Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015"

Transkript

1 Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční katalog č výběrová aukce výtvarného umění, 28. února 2015 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice

2

3 PROGRAM 44. AUKCE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 28. února sobota v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice v Galerii Procházka, Dům umění nám. Přemysla Otakara II. 38 České Budějovice pondělí až pátek sobota po dohodě - tel PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ PROGRAM hodin vstup do sálu hodin začátek dražby hodin samostatná dražba Josef Čapek - katalog str hodin samostatná dražba Karel Černý - katalog str hodin samostatná dražba Josef Čapek - katalog str hodin samostatná dražba Jan Zrzavý - katalog str hodin předpokládaný konec aukce Vstupné na aukci je 50 Kč nebo předem zakoupený aukční katalog. Prohlídka dražených exponátů je možná: Dražební podmínky 1. Osoby účastnící se dražby se svou přítomností podřizují podmínkám obsaženým v aukčním řádu, který je v plném znění k dispozici v Aukční síni Procházka, nám. Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice a dále v místě konání dražby. 2. Dražbu provádí na žádost vlastníků dražených předmětů Aukční síň Procházka spol. s r.o..průběh aukce se řídí aukčním řádem a ustanoveními Občanského zákoníku, zákona o veřejných dražbách číslo 26/2000 Sb. a předpisy souvisejícími. 3. Dražba je veřejná, vstup je podmíněn pouze zaplacením vstupného a kapacitou místnosti pro dražbu určené. I při splnění těchto podmínek však nelze do této místnosti vpustit osoby podnapilé či jinak porušující pravidla slušného chování. 4. Dražitelem může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se před dražbou prokáže při registraci dražitelů. 5. Exponáty budou draženy v pořadí, které odpovídá tomuto katalogu, ve kterém jsou dražené předměty popsány, včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací ceny). 6. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím zálohovaného dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje: a) 50 Kč, činí-li okamžitá dražební cena méně než Kč b) 100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč c) 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč d) Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč e) Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč f) Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč g) Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč v den konání dražby v Galerii Procházka, Dům umění nám. Přemysla Otakara II. 38 České Budějovice sobota telefon do místa konání dražby Kdo má přiklepnutý nejvyšší příhoz, stává se vydražitelem. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby 7. Dosažená cena je cenou kupní. Vydražitel se zavazuje, že v souladu s 18 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. O veřejných dražbách, uhradí dražebníkovi poplatek za provedení dražby ve výši stanovené dražební vyhláškou, to je 15% z ceny dosažené vydražením. Cenu i poplatek je vydražitel povinen zaplatit v průběhu nejbližší platební pauzy. Tato cena je pro vydražitele konečná, poplatek se zaokrouhluje na celých 50 Kč nahoru. 8. Odhad ceny, určení a popis předmětu provádí odborníci. Údaje v katalogu jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být přesnost posudků zaručena. Má se obecně za to, že každý zájemce má možnost si nabízené předměty osobně prohlédnout a seznámit se tak s jejich stavem za podmínek stanovených dražební vyhláškou. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti jsou po příklepu vyloučeny. 9. Dražitel může dražit kteroukoliv věc i bez osobní přítomnosti na dražbě: - vyhotoví-li ověřenou písemnou plnou moc k zastoupení v dražbě, - určí-li věci, které za něho má zástupce dražit, - určí-li limit, do kterého za něho má zástupce přihazovat, a to pro každou věc zvlášť, - účastní-li se dražby formou telefonického kontaktu, to pouze po písemné či ústní dohodě. 10. Položky označené v katalogu písmenem P může dražit pouze občan ČR. Ceny uvedené v EUR jsou zaokrouhlené částky, které odpovídají nejnižšímu podání (vyvolávací ceně) a slouží pouze pro orientaci

4 Odborníci vyjadřující se k předkládané kolekci Umělečtí historici: Mgr. Petr Beránek (nar. 1950) Studia: PF Ostrava, obor dějiny umění. Od roku působil jako ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě, jako výtvarný publicista spolupracuje s řadou časopisů, podílí se na výtvarném životě zejména Moravy. prof. PhDr. František Dvořák (nar. 1920) Studia: FF UK, katedra dějin umění a estetiky. Do roku 1958 působil jako asistent V. V. Štecha na pražské Akademii výtvarných umění. V roce 1960 byl přijat jako odborný pracovník do Národní galerie a v dalších letech vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1969 se stal docentem dějin umění a přednášel 16 let na Palackého univerzitě v Olomouci. Přednášel též na Filmové fakultě AMU v Praze. V roce 1993 byl jmenován profesorem na FF UK. Je autorem 35 monografií výtvarníků. Do historie oboru se zapsal studiemi tvorby umělců, se kterými se znal osobně Františka Tichého, Jana Zrzavého, Cyrila Boudy, Zdeňka Hajného, Kamila Lhotáka, Adolfa Borna nebo Václava Špály. Je nositelem plakety prezidenta republiky za přínos českým dějinám umění a pedagogickou, publicistickou a osvětovou činnost (2010). PhDr. Jiří Hlušička (nar. 1929) Studia: FF univerzity v Brně katedra dějin umění. Více jak dvacet let působil jako ředitel Moravské galerie v Brně. Soustavně přispíval teoretickou a kritickou činností do denního tisku a časopisů. Je autorem mnoha monografií o uměleckých osobnostech 20. století. Byl kurátorem mnoha domácích i zahraničních výstav. PhDr. Jana Orlíková (nar. 1939) Studia: FF UK Praha obor dějiny umění. Pracovala v Národní galerii v Praze, kde byla ředitelkou oddělení kresby Grafické sbírky (1989). Byla kurátorkou mnoha výstav doma i v zahraničí. Na žádost Jana Zrzavého byla delegována NG ke zpracování jeho díla, které odkázal NG v Praze. V roce 1989 participovala na velké výstavě F. Kupky v Paříži (1989 a 1994 v Japonsku. Je autorkou několika monografií, četných katalogů a odborných článků. prof. PhDr. Ľudmila Peterajová ( ) Studia: FF UKo Bratislava v oborech italský jazyk a literatura, filozofie, estetika, dějiny umění a angličtina. Pracovala ve Slovenské národní galerii ( ) jako vedoucí oddělení současného umění (od roku 1955). Na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě přednášela dějiny umění a estetiku ( ). V roce 1983 byla jmenována profesorkou pro obor dějiny výtvarných umění. Byla kurátorkou několika stovek výstav doma i v zahraničí. Napsala 27 knižních publikací, zhruba 90 katalogů a několik stovek článků a studií. Za svou práci získala mnoho ocenění. Zemřela 8. ledna PhDr. Ľubomír Podušel, CSc. (nar. 1953) Studia: FF UKo Bratislava obor dějiny umění. Pracoval na Ústřední správě muzeí a galerií v Bratislavě ( ) a v Slovenské národní galerii v Bratislavě. Zaměřuje se na současné výtvarné umění. Je autorem několika knižních publikací. Kurátorem mnoha výstav doma i v zahraničí. Napsal mnoho katalogů, odborných studií a článků k tématice současného slovenského umění. PhDr. Jaromír Procházka (nar. 1951) Studia: FF UK Praha katedra dějin uměni - estetiky. Pracoval v Uměleckoprůmyslovém muzeu Praha, Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích a vedl oddělení uměleckých historiků a architektů na Památkovém ústavu tamtéž. Publikoval v odborných časopisech, je autorem četných katalogů. PhDr. Hynek Rulíšek, st. (nar. 1943) Studia: FF univerzita Brno dějiny umění. Od roku 1965 pracoval jako kurátor sbírky moderního umění v Alšově jihočeské galerii. Od roku 1990 do roku 2005 působil v pozici ředitele této instituce. Je autorem několika publikací, řady katalogů a kurátorem mnoha výstav

5 PhDr. Naděžda Řeháková (nar. 1945) Studia: FF UK Praha dějiny umění, postgraduálně estetiku tamtéž. Pracovala v Oblastní galerii Liberec. Po roce 1988 působila v NG v Praze. Je kurátorkou mnoha výstav, autorkou nesčetných katalogů a článků o výtvarném umění. Mgr. Vlastimil Tetiva (nar. 1951) Studia: PF Plzeň a FF UK Praha obor dějiny umění. Pracoval jako kurátor a později vedoucí sbírky současného a moderního umění v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Věnuje se především českému současnému umění. Je autorem četných monografií, katalogů a studií. PhDr. Jiří Vykoukal (nar. 1937) Dlouholetý ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu (do roku 2010). Specializuje se na současné české umění. Byl předsedou státní rady galerií České republiky. Je autorem řady publikací, katalogů a kurátorem mnoha výstav. prof. PhDr. Jaromír Zemina (nar. 1930) Studia: FF MU v Brně obor dějiny umění a klasická archeologie. Působil v Ústavu teorie a dějin umění ( ). V období byl zaměstnán v NG v Praze ve sbírce moderního umění, kterou o něco později vedl. Jako kurátor představuje naší i zahraniční veřejnosti současné české výtvarné umělce. Je autorem mnoha publikací, doprovodných katalogů výstav, odborných studií i esejů. Materiálové průzkumy, restaurátoři, technologické expertizy: ak. mal. Dobroslav Halata (nar. 1943) Studia: Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (prof. Sklenář, Menčík) ak. mal. Mojmír Hamsík, restaurátor ( ) Studia: FF UK Praha dějiny umění, AVU Praha (prof. Nechleba). Prošel specializačním studiem malířských a konzervačních technik u prof. B. Slánského tamtéž. V roce 1949 nastoupil do restaurátorského ateliéru NG v Praze. Od roku 1956 do roku 1990 byl jeho vedoucím. Byl členem The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. ak. mal. Pavel Padevět, restaurátor (nar. 1956) Studia: AVU Praha (prof. Ondráček). Dorothea Pechová (nar. 1942) Realizuje technologický průzkum uměleckých děl ve spolupráci s Vysokou školou chemicko technologickou v Praze. Ing. Bohumil Štverák, CSc. (nar. 1941) Provádí expertizní průzkum pomocí nedestruktivní metody rentgenfluorescenční analýzy (RFA) - 5 -

6 1. Vladimír Havrilla (nar. 1943) Tři ženy, značeno vlevo nahoře H 08, datováno 2008, akryl/plátno, 25 x 25 cm, nerámováno ( ) 8.000, (EUR 290) Vysoká škola výtvarných umení Bratislava (prof. Pribiš) 2. Vladimír Havrilla (nar. 1943) Na pláži, značeno vpravo dole H 08, datováno 2008, akryl/plátno, 25 x 25 cm, nerámováno ( ) 8.000, (EUR 290) Vysoká škola výtvarných umení Bratislava (prof. Pribiš) 3. Karel Černý ( ) Milenci, signováno vpravo dole K Černý Š 45, datováno 1945, kresba tuší, akvarel/papír, 20,8 x 29,5 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 1.745) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Obrovský) Původ: sbírka JUDr. Jaroslava Borovičky Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva 4. Antonín Pelc ( ) Při žehlení, signováno vpravo dole Pelc, vročeno po roce 1955, akvarel/papír, 43 x 61 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 1.280) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Bukovac, Pirner) Konzultováno s PhDr. Naděždou Řehákovou Přiložen: soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva - 6 -

7 5. Pravoslav Kotík ( ) Stojící ženský akt, značeno monogramem vpravo dole PK, nedatováno, vročeno 30. léta 20. století, kresba tuší/papír, 31,5 x 24,3 cm, volný list ( ) 5.000, (EUR 182) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) 6. Pravoslav Kotík ( ) Na pláži, značeno monogramem vlevo dole PK, , datováno 1938, kresba tuší/papír, 19 x 26 cm, volný list ( ) 5.000, (EUR 182) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) 7. Pravoslav Kotík ( ) Figura, signováno vpravo dole P. Kotík, vročeno 60. léta 20. století, tempera, pastel/papír, 21,5 x 24,2 cm, volný list ( ) 5.000, (EUR 182) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) 8. Pravoslav Kotík ( ) Koupání, značeno monogramem vpravo dole PK, nedatováno, vročeno 30. léta 20. století, kresba tuší/ papír, 18,9 x 25 cm, volný list ( ) 5.000, (EUR 182) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) 9. Pravoslav Kotík ( ) Žena v hodinkách, signováno vlevo dole P. Kotík, nedatováno, tempera, kvaš/papír, 28,2 x 21,2 cm, sklo, rámováno ( ) 8.000, (EUR 290) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) 10. Pravoslav Kotík ( ) Opice, značeno monogramem vpravo dole P.K., vročeno 60. léta 20. století, tempera, pastel/papír, 31 x 23 cm, volný list ( ) 5.000, (EUR 182) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) 11. Pravoslav Kotík ( ) Bez názvu III., signováno vpravo dole P. Kotík, vročeno 60. léta 20. století, tužka, tempera/papír, 19 x 25,8 cm, volný list ( ) 4.000, (EUR 145) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) Pravoslav Kotík ve 30. letech 20. století - 7 -

8 12. Václav Tikal ( ) Figurální kompozice, signováno vpravo dole od středu V. Tikal, vročeno 1942, kresba perem, tuší, akvarel/akvarelový papír, 38,3 x 51 cm, volný list ( ) , (EUR 1.500) Výtvarná studia soukromá Posuzovaná nedatovaná kresba je vynikající ukázkou Tikalovy dispozice vyjadřovat se kresbou, které v jeho tvorbě náleželo významné místo. Byl excelentní kreslíř, který vize své bohaté imaginace fixoval rychle načrtnutou tužkovou skicou, aby tam, kde cítil, že zachycený motiv má významově hlubší a širší potenciál, jej v dalších, technicky již mnohem náročnějších variacích, dále rozvíjel a obohacoval o nové obsahové roviny. Jiří Vykoukal Původ: z pozůstalosti V. Tikala (značeno na rubu razítkem) Přiložen: soudně znalecký posudek PhDr. Jiřího Vykoukala 13. Václav Tikal ( ) Studie k obrazu Konflikt, signováno vpravo dole V. Tikal, nedatováno, vročeno 1942, kresba perem, tuší, akvarel, inkoust/akvarelový papír, 39,6 x 56,9 cm, volný list ( ) , (EUR 1.600) Výtvarná studia soukromá posuzovaná kresba je velmi kvalitní ukázkou Tikalova kreslířského umění i závažným dokumentem významně přispívajícím k poznání malířových tvůrčích postupů i poznávání původu pramenů jeho umělecké imaginace. Jiří Vykoukal Původ: z pozůstalosti V. Tikala (značeno na rubu razítkem) Přiložen: soudně znalecký posudek PhDr. Jiřího Vykoukala - 8 -

9 14. Václav Tikal ( ) Studie k obrazu Klec na mučení I., signováno vpravo dole Tikal, nedatováno, vročeno 1959, tempera, akvarel, tuš/akvarelový papír, 43,4 x 32,6 cm, volný list ( ) , (EUR 1.650) Výtvarná studia soukromá Posuzovaná kresba je Tikalovou studií k obrazům s motivem Klecí na mučení, jenž je součástí cyklu jeho prací z let , které pod společným názvem Architektura přírody představovaly jakýsi prolog poslední etapy Tikalovy tvorby, kdy s konečnou platností opustil princip veristického zobrazování fantazijních představ, civilistních metafor nebo alegorií a jeho imaginace začala pronikat do hlubších vrstev skutečnosti, odhalovat její vnitřní strukturu, skryté zákony a děje. (Fr. Šmejkal) posuzovaná kresba je i závažným dokumentem významně přispívajícím k poznávání malířových tvůrčích postupů Jiří Vykoukal Původ: z pozůstalosti V. Tikala (značeno na rubu razítkem) Přiložen: soudně znalecký posudek PhDr. Jiřího Vykoukala Jiří Vykoukal, Václav Tikal, Vltavín, Praha Václav Tikal ( ) Studie k obrazu Průzkum z cyklu Architektura přírody, signováno vpravo dole Tikal, nedatováno, vročeno 1960, tempera, tuš, akvarel/akvarelový papír, 49,2 x 29,6 cm, volný list ( ) , (EUR 1.500) Výtvarná studia soukromá Posuzovaná kresba je Tikalovou studií k obrazu Průzkum z roku 1960, který se dnes nachází ve sbírkách Galerie umění v Karlových Varech. Kresba i obraz, olejomalba na překližce, volně souvisí s Tikalovým cyklem prací, které vznikaly v rozmezí let Jiří Vykoukal Původ: z pozůstalosti V. Tikala (značeno na rubu razítkem) Přiložen: soudně znalecký posudek PhDr. Jiřího Vykoukala - 9 -

10 16. Josef Šíma ( ) Kresba s motivem ženské tváře, signováno vpravo dole Šíma 1929, datováno 1929, perokresba černou tuší, akvarel/papír, 45 x 32,8 cm, volný list ( ) , (EUR 8.000) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Preisler) Při posuzování předkládané kresby došli V. Tetiva a J. Vykoukal k závěru, že posuzované dílo odkazuje k několika Šímovým klíčovým pracím. Motiv siluety kláštera použil Šíma mimo jiné - na frontispisu knihy francouzského básníka a spisovatele Jeana Pierra Jouva s názvem Symphonie à Dieu (Božská symfonie) z roku Objektivní zjištění, zda tato kresba je jednou z variant přípravných studií ke zmíněné knize, může být předmětem dalšího bádání. Závěrem lze říci s Jiřím Vykoukalem: v každém případě však poutá (posuzovaná kresba - poznámka JP) jistou enigmatickou atmosférou, plynoucí z intenzivního vztahu mezi relativně velmi realistickou, půvabnou ženskou tváří, vyhlížející do snové, imaginární krajiny. Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal 17. Josef Šíma ( ) Tanečnice, signováno vpravo dole Šíma 1926, datováno 1926, perokresba černou tuší, akvarel/papír, 46 x 32,4 cm, volný list ( ) , (EUR 8.000) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Preisler) Po rozhodnutí Josefa Šímy trvale se usadit ve Francii (1922) se v období autor významně věnoval tušovým perokresbám kolorovaných akvarelem. Z příležitostných - pro obživu realizovaných ilustrací - se postupem času stala hlavní náplň umělcovy tvorby zmíněných let. Sám malíř však chápal své ilustrace jako samostatné, svébytné výtvarné dílo. Zajímavou hypotézu v souvislosti s posuzovanou kresbou vyslovil Jiří Vykoukal: Není ani vyloučeno, že posuzovaná kresba mohla být jednou z těch, kterými byl Šíma zastoupen na své první samostatné pařížské výstavě v galerii Josepha Billieta v březnu roku Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal

11 Josef Šíma 18. Josef Šíma ( ) Studie k ilustracím ke sbírce Pierra Jouva Ztracený ráj, signováno vpravo dole J. Šíma 1927, datováno 1927, perokresba černou tuší, akvarel/papír, 38,6 x 53 cm, volný list ( ) , (EUR 8.750) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Preisler) Jiří Vykoukal dává tuto kresbu do souvislostí s knihou Ztracený ráj francouzského básníka a Šímova přítele Jeana Pierra Jouva. Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal 19. Josef Šíma ( ) Žena u Seiny, signováno vlevo dole Šíma, vročeno , perokresba černou tuší, akvarel/papír, 52,8 x 38,5 cm, volný list ( ) , (EUR 9.500) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Preisler) Ve svém hodnocení se historici shodují, že posuzovaná kresba má blízko k počátkům Šímovy ilustrační tvorby s výtvarnou poetikou odkazující na ilustrace k povídkám filmového publicisty Louise Delluca Lidé z baru (1925) a básním Štorcha Mariena s názvem Venuše s červenou parukou. Kresba dokladuje autorovu schopnost redukovat spletitou mnohost viděné reality na její podstatné znaky, k jejichž vyjádření (mu) stačí několik nejjednodušších forem. (František Šmejkal, Josef Šíma, Odeon Praha 1988, s. 90) Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal

12 20. František Reichentál ( ) Pri modlitbe, signováno vpravo dole Reichental, vročeno okolo roku 1947, kvaš/papír, 61 x 42 cm, volný list ( ) , (EUR 2.730) Studoval na Umělecké akademii v Budapešti (prof. Glatz) a Vysoké škole výtvarných umění v Petrohradu (prof. Beľajev) Život židovské komunity tvořil významnou složku Reichentálovy práce, jak podotýká ve svém posudku A. Kemény, a dále cituje Ivana Jančára: táto téma ho inspirovala predovšetkým po pobyte na Podkarpatskej Rusi, kde žila približne stotisícová chasidská komunita Existoval tu silný fenomén chasidských dynastií Reichentál zobrazil vo viacerých dielach rabínov aj so všetkými atribútmi - talit (plášť), tefilin (modliace remence), modliaca kniha. (Ivan Jančár: František Reichentál: Obrazy a kresby , Bratislava 2013, s. 60). Dále Kemény upozorňuje na souvislost s obrazem Pri čítání Talmudu (olej/plátno, 101 x 73 cm, sbírka Galerie Nedbalka Bratislava) Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Alexander Kemény, soudně znalecký posudek PhDr. Ľubomír Podušel, CSc., odborný posudek prof. PhDr. Ľudmila Peterajová 21. František Reichentál ( ) Sediaca žena, signováno vpravo nahoře Reichental, vročeno okolo roku 1933, tempera/papír, 50,5 x 43 cm, volný list ( ) , (EUR 2.730) Studoval na Umělecké akademii v Budapešti (prof. Glatz) a Vysoké škole výtvarných umění v Petrohradu (prof. Beľajev) Zobrazený motív sa vyznačuje tvarovou reflexiou priznávajúcou sa k expresionistickým východiskám expresívne ladený záznam konkrétného motívu je vyjadrený v syntéze maliarskych prvkov, kde nositeľmi výpovede sú farebné línie a plochy. Ľubomír Podušel Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Alexander Kemény, soudně znalecký posudek PhDr. Ľubomír Podušel, CSc., odborný posudek prof. PhDr. Ľudmila Peterajová

13 22. Jaroslav Král ( ) Žena s osuškou, signováno vlevo dole Jar. Král, vročeno 2. polovina 30. let 20. století, olej/papír, 60,5 x 44 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 8.750) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Liška, Hofbauer, Preisler), Akademie výtvarných umění Praha (prof. Hynais) Od poloviny 20. let 20. století se Král obracel k neoklasicismu. Námětově sehrála hlavní roli žena. Při zpracování tohoto tématu postupně dospěl k abstrahování ženské postavy a obrazu ve prospěch konstrukce a skladby. Kolem roku 1935 začíná budovat na plátně opět iluzivní prostor pomocí zobrazení konkrétních, i když kubizujících tvarů. (Marcela Macharáčková, Od renesance po modernu , Muzeum města Brna 1997). Autorka dále pokračuje: V letech vytvořil několik obrazů (Ženský akt, 1936, Dívka s vázou, 1937, Po koupeli, 1937), v nichž dovršil stylizaci ženské figury. Právě do tohoto období bychom mohli vročit tuto práci. Jak dodává Petr Beránek: Dílo je nepochybnou součástí vrcholu tvorby Jaroslava Krále Je zřejmé, že posuzované dílo snese nejpřísnější kvalitativní měřítka. Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva 23. Karel Černý ( ) Milenci, signováno vlevo dole K. Černý Š 43, datováno 1943, pastel/papír, 49,6 x 37,3 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 8.000) Ukrajinská akademie Praha, Akademie výtvarných umění Praha (prof. Obrovský) Hluboký existenciální pocit prohlubovaný silou válečného běsnění, úsporné malířské prostředky, citová angažovanost malíře odkazující k věčným ale ne nepomíjejícím lidským hodnotám. Posuzovaný excelentní pastel se vyznačuje typickými rukopisnými a kompozičními rysy (osvětlení, stylizace tváří, těsné propojení obrysové linie postav se základními směry lineární kompozice) dílo je velice reprezentativní a má parametry perspektivní investice. Petr Beránek Původ: Sbírka JUDr. Jaroslava Borovičky Přiložen: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva

14 24. František Tichý ( ) Akrobatka, signováno vpravo dole Tichý 36, datováno 1936, perokresba černou tuší, běloba, akvarel/papír, 42 x 32,5 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 5.850) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Loukota, Obrovský, Nechleba, Krattner) Akrobatka je jednou z četných variant námětů ze světa cirkusových manéží, které se v Tichého tvorbě objevují již od roku Přesná linie, bravurní práce se světlem, využití struktury papíru to vše ve své jednotě dává divákovi prožít odvážný výkon artistky. Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák František Tichý 25. František Gross ( ) Interiér, signováno vpravo dole F. Gross, vročeno 1958, kombinovaná technika/karton, 51,2 x 58,5 cm, sklo, rámováno České vysoké učení technické Praha ( ) , (EUR 4.400) Z posuzovaného obrazu lze vycítit reminiscence na Grossovy fantazijní strojky, které představovaly jakousi zlidštěnou transformaci mašinismu moderního světa. Pro toto výtvarné přepodstatnění reality je zde příznačná lineární rytmizace obrazové plochy obraz představuje typickou ukázku Grossova návratu k výtvarným principům, které se ztělesnily v jeho díle období třicátých a čtyřicátých let minulého století. Jiří Hlušička Přiloženo: potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, odborný posudek na obraz PhDr. Jiří Hlušička

15 26. František Tichý ( ) Klaun s mandolínou, signováno vpravo dole Tichý 33, datováno 1933, perokresba tuší, akvarel/papír, 49,8 x 33,5 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 6.550) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Loukota, Obrovský, Nechleba, Krattner) Posuzovaná akvarelová kresba Klaun s mandolínou (1933) má všechny základní rysy tehdejšího výtvarného projevu (výrazu) Františka Tichého. Objevuje se zde preferovaný význam světla, výrazná autonomita linie, která vede k osvobození tvaru, naznačeného hmotně barevnou skvrnou (skvrnami) od jeho pevné kresebné konstrukce kresba vznikla za pobytu Františka Tichého ve Francii ( ). Pařížský pobyt má za následek markantní změnu techniky malby a v neposlední řadě také kresby Vlastimil Tetiva Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva 27. František Tichý ( ) Harlekýn s violou da gamba, signováno vpravo dole Tichý, vročeno druhá polovina 30. let 20. století, kresba rákosovým perem sépiovou tuší, lavírovaná, rudka, akvarel/papír, 44,2 x 28,3 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 5.100) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Loukota, Obrovský, Nechleba, Krattner) Varianta známého oblíbeného motivu F.T. v užším formátu. Namísto akvarelu nebo kvaše použita kombinovaná technika, v níž se uplatňuje zejména bravurní rukopis autora v kresbě rákosovým perem, které dílu dodává syrovost. Petr Beránek Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva

16 28. Emil Filla ( ) Zátiší s vázou, mísou a pohárem, signováno vpravo dole Emil Filla, vročeno konec 40. let 20. století, kresba tuší, akvarel, běloba/papír, 30 x 68,8 cm, sklo, rámováno ( ) , (EUR 6.550) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Thiele, Bukovac) Podobně vymezené květy (byť probíhající linií) nacházíme např. u Zátiší s azalkou 1949 nebo Zátiší s kyticí a hrozny vína 1949 Srovnání s podobnými díly nás opravňuje zařadit vznik této kvalitní kresby na sám konec čtyřicátých let. To zvyšuje její hodnotu a význam jako práce s charakterem nostalgického rozloučení s Fillovým kubismem. Hynek Rulíšek st. Původ: sbírka JUDr. Jaroslava Borovičky Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, odborné vyjádření PhDr. Hynek Rulíšek st., soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal 29. Karel Černý ( ) Zátiší s pohárem, signováno vpravo nahoře K Černý 48, datováno 1948, tuš, akvarel/papír, 14,7 x 20,8 cm, sklo, rámováno ( ) , (EUR 880) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Obrovský) Původ: sbírka JUDr. Jaroslava Borovičky Přiloženo: potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák 30. Adolf Hoffmeister ( ) Sen v horečce, značeno monogramem vpravo dole AH 31, datováno 1931, kresba tuší, akvarel/papír, 20,7 x 29,5 cm, volný list ( ) , (EUR 1.050) Výtvarná studia soukromá Konzultováno s PhDr. Naděždou Řehákovou Poznámka: na rubu razítko: GALERIA SCHWARZ/ VIA GESÚ 17/MILANO

17 31. František Tichý ( ) Kouzelnické zátiší s lebkou, signováno vpravo dole Tichý 43, datováno 1943, olej/lepenka, 41 x 52 cm, rámováno ( ) , (EUR ) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Loukota, Obrovský, Nechleba, Krattner) Základní tvary vyznačuje přesně vedená, téměř neznatelná obrysová linka, která vymezuje přesné tvarové distance jednotlivých předmětů. Plochy pokrývá pastózně nanášená barevná pasta, se zřetelným štětcovým duktusem ve formě skvrn nebo krátkých na sebe navazujících tahů. Posuzovaná kompozice se vyznačuje příklonem k magickému realismu, k jeho imaginární poloze obraz se zařazuje do válečné tvorby Kompozice vyobrazených předmětů se nevztahuje jen k atributům, které tvoří inventář kouzelníka, ale evokuje též tíživou atmosféru tehdejší doby. Vlastimil Tetiva Pravost olejomalby a autorství Františka Tichého potvrzují nejen charakteristická barevnost, snové pojetí, práce se světlem a jistá teatrálnost výjevu, ale zejména detail deformace obráceného cylindru a Tichého typicky precizní lineární kompozice. I ve srovnání s obdobným zátiším se sbírek NG v Praze jde o zcela mimořádné dílo galerijní hodnoty, kvalitativně stojící nad mnohými jinými zátišími. Sloučení motivů záhady, skepse, mementa i vanitas v ironicky humorném kontextu neskutečného prostředí varietního pozlátka je excelentní ukázkou existenciální polohy ve střetu vnitřního i vnějšího světa. Petr Beránek Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, expertiza z materiálového průzkumu obrazu Ing. Bohumil Štverák, CSc

18 32. Josef Šíma ( ) z cyklu Mentální krajina Země - světlo, signováno dole uprostřed J. Šíma 60, datováno 1960, olej, uhel/plátno, 28,2 x 45,7 cm, rámováno ( ) , (EUR ) Uměleckoprůmyslová škola Praha, Akademie výtvarných umění Praha (prof. Bukovac, Preisler), České vysoké učení technické Praha Josef Šíma na toto období vzpomíná: Ocitl jsem se tedy v naprostém osamocení. Věděl jsem, že už vždycky zůstanu samotářem. Víc než kdy dříve jsem si uvědomoval, že je jediná možnost, a tou je poetická inspirace, poetická v původním slova smyslu, tj. tvořivá Josef Šíma, Vzpomínka na Vysokou hru, Výtvarné umění, , str. 478 Přiloženo: potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, posudek o technice malby ak. mal. Mojmír Hamsík, restaurátor

19 33. Endre Nemes (Andrej Nemeš) ( ) Fantazijný motív, značeno vpravo nahoře E. Nemes 1946, datováno 1946, tempera/papír, 56,5 x 41,5 cm, volný list ( ) , (EUR 2.500) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Nowak) Dôkazom toho je aj prítomné Nemešove dielo, ktoré představuje kvalitu jeho maliarskej tvorby stelesňujúc fakt, že obraz pre neho znamená obojstranné vyrovnávanie súvzťažnosť energie farby a tvaru prevtelenú do obsahovej výpovede diela. Ľubomír Podušel Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Alexander Kemény, soudně znalecký posudek PhDr. Ľubomír Podušel, CSc. 34. František Hudeček ( ) studie k obrazům Do prostoru a Do Prostoru I., signováno vlevo dole Hudeček, vročeno 1931, kresba tuší, akvarel, kvaš/polokarton, 38 x 29 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 1.650) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Kysela) V závěrečném shrnutí je možné konstatovat, že posuzovaná kresba je autentickým dílem malíře Františka Hudečka z roku 1931, cenná nejen pro bezprostřední vztah k některým raným dílům ale také jako doklad jeho uměleckých začátků, demonstrující je mimořádnou kvalitou, která z něho činila jednoho z nejvýznamnějších umělců generace 30. let minulého století. Jiří Vykoukal Konzultováno s PhDr. Naděždou Řehákovou Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal 35. Karel Černý ( ) Paříž, signováno vlevo nahoře K. Černý Š Paris 47, datováno 1947, perokresba černou tuší, akvarel/papír, 21,8 x 29,7 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 1.530) Ukrajinská akademie Praha, Akademie výtvarných umění Praha (prof. Obrovský) je možné je považovat (posuzované dílo poznámka JP) za studijní kresbu, nebo lépe řečeno za námět k obrazové realizaci, které vznikla o rok později. Tato kresba byla také součástí výstavního konvolutu, který byl představen v roce 1947 ve Vilímkové galerii v Praze (samostatná výstava kreseb z Paříže). Vlastimil Tetiva Původ: sbírka JUDr. Jaroslava Borovičky Přiloženo: potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva

20 36. Bohumír Matal ( ) Cyklisté, signováno vlevo dole Matal, vročeno 1954, olej/sololit, 49,5 x 69 cm, rámováno Škola uměleckých řemesel Brno ( ) , (EUR 8.800) Tehdy, přibližně v rozmezí let , začal malovat sérii obrazů čerpajících z prostředí cyklistického sportu Matala k systematické práci (námět cyklistů poznámka JP) na této tématice ovšem nepřivedly pouze důvody řekněme jen sentimentální, ale zejména také důvody související s jeho experimenty o dynamizaci obrazové kompozice Lze se také právem domnívat, že mohl být jedním z obrazů (posuzované dílo - poznámka JP) z té cyklistické série, kterou Bohumír Matal v roce 1955 vystavil v brněnském Kabinetu umění Kniha. Jiří Vykoukal Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal, materiálová expertiza obrazu Ing. Bohumír Štverák, CSc. 37. Kamil Lhoták ( ) Za městem/planina se strojem, signováno vpravo dole Kamil Lhoták, vročeno pravděpodobně 1944, akvarel/papír, 30,8 x 43 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 2.400) Výtvarná studia soukromá Bravurně akvarelovaný předměstský výjev, který je příkladem malířské imaginace významného člena Skupiny 42. Tuto akvarelovou kresbu lze považovat za předlohu k obrazu, který vznikl na konci druhé světové války Planina se žacím strojem na trávu (Planina se strojem), 1944, olej, plátno, 50 x 65 cm (majetek Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře) Jedná se o studijní kresbu k realizovanému obrazu Vlastimil Tetiva Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník AUKČNÍ DEN 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník 23 Jakub Schikaneder, Kontemplace neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 65. aukce Aukční Galerie Kodl

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21. R 74. Václav Špála AUKČNÍ DEN obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.století Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin 67.František Kupka 53. aukce Antikva Nova Kodl

Více

TRH S UMĚNÍM. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Jan Skřivánek 2010

TRH S UMĚNÍM. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Jan Skřivánek 2010 TRH S UMĚNÍM Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Jan Skřivánek 2010 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu Ministerstva

Více

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Diplomová práce Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy Vedoucí práce: Mgr. Karel Řepa Vypracovala:

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5. Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5. Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5 Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace Olga Badalíková Financování a řízení kulturních projektů Veronika Jurečková

Více

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Doplňující pedagogické studium 37. běh Závěrečná práce DPS Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ Vypracovala: BcA. Marie Polášková Vedoucí práce:

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012 Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012 Obsah 1. Úvod 3 1.1. Rekapitulace stavu činnosti instituce v roce 2012 3 1.2. Základní informace o galerii 4 1.3. Organizační struktura

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě Jakub Kožiál Bořek Sousedík teoretik, pedagog, fotograf Bakalářská práce Slezská univerzita v Opavě Filosoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava 2010 Jakub Kožiál Bořek Sousedík

Více

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Výtvarné umění ve

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY Český komitét INSEA OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ A UMĚLCŮ Sborník z celostátního sympozia Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ 1994 1 OBSAH Úvodem 3 I. Příspěvky z prvního a třetího bloku

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ,

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, 2/2008 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, narozený 14. února 1943, patří k onomu velkému překvapení z nepoddajné generace, která v nelehké době po první polovině sedmdesátých let přemohla

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Havlíčkův Brod, únor 2005 POSLÁNÍ GALERIE Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je od 1.7.2001 příspěvkovou organizací Kraje

Více

MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ

MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ MUZEUM UMĚNÍ V SÍTI SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ Muzeum umění a designu Benešov je vzdělávacím veřejnoprávním ústavem sbírkotvorného charakteru. Funguje jako součást právního subjektu Města Benešova. Vzdělávací

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více