STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY"

Transkript

1 STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY Vydává statutární město Brno, městská část Brno Starý Lískovec, Klobásova 9 2 ÚNOR 2004 ROČNÍK 13 Slovo starosty Slovo starosty Poděkování Občané Vážení občané, opět se na začátku tohoto roku vracím k ožehavému tématu dobudování oddílné kanalizace. Vzhledem k tomu, že vybudování oddílného kanalizačního systému je pod míněno vyčištěním vodního toku Leskavy, je nutné dohodnout se s Povodím Moravy, a. s. na uložení vytěženého sedimentu na vybraných lokalitách v majetku Statutárního města Brna. V roce 2000 byl Povodím Moravy, a. s. vyčištěn úsek koryta Leskavy v k. ú. Bohunice a Starý Lískovec mezi stupněm s odběrem v ř. km 3,586 a mostem v ulici Čermákově, ř. km 4,858. Potom byly práce ukončeny z nedostatku finančních prostředků Povodí Moravy, a. s., poněvadž minulá rada MČ Starý Lískovec rozhodla, že zpoplatní uložení vy braných sedimentů na vybraných lokalitách naší obce. Proto předkládám RMČ Starý Lískovec návrh o bezplatném uložení vybraných sedimentů na vybraných lokalitách. V pří padě, že rada bude s tímto návrhem souhlasit, zahájím jednání s Povodím Moravy, a. s. o vyčištění koryta vodního toku Leskavy a následným dobudováním oddílné kanalizace. Chci Vám také oznámit, že byl zprivatizován první dům na Oderské ulici č. 10. V sou vislosti s probíhající privatizací znovu podotýkám, že ti z vás, kteří se rozhodnete dům ne koupit, nemusíte mít obavy z toho, že dům koupí někdo cizí, případně že váš dům bude předán nějaké realitní kanceláři, která ho bude spravovat. Domy, které nájemníci nekoupí, budou i nadále ve správě naší obce, jako je tomu doposud. A nakonec se chci s vámi podělit o velice příjemný zážitek. Byl jsem pozván a také jsem navštívil ples důchodců. Řeknu vám, že jsem už dlouho nezažil tak příjemnou atmosféru, družnou zábavu a musím říci, že by nikdo neuhodl data narození většiny přítomných. Jejich vitalita a schopnost se bavit, nejen se nechat bavit, rozhodně předčí mnohé z nás, kteří jsme podstatně mladší. Ať jim tato schopnost dlouho vydrží. Petr Hudlík, starosta Novoroční veřejné cvičení v karate 2004 Pod záštitou Jihomoravského svazu ka rate a za přítomnosti starosty pana Petra Hudlíka se v sobotu 3. ledna 2004, v nové hale Tatran Bohunice uskutečnil XII. ročník mezinárodního mládežnického turnaje v karate Novoroční veřejné cvičení. Tur naje se zúčastnila asi stovka závodníků z 16 klubů (z toho čtyři kluby byly ze Slo venska). Sportovní úroveň byla již tradičně velmi vysoká a podíleli se na ní i mezi národní rozhodčí (R. Rebro, M. Kubín). Zahraniční hvězdou turnaje byla nejlepší slovenská juniorka Mirka Vašeková, která zvítězila v kategorii KATA juniorek před naší Lindou Šefčíkovou. Ovšem ani kara tisté z Domečku se v dané konkurenci neztratili a dvě kategorie jsme vyhráli. KATA juniorů vyhrál Michal Tlach, KATA starších žáků vyhrál Marek Aberl. Ale asi největším překvapením turnaje bylo naše družstvo v KUMITE (J. Nekuda, J. Bůček, M. Skalický), které porazilo silný tým Sokola Tišnov A i Laugaricio Trenčín a prohráli až ve finále těsně s TJ Jeseník (2:1). Trochu zklamáním byla nešťastná finálová porážka našeho KATA týmu. K reprezentativní úrovni závodu přispěly i krásné ceny jednotlivých sponzorů. Při této příležitosti děkujeme za finanční a morální podporu ÚMČ Starý Lískovec a Sport sportovnímu klubu Tatran Bohunice (panu Táborskému a panu J. Tlachovi), ale i dal ším našim příznivcům, kteří nám pomohli závod uskutečnit, a to pánům Ing. Vaver kovi z CanoCaru, P. Požárovi ze zlatnictví Brilant, Ing. V. Vašutovi z firmy SAMO, M. Hanákovi z VELO Hanák, dr. Giláníkovi z Konzulty Brno, dr. P. Vojtkovi z IOV Brno, M. Schwarzovi z firmy KAZE, V. Švarcovi z firmy SABE, Ing. V. Šrámkovi z InCaru, Evropské databance a paní M. Slámové z Tourbus Brno. Kromě sportovních klání vzbudila velkou pozornost diváků i naše exhibice (Standa Věchet) a přítomnost mistryně Evropy Petry Nové. Zúčastněným oddílům děku jeme za účast a přejeme další sportovní úspěchy. Ing. Petr Vrbík za oddíl karate při DDM Brno Starý Lískovec STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY najdete na internetových stránkách Obyvatelé domu s pečovatelskou službou, ul. Kosmonautů 23 Brno, děkují panu sta rostovi a Zastupitelstvu ve Starém Lískovci za vánoční balíčky, které nám osobně pře dali. Potěšilo nás, že Zastupitelé si udělali čas, kterého nemají nazbyt, pro nás, důchod ce. Přejeme Vám hodně zdraví, dobré po hody a úspěchů ve Vaší obtížné práci. Na pomluvy Odesáčka nedejte, nestojí za řeč. Milada Zavadilová KAČO CUP 2004 Sport Halový turnaj mladších žáků KAČO CUP 2004 Suchdol nad Lužnicí Kde se nachází Starý Lískovec a jakou soutěž hraje naše družstvo, to byla nej častější otázka trenérů a diváků na tomto turnaji. Opravdu skvěle hrající družstvo mladších žáků Tatranu Starý Lískovec (TSL). Hráči sami sobě dokázali, že když se hraje fotbal s plným nasazením a srd cem do poslední minuty utkání a celého tur naje a když odevzdají pro kolektiv vše, co se naučili ve fotbalovém umění, přijde i ra dost ze hry a dobrý pocit, že dobře repre zentovali svůj klub. Radost rodičů a spon zorů, kteří dávají možnost zúčastňovat se těchto sportovních akcí je o to větší, když přijde takový úspěch! Utkání se hrála ve dvou skupinách po čtyřech. Výsledky našeho družstva TSL Sezimovo Ústí 4:3 TSL Suchdol n Lužnicí 5:2 TSL Jindřichův Hradec 4:2 semifinále TSL Vltava Č. Budějovice 3:2 finále TSL SK České Budějovice 4:1 Nejlepším střelcem turnaje se stal hráč TSL Svoboda Ivo 7 branek Další naši úspěšní střelci Rotrekl Martin 4 branky Matula Micha 2 branky Haluza Oldřich 2 branky Musil Petr 2 branky Peloušek Patrik 2 branky Frank Marek 1 branka Rád bych touto cestou poděkoval spon zorům: fa LAVIMONT a. s. pan Vimr, HA SOFT pan Handlar, fa TELEPHONE, autobusová doprava NATOUR pan Haluza a ÚMČ Starý Lískovec. Trenér mladších žáků Josef Ševčík

2 2 Poplatek za komunální odpad v roce 2004 V roce 2004 zůstává na základě rozhod nutí Zastupitelstva města Brna zaveden místní poplatek, při čemž výše poplatku činí 500 Kč na poplatníka a splatnost poplatku je opět k Platit poplatek můžete i nadále 1. pokladnou, 2. bezhotovostním převodem, 3. poštovní poukázkou. Úhrada poplatku pokladnou Šumavská 33, budova A v místě pra coviště správce poplatku jsou v provozu celoročně dvě pokladní místa. V době od března do května se počet pokladen zvy šuje na čtyři. Při úhradě v hotovosti na pokladně je dobré znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplat níků, za které je odváděn poplatek. V době od března do května je také v provozu až pět pokladních míst na Mali novského náměstí 3, v přízemí budovy Magistrátu města Brna. Úhrada poplatku bezhotovostním převo dem Účet správce poplatku je /5400. Variabilní symbol je rodné číslo poplat níka. Konstantní symbol Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě na stránce Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřa zování platby. Úhrada poplatku poštovní poukázkou Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřa dech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka). Pokud uhradíte jednou poukázkou po platek za více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce poplatku: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku, Kouni cova 67, Brno, nebo prostřed nictvím internetu na straně /odpady, odkaz Oznámení společného zá stupce formulář k odeslání. Osvobození od poplatkové povinnosti Osvobozeny od místního poplatku v roce 2004 jsou: fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně, a to od po platku vztahujícímu se k této stavbě, fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Husova3, Husova 5 a Dominikánská 2, třetí a další nezaopatřený sourozenec, za splnění těchto kritérií: a) věk nejméně tří sourozenců je pod 15 let, b) jsou nezaopatření a žijí ve společné domácnosti, c) zákonný zástupce těchto sourozenců musí správci poplatku doložit rodné listy a čestné prohlášení o nezaopatřenosti k Pokud tak neučiní, mohl by být pokutován za nesplnění povinnosti nepe něžité povahy. Je dobré nenechávat do kládání na poslední chvíli a rozhodně je žádoucí řešit tuto povinnost s referenty v kanceláři a nikoli s pokladními. Zdržujete tak nejen sebe, ale i Vaše spoluobčany, kterých se žádné osvobození netýká a mís to dvou minut, které zabere úhrada v ho tovosti, musí čekat díky Vám mnohem déle. Poměrné částky S výší poplatkové povinnosti souvisí i změny trvalého pobytu, narození, úmrtí. Pokud se do Brna přistěhujete, musíte do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste se přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplatku. Ta se rovná jedné dva náctině poplatku vynásobené počtem mě síců, odkdy trvá trvalý pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru. Pokud jste se z Brna odstěhovali, máte nárok na vrácení poměrné částky, která se vypočítá obdobně. Při narození dítěte postupují zákonní zá stupci při výpočtu poměrné částky stejně jako v případě přistěhování se do města. Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědi cové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrá cena dědici. S usnesením o dědicích pak lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici. Těžká sociální situace Občané sociálně potřební, nezaměst naní, rodiny s nezaopatřenými dětmi se mohou obrátit na příslušný sociální odbor se žádostí o jednorázovou dávku. Trvalý pobyt Poplatníci, kteří se nezdržují v místě trvalého pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku a správce daně nezohledňuje tuto skutečnost při rozhodování o žádostech o prominutí. Je rozhodnutím každého z nás, kde budeme mít trvalý pobyt. Pro osoby zdržující se mimo Brno, ať již na území České republiky nebo v zahraničí, které nechtějí platit místní poplatek, se mohou s informacemi o změně trvalého pobytu obrátit na Odbor správních činností MMB, Husova 5. Nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání Pokud nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, nebo zaplatíte v nesprávně nižší výši, stá váte se dlužníkem a Vámi včas nezapla cené poplatky (nebo jejich část) můžeme zvýšit až na trojnásobek nedoplatku. Bude li tedy Váš nedoplatek činit 500 Kč, v měsíci červnu Vám může být zvýšen až na částku 1500 Kč. Pokud nezaplatíte ani na základě výzvy k úhradě v náhradní lhůtě, bude s Vámi zahájeno vymáhací řízení, přičemž náklady tohoto řízení mohou do sáhnout až několika tisíc korun. Odklad a splátky Od ledna do května můžete hradit jaké koliv poměrné částky jedním z výše uve dených způsobů úhrad. Je důležité, abyste k měli uhrazen poplatek v plné výši. Po tomto datu může správce poplatku zvýšit nedoplatek až na jeho trojnásobek a dál postupovat dle předchozího odstavce. Chcete li řešit dluh žádostí o odklad či o splátky, pak vezměte na vědomí, že s takovou žádostí je spojen správní poplatek ve výši 100 Kč na jednoho žadatele a z od ložené částky se Vám počítají úroky dle zákona o správě daní a poplatků. Při tak relativně nízkém poplatku je logicky tento postup nevýhodný a poplatek se Vám pro draží. Nutno poznamenat, že podání žá dosti a nevratná úhrada správního poplatku ještě neznamená, že Vaší žádosti bude vy hověno. Další informace získáte osobně na oddělení správy poplatku za komunální odpad Odboru životního pro středí v 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská 33, telefonicky , , písemně na adrese Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kouni cova 67, Brno nebo, e mailem na V každém případě doporučujeme pro jednat předem možnosti odkladu či splátek se zaměstnanci správce poplatku, kteří Vám rádi při řešení Vaší situace pomohou. Ing. Jiří Němec, vedoucí oddělení správy poplatku Odbor životního prostředí MMB Country ples Vážení přátelé, rádi bychom Vás pozvali na Kultura COUNTRY PLES ve Starém Lískovci. Bude se konat 14. února 2004 od v sokolovně na Máchalově ulici. Můžete se těšit na brněnskou skupinu KASKADÉŘI a nabitý kulturní program. Zatančí Vám taneční skupina ABONICA, odvážlivci si mohou zasoutěžit O Otesánka, ostatní třeba zkusit štěstí v tombole. A pro milovníky dobrého pití tu bude možnost ochutnat mladá moravská vína vynikajícího ročníku Vstupenky zakoupíte v předprodeji v sokolovně, a to 13. února 2004 od 18 do 19 hodin. Na COUNTRY PLES Vás srdečně zve Orel Starý Lískovec. Josef Jaňura, Orel Starý Lískovec

3 Sběrná střediska odpadů ul. Vltavská a Točná Řádková inzerce Provozovatel obou sběrných středisek odpadů je A.S.A., spol. s r. o. Provozní doba ul. Vltavská (velké ul. Točná (naproti parkoviště nad tramvajovou domu Točná č. 21) zastávkou Osová) Pondělí hod hod. Úterý 9 12 hod., hod hod., hod. Středa 9 12 hod., hod hod., hod. Čtvrtek 9 12 hod., hod hod., hod. Pátek 9 12 hod., hod hod., hod. Sobota hod hod. Neděle Zavřeno, otevřeno pouze v měsících dubnu, květnu, říjnu a v listopadu od 9 13 hod. Jaký odpad je možné odevzdat: směsné plasty, plastové obaly, polystyren, obalový ma teriál, PET lahve, syntetické motorové, převodové a mazací oleje, topný olej a motorovou naftu, motorový benzín, olejové emulze, plasty, oleje, pneumatiky, sklo, laboratorní che mikálie a jejich směsi, stavební suť, obklady, asfaltové směsi, hliník, železo, ocel, směsné kovy, kabely, izolační materiály, sádra, sádrokarton, papír, časopisy, noviny, lepenka, tex til, rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a výbojky, ledničky, barvy, lepidla, pryskyřice, odmašťovací přípravky, baterie a akumulátory, baterie tužkové, ploché a knoflíkové, televizory, pračky, počítačové monitory, tiskárny, dřevo, nábytek, kamna, odpad z čištění komínů, popel, odpad rostlinného původu, zemina, kameny, směsný ko munální odpad, uliční smetky, staré peřiny, koberce, matrace, linoleum, autosedačky. Každý návštěvník sběrného střediska odpadů se řídí pokyny pracovníka obsluhy třídění odpadů do příslušných kontejnerů a nádob, demontáž odpadů k jejich efektivnímu odložení, eliminace objemu odpadů, platba za odložení, úklid apod. Odložení odpadů je pro občany zdarma, s vyjímkou: 1. jednorázové odložení více než 50 kg odpadů kategorie ostatní a 5 kg kategorie nebezpečný cena se řídí platným ceníkem, který je k dispozici u obsluhy střediska, 2. odložení více jak 4 ks pneumatik z osobních aut, další pneumatika 20 Kč/1 ks, 3. pneumatiky z osobních aut s diskem 20 Kč/1 ks, 4. pneumatiky z nákladních aut 110 Kč/1 ks, 5. pneumatiky z nákladních aut s diskem 150 Kč/1 ks, 6. traktorové pneumatiky 300 Kč/1 ks, 7. odložení více jak 1 ks ledničky, další lednička 180 Kč/1 ks, 8. odložení více jak 2 ks televizorů, počítačových monitorů, tiskáren, další kus za 7 Kč/1 kg, 9. směsný komunální odpad netříděný a spalitelný odpad vhodný do popelnice 3 Kč/1 kg, odložení odpadů pro podnikatele je zpoplatněno vždy, zdarma lze uložit pouze: 10. PET lahve čisté, 11. hliník, železo a ocel, směsné kovy, 12. papír a lepenka (sběr), 13. sklo (sběr), 14. nádobky od sprejů kategorie ostatní odpad, 15. kovy kamna, nádoby, pračky vše kategorie ostatní odpad (nesmí být znečištěno nebezpečnými látkami) Ceny za odložení odpadů se řídí platným ceníkem, který je schválený Statutárním městem Brnem a je platný na celém území Brna. Ceník je k dispozici u obsluhy střediska, vyvěšen na úřední desce v budově ÚMČ Klobásova 9, telefonické informace podá paní Kaplanová na úseku ŽP. Pod pokutou až do výše Kč je zakázáno odkládat odpad na volnou plochu vně střediska a házet jej přes oplocení v době nepřítomnosti pracovníka obsluhy. Jarmila Kaplanová, úsek ŽP Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vám všem popřáli v novém roce hlavně hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů ve veš kerém vašem konání. Sešel se rok s rokem a každý z nás, ať již vědomě či podvědomě, bilancuje. Jistě se shodneme, že se vždy něco daří více a něco méně. V minulém čísle jste se dočetli, jak pracujeme prostřednictvím našich man dátů ve Starém Lískovci. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že při řešení jakékoli problematiky jsme v RMČ nadstraničtí. Vždyť volební pro gramy se v mnohém shodují a náš zá jem, aby se nám všem v naší městské části dobře žilo, je společný. Jsem ráda, že více komunikujeme s občany. Chodíme mezi naše tělesně postižené spoluobčany a hovoříme o tom, co by bylo potřeba vylepšit či změnit. Nejkrásnějším dárkem pro mě bylo to, že jsme se již druhé vánoce sešli s obyvateli domu s pečovatelskou služ bou a mohli si popřát pěkné svátky a hodně zdraví v širším kruhu. Věřte, že to byla oboustranná radost. Dalo by se pokračovat ve výčtu dalších aktivit, které nejsou někdy moc vidět, protože nikdo z nás nemá zájem se věnčit. Proto raději pracujeme a moc o tom do světa nekřičíme. Kdo má otevřené oči vidí. V započaté práci budeme pokračo vat dál a já věřím, že čas ukáže, že se leccos změnilo a mnohé ještě v bu doucnu změní, k lepšímu. Mgr. Květuše Doležalová, radní (MO ČSSD) Galerie a prodejna dárkového zboží Jeřabinka pořádá originální výstavu keramiky manželů Ruškových a obrazů Sergeje Kuliny Zahájení výstavy 4. února 2004 v 17 hod. Koupím RD 1+1 ve Starém Lískovci, Bohu nicích, Ostopovicích. Může být i k rekonstrukci, nejlépe se zahrádkou. Tel.: Vyměním větší družstevní byt 3+1 ve Starém Lískovci za družstevní 2+kk ve stejné lokalitě, příp. Bohunice od 1. patra výše. Tel.: Dobrý vedlejší příjem i na stálo. Tel.: English studio, specialista na angličtinu. Jazyková škola kurzy různých pokročilostí. Spodní 20, Bohunice. Tel.: DRAK dětské tábory (7 18 let) a minitábory pro rodiče s dětmi (1 9 let). Léto, zima Vyso čina. Pestrý program, tradice. Nabídku zašleme zdarma. Tel.: , Výstava potrvá do 2. března 2004 Brno Starý Lískovec, Klobásova 14a Tel Otevírací doba PO PÁ hod. SO 9 11 hod. NE ZAVŘENO 3

4 Mobilní svěr komunálního odpadu v roce 2004 Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v roce 2004 na území MČ Brno Starý Lískovec v těchto termínech: 19. února, 14. dubna, 9. června, 5. srpna, 4. října a 1. prosince na stanovištích a v časech: hod. Kyjevská 17 parkoviště hod. Bosonožská 9 parkoviště u kotelny K hod. Točná hod. Kosmonautů 1 parkoviště hod. Kosmonautů 23 odstavné stání hod. Dunajská 43 parkoviště hod. Labská (parkoviště) hod. U penzionu (bývalá Labská) s křižovatkou Osová (první parkoviště za křižovatkou s Osovou). Odevzdat můžete: barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla, vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, oleje a maziva, zaolejované hadry, akumulátory, monočlánky, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné, zářivky a úsporné zářivky, teploměry, postřikové látky, pesticidy, tonery, staré a nepotřebné léky, odlako vače, přelivy, laky, brzdové destičky, obaly od sprejů a další nebezpečné složky ko munálního odpadu. V uvedené době přijede na stanoviště sběrové vozidlo s odbornou obsluhou. Nebez pečné složky komunálního odpadu přineste osobně. Je v rozporu se zákonem odkládat tento odpad volně na stanovišti tímto činem může být způsobeno nejen znečištění veřej ného prostranství, ale zejména ekologická havárie. Sběr je pro občany zdarma, nikoliv pro podnikatele s firemním odpadem. Nebezpečné odpady nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země! Mimo stanovené termíny mobilního sběru můžete nebezpečné odpady odložit ve sběr ném středisku odpadů ul. Vltavská a Točná. Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu organizuje Statutární město Brno prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno, včetně úhrady nákladů za tento sběr. Jarmila Kaplanová, úsek ŽP (dle podkladů OŽP MMB, harmonogram sběru byl schválen Radou města Brna dne ) 25. schůze Rady MČ Rada na svém zasedání dne 14. ledna 2004 mimo jiné: nesouhlasila s pronájmem nebytového prostoru na Kurské 8, žadatel nepředložil 100% souhlas nájemníků, schválila změnu nájemce nebytového prostoru v domě na ul. Kyjevská 3 tak, že subjekt nájemce se změní z fyzické osoby M. Ř., bytem Bosonožská 15, Brno na právnickou osobu firmu ABAUT, s.r.o., která bude mít sídlo na Kyjevské 3, souhlasila s pronájmem nebytových prostor v přízemí domu Sevastopolská 9 panu. J. P. ke zřízení depozitu 14 denního motoristického magazínu A M BURZA, popř. kontaktního místa pro inzerci v uve deném časopise, schválila pronájem části pozemku p.č. KN 2209/1 v k.ú.starý Lískovec panu P. F., bytem Labská 37, k umístění pevného stánku pro prodej smíšeného zboží, schválila mandátní smlouvu s man datářem RTS, a.s., Lazaretní 13, kde před mětem smlouvy je organizační zajištění celého průběhu zadání veřejné zakázky Provádění zednických a malířských prací v bytových panelových domech ve správě městské části Brno Starý Lískovec, schválila realizaci plastových prvků v domě Mikuláškovo nám. 16, schválila firmu RTS, as., k zajištění výběrového řízení na dodávku stavebních prací Opravy, dodávka, montáž a revize elektroinstalace v panelových domech MČ Brno Starý Lískovec, schválila firmu RTS, a. s., k zajištění výběrového řízení na dodávku stavebních prací Provedení zednických a malířských prací v panelových domech městské části Brno Starý Lískovec, projednala bytové záležitosti: přechod nájemního práva ze zákona, podnájem bytu (části bytu). Hudební škola Yamaha Školy Kdo nepoznal, neuvěří! Hudební škola Yamaha (kromě hudeb ního vzdělávání dětí a dospělých) nabízí maminkám ze Starého Lískovce osvědče nou, zcela originální a v Evropě ojedinělou třístupňovou hudební přípravku pro: nemluvňata 4 18 měsíců Hrátky s robátky batolata 18 měs. 4 roky První krůčky k hudbě předškoláky 4 6 let Rytmické krůčky Přijďte mezi nás se svými dětmi a nezá vazně vyzkoušejte! Bližší informace: e mail: tel.: nebo SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Brno Starý Lískovec ve spolupráci s městskou částí Starý Lískovec Vás srdečně zve na tradiční OSTATKOVOU MAŠKARNÍ MERENDU v pátek 20. února od 19 hodin a DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES v sobotu 21. února od 14 hodin Obě akce proběhnouv sále sokolovny, Máchalova 4 K tanci a poslechu hraje již tradičně REFLEX BAND Ladislava Šterbáčka Předprodej vstupenek v hasičské zbrojnici na ul. Točná 5 v pondělí 16. února od 16 do hodin Za všechny srdečně zve Petr Kouřil, velitel SDH Starý Lískovec 4

5 Dny otevřených dveří jazyková výuka na ZŠ Labská V době vstupu naší země do EU vyvstává potřeba hlubší jazykové přípravy každého dítěte, žáka školy. ZŠ Labská připravila systém této výuky tak, aby každý žák měl možnost získat základy nejméně jednoho světového jazyka. I. stupeň ZŠ Ročník Aj Nj Frj Rj 1. ZK + 2. ZK + ZK 3. ZK + ZK 4. PP, ZK + PP, ZK PP, ZK* PP, ZK* 5. PP PP, ZK PP, ZK* PP, ZK* II. stupeň ZŠ Ročník Aj Nj Frj Rj 6. PP PP, ZK* PP, NP* PP, NP* 7. PP, PvP PP, PvP* PP, PvP* PP, PvP* 8. PP, PvP PP, PvP* PP, PvP* PP, PvP* 9. PP, PvP PP, PvP* PP, PvP* PP, PvP* Legenda Aj, Nj, Frj, Rj cizí jazyky PP povinný předmět vždy výběr jednoho jazyka ZK zájmový kroužek NP nepovinný předmět PvP povinně volitelný předmět konverzace v jazyce * zřizujeme v případě zájmu minimálně 10 žáků + za úplatu, externí lektor Školy Údaje o časovém rozvrhu a jménech vyučujících NP, ZK jsou buď za oknem školy či na Škola má patřičný počet odborně a pedagogicky způsobilých učitelů a lektorů cizích jazyků, což v dnešních podmínkách není vždy a všude. Jako mimořádnou nabídku doporučujeme výuku francouzského a ruského jazyka. Věříme, že žáci a jejich rodiče nabídku školy, zvláště v ZK a NP budou více využívat a zajistí tak dítěti jeden ze základních předpokladů pro budoucí životní uplatnění. Lubomír Strnad, ředitel školy Základní škola Labská 27, Brno Mikulášský turnaj v malé kopané Sport Mikulášská nadílka ve Starém Lískovci byla i v roce 2003 fotbalová, neboť Orelská jednota ze Starého Lískovce uspořádala na ZŠ Bosonožské již čtvrtý ročník prestižního a velmi oblíbeného Mikulášského turnaje v malé kopané. K fotbalovému klání jsme i tentokrát mohli využít obě tělocvičny na ZŠ Bosonožské, které byly plně vytížené po celý den, neboť se zde vměstnalo 8 týmů mužů a 8 týmů žáků. Soutěž mladých fot balistů do 15 ti let ovládli hráči z Bohunic. Jejich A tým oplatil ve finále Židenicím těsnou porážku ze základní skupiny a po výhře 3:0 se mohl radovat z celkového prvenství. Také bronzové umístění letos putuje do Bohunic, protože jejich druhé mužstvo v souboji o třetí příčku přehrálo domácí celek St. Lískovce A 6:2. Také v kategorii mužů se sešlo 8 týmů, mezi který mi byli k naší radosti pořádně vidět oba naši zástupci. Ve skvělé formě se prezen toval především St. Lískovec A, který bez jediného zaváhání dokráčel až do finále. Tam ovšem nedokázal udělat ten krůček nejdůležitější a v nervy drásající bitvě s Oře chovem podlehl bohužel svému soupeři v penaltovém rozstřelu, když v normální hrací době skončil zápas remízou 4:4. Poražení starolískovečtí finalisté se ovšem mohou pochlubit tím, že ve svém středu mají nej lepšího střelce turnaje, a to Michala Bendu, který zatížil konta soupeřů 15 góly. Úspěš ný byl také náš druhý tým hájící barvy pořa datelské jednoty, a to St. Lískovec B, který v dramatickém derby o třetí příčku zdolal Bohunice nejtěsnějším rozdílem 6:5. Radost ze hry ovšem měli snad všichni účastníci i přesto, že se neprobojovali mezi vítěze, neboť díky hracímu systému každý odehrál několik zápasů a fotbalu si užil do sytosti. Proto závěrečným slovem je třeba poděko vat pořádající Orelské jednotě ze Starého Lískovce a ředitelství ZŠ Bosonožské, že nám tento sportovní zážitek přichystali a doufáme, že i tento rok v čase mikuláš ském ožije Starý Lískovec opět halovým fotbalem. Stanislav Plechl, Orel Starý Lískovec Dny otevřených dveří Školy Nové knižní tituly Kultura Srdečně zveme všechny obyvatele města Brna a zájemce o studium na Přehlídkový den Obchodní a hotelové školy který se koná dne 12. února 2004 od 13 do 16 hod. Ke zhlédnutí budou prostory školy, odborně a moderně vybavené učebny jazykové, multimediální, počítačové, gastrono mické a jiné. Studenti předvedou servis vína a pokrmů, barmani Vám dají ochutnat správně namíchaný coctail, uvidíte krásně prostřené slavnostní tabule. Studenti se dále pochlubí znalostmi z cestovního ruchu, spoluprací s partnerskými školami v zahraničí, ale i zpěvěm a tancem. Těšíme se na Vaši návštěvu Dny otevřených dveří pořádá každý čtvrtek od 13 do 16 hodin Obchodní a hotelová škola, Bosonožská 9, Brno Starý Lískovec (spojení tramvají 5, 7, 8, zastávka Dunajská) tel.: , , fax: e mail: http/www.hotskolabrno.cz Nabídka nových knižních titulů KJM Brno, pobočka Kurská 1 Cibulka: Nataša Gallová 2, Černocká: Co mě maminky (ne)naučily, Denker: Sestrič ka, Formánek: Prsatý muž a zloděj pří běhů, Holcová: Za humny nejsou lvi, Ja zairová: V Indii, Kessler: Útok na Bagdád, Menyová: Utrhnout se ze řetězu, Pekár ková: Najdža hvězdy v srdci, Peters: Pán ticha, Hrnčířovo pole, Stropnický: Klídek, nerve!, Šiklová: Deník staré paní, Vašíček: Turecké záhady, Viewegh: Na dvou židlích. Literatura pro děti: Březinová: Trosečníci, Hilf: Kluci jsou přece prima, Kampwerth: Holky jsou přece bezva, Kroc: Král noci, Švandrlík: Kopyto, Mňouk a Stříbrňáci. 5

6 ZLATNICTVÍ GOLD prodej zlata a stříbra, zakázková výroba, opravy, leštění, zlacení, stříbření, výkup zlomkového zlata VŠE KVALITNĚ RYCHLE LEVNĚ prodejna: U Pošty 14 v objektu polikliniky PO PÁ tel. č STAVEBNÍ ČINNOST práce zednické, obkladačské, zateplení fasád, rekonstrukce bytů, koupelen, vodo, instalo, elektro, topení práce výkopové, demoliční a vyklízecí, půdní vestavby a sádrokartonářské práce, klempířské, pokrývačské a tesařské práce, údržba zeleně, sečení trávy i velké plochy, jeřábnické práce, UNC, Tatra, Liaz, dodávka stavebnin, kontejnery PŘIJATELNÉ CENY, PRACUJEME SPOLEHLIVĚ A RYCHLE ODERSKÁ 9, TEL./FAX: , MOB Fitnes Centrum PPL, U pošty 14, tel Přijďte si zacvičit! TRADICE, KVALITA, NÍZKÁ CENA + 3 ROKY ZÁRUKA Dále nabízíme: bezpečnostní dveře a vrata, rolety PLISE, navíjecí rolády, úpravu žaluzií po výměně oken (za okna plastová). BOHEMIAFLEX Starý Lískovec, Máchalova 7 tel.: , mob.: pracovní doba: po pá 9 12, hodin ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? ZAVOLEJTE! Opravíme rychle, levně, u Vás doma. tel.: , www: POZOR! NOVĚ OTEVŘENO! Pondělí až čtvrtek HUDEBNÍ A HERNÍ KLUB DON Kulečník Po-Čt hod. Šipky Fotbal Pá, So DISKOTÉKA Nevýherní hrací stroje ZAČÍNÁME V ÚNORU 2004! POSILOVNA SOLÁRIUM, AEROBIC, KALANETIKA, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ Fitness Bar možnost občerstvení, prodej a poradenství v oblasti výživy Masáže: záda + šíje 30 min. 120, celé tělo 60 min. 240, dolní končetiny 30 min. 120, horní končetiny 30 min. 120, Otevírací doba: PO PÁ , SO NE Internet. adresa: fitcentrum TŘI STUDNĚ jarní prázdninový dětský pobyt ; 3.490, Kč ubytování v hotelu, plná penze, vedoucí, doprava, pojištění. Albrecht Karel s. r. o., Václavská 6, Brno, tel: ; ; prov. hodiny Po Pá hod; KADEŘNICTVÍ ** dámské, pánské, dětské ** MASÁŽE, VIZÁŽE, barev. parad. Mikuláškovo nám. 3, Brno-Starý Lískovec Rozšiřujeme služby o kvalitní klasické MASÁŽE. PO PÁ 9 18 hod., obj. tel NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, Brno OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK tel.: , STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova vydání ročně IČO Tel Registrováno pod číslem MK ČR E Odpovědný redaktor Vlastimil Ješina, redakční rada Lydia Kudělková, Mgr. Květuše Doležalová, Alena Makalová, Mgr. Květoslava Bochníčková, Ing. Miloš Veselý Tisk a inzerce Epona relations s.r.o., Mezírka 1, Brno, tel , mobil Den vydání Určeno obyvatelům MČ Brno Starý Lískovec Zdarma Náklad ks 6

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2009 ROČNÍK 18 www.staryliskovec.cz INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Co nás v naší městské části čeká Vážení spoluobčané,

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

POSILOVNA TAK HELLAS SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA

POSILOVNA TAK HELLAS SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA ÚNOR 2003 ČÍSLO 2 ROČNÍK XII. POSILOVNA TAK HELLAS SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA Čtvrteční odpoledne 23. ledna, čas: 15.30 hod. místo:posilovna TAK Hellas Horácké nám. Událost: slavnostní otevření nových tréninkových

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

na víceúčelovém hřišti u Sokolovny

na víceúčelovém hřišti u Sokolovny ČERVEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Starosta města Slavičín Vás srdečně zve na XIV. ročník turnaje v sobotu 14. června 2014 komentuje: Petr vystoupí:

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

Říjen 2008 cena 1,- Kč

Říjen 2008 cena 1,- Kč Říjen 2008 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Další veřejné zasedání zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší se bude konat dne 1. října 2008 od 18:00 hodin v Malém kulturním

Více

Úvodní slovo starosty obce

Úvodní slovo starosty obce březen - 2003 č. 1 Vážení spoluobčané. Zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání schválilo obecní rozpočet a nastartovalo tak motor pro další rozvoj obce. Čekají nás nemalé úkoly v oblasti čištění

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více