Slovo starosty... Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 11 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LISTOPAD 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty... Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 11 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LISTOPAD 2006"

Transkript

1 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 11 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LISTOPAD 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Hluãína Dne 2. listopadu 2006 ožil Kulturní dům v Hlučíně slavnostním ustavujícím zasedáním Zastupitelstva města Hlučína. Ustavujícím je označováno proto, že jsou na něm mj. ustaveny základní kameny pro činnost nového zastupitelstva i život města. Je volen starosta, místostarosta, členové rady města. Rozhoduje se, kolik místostarostů bude, kolik členů zastupitelstva bude pro výkon své funkce uvolněno, atd. Nejinak tomu bylo i v tomto případě. Všechny přítomné uvítal dnes už bývalý starosta Bc. Petr Adamec, aby vzápětí předal dle zákona řízení zasedání Ing. arch. Mojmíru Sonnkovi. Po nezbytných formálních procedurách byly zahájeny volby. Zastupitelstvo města zvolilo: starostou města Hlučína Ing. Davida Maňase (ODS) místostarostou Ing. Pavla Reiského (KDU - ČSL) dalšími členy Rady města Hlučína Ing. Bernarda Ostárka (ODS) Mgr. Pavla Lindovského (ODS) p. Jiřího Staňka (ODS) p. Kristinu Selníkovou (KDU - ČSL) Bc. Petra Adamce (KDU - ČSL) Po mírném napětí z očekávání, které vždy tyto body programu s sebou přinášejí, rozhodovalo zastupitelstvo již v uvolněné atmosféře o počtu zastupitelů, kteří budou pro výkon své funkce uvolněni. Stejně jako v minulosti se zastupitelstvo usneslo na dvou členech, a sice starostovi a místostarostovi. Závěr patřil novému starostovi. Ing. David Maňas ve svém projevu vyjádřil poděkování za důvěru, které se mu dostalo a ujistil všechny, že vloží veškeré své síly do rozvoje města, na které je hrdý, a jehož občanů si váží. -jh- P EDÁNÍ PROPÒJâENÉHO BOJOVÉHO PRAPORU 157. ZÁCHRANNÉMU PRAPORU HLUâÍN Propůjčený bojový prapor byl ve čtvrtek dne dopoledne slavnostně předán 157. záchrannému praporu Hlučín. Prapor převzal velitel praporu Radim Řehulka jako ocenění činnosti praporu a ohodnocení zásluh při plnění mimořádných úkolů. Propůjčení praporu je pro útvar vyznamenáním a hlučínský prapor jej získal již po krátké době svého působení, což jeho hodnotu ještě umocňuje. Zástupci Města Hlučína a Moravskoslezského kraje připojili k praporu stuhy. Slovo starosty... Vážení spoluobčané, v nejnovější historii Hlučína je to již popáté kdy ti, kterým jste vyslovili svou důvěru ve volbách, složili slib, slib člena zastupitelstva, který nás zavazuje stejně jako Vaše volba. Je pro mě nesmírnou ctí, že jsem se mohl ucházet o důvěru členů nového zastupitelstva. Jako starosta města slibuji, že všechny své síly, um a znalosti využiji ve prospěch Vás, občanů. Hlučín je místo, které označuji tím vážným a váženým pojmem domov. Pro domov člověk dýchá i pracuje, obětuje mu mnohé. A já jsem připraven ke stejnému. Uvědomuji si, že nás v příštích čtyřech letech čekají příležitosti a výzvy a chci Vás ujistit, že využijeme všechny možnosti, zkušenosti, dovednosti a píle osobností, kterým jste Vy, občané, vyslovili svou důvěru. Hlučín je a bude městem, na které jsme oprávněně hrdí. Vím, že Vy, občané Hlučína, jste lidé pracovití a zodpovědní a věřím, že budeme společně usilovat o vytvoření odpovídajících podmínek pro život v našem městě. Toto považuji za jeden ze stěžejních úkolů nového zastupitelstva. Je mou příjemnou povinností vyjádřit několik poděkování. Chci poděkovat zastupitelstvu, které rozhodovalo o našem městě v minulém volebním období, za jeho práci. Děkuji bývalému starostovi Petru Adamcovi, který zodpovědně vedl město Hlučín, za jeho obětavost při výkonu tohoto nelehkého poslání. Především chci poděkovat všem občanům, kteří byli volit a prokázali tak, že jim věci veřejné nejsou lhostejné. Ing. David Maňas starosta města Hlučína

2 strana 2 HLUČÍNSKÉ NOVINY listopad 2006 V sledky hlasování ve volbách do Zastupitelstva mûsta Hluãína za jednotlivé okrsky Okrsek č. *) Celkem Počet zapsaných voličů Volební účast v % 36,4 43,0 38,2 41,8 43,0 40,6 42,5 41,2 42,3 25,5 28,6 35,7 38,4 ABSOLUTNÍ POČET HLASŮ V OKRSKU ČSSD SNK E. demokraté Hnutí Nezávislí v Hl KDU - ČSL KSČM ODS DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ *) čísla o rozsah okrsků byly zveřejněny v minulém čísle HN Zvolení ãlenové zastupitelstva Kandidátní Poř. Kandidát Věk Navrh. Polit. Hlasy listina číslo Jméno Tituly strana přísl. abs. 1 ČSSD 1 Poláchová Jana Mgr. 57 ČSSD BEZPP ČSSD 3 Jančík Petr Mgr. 29 ČSSD BEZPP ČSSD 6 Adámková Jana 57 ČSSD BEZPP ČSSD 7 Hladišová Naděžda Mgr. 54 ČSSD BEZPP ČSSD 2 Plinta Antonín Mgr. 56 ČSSD BEZPP ČSSD 4 Kubušová Emília Mgr. 53 ČSSD ČSSD SNK E.dem. 1 Laňka Alfons Ing. 51 SNK ED BEZPP KDU - ČSL 1 Adamec Petr Bc. 48 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU - ČSL 4 Reiský Pavel Ing. 41 KDU-ČSL BEZPP KDU - ČSL 5 Selníková Kristina 56 KDU-ČSL BEZPP KDU - ČSL 6 Šimánek Vítězslav Mgr. 57 KDU-ČSL BEZPP KDU - ČSL 8 Kubinová Helena Ing. 47 KDU-ČSL BEZPP KSČM 2 Košař František 62 KSČM BEZPP KSČM 1 Kovalová Libuše JUDr. 58 KSČM KSČM 650 UloÏení ostatkû nûmeck ch vojákû v Hluãínû Ve věci uložení ostatků německých vojáků v Hlučíně navštívil starostu města Hlučína Petra Adamce zástupce velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR Konrad Scharinger. Informoval starostu města o tom, že velvyslanectví spolupracuje při vyhledání místa pro uložení ostatků německých vojáků s Lidovým spolkem pro péči o válečné hroby a že nabídka Hlučína postoupila do dalšího projednávání. Dotazoval se na podmínky města a nastínil další možný vývoj situace. Doplnil, že v případě budování hřbitova by veškeré finanční náklady nesla německá strana. Prvním krokem bude projednání nabídky německým velvyslanectvím. Pokud velvyslanectví vybudování hřbitova odsouhlasí, budou s městem projednány další kroky. Partnerem v jednáních bude pro město Lidový spolek pro péči o válečné hroby, jehož činnost velvyslanectví podporuje a sleduje. Na závěr si Konrad Scharinger prohlédl lokalitu Březiny, kde město v r otevřelo městský hřbitov. Územní plán s rozšířením hřbitova v tomto prostoru počítá. Pokud opravdu dojde k vybudování hřbitova v Hlučíně, bude mě těšit, že iniciativa hlučínského zastupitelstva nevyšla naprázdno. Pravděpodobnost, že k uložení ostatků německých vojáků bude vybrán Hlučín, se mi po rozhovoru s panem Scharingerem jeví asi jako padesátiprocentní, řekl starosta města Petr Adamec. Těší mě také, že reakce na tento akt ze strany veřejnosti byly většinou kladné a že i občané považují uložení ostatků především za výraz piety a úcty k padlým, dodal. -jh- 6 ODS 4 Lindovský Pavel Mgr. 58 ODS BEZPP ODS 12 Kubina Daniel MUDr. 49 ODS BEZPP ODS 5 Sonnek Mojmír Ing. Arch. 63 ODS BEZPP ODS 2 Ostárek Bernard Ing. 49 ODS ODS ODS 1 Maňas DavidI ng. 41 ODS ODS ODS 3 Staněk Jiří 49 ODS ODS ODS 6 Dančová Kateřina Ing. 37 ODS ODS 1 193

3 listopad 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 3 V tah usnesení ze 107. mimofiádné schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 25. záfií 2006 Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Hlučínem a uchazečem Norbertem Rybkou, Kravaře, na realizaci veřejné zakázky Stavební úpravy Zámku Hlučín - II. etapa. V tah usnesení ze 106. schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 18. záfií 2006 RADA ROZHODLA: - přednostně zadávat veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky bez zadávacího řízení obchodní společnosti TS Hlučín s.r.o., za předpokladu splnění těchto tří podmínek: 1. předmět veřejné zakázky bude předmětem činnosti TS Hlučín s.r.o., 2. realizace veřejné zakázky bude v kapacitních možnostech TS Hlučín s.r.o. a 3. TS Hlučín s.r.o. bude převážnou část své činnosti vykonávat ve prospěch Města Hlučína, s výjimkou podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, o nichž Rada města Hlučína rozhodne, že budou zadány v zadávacím řízení, -o udělení výjimky z počtu žáků ve třídě VI. C Základní školy Hlučín-Rovniny, - o udělení souhlasu k bezúplatnému užití znaku města Hlučína předsedovi místní organizace KDU-ČSL Hlučín-Bobrovníky. RADA SCHVÁLILA: - uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Bělá, Závada, Vřesina, Šilheřovice, Bohuslavice, Kozmice, Markvartovice a Hať o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků, vyjma přestupků, jejichž projednávání je na základě zákona svěřeno orgánům jen některých obcí.0 RADA SOUHLASÍ: - za Město Hlučín, jako osobu plnící funkci zakladatele Podniku bytového hospodářství, s.p. - v likvidaci, s přímým prodejem domu č. p. 625 na pozemku parc. č. 642 v k. ú. a obci Hlučín. RADA VZALA NA VĚDOMÍ: - sdělení Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta: návrh zadání Změny č. 2006/05 - Územního plánu města Ostravy a stanovení hlavních cílů rozvoje území - lokalita 50 b) v Hrabové, - zprávu o činnosti Komise pro kontrolu hospodaření se svěřeným majetkem pro Kulturní centrum Hlučín a Správu sportovně rekreačního areálu Hlučín. V tah usnesení ze 108. schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 2. fiíjna 2006 RADA ROZHODLA: - o povolení výjimky z počtu žáků ve třídách VI.B a IX.B Základní školy Hlučín, Hornická, - že dodavatelem akce Rekonstrukce komunikace ul. Opavská v Hlučíně (propojení Mírového náměstí s autobusovým terminálem) se stává firma ODS - dopravní stavby a. s., Ostrava-Zábřeh, - že dodavatelem akce,,oprava lodžií a fasády objektů ul. Dukelská 4,5 v Hlučíně se stává firma Ricka Karel, s. r. o., Hlučín, - o udělení souhlasu k bezúplatnému užití znaku města Hlučína sdružení Edukol, Olomouc, - o prodejní ceně propagačních předmětů, - o uzavření smlouvy č o dodávce RADA ROZHODLA: - revokovat usnesení ze dne o uvolnění 1 bytu pro přesídlení krajanů z Kazachstánu do konce října 2006, - o provedení rozpočtových opatření, - o povolení výměny bytů, - o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Polocentralizace školního stravování v městě Hlučíně se zhotovitelem Czasch spol. s r.o., Bruntál, - o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, - o přijetí dotace na projekt Rekonstrukce hlučínského zámku z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v max. výši EUR a dále rozhodla o přijetí podmínek udělení grantu, - o udělení souhlasu k bezúplatnému užití znaku města Hlučína firmě Roman Winter, Vydavatelství NW, Brno, - o přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši korun od Moravskoslezského kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Hlučína, - o uzavření Realizační dohody mezi Městem Hlučínem a Krajským vojenským velitelstvím vostravě, vody a odvádění odpadních vod se společností Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., - řešit využití dřevní hmoty ze stromů určených k vykácení tj. 3 líp malolistých a 4 javorů mléčů na pozemku parc. č. 743 v k. ú. Hlučín formou ponechání dřevní hmoty vlastníku Městu Hlučín s tím, že tato bude následně nabídnuta k dalšímu využití, RADA VYDALA: - Nařízení, kterým se vymezuje oblast města Hlučína, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. V tah usnesení ze 109. schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 16. fiíjna o ceně pro fakturaci činnosti požární hlídky zajišťované členy JSDH při fotbalových utkáních FC Hlučín ve výši nákladů skutečně vynaložených Městem Hlučínem, - na základě předložené projektové dokumentace - Okružní křižovatka II/469 v Hlučíně o udělení souhlasu vlastníka pozemků v k. ú. Hlučín ke vstupu na tyto pozemky za účelem umístění a realizace stavby Okružní křižovatky II/469 - pro investora stavby Správu silnic Moravskoslezského kraje, za předpokladu využití stávající točny autobusů jako odstavné plochy pro parkování autobusů a splnění podmínek daných správci inženýrských sítí a komunikací. RADA VZALA NA VĚDOMÍ: - zprávu o činnosti komise výstavby a rozvoje města Hlučína, - sdělení Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta: návrh zadání Změny č. 2006/07 - Územního plánu města Ostravy a stanovení hlavních cílů rozvoje území - lokalita Hrabová. RADA PROJEDNALA: - projednala plán zimní údržby města Hlučína pro zimní období roku 2006/2007 a schválila ho bez připomínek. DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

4 strana 4 HLUČÍNSKÉ NOVINY listopad 2006 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ Komunitní plánování v Hlučíně Co máme v úmyslu změnit proběhlo další jednání členů pracovních skupin pro komunitní plánování. Na jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené občany jsme přivítali terénní pracovnici společnosti pro hluchoslepé LORM a terénní pracovnici Poradny rané péče při středisku Benjamín, které projevily zájem o účast na komunitním plánování v Hlučíně. V průběhu dne se projednávaly následující body: informovanost občanů, sociální a zdravotní péče v našem městě, pomoc občanům bez domova, depistáž zdravotně postižených občanů, možnosti odstranění bariér, denní stacionář pro seniory, uspořádání zájezdu pro seniory, technický stav bytů s peč. službou, jeho bezpečnost a údržba, zrealizování burzy kroužků pro děti a mládež a možnosti vybudování klidové zóny pro matky s dětmi. O všech těchto aktivitách se bude dále vyjednávat. Další jednání proběhne dne na MěÚ v Hlučíně, kde budou přizváni vedoucí příslušných odborů a odborníci zasvěceni do dané projednávané problematiky. V minulém čísle jsme vás informovali o cyklu článků týkajících se zdravotnických a sociálních služeb působících v našem městě, které budeme postupně zveřejňovat v těchto novinách. Již dnes zahájíme tento cyklus prezentací zdravotnického rehabilitačního zařízení. Ing. Lucie Ricková, odbor SVaZ, koordinátor komunitního plánování Dětská rehabilitace Hluboká 23, Hlučín, tel , Rehabilitace je samostatná příspěvková organizace zřízena MěÚ Hlučín a zároveň ojedinělým zařízením svého typu na území města a jeho širokého okolí. Rehabilitace má dvě oddělení: ambulantní rehabilitační péči, rehabilitační péči s denním pobytem a s doplňkovou činností hlídání dětí. Hlavním cílem rehabilitace je podchycení a včasná léčba dětí s riziky v raném období, u nichž se dá předpokládat jiný než fyziologický vývoj. U starších dětí upravovat vady pohybového aparátu, které vnikly v průběhu vývoje a poúrazové stavy. Ambulantní rehabilitační péče Péče je určena dětem z Hlučína a okolí na doporučení lékaře ve věkové hranici 0 až 19 let. Tato rehabilitační péče je bezplatná, hrazená zdravotními pojišťovnami. Terapii zajišťují specializované rehabilitační sestry, které využívají nejmodernější rehabilitační metody a přístroje. Rehabilitační péče s denním pobytem Denní rehabilitační pobyt je určen pro děti ve věku od l do 7 let. Služba je pro děti s vrozenými, získanými nebo kombinovanými vadami z Hlučína a okolí, s potřebou kompletní zdravotní a výchovné péče, s důrazem na rehabilitaci. Podmínkou pro přijetí je doporučení lékaře. Pro děti, které mají bydliště mimo Hlučín, je podmínkou uzavřená smlouva o poskytnutí finančního příspěvku mezi MěÚ Hlučín a obcí, kde má dítě trvalý pobyt. Rodiče přispívají na každý den fyzické přítomnosti dítěte 25 Kč. Důležitým zázemím pro děti je tým dětských a rehabilitačních sester a ostatních zaměstnanců. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Hlavním úkolem je zajištění odborné zdravotní a výchovné péče. Pro práci ředitelky, dětských a rehabilitačních sester je nezbytná spolupráce s rodinou. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění na oddělení, rehabilitačním cvičení a mají možnost kdykoli se aktivně účastnit činností. Počet míst v zařízení dostatečně pokrývá potřeby města Hlučína a okolí. Hlídání dětí Hlídání dětí je doplňková služba, která se poskytuje dětem z Hlučína od 1 do 4 let. Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře, že dítě smí do kolektivu. Počet míst je omezen. Poplatek za tuto službu je 125 Kč/den. Naše snaha směřuje k neustálému zkvalitňování poskytovaných služeb. Přáli bychom si, aby od nás dětští pacienti i rodiče odcházeli spokojeni. Hildegarda Osmancziková, ředitelka Dětské rehabilitace Nastal podzim a zaãala opût topná sezóna budeme se moci zhluboka nadechnout? Zdražení plynu a elektřiny způsobilo, že se mnohé domácnosti opět začínají vracet ke spalování levnějších paliv, zejména uhlí a dřeva. Bohužel spalují nejen tato paliva, ale v mnoha případech lidé proženou komínem doslova vše, co jen trochu hoří včetně odpadu (plastu, dřevotřísky, molitanu, gumy aj.). Každý by si však měl uvědomit, že při spalování odpadu, uniká z komína nejen velmi nepříjemný zápach a saze, ale i jedovaté látky, které dlouhodobě velmi negativně ovlivňují naše zdraví. Jedná se například o čpavek, fenoly, kyanidy, dioxiny, dehet a další. Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný účinek. Velmi nebezpečnými produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Evropské emisní limity stanovené u dioxinů pro spalovny jsou právě v domácích topeništích velmi často překračovány. Odpady lze řádně spalovat pouze ve spalovnách komunálních či průmyslových odpadů, kde je zaručená vysoká spalovací teplota po celou dobu spalovacího procesu a následné čištění spalin. I když doma spálíte relativně malé množství odpadu, vzniklé látky jsou škodlivé už při velice nízkých koncentracích. Možná, že nikoho přímo neotrávíte, ale přispějete ke vzniku nejrůznějších alergií a chronických dýchacích potíží hlavně dětí a starších lidí. Nejčastěji se spalují zejména plasty, které obvykle dobře hoří, a tak často končí v kamnech. Bohužel z hlediska znečišťování ovzduší patří k nejhorším. Obsahují těžké kovy kadmium a zinek, které se při spalování jednak dostávají do ovzduší a jednak zůstávají v popelu. Další nebezpečnou škodlivinou, která se dostává do ovzduší, jsou ftaláty. Ty se v lidském těle hromadí a jsou považovány za ještě nebezpečnější než polychlorované bifenyly (PCB). Při spalování plastů mohou vznikat také monomery příslušného plastu (nejčastěji etylén, styren a propylen), které jsou jedovaté anebo mají na lidské zdraví dlouhodobé účinky. Nejnebezpečnější plast z hlediska spalování je PVC neboli polyvinylchlorid. Vyrábí se z něho podlahové krytiny (lino), novodurové trubky, ubrusy, fólie, hadice, některé lahvičky na kosmetiku, čisticí prostředky apod. Při spalování PVC vzniká kyselina chlorovodíková, jedovatý monomer vinylchlorid, karcinogenní dioxiny, dále také jedovatý čpavek a ještě agresivnější fosgen. Tyto plyny se používaly na bojištích první světové války. A pokud na podzim nebo v zimě nastane ještě inverzní situace, pak je procházka a hlubší nadechnutí za této situace téměř životu nebezpečné! Spalováním odpadů je porušována Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Hlučína. Plasty nejen může, ale každý by měl třídit a využívat možnosti jejich pytlového svozu, nebo je ukládat do speciálních žlutých kontejnerů na plasty - do kamen však opravdu v žádném případě nepatří! Odbor ŽPaKS Z ãinnosti osadních v borû V uplynulém volebním období působily ve městě a jeho částech tři osadní výbory. Zajímali jste se, jaké záležitosti řešily, co bylo náplní jejich činnosti. Zde je v bodech krátký průřez problematikou, kterou se osadní výbory zabývaly v uplynulém roce: Osadní výbor sídliště OKD (5 členů): - inicioval opravy chodníků (návrhy komplikovala nutnost nejdříve opravit kanalizaci a provést plynofikaci) - vyjadřoval se k dopisu Super Marketu - vyjadřoval se ke stížnosti občanů z ulice Čs. Armády - řešil drobné problémy sídliště Osadní výbor Bobrovníky (7 členů) Inicioval: - dokončení chodníků na ul. Osvoboditelů - měření rychlosti vozidel, kontrolu mladistvých řidičů - realizaci čekárny na autobusové zastávce Malánky - umístění dětského koutku v areálu hřiště - instalaci zpomalovacích retardérů - opravu komunikace K Hájence Řešil: - umístění plakátovacích ploch firmy Rengl - sekání zeleně na veřejných prostranstvích Osadní výbor navrhnul také další akce, které byly orgány města schváleny, ale jejich realizace ještě nezačala nebo není dokončena: oprava překopů na ulicích Požárnická, Lesní a Sokolská, oprava povrchu křižovatky komunikace směrem na Vrablovec, oprava části ul. Lesní. Osadní výbor Darkovičky (5 členů) Inicioval: - opravu chodníku ulic Vřesinské a Sadové - rekonstrukci autobusových zastávek Podílel se na řešení: - výstavby hasičské zbrojnice v Darkovičkách - výstavby kabin ve sportovním areálu FK Darkovičky Navržené akce, které zatím nebyly realizovány: rekonstrukce ulic Sadové a Luční. -jh-

5 listopad 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 5 Den veteránû 2006 U příležitosti Dne veteránů 2006 proběhne na Městském hřbitově v Hlučíně-Březinách v sobotu dne vzpomínkový akt: hod. mše svatá hod. položení kytice k pamětní desce. Podûkování Děkujeme MUDr. Claudii Ondrušové a sestřičce za vzornou péči, dále děkujeme Charitě a službě Sanitras za péči o mého manžela Ivo Hejdu. Náš dík také patří pohřební službě pana Breuera a také všem, kteří se přišli rozloučit Manželka Marie Hejdová s rodinami Chtěla bych touto cestou poděkovat všem přátelům a známým, kteří přišli doprovodit mého manžela Zdeňka Holka na jeho poslední cestě, zároveň také děkuji za jejich květinové dary Zvláštní poděkování za vstřícné jednání, porozumění a důstojný průběh pohřbu patří také pohřební službě pana Breuera. Manželka Helena a dcery Vendulka a Deniska Útulek pro psy V útulku pro psy v Hlučíně na ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín s.r.o. se nyní nachází pět psů: MÁJKA, kříženec jezevčíka, stáří asi 8 let FELIX, rezavý kříženec MAX, kříženec, stáří asi dva roky, vhodný k dětem BERTÍK, černý kříženec ČERNOBÍLÝ KOKRŠPANĚL (bez fota) Telefon jh- âinnost klubu dûchodcû Darkoviãky za II. pololetí r V letošním roce si klub připomněl 10. výročí založení. U této příležitosti byla založena kronika našeho klubu, do které byly již zapsány první zprávy. V červnu jsme uskutečnili zájezd do Lázní Kostelec a Zlína, kterého se zúčastnilo 44 členů, na zpáteční cestě jsme povečeřeli v Petřvaldě na Moravě. Počasí nám přálo a všichni byli s úrovní zájezdu spokojeni. Druhý zájezd se uskutečnil , tentokrát jsme navštívili Arboretum a Opavu, kde jsme si prohlédli město a navštívili obchodní centrum Globus. Na zpáteční cestě jsme povečeřeli v Zámecké restauraci ve Velkých Hošticích. Tentokrát nám počasí dopoledne nepřálo, přesto byli všichni velmi spokojeni. Zúčastnilo se 41. členů. Dne 8. září se uskutečnilo v kulturním domě setkání ročníků 1934 a 1935, kde se při reprodukované hudbě a harmonice pana Františka Jandy všichni hezky pobavili. Další vydařenou akci jsme uskutečnili 21. září v kulturním Úspûch chovatelû po tovních holubû U příležitosti 750. výročí založení města Hlučína zorganizovala Základní organizace chovatelů poštovních holubů Hlučín 2, závod o pohár z Oldenburgu (Německo). Závodní sezóna představuje 15 tuzemských a6 zahraničních závodů. Před závodní sezónou byl určen pohárový závod z Oldenburgu na Za ZO Hlučín 2 se závodu zúčastnilo 7 chovatelů a za oblastní středisko Hlučín- Slezsko 50 chovatelů celkem s 390 nasazenými poštovními holuby. Pohár získal s 3-letým holubem pan František Halfar. V ZO Hlučín 2 obsadil 1. místo a v celé OS Hlučín-Slezsko obsadil 7. místo. Délka tratě z Oldenburgu měří 780 km a holubi zvládli tuto vzdálenost za 11 hod., což je při průměrné rychlosti 70 km/hod. Blahopřejeme k vítězství. Za ZO Hlučín 2, předseda Karel Ostárek domě a bylo to posezení při kávě a hudbě. Každý si s sebou donesl nějakou domácí dobrotu a co se doneslo, to se snědlo a všem to chutnalo. Účast 42 členů a posezení splnilo svůj účel. 10. října jsme se zúčastnili setkání seniorů na Vrablovci, které mělo dobrou úroveň. U této příležitostí chceme poděkovat Klubu důchodců za pozvání a popřát jim mnoho úspěchů v jejich další činnosti. Poslední akci v tomto roce bude večírek s Mikulášskou nadílkou, na kterou zveme všechny důchodce z Darkoviček. Deseti jubilantům našeho klubu jsme zaslali gratulace a nechali zahrát v Českém rozhlase Ostrava. Dále jsme provedli návštěvu dlouhodobě nemocných členů a předali jim malý dáreček. Na závěr chceme poděkovat Městskému úřadu Hlučín za finanční příspěvek, který nám poskytl v tomto roce. František Kuřidém Hluãín tí vãelafii V tomto období ukončují včelaři včelařský rok a připravují včelstva na rok příští. Letošní rok byl podle medového výnosu příznivý, 32 včelařů s celkovým počtem 244 včelstev získali kg medu. Průměrný výnos na jedno včelstvo byl 23 kg. Pokud včelař neprodá med přímo spotřebitelům, dává ho do výkupu a ten se vyváží většinou do Německa, kde je o náš med velký zájem. Do našich obchodů se dováží levný med z Asie a Jižní Ameriky. Charakteristickou vlastností většiny našich květových medů je rychlá krystalizace. V tuto dobu jsou kvalitní medy již všechny zkrystalizované. Pokud je nyní nabízený med tekutý, byl zahříván. To medu neprospívá. Aby včely dobře přezimovaly, musí dostat každé včelstvo kg cukru a před příchodem zimy se musí několikrát léčit proti roztočům. K dokonalejšímu účinku léčení si naše organizace letos pořídila přístroj, na který nám přispělo město. Bez tohoto finančního příspěvku bychom nebyli schopni činnost organizace udržet. V letošním roce ukončilo 5 včelařů svoji činnost a ubylo 40 včelstev. Máme nejnižší stav v historii naší organizace. Před 10 lety nás bylo 65 a mívali jsme kolem 600 včelstev. Naší členové jsou převážně staršího věku. Mladé lidi odrazují i mimo jiné vysoké pořizovací náklady a dlouhá a nejistá návratnost. Přáli bychom si, aby se úbytek včelařů a včelstev zastavil. Příroda je na včelách závislá a med je lidskému zdraví prospěšný. Mgr. M. Kosík, jednatel DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ + VOLNÝ ČAS

6 strana 6 HLUČÍNSKÉ NOVINY listopad 2006 VOLNÝ ČAS KROUÎKY KURZY 2006/2007 VOLNÁ MÍSTA V KROUÎCÍCH! DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HLUČÍN Zámecká 6 (vedle kostela) 55 LET PRO DĚTI Všem, kdo mají zájem navštěvovat kroužek nebo kurz v Domě dětí a mládeže a nestihli se ještě přihlásit, nabízíme volná místa: KERAMIKA různé techniky, glazury, engoy, točení na kruhu, výrobky si všichni odnášejí domů ANGLIČTINA základy jazyka, konverzace, angličtina hrou již od 5 let, kurzy pro dospělé KUTÍLEK výtvarný kroužek pro šikulky, netradiční techniky a materiály, keramika, malba na sklo, patchwork FLÉTNA, KYTARA individuální přístup, noty, akordy, základy nauky, folk, country, lidovky KLUB MLADÝCH DEBJUÁRŮ zajímavé pokusy pro zvídavé děti, účast na celorepublikových akcích AMD LETECKÝ A LODNÍ MODELÁŘ pro šikovné modeláře, soutěže házedel, volné létání RYBÁŘSTVÍ vše o rybách, rybářství, rybolovných technikách, získání rybářského lístku STŘELECKÝ KROUŽEK střelba ze vzduchovky na střelnici, střelba z luku, praku JUDO, TAEKWON-DO základy bojových umění, soustředění, sebeovládání, soutěže Judo Team Hlučín STOLNÍ TENIS základy, dvouhra, čtyřhra, soutěže, turnaj o Zlatý pohár pro kluky i holky RINGO + SPORTOVNÍ HRY míčové a jiné hry v tělocvičně, soutěže, turnaje, zápasy ŠACHY oblíbená hra pro přemýšlivé děti, šachové taktiky, turnaje AEROBIC taneční, RYTMIKA cvičení v tanečním stylu na moderní hudbu, základní kroky, sestavy, gymnastika, rytmika již od 5 let TANEČNÍ SKUPINA STORM již od 5 let, moderní taneční styly: street dance, disco, hip-hop..., vede profesionální tanečník Dušan Vlach VÝTVARKA pro nejmenší již od 4 let, různé techniky, mateiály, malba, koláže, barvotisk, keramika ŠKOLIČKY, HRÁTKY S HUDBOU pro nejmenší a předškoláčky, hry, písničky, tanečky, cvičení, malování, vyrábění, pohádky PRO VÁS V LISTOPADU PŘIPRAVILA ve čtvrtek od 18 do 20 hodin POZNEJ SVÉHO ANDĚLA se Zorou Moulisovou V pořadí již třetí setkání z cyklu POD KŘÍDLY ANDĚLŮ, ve kterém Vám paní Zora Moulisová, významná malířka a terapeutka, bude povídat o tom, kdo jsou andělé, a jak nám pomáhají. Se zvědavostí na svět andělů si připouštíme nové myšlenky a ideje a s nimi také opět zázraky. S těmito zázraky se cítíme lépe, bohatší, pokojnější a šťastnější. Připuštění existence andělů otevírá naše porozumění, naše srdce a naši duši vizi, jaký by život vlastně měl být: Nádherný! Napínavý! Pokojný a veselý! Vstupné 65 Kč vúterý od 16 do 20 hodin DESKOVÉ HRY s královstvím Malachut Přijďte se seznámit a zapojit se do hry oblíbených deskových her Bang, Carcassonne, Carcassonne hrad, Osadníci z katanu (+rozšíření). Vstup zdarma v pondělí od 19 do 21 hodin ZÁMECKÉ ČAJOVÁNÍ pro čajomily i úplné čajové neznalce Nechte se zlákat lahodnými chutěmi, dálkami vonících čajů, přijďte přivonět, ochutnat a nechte se zasvětit do tajemství přípravy čajů i jejich účinků na tělo i na duši. Součástí přednášky je ochutnávka vybraných čajů a možnost nákupu všech čajů s 15% slevou. Vstupné 65 Kč ve čtvrtek od 18 do 20 hodin LÉČENÍ S ANDĚLY A VÍLAMI V pořadí již čtvrté setkání z cyklu přednášek POD KŘÍDLY ANDĚLŮ, ve kterém si s paní Zorou Moulisovou budeme povídat o tom, jak s pomocí andělů můžeme pozitivně ovlivnit své zdraví. Vstupné 65 Kč v pondělí od 18 hodin do 20 hodin REFLEXNÍ TERAPIE s Jiřím Svobodou ÚSPĚŠNÝ LÉČITEL POPRVÉ v Hlučíně Přijďte proniknout do tajů reflexní terapie a naučit se základní postupy, kterými můžete jednoduše ulevit nejen sami sobě, ale také svým blízkým od zdravotních potíží. Vstupné 65 Kč Na tentýž den od 10 hodin je možno předem se objednat na diagnostiku a léčení přímo k panu Svobodovi. Informace v čajovně. vúterý od 18 do 21 hodin VZTAHY RODIČ - DÍTĚ - RODIČ aneb DIKŠA CESTA PŘIROZENOSTI s Janem Rychlíkem Povídání o vlivu našeho dětství na to, co žijeme s našimi dětmi a rodiči, a hlavně na to, co žijeme sami se sebou tady a teď. Cítíte-li se osloveni věčným tématem RODIČ - DÍTĚ - RODIČ, přijďte si zavzpomínat na dětství a na všechny bolesti i radosti prožité s rodiči. Pokusíme se spolu nalézt rodinné vzorce chování a identifikovat destruktivní náhledy, manipulační vzorce a mentální postoje. Pomocí transformační energie, která rozpouští všechny překážky a omezení a přináší radost a úlevu od bolesti a utrpení, uvedeme vše do harmonie, rovnováhy a znovu nalezneme Lásku a hřejivost tohoto Vztahu vztahů. Vstupné 100 Kč ve čtvrtek od 18 do 20 hodin LITERÁRNÍ VEČER s Šárkou Nohelovou Přijďte strávit příjemný večer naplněný moudrostí a krásou života, předávanou nám prostřednictvím krásné literatury. Tentokrát se necháme inspirovat poselstvím, dnes již klasického díla Richarda Bacha: Racek Chceš-li být šťastný, zjisti, co miluješ ze všeho nejvíce. Vrhni se do této lásky s odvahou, vytrvalostí a maximální rozhodností. Vstupné 65 Kč Na tentýž den odpoledne se můžete předem v čajovně objednat na NUMEROLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI. vúterý od 18 do 20 hodin Takový normální život v buddhistickém klášteře aneb co dělají mniši, když se zrovna nemodlí... Pohled do soukromí ladackých mnichů, kteří letos v březnu sypali v Ostravě mandalu Vám zprostředkuje a o další exotické zážitky ze svého letošního dvouměsíčního pobytu v Himalájích se s Vámi podělí Jana Neboráková. ve čtvrtek od 18 do 20 hodin Jak nám andělé mohou změnit život 5. přednáška z cyklu POD KŘÍDLY ANDĚLŮ Vstupné 65 Kč Během celého měsíce můžete v čajovně zhlédnout výstavu andělských energetických obrazů Zory Moulisové: POD KŘÍDLY ANDĚLŮ. Andělské obrázky, karty, knihu a kalendář si můžete u nás zakoupit. Počet míst v čajovně je omezen, pokud máte opravdový zájem, můžete si svá místa rezervovat buď přímo v čajovně, nebo na tel. č , a to během provozní doby: v Pondělí otevřeno pouze po dobu konání kulturních akcí od Úterý do Pátku od 16 do 22 hodin v Sobotu zavřeno v Neděli od 16 do 22 hodin. Najdete nás na nádvoří hlučínského zámku, 100 metrů od náměstí, přímo naproti kostela. Dojezd z Ostravy-Přívozu autobusy č. 34, 56, 70, 72, 282. Kromě příjemného posezení u dobrého čaje Vám nabízíme možnost nákupu 70 druhů sypaných čajů, nově také Himalájských ajurvédických bylinných směsí pro léčbu různých zdravotních potíží. Nakoupíte u nás čajovou keramiku, solné lampy z Himalájí, kamenné a skleněné šperky, ručně malované sklo a mnoho dalších radostí pro Vás a Vaše blízké. Hledáme muže nebo ženu, kteří se zajímají o čaje i dění v naší hlučínské čajovně a zároveň mají chuť se učit stále novým věcem, pro občasnou výpomoc. Informace v čajovně nebo na t. č RÁDI VÁS UVIDÍME

7 listopad 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 7 Dům dětí a mládeže Zámecká 6, Hlučín ( ) Listopad 2006 listopad VÝSTAVA PATCHWORK výstava výrobků Klubu patchwork DDM Hlučín v Muzeu Hlučínska Srdečně všechny zveme! bližší informace Karina Pešatová pátek OCHRANA PŘÍRODY pro děti mládež i dospělé sběr přírodnin, práce se dřevem, sraz v DDM sobota PŘEDVÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA keramická dílna pro děti, mládež i dospělé, vhodné pro všechny v ateliéru DDM vlastní tvorba, vánoční ozdoby, zvonečky, misky, svícny... podle zájmu pro začátečníky základní kurz práce s keramickou hlínou cena: 100 Kč dospělí, 50 Kč děti přihlášky a platba předem Pavla Dihlová sobota VÝPRAVA ZA KAMENNÝMI POKLADY mineralogická exkurze - Jeseníky průzkum naleziště malachitu přihlášky v DDM - Leo Schreier pondělí PEKELNÁ POHÁDKA zájezd předškoláčků s maminkami do loutkového divadla v Opavě bližší informace a přihlášky Pavla Dihlová pátek TURNAJ SOFT - SQUASH od v DDM, přihlášky v DDM - Leo Schreier sobota ADVENTNÍ DÍLNA pro děti od 8 let a mládež začátek ve 14.00, ukončení asi v děti si vyrobí adventní věnec, vánoční přání a vánoční svícen technikou malování na sklo, výrobky si odnesou domů povídání o adventu a vánočních zvycích cena: 70 Kč přihlášky a platba předem v DDM Pavla Dihlová HLUâÍNSK SLAVÍâEK 2006 Soutěže v sólovém zpěvu hlučínských a jiných lidových a umělých písní se zúčastnilo 21 dětí. Děti reprezentovaly tyto školy: ZŠ Hlučín, Hornická; ZŠ Darkovičky ZŠ Hlučín, Tyršova; ZŠ Hlučín-Rovniny ZŠ Bohuslavice a MŠ Ludgeřovice. Hlučínský slavíček je nepostupová soutěž a porota vybírá v každé věkové kategorii vždy dvě nejlepší vystoupení. Porota byla s úrovní zpěvu u malých školáčků spokojena a především v kategorii druháčků nebylo jednoduché vybrat jen dva nejlepší. Porota také ocenila vystoupení nejmenší zpěvačky Anežky Chrástecké, která si připravila píseň v hlučínském nářečí. Děkujeme všem pedagogickým pracovníkům i rodičům, kteří děti na Hlučínského slavíčka připravovali. HLUČÍNŠTÍ SLAVÍČCI 2006: PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Anežka Chrástecká, MŠ Ludgeřovice Panimamko, švarnu cerku matě POZNÁVÁME SVùT Kdo by neměl rád měsíc červen! Nejenže je Den dětí, jezdí se na výlety, exkurze, dostáváme vysvědčení, ale tento rok naše škola, v tomto měsíci, opět pořádala jazykový pobyt ve Velké Británii. Každý z nás už nedočkavě čekal na den D - Den odjezdu do země, o které jsme už hodně věděli, ale nikdo z nás - žáků - ji ještě nenavštívil. V průběhu cesty jsme byli zvědavi na průjezd eurotunelem přes kanál La Manche. Cesta pod mořem, stejně jako jízda autobusem Německem, Belgií a Francií proběhla hladce, a tak jsme se ani nenadáli a byli jsme v Anglii. První den jsme se zastavili v Brightonu, kde jsme obdivovali Royal Pavilon, žasli nad různými mořskými tvory v Sea Life Centru a vydováděli se na atrakcích na zábavném molu. Večer jsme přijeli do města Torquay, kde na nás již čekaly hostitelské rodiny a odvezly si nás domů. Druhý den ráno jsme si vzrušeně vypravovali zážitky s novými rodinami a zároveň, jako další dny, jsme se účastnili výuky v anglické škole s rodilými mluvčími. Každé odpoledne nás čekaly zajímavé výlety, za zmínku stojí Model Village - zmenšená replika typické anglické vesnice, rozprostírající se na obrovské venkovní ploše, návštěva Plymouth Dome a Majáku a prohlídka Exeteru s nádhernou katedrálou. Největší zážitky na nás však teprve čekaly. Samozřejmě jsme všichni hořeli nedočkavostí až uvidíme hlavní město Velké Británie - Londýn. Cestou do anglické metropole jsme navštívili mystické místo Stonehenge a pak jsme se ocitli přímo v královském paláci Windsor a aspoň na pár hodin jsme si připadali jako princové a princezny. Poslední noc jsme využili pohostinnosti nových anglických rodin a ráno nás čekala, tolik očekávaná, prohlídka Londýna. Na vlastní oči jsme viděli Big Ben, Houses of Parliament, Buckingham Palace, kde nám neunikla ani výměna hradní stráže. Také jsme měli možnost vyzkoušet jízdu v nové atrakci London eye, kde jsme mohli pozorovat celý Londýn z obrovské výšky a pořídit si i spoustu krásných fotografií. A když jsme se ocitli na Trafalgar square, bylo nám dokonce umožněno, abychom se pokochali pohledem na originály výtvarných děl známých světových mistrů v National Gallery. Závěr patřil úžasné návštěvě muzea voskových figurín Madame Tussaud s. Zde jsme rozpoznávali spoustu známých osobností a idolů, které byli mnohdy od skutečnosti k nerozeznání. Je toho ještě hodně, co jsme viděli a zažili, ale všechno nejde vypsat. Mnohé 1. TŘÍDA Adriana Matýsková, ZŠ Bohuslavice Jednou já jsem byl v Karlově studánce Adéla Kolesová, ZŠ Rovniny Tři citrónky 2. TŘÍDA Michal Franek, ZŠ Hornická Poslali čmeláka Daniela Adámková, ZŠ Rovniny Na tý louce zelený BLAHOPŘEJEME! zůstane v nás a navždy nás bude provázet nejen při výuce angličtiny, ale také životem. Se spoustou fotografií, dárků, ale hlavně dojmů a zážitků jsme se šťastně vrátili domů. Jsme rádi, že paní učitelka Švrčinová zorganizovala tento jazykový pobyt ve Velké Británii a umožnila nám tak vyzkoušet si v praxi, co se již několik let učíme a poznat život, kulturu a památky této země. Každému bychom tento studijní pobyt doporučili a pokud bude možnost, pojedou někteří z nás určitě znovu. Eliška Smatanová, 7.C; Adéla Chlebišová, 8.A ZŠ Hlučín, Hornická Matematická soutûï Kabinet matematiky při ZŠ Hlučín Hornická zahajuje již 16. ročník korespondenční soutěže KOSOČTVEREC pro žáky 4. a 5. tříd. Zadání prvního kola získají žáci od vyučujících matematiky, ukončení prvního kola je 12. listopadu. Další pokyny najdete na našich webových stránkách: Započítejte si s námi první soutěžní příklady, které můžete odeslat na adresu ZŠ Hlučín, Hornická 7. Úkoly prvního kola jsou: 1. Do jednotlivých kruhů napište navzájem různá jednociferná čísla tak, aby součin čísel na jednotlivých stranách trojúhelníku byl stejný. 2. Kolik žáků je ve třídě, když při nástupu do dvojic nemá jeden žák dvojici? Při nástupu do čtveřic zůstanou tři žáci a při nástupu do pětic zůstanou dva žáci. Jen při nástupu do trojic jsou celé trojice. 3. Alena, Ivan, Jana a Mirek soutěžili ve sběru papíru. Alena přinesla víc než Ivan, Jana s Mirkem dohromady přinesli právě tolik jako Alena s Ivanem. Alena s Mirkem sebrali dohromady méně než Jana a Ivan společně. Kdo přinesl nejvíce a kdo nejméně sběru? VOLNÝ ČAS + ŠKOLSTVÍ

8 strana 8 HLUČÍNSKÉ NOVINY listopad 2006 ŠKOLSTVÍ ZŠ DR. MIROSLAVA TYRŠE V pátek se uskutečnil ve vestibulu školy slavnostní akt, při kterém se stala čestnou patronkou školy paní Jana Schlossarková, autorka knih s regionální tématikou Hlučínska. Tento den byl pro naši školu mimořádný. Co do významu, stejně významný jako den, kdy byl škole propůjčen čestný název. Co se týče života školy mnohem významnější. Chceme žákům předávat duchovní hodnoty v měřítku nadnárodním, národním, ale hlavně regionálním. Předávat žákům nejen informace o historii a tradicích našeho Hlučínska, ale také prožitky, vzpomínky lidí, kteří jsou s tímto krajem spjati. Naučit děti chápat postoje hlučíňáků, které jsou ovlivněny tím, co prožili, jak těžce zkoušený byl v dobách minulých tento kraj. Jsme proto šťastni, že paní Jana Schlossarková, osobnost Hlučínska, přijala naši nabídku a stala se čestnou patronkou naší školy. Děkujeme naší patronce za dar píšťalu Dis rejstříku Salicionál 8 na manuálu v hodnotě Kč pro nové varhany hlučínského chrámu sv. Jana Křtitele, která byla škole symbolicky věnována. Mgr. Ivana Staňková, ředitelka INFORMA 2006 na pomoc rodiãûm i ÏákÛm Gymnázium Hlučín ve spolupráci s Úřadem práce v Opavě připravuje tradiční prezentační akci nazvanou Informa, která se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu 2006 od 8 do 15 hodin v prostorách naší školy. Cílem akce je seznámit žáky sedmých a devátých tříd základních škol, jejich rodiče i veřejnost s nabídkou studijních a učebních oborů včetně podmínek přijímacího řízení. Bude se prezentovat cca 30 středních škol ze všech okresů Moravskoslezského kraje. Školy se představí informačními panely, videoprojekcí, ukázkami tvorby a výrobků svých žáků. Den otevřených dveří pro rodiče a zájemce o studium na Gymnáziu Hlučín Jako součást Informy bude pro zájemce o šestileté studium na našem gymnáziu a jejich rodiče probíhat Den otevřených dveří. Bude možné si prohlédnout prostory školy včetně odborných učeben, seznámit se s učebními plány a podmínkami přijímacího řízení. Opět nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy pro žáky z pátých, sedmých a devátých tříd základních škol. Veškeré informace o kurzech poskytne v uvedený den vzdělávací agentura pana Mgr. Vaseviče (již několik let pořádá tyto kurzy na Matičním gymnáziu v Ostravě). Žáky a učitele základních škol, rodiče i širokou veřejnost rádi přivítáme na Informě i Dni otevřených dveří. Obě akce Vám mohou výrazně pomoci při hledání možností dalšího vzdělávání. Gymnázium má první literární sborník Za velkého finančního přispění firmy Vjačka spol. s.r.o., mohlo Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín vydat sborník literárních prací. Soutěž Najdi si svého ilustrátora, která předcházela, byla celorepubliková a kabinet češtinářů a výtvarníků musel přečíst přes tři sta prací studentů středních, ale i základních škol a posoudit přes tři sta ilustrací k příspěvkům. O to větším úspěchem je fakt, že nezávislá porota (složená z kantorů jiných středních a vysokých škol) umístila na první místo v kategorii próza nad 15 let dvojici studentek našeho gymnázia (text: Radana Barčová, ilustrace: Denisa Krejčiříková). Sborník vedle vítězných prací obsahuje i všechny soutěžní příspěvky studentů našeho gymnázia a je možné si jej prohlédnout na internetové adrese či zakoupit přímo na gymnáziu. Mgr. Gabriela Nikelová autor fotografie: Mgr. Naděžda Hladišová Základní kola dr. Miroslava Tyr e Gimnazjum v Krzanowichach V roce 2002, v rámci programu EU Phare CBC Česká republika - Polsko, zahájila naše škola spolupráci s Gimnazjem v Krzanowicach. Po získání prvních zkušeností se začaly rozvíjet vzájemné vztahy. Naši žáci na dvoudenních pobytech poznali euroregion Polska, seznámili se s historií a regionálními zvyky našich sousedů. Společně s polskými kamarády soutěžili ve sportovních disciplínách a překonávali jazykovou bariéru. V pracovních dílnách jsme si předávali zkušenosti v oblasti keramiky i kulinářského umění. Učitelé z Polska byli nadšeni naší keramickou dílnou a uměním paní Hedviky Jandové a Marie Kowalové, vychovatelek školní družiny, a rozhodli se také pro zakoupení keramické pece. V rámci tématu mladí ekologové jsme navštívili Arboretum Raciborz - Obora. Velkým zážitkem pro naše děti byl Festyn z okazji dnia dziecka, dvoudenní oslavy, na jejichž přípravách se podíleli učitelé, žáci i rodiče. Žáci obou škol předvedli to nejlepší, co během roku nacvičili. Vystoupili jednotlivci, taneční skupiny i sbory, rodiče připravili pohoštění a stánkový prodej a všichni společně se velmi dobře bavili. Jelikož obě školy jsou z členských zemí Evropské unie, přejeme si prohlubování navázaných vztahů a přátelství. Spolupráce škol byla zpečetěna podpisem Listiny o partnerské spolupráci 10. června roku 2006 na slavnostním mezinárodním aktu za účasti starosty obce Krzanowice Mgr. Manfreda Abrahamczyka, zástupců obou škol a také polských médií. Originál dokumentu je uložen na ZŠ dr. Miroslava Tyrše. Mgr. Ivana Staňková, ředitelka 26. ZÁŘÍ EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ na ZŠ dr. Miroslava Tyrše Nový školní rok sotva začal a už jsme si mohli soutěžením ověřit, kolik anglických nebo německých slovíček jsme o prázdninách zapomněli. To nám ukázaly výsledky jazykových soutěží, které již tradičně probíhají na naší škole vždy 26. září. Všechny úkoly zaměřené na znalosti slovní zásoby a mluvnice, na reálie, postřeh a rychlost, jsme na 2. stupni zvládali v soutěžních týmech. Také žáci 1. 5.třídy si při společném vystoupení vzájemně předvedli, jaké umí anglické písničky. Tak jsme si zábavnou a soutěživou formou potvrdili, že s tím zapomínáním to v našem věku ještě tak špatné není. Právě naopak, při prázdninovém cestování si své znalosti cizích jazyků ověřujeme přímo v praxi. Lucie Schwarczová, žákyně IX. B

9 listopad 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 9 listopad 2006 EVANGELICKÝ KOSTEL: hodin Kytarový koncert Antonína Viliše Program: J. S. Bach, H. V. Lobos, W. Walton, N. Coste, A. Viliš KULTURNÍ DŮM: hodin Hlučínské kořeny - KD Hlučín AKCE PRO DĚTI: hodin Znáš, umíš, dokaž 3. ročník zábavné a vědomostní soutěže pro žáky základních škol v KD hodin Znáš, umíš, dokaž 3. ročník zábavné a vědomostní soutěže pro žáky základních škol v KD PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC: 1., 2., Závěrečná tanečních kurzů Michal Nesvadba odpolední představení pro děti Vánoční zvonky štěstí Znáš, umíš, dokaž - finále Screamers Telefonní číslo KD: , pokladna: PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA ZÁVĚREČNOU TANEČNÍHO KURZU a hod hod. Mezi aktivity některých studentů hlučínského gymnázia patří účinkování ve školním sboru. Já jsem členkou od prvního ročníku. Každé pondělí se scházíme na pěveckých zkouškách, které vede profesorka hudební výchovy a češtiny Anna Veselá. Po náročné výuce však klesá pozornost studentů a mnohdy se stane, že plánovaný repertoár nestihneme natrénovat. Proto jsme se rozhodli, že poprvé za několik let uspořádáme třídenní soustředění, které pomůže nacvičit stálý repertoár, s nímž bychom vystupovali na koncertech, a v neposlední řadě upevní vztahy mezi sborovými členy. A tak jsme se v pátek odpoledne vydali vlakem v počtu dvaceti pěti do Frýdlantu a odtamtud autobusem na chatu Pstruží. Ihned na nás dolehla atmosféra Program Kina Mír Hluãín na listopad 2006 pátek v hod., sobota v hod. ŽENA VE VODĚ MP od 12 let Film USA - fantastický horor. sobota a neděle v hod. GARFIELD 2 Film USA - rodinná komedie v českém znění. pátek a sobota v hod. MIAMI VICE Film USA, SRN - akční policejní thriller neděle v hod. Představení pro děti PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA Kreslené pohádky pro nejmenší diváky pátek a sobota v hod. neděle v hod. LET 93 Film USA, Velká Británie - katastrofický. MP MN MN Pozvánka Zveme Vás na AUTORSKOU VÝSTAVU FOTOGRAFŮ PETRA GATTNARA a LADISLAVA KARVANSKÉHO, která bude od umístěna na chodbě knihovny a otevřena po dobu jejího provozu. Vystavené fotografie si lze objednat. Další informace v knihovně. Flash Pokladna otevřena v listopadu pondělí hod. středa hod. Telefonní číslo: Soustfiedûní pûveckého sboru gymnázia Josefa Kainara PstruÏí ( ) hor a pohoda, která panovala všude kolem. Již večer jsme měli společnou zkoušku, ale nezpívali jsme. Celá akce se teprve rozjížděla. Ráno jsem všechny vyhnala před chatu a vyhlásila povinnou rozcvičku. Potom jsme se rozdělili do čtyř skupin podle hlasu. Každá skupina měla svého vedoucího, který řídil dělenou hlasovou zkoušku a jelikož chata čítala několik pokojů, mohli jsme nerušeně cvičit. Odpoledne jsme se vydali na malou procházku po okolí. U chaty jsme si pak zahráli pár her pod vedením paní profesorky Šuhajové a pak jsme se opět věnovali zpěvu. Večer jsme se sešli u táboráku. Někteří si pekli párky a ti, co znali táborové písně, zpívali. V neděli ráno jsme uklidili chatu a pomalu jsme se vydali na nádraží. Jelikož jsme byli plni dojmů, elánu a energie, tak jsme zpívali, k nevelkému nadšení ostatních cestujících i paní profesorky Šuhajové, celou cestu vlakem. Soustředění se nám všem líbilo a určitě akci v brzké době zase zopakujeme. Kateřina Kulová, 4. A sobota v hod. neděle v hod. AUTA Film USA - animovaný pro malé i velké diváky. V českém znění. úterý a středa v hod. GRAND HOTEL Film ČR - komedie. pátek v hod. sobota v hod. PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA Film ČR - krimikomedie. MP MP od 12 let PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC Kráska v nesnázích Zítra nehrajeme Hvězda Betlémská Hezké chvilky bez záruky Mravenčí polepšovna Ro(c)k podvraťáků ŠKOLSTVÍ + KULTURA

10 strana 10 HLUČÍNSKÉ NOVINY listopad 2006 Organizátoři této dlouhodobé soutěže jsou potěšeni, že aktivita fotografů neustává a jsou přesvědčeni, že jim vydrží až do konce roku. Stále je co fotit, den co den. Je nám sice jasné, že ne všechny měsíce jsou tak našlápnuty akcemi, jako bylo září, kdy vrcholily oslavy k 750. výročí města Hlučína a do soutěže (za tento měsíc) bylo zasláno rekordních 796 fotografií. Všechny fotografie si jako vždy mohli prohlédnout všichni ti kteří přišli na veřejnou presentaci do kina Mír. Bylo opravdu na co koukat a tak nás mrzí jenom, že toho využilo pouze pár lidí. Na závěr projekce byla předána trička s logem fotograf měsíce těmto deseti vyhodnoceným: Zdeněk Křižák, Marie Drobíková, Monika Dudová, Jana Hantkeová, Hanka Kotzurová, Ingrid Křižáková, Jan Markovič, Miroslav Caputa, Ladislav Karvanský, Radka Kratochvílová. Do konce celé soutěže zbývají už poslední dva měsíce, ale přesto se stále může zapojit každý, který vyfotí nějaký snímek ze života Hlučína a zašle jej do soutěže. Přihlášení a zasílání fotografií je jednoduché pokud využijete systému přes kde si zároveň můžete fotografie zaslané do soutěže prohlížet. Pokud nevyužijete tento způsob, musíte odevzdat své fotografie v KD do 5. dne následujícího měsíce (když je to den volna, tak se termín automaticky posouvá na první pracovní den). ZÁROVEŇ VÁS ZVEME dne 17. listopadu 2006 v hodin do kina Mír v Hlučíně na bezplatnou projekci fotografií za měsíc říjen. KULTURA

11 listopad 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 11 Základní umělecká škola Hlučín ve spolupráci s Hlučínským smíšeným sborem a Kulturním centrem Vás srdečně zvou na: ADVENTNÍ KONCERT konaný v rámci jubilejního roku 750. výročí založení města PROGRAM: Pavel Josef Vejvanovský - SERENÁDA (Vánoční) Andante Grave Sarabanda Presto Conclusion Pavel Josef Vejvanovský MISSA SALVATORIS Kyrie Gloria Credo Sanctus Agnus Dei SÓLISTÉ: Marta Jirásková soprán Sylva Pivovarčíková alt Pavel Kozel tenor Martin Gurbal bas Karin Basovníková varhany Hlučínský smíšený sbor Sbormistryně: Barbora Bortlová Hraje Komorní orchestr Vejvanovský doplněn členy Janáčkovy filharmonie Ostrava Dirigent: Jan Dajč!! N O V I N K A!! KULTURNÍ CENTRUM HLUČÍN KULTURNÍ DŮM ZAHAJUJE REHABILITAâNÍ CVIâENÍ pod vedením fyzioterapeutky sl. Gelnarové Zuzany dne 15. listopadu 2006 od 9.00 hodin v salonku KD Hlučín jednotné vstupné 30 Kč MÉMU RODNÉMU KRAJI Zastav se, člověče, našlapuj lehce, až dech se ti tají, Porozhlédni se vůkol po onom čarokrásném kraji, Co v roztodivných tvarech, v barvách hovoří a tančí, Tvé srdce rozechvěje, rozvášní, z radosti rádo zjančí. VHlučínsku, v slezském koutku světa jímavá krása, Geniem loci umocněná, člověku tušená duchovní spása. Obliny pahorků - dráždivé signum poryvů ze vzniku země, Z ní zrozeno šlechetné, hrdé a statečné hlučínské plémě. Řeku Opavici ranní slunce pozdraví, paprsky v ní si omývá, Červánkem ji omaluje při střídání nocí, když dne již ubývá. Aby líbila se víc, vánek zčechrá klidný tok, účes tvoří vlny, Pomněnkami modře ověnčí se, zlata pampelišek má břehy plny. Lány polí obilím se vlní, pestrobarevnými kvítky louky poseté, Hluboko v lůně země spí celé věky nerostné bohatství zakleté. Každý háj, remízek i velký les hebounkou melodií si šumí V korunách stromů sborově pějí ptáci, každý jak nejlépe umí. Trylkují též smutně, zpěváčci - interpreti těžkých vzdechů země, O synech jejích, co nemohli zmnožit svůj vklad, své plodné sémě. Právo poupatům voňavě kvést, v plody zrát - krvavé války vzaly, Tisíce hrobů bez pomníků, aby v kraji ani vzpomínky nezůstaly. Po staletí přehazován kraj i s lidem, z ruky do ruky vládci všemi, Jazyk rodný zakazován či haněn podle těch, co právě vládli zemi. Nic nebyla platna snaha usurpátora vnutit lidu navždy cizí mluvu Dítky kolébány byly totiž rodnou řečí, v ní měly nejlepší chůvu. Tyrani lámali páteř lidu, zas napřímen, lživé krmě nepozřel, Zločinnou ideologií vymývat mozky si nenechal ani na povel, Měl na útlak lék - těžkou práci, veselost, tvořivost i něco logiky, Tak ku vzteku pokořil ty, co pokořovat chtěli nejhoršími triky. Historií zkoušený kraj, zušlechtěný člověkem a jeho tvrdou prací - Ozdobou veselí a pracovití lidé, křehcí i drsní moji milí Hlučíňáci. V obdivu k rodnému kraji všechny múzy se mnou pějí něžný part o drahokamu země mé, o Hlučínsku - krásnějším než diamant. V Praze 2001 Marie Kollertová (Věnování: Mému milému městu Hlučínu k 750. narozeninám Marie Kollertová v Praze 2006)...A ZASE TO ROZJEDEME!!! TJ ASPV Hlučín Vás zve na cvičení v tělocvičně ZŠ Rovniny Středa hodin HLUČÍN kostel sv. Jana Křtitele - neděle ve hodin DOLNÍ BENEŠOV kostel sv. Martina - neděle v hodin Vzorná péãe o mládeï FC Hluãín Tak jako jiná léta má FC Hlučín ve vzorné spolupráci se ZŠ Hlučín, Tyršova letos rovněž 10 mládežnických družstev. Pro všechna družstva je zajištěno odborné vedení a bohaté materiální vybavení. Pravidelné tréninky a to jak ve škole, tak v FC přispívají ke stále vyšší výkonnosti a stále lepšímu umístění v pravidelných soutěžích. V letošním roce v soutěžním období jsou zapojena tato družstev: Starší dorost hraje v divizi - trenér Petr Nesrsta, ved. Jiří Mušálek - trénuje s 4x týdně Mladší dorost hraje v divizi - trenér Jaroslav Andrejko, ved. dr. Jan Koval, trénují 4x týdně Starší žáci A hrají v krajském přeboru, trenéři Milan Duhan, Leo Malchárek, mají 3 hod. týdně TV a4 tréninky Starší žáci B hrají v krajské soutěži, titéž trenéři a stejný počet tréninků Mladší žáci A hrají v krajském přeboru, trenéři SRA Hluãín Pro všechny vyznavače saunování vyhlašujeme NOVOROČNÍ LOTERII. Losování proběhne Cena: Digitální fotoaparát. V období od budou do slosování zařazeni všichni návštěvníci sauny. Pfiipravujeme: Všechny sportovce zveme na FIT- NESS - AEROBIC SCHOW, které proběhne ve SPORTOVNÍ HALE za účasti LUKÁŠE KOLKA, Mgr. MARKÉTY STOKLASOVÉ a dalších zkušených lektorů. Předprodej vstupenek bude zahájen dne Bližší informace ve Sportovní hale nebo na telefonním čísle: Roz ífiení provozu sauny Pondělí hod. ženy Cvičenky, které se v pondělí a středu prokážou platnou vstupenkou nebo permanentkou na aerobic mají zvýhodněné vstupné do sauny za 50 Kč. AEROBIC Pondělí a středa hod Pondělí: Lucka Pechová Aerobic /Interval body Středa: Mgr. Markéta Stoklasová Body styling /step Nike Rockstar workout - choreografie od Jamieho Kinga, vytvořená pro klienty, kteří se chtějí na hodinách bavit pohybem a tancem. Vstupné: 40Kč/hodinu Permanentky: 10 vstupová 360 Kč platnost: 1/2 roku 20 vstupová 700 Kč platnost 3/4 roku 30 vstupová Kč platnost 1 rok Permanentky jsou přenosné. Dne je sportovní hala od hod. uzavřena z důvodu konání domácího mistrovského utkání FC Hlučín. Rostislav Helštýn a Michal Janík, taktéž 3 hodiny TV a4 tréninky Mladší žáci B hrají v ostravské soutěži, trenéři titéž, počet tréninků tentýž Benjamínci A hrají jako dr. mini v okresním přeboru, trenéři Josef Bartoš a Lubomír Gratza, mají 2 hod. TV a 3 tréninky Benjamínci B hrají v ostravské soutěži, trenéři titéž, počet tréninků tentýž Benjamínci C hrají v ostravské soutěži, trenér Oldřich Malý, mají 2 hod. TV a 3 tréninky Přípravka zatím nehraje pravidelnou soutěž, trenéři Pavel Duhan a Alan Wandenburg, mají 2 hodiny TV a 2 tréninky. Věříme, že tato pravidelná práce přinese v budoucnu své úspěchy při výchově mládeže a přípravě nových hráčů pro družstvo dospělých. V prosincovém vydání přineseme výsledky v soutěžích za podzim r Ervín Antonín KULTURA + SPORT

12 strana 12 HLUČÍNSKÉ NOVINY listopad 2006 SPORT + INZERCE Tenisová sezóna v Hluãínû Tenisová sezóna 2006 se blíží ke konci, je čas k jejímu zhodnocení. Na kurtech v Hlučíně se tento rok hrála severomoravská divize, a to v kategorii dospělých. Družstvo skončilo na 6 místě a udrželo tuto soutěž i pro příští rok. Družstvo nastupovalo v sestavě: Ondřej Kačmař, Tomáš Josefus, Martin Kučera, Jaromír Volek, Jakub Šipoš, Petra Svobodová, Barbora Žvatorová a Jana Cyrusová. VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ZÁPASŮ: 1. kolo ČLTK 1928 Olomouc - TC Hlučín 7:2 2. kolo TC Hlučín - TJ Sokol Šumperk 2:7 3. kolo TC Hlučín - TK Biocel Vratimov 4:5 4. kolo TJ Nový Jičín A - TC Hlučín 8:1 5. kolo TC Hlučín - TJ Zbrojovka Vsetín 6:3 6. kolo TJ Slavoj Český Těšín - TC Hlučín 5:4 7. kolo TC Hlučín - TC Třinec 4:5 Dále se do soutěží zapojily také družstva dorostu a mladších žáků: Družstvo dorostu hrálo sdružený okresní přebor a obsadilo s jednou prohrou druhé místo. Dorostenci hráli ve složení: David Chrobák, Pavel Nosiadek, Tomáš Miketa, Ivo Šulák, Jiří Bartusek, Jana Cyrusová, Marta Gogolínová. Družstvo mladších žáků hrálo oblastní soutěž a obsadilo pěkné 5. místo. Družstvo hrálo ve složení: Adam Kubina, Marek Vjačka, Lukáš Jiřík, Filip Křižák, Tereza Paterová, Michaela Breitkopfová, Lucie Juráková. Na našich tenisových kurtech proběhly také celostátní turnaje dospělých a dorostu. Mezi muži se do finále dvouhry dostal Tomáš Josefu, Jaromír Volek skončil v semifinále. Společně vyhráli turnaj ve čtyřhře. Náš nejlepší hráč Ondřej Kačmař v letním období turnaje nehrál, odcestoval totiž do USA, kde získal tenisové stipendium. S potěšením lze konstatovat, že se v letošním roce se zvýšil zájem nejmenších adeptů tenisu, kteří začínají v našem klubu. Nedílnou součástí života klubu je rekreační sport, podmínky našeho areálu jsou na dobré úrovni a jsou využívány jak pravidelně hrajícími tak občasnými návštěvníky areálu. Ing. Martin Kučera, předseda TC PENZION & RESTAURANT STARÁ CELNICE Celní 407/5, Hlučín (naproti Hlučínské štěrkovny) Tel./fax: , Plně klimatizovaná restaurace s krbem a pizzerií, ubytování. Oblíbená svou vyjímečnou atmosférou a výbornou kuchyní. Velké parkoviště přímo v objektu. NABÍZÍME: 4 druhy denního menu 40 druhů pizzy Tradiční českou kuchyni Grilované speciality Míchané nápoje Ostravar, Velvet, Kelt, Stella Artois ÁDKOVÁ INZERCE Hledám pronájem garáže v Hlučíně nejlépe U Stadionu. Tel. č.: Hledám dlouhodobý podnájem v Hlučíně. Tel. č.: Mladá rodina koupí pozemek ke stavbě RD v Hlučíně a okolí. Tel. č.: , POŘÁDÁME: Rodinné oslavy Svatby, rauty Firemní akce, párty Cathering Silvestr 2006 (nutná rezervace) RESTAURACE KASKÁDA Srdečně Vás zveme na VEPŘOVÉ HODY ve dnech a 19. listopadu Prodej přes ulici Rezervace míst Těšíme se na Vás Úspěšně jsme otevřeli NOVOU PRODEJNU v areálu Stavebnin na ulici ČSA 13a. Více informací o sortimentu, včetně aktuálního ceníku pletiva a příslušenství naleznete na našich webových stránkách: PRODEJNÍ DOBA: Pondělí až pátek hodin Sobota hodin Prodám byt 3+1 dr. v Hlučíně + garáž v os. vlastnictví cena včetně garáže Kč. Tel. č.: Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Hlučíně. Ne OKD! Tel. č.: Hledám garáž, nebo přístřešek k zimnímu zaparkování auta v okolí centra Hlučína. Tel. č.: , nebo HOLANDSKO Práce pro svářeče, mechaniky, truhláře, stolaře, sádrokart. a dal. technic. profese na německý pas. Skvělé platy! Info. na tel. č



14 strana 14 HLUČÍNSKÉ NOVINY listopad 2006 INZERCE NOVINKA V HLUČÍNĚ ŠARM salón pro psy Ostravská 31, Hlučín Stříhání Rozčesávání Koupání Prodej kosmetiky Objednávky na tel. č.: , , e? e? h? h? h? h? h? h? e??ee??ee??ee??ee??e e??ee??ee??ee??ee??e??????????ee??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??ee??e g g g g g g RESTAURACE TRIANGL Hornická 1264, Hlučín OKD Telefon číslo PŘIJĎTE SI K NÁM POSEDĚT, NEBO NĚCO OSLAVIT teplá kuchyně každý den Pečené kolena na objednávku A spousta jiných dobrot z naší kuchyně Menu pondělí až pátek Možnost platby stravenkami Menu a Sodexho Posezení i v nekuřácké banketce Plazmové televize, velkoplošná projekce Sledování sportovních přenosů i na Čt 4 Sázení na terminálu Synot Míchané nápoje, světlé i černé pivo Možnost rezervace míst na tel. č Soukromé i firemní oslavy v naší banketce?o2 7(Y?e? 3H? )X? (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(Y W&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N ?? 0Mhe? (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(Y W&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(Y W&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& L?? 1??????????? (Ye? 3(Y?e? @)X?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? Zahradnictví Michňa PROVÁDÍ Výsadbu a údržbu zahrad Řez živých plotů a ovocných stromů PRODEJ okrasné keře od 15 Kč Ovocné stromy Adresa: U Stadionu 4, Hlučín (směr SILO) Po pá 9 17 hodin So 8 12 hodin Telefon: , LEVNÉ ODùVY U KOSTELA Nabízíme to nejlepší z Německých velkoskladů. Za příjemné ceny oblečeme celou vaši rodinu Připojte se k našim spokojeným zákazníkům Najdete nás na Zámecké ulici Těšíme se na Vaši návštěvu Po pá 9 17 hodin So hodin RYKY AREÁL s.r.o. ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ KONTAKT: Rykaluk Cihelní 40A

15 listopad 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 15 INZERCE

16 strana 16 HLUČÍNSKÉ NOVINY listopad 2006 Do finále naši soutěže, které se uskutečnilo v KD Hlučín, nastoupily proti sobě dvě dvojice - Jiří a Gabriela RONČKOVI a Bohumír a Lucie CYRUSOVI. Finále soutěže bylo proloženo programovými vstupy Tanečního oboru ZUŠ pod vedením Kláry Krejčířové a cimbálové muziky ZUŠ pod vedením Ireny Dřevjané, a pěveckým vystoupením Evy Burešové ze ZŠ Rovniny a malým hereckým vstupem skupiny KELTIK. Soutěžní dvojice, ale z vystoupení moc neměly, neboť právě v tuto chvíli se vždy zamýšlely nad soutěžními otázkami. První soutěžní kolo obsahovalo 10 otázek (kvizovým způsobem). Ve druhém kole odpovídala každá dvojice na 4 otázky spojené s fotografií Hlučína. V třetím kole byla jedna otázka, která vyplynula ze scénky kolem mučidla skřipce. Ve čtvrtém kole soutěžní dvojice kladli moderátorovi otázky, aby uhodli, kterou historickou postavu představuje. To byl pro soutěžící nejtěžší úkol. Konečný součet bodů nakonec rozhodl jednoznačně o vítězi finále, kterým se stali manželé RONČKOVI. Jako vítězové převzali za první místo z rukou majitele CK Maxner poukázku na rekreaci v roce 2007 v Chorvatsku v hodnotě korun. Druhý pár obdržel DVD přehrávač a další věcné ceny od KC Hlučín. Finále uzavřelo naší soutěž k 750. výročí, ve které již na Hlučínských slavnostech bylo vylosováno dalších 8 výherců, kteří obdrželi věcné výhry od KC Hlučín. (Socha Alois, Blažková Eva, Semančíková Šárka, Meisel Vilém, Bukovcová Anemarie, Mrázková Marcela, Tvarůžková Magda a Řezáč Jiří) Dlouhodobá soutěž skončila a jako pořadatelé jsme rádi, že se nám podařilo v roce oslav 750. výročí založení města Hlučína, vtáhnout do soutěže 236 soutěžících rodin, které se tak blíže seznámili s historii města Hlučína. Dovolte mi abych touto cestou poděkovali všem, kteří se do ni zapojili. Zároveň bychom chtěli poděkovat generálnímu sponzorovi soutěže CK Maxner za hlavní cenu pro vítěze a také celému kolektivu Městské knihovny KC Hlučín pod vedením paní Ludmily Rimlové za přípravu a organizaci celé soutěže. PŘIVÍTALI JSME Jan Gajdečka, Daniel Hrubý, Nataša Nováčková, Jaroslav Matýsek, Tadeáš Stuchlík, Vojtěch Biskup, Lucie Pannová JUBILANTI Pavel Lička, Gertruda Lasáková, Jan Kaštovský, Gertruda Peikertová, Anděla Šilerová, Kristina Sikorová, Lucie Břemková, Gertruda Kaštovská, Helena Bechová, Marta Schmidtová, Magdalena Schaierová, Olga Dvořáková, Adéla Čechová, Jiřina Stanková, Alžběta Kroutilová, Cecilie Křonová, Anna Mušálková, Marie Sýkorová, Cecilie Smolková Jarmila a Jiří Pijáčkovi oslavili dne let společného života ROZLOUČILI JSME SE Marie Machálková Zájemci o zveřejnění jména, kontaktujte prosím, informátorku MěÚ Hlučín na telefonním čísle , nebo osobně, minimálně 1 měsíc před požadovaným zveřejněním. HLUČÍNSKÉ NOVINY. Vydavatel: Město Hlučín a Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace. Šéfredaktor: Mgr. M. Chrástecký. Zástupce: Bc. Petr Adamec, další členové: Mgr. J. Poláchová, Ing. J. Harazinová, Mgr. Z. Kačor. Jazyková úprava: Mgr. M. Gonsiorová. Adresa redakce: Zámek Hlučín, Zámecká 4, Hlučín , tel.: , mobil: Náklad: ks. Tisk: RINGIER PRINT s.r.o. UZÁVùRKA P Í TÍHO âísla HLUâÍNSK CH NOVIN JE

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky!

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Název kroužku Den Čas ZS/výuka místo poznámka Aerobik - mladší 3.10. 16:00

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 7. 12. 2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 10.63/2011 10.69/2011

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ ZA ROK 2011 Obsah strana 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 3 2. Kdo jsme 2. 1. Prezentace sdružení... 4 2. 2. Profily členek Výkonné rady... 5 3. Činnost

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017:

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017: Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016/2017: PONDĚLÍ: Anglicky s radostí Miloslava Vaňharová pondělí 14:00 14:45 Určeno: 6. - 9. ročník cena: 350,- Kč / pololetí Kroužek je určen pro žáky II. stupně,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více