poet žák 9. roníku 74 Talentové zkoušky 1 Víceleté gymnázium 1 Studijní obory 1. termín 54 Uební obory 1. termín 19 Studijní obory 2. termín 49 Uební obory 2. termín 24 Mgr. Veronika Jelínková (výchovný poradce) Roníkové dny 6.tíd Ve tvrtek se v divadelním sále ZŠ Demlova konal roníkový den 6.tíd. Pedstavení zahájila písnika My jsme žáci 6.E zazpívaná sborem všech šestek. Poté se na jevišti objevil Mach a jelikož nenašel Šebestovou, poídil si Šebestu. Po celé pedstavení nás bavili svými dotazy a páními, které jim plnilo kouzelné sluchátko. Takto jsme mohli vidt soutž Rejžuj, pohádku O ervené karkulce, TELE TELE, módí pehlídku nebo aerobic a tanení vystoupení. Také jsme slyšeli spoustu písniek, básniek, vystoupení fléten a navíc se na pódiu objevily ti hudební skupiny: Karma, Linkin Park a nakonec se s námi rozlouila oblíbená skupina Kabát. Žáci 6.tíd

4 TO JSEM JÁ Ze slohových prací Jsem velmi pátelský, otevený. Vždy když vidím nkoho, kdo má špatnou náladu, tak se mu ji snažím zlepšit. Také si myslím, že jsem velmi klidný, neboli flegmatik, ale stane se, že mám nkdy tzv. cholerickou náladu. Okolí o m íká, že jsem uzavený, ale to není pravda, všem se snažím naslouchat a poradit. Nemiluji zrovna povinnosti, ale snažím se je plnit. Nkdy se však stane, že nco zapomenu. V koneném dsledku jsem z toho nešastný a snažím se to napravit. Mezi moje koníky patí hlavn jízda na kole, dále rád pracuji na poítai a chodím se psem, který se jmenuje Ferdík, na procházky. Také se starám ásten o zahradu a jsem rád, když všechno mám splnné a mohu si odpoinout. Narodil jsem se ve znamení Býka, v ínském horoskopu jsem Drak. Jsem paliatý, tvrdohlavý. Se spolužáky vycházím vcelku dobe, i když jsem upovídaný a všechno musím komentovat. Nkterým už ty moje ei vadí a dávají to asto najevo. Mám rád lidi, kterým se snažím pomáhat. Mezi moje záliby patí píroda, myslivost, které se vnuji už od svých tí let. Také rád rybaím, sportuji a hraji na trubku. asto mívám rzné nálady, které ovlivují mé vlastnosti. Ptáte se, jaké mám vlastnosti? Jako každý druhý. Dobré i špatné. Mám hodn ráda lidi. Ráda jim pomáhám a spolupracuji s nimi. Pokud jsou moji kamarádi v nouzi, snažím se jim pomoci! Platí to i naopak. Jen málokdy se ke mn obrací zády. Jsem citlivá, když jde o komentování mých nápad. Výbušná, jestliže se mi nco nelíbí a žárlím na úspšné lidi. Umím být vdná za každou malikost. Myslím si, že jsem skromná, cílevdomá a trplivá. Mezi moje koníky patí jízda na koni. Mám dny, kdy se zapojím do práce a nezastavím se, ale nkdy se do té práce tak nehrnu. Snažím se vnímat svt kolem sebe rozumn a všímav. Mám ráda lidskou spolenost, proto si vybírám lidi podle mého gusta. Když se ke mn nkdo chová dobe, i já mu chci porozumt a mít ho ráda, takový jaký je. Když se mi mí pátelé s ním sví, pokouším se jim nejen dobe poradit, ale i pomoct. K mým zálibám patí tení, poslech moderní hudby, hlavn Hip-Hopu, nkdy si ráda zasportuji. Prospívám s vyznamenáním a po škole chci jít na gymnázium. Vtšinou si své povinnosti snažím splnit co nejrychleji a nejsvdomitji, ale nkdy se na m projeví malá lenost, takže se i stává, že nco nesplním, tak jak mám. Jsem narozená ve znamení Raka, toto znamení je charakterizováno takto: Rak je citlivý, rodinný typ, mže se u nj projevit mírná lenost, dokáže dobe soucítit s lidmi, ale málokdy žije v realit. Mohu piznat, že tyto vlastnosti na m opravdu padnou. Snažím se být optimistická, když to v dané situaci jde, ale obas spadnu až k pesimismu. Mé nálady se mní v prbhu dne a to m na sob asi nejvíce mrzí.

5 Narodila jsem se na Nový rok, takže jsem takové novoroní dít, ve znamení Kozoroha, který vlastn charakterizuje m samou. Jsem trošku výbušnjší a hádavjší povahy. Nkdy dokážu být také pkn tvrdohlavá, což mé pátele, ale i rodie obas dovádí k šílenství. Nepotebuji také být stedem pozornosti, zvlášt v prostedí, kde nikoho neznám. Nikdy bych se nepedvádla ped lidmi, které vidím prvn v život a teprve jsem se s nimi seznámila. Se svými páteli se cítím velmi dobe a teprve tady mohu být sama sebou. Na jednu stranu vyhledávám spolenost, ale nkdy také existují chvíle, kdy potebuji být sama. K mým lepším vlastnostem patí kamarádství a starost o druhé. Nkdy jednám velmi impulzivn podle toho, co m zrovna napadne a pak toho po chvíli lituji. Snažím se lidem kolem sebe co nejvíce pomáhat, ale nkdy jsem pes své vlastní problémy nevrlá, místo toho, abych jim pomohla. Samozejm se i ráda smji a bavím své kamarády. Mým velkým snem je studium žurnalistiky a také moderování. Chtla bych se tomu i nadále vnovat a pro svj sen udlat to, co bude možné. Myslím si, že jsem ásten flegmatik a ásten cholerik. Jsem klidná a vyrovnaná. V nkterých situacích ale reaguji vzntliv a energicky. Nkdy psobím tak, že je mi všechno jedno, ale opak je pravdou. Za tvrdou slupkou se skrývá i citlivé jádro. Dojde-li k situacím, se kterými se nemohu smíit, dojde i na plá. K dosplým lidem se vždy snažím chovat slušn. Mám pkný vztah ke starým lidem, protože mým prarodim je devadesát let a obas se o n starám. Se svými vrstevníky vycházím dobe, nkdy mi vyítají, že jsem urážlivá. Ale nedokážu se na nikoho dlouho zlobit. Jsem kamarádská, mám ráda kolem sebe spolenost. Na druhou stranu mi nevadí být chvíli sama. Poslouchám hudbu, hraji na PC a relaxuji. Dost asto se stává, že si nevím a podceuji se. Rodie mi vytýkají, že nejsem ctižádostivá a nemám žádnou pedstavu o budoucnosti. Nejvtším koníkem jsou domácí zvíátka, pedevším koky. Mým snem je stát se veterinákou. Nemám zrovna kladný vztah k domácím pracím, pesto vaím. Každý lovk má své klady a zápory. Také já nejsem výjimkou. Žáci z 9.B Ta bota m tlaí! Pi hodin tlocviku jsem zjistil, že boty, které mám na cviení, jsou malé. Tak jsem se odpoledne vydal koupit nové. Myslel jsem si, že je to jednoduché. Vejdu do obchodu, vyzkouším boty, zaplatím a odejdu. Ale to jsem se spletl! V prvním obchod nemli moji velikost, ve druhém zase žádný výbr a ve tetím už bylo zaveno.,,tak to nechám na zítra, '' ekl jsem si. Následující den jsem vzal na pomoc maminku. ekla mi:,,které boty se ti nejvíce líbí?'' Do oka mi padly boty v modrobílém provedení. Paní prodavaka mi pinesla moji velikost a ta mi hned padla. Vždy jsem to íkal, že koupit boty je hraka! Jaroslav Šabatka 7.C

6 Kdo by je neznal?! Milan ezníek Milan ezníek jeden z nejoblíbenjších moderátor Rádia Vysoina. Já jsem se za ním vypravil, abych mu položil pár otázek. Protože nenašel ve svém diái volné místo, dali jsme se sraz ped rádiem. Bylo 19.ledna 2004, kolem pl deváté veer. Byla velká zima a Milan prohlásil na zaátku našeho rozhovoru: Doufám, že nezmrzneme, protože je fakt velká zima. Nezmrzli jsme a já mám pro vás exkluzivní rozhovor. Lukáš: Jak ses vlastn dostal k moderování v rádiu? Milan: Nejprve bych Tebe a všechny tenáe Vašeho školního asopisu chtl pozdravit. A jak jsem se dostal do rádia? Když rádio zaínalo(cca rok 1995), zkoušel jsem se uplatnit, ale nevyšlo to, a tak jsem si nechal zadní vrátka a zkusil jsem to za pár let. A asi v roce 1997 jsem po hlasových zkouškách dostal odpov, že to nebylo špatný. Potom celý Vánoce jsem ekal na rozhodnutí programového editele, což je Kouda. Ten souhlasil a já se zaal zauovat a od roku 1998, jsem byl víkendovej moderátor. A te už jsem dva roky na pravidelné frekvenci (všední den hod.). Lukáš: Míváš trému, nebo býváš v pohod? Milan: Musím íct, že když dneska pijdu do studia, tak trému nemívám, ale když zaíná njaká nová rádiová soutž, tak nkdy bývá. Než se totiž sžiju s tou soutží, chvíli to trvá. Snad potom na njakých rádiových akcích, ale to je taková zdravá tréma. Lukáš: Pamatuju si T z programu na TV Stela(pedchdkyn TV Vysoina), tam jsi uvádl poad Ptka. Pineslo Ti to nco do budoucí práci v rádiu? Milan: Já jsem se tam dostal pes ségru, která tam pracovala. Jednou pišla dom s tím, že budou v televizi rozjíždt novou soutž a jestli bych ji nechtl uvádt. Šel jsem tam a domluvili jsme se na spolupráci. Jsem televizi vdný, že jsem se nauil mluvit na lidi, vystupovat ped kamerou. Rád na tu dobu vzpomínám. Lukáš: Jak ses cítil, když jsi pišel do rádia? Byli k tob kolegové hodní, nebo si o tob mysleli kdoví co? Milan: Na to by ses musel zeptat mých koleg. Když jsem je všechny poprvé vidl, byl jsem pekvapenej, protože jsem si je pedstavoval úpln jinak a v nkterých pípadech jsem byl mile pekvapen. Ten hlas totiž hrozn zkresluje. Ale musím íct, že se ke mn chovali pkn. Lukáš: Prozradíš nám njaký drb? Milan: No, nemžu íct nco, za co by m kolegové ukamenovali, ale taky nemžu íct nco, co nechci, aby o m nkdo vdl.snad, že s kolegyní Markétou Ostrou pravideln chodíme k automatu na kafe, který máme v rádiu. Nkdy zvu já ji, nkdy ona m. Dáváme si bílou kávu. Ona bez cukru a já klasickou bílou kávu. Stojí to 5 korun. To je snad nco, co ne každej ví. Lukáš: ím jsi chtl být jako malej kluk? Milan: Chtl jsem být uitelem. Dokonce jsem to zkoušel na uitelství, ale nevyšlo to. Nakonec stejn nco spoleného s uitelstvím dlám, protože ješt pracuju ve Vrak Baru. Tam dláme takové programy pro dti. Takže se mi to trochu splnilo.

7 Lukáš: Jakou muziku rád posloucháš? Milan: Njaký vyhranný, oblíbený styl nemám. Každý typ muziky je vhodný k nemu jinému (tancování, relax ) Musím íct, že když se mi njaká písnika líbí, jsem schopný si ji pouštt i desetkrát dokola. Takže nco konkrétního není. Jedin snad populární, melodické písniky. Lukáš: Co jsi íkal na Tatumánii, která tu byla? Milan: No, Tatu m nijak zvláš neohromily. Samozejm znám jejich písniky, ale že bych si lepil jejich plakáty na ze a nosil jejich trika, to ne. Z toho už jsem vyrostl. Lukáš: Tak na to mám odlišný názor. Já bych Ti chtl podkovat za tento rozhovor a peju Ti hodn štstí v práci. Zárove ti peju, aby ses teba dostal dál a postoupil o njaký schdek výš. Milan: Já taky dkuju za rozhovor a slibuju, že až budu o ten schdek dál, jak jsi íkal, dám Vám jako prvním exkluzivní rozhovor. Lukáš Kundera 8.A Roníkové dny 8. tíd Roníkové dny 8. tíd se konaly v divadelním sále ZŠ Demlova. Žáci pedvedli nkolik komických scén a hudebních ísel. O zábavu se postaral nap. Karel Gott, Petr Kotvald a další výborní herci. V programu jste mohli vidt parodii na uitele, kteí uí naše 8. tídy nebo perfektní Novambu (hlavn kluci byli fakt bezva). O suprovou písniku od Petra Kotvalda se postaral Lukáš Kundera se svým doprovodem. Bhem celého veera se všichni bájen bavili, jedna salva smíchu stídala druhou. Doufáme, že práv to bylo tou nejlepší pozvánkou pro rok píští. Šárka Šimanská 8.A

8 Zemní plyn Zemní plyn je dnes oznaován za palivo, které nejmén ze všech fosilních paliv zneišuje životní prostedí. To je pro nás dležité mže to totiž být cesta, jak znovu oživit naši pírodu, kterou jsme si tak nezodpovdn zniili. Je dobe, že si toho jsou vdomi i naši zastupitelé. Všimli jste si, v kolika obcích (i tch nejmenších) byl v posledních letech zízen rozvod plynu?! Co je zemní plyn? Zemní plyn je tvoen smsí plynných a tkavých n-alkan s dalšími plyny. V surové tžb bývá uritá píms ropy, vodíku a písku. V R jsou rozlišovány 3 základní druhy zemního plynu: suchý plyn ( s obsahem CH % ), vlhký plyn ( 85-95% CH4 a píms uhlovodík ), plyn se zvýšeným podílem interních složek ( 50-65% CH4, pes 10% N2 a pes 20% CO2 ) Zdroje zemního plynu Hlavním dodavatelem zemního plynu je ruská spolenost Gazexport. Transgas, a.s. odebírá v souasné dob zemní plyn i od norských producent ( Statoil, Norsk Hydro, Total Fina Elf, Mobil Exploration Norway, Norske Conoco, Norsk Agip ). Tžba zemního plynu v eské republice je ve srovnání s celkovou spotebou minimální, tvoí pibližn 1% celkové poptávky. Z tohoto dvodu je eská republika závislá na dovozu zemního plynu ze zahranií. Zemní plyn je nakupován na základ dlouhodobých kontakt uzavených se spoleností Gazexport a s 6 norskými producenty. Transgas, a.s. je jediným dovozcem zemního plynu do eské republiky. V souasné dob dodává zemní plyn na základ uzavených smluv o prodeji zemního plynu devíti distribuním spolenostem a sedmi pímým odbratelm. Vnuje se ale také ad dalších aktivit. Podporuje rzné veejn prospšné akce: eský paraolympijský tým, Nadaci Terezy Maxové, která se zamuje na pomoc dtem. S firmou Transgas jste si také mohli zasoutžit v naší Oblastní galerii Vysoina, kde firma vystupovala jako sponzor putovní výstavy o historii lidstva. Iveta Valenová, Anna Matjková 8.A (chemicko-biologický kroužek) 1. Kdo uí tídu? 2. Je v teplomru. 3. Opak velkého. 4. Potebujeme to doma k vaení. 5. tynohé zvíe. 6. První lovk ve vesmíru? 7. V lét se vnm dá koupat. 8. Jiný výraz pro bát se.

9 Buch Žil byl jednou jeden plyn který se jmenoval zemní plyn Ten plyn byl potebný jako žádný jiný Ostatní plyny na nj koukaly a pitom strašn bouchaly A takovej plyn když bum udlá velkou škodu nadlá Ale plyny poád bouchaly i když jim lidi íkali: Poád jen buch buch pak tu po vás nezbude ani puch Ludk Doubek 9.A Pro plyn bouchá? Když se kdysi setkali první Plyn a první Jiskra, na první pohled se do sebe zamilovali. Byli poád spolu, žili jeden pro druhého. Bhali spolu po trubkách, škádlili se, hráli si. Bylo jim tak dobe, proto si pede všemi slíbili, že zstanou navždy spolu. Jenže jako v každém manželství, po ase se objevily první trhliny. Jiske vadilo, že plyn poád nkde lítá a zanedbává ji. Zaali se hádat a hádali se tak dlouho, že už nemohli zstat spolu. Rozvedli se. Samozejm došlo i na vzájemné pomluvy. A i když se po rozvodu každý usadil nkde jinde, pomluvy neustaly. Šly dál, z generace na generaci. Proto se te plyn s jiskrou nemžou ani vidt! A vy si nehrajte na spasitele, kteí zachraují své okolí. Nepejte si vidt, co by se stalo, kdyby se plyn s jiskrou opt usmíili!!! Lukáš Kundera 8.A Perliky z hodin eského jazyka Zadání: Vytvo vtu dle zadaného schématu. PO = P PKS PT PU a výsledek? Potkal podmt písudek a dali si mezi sebe rovná se. Podmt potkal chlápka, který se jmenoval PKS, ale jelikož byl podmt namyšlený, vyhoupl se na vrchní ádek a PKS musel být vespod. Písudek byl taktéž namyšlený a arogantní, a tak když potkal dvojata PT a PU, oba musely zstat pod ním. Písudek by nepipustil, aby PT a PU byly na stejné úrovni, a tak PO a P panovaly jako dva králové šastn až do smrti. Robert Šesták 8.B

10 Výsledky v soutžích Oblastní kolo olympiády eského jazyka Kateina Vondráková.. 5. místo Roman Milner.. 9. místo Oblastní kolo recitaní soutže - kat tíd Michaela Kížová. 3. místo Oblastní kolo djepisné olympiády Veronika Krebsová..14. místo Dominika Ficeriová. 20. místo Oblastní kolo soutže z jazyka anglického Kategorie I. A Martina Oherová. 1. místo Daniela Kosová místo Kategorie II. A Lukáš Kundera 3. místo Kateina Nosková 11. místo Oblastní kolo soutže z jazyka nmeckého Kategorie I. A Vojtch Fuks místo Bohuslav Vepek. 19. místo Kategorie II. A Vít Savický místo Lucie Krejová místo Florbal Starší žáci.. 1. místo Nejzdatnjším prvákem je z naší školy Aneta Hegerová Soutž mladých chovatel ( ro.) Miroslav Bláha 8. místo Pírodn ochranáská soutž Jihlavský lístek Petr Touš.. 1. místo

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA

HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA Vtšina lidí se domnívá, že neslyšící lidé sice nemohou slyšet (tudíž spontánn se nauit mluvit), ale že mohou bez problém íst a psát. Vždy zrak

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata

Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata Na 1. stupni se poad líbil 75% žák a 25% se nelíbil nebo se líbilo jen nco. Nkterým bylo zatžko zaplatit 40 K, pestože denn utrácí dost penz

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Pedagogové ZŠ Hlaveník

Pedagogové ZŠ Hlaveník !" # A jak jsme pomohli? Sbírka Na pomoc Haiti, která byla na naší škole vyhlášena, pinesla výtžek 1503,- K. Peníze byly poslány organizaci lovk v tísni, konto SOS Haiti,. ú. 40954095 / 0300. Všem, kteí

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní!kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov, Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a St edo eský

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY Úvodní slovo Žákovský

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 2. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví!. as rychle utíká a blíží se Vánoce, urit se všichni moc tšíte na vánoní prázdniny a na Štdrý den.toto

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo tém než 3500

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Sestavení životopisu, vyplnění dotazníku, čtení s porozuměním, orientace v textu JK 32-DUM

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 105 duben 2009

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 105 duben 2009 METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 105 duben 2009 Vydává oblastní komise mládeže SF Brno Neprodejné Pedseda OKM: RNDr. Zdenk Oká, Slámova 39, 61800 Brno Redaktor

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

7 návyk! efektivní Cyklické "eny

7 návyk! efektivní Cyklické eny Dana-Sofie #lancarová 7 návyk efektivní Cyklické "eny 1 7 návyk efektivní Cyklické "eny Dana-Sofie #lancarová vydalo: nakladatelství OSULE, 2014 text "Dana-Sofie #lancarová 2014 ilustra$ní fotografie"

Více

CAF na malém úad ÚSC + Zkušenosti hodnotitele kvality

CAF na malém úad ÚSC + Zkušenosti hodnotitele kvality CAF na malém úad ÚSC + Zkušenosti hodnotitele kvality Srovnání zavádní kvality z nkolika úhl pohled s odstupem asu Ing. Vítzslav Vlek, MSc. Teze prezentace hlavní poznatky a píklady dobré praxe z aplikace

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Vánoce u nás a jinde Turnaj v malé kopané Návštva PARKU HOSTIVA Rozhovor s paní uitelkou Janou Bezinovou- Zelingerovou Soutže Putovního poháru starosty naší ásti Prahy 15 Rozhovor s Mgr.

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Bhem více než dvou desetiletí naší innosti se na našich

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6)

!#$%&'(!)*+,-./01-$%, 2)3*!$2/45)6) 1!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6) 2 Výroní zpráva o innosti školského zaízení DDM I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh sídlo: Uherský Ostroh,

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

! " # $%& $# $# '$ ())* # #!

!  # $%& $# $# '$ ())* # #! ! " # %& # # ' ())* # #! 1 #,!"!!##! #%!!!#!&"% ' #%!!"!!' '!"(!!)!!*!' #%! # " #%! #"!# '# "#!'(# #!' #!&##!! #%! "%!""! #%! #%!%!!!!""% " '#!'# #%! %,,! (! '!! (! #%! '#! '!% ( "%-.#!/ '!#, -. /0!"#!%&&

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Nová redakní rada Den bezpenosti na naší škole Kinderiáda Rozhovor s paní uitelkou Veronikou Kopsovou Jak vypadaly Letní slavnosti 2009 Naše školní jídelna Turnaj v malém fotbálku Zájmové aktivity

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více