STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY"

Transkript

1 STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY Vydává statutární město Brno, městská část Brno Starý Lískovec, Klobásova 9 2 ÚNOR 2004 ROČNÍK 13 Slovo starosty Slovo starosty Poděkování Občané Vážení občané, opět se na začátku tohoto roku vracím k ožehavému tématu dobudování oddílné kanalizace. Vzhledem k tomu, že vybudování oddílného kanalizačního systému je pod míněno vyčištěním vodního toku Leskavy, je nutné dohodnout se s Povodím Moravy, a. s. na uložení vytěženého sedimentu na vybraných lokalitách v majetku Statutárního města Brna. V roce 2000 byl Povodím Moravy, a. s. vyčištěn úsek koryta Leskavy v k. ú. Bohunice a Starý Lískovec mezi stupněm s odběrem v ř. km 3,586 a mostem v ulici Čermákově, ř. km 4,858. Potom byly práce ukončeny z nedostatku finančních prostředků Povodí Moravy, a. s., poněvadž minulá rada MČ Starý Lískovec rozhodla, že zpoplatní uložení vy braných sedimentů na vybraných lokalitách naší obce. Proto předkládám RMČ Starý Lískovec návrh o bezplatném uložení vybraných sedimentů na vybraných lokalitách. V pří padě, že rada bude s tímto návrhem souhlasit, zahájím jednání s Povodím Moravy, a. s. o vyčištění koryta vodního toku Leskavy a následným dobudováním oddílné kanalizace. Chci Vám také oznámit, že byl zprivatizován první dům na Oderské ulici č. 10. V sou vislosti s probíhající privatizací znovu podotýkám, že ti z vás, kteří se rozhodnete dům ne koupit, nemusíte mít obavy z toho, že dům koupí někdo cizí, případně že váš dům bude předán nějaké realitní kanceláři, která ho bude spravovat. Domy, které nájemníci nekoupí, budou i nadále ve správě naší obce, jako je tomu doposud. A nakonec se chci s vámi podělit o velice příjemný zážitek. Byl jsem pozván a také jsem navštívil ples důchodců. Řeknu vám, že jsem už dlouho nezažil tak příjemnou atmosféru, družnou zábavu a musím říci, že by nikdo neuhodl data narození většiny přítomných. Jejich vitalita a schopnost se bavit, nejen se nechat bavit, rozhodně předčí mnohé z nás, kteří jsme podstatně mladší. Ať jim tato schopnost dlouho vydrží. Petr Hudlík, starosta Novoroční veřejné cvičení v karate 2004 Pod záštitou Jihomoravského svazu ka rate a za přítomnosti starosty pana Petra Hudlíka se v sobotu 3. ledna 2004, v nové hale Tatran Bohunice uskutečnil XII. ročník mezinárodního mládežnického turnaje v karate Novoroční veřejné cvičení. Tur naje se zúčastnila asi stovka závodníků z 16 klubů (z toho čtyři kluby byly ze Slo venska). Sportovní úroveň byla již tradičně velmi vysoká a podíleli se na ní i mezi národní rozhodčí (R. Rebro, M. Kubín). Zahraniční hvězdou turnaje byla nejlepší slovenská juniorka Mirka Vašeková, která zvítězila v kategorii KATA juniorek před naší Lindou Šefčíkovou. Ovšem ani kara tisté z Domečku se v dané konkurenci neztratili a dvě kategorie jsme vyhráli. KATA juniorů vyhrál Michal Tlach, KATA starších žáků vyhrál Marek Aberl. Ale asi největším překvapením turnaje bylo naše družstvo v KUMITE (J. Nekuda, J. Bůček, M. Skalický), které porazilo silný tým Sokola Tišnov A i Laugaricio Trenčín a prohráli až ve finále těsně s TJ Jeseník (2:1). Trochu zklamáním byla nešťastná finálová porážka našeho KATA týmu. K reprezentativní úrovni závodu přispěly i krásné ceny jednotlivých sponzorů. Při této příležitosti děkujeme za finanční a morální podporu ÚMČ Starý Lískovec a Sport sportovnímu klubu Tatran Bohunice (panu Táborskému a panu J. Tlachovi), ale i dal ším našim příznivcům, kteří nám pomohli závod uskutečnit, a to pánům Ing. Vaver kovi z CanoCaru, P. Požárovi ze zlatnictví Brilant, Ing. V. Vašutovi z firmy SAMO, M. Hanákovi z VELO Hanák, dr. Giláníkovi z Konzulty Brno, dr. P. Vojtkovi z IOV Brno, M. Schwarzovi z firmy KAZE, V. Švarcovi z firmy SABE, Ing. V. Šrámkovi z InCaru, Evropské databance a paní M. Slámové z Tourbus Brno. Kromě sportovních klání vzbudila velkou pozornost diváků i naše exhibice (Standa Věchet) a přítomnost mistryně Evropy Petry Nové. Zúčastněným oddílům děku jeme za účast a přejeme další sportovní úspěchy. Ing. Petr Vrbík za oddíl karate při DDM Brno Starý Lískovec STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY najdete na internetových stránkách Obyvatelé domu s pečovatelskou službou, ul. Kosmonautů 23 Brno, děkují panu sta rostovi a Zastupitelstvu ve Starém Lískovci za vánoční balíčky, které nám osobně pře dali. Potěšilo nás, že Zastupitelé si udělali čas, kterého nemají nazbyt, pro nás, důchod ce. Přejeme Vám hodně zdraví, dobré po hody a úspěchů ve Vaší obtížné práci. Na pomluvy Odesáčka nedejte, nestojí za řeč. Milada Zavadilová KAČO CUP 2004 Sport Halový turnaj mladších žáků KAČO CUP 2004 Suchdol nad Lužnicí Kde se nachází Starý Lískovec a jakou soutěž hraje naše družstvo, to byla nej častější otázka trenérů a diváků na tomto turnaji. Opravdu skvěle hrající družstvo mladších žáků Tatranu Starý Lískovec (TSL). Hráči sami sobě dokázali, že když se hraje fotbal s plným nasazením a srd cem do poslední minuty utkání a celého tur naje a když odevzdají pro kolektiv vše, co se naučili ve fotbalovém umění, přijde i ra dost ze hry a dobrý pocit, že dobře repre zentovali svůj klub. Radost rodičů a spon zorů, kteří dávají možnost zúčastňovat se těchto sportovních akcí je o to větší, když přijde takový úspěch! Utkání se hrála ve dvou skupinách po čtyřech. Výsledky našeho družstva TSL Sezimovo Ústí 4:3 TSL Suchdol n Lužnicí 5:2 TSL Jindřichův Hradec 4:2 semifinále TSL Vltava Č. Budějovice 3:2 finále TSL SK České Budějovice 4:1 Nejlepším střelcem turnaje se stal hráč TSL Svoboda Ivo 7 branek Další naši úspěšní střelci Rotrekl Martin 4 branky Matula Micha 2 branky Haluza Oldřich 2 branky Musil Petr 2 branky Peloušek Patrik 2 branky Frank Marek 1 branka Rád bych touto cestou poděkoval spon zorům: fa LAVIMONT a. s. pan Vimr, HA SOFT pan Handlar, fa TELEPHONE, autobusová doprava NATOUR pan Haluza a ÚMČ Starý Lískovec. Trenér mladších žáků Josef Ševčík

2 2 Poplatek za komunální odpad v roce 2004 V roce 2004 zůstává na základě rozhod nutí Zastupitelstva města Brna zaveden místní poplatek, při čemž výše poplatku činí 500 Kč na poplatníka a splatnost poplatku je opět k Platit poplatek můžete i nadále 1. pokladnou, 2. bezhotovostním převodem, 3. poštovní poukázkou. Úhrada poplatku pokladnou Šumavská 33, budova A v místě pra coviště správce poplatku jsou v provozu celoročně dvě pokladní místa. V době od března do května se počet pokladen zvy šuje na čtyři. Při úhradě v hotovosti na pokladně je dobré znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplat níků, za které je odváděn poplatek. V době od března do května je také v provozu až pět pokladních míst na Mali novského náměstí 3, v přízemí budovy Magistrátu města Brna. Úhrada poplatku bezhotovostním převo dem Účet správce poplatku je /5400. Variabilní symbol je rodné číslo poplat níka. Konstantní symbol Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě na stránce Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřa zování platby. Úhrada poplatku poštovní poukázkou Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřa dech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka). Pokud uhradíte jednou poukázkou po platek za více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce poplatku: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku, Kouni cova 67, Brno, nebo prostřed nictvím internetu na straně /odpady, odkaz Oznámení společného zá stupce formulář k odeslání. Osvobození od poplatkové povinnosti Osvobozeny od místního poplatku v roce 2004 jsou: fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně, a to od po platku vztahujícímu se k této stavbě, fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Husova3, Husova 5 a Dominikánská 2, třetí a další nezaopatřený sourozenec, za splnění těchto kritérií: a) věk nejméně tří sourozenců je pod 15 let, b) jsou nezaopatření a žijí ve společné domácnosti, c) zákonný zástupce těchto sourozenců musí správci poplatku doložit rodné listy a čestné prohlášení o nezaopatřenosti k Pokud tak neučiní, mohl by být pokutován za nesplnění povinnosti nepe něžité povahy. Je dobré nenechávat do kládání na poslední chvíli a rozhodně je žádoucí řešit tuto povinnost s referenty v kanceláři a nikoli s pokladními. Zdržujete tak nejen sebe, ale i Vaše spoluobčany, kterých se žádné osvobození netýká a mís to dvou minut, které zabere úhrada v ho tovosti, musí čekat díky Vám mnohem déle. Poměrné částky S výší poplatkové povinnosti souvisí i změny trvalého pobytu, narození, úmrtí. Pokud se do Brna přistěhujete, musíte do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste se přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplatku. Ta se rovná jedné dva náctině poplatku vynásobené počtem mě síců, odkdy trvá trvalý pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru. Pokud jste se z Brna odstěhovali, máte nárok na vrácení poměrné částky, která se vypočítá obdobně. Při narození dítěte postupují zákonní zá stupci při výpočtu poměrné částky stejně jako v případě přistěhování se do města. Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědi cové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrá cena dědici. S usnesením o dědicích pak lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici. Těžká sociální situace Občané sociálně potřební, nezaměst naní, rodiny s nezaopatřenými dětmi se mohou obrátit na příslušný sociální odbor se žádostí o jednorázovou dávku. Trvalý pobyt Poplatníci, kteří se nezdržují v místě trvalého pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku a správce daně nezohledňuje tuto skutečnost při rozhodování o žádostech o prominutí. Je rozhodnutím každého z nás, kde budeme mít trvalý pobyt. Pro osoby zdržující se mimo Brno, ať již na území České republiky nebo v zahraničí, které nechtějí platit místní poplatek, se mohou s informacemi o změně trvalého pobytu obrátit na Odbor správních činností MMB, Husova 5. Nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání Pokud nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, nebo zaplatíte v nesprávně nižší výši, stá váte se dlužníkem a Vámi včas nezapla cené poplatky (nebo jejich část) můžeme zvýšit až na trojnásobek nedoplatku. Bude li tedy Váš nedoplatek činit 500 Kč, v měsíci červnu Vám může být zvýšen až na částku 1500 Kč. Pokud nezaplatíte ani na základě výzvy k úhradě v náhradní lhůtě, bude s Vámi zahájeno vymáhací řízení, přičemž náklady tohoto řízení mohou do sáhnout až několika tisíc korun. Odklad a splátky Od ledna do května můžete hradit jaké koliv poměrné částky jedním z výše uve dených způsobů úhrad. Je důležité, abyste k měli uhrazen poplatek v plné výši. Po tomto datu může správce poplatku zvýšit nedoplatek až na jeho trojnásobek a dál postupovat dle předchozího odstavce. Chcete li řešit dluh žádostí o odklad či o splátky, pak vezměte na vědomí, že s takovou žádostí je spojen správní poplatek ve výši 100 Kč na jednoho žadatele a z od ložené částky se Vám počítají úroky dle zákona o správě daní a poplatků. Při tak relativně nízkém poplatku je logicky tento postup nevýhodný a poplatek se Vám pro draží. Nutno poznamenat, že podání žá dosti a nevratná úhrada správního poplatku ještě neznamená, že Vaší žádosti bude vy hověno. Další informace získáte osobně na oddělení správy poplatku za komunální odpad Odboru životního pro středí v 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská 33, telefonicky , , písemně na adrese Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kouni cova 67, Brno nebo, e mailem na V každém případě doporučujeme pro jednat předem možnosti odkladu či splátek se zaměstnanci správce poplatku, kteří Vám rádi při řešení Vaší situace pomohou. Ing. Jiří Němec, vedoucí oddělení správy poplatku Odbor životního prostředí MMB Country ples Vážení přátelé, rádi bychom Vás pozvali na Kultura COUNTRY PLES ve Starém Lískovci. Bude se konat 14. února 2004 od v sokolovně na Máchalově ulici. Můžete se těšit na brněnskou skupinu KASKADÉŘI a nabitý kulturní program. Zatančí Vám taneční skupina ABONICA, odvážlivci si mohou zasoutěžit O Otesánka, ostatní třeba zkusit štěstí v tombole. A pro milovníky dobrého pití tu bude možnost ochutnat mladá moravská vína vynikajícího ročníku Vstupenky zakoupíte v předprodeji v sokolovně, a to 13. února 2004 od 18 do 19 hodin. Na COUNTRY PLES Vás srdečně zve Orel Starý Lískovec. Josef Jaňura, Orel Starý Lískovec

3 Sběrná střediska odpadů ul. Vltavská a Točná Řádková inzerce Provozovatel obou sběrných středisek odpadů je A.S.A., spol. s r. o. Provozní doba ul. Vltavská (velké ul. Točná (naproti parkoviště nad tramvajovou domu Točná č. 21) zastávkou Osová) Pondělí hod hod. Úterý 9 12 hod., hod hod., hod. Středa 9 12 hod., hod hod., hod. Čtvrtek 9 12 hod., hod hod., hod. Pátek 9 12 hod., hod hod., hod. Sobota hod hod. Neděle Zavřeno, otevřeno pouze v měsících dubnu, květnu, říjnu a v listopadu od 9 13 hod. Jaký odpad je možné odevzdat: směsné plasty, plastové obaly, polystyren, obalový ma teriál, PET lahve, syntetické motorové, převodové a mazací oleje, topný olej a motorovou naftu, motorový benzín, olejové emulze, plasty, oleje, pneumatiky, sklo, laboratorní che mikálie a jejich směsi, stavební suť, obklady, asfaltové směsi, hliník, železo, ocel, směsné kovy, kabely, izolační materiály, sádra, sádrokarton, papír, časopisy, noviny, lepenka, tex til, rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a výbojky, ledničky, barvy, lepidla, pryskyřice, odmašťovací přípravky, baterie a akumulátory, baterie tužkové, ploché a knoflíkové, televizory, pračky, počítačové monitory, tiskárny, dřevo, nábytek, kamna, odpad z čištění komínů, popel, odpad rostlinného původu, zemina, kameny, směsný ko munální odpad, uliční smetky, staré peřiny, koberce, matrace, linoleum, autosedačky. Každý návštěvník sběrného střediska odpadů se řídí pokyny pracovníka obsluhy třídění odpadů do příslušných kontejnerů a nádob, demontáž odpadů k jejich efektivnímu odložení, eliminace objemu odpadů, platba za odložení, úklid apod. Odložení odpadů je pro občany zdarma, s vyjímkou: 1. jednorázové odložení více než 50 kg odpadů kategorie ostatní a 5 kg kategorie nebezpečný cena se řídí platným ceníkem, který je k dispozici u obsluhy střediska, 2. odložení více jak 4 ks pneumatik z osobních aut, další pneumatika 20 Kč/1 ks, 3. pneumatiky z osobních aut s diskem 20 Kč/1 ks, 4. pneumatiky z nákladních aut 110 Kč/1 ks, 5. pneumatiky z nákladních aut s diskem 150 Kč/1 ks, 6. traktorové pneumatiky 300 Kč/1 ks, 7. odložení více jak 1 ks ledničky, další lednička 180 Kč/1 ks, 8. odložení více jak 2 ks televizorů, počítačových monitorů, tiskáren, další kus za 7 Kč/1 kg, 9. směsný komunální odpad netříděný a spalitelný odpad vhodný do popelnice 3 Kč/1 kg, odložení odpadů pro podnikatele je zpoplatněno vždy, zdarma lze uložit pouze: 10. PET lahve čisté, 11. hliník, železo a ocel, směsné kovy, 12. papír a lepenka (sběr), 13. sklo (sběr), 14. nádobky od sprejů kategorie ostatní odpad, 15. kovy kamna, nádoby, pračky vše kategorie ostatní odpad (nesmí být znečištěno nebezpečnými látkami) Ceny za odložení odpadů se řídí platným ceníkem, který je schválený Statutárním městem Brnem a je platný na celém území Brna. Ceník je k dispozici u obsluhy střediska, vyvěšen na úřední desce v budově ÚMČ Klobásova 9, telefonické informace podá paní Kaplanová na úseku ŽP. Pod pokutou až do výše Kč je zakázáno odkládat odpad na volnou plochu vně střediska a házet jej přes oplocení v době nepřítomnosti pracovníka obsluhy. Jarmila Kaplanová, úsek ŽP Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vám všem popřáli v novém roce hlavně hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů ve veš kerém vašem konání. Sešel se rok s rokem a každý z nás, ať již vědomě či podvědomě, bilancuje. Jistě se shodneme, že se vždy něco daří více a něco méně. V minulém čísle jste se dočetli, jak pracujeme prostřednictvím našich man dátů ve Starém Lískovci. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že při řešení jakékoli problematiky jsme v RMČ nadstraničtí. Vždyť volební pro gramy se v mnohém shodují a náš zá jem, aby se nám všem v naší městské části dobře žilo, je společný. Jsem ráda, že více komunikujeme s občany. Chodíme mezi naše tělesně postižené spoluobčany a hovoříme o tom, co by bylo potřeba vylepšit či změnit. Nejkrásnějším dárkem pro mě bylo to, že jsme se již druhé vánoce sešli s obyvateli domu s pečovatelskou služ bou a mohli si popřát pěkné svátky a hodně zdraví v širším kruhu. Věřte, že to byla oboustranná radost. Dalo by se pokračovat ve výčtu dalších aktivit, které nejsou někdy moc vidět, protože nikdo z nás nemá zájem se věnčit. Proto raději pracujeme a moc o tom do světa nekřičíme. Kdo má otevřené oči vidí. V započaté práci budeme pokračo vat dál a já věřím, že čas ukáže, že se leccos změnilo a mnohé ještě v bu doucnu změní, k lepšímu. Mgr. Květuše Doležalová, radní (MO ČSSD) Galerie a prodejna dárkového zboží Jeřabinka pořádá originální výstavu keramiky manželů Ruškových a obrazů Sergeje Kuliny Zahájení výstavy 4. února 2004 v 17 hod. Koupím RD 1+1 ve Starém Lískovci, Bohu nicích, Ostopovicích. Může být i k rekonstrukci, nejlépe se zahrádkou. Tel.: Vyměním větší družstevní byt 3+1 ve Starém Lískovci za družstevní 2+kk ve stejné lokalitě, příp. Bohunice od 1. patra výše. Tel.: Dobrý vedlejší příjem i na stálo. Tel.: English studio, specialista na angličtinu. Jazyková škola kurzy různých pokročilostí. Spodní 20, Bohunice. Tel.: DRAK dětské tábory (7 18 let) a minitábory pro rodiče s dětmi (1 9 let). Léto, zima Vyso čina. Pestrý program, tradice. Nabídku zašleme zdarma. Tel.: , Výstava potrvá do 2. března 2004 Brno Starý Lískovec, Klobásova 14a Tel Otevírací doba PO PÁ hod. SO 9 11 hod. NE ZAVŘENO 3

4 Mobilní svěr komunálního odpadu v roce 2004 Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v roce 2004 na území MČ Brno Starý Lískovec v těchto termínech: 19. února, 14. dubna, 9. června, 5. srpna, 4. října a 1. prosince na stanovištích a v časech: hod. Kyjevská 17 parkoviště hod. Bosonožská 9 parkoviště u kotelny K hod. Točná hod. Kosmonautů 1 parkoviště hod. Kosmonautů 23 odstavné stání hod. Dunajská 43 parkoviště hod. Labská (parkoviště) hod. U penzionu (bývalá Labská) s křižovatkou Osová (první parkoviště za křižovatkou s Osovou). Odevzdat můžete: barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla, vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, oleje a maziva, zaolejované hadry, akumulátory, monočlánky, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné, zářivky a úsporné zářivky, teploměry, postřikové látky, pesticidy, tonery, staré a nepotřebné léky, odlako vače, přelivy, laky, brzdové destičky, obaly od sprejů a další nebezpečné složky ko munálního odpadu. V uvedené době přijede na stanoviště sběrové vozidlo s odbornou obsluhou. Nebez pečné složky komunálního odpadu přineste osobně. Je v rozporu se zákonem odkládat tento odpad volně na stanovišti tímto činem může být způsobeno nejen znečištění veřej ného prostranství, ale zejména ekologická havárie. Sběr je pro občany zdarma, nikoliv pro podnikatele s firemním odpadem. Nebezpečné odpady nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země! Mimo stanovené termíny mobilního sběru můžete nebezpečné odpady odložit ve sběr ném středisku odpadů ul. Vltavská a Točná. Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu organizuje Statutární město Brno prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno, včetně úhrady nákladů za tento sběr. Jarmila Kaplanová, úsek ŽP (dle podkladů OŽP MMB, harmonogram sběru byl schválen Radou města Brna dne ) 25. schůze Rady MČ Rada na svém zasedání dne 14. ledna 2004 mimo jiné: nesouhlasila s pronájmem nebytového prostoru na Kurské 8, žadatel nepředložil 100% souhlas nájemníků, schválila změnu nájemce nebytového prostoru v domě na ul. Kyjevská 3 tak, že subjekt nájemce se změní z fyzické osoby M. Ř., bytem Bosonožská 15, Brno na právnickou osobu firmu ABAUT, s.r.o., která bude mít sídlo na Kyjevské 3, souhlasila s pronájmem nebytových prostor v přízemí domu Sevastopolská 9 panu. J. P. ke zřízení depozitu 14 denního motoristického magazínu A M BURZA, popř. kontaktního místa pro inzerci v uve deném časopise, schválila pronájem části pozemku p.č. KN 2209/1 v k.ú.starý Lískovec panu P. F., bytem Labská 37, k umístění pevného stánku pro prodej smíšeného zboží, schválila mandátní smlouvu s man datářem RTS, a.s., Lazaretní 13, kde před mětem smlouvy je organizační zajištění celého průběhu zadání veřejné zakázky Provádění zednických a malířských prací v bytových panelových domech ve správě městské části Brno Starý Lískovec, schválila realizaci plastových prvků v domě Mikuláškovo nám. 16, schválila firmu RTS, as., k zajištění výběrového řízení na dodávku stavebních prací Opravy, dodávka, montáž a revize elektroinstalace v panelových domech MČ Brno Starý Lískovec, schválila firmu RTS, a. s., k zajištění výběrového řízení na dodávku stavebních prací Provedení zednických a malířských prací v panelových domech městské části Brno Starý Lískovec, projednala bytové záležitosti: přechod nájemního práva ze zákona, podnájem bytu (části bytu). Hudební škola Yamaha Školy Kdo nepoznal, neuvěří! Hudební škola Yamaha (kromě hudeb ního vzdělávání dětí a dospělých) nabízí maminkám ze Starého Lískovce osvědče nou, zcela originální a v Evropě ojedinělou třístupňovou hudební přípravku pro: nemluvňata 4 18 měsíců Hrátky s robátky batolata 18 měs. 4 roky První krůčky k hudbě předškoláky 4 6 let Rytmické krůčky Přijďte mezi nás se svými dětmi a nezá vazně vyzkoušejte! Bližší informace: e mail: tel.: nebo SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Brno Starý Lískovec ve spolupráci s městskou částí Starý Lískovec Vás srdečně zve na tradiční OSTATKOVOU MAŠKARNÍ MERENDU v pátek 20. února od 19 hodin a DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES v sobotu 21. února od 14 hodin Obě akce proběhnouv sále sokolovny, Máchalova 4 K tanci a poslechu hraje již tradičně REFLEX BAND Ladislava Šterbáčka Předprodej vstupenek v hasičské zbrojnici na ul. Točná 5 v pondělí 16. února od 16 do hodin Za všechny srdečně zve Petr Kouřil, velitel SDH Starý Lískovec 4

5 Dny otevřených dveří jazyková výuka na ZŠ Labská V době vstupu naší země do EU vyvstává potřeba hlubší jazykové přípravy každého dítěte, žáka školy. ZŠ Labská připravila systém této výuky tak, aby každý žák měl možnost získat základy nejméně jednoho světového jazyka. I. stupeň ZŠ Ročník Aj Nj Frj Rj 1. ZK + 2. ZK + ZK 3. ZK + ZK 4. PP, ZK + PP, ZK PP, ZK* PP, ZK* 5. PP PP, ZK PP, ZK* PP, ZK* II. stupeň ZŠ Ročník Aj Nj Frj Rj 6. PP PP, ZK* PP, NP* PP, NP* 7. PP, PvP PP, PvP* PP, PvP* PP, PvP* 8. PP, PvP PP, PvP* PP, PvP* PP, PvP* 9. PP, PvP PP, PvP* PP, PvP* PP, PvP* Legenda Aj, Nj, Frj, Rj cizí jazyky PP povinný předmět vždy výběr jednoho jazyka ZK zájmový kroužek NP nepovinný předmět PvP povinně volitelný předmět konverzace v jazyce * zřizujeme v případě zájmu minimálně 10 žáků + za úplatu, externí lektor Školy Údaje o časovém rozvrhu a jménech vyučujících NP, ZK jsou buď za oknem školy či na Škola má patřičný počet odborně a pedagogicky způsobilých učitelů a lektorů cizích jazyků, což v dnešních podmínkách není vždy a všude. Jako mimořádnou nabídku doporučujeme výuku francouzského a ruského jazyka. Věříme, že žáci a jejich rodiče nabídku školy, zvláště v ZK a NP budou více využívat a zajistí tak dítěti jeden ze základních předpokladů pro budoucí životní uplatnění. Lubomír Strnad, ředitel školy Základní škola Labská 27, Brno Mikulášský turnaj v malé kopané Sport Mikulášská nadílka ve Starém Lískovci byla i v roce 2003 fotbalová, neboť Orelská jednota ze Starého Lískovce uspořádala na ZŠ Bosonožské již čtvrtý ročník prestižního a velmi oblíbeného Mikulášského turnaje v malé kopané. K fotbalovému klání jsme i tentokrát mohli využít obě tělocvičny na ZŠ Bosonožské, které byly plně vytížené po celý den, neboť se zde vměstnalo 8 týmů mužů a 8 týmů žáků. Soutěž mladých fot balistů do 15 ti let ovládli hráči z Bohunic. Jejich A tým oplatil ve finále Židenicím těsnou porážku ze základní skupiny a po výhře 3:0 se mohl radovat z celkového prvenství. Také bronzové umístění letos putuje do Bohunic, protože jejich druhé mužstvo v souboji o třetí příčku přehrálo domácí celek St. Lískovce A 6:2. Také v kategorii mužů se sešlo 8 týmů, mezi který mi byli k naší radosti pořádně vidět oba naši zástupci. Ve skvělé formě se prezen toval především St. Lískovec A, který bez jediného zaváhání dokráčel až do finále. Tam ovšem nedokázal udělat ten krůček nejdůležitější a v nervy drásající bitvě s Oře chovem podlehl bohužel svému soupeři v penaltovém rozstřelu, když v normální hrací době skončil zápas remízou 4:4. Poražení starolískovečtí finalisté se ovšem mohou pochlubit tím, že ve svém středu mají nej lepšího střelce turnaje, a to Michala Bendu, který zatížil konta soupeřů 15 góly. Úspěš ný byl také náš druhý tým hájící barvy pořa datelské jednoty, a to St. Lískovec B, který v dramatickém derby o třetí příčku zdolal Bohunice nejtěsnějším rozdílem 6:5. Radost ze hry ovšem měli snad všichni účastníci i přesto, že se neprobojovali mezi vítěze, neboť díky hracímu systému každý odehrál několik zápasů a fotbalu si užil do sytosti. Proto závěrečným slovem je třeba poděko vat pořádající Orelské jednotě ze Starého Lískovce a ředitelství ZŠ Bosonožské, že nám tento sportovní zážitek přichystali a doufáme, že i tento rok v čase mikuláš ském ožije Starý Lískovec opět halovým fotbalem. Stanislav Plechl, Orel Starý Lískovec Dny otevřených dveří Školy Nové knižní tituly Kultura Srdečně zveme všechny obyvatele města Brna a zájemce o studium na Přehlídkový den Obchodní a hotelové školy který se koná dne 12. února 2004 od 13 do 16 hod. Ke zhlédnutí budou prostory školy, odborně a moderně vybavené učebny jazykové, multimediální, počítačové, gastrono mické a jiné. Studenti předvedou servis vína a pokrmů, barmani Vám dají ochutnat správně namíchaný coctail, uvidíte krásně prostřené slavnostní tabule. Studenti se dále pochlubí znalostmi z cestovního ruchu, spoluprací s partnerskými školami v zahraničí, ale i zpěvěm a tancem. Těšíme se na Vaši návštěvu Dny otevřených dveří pořádá každý čtvrtek od 13 do 16 hodin Obchodní a hotelová škola, Bosonožská 9, Brno Starý Lískovec (spojení tramvají 5, 7, 8, zastávka Dunajská) tel.: , , fax: e mail: http/www.hotskolabrno.cz Nabídka nových knižních titulů KJM Brno, pobočka Kurská 1 Cibulka: Nataša Gallová 2, Černocká: Co mě maminky (ne)naučily, Denker: Sestrič ka, Formánek: Prsatý muž a zloděj pří běhů, Holcová: Za humny nejsou lvi, Ja zairová: V Indii, Kessler: Útok na Bagdád, Menyová: Utrhnout se ze řetězu, Pekár ková: Najdža hvězdy v srdci, Peters: Pán ticha, Hrnčířovo pole, Stropnický: Klídek, nerve!, Šiklová: Deník staré paní, Vašíček: Turecké záhady, Viewegh: Na dvou židlích. Literatura pro děti: Březinová: Trosečníci, Hilf: Kluci jsou přece prima, Kampwerth: Holky jsou přece bezva, Kroc: Král noci, Švandrlík: Kopyto, Mňouk a Stříbrňáci. 5

6 ZLATNICTVÍ GOLD prodej zlata a stříbra, zakázková výroba, opravy, leštění, zlacení, stříbření, výkup zlomkového zlata VŠE KVALITNĚ RYCHLE LEVNĚ prodejna: U Pošty 14 v objektu polikliniky PO PÁ tel. č STAVEBNÍ ČINNOST práce zednické, obkladačské, zateplení fasád, rekonstrukce bytů, koupelen, vodo, instalo, elektro, topení práce výkopové, demoliční a vyklízecí, půdní vestavby a sádrokartonářské práce, klempířské, pokrývačské a tesařské práce, údržba zeleně, sečení trávy i velké plochy, jeřábnické práce, UNC, Tatra, Liaz, dodávka stavebnin, kontejnery PŘIJATELNÉ CENY, PRACUJEME SPOLEHLIVĚ A RYCHLE ODERSKÁ 9, TEL./FAX: , MOB Fitnes Centrum PPL, U pošty 14, tel Přijďte si zacvičit! TRADICE, KVALITA, NÍZKÁ CENA + 3 ROKY ZÁRUKA Dále nabízíme: bezpečnostní dveře a vrata, rolety PLISE, navíjecí rolády, úpravu žaluzií po výměně oken (za okna plastová). BOHEMIAFLEX Starý Lískovec, Máchalova 7 tel.: , mob.: pracovní doba: po pá 9 12, hodin ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? ZAVOLEJTE! Opravíme rychle, levně, u Vás doma. tel.: , www: POZOR! NOVĚ OTEVŘENO! Pondělí až čtvrtek HUDEBNÍ A HERNÍ KLUB DON Kulečník Po-Čt hod. Šipky Fotbal Pá, So DISKOTÉKA Nevýherní hrací stroje ZAČÍNÁME V ÚNORU 2004! POSILOVNA SOLÁRIUM, AEROBIC, KALANETIKA, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ Fitness Bar možnost občerstvení, prodej a poradenství v oblasti výživy Masáže: záda + šíje 30 min. 120, celé tělo 60 min. 240, dolní končetiny 30 min. 120, horní končetiny 30 min. 120, Otevírací doba: PO PÁ , SO NE Internet. adresa: fitcentrum TŘI STUDNĚ jarní prázdninový dětský pobyt ; 3.490, Kč ubytování v hotelu, plná penze, vedoucí, doprava, pojištění. Albrecht Karel s. r. o., Václavská 6, Brno, tel: ; ; prov. hodiny Po Pá hod; KADEŘNICTVÍ ** dámské, pánské, dětské ** MASÁŽE, VIZÁŽE, barev. parad. Mikuláškovo nám. 3, Brno-Starý Lískovec Rozšiřujeme služby o kvalitní klasické MASÁŽE. PO PÁ 9 18 hod., obj. tel NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, Brno OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK tel.: , STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova vydání ročně IČO Tel Registrováno pod číslem MK ČR E Odpovědný redaktor Vlastimil Ješina, redakční rada Lydia Kudělková, Mgr. Květuše Doležalová, Alena Makalová, Mgr. Květoslava Bochníčková, Ing. Miloš Veselý Tisk a inzerce Epona relations s.r.o., Mezírka 1, Brno, tel , mobil Den vydání Určeno obyvatelům MČ Brno Starý Lískovec Zdarma Náklad ks 6

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011 Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011 1. Sociální byty pro rok 2011 Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2011 nenabídne uvolněný

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 1. Hromadná instalace plastových oken (dodatečná výměna) dodatky ke smlouvě Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010. 2. Výměna bytů

Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010. 2. Výměna bytů 1. Výměna bytů Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci: bytem Sevastopolská č.o.5, Brno a bytem Vltavská č.o.

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Informace z usnesení 78. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 22.7.2009. 1. Pronájem volných bytů předem opravených

Informace z usnesení 78. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 22.7.2009. 1. Pronájem volných bytů předem opravených Informace z usnesení 78. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 22.7.2009 1. Pronájem volných bytů předem opravených Rada MČ Brno - Starý Lískovec schvaluje pronájem bytu č.7 v bytovém domě na ulici Sevastopolská

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Informace z usnesení 79. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.4.2013. 1. Osová 2,4,6,8 prodej vymezených jednotek předmět prodeje a kupní cena

Informace z usnesení 79. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.4.2013. 1. Osová 2,4,6,8 prodej vymezených jednotek předmět prodeje a kupní cena Informace z usnesení 79. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.4.2013 1. Osová 2,4,6,8 prodej vymezených jednotek předmět prodeje a kupní cena Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 12. 5. 2015 Č.j.: 64 / 2015 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. RM13 č. 13/235/VI/2015 C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ platný od 1. 7. 2015 Zpracoval: vedoucí odboru finančního Rozdělovník: Předkládá:

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky Obec Hrušky Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky, včetně systému

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavehním odpadem na území města Opočna

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více