STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY"

Transkript

1 STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY Vydává statutární město Brno, městská část Brno Starý Lískovec, Klobásova 9 2 ÚNOR 2004 ROČNÍK 13 Slovo starosty Slovo starosty Poděkování Občané Vážení občané, opět se na začátku tohoto roku vracím k ožehavému tématu dobudování oddílné kanalizace. Vzhledem k tomu, že vybudování oddílného kanalizačního systému je pod míněno vyčištěním vodního toku Leskavy, je nutné dohodnout se s Povodím Moravy, a. s. na uložení vytěženého sedimentu na vybraných lokalitách v majetku Statutárního města Brna. V roce 2000 byl Povodím Moravy, a. s. vyčištěn úsek koryta Leskavy v k. ú. Bohunice a Starý Lískovec mezi stupněm s odběrem v ř. km 3,586 a mostem v ulici Čermákově, ř. km 4,858. Potom byly práce ukončeny z nedostatku finančních prostředků Povodí Moravy, a. s., poněvadž minulá rada MČ Starý Lískovec rozhodla, že zpoplatní uložení vy braných sedimentů na vybraných lokalitách naší obce. Proto předkládám RMČ Starý Lískovec návrh o bezplatném uložení vybraných sedimentů na vybraných lokalitách. V pří padě, že rada bude s tímto návrhem souhlasit, zahájím jednání s Povodím Moravy, a. s. o vyčištění koryta vodního toku Leskavy a následným dobudováním oddílné kanalizace. Chci Vám také oznámit, že byl zprivatizován první dům na Oderské ulici č. 10. V sou vislosti s probíhající privatizací znovu podotýkám, že ti z vás, kteří se rozhodnete dům ne koupit, nemusíte mít obavy z toho, že dům koupí někdo cizí, případně že váš dům bude předán nějaké realitní kanceláři, která ho bude spravovat. Domy, které nájemníci nekoupí, budou i nadále ve správě naší obce, jako je tomu doposud. A nakonec se chci s vámi podělit o velice příjemný zážitek. Byl jsem pozván a také jsem navštívil ples důchodců. Řeknu vám, že jsem už dlouho nezažil tak příjemnou atmosféru, družnou zábavu a musím říci, že by nikdo neuhodl data narození většiny přítomných. Jejich vitalita a schopnost se bavit, nejen se nechat bavit, rozhodně předčí mnohé z nás, kteří jsme podstatně mladší. Ať jim tato schopnost dlouho vydrží. Petr Hudlík, starosta Novoroční veřejné cvičení v karate 2004 Pod záštitou Jihomoravského svazu ka rate a za přítomnosti starosty pana Petra Hudlíka se v sobotu 3. ledna 2004, v nové hale Tatran Bohunice uskutečnil XII. ročník mezinárodního mládežnického turnaje v karate Novoroční veřejné cvičení. Tur naje se zúčastnila asi stovka závodníků z 16 klubů (z toho čtyři kluby byly ze Slo venska). Sportovní úroveň byla již tradičně velmi vysoká a podíleli se na ní i mezi národní rozhodčí (R. Rebro, M. Kubín). Zahraniční hvězdou turnaje byla nejlepší slovenská juniorka Mirka Vašeková, která zvítězila v kategorii KATA juniorek před naší Lindou Šefčíkovou. Ovšem ani kara tisté z Domečku se v dané konkurenci neztratili a dvě kategorie jsme vyhráli. KATA juniorů vyhrál Michal Tlach, KATA starších žáků vyhrál Marek Aberl. Ale asi největším překvapením turnaje bylo naše družstvo v KUMITE (J. Nekuda, J. Bůček, M. Skalický), které porazilo silný tým Sokola Tišnov A i Laugaricio Trenčín a prohráli až ve finále těsně s TJ Jeseník (2:1). Trochu zklamáním byla nešťastná finálová porážka našeho KATA týmu. K reprezentativní úrovni závodu přispěly i krásné ceny jednotlivých sponzorů. Při této příležitosti děkujeme za finanční a morální podporu ÚMČ Starý Lískovec a Sport sportovnímu klubu Tatran Bohunice (panu Táborskému a panu J. Tlachovi), ale i dal ším našim příznivcům, kteří nám pomohli závod uskutečnit, a to pánům Ing. Vaver kovi z CanoCaru, P. Požárovi ze zlatnictví Brilant, Ing. V. Vašutovi z firmy SAMO, M. Hanákovi z VELO Hanák, dr. Giláníkovi z Konzulty Brno, dr. P. Vojtkovi z IOV Brno, M. Schwarzovi z firmy KAZE, V. Švarcovi z firmy SABE, Ing. V. Šrámkovi z InCaru, Evropské databance a paní M. Slámové z Tourbus Brno. Kromě sportovních klání vzbudila velkou pozornost diváků i naše exhibice (Standa Věchet) a přítomnost mistryně Evropy Petry Nové. Zúčastněným oddílům děku jeme za účast a přejeme další sportovní úspěchy. Ing. Petr Vrbík za oddíl karate při DDM Brno Starý Lískovec STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY najdete na internetových stránkách Obyvatelé domu s pečovatelskou službou, ul. Kosmonautů 23 Brno, děkují panu sta rostovi a Zastupitelstvu ve Starém Lískovci za vánoční balíčky, které nám osobně pře dali. Potěšilo nás, že Zastupitelé si udělali čas, kterého nemají nazbyt, pro nás, důchod ce. Přejeme Vám hodně zdraví, dobré po hody a úspěchů ve Vaší obtížné práci. Na pomluvy Odesáčka nedejte, nestojí za řeč. Milada Zavadilová KAČO CUP 2004 Sport Halový turnaj mladších žáků KAČO CUP 2004 Suchdol nad Lužnicí Kde se nachází Starý Lískovec a jakou soutěž hraje naše družstvo, to byla nej častější otázka trenérů a diváků na tomto turnaji. Opravdu skvěle hrající družstvo mladších žáků Tatranu Starý Lískovec (TSL). Hráči sami sobě dokázali, že když se hraje fotbal s plným nasazením a srd cem do poslední minuty utkání a celého tur naje a když odevzdají pro kolektiv vše, co se naučili ve fotbalovém umění, přijde i ra dost ze hry a dobrý pocit, že dobře repre zentovali svůj klub. Radost rodičů a spon zorů, kteří dávají možnost zúčastňovat se těchto sportovních akcí je o to větší, když přijde takový úspěch! Utkání se hrála ve dvou skupinách po čtyřech. Výsledky našeho družstva TSL Sezimovo Ústí 4:3 TSL Suchdol n Lužnicí 5:2 TSL Jindřichův Hradec 4:2 semifinále TSL Vltava Č. Budějovice 3:2 finále TSL SK České Budějovice 4:1 Nejlepším střelcem turnaje se stal hráč TSL Svoboda Ivo 7 branek Další naši úspěšní střelci Rotrekl Martin 4 branky Matula Micha 2 branky Haluza Oldřich 2 branky Musil Petr 2 branky Peloušek Patrik 2 branky Frank Marek 1 branka Rád bych touto cestou poděkoval spon zorům: fa LAVIMONT a. s. pan Vimr, HA SOFT pan Handlar, fa TELEPHONE, autobusová doprava NATOUR pan Haluza a ÚMČ Starý Lískovec. Trenér mladších žáků Josef Ševčík

2 2 Poplatek za komunální odpad v roce 2004 V roce 2004 zůstává na základě rozhod nutí Zastupitelstva města Brna zaveden místní poplatek, při čemž výše poplatku činí 500 Kč na poplatníka a splatnost poplatku je opět k Platit poplatek můžete i nadále 1. pokladnou, 2. bezhotovostním převodem, 3. poštovní poukázkou. Úhrada poplatku pokladnou Šumavská 33, budova A v místě pra coviště správce poplatku jsou v provozu celoročně dvě pokladní místa. V době od března do května se počet pokladen zvy šuje na čtyři. Při úhradě v hotovosti na pokladně je dobré znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplat níků, za které je odváděn poplatek. V době od března do května je také v provozu až pět pokladních míst na Mali novského náměstí 3, v přízemí budovy Magistrátu města Brna. Úhrada poplatku bezhotovostním převo dem Účet správce poplatku je /5400. Variabilní symbol je rodné číslo poplat níka. Konstantní symbol Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě na stránce Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřa zování platby. Úhrada poplatku poštovní poukázkou Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřa dech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka). Pokud uhradíte jednou poukázkou po platek za více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce poplatku: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku, Kouni cova 67, Brno, nebo prostřed nictvím internetu na straně /odpady, odkaz Oznámení společného zá stupce formulář k odeslání. Osvobození od poplatkové povinnosti Osvobozeny od místního poplatku v roce 2004 jsou: fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně, a to od po platku vztahujícímu se k této stavbě, fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Husova3, Husova 5 a Dominikánská 2, třetí a další nezaopatřený sourozenec, za splnění těchto kritérií: a) věk nejméně tří sourozenců je pod 15 let, b) jsou nezaopatření a žijí ve společné domácnosti, c) zákonný zástupce těchto sourozenců musí správci poplatku doložit rodné listy a čestné prohlášení o nezaopatřenosti k Pokud tak neučiní, mohl by být pokutován za nesplnění povinnosti nepe něžité povahy. Je dobré nenechávat do kládání na poslední chvíli a rozhodně je žádoucí řešit tuto povinnost s referenty v kanceláři a nikoli s pokladními. Zdržujete tak nejen sebe, ale i Vaše spoluobčany, kterých se žádné osvobození netýká a mís to dvou minut, které zabere úhrada v ho tovosti, musí čekat díky Vám mnohem déle. Poměrné částky S výší poplatkové povinnosti souvisí i změny trvalého pobytu, narození, úmrtí. Pokud se do Brna přistěhujete, musíte do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste se přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplatku. Ta se rovná jedné dva náctině poplatku vynásobené počtem mě síců, odkdy trvá trvalý pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru. Pokud jste se z Brna odstěhovali, máte nárok na vrácení poměrné částky, která se vypočítá obdobně. Při narození dítěte postupují zákonní zá stupci při výpočtu poměrné částky stejně jako v případě přistěhování se do města. Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědi cové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrá cena dědici. S usnesením o dědicích pak lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici. Těžká sociální situace Občané sociálně potřební, nezaměst naní, rodiny s nezaopatřenými dětmi se mohou obrátit na příslušný sociální odbor se žádostí o jednorázovou dávku. Trvalý pobyt Poplatníci, kteří se nezdržují v místě trvalého pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku a správce daně nezohledňuje tuto skutečnost při rozhodování o žádostech o prominutí. Je rozhodnutím každého z nás, kde budeme mít trvalý pobyt. Pro osoby zdržující se mimo Brno, ať již na území České republiky nebo v zahraničí, které nechtějí platit místní poplatek, se mohou s informacemi o změně trvalého pobytu obrátit na Odbor správních činností MMB, Husova 5. Nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání Pokud nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, nebo zaplatíte v nesprávně nižší výši, stá váte se dlužníkem a Vámi včas nezapla cené poplatky (nebo jejich část) můžeme zvýšit až na trojnásobek nedoplatku. Bude li tedy Váš nedoplatek činit 500 Kč, v měsíci červnu Vám může být zvýšen až na částku 1500 Kč. Pokud nezaplatíte ani na základě výzvy k úhradě v náhradní lhůtě, bude s Vámi zahájeno vymáhací řízení, přičemž náklady tohoto řízení mohou do sáhnout až několika tisíc korun. Odklad a splátky Od ledna do května můžete hradit jaké koliv poměrné částky jedním z výše uve dených způsobů úhrad. Je důležité, abyste k měli uhrazen poplatek v plné výši. Po tomto datu může správce poplatku zvýšit nedoplatek až na jeho trojnásobek a dál postupovat dle předchozího odstavce. Chcete li řešit dluh žádostí o odklad či o splátky, pak vezměte na vědomí, že s takovou žádostí je spojen správní poplatek ve výši 100 Kč na jednoho žadatele a z od ložené částky se Vám počítají úroky dle zákona o správě daní a poplatků. Při tak relativně nízkém poplatku je logicky tento postup nevýhodný a poplatek se Vám pro draží. Nutno poznamenat, že podání žá dosti a nevratná úhrada správního poplatku ještě neznamená, že Vaší žádosti bude vy hověno. Další informace získáte osobně na oddělení správy poplatku za komunální odpad Odboru životního pro středí v 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská 33, telefonicky , , písemně na adrese Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kouni cova 67, Brno nebo, e mailem na V každém případě doporučujeme pro jednat předem možnosti odkladu či splátek se zaměstnanci správce poplatku, kteří Vám rádi při řešení Vaší situace pomohou. Ing. Jiří Němec, vedoucí oddělení správy poplatku Odbor životního prostředí MMB Country ples Vážení přátelé, rádi bychom Vás pozvali na Kultura COUNTRY PLES ve Starém Lískovci. Bude se konat 14. února 2004 od v sokolovně na Máchalově ulici. Můžete se těšit na brněnskou skupinu KASKADÉŘI a nabitý kulturní program. Zatančí Vám taneční skupina ABONICA, odvážlivci si mohou zasoutěžit O Otesánka, ostatní třeba zkusit štěstí v tombole. A pro milovníky dobrého pití tu bude možnost ochutnat mladá moravská vína vynikajícího ročníku Vstupenky zakoupíte v předprodeji v sokolovně, a to 13. února 2004 od 18 do 19 hodin. Na COUNTRY PLES Vás srdečně zve Orel Starý Lískovec. Josef Jaňura, Orel Starý Lískovec

3 Sběrná střediska odpadů ul. Vltavská a Točná Řádková inzerce Provozovatel obou sběrných středisek odpadů je A.S.A., spol. s r. o. Provozní doba ul. Vltavská (velké ul. Točná (naproti parkoviště nad tramvajovou domu Točná č. 21) zastávkou Osová) Pondělí hod hod. Úterý 9 12 hod., hod hod., hod. Středa 9 12 hod., hod hod., hod. Čtvrtek 9 12 hod., hod hod., hod. Pátek 9 12 hod., hod hod., hod. Sobota hod hod. Neděle Zavřeno, otevřeno pouze v měsících dubnu, květnu, říjnu a v listopadu od 9 13 hod. Jaký odpad je možné odevzdat: směsné plasty, plastové obaly, polystyren, obalový ma teriál, PET lahve, syntetické motorové, převodové a mazací oleje, topný olej a motorovou naftu, motorový benzín, olejové emulze, plasty, oleje, pneumatiky, sklo, laboratorní che mikálie a jejich směsi, stavební suť, obklady, asfaltové směsi, hliník, železo, ocel, směsné kovy, kabely, izolační materiály, sádra, sádrokarton, papír, časopisy, noviny, lepenka, tex til, rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a výbojky, ledničky, barvy, lepidla, pryskyřice, odmašťovací přípravky, baterie a akumulátory, baterie tužkové, ploché a knoflíkové, televizory, pračky, počítačové monitory, tiskárny, dřevo, nábytek, kamna, odpad z čištění komínů, popel, odpad rostlinného původu, zemina, kameny, směsný ko munální odpad, uliční smetky, staré peřiny, koberce, matrace, linoleum, autosedačky. Každý návštěvník sběrného střediska odpadů se řídí pokyny pracovníka obsluhy třídění odpadů do příslušných kontejnerů a nádob, demontáž odpadů k jejich efektivnímu odložení, eliminace objemu odpadů, platba za odložení, úklid apod. Odložení odpadů je pro občany zdarma, s vyjímkou: 1. jednorázové odložení více než 50 kg odpadů kategorie ostatní a 5 kg kategorie nebezpečný cena se řídí platným ceníkem, který je k dispozici u obsluhy střediska, 2. odložení více jak 4 ks pneumatik z osobních aut, další pneumatika 20 Kč/1 ks, 3. pneumatiky z osobních aut s diskem 20 Kč/1 ks, 4. pneumatiky z nákladních aut 110 Kč/1 ks, 5. pneumatiky z nákladních aut s diskem 150 Kč/1 ks, 6. traktorové pneumatiky 300 Kč/1 ks, 7. odložení více jak 1 ks ledničky, další lednička 180 Kč/1 ks, 8. odložení více jak 2 ks televizorů, počítačových monitorů, tiskáren, další kus za 7 Kč/1 kg, 9. směsný komunální odpad netříděný a spalitelný odpad vhodný do popelnice 3 Kč/1 kg, odložení odpadů pro podnikatele je zpoplatněno vždy, zdarma lze uložit pouze: 10. PET lahve čisté, 11. hliník, železo a ocel, směsné kovy, 12. papír a lepenka (sběr), 13. sklo (sběr), 14. nádobky od sprejů kategorie ostatní odpad, 15. kovy kamna, nádoby, pračky vše kategorie ostatní odpad (nesmí být znečištěno nebezpečnými látkami) Ceny za odložení odpadů se řídí platným ceníkem, který je schválený Statutárním městem Brnem a je platný na celém území Brna. Ceník je k dispozici u obsluhy střediska, vyvěšen na úřední desce v budově ÚMČ Klobásova 9, telefonické informace podá paní Kaplanová na úseku ŽP. Pod pokutou až do výše Kč je zakázáno odkládat odpad na volnou plochu vně střediska a házet jej přes oplocení v době nepřítomnosti pracovníka obsluhy. Jarmila Kaplanová, úsek ŽP Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vám všem popřáli v novém roce hlavně hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů ve veš kerém vašem konání. Sešel se rok s rokem a každý z nás, ať již vědomě či podvědomě, bilancuje. Jistě se shodneme, že se vždy něco daří více a něco méně. V minulém čísle jste se dočetli, jak pracujeme prostřednictvím našich man dátů ve Starém Lískovci. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že při řešení jakékoli problematiky jsme v RMČ nadstraničtí. Vždyť volební pro gramy se v mnohém shodují a náš zá jem, aby se nám všem v naší městské části dobře žilo, je společný. Jsem ráda, že více komunikujeme s občany. Chodíme mezi naše tělesně postižené spoluobčany a hovoříme o tom, co by bylo potřeba vylepšit či změnit. Nejkrásnějším dárkem pro mě bylo to, že jsme se již druhé vánoce sešli s obyvateli domu s pečovatelskou služ bou a mohli si popřát pěkné svátky a hodně zdraví v širším kruhu. Věřte, že to byla oboustranná radost. Dalo by se pokračovat ve výčtu dalších aktivit, které nejsou někdy moc vidět, protože nikdo z nás nemá zájem se věnčit. Proto raději pracujeme a moc o tom do světa nekřičíme. Kdo má otevřené oči vidí. V započaté práci budeme pokračo vat dál a já věřím, že čas ukáže, že se leccos změnilo a mnohé ještě v bu doucnu změní, k lepšímu. Mgr. Květuše Doležalová, radní (MO ČSSD) Galerie a prodejna dárkového zboží Jeřabinka pořádá originální výstavu keramiky manželů Ruškových a obrazů Sergeje Kuliny Zahájení výstavy 4. února 2004 v 17 hod. Koupím RD 1+1 ve Starém Lískovci, Bohu nicích, Ostopovicích. Může být i k rekonstrukci, nejlépe se zahrádkou. Tel.: Vyměním větší družstevní byt 3+1 ve Starém Lískovci za družstevní 2+kk ve stejné lokalitě, příp. Bohunice od 1. patra výše. Tel.: Dobrý vedlejší příjem i na stálo. Tel.: English studio, specialista na angličtinu. Jazyková škola kurzy různých pokročilostí. Spodní 20, Bohunice. Tel.: DRAK dětské tábory (7 18 let) a minitábory pro rodiče s dětmi (1 9 let). Léto, zima Vyso čina. Pestrý program, tradice. Nabídku zašleme zdarma. Tel.: , Výstava potrvá do 2. března 2004 Brno Starý Lískovec, Klobásova 14a Tel Otevírací doba PO PÁ hod. SO 9 11 hod. NE ZAVŘENO 3

4 Mobilní svěr komunálního odpadu v roce 2004 Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v roce 2004 na území MČ Brno Starý Lískovec v těchto termínech: 19. února, 14. dubna, 9. června, 5. srpna, 4. října a 1. prosince na stanovištích a v časech: hod. Kyjevská 17 parkoviště hod. Bosonožská 9 parkoviště u kotelny K hod. Točná hod. Kosmonautů 1 parkoviště hod. Kosmonautů 23 odstavné stání hod. Dunajská 43 parkoviště hod. Labská (parkoviště) hod. U penzionu (bývalá Labská) s křižovatkou Osová (první parkoviště za křižovatkou s Osovou). Odevzdat můžete: barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla, vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, oleje a maziva, zaolejované hadry, akumulátory, monočlánky, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné, zářivky a úsporné zářivky, teploměry, postřikové látky, pesticidy, tonery, staré a nepotřebné léky, odlako vače, přelivy, laky, brzdové destičky, obaly od sprejů a další nebezpečné složky ko munálního odpadu. V uvedené době přijede na stanoviště sběrové vozidlo s odbornou obsluhou. Nebez pečné složky komunálního odpadu přineste osobně. Je v rozporu se zákonem odkládat tento odpad volně na stanovišti tímto činem může být způsobeno nejen znečištění veřej ného prostranství, ale zejména ekologická havárie. Sběr je pro občany zdarma, nikoliv pro podnikatele s firemním odpadem. Nebezpečné odpady nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země! Mimo stanovené termíny mobilního sběru můžete nebezpečné odpady odložit ve sběr ném středisku odpadů ul. Vltavská a Točná. Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu organizuje Statutární město Brno prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno, včetně úhrady nákladů za tento sběr. Jarmila Kaplanová, úsek ŽP (dle podkladů OŽP MMB, harmonogram sběru byl schválen Radou města Brna dne ) 25. schůze Rady MČ Rada na svém zasedání dne 14. ledna 2004 mimo jiné: nesouhlasila s pronájmem nebytového prostoru na Kurské 8, žadatel nepředložil 100% souhlas nájemníků, schválila změnu nájemce nebytového prostoru v domě na ul. Kyjevská 3 tak, že subjekt nájemce se změní z fyzické osoby M. Ř., bytem Bosonožská 15, Brno na právnickou osobu firmu ABAUT, s.r.o., která bude mít sídlo na Kyjevské 3, souhlasila s pronájmem nebytových prostor v přízemí domu Sevastopolská 9 panu. J. P. ke zřízení depozitu 14 denního motoristického magazínu A M BURZA, popř. kontaktního místa pro inzerci v uve deném časopise, schválila pronájem části pozemku p.č. KN 2209/1 v k.ú.starý Lískovec panu P. F., bytem Labská 37, k umístění pevného stánku pro prodej smíšeného zboží, schválila mandátní smlouvu s man datářem RTS, a.s., Lazaretní 13, kde před mětem smlouvy je organizační zajištění celého průběhu zadání veřejné zakázky Provádění zednických a malířských prací v bytových panelových domech ve správě městské části Brno Starý Lískovec, schválila realizaci plastových prvků v domě Mikuláškovo nám. 16, schválila firmu RTS, as., k zajištění výběrového řízení na dodávku stavebních prací Opravy, dodávka, montáž a revize elektroinstalace v panelových domech MČ Brno Starý Lískovec, schválila firmu RTS, a. s., k zajištění výběrového řízení na dodávku stavebních prací Provedení zednických a malířských prací v panelových domech městské části Brno Starý Lískovec, projednala bytové záležitosti: přechod nájemního práva ze zákona, podnájem bytu (části bytu). Hudební škola Yamaha Školy Kdo nepoznal, neuvěří! Hudební škola Yamaha (kromě hudeb ního vzdělávání dětí a dospělých) nabízí maminkám ze Starého Lískovce osvědče nou, zcela originální a v Evropě ojedinělou třístupňovou hudební přípravku pro: nemluvňata 4 18 měsíců Hrátky s robátky batolata 18 měs. 4 roky První krůčky k hudbě předškoláky 4 6 let Rytmické krůčky Přijďte mezi nás se svými dětmi a nezá vazně vyzkoušejte! Bližší informace: e mail: tel.: nebo SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Brno Starý Lískovec ve spolupráci s městskou částí Starý Lískovec Vás srdečně zve na tradiční OSTATKOVOU MAŠKARNÍ MERENDU v pátek 20. února od 19 hodin a DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES v sobotu 21. února od 14 hodin Obě akce proběhnouv sále sokolovny, Máchalova 4 K tanci a poslechu hraje již tradičně REFLEX BAND Ladislava Šterbáčka Předprodej vstupenek v hasičské zbrojnici na ul. Točná 5 v pondělí 16. února od 16 do hodin Za všechny srdečně zve Petr Kouřil, velitel SDH Starý Lískovec 4

5 Dny otevřených dveří jazyková výuka na ZŠ Labská V době vstupu naší země do EU vyvstává potřeba hlubší jazykové přípravy každého dítěte, žáka školy. ZŠ Labská připravila systém této výuky tak, aby každý žák měl možnost získat základy nejméně jednoho světového jazyka. I. stupeň ZŠ Ročník Aj Nj Frj Rj 1. ZK + 2. ZK + ZK 3. ZK + ZK 4. PP, ZK + PP, ZK PP, ZK* PP, ZK* 5. PP PP, ZK PP, ZK* PP, ZK* II. stupeň ZŠ Ročník Aj Nj Frj Rj 6. PP PP, ZK* PP, NP* PP, NP* 7. PP, PvP PP, PvP* PP, PvP* PP, PvP* 8. PP, PvP PP, PvP* PP, PvP* PP, PvP* 9. PP, PvP PP, PvP* PP, PvP* PP, PvP* Legenda Aj, Nj, Frj, Rj cizí jazyky PP povinný předmět vždy výběr jednoho jazyka ZK zájmový kroužek NP nepovinný předmět PvP povinně volitelný předmět konverzace v jazyce * zřizujeme v případě zájmu minimálně 10 žáků + za úplatu, externí lektor Školy Údaje o časovém rozvrhu a jménech vyučujících NP, ZK jsou buď za oknem školy či na Škola má patřičný počet odborně a pedagogicky způsobilých učitelů a lektorů cizích jazyků, což v dnešních podmínkách není vždy a všude. Jako mimořádnou nabídku doporučujeme výuku francouzského a ruského jazyka. Věříme, že žáci a jejich rodiče nabídku školy, zvláště v ZK a NP budou více využívat a zajistí tak dítěti jeden ze základních předpokladů pro budoucí životní uplatnění. Lubomír Strnad, ředitel školy Základní škola Labská 27, Brno Mikulášský turnaj v malé kopané Sport Mikulášská nadílka ve Starém Lískovci byla i v roce 2003 fotbalová, neboť Orelská jednota ze Starého Lískovce uspořádala na ZŠ Bosonožské již čtvrtý ročník prestižního a velmi oblíbeného Mikulášského turnaje v malé kopané. K fotbalovému klání jsme i tentokrát mohli využít obě tělocvičny na ZŠ Bosonožské, které byly plně vytížené po celý den, neboť se zde vměstnalo 8 týmů mužů a 8 týmů žáků. Soutěž mladých fot balistů do 15 ti let ovládli hráči z Bohunic. Jejich A tým oplatil ve finále Židenicím těsnou porážku ze základní skupiny a po výhře 3:0 se mohl radovat z celkového prvenství. Také bronzové umístění letos putuje do Bohunic, protože jejich druhé mužstvo v souboji o třetí příčku přehrálo domácí celek St. Lískovce A 6:2. Také v kategorii mužů se sešlo 8 týmů, mezi který mi byli k naší radosti pořádně vidět oba naši zástupci. Ve skvělé formě se prezen toval především St. Lískovec A, který bez jediného zaváhání dokráčel až do finále. Tam ovšem nedokázal udělat ten krůček nejdůležitější a v nervy drásající bitvě s Oře chovem podlehl bohužel svému soupeři v penaltovém rozstřelu, když v normální hrací době skončil zápas remízou 4:4. Poražení starolískovečtí finalisté se ovšem mohou pochlubit tím, že ve svém středu mají nej lepšího střelce turnaje, a to Michala Bendu, který zatížil konta soupeřů 15 góly. Úspěš ný byl také náš druhý tým hájící barvy pořa datelské jednoty, a to St. Lískovec B, který v dramatickém derby o třetí příčku zdolal Bohunice nejtěsnějším rozdílem 6:5. Radost ze hry ovšem měli snad všichni účastníci i přesto, že se neprobojovali mezi vítěze, neboť díky hracímu systému každý odehrál několik zápasů a fotbalu si užil do sytosti. Proto závěrečným slovem je třeba poděko vat pořádající Orelské jednotě ze Starého Lískovce a ředitelství ZŠ Bosonožské, že nám tento sportovní zážitek přichystali a doufáme, že i tento rok v čase mikuláš ském ožije Starý Lískovec opět halovým fotbalem. Stanislav Plechl, Orel Starý Lískovec Dny otevřených dveří Školy Nové knižní tituly Kultura Srdečně zveme všechny obyvatele města Brna a zájemce o studium na Přehlídkový den Obchodní a hotelové školy který se koná dne 12. února 2004 od 13 do 16 hod. Ke zhlédnutí budou prostory školy, odborně a moderně vybavené učebny jazykové, multimediální, počítačové, gastrono mické a jiné. Studenti předvedou servis vína a pokrmů, barmani Vám dají ochutnat správně namíchaný coctail, uvidíte krásně prostřené slavnostní tabule. Studenti se dále pochlubí znalostmi z cestovního ruchu, spoluprací s partnerskými školami v zahraničí, ale i zpěvěm a tancem. Těšíme se na Vaši návštěvu Dny otevřených dveří pořádá každý čtvrtek od 13 do 16 hodin Obchodní a hotelová škola, Bosonožská 9, Brno Starý Lískovec (spojení tramvají 5, 7, 8, zastávka Dunajská) tel.: , , fax: e mail: http/www.hotskolabrno.cz Nabídka nových knižních titulů KJM Brno, pobočka Kurská 1 Cibulka: Nataša Gallová 2, Černocká: Co mě maminky (ne)naučily, Denker: Sestrič ka, Formánek: Prsatý muž a zloděj pří běhů, Holcová: Za humny nejsou lvi, Ja zairová: V Indii, Kessler: Útok na Bagdád, Menyová: Utrhnout se ze řetězu, Pekár ková: Najdža hvězdy v srdci, Peters: Pán ticha, Hrnčířovo pole, Stropnický: Klídek, nerve!, Šiklová: Deník staré paní, Vašíček: Turecké záhady, Viewegh: Na dvou židlích. Literatura pro děti: Březinová: Trosečníci, Hilf: Kluci jsou přece prima, Kampwerth: Holky jsou přece bezva, Kroc: Král noci, Švandrlík: Kopyto, Mňouk a Stříbrňáci. 5

6 ZLATNICTVÍ GOLD prodej zlata a stříbra, zakázková výroba, opravy, leštění, zlacení, stříbření, výkup zlomkového zlata VŠE KVALITNĚ RYCHLE LEVNĚ prodejna: U Pošty 14 v objektu polikliniky PO PÁ tel. č STAVEBNÍ ČINNOST práce zednické, obkladačské, zateplení fasád, rekonstrukce bytů, koupelen, vodo, instalo, elektro, topení práce výkopové, demoliční a vyklízecí, půdní vestavby a sádrokartonářské práce, klempířské, pokrývačské a tesařské práce, údržba zeleně, sečení trávy i velké plochy, jeřábnické práce, UNC, Tatra, Liaz, dodávka stavebnin, kontejnery PŘIJATELNÉ CENY, PRACUJEME SPOLEHLIVĚ A RYCHLE ODERSKÁ 9, TEL./FAX: , MOB Fitnes Centrum PPL, U pošty 14, tel Přijďte si zacvičit! TRADICE, KVALITA, NÍZKÁ CENA + 3 ROKY ZÁRUKA Dále nabízíme: bezpečnostní dveře a vrata, rolety PLISE, navíjecí rolády, úpravu žaluzií po výměně oken (za okna plastová). BOHEMIAFLEX Starý Lískovec, Máchalova 7 tel.: , mob.: pracovní doba: po pá 9 12, hodin ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? ZAVOLEJTE! Opravíme rychle, levně, u Vás doma. tel.: , www: POZOR! NOVĚ OTEVŘENO! Pondělí až čtvrtek HUDEBNÍ A HERNÍ KLUB DON Kulečník Po-Čt hod. Šipky Fotbal Pá, So DISKOTÉKA Nevýherní hrací stroje ZAČÍNÁME V ÚNORU 2004! POSILOVNA SOLÁRIUM, AEROBIC, KALANETIKA, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ Fitness Bar možnost občerstvení, prodej a poradenství v oblasti výživy Masáže: záda + šíje 30 min. 120, celé tělo 60 min. 240, dolní končetiny 30 min. 120, horní končetiny 30 min. 120, Otevírací doba: PO PÁ , SO NE Internet. adresa: fitcentrum TŘI STUDNĚ jarní prázdninový dětský pobyt ; 3.490, Kč ubytování v hotelu, plná penze, vedoucí, doprava, pojištění. Albrecht Karel s. r. o., Václavská 6, Brno, tel: ; ; prov. hodiny Po Pá hod; KADEŘNICTVÍ ** dámské, pánské, dětské ** MASÁŽE, VIZÁŽE, barev. parad. Mikuláškovo nám. 3, Brno-Starý Lískovec Rozšiřujeme služby o kvalitní klasické MASÁŽE. PO PÁ 9 18 hod., obj. tel NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, Brno OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK tel.: , STAROLÍSKOVECKÉ NOVINY Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova vydání ročně IČO Tel Registrováno pod číslem MK ČR E Odpovědný redaktor Vlastimil Ješina, redakční rada Lydia Kudělková, Mgr. Květuše Doležalová, Alena Makalová, Mgr. Květoslava Bochníčková, Ing. Miloš Veselý Tisk a inzerce Epona relations s.r.o., Mezírka 1, Brno, tel , mobil Den vydání Určeno obyvatelům MČ Brno Starý Lískovec Zdarma Náklad ks 6

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 1. Bytová záležitost v domech zvláštního určení Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že občance svědčí ve smyslu 713 občanského

Více

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat:

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat: Sběrná místa Na území města Liberce je v současné době v provozu několik sběrných míst. V ulici Ampérová a v ulici Dr. Milady Horákové mohou občané města Liberce odložit zdarma až 500 kilogramů odpadu

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Informace z usnesení 67. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.4.2009

Informace z usnesení 67. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.4.2009 Informace z usnesení 67. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.4.2009 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 na ul. Labská 3 Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 4 v

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

2. Přechod nájemního práva Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nastaly zákonné podmínky pro přechod

2. Přechod nájemního práva Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nastaly zákonné podmínky pro přechod Informace z usnesení 96. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.11.2009 1. Dohoda o zániku nájmu bytu č. 34., ul. Kosmonautů č.o.23 Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00226 o

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Křtěnov Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křtěnov se na

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: Magistrát města Brna, Dominikánské

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 1.Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku Dunajská 41, byt č. 7, Jaromír Musil Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 12. 5. 2015 Č.j.: 64 / 2015 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.2.2012. 1. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení

Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.2.2012. 1. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení Informace z usnesení 43. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.2.2012 1. Kalkulace ceny za odběry elektřiny ze sítě veřejného osvětlení Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Kalkulaci ceny za odběry elektřiny

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Mokrá-Horákov č. 2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.11.2010 1. Výměna bytů Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů na ul.: Labská č.o.35, Brno a Oblá č.o. 57, Brno

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 400 daň z příjmů právnických osob 1341 360 poplatek ze psů 1342 5

Více

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Nový Knín Obecně závazná vyhláška města Nový Knín č. 1/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002 2002 - č. 1 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Rumburk. - zrušena OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

Článek 1 Předmět a správa poplatku

Článek 1 Předmět a správa poplatku Obecně závazná vyhláška obce Kryštofovy Hamry č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kryštofovy

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011 Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011 1. Sociální byty pro rok 2011 Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2011 nenabídne uvolněný

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

nájemního práva ve smyslu ust. 706 občanského zákoníku, k bytu č.24, v bytovém domě na

nájemního práva ve smyslu ust. 706 občanského zákoníku, k bytu č.24, v bytovém domě na Informace z usnesení 122. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 26.7.2010 1. Přechod nájemního práva nájemního práva ve smyslu ust. 706 občanského zákoníku, k bytu č.4 v bytovém domě na ulici Labská č.o.

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

M Ě S T O K R U P K A

M Ě S T O K R U P K A M Ě S T O K R U P K A Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.11.2015 1. Pronájem pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová na hlídané parkoviště Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření

Více

Město Čelákovice, nám. 5. května, Čelákovice

Město Čelákovice, nám. 5. května, Čelákovice Město Čelákovice, nám. 5. května, 250 88 Čelákovice Obecně závazná vyhláška E 2/2013 města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Čl. 1. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška města Litovle č. 2 / 2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Litovel

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Město Mirošov Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Mirošov se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 7/2003 ze dne

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 7/2003 ze dne Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 7/2003 ze dne 9.12.2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. č.2/2012

Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. č.2/2012 Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.2/2012 Zastupitelstvo obce Zeleneč se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město přistavuje po celém území města pro občany 2x do roka kontejnery na velkoobjemový odpad.

Město přistavuje po celém území města pro občany 2x do roka kontejnery na velkoobjemový odpad. Pondělí, Leden 200 0:57 Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob. Nakládání s komunálním odpadem, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, upravuje vyhláška

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 25. 4. 2017 Č.j.: 92 / 2017 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, OBEC KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA OBEC LHOTY U POTŠTEJNA Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna se usneslo dne 31. 8. 2007 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více