Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015"

Transkript

1 Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční katalog č výběrová aukce výtvarného umění, 28. února 2015 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice

2

3 PROGRAM 44. AUKCE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 28. února sobota v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice v Galerii Procházka, Dům umění nám. Přemysla Otakara II. 38 České Budějovice pondělí až pátek sobota po dohodě - tel PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ PROGRAM hodin vstup do sálu hodin začátek dražby hodin samostatná dražba Josef Čapek - katalog str hodin samostatná dražba Karel Černý - katalog str hodin samostatná dražba Josef Čapek - katalog str hodin samostatná dražba Jan Zrzavý - katalog str hodin předpokládaný konec aukce Vstupné na aukci je 50 Kč nebo předem zakoupený aukční katalog. Prohlídka dražených exponátů je možná: Dražební podmínky 1. Osoby účastnící se dražby se svou přítomností podřizují podmínkám obsaženým v aukčním řádu, který je v plném znění k dispozici v Aukční síni Procházka, nám. Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice a dále v místě konání dražby. 2. Dražbu provádí na žádost vlastníků dražených předmětů Aukční síň Procházka spol. s r.o..průběh aukce se řídí aukčním řádem a ustanoveními Občanského zákoníku, zákona o veřejných dražbách číslo 26/2000 Sb. a předpisy souvisejícími. 3. Dražba je veřejná, vstup je podmíněn pouze zaplacením vstupného a kapacitou místnosti pro dražbu určené. I při splnění těchto podmínek však nelze do této místnosti vpustit osoby podnapilé či jinak porušující pravidla slušného chování. 4. Dražitelem může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se před dražbou prokáže při registraci dražitelů. 5. Exponáty budou draženy v pořadí, které odpovídá tomuto katalogu, ve kterém jsou dražené předměty popsány, včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací ceny). 6. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím zálohovaného dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje: a) 50 Kč, činí-li okamžitá dražební cena méně než Kč b) 100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč c) 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč d) Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč e) Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč f) Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč g) Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč v den konání dražby v Galerii Procházka, Dům umění nám. Přemysla Otakara II. 38 České Budějovice sobota telefon do místa konání dražby Kdo má přiklepnutý nejvyšší příhoz, stává se vydražitelem. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby 7. Dosažená cena je cenou kupní. Vydražitel se zavazuje, že v souladu s 18 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. O veřejných dražbách, uhradí dražebníkovi poplatek za provedení dražby ve výši stanovené dražební vyhláškou, to je 15% z ceny dosažené vydražením. Cenu i poplatek je vydražitel povinen zaplatit v průběhu nejbližší platební pauzy. Tato cena je pro vydražitele konečná, poplatek se zaokrouhluje na celých 50 Kč nahoru. 8. Odhad ceny, určení a popis předmětu provádí odborníci. Údaje v katalogu jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být přesnost posudků zaručena. Má se obecně za to, že každý zájemce má možnost si nabízené předměty osobně prohlédnout a seznámit se tak s jejich stavem za podmínek stanovených dražební vyhláškou. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti jsou po příklepu vyloučeny. 9. Dražitel může dražit kteroukoliv věc i bez osobní přítomnosti na dražbě: - vyhotoví-li ověřenou písemnou plnou moc k zastoupení v dražbě, - určí-li věci, které za něho má zástupce dražit, - určí-li limit, do kterého za něho má zástupce přihazovat, a to pro každou věc zvlášť, - účastní-li se dražby formou telefonického kontaktu, to pouze po písemné či ústní dohodě. 10. Položky označené v katalogu písmenem P může dražit pouze občan ČR. Ceny uvedené v EUR jsou zaokrouhlené částky, které odpovídají nejnižšímu podání (vyvolávací ceně) a slouží pouze pro orientaci

4 Odborníci vyjadřující se k předkládané kolekci Umělečtí historici: Mgr. Petr Beránek (nar. 1950) Studia: PF Ostrava, obor dějiny umění. Od roku působil jako ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě, jako výtvarný publicista spolupracuje s řadou časopisů, podílí se na výtvarném životě zejména Moravy. prof. PhDr. František Dvořák (nar. 1920) Studia: FF UK, katedra dějin umění a estetiky. Do roku 1958 působil jako asistent V. V. Štecha na pražské Akademii výtvarných umění. V roce 1960 byl přijat jako odborný pracovník do Národní galerie a v dalších letech vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1969 se stal docentem dějin umění a přednášel 16 let na Palackého univerzitě v Olomouci. Přednášel též na Filmové fakultě AMU v Praze. V roce 1993 byl jmenován profesorem na FF UK. Je autorem 35 monografií výtvarníků. Do historie oboru se zapsal studiemi tvorby umělců, se kterými se znal osobně Františka Tichého, Jana Zrzavého, Cyrila Boudy, Zdeňka Hajného, Kamila Lhotáka, Adolfa Borna nebo Václava Špály. Je nositelem plakety prezidenta republiky za přínos českým dějinám umění a pedagogickou, publicistickou a osvětovou činnost (2010). PhDr. Jiří Hlušička (nar. 1929) Studia: FF univerzity v Brně katedra dějin umění. Více jak dvacet let působil jako ředitel Moravské galerie v Brně. Soustavně přispíval teoretickou a kritickou činností do denního tisku a časopisů. Je autorem mnoha monografií o uměleckých osobnostech 20. století. Byl kurátorem mnoha domácích i zahraničních výstav. PhDr. Jana Orlíková (nar. 1939) Studia: FF UK Praha obor dějiny umění. Pracovala v Národní galerii v Praze, kde byla ředitelkou oddělení kresby Grafické sbírky (1989). Byla kurátorkou mnoha výstav doma i v zahraničí. Na žádost Jana Zrzavého byla delegována NG ke zpracování jeho díla, které odkázal NG v Praze. V roce 1989 participovala na velké výstavě F. Kupky v Paříži (1989 a 1994 v Japonsku. Je autorkou několika monografií, četných katalogů a odborných článků. prof. PhDr. Ľudmila Peterajová ( ) Studia: FF UKo Bratislava v oborech italský jazyk a literatura, filozofie, estetika, dějiny umění a angličtina. Pracovala ve Slovenské národní galerii ( ) jako vedoucí oddělení současného umění (od roku 1955). Na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě přednášela dějiny umění a estetiku ( ). V roce 1983 byla jmenována profesorkou pro obor dějiny výtvarných umění. Byla kurátorkou několika stovek výstav doma i v zahraničí. Napsala 27 knižních publikací, zhruba 90 katalogů a několik stovek článků a studií. Za svou práci získala mnoho ocenění. Zemřela 8. ledna PhDr. Ľubomír Podušel, CSc. (nar. 1953) Studia: FF UKo Bratislava obor dějiny umění. Pracoval na Ústřední správě muzeí a galerií v Bratislavě ( ) a v Slovenské národní galerii v Bratislavě. Zaměřuje se na současné výtvarné umění. Je autorem několika knižních publikací. Kurátorem mnoha výstav doma i v zahraničí. Napsal mnoho katalogů, odborných studií a článků k tématice současného slovenského umění. PhDr. Jaromír Procházka (nar. 1951) Studia: FF UK Praha katedra dějin uměni - estetiky. Pracoval v Uměleckoprůmyslovém muzeu Praha, Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích a vedl oddělení uměleckých historiků a architektů na Památkovém ústavu tamtéž. Publikoval v odborných časopisech, je autorem četných katalogů. PhDr. Hynek Rulíšek, st. (nar. 1943) Studia: FF univerzita Brno dějiny umění. Od roku 1965 pracoval jako kurátor sbírky moderního umění v Alšově jihočeské galerii. Od roku 1990 do roku 2005 působil v pozici ředitele této instituce. Je autorem několika publikací, řady katalogů a kurátorem mnoha výstav

5 PhDr. Naděžda Řeháková (nar. 1945) Studia: FF UK Praha dějiny umění, postgraduálně estetiku tamtéž. Pracovala v Oblastní galerii Liberec. Po roce 1988 působila v NG v Praze. Je kurátorkou mnoha výstav, autorkou nesčetných katalogů a článků o výtvarném umění. Mgr. Vlastimil Tetiva (nar. 1951) Studia: PF Plzeň a FF UK Praha obor dějiny umění. Pracoval jako kurátor a později vedoucí sbírky současného a moderního umění v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Věnuje se především českému současnému umění. Je autorem četných monografií, katalogů a studií. PhDr. Jiří Vykoukal (nar. 1937) Dlouholetý ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu (do roku 2010). Specializuje se na současné české umění. Byl předsedou státní rady galerií České republiky. Je autorem řady publikací, katalogů a kurátorem mnoha výstav. prof. PhDr. Jaromír Zemina (nar. 1930) Studia: FF MU v Brně obor dějiny umění a klasická archeologie. Působil v Ústavu teorie a dějin umění ( ). V období byl zaměstnán v NG v Praze ve sbírce moderního umění, kterou o něco později vedl. Jako kurátor představuje naší i zahraniční veřejnosti současné české výtvarné umělce. Je autorem mnoha publikací, doprovodných katalogů výstav, odborných studií i esejů. Materiálové průzkumy, restaurátoři, technologické expertizy: ak. mal. Dobroslav Halata (nar. 1943) Studia: Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (prof. Sklenář, Menčík) ak. mal. Mojmír Hamsík, restaurátor ( ) Studia: FF UK Praha dějiny umění, AVU Praha (prof. Nechleba). Prošel specializačním studiem malířských a konzervačních technik u prof. B. Slánského tamtéž. V roce 1949 nastoupil do restaurátorského ateliéru NG v Praze. Od roku 1956 do roku 1990 byl jeho vedoucím. Byl členem The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. ak. mal. Pavel Padevět, restaurátor (nar. 1956) Studia: AVU Praha (prof. Ondráček). Dorothea Pechová (nar. 1942) Realizuje technologický průzkum uměleckých děl ve spolupráci s Vysokou školou chemicko technologickou v Praze. Ing. Bohumil Štverák, CSc. (nar. 1941) Provádí expertizní průzkum pomocí nedestruktivní metody rentgenfluorescenční analýzy (RFA) - 5 -

6 1. Vladimír Havrilla (nar. 1943) Tři ženy, značeno vlevo nahoře H 08, datováno 2008, akryl/plátno, 25 x 25 cm, nerámováno ( ) 8.000, (EUR 290) Vysoká škola výtvarných umení Bratislava (prof. Pribiš) 2. Vladimír Havrilla (nar. 1943) Na pláži, značeno vpravo dole H 08, datováno 2008, akryl/plátno, 25 x 25 cm, nerámováno ( ) 8.000, (EUR 290) Vysoká škola výtvarných umení Bratislava (prof. Pribiš) 3. Karel Černý ( ) Milenci, signováno vpravo dole K Černý Š 45, datováno 1945, kresba tuší, akvarel/papír, 20,8 x 29,5 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 1.745) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Obrovský) Původ: sbírka JUDr. Jaroslava Borovičky Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva 4. Antonín Pelc ( ) Při žehlení, signováno vpravo dole Pelc, vročeno po roce 1955, akvarel/papír, 43 x 61 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 1.280) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Bukovac, Pirner) Konzultováno s PhDr. Naděždou Řehákovou Přiložen: soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva - 6 -

7 5. Pravoslav Kotík ( ) Stojící ženský akt, značeno monogramem vpravo dole PK, nedatováno, vročeno 30. léta 20. století, kresba tuší/papír, 31,5 x 24,3 cm, volný list ( ) 5.000, (EUR 182) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) 6. Pravoslav Kotík ( ) Na pláži, značeno monogramem vlevo dole PK, , datováno 1938, kresba tuší/papír, 19 x 26 cm, volný list ( ) 5.000, (EUR 182) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) 7. Pravoslav Kotík ( ) Figura, signováno vpravo dole P. Kotík, vročeno 60. léta 20. století, tempera, pastel/papír, 21,5 x 24,2 cm, volný list ( ) 5.000, (EUR 182) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) 8. Pravoslav Kotík ( ) Koupání, značeno monogramem vpravo dole PK, nedatováno, vročeno 30. léta 20. století, kresba tuší/ papír, 18,9 x 25 cm, volný list ( ) 5.000, (EUR 182) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) 9. Pravoslav Kotík ( ) Žena v hodinkách, signováno vlevo dole P. Kotík, nedatováno, tempera, kvaš/papír, 28,2 x 21,2 cm, sklo, rámováno ( ) 8.000, (EUR 290) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) 10. Pravoslav Kotík ( ) Opice, značeno monogramem vpravo dole P.K., vročeno 60. léta 20. století, tempera, pastel/papír, 31 x 23 cm, volný list ( ) 5.000, (EUR 182) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) 11. Pravoslav Kotík ( ) Bez názvu III., signováno vpravo dole P. Kotík, vročeno 60. léta 20. století, tužka, tempera/papír, 19 x 25,8 cm, volný list ( ) 4.000, (EUR 145) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Schikaneder) Pravoslav Kotík ve 30. letech 20. století - 7 -

8 12. Václav Tikal ( ) Figurální kompozice, signováno vpravo dole od středu V. Tikal, vročeno 1942, kresba perem, tuší, akvarel/akvarelový papír, 38,3 x 51 cm, volný list ( ) , (EUR 1.500) Výtvarná studia soukromá Posuzovaná nedatovaná kresba je vynikající ukázkou Tikalovy dispozice vyjadřovat se kresbou, které v jeho tvorbě náleželo významné místo. Byl excelentní kreslíř, který vize své bohaté imaginace fixoval rychle načrtnutou tužkovou skicou, aby tam, kde cítil, že zachycený motiv má významově hlubší a širší potenciál, jej v dalších, technicky již mnohem náročnějších variacích, dále rozvíjel a obohacoval o nové obsahové roviny. Jiří Vykoukal Původ: z pozůstalosti V. Tikala (značeno na rubu razítkem) Přiložen: soudně znalecký posudek PhDr. Jiřího Vykoukala 13. Václav Tikal ( ) Studie k obrazu Konflikt, signováno vpravo dole V. Tikal, nedatováno, vročeno 1942, kresba perem, tuší, akvarel, inkoust/akvarelový papír, 39,6 x 56,9 cm, volný list ( ) , (EUR 1.600) Výtvarná studia soukromá posuzovaná kresba je velmi kvalitní ukázkou Tikalova kreslířského umění i závažným dokumentem významně přispívajícím k poznání malířových tvůrčích postupů i poznávání původu pramenů jeho umělecké imaginace. Jiří Vykoukal Původ: z pozůstalosti V. Tikala (značeno na rubu razítkem) Přiložen: soudně znalecký posudek PhDr. Jiřího Vykoukala - 8 -

9 14. Václav Tikal ( ) Studie k obrazu Klec na mučení I., signováno vpravo dole Tikal, nedatováno, vročeno 1959, tempera, akvarel, tuš/akvarelový papír, 43,4 x 32,6 cm, volný list ( ) , (EUR 1.650) Výtvarná studia soukromá Posuzovaná kresba je Tikalovou studií k obrazům s motivem Klecí na mučení, jenž je součástí cyklu jeho prací z let , které pod společným názvem Architektura přírody představovaly jakýsi prolog poslední etapy Tikalovy tvorby, kdy s konečnou platností opustil princip veristického zobrazování fantazijních představ, civilistních metafor nebo alegorií a jeho imaginace začala pronikat do hlubších vrstev skutečnosti, odhalovat její vnitřní strukturu, skryté zákony a děje. (Fr. Šmejkal) posuzovaná kresba je i závažným dokumentem významně přispívajícím k poznávání malířových tvůrčích postupů Jiří Vykoukal Původ: z pozůstalosti V. Tikala (značeno na rubu razítkem) Přiložen: soudně znalecký posudek PhDr. Jiřího Vykoukala Jiří Vykoukal, Václav Tikal, Vltavín, Praha Václav Tikal ( ) Studie k obrazu Průzkum z cyklu Architektura přírody, signováno vpravo dole Tikal, nedatováno, vročeno 1960, tempera, tuš, akvarel/akvarelový papír, 49,2 x 29,6 cm, volný list ( ) , (EUR 1.500) Výtvarná studia soukromá Posuzovaná kresba je Tikalovou studií k obrazu Průzkum z roku 1960, který se dnes nachází ve sbírkách Galerie umění v Karlových Varech. Kresba i obraz, olejomalba na překližce, volně souvisí s Tikalovým cyklem prací, které vznikaly v rozmezí let Jiří Vykoukal Původ: z pozůstalosti V. Tikala (značeno na rubu razítkem) Přiložen: soudně znalecký posudek PhDr. Jiřího Vykoukala - 9 -

10 16. Josef Šíma ( ) Kresba s motivem ženské tváře, signováno vpravo dole Šíma 1929, datováno 1929, perokresba černou tuší, akvarel/papír, 45 x 32,8 cm, volný list ( ) , (EUR 8.000) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Preisler) Při posuzování předkládané kresby došli V. Tetiva a J. Vykoukal k závěru, že posuzované dílo odkazuje k několika Šímovým klíčovým pracím. Motiv siluety kláštera použil Šíma mimo jiné - na frontispisu knihy francouzského básníka a spisovatele Jeana Pierra Jouva s názvem Symphonie à Dieu (Božská symfonie) z roku Objektivní zjištění, zda tato kresba je jednou z variant přípravných studií ke zmíněné knize, může být předmětem dalšího bádání. Závěrem lze říci s Jiřím Vykoukalem: v každém případě však poutá (posuzovaná kresba - poznámka JP) jistou enigmatickou atmosférou, plynoucí z intenzivního vztahu mezi relativně velmi realistickou, půvabnou ženskou tváří, vyhlížející do snové, imaginární krajiny. Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal 17. Josef Šíma ( ) Tanečnice, signováno vpravo dole Šíma 1926, datováno 1926, perokresba černou tuší, akvarel/papír, 46 x 32,4 cm, volný list ( ) , (EUR 8.000) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Preisler) Po rozhodnutí Josefa Šímy trvale se usadit ve Francii (1922) se v období autor významně věnoval tušovým perokresbám kolorovaných akvarelem. Z příležitostných - pro obživu realizovaných ilustrací - se postupem času stala hlavní náplň umělcovy tvorby zmíněných let. Sám malíř však chápal své ilustrace jako samostatné, svébytné výtvarné dílo. Zajímavou hypotézu v souvislosti s posuzovanou kresbou vyslovil Jiří Vykoukal: Není ani vyloučeno, že posuzovaná kresba mohla být jednou z těch, kterými byl Šíma zastoupen na své první samostatné pařížské výstavě v galerii Josepha Billieta v březnu roku Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal

11 Josef Šíma 18. Josef Šíma ( ) Studie k ilustracím ke sbírce Pierra Jouva Ztracený ráj, signováno vpravo dole J. Šíma 1927, datováno 1927, perokresba černou tuší, akvarel/papír, 38,6 x 53 cm, volný list ( ) , (EUR 8.750) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Preisler) Jiří Vykoukal dává tuto kresbu do souvislostí s knihou Ztracený ráj francouzského básníka a Šímova přítele Jeana Pierra Jouva. Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal 19. Josef Šíma ( ) Žena u Seiny, signováno vlevo dole Šíma, vročeno , perokresba černou tuší, akvarel/papír, 52,8 x 38,5 cm, volný list ( ) , (EUR 9.500) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Preisler) Ve svém hodnocení se historici shodují, že posuzovaná kresba má blízko k počátkům Šímovy ilustrační tvorby s výtvarnou poetikou odkazující na ilustrace k povídkám filmového publicisty Louise Delluca Lidé z baru (1925) a básním Štorcha Mariena s názvem Venuše s červenou parukou. Kresba dokladuje autorovu schopnost redukovat spletitou mnohost viděné reality na její podstatné znaky, k jejichž vyjádření (mu) stačí několik nejjednodušších forem. (František Šmejkal, Josef Šíma, Odeon Praha 1988, s. 90) Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal

12 20. František Reichentál ( ) Pri modlitbe, signováno vpravo dole Reichental, vročeno okolo roku 1947, kvaš/papír, 61 x 42 cm, volný list ( ) , (EUR 2.730) Studoval na Umělecké akademii v Budapešti (prof. Glatz) a Vysoké škole výtvarných umění v Petrohradu (prof. Beľajev) Život židovské komunity tvořil významnou složku Reichentálovy práce, jak podotýká ve svém posudku A. Kemény, a dále cituje Ivana Jančára: táto téma ho inspirovala predovšetkým po pobyte na Podkarpatskej Rusi, kde žila približne stotisícová chasidská komunita Existoval tu silný fenomén chasidských dynastií Reichentál zobrazil vo viacerých dielach rabínov aj so všetkými atribútmi - talit (plášť), tefilin (modliace remence), modliaca kniha. (Ivan Jančár: František Reichentál: Obrazy a kresby , Bratislava 2013, s. 60). Dále Kemény upozorňuje na souvislost s obrazem Pri čítání Talmudu (olej/plátno, 101 x 73 cm, sbírka Galerie Nedbalka Bratislava) Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Alexander Kemény, soudně znalecký posudek PhDr. Ľubomír Podušel, CSc., odborný posudek prof. PhDr. Ľudmila Peterajová 21. František Reichentál ( ) Sediaca žena, signováno vpravo nahoře Reichental, vročeno okolo roku 1933, tempera/papír, 50,5 x 43 cm, volný list ( ) , (EUR 2.730) Studoval na Umělecké akademii v Budapešti (prof. Glatz) a Vysoké škole výtvarných umění v Petrohradu (prof. Beľajev) Zobrazený motív sa vyznačuje tvarovou reflexiou priznávajúcou sa k expresionistickým východiskám expresívne ladený záznam konkrétného motívu je vyjadrený v syntéze maliarskych prvkov, kde nositeľmi výpovede sú farebné línie a plochy. Ľubomír Podušel Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Alexander Kemény, soudně znalecký posudek PhDr. Ľubomír Podušel, CSc., odborný posudek prof. PhDr. Ľudmila Peterajová

13 22. Jaroslav Král ( ) Žena s osuškou, signováno vlevo dole Jar. Král, vročeno 2. polovina 30. let 20. století, olej/papír, 60,5 x 44 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 8.750) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Liška, Hofbauer, Preisler), Akademie výtvarných umění Praha (prof. Hynais) Od poloviny 20. let 20. století se Král obracel k neoklasicismu. Námětově sehrála hlavní roli žena. Při zpracování tohoto tématu postupně dospěl k abstrahování ženské postavy a obrazu ve prospěch konstrukce a skladby. Kolem roku 1935 začíná budovat na plátně opět iluzivní prostor pomocí zobrazení konkrétních, i když kubizujících tvarů. (Marcela Macharáčková, Od renesance po modernu , Muzeum města Brna 1997). Autorka dále pokračuje: V letech vytvořil několik obrazů (Ženský akt, 1936, Dívka s vázou, 1937, Po koupeli, 1937), v nichž dovršil stylizaci ženské figury. Právě do tohoto období bychom mohli vročit tuto práci. Jak dodává Petr Beránek: Dílo je nepochybnou součástí vrcholu tvorby Jaroslava Krále Je zřejmé, že posuzované dílo snese nejpřísnější kvalitativní měřítka. Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva 23. Karel Černý ( ) Milenci, signováno vlevo dole K. Černý Š 43, datováno 1943, pastel/papír, 49,6 x 37,3 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 8.000) Ukrajinská akademie Praha, Akademie výtvarných umění Praha (prof. Obrovský) Hluboký existenciální pocit prohlubovaný silou válečného běsnění, úsporné malířské prostředky, citová angažovanost malíře odkazující k věčným ale ne nepomíjejícím lidským hodnotám. Posuzovaný excelentní pastel se vyznačuje typickými rukopisnými a kompozičními rysy (osvětlení, stylizace tváří, těsné propojení obrysové linie postav se základními směry lineární kompozice) dílo je velice reprezentativní a má parametry perspektivní investice. Petr Beránek Původ: Sbírka JUDr. Jaroslava Borovičky Přiložen: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva

14 24. František Tichý ( ) Akrobatka, signováno vpravo dole Tichý 36, datováno 1936, perokresba černou tuší, běloba, akvarel/papír, 42 x 32,5 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 5.850) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Loukota, Obrovský, Nechleba, Krattner) Akrobatka je jednou z četných variant námětů ze světa cirkusových manéží, které se v Tichého tvorbě objevují již od roku Přesná linie, bravurní práce se světlem, využití struktury papíru to vše ve své jednotě dává divákovi prožít odvážný výkon artistky. Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák František Tichý 25. František Gross ( ) Interiér, signováno vpravo dole F. Gross, vročeno 1958, kombinovaná technika/karton, 51,2 x 58,5 cm, sklo, rámováno České vysoké učení technické Praha ( ) , (EUR 4.400) Z posuzovaného obrazu lze vycítit reminiscence na Grossovy fantazijní strojky, které představovaly jakousi zlidštěnou transformaci mašinismu moderního světa. Pro toto výtvarné přepodstatnění reality je zde příznačná lineární rytmizace obrazové plochy obraz představuje typickou ukázku Grossova návratu k výtvarným principům, které se ztělesnily v jeho díle období třicátých a čtyřicátých let minulého století. Jiří Hlušička Přiloženo: potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, odborný posudek na obraz PhDr. Jiří Hlušička

15 26. František Tichý ( ) Klaun s mandolínou, signováno vpravo dole Tichý 33, datováno 1933, perokresba tuší, akvarel/papír, 49,8 x 33,5 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 6.550) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Loukota, Obrovský, Nechleba, Krattner) Posuzovaná akvarelová kresba Klaun s mandolínou (1933) má všechny základní rysy tehdejšího výtvarného projevu (výrazu) Františka Tichého. Objevuje se zde preferovaný význam světla, výrazná autonomita linie, která vede k osvobození tvaru, naznačeného hmotně barevnou skvrnou (skvrnami) od jeho pevné kresebné konstrukce kresba vznikla za pobytu Františka Tichého ve Francii ( ). Pařížský pobyt má za následek markantní změnu techniky malby a v neposlední řadě také kresby Vlastimil Tetiva Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva 27. František Tichý ( ) Harlekýn s violou da gamba, signováno vpravo dole Tichý, vročeno druhá polovina 30. let 20. století, kresba rákosovým perem sépiovou tuší, lavírovaná, rudka, akvarel/papír, 44,2 x 28,3 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 5.100) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Loukota, Obrovský, Nechleba, Krattner) Varianta známého oblíbeného motivu F.T. v užším formátu. Namísto akvarelu nebo kvaše použita kombinovaná technika, v níž se uplatňuje zejména bravurní rukopis autora v kresbě rákosovým perem, které dílu dodává syrovost. Petr Beránek Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva

16 28. Emil Filla ( ) Zátiší s vázou, mísou a pohárem, signováno vpravo dole Emil Filla, vročeno konec 40. let 20. století, kresba tuší, akvarel, běloba/papír, 30 x 68,8 cm, sklo, rámováno ( ) , (EUR 6.550) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Thiele, Bukovac) Podobně vymezené květy (byť probíhající linií) nacházíme např. u Zátiší s azalkou 1949 nebo Zátiší s kyticí a hrozny vína 1949 Srovnání s podobnými díly nás opravňuje zařadit vznik této kvalitní kresby na sám konec čtyřicátých let. To zvyšuje její hodnotu a význam jako práce s charakterem nostalgického rozloučení s Fillovým kubismem. Hynek Rulíšek st. Původ: sbírka JUDr. Jaroslava Borovičky Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, odborné vyjádření PhDr. Hynek Rulíšek st., soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal 29. Karel Černý ( ) Zátiší s pohárem, signováno vpravo nahoře K Černý 48, datováno 1948, tuš, akvarel/papír, 14,7 x 20,8 cm, sklo, rámováno ( ) , (EUR 880) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Obrovský) Původ: sbírka JUDr. Jaroslava Borovičky Přiloženo: potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák 30. Adolf Hoffmeister ( ) Sen v horečce, značeno monogramem vpravo dole AH 31, datováno 1931, kresba tuší, akvarel/papír, 20,7 x 29,5 cm, volný list ( ) , (EUR 1.050) Výtvarná studia soukromá Konzultováno s PhDr. Naděždou Řehákovou Poznámka: na rubu razítko: GALERIA SCHWARZ/ VIA GESÚ 17/MILANO

17 31. František Tichý ( ) Kouzelnické zátiší s lebkou, signováno vpravo dole Tichý 43, datováno 1943, olej/lepenka, 41 x 52 cm, rámováno ( ) , (EUR ) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Loukota, Obrovský, Nechleba, Krattner) Základní tvary vyznačuje přesně vedená, téměř neznatelná obrysová linka, která vymezuje přesné tvarové distance jednotlivých předmětů. Plochy pokrývá pastózně nanášená barevná pasta, se zřetelným štětcovým duktusem ve formě skvrn nebo krátkých na sebe navazujících tahů. Posuzovaná kompozice se vyznačuje příklonem k magickému realismu, k jeho imaginární poloze obraz se zařazuje do válečné tvorby Kompozice vyobrazených předmětů se nevztahuje jen k atributům, které tvoří inventář kouzelníka, ale evokuje též tíživou atmosféru tehdejší doby. Vlastimil Tetiva Pravost olejomalby a autorství Františka Tichého potvrzují nejen charakteristická barevnost, snové pojetí, práce se světlem a jistá teatrálnost výjevu, ale zejména detail deformace obráceného cylindru a Tichého typicky precizní lineární kompozice. I ve srovnání s obdobným zátiším se sbírek NG v Praze jde o zcela mimořádné dílo galerijní hodnoty, kvalitativně stojící nad mnohými jinými zátišími. Sloučení motivů záhady, skepse, mementa i vanitas v ironicky humorném kontextu neskutečného prostředí varietního pozlátka je excelentní ukázkou existenciální polohy ve střetu vnitřního i vnějšího světa. Petr Beránek Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, expertiza z materiálového průzkumu obrazu Ing. Bohumil Štverák, CSc

18 32. Josef Šíma ( ) z cyklu Mentální krajina Země - světlo, signováno dole uprostřed J. Šíma 60, datováno 1960, olej, uhel/plátno, 28,2 x 45,7 cm, rámováno ( ) , (EUR ) Uměleckoprůmyslová škola Praha, Akademie výtvarných umění Praha (prof. Bukovac, Preisler), České vysoké učení technické Praha Josef Šíma na toto období vzpomíná: Ocitl jsem se tedy v naprostém osamocení. Věděl jsem, že už vždycky zůstanu samotářem. Víc než kdy dříve jsem si uvědomoval, že je jediná možnost, a tou je poetická inspirace, poetická v původním slova smyslu, tj. tvořivá Josef Šíma, Vzpomínka na Vysokou hru, Výtvarné umění, , str. 478 Přiloženo: potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, posudek o technice malby ak. mal. Mojmír Hamsík, restaurátor

19 33. Endre Nemes (Andrej Nemeš) ( ) Fantazijný motív, značeno vpravo nahoře E. Nemes 1946, datováno 1946, tempera/papír, 56,5 x 41,5 cm, volný list ( ) , (EUR 2.500) Akademie výtvarných umění Praha (prof. Nowak) Dôkazom toho je aj prítomné Nemešove dielo, ktoré představuje kvalitu jeho maliarskej tvorby stelesňujúc fakt, že obraz pre neho znamená obojstranné vyrovnávanie súvzťažnosť energie farby a tvaru prevtelenú do obsahovej výpovede diela. Ľubomír Podušel Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Alexander Kemény, soudně znalecký posudek PhDr. Ľubomír Podušel, CSc. 34. František Hudeček ( ) studie k obrazům Do prostoru a Do Prostoru I., signováno vlevo dole Hudeček, vročeno 1931, kresba tuší, akvarel, kvaš/polokarton, 38 x 29 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 1.650) Uměleckoprůmyslová škola Praha (prof. Kysela) V závěrečném shrnutí je možné konstatovat, že posuzovaná kresba je autentickým dílem malíře Františka Hudečka z roku 1931, cenná nejen pro bezprostřední vztah k některým raným dílům ale také jako doklad jeho uměleckých začátků, demonstrující je mimořádnou kvalitou, která z něho činila jednoho z nejvýznamnějších umělců generace 30. let minulého století. Jiří Vykoukal Konzultováno s PhDr. Naděždou Řehákovou Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal 35. Karel Černý ( ) Paříž, signováno vlevo nahoře K. Černý Š Paris 47, datováno 1947, perokresba černou tuší, akvarel/papír, 21,8 x 29,7 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 1.530) Ukrajinská akademie Praha, Akademie výtvarných umění Praha (prof. Obrovský) je možné je považovat (posuzované dílo poznámka JP) za studijní kresbu, nebo lépe řečeno za námět k obrazové realizaci, které vznikla o rok později. Tato kresba byla také součástí výstavního konvolutu, který byl představen v roce 1947 ve Vilímkové galerii v Praze (samostatná výstava kreseb z Paříže). Vlastimil Tetiva Původ: sbírka JUDr. Jaroslava Borovičky Přiloženo: potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva

20 36. Bohumír Matal ( ) Cyklisté, signováno vlevo dole Matal, vročeno 1954, olej/sololit, 49,5 x 69 cm, rámováno Škola uměleckých řemesel Brno ( ) , (EUR 8.800) Tehdy, přibližně v rozmezí let , začal malovat sérii obrazů čerpajících z prostředí cyklistického sportu Matala k systematické práci (námět cyklistů poznámka JP) na této tématice ovšem nepřivedly pouze důvody řekněme jen sentimentální, ale zejména také důvody související s jeho experimenty o dynamizaci obrazové kompozice Lze se také právem domnívat, že mohl být jedním z obrazů (posuzované dílo - poznámka JP) z té cyklistické série, kterou Bohumír Matal v roce 1955 vystavil v brněnském Kabinetu umění Kniha. Jiří Vykoukal Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva, soudně znalecký posudek PhDr. Jiří Vykoukal, materiálová expertiza obrazu Ing. Bohumír Štverák, CSc. 37. Kamil Lhoták ( ) Za městem/planina se strojem, signováno vpravo dole Kamil Lhoták, vročeno pravděpodobně 1944, akvarel/papír, 30,8 x 43 cm, pasparta, sklo, rámováno ( ) , (EUR 2.400) Výtvarná studia soukromá Bravurně akvarelovaný předměstský výjev, který je příkladem malířské imaginace významného člena Skupiny 42. Tuto akvarelovou kresbu lze považovat za předlohu k obrazu, který vznikl na konci druhé světové války Planina se žacím strojem na trávu (Planina se strojem), 1944, olej, plátno, 50 x 65 cm (majetek Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře) Jedná se o studijní kresbu k realizovanému obrazu Vlastimil Tetiva Přiloženo: soudně znalecký posudek Mgr. Petr Beránek, potvrzení pravosti prof. PhDr. František Dvořák, soudně znalecký posudek Mgr. Vlastimil Tetiva

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

ZPRÁVA O NEDESTRUKTIVNÍM PRŮZKUMU

ZPRÁVA O NEDESTRUKTIVNÍM PRŮZKUMU kolem 1770 olejomalba na dřevěné desce 188 x 150 x 10 mm Celek stav po opravě (přibližně ve skutečné velikosti) STAV MALBY PŘED OPRAVOU Malba je v poměrně velmi dobrém stavu. Pouze starý zažloutlý lak

Více

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT - 24322/2015-1 nabízí cyklus vzdělávacích programů pro výtvarné pedagogy VÝTVARNÁ LABORATOŘ 1. ÚVODNÍ SEMINÁŘ 2. MOŽNOSTI KRESBY

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2014/2015 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné souboru věcí movitých dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (d

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné souboru věcí movitých dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (d !!!POZOR!!! Dražba dne: úterý 22.12.2015 od 15:00 hod. nutno vidět zabavený sklad: soubor nových věcí, celkem 90 089ks, viz. seznam věcí, tvořený: domácí potřeby, oblečení, sportovní potřeby, pracovní

Více

Doprodej k mimořádné aukci obrazů na Žofíně

Doprodej k mimořádné aukci obrazů na Žofíně První aukce vynesla na projekt Nový start 2 858 300 korun, díky doprodejům se částka zvýšila na 3 073 300 korun V neděli 3. 12. 2007 se v rámci aukčního dne Galerie Kodl a Aukční síně Vltavín na pražském

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

DRAŽBA středa od hodin. Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře m2 v obci Záříčí

DRAŽBA středa od hodin. Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře m2 v obci Záříčí DRAŽBA středa 13.4. 2016 od 14.00 hodin Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře 22.782m2 v obci Záříčí.Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Cena obvyklá stanovená soudním znalcem: 900.000,-Kč

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

atelier sochařky hany wichterlové

atelier sochařky hany wichterlové okolí újezdu_praha 1_malá strana atelier josefa sudka atelier sochařky hany wichterlové samostatně stojící stavba se zahradou na pozemku patřícímu mč praha 1 v současné době přístupná přes bytový dům újezd

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Mgr. Hana Nováková Sídl. Pražská 2892 580 01 Havlíčkův Brod ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Počet stran včetně titulního listu: 15 Počet vyhotovení: 2 Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592

Více

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod.

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. SOUBOR ATRAKTIVNÍCH NEMOVITOSTÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. Souboru nemovitého majetku, který je tvořen: 53 jednotkami bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480

Více

Místo, datum a čas zahájení dražby od 16:00 hod. v aukční síni společnosti Aukční centrum Bussmark, s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 Krč.

Místo, datum a čas zahájení dražby od 16:00 hod. v aukční síni společnosti Aukční centrum Bussmark, s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 Krč. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné souboru věcí movitých dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen Zákon ). Místo, datum a čas zahájení dražby

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži

Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži Katedra výtvarné výchovy

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín Tisková zpráva 68. aukce Aukční Galerie Kodl a 103. aukce Aukční síně Vltavín, neděle 6.května 2012-13:00 hodin Palác Žofín - Slovanský ostrov Praha 1, Slovanský ostrov 226 Celkový počet položek: 411 Prodaných

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen Zákon ). Místo

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen Zákon ). Místo DRAŽBA: středa 13.8. 2014 od 14.00 hodin Byt 2+ 1, Vokovice, ulice Sudánská 597/3, Praha 6 Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Na Vydražitele přechází zástavní právo ve výši 1.200.000,-Kč!!!

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

15. 6. 2014 FRANTIŠEK VOBECKÝ - POZŮSTALOST

15. 6. 2014 FRANTIŠEK VOBECKÝ - POZŮSTALOST 15. 6. 2014 FRANTIŠEK VOBECKÝ - POZŮSTALOST Číslo / Nr. Autor / Author Název / Name Cena / Price 401 František Vobecký Dívka s náhrdelníkem / Dívka s náhrdelníkem 1 000 Kč 402 František Vobecký Letní zátiší

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, Praha 1

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, Praha 1 CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, 110 00 Praha 1 V Praze dne 12. listopadu 2010 Č.j.: 33158-2/2010-176100-021 Vyřizuje: Hana Menšíková, Jiří Špaček Telefon: 261334656 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2013/2014 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Aukční katalog č. 43. Aukční síň Procházka spol. s r.o. ročník XIX/2014

Aukční katalog č. 43. Aukční síň Procházka spol. s r.o. ročník XIX/2014 Aukční síň Procházka spol. s r.o. ročník XIX/2014 Aukční katalog č. 43 43. aukce výtvarného umění, 22. listopadu 2014 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice 1. Josef Krejsa (1896 1941)

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2012/2013 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

Aukční vyhláška č. 1/10 2013

Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

Madona s Ježíškem (Sacra Conversazione?) Benátský mistr 16.století, P.Veronese-okruh? olejomalba na plátně, 75 x 60 cm

Madona s Ježíškem (Sacra Conversazione?) Benátský mistr 16.století, P.Veronese-okruh? olejomalba na plátně, 75 x 60 cm Madona s Ježíškem (Sacra Conversazione?) Benátský mistr 16.století, P.Veronese-okruh? olejomalba na plátně, 75 x 60 cm soukromá sbírka STAV PŘED OPRAVOU: Obraz byl patrně na přelomu XIX./ XX. století nažehlen

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Srdečně Vás zveme na pravidelné dražby umění, vždy každý měsíc!

Srdečně Vás zveme na pravidelné dražby umění, vždy každý měsíc! Srdečně Vás zveme na pravidelné dražby umění, vždy každý měsíc! Vstup zdarma, bez dražební jistoty. Občerstvení zajištěno. Dražit můžete jak osobně na místě, tak po telefonu nebo na internetu. Garantujeme

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

Poř. č. 49 O žních 60 x 80 cm, olej na plátně, značeno vlevo dole F. Engelmüller rámováno

Poř. č. 49 O žních 60 x 80 cm, olej na plátně, značeno vlevo dole F. Engelmüller rámováno Srdečně Vás zveme na pravidelné dražby umění, vždy každý měsíc! Vstup zdarma, bez dražební jistoty. Občerstvení zajištěno. Dražit můžete jak osobně na místě, tak po telefonu. Garantujeme zajímavý výběr

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VÁCLAV NEBESKÝ (* 889-949) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 99-948 Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 28 Evidenční číslo inventáře: 80 Zpracovala:

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

ENCAUSTIC ART- žehličkové malování. Hana Stadlerová

ENCAUSTIC ART- žehličkové malování. Hana Stadlerová ENCAUSTIC ART- žehličkové malování Hana Stadlerová Pětiletá Maruška maluje na plátno (foto: R. Stadler) Nabídka výtvarných materiálů a výtvarných prostředků je mnohdy pro školní praxi limitem, pokud je

Více

Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod

Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod DALŠÍ SKVĚLÁ DÍLA V DRAŽBĚ 28.9.2013 NA: www.bussmark.cz V případě odhalení falza, do 10 dnů ode dne vydražení, vracíme vydražiteli celou cenu dosaženou

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá barvy, vytváří odstíny, kontrasty vytvoří barevnou a tvarovou kompozici s prvky - kontrast, světlostní poměr - barevnost přírodních objektů

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh č.p. 580, č.or. 2, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Č.j.: 2414111/15/2001-80541-110423 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hes Tel: 224

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH GREEN DOORS

BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH GREEN DOORS BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH GREEN DOORS Pár slov úvodem Green Doors je nestátní nezisková organizace, která se věnuje pracovní a sociální rehabilitaci mladých lidí se schizofrenií. Provozuje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2327 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_vtv_2_01

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Srdečně Vás zveme na pravidelné dražby umění, vždy každý měsíc!

Srdečně Vás zveme na pravidelné dražby umění, vždy každý měsíc! Srdečně Vás zveme na pravidelné dražby umění, vždy každý měsíc! Vstup zdarma, bez dražební jistoty. Občerstvení zajištěno. Dražit můžete jak osobně na místě, tak po telefonu nebo na internetu. Garantujeme

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník 2 hodiny týdně

Více

Aukční katalog č. 45. Aukční síň Procházka spol. s r.o. ročník XX/2015

Aukční katalog č. 45. Aukční síň Procházka spol. s r.o. ročník XX/2015 Aukční síň Procházka spol. s r.o. ročník XX/2015 Aukční katalog č. 45 45. aukce výtvarného umění, 21. listopadu 2015 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice 1. František Bílek (1872

Více

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST 30. ZÁŘÍ 2012 GALERIE MALDOROR AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitosti

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitosti sp. značka 120 DDr 2/13 JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor Exekutorského úřadu Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, vydává na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 Č.j.: 19342/2010-170100-21 V Praze dne 8. 11. 2010 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Celní ředitelství Praha, se sídlem Washingtonova

Více

Usnesení o konání odročeného dražebního jednání

Usnesení o konání odročeného dražebního jednání č.j. 197 EX 93062/09-123 zn. opr. 1405110085 Usnesení o konání odročeného dražebního jednání Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník,

Více

Usnesení. Brabec Vladan, nar , bytem Horní náměstí 525, Slavonice. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Brabec Vladan, nar , bytem Horní náměstí 525, Slavonice. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Č. j. 099 EX 3007/04-61 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Jindřichově

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07382/14-064 číslo návrhu 9100732804 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Usnesení. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. o provedení elektronické další dražby nemovitých věcí

Usnesení. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. o provedení elektronické další dražby nemovitých věcí Č. j. 121 EX 2601/06-147 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37 Usnesení Č. j. 121 EX 290/09-37 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více