Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/ Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Tel./fax:

2 O B S A H I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní informace o škole 4 2. Charakteristika školy 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5 1. Obory zařazené ve školském rejstříku III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 6 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 6 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy denního osmiletého studia pro školní rok 2010/ Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2010/2011 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Souhrnná statistika tříd 7 2. Výsledky maturitní zkoušky Malá maturitní zkouška kvarty Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku 13 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 15 VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 16 VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Činnost předmětových komisí Činnost spirituála školy Činnost výchovného poradce Činnost metodika ICT Činnost studentské rady Školní programy, testování Uplatnění absolventů Budova školy Propagace školy 29 2

3 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 30 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 30 XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 31 XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 31 XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 31 XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 31 XV. PŘÍLOHY Organizační zajištění školního roku 2010/ Škola v médiích 3. Výsledky společné části MZ - jaro

4 I. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O Š K O L E 1. Základní informace o škole Název a adresa školy: Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2, Ostrava - Poruba Identifikátor zařízení: Právní forma: školská právnická osoba IČO: Škola sdružuje: Biskupské gymnázium IZO: Školní jídelna - výdejna IZO: Zřizovatel: Statutární zástupce: Biskupství ostravsko opavské Mgr. Jana Vylobová, jmenovací dekret č.j. 849/06/SK ze dne Datum zahájení činnosti: Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení: Datum poslední změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení: Datum zápisu do rejstříku školských právnických osob (ŠPO): Datum poslední změny zápisu v rejstříku školských právnických osob: Dálkový přístup: Webové stránky: Školská rada: od (zřizovací listina ze dne ) Mgr. Lukáš Curylo předseda PaedDr. Radana Parmová Mgr. Jarmila Johnová od Mgr. Robert Bangievský předseda Ing. Pavla Hostašová Ing. Martin Menšík 4

5 Rada ŠPO: Ing. Mgr. Markéta Zegzulková předsedkyně Ing. Zdeněk Miketa místopředseda Ing. Marta Hrušková 2. Charakteristika školy Zřizovatelem Biskupského gymnázia v Ostravě je Biskupství ostravsko - opavské. Gymnázium je všeobecného zaměření s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem. Pro posílení výuky cizích jazyků umožňujeme studentům studijní pobyty v evropských zemích. Vyučující a žáci se účastní setkání členů německo českého spolku Ackermann Gemeinde. Ve školním roce 2011/2012 navštívili naši žáci v rámci projektu Comenius Německo, Bulharsko, Rumunsko a Portugalsko. V projektu s názvem Různost je kořením života byly ještě zapojeny školy z Polska a Turecka. Žáci Biskupského gymnázia v Ostravě mají možnost rozvíjet svůj duchovní život a prohlubovat náboženské vědomosti po celou dobu studia a účastnit se duchovní obnovy v různých místech regionu. Ve škole pracuje studentská rada, která spoluorganizuje různé školní akce. Řada akcí již má svou tradici: pasování primánů a studentů 1. ročníku na studenty Biskupského gymnázia v Ostravě, školní akademie, adventní koncert, Škola trochu jinak, přespání ve škole, Masarykiáda a jiné. Škola nabízí studentům účast v aktivitách se sociálním zaměřením projekt Adopce na dálku, spolupráce s Charitou Ostrava, Klubem Parkinson Ostrava, se salesiánským střediskem Don Bosko Ostrava, návštěva domovů důchodců, charitativní sbírky. V rámci ekologického programu se naši studenti zapojují do projektů hnutí Tereza. Ve škole probíhají různé soutěže s ekologickou tematikou, třídíme plasty, elektro odpad, spolupracujeme se Zeleným bodem Ostrava. Studenti septimy a 3. ročníku se účastní týdenního ekologického kurzu na Pálavě. Program pro výchovu k manželství a rodičovství probíhá prostřednictvím přednášek na určité téma odpovídající věkové skupině a následných besed s žáky všech ročníků. Ve školním roce 2011/2012 se v Biskupském gymnáziu vyučovalo ve 13 kmenových učebnách a v devíti odborných učebnách multimediální učebna, učebna fyziky, učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků, výpočetní techniky a informatiky, nově vybudovaná laboratoř chemie, zrekonstruovaná učebna biologie a nově vybudovaná učebna společenských věd. Tělesná výchova probíhala ve vlastní tělocvičně. Pro volný čas studentů bylo k dispozici informační centrum školy a knihovna. II. P Ř E H L E D O B O R Ů V Z D Ě L Á N Í 1. Obory zařazené ve školském rejstříku K/401 Gymnázium - všeobecné K/41 Gymnázium K/801 Gymnázium všeobecné K/81 Gymnázium 5

6 III. P E R S O N Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í Č I N N O S T I Š K O L Y Ve školním roce 2011/2012 zajišťovalo výuku 29 interních pedagogů, 5 pedagogů externích (od 2. pololetí 4 externisté) a 4 asistentky pedagoga. Provoz školy zabezpečovalo 7 správních zaměstnanců. Užší vedení školy tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky a spirituál školy. Širší vedení školy pak tvoří ještě výchovná poradkyně, školní metodička prevence, metodička ICT a předsedové a předsedkyně předmětových komisí. Poradním orgánem ředitelky školy je pedagogická rada. IV. Ú D A J E O P Ř I J Í M A C Í M Ř Í Z E N Í 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy A a primy B denního osmiletého studia pro školní rok 2012/2013 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Dodatečné přijetí Celkem Dívky ze ZŠ Celkem Dívky ze ZŠ Podáno Vyhověno Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2012/2013 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Dodatečné přijetí Celkem Dívky ze ZŠ Celkem Dívky ze ZŠ Podáno Vyhověno V přijímacím řízení do primy osmiletého studijního cyklu proběhly přijímací zkoušky formou testu všeobecných vědomostí. Přijímací řízení do I. ročníku čtyřletého studijního cyklu gymnázia neobsahovalo přijímací zkoušky. 6

7 V. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í CH V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Souhrnná statistika tříd V následující tabulce jsou uvedeny přehledy tříd s údaji o počtu žáků, prospěchu, celkové a průměrné absenci na konci školního roku 2010/2011 (k ). Počet žáků Třída Počet žáků 1. pololetí 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda Tercie Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

8 Přehled prospěchu Třída Prospěl s vyznamenáním pololetí pololetí 1. pololetí Prospěl Neprospěl Nehodnocen 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda Tercie Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

9 Přehled absence Třída Zameškané hodiny celkem pololetí pololetí Průměr na žáka Z toho neomluvené Průměr na žáka 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Prima A ,3 60, ,13 3,6 Prima B ,7 51, Sekunda ,2 51, ,13 0,6 Tercie ,2 57, Kvarta ,0 50, ,3 Kvinta ,7 50, I. ročník ,3 78, ,2 0,2 Sexta ,9 45, II. ročník ,1 88, ,2 0,4 Septima ,2 83, ,2 0,1 III. ročník ,5 102, ,7 3,5 Oktáva ,1 16, IV. ročník ,2 42,4 2-0,1 - Celkem ,7 56, ,2 0,6 9

10 Výchovná opatření Školní rok 2011/2012 Pochvala ŘŠ 1. pol. 2. pol. Pochvala TU 1. pol. 2. pol. Napomenutí TU 1. pol. 2. pol. Důtka TU 1. pol. 2. pol. Důtka ŘŠ 1. pol. 2. pol. Snížený stupeň z chování 1. pol pol. 1. pol. Podmíněné vyloučení Vyloučení Prima A Prima B Sekunda Tercie Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem pol. 1. pol. 2. pol. 2. Výsledky maturitní zkoušky Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl (P) Neprospěl (N) Opravná zkouška P N Oktáva IV. ročník Celkem Opravná zkouška se konala pouze v profilové části maturitní zkoušky. Výsledky společné části maturitní zkoušky za školní rok 2011/2012 jsou uvedeny v příloze č.3. 10

11 3. Malá maturitní zkouška kvarty Ve školním roce 2011/12 proběhla podeváté pro žáky kvarty malá maturitní zkouška. Zkouška zahrnovala písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury, z anglického jazyka a z matematiky, a to v podobě testů Kalibro, a obhajobu ročníkové práce. Témata ročníkových prací byla vypsána do 15. října 2011 a žáci spolu pod odborným vedením vyučujících celý rok zpracovávali vybrané téma. V červnu pak veřejně obhajovali své práce před komisí, svými spolužáky, vyučujícími, rodiči i hosty. V závěru dne pak každý student obdržel malé maturitní vysvědčení. Studenti, kteří zvolili místo ročníkové práce anglický jazyk, losovali jedno téma z deseti a o tomto tématu deset minut hovořili. Nabízená témata: Český jazyk a literatura (1 žák) Mgr. Rita Chrástecká Nářečí na Hlučínsku Pověsti Křestní jména studentů naší školy a příslušníků mé rodiny Anglický jazyk konverzační témata (2 žáci) Mgr. Ivana Kvitová Me, My Family and Friends My Town and Region My House Travelling My School Sports Weather and Seasons Health Shopping Food Fyzika (2 žáci) Mgr. Robert Bangievský Skupenské přeměny v přírodě pozitivní a negativní vlivy skupenských přeměn látek na živé a neživé objekty a procesy v přírodě. Fyzika v medicíně využití fyzikálních objevů a principů při zavádění a využívání lékařských přístrojů a metod. Umělá kosmická tělesa využití fyzikálních principů a objevů při průzkumu Země a vesmíru pomocí kosmických družic a sond. Elektrodynamické jevy využití vzájemných interakcí elektrického a magnetického pole (např. elektromagnetické indukce) ve vědeckých a průmyslových zařízeních. Cesta k objevu historie vývoje vybraného vynálezu, popis jeho funkce a účelu a stručný životopis jeho tvůrce. Chemie (1 žák) Mgr. Renata Kany Pyrotechnika 11

12 Přírodopis (6 žáků) Ing. Marie Jędrysková Medúzy Kočkovité šelmy Kočka domácí Morčata Křečci Žraloci Zeměpis (5 žáků) Mgr. Zdeněk Rutta Praha (Srdce Evropy, matka měst) Velká Británie (Monarchie západní Evropy její kouzlo a význam) Polská republika (Náš severní soused historický a ekonomický pohled) Norsko (Země severu polárních nocí, fjordů a rybolovu) Španělsko (Království Pyrenejského poloostrova a jeho zajímavosti) Beskydy (Malebné pohoří severní Moravy) Itálie (Stát Apeninského poloostrova jeho zvláštnosti a zajímavosti) Dějepis (2 žáci) Mgr. Jana Sladká Společenský život v době 1. ČSR Herci a herečky filmového plátna v době 1. ČSR Folklór a tradice našich předků Mnichov 1938 Řečtí bohové Hudební výchova (0 žáků) Mgr. Marcela Tylečková Cestopis v hudbě o Popis tématu: Alpská symfonie, Skotská symfonie, Italské capriccio, Braniborské koncerty, Římský karneval a další - zeměpisné pojmy v názvech hudebních opusů, po stopách cest hudebních skladatelů a interpretů, vliv regionální hudby na dané dílo, příčiny a okolnosti vzniku opusu, hledání souvislostí mezi životem a tvorbou skladatele, vliv génia loci na hudebního umělce. Hudba inspirována antikou a starověkou kulturou o Popis tématu: v souvislosti s látkou probíranou v dějinách literatury hledání dalších uměleckých souvislostí, literatura jako nevyčerpatelný zdroj inspirace ostatních uměn - Antigona, Ariadna, Ifigenie, Orfeus, Euridice, Hippodamie a další. Antické drama a vznik opery, antické náměty v melodramu, reminiscence na antiku v hudebních dílech. Salome, Samson a Dalila, Xerxes, Nabucco. Hudebně-gurmetská hostina aneb muzikantský jídelníček o Popis tématu: jídlo ve jménech skladatelů, nebo v názvech skladeb, vztah nositele jména k dané pochutině, vztah k jídlu - odraz v díle, pokus o sestavení koncertního menu dle zásad zdravé výživy, srovnání charakteru hudby daných skladatelů (formy, nástrojové obsazení ). Příklady: B. Smetana, B. Máslo, A. Polívka, J. J. Ryba, Kantáta o kávě (J.S. Bach) 12

13 Odraz středověké a barokní literatury v hudbě o Popis tématu: Carmina burana, Faust, Enšpígl, Figarova svatba, Lazebník sevillský, Don Juan, odraz literatury v hudbě artificiální i nonartificiální Hudební festivaly v Evropě o Popis tématu: vznik, historie, tradice a význam festivalů, rozdělení podle zaměření - operní, folkové, rockové, metalové Téma dle vlastního výběru o Popis tématu: - život a dílo hudebního skladatele dle aktuálního výročí - můj hudební nástroj - můj oblíbený interpret, kapela Výtvarná výchova (0 žáků) Mgr. Rita Chrástecká Alfons Mucha Romantismus Pravěk jako zdroj inspirace 4. Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku Ve školním roce 2011/2012 počtvrté žáci I. ročníku čtyřletého studijního cyklu zpracovávali ročníkovou práci na vybrané téma a v červnu ji veřejně obhajovali. Nabízená témata: Anglický jazyk (1 žák) Mgr. Zuzana Černá Me, My Fam ily and Friends My Town and Region My House Travelling My School Sports Weather and Seasons Health Shopping Food Fyzika (0 žáků) Mgr. Anna Břečková Newtonovy pohybové zákony aplikace zákonů na zajímavé praktické případy, formulace do fyzikálních úloh a jejich řešení. Skupenské změny v přírodě pozitivní a negativní vlivy skupenských přeměn látek na živé i neživé objekty a procesy v přírodě. Fyzika v lékařství využití fyzikálních poznatků ve vyšetřovacích metodách a u různých přístrojů používaných v lékařství. Fyzika v domácnosti uplatnění fyzikálních poznatků při vytápění domu, užití klimatizace, při vysvětlení funkce různých spotřebičů v kuchyni apod. 13

14 Energetika různé zdroje energie a jejich význam pro dnešek a budoucnost (téma lze dle zájmu vhodně upřesnit) Biologie (2 žáci) Mgr. Renata Kany Léčivé rostliny Kytovci Zeměpis (4 žáci) Mgr. Zdeněk Rutta Praha (Srdce Evropy, matka měst) Velká Británie (Monarchie západní Evropy její kouzlo a význam) Polská republika (Náš severní soused historický a ekonomický pohled) Norsko (Země severu polárních nocí, fjordů a rybolovu) Španělsko (Království Pyrenejského poloostrova a jeho zajímavosti) Beskydy (Malebné pohoří severní Moravy) Itálie (Stát Apeninského poloostrova jeho zvláštnosti a zajímavosti) Společenské vědy (2 žáci) Ing. Marie Jędrysková Film Lidské emoce Dějepis (2 žáci) Mgr. Miroslava Elšíková Divy světa včera a dnes. Analýza architektonických monumentů z hlediska technické dokonalosti, psychologické a duchovní síly. Osvobozené divadlo. Rozbor divadelní hry a popis života tehdejší společnosti. Hudební výchova (0 žáků) Mgr. Marcela Chrástecká Johann Sebastian Bach - hudební skladatel a varhaník. Citace chorálu Ktož jsú boží bojovníci v hudebních dílech. Muzikály Karla Svobody. Výtvarná výchova (0 žáků) Mgr. Rita Chrástecká Žánr zátiší a jeho proměny v historických slozích a uměleckých směrech Kubismus doma i v Evropě Umění antického Řecka a Říma Ročníková práce se bude skládat ze dvou částí, části teoretické a části praktické (teoretická část stran textu + obrazová příloha, praktická část soubor vlastních prací vztahujících se k danému tématu). Informační a komunikační technologie (0 žáků) Ing. Jana Zábojová Užití logických funkcí v Excelu Informace okolo nás Záznamová média 14

15 Náboženská výchova (1 žák) P. Jan Larisch, Th. D. témata, P. Vojtěch Janšta, ThLic. zkoušející) Svatý Pavel, proměna jeho života skrze setkání s Ježíšem Kristem u Damašku. Svatý Cyril a Metoděj, jejich místo v novodobých dějinách katolické církve na Moravě. Proměna náboženské situace v Ostravě ve 20. století. VI. Ú D A J E O P R E V E N C I S O C I Á L N Ě P A T O L O G I C KÝ C H J E V Ů Aktivity pro pedagogické pracovníky - pravidelné semináře pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou pro školní metodiky prevence - sebezkušenostní program pro výchovného poradce a školního metodika prevence v rámci projektu Vytváření pozitivního prostředí na školách certifikace listopad hodin - zapojení výchovného poradce a školního metodika prevence v projektu Moderní škola - Podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem a metod výuky Evropa škole, škola Evropě certifikace prosinec hodin - zapojení do projektu Supervize do škol 1 pedagog certifikace květen hodin - zapojení všech pedagogů do vzdělávacího programu občanského sdružení AVE na témata Komunikace a Vztahy I 16 hodin Aktivity pro rodiče - seznámení rodičů nových studentů se školním metodikem prevence - konzultační hodiny školního metodika prevence - přednáška okrasní metodičky prevence na téma problematiky kyberšikany pro rodiče studentů primy a prvního ročníku na prvních třídních schůzkách - výchovné komise - setkání vedení školy a krajského metodika prevence s rodiči žáků kvinty za účelem podání informací ohledně výskytu rizikového chování v této třídě Aktivity pro studenty - krizová intervence v případě výskytu sociálně patologických jevů - sociometrické šetření ve třídách prima, septima, sexta, I. ročník, III. ročník v rámci zkvalitňování školního klimatu součást projektu Vytváření pozitivního prostředí na školách - prevence ve výuce začlenění problematiky sociálně patologických jevů do výuky občanské výchovy, základů společenských věd, biologie, chemie, náboženské výchovy - Buď OK - preventivní program pro děti a mládež pořádaný Renarkonem, o.p.s. výběr jednotlivých besed a prožitkových programů v návaznosti na předcházející školní rok - komplexní výchovně-vzdělávací program Výchova k manželství a rodičovství vedený MUDr. M. Fridrichovou - třídenní adaptační kurz pro studenty primy a prvního ročníku v Salesiánském středisku Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku - zapojení do projektu Posilování klíčových kompetenci žáků formou dlouhodobých třídních projektů výjezd všech tříd nižšího gymnázia na dvoudenní soustředění - studenti prim, kvinty a I. ročníku návštěva HZS Moravskoslezského kraje, ukázky praktické činnosti - beseda s pracovnicí občanského sdružení Anabell na téma poruch přijímání potravy ( I roč., sekunda) - beseda s pracovníkem Bílého kruhu bezpečí na téma domácího násilí (sexta, II. ročník) - volnočasové aktivity sportovní hry, schola, historické tance 15

16 - ekologické aktivity projekty Strom života a Clean Up the World v rámci environmentální výchovy (tercie až oktáva, vedení PaedDr. R. Parmová) - spolupráce se studentskou radou - konzultační hodiny Zpracovala: Mgr. Ivana Kvitová VII. Ú D A J E O D A L Š Í M V Z D Ě L Á V Á N Í P E D A G O G I C K Ý CH P R A C O V N Í K Ů Vedení školy: Novela školského zákona Vztahy ve třídě Komunikace Právní vědomí Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP Účast vyučujících PK cizích jazyků, českého jazyka, hudební a výtvarné výchovy na školeních: Tři vyučující cizích jazyků absolvovaly školení k ústní části společné maturitní zkoušky. Učitelky ČJ absolvovaly: Kurz rozvoje didaktických dovedností Workshop pro pedagogy k evaluaci a hodnocení žáků. Seminář k didaktickému testu z ČJ Školení k nové učebnici Fraus Školení pro práci s interaktivní tabulí Jedna vyučující VV absolvovala čtyřdenní seminář Archaické výtvarné techniky v environmentálním prostředí. Jedna vyučující ŠJ se zúčastnila školení Využití internetových zdrojů ve výuce a školení Interaktivní výuka. Účast vyučujících PK matematiky, fyziky a informatiky na školeních: Vztahy ve třídě I (8 h) a Komunikace (8 h) v rámci projektu Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách - všichni členové PK Výuka interaktivní tabule tvorba digitálních výukových materiálů (12 h) - 3 pedagogové Seminář matematiky a informatiky pro středoškolské profesory a učitele ZŠ ( , Ostravská univerzita) - 1 pedagog Školní maturitní komisař - 1 pedagog Zadavatel mezinárodního testování PISA - 1 pedagog Posilování klíčových kompetencí (v rámci projektu) - 3 pedagogové Net Support - 1 pedagog Účast vyučujících PK dějepisu a společenských věd na školeních: Dva vyučující absolvovali seminář o novodobých dějinách realizovaný sdružením Pant. Jeden vyučující se zapojil do projektu Supervize do škol. Dvě vyučující absolvovali seminář na podporu výuky o holocaustu v Terezíně. Účast vyučujících PK biologie, chemie a zeměpisu: Členové předmětové komise se zúčastnili 5 seminářů. Účast vyučujících PK tělesné výchovy na školeních: Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě - 3 pedagogové 16

17 Účast vyučujících PK náboženské výchovy na školeních: P. Vojtěch Janšta v září roku 2011 úspěšně obhájil licenciátní práci a složil státní doktorskou zkoušku z teologie, čímž získal akademický titul licenciát teologie (ThLic.). P. Michal Jadavan se v rámci vzdělávání v oblasti práce s mládeží zúčastnil Studijního a formačního kursu (SFK), který pořádá Sekce pro mládež České biskupské konference. VIII. Ú D A J E O A K T I V I T Á CH A P R E Z E N T A C I Š K O L Y N A V E Ř E J N O S T I 1. Činnost předmětových komisí Předmětová komise CJ - ČJ - HV - VV Ve dnech se uskutečnila zahraniční cesta do Portugalska v rámci projektu Comenius. Skupina čtyř studentů a třech vyučujících navštívila města Porto, Braga, Guimäraes. Prohlédla si řadu historických památek i poutních míst v okolí Bragy. Studenti měli možnost surfovat v blízkosti pláže Ofir beach proběhlo školní kolo recitační soutěže v ČJ. První místo za nižší gymnázium získala Amálie Fornadlová a za vyšší gymnázium Tereza Jirásková získala třetí místo v celoostravské recitační soutěži Aréna plná krásných slov Tereza Jirásková. Pro Masarykiádu připravily vyučující naší PK řadu úkolů pro studenty. V listopadu se studenti literárních seminářů zúčastnili celostátní literární soutěže Menšiny mezi námi, kde první místo získala Anna Havlásková. V listopadu bylo uděleno ocenění Adéle Bohuslavové ve výtvarné soutěži Modlitba za domov se v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci uskutečnil adventní koncert. Vystoupili zde žáci od primy až po II. ročník a sextu, včetně scholy BiGy skupina šesti studentů a dvou vyučujících pobývala v Německu a plnila úkoly související s projektem Comenius. Navštívila Erfurt, Neuhaus an Rennweg s hostitelskou školou, Buchenwald, lyžařskou školu v Oberhofu bylo zorganizováno školní kolo konverzační soutěže v AJ. Do okresního kola za jednotlivé kategorie postoupili Jan Rec, Šimon Uruba, Nikola Motanová studenti nižšího gymnázia navštívili kulturní představení Jesličky sv. Františka schola Bigy vystoupila na vánočním koncertě v domově důchodců. V lednu 2012 proběhlo školní kolo olympiády v ČJ a na celostátní soutěž Wichterlova gymnázia na téma Limerick byli vysláni studenti literárního semináře IV. ročníku se na sedmém místě okresní konverzační soutěže v NJ umístila Hana Fridrichová se studenti Šebesta a Jelen za doprovodu dvou vyučujících NJ zúčastnili konference Ackermann-Gemeinde v Praze měli rodiče a příbuzní studentů možnost shlédnout školní akademii v kině Luna. Organizačně byla tato akce zajištěna vyučujícími naší PK, které rovněž nacvičily s žáky řadu vystoupení a 1.3. studenti VV kvarty, kvinty, I. ročníku a studenti literárních seminářů navštívili výstavu Černá slunce v domě umění dvě vyučující a dva studenti odcestovali do Rumunska, opět v rámci projektu Comenius. Prohlédli si památky v Bukurešti, zavítali do hostitelské školy v Caracalu, pobývali v rumunských rodinách proběhlo okresní kolo olympiády v ČJ. 17

18 na celostátní přehlídce ZUČ v Odrách postoupila do galakoncertu Tereza Jirásková a schola Bigy dvě studentky a dvě vyučující absolvovaly poslední zahraniční cestu plynoucí z projektu Comenius do Bulharska. Účastnice si prohlédly památky v Sofii a navštívily hostitelskou školu Indiry Ghandiové v hlavním městě vystoupila naše schola v programu diecézního setkání mládeže - Biscup Boris Byčánek získal třetí místo v celostátní literární soutěži Po stopách světců se Amálie Fornadlová umístila na třetím místě celoostravské recitační soutěže Rolnička Kristýna Vrchlabská získala třetí místo v okresním kole konverzace v ŠJ bylo Elišce Brumovské uděleno čestné uznání za účast v krajském kole Puškinova památníku studentka Eliška Brumovská získala třetí místo v celoostravské recitační soutěži Pohár Jaromíra Šavrdy a byla čestným hostem na národním kole v Praze šest studentů NJ spolu s otcem Janem Larischem a Ing. Vierou Ságlovou se zúčastnilo tradičního setkání Čechů a Němců v Heppenheimu. Studenti pobývali v německých rodinách, navštívili Würsburg a Heidelberg proběhla recitační soutěž v NJ mezi studenty ostravských gymnázií. Druhé místo získala naše studentka Šárka Šugarová se v naší škole konaly ústní maturitní zkoušky. Studenti úspěšně odmaturovali z cizích jazyků i z češtiny a to někteří konali profilovou i společnou část maturitní zkoušky němčináři ze sekundy a sexty navštívili výstavu Mann spricht Deutsch na Černé louce v Ostravě proběhla malá maturita. Z AJ ji úspěšně absolvovali dva studenti kvarty a jedna studentka I. ročníku studenti HV a VV kvinty a I. ročníku se vydali na exkurzi na Hukvaldy. V červnu se III. ročník zúčastnil setkání s přírodou v rámci kampaně ČSOP. Ve škole byla v červnu uspořádána výstava Bedřiška-Bedra? - o životě v romské osadě. Za PK CJ-ČJ-HV-VV Ing. Jarmila Foltová Předmětová komise D - ZSV Tento rok byl ve znamení projektové výuky. Vyučující VO a D se zapojili do projektu Posilování klíčových kompetencí žáků formou dlouhodobých třídních projektů. Projekt je určen pro žáky nižšího gymnázia. V říjnu se uskutečnila exkurze do Prahy, které se zúčastnily třídy oktáva a 4. Ročník. Tradičně koncem října proběhla celoškolní akce Masarykiáda, která kvůli nepřízni počasí proběhla úspěšně ve škole. Listopad jsme tradičně zasvětili vzpomínce na oběti totalitních režimů, nacismu a komunismu. K 17. listopadu do školy přišel na besedu se žáky pamětník Akce K z roku 1950 ve Fryštáku u Zlína. Tradičně před Vánocemi proběhlo školní kolo dějepisné soutěže pro studenty tercie a kvarty. Pro třídu sekundu byly zakoupeny nové moderní učebnice dějepisu. Ve výuce využíváme audiovizuální prameny, filmy, dokumenty a zařazujeme efektivní výukové metody jako např. hraní rolí, RWCT, skupinovou práci, miniprojekty. Mgr. Miroslava Elšíková. Předmětová komise M - F IKT V uplynulém školním roce se vyučující snažili podnítit zájem studentů o své předměty prostřednictvím soutěží. Všichni žáci primy, sekundy a tercie se již tradičně zúčastnili Pythagoriády. V okresním kole Pythagoriády se stali v kategorii 6. ročník úspěšnými řešiteli Jan Vavera z primy A a Petr 18

19 Jemelka z primy B. Velmi pěkně se umístil také v kategorii 8. ročník Ondřej Vavera z tercie. Největšího úspěchu jsme dosáhli v kategorii 7. ročník, kde student Šimon Ptáčník ze sekundy našeho gymnázia obsadil v okresním kole skvělé první místo. Soutěže Matematický klokan se účastnili všichni studenti nižšího a zájemci z vyššího gymnázia. Nejlépe se umístili tito žáci: Gabriela Slatinská (4. místo v rámci Ostravy) a Renáta Toporčáková ze sekundy v kategorii Benjamin a Filip Křikala z kvarty v kategorii Kadet. V kategorii Junior byli nejlepší Tomáš Nagy, Martin Ptáčník a Zdeněk Záboj ze sexty, kteří obsadili postupně 2., 3. a 14. místo v rámci Ostravy. V nejvyšší kategorii Student získali nejvíce bodů Marek Lichnovský a Antonín Zdráhal z oktávy - 7. a 10. místo v rámci Ostravy. Mezi náročnější soutěže, vyžadující samostatnou dlouhodobou domácí práci studentů pod vedením vyučujících, patří již řadu let matematická olympiáda (MO). V kategorii Z6 nás reprezentovala v okresním kole Michaela Frončková z primy B. V kategorii Z7 jsme měli dva účastníky okresního kola. Byli to Šimon Ptáčník a Renata Toporčáková ze sekundy. Oba se stali úspěšnými řešiteli a obsadili pěkné 5. místo. Naše studentka Markéta Kolářová z kvarty se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola (7. místo) a postoupila do krajského kola. Na vyšším gymnáziu byl úspěšným řešitelem oblastního kola Tomáš Nagy ze sexty ( místo). V krajském kole skončil na místě, což znamená 3. místo v Ostravě. Ve dnech se Jan Jarolím a Jiří Blahoš z oktávy a Filip Vavera ze septimy zúčastnili školy matematického modelování ŠKOMAM 12 pořádané Katedrou aplikované matematiky na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Ve spolupráci s dalšími ostravskými gymnázii a agenturou JLM Praha jsme už po několikáté zorganizovali besedy o energii (jaderné energetice). Akce proběhla v kvintě a I. ročníku, přednášel Ing. Jiří Tyc z JE Temelín. V uplynulém školním roce jsme připravili exkurze, které obohacují nejen učivo fyziky, ale i zeměpisu: přehrada Morávka 1. a 2. ročník Hvězdárna a planetárium Krásné Pole kvinta a I. ročník Meteorologická stanice O. - Poruba septima a oktáva+iv. ročník (seminář Z, F) Hvězdárna a planetárium Krásné Pole prima A, B tepelná elektrárna Dětmarovice - septima a III. ročník Všechny exkurze zajišťovali vyučující fyziky a zeměpisu Mgr. Rutta a Mgr. Bangievský. Předmětová komise M F - Ivt už řadu let podporuje zájmovou činnost studentů šachy. Rovněž loni na škole pracoval šachový kroužek pod vedením Mgr. Igora Mačejovského. Na našem gymnáziu jsme v tomto školním roce pořádali jeden turnaj s diplomy a odměnami pro nejlepší šachisty. Byl to Podzimní šachový turnaj, konal se a zvítězil v něm Jan Jarolím z oktávy. Členové kroužku se i v tomto školním roce zúčastnili Přeboru ZŠ a SŠ v šachu (okresní kolo v Ostravě, krajské kolo ve Frýdku -Místku). Družstvo v kategorii SŠ hrající ve složení Jan Jarolím, Ondřej Kazda, Jiří Blahoš z oktávy a David Krajíček ze sekundy skončilo na druhém místě a postoupilo do krajského kola. Žáci nižšího gymnázia, kteří se umístili ve školní soutěži nejlépe, nás reprezentovali na Jarním šachovém turnaji, který uspořádala škola PORG Ostrava ve spolupráci s Chess Ostrava. Na tomto turnaji jsme obsadili 3. místo. Mgr. Anna Břečková 19

20 Předmětová komise Bi - Ch Z V tomto školním roce se studenti semináře z biologie ze septimy nově zúčastnili exkurze do Ústavu soudního lékařství v Ostravě a také měli možnost se prakticky seznámit s prací v laboratoři molekulární biologie a genetiky. Studenti septimy již tradičně absolvovali Ekologický kurz v oblasti Lednicko Valtického areálu. V rámci tohoto kurzu dochází k ucelení výuky biologie a její přenesení do terénu s řešením praktických problémů. Vzhledem k umístění kurzu do turisticky zajímavé oblasti dochází k vzájemnému propojení poznatků z biologie, zeměpisu i historie. Taktéž studenti septimy absolvovali v rámci výuky biologie školení První pomoci. Studenti nižšího gymnázia se zúčastnili soutěží se zoologickou tematikou, které pořádá Zoologická zahrada v Ostravě. Studenti tercie a septimy v rámci výuky biologie člověka navštívili Krevní centrum v Ostravě Porubě, patřící k nejmodernějším pracovištím tohoto druhu v České republice. V loňském roce poprvé jsme s našimi maturanty navštívili rodný dům Johanna Gregora Mendela ve Vražném - Hynčicích. Proběhlo též školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se na nižším stupni gymnázia zúčastnilo 42 studentů a z vyššího stupně gymnázia se zúčastnilo 21 studentů. Do okresního kola jsme vyslali 4 zástupce a krajského kola se zúčastnili 2 zástupci. Studenti obou prim, kvinty a I. ročníku shlédli v planetáriu v Krásném poli zajímavé výukové programy a videoklipy. Studenti tercie vystoupili na haldu Emmu, aby se seznámili s následky těžby černého uhlí na Ostravsku a podívali se do dolu Michal, kde se dozvěděli něco o historii těžby uhlí na Ostravsku. V rámci výuky zeměpisu studenti I. a II. ročníku zúčastnili exkurze na přehradu Morávka, studenti septimy a III. ročníku navštívili tepelnou elektrárnu Dětmarovice a studenti kvinty a I. ročníku měli besedu s členy Hasičského záchranného sboru. Mgr. Renata Kany Předmětová komise TV Ve školním roce pracovala předmětová komise Tělesná výchova ve složení Mgr. Pavel Stuchlý, Mgr. Marie Pešatová, Mgr. Roman Burda Významné akce Přebor církevních středních škol ve florbale chlapců Ostrava Přebor se konal pod záštitou ostravsko opavského biskupa F. V. Lobkowicze a moravskoslezského hejtmana Jaroslava Palase, turnaj by spolufinancován z grantu magistrátu statutárního města Ostrava. Zvítězil tým KG Třebíč, náš tým skončil na 2. místě. Turnaj byl s mezinárodní účastí (tým Piekar Slaskich). O turnaji vyšel článek v MS Deníku, OKNĚ. Úspěchy studentů 3. místo na mezinárodním futsalovém turnaji v Polsku v Piekarách Slaskich (Lukas Mellwig, Josef Chorovský, Ondřej Maršálek, Martin Blokša, Martin Válek, Jan Janoš) 3. místo na Turnaji 17. listopadu volejbalový turnaj ostravských gymnázií (Martin Lapčík, Adam Fülӧp, Matěj Sonnenschein, Martin Blokša, Lukas Mellwig, Josef Chorovský, Petr Gai) 2. místo na turnaji Mikulášký basketbal pro studentky nižších ročníků ostravských víceletých gymnázií (Hana Krajíčková, Anna Bednářová, Jasmína Macečková, Marie Janošová, Anna Pudichová) 20

21 1. místo Obvodní kolo basketbalu dívek 6. a 7. tříd (Hana Krajíčková, Daniela Paterová, Markéta Lekešová, Monika Vrbová, Tereza Zbořilová, Tereza Lyčková, Michaela Frončková, Tereza Škrblová) 2. místo Okresní finále basketbalu dívek 6. a 7. tříd (Anna Bednářová, Hana Krajíčková, Daniela Paterová, Markéta Lekešová, Monika Vrbová, Tereza Zbořilová, Tereza Lyčková, Michaela Frončková, Tereza Škrblová ) 2. místo týmu florbalistů na Přeboru církevních středních škol ve florbale chlapců Ostrava (Martin Blokša, Marek Lichnovský, Michal Koňař, Ondřej Kazda oktáva, Jiří Šebesta, Lekeš Jan, Daniel Dujsík septima, Jožka Chorovský, Jiří Klos, Tomáš Novotný) 2. místo Škoda bike marathon 5. ročník celostátního závodu pro MTB (horská kola) (Vavera Jakub, Mičaník Filip, Ptáčník Martin, Stuchlý Karel) 1. místo týmu futsalistů na Turnaji církevních škol v malé kopané Kroměříž (Ondřej Maršálek, Martin Blokša, Jan Janoš, Lukas Mellwig,a Josef Chorovský, Vojtěch Maršálek, Jan Lekeš, Jakub Vavera a Martin Ptáčník) 3. místo na Turnaji ostravských středních škol v plážovém volejbale (Adam Fülӧp, Matěj Sonneschein, Martin Lapčík) Turnaje, soutěže a kurzy Turnaje a soutěže pro naše studenty: Laťka o pohár otce biskupa, turnaj ve florbalu finále na hale Dubina, turnaj v basketbale finále na hale Dubina, turnaj ve volejbale, studenti tercie s úspěchem uspořádali školní florbalovou ligu Městské a regionální turnaje a soutěže: Turnaj ostravských gymnázií v kopané, Mezinárodní futsalový turnaj v Polsku, Volejbalový turnaj ostravských gymnázií, Florbalový turnaj ostravských gymnázií NG, Městský turnaj ve florbale pro tercii a kvartu, Basketbalový turnaj Ostravských gymnázií NG, Obvodní kolo basketbalu dívek NG, Městské finále basketbalu dívek NG, Basketbalový turnaj moravských škol, ČEZ Street hockey, Škoda bike marathon, vytrvalostní závod v běhu JUNIOR MARATON, turnaji ostravských středních škol v plážovém volejbale Turnaje a přebory církevních škol Přebor církevních středních škol ve florbale chlapců Ostrava, Turnaj v malé kopané Kroměříž, Kurzy Turistický kurz pro studenty sexty a II. ročníku na řece Odře a v Zálužném na Vítkovsku Mgr. Pavel Stuchlý, předseda PK TV 2. Činnost spirituála školy Předmětová sekce náboženské a etické výchovy měla se zahájeném školního roku šest členů: P. Jan Larisch, Th.D. předseda předmětové sekce, Mgr. Veritas Holíková SCB, Mgr. Michal Jadavan, Mgr. Vojtěch Janšta, Mgr. Ludmila Němcová FMA, PaedDr. ThLic. Marcel Puvák. Ke druhému pololetí ostravsko-opavský biskup odvolal z funkce spirituála Biskupského gymnázia P. Jan Larische a svěřil mu funkci prezidenta diecézní charity. P. Larisch tím ukončil své dlouholeté působení na naší škole v únoru proběhlo oficiální i neformální rozloučení jak s profesorským sborem, tak se studenty. Předmětová sekce se dohodla, že prozatímním předsedou sekce bude P. Vojtěch Janšta, o mnohé povinnosti a úkoly, které zastával P. Larisch, se podělili všichni členové sekce. V pátek 15. června pak biskup František Lobkowicz v kapli naší školy oficiálně oznámil 21

22 jmenování nového spirituála školy stal se jím P. Vojtěch Janšta, kterému současně předal dekret o ustanovení od 1. července Nový spirituál je ustanoven pouze pro Biskupské gymnázium, kromě toho bude podle možností vypomáhat ve farnosti Ostrava - Pustkovec. Akce pro školu Kromě vyučovacích hodin náboženské výchovy a konání pravidelných a tradičních bohoslužeb a pobožností ve školní kapli i v ostravských kostelích při slavnostních příležitostech předmětová sekce připravila a uskutečnila ve školním roce 2010/11 tyto činnosti: Den církevních škol V rámci tříleté přípravy na cyrilometodějské jubileum v roce 2013 realizovala sekce NV ve spolupráci s ostatními pedagogy Den církevních škol ve formě pouti na Radhošť. Studenti se dopravili vlakem, autobusem či na kole na Pustevny, odkud po skupinách kráčeli k poutní kapli a cestou na několika stanovištích realizovali připravené aktivity. U kaple následovala poutní mše svatá celebrovaná generálním vikářem Mons. Martinem Davidem. Po skončení bohoslužby mohli účastníci pouti shlédnout představení kroužku historického šermu, které mělo za cíl přiblížit přednosti a úskalí hlásání evangelia na Velké Moravě. Duchovní obnova pro vyučující Tradiční zastávku ve vyučovacím procesu znamená duchovní obnova pro učitele. Realizoval ji spirituál školy v prostorách farnosti Ostrava - Svinov, kam mezi pedagogy a své bývalé kolegy zavítal v říjnu 2011 P. Petr Šustáček s tématem sv. Cyril a Metoděj. Modlitba za zemřelé Jako obvykle vypadala školní návštěva hřbitova v Ostravě - Třebovicích 2. listopadu 2011, kde jsme měli možnost vzpomenout a pomodlit se za všechny zemřelé. Pietní bohoslužba 20. prosince si studenti a profesoři naší školy připomněli dvě osobnosti, které zemřely ve stejném týdnu, presidenta Václava Havla a zakladatelku našeho gymnázia Vlastu Kurkovou. Při vzpomínce na Václava Havla bylo přečteno svědectví sestry boromejky Veritas Holíkové, která o něj pečovala v posledních dnech. Osobnost paní ředitelky Vlasty Kurkové přiblížily vzpomínky jejích nástupců, bývalého ředitele a jednoho ze spoluzakladatelů gymnázia Zdeňka Rutty a současné ředitelky Jany Vylobové. Následovala bohoslužba slova s modlitbami za zemřelé, kterou vedl spirituál školy P. Larisch. Studenti i pedagogové pak mohli podepsat kondolenční listiny umístěné ve vestibulu školy. Díky této bohoslužbě měli studenti možnost uvědomit si, co znamená vděčnost odcházejícím osobnostem, a také se zase trochu více naučit, jak v duchu víry prožívat smrt a rozloučení s lidmi okolo nás. Slavnost Zjevení Páně Také letos jsme v rámci svátku tzv. tří králů připravili duchovně-naučný program, který byl zahájen společnou mší svatou v tělocvičně školy a pokračoval společným programem, který pro nás připravili pracovníci Charity Ostrava. Přiblížili studentům svou činnost zejména na poli péče o nemocné, umírající a postižené. Výstava o františkánských mučednících Ve spolupráci s českou provincií františkánů se podařilo na naší škole zrealizovat instalaci výstavy o františkánských mučednících, jejíž vernisáž proběhla na naší škole 8. února Z Prahy přijela k této příležitosti osoba povolaná, P. Regalát Petr Beneš OFM, který se věnuje tomuto tématu i v souvislosti s úsilím o blahořečení těchto umučených bratří. V 8 hodin pro nás sloužil mši svatou a potom v učebně MMU prezentoval podrobněji historická fakta a souvislosti události umučení františkánských bratrů. Výstava byla instalována do školní kaple a trvala do 9. března. Předvelikonoční příprava Letošní předvelikonoční duchovní obnova pro školu proběhla ve středu Svatého týdne 4. dubna a byla zaměřena na poselství Kristova utrpení co nám Kristus přinesl a od čeho nás osvobodil, s čímž úzce souvisí téma okultismu v nejširší podobě. Pozvání přijali P. Tomáš Mlýnek, P. Adam Rucki a P. Bogdan Stępień OSPPE, kteří v jednotlivých, podle věku rozdělených skupinách, 22

23 poutavě rozebírali toto téma. Nejmladší studenty (primy) si vzal na starost P. Vojtěch Janšta. Tomuto hodinovému bloku předcházela společná mše svatá v pustkoveckém kostele. Školní pouť Pouť k bl. Marii Antoníně Kratochvílové, patronce naší kaple, letos proběhla 13. června. Při mši svaté v 8 hodin P. Vojtěch Janšta přizval v rámci promluvy ke krátkému rozhovoru našeho hosta, sestru Františku Ryškovou SMFO, která pobývala na misiích v Paraguayi, a spojil toto svědectví s životem blahoslavené Marie Antoníny. Po skončení mše svaté čekala na všechny účastníky dobrota k zakousnutí a pro vybrané zájemce delší povídání sestry Františky o paraguayských misiích, včetně ochutnávky tamního tradičního nápoje. Duchovní obnovy Duchovní obnovy pro studenty probíhaly jako obvykle pro každou třídu zvlášť, byly realizovány za spolupráce vyučujících náboženské výchovy s příslušným třídními profesory. Prima A navštívila biskupství, prima B prožila duchovně-naučný program ve farnosti Pustkovec; sekunda strávila dva dny ve Frýdlantu nad Ostravicí spolu s P. Františkem Blahou SDB při práci na svém kolektivu a v zamyšlení nad nabídkou svátostí pro jejich život. Tercie musela pro nedostatek času členů náboženské sekce koncem roku duchovní obnovu oželet, těší se však na ni začátkem roku příštího. Kvarta prožila duchovní obnovu na Středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, podobně i první ročník. Duchovní obnova v kvintě se pro nedostatečnou účast třídy nekonala, studenti nicméně v rámci prohloubení vztahů v kolektivu navštívili začátkem února DIS ve Fryštáku. Sextu a druhý ročník čekal výjezd do Brna nad tématem Životní povolání křesťana. Septima a třetí ročník putovali na Starou Vodu ve vojenském prostoru Libavá v rámci tématu Křesťanství a kultura. Duchovní obnova oktávy proběhla v salesiánském domě Orlí Hnízdo; tématem byla reflexe života jako cesty-pouti a člověka jako homo viator. Modlitby o velké přestávce V rámci velkých přestávek pokračovala pro zájemce modlitba desátku růžence (a v postní době křížové cesty) doplněného modlitbou za aktuální dění. Tato krátká modlitební setkání koordinovali členové sekce náboženské výchovy. Společenství studentů V tomto školním roce se začalo každý čtvrtek po vyučování scházet společenství studentů pod vedením P. Michala Jadavana a za spolupráce P. Vojtěcha Janšty a sr. Ludmily Němcové. Počet účastníků kolísal mezi 12 až 25 podle možností a vytíženosti studentů. V rámci půldruhé hodiny trvajícího setkání studenti prohlubovali své vztahy, byli uváděni do života modlitby a rozjímání Písma, dozvídali se nové věci a společně si také hráli a bavili se. Účast na projektu Klíčovou otázkou při vstupu naší sekce do plánovaného projektu, který se týká finanční gramotnosti, byla problematika možnosti přispět vedle přírodovědných a jazykových předmětů svým pohledem na danou oblast. Z počátku se zdálo, že náboženská výchova má méně možností, jak se do takového projektu zapojit; v průběhu přípravy témat jsme však zjistili, že pravý opak je pravdou, totiž že tvorba fiktivní rodiny a jejího rozpočtu (pro primu a sekundu) a tvorba fiktivní firmy a jejího rozpočtu (pro tercii a kvartu) je něčím, co nemůže být správně pochopeno bez dané antropologie a sociologie. Křesťanství je pohledem na svět, který tvoří vlastní filosofii (ačkoli náboženství bývá mnohdy dáváno do protikladu s filosofií, ve skutečnosti je v takovém případě lepší hovořit spíše o nereflektovaném mýtu než o náboženství), předkládá svou vlastní metafyziku, a tím i vlastní antropologii a sociologii. Náš přínos pro celý tým tedy nespočívá pouze v tom, že jsme se nějak museli jako náboženská sekce přihlásit do programu, když už jsme na té křesťanské škole, ale spočívá v rovině mnohem hlubší, která je sice vzdálena od praktických otázek typu: jak, kolik a kdy v rodině šetřit, ale zato se potýká s otázkami typu: co je to tedy vlastně ta rodina; kdo jsem já; kdo jsi ty Pro kolektiv tříd i pro vzájemné vztahy mezi žáky a učiteli bylo dobré, že v rámci projektu se uskutečnilo i několik soustředění, která sekundárně posloužila jako teambuilding (či spíše classbuilding). 23

24 Soutěžní úspěchy Také studenti našeho gymnázia se zúčastnili 1. ročníku soutěže ve znalostech Bible. Konala se na Katolickém gymnáziu v Třebíči prosince Zúčastnilo se jí 30 studentů z pěti gymnázií, kde předtím proběhla školní kola. Naši reprezentanti soutěžili ve dvou týmech, které oba dosáhly na skvělá druhá místa. Členy těchto vítězných družstev byli za tým nižšího gymnázia Terezie Fornadlová ze sekundy a Ondřej Vavera a Šárka Šugarová z tercie a za tým vyššího gymnázia Anna Hlisníkovská a Vojtěch Petermann z 2. ročníku a Marie Kudlová ze 4. ročníku. Děkujeme těmto studentům za vzornou reprezentaci školy a nadšení pro věci křesťanské víry. P. ThLic. Vojtěch Janšta, předseda PK NV 3. Činnost výchovného poradce Ve školním roce 2011/2012 probíhala práce výchovné poradkyně standardním způsobem. Ve škole byli 4 integrovaní žáci, z nichž dva pracovali podle individuálního vzdělávacího programu. Jeden žák ukončil čtyřleté studium. Dále bylo v tomto roce ve škole studovalo 17 žáků se specifickými poruchami učení. Práce s žáky se SPU a poruchami chování probíhala jednak individuálnímu schůzkami, jednak intervencí u vybraných učitelů. U všech žáků se podařilo dosáhnout zlepšení nebo alespoň udržení studijních výsledků. V oblasti kariérového poradenství se uskutečnily individuální schůzky z žáky maturujících ročníků. Všem žákům byly podány zevrubné informace o VŠ a přijímacích zkouškách. V rámci grantu z EU byla podpořena vzdělávací oblast Člověk a svět práce na nižším stupni gymnázia. Výchovná poradkyně se zúčastnila schůzek výchovných poradců na PPP Ostrava Poruba a absolvovala 2 schůzky se speciální pedagožkou z PPP Ostrava Zábřeh. Obsahem jednání byla specifikace postižení pro studenty ukončující studium a konající maturitní zkoušku a konkrétní problémy se žáky. Mgr. Miroslava Elšíková 4. Činnost metodika informačních a komunikačních technologií Hned na začátku školního roku proběhlo školení na tvorbu vlastních výukových materiálů v programu Smart Board, který je určen pro práci s interaktivními tabulemi. Tyto tabule jsou součástí Multimediální učebny a učebny Fyziky. Školení se zúčastnili takřka všichni učitelé. Během roku vznikla v rámci projektu ESF nová multimediální učebna v prvním patře školy, která je určena především pro výuku společenských věd, ale samozřejmě i jiných předmětů. Učebna je vybavená tabulí s interaktivním projektorem, ozvučením a 16ti notebooky s wifi připojením na internet. Ve druhém pololetí, bylo tedy nutné seznámit pedagogy s užíváním nového typu tabule, prácí s notebooky a provozem učebny. Stejně tak byli všichni seznámeni s novým programem pro použití tabule. Další školení pracovníků školy se týkalo práce s datovým terminálem pro zajištění státních maturit (školní maturitní komisař) a školení zadavatelů mezinárodního testování PISA, kterého se letos účastnili i studenti našeho gymnázia. Rovněž bylo nutné všechny počítače v učebně připravit pro celostátní testování znalostí žáků devátých třít (tedy kvarty), které proběhlo v závěru školního roku. Mgr. Denisa Barčová 24

25 5. Činnost studentské rady V uplynulém školním roce jsme se společně se všemi zástupci Studentské rady pokusili vyřešit spoustu problémů týkajících se běžného chodu naší školy, ať už to byl sběr starého papíru a elektroniky nebo úsporné zacházení s toaletními potřebami. Po celý rok SR spolehlivě plnila úlohu šíření důležitých informací mezi studenty a komunikovala s vedením školy. Jakožto orgán založený studenty a pro studenty jsme organizovali hned několik akcí. V počátku školního roku to byla Masarykiáda, která se stala se svou dlouholetou tradicí oblíbeným odlehčením a novou příležitostí k nabytí znalostí. Masarykiáda proběhla v budově školy s bezchybnou organizací kvinty. Další akcí SR byl druhý ročník Vánočního charitativního jarmarku, který podnítil studenty k vlastní kreativní práci a zároveň ve škole rozdmýchal ducha Vánoc. Studenti celkově mezi sebou vybrali celkovou částku 5310 Kč. Z celkové částky (letošní rok + minulý a to 7463 Kč) jsme jednu třetinu, tedy 4000 Kč, zaslali na konto Adventních koncertů České televize. Dále částku 2000 Kč jsme věnovali, která je dále předala do fondu pro adopci na dálku, který je založen na naší škole již řadu let. Zbývající částka zůstává i nadále v rozpočtu studentské rady. Je však také nutné vzpomenout i neúspěchy v tomto školním roce. Pokusili jsme se, stejně jako v minulém roce, zorganizovat Školní karneval, bohužel však kvůli nedostatečnému zájmu studentů jsme byli nuceni tuto akci zrušit Vyvrcholením naší práce byla akce Spaní ve škole aneb škola trochu jinak. Díky ochotné pomoci ostravské organizaci Younglife se podařil vytvořit pestrý program, zahrnující promítání filmů, povídání v čajovně nebo také karaoke, hry a talk v podání již zmíněných kolegů z Younglifu. Aktivně se tohoto večera zúčastnilo přes padesát studentů a absolventů. Nesmím opomenout poděkovat všem profesorům a profesorkám ochotným pomoci při organizaci a dozoru na pořádaných akcích. Přála bych studentské radě spoustu aktivních žáků s chutí něco vytvářet a hlavně s uměním motivovat ostatní, protože bez ochoty ostatních bychom se neobešli. Schůze studentské rady vždy byly vedeny v přátelském duchu a snad se nám i podařilo předat tuto dobrou náladu a nadšení dále do tříd a věřím, že i nadále bude Studentská rada plnit především tuto funkci. Za Studentkou radu Markéta Humplíková 6. Školní programy, testování Sociální program: V letošním školním roce ve výčtu akcí měly opět převahu finanční sbírky. Další aktivity jsou uskutečňovány v rámci časových a organizačních možností. Přehled finančních sbírek 1) SVĚTLUŠKA Nadační fond Českého rozhlasu pořádá celonárodní sbírku na pomoc nevidomým dětem. Tato proběhla 7. září 2011 a spolupracovalo na ní celkem 8 dvojic studentů našeho gymnázia (z tříd sexta, septima, kvinta, oktáva a IV. ročník). Studenti byli velmi úspěšní a vybraná částka za školu činila celkem ,-Kč. 2) BÍLÁ PASTELKA spol. SONS na pomoc zrakově postiženým lidem nebyla z časových důvodů organizována. 3) SBÍRKA ŠANCE na pomoc dětem ulice proběhla 9. listopadu Zúčastnilo se jí celkem 20 studentů (z tříd kvinta, sexta, septima, I. r., II. r. a IV. ročník). Vybraná částka činila 5 202,-Kč. 25

26 4) TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA i v letošním roce se 20 studentů vyššího stupně gymnázia aktivně zapojilo do této sbírky pořádané Charitou ostravsko-opavské diecéze. Kolednickou činností získali pro práci charity částku 6 611,-Kč Zodp. Ing. Jedrysková 5) SRDÍČKOVÝ DEN občanské sdružení Život dětem pořádalo celostátní sbírku na pomoc těžce handicapovaným dětem. Tato se uskutečnila března 2012 a spolupracovalo 20 studentů (kvinta, sexta, septima a III. ročník). Studentům se podařilo vybrat částku 7 416,-- Kč. 6) SLUNÍČKOVÝ DEN Nadační fond,,rozum a cit pořádal celonárodní sbírku na pomoc opuštěným dětem a náhradním rodinám. Tato proběhla ve dnech dubna. Spolupracovalo na ní 20 studentů (z tříd kvarta, kvinta, sexta, septima, II. ročník, III. ročník). Studenti získali částku, která činila 8 498,-Kč. 7) Sbírka ADRA pořádaná pro humanitární pomoc při katastrofických jevech a událostech, proběhla 29. května Podílelo se na ní celkem 20 studentů (z tříd I. ročník, sexta, septima, kvinta, II. ročník). Vybraná částka činila 6 264,-- Kč Společnost ADRA odměnila studenty psacími potřebami a dortem. Do finančních sbírek jsou zapojováni studenti téměř ze všech tříd vyššího stupně gymnázia a některé velmi úspěšné dvojice kvarty, případně i tercie. I když jsou studenti aktivní, klesá hodnota vybraných částek, což však souvisí s ekonomickou situací v naší společnosti. Adopce na dálku Nadále pokračuje adopce pro 2 děti v Zakarpatské oblasti Ukrajiny (chlapec, dívka). Přispívaná částka činí stále 7.200,-- Kč / dítě / rok. V projektu Adopce na dálku si studenti uvědomují a vnímají potřeby druhých i v jiných zemích s nižší životní úrovní. Zodp. Ing. Jedrysková Kulturní a společenské akce V letošním školním roce pokračovala opět spolupráce se sdružením PODKOVA, zastoupené panem Holušou. Kulturně-společenská akce s handicapovanými se uskutečnila 8. prosince 2011 ve škole v Ostravě Porubě, ulice Čkalova. Zodpovědně spolupracovalo a pomáhalo 13 studentů vyššího stupně a za jejich práci jim patří velký dík. Zodp. Mgr. Rutta Dne 19. a 20. prosince 2011 navštívila skupina studentů II. a IV. ročníku Domov pro seniory v Ostravě Zábřehu, ulice Čujkovova a Domov pro seniory SLUNEČNICE v Ostravě Porubě. Přítomné potěšili krátkým vánočním programem s přáním k novému roku. Zodp. Ing. Ságlová Dne 9. ledna 2012 připravila schola pod vedením Mgr. Marcely Chrástecké novoroční představení v Domě pro seniory v Ostravě Zábřehu. Studentům se dostalo vřelého poděkování s pozváním na příští rok. Zodp. Mgr. M. Chrástecká, Ing. Ságlová 26

27 Taktéž byly navázány kontakty s hospicovým hnutím Hospic sv. Lukáše, Ostrava Výškovice. Další aktivity v rámci spolupráci se z časových důvodů uskuteční v příštím školním roce. Veškerou činnost a práci našich studentů můžeme hodnotit jako kvalitní a velmi zodpovědnou. Za jejich snahu, společenské vystupování a aktivitu jim patří uznání a poděkování, neboť přispívají značnou měrou k velmi dobrému jménu gymnázia. Mgr. Zdeněk Rutta Ekologický program: V rámci ekologického programu již dlouhodobě třídíme odpad a to plasty a papír. Jsme taktéž zapojeni do soutěže ve sběru elektroodpadu v projektech Ukliďme si svět a Recyklohraní. Naši studenti se též zúčastnili každoroční exkurze do podniku OZO, kde se podívali, jak se zachází s různými typy odpadů. Program výchovy k manželství a rodičovství: Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnil již 8. ročník výchovně vzdělávacího programu Výchova k manželství a rodičovství V komplexu gymnaziálního vzdělávání program navazuje na přírodovědné a humanitní obory. Cílem je zprostředkovávat specifické nebo odborné informace a vytvářet prostor pro diskusi k jednotlivým probíraným tématům ze všech možných úhlů pohledu. Obsah přednášek a seminářů tematicky navazuje na učivo probírané především v biologii, společenských vědách a náboženské výchově. V každém ročníku se jedná o 1-2 dvouhodinové semináře na daná témata. Zároveň takto naše škola plní některé z tematických okruhů průřezových témat našeho školního vzdělávacího programu V ročnících nižšího gymnázia vedla semináře MUDr. Maria Fridrichová a v ročnících vyššího gymnázia vedl semináře otec Jiří Bůžek, PhD. Témata probíraná v jednotlivých ročnících Prima sebepřijetí (důstojnost člověka, porozumění sobě samému) Sekunda dospívání (vztah muže a ženy) Tercie lidská sexualita, úcta k životu Kvarta náplň doby známosti Kvinta a I. ročník Podstata asistované reprodukce. Sexta a II.ročník - Antikoncepce a mechanismy jejího účinku. Zdravotní dopady užívání antikoncepce. Septima a III.ročník Genová terapie a její etické aspekty. Eugenika. Oktáva a IV. ročník Genetika člověka a její etické problémy. Genetické choroby. Testy: Kalibro ČJ, M, AJ - kvarta, I. ročník PISA 2012 u nás žáci čtyřletého studia ročník 1996 NIQES - testování 5. a 9. Tříd u nás kvarta 27

28 7. Uplatnění absolventů Ve školním roce 2011/2012 maturovaly třídy oktáva a 4. ročník. V oktávě úspěšně odmaturovalo v řádném termínu 31 student. Ve čtvrtém ročníku maturovalo úspěšně 27 studentů. 1 student vykonal opravnou zkoušku z jednoho předmětu v profilové části v náhradním termínu. Všichni absolventi Biskupského gymnázia byli přijati na vysoké školy v ČR. Mnozí byli přijati na dvě až čtyři školy. Jeden student také na dvě zahraniční školy. Celkem 59 absolventů BiGy bylo přijato na 102 míst na různých vysokých školách, což znamená, že téměř každý absolvent si mohl vybírat minimálně ze dvou vysokých škol Absolventi si vybrali studium na těchto VŠ a VOŠ: Univerzita Karlova Matematicko - fyzikální fakulta 1 absolvent Ostravská univerzita Filozofická fakulta 1 absolvent Pedagogická fakulta 3 absolventi Lékařská fakulta 7 absolventů Přírodovědecká fakulta 2 absolventi VŠB TU Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství 3 absolventi Hornicko geologická fakulta 2 absolventi Fakulta strojní 1 absolvent Ekonomická fakulta 4 absolventi Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 absolventi MU Brno Filozofická fakulta 2 absolventi Právnická fakulta 7 absolventů Fakulta sociálních studií 3 absolventi Přírodovědecká fakulta 3 absolventi VFU Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie 1 absolvent Farmaceutická fakulta 1 absolvent UP Olomouc Lékařská fakulta 3 absolventi Filozofická fakulta 3 absolventi Teologická fakulta 2 absolventi Přírodovědecká fakulta 2 absolventi Pedagogická fakulta 2 absolventi Cyrilometodějská fakulta 1 absolvent VUT Brno Chemická fakulta 1 absolvent ČZU Praha Lesnická a dřevařská fakulta 1 absolvent VOŠ sociální Ostrava 1 absolvent Absolventi se kromě uvedených škol dostali rovněž na další fakulty VŠ, ale studium na nich nezvolili. Jsou to: Slezská univerzita Opava Filozoficko přírodovědecká fakulta 28

29 VUT Brno Podnikatelská fakulta Fakulta strojního inženýrství Stavební fakulta Georgetown University Washington, D.C. USA Biology, Chemistry and English Northern Virginia Community College Bussiness Administration UP Olomouc Fakulta zdravotnických věd Univerzita Tomáše Bati Zlín Technologická fakulta VŠB Ostrava MU Brno VŠCHT Praha VŠE Praha Univerzitní studijní programy Pedagogická fakulta Fakulta potravinářské a biochemické technologie Národohospodářská fakulta Panevropská VŠ Ostrava 8. Budova školy Fakulta práva Mgr. Miroslava Elšíková Budova školy je ve vlastnictví Biskupského gymnázia v Ostravě. Ve spolupráci se zřizovatelem školy Biskupstvím ostravsko - opavským, stavebním odborem, byla podána žádost na zateplení budovy a výměnu oken v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla úspěšná. Z finančních prostředků získaných prostřednictvím Veřejné sbírky Biskupského gymnázia v Ostravě byly v průběhu školního roku a v době hlavních prázdnin vybudovány laboratoř chemie, učebna biologie a jedna kmenová učebna. Rekonstrukcí prošel i prostor šaten. Ve spolupráci se zřizovatelem jsme v průběhu školního roku připravili projektovou dokumentaci k rekonstrukci sociálního zařízení v budově školy. Po dohodě se zřizovatelem budou práce zahájeny o hlavních prázdninách mezi školními roky 2012/2013 a 2013/2014. Vzhledem k tomu, že pro Biskupské gymnázium v Ostravě byl nově ustaven spirituál pouze pro školu, v průběhu prázdnin byl zrekonstruován školní byt a je k dispozici spirituálovi. 8. Propagace školy Ve školním roce 2011/2012 jsme pořádali tradiční akce, které propagují naši školu - dva Dny otevřených dveří, adventní koncert v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě Pustkovci, školní akademii v kinosále Luna v Ostravě Výškovicích. Další aktivity jsou uvedeny ve zprávě o činnosti jednotlivých předmětových komisí. Významnou akcí je námi pořádaná soutěž - celorepublikový turnaj ve florbale chlapců církevních středních škol. Zprávy ze života školy a zmínky o činnosti naší školy se objevovaly v různých médiích. Některé z nich jsou uvedeny v příloze č. 2 Škola v médiích. Úzce jsme spolupracovali s křesťanským radiem Proglas a televizí Noe. Ředitelka školy během školního roku zvala posluchače Radia Proglas na zajímavé akce školy či je informovala o dění ve škole. 29

30 Ředitelka školy navštívila farnost Pustkovec, kde po jedné nedělní mši svaté pozvala farníky na besedu o Biskupském gymnáziu v Ostravě, která se uskutečnila ve večerních hodinách v sále fary. Ředitelka spolu se zástupkyní ředitelky navštívily kněžskou schůzi děkanátu Hlučín, kde kněžím přiblížili studium na Biskupském gymnáziu v Ostravě. Kněží dostali informace o škole v písemné podobě a byli požádáni o jejich uveřejnění ve svých farnostech. Díky sestře Veritas Holíkové jsme se seznámili s pořadateli Mezinárodního festivalu smíšených pěveckých sborů v Bašce. Organizátoři festivalu se rozhodli, že ten letošní bude benefiční, a to právě pro Biskupské gymnázium v Ostravě. Schola BiGy pod vedením Mgr. Marcely Chrástecké zazpívala při zahajovací mši svaté v kostele sv. Václava v Bašce spolu s místním pěveckým sborem. Ředitelka spolu se zástupkyní ředitelky byly pozvány na hlavní koncert festivalu, kde byla škola představena. Slavnostní předání výtěžku festivalu se pak uskutečnilo po závěrečné festivalové mši svaté a následné besedě se sestrou Veritas, která přiblížila poslední dny života prezidenta Václava Havla. IX. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í CH I N S P E K Č N Í Č I N N O S T I P RO V E D E N É Č Š I Ve školním roce 2011/2012 neproběhla kontrola České školní inspekce. X. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O H O S P O D A Ř E N Í Š K O L Y Výše státní dotace na rok 2011 Výše státní dotace ,- Kč. Z toho účelové dotace byla ve výši ,- Kč. Čerpání státní dotace na rok 2011 Z poskytnuté dotace byla čerpána největší část na mzdy a zákonné odvody. Účelové dotace byla přidělena na asistenty pedagoga, na kompenzaci výdajů maturitní zkoušky a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků. Hospodářský výsledek ve státním rozpočtu za rok 2011 je 0. XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Ve školním roce 2011/2012 jsme byli zapojeni v těchto projektech:. Quo Vadis II podpora nadaných žáků v mimoškolním vyučování při sedmi základních školách. Biskupské gymnázium v Ostravě je partnerem projektu, jehož hlavním nositelem je Církevní gymnázium německého řádu v Olomouci. Naše gymnázium spolupracuje se sedmi základními školami v regionu (ZŠ V Zálomu Ostrava, ZŠ Polanka nad Odrou, ZŠ Velká Polom, ZŠ Hlučín, ZŠ Háj ve Slezsku, ZŠ JAK Fulnek, ZŠ TGM Fulnek). Comenius "Pestrost je kořením života". V tomto školním roce projekt pokračoval. Spolupracovali jsme se školami v Polsku, Německu, Portugalsku, Turecku, Bulharsku a Rumunsku. Uskutečnilo se společné setkání v Portugalsku, Německu, Bulharsku a Rumunsku. 30

31 Posilování klíčových kompetencí žáků formou dlouhodobých třídních projektů - projekt podporuje rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti žáků a jejich ekologické smýšlení. Zaměřuje se na oblast práce, pracovního trhu a pracovní kariéry a umožňuje využívat efektivně ICT ve více předmětech než doposud. Žáci absolvovali dvakrát výjezdní soustředění mimo Ostravu a exkurze do podniků v Moravskoslezském kraji. 15 pedagogů školy připravilo moderní výukové materiály pro žáky nižšího gymnázia a účastnili se několika didaktických kurzů. Od druhého pololetí se žáci vzdělávali pomocí aktivizačních výukových materiálů a využívali novou učebnu pro projektovou výuku s podporou ICT. EU peníze středním školám v tomto školním roce jsme připravili projekt a podali žádost na MŠMT. Od září 2012 začne jeho realizace. Operační program Životní prostředí na jaře 2012 byla podána žádost na zateplení budovy a výměnu oken. Byla schválena a její realizace proběhne v roce XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2011/2012 škola nepořádala školení pro další vzdělávání. XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Quo Vadis II Comenius Posilování klíčových kompetencí žáků formou dlouhodobých třídních projektů EU peníze středním školám Operační program Životní prostředí XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY Na Biskupském gymnáziu v Ostravě nejsou odbory. Ředitelka školy je členkou Asociace ředitelů gymnázií Moravskoslezského kraje a zástupcem Asociace ředitelů církevních škol v Moravskoslezském kraji. XV. P Ř Í L O H Y 1. Plán práce na školní rok 2011/2012 (bez příloh) 2. Škola v médiích 3. Výsledky společné části maturitní zkoušky 2012, souhrnné výsledky zkoušek (povinné zkoušky) V Ostravě - Porubě 4. října 2012 Mgr. Jana Vylobová 31

32 1. Plán práce na školní rok 2011/

33 2. Škola v médiích 33

34 3. Výsledky společné části maturitní zkoušky 2012, souhrnné výsledky zkoušek (povinné zkoušky) 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Thomase Manna přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zůstat na základní škole? Jít na víceleté gymnázium? Jakou školu vybrat? Co pro to udělat? atd. atd. LIDÉ Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více