Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Jaký je Vás výhled? Tax news srpen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 09 Příloha Protischodkový balíček zamítnut Senátem Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) Aktuality v rámci České republiky Aktuality v rámci Slovenska Daňové povinnosti na září a říjen 2012

2 Přímé daně Protischodkový balíček zamítnut Senátem Průběžně jsme Vás informovali o návrhu daňové legislativy, resp. legislativy v oblasti zdravotního pojištění, který má za cíl s účinností od 1.ledna 2013 dosáhnout úsporných opatření (tzv. protischodkový balíček), a to zejména: zavedením 7% zdanění nadlimitního příjmu u fyzických osob, zvýšením sazeb u DPH (ze 14% na 15% a z 20% na 21%) a daně z převodu nemovitostí (z 3% na 4%), zrušením horní hranice pro výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění, limitováním výše uplatňovaných nákladů paušálem u fyzických osob, zvýšením srážkové daně z příjmů (z 15% na 35%) uplatňované na příjmy nerezidentů, v případech, kdy není s příslušným státem uzavřena mezinárodní smlouva v daňové oblasti, zrušením základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce. V průběhu srpna zamítl návrh zákona Senát a vrátil ho do Poslanecké sněmovny, která o něm bude znovu hlasovat na začátku září. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Nepřímé daně Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) C-44/11 Deutsche Bank AG Soudní dvůr v případu C-44/11 Deutsche Bank AG posuzoval možnost osvobození služby obhospodařování portfolia cenných papírů v majetku zákazníka. Tyto služby jsou dle zákona o DPH osvobozené bez nároku na odpočet daně. Nicméně SDEU poukázal na to, že dle EU DPH Směrnice by mělo jít o služby zdanitelné. Plátci tak mohou postupovat dle ustanovení EU DPH Směrnice a své výstupy zdaňovat, pokud to pro ně bude výhodnější. C-33/11 A Oy V případu C-33/11 A Oy soud určil, že osvobozené s nárokem na odpočet daně může být i dodání letadla společnosti, která je teprve následně pronajme letecké společností provozující převážně mezinárodní přepravu. Uvedený závěr ze znění českého zákona o DPH nevyplývá, může tak jít o zásadní informaci pro subjekty, které v podobných situacích zvažovali, zda při dodání letadla uplatnit daň či osvobození od DPH. C-263/11 Ainars Redlihs Rozhodnutí v případu C-263/11 Ainars Redlihs se týkalo posuzování výkonu ekonomické činnosti a vzniku povinnosti registrace k DPH. Vyplývá z něj především, že sankce za pozdní registraci dle 98 českého zákona o DPH je v rozporu s EU DPH Směrnicí. Dané rozhodnutí tak může být pomocí pro plátce, kterým byla sankce dle 98 českého zákona o DPH vyměřena. C-334/10 X V případu C-334/10 X soud posuzoval možnost nároku na odpočet DPH v případě rekonstrukce nemovitosti v obchodním majetku společnosti, kdy upravené prostory stavby měly sloužit výhradně jen pro soukromé účely. Případ je zajímavý především tím, že soud přístavbu budovy považuje pro účely DPH za zcela samostatný investiční majetek. Dané rozhodnutí tak ukazuje, že požadavek českého zákona o DPH na separátní posuzování technického zhodnocení (tj. odděleně od zhodnoceného majetku) je pro účely odpočtu daně (respektive úpravy odpočtu daně) principiálně v pořádku. C-591/10 Littlewoods Retail Soudní dvůr se v rámci tohoto případu měl vyjádřit k tomu, zda správcem daně neúměrně dlouho zadržované odpočty mají být vráceny včetně úroků zjištěných jednoduchým úročením, nebo zda mají být úroky kalkulovány složeným úročením. Soud se vyhnul přímé odpovědi a ponechal na národním soudu, aby danou otázku posoudil. Nicméně z indicií, které soudní dvůr zmiňuje, lze dovodit, že v České republice by úroky pravděpodobně měly být určeny jednoduchým úročením. 02

3 Aktuality v rámci České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR v roce 2012 plánují vyhlásit limitovaný počet výzev, z nichž některé budou v rámci svých programů poslední v tomto programovacím období. Programy ze strukturálních, ale také z národních zdrojů, jsou určeny pro širokou podnikatelskou veřejnost. Zejména budou podporovány projekty v oblasti výzkumu vývoje, inovací a oblasti životního prostředí. U většiny těchto programů podpory se může jednat o poslední šanci na získání dotací v rámci stávajícího programovacího období Aktuální novinky Oblast Co může být podpořeno Základní kritéria Kdo může být podpořen Termín předkládání žádostí Kolik mohu dostat Investice na vybavení pracovišť výzkumu a vývoje Vybavení výzkumných a vývojových laboratoří, zkušeben, hardware, software. Vlastní vývojové a testovací aktivity. Podnikatelský subjekt registrovaný v ČR s dvouletou podnikatelskou historií. Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy. 13. srpna do 15. října % investičních nákladů Max. 50 mil. Kč* (až 100 mil Kč ve vybraných regionech) EDUCA - specifické vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace. Specifické vzdělávání zaměstnanců. Cílová skupina projektu (podporovaných aktivit) a jeho dopad bude umístěn v ČR mimo území hlavního města Prahy (mimopražské pobočky). Podnikatelský subjekt registrovaný v ČR. (cílová skupina nesmí být z území hl. města Prahy). 3. září 14. listopadu 2012 Až do výše 100 % nákladů na školení Odstranění ekologických zátěží Realizace průzkumných prací, analýz rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit. V případě sanace kontaminací nesmí být žadatel jejich původcem. Podnikatelský subjekt, obce, města, státní podniky, příspěvkové organizace aj. 20. července srpna 2012 Až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Nakládání s odpady Integrované systémy nakládání s odpady, systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady. Podnikatelský subjekt, obce, města, státní podniky, příspěvkové organizace aj. 20. července srpna 2012 Až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 03

4 Dotace pro podnikatelské subjekty Oblast Co může být podpořeno Kdo může být podpořen Termín předkládání žádostí Kolik mohu dostat Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávejte se pro růst Právnická nebo fyzická osoba (OSVČ) z vybraných odvětví: - strojírenství - stavebnictví - maloobchod (pouze MSP) - pohostinství a gastronomie - terénní sociální služby - odpadové hospodářství (cílová skupina nesmí být z území hl. města Prahy). do 31. července 2013 Až do výše 100 % způsobilých nákladů Daňový odpočet na výzkum a vývoj Řada poplatníků již zná hospodářský výsledek za uplynulý rok, nebo má k dispozici alespoň jeho odhad. Daňový základ, který se z hospodářského výsledku odvozuje, lze snížit o náklady činností výzkumu a vývoje. Z naší zkušenosti vyplývá, že společnosti při identifikaci aktivit výzkumu a vývoje volí spíše konzervativní přístup, přestože aktivitami výzkumu a vývoje lze klasifikovat řadu činnosti, které společnosti vykonávají. Zásadním kritériem pro identifikaci výzkumu a vývoje není jen samotná činnost, ale i důvody pro její vykonávání a řada dalších podpůrných hodnotících kritérií. Daňový odpočet na výzkum a vývoj Které činnosti lze chápat jako výzkum a vývoj? Výzkum a vývoj nových nebo zlepšených výrobků, technologií a služeb, výroba prototypů a zkoušek za účelem ověření výsledků vývoje. Jaké náklady lze uplatnit v daňovém odpočtu? Osobní výdaje, odpisy majetku, provozní výdaje, certifikace výsledků, cestovní náhrady. V čem spočívá výhoda? Náklady na výzkum a vývoje jsou uplatněny dvakrát: V účetnictví jako nákladová položka Daňově odčitatelná položka od základu daně z příjmů 04

5 Investiční pobídky V návaznosti na poslední legislativní vývoj v oblasti investičních pobídek si Vás dovolujeme informovat o aktuálním vývoji v této oblasti. Dne 12. července 2012 vstoupila v účinnost novela zákona o investičních pobídkách, která zavádí výhodnější možnosti podpory pro investiční projekty ve všech oborech zpracovatelského průmyslu, projekty vybudování nebo rozšíření technologických center a projekty zahájení či rozšíření činnosti center strategických služeb. Podmínky novelizovaného zákona budou platit pro žádosti podané po nabytí účinnosti novely. Níže uvádíme základní informace k možnostem v investičních pobídkách dle novelizovaného znění. Investiční pobídka pro zpracovatelský průmysl Základní podmínky investičních pobídek Investiční pobídky jsou určeny investorům, kteří plánují investovat do nové či do rozšíření stávající výroby min 50/100 mil. Kč (v závislosti na regionu místa realizace projektu). Strategická investiční akce Minimální investice 500 mil. Kč do majetku a vytvoření minimálně 500 nových pracovních míst Jaký přináší investiční pobídky benefit? 1) Sleva na dani z příjmu - úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (nově vzniklé společnosti), - částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (expandující společnosti). - sleva na dani z příjmu max. 40% způsobilých nákladů, tj. max. 40% hmotného a nehmotného investičního majetku 2) Hmotná podpora vytvářených pracovních míst - 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce 3) Hmotná podpora na školení a rekvalifikace - ve výši 25 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce 4) Přímá podpora až 5 % vhodných nákladů, max. 1,5 mld. Kč pro strategické akce Změny v podmínkách pro investiční pobídky Čerpání slevy na dani z příjmů prodlouženo z 5 na 10 let. Snížení poměru pořízeného strojního zařízení vůči celkovým způsobilým nákladům vhodných na podporu na 50% (bylo 60%) Minimální investice do strojního zařízení pro výrobní účely je stanovena pevnou částkou 50% minimální investice, tj. 25/50 mil. Kč Dokumentace směřující k vydání stavebního povolení může být připravena před vydáním Potvrzení CzechInvestem Investiční pobídka pro technologická centra Základní podmínky investičních pobídek Činnost centra zaměřena na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace hi-tech výrobků, technologií a výrobních procesů. Investice do technologického centra min 10 mil. Kč do majetku a vytvoření alespoň 40 nových pracovních míst. Strategická investiční akce Minimální investice 200 mil. Kč do majetku a vytvoření minimálně 120 nových pracovních míst Jaký přináší investiční pobídky benefit? 1) Sleva na dani z příjmu - úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (nově vzniklé společnosti), - částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (expandující společnosti), - sleva na dani z příjmu max. 40% způsobilých nákladů. 2) Hmotná podpora vytvářených pracovních míst - 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce 3) Hmotná podpora na školení a rekvalifikace. - ve výši 25 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce 4) Přímá podpora až 5 % vhodných nákladů, max. 500 mil. Kč pro strategické akce. Způsobilé náklady Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku NEBO. Mzdové náklady na nová pracovní místa vynaložené k projektu v průběhu 24 měsíců po obsazení pracovního místa (max. trojnásobek průměrné mzdy/měsíc/zaměstnance) Typ způsobilých nákladů je nutno zvolit při podání záměru 05

6 Investiční pobídka pro centra strategických služeb Základní podmínky investičních pobídek Činnost centra zaměřena na tvorbu nebo inovace SW, oprava hi-tech zařízení, převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností společností. Zaměření na činnosti přesahující území 2 států (ČR a 2 další státy) Investiční pobídky jsou určeny investorům, kteří plánují vytvořit alespoň 40 nových pracovních míst pro tvorbu softwaru nebo 100 míst pro centra sdílených služeb nebo opravárenská centra. Jaký přináší investiční pobídky benefit? 1) Sleva na dani z příjmu - úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (nově vzniklé společnosti), - částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 10 let (expandující společnosti), - sleva na dani z příjmu max. 40% způsobilých nákladů. 2) Hmotná podpora vytvářených pracovních míst - 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce 3) Hmotná podpora na školení a rekvalifikace - ve výši 25 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce Způsobilé náklady Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku NEBO. Mzdové náklady na nová pracovní místa vynaložené k projektu v průběhu 24 měsíců po obsazení pracovního místa (max. trojnásobek průměrné mzdy/měsíc/zaměstnance) Typ způsobilých nákladů je nutno zvolit při podání záměru Aktuality v rámci Slovenské republiky Investičné stimuly Technologické a strategické centrum Na základe zákona o investičnej pomoci č. 561/2007 Z. z. v platnom znení je možné požiadať o poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a pomoci v zamestnanosti na nové investičné projekty alebo projekty expanzie technologických centier. Technologickým centrom je miesto, v ktorom spoločnosť vykonáva činnosti prinášajúce vylepšenie alebo zmenu výrobkov, výrobných procesov a technológií využívaných vo výrobnom procese, pričom výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra. Podporované projekty a hlavné podmienky Technologické centrum a činnosti v oblasti výskumu a vývoja Centrum strategických zdieľaných služieb, centrum zákazníckej podpory Minimálna investícia (mil. EUR) 0,5 0,4 Minimálny počet zamestnancov 60 % 30 % s vysokoškolským vzdelaním Minimálna výška nákladov krytá vlastným imaním (mil. EUR) 50 % 50 % Oprávnené náklady dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových podmienok a bude využívaný výhradne prijímateľom podľa investičného zámeru, dlhodobý nehmotný majetok do výšky 50 % hodnoty dlhodobého hmotného majetku, ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentných práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov, a to za predpokladu, že bude obstaraný za trhových podmienok od iných ako ekonomicky alebo personálne prepojených osôb, bude zahrnutý do majetku prijímateľa a bude odpisovaný a využívaný výhradne prijímateľom v podniku najmenej päť rokov podľa investičného zámeru, alebo výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov. Medzi oprávnené náklady nemožno započítať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý sa štátna pomoc poskytla. 06

7 Maximálna investičnej pomoci Bratislavský kraj 0 % (regionálna pomoc nie je povolená) né Slovensko 40 % né Slovensko né Slovensko 50 % Pri investičných projektoch s oprávnenými nákladmi do 50 mil. EUR sa môže navrhovaná maximálna investičnej pomoci v prípade malých podnikov zvýšiť maximálne o 20 % a v prípade stredných podnikov maximálne o 10 %. Pri investičných projektoch v sektoroch s vysokou pridanou hodnotou a s oprávnenými nákladmi do 50 mil. EUR sa môže navrhovaná maximálna investičnej pomoci zvýšiť maximálne o 15 %. Pre technologické centrum sú stanovené tieto limity: Miera nezamestnanosti (rozpätie) Maximálna investičnej pomoci Maximálna výška dotácie na obstaranie majetku Maximálna výška príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta Maximálna výška úľavy na dani z príjmov >150 % 40 % 50 % 30 % 37 % EUR EUR 40 % 50 % 125 % % 40 % 50 % 25 % 31 % EUR EUR 40 % 50 % 100 % % 40 % 50 % 20 % 12 % EUR EUR 40 % 50 % 75 % % 35 % 44 % 15 % 18 % EUR EUR 35 % 44 % <75 % 30 % 38 % 10 % 12 % EUR EUR 30 % 38 % Pre strategické centrum sú stanovené tieto limity: Miera nezamestnanosti (rozpätie) Maximálna investičnej pomoci Maximálna výška dotácie na obstaranie majetku Maximálna výška príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta Maximálna výška úľavy na dani z príjmov >150 % 40 % 50 % 30 % 37 % EUR EUR 40 % 50 % 125 % % 40 % 50 % 25 % 31 % EUR EUR 40 % 50 % 100 % % 40 % 50 % 20 % 12 % EUR EUR 40 % 50 % 75 % % 35 % 44 % 15 % 18 % EUR EUR 35 % 44 % <75 % 30 % 38 % 10 % 12 % EUR EUR 30 % 38 % Pozn.: Miera nezamestnanosti je počítaná ako pomer miery nezamestnanosti v okrese, kde je investícia umiestnená, a priemernej miery nezamestnanosti na Slovensku za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola žiadosť o investičnú pomoc podaná. Stimuly pre výskum a vývoj Na základe zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je možné požiadať o poskytnutie dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu (poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVŠ SR )) na podporu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja, vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu, zabezpečenia ochrany priemyselného vlastníctva, na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja a úľavu na dani z príjmu právnickej osoby najviac na tri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia ( poskytovateľom je Ministerstvo financií SR (ďalej len MF SR )). Podmienky na poskytnutie stimulov pre vedu a výskum 1. Vytvorenie nového pracoviska žiadateľom o stimuly z jeho vlastných prostriedkov, pričom nové pracovisko bude zamerané na vykonávanie výskumu a vývoja a bude vykonávať svoju činnosť najmenej päť rokov po skončení poskytovania stimulov, alebo 2. Rozšírenie existujúceho pracoviska zameraného na vykonávanie výskumu a vývoja žiadateľom o stimuly z jeho vlastných prostriedkov, pričom rozšírené pracovisko bude vykonávať túto činnosť najmenej päť rokov po skončení poskytovania stimulov a prijímateľ stimulov nesmie znížiť výšku ročných výdavkov na výskum a vývoj, ktoré vynakladal z vlastných prostriedkov pred poskytnutím stimulov. 07

8 Minimálna výška celkových oprávnených nákladov musí byť pre projekt: Druh projektu Mikropodnik a malý podnik (v mil. EUR) ný podnik (v mil. EUR) Veľký podnik (v mil. EUR) základný výskum 0,25 0,5 1 aplikovaný a experimentálny výskum Formy stimulov pre výskum a vývoj 1,5 2,5 3,5 dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu na: - podporu základného výskumu, aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja alebo - vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu alebo - zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva alebo - dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja, úľava na dani z príjmu Žiadateľom o stimuly môže byť: 1. mikropodnik počet zamestnancov menej ako 10 a obrat za rok nižší ako 2 mil. EUR alebo hodnota majetku nižšia ako 2 mil. EUR, 2. malý podnik počet zamestnancov menej ako 50 a obrat za rok nižší ako 10 mil. EUR alebo hodnota majetku nižšia ako 10 mil. EUR, 3. stredný podnik - počet zamestnancov do 250 a obrat za rok nižší ako 50 mil. EUR alebo hodnota majetku nižšia ako 43 mil. EUR, 4. veľký podnik počet zamestnancov vyšší ako 250 a obrat za rok vyšší ako 50 mil. EUR alebo hodnota majetku vyššia ako 43 mil. EUR. Základná a zvýšená stimulov Druh projektu Mikropodnik a malý podnik (v % z oprávnených nákladov) Základná Zvýšená ný podnik (v % z oprávnených nákladov) Základná Zvýšená Veľký podnik (v % z oprávnených nákladov) Základná Zvýšená Základný výskum 100 % % % - Aplikovaný výskum 70 % 80 % 60 % 75 % 50 % 65 % Experimentálny výskum 45 % 60 % 35 % 50 % 25 % 40 % Základná stimulov sa zvyšuje, ak podnikateľ: spolupracuje s ďalším malým alebo stredne veľkým podnikateľom, alebo má cezhraničnú spoluprácu s podnikateľom alokovaným v štáte susediacom so SR (znamená to, že výskumné a vývojové činnosti sa vykonávajú minimálne v dvoch rôznych členských štátoch), alebo spolupracuje s organizáciou výskumu a vývoja (vysokou školou, ústavom Slovenskej akadémie vied, rezortným výskumným ústavom, podnikateľskou organizáciou výskumu a vývoja). 08

9 Příloha Daňové povinnosti Září 2012 pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za červenec 2012 (mimo spotřební daň z lihu) středa 12. Intrastat podání výkazu pro intrastat za srpen 2012 pondělí 17. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí 24. spotřební daň splatnost daně za červenec 2012 (pouze spotřební daň z lihu) úterý 25. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání za srpen 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za srpen 2012 souhrnné hlášení za srpen 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2012 Říjen 2012 pondělí 1. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2012 středa 10. spotřební daň splatnost daně za srpen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 15. pondělí 22. čtvrtek 25. pátek 31. daň silniční Intrastat daň z příjmů spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z přidané hodnoty daň z příjmů záloha na daň za 3. čtvrtletí 2012 podání výkazu pro Intrastat za srpen měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za srpen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za září 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2012 souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2012 a za září 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2012 poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle 106a zákona o DPH odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2012 Zdroj: 09

10 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Přímé daně Nepřímé daně Jaroslav Škvrna: John Ploem: Zbyněk Brtinský: Miroslav Svoboda: Marek Romancov: Peter Wright: LaDana Edwards: Tomas Seidl: Adham Hafoudh: Radka Mašková: Granty a pobídky Luděk Hanáček: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích poskytuje společnost Deloitte svým klientům světové možnosti a špičkové služby, které společnostem umožňují řešit ty nejnáročnějších obchodní a podnikatelské úkoly. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. červen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. červen 2012, Deloitte Česká republika Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Tax news červen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Návrh

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Tax news. 05 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 04 Ostatní. 10 Příloha. Vítězství je stav mysli. březen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 05 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 04 Ostatní. 10 Příloha. Vítězství je stav mysli. březen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news březen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky Zaokrouhlování srážkové daně z úrokových příjmů Informace GFŘ podávání

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Jaký je Váš výhled? Daňový zpravodaj červen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Témata k zamyšlení při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob Aktuální situace změny daňových zákonů

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Operační program Podnikání - omezení v rámci V rámci některých nově vyhlášených

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj červenec 2013, Deloitte Česká republika 02 Aktuality 03 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Příloha Pomoc malým a středním firmám postiženým povodní Daňové

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

Daňový zpravodaj. červenec 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červenec 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Zákon o poskytování služby Poslanecká sněmovna schválila zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jestliže jej potvrdí i Senát a podepíše prezident,

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Tax news. 07 Příloha. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 02 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Kdo vám pomůže zvládnout stres?

Tax news. 07 Příloha. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 02 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Kdo vám pomůže zvládnout stres? Tax news listopad 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 02 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Mimořádné odměny pro vysoko příjmové zaměstnance

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. květen 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Příjmy společníka fakturujícího společnosti nemusí být příjmy ze V nedávném rozsudku se Nejvyšší

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Životní pojištění od roku 2015 Poslanecká sněmovna postoupila do Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která obsahuje také ustanovení zpřísňující podmínky pro

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Převodní ceny a dohled Česká finanční správa identifikuje oblast převodních cen jako oblast se zásadním významem pro výběr daně z příjmů, zejména u právnických

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. únor 2015. Deloitte Česká republika Vydané informace Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Vydané informace Zdaňování jednatelů ze zahraničí Po roce nejasností potvrdilo Generální finanční ředitelství postup pro zdaňování jednatelů českých

Více

Tax news. 05 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 04 Ostatní. 08 Příloha. Kdo vám pomůže zvládnout stres?

Tax news. 05 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 04 Ostatní. 08 Příloha. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Kdo vám pomůže zvládnout stres? Tax news únor 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky Daňová uznatelnost nákladů na stravování při školeních Informace

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 Operační program Koncem dubna schválila Evropská komise první český operační program

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj září 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Daňová uznatelnost úroků z akvizičního úvěru Novinky v oblasti novel daňových zákonů Akční plán k erozi základu

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 Investiční pobídky dle zákona -- Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

Více

Daňový zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Zahrnutí náhrad za dovolenou Rádi bychom Vás informovali, že byl na Koordinačním výboru mezi

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Tax news. 06 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Ostatní. 12 Příloha. Vítězství je stav mysli. květen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 06 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Ostatní. 12 Příloha. Vítězství je stav mysli. květen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news květen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky Zamítnutí návrhu senátorů Ústavním soudem obnovitelné energie Novelizace

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Programy podpory OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) svým zaměřením navazuje na OP Podnikání a inovace (OP

Více

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. únor 2014. Deloitte Česká republika. Přímé daně. Nepřímé daně. Příloha implikace na ový systém v ČR Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika implikace na ový systém v ČR Nepříjemné překvapení Zaměstnanci, kteří jsou dlouhá léta zvyklí, že za ně ové záležitosti vyřizuje zaměstnavatel,

Více

Daňový zpravodaj. září 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. září 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů, o které jsme Vás informovali v předchozích číslech našeho zpravodaje, již byla předložena do Poslanecké

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. duben 2015. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Podání přiznání k dani z příjmů V souvislosti se změnou pravidel pro podání přiznání musí být přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2015 podáno pouze

Více

Daňový zpravodaj. leden 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. leden 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Komunikace s ČSSZ nic se Česká správa sociálního zabezpečení se rozhodla prodloužit zaměstnavatelům o další rok výjimku z povinné elektronické komunikace, přestože

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Průtahy v přípravě a realizaci Všechny větší stavební projekty čeká zřejmě zdržení v jejich přípravě a realizaci. K 1. lednu 2015 totiž nabyla účinnosti novela zákona

Více

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácené

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

INVESTIČNÍ POBÍDKY Novela zákona o investičních pobídkách od 1. května 2015. Ing. Marcela Kolveková Vedoucí oddělení investičních pobídek

INVESTIČNÍ POBÍDKY Novela zákona o investičních pobídkách od 1. května 2015. Ing. Marcela Kolveková Vedoucí oddělení investičních pobídek INVESTIČNÍ POBÍDKY Novela zákona o investičních pobídkách od 1. května 2015 Ing. Marcela Kolveková Vedoucí oddělení investičních pobídek Důvody novely zákona Změna pravidel na úrovni EU Obecné nařízení

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ!

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Jak se vyhnout finančním rizikům při řízení fleetů? Marek Romancov Jana Vlčková 28. dubna 2010 Správa vozového parku Jednotná image společnosti

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

Novinky v oblasti investičních pobídek

Novinky v oblasti investičních pobídek 21. září 2015 NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Agenda Důvody pro novelu investičních Systém investičních Podporované oblasti Formy Všeobecné podmínky Způsobilé náklady Záměr získat investiční pobídku

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Nová Cenová mapa prodejních Společnost pro cenové mapy ČR ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila od února na webové adrese www.cenovamapa.org

Více

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Možnost individuálního a úroků z prodlení znovu Součástí navrhovaných změn daňových a pojistných zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na konci září (sněmovní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Daňový zpravodaj. květen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. květen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Očekávané změny v daních Jak jsme již avizovali v minulém čísle dreportu, v návaznosti na schválený plán legislativních prací představilo Ministerstvo financí

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Příloha. Dotace & výzkum a vývoj. Nepřímé daně. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Dotace & výzkum a vývoj 06 Příloha Vklady nemovitostí od 1. ledna 2014 - zrušení

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN út 8. pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/2012 po 9. splatnost (bez daně z lihu) 11/2012 po 21. pojištění OSVČ sociální - záloha 12/2012

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Vítězství je stav mysli. 04 Nepřímé daně. Příloha

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. Vítězství je stav mysli. 04 Nepřímé daně. Příloha Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj listopad 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Daňové změny, které přináší od roku 2014 zákonná opatření schválená Senátem BEPS iniciativa 04 Nepřímé daně

Více