Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/ Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Tel./fax:

2 O B S A H I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní informace o škole 4 2. Charakteristika školy 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5 1. Obory zařazené ve školském rejstříku III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 6 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 6 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy denního osmiletého studia pro školní rok 2010/ Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2010/2011 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Souhrnná statistika tříd 7 2. Výsledky maturitní zkoušky Malá maturitní zkouška kvarty Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku 13 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 15 VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 16 VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Činnost předmětových komisí Činnost spirituála školy Činnost výchovného poradce Činnost metodika ICT Činnost studentské rady Školní programy, testování Uplatnění absolventů Budova školy Propagace školy 29 2

3 IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 30 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 30 XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 31 XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 31 XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 31 XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 31 XV. PŘÍLOHY Organizační zajištění školního roku 2010/ Škola v médiích 3. Výsledky společné části MZ - jaro

4 I. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O Š K O L E 1. Základní informace o škole Název a adresa školy: Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2, Ostrava - Poruba Identifikátor zařízení: Právní forma: školská právnická osoba IČO: Škola sdružuje: Biskupské gymnázium IZO: Školní jídelna - výdejna IZO: Zřizovatel: Statutární zástupce: Biskupství ostravsko opavské Mgr. Jana Vylobová, jmenovací dekret č.j. 849/06/SK ze dne Datum zahájení činnosti: Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení: Datum poslední změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení: Datum zápisu do rejstříku školských právnických osob (ŠPO): Datum poslední změny zápisu v rejstříku školských právnických osob: Dálkový přístup: Webové stránky: Školská rada: od (zřizovací listina ze dne ) Mgr. Lukáš Curylo předseda PaedDr. Radana Parmová Mgr. Jarmila Johnová od Mgr. Robert Bangievský předseda Ing. Pavla Hostašová Ing. Martin Menšík 4

5 Rada ŠPO: Ing. Mgr. Markéta Zegzulková předsedkyně Ing. Zdeněk Miketa místopředseda Ing. Marta Hrušková 2. Charakteristika školy Zřizovatelem Biskupského gymnázia v Ostravě je Biskupství ostravsko - opavské. Gymnázium je všeobecného zaměření s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem. Pro posílení výuky cizích jazyků umožňujeme studentům studijní pobyty v evropských zemích. Vyučující a žáci se účastní setkání členů německo českého spolku Ackermann Gemeinde. Ve školním roce 2011/2012 navštívili naši žáci v rámci projektu Comenius Německo, Bulharsko, Rumunsko a Portugalsko. V projektu s názvem Různost je kořením života byly ještě zapojeny školy z Polska a Turecka. Žáci Biskupského gymnázia v Ostravě mají možnost rozvíjet svůj duchovní život a prohlubovat náboženské vědomosti po celou dobu studia a účastnit se duchovní obnovy v různých místech regionu. Ve škole pracuje studentská rada, která spoluorganizuje různé školní akce. Řada akcí již má svou tradici: pasování primánů a studentů 1. ročníku na studenty Biskupského gymnázia v Ostravě, školní akademie, adventní koncert, Škola trochu jinak, přespání ve škole, Masarykiáda a jiné. Škola nabízí studentům účast v aktivitách se sociálním zaměřením projekt Adopce na dálku, spolupráce s Charitou Ostrava, Klubem Parkinson Ostrava, se salesiánským střediskem Don Bosko Ostrava, návštěva domovů důchodců, charitativní sbírky. V rámci ekologického programu se naši studenti zapojují do projektů hnutí Tereza. Ve škole probíhají různé soutěže s ekologickou tematikou, třídíme plasty, elektro odpad, spolupracujeme se Zeleným bodem Ostrava. Studenti septimy a 3. ročníku se účastní týdenního ekologického kurzu na Pálavě. Program pro výchovu k manželství a rodičovství probíhá prostřednictvím přednášek na určité téma odpovídající věkové skupině a následných besed s žáky všech ročníků. Ve školním roce 2011/2012 se v Biskupském gymnáziu vyučovalo ve 13 kmenových učebnách a v devíti odborných učebnách multimediální učebna, učebna fyziky, učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy, cizích jazyků, výpočetní techniky a informatiky, nově vybudovaná laboratoř chemie, zrekonstruovaná učebna biologie a nově vybudovaná učebna společenských věd. Tělesná výchova probíhala ve vlastní tělocvičně. Pro volný čas studentů bylo k dispozici informační centrum školy a knihovna. II. P Ř E H L E D O B O R Ů V Z D Ě L Á N Í 1. Obory zařazené ve školském rejstříku K/401 Gymnázium - všeobecné K/41 Gymnázium K/801 Gymnázium všeobecné K/81 Gymnázium 5

6 III. P E R S O N Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í Č I N N O S T I Š K O L Y Ve školním roce 2011/2012 zajišťovalo výuku 29 interních pedagogů, 5 pedagogů externích (od 2. pololetí 4 externisté) a 4 asistentky pedagoga. Provoz školy zabezpečovalo 7 správních zaměstnanců. Užší vedení školy tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky a spirituál školy. Širší vedení školy pak tvoří ještě výchovná poradkyně, školní metodička prevence, metodička ICT a předsedové a předsedkyně předmětových komisí. Poradním orgánem ředitelky školy je pedagogická rada. IV. Ú D A J E O P Ř I J Í M A C Í M Ř Í Z E N Í 1. Uchazeči přihlášení a přijatí do primy A a primy B denního osmiletého studia pro školní rok 2012/2013 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Dodatečné přijetí Celkem Dívky ze ZŠ Celkem Dívky ze ZŠ Podáno Vyhověno Uchazeči přihlášení a přijatí do I. ročníku denního čtyřletého studia pro školní rok 2012/2013 Počet přihlášených Počet přijatých Odvolání Dodatečné přijetí Celkem Dívky ze ZŠ Celkem Dívky ze ZŠ Podáno Vyhověno V přijímacím řízení do primy osmiletého studijního cyklu proběhly přijímací zkoušky formou testu všeobecných vědomostí. Přijímací řízení do I. ročníku čtyřletého studijního cyklu gymnázia neobsahovalo přijímací zkoušky. 6

7 V. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í CH V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Souhrnná statistika tříd V následující tabulce jsou uvedeny přehledy tříd s údaji o počtu žáků, prospěchu, celkové a průměrné absenci na konci školního roku 2010/2011 (k ). Počet žáků Třída Počet žáků 1. pololetí 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda Tercie Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

8 Přehled prospěchu Třída Prospěl s vyznamenáním pololetí pololetí 1. pololetí Prospěl Neprospěl Nehodnocen 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Prima A Prima B Sekunda Tercie Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem

9 Přehled absence Třída Zameškané hodiny celkem pololetí pololetí Průměr na žáka Z toho neomluvené Průměr na žáka 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Prima A ,3 60, ,13 3,6 Prima B ,7 51, Sekunda ,2 51, ,13 0,6 Tercie ,2 57, Kvarta ,0 50, ,3 Kvinta ,7 50, I. ročník ,3 78, ,2 0,2 Sexta ,9 45, II. ročník ,1 88, ,2 0,4 Septima ,2 83, ,2 0,1 III. ročník ,5 102, ,7 3,5 Oktáva ,1 16, IV. ročník ,2 42,4 2-0,1 - Celkem ,7 56, ,2 0,6 9

10 Výchovná opatření Školní rok 2011/2012 Pochvala ŘŠ 1. pol. 2. pol. Pochvala TU 1. pol. 2. pol. Napomenutí TU 1. pol. 2. pol. Důtka TU 1. pol. 2. pol. Důtka ŘŠ 1. pol. 2. pol. Snížený stupeň z chování 1. pol pol. 1. pol. Podmíněné vyloučení Vyloučení Prima A Prima B Sekunda Tercie Kvarta Kvinta I. ročník Sexta II. ročník Septima III. ročník Oktáva IV. ročník Celkem pol. 1. pol. 2. pol. 2. Výsledky maturitní zkoušky Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl (P) Neprospěl (N) Opravná zkouška P N Oktáva IV. ročník Celkem Opravná zkouška se konala pouze v profilové části maturitní zkoušky. Výsledky společné části maturitní zkoušky za školní rok 2011/2012 jsou uvedeny v příloze č.3. 10

11 3. Malá maturitní zkouška kvarty Ve školním roce 2011/12 proběhla podeváté pro žáky kvarty malá maturitní zkouška. Zkouška zahrnovala písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury, z anglického jazyka a z matematiky, a to v podobě testů Kalibro, a obhajobu ročníkové práce. Témata ročníkových prací byla vypsána do 15. října 2011 a žáci spolu pod odborným vedením vyučujících celý rok zpracovávali vybrané téma. V červnu pak veřejně obhajovali své práce před komisí, svými spolužáky, vyučujícími, rodiči i hosty. V závěru dne pak každý student obdržel malé maturitní vysvědčení. Studenti, kteří zvolili místo ročníkové práce anglický jazyk, losovali jedno téma z deseti a o tomto tématu deset minut hovořili. Nabízená témata: Český jazyk a literatura (1 žák) Mgr. Rita Chrástecká Nářečí na Hlučínsku Pověsti Křestní jména studentů naší školy a příslušníků mé rodiny Anglický jazyk konverzační témata (2 žáci) Mgr. Ivana Kvitová Me, My Family and Friends My Town and Region My House Travelling My School Sports Weather and Seasons Health Shopping Food Fyzika (2 žáci) Mgr. Robert Bangievský Skupenské přeměny v přírodě pozitivní a negativní vlivy skupenských přeměn látek na živé a neživé objekty a procesy v přírodě. Fyzika v medicíně využití fyzikálních objevů a principů při zavádění a využívání lékařských přístrojů a metod. Umělá kosmická tělesa využití fyzikálních principů a objevů při průzkumu Země a vesmíru pomocí kosmických družic a sond. Elektrodynamické jevy využití vzájemných interakcí elektrického a magnetického pole (např. elektromagnetické indukce) ve vědeckých a průmyslových zařízeních. Cesta k objevu historie vývoje vybraného vynálezu, popis jeho funkce a účelu a stručný životopis jeho tvůrce. Chemie (1 žák) Mgr. Renata Kany Pyrotechnika 11

12 Přírodopis (6 žáků) Ing. Marie Jędrysková Medúzy Kočkovité šelmy Kočka domácí Morčata Křečci Žraloci Zeměpis (5 žáků) Mgr. Zdeněk Rutta Praha (Srdce Evropy, matka měst) Velká Británie (Monarchie západní Evropy její kouzlo a význam) Polská republika (Náš severní soused historický a ekonomický pohled) Norsko (Země severu polárních nocí, fjordů a rybolovu) Španělsko (Království Pyrenejského poloostrova a jeho zajímavosti) Beskydy (Malebné pohoří severní Moravy) Itálie (Stát Apeninského poloostrova jeho zvláštnosti a zajímavosti) Dějepis (2 žáci) Mgr. Jana Sladká Společenský život v době 1. ČSR Herci a herečky filmového plátna v době 1. ČSR Folklór a tradice našich předků Mnichov 1938 Řečtí bohové Hudební výchova (0 žáků) Mgr. Marcela Tylečková Cestopis v hudbě o Popis tématu: Alpská symfonie, Skotská symfonie, Italské capriccio, Braniborské koncerty, Římský karneval a další - zeměpisné pojmy v názvech hudebních opusů, po stopách cest hudebních skladatelů a interpretů, vliv regionální hudby na dané dílo, příčiny a okolnosti vzniku opusu, hledání souvislostí mezi životem a tvorbou skladatele, vliv génia loci na hudebního umělce. Hudba inspirována antikou a starověkou kulturou o Popis tématu: v souvislosti s látkou probíranou v dějinách literatury hledání dalších uměleckých souvislostí, literatura jako nevyčerpatelný zdroj inspirace ostatních uměn - Antigona, Ariadna, Ifigenie, Orfeus, Euridice, Hippodamie a další. Antické drama a vznik opery, antické náměty v melodramu, reminiscence na antiku v hudebních dílech. Salome, Samson a Dalila, Xerxes, Nabucco. Hudebně-gurmetská hostina aneb muzikantský jídelníček o Popis tématu: jídlo ve jménech skladatelů, nebo v názvech skladeb, vztah nositele jména k dané pochutině, vztah k jídlu - odraz v díle, pokus o sestavení koncertního menu dle zásad zdravé výživy, srovnání charakteru hudby daných skladatelů (formy, nástrojové obsazení ). Příklady: B. Smetana, B. Máslo, A. Polívka, J. J. Ryba, Kantáta o kávě (J.S. Bach) 12

13 Odraz středověké a barokní literatury v hudbě o Popis tématu: Carmina burana, Faust, Enšpígl, Figarova svatba, Lazebník sevillský, Don Juan, odraz literatury v hudbě artificiální i nonartificiální Hudební festivaly v Evropě o Popis tématu: vznik, historie, tradice a význam festivalů, rozdělení podle zaměření - operní, folkové, rockové, metalové Téma dle vlastního výběru o Popis tématu: - život a dílo hudebního skladatele dle aktuálního výročí - můj hudební nástroj - můj oblíbený interpret, kapela Výtvarná výchova (0 žáků) Mgr. Rita Chrástecká Alfons Mucha Romantismus Pravěk jako zdroj inspirace 4. Vstupní ročníková práce žáků I. ročníku Ve školním roce 2011/2012 počtvrté žáci I. ročníku čtyřletého studijního cyklu zpracovávali ročníkovou práci na vybrané téma a v červnu ji veřejně obhajovali. Nabízená témata: Anglický jazyk (1 žák) Mgr. Zuzana Černá Me, My Fam ily and Friends My Town and Region My House Travelling My School Sports Weather and Seasons Health Shopping Food Fyzika (0 žáků) Mgr. Anna Břečková Newtonovy pohybové zákony aplikace zákonů na zajímavé praktické případy, formulace do fyzikálních úloh a jejich řešení. Skupenské změny v přírodě pozitivní a negativní vlivy skupenských přeměn látek na živé i neživé objekty a procesy v přírodě. Fyzika v lékařství využití fyzikálních poznatků ve vyšetřovacích metodách a u různých přístrojů používaných v lékařství. Fyzika v domácnosti uplatnění fyzikálních poznatků při vytápění domu, užití klimatizace, při vysvětlení funkce různých spotřebičů v kuchyni apod. 13

14 Energetika různé zdroje energie a jejich význam pro dnešek a budoucnost (téma lze dle zájmu vhodně upřesnit) Biologie (2 žáci) Mgr. Renata Kany Léčivé rostliny Kytovci Zeměpis (4 žáci) Mgr. Zdeněk Rutta Praha (Srdce Evropy, matka měst) Velká Británie (Monarchie západní Evropy její kouzlo a význam) Polská republika (Náš severní soused historický a ekonomický pohled) Norsko (Země severu polárních nocí, fjordů a rybolovu) Španělsko (Království Pyrenejského poloostrova a jeho zajímavosti) Beskydy (Malebné pohoří severní Moravy) Itálie (Stát Apeninského poloostrova jeho zvláštnosti a zajímavosti) Společenské vědy (2 žáci) Ing. Marie Jędrysková Film Lidské emoce Dějepis (2 žáci) Mgr. Miroslava Elšíková Divy světa včera a dnes. Analýza architektonických monumentů z hlediska technické dokonalosti, psychologické a duchovní síly. Osvobozené divadlo. Rozbor divadelní hry a popis života tehdejší společnosti. Hudební výchova (0 žáků) Mgr. Marcela Chrástecká Johann Sebastian Bach - hudební skladatel a varhaník. Citace chorálu Ktož jsú boží bojovníci v hudebních dílech. Muzikály Karla Svobody. Výtvarná výchova (0 žáků) Mgr. Rita Chrástecká Žánr zátiší a jeho proměny v historických slozích a uměleckých směrech Kubismus doma i v Evropě Umění antického Řecka a Říma Ročníková práce se bude skládat ze dvou částí, části teoretické a části praktické (teoretická část stran textu + obrazová příloha, praktická část soubor vlastních prací vztahujících se k danému tématu). Informační a komunikační technologie (0 žáků) Ing. Jana Zábojová Užití logických funkcí v Excelu Informace okolo nás Záznamová média 14

15 Náboženská výchova (1 žák) P. Jan Larisch, Th. D. témata, P. Vojtěch Janšta, ThLic. zkoušející) Svatý Pavel, proměna jeho života skrze setkání s Ježíšem Kristem u Damašku. Svatý Cyril a Metoděj, jejich místo v novodobých dějinách katolické církve na Moravě. Proměna náboženské situace v Ostravě ve 20. století. VI. Ú D A J E O P R E V E N C I S O C I Á L N Ě P A T O L O G I C KÝ C H J E V Ů Aktivity pro pedagogické pracovníky - pravidelné semináře pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou pro školní metodiky prevence - sebezkušenostní program pro výchovného poradce a školního metodika prevence v rámci projektu Vytváření pozitivního prostředí na školách certifikace listopad hodin - zapojení výchovného poradce a školního metodika prevence v projektu Moderní škola - Podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem a metod výuky Evropa škole, škola Evropě certifikace prosinec hodin - zapojení do projektu Supervize do škol 1 pedagog certifikace květen hodin - zapojení všech pedagogů do vzdělávacího programu občanského sdružení AVE na témata Komunikace a Vztahy I 16 hodin Aktivity pro rodiče - seznámení rodičů nových studentů se školním metodikem prevence - konzultační hodiny školního metodika prevence - přednáška okrasní metodičky prevence na téma problematiky kyberšikany pro rodiče studentů primy a prvního ročníku na prvních třídních schůzkách - výchovné komise - setkání vedení školy a krajského metodika prevence s rodiči žáků kvinty za účelem podání informací ohledně výskytu rizikového chování v této třídě Aktivity pro studenty - krizová intervence v případě výskytu sociálně patologických jevů - sociometrické šetření ve třídách prima, septima, sexta, I. ročník, III. ročník v rámci zkvalitňování školního klimatu součást projektu Vytváření pozitivního prostředí na školách - prevence ve výuce začlenění problematiky sociálně patologických jevů do výuky občanské výchovy, základů společenských věd, biologie, chemie, náboženské výchovy - Buď OK - preventivní program pro děti a mládež pořádaný Renarkonem, o.p.s. výběr jednotlivých besed a prožitkových programů v návaznosti na předcházející školní rok - komplexní výchovně-vzdělávací program Výchova k manželství a rodičovství vedený MUDr. M. Fridrichovou - třídenní adaptační kurz pro studenty primy a prvního ročníku v Salesiánském středisku Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku - zapojení do projektu Posilování klíčových kompetenci žáků formou dlouhodobých třídních projektů výjezd všech tříd nižšího gymnázia na dvoudenní soustředění - studenti prim, kvinty a I. ročníku návštěva HZS Moravskoslezského kraje, ukázky praktické činnosti - beseda s pracovnicí občanského sdružení Anabell na téma poruch přijímání potravy ( I roč., sekunda) - beseda s pracovníkem Bílého kruhu bezpečí na téma domácího násilí (sexta, II. ročník) - volnočasové aktivity sportovní hry, schola, historické tance 15

16 - ekologické aktivity projekty Strom života a Clean Up the World v rámci environmentální výchovy (tercie až oktáva, vedení PaedDr. R. Parmová) - spolupráce se studentskou radou - konzultační hodiny Zpracovala: Mgr. Ivana Kvitová VII. Ú D A J E O D A L Š Í M V Z D Ě L Á V Á N Í P E D A G O G I C K Ý CH P R A C O V N Í K Ů Vedení školy: Novela školského zákona Vztahy ve třídě Komunikace Právní vědomí Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP Účast vyučujících PK cizích jazyků, českého jazyka, hudební a výtvarné výchovy na školeních: Tři vyučující cizích jazyků absolvovaly školení k ústní části společné maturitní zkoušky. Učitelky ČJ absolvovaly: Kurz rozvoje didaktických dovedností Workshop pro pedagogy k evaluaci a hodnocení žáků. Seminář k didaktickému testu z ČJ Školení k nové učebnici Fraus Školení pro práci s interaktivní tabulí Jedna vyučující VV absolvovala čtyřdenní seminář Archaické výtvarné techniky v environmentálním prostředí. Jedna vyučující ŠJ se zúčastnila školení Využití internetových zdrojů ve výuce a školení Interaktivní výuka. Účast vyučujících PK matematiky, fyziky a informatiky na školeních: Vztahy ve třídě I (8 h) a Komunikace (8 h) v rámci projektu Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách - všichni členové PK Výuka interaktivní tabule tvorba digitálních výukových materiálů (12 h) - 3 pedagogové Seminář matematiky a informatiky pro středoškolské profesory a učitele ZŠ ( , Ostravská univerzita) - 1 pedagog Školní maturitní komisař - 1 pedagog Zadavatel mezinárodního testování PISA - 1 pedagog Posilování klíčových kompetencí (v rámci projektu) - 3 pedagogové Net Support - 1 pedagog Účast vyučujících PK dějepisu a společenských věd na školeních: Dva vyučující absolvovali seminář o novodobých dějinách realizovaný sdružením Pant. Jeden vyučující se zapojil do projektu Supervize do škol. Dvě vyučující absolvovali seminář na podporu výuky o holocaustu v Terezíně. Účast vyučujících PK biologie, chemie a zeměpisu: Členové předmětové komise se zúčastnili 5 seminářů. Účast vyučujících PK tělesné výchovy na školeních: Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě - 3 pedagogové 16

17 Účast vyučujících PK náboženské výchovy na školeních: P. Vojtěch Janšta v září roku 2011 úspěšně obhájil licenciátní práci a složil státní doktorskou zkoušku z teologie, čímž získal akademický titul licenciát teologie (ThLic.). P. Michal Jadavan se v rámci vzdělávání v oblasti práce s mládeží zúčastnil Studijního a formačního kursu (SFK), který pořádá Sekce pro mládež České biskupské konference. VIII. Ú D A J E O A K T I V I T Á CH A P R E Z E N T A C I Š K O L Y N A V E Ř E J N O S T I 1. Činnost předmětových komisí Předmětová komise CJ - ČJ - HV - VV Ve dnech se uskutečnila zahraniční cesta do Portugalska v rámci projektu Comenius. Skupina čtyř studentů a třech vyučujících navštívila města Porto, Braga, Guimäraes. Prohlédla si řadu historických památek i poutních míst v okolí Bragy. Studenti měli možnost surfovat v blízkosti pláže Ofir beach proběhlo školní kolo recitační soutěže v ČJ. První místo za nižší gymnázium získala Amálie Fornadlová a za vyšší gymnázium Tereza Jirásková získala třetí místo v celoostravské recitační soutěži Aréna plná krásných slov Tereza Jirásková. Pro Masarykiádu připravily vyučující naší PK řadu úkolů pro studenty. V listopadu se studenti literárních seminářů zúčastnili celostátní literární soutěže Menšiny mezi námi, kde první místo získala Anna Havlásková. V listopadu bylo uděleno ocenění Adéle Bohuslavové ve výtvarné soutěži Modlitba za domov se v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci uskutečnil adventní koncert. Vystoupili zde žáci od primy až po II. ročník a sextu, včetně scholy BiGy skupina šesti studentů a dvou vyučujících pobývala v Německu a plnila úkoly související s projektem Comenius. Navštívila Erfurt, Neuhaus an Rennweg s hostitelskou školou, Buchenwald, lyžařskou školu v Oberhofu bylo zorganizováno školní kolo konverzační soutěže v AJ. Do okresního kola za jednotlivé kategorie postoupili Jan Rec, Šimon Uruba, Nikola Motanová studenti nižšího gymnázia navštívili kulturní představení Jesličky sv. Františka schola Bigy vystoupila na vánočním koncertě v domově důchodců. V lednu 2012 proběhlo školní kolo olympiády v ČJ a na celostátní soutěž Wichterlova gymnázia na téma Limerick byli vysláni studenti literárního semináře IV. ročníku se na sedmém místě okresní konverzační soutěže v NJ umístila Hana Fridrichová se studenti Šebesta a Jelen za doprovodu dvou vyučujících NJ zúčastnili konference Ackermann-Gemeinde v Praze měli rodiče a příbuzní studentů možnost shlédnout školní akademii v kině Luna. Organizačně byla tato akce zajištěna vyučujícími naší PK, které rovněž nacvičily s žáky řadu vystoupení a 1.3. studenti VV kvarty, kvinty, I. ročníku a studenti literárních seminářů navštívili výstavu Černá slunce v domě umění dvě vyučující a dva studenti odcestovali do Rumunska, opět v rámci projektu Comenius. Prohlédli si památky v Bukurešti, zavítali do hostitelské školy v Caracalu, pobývali v rumunských rodinách proběhlo okresní kolo olympiády v ČJ. 17

18 na celostátní přehlídce ZUČ v Odrách postoupila do galakoncertu Tereza Jirásková a schola Bigy dvě studentky a dvě vyučující absolvovaly poslední zahraniční cestu plynoucí z projektu Comenius do Bulharska. Účastnice si prohlédly památky v Sofii a navštívily hostitelskou školu Indiry Ghandiové v hlavním městě vystoupila naše schola v programu diecézního setkání mládeže - Biscup Boris Byčánek získal třetí místo v celostátní literární soutěži Po stopách světců se Amálie Fornadlová umístila na třetím místě celoostravské recitační soutěže Rolnička Kristýna Vrchlabská získala třetí místo v okresním kole konverzace v ŠJ bylo Elišce Brumovské uděleno čestné uznání za účast v krajském kole Puškinova památníku studentka Eliška Brumovská získala třetí místo v celoostravské recitační soutěži Pohár Jaromíra Šavrdy a byla čestným hostem na národním kole v Praze šest studentů NJ spolu s otcem Janem Larischem a Ing. Vierou Ságlovou se zúčastnilo tradičního setkání Čechů a Němců v Heppenheimu. Studenti pobývali v německých rodinách, navštívili Würsburg a Heidelberg proběhla recitační soutěž v NJ mezi studenty ostravských gymnázií. Druhé místo získala naše studentka Šárka Šugarová se v naší škole konaly ústní maturitní zkoušky. Studenti úspěšně odmaturovali z cizích jazyků i z češtiny a to někteří konali profilovou i společnou část maturitní zkoušky němčináři ze sekundy a sexty navštívili výstavu Mann spricht Deutsch na Černé louce v Ostravě proběhla malá maturita. Z AJ ji úspěšně absolvovali dva studenti kvarty a jedna studentka I. ročníku studenti HV a VV kvinty a I. ročníku se vydali na exkurzi na Hukvaldy. V červnu se III. ročník zúčastnil setkání s přírodou v rámci kampaně ČSOP. Ve škole byla v červnu uspořádána výstava Bedřiška-Bedra? - o životě v romské osadě. Za PK CJ-ČJ-HV-VV Ing. Jarmila Foltová Předmětová komise D - ZSV Tento rok byl ve znamení projektové výuky. Vyučující VO a D se zapojili do projektu Posilování klíčových kompetencí žáků formou dlouhodobých třídních projektů. Projekt je určen pro žáky nižšího gymnázia. V říjnu se uskutečnila exkurze do Prahy, které se zúčastnily třídy oktáva a 4. Ročník. Tradičně koncem října proběhla celoškolní akce Masarykiáda, která kvůli nepřízni počasí proběhla úspěšně ve škole. Listopad jsme tradičně zasvětili vzpomínce na oběti totalitních režimů, nacismu a komunismu. K 17. listopadu do školy přišel na besedu se žáky pamětník Akce K z roku 1950 ve Fryštáku u Zlína. Tradičně před Vánocemi proběhlo školní kolo dějepisné soutěže pro studenty tercie a kvarty. Pro třídu sekundu byly zakoupeny nové moderní učebnice dějepisu. Ve výuce využíváme audiovizuální prameny, filmy, dokumenty a zařazujeme efektivní výukové metody jako např. hraní rolí, RWCT, skupinovou práci, miniprojekty. Mgr. Miroslava Elšíková. Předmětová komise M - F IKT V uplynulém školním roce se vyučující snažili podnítit zájem studentů o své předměty prostřednictvím soutěží. Všichni žáci primy, sekundy a tercie se již tradičně zúčastnili Pythagoriády. V okresním kole Pythagoriády se stali v kategorii 6. ročník úspěšnými řešiteli Jan Vavera z primy A a Petr 18

19 Jemelka z primy B. Velmi pěkně se umístil také v kategorii 8. ročník Ondřej Vavera z tercie. Největšího úspěchu jsme dosáhli v kategorii 7. ročník, kde student Šimon Ptáčník ze sekundy našeho gymnázia obsadil v okresním kole skvělé první místo. Soutěže Matematický klokan se účastnili všichni studenti nižšího a zájemci z vyššího gymnázia. Nejlépe se umístili tito žáci: Gabriela Slatinská (4. místo v rámci Ostravy) a Renáta Toporčáková ze sekundy v kategorii Benjamin a Filip Křikala z kvarty v kategorii Kadet. V kategorii Junior byli nejlepší Tomáš Nagy, Martin Ptáčník a Zdeněk Záboj ze sexty, kteří obsadili postupně 2., 3. a 14. místo v rámci Ostravy. V nejvyšší kategorii Student získali nejvíce bodů Marek Lichnovský a Antonín Zdráhal z oktávy - 7. a 10. místo v rámci Ostravy. Mezi náročnější soutěže, vyžadující samostatnou dlouhodobou domácí práci studentů pod vedením vyučujících, patří již řadu let matematická olympiáda (MO). V kategorii Z6 nás reprezentovala v okresním kole Michaela Frončková z primy B. V kategorii Z7 jsme měli dva účastníky okresního kola. Byli to Šimon Ptáčník a Renata Toporčáková ze sekundy. Oba se stali úspěšnými řešiteli a obsadili pěkné 5. místo. Naše studentka Markéta Kolářová z kvarty se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola (7. místo) a postoupila do krajského kola. Na vyšším gymnáziu byl úspěšným řešitelem oblastního kola Tomáš Nagy ze sexty ( místo). V krajském kole skončil na místě, což znamená 3. místo v Ostravě. Ve dnech se Jan Jarolím a Jiří Blahoš z oktávy a Filip Vavera ze septimy zúčastnili školy matematického modelování ŠKOMAM 12 pořádané Katedrou aplikované matematiky na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Ve spolupráci s dalšími ostravskými gymnázii a agenturou JLM Praha jsme už po několikáté zorganizovali besedy o energii (jaderné energetice). Akce proběhla v kvintě a I. ročníku, přednášel Ing. Jiří Tyc z JE Temelín. V uplynulém školním roce jsme připravili exkurze, které obohacují nejen učivo fyziky, ale i zeměpisu: přehrada Morávka 1. a 2. ročník Hvězdárna a planetárium Krásné Pole kvinta a I. ročník Meteorologická stanice O. - Poruba septima a oktáva+iv. ročník (seminář Z, F) Hvězdárna a planetárium Krásné Pole prima A, B tepelná elektrárna Dětmarovice - septima a III. ročník Všechny exkurze zajišťovali vyučující fyziky a zeměpisu Mgr. Rutta a Mgr. Bangievský. Předmětová komise M F - Ivt už řadu let podporuje zájmovou činnost studentů šachy. Rovněž loni na škole pracoval šachový kroužek pod vedením Mgr. Igora Mačejovského. Na našem gymnáziu jsme v tomto školním roce pořádali jeden turnaj s diplomy a odměnami pro nejlepší šachisty. Byl to Podzimní šachový turnaj, konal se a zvítězil v něm Jan Jarolím z oktávy. Členové kroužku se i v tomto školním roce zúčastnili Přeboru ZŠ a SŠ v šachu (okresní kolo v Ostravě, krajské kolo ve Frýdku -Místku). Družstvo v kategorii SŠ hrající ve složení Jan Jarolím, Ondřej Kazda, Jiří Blahoš z oktávy a David Krajíček ze sekundy skončilo na druhém místě a postoupilo do krajského kola. Žáci nižšího gymnázia, kteří se umístili ve školní soutěži nejlépe, nás reprezentovali na Jarním šachovém turnaji, který uspořádala škola PORG Ostrava ve spolupráci s Chess Ostrava. Na tomto turnaji jsme obsadili 3. místo. Mgr. Anna Břečková 19

20 Předmětová komise Bi - Ch Z V tomto školním roce se studenti semináře z biologie ze septimy nově zúčastnili exkurze do Ústavu soudního lékařství v Ostravě a také měli možnost se prakticky seznámit s prací v laboratoři molekulární biologie a genetiky. Studenti septimy již tradičně absolvovali Ekologický kurz v oblasti Lednicko Valtického areálu. V rámci tohoto kurzu dochází k ucelení výuky biologie a její přenesení do terénu s řešením praktických problémů. Vzhledem k umístění kurzu do turisticky zajímavé oblasti dochází k vzájemnému propojení poznatků z biologie, zeměpisu i historie. Taktéž studenti septimy absolvovali v rámci výuky biologie školení První pomoci. Studenti nižšího gymnázia se zúčastnili soutěží se zoologickou tematikou, které pořádá Zoologická zahrada v Ostravě. Studenti tercie a septimy v rámci výuky biologie člověka navštívili Krevní centrum v Ostravě Porubě, patřící k nejmodernějším pracovištím tohoto druhu v České republice. V loňském roce poprvé jsme s našimi maturanty navštívili rodný dům Johanna Gregora Mendela ve Vražném - Hynčicích. Proběhlo též školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se na nižším stupni gymnázia zúčastnilo 42 studentů a z vyššího stupně gymnázia se zúčastnilo 21 studentů. Do okresního kola jsme vyslali 4 zástupce a krajského kola se zúčastnili 2 zástupci. Studenti obou prim, kvinty a I. ročníku shlédli v planetáriu v Krásném poli zajímavé výukové programy a videoklipy. Studenti tercie vystoupili na haldu Emmu, aby se seznámili s následky těžby černého uhlí na Ostravsku a podívali se do dolu Michal, kde se dozvěděli něco o historii těžby uhlí na Ostravsku. V rámci výuky zeměpisu studenti I. a II. ročníku zúčastnili exkurze na přehradu Morávka, studenti septimy a III. ročníku navštívili tepelnou elektrárnu Dětmarovice a studenti kvinty a I. ročníku měli besedu s členy Hasičského záchranného sboru. Mgr. Renata Kany Předmětová komise TV Ve školním roce pracovala předmětová komise Tělesná výchova ve složení Mgr. Pavel Stuchlý, Mgr. Marie Pešatová, Mgr. Roman Burda Významné akce Přebor církevních středních škol ve florbale chlapců Ostrava Přebor se konal pod záštitou ostravsko opavského biskupa F. V. Lobkowicze a moravskoslezského hejtmana Jaroslava Palase, turnaj by spolufinancován z grantu magistrátu statutárního města Ostrava. Zvítězil tým KG Třebíč, náš tým skončil na 2. místě. Turnaj byl s mezinárodní účastí (tým Piekar Slaskich). O turnaji vyšel článek v MS Deníku, OKNĚ. Úspěchy studentů 3. místo na mezinárodním futsalovém turnaji v Polsku v Piekarách Slaskich (Lukas Mellwig, Josef Chorovský, Ondřej Maršálek, Martin Blokša, Martin Válek, Jan Janoš) 3. místo na Turnaji 17. listopadu volejbalový turnaj ostravských gymnázií (Martin Lapčík, Adam Fülӧp, Matěj Sonnenschein, Martin Blokša, Lukas Mellwig, Josef Chorovský, Petr Gai) 2. místo na turnaji Mikulášký basketbal pro studentky nižších ročníků ostravských víceletých gymnázií (Hana Krajíčková, Anna Bednářová, Jasmína Macečková, Marie Janošová, Anna Pudichová) 20

21 1. místo Obvodní kolo basketbalu dívek 6. a 7. tříd (Hana Krajíčková, Daniela Paterová, Markéta Lekešová, Monika Vrbová, Tereza Zbořilová, Tereza Lyčková, Michaela Frončková, Tereza Škrblová) 2. místo Okresní finále basketbalu dívek 6. a 7. tříd (Anna Bednářová, Hana Krajíčková, Daniela Paterová, Markéta Lekešová, Monika Vrbová, Tereza Zbořilová, Tereza Lyčková, Michaela Frončková, Tereza Škrblová ) 2. místo týmu florbalistů na Přeboru církevních středních škol ve florbale chlapců Ostrava (Martin Blokša, Marek Lichnovský, Michal Koňař, Ondřej Kazda oktáva, Jiří Šebesta, Lekeš Jan, Daniel Dujsík septima, Jožka Chorovský, Jiří Klos, Tomáš Novotný) 2. místo Škoda bike marathon 5. ročník celostátního závodu pro MTB (horská kola) (Vavera Jakub, Mičaník Filip, Ptáčník Martin, Stuchlý Karel) 1. místo týmu futsalistů na Turnaji církevních škol v malé kopané Kroměříž (Ondřej Maršálek, Martin Blokša, Jan Janoš, Lukas Mellwig,a Josef Chorovský, Vojtěch Maršálek, Jan Lekeš, Jakub Vavera a Martin Ptáčník) 3. místo na Turnaji ostravských středních škol v plážovém volejbale (Adam Fülӧp, Matěj Sonneschein, Martin Lapčík) Turnaje, soutěže a kurzy Turnaje a soutěže pro naše studenty: Laťka o pohár otce biskupa, turnaj ve florbalu finále na hale Dubina, turnaj v basketbale finále na hale Dubina, turnaj ve volejbale, studenti tercie s úspěchem uspořádali školní florbalovou ligu Městské a regionální turnaje a soutěže: Turnaj ostravských gymnázií v kopané, Mezinárodní futsalový turnaj v Polsku, Volejbalový turnaj ostravských gymnázií, Florbalový turnaj ostravských gymnázií NG, Městský turnaj ve florbale pro tercii a kvartu, Basketbalový turnaj Ostravských gymnázií NG, Obvodní kolo basketbalu dívek NG, Městské finále basketbalu dívek NG, Basketbalový turnaj moravských škol, ČEZ Street hockey, Škoda bike marathon, vytrvalostní závod v běhu JUNIOR MARATON, turnaji ostravských středních škol v plážovém volejbale Turnaje a přebory církevních škol Přebor církevních středních škol ve florbale chlapců Ostrava, Turnaj v malé kopané Kroměříž, Kurzy Turistický kurz pro studenty sexty a II. ročníku na řece Odře a v Zálužném na Vítkovsku Mgr. Pavel Stuchlý, předseda PK TV 2. Činnost spirituála školy Předmětová sekce náboženské a etické výchovy měla se zahájeném školního roku šest členů: P. Jan Larisch, Th.D. předseda předmětové sekce, Mgr. Veritas Holíková SCB, Mgr. Michal Jadavan, Mgr. Vojtěch Janšta, Mgr. Ludmila Němcová FMA, PaedDr. ThLic. Marcel Puvák. Ke druhému pololetí ostravsko-opavský biskup odvolal z funkce spirituála Biskupského gymnázia P. Jan Larische a svěřil mu funkci prezidenta diecézní charity. P. Larisch tím ukončil své dlouholeté působení na naší škole v únoru proběhlo oficiální i neformální rozloučení jak s profesorským sborem, tak se studenty. Předmětová sekce se dohodla, že prozatímním předsedou sekce bude P. Vojtěch Janšta, o mnohé povinnosti a úkoly, které zastával P. Larisch, se podělili všichni členové sekce. V pátek 15. června pak biskup František Lobkowicz v kapli naší školy oficiálně oznámil 21

22 jmenování nového spirituála školy stal se jím P. Vojtěch Janšta, kterému současně předal dekret o ustanovení od 1. července Nový spirituál je ustanoven pouze pro Biskupské gymnázium, kromě toho bude podle možností vypomáhat ve farnosti Ostrava - Pustkovec. Akce pro školu Kromě vyučovacích hodin náboženské výchovy a konání pravidelných a tradičních bohoslužeb a pobožností ve školní kapli i v ostravských kostelích při slavnostních příležitostech předmětová sekce připravila a uskutečnila ve školním roce 2010/11 tyto činnosti: Den církevních škol V rámci tříleté přípravy na cyrilometodějské jubileum v roce 2013 realizovala sekce NV ve spolupráci s ostatními pedagogy Den církevních škol ve formě pouti na Radhošť. Studenti se dopravili vlakem, autobusem či na kole na Pustevny, odkud po skupinách kráčeli k poutní kapli a cestou na několika stanovištích realizovali připravené aktivity. U kaple následovala poutní mše svatá celebrovaná generálním vikářem Mons. Martinem Davidem. Po skončení bohoslužby mohli účastníci pouti shlédnout představení kroužku historického šermu, které mělo za cíl přiblížit přednosti a úskalí hlásání evangelia na Velké Moravě. Duchovní obnova pro vyučující Tradiční zastávku ve vyučovacím procesu znamená duchovní obnova pro učitele. Realizoval ji spirituál školy v prostorách farnosti Ostrava - Svinov, kam mezi pedagogy a své bývalé kolegy zavítal v říjnu 2011 P. Petr Šustáček s tématem sv. Cyril a Metoděj. Modlitba za zemřelé Jako obvykle vypadala školní návštěva hřbitova v Ostravě - Třebovicích 2. listopadu 2011, kde jsme měli možnost vzpomenout a pomodlit se za všechny zemřelé. Pietní bohoslužba 20. prosince si studenti a profesoři naší školy připomněli dvě osobnosti, které zemřely ve stejném týdnu, presidenta Václava Havla a zakladatelku našeho gymnázia Vlastu Kurkovou. Při vzpomínce na Václava Havla bylo přečteno svědectví sestry boromejky Veritas Holíkové, která o něj pečovala v posledních dnech. Osobnost paní ředitelky Vlasty Kurkové přiblížily vzpomínky jejích nástupců, bývalého ředitele a jednoho ze spoluzakladatelů gymnázia Zdeňka Rutty a současné ředitelky Jany Vylobové. Následovala bohoslužba slova s modlitbami za zemřelé, kterou vedl spirituál školy P. Larisch. Studenti i pedagogové pak mohli podepsat kondolenční listiny umístěné ve vestibulu školy. Díky této bohoslužbě měli studenti možnost uvědomit si, co znamená vděčnost odcházejícím osobnostem, a také se zase trochu více naučit, jak v duchu víry prožívat smrt a rozloučení s lidmi okolo nás. Slavnost Zjevení Páně Také letos jsme v rámci svátku tzv. tří králů připravili duchovně-naučný program, který byl zahájen společnou mší svatou v tělocvičně školy a pokračoval společným programem, který pro nás připravili pracovníci Charity Ostrava. Přiblížili studentům svou činnost zejména na poli péče o nemocné, umírající a postižené. Výstava o františkánských mučednících Ve spolupráci s českou provincií františkánů se podařilo na naší škole zrealizovat instalaci výstavy o františkánských mučednících, jejíž vernisáž proběhla na naší škole 8. února Z Prahy přijela k této příležitosti osoba povolaná, P. Regalát Petr Beneš OFM, který se věnuje tomuto tématu i v souvislosti s úsilím o blahořečení těchto umučených bratří. V 8 hodin pro nás sloužil mši svatou a potom v učebně MMU prezentoval podrobněji historická fakta a souvislosti události umučení františkánských bratrů. Výstava byla instalována do školní kaple a trvala do 9. března. Předvelikonoční příprava Letošní předvelikonoční duchovní obnova pro školu proběhla ve středu Svatého týdne 4. dubna a byla zaměřena na poselství Kristova utrpení co nám Kristus přinesl a od čeho nás osvobodil, s čímž úzce souvisí téma okultismu v nejširší podobě. Pozvání přijali P. Tomáš Mlýnek, P. Adam Rucki a P. Bogdan Stępień OSPPE, kteří v jednotlivých, podle věku rozdělených skupinách, 22

23 poutavě rozebírali toto téma. Nejmladší studenty (primy) si vzal na starost P. Vojtěch Janšta. Tomuto hodinovému bloku předcházela společná mše svatá v pustkoveckém kostele. Školní pouť Pouť k bl. Marii Antoníně Kratochvílové, patronce naší kaple, letos proběhla 13. června. Při mši svaté v 8 hodin P. Vojtěch Janšta přizval v rámci promluvy ke krátkému rozhovoru našeho hosta, sestru Františku Ryškovou SMFO, která pobývala na misiích v Paraguayi, a spojil toto svědectví s životem blahoslavené Marie Antoníny. Po skončení mše svaté čekala na všechny účastníky dobrota k zakousnutí a pro vybrané zájemce delší povídání sestry Františky o paraguayských misiích, včetně ochutnávky tamního tradičního nápoje. Duchovní obnovy Duchovní obnovy pro studenty probíhaly jako obvykle pro každou třídu zvlášť, byly realizovány za spolupráce vyučujících náboženské výchovy s příslušným třídními profesory. Prima A navštívila biskupství, prima B prožila duchovně-naučný program ve farnosti Pustkovec; sekunda strávila dva dny ve Frýdlantu nad Ostravicí spolu s P. Františkem Blahou SDB při práci na svém kolektivu a v zamyšlení nad nabídkou svátostí pro jejich život. Tercie musela pro nedostatek času členů náboženské sekce koncem roku duchovní obnovu oželet, těší se však na ni začátkem roku příštího. Kvarta prožila duchovní obnovu na Středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, podobně i první ročník. Duchovní obnova v kvintě se pro nedostatečnou účast třídy nekonala, studenti nicméně v rámci prohloubení vztahů v kolektivu navštívili začátkem února DIS ve Fryštáku. Sextu a druhý ročník čekal výjezd do Brna nad tématem Životní povolání křesťana. Septima a třetí ročník putovali na Starou Vodu ve vojenském prostoru Libavá v rámci tématu Křesťanství a kultura. Duchovní obnova oktávy proběhla v salesiánském domě Orlí Hnízdo; tématem byla reflexe života jako cesty-pouti a člověka jako homo viator. Modlitby o velké přestávce V rámci velkých přestávek pokračovala pro zájemce modlitba desátku růžence (a v postní době křížové cesty) doplněného modlitbou za aktuální dění. Tato krátká modlitební setkání koordinovali členové sekce náboženské výchovy. Společenství studentů V tomto školním roce se začalo každý čtvrtek po vyučování scházet společenství studentů pod vedením P. Michala Jadavana a za spolupráce P. Vojtěcha Janšty a sr. Ludmily Němcové. Počet účastníků kolísal mezi 12 až 25 podle možností a vytíženosti studentů. V rámci půldruhé hodiny trvajícího setkání studenti prohlubovali své vztahy, byli uváděni do života modlitby a rozjímání Písma, dozvídali se nové věci a společně si také hráli a bavili se. Účast na projektu Klíčovou otázkou při vstupu naší sekce do plánovaného projektu, který se týká finanční gramotnosti, byla problematika možnosti přispět vedle přírodovědných a jazykových předmětů svým pohledem na danou oblast. Z počátku se zdálo, že náboženská výchova má méně možností, jak se do takového projektu zapojit; v průběhu přípravy témat jsme však zjistili, že pravý opak je pravdou, totiž že tvorba fiktivní rodiny a jejího rozpočtu (pro primu a sekundu) a tvorba fiktivní firmy a jejího rozpočtu (pro tercii a kvartu) je něčím, co nemůže být správně pochopeno bez dané antropologie a sociologie. Křesťanství je pohledem na svět, který tvoří vlastní filosofii (ačkoli náboženství bývá mnohdy dáváno do protikladu s filosofií, ve skutečnosti je v takovém případě lepší hovořit spíše o nereflektovaném mýtu než o náboženství), předkládá svou vlastní metafyziku, a tím i vlastní antropologii a sociologii. Náš přínos pro celý tým tedy nespočívá pouze v tom, že jsme se nějak museli jako náboženská sekce přihlásit do programu, když už jsme na té křesťanské škole, ale spočívá v rovině mnohem hlubší, která je sice vzdálena od praktických otázek typu: jak, kolik a kdy v rodině šetřit, ale zato se potýká s otázkami typu: co je to tedy vlastně ta rodina; kdo jsem já; kdo jsi ty Pro kolektiv tříd i pro vzájemné vztahy mezi žáky a učiteli bylo dobré, že v rámci projektu se uskutečnilo i několik soustředění, která sekundárně posloužila jako teambuilding (či spíše classbuilding). 23

24 Soutěžní úspěchy Také studenti našeho gymnázia se zúčastnili 1. ročníku soutěže ve znalostech Bible. Konala se na Katolickém gymnáziu v Třebíči prosince Zúčastnilo se jí 30 studentů z pěti gymnázií, kde předtím proběhla školní kola. Naši reprezentanti soutěžili ve dvou týmech, které oba dosáhly na skvělá druhá místa. Členy těchto vítězných družstev byli za tým nižšího gymnázia Terezie Fornadlová ze sekundy a Ondřej Vavera a Šárka Šugarová z tercie a za tým vyššího gymnázia Anna Hlisníkovská a Vojtěch Petermann z 2. ročníku a Marie Kudlová ze 4. ročníku. Děkujeme těmto studentům za vzornou reprezentaci školy a nadšení pro věci křesťanské víry. P. ThLic. Vojtěch Janšta, předseda PK NV 3. Činnost výchovného poradce Ve školním roce 2011/2012 probíhala práce výchovné poradkyně standardním způsobem. Ve škole byli 4 integrovaní žáci, z nichž dva pracovali podle individuálního vzdělávacího programu. Jeden žák ukončil čtyřleté studium. Dále bylo v tomto roce ve škole studovalo 17 žáků se specifickými poruchami učení. Práce s žáky se SPU a poruchami chování probíhala jednak individuálnímu schůzkami, jednak intervencí u vybraných učitelů. U všech žáků se podařilo dosáhnout zlepšení nebo alespoň udržení studijních výsledků. V oblasti kariérového poradenství se uskutečnily individuální schůzky z žáky maturujících ročníků. Všem žákům byly podány zevrubné informace o VŠ a přijímacích zkouškách. V rámci grantu z EU byla podpořena vzdělávací oblast Člověk a svět práce na nižším stupni gymnázia. Výchovná poradkyně se zúčastnila schůzek výchovných poradců na PPP Ostrava Poruba a absolvovala 2 schůzky se speciální pedagožkou z PPP Ostrava Zábřeh. Obsahem jednání byla specifikace postižení pro studenty ukončující studium a konající maturitní zkoušku a konkrétní problémy se žáky. Mgr. Miroslava Elšíková 4. Činnost metodika informačních a komunikačních technologií Hned na začátku školního roku proběhlo školení na tvorbu vlastních výukových materiálů v programu Smart Board, který je určen pro práci s interaktivními tabulemi. Tyto tabule jsou součástí Multimediální učebny a učebny Fyziky. Školení se zúčastnili takřka všichni učitelé. Během roku vznikla v rámci projektu ESF nová multimediální učebna v prvním patře školy, která je určena především pro výuku společenských věd, ale samozřejmě i jiných předmětů. Učebna je vybavená tabulí s interaktivním projektorem, ozvučením a 16ti notebooky s wifi připojením na internet. Ve druhém pololetí, bylo tedy nutné seznámit pedagogy s užíváním nového typu tabule, prácí s notebooky a provozem učebny. Stejně tak byli všichni seznámeni s novým programem pro použití tabule. Další školení pracovníků školy se týkalo práce s datovým terminálem pro zajištění státních maturit (školní maturitní komisař) a školení zadavatelů mezinárodního testování PISA, kterého se letos účastnili i studenti našeho gymnázia. Rovněž bylo nutné všechny počítače v učebně připravit pro celostátní testování znalostí žáků devátých třít (tedy kvarty), které proběhlo v závěru školního roku. Mgr. Denisa Barčová 24

25 5. Činnost studentské rady V uplynulém školním roce jsme se společně se všemi zástupci Studentské rady pokusili vyřešit spoustu problémů týkajících se běžného chodu naší školy, ať už to byl sběr starého papíru a elektroniky nebo úsporné zacházení s toaletními potřebami. Po celý rok SR spolehlivě plnila úlohu šíření důležitých informací mezi studenty a komunikovala s vedením školy. Jakožto orgán založený studenty a pro studenty jsme organizovali hned několik akcí. V počátku školního roku to byla Masarykiáda, která se stala se svou dlouholetou tradicí oblíbeným odlehčením a novou příležitostí k nabytí znalostí. Masarykiáda proběhla v budově školy s bezchybnou organizací kvinty. Další akcí SR byl druhý ročník Vánočního charitativního jarmarku, který podnítil studenty k vlastní kreativní práci a zároveň ve škole rozdmýchal ducha Vánoc. Studenti celkově mezi sebou vybrali celkovou částku 5310 Kč. Z celkové částky (letošní rok + minulý a to 7463 Kč) jsme jednu třetinu, tedy 4000 Kč, zaslali na konto Adventních koncertů České televize. Dále částku 2000 Kč jsme věnovali, která je dále předala do fondu pro adopci na dálku, který je založen na naší škole již řadu let. Zbývající částka zůstává i nadále v rozpočtu studentské rady. Je však také nutné vzpomenout i neúspěchy v tomto školním roce. Pokusili jsme se, stejně jako v minulém roce, zorganizovat Školní karneval, bohužel však kvůli nedostatečnému zájmu studentů jsme byli nuceni tuto akci zrušit Vyvrcholením naší práce byla akce Spaní ve škole aneb škola trochu jinak. Díky ochotné pomoci ostravské organizaci Younglife se podařil vytvořit pestrý program, zahrnující promítání filmů, povídání v čajovně nebo také karaoke, hry a talk v podání již zmíněných kolegů z Younglifu. Aktivně se tohoto večera zúčastnilo přes padesát studentů a absolventů. Nesmím opomenout poděkovat všem profesorům a profesorkám ochotným pomoci při organizaci a dozoru na pořádaných akcích. Přála bych studentské radě spoustu aktivních žáků s chutí něco vytvářet a hlavně s uměním motivovat ostatní, protože bez ochoty ostatních bychom se neobešli. Schůze studentské rady vždy byly vedeny v přátelském duchu a snad se nám i podařilo předat tuto dobrou náladu a nadšení dále do tříd a věřím, že i nadále bude Studentská rada plnit především tuto funkci. Za Studentkou radu Markéta Humplíková 6. Školní programy, testování Sociální program: V letošním školním roce ve výčtu akcí měly opět převahu finanční sbírky. Další aktivity jsou uskutečňovány v rámci časových a organizačních možností. Přehled finančních sbírek 1) SVĚTLUŠKA Nadační fond Českého rozhlasu pořádá celonárodní sbírku na pomoc nevidomým dětem. Tato proběhla 7. září 2011 a spolupracovalo na ní celkem 8 dvojic studentů našeho gymnázia (z tříd sexta, septima, kvinta, oktáva a IV. ročník). Studenti byli velmi úspěšní a vybraná částka za školu činila celkem ,-Kč. 2) BÍLÁ PASTELKA spol. SONS na pomoc zrakově postiženým lidem nebyla z časových důvodů organizována. 3) SBÍRKA ŠANCE na pomoc dětem ulice proběhla 9. listopadu Zúčastnilo se jí celkem 20 studentů (z tříd kvinta, sexta, septima, I. r., II. r. a IV. ročník). Vybraná částka činila 5 202,-Kč. 25

26 4) TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA i v letošním roce se 20 studentů vyššího stupně gymnázia aktivně zapojilo do této sbírky pořádané Charitou ostravsko-opavské diecéze. Kolednickou činností získali pro práci charity částku 6 611,-Kč Zodp. Ing. Jedrysková 5) SRDÍČKOVÝ DEN občanské sdružení Život dětem pořádalo celostátní sbírku na pomoc těžce handicapovaným dětem. Tato se uskutečnila března 2012 a spolupracovalo 20 studentů (kvinta, sexta, septima a III. ročník). Studentům se podařilo vybrat částku 7 416,-- Kč. 6) SLUNÍČKOVÝ DEN Nadační fond,,rozum a cit pořádal celonárodní sbírku na pomoc opuštěným dětem a náhradním rodinám. Tato proběhla ve dnech dubna. Spolupracovalo na ní 20 studentů (z tříd kvarta, kvinta, sexta, septima, II. ročník, III. ročník). Studenti získali částku, která činila 8 498,-Kč. 7) Sbírka ADRA pořádaná pro humanitární pomoc při katastrofických jevech a událostech, proběhla 29. května Podílelo se na ní celkem 20 studentů (z tříd I. ročník, sexta, septima, kvinta, II. ročník). Vybraná částka činila 6 264,-- Kč Společnost ADRA odměnila studenty psacími potřebami a dortem. Do finančních sbírek jsou zapojováni studenti téměř ze všech tříd vyššího stupně gymnázia a některé velmi úspěšné dvojice kvarty, případně i tercie. I když jsou studenti aktivní, klesá hodnota vybraných částek, což však souvisí s ekonomickou situací v naší společnosti. Adopce na dálku Nadále pokračuje adopce pro 2 děti v Zakarpatské oblasti Ukrajiny (chlapec, dívka). Přispívaná částka činí stále 7.200,-- Kč / dítě / rok. V projektu Adopce na dálku si studenti uvědomují a vnímají potřeby druhých i v jiných zemích s nižší životní úrovní. Zodp. Ing. Jedrysková Kulturní a společenské akce V letošním školním roce pokračovala opět spolupráce se sdružením PODKOVA, zastoupené panem Holušou. Kulturně-společenská akce s handicapovanými se uskutečnila 8. prosince 2011 ve škole v Ostravě Porubě, ulice Čkalova. Zodpovědně spolupracovalo a pomáhalo 13 studentů vyššího stupně a za jejich práci jim patří velký dík. Zodp. Mgr. Rutta Dne 19. a 20. prosince 2011 navštívila skupina studentů II. a IV. ročníku Domov pro seniory v Ostravě Zábřehu, ulice Čujkovova a Domov pro seniory SLUNEČNICE v Ostravě Porubě. Přítomné potěšili krátkým vánočním programem s přáním k novému roku. Zodp. Ing. Ságlová Dne 9. ledna 2012 připravila schola pod vedením Mgr. Marcely Chrástecké novoroční představení v Domě pro seniory v Ostravě Zábřehu. Studentům se dostalo vřelého poděkování s pozváním na příští rok. Zodp. Mgr. M. Chrástecká, Ing. Ságlová 26

27 Taktéž byly navázány kontakty s hospicovým hnutím Hospic sv. Lukáše, Ostrava Výškovice. Další aktivity v rámci spolupráci se z časových důvodů uskuteční v příštím školním roce. Veškerou činnost a práci našich studentů můžeme hodnotit jako kvalitní a velmi zodpovědnou. Za jejich snahu, společenské vystupování a aktivitu jim patří uznání a poděkování, neboť přispívají značnou měrou k velmi dobrému jménu gymnázia. Mgr. Zdeněk Rutta Ekologický program: V rámci ekologického programu již dlouhodobě třídíme odpad a to plasty a papír. Jsme taktéž zapojeni do soutěže ve sběru elektroodpadu v projektech Ukliďme si svět a Recyklohraní. Naši studenti se též zúčastnili každoroční exkurze do podniku OZO, kde se podívali, jak se zachází s různými typy odpadů. Program výchovy k manželství a rodičovství: Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnil již 8. ročník výchovně vzdělávacího programu Výchova k manželství a rodičovství V komplexu gymnaziálního vzdělávání program navazuje na přírodovědné a humanitní obory. Cílem je zprostředkovávat specifické nebo odborné informace a vytvářet prostor pro diskusi k jednotlivým probíraným tématům ze všech možných úhlů pohledu. Obsah přednášek a seminářů tematicky navazuje na učivo probírané především v biologii, společenských vědách a náboženské výchově. V každém ročníku se jedná o 1-2 dvouhodinové semináře na daná témata. Zároveň takto naše škola plní některé z tematických okruhů průřezových témat našeho školního vzdělávacího programu V ročnících nižšího gymnázia vedla semináře MUDr. Maria Fridrichová a v ročnících vyššího gymnázia vedl semináře otec Jiří Bůžek, PhD. Témata probíraná v jednotlivých ročnících Prima sebepřijetí (důstojnost člověka, porozumění sobě samému) Sekunda dospívání (vztah muže a ženy) Tercie lidská sexualita, úcta k životu Kvarta náplň doby známosti Kvinta a I. ročník Podstata asistované reprodukce. Sexta a II.ročník - Antikoncepce a mechanismy jejího účinku. Zdravotní dopady užívání antikoncepce. Septima a III.ročník Genová terapie a její etické aspekty. Eugenika. Oktáva a IV. ročník Genetika člověka a její etické problémy. Genetické choroby. Testy: Kalibro ČJ, M, AJ - kvarta, I. ročník PISA 2012 u nás žáci čtyřletého studia ročník 1996 NIQES - testování 5. a 9. Tříd u nás kvarta 27

28 7. Uplatnění absolventů Ve školním roce 2011/2012 maturovaly třídy oktáva a 4. ročník. V oktávě úspěšně odmaturovalo v řádném termínu 31 student. Ve čtvrtém ročníku maturovalo úspěšně 27 studentů. 1 student vykonal opravnou zkoušku z jednoho předmětu v profilové části v náhradním termínu. Všichni absolventi Biskupského gymnázia byli přijati na vysoké školy v ČR. Mnozí byli přijati na dvě až čtyři školy. Jeden student také na dvě zahraniční školy. Celkem 59 absolventů BiGy bylo přijato na 102 míst na různých vysokých školách, což znamená, že téměř každý absolvent si mohl vybírat minimálně ze dvou vysokých škol Absolventi si vybrali studium na těchto VŠ a VOŠ: Univerzita Karlova Matematicko - fyzikální fakulta 1 absolvent Ostravská univerzita Filozofická fakulta 1 absolvent Pedagogická fakulta 3 absolventi Lékařská fakulta 7 absolventů Přírodovědecká fakulta 2 absolventi VŠB TU Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství 3 absolventi Hornicko geologická fakulta 2 absolventi Fakulta strojní 1 absolvent Ekonomická fakulta 4 absolventi Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 absolventi MU Brno Filozofická fakulta 2 absolventi Právnická fakulta 7 absolventů Fakulta sociálních studií 3 absolventi Přírodovědecká fakulta 3 absolventi VFU Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie 1 absolvent Farmaceutická fakulta 1 absolvent UP Olomouc Lékařská fakulta 3 absolventi Filozofická fakulta 3 absolventi Teologická fakulta 2 absolventi Přírodovědecká fakulta 2 absolventi Pedagogická fakulta 2 absolventi Cyrilometodějská fakulta 1 absolvent VUT Brno Chemická fakulta 1 absolvent ČZU Praha Lesnická a dřevařská fakulta 1 absolvent VOŠ sociální Ostrava 1 absolvent Absolventi se kromě uvedených škol dostali rovněž na další fakulty VŠ, ale studium na nich nezvolili. Jsou to: Slezská univerzita Opava Filozoficko přírodovědecká fakulta 28

29 VUT Brno Podnikatelská fakulta Fakulta strojního inženýrství Stavební fakulta Georgetown University Washington, D.C. USA Biology, Chemistry and English Northern Virginia Community College Bussiness Administration UP Olomouc Fakulta zdravotnických věd Univerzita Tomáše Bati Zlín Technologická fakulta VŠB Ostrava MU Brno VŠCHT Praha VŠE Praha Univerzitní studijní programy Pedagogická fakulta Fakulta potravinářské a biochemické technologie Národohospodářská fakulta Panevropská VŠ Ostrava 8. Budova školy Fakulta práva Mgr. Miroslava Elšíková Budova školy je ve vlastnictví Biskupského gymnázia v Ostravě. Ve spolupráci se zřizovatelem školy Biskupstvím ostravsko - opavským, stavebním odborem, byla podána žádost na zateplení budovy a výměnu oken v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla úspěšná. Z finančních prostředků získaných prostřednictvím Veřejné sbírky Biskupského gymnázia v Ostravě byly v průběhu školního roku a v době hlavních prázdnin vybudovány laboratoř chemie, učebna biologie a jedna kmenová učebna. Rekonstrukcí prošel i prostor šaten. Ve spolupráci se zřizovatelem jsme v průběhu školního roku připravili projektovou dokumentaci k rekonstrukci sociálního zařízení v budově školy. Po dohodě se zřizovatelem budou práce zahájeny o hlavních prázdninách mezi školními roky 2012/2013 a 2013/2014. Vzhledem k tomu, že pro Biskupské gymnázium v Ostravě byl nově ustaven spirituál pouze pro školu, v průběhu prázdnin byl zrekonstruován školní byt a je k dispozici spirituálovi. 8. Propagace školy Ve školním roce 2011/2012 jsme pořádali tradiční akce, které propagují naši školu - dva Dny otevřených dveří, adventní koncert v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě Pustkovci, školní akademii v kinosále Luna v Ostravě Výškovicích. Další aktivity jsou uvedeny ve zprávě o činnosti jednotlivých předmětových komisí. Významnou akcí je námi pořádaná soutěž - celorepublikový turnaj ve florbale chlapců církevních středních škol. Zprávy ze života školy a zmínky o činnosti naší školy se objevovaly v různých médiích. Některé z nich jsou uvedeny v příloze č. 2 Škola v médiích. Úzce jsme spolupracovali s křesťanským radiem Proglas a televizí Noe. Ředitelka školy během školního roku zvala posluchače Radia Proglas na zajímavé akce školy či je informovala o dění ve škole. 29

30 Ředitelka školy navštívila farnost Pustkovec, kde po jedné nedělní mši svaté pozvala farníky na besedu o Biskupském gymnáziu v Ostravě, která se uskutečnila ve večerních hodinách v sále fary. Ředitelka spolu se zástupkyní ředitelky navštívily kněžskou schůzi děkanátu Hlučín, kde kněžím přiblížili studium na Biskupském gymnáziu v Ostravě. Kněží dostali informace o škole v písemné podobě a byli požádáni o jejich uveřejnění ve svých farnostech. Díky sestře Veritas Holíkové jsme se seznámili s pořadateli Mezinárodního festivalu smíšených pěveckých sborů v Bašce. Organizátoři festivalu se rozhodli, že ten letošní bude benefiční, a to právě pro Biskupské gymnázium v Ostravě. Schola BiGy pod vedením Mgr. Marcely Chrástecké zazpívala při zahajovací mši svaté v kostele sv. Václava v Bašce spolu s místním pěveckým sborem. Ředitelka spolu se zástupkyní ředitelky byly pozvány na hlavní koncert festivalu, kde byla škola představena. Slavnostní předání výtěžku festivalu se pak uskutečnilo po závěrečné festivalové mši svaté a následné besedě se sestrou Veritas, která přiblížila poslední dny života prezidenta Václava Havla. IX. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í CH I N S P E K Č N Í Č I N N O S T I P RO V E D E N É Č Š I Ve školním roce 2011/2012 neproběhla kontrola České školní inspekce. X. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O H O S P O D A Ř E N Í Š K O L Y Výše státní dotace na rok 2011 Výše státní dotace ,- Kč. Z toho účelové dotace byla ve výši ,- Kč. Čerpání státní dotace na rok 2011 Z poskytnuté dotace byla čerpána největší část na mzdy a zákonné odvody. Účelové dotace byla přidělena na asistenty pedagoga, na kompenzaci výdajů maturitní zkoušky a na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků. Hospodářský výsledek ve státním rozpočtu za rok 2011 je 0. XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Ve školním roce 2011/2012 jsme byli zapojeni v těchto projektech:. Quo Vadis II podpora nadaných žáků v mimoškolním vyučování při sedmi základních školách. Biskupské gymnázium v Ostravě je partnerem projektu, jehož hlavním nositelem je Církevní gymnázium německého řádu v Olomouci. Naše gymnázium spolupracuje se sedmi základními školami v regionu (ZŠ V Zálomu Ostrava, ZŠ Polanka nad Odrou, ZŠ Velká Polom, ZŠ Hlučín, ZŠ Háj ve Slezsku, ZŠ JAK Fulnek, ZŠ TGM Fulnek). Comenius "Pestrost je kořením života". V tomto školním roce projekt pokračoval. Spolupracovali jsme se školami v Polsku, Německu, Portugalsku, Turecku, Bulharsku a Rumunsku. Uskutečnilo se společné setkání v Portugalsku, Německu, Bulharsku a Rumunsku. 30

31 Posilování klíčových kompetencí žáků formou dlouhodobých třídních projektů - projekt podporuje rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti žáků a jejich ekologické smýšlení. Zaměřuje se na oblast práce, pracovního trhu a pracovní kariéry a umožňuje využívat efektivně ICT ve více předmětech než doposud. Žáci absolvovali dvakrát výjezdní soustředění mimo Ostravu a exkurze do podniků v Moravskoslezském kraji. 15 pedagogů školy připravilo moderní výukové materiály pro žáky nižšího gymnázia a účastnili se několika didaktických kurzů. Od druhého pololetí se žáci vzdělávali pomocí aktivizačních výukových materiálů a využívali novou učebnu pro projektovou výuku s podporou ICT. EU peníze středním školám v tomto školním roce jsme připravili projekt a podali žádost na MŠMT. Od září 2012 začne jeho realizace. Operační program Životní prostředí na jaře 2012 byla podána žádost na zateplení budovy a výměnu oken. Byla schválena a její realizace proběhne v roce XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2011/2012 škola nepořádala školení pro další vzdělávání. XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Quo Vadis II Comenius Posilování klíčových kompetencí žáků formou dlouhodobých třídních projektů EU peníze středním školám Operační program Životní prostředí XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY Na Biskupském gymnáziu v Ostravě nejsou odbory. Ředitelka školy je členkou Asociace ředitelů gymnázií Moravskoslezského kraje a zástupcem Asociace ředitelů církevních škol v Moravskoslezském kraji. XV. P Ř Í L O H Y 1. Plán práce na školní rok 2011/2012 (bez příloh) 2. Škola v médiích 3. Výsledky společné části maturitní zkoušky 2012, souhrnné výsledky zkoušek (povinné zkoušky) V Ostravě - Porubě 4. října 2012 Mgr. Jana Vylobová 31

32 1. Plán práce na školní rok 2011/

33 2. Škola v médiích 33

34 3. Výsledky společné části maturitní zkoušky 2012, souhrnné výsledky zkoušek (povinné zkoušky) 34

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracovala: PaedDr. Hana Kožíšková (kapitoly 1 9) Ladislava Hutníková (kapitola 10) V Kadani dne 30.9. 2011

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více