Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, Jihlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava"

Transkript

1 Křesťanská základní škola Jihlava nám. Svobody 1369/3, Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 01/013 Schváleno pedagogickou a školskou radou Vypracovala: Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy 1

2 Poděkování zaměstnancům (kolegyním) Křesťanské základní školy Jihlava Uplynulý školní rok byl velmi náročný. Hned v úvodu jsme musely překlenout období oprav, kdy se jednotlivé třídy stěhovaly z patra do patra, protože se v několika třídách měnila podlahová krytina. Ve chvíli, kdy jsme si všechny myslely, že máme chaos za sebou, tak se začala měnit svítidla ve třídách a zapojovaly se dataprojektory. Veškeré přesuny a změny jste, milé kolegyně, přijaly statečně a přizpůsobily jste výuku potřebám dětí a mým požadavkům na zajištění bezpečnosti a bezvadnému chodu vzdělávání. Vysvětlila jsem Vám, že je to nutné, když jsou ještě finanční prostředky, že škola bude zase útulnější a dokonale technicky vybavená a že poté už si pouze budete v klidu pracovat. Opak byl pravdou! Po Novém roce se nahlásila kontrola z České školní inspekce. Opět jsem od vás vyžadovala přesnost, disciplínu, maximální soustředění k plnění všech úkolů a bezchybnou dokumentaci. To ostatně požaduji po celý rok, ale v tu chvíli se mělo vše ještě o 100% zvýšit. Jako vždy jste mě nezklamaly a odvedly skvělou práci. Slibovala jsem, že teď už do konce školního roku nebude žádný tlak na Vaši práci, ale znovu jsem se mýlila. Přišly pokyny k novému školnímu vzdělávacímu programu. Velmi těžce jsem hledala motivaci, se kterou bych Vás přesvědčila, jak jsou tyto pokyny ze strany MŠMT nutné a jak všem prospějí. Nepřekvapilo mě, že jste opět začaly svědomitě pracovat, ale překvapilo mě, že jste se rozhodly i pro radikální opravy a změny. Nakonec jsme přepracovaly celý školní vzdělávací program. Každý rok Vám děkuji a slibuji, že příští rok bude na práci větší klid. Milé kolegyně, letos nic neslibuji, protože nás čekají další rekonstrukce a další ob měny technického vybavení. Už se nesnažím nalákat na sladká slova, že zrovna Vaši třídu nic nečeká. Co když zase najdu finanční prostředky, ze kterých můžeme společně vylepšovat a budovat? Co tedy mohu slíbit a také splnit? Rozhodně neslibuji méně práce, ale slibuji pracovní podmínky, které si hýčkáme řadu let. Slušnost, důstojnost, loajalitu a rodinné vztahy. Mimo zázemí je nutná i finanční motivace. Tu chci v dalším roce nejenom slíbit, ale také splnit. Vy samy jste se zasloužily o to, že dostatek fi nančních prostředků umožní navýšení mezd. Pokud mi bude dána důvěra ze strany zřizovatele i po výběrovém řízení, tak mi bude ctí s Vámi i nadále pracovat. Za všechno Vám děkuje Šárka Glösslová

3 O B S A H 1. Školní vzdělávací program 4-6. Základní údaje o škole 7 3. Přehled vzdělávacích programů 8 4. Pedagogická a odborná způsobilost Věkové složení pedagogického sboru 9 5. Zařazení zaměstnanců školy Učební plány Učební plány I. stupeň Učební plány II. stupeň Učební plány LMP I. stupeň Učební plány LMP II. stupeň Učební plány ZŠS I. stupeň Učební plány ZŠS II. stupeň Učební plány ZŠS I. a II. stupeň Učební plány PŠ 7. Projekt EU peníze školám 3 8. Zájmové kroužky, školní klub, volitelné předměty Projekty Údaje o zápisu k povinné školní docházce Vzdělávání, a jejich výsledky Celkový počet žáků, kteří ukončili školní docházku Výsledky ve vzdělávání a výchově Vzdělávání pedagogů Údaje o školních výletech Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Praxe studentů Základní údaje o hospodaření Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Údaje o výsledcích kontrolních orgánů Závěr 37 3

4 1. Školní vzdělávací program Úpravy RVP ZV, které měly být provedeny do konce školního roku 01/013, byly zpracovány pedagogy ve všech předmětech a všech oblastech výuky a výchovy našeho ŠVP Škola, brána života otevřená. Jednodušším pro nás při zpracování bylo to, že vyučujeme druhý cizí jazyk od samotného vzniku školního vzdělávacího programu, a že předmět etika z větší části obsáhl oblasti požadovaných změn od Z těchto důvodů byl dán důraz na úpravy v předmětech, do kterých byly zakoupeny nové učebnice, nebo na úpravy v předmětech, které se prolínají. 1) Německý jazyk vyučujeme již od vzniku školního vzdělávacího programu. Na základě RVP ZV jsme využili vázané disponibilní časové dotace určené pouze pro. stupeň a zařadili jsme Německý jazyk jako Další cizí jazyk již od 6. do 9. ročníku v rozsahu 6 hodin. ) Chybějící hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byly zařazeny do vzdělávací oblasti Člověk a společnost - vzdělávací předmět Výchova demokratického občana. 3) Do 9. ročníku jsme zařadili Profilový předmět Český jazyk a Matematika, neboť klademe důraz na důkladnou přípravu žáků k přijímacímu řízení na střední školy. 4) Volitelné předměty jsou nabízeny od 7. ročníku. Žáci si mohou vybrat volitelný předmět ICT nebo Cvičení z českého jazyka. Rozsah obou volitelných předmětů je jedna hodina v 7. ročníku, jedna hodina v 8. ročníku a dvě hodiny v ročníku devátém. 5) Matematika a její aplikace Učivo o zlomcích a desetinných číslech bylo zařazeno na 1. stupni ZŠ již při vytváření ŠVP. 6) Rozšiřující učivo Finanční gramotnost, Dopravní, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Korupce, Obrana vlasti, Rodinná a sexuální. Rozšiřující učivo je samostatně zpracováno v příloze dokumentu. Finanční gramotnost Výše uvedený obor jsme zařadili na II. stupni do projektu Volba povolání a do Etiky. Na I. stupni je realizován v předmětech Prvouka a Vlastivěda. Do ŠVP LMP byl obor finanční gramotnost zařazen stejným způsobem, tj. na II. stupni v rámci Volby povolání a na I.stupni opět v předmětech Prvouka a Vlastivěda. 4

5 Charakteristika vzdělávací oblasti Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz, cen a je schopen odpovědně spravovat osobní rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Dopravní Vzdělávání v oblasti Dopravní je zařazeno ve 4. ročníku. Výuka je realizována v průběhu školního roku na Dětském dopravním hřišti v Jihlavě. Současně je téma dopravní výchovy začleněno do předmětů Prvouka a Vlastivěda. Ochrana člověka za mimořádných událostí Tematika ochrany člověka za mimořádných událostí byla zařazena do tematických učebních plánů v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně. Na 1. stupni byla začleněna do předmětů Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda a Tělesná, na. stupni do předmětů Občanská, Výchova demokratického občana, Rodinná, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis a Chemie. Tematika ochrany člověka za mimořádných událostí je rozčleněna do 4 témat: Ochrana člověka za mimořádných událostí, Živelní pohromy, Havárie s účinkem nebezpečných látek, Radiační havárie jaderných energetických zařízení. Korupce Rozšiřující vzdělávání, které zahrnuje boj s korupcí a protikorupční strategii, je zahrnuto do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. V 8. ročníku bylo téma zařazeno do předmětu Výchova demokratického občana (učivo: volby, volební právo, poslanecká sněmovna, politické strany - rozšířeno o téma korupce) a do předmětu Etika. V Etice bylo rozšiřující učivo zahrnuto do učiva mravní odpovědnosti ve společnosti a politická autorita. Obrana vlasti Téma je součástí učiva v oblasti Člověk a jeho svět (Vdo, Dějepis, Etika) a Člověk a společnost (Vlastivěda). Obrana vlasti je rozšiřujícím učivem v historických souvislostech, v tématu spolupráce a integrace EU. Samostatné téma Obrana vlasti řeší Etika v 9. ročníku v kapitolách Pojmy mír a válka, Mravní přípustnost vojenské obrany, OSN, Vzdálenější a bližší příčiny válek, podmínky spravedlivé války, Dovolené a nedovolené válečné prostředky, Nobelova cena za mír. V 8. ročníku je téma prohloubeno o kapitoly Láska k vlasti, EU, Schengenský prostor. 5

6 Rodinná a sexuální Rodinná a sexuální je vyučována v předmětech Etika, Výchova demokratického občana, Občanská. Výuka probíhá formou blokového vyučování za pomoci odborníků a současně žáci navštěvují odborná centra pro mládež. Především v uvedených předmětech dáváme do vzájemných souvislostí zdraví, etiku, morálku a životní cíle mladých lidí, kteří přijímají zodpovědnost za bezpečné a vhodné sexuální chování. Tuto problematiku vnímáme jako velmi citlivou, protože žáci často, dle jejich sdělení, nemají možnost o ní otevřeně hovořit se svými rodiči. Jako hlavní důvod uvádějí nedostatek času rodičů. Rodinná atmosféra školy umožňuje diskuzi na jakékoli téma, tedy i ze sexuální oblasti. Pokud žáci mají problém, se kterým se chtějí svěřit nebo se poradit, mohou se obrátit kromě ostatních pedagogů na výchovnou poradkyni a metodičku prevence, které jsou jim k dispozici i mimo vyučování. Jsme přesvědčeni, že sexuální se netýká pouze žáků. stupně, ale je nutné hovořit i se žáky nižších ročníků. Velmi nevhodná televizní, filmová, ale především internetová nabídka z této oblasti nás utvrzuje v tom, že je více než žádoucí varovat před násilím a nebezpečnými situacemi, které ohrožují jejich morální vývoj i zdraví. Žáci jsou opakovaně informováni a ví, na koho se obrátit v případě sexuálního ohrožení a násilí. Rovněž je ve škole zřízena schránka důvěry, kam mohou žáci vhazovat své dotazy nebo sdělovat problémy, které nemusí vždy souviset se sexuální výchovou. I tento způsob komunikace se nám osvědčil. 6

7 . Základní údaje o škole Název a sídlo školy Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369/3, Jihlava Zřizovatel Biskupství brněnské, Petrov 69/8, Brno Školská rada Školská rada byla ke dni ustanovena ve složení: Jaroslava Kettnerová, Marcela Havlíková, Bc. Helena Pokorná Míra samostatnosti právní subjektivita IČO IZO Typ školy plně organizovaná Dotace MŠMT, projekty, sponzorské dary, příspěvky Forma hospodaření Školská právnická osoba Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová; Zástupkyně ředitelky Mgr. Marcela Došková; školy a internetové stránky Telefon ředitelka školy zástupkyně ředitelky ekonomka školy Zdeňka Jupová; výchovná poradkyně Mgr. Šárka Kubaníková; metodička prevence Mgr. Leona Šímová; 7

8 3. Přehled vzdělávacích programů Vzdělávací programy Počty žáků k Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní vzdělávání individuální vzdělávací plán Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní vzdělávání LMP individuální vzdělávací plán Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní školu speciální vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením - individuální vzdělávací plán Škola, brána života otevřená školní vzdělávací program pro základní školu speciální vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením souběžným postižením více vadami-individuální vzdělávací plán Ročník I. 18 II. III. 16 IV. 18 V. 15 VI. 17 VII. 17 VIII. 15 IX. 13 Celkem 144 ST I 3 ST II 6 ST III 6 ST IV 4 ST V 5 ST VI 10 Celkem 34 Počet žáků celkem 178 Počet žáků Dobíhající soustava: Vzdělávací program Pomocná škola, č. j / 97 - Součástí školy je: Školní družina - kapacita 30 žáků, Školní klub - kapacita 30 žáků 8

9 4. Pedagogická a odborná způsobilost podle zákona č. 563 / 004 Sb. o pedagogických pracovnících Celkový počet pedagogických 6 100% pracovníků (včetně asistentů a vychovatelky ŠD) Z toho odborně a 3 88% pedagogicky způsobilých Studujících 1/13 8% Odborně a pedagogicky nezpůsobilých 1 4% 4. 1 Věkové složení pedagogického sboru Věk Počet Do 35 let let 11 Nad 50 let 5 Pracující důchodci nepobírající důchod - Pracující důchodci pobírající důchod - 9

10 5. Zařazení zaměstnanců Vedení školy funkce Titul, příjmení, jméno Ředitelka školy Mgr. Šárka Glösslová Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Marcela Došková Odborná funkce - Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy a zástupkyně ředitelky Metodik prevence pedagog Mgr. Leona Šímová Mgr. Dana Patočková Odborná funkce KZŠ Jihlava Koordinátoři ŠVP Mgr. Hochová, Mgr. Glösslová Koordinátor ICT Bc. Lucie Mayerová Koordinátor EVVO Mgr. M. Pykalová, Bc. T. Milfajtová, Mgr. Vojnović Zdravotník Jana Dvořáková Třída Třídní učitelka ST - spec. pedagog Asistent pedagoga zdrav.postižení, soc. znevýhod. ST I Mgr. Pavlína Hochová Pjenčáková Jana ST II Bc. Tereza Milfajtová Švancarová Dana ST III Mgr. Lenka Válalová Dvořáková Jana ST IV Mgr. Jiřina Šulcová Havlíková Marcela ST V Mgr. Adriana Vojnović Dvořáková Vendula ST VI Mgr. Miroslava Pykalová Pernicová Zuzana ( asistent sociál. znevýhodnění) Speciální pedagog Náplň Mgr. Menčíková., Mgr. Chaurová Logopedie Mgr. Patočková, Mgr. Pykalová Dyslexie Třída Třídní učitelka - I. stupeň Třída Třídní učitelka II. stupeň 1. třída Mgr. Hana Chaurová 6. třída Mgr. Veronika Košacká. třída Mgr. Miroslava Menčíková 7. třída Mgr. Michaela Munduchová 3. třída Mgr. Ivana Jelínková 8. třída Bc. Lucie Mayerová 4. třída Mgr. Vendula Formanová 9. třída Mgr. Leona Šímová 5. třída Mgr. Dana Patočková Ostatní vyučující - II. st. Školní klub Školní družina Provozní zaměstnanci Klimentová Soňa Cafourková Anna Dvořáková, Janíčková - uklízečka Satrapová Jana, Bc. Jupová Zdeňka - ekonomka Vedoucí projektů Název projektu Mgr. Šárka Glösslová EU peníze školám Mgr. Šárka Glösslová Ochrana člověka za mimořádných událostí Mgr. Marcela Došková Strážníci dětem prevence Městské policie Výchova ke zdraví Zdravotní ústav Jihlava Mgr. Adriana Vojnović Výchova k volbě povolání Mgr. M. Pykalová, Bc. T. Milfajtová Environmentální vzdělávání Mgr. Dana Patočková Výukový program péče o chrup Mgr. Leona Šímová Minimální preventivní program Vrak Bar Mgr. Šárka Glösslová Inkluzívní vzdělávání Mgr. Adriana Vojnović Recyklohraní Předmětové komise Titul, příjmení, jméno Metodické sdružení Titul, příjmení, jméno Čj, D, Vdo,Et Mgr. Michaela Munduchová Speciální třídy Mgr. Lenka Válalová Nj, Aj Mgr. Miroslava Pykalová třída Mgr. Hana Chaurová Tv, Inf, Hv, Pv, Vv Bc. Lucie Mayerová třída Mgr. Dana Patočková M, F, Ch, Př, Zem Mgr. Leona Šímová 10

11 Aprobace a kvalifikace pedagogického sboru 01 / 013 Příjmení, jméno, titul Vzdělání VŠ, SŠ Aprobace Doplňující studium, osvědčení, certifikát, státní zkoušky Výuka 1 / Cafourková Anna SOU Brno. Došková Marcela, Mgr. JU České Budějovice PdF 3. Dvořáková Jana Gymnázium Humpolec Farmaceutický laborant Asistent pedagoga Děj, Rj Asistent pedagoga Zdravotnický pracovník Pozitivní změny ve vyučování Inovace ve vzdělávacím procesu ŠD a reforma školního kurikula Studium pro asistenta pedagoga Pozitivní změny ve vyučování Další vzdělávání a kariérní systém pracovní řád Cesty k RVP na ZŠ Integr. přístup k výuce dějepisu Certifikát vedoucí pracovník Bakaláři pro správce Obsluha osobního počítače (certifikát) Fyziologie člověka se zaměřením na psychologii a první pomoc Studium pro asistenta pedagoga Zimní hrátky s hudbou Vychovatelka školní družiny Děj Asistent pedagoga (zdrav.post.) 4. Dvořáková Vendula SOU Havlíčkův Brod 5. Formanová Vendula, Mgr. JU České Budějovice PdF 6. Glösslová Šárka, Mgr. JU České Budějovice TF Asistent pedagoga I. stupeň Et, Náb, Vv Studium pro asistenta pedagoga SOPŠ Čáslav Předškolní a mimoškolní pedagogika Trenér sport. gymnastiky III. tř. Instruktor cykloturistiky SPgŠ Znojmo Vv Pozitivní změny ve vyučování Další vzdělávání a kariérní systém pracovní řád Školský zákon a souvis. normy Cesty k RVP na ZŠ osv.) Certifikát vedoucí pracovník AJ pro mírně pokročilé Asistent pedagoga (zdrav. post.) I. stupeň Et, Aj 11

12 7. Havlíková Marcela ISŠ Třešť 8. Hochová Pavlína, Mgr. UK Praha FTVS 9. Chaurová Hana, Mgr. Univerzita Hradec Králové PF Asistent pedagoga Tv zdravotně postižených Speciální pedagogika I. stupeň Nj Speciální pedagogika Studium pro asistenta pedagoga Pozitivní změny ve vyučování Jak se věnovat žákům se SVP Čeština nejen pro dyslektiky Kurz arteterapie (absolut.) Jaké je to být dyslektikem Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Realizace ŠVP v praxi Tvorba a realizace ŠVP pro ZŠ Jaz. a met. přípr. pro výuku Nj, Konverzace v německém j. Primární prevence úrazů (cert.) Kritické myšlení, Specifická vývoj. porucha učení Hudební Kurz pro log. a dys. asistenty Asistent pedagoga (zdrav. post.) Speciální třída I. stupeň logopedie 10. Jelínková Ivana, Mgr. UP Olomouc FTK Tv Rekreologie Pedagogika Francouzský jazyk (státní zkouška) Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Plavání I. stupeň Aj 11. Klimentová Soňa Státní konzervatoř Kroměříž (abs.) Hudební Hra na nástroj Pozitivní změny ve vyučování vedoucí ŠK Hv, Vv 1. Košacká Veronika, Mgr. UP Olomouc PřF Bi, Z, Ochrana živ. prostředí Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami Př, Aj, Z 13. Mayerová Lucie, Bc. UP Olomouc FTK aplikovaná Tv ATv ICT Pozitivní změny ve vyučování Základní norma zdrav. znalostí pro zdravotníka na pracovišti Kurz pro pomocné zdravotnické pracovníky Seminář o carvovém lyžování Práce s interaktivními médii Bakaláři pro správce Tv, Inf, Nj Koordinátor ICT 1

13 14. Menčíková Miroslava, Mgr. UP Olomouc UK Praha PdF MŠ I. stupeň Kurz vývojových poruch učení a chování Kurz dramatické výchovy Pozitivní změny ve vyučování Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Tvořivá škola-činnostní učení Zážitková pedagogika Přemýšlení a mat.v novém pojetí Neurovývojové odlišnosti Kurz první pomoci I. stupeň, logopedie 15. Milfajtová Tereza, Bc. MU Brno PdF Univerzita Hradec Králové PdF stud. Mgr. Speciální pedagogika Vychovatelství Pozitivní změny ve vyučování Čeština nejen pro dyslektiky Sexualita u dětí a mladých lidí s postižením Studium pro asistenty ped. Speciální třída 16. Munduchová Michaela, Mgr. JU České Budějovice PdF ČJ, Ov ČJ, Vdo, Ov, PpČj 17. Patočková Dana, Mgr. MU Brno PdF I. stupeň Speciální pedagogika Pozitivní změny ve vyučování Grafomotorika Tvořivá škola-činnostní učení Využití RVP v ČJ I. stupeň, dyslexie 18. Pernicová Zuzana SOŠ sociální Jihlava Asistent pedagoga Státní zkouška z psaní na stroji Kurs první pomoci Sanitářský kurz Asistent pedagoga (soc. znev.) 19. Pjenčáková Jana Střední zdravotnická škola Jihlava Asistent pedagoga Pracovník pro sociálně - psych. rehabilitaci Pozitivní změny ve vyučování Studium pro asistenta pedagoga Asistent pedagoga (zdrav. post.) 0. Pykalová Miroslava, Mgr. (stud. Aj) Univerzita Hradec Králové Speciální pedagogika Pozitivní změny ve vyučování Jak se věnovat žákům s SVP Speciální třída, Aj 13

14 Speciální pedagogika (osv. ) Arteterapie pro pomáhající profese AJ pro mírně pokročilé Dyslektická péče 1. Satrapová Jana, Bc. U JAK Praha (Bc.) Speciální pedagogika Vychovatelství Agresivní chování dětí spojené s poruchami chování Speciální třída Aj. Šímová Leona, Mgr. JU České Budějovice PdF Metodik prevence Mat, Fyz Agresivita a šikana ve škole Matematika-ŠVP na ZŠ Pozitivní změny ve vyučování Užití počítačů ve výuce matematiky Studium prevence sociálně patologických jevů Prevence internetové kriminality M, F, PpM 3. Šulcová Jiřina, Mgr. UP Olomouc I. stupeň Využití IAT v oblasti ŠVP Speciální třída 4. Švancarová Dana SOU Polná (stud. SŠ maturita) Asistent pedagoga Studium pro asistenta pedagoga Arteterapie v praxi Neurovývojové poruchy Pracovník v soc. službách Zimní hrátky s hudbou Asistent pedagoga (zdrav. post.) 5. Válalová Lenka, Mgr. UK Praha, PdF Speciální pedagog Logopedie Pozitivní změny ve vyučování Čeština nejen pro dysl. pravopis Čeština nejen pro dysl. čtení Tvořivá škola - činnostní učení Realizace ŠVP v praxi Číslo v životě a ve škole Speciální třída 6. Vojnović Adriana, Mgr. JU České Budějovice, PdF M, Bi MŠMT Prevence drog. závislostí (nástavba) Pozitivní změny ve vyučování Rizikové chování dospívajících Seminář o carvovém lyžování Práce s interaktivními médii M, Ch, Vv, Pv 14

15 6. Učební plány 6. 1 Učební plány Základní škola - I. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk (6+3) 8 (6+) 7 (5+) 35 7 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komun. technologie Člověk a jeho svět Matematika 5 (4+1) 5 (3+) 5 (3+) Informatika Přírodověda (1+1) 1 Vlastivěda (1+1) Prvouka - - Umění a kultura Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Tělesná 10 Člověk a svět práce Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

16 6. Učební plány Základní škola - II. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunik. technologie Člověk a společnost Český jazyk (3+1) 15 1 Anglický jazyk Německý jazyk 1 (0+1) 1 (0+1) (0+) (0+) 6 Profilový př (0+1) Český jazyk 1 Matematika (3+1) 1 Profilový př (0+1) 15 Matematika 1 Informatika Vol. předměty - 1 (0+1) 1 (0+1) (0+) Informatika 4 Dějepis Výchova dem. 1 (1+1) 14 1 občana Etika 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 4 Člověk a příroda Fyzika (1+1) (1+1) 1 Chemie - - Přírodopis (1+1) 1 Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celkový týdenní počet hodin maximum týdně Celkový týdenní počet hodin maximum týdně Hudební Výtvarná Tělesná Pracovní (1+1) (0+1) Chybějící hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byly zařazeny do vzdělávací oblasti Člověk a společnost - - průřezové téma Výchova demokratického občana. 16

17 6. 3 Učební plány ŠVP ZV LMP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Dramatická 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 5 Matematika a její aplikace Informační a komunik. technologie Matematika 4 5 (4+1) 5 (4+1) 6 (5+1) 6(5+1) 4 Informatika Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Prvouka Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební Výtvarná Tělesná Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

18 6. 4 Učební plány ŠVP ZV- LMP - II. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunik. technologie Člověk a společnost Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Český jazyk 6 (5+1) 6 (5+1) 5 (5+1) 6 (5+1) 19 4 Anglický jazyk Dramatická (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) 1 (0+1) Matematika 6 (5+1) 6 (5+1) 6 (5+1) 6 (5+1) Informatika Dějepis Občanská Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Celkový týdenní počet hodin maximum týdně Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Pracovní Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

19 6. 5 Učební plány ŠVP ZŠS středně těžké mentální postižení - I. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Čtení (0+1) Psaní (0+1) (0+1) (0+1) Řečová 1 0 Matematika a její aplikace Matematika 3 (0+1) 4 (0+) 4 (0+) 3 (0+1) 1 6 Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Věcné učení Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

20 6. 6 Učební plány ŠVP ZŠS středně těžké mentální postižení - II. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Čtení (0+1) (0+1) (0+1) (0+1) Psaní 7 1 (0+1) Řečová Matematika a její aplikace Matematika 4 (0+1) 4 (0+1) 4 (0+1) 4 (0+1) 1 4 Infor. a kom. technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Věcné učení Umění a kultura Hudební Výtvarná 3 (0+1) 3 (0+1) 8 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Pracovní Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

21 6. 7 Učební plány ŠVP ZŠS těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami I. a II. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Člověk a komunikace Rozumová Řečová Člověk a jeho svět Smyslová Umění a kultura Hudební Výtvarná Výchova Člověk a zdraví Pohybová Zdravotní tělesná Člověk a svět práce Pracovní 0 Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celková povinná časová dotace 10 1

22 6. 8 Učební plány Pomocná škola I. a II. stupeň Předměty 5. 01/013 Střední stupeň /014 Střední stupeň /013 Pracovní stupeň Čtení -3 Psaní 1-1 Počty 3 3 Věcné učení Smyslová Pracovní a výt. vých. Tělesná Hudební Řečová Disponibil ní dotace Volitelný předmět Celkem týdenní dotace Po Individuální činnosti Individuální činnosti Volitelný předmět Individuální činnosti výuka přizpůsobena psychickým a fyzickým možnostem a potřebám žáků s ohledem na jejich individualitu.

23 7. Projekt EU peníze školám Čtenářská a informační gramotnost šablona č. I / - inovace vzdělávacích materiálů tak, aby se zvýšil zájem žáků a kvalita výuky čtenářské a informační gramotnosti; - zaměření na speciální vzdělávací potřeby a individuální zvláštnosti žáků; - podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí; - zvýšená motivace žáka i pedagoga pro práci s technickým vybavením; - vytvoření podmínek pro pedagogy při jejich přípravě na vyučovací hodiny; - využití inovovaných materiálů pro žáky a pedagogy v dalších letech. Cizí jazyky šablona č. II / - inovace a zkvalitnění výuky v rozvoji výuky cizích jazyků u žáků se SVP; - vytvoření vlastních učebních materiálů; - učební materiály - učivo i pracovní sešit ; - zaměření na žáky se speciálními vzdělávací potřebami ve speciálních i běžných třídách; - využití inovovaných materiálů formou individuálního přístupu; - zvýšená motivace ke vzdělávání žáka i pedagoga za použití ICT; - vytvoření podmínek pro speciální pedagogy při jejich přípravě na vyučovací hodiny; - využití inovovaných materiálů ostatními pedagogy v dalších letech. Přírodní vědy šablona č. V / - inovace a zkvalitnění výuky v oblasti Člověk a příroda; - zaměření na předměty fyzika, přírodopis, chemie; - využití inovovaných materiálů zaměřených na přírodovědnou gramotnost; - vytvoření souborů obsahujících pracovní listy pro fyziku, přírodopis a chemii; - zvýšená motivace ke vzdělávání pro žáka i pedagoga; - vytvoření podmínek pro pedagogy při jejich přípravě na vyučovací hodinu; - využití inovovaných materiálů ostatními pedagogy v dalších letech. Zahájení projektu , ukončení projektu

24 8. Zájmové kroužky, školní klub, povinně volitelné a nepovinné předměty I.stupeň Ročník Den v týdnu Vyučující Od - do (včetně speciálních tříd) Humanitní zaměření Sociální a morální rozvoj Náboženství výuka na farnosti Informační centrum 1. 5., ST úterý Klimentová Soňa 1,45 13,30 školní knihovna Hudební zaměření Osobnostní a sociální rozvoj Hra na flétnu 3., 5. individuální Klimentová Soňa individuální domluva domluva Hra na kytaru individuální Jelínková Ivana individuální domluva domluva Hra na klavír 1.,., 4. individuální Klimentová Soňa individuální domluva domluva Sportovní zaměření Osobnostní a sociální rozvoj Florbal. 5. čtvrtek Formanová V. 13,40 14,5 Umělecké zaměření Mediální rozvoj Výtvarný kroužek 1. 5., čtvrtek Válalová L. 13,30 14,15 ST III Keramický kroužek , úterý Milfajtová T. 1,45 14,5 ST II, ST III, IV (1 x za 14 dní) Pernicová Z. Vaření , ST III středa úterý Dvořáková Jana Pjenčáková Jana 1,45 14,15 11,50 13,30 Taneční kroužek pondělí Formanová V. 13,40 14,5 Arteterapie ST I, IV pondělí Hochová P. 13,30 14,15 Všeobecné zaměření Rozvoj k myšlení v globálních souvislostech Společenské deskové hry 1.,.,3.,5. pondělí Jelínková Ivana 1,45 13,30 Nepovinné předměty I. stupeň Logopedie. + ST I, středa Menčíková Mir. 11,50 1,35 II Logopedie 1., 3., 4.+ středa Chaurová Hana 11,50 13,30 ST I, II Dyslexie úterý Patočková Dana 1,45-13,30 4

25 Školní klub II. stupeň II. stupeň (včetně speciálních tříd) Ročník Den v týdnu Vyučující Od - do Náboženství Humanitní zaměření Sociální a morální rozvoj výuka na farnosti Informační centrum školní 6. 9., ST individuální domluva Klimentová Soňa individuální domluva knihovna Dyslektická péče ,ST individuální domluva Pykalová M. individuální domluva Hudební zaměření Osobnostní a sociální rozvoj Hra na klavír 9. individuální domluva Klimentová Soňa individuální domluva Hra na kytaru 7., 9., ST VI individuální domluva Jelínková Ivana individuální domluva Sportovní zaměření Osobnostní a sociální rozvoj Florbal 6. čtvrtek Formanová V. 13,40 14,5 Umělecké zaměření Mediální rozvoj Keramický kroužek STIV úterý ( 1 x za 14 dní ) Milfajtová T. Pernicová Z. 1,45 14,15 Všeobecné zaměření Rozvoj myšlení v globálních souvislostech Přírodovědný kroužek 7.,9. středa Košacká V. 13,40 14,5 Matematika hravě 6.,7.,STV středa Šímová L. 13,40 14,5 Počítačový kroužek 6.,9.,STV,VI pondělí Šulcová J. 13,40 14,5 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více