Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica"

Transkript

1 Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica

2 Karte mit allen Mitgliedsgemeinden Mapa s členskými obcemi Mitgliedsgemeinden sind rot gekennzeichnet členské obce jsou označeny červeně 2

3 Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Einleitende Worte Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Úvodní slovo LAbg. Ing. Johann Hofbauer Obmann ERSN předseda ERSN Bgm. Maximilian Igelsböck Obmann Projektverein Waldviertel předseda Projektového spolku Waldviertel KR. Ing. František Štangl Obmann ERSN předseda ERSN Die EUREGIO Silva Nortica bildet eine wichtige Plattform in der Grenzregion des Waldviertels und Südböhmens. Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Waldviertel und Südböhmen wurde das Projekt Wirtschaftsplattform ERSN entwickelt. In der Zeit des getrennten Europas fand in beiden Regionen eine geringe wirtschaftliche Entwicklung statt. Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges rückten diese Regionen in ein neues Licht und es wurde die Zusammenarbeit in der Wirtschaft forciert. Das Projekt Wirtschaftsplattform ERSN hat sich zum Ziel gesetzt, diese Entwicklung auch über die Grenze fortzuführen. Unser Anliegen ist es, neue Betriebsansiedelungen in der Region zu fördern und die wirtschaftliche Kooperation zwischen beiden Staaten zu verstärken. In der vorliegenden Broschüre werden Informationen über die Kreise und Bezirke sowie statistische Daten der Regionen präsentiert und eine Auswahl von interessanten, innovativen oder bedeutenden Produktionsbetrieben der Region aufgelistet. Auch andere Gebiete, die mit der Wirtschaft eng zusammenhängen, wie z.b. der Arbeitsmarkt oder die Bildungsstruktur werden dargestellt. Das Waldviertel und Südböhmen haben großes wirtschaftliches Potential, welches in der Zukunft besser genutzt werden soll. Durch die verbesserten Kenntnisse über die Nachbarregion wird den Wirtschaftsbetrieben die Zusammenarbeit wesentlich erleichtert. Der Projektverein Waldviertel und die Südböhmische EUREGIO Silva Nortica stehen über das Projekt Wirtschaftsplattform ERSN den UnternehmerInnen im Waldviertel und in Südböhmen mit ihren grenzüberschreitenden Aktivitäten zur Verfügung. Euroregion Silva Nortica vytváří důležitou platformu spolupráce v příhraniční oblasti Waldviertel a jižní Čechy. K posílení spolupráce a hospodářského rozvoje Waldviertelu a Jihočeského kraje byl vytvořen projekt Hospodářská platforma ERSN. Hospodářský rozvoj v dobách rozdělené Evropy byl v těchto oblastech spíše slabý. Po pádu železné opony se náš region posunul do nového světla a také došlo k zahájení spolupráce na hospodářské úrovni. Hospodářská platforma ERSN si dala za cíl posílení tohoto vývoje rovněž na přeshraniční úrovni. Naší snahou je podpora umístění nových podniků v naší oblasti, stejně jako umožnění hospodářské spolupráce obou států. Tato brožura představuje uživatelům statistické údaje z regionu, dodává jim informace o hospodářské situaci. Jsou zde vyjmenovány i některé ze zajímavých, inovativních anebo významných výrobních firem na území ERSN a prezentovány také další oblasti úzce související s hospodářstvím, jako je pracovní trh nebo struktura školství. Je velmi patrné, že Waldviertel stejně jako jižní Čechy disponují značným hospodářským potenciálem, který by měl být i nadále využíván. Díky lepším vědomostem o sousedním regionu je další spolupráce možná a podstatně snazší. Projektový spolek Waldviertel a Jihočeská Silva Nortica nabízí podnikatelům ve Waldviertelu a v jižních Čechách svoji podporu v rozvoji jejich přeshraničních činností. 3

4 Inhalt Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica (ERSN) Was ist ERSN Beschreibung, Ziele, Aufgaben...Seite 5 und 6 Struktur Aufbau, Mitglieder, Projektverein Struktur...Seite 7 Projektbeschreibung Wirtschaftsplattform...Seite 8 Raum ERSN Waldviertel und Südböhmen...Seite 9 Die einzelnen Bezirke im Waldviertel...Seite 10 bis 14 Die einzelnen Bezirke in Südböhmen...Seite 15 bis 19 Tabellen, Grafiken, statistische Daten...Seite 20 bis 34 Obsah Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica (ERSN) Co je ERSN popis, cíle, úkoly...strana 5 a 6 Struktura členské obce, stuktura Projektverein...strana 7 Popis projektu Hospodářská platforma...strana 8 Prostor ERSN Waldviertel a jižní Čechy...strana 9 Jednotlivé okresy ve Waldviertelu...strana 10 až 14 Jednotlivé okresy jižních Čech...strana 15 až 19 Tabulky, grafy, statistické údaje...strana 20 až 34 4

5 Was ist EUREGIO Silva Nortica (ERSN)? Die EUREGIO ist ein strategisches Forum in dem gemeinsamen dynamischen Wirtschafts- und Lebensraum auf der Achse Praha České Budějovice Waldviertel Wien. Die Kernregionen sind das Waldviertel und Südböhmen. Der Name Silva Nortica ist eine historische Bezeichnung der Region an der österreichisch-tschechischen Grenze und bedeutet Nordwald. Gegründet wurde die EUREGIO Silva Nortica am im Wirtschaftspark Gmünd/ České Velenice durch den Verein Jihočeská Silva Nortica und Europa Plattform PRO Waldviertel. Die Gründung war die logische Folge der Bemühungen zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beider Regionen, die sehr stark von der EU-Erweiterung betroffen waren. Die ERSN schließt die Lücke zwischen der EUREGIO Böhmischer Wald-Böhmerwald-Šumava (gegründet 1994) und EUREGIO Weinviertel-Südmähren-Westslowakei (1997). Diese beiden Euregios sind wichtige Partner der ERSN in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Österreich Tschechien. Ziele: Als Grundlage zur Festlegung der Ziele der ERSN wurden inhaltlich übereinstimmende Teile des Landesentwicklungskonzeptes Waldviertel und des Entwicklungsprogrammes Südböhmen herangezogen. Weitere wichtige Grundlage ist das Programm Europäische Territoriale Zusammenarbeit CZ-A Ziel 3. Die Ziele der ERSN lauten: Aufbau einer funktionierenden grenzüberschreitenden Region funktionierende Zusammenarbeit der Managements der Regionen Waldviertel und Südböhmen Optimale Nutzung der Europäischen Förderprogramme Umsetzung der Projekte in den einzelnen Tätigkeitsbereichen Anregungen und Motivation für die Zusammenarbeit Aufbau eines EUREGIO Netzwerkes Co je EUREGIO Silva Nortica (ERSN)? EUREGIO je strategické fórum ve společném dynamickém hospodářském a životním prostoru na ose Praha České Budějovice Waldviertel Wien. Jádrem této oblasti jsou Waldviertel a jižní Čechy. Jméno Silva Nortica je historickým označením této oblasti na rakousko-české hranici a znamená severní les. EUREGIO Silva Nortica bylo založeno dne v Hospodářském parku Gmünd/ České Velenice. Zakládajícími členy jsou spolek Jihočeská Silva Nortica a EU Platforma PRO Waldviertel. Založení bylo logickým pokračováním snah o prohloubení přeshraniční spolupráce a propojení obou regionů silně zasažených rozšířením EU. ERSN uzavírá mezeru mezi EUREGIO Böhmischer Wald-Böhmerwald-Šumava (založeno 1994) a EUREGIO Weinviertel-jižní Morava-západní Slovensko (1997). Tato Euregia jsou také důležitými partnery ERSN v přeshraniční spolupráci Rakousko Česká republika. Cíle: Základem pro stanovení cílů ERSN se staly obsahově odpovídající části dokumentů Zemský rozvojový koncept Waldviertel a Program rozvoje Jihočeského kraje. Dalším důležitým podkladem je Program Evropské teritoriální spolupráce CZ-A cíl 3. Cíle ERSN jsou: Vytvoření fungujícího přeshraničního regionu Funkční spolupráce managementů Waldviertelu a Jižních Čech Optimální využití evropských programů na podporu spolupráce Realizace projektů v jednotlivých oblastech působnosti Podněty a motivace pro spolupráci Vybudování sítě EUREGIO 5

6 Die ERSN engagiert sich in folgenden Bereichen Planung und Infrastruktur Überregionale Planung Regionale Erreichbarkeit Regionale Entwicklung Städte und Gemeinden Wirtschaftsstandort und Beschäftigung Beschäftigung und Bildung Standortentwicklung Wirtschaftsbetriebe Landwirtschaft Leben in der Region Schule Sport und Freizeit Sprache Kultur Gesundheitswesen ERSN se angažuje v následujících oblastech Plánování a infrastruktura Meziregionální plánování Regionální dosažitelnost Regionální rozvoj Města a obce Hospodářská centra a zaměstnanost Zaměstnanost a vzdělání Místní rozvoj Podnikatelé Zemědělství Život v regionu Školství Sport a volný čas Jazyky Kultura Zdravotnicví 6

7 Struktur Struktura Generalversammlung generální shromáždění Ausschuss výbor Sekretariat A sekretariát A Sekretariat CZ sekretariát CZ Arbeitsgruppe pracovní skupina Arbeitsgruppe pracovní skupina Arbeitsgruppe pracovní skupina Generalversammlung: erfüllt strategische Aufgaben, wird 1x im Jahr einberufen, die Teilnehmer sind 26 Stimmberechtigte Vertreter pro Staat Ausschuss: erfüllt strategische und operative Aufgaben, kommt mindestens 3x im Jahr zusammen, die Teilnehmer sind die Vorsitzenden, ihre Stellvertreter, Geschäftsführer und Sekretariatsleiter. Sekretariate: sichern den Geschäftsablauf der ERSN. Zur Umsetzung können Projekte selbst eingereicht werden. Für die Arbeit an den laufenden Projekten werden Arbeitsgruppen gebildet. EU Plattform PRO Waldviertel ERSN wird gebildet von der Südböhmischen EUREGIO Silva Nortica (Obmann Ing. František Štangl) und der EU Plattform Pro Waldviertel (Obmann LAbg. Johann Hofbauer). Der Projektverein Waldviertel ist der operativer Projektträger für Waldviertel relevante Projekte. (Vorsitzender Bgm. Maximilian Igelsböck). Mitglieder ERSN: Waldviertel Gemeinden der Bezirke Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen/ Thaya und Zwettl Südböhmen Gemeinden der Bezirke České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek und Tábor Generální shromáždění: plní strategické úkoly, schází se jedenkrát ročně, účastní se ho 26 zástupců s hlasovacím právem za stát. Výbor: plní strategické a operativní úkoly, schází se minimálně třikrát ročně a účastní se ho předsedové, jejich zástupci, jednatelé a vedoucí sekretariátů. Sekretariáty: jsou pověřeny zajištěním chodu ERSN. Je možno předkládat vlastní projekty k realizaci. Pro práci na realizovaných projektech jsou vytvořeny pracovní skupiny. EU Plattform PRO Waldviertel ERSN je tvořena Jihočeskou EUREGIO Silva Nortica (předseda Ing. František Štangl) a EU Plattform Waldviertel (předseda poslanec Ing. Johann Hofbauer). Projektový spolek Waldviertel je operativním nositelem projektů pro projekty realizované ve Waldviertelu. (předseda starosta Maximilian Igelsböck). Členové ERSN: Waldviertel: obce okresů Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen/Thaya a Zwettl Jižní Čechy: obce okresů České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek a Tábor 7

8 Projektbeschreibung Wirtschaftsplattform Projektdauer: Mai 2008 Juni 2011 Leadpartner: Jihočeská Silva Nortica Partner: Projektverein Waldviertel Verein Rose Stadt České Velenice Stadt Nová Bystřice Kulturzentrum der Stadt Slavonice Ziele: Bildung einer grenzüberschreitenden Wirtschaftsplattform im Rahmen der ERSN Unterstützung der Bildung Schwerpunkt Lehrlingsausbildung und Ausbildung für Technische Berufe Entwicklung des privatwirtschaftlichen Potenzials Informationsaustausch, Fachkonferenzen, Arbeitsmarkt Projektergebnisse: Fachkonferenzen für breite Zielgruppen Statistische Erhebungen Wirtschaftsdaten aus der Region, erstellen von Karten und Informationsmaterialien Workshops und Exkursionen Popis projektu Hospodářská platforma Doba trvání projektu: květen 2008 červen 2011 Leadpartner: Jihočeská Silva Nortica Partneři: Projektverein Waldviertel Sdružení Růže Město České Velenice Město Nová Bystřice Městské kulturní centrum Slavonice Cíle: Vytvoření přeshraniční hospodářské platformy v rámci ERSN Podpora vzdělávání těžiště učňovské školství a technická povolání Rozvoj existujícího podnikatelského potenciálu, výměna informací, odborné konference, pracovní trh Výstupy projektu: Odborné konference pro široké cílové skupiny Statistická šetření hospodářské údaje z regionu, vytvoření map a informačních materiálů Workshopy a exkurze 8

9 Waldviertel Das geografische Waldviertel wird durch die Bezirke Gmünd, Horn, Krems, Krems Land, Waidhofen/Thaya, Zwettl und den nördlichen Teil des Bezirkes Melk gebildet und umfasst 112 Gemeinden. In dieser Broschüre haben wir uns aufgrund der Verfügbarkeit der statistischen Daten und der Hauptregiondefinition auf die Bezirke Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen/Thaya und Zwettl konzentriert. Die Bezirke Krems Stadt und Krems Land wurden unter eine Einheit mit der Bezeichnung Krems eingebunden, soweit nicht anders angeführt. Die Region ist landwirtschaftlich geprägt. Industrielle Betriebe findet man vorwiegend in den Bezirken Gmünd und Waidhofen. Der Großteil der Waldviertler Wirtschaft ist durch Klein- und Mittelbetriebe charakterisiert. Aufgrund der peripheren Lage und des unzureichenden Arbeitsangebots kommt es in der Region zur Abwanderung der jüngeren Bevölkerung. Am stärksten sind die Bezirke Gmünd ( Personen) und Zwettl (-1.350) betroffen (laut Volkszählung 2001). Die Region setzt zunehmend auf sanften Tourismus, mit besonderer Betonung des Gesundheitstourismus. Hier sind in den letzten Jahren einige Vorzeigebetriebe entstanden. Seit einigen Jahren entwickeln sich erfolgreich Initiativen und Unternehmen mit dem Schwerpunkt im Bereich Erneuerbare Energie und Energieeffizienz. Waldviertel Z geografického hlediska je Waldviertel tvořen okresy Gmünd, Horn, Krems, Krems-venkov, Waidhofen/ Thaya, Zwettl a severní částí okresu Melk. Celkem se jedná o 112 obcí. V této brožuře jsme se z důvodů zjednodušení statistických šetření a dostupnosti dat a definice hlavních regionů omezili na okresy Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen/Thaya a Zwettl. Okresy Krems-město a Krems-venkov byly, pokud není jinak uvedeno, spojeny pod jeden celek s označením Krems. Charakter regionu je převážně utvářen zemědělstvím. Průmyslové podniky lze najít hlavně v okresech Gmünd a Waidhofen. Podstatná část hospodářství Waldviertelu je charakterizována malými a středními podniky. Z důvodu hraniční polohy a nedostatku pracovních příležitostí dochází k odstěhování převážně mladého obyvatelstva. Nejvíce jsou odstěhováním postiženy okresy Gmünd ( osob) a Zwettl (-1.350) (stav ke sčítání obyvatelstva 2001). V oblasti je kladen vzrůstající důraz na šetrnou turistku s posílením aspektu zdravotní turistiky. Zde došlo v poslední době ke vzniku několika příkladných podniků. Za poslední roky se zde úspěšně rozvíjí také podniky a iniciativy s těžištěm podnikání v oblasti obnovitelné energie a účinného využívání energie. 9

10 Bezirk Gmünd Größe: ,50 ha Einwohnerzahl: Der Bezirk Gmünd hat die längste Grenze zu Tschechien. Die Bezirkshauptstadt Gmünd hat Einwohner und liegt direkt an der Grenze. Gmünd und sein direkter Nachbar aus Tschechien, die Stadt České Velenice, wurden durch den Eisernen Vorhang lange Zeit getrennt. Heute nutzen beide Städte die Grenznähe um den wirtschaftlichen Aufschwung zu stärken, zum Beispiel durch die Gründung des Access Wirtschaftsparks. Hier können sich Firmen aus beiden Ländern ansiedeln. Einige wichtige Firmen haben bereits Werke in Tschechien, wie zum Beispiel der Fertigteilhausproduzent ELK oder die Firma Eaton (elektronische Bauteile), beide aus Schrems. Ein weiterer Leitbetrieb ist das Bauunternehmen Leyrer-Graf, das Filialen in ganz Österreich hat. Im Bezirk war die Textilindustrie sehr verbreitet und bis heute sind hier erfolgreiche Betriebe angesiedelt, wie die Firma Backhausen aus Hoheneich, die unter anderem Luxusliner ausstattet, Framsohn Frottier aus Heidenreichstein oder Baumann-Dekor aus Gmünd. Stellvertretend für die Holzverarbeitung kann man den Traditionsbetrieb Rudda aus Heidenreichstein nennen. Im Bereich der Lebensmittelindustrie ist die Firma Agrana aus Gmünd zu erwähnen (Kartoffelstärke). Die Initiative Sonnenplatz in Großschönau bietet die Möglichkeit Passivhäuser für ein Wochenende zum Probewohnen zu mieten. Aufgrund der geologischen Vorkommen von Granit entstanden Steinbrüche, die von der Firma Poschacher betrieben werden. In der Granitstadt Schrems haben auch weitere Firmen wie die Waldviertler Schuhwerkstatt, deren Schuhe handgefertigt und in ganz Österreich vertrieben werden, die Brauerei Schrems mit Bio- und Roggen-Bier ihren Standort. Ein wichtiger Betrieb im Gesundheitswesen ist das Moorheilbad Harbach. Für die Berufsausbildung befindet sich die Landesberufsschule für Steinmetze, Schuhmacher und Kaufleute in Schrems. In Gmünd haben neben Gymnasium und der Handelsakademie, die Schule für medizinisch-technischen Fachdienst und der Fachhochschul-Studienlehrgang Unternehmensführung und E-Business Management berufsbildend ihren Standort. Okres Gmünd Rozloha: ,50 ha Počet obyvatel: Okres Gmünd je okres s nejdelší hranicí s Českou republikou. Okresní město Gmünd má obyvatel a leží přímo na hranici k Česku. Gmünd a jeho přímý soused v České republice město České Velenice byly dlouhou dobu odděleny železnou oponou. V dnešní době využívají obě města blízkost hranice k posilování hospodářského rozvoje, např. založením hospodářského parku Access, kde se mohou usadit firmy z obou zemí. V okrese mají sídlo důležité firmy, které mají i pobočky v Česku, jako např. výrobce domů z hotových dílců ELK nebo firma Eaton (elektronické stavební prvky), obě se nacházejí ve Schremsu. V Gmündu má hlavní sídlo stavební firma Leyrer- Graf, která má pobočky po celém Rakousku. V okrese byl velmi rozšířený textilní průmysl. V dnešní době zde působí úspěšné firmy jako Backhausen v Hoheneichu, která mimo jiné vybavuje i luxusní lodě, Amstetter z Heidenreichsteinu nebo Baumanndekor z Gmündu. Zástupcem podniků z dřevařského průmyslu je tradiční firma Rudda z Heidenreichsteinu. Také potravinářský průmysl je zde zastoupen: firma Agrana z Gmündu (škrob). Firma Sonnenplatz z Groß Schönau nabízí možnost pronájmu pasivního domu na bydlení na zkoušku (na jeden víkend). Za účelem těžby žuly zde vznikly kamenolomy, provozované firmou Poschacher. Ve městě Schrems mají mimo jiné sídlo i další firmy: Waldviertel Schuhwerkstatt obuvnická dílna, jejíž obuv je dodávána do celého Rakouska a pivovar Schrems, který vyrábí bio pivo a pivo z žita. Důležitým podnikem v oblasti zdravotnictví jsou rašelinné lázně Harbach. Ve městě se nachází i učňovská škola mimo jiné pro kameníky, obuvníky, kancelářské síly a obchodní personál. Další školy se nacházejí v Gmündu, vedle gymnázia a obchodní akademie i škola pro lékařsko-technický personál a studijní kurz vysoké odborné školy Vedení podniku a E-Businnes Management. 10

11 Bezirk Horn Fläche: ha Einwohner: Horn ist der Bezirk mit der kürzesten Grenze zu Tschechien. Die Bezirkshauptstadt Horn hat Einwohner. In Eggenburg, der Stadt mit einer fast durchgehend erhaltenen Stadtmauer und der zweitgrößten Stadt im Bezirk, sind einige bedeutende Betriebe wie die Firma Egston (Elektrotechnik Transformatoren, Stromwandler) mit Filialen in Tschechien und China, die Firma Kaba (Schlüsselsysteme) oder der Poolbauer Leidenfrost, der unter anderm nach Schweden exportiert, zu finden. Zu den weiteren Hightechbetrieben zählen die Firma Häusermann in Zitternberg, die Leiterplatten und Folientastaturen herstellt und die Firma Riegl aus Horn, die Lasermessgeräte produziert. In Burgschleinitz ist die Firma Tankbau Böck angesiedelt, die Edelstahltanks für Wein und Lebensmittelerzeugung produziert. In Gars am Kamp befindet sich das Dungl Medical Vital Resort (Gesundheit und Vitalität). In Horn-Frauenhofen hat sich in den letzten Jahren das größte Einkaufszentrum im Waldviertel entwickelt. In der Bezirksstadt Horn ist neben dem Gymnasium und der Handelsakademie auch die HBL für wirtschaftliche Berufe angesiedelt. Eine Berufsschule für Kraftfahrzeugtechnik und Karosseriebau befindet sich in Eggenburg. In Geras hat die Landesberufsschule für Gastgewerbe und Floristen ihren Sitz. Okres Horn Rozloha: ha Počet obyvatel: Horn je okres s nejkratší hranicí s Českou republikou. Okresní město Horn má obyvatel. V Eggenburgu, městě s téměř dokonale dochovanými městskými hradbami a druhém největším městě v okrese, se nacházejí různé významné podniky jako např. firma Egston (elektrotechnika transformátory, měniče proudu) s pobočkami v České republice a Číně, firma Kaba (klíčové systémy) nebo výrobce bazénů Leidenfrost, který dodává výrobky např. do Švédska. K dalším hightech-firmám patří firma Häusermann v Zitternbergu, která vyrábí plošné spoje a fóliové klávesnice, nebo firma Riegl z Hornu vyrábějící laserové měřicí přístroje. V obci Burgschleinitz má sídlo firma Tankbau Böck, která se zabývá produkcí nádrží z ušlechtilé oceli pro vinařskou a potravinářskou výrobu. V okrese, v obci Gars am Kamp, se nachází hlavní sídlo centra pro zdraví a vitalitu Dungl Medical Vital Resort. Za poslední léta se v Hornu Frauenhofenu vyvinulo největší nákupní středisko ve Waldviertelu. V okresním městě Horn se vedle gymnázia a obchodní akademie nachází i další škola: Vyšší učiliště pro hospodářská povolání. V Eggenburgu má sídlo Učňovská odborná škola pro automechaniky a karosáře a v Gerasu je Zemská odborná učňovská škola pro pohostinství a floristy. 11

12 Bezirk Krems/Donau Fläche: ,20 ha Einwohner: In der Kurzbeschreibung wurden die politischen Bezirke Krems-Land und Krems-Stadt zusammengefasst. Die Bezirkshauptstadt Krems ist mit Einwohnern die größte Stadt im Waldviertel. Durch das günstige Klima unterscheidet sich dieser Bezirk von den restlichen Waldviertel-Bezirken, es wird hier Wein angebaut 8,25 % der Gesamtfläche fallen auf Weingärten. Auch wirtschaftlich hebt sich die Stadt Krems von den anderen Regionen ab. In Krems und Umgebung sind zahlreiche größere Betriebe angesiedelt. Um nur einige zu erwähnen, handelt es sich um Firmen der Chemieindustrie, wie Logistikcentrum Pipelife Österreich (Kunststoffrohrsysteme), Kremschemie, die Komponenten für Kosmetik-, Pharmaprodukte oder Farben und Lacke produziert oder Standorte der internationalen Konzerne Dynea und Kemira. Weiters sind es Unternehmen aus der Metallverarbeitung mit Sitz in Krems wie Penn (Fertigteile aus Stahl für Bau- und KFZ-Industrie) mit einem Standort in Jihlava (CZ), SLA (Luft- und Klimaanlagen) aus Mautern oder Werkzeugbau Zauner aus Stein. Auch große Konzerne wie Voestalpine haben einen Standort in Krems und zählen so zu den bedeutendsten Arbeitgebern in der Region. Für die Textilindustrie ist die Firma Eybl Textil (innovative und hochtechnische Textilien für Autoinnenraum) zu nennen. Weitere Betriebe sind in Langenlois zu finden: z.b. die Firma Klinger, die Flaschenwaschsysteme produziert oder Glas- und Metallbau Renner. In Etsdorf/ Kamp befindet sich der innovative Polstermöbelerzeuger Wittmann, dessen Produkte in der ganzen Welt zu erwerben sind. Langenlois ist für das Wein & Spa Resort Loisium bekannt. Nördlich von Krems, in Gneixendorf, ist ein Sportflugplatz situiert. In der Stadt Krems befindet sich die Donau Universität, die postgraduale Studien anbietet. Weitere Bildungsanstalten mit Hochschulniveau sind die Fachhochschule Krems (Wirtschaftswissenschaften, Gesundheitswissenschaften, Medizinische & Pharmazeutische Biotechnologie), die Kirchliche Pädagogische Hochschule und EALIZ Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft. Im Sekundarbereich gibt es 5 Gymnasien, eine Handelsakademie sowie die HBLA für Mode und Bekleidungstechnik, die Fachschule für Gesundheits- und Krankenpflege, die HBLA für Tourismus, die Landwirtschaftliche Fachschule für Wein und Obstbau, die HTL für Tief- und Hochbau und die HBLA für Wirtschaftliche Berufe. In Langenlois befindet sich die Landesberufschule für Maurer, Dachdecker und Bautechnische Zeichner sowie die Landwirtschaftliche Fachschule. 12

13 Okres Krems/Donau Rozloha: ,20 ha Počet obyvatel: V tomto přehledu okresů byly spojeny správní okresy Krems a Krems-okolí. Okresní město Krems je s obyvateli největším městem ve Waldviertelu. Okres se svým mírným podnebím odlišuje od ostatních waldviertelských okresů. Díky tomu je zde možné pěstování vína 8,25 % celkové rozlohy okresu připadá na vinice. Také v hospodářství se město Krems odlišuje od ostatních oblastí. V Kremsu a okolí je situováno množství větších podniků. Jako příklad můžeme uvést firmu z chemického průmyslu jako Kremschemie, která vyrábí složky pro kosmetické a farmaceutické výrobky a pro barvy a laky, logistické centrum Pipelife Österreich (plastové potrubí) a dále pobočky mezinárodních koncernů Dynea a Kemira. Dále se jedná o podniky kovozpracovatelského průmyslu jako firma Hohenegger (kartáče pro tkalcovské stroje), Penn (kovové díly pro stavebnictví a automobilový průmysl) s pobočkou v Jihlavě, firma SLA z Mautern, vyrábějící větrací a klimatizační zařízení, nebo firma Zauner z obce Stein (nářadí). Také velké koncerny, jako je Voestalpin, mají sídlo v Kremsu a jsou jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v oblasti. Z textilního průmyslu je třeba zmínit firmu Eybl Textil (Krems), která vyrábí inovativní textilie pro vnitřní vybavení motorových vozidel (má pobočku i v Gmündu). Další podniky se nacházejí např. v obci Langenlois. Jedná se o firmu Klinger, vyrábějící mycí linky na láhve, nebo firmu Renner, zabývající se výrobou konstrukcí z kovu a skla. V obci Etsdorf/Kamp působí firma Wittmann, která vyrábí inovativní sedací nábytek a své výrobky vyváží do celého světa. Langenlois je známé také svým Wein & Spa Resort Loisium (hotel a svět vína ). Severně od Kremsu v obci Gneixendorf je situováno sportovní letiště. V Kremsu se také nachází Dunajská univerzita, která nabízí i postgraduální studium. Jsou zde zastoupeny i další vysoké školy jako Vysoká odborná škola Krems (ekonomické a zdravotnické vědy, lékařské a farmaceutické biotechnologie), církevní Vysoká škola pedagogická a EALIZ evropská akademie pro výzkum života, integraci a občanskou společnost. Vedle těchto škol se v Kremsu nachází i střední školy: 5 gymnázií, obchodní akademie, Vyšší odborná škola módy a oděvní technologie, Škola pro zdravotní péči a péči o nemocné, Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Zemědělská odborná škola vinařská a ovocnářská, Vyšší technická škola stavební a Vyšší odborné učiliště pro hospodářská povolání. V obci Langenlois je situována Zemědělská odborná škola a Učiliště pro zedníky, pokrývače a technické kresliče. 13

14 Bezirk Waidhofen/ Thaya Fläche: ha Einwohnerzahl: Der Bezirk Waidhofen/ Thaya ist der kleinste Bezirk des Waldviertels. Die Bezirkshauptstadt ist Waidhofen an der Thaya mit Einwohnern. Über 64% der Gesamtfläche fallen auf landwirtschaftliche Betriebe. Im Bezirk sind bedeutende Industriebetriebe, die international erfolgreich sind, angesiedelt. Zu diesen Betrieben gehören die Firmen Testfuchs, die Hightech Firma (Prüfstände für Luft- und Raumfahrt) aus Groß Siegharts mit Standorten in Deutschland, Italien und Großbritannien, die Firma Pollmann (Autozulieferer) aus Karlstein (Standort in Tschechien, USA und China), Injectoplast (Kunststoffabgüsse) und KTW (Kunststofftechnik) mit Standorten in Tschechien und Deutschland sowie die Firma Tyco Electronics aus Waidhofen. Auch weitere innovative Betriebe wie Holzbau Longin aus Dobersberg (Massivholz-Bausysteme, Holzhäuser), das Bauunternehmen Reissmüller (ökologische Niedrigenergiehäuser) aus Waidhofen/ Thaya, die Dyk Mühle (Bio Mehl) aus Raabs oder die Käsemacher aus Waidhofen haben ihren Standort in diesem Bezirk. Die Textilindustrie war früher einer der größten Arbeitgeber in der Region. Heute sind nur noch wenige Betriebe wie die Firma Wirtex (Frottierwaren) aus Frühwarts, Herka (Frottier) aus Kautzen, die Firma Zeindl aus Dietmanns oder Brüder Silberbauer (Bänder) aus Groß Siegharts tätig. In Dobersberg befindet sich der zweite Sprortflugplatz mit asphaltierter Landebahn im Waldviertel. Das Schulwesen ist in Waidhofen unter anderem durch die Handelsakademie und das Gymnasium vertreten. In Karlstein befindet sich eine der führenden Schulen im Bereich der technischen Ausbildung die HTL für Mechatronik und die einzige Uhrmacher-Fachschule in Österreich. Ab Herbst 2010 kann man hier auch das Bachelorstudium Mechatronik Mikrosystemtechnik der Fachhochschule Wiener Neustadt absolvieren. Seit einigen Jahren läuft in Waidhofen der Fachhochschullehrgang Wirtschaftsingenieur. Okres Waidhofen/Thaya Rozloha: ha Počet obyvatel: Okres Waidhofen/Thaya je nejmenším okresem ve Waldviertelu. Okresní město Waidhofen an der Thaya má obyvatel. Přes 64% celkové rozlohy připadá na zemědělské podniky. V okresu jsou zastoupeny i významné v zahraničí úspěšné průmyslové podniky. K těmto firmám patří Testfuchs, Hightech firma (kontrolní jednotky pro leteckou a vesmírnou techniku) z Groß Siegharts s pobočkami v Německu, Itálii a Velké Británii, firma Pollmann (dodavatel autoprůmyslu) z Karlsteinu (pobočky v Čechách, USA a Číně), Injectoplast (plastové výlisky), KTW (techniky zpracování plastů formy, pobočky v Čechách a Německu) a pobočka firmy Tyco Elektronics z Waidhofenu. V okrese mají svá sídla i další inovativní podniky jako například Holzbau Longin z Dobersbergu (stavební prvky z masivního dřeva, dřevěné domy), stavební firma Reismüller (ekologické nízkoenergetické domy) z Waidhofenu/Thaya, mlýn Dyk Mühle (bio-mouka) z Raabsu nebo Käsemacher (sýry) z Waidhofenu. Dříve byl v těchto regionech velmi rozšířený textilní průmysl. V dnešní době zůstalo z tohoto odvětví jen malé množství firem: Firma Wirtex (froté zboží) působící v obci Frühwarts, Herka (froté) v Kautzen, Zeindl z Dietmannsu nebo Bratři Silberbauer (pásy) z Groß Sieghartsu. V obci Dobersberg je situováno další sportovní letiště s asfaltovou přistávací dráhou ve Waldviertelu. Školství je v okrese zastoupeno obchodní akademií a gymnáziem (Waidhofen). V obci Karlstein se nachází i jedna z vůdčích škol v oblasti technického vzdělávání v Rakousku vyšší technická škola se zaměřením na mechatroniku a jediná odborná škola pro výuku hodinářů v Rakousku. Od podzimu 2010 je zde možno absolvovat i bakalářské studium Mechatronika a technika mikrosystémů Odborné vysoké školy Wiener Neustadt. Již několik let je možno ve Waidhofenu absolvovat kurz Vysoké odborné školy ekonomický inženýr. 14

15 Bezirk Zwettl Fläche: ,80 ha Einwohner: Der Bezirk Zwettl ist der größte Waldviertler Bezirk. Er hat keine Grenze zu Tschechien. Die Bezirkshauptstadt Zwettl hat (Gemeinde Zwettl ) Einwohner. Im Bezirk befinden sich einige Firmen und Betriebe, die im Bereich Bio-Produkte erfolgreich sind, landwirtschaftliche Produkte herstellen und direkt vermarkten wie z.b. Waldland (Mohn, Mariendistel) in Oberwaltenreith, Sonnentor (Kräuter) in Sprögnitz oder das Mohndorf Armschlag. In Zwettl hat die erfolgreiche Privatbrauerei Schwarz, die größte Brauerei im Waldviertel, deren Bier in viele Länder der Welt exportiert wird, ihren Standort. In Echsenbach befindet sich der Fertigteilhauserzeuger Hartlhaus, dessen Häuser in Österreich und über die Grenzen hinaus aufgestellt werden. Auch ein Traditionsunternehmen mit internationalen Erfolgen, die Firma Bruckner (Fenster- und Türproduktion) aus Groß Gerungs, ist im Bezirk beheimatet. Einer der größten Arbeitgeber im Bezirk ist das Raiffeisen Lagerhaus Zwettl und der Konzern Stora Enso, der in der Holzindustrie tätig ist. Im Bereich Gesundheit ist das Waldviertelklinikum Zwettl richtungweisend, in der Orthopädie wurde das innovative Hüftgelenk, die Zwettler Hüfte, entwickelt. Im Gesundheitsbereich sind Kurhäuser in Ottenschlag, Traunstein und Groß Gerungs tätig. Neben dem Gymnasium und der Handelsakademie in Zwettl sind im Bezirk weitere Schulen untergebracht: die Landwirtschaftliche Berufsschule in Edelhof, die Fachschule für ökologische Land- und Hauswirtschaft mit Schwerpunkt Tourismus in Ottenschlag, die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, die Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege, beide in Zwettl und die Landwirtschaftliche Fachschule und Fachschule für Altenpflege in Edelhof. Okres Zwettl Rozloha: ,80 ha Počet obyvatel: Okres Zwettl je největší okres ve Waldviertelu. Nemá hranici s Českou republikou. Okresní město Zwettl má (obec Zwettl ) obyvatel. V okrese se nacházejí podniky, které jsou úspěšné v oblasti bio-výrobků a také se věnují výrobě a přímému prodeji zemědělských produktů jako Waldland (např. výrobky z máku, ostropestřce mariánského) v obci Oberwaltenreith, Sonnentor (zpracování bylinek) v obci Großgöpfritz nebo Mohndorf Armschlag (výrobky z máku). Ve Zwettlu má firemní sídlo i velmi úspěšný soukromý pivovar Schwarz, největší pivovar ve Waldviertelu, který vyváží pivo do mnoha zemí celého světa. V Echsenbachu působí výrobce domů na klíč Hartlhaus, jehož domy jsou stavěny jak v Rakousku, tak i v zahraničí. V okrese jsou také další tradiční firmy, které se mohou pochlubit mezinárodními úspěchy, jako např. firma Bruckner z Groß Gerungsu (produkce oken a dveří). Jedním z největších zaměstnavatelů v okrese je Raiffeisen Lagerhaus Zwettl a dále koncern Stora Enso, který působí v dřevozpracujícím průmyslu. V oblasti zdravotnictví určuje směr v ortopedických zákrocích Waldviertelklinikum Zwettl, na jeho ortopedickém oddělení byl vyvinut inovativní umělý kyčelní kloub, který je znám pod jménem Zwettler Hüfte (Zwettelská kyčel). Do této oblasti spadají i lázeňské domy v obcích Ottenschlag, Traunstein a Groß Gerungs. Vedle gymnázia a obchodní akademie ve Zwettlu jsou v okrese i další školská zařízení: Zemědělská škola v Edelhofu, Odborná škola ekologického zemědělství a domácího hospodářství s těžištěm cestovní ruch v obci Ottenschlag, Vyšší učiliště hospodářských povolání, Škola pro všeobecný zdravotnický a pečovatelský personál, obě ve Zwettlu, a Zemědělská odborná škola a odborná škola pečovatelských služeb pro seniory v obci Edelhof. 15

16 Südböhmen Der Kreis Südböhmen wird als überwiegend landwirtschaftliche Region wahrgenommen, die durch ihre gut entwickelte Teichund Forstwirtschaft bekannt ist. Erst im vorigen Jahrhundert entwickelte sich hier die Verarbeitungsindustrie. Mit einer Waldfläche von ha und einer Teichfläche von ha steht der Kreis am ersten Platz in der Tschechischen Republik. Der Kreis gilt mehr als ein Erholungsgebiet als ein entwickeltes Industriegebiet. In der Landwirtschaft überwiegt der Getreide-, Kartoffel-, Rapsund Futterpflanzenanbau. Weiters wird Rind- und Schweinezucht betrieben. Bedeutende Industriegebiete befinden sich in den Bezirken Tábor und Strakonice. In der Branchenstruktur der Wirtschaft überwiegt die Verarbeitungsindustrie (Lebensmittelproduktion) und die Autozulieferindustrie, große Bedeutung hat die Energiewirtschaft. Eine große Rolle spielt der Tourismus mit seiner Naturlandschaft, den vielen Wäldern und Teichen sowie eine große Zahl an Sehenswürdigkeiten, die jedes Jahr zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland anziehen. In den Sommermonaten sind es die Stauseen Lipno und Orlík, die südböhmischen Teiche und auch Šumava (Böhmerwald). Im Winter werden gerne die Skigebiete Zadov Curáňov und Lipno Kramolín genutzt. Der südböhmische Teil der EUREGIO Silva Nortica wird durch die Bezirke České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek und Tábor gebildet. Jihočeský kraj Jihočeský kraj je vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až v minulém století se zde rozvinul průmysl se zaměřením na zpracovatelské činnosti. Lesní plochou ( ha) a plochou rybníků ( ha) se řadí na první místo v České republice. Území kraje mělo vždy spíše charakter rekreační než průmyslově vyspělé oblasti. V zemědělství převažuje pěstování obilovin, olejnin, pícnin, významná je též produkce brambor. V živočišné výrobě především chov skotu a prasat. Průmyslová výroba je koncentrovaná především v českobudějovické aglomeraci, výraznější podíl průmyslu je rovněž v okresech Tábor a Strakonice. Z odvětvového hlediska převažuje zpracovatelský průmysl (potravinářská výroba), výroba součástek pro automobilový průmysl, významná je energetika. Velký význam má i cestovní ruch. Přírodní prostředí s vysokou lesnatostí, vodními plochami a velkým počtem kulturních památek je využíváno k návštěvám a rekreaci návštěvníků jak z České republiky, tak ze zahraničí. V letním období láká především oblast Lipna, Orlíku, jihočeských rybníků, ale také Šumavy, v zimě pak lyžařské areály Zadov Churáňov a Lipno Kramolín. Jihočeskou část Euregia Silva Nortica tvoří okresy České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek a Tábor. 16

17 Okres České Budějovice Rozloha: ha Počet obyvatel: Okres České Budějovice je druhým největším okresem v kraji. Charakteristickým znakem okresu je velké množství vodních ploch. Okres patří k územím s vysokou intenzitou silniční a železniční dopravy. Mezi větší města okresu se řadí např. České Budějovice, Hluboká ad Vltavou, Trhové Sviny a Týn nad Vltavou. Okresním městem a zároveň městem krajským jsou České Budějovice s počtem více než 96 tisíc obyvatel. Podle zaměstnanosti je zde nejsilněji zastoupen sektor tržních služeb, obchodu a dopravy. Zastoupení průmyslu představuje asi třetinový podíl z celokrajské ekonomické hodnoty. Nejnižší je podíl zemědělství. Mezi významnější podniky v okrese patří např. MADETA a.s. mlékárna (České Budějovice), světoznámý Budějovický Budvar pivovar (České Budějovice), jeden z největších výrobců a distributorů uměleckých, školních a kancelářských potřeb ve světě KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s papírnictví (České Budějovice), pobočka firmy ROBERT BOSCH s.r.o. automobilová a průmyslová technika (České Budějovice), E-ON energetika (České Budějovice) a firma Belis, vyrábějící výlisky pro průmysl (České Budějovice) a ové nádobí (Vráto). V okrese se nachází 11 středních odborných učilišť, 10 gymnázií, 15 středních odborných škol, 6 vyšších odborných škol, 4 vysoké školy a Jihočeská univerzita, která nabízí studium na 8 fakultách (od 9/ 2009 nově Fakulta rybářství a ochrany vod). Nedaleko Českých Budějovic je situováno letiště, které bude od roku 2011 otevřeno pro mezinárodní letecký provoz. Díky velkému množství kulturních památek (např. zámek Hluboká) a vhodnému přírodnímu prostředí hraje podstatnou roli i cestovní ruch. Bezirk České Budějovice Fläche: ha Einwohner: Der Bezirk České Budějovice ist der zweitgrößte Bezirk im Kreis. Es handelt sich um ein Gebiet mit großer Verkehrsintensität (Staßen- und Schienenverkehr). Für den Bezirk ist eine große Anzahl an Wasserflächen charakteristisch. Zu den größten Städten gehören České Budějovice, Hluboká ad Vltavou, Trhové Sviny a Týn nad Vltavou. Die Bezirhauptstadt und gleichzeitig auch die Kreisstadt ist České Budějovice mit mehr als Einwohnern. Laut der Beschäftigungszahlen sind der Dienstleistungssektor, der Handel und das Transportwesen am stärksten vertreten. Der Anteil der Industrie liegt bei ca. einem Drittel der Gesamtwirtschaft. Der landwirtschaftliche Bereich hat den kleinsten Anteil. Zu den bedeutendsten Betrieben zählen z.b. die Firma MADETA Molkerei (breite Palette an Milcherzeugnissen), die Brauerei Budvar (das weltberühmte Budweiser Bier), einer der größten Produzenten und Distributoren von Künstler-, Schulund Bürobedarf weltweit KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., ein Standort der Firma Robert BOSCH s.r.o Automobil- und Industrietechnik oder die Firma E-ON Energetik und die Firma Belis (Pressteile für Industrie, mit Filialle in Vráto, wo iertes Geschirr produziert wird). Alle diese Betriebe sind in České Budějovice zu finden. Im Bezirk befinden sich 11 Berufsschulen, 10 Gymnasien, 15 Mittelschulen, 6 Höhere Fachschulen und die Südböhmische Universität (České Budějovice), mit Studienmöglichkeiten an 8 Fakultäten (im September 2009 wurde die Fakultät der Teichwirtschaft und des Wasserschutzes eröffnet). In der Nähe der Stadt České Budějovice liegt ein Flughafen, der ab 2011 für den internationalen Flugverkehr geöffnet wird. Dank den vielen Sehenswürdigkeiten (z.b. Schloß Hluboká) und der Naturlandschaft spielt der Tourismus eine große Rolle. 17

18 Okres Jindřichův Hradec Rozloha: ha Počet obyvatel: Okres Jindřichův Hradec je svojí rozlohou km² největším okresem v České republice. Mezi větší města okresu se řadí např. Jindřichův Hradec, Třeboň a město, kde byla v roce 1841 vyrobena první kostka cukru, Dačice. Okresním městem je Jindřichův Hradec s počtem 22 tisíc obyvatel. Z pohledu zaměstnanosti je patrný nadprůměrný podíl zemědělství, který je dvojnásobný, než je průměr kraje. Zastoupení průmyslu je lehce podprůměrné. Mezi významnější podniky v okrese patří např. Kasalova pila pilařská a stavebně truhlářská výroba (J. Hradec), DK OPEN pekárna (J. Hradec), TRW-DAS a.s. dodávky manuálního řízení, ventilů a dílů pro osobní a nákladní automobily (Dačice), rovněž v Dačicích se nachází firma Centropen (psací potřeby). Dále se jedná o firmy TEBO a.s. textilní výroba (Nová Včelnice), AGRICO s.r.o. stájová technologie (Třeboň). V okrese se nachází 8 odborných učilišť, 3 gymnázia, 9 středních odborných škol. Jindřichův Hradec je nejmenším univerzitním městem v ČR, své sídlo zde má Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické Praha. Jedinečný je také systém rybníků v okolí Třeboně, který je jádrem CHKO Třeboňsko. Nachází se zde i rybník Rožmberk (620 ha), největší rybník v České republice. Okres se vyznačuje pěkným přírodním prostředím a velkým počtem kulturních památek, což láká turisty nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Mezi nejnavštěvovanější centra patří Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice. Bezirk Jindřichův Hradec Fläche: ha Einwohner: Der Bezirk Jindřichův Hradec ist mit seiner Fläche von ha der größte Bezirk in der Tschechischen Republik. Zu den größeren Städten gehören z.b. Jindřichův Hradec, Třeboň und die Stadt, in der im Jahr 1841 der erste Zuckerwürfel produziert wurde, Dačice. Die Bezirkshauptstadt ist Jindřichův Hradec mit Einwohnern. Wirtschaftlich ist der überdurchschnittliche Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig. Dieser Anteil ist doppelt so hoch wie die durchschnittlichen Werte des Kreises. Der Anteil der Industrie ist leicht unterdurchschnittlich. Zu den bedeutenden Betrieben zählen das Sägewerk Kalasova pila (Säge- und Tischlerproduktion) und DK OPEN (Bäckerei) in Jindřichův Hradec. In Dačice befindet sich die Firma TRW-DAS a.s., die manuelle Lenkungen, Ventile und Teile für die Automobilindustrie fertigt und auch die Firma Centropen (Schreibwaren). Die Textilindustrie ist durch Firma TEBO a.s. in Nová Včelnice vertreten. In Třeboň ist das Unternehmen AGRICO (Stalltechnologie) beheimatet. Im Bezirk befinden sich 8 Fachschulen (Lehrlingsausbildung), 3 Gymnasien und 9 mittlere Fachschulen. Jindřichův Hradec ist die jüngste Universitätsstadt in der Tschechischen Republik. Hier hat die Managementfakultät der Wirtschaftsuniversität Praha ihren Sitz. In der Umgebung von Třeboň befindet sich das einzigartige Teichsystem, das den Kern des Naturschutzgebietes Třeboňsko bildet. Der Teich Rožmberk (620 ha) ist der größte in Tschechien. Touristisch hat der Bezirk schöne Landschaften und eine große Anzahl an Sehenswürdigkeiten zu bieten, die jedes Jahr viele Besucher aus dem In- und Ausland anziehen. Die bedeutendsten Tourismusorte sind Třeboň, Jindřichův Hradec und Dačice. 18

19 Okres Písek Rozloha: ha Počet obyvatel: Okres Písek je druhým nejmenším okresem v kraji a nesousedí přímo s Rakouskem. Mezi větší města okresu se řadí např. Písek, Milevsko, Protivín, Mirotice a Mirovice. Okresním městem je Písek s počtem téměř 30 tisíc obyvatel. Průmysl hraje v okrese důležitou roli. 38 % ekonomicky aktivních obyvatel je zaměstnáno v průmyslu. Lehce nadprůměrný je podíl zaměstnanců v netržních službách. Mezi významnější podniky v okrese patří např. ZVVZ a.s. výroba, prodej, servis a montáž zařízení pro ekologii, čištění a úpravu vzduchu a plynných médií, nabídka ventilátorů, potrubí a příslušenství (Milevsko), OTAVA, výrobní družstvo výroba kabelů a vodičů, drobná dřevovýroba a adjustační práce (Písek), JITEX a.s. textilní průmysl (Písek), Faurecia Components Písek, s.r.o. automobilový průmysl (Písek), OM Protivín, a.s. výroba a prodej ozubených kol pro motocyklový průmysl (Protivín). V Písku má sídlo firma Ecomodula (dřevostavby v průmyslu a bydlení). V okrese se nacházejí 2 gymnázia, 8 středních odborných škol, 4 vyšší odborné školy a odborná učiliště, 1 soukromá vysoká škola. Atraktivitu celého regionu zvyšuje např. Orlická přehrada se zámkem Orlík a hradem Zvíkov, město Protivín se schwarzenberským pivovarem a mnoho dalších památek. Bezirk Písek Fläche: ha Einwohner: Der Bezirk Písek ist der zweitkleinste Bezirk im Kreis und hat keine direkte Grenze zu Österreich. Zu den größten Städten gehören die Städte Písek, Milevsko, Protivín, Mirotice und Mirovice. Die Bezirksstadt Písek hat ca Einwohner. Im Bezirk Písek hat die Industrie eine große Bedeutung. 38% der erwerbstätigen Bevölkerung arbeitet in der Industrie. Leicht überdurchschnittlich ist der Anteil der Beschäftigten in den nonprofit Dienstleistungen. Zu den bedeutenden Betrieben zählen z.b. die Firma ZVVZ Produktion, Verkauf, Service und Montage von Anlagen zu Luft- und Gasreinigung und Aufbereitung in Milevsko, die Genossenschaft OTAVA aus Písek, die Kabel und Leiter produziert, die Firma JITEX (Textilproduktion), Faurecia Components (Zulieferer für die Automobilindustrie) ebenfalls aus Písek, und die Firma OM Protivín (Produktion und Verkauf von Zahnrädern für die Motorräderindustrie), die Ihren Sitz im Ort Protivín hat. In Písek hat die Firma Ecomodula (Holzbau für Industrie und Wohnen) ihren Sitz. Im Bezirk befinden sich 2 Gymnasien, 8 Mittelfachschulen, 4 höhere Fachschulen und Berufsschulen und eine private Hochschule. Die Attraktivität des Bezirkes wird durch den Moldaustausee Orlík mit der Burg Zvíkov, die Schwarzenberger Brauerei in Protivín und weiteren Sehenswürdigkeiten erhöht. 19

20 Okres Tábor Rozloha: ha Počet obyvatel: Okres Tábor se s rozlohou ha řadí na páté místo v kraji. Stejně jako okres Písek nemá přímou hranici s Rakouskem. Mezi větší města okresu patří např. Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, lázeňské město Bechyně, dále Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Mladá Vožice a Chýnov. Okresním městem je Tábor s počtem 36 tisíc obyvatel. V ekonomické oblasti převažuje zastoupení průmyslu, 40 % zaměstnanců pracuje v tomto sektoru. Vyšší podíly zaměstnanců jsou také v zemědělství a obchodu. Mezi významnější podniky v okrese patří např. JITONA a.s. výroba nábytku (Soběslav), KOVOSVIT MAS, a.s. vývoj, výroba a prodej kovoobráběcích strojů pro technologie soustružení, frézování a vrtání (Sezimovo Ústí), Maso Planá výroba a prodej masných výrobků (Planá nad Lužnicí), INTERSNACK a.s. distribuce bramborových lupínků, slaného pečiva, oříšků a popcornu (Choustník), BRISK Tábor a.s. vývoj a výroba technické a elektrotechnické keramiky (Tábor). V okrese se nachází 8 středních odborných učilišť, 3 gymnázia, 12 středních odborných škol a 2 vyšší odborné školy. Jednou z nich je i Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí s těžištěm v mechatronice. Také cestovní ruch má velký význam. Tento okres láká nejen svými přírodními krásami, ale i starými městy a historickými památkami. Bezirk Tábor Fläche: ha Einwohner: Der Bezirk Tábor ist mit einer Fläche von ha der fünftgrößte Bezirk im Kreis. Dieser Bezirk hat, wie Bezirk Písek, ebenfalls keine Grenze zu Österreich. Die größten Städte im Bezirk sind Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, die Kurstadt Bechyně, weiters Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Mladá Vožice und Chýnov. Die Bezirkshauptstadt ist Tábor mit Einwohnern. Wirtschaftlich ist die Industrie von Bedeutung, 40% der Beschäftigten arbeiten in diesem Sektor. Ein höherer Anteil der Beschäftigten ist in der Landwirtschaft und im Handel tätig. Zu den wichtigsten Betrieben im Bezirk zählen JITONA (Möbelproduktion) aus Soběslav, der Traditionsbetrieb KOVOSVIT MAS aus Sezimovo Ústí (Entwicklung, Produktion und Verkauf der Metallverarbeitungsmaschinen für Drehen, Fräsen und Bohren), die Fleischerei Maso Planá in Planá nad Lužnicí, Intersnack aus Chroustník, die sich mit der Distribution der Kartoffelchips, des Salzgebäcks, Nüsse und Popcorn beschäftigt, oder die Firma Brisk Tábor, die technische und elektrotechnische Keramik entwickelt und produziert. Im Bezirk haben 3 Gymnasien, 8 mittlere Berufsschulen, 12 mittlere Fachschulen und 2 höhere Fachschulen, unter anderem das Zentrum für Fachvorbereitung in Sezimovo Ústí mit dem Schwerpunkt Mechatronik, ihren Standort. Der Tourismus hat eine große Bedeutung. Dieser Bezirk lockt mit den Schönheiten der Natur, mit alten Städten und historischen Denkmälern. 20

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

KPF Südböhmen-NÖ-OÖ ETZ Österreich - Tschechische Republik 2007-2013

KPF Südböhmen-NÖ-OÖ ETZ Österreich - Tschechische Republik 2007-2013 4. 15.05.2009 (SB-NÖ), 07.05.2009 (SB-OÖ) 5. 20.11.2009 (SB-NÖ), 26.11.2009 (SB-OÖ) 6. 30.04.2010 (SB-NÖ), 29.04.2010 (SB-OÖ) 7. 05.11.2010 (SB-NÖ), 04.11.2010 (SB-OÖ) 8. 06.05.2011 (SB-NÖ), 28.04.2011

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Přeshraniční rozvoj klastrů

Přeshraniční rozvoj klastrů Doporučené opatření 1 CZ Přeshraniční rozvoj klastrů Potenciál Klastry jsou v Horním Rakousku dobře strukturovány a efektivně vybudovány již mnoho let v mnoha odvětvích. V Jihočeském kraji se klastrové

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu

Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu Der Aufbau der Europaregion Donau-Moldau Informationen zum Projekt Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu Projektinitiative Aufbau der Europaregion Donau-Moldau Unsere gemeinsame Europaregion

Více

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität OKTOBER ŘÍJEN 2013 Tschechische Maschinen weltweit gefragt Mehr Transparenz, Fairness und Integrität Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi Větší transparentnost, férovost a integrita DTIHK-KUPPEL

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Studie synergií. Část 1: Zjištění stavu. Prosinec 2009. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Studie synergií. Část 1: Zjištění stavu. Prosinec 2009. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Studie synergií Část 1: Zjištění stavu Prosinec 2009 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Část Horní Rakousko: OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Kde nejlépe studovat?

Kde nejlépe studovat? Kde nejlépe studovat? Nová příručka o vysokých školách Evropského regionu Dunaj-Vltava nabízí žákům a studentům základní přehled o studijních programech, vysokých školách a univerzitách. 7 perspektivních

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest AUGUST SRPEN 2013 Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft Reportage vom DTIHK-Sommerfest Informační a telekomunikační technologie v Německu Reportáž z Letní slavnosti ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 Stránka 1 Obsah Úvod 3 Poslání 4 Organizační struktura 4 Činnost společnosti 5 Vzdělávání 5 Ekologická výchova 7 Zemědělství

Více

Strategie území správního obvodu ORP Konice

Strategie území správního obvodu ORP Konice Strategie území správního obvodu ORP Konice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a neziskového sektor na venkově Dokument je zpracován na období

Více

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 10. ročník 4/2013 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ. pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ. Silná turistické destinace. Rozkvět vinařského kraje.

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ. pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ. Silná turistické destinace. Rozkvět vinařského kraje. INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ Území s největší výměrou vinic v Česku Silná turistické destinace Rozsáhlá soustava rybníků Potenciál přeshraniční spolupráce Tradice a podlužácký

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Impressum Koordination und Vokabelglossar Beiträge und

Více

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4.

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4. nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou ropa@regionhranicko.cz, 581 626 202 MĚNÍME HRANICKO Strategický plán LEADER regionu Hranicko na období 2008-2013 www.regionhranicko.cz Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel

Více