Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, Jihlava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava"

Transkript

1 Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 01/013 Schváleno pedagogickou a školskou radou Vypracovala: Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy 1

2 Poděkování zaměstnancům (kolegyním) Křesťanské základní školy Jihlava Uplynulý školní rok byl velmi náročný. Hned v úvodu jsme musely překlenout období oprav, kdy se jednotlivé třídy stěhovaly z patra do patra, protože se v několika třídách měnila podlahová krytina. Ve chvíli, kdy jsme si všechny myslely, že máme chaos za sebou, tak se začala měnit svítidla ve třídách a zapojovaly se dataprojektory. Veškeré přesuny a změny jste, milé kolegyně, přijaly statečně a přizpůsobily jste výuku potřebám dětí a mým požadavkům na zajištění bezpečnosti a bezvadnému chodu vzdělávání. Vysvětlila jsem Vám, že je to nutné, když jsou ještě finanční prostředky, že škola bude zase útulnější a dokonale technicky vybavená a že poté už si pouze budete v klidu pracovat. Opak byl pravdou! Po Novém roce se nahlásila kontrola z České školní inspekce. Opět jsem od vás vyžadovala přesnost, disciplínu, maximální soustředění k plnění všech úkolů a bezchybnou dokumentaci. To ostatně požaduji po celý rok, ale v tu chvíli se mělo vše ještě o 100% zvýšit. Jako vždy jste mě nezklamaly a odvedly skvělou práci. Slibovala jsem, že teď už do konce školního roku nebude žádný tlak na Vaši práci, ale znovu jsem se mýlila. Přišly pokyny k novému školnímu vzdělávacímu programu. Velmi těžce jsem hledala motivaci, se kterou bych Vás přesvědčila, jak jsou tyto pokyny ze strany MŠMT nutné a jak všem prospějí. Nepřekvapilo mě, že jste opět začaly svědomitě pracovat, ale překvapilo mě, že jste se rozhodly i pro radikální opravy a změny. Nakonec jsme přepracovaly celý školní vzdělávací program. Každý rok Vám děkuji a slibuji, že příští rok bude na práci větší klid. Milé kolegyně, letos nic neslibuji, protože nás čekají další rekonstrukce a další ob měny technického vybavení. Už se nesnažím nalákat na sladká slova, že zrovna Vaši třídu nic nečeká. Co když zase najdu finanční prostředky, ze kterých můžeme společně vylepšovat a budovat? Co tedy mohu slíbit a také splnit? Rozhodně neslibuji méně práce, ale slibuji pracovní podmínky, které si hýčkáme řadu let. Slušnost, důstojnost, loajalitu a rodinné vztahy. Mimo zázemí je nutná i finanční motivace. Tu chci v dalším roce nejenom slíbit, ale také splnit. Vy samy jste se zasloužily o to, že dostatek fi nančních prostředků umožní navýšení mezd. Pokud mi bude dána důvěra ze strany zřizovatele i po výběrovém řízení, tak mi bude ctí s Vámi i nadále pracovat. Za všechno Vám děkuje Šárka Glösslová

3 O B S A H 1. Školní vzdělávací program 4-6. Základní údaje o škole 7 3. Přehled vzdělávacích programů 8 4. Pedagogická a odborná způsobilost Věkové složení pedagogického sboru 9 5. Zařazení zaměstnanců školy Učební plány Učební plány I. stupeň Učební plány II. stupeň Učební plány LMP I. stupeň Učební plány LMP II. stupeň Učební plány ZŠS I. stupeň Učební plány ZŠS II. stupeň Učební plány ZŠS I. a II. stupeň Učební plány PŠ 7. Projekt EU peníze školám 3 8. Zájmové kroužky, školní klub, volitelné předměty Projekty Údaje o zápisu k povinné školní docházce Vzdělávání, a jejich výsledky Celkový počet žáků, kteří ukončili školní docházku Výsledky ve vzdělávání a výchově Vzdělávání pedagogů Údaje o školních výletech Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Praxe studentů Základní údaje o hospodaření Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Údaje o výsledcích kontrolních orgánů Závěr 37 3

4 1. Školní vzdělávací program Úpravy RVP ZV, které měly být provedeny do konce školního roku 01/013, byly zpracovány pedagogy ve všech předmětech a všech oblastech výuky a výchovy našeho ŠVP Škola, brána života otevřená. Jednodušším pro nás při zpracování bylo to, že vyučujeme druhý cizí jazyk od samotného vzniku školního vzdělávacího programu, a že předmět etika z větší části obsáhl oblasti požadovaných změn od Z těchto důvodů byl dán důraz na úpravy v předmětech, do kterých byly zakoupeny nové učebnice, nebo na úpravy v předmětech, které se prolínají. 1) Německý jazyk vyučujeme již od vzniku školního vzdělávacího programu. Na základě RVP ZV jsme využili vázané disponibilní časové dotace určené pouze pro. stupeň a zařadili jsme Německý jazyk jako Další cizí jazyk již od 6. do 9. ročníku v rozsahu 6 hodin. ) Chybějící hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byly zařazeny do vzdělávací oblasti Člověk a společnost - vzdělávací předmět Výchova demokratického občana. 3) Do 9. ročníku jsme zařadili Profilový předmět Český jazyk a Matematika, neboť klademe důraz na důkladnou přípravu žáků k přijímacímu řízení na střední školy. 4) Volitelné předměty jsou nabízeny od 7. ročníku. Žáci si mohou vybrat volitelný předmět ICT nebo Cvičení z českého jazyka. Rozsah obou volitelných předmětů je jedna hodina v 7. ročníku, jedna hodina v 8. ročníku a dvě hodiny v ročníku devátém. 5) Matematika a její aplikace Učivo o zlomcích a desetinných číslech bylo zařazeno na 1. stupni ZŠ již při vytváření ŠVP. 6) Rozšiřující učivo Finanční gramotnost, Dopravní, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Korupce, Obrana vlasti, Rodinná a sexuální. Rozšiřující učivo je samostatně zpracováno v příloze dokumentu. Finanční gramotnost Výše uvedený obor jsme zařadili na II. stupni do projektu Volba povolání a do Etiky. Na I. stupni je realizován v předmětech Prvouka a Vlastivěda. Do ŠVP LMP byl obor finanční gramotnost zařazen stejným způsobem, tj. na II. stupni v rámci Volby povolání a na I.stupni opět v předmětech Prvouka a Vlastivěda. 4

5 Charakteristika vzdělávací oblasti Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz, cen a je schopen odpovědně spravovat osobní rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Dopravní Vzdělávání v oblasti Dopravní je zařazeno ve 4. ročníku. Výuka je realizována v průběhu školního roku na Dětském dopravním hřišti v Jihlavě. Současně je téma dopravní výchovy začleněno do předmětů Prvouka a Vlastivěda. Ochrana člověka za mimořádných událostí Tematika ochrany člověka za mimořádných událostí byla zařazena do tematických učebních plánů v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně. Na 1. stupni byla začleněna do předmětů Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda a Tělesná, na. stupni do předmětů Občanská, Výchova demokratického občana, Rodinná, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis a Chemie. Tematika ochrany člověka za mimořádných událostí je rozčleněna do 4 témat: Ochrana člověka za mimořádných událostí, Živelní pohromy, Havárie s účinkem nebezpečných látek, Radiační havárie jaderných energetických zařízení. Korupce Rozšiřující vzdělávání, které zahrnuje boj s korupcí a protikorupční strategii, je zahrnuto do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. V 8. ročníku bylo téma zařazeno do předmětu Výchova demokratického občana (učivo: volby, volební právo, poslanecká sněmovna, politické strany - rozšířeno o téma korupce) a do předmětu Etika. V Etice bylo rozšiřující učivo zahrnuto do učiva mravní odpovědnosti ve společnosti a politická autorita. Obrana vlasti Téma je součástí učiva v oblasti Člověk a jeho svět (Vdo, Dějepis, Etika) a Člověk a společnost (Vlastivěda). Obrana vlasti je rozšiřujícím učivem v historických souvislostech, v tématu spolupráce a integrace EU. Samostatné téma Obrana vlasti řeší Etika v 9. ročníku v kapitolách Pojmy mír a válka, Mravní přípustnost vojenské obrany, OSN, Vzdálenější a bližší příčiny válek, podmínky spravedlivé války, Dovolené a nedovolené válečné prostředky, Nobelova cena za mír. V 8. ročníku je téma prohloubeno o kapitoly Láska k vlasti, EU, Schengenský prostor. 5

6 Rodinná a sexuální Rodinná a sexuální je vyučována v předmětech Etika, Výchova demokratického občana, Občanská. Výuka probíhá formou blokového vyučování za pomoci odborníků a současně žáci navštěvují odborná centra pro mládež. Především v uvedených předmětech dáváme do vzájemných souvislostí zdraví, etiku, morálku a životní cíle mladých lidí, kteří přijímají zodpovědnost za bezpečné a vhodné sexuální chování. Tuto problematiku vnímáme jako velmi citlivou, protože žáci často, dle jejich sdělení, nemají možnost o ní otevřeně hovořit se svými rodiči. Jako hlavní důvod uvádějí nedostatek času rodičů. Rodinná atmosféra školy umožňuje diskuzi na jakékoli téma, tedy i ze sexuální oblasti. Pokud žáci mají problém, se kterým se chtějí svěřit nebo se poradit, mohou se obrátit kromě ostatních pedagogů na výchovnou poradkyni a metodičku prevence, které jsou jim k dispozici i mimo vyučování. Jsme přesvědčeni, že sexuální se netýká pouze žáků. stupně, ale je nutné hovořit i se žáky nižších ročníků. Velmi nevhodná televizní, filmová, ale především internetová nabídka z této oblasti nás utvrzuje v tom, že je více než žádoucí varovat před násilím a nebezpečnými situacemi, které ohrožují jejich morální vývoj i zdraví. Žáci jsou opakovaně informováni a ví, na koho se obrátit v případě sexuálního ohrožení a násilí. Rovněž je ve škole zřízena schránka důvěry, kam mohou žáci vhazovat své dotazy nebo sdělovat problémy, které nemusí vždy souviset se sexuální výchovou. I tento způsob komunikace se nám osvědčil. 6

7 . Základní údaje o škole Název a sídlo školy Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, Jihlava Zřizovatel Biskupství brněnské, Petrov 69/8, Brno Školská rada Školská rada byla ke dni ustanovena ve složení: Jaroslava Kettnerová, Marcela Havlíková, Bc. Helena Pokorná Míra samostatnosti právní subjektivita IČO IZO Typ školy plně organizovaná Dotace MŠMT, projekty, sponzorské dary, příspěvky Forma hospodaření Školská právnická osoba Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová; Zástupkyně ředitelky Mgr. Marcela Došková; školy a internetové stránky Telefon ředitelka školy zástupkyně ředitelky ekonomka školy Zdeňka Jupová; výchovná poradkyně Mgr. Šárka Kubaníková; metodička prevence Mgr. Leona Šímová; 7

8 3. Přehled vzdělávacích programů Vzdělávací programy Počty žáků k Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní vzdělávání individuální vzdělávací plán Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní vzdělávání LMP individuální vzdělávací plán Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní školu speciální vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením - individuální vzdělávací plán Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní školu speciální vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením souběžným postižením více vadami-individuální vzdělávací plán Ročník I. 18 II. III. 16 IV. 18 V. 15 VI. 17 VII. 17 VIII. 15 IX. 13 Celkem 144 ST I 3 ST II 6 ST III 6 ST IV 4 ST V 5 ST VI 10 Celkem 34 Počet žáků celkem 178 Počet žáků Dobíhající soustava: Vzdělávací program Pomocná škola, č. j / 97 - Součástí školy je: Školní družina - kapacita 30 žáků, Školní klub - kapacita 30 žáků 8

9 4. Pedagogická a odborná způsobilost podle zákona č. 563 / 004 Sb. o pedagogických pracovnících Celkový počet pedagogických 6 100% pracovníků (včetně asistentů a vychovatelky ŠD) Z toho odborně a 3 88% pedagogicky způsobilých Studujících 1/13 8% Odborně a pedagogicky nezpůsobilých 1 4% 4. 1 Věkové složení pedagogického sboru Věk Počet Do 35 let let 11 Nad 50 let 5 Pracující důchodci nepobírající důchod - Pracující důchodci pobírající důchod - 9

10 5. Zařazení zaměstnanců Vedení školy funkce Titul, příjmení, jméno Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Marcela Došková Odborná funkce - Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy a zástupkyně ředitelky Metodik prevence pedagog Mgr. Leona Šímová Mgr. Dana Patočková Odborná funkce KZŠ Jihlava Koordinátoři ŠVP Mgr. Hochová, Mgr. Glösslová Koordinátor ICT Bc. Lucie Mayerová Koordinátor EVVO Mgr. M. Pykalová, Bc. T. Milfajtová, Mgr. Vojnović Zdravotník Jana Dvořáková Třída Třídní učitelka ST - spec. pedagog Asistent pedagoga zdrav.postižení, soc. znevýhod. ST I Mgr. Pavlína Hochová Pjenčáková Jana ST II Bc. Tereza Milfajtová Švancarová Dana ST III Mgr. Lenka Válalová Dvořáková Jana ST IV Mgr. Jiřina Šulcová Havlíková Marcela ST V Mgr. Adriana Vojnović Dvořáková Vendula ST VI Mgr. Miroslava Pykalová Pernicová Zuzana ( asistent sociál. znevýhodnění) Speciální pedagog Náplň Mgr. Menčíková., Mgr. Chaurová Logopedie Mgr. Patočková, Mgr. Pykalová Dyslexie Třída Třídní učitelka - I. stupeň Třída Třídní učitelka II. stupeň 1. třída Mgr. Hana Chaurová 6. třída Mgr. Veronika Košacká. třída Mgr. Miroslava Menčíková 7. třída Mgr. Michaela Munduchová 3. třída Mgr. Ivana Jelínková 8. třída Bc. Lucie Mayerová 4. třída Mgr. Vendula Formanová 9. třída Mgr. Leona Šímová 5. třída Mgr. Dana Patočková Ostatní vyučující - II. st. Školní klub Školní družina Provozní zaměstnanci Klimentová Soňa Cafourková Anna Dvořáková, Janíčková - uklízečka Satrapová Jana, Bc. Jupová Zdeňka - ekonomka Vedoucí projektů Název projektu Mgr. Šárka Glösslová EU peníze školám Mgr. Šárka Glösslová Ochrana člověka za mimořádných událostí Mgr. Marcela Došková Strážníci dětem prevence Městské policie Výchova ke zdraví Zdravotní ústav Jihlava Mgr. Adriana Vojnović Výchova k volbě povolání Mgr. M. Pykalová, Bc. T. Milfajtová Environmentální vzdělávání Mgr. Dana Patočková Výukový program péče o chrup Mgr. Leona Šímová Minimální preventivní program Vrak Bar Mgr. Šárka Glösslová Inkluzívní vzdělávání Mgr. Adriana Vojnović Recyklohraní Předmětové komise Titul, příjmení, jméno Metodické sdružení Titul, příjmení, jméno Čj, D, Vdo,Et Mgr. Michaela Munduchová Speciální třídy Mgr. Lenka Válalová Nj, Aj Mgr. Miroslava Pykalová třída Mgr. Hana Chaurová Tv, Inf, Hv, Pv, Vv Bc. Lucie Mayerová třída Mgr. Dana Patočková M, F, Ch, Př, Zem Mgr. Leona Šímová 10

11 Aprobace a kvalifikace pedagogického sboru 01 / 013 Příjmení, jméno, titul Vzdělání VŠ, SŠ Aprobace Doplňující studium, osvědčení, certifikát, státní zkoušky Výuka 1 / Cafourková Anna SOU Brno. Došková Marcela, Mgr. JU České Budějovice PdF 3. Dvořáková Jana Gymnázium Humpolec Farmaceutický laborant Asistent pedagoga Děj, Rj Asistent pedagoga Zdravotnický pracovník Pozitivní změny ve vyučování Inovace ve vzdělávacím procesu ŠD a reforma školního kurikula Studium pro asistenta pedagoga Pozitivní změny ve vyučování Další vzdělávání a kariérní systém pracovní řád Cesty k RVP na ZŠ Integr. přístup k výuce dějepisu Certifikát vedoucí pracovník Bakaláři pro správce Obsluha osobního počítače (certifikát) Fyziologie člověka se zaměřením na psychologii a první pomoc Studium pro asistenta pedagoga Zimní hrátky s hudbou Vychovatelka školní družiny Děj Asistent pedagoga (zdrav.post.) 4. Dvořáková Vendula SOU Havlíčkův Brod 5. Formanová Vendula, Mgr. JU České Budějovice PdF 6. Glösslová Šárka, Mgr. JU České Budějovice TF Asistent pedagoga I. stupeň Et, Náb, Vv Studium pro asistenta pedagoga SOPŠ Čáslav Předškolní a mimoškolní pedagogika Trenér sport. gymnastiky III. tř. Instruktor cykloturistiky SPgŠ Znojmo Vv Pozitivní změny ve vyučování Další vzdělávání a kariérní systém pracovní řád Školský zákon a souvis. normy Cesty k RVP na ZŠ osv.) Certifikát vedoucí pracovník AJ pro mírně pokročilé Asistent pedagoga (zdrav. post.) I. stupeň Et, Aj 11

12 7. Havlíková Marcela ISŠ Třešť 8. Hochová Pavlína, Mgr. UK Praha FTVS 9. Chaurová Hana, Mgr. Univerzita Hradec Králové PF Asistent pedagoga Tv zdravotně postižených Speciální pedagogika I. stupeň Nj Speciální pedagogika Studium pro asistenta pedagoga Pozitivní změny ve vyučování Jak se věnovat žákům se SVP Čeština nejen pro dyslektiky Kurz arteterapie (absolut.) Jaké je to být dyslektikem Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Realizace ŠVP v praxi Tvorba a realizace ŠVP pro ZŠ Jaz. a met. přípr. pro výuku Nj, Konverzace v německém j. Primární prevence úrazů (cert.) Kritické myšlení, Specifická vývoj. porucha učení Hudební Kurz pro log. a dys. asistenty Asistent pedagoga (zdrav. post.) Speciální třída I. stupeň logopedie 10. Jelínková Ivana, Mgr. UP Olomouc FTK Tv Rekreologie Pedagogika Francouzský jazyk (státní zkouška) Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Plavání I. stupeň Aj 11. Klimentová Soňa Státní konzervatoř Kroměříž (abs.) Hudební Hra na nástroj Pozitivní změny ve vyučování vedoucí ŠK Hv, Vv 1. Košacká Veronika, Mgr. UP Olomouc PřF Bi, Z, Ochrana živ. prostředí Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami Př, Aj, Z 13. Mayerová Lucie, Bc. UP Olomouc FTK aplikovaná Tv ATv ICT Pozitivní změny ve vyučování Základní norma zdrav. znalostí pro zdravotníka na pracovišti Kurz pro pomocné zdravotnické pracovníky Seminář o carvovém lyžování Práce s interaktivními médii Bakaláři pro správce Tv, Inf, Nj Koordinátor ICT 1

13 14. Menčíková Miroslava, Mgr. UP Olomouc UK Praha PdF MŠ I. stupeň Kurz vývojových poruch učení a chování Kurz dramatické výchovy Pozitivní změny ve vyučování Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Tvořivá škola-činnostní učení Zážitková pedagogika Přemýšlení a mat.v novém pojetí Neurovývojové odlišnosti Kurz první pomoci I. stupeň, logopedie 15. Milfajtová Tereza, Bc. MU Brno PdF Univerzita Hradec Králové PdF stud. Mgr. Speciální pedagogika Vychovatelství Pozitivní změny ve vyučování Čeština nejen pro dyslektiky Sexualita u dětí a mladých lidí s postižením Studium pro asistenty ped. Speciální třída 16. Munduchová Michaela, Mgr. JU České Budějovice PdF ČJ, Ov ČJ, Vdo, Ov, PpČj 17. Patočková Dana, Mgr. MU Brno PdF I. stupeň Speciální pedagogika Pozitivní změny ve vyučování Grafomotorika Tvořivá škola-činnostní učení Využití RVP v ČJ I. stupeň, dyslexie 18. Pernicová Zuzana SOŠ sociální Jihlava Asistent pedagoga Státní zkouška z psaní na stroji Kurs první pomoci Sanitářský kurz Asistent pedagoga (soc. znev.) 19. Pjenčáková Jana Střední zdravotnická škola Jihlava Asistent pedagoga Pracovník pro sociálně - psych. rehabilitaci Pozitivní změny ve vyučování Studium pro asistenta pedagoga Asistent pedagoga (zdrav. post.) 0. Pykalová Miroslava, Mgr. (stud. Aj) Univerzita Hradec Králové Speciální pedagogika Pozitivní změny ve vyučování Jak se věnovat žákům s SVP Speciální třída, Aj 13

14 Speciální pedagogika (osv. ) Arteterapie pro pomáhající profese AJ pro mírně pokročilé Dyslektická péče 1. Satrapová Jana, Bc. U JAK Praha (Bc.) Speciální pedagogika Vychovatelství Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Speciální třída Aj. Šímová Leona, Mgr. JU České Budějovice PdF Metodik prevence Mat, Fyz Agresivita a šikana ve škole Matematika-ŠVP na ZŠ Pozitivní změny ve vyučování Užití počítačů ve výuce matematiky Studium prevence sociálně patologických jevů Prevence internetové kriminality M, F, PpM 3. Šulcová Jiřina, Mgr. UP Olomouc I. stupeň Využití IAT v oblasti ŠVP Speciální třída 4. Švancarová Dana SOU Polná (stud. SŠ maturita) Asistent pedagoga Studium pro asistenta pedagoga Arteterapie v praxi Neurovývojové poruchy Pracovník v soc. službách Zimní hrátky s hudbou Asistent pedagoga (zdrav. post.) 5. Válalová Lenka, Mgr. UK Praha, PdF Speciální pedagog Logopedie Pozitivní změny ve vyučování Čeština nejen pro dysl. pravopis Čeština nejen pro dysl. čtení Tvořivá škola - činnostní učení Realizace ŠVP v praxi Číslo v životě a ve škole Speciální třída 6. Vojnović Adriana, Mgr. JU České Budějovice, PdF M, Bi MŠMT Prevence drog. závislostí (nástavba) Pozitivní změny ve vyučování Rizikové chování dospívajících Seminář o carvovém lyžování Práce s interaktivními médii M, Ch, Vv, Pv 14

15 6. Učební plány 6. 1 Učební plány Základní škola - I. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (6+3) 8 (6+) 7 (5+) 35 7 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komun. technologie Člověk a jeho svět Matematika 5 (4+1) 5 (3+) 5 (3+) Informatika Přírodověda (1+1) 1 Vlastivěda (1+1) Prvouka - - Umění a kultura Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Tělesná 10 Člověk a svět práce Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

16 6. Učební plány Základní škola - II. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunik. technologie Člověk a společnost Český jazyk (3+1) 15 1 Anglický jazyk Německý jazyk 1 (0+1) 1 (0+1) (0+) (0+) 6 Profilový př (0+1) Český jazyk 1 Matematika (3+1) 1 Profilový př (0+1) 15 Matematika 1 Informatika Vol. předměty - 1 (0+1) 1 (0+1) (0+) Informatika 4 Dějepis Výchova dem. 1 (1+1) 14 1 občana Etika 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 4 Člověk a příroda Fyzika (1+1) (1+1) 1 Chemie - - Přírodopis (1+1) 1 Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celkový týdenní počet hodin maximum týdně Celkový týdenní počet hodin maximum týdně Hudební Výtvarná Tělesná Pracovní (1+1) (0+1) Chybějící hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byly zařazeny do vzdělávací oblasti Člověk a společnost - - průřezové téma Výchova demokratického občana. 16

17 6. 3 Učební plány ŠVP ZV LMP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Dramatická 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 5 Matematika a její aplikace Informační a komunik. technologie Matematika 4 5 (4+1) 5 (4+1) 6 (5+1) 6(5+1) 4 Informatika Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Prvouka Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební Výtvarná Tělesná Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

18 6. 4 Učební plány ŠVP ZV- LMP - II. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunik. technologie Člověk a společnost Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Český jazyk 6 (5+1) 6 (5+1) 5 (5+1) 6 (5+1) 19 4 Anglický jazyk Dramatická (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) Matematika 6 (5+1) 6 (5+1) 6 (5+1) 6 (5+1) Informatika Dějepis Občanská Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celkový týdenní počet hodin maximum týdně Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Pracovní Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

19 6. 5 Učební plány ŠVP ZŠS středně těžké mentální postižení - I. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Čtení (0+1) Psaní (0+1) (0+1) (0+1) Řečová 1 0 Matematika a její aplikace Matematika 3 (0+1) 4 (0+) 4 (0+) 3 (0+1) 1 6 Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Věcné učení Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

20 6. 6 Učební plány ŠVP ZŠS středně těžké mentální postižení - II. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Čtení (0+1) (0+1) (0+1) (0+1) Psaní 7 1 (0+1) Řečová Matematika a její aplikace Matematika 4 (0+1) 4 (0+1) 4 (0+1) 4 (0+1) 1 4 Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Věcné učení Umění a kultura Hudební Výtvarná 3 (0+1) 3 (0+1) 8 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

21 6. 7 Učební plány ŠVP ZŠS těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami I. a II. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Člověk a komunikace Rozumová Řečová Člověk a jeho svět Smyslová Umění a kultura Hudební Výtvarná Výchova Člověk a zdraví Pohybová Zdravotní tělesná Člověk a svět práce Pracovní 0 Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celková povinná časová dotace 10 1

22 6. 8 Učební plány Pomocná škola I. a II. stupeň Předměty 5. 01/013 Střední stupeň /014 Střední stupeň /013 Pracovní stupeň Čtení -3 Psaní 1-1 Počty 3 3 Věcné učení Smyslová Pracovní a výt. vých. Tělesná Hudební Řečová Disponibil ní dotace Volitelný předmět Celkem týdenní dotace Po Individuální činnosti Individuální činnosti Volitelný předmět Individuální činnosti výuka přizpůsobena psychickým a fyzickým možnostem a potřebám žáků s ohledem na jejich individualitu.

23 7. Projekt EU peníze školám Čtenářská a informační gramotnost šablona č. I / - inovace vzdělávacích materiálů tak, aby se zvýšil zájem žáků a kvalita výuky čtenářské a informační gramotnosti; - zaměření na speciální vzdělávací potřeby a individuální zvláštnosti žáků; - podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí; - zvýšená motivace žáka i pedagoga pro práci s technickým vybavením; - vytvoření podmínek pro pedagogy při jejich přípravě na vyučovací hodiny; - využití inovovaných materiálů pro žáky a pedagogy v dalších letech. Cizí jazyky šablona č. II / - inovace a zkvalitnění výuky v rozvoji výuky cizích jazyků u žáků se SVP; - vytvoření vlastních učebních materiálů; - učební materiály - učivo i pracovní sešit ; - zaměření na žáky se speciálními vzdělávací potřebami ve speciálních i běžných třídách; - využití inovovaných materiálů formou individuálního přístupu; - zvýšená motivace ke vzdělávání žáka i pedagoga za použití ICT; - vytvoření podmínek pro speciální pedagogy při jejich přípravě na vyučovací hodiny; - využití inovovaných materiálů ostatními pedagogy v dalších letech. Přírodní vědy šablona č. V / - inovace a zkvalitnění výuky v oblasti Člověk a příroda; - zaměření na předměty fyzika, přírodopis, chemie; - využití inovovaných materiálů zaměřených na přírodovědnou gramotnost; - vytvoření souborů obsahujících pracovní listy pro fyziku, přírodopis a chemii; - zvýšená motivace ke vzdělávání pro žáka i pedagoga; - vytvoření podmínek pro pedagogy při jejich přípravě na vyučovací hodinu; - využití inovovaných materiálů ostatními pedagogy v dalších letech. Zahájení projektu , ukončení projektu

24 8. Zájmové kroužky, školní klub, povinně volitelné a nepovinné předměty I.stupeň Ročník Den v týdnu Vyučující Od - do (včetně speciálních tříd) Humanitní zaměření Sociální a morální rozvoj Náboženství výuka na farnosti Informační centrum 1. 5., ST úterý Klimentová Soňa 1,45 13,30 školní knihovna Hudební zaměření Osobnostní a sociální rozvoj Hra na flétnu 3., 5. individuální Klimentová Soňa individuální domluva domluva Hra na kytaru individuální Jelínková Ivana individuální domluva domluva Hra na klavír 1.,., 4. individuální Klimentová Soňa individuální domluva domluva Sportovní zaměření Osobnostní a sociální rozvoj Florbal. 5. čtvrtek Formanová V. 13,40 14,5 Umělecké zaměření Mediální rozvoj Výtvarný kroužek 1. 5., čtvrtek Válalová L. 13,30 14,15 ST III Keramický kroužek , úterý Milfajtová T. 1,45 14,5 ST II, ST III, IV (1 x za 14 dní) Pernicová Z. Vaření , ST III středa úterý Dvořáková Jana Pjenčáková Jana 1,45 14,15 11,50 13,30 Taneční kroužek pondělí Formanová V. 13,40 14,5 Arteterapie ST I, IV pondělí Hochová P. 13,30 14,15 Všeobecné zaměření Rozvoj k myšlení v globálních souvislostech Společenské deskové hry 1.,.,3.,5. pondělí Jelínková Ivana 1,45 13,30 Nepovinné předměty I. stupeň Logopedie. + ST I, středa Menčíková Mir. 11,50 1,35 II Logopedie 1., 3., 4.+ středa Chaurová Hana 11,50 13,30 ST I, II Dyslexie úterý Patočková Dana 1,45-13,30 4

25 Školní klub II. stupeň II. stupeň (včetně speciálních tříd) Ročník Den v týdnu Vyučující Od - do Náboženství Humanitní zaměření Sociální a morální rozvoj výuka na farnosti Informační centrum školní 6. 9., ST individuální domluva Klimentová Soňa individuální domluva knihovna Dyslektická péče ,ST individuální domluva Pykalová M. individuální domluva Hudební zaměření Osobnostní a sociální rozvoj Hra na klavír 9. individuální domluva Klimentová Soňa individuální domluva Hra na kytaru 7., 9., ST VI individuální domluva Jelínková Ivana individuální domluva Sportovní zaměření Osobnostní a sociální rozvoj Florbal 6. čtvrtek Formanová V. 13,40 14,5 Umělecké zaměření Mediální rozvoj Keramický kroužek STIV úterý ( 1 x za 14 dní ) Milfajtová T. Pernicová Z. 1,45 14,15 Všeobecné zaměření Rozvoj myšlení v globálních souvislostech Přírodovědný kroužek 7.,9. středa Košacká V. 13,40 14,5 Matematika hravě 6.,7.,STV středa Šímová L. 13,40 14,5 Počítačový kroužek 6.,9.,STV,VI pondělí Šulcová J. 13,40 14,5 5

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 69 /, 86 Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Schváleno pedagogickou a školskou radou 8.. Vypracovala: Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka

Více

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 Schváleno pedagogickou a školskou radou 14. 10. 014 Vypracovala: Mgr. Šárka Glösslová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Schváleno pedagogickou a školskou radou 16. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Šárka

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres Naše škola Základní škola a Mateřská škola Cerhenice, okres Kolín příspěvková organizace Název ŠVP Motivační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více